Çorum da istihdam arttý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çorum da istihdam arttý"

Transkript

1 Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk haftasýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. 95 Yýllýk Hasret Bitiyor' Bir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu olan Ýstiklal Mahkemeleri ile ilgili zabýtlar açýklanacak. * HABERÝ 11 DE ÇORUM 30 OCAK 20 CUMA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Þehit astsubay dualarla uðurlandý Aydýn ýn Efeler ilçesinde 17 aydýr aranan cinayet zanlýsýnýn pusuya düþürmesi sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan ýn cenazesi, Çorum un Osmancýk ilçesine baðlý Kargý köyünde topraða verildi. * HABERÝ 5 DE Acýlý aileyi askerler ve saðlýk görevlileri teselli etmekte güçlük çekti. Nüfusu gerileyen 19 il arasýndayýz Türkiye de 19 ilin nüfusunda gerileme oldu. Nüfusu hýzla düþen iller arasýnda Çorum da yer aldý. * HABERÝ 2 DE Belediye de büyük deðiþim Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anitta Otel de düzenlediði basýn toplantýsýnda, yeni müdür deðiþiklikleri ile ilgili bilgi verdi. Yapýlan anketlerde Çorum Belediyesi nin Türkiye nin en baþarýlý ilk 10 belediyesi arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Külcü, ayrýca Çorum Belediyesi nin bugünden büyükþehir belediyesi olmaya da hazýr olduðunu ifade etti. * HABERÝ 7 DE Mehmet Sayan yeniden aday Ziraat Odasý na yeni hizmet binasý sözü Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Þubat 20 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda yeniden ayný göreve talip olduðunu açýkladý. Mehmet Sayan * SAYFA 12 DE * HABERÝ 10 DA Kültür Sohbetleri nin konuðu Ethem Erkoç Ethem Erkoç Çorum Valiliði himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce devam ettirilen Kültür Sohbetleri nin bu haftaki konuðu eðitimci yazar Ethem Erkoç olacak. * HABERÝ 6 DA Çorum da istihdam arttý 20 yýlý 1. Olaðan Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu (ÝÝMEK) Toplantýsý, Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda gerçek- HDF den beraberlik çaðrýsý: Bu ayýp ortadan kalkmalý Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (HDF) ve Konfederasyonu Baþkaný Av. Cemal Emir, Ankara daki Çorumlular ýn birlikte hareket etmesi gerektiðine dikkat çekerek, Bu ayýp ortadan kalkmalý dedi. * HABERÝ 10 DA 20 yýlý 1. Olaðan Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu (ÝÝMEK) Toplantýsý, Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, dünyada iþsizlik büyük boyutlara ulaþýrken Çorum da istihdam oranýnýn arttýðýný söyledi. * HABERÝ 4 DE Hitit Dernekleri Federasyonu yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. Belediye ve vekillere tepki Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz, TÜÝK'in açýkladýðý nüfus sayýmýna göre il genel nüfusumuzun bir Orhan Sakýnmaz önceki yýla göre azaldýðýný, bu düþüþün rakamsal olarak 5 bin kiþi olarak kaydedildiðini hatýrlatarak, Çorum'un sürekli göç vererek gerilediðini söyledi. * HABERÝ 2 DE Osmancýk ÝHL ihale ediliyor AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý, Osmancýk'ta inþa edilecek olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin 24 Þubat 20 Salý günü ihale edileceðini söyledi. * HABERÝ 6 DA Hocazade Tekstil, talihli müþterisine verdiði sözü tutarak gelinlik seti hediye etti. Hocazade den benzersiz uygulama 20 yýl sonra muradýna erdi * HABERÝ 10 DA

2 2 CUMA 30 OCAK 20 Nüfusu gerileyen 19 il arasýndayýz UMUT ÖZGÜR ÇELÝK KAPI DAN DEV KAMPANYA Laminoks Çelik Kapý 330 Panel Çelik Kapý 330 Toplu alýmlarda bu fiyatlar geçerlidir. Küçük Sanayi Sitesi 55. Sk. No:3 Çorum Tel: Faks: web: ürkiye nüfusu, 2014 te bir önceki yýla göre 1 mil- 28 bin 40 kiþi artarak 77 milyon 695 bin 904 Tyon kiþiye çýktý. Nüfus artýþ hýzýnda gerileme görülürken, Ýstanbul 14 milyon 377 bin kiþiye çýkan nüfusu ile en kalabalýk il olma özelliðini yine sürdürdü. Türkiye nin en kalabalýk 5 ili Ýstanbul dan sonra Ankara, Ýzmir, Bursa ve Antalya olarak sýralandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), dün, Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2014 Sonuçlarý ný açýkladý. Buna göre, 2013 yýlý itibariyle 76 milyon 667 bin 864 kiþi olan ülke nüfusu, 1 milyon 28 bin 40 kiþilik artýþla, 2014 sonunda 77 milyon 695 bin 904 kiþiye ulaþtý. l Erkek nüfusun oraný yüzde 50.2 (38 milyon 984 bin 302 kiþi), kadýn nüfusun oraný ise yüzde 49.8 (38 milyon 711 bin 602 kiþi) oldu. l Yýllýk nüfus artýþ hýzý 2013 te binde 13.7 iken, 2014 te binde 13.3 e geriledi. l Ýl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oraný 2013 te yüzde 91.3 iken, bu oran 2014 te yüzde 91.8 olarak gerçekleþti. Belde ve köylerde yaþayanlarýn oraný ise yüzde 8.2 oldu. En kalabalýk ilk beþ þehir l Türkiye nin nüfusu en fazla ilk beþ ili Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa ve Antalya olarak sýralandý. Türkiye nüfusunun yüzde 18.5 inin ikamet ettiði Ýstanbul, 14 milyon 377 bin 18 kiþiyle en çok nüfusa sahip olan il olma özelliðini sürdürdü. Ýstanbul u sýrasýyla yüzde 6.6 ile (5 milyon 0 bin 72 kiþi) Ankara, yüzde 5.3 ile (4 milyon 113 bin 72 kiþi) Ýzmir, yüzde 3.6 ile (2 milyon 787 bin 539 kiþi) Bursa ve yüzde 2.9 ile (2 milyon 222 bin 562 kiþi) Antalya izledi. Bayburt ise 80 bin 607 kiþiyle en az nüfusa sahip il oldu. Ortanca yaþ yükseldi l Türkiye nüfusunun ortanca yaþý yükseldi. Türkiye de 2013 te 30.4 olan ortanca yaþ, 2014 te 30,7 oldu. Ortanca yaþ erkeklerde 30.1 iken, kadýnlarda 31.3 olarak gerçekleþti. Ortanca yaþýn en yüksek olduðu iller sýrasýyla Sinop (39.1), Balýkesir (38.6), Edirne ve Kastamonu (38), en düþük olduðu iller ise sýrasýyla Þýrnak (19.1), Þanlýurfa (19.2) ve Aðrý (20) oldu. 65 yaþ üstü nüfus arttý l Türkiye de -64 yaþ grubunda yer alan çalýþma çaðýndaki nüfusun oraný 2013 yýlýnda yüzde 67.7 iken, geçen yýl 0.1 puan artýþla yüzde 67.8 e (52 milyon 640 bin 512 kiþi) yükseldi. Çocuk yaþ grubundaki (0-14) nüfusun oraný ise yüzde 24.3 e (18 milyon 862 bin 430 kiþi) gerilerken, 65 ve daha yukarý yaþtaki nüfusun oraný yüzde 8 e (6 milyon 192 bin 962 kiþi) yükseldi. l Nüfus yoðunluðu olarak ifade edilen bir kilometrekareye düþen kiþi sayýsý, geçen yýl Türkiye genelinde 2013 yýlýna göre 1 kiþi artarak 101 kiþi oldu. *Türkiye de nüfus artýþ hýzý 2013 te binde 13.7 iken, bu oran 2014 te binde 13.3 e geriledi. Geçen yýl itibarýyla en fazla nüfus artýþýnýn Türkiye nin en düþük nüfuslu ili Bayburt ta gerçekleþmesi dikkati çekti. Nüfusu binde 63.9 artan Bayburt u, binde 36.2 ile Tekirdað, binde 34.3 ile Gümüþhane ve binde 31.6 ile Muðla izledi. l Türkiye de söz konusunu dönemde 19 ilin nüfusunda ise gerileme oldu. Nüfusu en fazla düþen il, binde 39.3 ile Çankýrý olurken, bu ili binde 26.6 ile Yozgat ve binde 19.4 ile Ardahan takip etti. Geçen yýl nüfusu azalan diðer illerin afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Burdur, Çorum, Erzurum, Kars, Kýrþehir, Kütahya, muþ, Ordu, Sinop, Sivas, Tokat, Zonguldak ve Kýrýkkale olduðu belirlendi. Kilometrekareye 2 bin kiþi Ýstanbul, kilometrekareye düþen 2 bin 767 kiþiyle nüfus yoðunluðunun en yüksek olduðu il oldu. Bunu sýrasýyla, 477 kiþiyle Kocaeli, 342 kiþiyle Ýzmir, 277 kiþiyle Gaziantep, 267 kiþi ile Bursa ve Yalova takip etti. Nüfus yoðunluðu en az olan il ise kilometrekareye düþen 12 kiþiyle Tunceli. Yüzölçümü bakýmýndan ilk sýrada yer alan Konya nýn nüfus yoðunluðu 54, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova nýn nüfus yoðunluðu ise 267 oldu.(milliyet) Katlamalý harca tepki ÖK tarafýndan Yyýlýnda yasayla geçirilen ancak harç karþýtý eylemler nedeniyle yürürlüðü ertelenen Katlamalý Harç Sistemi akademik yýlýnýn güz döneminde birçok üniversitede uygulamaya kondu. Uygulamanýn ikinci yarýyýlda yaygýnlaþtýrýlacaðý ve geriye dönük harçlarýn da alýnacaðý haberleri ise öðrencileri isyan ettirdi. CHPÝstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öðüt de konu hakkýnda merak edilenleri hazýrladýðý önergeyle Milli eðitim Bakaný Nabi Avcý ya sordu akademik yýlý güz yarýyýlýnda ülke genelinde kaç üniversitede ve hangilerinde katlamalý harç sistemi uygulandýðýný soran Öðüt, sistemin bahar yarýyýlýnda kapsamýnýn geniþletileceði haberlerinin doðru olup olmadýðý sorusunu yöneltti. Öðüt önergesinde þu sorulara yer verdi: -Güz yarýyýlýnda alýnmayan harçlarýn 2. dönemle birlikte alýnacaðý doðru mudur? - Tepkilere raðmen söz konusu sistemin getirilmesinin gerekçesi nedir? -Öðrenciler okuma haklarýn maddi açýdan kýsýtlandýðýný dile getirmektedir. 2. Öðretimde okuyan öðrencilerden halihazýrda harç alýnýrken kamuoyuna yansýyan tepkileri de göz önüne alarak mevcut sistemden vazgeçilmesi düþünülmekte midir? (Milliyet) Akademik Web Servisi itit Üniversitesi Bilgi Ýþlem HDaire Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan akademik personellerin bilgilerinin yayýnlandýðý Akademik Web Servisi görsel ve teknik bazý güncellemelerle kullanýcýlarýmýzýn hizmetine sunuldu. Yeni görselliði ile ön plana çýkan Akademik Web Servisi ne üniversite web sayfasýnda yer alan Üniversite Bilgi Sistemleri linkinden ulaþýlabileceði gibi adresinden de eriþilebilineceði bildirildi.(haber Merkezi) Belediye ve vekillere tepki (Ç.HAK:2502) Çorum nüfusu hýzla düþen 19 il arasýnda yer aldý. aadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan SSakýnmaz, TÜÝK'in açýkladýðý nüfus sayýmýna göre il genel nüfusumuzun bir önceki yýla göre azaldýðýný, bu düþüþün rakamsal olarak 5 bin kiþi olarak kaydedildiðini hatýrlatarak, Çorum'un sürekli göç vererek gerilediðini söyledi. Sakýnmaz, yaptýðý açýklamada, þöyle dedi: "Ýþin vahim tarafý bu gerileme sadece 2014 için deðil, son 8-10 yýldan beri sürüyor olmasýdýr. Peki bu düþüþleri nasýl okumamýz gerekir, sadece rakamsal bir veri midir, bu verilerden ne gibi sonuçlar çýkarabiliriz. Bize göre bu rakamlar gösteriyor ki, Çorum ili her geçen yýl geriliyor ve göç veriyor. Sayýn milletvekillerimizin sayfa sayfa gazetelerde verdikleri ve söyledikleri Çorumun geliþmesi, kalkýnmasý ile ilgili beyanatlarý bu rakamlar ile tezatlýk arz ediyor. Sayýn milletvekillerimize sormak lazým dediðiniz gibi Çorum ili geliþiyor ve kalkýnýyor ise, nüfusumuzun artmasý gerekmez mi hadi artmadý en azýndan bu gerilemenin durmasý gerekmez mi.? Biz milli görüþçüler olarak kabul ediyor ve takdir de ediyoruz, hastane yaptýnýz, yollar yaptýnýz, adliye binasý yaptýnýz, cezaevi yaptýnýz ama ne Çorum'a nede Türkiye ye aðýr sanayi, fabrikalar, yazýlým teknolojisi, tarým gibi göçü önleyen, istihdamý saðlayan iþler yapmadýnýz. Sadece 12 yýlda Milli Görüþ'ün yapmýþ olduðu fabrikalarý, sanayi tesislerini sattýnýz, tarým ve hayvancýlýðý bitirdiniz, iþsizliði ve göçü artýrdýnýz, cezaevlerini doldurdunuz. Bunlardan da anlaþýlacaðý üzere hizmet yatýrýmlarý tek baþýna göçü engelleyemiyor, kalkýnmayý saðlayamýyor, halkýn önceliði iþ, aþ ve helal kazanç. Kýsaca istihdam. Bunlarý saðlamak için de üretime önem vermek, fabrikalar açmak, aðýr sanayini kurmak, tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmekle mümkündür. Derhal tüketim politikasýndan vazgeçip alýn terine dayalý helal üretim politikalarýna geçmemiz gerekmektedir. Bunu yapacak iradede sadece milli görüþte ve SP'de mevcuttur. Ayrýca diðer bir husus Türkiye genelinde belediyelerin verdikleri hizmetleri güncellemeleri. Vatandaþlarýmýzý sýkýntýya sokmaktadýr, çizilen pembe tablolarýn yanýnda petrol fiyatlarýndaki küresel büyük düþüþe raðmen peþ peþe gelen zamlar hayatý zora sokmaktadýr. Kuraklýk ve savaþlarýn bahanesi ile yükselen ürün fiyatlarýnýn üstüne belediyelerin de verdikleri hizmetlere çeþitli adlarda zam yapmalarý bardaðý taþýrmýþtýr Yine Ýlimizde zam yapmadýk demek için evsel atýk diye bir ek verginin hayata geçirilmesi açýkça büyük zamdýr. Ýmar konusunda ve fu faturalarýnda yapýlan büyük artýþlar göstermiþtir ki, yapýlan hizmetler vatandaþ tarafýndan alkýþlatýlmýþ ve maalesef bu hizmetlerin bedeli de halka bugün fatura edilmiþtir. Çorum Belediyesi'nin yaklaþýk 11 yýl ayný iktidar partisi ile yönetiliyor olmasýna raðmen içme suyu sýkýntýsýndan bahsediliyor olmasý ayrý bir ayýptýr. Belediyemiz ayaðýný yorganýna göre deðil, seçimlere göre uzatmýþ, Yetkililerimiz seçimde alacaðýný almýþ, bugün ise aðýr faturayý da milletin sýrtýna yýkmýþtýr. Yapýlan zamlar derhal geri alýnmalý, zaten sýkýntý içinde olan vatandaþ rahatlatýlmalýdýr." (Haber Merkezi) Orhan Sakýnmaz

3 CUMA 30 OCAK 20 3 KUTLAMA Memlekete hizmet yolunda ortaya koyduðu azim ve gayretle ailemizin gururu olan, Ýþ ve sosyal hayattaki baþarýlarýyla her zaman örnek aldýðým kýymetli aðabeyim Av. Rumi Bekiroðlu nu AK Parti Ýl Baþkanlýðý görevine seçilmesinden dolayý kutlar, muvaffakiyetlerinin devamýný Cenab-ý Hakk tan niyaz ederim. (Ç.HAK:299) Mustafa Böçek AFRA DÜÐÜN SALONLARI

4 4 CUMA 30 OCAK 20 Çorum da istihdam arttý 0 yýlý 1. Olaðan Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu (ÝÝMEK) Toplantýsý, Vali Ahmet Kara baþkanlý- alýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürü Zafer Ey- dünyada iþsizlik büyük boyutlara ulaþýrken Ço- Çvaz, rum da istihdam oranýnýn arttýðýný söyledi. Ýþsizlikle mücadele etme amacýný temel alan ve istihdam politikalarýna yön vermeyi hedefleyen, Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin Cumhuriyet tarihinin iþgücü piyasasýna yönelik uzun dönemli ilk strateji belgesi olarak 30 Mayýs 2014 tarihli resmi gazetede yayýmlanarak hayata geçtiðini belirten Eyvaz, Son yýllarda Türkiye ekonomisinde yakalanan olumlu büyüme trendine ve istihdamda yaþanan olumlu geliþmelerin yanýnda, yine de iþgücü piyasasýnda yapýsal reformlar gerekmektedir. 9. Kalkýnma Planýnda yer alan geliþme eksenlerinden biri olarak belirlenen istihdamýn arttýrýlmasý ekseni çerçevesinde Ulusal Ýstihdam Stratejisi nin hazýrlanmasý öngörülmüþ, 10. Kalkýnma Planý nda istihdamýn artýrýlmasý kapsamýnda önemli hedef ve politika tedbirleri belirlenmiþtir. Ülkemizde iþsizliðin doðal iþsizlik oranýna getirilebilmesi (ki bu oran Ýlimizde makul sayýlabilecek bir orandýr %5.9) ve çalýþma barýþýnýn korunarak istihdamýn geliþtirilebilmesi noktasýnda, istikrarlý ve yüksek büyümenin saðlanmasý, büyümenin istihdam etkisinin artýrýlmasý ve kayýt dýþýlýðýn azaltýlmasý konularý ön plana çýkmaktadýr. dedi. ÝSTÝHDAMDA HEDEF % 55 Türkiye'nin Kamu Ýstihdam Kurumu olarak ÝÞ- 2 KUR un, diðer üst politika belgelerinde olduðu gibi Ulusal Ýstihdam Stratejisi'nde yer alan politika çerçevesinin ðýnda gerçekleþtirildi. baþarýyla hayata geçirilmesi noktasýnda üzerine düþen sorumluluðun bilinciyle hizmet sunmaya devam ettiðini kaydeden Eyvaz, Bu kapsamda bizim açýmýzdan stratejinin 3 temel hedefinden özellikle ikisine deðinmek gerekir. Bunlar 2023 yýlý itibariyle iþsizlik oranýnýn yüzde 5 düzeylerine indirilmesi ile istihdam oranýnýn yüzde 55'lere yükseltilmesidir. Bu hedeflere ulaþýlabilmesi için strateji, eðitim istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi, iþgücü piyasasýnda güvenceli esnekliðin saðlanmasý, özel politika gerektiren gruplarýn istihdamýnýn artýrýlmasý ve istihdam-sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi þeklinde dört temel politika ekseni üzerine inþa edilmiþtir. Bu eksenler belirlenirken makroekonomik politikalarýn istihdamý teþvik edecek biçimde sürdürülmesi, iþgücünün verimliliðinin artýrýlmasý, iþgücü piyasalarýnýn katýlýktan arýndýrýlmasý, çalýþanlarýn istihdam güvencesinin artýrýlmasý özel politika gerektiren gruplarýn iþgücüne katýlýmýnýn desteklenmesi ve tüm bu reformlarýn sosyal koruma þemsiyesi geniþletilerek yapýlmasý anlayýþý benimsenmiþtir. Bu dört eksende tartýþýlan konular aslýnda sadece ülkemizin deðil geliþmiþ ve geliþmekte olan tüm dünya ülkelerinin istihdamý artýrma noktasýndaki temel sorun ve tartýþma alanlarýdýr. STRATEJÝNÝN HAYATA GEÇÝRÝLMESÝNDE TEMEL AKTÖR ÝÞKUR Stratejinin temel ilkeleri bütüncül yaklaþým, fýrsat eþitliði, iþi deðil insaný koruma, iþverenler üzerine ek yük getirmemesi, sosyal diyalogun esas alýnmasý ve özendirici yaklaþým þeklinde sýralanabilir. Bu ilkeler çerçevesinde esas itibariyle Kurumumuzun geniþleyen hizmet yelpazesi ile birebir örtüþen dört önemli politika ekseni belirlenen politikalar ýþýðýnda hazýrlanan eylem planlarý ile yol haritasýna dönüþtürülmüþtür. Burada dikkat çekilmesi gereken önemli bir husus politikalara iliþkin eylemlerin sadece Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý ya da sadece ÝÞKUR özelinde gerçekleþtirilmeye çalýþýlmasýndan ziyade daha geniþ ölçekte yani ulusal düzeyde çok sayýda kamu kurum ve kuruluþunun imkânlarýnýn seferber edilerek gerçekleþtirilmesinin önünün açýlmýþ olmasýdýr. Ancak, bir kamu istihdam kurumu olmasý sebebiyle ÝÞKUR stratejinin hayata geçirilmesinde temel aktör konumundadýr. Temel Politika Eksenleri nde ÝÞKUR' un Aktif Ýþgücü Piyasasý Politikalarý (AÝPP), iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikte iþgücünü kýsa sürede yetiþtirmek, iþgücü piyasasýnda mevcut ve potansiyel açýk iþlerin kýsa sürede doldurulmasýný saðlamak amacýyla uygulanan etkin bir araçtýr. Eðitim-istihdam iliþkisinin güçlendirilmesi ekseninde eðitim-iþgücü piyasasý arasýnda uyumun saðlanmasý, proje merkezli yenilikçilik ve giriþimciliðin desteklenmesi, AÝPP lerin yaygýnlaþtýrýlarak etkinliðinin artýrýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu politikalar doðrultusunda AÝPP kapsamýnda 2014 yýlýndan itibaren her yýl 400 bin kiþinin iþgücü yetiþtirme kurslarýndan yararlanmasý ve iþgücü yetiþtirme kursunu baþarý ile bitirenlerin iþe yerleþtirilme oranýnýn 20 yýlýnda yüzde 40 a çýkarýlmasý hedeflenmektedir. ÇALIÞABÝLÝR DURUMDAKÝ HER SOSYAL YARDIM YARARLANICISI ÝSTÝHDAM EDÝLMELÝ Strateji kapsamýnda ÝÞKUR'a atfedilen bir diðer rol ise iþgücü piyasasýna giriþte ve istihdama katýlma noktasýnda zorluk yaþayan kadýnlar, engelliler, gençler ve uzun 20 yýlý 1. Olaðan Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu (ÝÝMEK) Toplantýsý, Vali Ahmet Kara baþkanlýðýnda gerçekleþtirildi. ÝÝMEK 20 i planladý Dün Anitta Otel de gerçekleþtirilen toplantýda, 2014 yýlýnýn genel bir deðerlendirmesi yapýlarak, 20 yýlýnda yapýlmasý planlanan faaliyet çalýþmalarý görüþül- süreli iþsizler baþta olmak üzere özel politika gerektiren gruplarýn önündeki engellerin kaldýrýlmasýný ve istihdamlarýnýn artýrýlmasýný saðlamaktýr. Bu baþlýk kapsamýnda, kadýnlarýn ve engellilerin iþgücüne katýlma oraný ve istihdamýnýn artýrýlmasý, kayýt dýþý istihdam ile mücadele edilmesi, genç iþsizliðinin azaltýlmasý, uzun süreli iþsizlerin iþe dönüþünün hýzlandýrýlmasý ve ayrýmcýlýkla mücadeleye yönelik düzenlemeler geliþtirilmesine yönelik politikalar geliþtirilmiþtir. Bu doðrultuda kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn 2023 yýlýna kadar yüzde 41'e çýkarýlmasý ile kayýt dýþý çalýþma oranlarýnýn yüzde 30'a düþürülmesi, 2013 yýlý itibariyle 28 bin 864 olan kamu ve özel sektör engelli iþçi açýk kontenjanlarýnýn tamamýnýn 20 yýlýna kadar doldurulmasý, uzun süreli iþsizlerin oranýnýn 2023 yýlýna kadar yüzde 'e indirilmesi hedeflenmektedir. Son olarak deðinmemiz gereken konu ise istihdam sosyal koruma iliþkisinin güçlendirilmesi politika ekseni çerçevesinde belirlenen politikalar ve ÝÞKUR'a biçilen rollere iliþkindir. Sosyal yardýmlarýn temel amacý yoksulluðu azaltmak suretiyle sosyal adaleti ve sosyal refahý saðlamaktýr. Ancak, kiþilere hayat boyu çalýþmadan da yaþayabileceði seçeneði sunduðu için çalýþma isteklerini köreltmektedir. Bizim için önemli husus; çalýþabilir durumdaki her sosyal yardým yararlanýcýsýnýn istihdama kazandýrýlmasýdýr. Bu eksen kapsamýnda, iþsizlik sigortasýnýn daha fazla sosyal koruma saðlayacak þekilde yeniden düzenlenmesi, çalýþmayý teþvik edecek yeni düzenlemelerin yapýlmasý politikalarý belirlenmiþtir. Bu doðrultuda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn yüzde 25' inin bir yýl içinde iþe yerleþtirilmesi, 2023 yýlýnda sosyal yardým alanlardan çalýþabilir durumda olanlarýn tamamýna iþ ve meslek danýþmanlýðý hizmeti sunulmasý, iþsizlik ödeneði alanlarýn toplam iþsizlere oranýnýn azaltýlmasý ve iþe geri dönüþlerinin hýzlandýrýlmasý hedeflenmektedir. ÝÞSÝZLÝKLE MÜCADELEDE EN ÖNEMLÝ PROBLEM MESLEKSÝZLÝK Ýþsizlikle mücadelede planlý ve programlý çalýþmalarýmýzý artýrarak sürdürmekteyiz. Teþviklerimiz, toplum yararýna çalýþmalarýmýz, mesleki eðitim kurslarýmýz, iþbaþý eðitim programlarýmýz, engellilere yönelik büyük teþviklerimiz, iþverenlere ve iþ arayanlara hizmet veren Ýþ ve Meslek Danýþmanlarýmýz gibi birçok unsurla iþsizlikle mücadelede kararlýlýðýmýz ortadadýr. Ulusal Ýstihdam Stratejimizi tamamladýk. Hedefimiz 2023'te iþsizliði; yüzde 5 seviyesine indirmektir. Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürlüðümüz, 2014 yýlý 12 Mayýs - 27 Haziran tarihleri arasýnda tüm illerde 129 bin iþyeri ziyaret ederek bugüne kadar yapýlan en kapsamlý iþgücü piyasasý talep araþtýrmasý ný gerçekleþtirdi. Ýþsizlikle mücadelede en önemli problemlerimizden birinin mesleksizlik olduðu bu araþtýrmada ortaya çýkmaktadýr. Ýþverenler aradýðý mesleki beceri ve tecrübeye sahip eleman bulamamaktan yakýnmaktadýr. Bu personel ihtiyaçlarýný temin noktasýnda iþverenler artýk ÝÞKUR'u tercih etmektedirler. Zira ÝÞKUR her bir ilin iþgücü piyasasýnýn taleplerini göz önünde bulundurarak mesleki eðitim ve iþbaþý eðitim programlarý gerçekleþtirmektedir. Artýk Ne iþ olsa yaparým dönemi bitmiþtir. Bu sebeple her bir bireyin mutlaka bir mesleði olmalýdýr ve bu vasfý kazandýrmak bizim görevimizdir. ÝÞKUR'un iþ ve meslek edindirme kurslarý ve iþbaþý eðitimleri bu sebeple büyük önem arz etmektedir. ÇORUM DA SSK LI ÇALIÞAN SAYISI ARTTI 2008 deki küresel krizden bu yana; Ýlimizde SSK lý çalýþan sayýsýnda herhangi bir azalma olmamýþ ve yýllar itibarýyla artýþlar göstermiþtir. Ýlimizde 2003 yýlýnda çalýþan SSK'lý sayýsý 23 bin 238 iken, 2008 yýlýnda 47 bin 46, 2014 yýlý Eylül ayý itibarýyla 60 bin 321 olmuþtur. Ýstihdam oraný % lardan, % 49 a, iþgücüne katýlým oraný % 52'ye yükselmiþtir. Türkiye, iþgücü piyasasýnda ve istihdam noktasýnda deðerlendirildiðinde iþsizlikle mücadelede en baþarýlý ülke konumundadýr. Türkiye 2008 yýlýnda dünyada yaþanan ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerin baþýnda gelmektedir. Rakamlara bakýldýðýnda 2007 yýlýnda 20 milyon 209 bin olan istihdam rakamýnýn 2014 Temmuz dönemi verilerine göre 26 milyon 410 bin kiþiye ulaþtý yýllarý arasýnda istihdamda saðlanan artýþ % 23,9'dur. Türkiye bu oranla geliþmiþ ülkeler arasýnda % 20'nin üzerinde istihdam artýþý saðlayan tek ülkedir. Sonuç olarak, Ulusal Ýstihdam Stratejisi istihdamýn artýrýlmasý gayesi ile ÝÞKUR'a önemli roller yüklemiþtir. Dört temel politika ekseni çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaþma noktasýnda dünyadaki ve ülkemizdeki geliþmeleri takip ederek çalýþmalarýmýza yön vermeye devam edeceðiz. diye konuþtu.(haber Merkezi) Anitta Otel de düzenlenen toplantýya kurul üyeleri katýldý. Saatcý, gündemi deðerlendirdi emur-sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet deniyet de kültürü ayakta tutar. Medeniyet ile kültür arasýndaki baðlýlýk MSaatcý, gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. öyle bir þeydir ki, onlarý birbirinden ayýrmak, her ikisini de inkâr etmek Mesailerin tamamýný medeniyetimizin inþasýna ayýrmak zorunda olduklarýný, Memur-Sen ve baðlý sendikalarýn; devlet, millet, ahlak ve deðer politikalarýna insan merkezli olarak daha çok aðýrlýk verdiðini belirten Saatcý, þöyle dedi: "Bizim devraldýðýmýz miras emeði, özgürlüðü, insaný birlikte ele almayý gerektiriyor. Mehmet Akif Ýnan aðabeyimiz ve diðer öncülerimizin ileriye taþýdýðý bayrak emeðin insanlýðýn hak ettiði deðeri almasý ötekileþtirmenin olmadýðý bir ortamda yer almanýn adýdýr. Çalýþanlara daha fazla refah, ülkeye daha fazla huzur, daha fazla demokrasi ve özgürlük; millete daha derin bir kardeþlik ve dünya mazlumlarýna daha çok destek için sendikacýlýk yapýyoruz. Emeðe deðer verip, ekmeði büyütmek için mücadele ediyoruz. Çözüm Süreci'nin baþarýya ulaþmasý için Memur-Sen olarak yoðun ter akýttýk. Çözüm Süreci'ni, Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ýn, barýþ çýðlýðý attýðý bir süreç Ahmet Saatcý anlamýna gelir. Kültürü biz asli amacýna uygun olarak kullanmanýn mücadelesini vereceðiz. Ýslam medeniyetinden kalan mirasa toplum olarak sahip çýkmalýyýz. Ýslam kültür ve medeniyeti sanat ve estetiðin þaheserleriyle asýrlara damgasýný vurmuþtur. Nitekim bilgi ve hikmetin, taþa, tuðlaya sindiði estetik harikasý camiler, naðmeden gönüle dökülen musikiler, bilinçli dindarlýðýn ilim aþkýyla þekillendirdiði külliyeler, olabildiðince naif bir dindarlýk anlayýþýnýn izini taþýyan nice mimari eserlerle Ýslam sanatý, bir dantel gibi arzýn dört bir yanýnda iþlenmekle kalmamýþ, ayný zamanda öte dünyadan inþirahlarla ruh ve gönüllerin manevi ikliminde de derin izler býrakmýþtýr. Þimdi o izleri yeniden hatýrlamak, hatýrlatmak zorundayýz. Basýn özgürlüðüne evet, ancak kutsallara saldýrýya ve hakarete hayýr, olarak görüyoruz. Haziran'da genel seçimler olacaktýr. Daha önceki seçimlerde si- yasi partilerin tamamý yeni anayasa vaadinde bulunmuþtu. Ama bizler darbecilerin anayasasýndan kainatýn efendisi, rahmet Peygamberi, sevgililer sevgilisi efendimiz (S.A.V.)e hakaret edilmesini þiddetle kýnýyorum. Fransa'daki karikatürislerin infazýndan sonra dünyanýn medet uman siyasiler yüzünden yeni anayasaya kavuþamadýk. Öyle ise bü- gösterdiði yapmacýk tepki, akla Filistinli çizer Naci El Ali'yi getirdi. El Ali, Londra'da tün siyasi partilere çaðrýmýz, seçim vaatlerinize yeni anayasa ve çözüm süreciyle ilgili 27 yýl önce Ýsrail ajanlarý tarafýndan sessiz sedasýz bir þekilde katledilmiþti. El Ali'nin ne düþünüyorlarsa onu koymalýdýr.20 Haziran ayýndan sonra hiçbir bahaneniz kalmayacaðýný görerek bu millete sahici vaatlerde bulunmamýz gerekir diye düþünüyoruz. tek amacý, iþgal altýndaki topraklarýnda yaþanan Ýsrail zulmünü kalemiyle dünyaya anlatmaktý. Bunun için dünyaca tanýnan Hanzala karakterini üretmiþti. Ama Hanzala da Biz bu ülkede kiracý deðil ev sahibiyiz. Bu ülkeyi bize emanet eden medeniyet öncülerimiz büyük bedeller ödedi. Bizler de ödeyerek medeniyet davamýzý ileriye taþýma- onu çizen Naci El Ali için de dünyadan tek ses gelmedi. Mossad'ýn katlettiði kültür elçisi için ses çýkartmayan kültür maskesi altýnda Ýslam'a saldýrýlarý meþrulaþtýrmak adýna alanlara indiler.. Biz her türlü terörün karþýsýnda mazlumun yanýndayýz ama çifte lýyýz. Medeniyet davamýzýn öncüleri gibi, eser býrakmanýn ne kadar güzel olduðunun da altýný çiziyorum. Örgütlüðünü, örgütlü toplumun, yöneten toplum olma, sevdasýný daha ileri götürerek, o mirasý kuþanmamýz ve amel defterimizi ebediyen açýk býrakmamýz standartlarýn da farkýndayýz. Naci el-ali; Hanzala'yý, insanlýðýn Filistin'de yaþananlara gerekir diye düþünüyoruz. Kültürümüzü, medeniyet deðerlerimizi korumak ve ya- þatmak bu aziz milletin evlatlarýna emanettir. Kültür bizim için medeniyeti, yeniden büyük Türkiye'yi inþa etmemizin temel aracýdýr. Kültür, medeniyete zemin hazýrlar. Me- sessiz kalmasýndan ötürü bir küskünlüðün ifadesi olarak sürekli sýrtý dönük halde resmetmiþti. Artýk Hanzala yüzünü dönmeli. Dönmesi için tüm vicdan sahipleri Filistin davasý adýna ayaða kalkmalý. (Haber Merkezi) Hayrettin Karaman Filistin ve benzerleri niçin unutuluyor? Ukrayna Auschwitz te yýllarý arasýnda 1,1 milyon kiþi katledildi. Kurbanlarýn büyük kýsmý Yahudi ydi. Kampta esir tutulanlar, 27 Ocak 1945 tarihinde Sovyet askerleri tarafýndan kurtarýldý. Auschwitz toplama kampýnýn kurtarýlmasýnýn 70 inci yýldönümü törenlerle anýlýyor. Bir yabancý tv kanalýndan Fransa da yapýlan ve Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande ýn da katýldýðý törende bir konuþmacý, son zamanlarda Avrupa da Yahudi karþýtlýðýnýn yeniden canlandýðýndan þikayet etti. Bize bir þey öðrettiler; bir yalan üç defa tekrarlanýrsa doðru olduðuna inanýlýr dedikten sonra Ýsrail i kötülüyorlar, halbuki bu bir yalan, Ýsrail yalnýzca verimli ve kutsal topraklara sahip olmuþtur... ifadesini kullandý. Bu kiþi ve benzerleri herkesi kör, saðýr ve alemi sersem mi sanýyorlar? Yahudiler Filistin topraklarýna yerleþtirildiklerinde onlarýn ne kadar topraklarý vardý, þimdi ne kadar var? Peki bu topraklarý onlara kim (hangi hukuk ve uluslar arasý meþru karar) verdi. Defalarca iþgal ettikleri topraklardan çekilmeleri için BM. Karar aldý, çekildiler mi? Defalarca yalnýz ve zayýf Filistin halkýna saldýrdýlar, sayýsýz masumu, çoluk, çocuk, yaþlý insaný öldürdüler, taþ üstünde taþ býrakmadýlar, bütün bunlara raðmen hala siyonist Ýsrail in kötü olduðu yalandýr sözünü söyleyen insanlara ne demeli! Medyaya yansýyan haberlere göre yaklaþýk 500 bin Yahudi nüfusu ile Avrupa nýn en büyük Yahudi nüfusuna sahip olan Fransa da 2014 yýlý içinde Yahudilere karþý saldýrý olaylarýnda artýþ olmuþ. Fransa da Yahudilere karþý 2013 yýlý içerisinde 423 saldýrý olayý gerçekleþtirilirken bu sayý 2014 yýlý içinde 851 e yükselmiþ. Peki Siyonist Ýsral i savunanlar þapkalarýný önlerine koyup niçin Yahudi aleytarlýðý hortluyor, bu geliþmede siyonizmi destekleyen Yahudilerin kusuru yok mu diye düþünmüyorlar? Biz Müslümanlara Kutsal Kitabýmýz þu talimatý veriyor: Dininize ve yurdunuza karþý savaþ açmayan gayr-i Müslimlerle adalet ve iyilik çerçevesinde iþlikler kurabilirisiniz. Yine bize dinimiz, bütün insanlarýn hayat hakkýnýn dokunulmaz olduðunu, birey olarak malýmýza ve canýmýza saldýrmayanlarýn, topluluk olarak da bize savaþ açmayanlarýn malýna ve canýna zarar verilmesinin caiz olmadýðýný bildiriyor. Dinimiz savaþ halinde bile savaþ dýþý kalan düþman ülkesi insanlarýnýn mal ve canýna zarar verilememesi gerektiðini söylüyor. Bu ilkeleri ve talimatý ihtiva eden bir dinin mensuplarýný Ýslamcý teröristler diye anmak insafa ve vicdana sýðar mý? Bir baþka toplantýda Merkel, Paris teki terör saldýrýlarýna da deðinerek, þunlarý söylemiþ: Bu saldýrýlar bize çaðýmýzýn iki baþ belasýný gösterdi. Bir yandan Ýslamcý terörizm, öte yandan antisemitizm. Ancak olaylardan birkaç gün sonra milyonlarca insan þu mesajý verdiler: Biz özgür ve barýþ içinde yaþamak istiyoruz. Ýnsanlýk dýþý barbarlýða karþý çýkýyoruz. Müslüman, Yahudi, Hristiyan, hangi dine ait olursak olalým biz birbirimize aidiz, bizi bölemezsiniz. Merkel bir yandan yaparken diðer yandan yýkýyor; çünkü 1) terörizmi Ýslamcýlýk'la yan yana getiriyor, 2) yalnýzca antisemitizmi bela olarak zikrediyor. Peki anti Ýslamizm (Ýslamofobi) niçin bela olmuyor? Siyonizm niçin bela olmuyor? Önce din adamlarý ve askerleriyle þimdilerde ise daha sinsi ve örtük yöntemlerle güçlü Batý nýn (ABD dahil) zayýf Doðu yu sömürmesi ve bundan asla vazgeçmemesi niçin dünyanýn baþýna bela olmuyor. Müslüman olduklarý ve insanca yaþama hakký istedikleri için dünyanýn þurasýnda ve burasýnda baský altýnda yaþayan, canlarýndan ve mallarýndan edilen milyonlarca insanýn ahu figaný niçin toplantýlara ve konuþmalara konu olmuyor? Vicdanlarý sýzlatan çarpýk servet daðýlýmý, bir yanda az sayýda insanlar için ballý kaymaklý bir hayat, bir yanda büyük insanlýk kitlesi için açlýk ve sefalet... niçin dünyanýn baþýna bela olmuyor ve olmayacak? Bu adý saný büyük olan adamlar söylediklerine inanýyorlarsa biyolojik ve psikolojik körlük var, inanmadýklarý halde söylüyorlarsa iki yüzlülük ve ahlaksýzlýk var demektir ve bana göre asýl dünyanýn baþýndaki büyük bela budur.

5 CUMA 30 OCAK 20 5 Þehit astsubay dualarla uðurlandý Þehidin cenazesi helikopterle önce Osmancýk ilçesine, ardýndan konvoy eþliðinde Kargý köyüne getirildi. Törende þehidin annesi Safiye Ünalan, eþi Gül ve kýzý Eda, ayakta durmakta güçlük çekti. Acýlý aileyi askerler ve saðlýk görevlileri teselli etmekte güçlük çekti. ydýn ýn Efeler Ailçesinde 17 aydýr aranan cinayet zanlýsýnýn pusuya düþürmesi sonucu þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan ýn cenazesi, doðum yeri olan Çorum un Osmancýk ilçesine baðlý Kargý köyünde topraða verildi. Þehidin cenazesi helikopterle önce Osmancýk ilçesine, ardýndan konvoy eþliðinde Kargý köyüne getirildi. Þehit astsubay için köyde düzenlenen cenaze törenine Vali Ahmet Kara, Kastamonu Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Faruk Bal, Çorum Ýl Jandarma ve Garnizon Komutaný J.Kd. Alb. Ahmet Çelik, Sivas Ýl Jandarma Alay Komutaný Alb. Okçin Akþit, Ýl Emniyet Müdürü Erkan Tarancý, Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, AK parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, üst düzey askeri ve emniyet görevlileri ile vatandaþlar katýldý. Törende þehidin annesi Safiye Ünalan, eþi Gül ve kýzý Eda, ayakta durmakta güçlük çekti. Saðlýk görevlileri ve askerlerin yardýmýyla ayakta durabilen ailenin gözyaþlarý yürekleri daðladý. Acýlý aileyi askerler ve saðlýk görevlileri teselli etmekte güçlük çekti. Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan için dün doðum yeri olan Osmancýk ta cenaze töreni düzenlendi. Oðlunun arkasýndan sürekli gözyaþý döken baba Naci Ünalan, Bin kere hakkým helal olsun. Oðlum oðlum kolumu kanadýmý kýrdýn oðlum. Sana dayanamýyorum yavrum, sana dayanýyorum yavrum. Böyle acý görmedim oðlum. Oðlum beni mahvettin. Benim dünyam karardý sayýn valim dedi. Oðlunun tabutu baþýndaki fotoðrafýna sarýlan Safiye Ünalan ise, Yavrum ceylan gözlüm diye gözyaþý döktü. Fenalaþan anneyi kadýn askerler ve saðlýk görevlileri omuzlarýna alarak alandan uzaklaþtýrdý. Eþi Gül ise, Buralara böylemi gelecektik. Ben seni yaratana kurban olurum. Buraya yerleþecektik hani her þeyi býrakýp buraya yerleþecektik, dayanamýyorum, abla dayanamýyorum. Kalbim durdu benim dedi. (ÝHA) Vali den taziye mesajý ali Ahmet Kara, Aydýn ýn Efeler ilçesinde cina- zanlýsýnýn ateþ açmasý sonucu þehit düþen Vyet Üstçavuþ Emrah Ünalan için taziye mesajý yayýmladý. Vali Kara mesajýnda; 28 Ocak 20 günü Aydýn ili Efeler ilçesinde bir cinayet zanlýsýnýn pusuya düþürmesi sonucu hemþehrimiz Jandarma Üstçavuþ Emrah Ünalan ýn þehit olduðu haberini büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayým. Þehidimize yüce Allah tan rahmet, acýlý ailesine, yakýnlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri ile Çorum halkýna baþsaðlýðý dilerim. dedi. Vali Ahmet Kara KUTLAMA Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný deðerli dostumuz Sayýn Av. Rumi Bekiroðlu nu (Ç.HAK:345) tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dilerim. Tekinoðullarý Market Metin Tekin

6 6 CUMA 30 OCAK 20 Osmancýk ÝHL ihale ediliyor Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin 24 Þubat 20 Salý günü ihale edileceði belirtildi. Yangýnla mücadele tek çatý altýnda olmalý Parti Çorum AKMilletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, yangýnla mücadelenin daha profesyonelce yapýlmasý gerektiðini belirterek, yangýnla mücadele eden kurumlarýn tek çatý altýnda toplanmasýný önerdi. Yangýnla mücadele hizmetlerinin tek çatý altýnda toplanmasýna yönelik öneri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu tarafýndan Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ a iletildi. Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ un da öneriye olumlu yaklaþtýðý öðrenildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý nýn yangýnla mücadele ekiplerinin olduðunu ve ciddi çalýþmalar yaptýðýný dile getiren Uslu, Mühendisinden iþçisine kadar herkes bir yerde yangýn varsa köylünün de desteðiyle canlarý pahasýna mücadele ediyorlar. Fakat bununla ilgili baþta tedbirler alýnmalý. Yine belediye iþçileri yangýnla mücadelede çok büyük riskler alýyorlar. Son zamanlarda yaþadýðýmýz olaylar gösteriyor ki yangýnla mücadeleyi farklý birimlere býrakmak baþarýyý yakalama konusunda bize gereken imkanlarý vermiyor dedi. AK Partili Uslu, Çorum un Bayat ilçesine baðlý Çukuröz köyünde 29 ev ile 29 ahýrýn kül olduðu yangýnýn kendilerine büyük bir ders olduðunu vurguladý. Yangýnla mücadelenin daha profesyonelce yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý yada belediyelerin elindeki geçici iþçilerle, mevsimlik iþçilerle yada asýl iþi yangýn olmayan mücadelesiyle meþgul edilmesi ve baþarýlý sonuçlar beklenmesi doðru deðil. Hem yangýn iþçisinin eðitimini sürekli hale getirecek hem yangýnla mücadele de çeþitli mücadelede Salim Uslu Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare AKAmiri Salim Uslu, Osmancýk'ta inþa edilecek olan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi'nin 24 Þubat 20 Salý günü ihale edileceðini söyledi. Uslu, "Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan ihalesi yapýlacak olan, 24 derslikli Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 3 katlý ve toplam m2 kapalý alandan oluþacaktýr. Projesi özel olarak hazýrlanan okul, Þenyurt Mahallesi Ortayol mevkiinde inþa edilecek. Osmancýk Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Cahit Baðcý da, 24 Þubat 20 gününe ihale tarihi alýnan Osmancýk ÝHL ile ilgili bir açýklama yaparak þöyle dedi: "2014 yatýrým programýnda proje+inþaat olarak yer alan Osmancýk ÝHL, Ýl Özel Ýdaremiz ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðümüz iþbirliðinde özel bir proje olarak hazýrlanmýþtýr. Projenin hazýrlanma safhalarýnda defaatle bir araya gelinmiþ görüþ ve öneriler alýnmýþtýr. Bu özel projenin hazýrlanmasýnda Çorumda görev yaparken Kocaeli'ne tayini çýkan Þube Müdürü Mahmut Aþýkoðlu hocamýz baþta olmak üzere; Özel Ýdare Genel Sekreterimiz Ömer Arslan ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Ýbrahim Gökdere'nin çok büyük emeði vardýr. Bilindiði üzere halihazýrda hizmet veren Osmancýk ÝHL 1982 yýlýnda yapýlmýþ olup öðrenciliðimizde arkadaþlarýmýzla inþaatýnda çok çalýþtýk. Ustalara destek verdik bir an önce yapýlmasý için çalýþtýk ve emek verdik. 33 yýldýr binlerce öðrenci yetiþtiren okulumuz ilçemize yetersiz kalmýþtýr. Bu okulda çok çabalar harcanmýþ ancak kamu kaynaðý ile yapýmýna karar verilmiþtir. Bu çerçevede 2014 yatýrým programýnda yer alan bir iþtir ve ödeneði merkezi bütçeden saðlanmýþtýr. Yeni bina, ayný alana okulun arkasýndaki boþluða bodrum, zemin+1 olarak yapýlacak, bina içinde kütüphane ve çok amaçlý etkinlik salonlarý da olacaktýr. Okulun kýsa sürede yapýlmasý ve halen yapýmý tamamlanmakta olan 0 öðrenci kapasiteli ÝHL Pansiyonu ile Osmancýk ÝHL okul sorunu çözülmüþ olacaktýr. Okulun tamamlanmasýndan sonra eski bina yýkýlarak okul bahçesine katýlacaktýr. Ayrýca önünüzdeki yýllarda bir Kapalý Spor Salonu ve Tatbikat Cami yapýlmasý amaçlanmaktadýr. Bu þekilde Osmancýk ÝHL bir kampüs niteliði kazanacaktýr. Projenin ihale noktasýna gelmesinde emeði olan herkese teþekkür eder, okulumuzun baþta yeni teknikleri öðrenecek. Uygulama kabiliyeti olan becerisini, yeteneklerini sürekli geliþtirmesine fýrsat veren yeni bir yapýlanmaya ihtiyaç var diye konuþtu. Kimi siyasi mülahazalarla, ideolojik aidiyetlerle yangýnla mücadele de bazý belediyelerin isteksiz davranýþlarýnýn ortaya ciddi bir kurumsal boþluk çýkardýðýnýn altýný çizen Uslu, bu yüzden yangýnla mücadele de devletin ciddi adýmlar atmasý gerektiðini belirtti. Yangýnla mücadele konusunda yeni bir örgütlü yapýya ihtiyaç olduðunu anlatan Uslu, AFAD mý olur? Veya baþka bir devlet kurumu mu? Baþka bir kurumda olur. Müstakilen yangýnla mücadele konusunda yeni bir örgütlü yapýya ihtiyacýmýz var. Birleþik bir yapý olabilir. Teknik bilgi ve donaným açýsýndan güçlü hale getirilir ve burada Kültür Sohbetleri nin konuðu Ethem Erkoç Ç orum Valiliði himayesinde, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðünce devam ettirilen Kültür Sohbetleri nin bu haftaki konuðu eðitimci yazar Ethem Erkoç olacak. Erkoç un Hýdýrlýk'ýn Manevi Ýklimi konulu sohbeti bugün saat da Hasan Paþa Yazma Eserler Kütüphanesi nd e gerçekleþtirilece k. (Haber Merkezi) Ethem Erkoç çalýþan iþçiler 5 ay 29 gün deðil, sürekli çalýþarak bilgilerini, birikimlerini artýrabileceði yeni bir mekanizma oluþturulabilir. Devletin imkanlarý, toplumun ihtiyaçlarý, Türkiye nin gereklilikleri bunu ortaya koymaktadýr. Bu konuda yeni bir çalýþma baþlatýlarak bütün yangýnla mücadele mekanizmalarý tek çatý altýnda toplanmasý ve çalýþanlarýn da tek bir statüde orada bulunmasýnýn gerekliliðine inanýyoruz. Bu kadar çok farklý kurumda yangýnla mücadele de koordinasyon saðlamak zor. Bilgi ve becerileri geliþtirecek eðitimleri yapabilmek zor. Ve bu kadar farklý kurumun yangýnla mücadelede ayný süratle ayný organizasyonla ayný etkinlikte olmasýný saðlamak mümkün olmuyor. Yangýnla mücadele eden tüm birimlerin ilgili kurumlardan alýnarak aslý iþi olarak yeni bir kurum çatý altýnda toplanmasý ve diðer kurumlarla belediye, orman teþkilatý vesaire onlarýnda kendi asli iþleriyle ilgilenmesinin daha doðru olduðunu görüyoruz ifadelerini kullandý. Konuyla ilgili Baþbakan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ ile görüþtüðünü açýklayan Uslu, Baþbakan Yardýmcýsý Kurtulmuþ un konuya yaklaþýmýnýn olumlu olduðunu, yeni bir ulusal ölçekte itfaiye kurumunun yada itfaiye teþkilatýnýn oluþturulmasýný doðru bulduðunu sözlerine ekledi.(ýha) Bekiroðlu na hayýrlý olsun ziyaretleri Parti Ýl AKBaþkanlýðý'na seçilen Av. Rumi Bekiroðlu na kutlama ziyaretleri baþladý. Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan 5. Olaðan Ýl Kongresinde Ýl Baþkaný olarak seçilen, önceki gün de Seçim Kurulu Baþkanlýðýndan mazbatasýný alarak resmen göreve baþlayan Bekiroðlu, ziyaretçilerini aðýrlamaya baþladý. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz, Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, eski Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mehmet Yücel, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na hayýrlý uðurlu olsun ziyaretinde bulundular. AK Parti Alaca Ýlçe Baþkaný Ümit Tokgöz ve Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Bekiroðlu ve yeni yönetim kurulu üyelerine baþarýlar dileyerek, her zaman Alaca Ýlçe Teþkilatý olarak yanlarýnda olduklarýný söyledi. AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Havva Özata, Ýlçe Gençlik Kollarý Baþkaný Fatih Atalay ve Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de Birlikte çalýþacaðýz iraat Odasý yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ZÇorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti. Ziyarette Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, AK Parti Ýl Baþkanlýðýna seçilen Av. Rumi Bekiroðlu nu kutlayarak yeni görevinde baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, amaçlarýnýn kamu kurumlarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile birlikte Çorum a hizmet etmek olduðunu söyledi. Görev ve sorumluluklarýnýn farkýnda olduklarýný dile getiren Bekiroðlu, oturduklarý koltuklarý hakkýný vererek þehre hizmet etmek istediklerini belirtti. Çorum un sanayi þehri olmasýnýn yaný sýra ayrýca tarým kenti olduðunu dile getiren Bekiroðlu, ilde tarým ve hayvancýlýðýn daha ileri seviyeye götürülmesi noktasýnda her türlü AK Parti Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Av. Rumi Bekiroðlu na kutlama ziyaretleri baþladý. Bekiroðlu, ziyaretçilerini aðýrlamaya baþladý. Bekiroðlu ve yönetimini kutlayarak, baþarýlar diledi. Sungurlu heyeti, bundan önce olduðu gibi bundan sonra da Ýl Teþkilatý'nýn yanýnda olduklarýný, desteklerini her zaman esirgemeden devam ettireceklerini ifade ettiler. AK Parti Osmancýk Ýlçe Baþkaný Necmettin Tatar, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, eski Ýlçe Baþkaný Av. Oðuzhan Kaya, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindeki heyet de, partinin yeni yönetimini tebrik etti. Osmancýk heyeti, her seçim döneminde olduðu gibi Haziran ayýnda yapýlacak Ýlçe teþkilatlarý Bekiroðlu ve yeni yönetimi kutladý. milletvekilliði genel seçimlerinde de AK Parti'nin oy oranlarýný zirveye çýkarmasý yönünde birlikte hareket edeceklerini, partinin Çorum'daki çýtasýný daha yükseðe taþýyacaklarýndan hiçbir kuþkularýnýn olmadýðýný dile getirdiler. AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ise, gerek kongre öncesinde ve kongre sýrasýnda, gerekse mazbata töreninde desteklerini esirgemeyen ilçe ana kademe, kadýn ve gençlik kollarý baþkan ve yönetim kurulu üyelerine, ilçe belediye baþkanlarýna ve tüm teþkilat mensubu arkadaþlarýna teþekkür ederek, temsil noktasýnda bu kutlu görevi ilçe teþkilatlarýnýn destekleriyle daha da güçlendireceklerini vurguladý. Bekiroðlu, Yeni Türkiye Yeni Güç, Hedef 2023 parolasýyla çýktýklarý bu yolda daha iyi hizmetler gerçekleþtirmek için var güçleriyle çalýþacaklarýný, kendilerine güvenenlerin güvenlerini boþa çýkartmayacaklarýný, güçlü bir kadro ile devraldýklarý bu görevi layýkýyla yerine getireceklerini söyleyerek, kendisini ziyaret eden tüm partililere ve dostlarýna teþekkür etti. (Haber Merkezi) katkýyý vermeye hazýr olduklarýný dile getirdi. AK Parti iktidarýnda tarým ve hayvancýlýða ciddi destekler saðlandýðýný hatýrlatan Bekiroðlu, modern tarýmda tarýmýn makineleþmesinin yaný sýra toplu ekimi de önemsediklerini vurguladý. Bekiroðlu, ziyaretlerinden dolayý oda yöneticilerine teþekkür etti. Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ise, el ele vererek Çorum a hizmet etmekten mutlu olacaklarýný dile getirerek, Bekiroðlu ve yönetimine görevlerinde baþarýlar diledi.(ýha) Ziraat Odasý yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu nu ziyaret etti.

7 Türkiye nin ilk 10 belediyesi arasýndayýz elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anitta Otel de dü- basýn toplantýsýnda, yapýlan anketlerde Bzenlediði Çorum Belediyesi nin Türkiye nin en baþarýlý ilk 10 belediyesi arasýnda yer aldýðýný bildirdi. Külcü, ayrýca Çorum Belediyesi nin bugünden büyükþehir belediyesi olmaya da hazýr olduðunu ifade etti. Belediye baþkaný Külcü, 6 yýlda geldikleri nokta ve yönetim anlayýþlarýna iliþkin þunlarý söyledi, Bugün sizlerle yönetim anlayýþýmýzý, kurumsal düzeyde çalýþmalarýmýzýn bir deðerlendirmesi ve yeni idari deðiþikliklerimiz tasarruflarýmýz ile ilgili görüþlerimizi paylaþacaðýz. Hayatýmýzýn bir parçasý olarak hepimiz yaþayarak görüyoruz ki, Belediyecilik doðumdan ölüme kadar hayatýn her anýný kapsayan bir hizmettir. Hizmet alan böyle olunca bu ihtiyaca cevap verecek bir kurumsal yapýnýn da oluþturulmasý gerekir. 6 yýllýk dönemde yaptýðýmýz bütün çalýþmalarýmýzda - hem kurumsal yapýlanma hem de fiili hizmetlerimiz anlamýnda - bu hususa hep dikkat etik. KURUMSALLAÞMA - HÝZMET PARALEL GÝTTÝ Ýkisi birbirine tercih edilecek, biri ertelenecek, ötelenecek gibi bir imkan yok. Dolaysýsýyla ikisini baþat götürmeye çalýþtýk. Hem þehrin yollarýný, parklarýný, terminalini yapmaya gayret ettik hem de kurum içerisinde alýnmasý gereken tedbirler, kararlar neyse onlarý hayata geçirmeye çalýþtýk. Yani þehirde restorasyon seferberliði yaþarken, belediye içinde de bir rehabilitasyon dönemi yaþadýk diyebiliriz. PERSONELÝN YAPISAL DEÐÝÞÝMÝ Sizlerle 6 yýllýk dönemde personel yapýmýza bir bakalým yýlýnda görevi devraldýðýmýzda belediyemiz çok büyük oranda iþçi kadrolarý ile çalýþan belediye idi yýlýnda toplam 782 personelimiz vardý ve bunun 514'ü iþçi kadrosunda idi. Ýþçi kadrosunda görev yapan arkadaþlarýmýzýn görevi kendisine verilen bir iþi yapmasýdýr. Yani esas olarak kendisinden önce bir dosya, bir proje olmalý ve bu onun tarafýndan þantiyede hayata geçirilmelidir. Öncelikle bu durumu düzelttik. Bu durum böyle büyük bir kurum için gerçekten saðlýksýz bir haldi. 100 Arkadaþlarýmýzý tazminatýný ödeyerek emekli olmaya ikna ettik. 296 Arkadaþýmýzý baþka kurumlara gönderdik. Bunlardan boþalan yerlere ise (ofisleri kastediyorum) 100 civarýnda üniversite mezunu yen personel aldýk, onlarý geleceðe hazýrlýyoruz.2009 yýlýnda toplam personelin % 65 'i iþçi. %35'i memurken 200 yýlýnda toplam personelin %28 'i iþçi, %72'si memur kadrosundadýr. Buradaki deðiþim aslýnda belediyenin her þeyini deðiþtirdi. 2-3 yýl içinde koþan, proje üreten, bu projelerini hayata geçiren, oluþturduðu bu olumlu havayla þehri heyecanlandýran bir belediye haline getirdi, bizi. Bu deðiþimin yarattýðý olumlu hava öyle bir noktaya ulaþtý ki seçimlerde oy vermeyi düþünmeyen çok büyük bir kesimin de takdirini kazandýk. Elbette buna baðlý olarak yani beraber çalýþan kadronun niteliðin deðiþimi ve yükselmesiyle birlikte yönetici profili de deðiþiyor. Bunlar karþýlýklý bir birini besleyen faktörler. Dün Çorum'un imkanlarý ve ihtiyaçlarý ayný þekilde Türkiye'nin imkanlarý ve ihtiyaçlarý neyse, neye fýrsat tanýdý ise toplam insan kaynaðýmýz oydu. Yöneticileri de - hem belediye hem de baþkaca kurumlar için söylüyorum - bundan ayrý düþünmek mümkün deðildi. Biz bu anlamda da deðiþimi en verimli þekilde yaþayabilen kurumlardan birisiyiz. Bu fikrimizi kanýtlamak tabii ki sadece sözle yapýlabilecek bir iþ deðil. Bunu çok inanarak ve samimiyetle söylüyorum. Ýnþallah önümüzdeki günlerde - aylarda bunlarý yaptýklarýmýzla, arkadaþlarýmýz ortaya koyacaklar. Ziya Paþa diyor ya; "Ayinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz/þahsýn görünür rütbe-i aklý eserinde" Biz de onlarýn eserleriyle inþallah bu söylediklerimizi kanýtlayacaðýz. PARA-ZAMAN VE ÝNSANI ÝYÝ YÖNETÝYO- RUZ Ýyi bir yöneticinin dikkat etmesi gereken 3 önemli unsur var. Bunlarý yapmadan kurumun iyi yönetildiðinden hatta bir insanýn kendi hayatýný iyi yönettiðinden dahi bahsedebilmesi mümkün deðildir. Biz 6 yýllýk dönemde bütün iþlerimizde buna çok dikkat ettik. Böyle davranmaya da devam edeceðiz. Ýnsan, para ve zaman. Bunlarýn 3'ü de çok önemli deðerlerdir ve kaybý halinde telafisi zordur. Hele insan ve zaman imkansýzdýr. Bir kurumun performansý bu 3 unsurun doðru kullanýmýyla paraleledir. Zira insan emeði de, para da, zaman da sýnýrsýz deðildir. Bu noktalarda profesyonelce davranýyor ve her türlü israfýn ve kaybýn önüne geçiyoruz. Projelerimizde dikkat edilirse neredeyse tamamýna yakýnýnda, belirlediðimiz tarihlerde tamamlayabiliyoruz. Personelimizi de bütçemizi de bununla doðru orantýlý olarak kullanmýþ oluyoruz. Baþarýmýzýn en önemli köþe taþlarýndan birisi de bu. Bundan sonra da bu hususlara özen göstermeye devam edeceðiz. HEDEFLERÝ OLAN BÝR BELEDÝYE HALÝNE GELDÝK Bu planlý ve dikkatli yönetim anlayýþý belediyemizi hedefleri olan, önünü gören bir belediye haline getirdi. Nasýl döneminde ön gördüðümüz projelerimizin tamamýna yakýnýný yapmýþsak, þimdi döneminde de -sadece seçim döneminde kamuoyuna açýkladýklarýmýz deðil- 70 dolayýnda projeyi inþallah hayata geçireceðiz. Burada bir þeye çok dikkat ediyoruz. Elbette istediðimiz her iþi her zaman gerçekleþtirmek mümkün olmayabiliyor, böyle de oluyor! Dikkat ettiðimiz husus þu: Sonuca ulaþabileceðimiz iþlere yöneliyoruz. Bu ufkunu dar tutmak, heyecanýmýzý küçültmek gibi bir anlama gelmiyor. Sadece hayal dünyasýnda dolaþmadan, ayaklarýný yerden kesmeden, önünü görerek yürümek anlamýndadýr. Ýhtiyaçlarý, beklentileri ve önümüzdeki dönemlerin muhtemel deðiþimlerinin doðuracaðý durumlarý hesap ederek adýmlarýmýzý atýyoruz. O zaman karþýnýza þu çýkýyor: "Sadece iþi doðru yapmak yetmez, ayný zamanda doðru iþler yapmak lazým." Bunun yolu ise modern yönetim anlayýþýnda tektir: Daha fazla katýlým, ilgilerin katkýsýný saðlama, paylaþýmcý yönetim, hemen hemen önemli her iþimizde bu süreçlerin hepsini iþletiyoruz.bunun sonrasýnda bize kalan ise; karar vetip takip etmek ve netice almak oluyor. ÖLÇEMEZSENÝZ YÖNETEMEZSÝNÝZ Doðru iþ yaptýðýnda, bunu da doðru þekilde yaptýðýnda halkýmýz bunu görüyor. Bizim için en önemli ölçü halkýmýzýn, hemþehrilerimizin düþüncesidir. Dönemimizde yönetsel açýdan yaptýðýmýz en iyi iþlerden birisi de kendimizi ölçmek olmuþtur. "Ölçemezseniz, yönetemezseniz." Yönetim biliminin temel prensiplerinden biri ölçümdür. Biz iþimizi iyi yaptýðýmýza, iyi iþler yaptýðýmýza, inandýðýmýz için bu konuda da cesur olduk, ama sonunda da çok sevindik. Çünkü yaptýðýmýz araþtýrmalarda gördük ki halk nezdinde belediyemizin ve ekibimizin itibarý, saygýnlýðý her gün daha da artýyor. Bu istisnasýz her kamuoyu araþtýrmasý yaptýðýmýzda böyle çýkýyor. Þunu rahatlýkla ifade edebilirim - Çünkü genel merkezimizin 81 ilde yaptýðý araþtýrma sonucu elimde var - Çorum Belediyesi Türkiye'nin ilk 10 belediyesi arasýndadýr. Bu bizim için fevkalade onur verici bir tablodur. Tüm çalýþma arkadaþlarýma da baþta baþkan yardýmcýlarý ve müdürlerimiz olmak üzere bunun için teþekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum bunlarýn hepsini biz bu arkadaþlarýmýzla birlikte baþardýk. Tabi bu ayný zamanda belediyeden beklentinin de yükselmesine sebep oldu, yükümüzü artýrdý. Dün belediye için hayal edilmeyen iþler, bugün acaba ne zaman yapýlacak denmeye baþlandý. Dikkat ediniz! Yapýlýr mý yapýlmaz mý tartýþýlmýyor bile. Yapýlýr.. Buna inanmýþ halkýmýzý, bu inanç bu güven oluþmuþ sadece acaba ne zaman diye soruluyor. Bizim yönetimimiz için buda onur verici. Bu güven, bu beklenti bizi sevindiriyor, bize onur veriyor. Ama beraberinde bir þeyi daha bize gösteriyor. Çorum artýk dünün Çorum'u deðil.14 Mahallede yaptýðýmýz iþleri herkes takip ediyor. Nereye ne yapýyoruz. Parkýyla, yoluyla, altyapýsýyla, kültür merkezleriyle, sosyal belediyecilik faaliyetleriyle attýðýmýz her adým takip ediliyor ve herkes tarafýndan daha fazlasý isteniyor. Bunlarýn da hepsine yetiþmek zorundayýz ve yetiþmek için de koþuyoruz. Belediyemizin bu noktaya ulaþmasýnda, bu baþarý oranlarýný yakalamasýndaki çýkýþ noktamýz þu olmuþtur. BELEDÝYE ÝKÝ AYAKLI BÝR HÝZMET KURU- MU'DUR Esasýnda hizmetlere iliþkin - hem sosyal, kültürel belediyecilik noktasýnda hem de fiziki yatýrýmlar noktasýnda- bu çeþitlilik ve bütçe büyümesi, yönetsel anlamda yeni ihtiyaçlarý doðurdu. Bizde zaman zaman bunun adýmlarýný attýk. Görevi devraldýðýmýzda 18 Müdürlük varken. Bugün müdürlük sayýmýz 28'e ulaþmýþtýr. Burada dikkat edilmesi gereken huþu þurasýdýr: Yeni müdürlük kurulmadan önce o müdürlüðün hizmeti, eski müdürlüðün içinde büyümüþ olgunlaþmýþ ve adeta fili müdürlük haline gelmiþtir. Bu yaptýðýmýz çalýþmalarla aslýnda bir þey daha yapmýþ olduk. Bir yandan hemþehrilerimizin hizmet beklentilerini karþýlarken öbür yandan da belediyenin kurumsal yapýsýndaki deðiþim ve dönüþümü gerçekleþtirdik. Hantal bir yapýya mahkûm olmadan daha hýzlý tespit yapabilen, daha hýzlý karar alabilen ve bunun gereklerini daha kýsa sürede yerine getirebilen bir yapýya kavuþtuk. Bu klasik bürokrasi anlayýþýndan kurtulmayý, adeta özel sektör mantýðý ile çalýþmaya benzer bir yapýyý da ifade etmektedir. Konuya bir baþka açýdan baktýðýmýzda hükümetimiz yerel yönetimleri her geçen gün biraz daha güçlendiriyor. Yerinden yönetimi önemsiyor. Yerel yönetimlere güveniyor. Cumhurbaþkanýmýzý yerel yöneticilikten gelmiþ olmasý da Türkiye için bu anlamda bir þans. Þuanda 30 ilimiz büyük þehir statüsünde. Muhtemelen 2019'da 81 ilin tamamý büyükþehir olacak. Ben de Türkiye için bunun daha doðru bir yönetim modeli olduðuna inanýyorum. Bir anlamda gerçekleþtirdiðimiz bu yapýlanma ile ona da hazýrlýk yapmýþ oluyoruz. Eðer Çorum 2019'da büyükþehir olursa sanýrým en hazýrlýklý illerden birisi olacaktýr. Herkes her þey den haberdar oluyor. Herkes ve her ülke, her þehir birbirini takip ediyor, etkiliyor etkileniyor. Bizimde belediye olarak bu süreçleri, deðiþimi, dönüþümü doðru okumak mecburiyetimiz var. Buna göre gerekli hazýrlýklarý yapmak ve gerekli adýmlarý atmak mecburiyetimiz var. Yani yönetici olarak çaða ayak uydurmak mecburiyetimiz var. Eðer ortada adý konulmamýþ bile olsa bir yarýþ varsa ona göre hazýrlanmak ihtiyacý var. BULUNDUÐUMUZ MAKAMLAR MÝLLETÝN EMARETÝDÝR Biz koþuyoruz, biz koþarken herkesin koþmak mecburiyeti var. Bulunduðumuz makamlar ve görevler milletin emanetidir. Bizim anlayýþýmýza emanet kendi malýmýzdan daha kýymetlidir. Emanet ehil bir þekilde, korunmalýdýr. Çünkü onun üzerinde tüyü bitmemiþ yetimin hakký vardýr ve her an aklýmýzda olmalýdýr. Böyle inanan bir insanýn; aman sende yarýn yaparým, yapýlmasa da bir þey olmaz demeye hakký yoktur. Çünkü bunun bizim inancýmýzdaki karþýlýðý "emanete ihanet etmek"tir. Emanete ihanet etmek ise Müslümanlýðýn alametlerinden deðildir.burada þunu da söylemek mümkün, hatta zorunlu bence.memuriyet insan için bir rýzýk kapýsýdýr. Geçimini temin etmek için herkesin bir gelire Ýhtiyacý var. Bu anlamda memur olmaz arzusu bir ihtiyaca binaen ortaya çýkmaktadýr. Yani bünyesinde bir zorunluluðu da barýndýrmaktadýr." Yöneticilik ise bir zorunluluk deðil, bir sorumluluktur." EROL TAÞKAN elediye Baþkaný Mu- Külcü, 28 mü- Bzaffer dürlük kadrosuna yeni eklenen müdürlüklere atama yaparken, bazý müdürlerin de görev yerlerinde deðiþiklik yaptý. Anitta Otel de düzenlenen basýn toplantýsý ile yapýlan kurumsal deðiþiklikler hakkýnda açýklamalar yapan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 18 olan müdürlük sayýsýnýn 28 e çýktýðýný, bunlardan ikisine henüz atama yapýlmadýðýný bildirdi. Külcü, Mezarlýklar Müdürü Haþim Avcý ile Su ve Kanalizasyon Müdürü Veysel Güney in dün itibariyle emekliye ayrýldýðýný söyledi. Baþkan Külcü, 14 müdürün ilk kez göreve baþladýðýný, bunun belediyede büyük bir revizyon ve vizyon büyümesine iþaret ettiðini aktardýðý konuþmasýnda, 4 müdürün görev yerinin deðiþtiðini, 8 inin aynen devam ettiðini ve Huzurevi ile Kütüphane Müdürlüklerine ise henüz atama yapýlmadýðýný duyurdu. CUMA 30 OCAK müdürlükten 14 üne yeni atama Leyla Sayýn Destek Hizm. Müd. Mustafa Ercan Kültür Müd. Reyhan Kuþçu Mali Hizm. Müd. Ýsmail Öðütverici Ýtfaiye Müdürü Eyüp Aytekin Park Bahçeler Md. Murat Berksun Kreþ Müdürü Lütfullah Þirin Ulaþým Hizmetleri Mustafa Kalýn Veteriner Ýþl.Müd. Rýdvan Dalkýran Yapý Kontrol Müd. Köksal Çaðdaþ Etüd Proje Müd. Ýdris Özyýlmaz Temizlik Ýþleri Md. Zübeyir Tuncel su ve Kanal Müd. Murat Erdem Özel Kalem Müd. Yüksel Poyraz Ýmar Müd. Mahmut Yabacýoðlu- Tesisler Nadir Solak Spor Müd. Tuncer Baykal Hal Müdürü Murat Gür Ýnsan Kaynaklarý Ömer Maz Strateji Müd. Miktad Yýldýrým Fen Ýþleri Müd. Mustafa Kanat Zabýta Müdürü Melike Sancak Hukuk Ýþleri Müd. Nuri Burhan Bilgi Ýþlem Müd. Yaþar Tortum Mezarlýklar Müd. Cengiz Özkader Sosyal Yardým Md. Özgül Yýlmazer Yazý Ýþl. Müd.

8 8 CUMA 30 OCAK 20 'Küçük cisimler' çocuklarýn büyük düþmaný ersin'de nefes almakta Mgüçlük çektiði için hayati tehlike altýnda doktora getirilen 2 çocuðun nefes borusundaki fýstýk parçalarý çýkarýldý Mersin'de oyun oynarken soluk borusuna yabancý cisim kaçan ve nefes alma güçlüðü çektiði için hayati tehlike altýnda doktora götürülen 2 çocuk, son anda yapýlan müdahaleyle yeniden hayata döndürüldü. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Týp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalý'na getirilen ve nefes borularýna yabancý cisim kaçtýðý belirtilen çocuklara, bronkoskopi yöntemiyle operasyon yapýldý. Çocuklarýn nefes borusundan Antep ve yer fýstýðý parçalarý çýkarýlýrken, aileler çocuklarýnýn yeniden saðlýklarýna kavuþmasýnýn mutluluðunu yaþadý. Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ali Naycý, AAmuhabirine yaptýðý açýklamada, kendilerine ayný gün baþvuran 2 çocuðun da nefes almakta güçlük çektiðini ve son anda kurtarýldýðýný söyledi. Yemek ve nefes borusuna kaçan cisimlerin çocuklarda hayati tehlike oluþturduðunu belirten Prof. Dr. Naycý, "Özellikle küçük çocuklar emekleme çaðýnda yerde bulduklarý her türlü cismi aðýzlarýna götürüyorlar. Bu da nefes borusuna kaçýyor ve hayati risk yaratýyor. Genellikle soluk borusuna kaçtýktan sonra bir öksürme boðulma nöbetleri baþlýyor" dedi. Çocuklara kapalý yöntemle operasyon yaptýklarýný anlatan Prof. Dr. Naycý, þöyle konuþtu: "Nefes ve yemek borularýndaki yabancý cisimleri kapalý yöntem dediðimiz bronkoskopiyle çýkarýyoruz. En son gelen 2 çocuktan birisi yemek borusuna yer fýstýðý kaçýrmýþtý. Neredeyse nefesi durmak üzereydi. Yine bir baþka çocuk Antep fýstýðý kabuðunu soluk borusuna kaçýrmýþtý. Çocuklar saðlýðýna kavuþtu. Ailelerin kuru yemiþ gibi küçük parçalarý çocuklarýndan uzak tutmalarý gerekiyor." - "Çocuðum ölümün kýyýsýndan döndü" Anne Huriye Yýlmaz, 17 aylýk oðlu Talip Çaðrý'nýn evde kardeþleriyle oynarken nefes borusuna fýstýk kaçýrdýðýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Çocuðum nefes almakta güçlük çekince aile hekimimizi aradým ve ambulans geldi. Nefesi hiç yoktu. Oradan doktorlarýn yardýmýyla operasyon yapýldý. Olabilecek riskleri anlattýlar. Çocuðum ölümün kýyýsýndan döndü. Büyük iki tane abisi var böyle bir olay baþýma hiç gelmemiþti. Biz aðlayacaðýmýza çocuk aðlasýn. Artýk kesinlikle böyle bir þey eline vermem. Doktorlardan kötü haber bekliyordum çok þükür kurtuldu." Diðer çocuðun babasý Salih Tekdemir de Siirt'in Pervari ilçesine baðlý Ormandalý köyünde oturduklarýný 12. çocuðu Harun'un nefes almada sýkýntý yaþadýðý için ilk olarak Siirt'te bir doktora götürdüklerini söyledi. Siirt'te bir hafta hastanede tedavi olduktan sonra taburcu olduklarýný ve kendi imkanlarýyla Mersin'e geldiklerini dile getiren Tekdemir, oðlunun nefes borusuna 20 gün önce fýstýk kaçtýðýný, bunun Mersin'de kapalý yöntemle çýkarýldýðýný kaydetti. Geleneksel Kýþ Ýçeceklerimiz 2- Salep Merhabalar deðerli okurlarýmýz. Sizlere geleneksel kýþ içeceklerimiz ile ilgili bilgi paylaþýmýnda bulunmaya devam ediyorum. Bir önceki yazýmda,sizlere boza hakkýnda bilgi vermiþtim. Bu yazýmda da soðuk kýþ günlerinin olmazsa olmazý, salepten bahsedeceðim. Salep bitkisi, orkide bitki ailesine mensuptur. Bu aileye (salepgiller ailesi de denmektedir.) Anavataný Anadolu'dur. Salep içeceði, bu bitkinin toprak altýnda kalan yumru köklerinin tozlaþtýrýlmasý ile elde edilmektedir. Bu yumrularýn içerisinde polisakkarit dediðimiz niþastaya benzer bir þeker türü bulunmaktadýr. Bununla birlikte salep musilaj(doðal jelatin), uçucu yað asitleri ve çeþitli vitaminler içermektedir. Salebin Faydalarý 1-Solunum yolu rahatsýzlýklarý; bronþit, üst solunum yolu enfeksiyonlarý, geniz akýntýsýna faydalýdýr. Balgam çýkaramayan hastalarda balgam atýmýný kolaylaþtýrýr. 2-Sindirim sistemi rahatsýzlýklarý; hazýmsýzlýk, þiþkinlik ve kabýzlýða karþý faydalýdýr. Hemoroid (basür) tedavisine yardýmcýdýr. Bir Nefes Sihhat Dr.Mehmet Fatih FÝÞENK Çorum Tabip Odasý Delegesi Sungurlu Merkez 3 Nolu ASM Cumhurbaþkaný Erdoðan AVM kanununu onayladý umhurbaþkaný Erdoðan, alýþveriþ merkezlerine iliþkin düzenlemeyi Cde içeren 6585 sayýlý Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanunu onayladý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, alýþveriþ merkezlerine iliþkin düzenlemeyi de içeren 6585 sayýlý Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun'u yayýmlanmak üzere Baþbakanlýða gönderdi. Kanunda, alýþveriþ merkezi, "Bir yapý veya alan bütünlüðü olan, içinde büyük maðaza ya da beslenme, giyinme, eðlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçlarýn bir kýsmýnýn veya tamamýnýn karþýlandýðý diðer iþ yerleri bulunan, merkezi bir yönetime ve ortak kullaným alanlarý ile yönetmelikle belirlenen diðer niteliklere sahip iþletme" olarak tanýmlanýyor. Perakende iþletmelerin açýlýþ ve faaliyeti ile kapanýþýnda gerekli baþvuru ve diðer iþlemlerin yapýlmasý, ilgili kurum ve kuruluþlara iletilmesi, deðerlendirilmesi, sonuçlandýrýlmasý ve bu iþletmelere yönelik veri tabanýnýn oluþturulmasý ile bilgi paylaþýmýnýn saðlanmasý amacýyla Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý bünyesinde, Perakende Bilgi Sistemi (PERBÝS) kurulacak. PERBÝS, Bakanlýkça ilgili kurum ve kuruluþlarýn eriþimine açýlacak ve bu kurum ve kuruluþlar nezdinde kurulan elektronik kayýt sistemleriyle çevrimiçi olarak birbirine baðlanacak. Perakende iþletmeler, iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatýný vermeye yetkili belediye veya il özel idareleri ile diðer idareleri kapsayan yetkili idarenin izniyle açýlacak ve faaliyete geçecek. Ýzin, PERBÝS üzerinden verilecek. Ýþ yeri açma baþvurusu uygun bulunmayanlara sonuç en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak teblið edilecek. Üreticinin de markasýna yer verilecek Büyükþehirlerde, alýþveriþ merkezlerine yapý ruhsatý, yapý kullanma izin belgesi ve iþ yeri açma ve çalýþma ruhsatý vermeye büyükþehir belediyeleri yetkili olacak. Alýþveriþ merkezi projesi için yapý ruhsatý verilirken, üst meslek kuruluþlarýnýn görüþleri alýnacak. Bu kuruluþlar görüþlerini gün içinde bildirecek. Büyük maðaza ve zincir maðazalar ile bayi iþletme ve özel yetkili iþletmeler, üretici ya da tedarikçiden maðaza açýlýþý ve tadilatý, ciro açýðý, banka ve kredi kartý katýlým bedeli gibi adlar altýnda ürün talebini doðrudan etkilemeyen bir prim ya da bedel talep edemeyecek. Perakende iþletmeler, satýþa konu ürünün talebini doðrudan etkileyen reklam, anons veya raf tahsisi gibi hizmetlerden dolayý üretici ya da tedarikçiden, sözleþmede türü ve oraný belirtilmedikçe prim ya da bedel talebinde bulunamayacak. Üreticiler ya da tedarikçiler ile perakende iþletmeler arasýndaki alým satým iþlemlerinden kaynaklý ödemelerin, sözleþmede öngörülen tarihte yapýlmasý esas olacak. Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen hýzlý tüketim mallarýna iliþkin ödemelerin süresi, üretici veya tedarikçinin tarýmsal ya da hayvansal ürün üreticisi ya da küçük veya orta ölçekli iþletme olduðu durumlarda, teslim tarihinden itibaren 30 günü geçemeyecek. Yurt içinde üretilen ve gýda, içecek, temizlik, kiþisel bakým ürünlerini gibi hýzlý tüketim malý niteliði taþýyan maðaza markalý ürünlerin üzerinde ve ambalajýnda, perakendecinin ad, unvan veya markasýnýn yaný sýra üreticinin ad, unvan ya da markasýna yer verilecek. Kampanyalý satýþ ve alýþveriþ festivali Perakende iþletmeler, Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve ilgili diðer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydýyla Memur alýmlarý baþvurusu Nisan ayýnda alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik merakla beklenen Çmemur alýmlarý baþvurusu için açýklama yaptý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik, kamu kurumlarýna yerleþtirme için KPSS'ye giren adaylarýn baþvurularýnýn Nisan tarihleri arasýnda alýnacaðýný bildirdi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik BakanýFaruk Çelik, Twitter adresinden yaptýðý açýklamada, 20'te kamuya atama yapmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýndan memur taleplerini toplamaya baþladýklarýný bildirdi. Bakan Çelik, þunlarý kaydetti: "20/1 yerleþtirme iþlemlerinde memur talebi olan kurumlarýmýz, taleplerini 20 Mart'a kadar Devlet Personel Baþkanlýðýmýza bildirecekler. Toplanan taleplere göre, ilana çýkýlmasýnýn ardýndan, Nisan tarihleri arasýnda baþvurular alýnacak KPSS ve EKPSS sýnavlarýna girmiþ olan adaylarýn, bu tarihler arasýnda baþvurularýný yapmalarýný gerekiyor. Yerleþtirme taleplerinin toplanmasýna ve yerleþtirme takvimine iliþkin detaylý bilgi web adresinde yer alacaktýr." (AA) 3-Vücuda enerji ve zindelik kazandýrýr. 4-Düzensiz adet görme durumunun tedavisine yardýmcý olur. 5-Kýþýn oluþan üþüme hissini gidererek vücut ýsýsýnýn dengelenmesine katkýda bulunur. Bir su bardaðý salepte (200ml) Karbonhidrat (g) 71.8 Protein (g) 23.4 Yað (g) 1.4 Kolesterol (mg)14 Sodyum (mg) 356 Potasyum (mg) 1130 Kalsiyum 836 Vitamin A 6 Vitamin C 6 Enerji 398 kcal Not:Þeker hastasý ve kilo sorunu olanlar salebi dikkatle tüketmelidir. Uyarý: Buradaki bilgiler, tedavi amaçlý deðil bilgilendirme amaçlýdýr. Hepinize saðlýklý günler diler yeni açýlan saðlýk haber internet sitemiz olan ziyaretlerinizi beklerim. indirimli ya da promosyonlu satýþ kampanyalarý düzenleyebilecek. Ancak kampanyanýn süresi; iþ yeri açýlýþý, devri, kapanýþý, adres ya da faaliyet konusu deðiþikliðinde 3 ayý, tasfiye durumunda ise 6 ayý geçemeyecek. Perakende iþletmeler, baþlangýç ve bitiþ süresi belli olmayan indirimler yapamayacak. Mahalli idareler ve kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarý ile bunlarýn ortaðý olduðu þirketler ve diðer tüzel kiþiler; birlikte ya da baðýmsýz olarak, perakende iþletmelerin katýlýmýyla, yýlýn belli dönemlerinde, alýþveriþ festivali düzenleyebilecek. Kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn bu festivaller için ayýracaklarý ödenek miktarý, bütçelerinin yüzde 5'ini geçemeyecek. Alýþveriþ festivalinin baþlangýç ve bitiþ tarihleri ile festivalin programý ve uygulama alaný önceden Bakanlýða bildirilecek. Sürekli indirimli satýþ Kanunda, sürekli indirimli satýþ; seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlasý, kusurlu ve benzeri mallarýn, perakende iþletmelerce, indirimli fiyattan ya da mallarýn fabrika çýkýþ fiyatý üzerinden yýl boyunca satýlmasý olarak tanýmlanýyor. Sürekli indirimli satýþ yapan perakende iþletmelerin ön cephesinde ve maðaza içerisinde kolaylýkla görülebilir ve okunabilir þekilde bu satýþ türünü gösterir ya da çaðrýþtýrýr ibarelere yer verilecek. Ortak kullaným alanlarý Alýþveriþ merkezi, büyük maðaza, zincir maðaza ve diðer ticari iþletmeler Ýmar Kanunu ve ilgili mevzuatýna göre müþterileri için otopark alaný oluþturmakla yükümlü olacak. Alýþveriþ merkezlerinde, satýþ alanýnýn en az binde beþine tekabül eden alanýn sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi amacýyla ayrýlmasý zorunlu olacak. Bakanlýk, bu oraný bir katýna kadar arttýrmaya ve yarýsýna kadar azaltmaya yetkili olacak. Cilt saðlýðý için bunlara dikkat! ermatec Polikliniði Dermatoloji DUzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, cilt saðlýðý konusunda kahve ve þeker tüketimine dikkat edilmesini önerdi. Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek, Yediðimiz yemekler, içtiðimiz içecekler cildimizin nasýl görüneceði üzerinde önemli bir role sahiptir. Cilt için zararlý olan besinleri tüketirseniz çabuk yaþlanan ve saðlýksýz bir cilde sahip olmanýz kaçýnýlmazdýr.en büyük organýmýz olan cildimiz günlük hayatýmýz içinde onlarca farklý problemle karþý karþýya kalýr ve yýpranmaya baþlar. Cilde zarar veren bir çok faktör söz konusudur. Bu faktörlerin için de bazý yiyecek ve içeceklerde vardýr. dedi. Günde 2-3 bardaktan daha fazla kahve tüketmenin vücutta mevcut olan kortizol düzeyini artýrabildiðini dile getiren Dermatoloji Uzmaný Dr. Ata Nejat Ertek daha sonra þunlarý kaydetti; Yüksek kortizol (stres hormonu) yaþlanma hýzýný artýrýr ve cildi yine hýzlý bir þekilde yýprandýrýr.ayrýca kahve diüretik yönde etki göstermektedir. Bu sebeple vücudun susuz kalmasýna sebep olmaktadýr. Vücut susuz kaldýðý zamanda ciltte kuruluða ve cansýzlýða sebep olur.bu durumda da kuru olan cilt kýþýklýklarýn oluþmasýný kolaylaþtýrýr. Yine þeker cildin düþmanlarý arasýnda olan bir besindir.cildin daha parlak ve saðlýklý bir yapýda olmasý için kandaki þeker miktarýnýn sürekli kontrol altýnda tutulmasýna özen gösterilmelidir. Þeker baðýþýklýk sistemini zayýflatýrken bakterilere karþý savaþan antikorlarýn üretimini baskýlayabilir. Zayýflayan baðýþýklýk sistemi ciltte lekeler, sivilce ve aknelere yol açabilir.yine þekerli içeceklerde cildin kurumasýna neden olabilir.bu nedenle cildin sývý ihtiyacýný su ile karþýlamak en doðru seçenek olacaktýr. (ÝHA)

9 CUMA 30 OCAK 20 9 z. Ýbrahim oðlu Ýsmail (a.s) ile birlikte, yüce Rabbimizin Hemri ilahisi gereði, Kabe'nin duvarlarýný yükseltmeye baþlarlar. Temel duvarlarý yükselip de Hz. Ýbrahim için duvarlara yetiþme güçleþince, Hz. Ýsmail babasýna iskele vazifesi görmek üzere uzunca bir taþ getirir Hz. Ýbrahim de o taþýn üzerinde durarak Beytullah'ýn duvarlarýný tamamlamaya çalýþmýþtýr. Ýskele olarak kullanýlmýþ olan bu taþ Makam-ý Ýbrahim'dir. Bu taþ özel bir itina ile korunarak günümüze kadar muhafaza edilmiþtir. Kabe'nin bir köþesinde Hacer-ül Esved diðer yaný baþýnda da Makam-ý Ýbrahim vardýr. Kur'an-ý Kerim'de "Orada apaçýk niþâneler, (ayrýca) Ýbrahim'in makamý vardýr. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ýn insanlar üzerinde bir hakkýdýr. Kim inkâr ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstaðnîdir." (Âli Ýmran 97) buyrulmuþtur. Makam-ý Ýbrahim'in üzerinde Hz. Ýbrahim'in ayak izi vardýr. Hz Ýbrahim'in, Yüce Rabbimizin emri ilahisinin geregi olarak insanlarý Beytullah'ý ziyarete çagrýda bulundugu sýrada iki ayaðýnýn oldugu yerler yaklaþýk dörder santim aþaðý doðru çökmüþtür. Makam'ý Ýbrahim etrafý gümüþle kaplý sâç aðacýndan yapýlma bir havuz içinde olup havuzun etrafý kalay ile kaplanmýþtýr. Üzerinde de yine sâç aðacýndan yapýlmýþ üstü kapalý bir sandýk vardýr. Abdullah bin Amr bin As "Hacer'ül Esved ile Makamý Ýbrahim cennetten gelmedir." Derken. Ýbn-i Abbas ise "Dünya'da bu ikisinden baþka cennet varlýðý yoktur. Zira onlar cennet cevherlerinden iki cevherdir." Demiþtir. Ýlk müfessirlerden Mücahit ise "Makam-ý Ýbrahim'de ki mucize Hz. Ýbrahim'in üzerinde ki ayak izidir." Demiþtir. Hz. Ýbrahim, Hz. Adem'in cennetten bir hatýra olarak getirdiði bilinen Hacer-ül Esved'i de sol köþeye yerleþtirerek Kabe'nin inþasýný bitidikten sonrada Allah tarafýndan Hz. Ýbrahim'e bütün insanlarý orayý ziyaret edip hac ve umre yapmak üzere davet etmesini emretmiþtir. Hz. Ýbrahim ise "Ey Allah'ým benim bu Müslümanlarýn Kýblegahý Kabe 2 çaðrýmý kim duyar der. Yüce Yaratanýmýz ise çaðýrmak senden duyurmak bizden buyurur. Hz. Ýbrahim'de makam'ý VAHYÝN IÞIÐINDA Ýbrahim'in üzerine çýkarak selamdan sonra "Ey insanlar Rabbimizin davetine icabet edin diye çaðrýsýný yapar. Peygamberimiz (a.s) o anda dünya da yaþayanlar ve dünyaya gelecek olan, ezeli ervahta yaratýlan bütün ruhlar bu çaðrýyý duydu ve bir kýsmý bir defa bazýlarý da birden fazla "Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyke la þerike leke lebbeyk innel hamde venni'mete leke ve'l-mülk la Veysel Uysal þerike lek." "Allah'ým! Emrine uyup senin çaðrýna icabet ettim " diye karþýlýk hotmail.com verdiler. Hangi ruh bu çaðrýya kaç defa karþýlýk verdi ise o kadar haç veya umre ile ziyarette bulunur buyurmuþtur. Kuran-ý Kerim'de "Biz, Beyt'i (Kâbe'yi) insanlara toplanma mahalli ve güvenli bir yer kýldýk. Siz de Ýbrahim'in makamýndan bir namaz yeri edinin (orada namaz kýlýn). Ýbrahim ve Ýsmail'e: Tavaf edenler, ibadete kapananlar, rükû ve secde edenler için Evim'i temiz tutun, diye emretmiþtik." (Bakara 125) Peygamberimiz (as) üç þeye bakmak bile sevaptýr buyurmuþtur. "1.Sevgi ve þefkat nazarý ile anne ve babanýn yüzüne bakmak. 2. Kur'an ý Kerim in yüzüne bakmak.3.kabeye bakmak." buyurmuþtur. Cami de veya evlerimiz de namaz kýlarken secde ettiðimiz yere bakarýz.kabede namaz kýlarken ise Kabe'ye bakarak namaz kýlýnýr.yine peygamberimiz (as) "Kabe'de kýlýnan namazýn sevabý bire yüz bin, Mescid-i Nebi'de kýlýnan namazýn sevabý bire bin, Mescid-i Aksa'da kýlýnan namazýn sevabý ise bire beþ yüzdür." buyurmuþtur. Bundan daha kârlý bir ticaret olabilir mi? Karýn aðrýsý hangi hastalýklarýn habercisi? Domatesin faydalarý saymakla bitmiyor zman Diyetisyen Nilay UKeçeci Domates'in inanýlmaz etkisini anlattý. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, birçok uzmana göre güzel bir yüz ve cilt için gerekli olan þeyin kozmetik ürünleri deðil tam aksine her zaman elimizin altýnda bulunan yiyecekler ve gýda maddeleri olduðunu söyledi. Nilay Keçeci, ''Narenciyeler, yumuþak ve sýký, gergin bir cilde sahip olmanýzý saðlar. C vitamini binlerce güzellik kremi içinde bulunan birinci cilt bakýmý içeriðidir. Bu vitamin vücudun kolajen üretmesine yardým eder. Kolajen ise cildinizin temel yapýsýný þekillendiren proteindir. 35 yaþýndan sonra kolajen azalýnca cildiniz sarkmaya baþlar. Portakal, greyfurt, domates cildinizin gerginleþmesine yardým eder.'' dedi. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci, daha sonra þunlarý kaydetti; Kokusunu sevmeyebilirsiniz, ancak yumuþaklýðýna bayýlacaksýnýz. Deniz ürünlerinin aktif bileþenleri Omega 3 yað asitleri, çinko. Herkes balýðýn saðlýmýz için faydasýný mutlaka duymuþtur. Birçok balýk türü ve kabuklu deniz hayvanlarý, özellikle istiridye ve somon gibi yaðlý balýk cilt için harika bir yiyecek. Yeterince omega 3 alýnýnca cildinizde kuruluk ve iltihap olmaz. Ýltihap cildinizin daha hýzlý yaþlanmasýna neden olur. Araþtýrmalar, çok az omega 3 alanlarýn egzema ve sedef hastalýðý gibi ihtihabi bozukluklarýna daha yatkýn olduklarýný gösterdi. Omega 3 yað asitleri ayrýca kalp damarlarýný koruyor, dolaþýmý düzenliyor. Ýyi bir dolaþý da cilt saðlýðýný etkiliyor. Çinko, akneyle savaþmada yardýmcý oluyor, yeni hücre yapýmýna katkýda bulunuyor, cilde hoþ bir parlaklýk veriyor. (ÝHA) arýn bölgesinde hissedilen aðrý kalp, akciðer veya Ksafra kesesi gibi bazý hastalýklarýn habercisi olabilir. Karýn bölgesinde hissedilen aðrýnýn, kalp, akciðer veya safra kesesi gibi çeþitli hastalýklarýn habercisi olabileceði bildirildi. Gastroenteroloji Uzmaný Prof. Dr. Ömer Necip Aytuð, karnýn üst orta bölümünde ortaya çýkan aðrý, geðirme, bulantý, kusma, erken doygunluk hissi, þiþkinlik ve karnýn gözle görülür þekilde þiþmesinin dispepsi hastalýðýnýn semptomlarý olduðunu söyledi. Karýn bölgesinde oluþan aðrýlarýn önemli hastalýklarýn habercisi olabileceðini belirten Aytuð, "Dispepsi de sýklýkla ilgili organlarýn beyinden gelen ve beyine giden sinir uyarýlarýnda artma, uyarýlma eþiklerinde düþme veya sindirim kanalý organlarýndan beyinde ilgili merkezlere gelen uyarýlarýn normalden farklý deðerlendirilmesi hastalýk semptomlarýnýn sebebidir. Dispepsi, belirtileri varsa daha ciddi bir durumun varlýðýný ortadan kaldýrmak için mutlaka doktora müracaat edilmelidir. Çünkü dispepsi geniþ bir kavramdýr, altýnda çeþitli hastalýklar gizlenebilir" diye konuþtu. "40 yaþ üzeri, belirtileri ciddiye almalý" Hastalýða baðlý kan testi, yemek borusu, mide ve baðýrsaklarýn incelenmesi amacýyla endoskopi yapýlabileceðini söyleyen Aytuð, "Dispepsi bir hastalýktan çok bir semptom olduðundan tedavisi genellikle altta yatan nedene baðlýdýr. 40 yaþ üzeri kiþiler belirtilen yakýnmalarý ciddiye almalýdýr" dedi. Kiþinin tükettiði besinlerin yaþam kalitesini belirlediðini ifade eden Aytuð, þunlarý kaydetti: "Bazen kalp krizleri de dispepsiye benzer belirtiler gösterebilir. Bu þikayetler aniden baþladýysa ve sizin için olaðan dýþýysa ayrýca nefes darlýðý, terleme veya çeneye, boyna, kola yayýlan aðrýyla birlikteyse derhal týbbi yardým istenmelidir. Hýzlý yemek yemek, lokmalarý iyice çiðnemeden yutmak, yemek aralarýnda sýk sýk su içmek veya gazlý içecekleri fazla tüketmek nedenler arasýnda sayýlýrken, bu nedenler dýþýnda önemli bir sebebi de bir kýsým hastadaki nedensiz iç sýkýntýsý varlýðýdýr." "Yemeði sakince tüketin" Dispepsi hastalýðýnýn ciddi zararlar vermemesi için yiyecek ve içeceklere dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan Aytuð, þu bilgileri verdi: "Bir oturuþta çok fazla yemek yemeyin. Yemeði sakince tüketin. Lokmalarý iyice çiðnemeden yutmayýn. Aþýrý kahve, çay, gazlý ve yaðlý yiyeceklerden kaçýnýn. Sigara ve alkol tüketimini kesin. Yemek yedikten hemen sonra uykuya yatmayýn. Özellikle stresten kaçýnýn ve stres yönetimini yaþamýnýza iyi uygulayýn. Doktorunuzun verdiði diyeti önemseyin ve verilen ilaçlarý ayný kombinasyonda düzenli olarak alýn." (AA) Þeker ve Tuz kullanýmýnda düzenleme aðlýk Bakanlýðý, 81 il valiliðine tuz Sve þeker kullanýmý ilgili genelge yayýnlandý. 81 il valiliðine gönderilen genelgede, çay ve kahve ikramlarda ve kafe, kantin, lokanta, çay ocaðý gibi yerlerde çay þekerinin tek þekerli olarak sunulmasý ve yemekhane, lokanta gibi hizmetlerde masalardan tuzluklarýn kaldýrýlmasý gerektiði belirtildi. Genelgede; dünyada en önemli halk saðlýðý sorunu olarak kabul edilen bulaþýcý olmayan hastalýklarýn, ülkemizde her geçen gün sayýsý hýzla artan ölümlerin baþlýca nedenlerinden olduðu, erken ölümlere yol açan ve kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bulaþýcý olmayan hastalýklardan önleyici yaklaþýmlarýn geliþtirilmesinin zorunlu olduðu vurgulandý. Ayrýca genelge, Türkiye Saðlýklý Beslenme ve Hareketli Hayat Programý ve Türkiye Aþýrý Tuz Tüketiminin Azaltýlmasý Programý kapsamýnda tüm kamu kuruluþ ve kuruluþlarýnda alýnmasý gereken önlemleri içeriyor. Genelgeye göre; "Çay, kahve vb. ikramlarda ve kafe, kantin, lokanta, çay ocaðý gibi yerlerde çay þekerinin tek þeker olarak ve mümkünse hijyen açýsýndan ambalajlý þekilde sunulmasý, yemekhane, lokanta vb. hizmetlerde masalardan tuzluklarýn kaldýrýlmasý, dileyenlerin tuz almak için ayrý bir yerde, mümkünse 0,5-1 gramlýk kaðýt poþetler halinde kullanmalarýnýn saðlanmasý gerektiði belirtiliyor. Bir Müslüman'a düþen görev, elinden geldiði ve gücünün yettigi kadarý ile Rabbimizin emirlerini yerine getirerek onun rýzasýný kazanma yolunda gayret göstererek ahiret içinde hazýrlýk yapmaktýr. Yine bir Müslüman'a düþen saðlýklý mutlu bir yaþam sürdürerek Yüce Yaratýcýsýnýn lütfettiði nimetlere þükran duygusu içerisinde, imanýn gereklerini yerine getirmesidir. Þükür Allah'ýn emirlerini yerine getirmek ve vermiþ olduðu rýzk ve nimetlerini paylaþmak (infak)la olur. Yoksa sadece lafla Allah'ým sana þükürler olsun demekle þükredilmiþ olmaz. Umre, Hac, kurban, infak vb ibadetler ayný zamanda, toplumsal hayatta birlik ve beraberliði pekiþtiren,insanlarý mütevazileþtiren, ihtiyaç sahiplerinin sýkýntýlarýný gidermeye büyük katký saðlayan, kardeþlik duygularýný pekiþtiren ayný zamanda da fedakarlýk isteyen, büyük sevaplar kazanmamýza vesile olan ibadetlerdir. Haç ve umre gibi ibadetler meþakkatli olup, sabýrla baþlayan, sabýrla devam eden, sabýrla biten ve yüklü sevaplarý olan ibadetlerdir. Mekke'ye baktýðýmýz zaman Allah'ýn varlýðýný birliðini azametini, kudretini ve sonsuz ilmini görmemek mümkün deðildir. Mekke'ye baktýðýmýz zaman Rabbimizin "Benim Beytullah'ým." buyurduðu Kabe'nin, Arafat'ýn, Mina'nýn, Müjdelife'nin, Hira'nýn Sevr'in, birçok hatýralarýný görmemiz mümkündür. Kýsacasý Mekke'nin her karýþ topraðýnda Hz. Ýbrahim, Hz. Ýsmail e peygamberimizin hatýralarýný görmemek mümkün deðildir. Peygamberimiz doðmadan 1 yýl önce vuku bulan fil olayý da Arafat'la Mina arasýnda gerçekleþmiþ ve Ebrehe'nin ordusu orada helak edilmiþtir. Özetle burada Kabe'nin önemini, Hz. Ýbrahim'in Allah'ýn iradesini yerine getirme konusundaki samimiyetini, Ýsmail (a.s) ýn da Allah'ýn emri karþýsýndaki teslimiyetinin ifadesini görüyoruz. Kuran'ýn mesajlarýný dikkatli okuyup, doðru anlayýp, iyi deðerlendirip, ibadetlerini amacýna uygun bir þekilde takva mertebesine yükselterek yapabilen tüm müminlere selam olsun. Mekke'den selamlar. "Ebola virüsü mutasyona uðruyor" uyarýsý enetik bilimci Dr. Sakuntabhai, ebola Gvirüsünün deðiþime uðradýðýný belirtti. Kuzeybatý Afrika ülkesi Gine'deki Ebola salgýnýný takip eden bilim adamlarý, virüsün mutasyona uðradýðý uyarýsýnda bulundu. BBC'nin haberine göre, Genetik bilimci Dr. Anavaj Sakuntabhai, "Virüsün deðiþime uðradýðýný biliyoruz. Fakat virüsün nasýl deðiþtiðiyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyacýmýz var" dedi. Rastlanan bazý vakalarda hastalýkla ilgili hiçbir belirti olmadýðýný belirten Sakuntabhai, "Bazý insanlar, virüsü daha kolay yayýyor olabilir. Fakat bununla ilgili henüz kesin bir bilgiye sahip deðiliz. Bir virüs kendini daha az ölümcül bir hale getirebilir fakat bizim asýl korktuðumuz virüsün daha bulaþýcý hale gelmesi" diye konuþtu. Gine'deki Ebola hastalarýndan aldýklarý kan örneklerini inceleyen Fransa'daki Pasteur Enstitüsü'nden araþtýrmacýlar, virüsün mutasyona uðradýktan sonra daha bulaþýcý olup olmadýðýný inceliyor. Ebola virüsüyle ilgili diðer bir endiþe de virüsün mutasyona uðrayarak hava yoluyla bulaþma ihtimali. Pasteur Enstitüsü'nden Virolog Noel Tordo, "Virüsle ilgili daha çok bilgi edinmemiz lazým. Fakat þu an için hastalýðýn vücut sývýlarýyla bulaþtýðýný biliyoruz. Yani Ebola virüsü taþýyan kiþilerden uzak durmak gerekiyor" ifadelerini kullandý. Prof. James Di Santo, Ebola'nýn daha geniþ bir alana yayýlmasýndan endiþe edildiðini belirtti. "Bu sadece Afrika'nýn problemi deðil, hepimizin problemi" diyen Santo, bu tarz salgýnlarla mücadelede en iyi çözümün aþý olduðunu söyledi. Diðer yandan Ýngiliz-Amerikan ortak yapýmý Ebola aþýsýnýn ortalama 300 dozluk ilk partisi, ölümcül Ebola virüsünün yaygýn görüldüðü Liberya'ya gönderilmiþti. DSÖ'nün verilerine göre, üç Batý Afrika ülkesinde þimdiye kadar 22 binden fazla Ebola vakasý görüldü ve salgýndan ölenlerin sayýsý 8 bin 600'ü aþtý. (AA)

10 10 CUMA 30 OCAK 20 Mehmet Sayan yeniden aday Ziraat Odasý na yeni hizmet binasý RECEP MEBET emtialarda çiftçilerimize büyük kolaylýklar saðladýk. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, 7 Bu sürede Odamýza yaklaþýk 3 milyon 546 bin Þubat 20 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda yeniden ayný göreve talip olduðunu açýkladý. tý olarak 500 bin TL borç ödedik. TL girdi saðladýk. Genel Merkez ve personel tazmina- Dün oda salonunda gerçekleþtirdiði basýn toplantýsýyla adaylýðýný kamuoyuna duyuran Mehmet Sayan, de davranmayý kendime ilke edindim. Gece-gündüz Baþkanlýðým döneminde her çiftçiye eþit mesafe- Önümüzdeki dönemde Ziraat Odasý ný Gýda, Tarým çiftçilerimizin isteklerini dinledim. Makamýmda oturup çözüm aramak yerine bizzat çiftçilerimle sorun ve Hayvancýlýk Müdürlüðü yanýndaki yeni hizmet binamýza taþýyacaðýz dedi. yaþadýklarý kurumlara gidip dertlerini paylaþtým. 30 Hýdýrlýk mevkiindeki 3 katlý laboratuvar binasýnýn Ziraat Odasý na tahsis edilmesi konusunda gerekli dahi Baþkan benim sorunumla ilgilenmedi, çaba sar- bin üyesi bulunan Ziraat Odamýz dan tek bir çiftçinin giriþimlerde bulunduklarýný dile getiren Sayan, böylece çiftçilerin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü HERÞEY ÇÝFTÇÝLERÝMÝZ ÝÇÝN fetmedi diyeceðini sanmýyorum. ile oda arasýnda mekik dokumasýnýn önüne geçeceklerini söyledi. pazar günleri dahil, resmi tatillerde bile Odamýzý açýk Baþkanlýðým döneminde çoðunlukla cumartesi ve Oda ya ait mevcut hizmet binasýnýn ise sosyal tesis olarak kullanýlmasýný planladýklarýný anlatan Sa- Genel Müdürlükleriyle bizzat görüþmeler yapýp kredi tuttum. Çiftçi kredileri konusunda, bankalar nezdinde faiz oranlarý ile üretici kart konularýnda çözümler bulduk. Dikkat ederseniz giriþimlerimiz neticesinde çiftçi kredi faizleri ile üretici kartlarýyla faizsiz alýmlarda taksit sayýlarý ve ödeme kolaylýðý getirildi. Ýlaç maðazamýz görev süremde zirai ilaçta hem ucuz hem kaliteli ürün satarak Ziraat Odasý kurulduðundan bu yana en verimli zamanýný geçirdi. Ben de bir çiftçiyim, çiftçilerin sorunlarýný en iyi ben bilirim ve anlarým. Baþkanlýðým döneminde Odamýzýn her alanýný ticari fa- Mehmet Sayan, yeniden Ziraat Odasý Baþkanlýðý na talip olduðunu açýkladý. aliyet deðil, hizmet olarak yan, kiralama yöntemiyle çiftçilere hizmet için yeni gördüm. Firmalarla bizzat görüþtüm, pazarlýk yaptým, kaynaklar oluþturmayý da amaçladýklarýný ifade etti. ucuza aldým çiftçilerimize kaliteli ürün verdim. Bugüne kadar yaptýklarý çalýþmalarla Çorum çiftçisinin tek bir kuruþunu dahi zayi etmediklerini ve Ortaköy Ziraat Odasý ný haftasonu dahil açtýrýp çiftçi- Çeþitli nedenlerle kapatýlýp Odamýza baðlanan geçmiþ dönemden kalan borçlarý kapatarak Ziraat lerimizin hizmetine sunduk. Yaklaþýk 160 bin TL borcu ve sýfýr bakiyesi bulunurken 4 ayda borcunun 30 Odasý nýn gelirlerini artýrdýklarýný vurgulayan Sayan, yeni dönemde proje ve yatýrýmlara aðýrlýk vereceklerini kaydetti. ca Ziraat Odasý na devrettik. bin TL sini ödeyip yaklaþýk 50 bin TL bakiye ile Ala- 220 delegenin oy kullanacaðý genel kurulda 21 Çiftçilerimizin layýk görmesi halinde, Ziraat kiþilik Ziraat Odasý Meclisi ve 7 kiþiden oluþan yönetim kurulu üyelerinin belirleneceðini hatýrlatan Sayan, olarak yeniden baþkanlýk için adayým. Odamýzý bölgenin en iyi Odasý yapmakla mükellef Hizmetlerimizin devamý için tüm delegelerimizin MEHMET SAYAN KÝMDÝR? desteðini bekliyorum diye konuþtu. Çorum Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Ziraat Odasý delegelerinden oluþan kalabalýk bir 1958 yýlýnda Çorum merkeze baðlý Deliler Köyü nde grupla basýn açýklamasýný gerçekleþtiren Sayan, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: doðdu. Öðrenim hayatýnýn ardýndan hayvansal ve bitkisel üretim baþta olmak üzere çiftçiliðin tüm dallarýnda ODAMIZI ÖRNEK BÝR DÜZEYE TAÞIDIK 1 sene kayyumla yönetildikten sonra seçimle yaþamýný idame ettirdi. devraldýðýmýz Çorum Ziraat Odasý ný 3 yýlda yörenin Çocukluðundan bu yana çiftçilikle bizzat uðraþan en güçlü odalarý arasýna soktuk. Sayan, 2011 yýlýnda Çorum Ziraat Odasý Baþkanlýðý Çiftçilerimizin sorunlarýyla her zaman bire bir ilgilenip çözüm yollarý geliþtirdik. Tüm kamu kurum ve görevine seçildi. kuruluþlarý ile istiþareli olarak çalýþýp ilaç, gübre ve Hocazade den benzersiz uygulama 20 yýl sonra muradýna erdi RECEP MEBET Hocazade Tekstil in düzenlediði çekiliþ kampanyasýnda gelinlik seti kazanan talihli, hediyesini dün teslim aldý. Uður Mumcu Caddesi nde hizmet veren maðazada gerçekleþen hediye takdimine Hocazade Tekstil sahibi Yusuf Gevenci, çekiliþ talihlisi Yalçýn Özkan ve ailesi katýldý. Hediye kampanyasý hakkýnda açýklama yapan Yusuf Gevenci, 1990 lý yýllarda müþterileri arasýnda düzenledikleri çekiliþ sonucunda talihlilere gelinlik armaðan ettiklerini söyledi. SEVÝNDÝREN HEDÝYE Düzenledikleri defilelerle kamuoyuna duyurduklarý kampanyanýn büyük ilgi gördüðünü vurgulayan Gevenci, Çorum Atatürk Anadolu Lisesi Coðrafya Öðretmeni Yalçýn Özkan ýn 1995 yýlýndaki çekiliþte 45 hesap numarasýyla gelinlik seti kazandýðýný hatýrlattý. Talihlilere sunduklarý hediye paketinde gelinlik, duvak ve çiçekten oluþan setin yer aldýðýný anlatan Gevenci, Fiyat sýnýrlamasý olmadan gelin adayýnýn tercihine býraktýðýmýz hediyemiz için bir süre sýnýrlamasý da koymadýk dedi. Aradan geçen sürede 10 adet gelinlik, 10 adet niþanlýk ve 10 adet de abiye kýyafeti talihlilere hediye ettiklerini belirten Gevenci, kuruluþlarýnýn 52. yýlýnda bir hediyeyi daha sahibine teslim etmenin gurur ve mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Konuþmasýnýn sonunda Özkan Ailesi ni tebrik eden Gevenci, genç çifte mutluluklar diledi. 20 YIL SONRA MU- RADINA ERDÝ Çekiliþin yapýldýðý tarihte 7 yaþýnda olan oðlu Osman Emre Özkan ýn bugün Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi nde akademisyen olarak görev yaptýðýný belirten Yalçýn Özkan, gelini Kübra Danacý nýn ise Matematik Öðretmeni olduðunu söyledi. Evladýnýn mürüvvetini görmenin heyecan ve mutluluðunu yaþadýðýný dile getiren Özkan, gelinlik tercihi için Hocazade Tekstil e geldiklerini kaydetti. Aradan 20 yýl geçmesine raðmen hediye vaadini yerine getiren Yusuf Gevenci ye teþekkür eden Özkan, benzersiz uygulamasýndan dolayý Hocazade Tekstil in takdiri hak ettiðini sözlerine ekledi. Yalçýn Özkan (solda), Yusuf Gevenci ye teþekkür etti. Hocazade Tekstil, talihli müþterisine verdiði sözü tutarak gelinlik seti hediye etti. Mehmet Sayan, Ziraat Odasý delegelerinden oluþan kalabalýk bir grupla düzenlediði toplantýda adaylýðýný duyurdu. Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yöneticileri Vali Ahmet Kara yý ziyaret etti Ankara da etkin olmak istiyoruz EROL TAÞKAN Ankara'da faaliyet gösteren Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu yöneticileri Vali Ahmet Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Federasyon Baþkaný Cemal Emir, Ankara'da yaþayan Çorumlular'ýn büyük bir kitleyi oluþturduðunu belirterek, "Ankara'daki yaþamda, etkin olmak istiyoruz." dedi. 70 derneði bir araya gelerek federasyon çatýsý RECEP MEBET Ýstanbul emekli Vaizi hemþehrimiz Abdulmetin Balkanlýoðlu nun konuþmacý olarak katýlacaðý Bize Bizden Dost Olur, Gavurdan Dost Olmaz konulu vaaz programý, yarýn Çorum da gerçekleþecek. altýnda güç birliði yaptýðýný kaydeden Cemal Emir, kýsa sürede büyük mesafeler katettiklerini, Ankara'nýn denklemlerindeki yerlerini almaya baþladýklarýný ifade etti. Vali Ahmet Kara, derneklerin çalýþmalarýný önemsediðini vurguladýðý ziyarette, kendisinin de Çorum'a hizmet için geldiðini belirterek, "Gücümüzün yettiðini yapmaya hazýrýz. Telefonum da kapým da 24 saat açýktýr." diye konuþtu. Vali Kara yý ziyaretinde konuþan Cemal Emir, Ankara'daki yaþamda, etkin olmak istiyoruz dedi. HDF den beraberlik çaðrýsý: Bu ayýp ortadan kalkmalý RECEP MEBET Çorum Hitit Dernekleri Federasyonu (HDF) ve Konfederasyonu Baþkaný Av. Cemal Emir, Ankara daki Çorumlular ýn birlikte hareket etmesi gerektiðine dikkat çekerek, Bu ayýp ortadan kalkmalý dedi. Beraberindeki heyetle birlikte dün gazetemizi ziyaret eden Cemal Emir, 30 Nisan 20 tari- Hitit Dernekleri Federasyonu yönetimi dün gazetemizi ziyaret etti. hinde Ankara da rýný açýkladý. düzenlenmesi planlanan 3. Çorum Tanýtým Günleri ne katýlmayý arzu ettiklerini söyledi. 3. Çorum Tanýtým Günleri nde ortaya konacak hemþehri birlikteliðinin Türkiye ye örnek olacaðýný Konuyla ilgili olarak Çorum Dernekler Federasyonu ile temasa geçtiklerini belirten Emir, vurgulayan Emir, sözlerini þöyle sürdürdü: HDF nin de organizasyonda hak ettiði yeri almasýný Çorum Tanýtým Günleri nin, Ankara da yaþayan tüm Çorumlular ýn temsil edilebildiði bir orga- amaçladýklarýný kaydetti. nizasyonla gerçekleþtirilmesi gerektiðine inanýyoruz. Bu amaçla yazýlý olarak düþüncelerimizi orga- Bu amaçla Çorum da da bazý temaslarda bulunduklarýný belirten Emir, Vali Ahmet Kara, Ticaret nizasyon komitesine ilettik. Beklentimizi Çorum da Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, ÇESOB Baþkaný Yalçýn gerçekleþtirdiðimiz ziyaretlerde de ifade ettik. Kýlýç, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk ve yerel basýn kuruluþlarýný ziyaret Baþkent teki hemþehrilerimiz arasýnda ortaya ettiklerini ifade etti. çýkan parçalý yapýnýn son bulmalý, bu ayýp ortadan kalkmalý. Birlik ve beraberlikle daha güzel iþlere DAYANIÞMA GECESÝ MAYIS TA imza atýlacaðý unutulmamalý. Sizin yaptýðýnýzý Çorumlu yapmaz sözünü, Çorumlu nun yaptýðýný HDF Genel Baþkan Yardýmcýsý Cafer Üzgün, Genel Sayman Sedat Ilýman, Genel Sayman Yardýmcýsý Ýbrahim Yollu, Engelliler Konseyi Baþkaný ðýn kimseye faydasý yok, bu nedenle birlik ve bera- kimse yapamaz a dönüþtürmek istiyoruz. Ayrýmcýlý- Cengiz Iþýtýr, Saðlýk Konseyi Baþkaný Atila Ilýman ýn da katýldýðý ziyaretlerde faaliyetlerinden de anlaþmasýnýn imzalandýðý barýþ topraklarýnýn, birlik berliði sonuna kadar savunuyoruz. Tarihin ilk yazýlý bahseden Emir, Ankara da Mayýs ayýnda 20 bin kiþilik bir dayanýþma gecesi düzenlemeyi planladýklaceðine ve beraberlik açýsýndan Türkiye ye örnek teþkil ede- inanýyoruz. Balkanlýoðlu nun programý yarýn Abdibey Camii nde gerçekleþecek olan sohbet programý yatsý namazýnýn ardýndan düzenlenecek. Güncel dini meselelerin de ele alýnacaðý programa tüm Çorum halkýnýn davetli olduðu belirtilirken bayanlar için de yer ayrýldýðý bildirildi. Abdulmetin Balkanlýoðlu

11 '95 yýllýk hasret bitiyor' B CUMA 30 OCAK ir döneme tanýklýk eden ve 95 yýldýr tartýþma konusu olan Ýstiklal Mahkemeleri ile ilgili zabýtlar açýklanacak. Topal Osman'dan Ýskilipli Atýf Hoca'ya, Rýza Nur'dan Çerkez Ethem'e, Kazým Karabekir'den Ýbrahim Hakký Efendi'ye kadar birçok kiþinin yargýlandýðý mahkemelerin, incelemeye bile açýlmayan zabýtlarý, TBMM tarafýndan kitap haline getirildi. Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk hafta-sýnda TBMM Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. Türkiye'nin en tartýþmalý konularý arasýnda yer alan Ýstiklal Mahkemeleri kararlarý, uzun süren tartýþmalarýn ardýndan gün yüzüne çýkarýlýyor. Bülent Arýnç döneminde baþlayan tasnif çalýþmalarý sona erdi. Cemil Çiçek'in talimatýyla Ýstiklal Mahkemesi zabýtlarý kitap haline ge- tirildi. Zabýtlarýn bir bölümü elektronik ortama da aktarýla-cak. TBMM bünyesinde hazýrlanan ve toplamda 10 cilt olarak basýlacak olan kitap-lardan bin tanesi deri ciltli, diðerleri karton kapakla hazýrlandý. Bir bölümü geçmiþte tarihçilere açýlmýþ olmasýna raðmen, önemli bir kýsmý bütün ýsrarlara karþýn kamu-oyuna açýk olmayan zabýtlar, 95 yýllýk tabuyu sona erdirecek ve ilk kez alenileþmiþ olacak. Kitap, '95 Yýllýk Hasret Bitiyor' sloganýyla ve beraberinde Ýstiklal Mahkemelerinde kullanýlan cübbeler, mühürler, yüzükler, orijinal belgelerin yer alacaðý bir sergiyle ta-nýtýlacak. Þubat baþýnda tanýtýlacak olan kitabýn sýzmamasý için basýlýtüm nüshalar korunaklý bir bölüme yerleþtirildi. Personelin de kitaplara ulaþmasý þimdilik müm-kün deðil. TBMM yönetimi bazý tarihçi ve popüler yazarlara danýþarak onlarýn fikirlerini de aldý. Kitapta, bulunabilen bütün Ýstiklal Mahkemesi hakimlerinin fotoðraflarý ile zabýtla-rýn orijinalleri yer aldý. Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan idam kararý verilen ve infazý uygulanan mahkumla-rýn bazý kýyafetleri de torbalanmýþ ve mühürlenmiþ halde Meclis'te ayrýlan bir bö-lümde tutuluyor. Giriþi yasaklanan bu Günümüz Türkçesine çevrilen zabýtlar, Þubat ayýnýn ilk hafta-sýnda bölüm arþiv olarak da kultbmm Baþkaný Cemil Çiçek tarafýndan kamuoyuna tanýtýlacak. lanýlýyor. (Haber7) Sungurlu hastanesine yeni cihazlar alýndý Sungurlu Devlet Hastanesi ne Endoskopi ve Kolonoskopi cihazý kazandýrýldý. ungurlu Devlet Hastanesi S B a þ h e k i m Yardýmcýsý Uzm. Dr. Ahmet Ko- þýyan bir cihaz olup, endoskopi cihazý ile hastalarýn mide ve baðýrsaklarýnda normal olmayan her þey, kanser, ülser gibi hastalýklar kurcan, eksikliðini fazlasýyla hisgörünecek, biyopsi için parça alýsettikleri endoskopi cihazýnýn ninabilecek. Ayrýca bu cihaz sayesinhayet hastane bünyesine kazande hastalarýmýz muayene için ilçe dýrýldýðýný söyledi. dýþýna gitmelerine gerek kalmadan Hastane idaresi olarak uzun hastanemizde gerekli muayenelerizamandýr temin edilmesi yönünni de yaptýrabilecekler diye kode giriþimlerde bulunduklarýný nuþtu. belirten Kokurcan,"Yaptýðýmýz Endoskopi ve kolonoskopi citalepler neticesinde 1 adet Enhazýnýn, Genel Cerrah Uzmaný esahmet Kokurcan doskopi ve Kolonoskopi cihazý ki Baþhekim Op. Dr. Volkan Taþova hastanemize alýnmýþtýr. Temini için destek tarafýndan kullanýlacaðýný belirten Kokurcan, verenlere teþekkür ederiz dedi. "Geliþen teknolojiyle birlikte daha geliþmiþ cihazlara ihtiyaç duyulmaktadýr. Hastalara Endoskopi ve kolonoskopi cihazýnýn kakaliteli hizmet ile doðru teþhisler yapabilmek zandýrýlmasýndan dolayý hastane personelleri için hastaneyi çaðdaþ ve ileri teknolojilerle olarak büyük memnuniyet duyduklarýný ifadonatmaya devam edeceðiz ifadelerini kulde eden Kokurcan, "Endoskopi ve kolonoslandý.(ýha) kopi cihazý hastalýklarýn teþhisinde önem ta- Baþkan Þahiner Bursalý iþadamlarýyla buluþtu Ç orum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) ile birlikte yatýrýmcýlarý Sungurlu'ya çekmek için Bursa'ya gitti. Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný Alaittin Akel ve iþadamlarýyla birlikte Bursa'ya giderek oradaki iþadamlarýyla görüþtü. Toplantýya Bursa Çorum Dernekleri Yönetim Kurulu Baþkaný, yönetim kurulu üyeleri ve iþadamla- Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Bursalý iþadamlarýný yatýrýma davet etti. rý katýldý. dýr. Standardý yüksek asfalt kaplýdýr. Yaz, kýþ ulaþýma Toplantýda Sungurlu Belediye Balkaný Abdulkadir açýktýr. Ýlçemize yakýn olan hava alanlarý ise Merzifon Þahiner iþadamlarýna Sungurlu'yu ve Sungurlu Organive Ankara Esenboða hava alanlarýdýr. En yakýn liman ze Sanayi Bölgesini (OSB) anlattý. olan Samsun Limaný Ýlçemize 225 kilometre mesafedesungurlu Belediyesi olarak ilçemize gelen yatýrýmdir. En yakýn demiryolu olan Çelikli Ýstasyonu ise 40 kicýnýn her yönüyle yanýnda olacaðýz diyen Baþkan Þahilometre mesafede bulunmaktadýr. Ayrýca çift hatlý 279 ner, "Organize Sanayi Bölgesi'nde bedelsiz arsa tahsis kilometre uzunluðundaki Kýrýkkale-Delice-Sungurluiþlemleri devam ediyor. Ýnþaatýn iki katýna çýkan altyapý Çorum-Samsun demiryolu projesi de yatýrým planýna hafriyat gibi konularda ücretsiz olarak belediyemizin alýnmýþtýr" dedi. araç ve gereçlerini seferber edeceðiz. Orta Karadeniz Baþkan Þahiner ayrýca doðalgaz boru hattýnýn ilçekalkýnma Ajansý tarafýndan uygulanan Güdümlü Proje den ve Sungurlu OSB'den geçtiðini belirterek, ilçede destekleri kapsamýnda OKA tarafýndan hibe desteði ile Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu'nun bulunmasýnde finanse edilen Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yadan dolayý iþ gücü ve kalifiye eleman sýkýntýsýnýn olmatýrýmcý için cazibe merkezidir" diye konuþtu. dýðýný söyledi. Toplantýda ulaþým konusuna deðinen baþkan ÞahiÞahiner iþadamlarýný Sungurlu OSB'ye yatýrým ner, "Sungurlu, Karadeniz Bölgesini Ýç Anadolu, Akdeyapmalarý için ilçemize beklediklerini söyleyerek, "Onniz, Ege Bölgelerine baðlayan Devlet Karayolu üzerinlar için her türlü kolaylýðý saðlayacaðýz." diye konuþtu. dedir. Günün 24 saati Türkiye'nin her bölgesine, karayobursa Çorum Dernekleri Yönetim Kurulu Baþkanluyla gidebilecek toplu taþýma araçlarýný bulmak mümlarý, yönetim kurulu üyeleri ve iþadamlarý da Sungurkündür. Ýlçenin Çankýrý ve Yozgat Ýlleri ile karayolu baðlu'nun yanýnda olduklarýný belirtti.(ýha) lantýsý bulunmaktadýr. Bu yollar karayollarý yol aðýnda- KUTLAMA Ak Parti Çorum Ýl Baþkaný deðerli dostumuz Sayýn Yeni yýlýn ilk saðlýk yürüyüþü H 20 yýlýnýn ilk yürüyüþü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli ve ailelerinin katýlýmýyla yapýldý. Av. Rumi BEKÝROÐLU nu tebrik eder, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Ayçam Kardeþler Saðlýk için yürüyüþ Yunus Emre Parký nda düzenlendi. (Ç.HAK:334) alk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi koordinasyonunda yapýlan 20 yýlýnýn ilk yürüyüþü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü personeli ve ailelerinin katýlýmýyla yapýldý. Yunus Emre Parký nda yapýlan yürüyüþten önce, farkýndalýðý artýrmak amacýyla Çorum Saðlýðýmý Seviyorum yazýlý atkýlar daðýtýldý. Fiziksel aktivitenin ve saðlýklý beslenmenin, saðlýklý hayatýn anahtarý olduðunun vurgulandýðý yürüyüþte, saðlýk çalýþanlarý ile halkýn bir arada olduðu keyifli ve bilgilendirici bir etkinlik gerçekleþtirildi. Yeni yýlýn ilk Saðlýklý Yaþam Yürüyüþü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü internet sitesinde ve sosyal aðlarda yayýmlanarak daha geniþ kitleler üzerinde de farkýndalýk oluþturulmaya çalýþýldý. (Haber Merkezi) Hyundai Özel Servisi

12 12 CUMA 30 OCAK 20 AMBULANS ÞOFÖRÜ TEMEL Temel ambulans þoförü olur. Bir gün bir otobüs kazasý çaðrýsý alýrlar ve hemen olay yerine giderler. Gittiklerinde gördükleri manzara çok kötüdür. Her tarafta yaralýlar, ölüler vardýr. Feryatlar, figanlar yeri göðü inletir. Fakat adamcaðýzýn biri hepsinden fazla baðýrýr, inler. Temel de yaralýnýn yanýna gider ve bakar, adamýn iki bacaðý birden kýrýlmýþ durumdadýr. Temel basar adama fýrçayý: - Ula uþaðum ayuptur bu senin yaptuðun. Þunun þurasýnda iki bacaðýn kýrýlmýþ sadece. Bak orda insanlar ölmüþler hiç ses ediyler mi?

13 Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 REBÝ-UL-ÂHIR: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:17 Kânun-i Sâni 1430 Kasým: OCAK Beþ vakit farz namazdan sonra yapýlan duâ kabul olur. Hadîs-i þerîf ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Osman Sirâceddin Efendinin vefâtý (1997) - Erbaîn (Zemherîr)'in sonu ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 3 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 5 Jandarma Ýmdat 6 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR NÖBETÇÝ ECZANELER DERMAN ECZANESÝ DURAY BAYKARA (TEL: ) FATÝH CD. NO: 32/C - ADLÝYE SARAYI KARÞISI PINAR ECZANESÝ PINAR ÖZRÜZGAR (TEL: ) BAHÇELÝEVLER MAH.M.A.ERSOY CAD. 8/D - MELÝKGAZÝ CAMÝ YANI VEFAT EDENLER 1-Dodurga, Alpagut Köyü' nden gelme, Cevdet ve Arif COÞKUN' un babasý, Kömür Ýþletmesinden emekli; Ali COÞKUN. 2-Osmancýk, Kargý Köyü' nden, Naci ÜNA- LAN' ýn oðlu, Jandarma Astsubay; Emrah ÜNALAN. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. akýn tarihimizin en büyük afetlerinden bir ta- 26 Aralýk 2004 yýlýnda Güney Asya'da Ynesi meydana geldi. Merkez üssü Endonezya (dünyanýn en büyük Ýslam ülkesi) olan deprem 9 þiddetinde meydana geldi. Saatte 900 km hýzla gelen tsunami 6 bin km uzak yerleri vurdu. Çevredeki 8 ülkede can ve mal kaybýna sebep oldu. Ölü sayýsý 300 bini geçti. Felakete yer sarsýntýsý deðil, denizde meydana gelen deprem sebep oldu. Tsunamide denizde önce deprem oluþur daha sonra kuvvetli dalgalar meydana gelir. Endonezya'da ölüleri defnedebilecek kuru toprak parçasý bulunamadý. Cesetler çevreye koku salmaya baþladý. Hastalýklar hýzla çoðalýnca halk ne yapacaðýný þaþýrdý. Afetin baþlangýcýnda felaketin raporunu yazabilmek için kâðýt bulunamadý. Halk korkudan mabetlere sýðýndý. Hindistan'da afet sonrasý balýklarýn insan eti yediði ve bu nedenle balýk satýmý ve yemeði yasaklanmýþtý. Endonezya'da depremden 8 gün sonra denizde kurtulan oldu. Bir vatandaþ denizde 8 gün sürüklendi. Daha sonra bir dal denk gelip ondan tutundu. O esnada yakýndan geçen yük gemisinden görülünce kurtarýldý. Güney Asya'da hastanelerde bulduklarý kayýp olarak bilinen yaralýlarýn isimlerini gizlice alýp, sahiplerine para karþýlýðý satanlar oldu. Dünyanýn farklý ülkelerinden uçaklarla yardým amaçlý gelen ula Saðlýk Grup Baþkanlýðý'nýn görevli doktoru KGözde Gök, veremin erken teþhis ile kolayca tedavi edilebileceðini dile getirdi. Manisa'nýn Kula ilçesinde, Saðlýk Grup Baþkanlýðý'nýn görevli doktoru Gözde Gök, 'Veremle Savaþ Haftasý' kapsamýnda bilgiler verdi. Gök, her yýl yaklaþýk 8.9 milyon kiþinin Verem hastalýðýna yakalandýðýna dikkat Demiryolu Gönül isterken CUMA 30 OCAK kötü niyetli insanlarýn, sahipsiz çocuklarý fuhuþ sektörünün içine çekmek için alýp götürdüðünü basýndan izledik. Çocuk tacirlerine karþý, Endonezya'da 16 yaþýndan küçüklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandý. Doðal afetler için söylenen; 'yaðmurlu havada gülenle, aðlayan belli olmaz' Türk Mahir ODABAÞI atasözü tam anlamýyla gerçekleþtiðini üzülerek basýndan Sivil Savunma Uzmaný Milli Eðitim Müdürlüðü izledik. Açe'de hangi ülkeye ait olduðu belli olmayan askeri helikopter su þiþesi olan kutularý bataklýk alanlara atýyor. Çocuklar bir iki þiþe su alabilmek için çamura batmýþ birbirlerini eziyor. Çünkü evde bir damla su yok. Endonezya'da bir anne denizde iki çocuðuyla beraber ölüm kalým savaþý verir. Tabiri caizse; ecel terleri döker. O esnada bir cisim görür ve o cisme iki çocuðuyla beraber sýmsýký sarýlýr. Sarýldýðý o cisim, çaresiz anneyi sahile yüz metre kadar getirip býrakýr. Evet, o cismin bir PÝTON YI- LANI olduðunu sonra anlar. Kadýna sorarlar. Hiç korkmadýn mý? Diye. Kadýn hiçbir þey hissetmedim der. O tarihlerde internette bu haber 'denize düþen yýlana sarýlýr, Türk atasözü gerçekleþti' diye baþlýk atýlmýþtý. Gönül ister, kader gülermiþ / Parasý olan ta uzaklara gidermiþ / Neresi mi? / Srilanka / Maldivler / Sumatra / Malezya / Hindistan / Ve diðerleri / Uçsuz bucaksýz deniz / Ve cennet misali adalar / Herkes keyfinde / Zihinler zinde / No problem / Günler böyle geçerken / Bir sabah vakti / Her þey alt üst oldu / Önce deniz yok olup / Sonradan kudurdu / Çýlgýn tsunamiler / Dikili ne varsa vurdu / Kýyamet diye bilinen / Her halde buydu / Yatlar, limanlar, oteller, manzaralar / Denizde kayboldu / Onbinlerce yerli ve yabancýnýn sonu oldu. Kaderde yazýlý olan ecel / T? uzaklarda buldu / Bu ne korkunç afet / Bu ne acý felaket / Her taraf ceset / Akbalara kurulmuþ ziyafet / Ölüleri gömecek / Bir avuç topraða muhtaç insanlýk / Ama o bile yok / Yalan haber yayarak / Þehri yaðmalayanlar çok / Virane þehirlerde saðlam bina / Saðlam insan yok / Neticede acý bir manzara / Para pul var / Fakat sahipleri yok ortada / Hani televizyonda görünce / Çoðumuz hayal eder / Keþke bizlerde gidebilseydik / Oralara deriz / Ama dedik ya / Gönül ister / Kader lehimize gülermiþ / Böyle bir felaket geldiðinde / Gidenler deðil / Gidemeyenler / Ýyi ki, gitmemiþim dermiþ! Vesselam bazen, gönül isterken kaderde gönüle güler ve hep kaderin dediði olur. (yazara öneri- eleþtiri: ) Verem erken teþhis ile kolayca tedavi edilebiliyor! Kadir Yüktaþýr com Yollar insanlarý maksuduna ulaþtýrýr. jesi tatbikata geçirildiði halde ondan sonra gelen iktidar bu yatýrýmý iptal etti. Yollar hasretleri hasretle kavuþmayý bekleyenleri sevenlerine kavuþturur.. Üzüldük, hayýflandýk, neden? Yollar önce patika halinde baþladý. Þimdi bir ilçe havaalanýna mahkum Sonra kaðný ve at arabalarý için açýldý. olduk. Yollar sonra geniþledi. Önce stablize Mevcut iktidarýn bu proje en belirgin oldu. Sonra taþlar ile yollar çamursuz hale geldi. Raþit Yücel uygulamasý olacak..önemli olan Osmancýk yolu ve benzeri ilçe yolarlýda sözde corumhakimiyet. net Daha sonra asvalt yollar yapýldý.. yapýlacak.. Ve son olarak çift yollar haline geldi daha Ýnþallah bir köstekleme olmazda bu hayýrlý sonra oto yollar haline geldi ve demiryollarý. iþler tamamlanýr? Zamanýn en iyi ulaþým aracý haline gelmiþ. O zaman emeði geçenleri hayýr ile yadederiz. Ülkenin bir ucundan diðer ucuna. Hatta ülkeler ülkeleri biri birine baðlamýþ. Buda yetmemiþ,bu demir yollarýný hýzlý hareket edenleri yapýlmýþ.. ye takýlmadan. Yalnýz sürüncemede kalmadan. Burokrasi Ýþte Çorum bu hizmeti on yýllar ile beklemiþ. Þimdi bir ümit doðdu. Hem yük hem de hýz- ve kuruluþlara ve iktidar partisine tebriklerimizi Bu vesile ile emeði geçen bütün kimselere lý tren projesi sözü verildi. Sevindik, heveslendik. Asýl önemli teþekkürü bu çalýþmanýn biti- iletiyorum. Bir zamanlar demiryolu ve havaalaný projmizde yapacaðýz inþallah. çekti. Verem hastalýðýnda erken teþhise dikkat çeken Dr. Gözde Gök, Verem'in en çok ölümlere yol açan hastalýklarýn baþýnda olduðunu belirtti. Hastalýk hakkýnda bilgi veren Gök, "Üç haftadan fazla süren inatçý öksürük, balgam çýkarma, kilo kaybý, gece terlemesi, ateþ, göðüs aðrýsý, iþtahsýzlýk, halsizlik ve kan tükürme, veremin belirtileridir. Verem insandan insana bulaþýr. Öksürme, hapþýrma, konuþma sýrasýnda ortama yayýlan gözle görülen veya görülmeyen damlacýklarla hastalýk bulaþýr. Veremli hastalarýn, havlu, çatal ve kaþýk gibi kiþisel eþyalarý bulaþtýrýcý deðildir. Genellikle tedaviye alýnan verem hastalarýnýn bulaþtýrýcý özelliði, tedavinin ilk ayýndan sonra ortadan kalkar" dedi. Verem hastalýðýndan korunma yollarýný anlatan Dr. Gözde Gök, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ýnsandan insana bulaþan bir hastalýk olduðu için korunmada temel prensip, hastalýðý erken teþhis etmek ve hemen tedaviye baþlamaktýr. Verem hastalýðýnýn tanýsý fizik muayene bulgularýnýn yaný sýra akciðer grafisi, direkt balgam mikroskopisi ve balgam kültürü yapýlarak konur. Genellikle akciðerlere yerleþen bir hastalýktýr, ancak lenf bezleri, kemikler, böbrekler ve beyin zarlarýnda da görülebilir." Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: OCAK 20 CUMA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 98, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 98,09 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. 50, 00, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar KOÇTÜRK Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum MATBAACILIK Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 CUMA 30 OCAK 20 Özel eðitim ve rehber öðretmenler eðitim aldý O Eðitim Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde 2 gün sürdü. rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Teknik Destek baþvurularý kapsamýnda uygulanmasý kabul edilen Dil ve Konuþma Bozukluklarý Eðitimi projesi tamamlandý. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi nde 2 gün süren eðitime, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý Özel Eðitim Okullarý ile Rehberlik ve Araþtýrma Merkezinde görev alan 29 özel eðitim ve 6 rehberlik öðretmeni olmak üzere 35 öðretmen katýldý. Eðitimler, Ýstanbul Kültür Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Þebnem Gümüþcü Tuþ, Ýstanbul Üsküdar Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aynur Akýncý Aydoðan ve Uzman Can Ünverdi tarafýndan verildi. 458 engelli öðrencimiz var Dil ve Konuþma Bozukluklarý Eðitimi projesi tamamlandý. Proje Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Teknik Eðitimin açýþ konuþmasýný yapan Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Çorum merkezde özel eðitim okullarýnda eðitim gören engelli öðrenci sayýsýnýn 2014 verilerine göre 458 olduðunu söyledi. Eðitimin kalitesinin daha da artmasý için müdürlük olarak her türlü imkânýn deðerlendirildiðini, eðitimin kalitesinin en üst seviyeye çýkmasýnýn ise eðitimcilerin kalitesinin artmasýyla doðru orantýlý olduðunu söyleyen Söngüt, katýlýmcýlara ve sunumlarý yapacak olan akademisyenlere teþekkür etti. (Haber Merkezi) Servis sürücülerine eðitim Destek baþvurularý kapsamýnda uygulandý. Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri' isimli 2014 LDV Projesi baþarýyla tamamlandý. Ýtalya da deneyim kazandýlar H itit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 'Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri' isimli 2014 LDV Projesi baþarýyla tamamlandý. Hayat Boyu Öðrenme Programý Leonardada Vinci Hareketlilik Projeleri çerçevesinde Çorum Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 2014 yýlýnda Tokat ile Sivas Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri tarafýndan ortaklaþa gerçekleþtirilen 64,692 AVRO bütçeli 'Genç Turizmcilerin Avrupa Deneyimleri' isimli 2014 LDV Projesi sorunsuz bir þekilde tamamlandý. Ýtalya'ya giderek uygulamalý eðitim gören öðrencilere, Okul Müdür Baþyardýmcýsý Mehmet Cerit, Okul Müdür Yardýmcýsý Hüseyin Oðuz ve Meslek Dersi Okul idareci, öðretmen ve öðrencileri MEM Seyit ali Büyük ü ziyaret etti. Öðretmeni Tahsin Gökgöz nezaretinde belgelerini Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük verdi. Milli Eðitim Müdürlüðü'nde gerçekleþtirilen törende; bu projenin içerisinde yer alarak Avrupa deneyimleri edinen öðrencileri kutlayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, öðrencilere izlenimlerini sordu, bazý deðerlendirmelerde bulundu. Proje kapsamýnda Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 10 öðrenci ve 2 öðretmen Mayýs 2014 tarihleri arasýnda Kuþadasý Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde dil kursu aldýlar. 18 Mayýs-6 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ýtalya'ya giden ekip, üç haftalýk süre içerisinde, uluslararasý ön büro, servis ve mutfak hizmetlerini yerinde görüp bu konularda uygulamalý eðitimler aldýlar. Öðrenciler, hizmet usulleri ve günümüzdeki kullaným alanlarýný Avrupa düzeyinde araþtýrma yaparak görme bu konularda meydana gelen yenilikleri yakýndan takip etme fýrsatýný elde ettiler. (Haber Merkezi) Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu güzelleþiyor B Çorum merkezde taþýmalý eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Seminer Milli Eðitim Müdürlüðü koordinesinde düzenlendi. Çorum merkezde taþýmalý eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Ç orum merkezde taþýmalý eðitim kapsamýnda taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine seminer verildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü koordinesinde; Ýl Emniyet Müdürlüðü ve Ýl Jandarma Komutanlýðý nýn katkýlarý ile 19 Mayýs Ýlkokulu konferans salonunda gerçekleþtirilen seminerde, okul idarecileri ve rehber öðretmenlerin katýlýmý ile öðrenci taþýma hizmeti veren okul servis aracý sürücülerine Taþýma Yoluyla Eðitime Eriþim Yönetmeliði, Okul Servis Araçlarý Hizmet Yönetmeliði ve Karayollarý Trafik Yönetmeliði çerçevesinde altý saatlik eðitim verildi. Servis aracý sürücülerine; öðrenci taþýma uygulamasý, idareci, öðrenci, kursiyer ve velilere karþý örnek oluþturacak davranýþ modelleri hakkýnda ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkýnda bilgiler verildi. (Haber Merkezi) aþöðretmen Atatürk Ýlkokulu bahçesi, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlendi. Okul bahçesinde bulunan bordür taþlarý yenilenerek, 446 ton asfalt serildi. Çocuklarýn sportif çalýþmalarý daha güzel yapmalarý ve oyun oynamalarý için voleybol direkleri dikildi, oyun alanlarý çizildi. Okul Müdürü Ceylan Þahi, okula verdikleri destekten dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti. (Haber Merkezi) Baþöðretmen Atatürk Ýlkokulu bahçesi, Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlendi. Okul Müdürü Ceylan Þahi, okula verdikleri destekten dolayý Çorum Belediyesi ne teþekkür etti.

15 rof. Dr. Atilla Eroðlu, yemek borusu Pkanserinin nedenlerini mercek altýna aldý. Ýhlas Haber Ajansýnýn haberine göre;yemek borusu kanseri (Özofagus), dünyada Ýpek Yolu güzergahýndaki ülkelerde, Türkiye de de en çok Doðu Anadolu Bölgesi nde görülüyor. Genel sindirim sistemi kanserleri içinde yemek borusu kanseri oraný yüzde 5-6 iken Doðu Anadolu Bölgesi nde bu oran yüzde 20 leri buluyor. Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Yakutiye Araþtýrma Hastanesi Göðüs Cerrahisi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Atilla Eroðlu da bu kanser türüyle ilgili olarak Türkiye de ilk kez uluslararasý çapta bir araþtýrmaya imza attý. Yemek borusu kanserinin bu kadar sýk görülmesinin nedeni olarak beslenme alýþkanlýðýný gösteren Prof. Dr. Eroðlu, Doðu da son 25 yýlda 42 bin 652 endoskopi yapýldýðýný, yüzde 3,4 oranýnda yani bin 462 kiþinin yemek borusu kanserine yakalandýðýný belirledi. 508 Ý AMELÝYAT EDÝLDÝ Çarpýcý sonuçlar elde ettiði araþtýrmasýnda bu hastalardan 508 inin ameliyat edildiðini tespit eden Prof. Dr. Eroðlu, yaþ arasýndaki kanserli hastalarýn 720 sinin kadýn (yüzde 49), 742 sinin erkek (yüzde 51) olduðunu kaydetti yýlýndan önce erkeklerin yüzde 58 inde, kadýnlarýn ise yüzde 42 sinde kanser görüldüðünü anlatan Prof. Dr. Eroðlu, son Ü Baþbakan Davutoðlu'ndan KOBÝ'lere müjde aþbakan Davutoðlu, KOSGEB BGiriþimcilik 2014 Ödül Töreni'nde yaptýðý konuþmada, KOBÝ'lere destek müjdesi verdi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, 3 iþletmenin bir araya gelerek oluþturacaðý teknoloji iþbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere 1,5 milyon lira destek verileceðini bildirdi. Davutoðlu, KOSGEB Giriþimcilik 2014 Ödül Töreni'nde yaptýðý konuþmada, finale kalan 40 giriþimciyi tebrik etti. Katýldýklarý toplantýlara "hediyelerle" geldiklerini ve bu alýþkanlýðýn yerleþtiðini dile getiren Davutoðlu, 5 önemli müjdeleri olacaðýný söyledi. KOBÝ'lerin ürün bazýnda, uluslararasý arenaya açýlmalarýný saðlayabilmek için bugün ilk defa kurumsallaþma ve markalaþma destek programýný baþlattýklarýný bildiren Davutoðlu, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu o kadar önemli ki. KOBÝ'ler tek tek baþarýlý olabilir ama kurumsallaþamazlarsa bir müddet sonra KOBÝ'lerin küçük ölçekten, orta ölçeðe ve daha büyük büyük ölçeklere yürümesi zorlaþýr. Markalaþma ise bizim yeni ikinci hamle döneminde en çok önem verdiðimiz hususlardan birisi ve sektörel dönüþüm programlarýnda özellikle bir madde olarak gündeme getirdiðimiz bir husus. Bu çerçevede bu destek programýna, bana getirilen teklifte ufak bir deðiþiklik yaptýk, 50 milyon lira bütçeli bu programla, iþletme baþýna 0 bin lira destek vereceðiz." Bunun yetmeyeceðini ifade eden Davutoðlu, 50 milyon lira bütçeyi 100 milyon liraya çýkarma talimatýný da verdi. Davutoðlu, "Dolayýsýyla, 100 milyon lira bütçeli programla, iþletme baþýna 0 bin lira destek saðlayacaðýz. Sadece kurumsallaþma ve markalaþma için" dedi. Ýþbirliði ve Güç Birliði Destek Programý'nda yenilik Ýkinci olarak "iþbirliði ve güç birliðinin" önemine iþaret eden Davutoðlu, KOBÝ'lerin bir araya gelerek, yeni bir güç oluþturmalarýný saðlayacak "Ýþbirliði ve Güç Birliði Destek Programý"nda yeniliðe gittiklerini aktardý. Davutoðlu, "Buna göre 3 iþletmenin bir araya gelerek oluþturacaklarý teknoloji iþbirliklerine, 300 bin lira geri ödemesiz, 1 milyon 200 bin lira da geri ödemeli olmak üzere, 1,5 milyon lira destek vereceðiz" diye konuþtu. Baþbakan Ahmet Davutoðlu, þunlarý kaydetti: "Mikro ölçekten küçük ölçeðe, orta ölçeðe yürümenin en önemli araçlarýndan biri, 'bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz' Hacý Bektaþ'ý Veli'nin dediði gibi. Ar-Ge, inovasyon ve endüstriyel uygulama alanlarýndaki KOSGEB desteklerinin miktarlarýný da yüzde 50 oranýnda artýþ yapacaðýz. Bunu bütün yaptýðýmýz çalýþmalarda eðer, Ar-Ge, inovasyon boyutu varsa destekleri, KOBÝ'lerde olduðu gibi diðer bütün alanlarda da artýrdýk, artýrmaya devam edeceðiz. yýlda kadýn hasta sayýsýnýn arttýðýný vurguladý. SICAK ÇAY ÝÇMEYÝN Sýcak çay tüketiminin yemek borusu kanserine yol açtýðýný söyleyen Prof. Dr. Atilla Eroðlu, Kadýnlar çok çay içiyor, bundan dolayý oranlar yükseliyor. Demlikten boþaltýr boþaltmaz hemen içiyorlar. Ayrýca taze sebze, meyvenin yetersiz tüketilmesi, tandýr dumanýna maruz kalmalarý kadýn oranlarýnýn yükselmesine sebep oluyor dedi. KÜFLÜ PEYNÝRDEN DE UZAK DURUN Yemek borusu kanserine yol açan bir diðer sebebin de küflü peynir olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Eroðlu, halk arasýnda antibiyotik etkisi olduðuna inanýlan peynirin, karsinojen mikotoksin üreten mantarlarý bünyesinde barýndýrdýðý ve Kadife ceket Çünkü katma deðerin gerçek anlamda saðlanacaðý yer daha üst teknolojilere geçiþte olacak. Son Bakanlar Kurulu toplantýmýzda Sayýn Bakanýmýzýn bir sunuþu oldu. Arkadaþlarla da deðerlendirme yaptýk, ortayüksek ve yüksek teknoloji kullanýlan alanlara verilen destekleri genel olarak da artýracaðýz. Bununla ilgili teþvikler noktasýnda da yeni bir çalýþma baþlatma talimatý verdim." Sýcak çay kanser yapýyor yemek borusuna yerleþtiðini ifade etti. Kadýn sayýsýndaki artýþýn kendilerini daha farklý araþtýrmalara yönelttiðini söyleyen Prof. Dr. Atilla Eroðlu, Köylerde ekmek yapýmýnda kullanýlan tandýrlardan çýkan dumana maruz kalmalarý, taze sebze ve meyve ile zeytinyaðý tüketmemeleri ve erkeklere oranla daha çok sýcak çay içmeleri kadýnlarýn yemek borusu kanserine daha çok yakalanmasýna neden oluyor. Ayrýca þunu da söylemeliyim ki; sosyoekonomik durumumuzun iyileþmesine raðmen 25 yýldýr kanser sayýsýnda artýþ devam ediyor. Dünya, sosyo - ekonomik durumu kötü insanlarda bu kanserin daha yüksek olduðunu iddia ediyor ama öyle deðil. 8 KAT KANSER RÝSKÝ VAR Ýran da sýcak çay içilmesiyle ilgili yapýlan bir çalýþmadan da söz eden Prof. Dr. Eroðlu, sýcak çayýn 4 dakika beklemiþi ile hiç beklenmeden hemen içilmesinin kanser riskini 8 kat artýrdýðýný söyledi. Aslýnda çayýn rahatlatýcý ve yararlý bir içecek olduðuna dikkat çeken Prof. Dr. Eroðlu, çayýn ýlýtýlýp içilmesini tavsiye etti. Eroðlu ayrýca yemek borusu kanserlerinin obezite ya da mide ülserine sebep olan mikropla meydana geldiðini ya da yemek borusunun kendinden kaynaklanan tipiyle oluþtuðunu belirterek, obeziteyle ilgili olan kanser tipinin Avrupa ve Amerika da müthiþ derecede arttýðýný dile getirdi. (ÝHA) zerinden çýkardýðý kadife ceketin kýymeti, çýkarýrken gösterdiði ihtimamdan anlaþýlýyordu. ta öðretmenin icra sýrasýnda ki savrulmalarý, devinimmýydý ki?" gibilerden. Þamarýn þiddeti, sýklýðý ve hat- Öðretmen masasýnýn üzeri biraz daðýnýkcaydý. Oraya koymak istemedi bir an. Bir süre yaþadýðý tereddütten sonra, bakýmlý ve çalýþkan bir kýz öðrenciye döndü; Tut kýzým þunu! Kýz, bu sorumluluðu almanýn büyük onurunu yaþamaya baþlamýþtý bile. Fencinin ceketini tutmak leri hepsi hesap edilirdi izleyiciler tarafýndan. Yani bir nevi jüri gibiydiler. Okkalý dayaðýn sonunda, ayakta kalmayý baþaranlar, aðlamayanlar, metin olanlar, dik duranlar, daha yok muydu? gibilerden bakanlar olmak üzere deðerlendirme ölçütleri vardý. Bu konuda yazýlý bir belge olmamasýna raðmen, bu böyleydi. Ýtina ile, yüzünü taþmayacak þekilde, ard arda öyle kolay biþey deðildi. Dikkat ister, özen ister gelen þamarlarla savrulurken bir an Mustafa'yý gördü. Diþini sýkýyor ve kendini zor tutuyordu. Yusuf 11 yaþýnýn sonuna geldiði o günlerde, çelimsiz, zayýf ve bir O da Yusuf gibi ayaktaydý artýk. Ama aralarýnda bir fark var; O askýlýk vazifesi için, Yusuf dayak yemek için. Evet, suçu sabitti Yusuf'un. Dünyanýn en Sýnýftakilerden iki yaþ daha büyük ve iriceydi. Dayak vurumluk caný olan birisiydi. Mustafa öyle deðildi. rezil iþini yapmýþ gibiydi tahtada. Tahtanýn önünde, infazýný beklerken, diðerlerine de yapýldýðý gibi bir uygulama olacaðýndan emin, kendini alýþtýrmýþ, hazýr ve teslimiyet içinde onu, Fenciyi bekliyordu. Hakan ÖNSÖZ konusunda da sýnýfýn en saðlamý, jürinin gözdesi ve en piþkinleriydi. Nerdeyse "onu býrak, benimle hallet iþini" der gibi bir bakýþ, suratýndan taþacaktý. Yusuf, hayýr! dedi ona. Bu diyaloglarýný kimse görmedi. Beklerken gözü cekete takýldý. Ne kadar da güzeldi Yakýþýyordu da fenciye Uzun ve biçimli vücuduna, bu kadar giderdi bir ceket. Keþke bize de ona dikkat ettiði kadar önem verseydi diye düþündü. Belki o zaman þu bir haftadýr anlamaya çalýþtýðý konuyu rahatça anlayacak, ödevini de güzelce bitirecekti. Hiç bitmesini istemediði saniyeler, kollarýn da sýyrýlmasýyla sona erdi. Adam gibi dayak yemek! Bu da bir meziyet Eðitim öyle sadece okumakla olmuyor! Yol yordam bilmek, adab-ý muaþeret takip etmek gerek. Dik yürümeye yüzü olmalý insanýn. Efendi efendi dayaðýný ye otur! Askýlýk görevlisi kýz yüzüne hiç bakamadý Yusuf'un. Görev sadakatiyle, sadece ayaklarýnýn ucuna bakýyordu, put gibi. Ayaktaydý ve aðlamýyordu Yusuf. Daha ne olsun!.. "Bunu da geçtik" diye Niye yapmadýn len ödevini? Ne kadar aþaðýlayýcý bir soru. Aslýnda soru deðil aþaðýlayýcý olan. Kullandýðý "len" yerine "lan" dese, erkek olmanýn gururu ile çarmýha bile gerilebilirdi caný acýmadan. Erkekliði de ayaklar altýna alan bu ifade, onu alaþaðý ediyor o an. "Sana dayak atmaya bile gerek yok" demekti o "len". O anda, yiyeceði dayaðýn þekli, boyutu, þiddeti hiç önemli deðildi. Bir an önce ne olacak olsun der gibilerden umursuz beklemeye devam ediyordu. Sýnýfta, kendisi gibi mekap ayakkabý giyenlerden birisi, Yusuf'un yediði þamarlarý sayýyordu. Kendisinin yediðinden daha az yerse þikayet edecek gibiydi. Hak geçmesin. Mühim mevzuu bu ayrýntý. Sonra bir hafta lafý yapýlýrdý sýnýfta, "senin yediðin dayakleri düþünürken yerine daha bir saðlamca oturdu. Tenefüste tebrik- kabul etti. Mustafa "goçum benim, afferin" dedi. Fen dersinde, bundan sonra alacaðý 5, fencinin verdiðinin yanýnda hiç bir þeydi. Apoletlerindeki yýldýzlarý sayamýyordu. Birkaç sene sonra ergenliðe girecek birisi için çok iyi bir ön hazýrlýktý aslýnda. Annesinden babasýndan yemedi böylesini. Ama fencinin ki, sanki dersin bir unsuru. Herkesin kanýksadýðý bir durumu kabullenmemek küstahlýk olur, ayýp olur diye düþündü. Dayaðýn sonunda Yusuf'un suratý, 70'li yýllarýn sonundaki Memleketin vaziyetinden daha iyice sayýlabilirdi. Camdan süzülen ikindi güneþi, askýlýk görevlisi kýzýn kolunda ki kadife ceketi daha bir parlatýyordu. þüme, yorgunluk, kilo artýþý, çarpýntý, Üsinirlilik ve iþtahsýzlýk gibi birçok belirti ile kendini gösteren tiroit hastalýðý erkeklere göre kadýnlarda daha sýk görülüyor. Tiroit hastalýklarýnýn kadýnlarda artýþ gösterdiði bildirildi. Memorial Etiler Týp Merkezi Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Gürsel Soybir, yaptýðý yazýlý açýklamada, tiroit bezinin besinlerle alýnan iyotu toparladýðýný ve T3- T4 adý verilen tiroit hormonlarýný ürettiðini kaydetti. Bir insanýn saðlýklý olabilmesi için tiroit hormonlarýnýn devamlý ve yeterli miktarda salgýlanmasý gerektiðini vurgulayan Soybir, bu hormonun az miktarda salgýlanmasýnýn vücut fonksiyonlarýnýn yavaþlamasýna, fazla miktarda salgýlanmasýnýn ise vücut fonksiyonlarýnýn hýzlanmasýna neden olduðunu aktardý. Soybir, çocuk sahibi olmak isteyen kadýnlarýn tiroit fonksiyonlarýnýn gebelik öncesi mutlaka deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, tiroit bezi az çalýþan kadýnlarýn gebe kalmakta zorluk çektiðini, gebe kaldýklarý takdirde de düþük ihtimalinin arttýðýný ifade etti. Tiroit hormonu eksikliðinin anne karnýndaki bebeðin zeka ve fiziki geliþimini de olumsuz etkilediðine iþaret eden Soybir, tedavi ile tiroit fonksiyonu normale dönen kadýnlarda risklerin ortadan kalktýðýný anlattý. Soybir, þunlarý kaydetti: "Üþüme, yorgunluk, kilo artýþý, çarpýntý, sinirlilik ve iþtahsýzlýk gibi birçok belirti ile kendini gösteren tiroit hastalýklarý erkeklere oranla kadýnlarda daha fazla görülüyor. Tiroit bezinin kendi baþýna, devamlý ve vücut gereksinimden fazla olacak þekilde tiroit hormonu üretmesine hipertirodi denmektedir. Menopoz döneminde nispeten sýk görülen hipertiroidi, bu dönemde zaten artan kemik erimesi riskini daha da artýrýr. Gebelerde hipertirodi tedavi edilmezse, preeklampsi olarak bilinen tansiyon yüksekliði- gebelik zehirlenmesi, bebekte geliþme geriliði, erken doðum ve bebeði anne karnýnda kaybetme riski artmaktadýr. Tiroit bezinin az veya çok çalýþmasý vücutta pek çok sistemi olumsuz etkilerken son yýllarda geliþtirilen modern yöntemler sayesinde tedavide baþarýlý sonuçlar alýnabiliyor." - "Tedavi yöntemleri rahatsýzlýða göre deðiþiyor" Soybir, tiroit bezinin yol açtýðý bazý "Giriþimcilik Destek Programý"nda kadýn ve engelli giriþimciler için destek üst limitini yüzde 10 daha fazla uyguladýklarýný anýmsatan Baþbakan Davutoðlu, bu uygulamadan bundan sonra birinci derecen þehit ve gazi yakýnlarýnýn da yararlanacaðýný bildirdi. Þimdiye kadar kadýn ve engelli giriþimciler için destek üst limitininin yüzde 10 olduðunu hatýrlatan Davutoðlu, bunu yüzde 20'ye çýkaracaklarýný da vurguladý. 40 giriþimciye özel ödül... Davutoðlu, bugünkü ödül töreninin finalisti olan 40 giriþimciye, tamamen KOSGEB destekli yurtdýþý iþ gezisi ödülü verdiklerini de söyledi. Giriþimcilikle, rekabet arasýnda doðrudan iliþki olduðunu deðerlendiren Davutoðlu, þunlarý kaydetti: "Giriþimciliðimiz ne kadar artarsa rekabetimiz o ölçüde artýyor. Küresel bütün endekslerde bunlar ayný kategoride deðerlendiriliyor. Onun için Türkiye'nin bütün sathýna yayýlan KOBÝ'lerimize seslenmek istiyorum; 2023 hedefine yürürken, en büyük destek kaynaðýmýz sizlersiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin çabasýna her türlü desteði vermeye kararlýyýz. Sizler baþarýlýysanýz Türk ekonomisi, istikrarlý ve sürdürülebilir kalkýnmayý gerçekleþtirir. Sizlerde bir kriz olursa bu sadece bir ekonomik kriz olmaz, sosyal ve siyasal kriz olur. Bunun bilinciyle 62. Hükümetin her zaman KOBÝ'lerin yanýnda olacaðýný bir kez daha teyit ediyorum. Son 12 yýlda gerçekleþtirilen baþarýlara yaptýðýnýz katkýya teþekkürlerimle birlikte, inþallah 2023'e yürürken çok daha büyük baþarýlara hep birlikte katkýda bulunacaðýmýzý ümit ediyorum." Konuþmanýn ardýndan ödül törenine geçildi. (AA) Kadýnlarda daha fazla görülüyor rahatsýzlýklarda ilaç ve radyoaktif iyot tedavisi uygulandýðýný ifade ederek, tiroidin iyi ve kötü huylu hastalýklarýnýn cerrahi olarak tedavi edildiðini, tiroit bezinden kaynaklanan rahatsýzlýklarýn doðru teþhisi için aile öyküsünün yaný sýra hastanýn þikayetlerinin belirlenmesinin de çok önemli olduðunu vurguladý. Bunun yaný sýra ultrason ve sintigrafinin de kesin tanýnýn konulmasýnda kullanýlan son derece güvenli yöntemler olduðuna deðinen Soybir, tiroit bezinde, nodül belirlenmiþ hastalarýn, kesinlikle bir cerraha yönlendirilmesi gerektiðini belirtti. Soybir, yapýlan biyopsi tetkikinde kanser belirlenirse ya da kanser þüphesi varsa kesinlikle cerrahi yöntem uygulanmasý gerektiðini aktararak, þöyle devam etti: "Bunun yarý sýra kanser riski bulunmasa dahi nodülün ya da tiroit bezinin çok büyüyüp etraftaki organlara baský yapmasý aðrý, yutkunma güçlüðü gibi þikayetlerin gözüktüðü durumlarda da cerrahi yöntem önemli bir tedavi seçeneðidir. Bazý tip kanserlerde tiroit bezinin tamamýnýn ya da tama yakýnýnýn alýnmasý öngörülmektedir. Büyük tümörlü hastalarda ya da daha kötü seviyeli kanser tiplerinde çýkarýlan tiroit dokusuna ilave olarak, boyundaki lenf nodlarýnýn da çýkarýlmasý gerekmektedir. Çok sayýda iyi huylu tiroit nodülleri olan veya büyük guatrý olan hastalarda da tiroit bezinin tamamýnýn çýkarýlmasý etkili bir yöntemdir. Tek taraflý nodülü olan diðer tiroit lobu normal olan hastalarda ise tiroit dokusunun yarýsýnýn alýnmasý yeterli olmaktadýr." - "Bir günde taburcu olunuyor" Soybir, tiroit bezinin az veya çok çalýþmasýnýn vücutta pek çok sistemi olumsuz etkilerken son yýllarda geliþtirilen modern yöntemler sayesinde tedavide baþarýlý sonuçlar alýnabildiðine dikkati çekti. Cerrahi operasyonun boynun alt kýsmýndan yapýlan küçük bir kesiyle gerçekleþtiðini anlatan Sorbir, boynun orta kýsmýndaki kaslar ayrýlarak tiroide ulaþýldýðýný belirtti. Soybir, "Hastalar genellikle ameliyattan 3-4 saat sonra yataktan kalkarak normal beslenebilmektedir. Ameliyattan sonra, genellikle 1 gün içinde taburcu edilen hastalar, 4-5 gün içerisinde sorunsuz þekilde iþine dönebilmektedir" deðerlendirmesinde bulundu. (AA) CUMA 30 OCAK 20

16 16 CUMA 30 OCAK 20 CHP den Metiner e tepki CHP Kadýn Kollarý AK Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner i kýnadý. Baþkan Melda Özüdoðru, kadýnlara hitaben konuþtu. M. ALÝ CEYLAN HP Kadýn Kollarý CBaþkaný Melda Özüdoðru, AK Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Cumhuriyet Halk Partili kadýnlar için sarf ettiði iddia edilen, 'Cumhuriyet artýklarý' sözünü kýnadý. CHPKadýn Kolu Baþkaný Melda Özüdoðru, kadýn kollarý üyeleri ve partililerin katýlýmý ile parti merkezinde dün saat 13.30'da toplantý düzenledi. Melda Özüdoðru, Bahçeþehir Üniversitesi'nde düzenlenen bir panele konuþmacý olarak katýlan AK Parti Adýyaman Milletvekili Mehmet Metiner'in Cumhuriyet Halk Partili kadýnlar için, 'Cumhuriyet artýklarý' dediðini ileri sürdü. Konuþmasýna Mehmet Metiner'e ürk Metal Sendikasý nýn, Metal Sanayicileri Sendika- (MESS) ile iþçilerin haklarýný daha da geriye götü- Tsý recek, onlarý daha aðýr ve yoðun çalýþma koþullarýnda sefalet ücretine mahkûm edecek bir sözleþmeye imza attýðýný belirten KESK Çorum Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek, metal iþçilerinin baþlattýðý greve destek verdiklerini söyledi. DÝSK e baðlý Birleþik Metal Ýþ üyesi bin iþçinin 3 yýllýk sözleþme ve enflasyona dayalý sefalet zammý dayatmasýný kabul etmediðini ve 22 fabrikada greve çýktýklarýný hatýrlatan Kocatüfek, Birleþik Metal Ýþ in ikinci grevinin 19 Þubat 20 tarihinde gerçekleþtirileceðini kaydetti. Metal iþçilerinin grevinin baþarýya ulaþmasý, önce MESS-Türk Metal oyununun bozulmasý demek olacaktýr. Bu da Türkiye'de toplusözleþme düzeninin az çok gerçek temellerine oturmasýnýn yolunun açýlmasý demek olacaktýr. Ayný zamanda tüm iþçi ve emekçi sýnýfýnýn sendikal mücadelesine yeni bir nefes getirecektir. Bu nedenle KESK olarak grevin baþarýya ulaþmasý için her türlü desteði sunacaðýz. diyen Kocatüfek, açýklamasýnýn devamýnda þu ifadelere yer verdi; Birleþik Metal Ýþ 29 Ocak 20 tarihinde 20 iþyerinde greve çýkýyor. Grevler Osmaniye'de, Hatay'da, Mersin'de, Konya'da, Kocaeli'de, Bursa'da, Ýzmir'de, Bilecik'te, Ýstanbul'da, Gebze'de 22 fabrikada gerçekleþecek. Birleþik Metal Ýþ'in 2. grevi ise 19 Þubat 20 tarihinde gerçekleþtirilecek. Bu iþyerlerinde bini sendika üyesi 20 binin üzerinde çalýþan bulunuyor. Bu fabrikalar arasýnda uluslararasý ve yerli tekeller var. Bu fabrikalar ekonominin belkemiðini oluþturuyorlar. Ýhracat rekorlarý kýran, karlarýný katlayanlar bu fabrikalar. Diðer taraftan bu fabrikalarda insanlar çalýþýyor. Bu fabrikalarda çalýþan iþçiler insanca yaþamak ve çalýþmak istiyorlar. Çünkü bu iþçiler aðýr çalýþma koþullarý ve uzun çalýþma süreleri nedeniyle ciddi saðlýk sorunlarý yaþýyorlar. Canlarýný vererek, kanlarýný dökerek çalýþýyorlar. Bu fabrikalarda çalýþan iþçilerin karþýlýðý ödenmeyen emekleri, sermayenin karlarýnýn, devletin vergilerinin kaynaðýný oluþturuyor. Onlar büyüyüp zenginleþirken, iþçiler sürekli yoksullaþýyor. Metal iþkolunda çalýþan bir iþçinin aylýk en düþük çýplak ücreti net 866 liradýr. MESS bu iþçilere net 100 lira artýþ öneriyor. Bu iþçiler iþkolunun yüzde 60'ýný oluþturuyor. MESS, ucuz iþçilik sisteminin kalýcýlaþtýrmak, iþçilerin en önemli hak arama aracý olan toplu sözleþmelerini etkisiz kýlmak için düþük ücret artýþlarýna ek olarak 3 yýllýk sözleþme öneriyor. Refah payý adý altýnda 3 yýllýk sözleþmeyi kabul ettirmek için ayakbastý parasý verdiklerini söylüyor. MESS, ayný iþi yapan iþçiler arasýndaki ücret farklarýnýn kapanmasýný istemiyor. Çünkü iþçilerin birliðini istemiyor. MESS metal iþçilerinin kendi ücret zamlarýný örgütsüz, sendikasýz kesimlerin ücret zamlarýyla kýyaslayýp halinize þükredin demeye getiriyor. Metal iþçileri MESS'in zam tekliflerini iþyerlerinin karlarý ile cirolar ile kýyaslayacak bilince sahip! Metal iþçisi ücret maliyetlerinin toplam maliyetler içinde çok küçük bir orana denk geldiðini biliyor! O nedenle dayatmalarý kabul etmiyor! O nedenle toplu sözleþme taslaðýnýn arkasýnda durmaya devam ediyor! O nedenle greve çýkýyor! Diðer sendika üyelerin sözleþmeden memnun olduklarý iddia eden MESS'e Birleþik Metal iþ bir kez daha sesleniyor. Hiçbir detayý hakkýnda bilgi sahibi olmadýklarý, imzalanmasý konusunda görüþlerini sormadýklarý metal iþçilerine bir fýrsat verin. Sözleþmenin bu koþullarda bitmesini istiyorlar mý istemiyorlar mý sandýkta görüþlerini ortaya koysunlar! Onlarýn çoðunluðu sözleþmeden memnun ise biz de o sözleþmeyi imzalayacaðýz! Birleþik Metal Ýþ MESS üyesi iþverenlere de sesleniyor: Üyesi olduðunuz kuruluþ, sizi greve sürüklüyor! Metal iþçilerinin gerçek temsilcisi olan Birleþik Metal Ýþ'in sorunlarý tespit eden ve makul çözüm yollarý öneren teklifinin hiç dikkate almadan, onbinlerce iþçiyi ve ailesinin yok sayarak iþbirlikçisine imzalattýðýný Birleþik Metal Ýþ e de imzalatacaðýný zannediyor. O süreç tamamlandý! Artýk geri dönüþ yok! Birleþik Metal ÝÞ önce 29 Ocak'ta sonra 19 Þubat'ta grevde. Biz de KESK Çorum Þubeler Platformu olarak yýlmayacaðýz, teslim olmayacaðýz! Ýþbirlikçi ve dayatmacý toplu sözleþme düzenini yýkacaðýz! Biz haklýyýz ve haklý olduðumuz için kazanacaðýz! Haklýyýz, çünkü emeðimizin karþýlýðýný istiyoruz! Haklýyýz çünkü sömürülüyoruz! Haklýyýz çünkü çocuklarýmýzýn geleceði için yaþýyoruz diyen Birleþik Metal Ýþ in yanýnda olduðumuzu ve grevin baþarýya ulaþmasý için üzerimize düþen sorumluluktan kaçýnmayacaðýmýzý buradan bir kez daha kamuoyu ile paylaþýyoruz. Zafer direnen emekçinin olacaktýr. (Haber Merkezi) seslenerek baþlayan Özüdoðru, "Sayýn Mehmet Metiner, siz Cumhuriyet Halk Partili kadýnlar için Cumhuriyet artýklarý diyerek; Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi M. Kemal Atatürk benim iki eserim var, biri Türkiye Cumhuriyeti, diðeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Siz bu iki eseri de kapsayan bir aþaðýlama içine giriyorsunuz, farkýnda mýsýnýz?" diye sordu. Özüdoðru, Cumhuriyet Halk Partisi kadýn kollarý olarak, Mehmet Metiner'i insanlarý aþaðýlayan sözlerinden dolayý kýnadý. Özüdoðru konuþmasýnýn sonunda, Aydýn'da þehit düþen Jandarma Üstçavuþ Emrah Ünalan'ýn ailesine baþsaðlýðý diledi. Greve bir destek de KESK ten Merter Kocatüfek Matruþka Çorum da sahnelenecek dana Devlet ATiyatrosu Çorum'da Matruþka adlý oyun ile perde açacak. 4 Sezon boyunca Adana Devlet Tiyatrosu'nda seyirciden büyük ilgi görerek, kapalý giþe oynayan oyun, 13 Þubat Cuma günü saat 20.00'de, 14 Þubat Cumartesi günü ise ve de Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde perde açacak. Kadýn erkek iliþkileri, Tuncer Cücenoðlu nun usta kalemi, Hakan Boyav ýn sýmsýcak rejisi ile izleyenlere keyifli dakikalar geçirten, Gökhan Doðan ve Burçin Börü'nün rol aldýðý Matruþka adlý oyunun ýþýk tasarýmý Ýbrahim Karahan'a, dekor ve kostüm tasarýmý Ceren Karahan'a ait. (Haber Merkezi) Adana Devlet Tiyatrosu Çorum'da Matruþka adlý oyun ile perde açacak. CHP Oðuzlar Gençlik Kollarý, CHP Milletvekili Tufan Köse'yi TBMM makamýnda ziyaret etti. Köse, Oðuzlar Gençlik Kollarý ný aðýrladý HP Oðuzlar Gençlik Kollarý, CHP CMilletvekili Tufan Köse'yi TBMM makamýnda ziyaret etti. Sabah Anýtkabir ziyareti gerçekleþtiren gençlerle TBMM de toplantý yapan Köse, gençlerin siyasete bakýþýný ve parti politikalarýný deðerlendirdi. Kadýn cinayetlerine karþý somut adýmlar atýlmalý Toplantýnýn ardýndan Grup Baþkan Vekili Engin Altay'la da görüþen Gençlik Kollarý, ardýndan Milletvekili Köse ile birlikte CHP Genel Merkez ziyaretinde bulundular. (Haber Merkezi) alklarýn Demokratik Partisi Ço- Eþ Baþkaný Özlem Tunç, Hrum Kadýnlarý taciz, tecavüz, þiddet ve cinayet gibi insanlýk dýþý yöntemlerle susturmaya çalýþan, gücünü erkek devlet ve yasalarýndan alan erk zihniyete isyan ediyor ve özgürlüðümüzü elde edene kadar bu erk sisteme baþkaldýrýyoruz. dedi. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn, Kadýn erkek eþit deðildir, eþitlik kadýnlarýn fýtratýnda yoktur sözlerinin erkekleri cesaretlendirip kadýn cinayetlerine adeta çaðrý niteliði taþýdýðýný iddia eden Tunç, 2014 yýlý verilerine göre son 11 ay içerisinde 229 kadýnýn en yakýnýndaki erkek tarafýndan katledilmesi de bu çaðrýya bir cevap olmaktadýr. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu'nun, Annelik, tartýþmasýz bir kariyerdir. Asla tartýþýlmaz ve kutsal bir kariyerdir söylemi hükümetin kadýnlarý kuluçkaya yatýran, çocuk doðurmasýný ve bakmasýný kutsallýk sayan hatta bunu bir kariyer olarak gören politikalarýný topluma empoze etmeye ve meþrulaþtýrmaya çalýþmasýnýn bir göstergesidir. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn, koruma altýnda öldürülen kadýn olmadýðýný iddia etmesinin üzerinden çok uzun zaman geçmeden, Emniyet Genel Müdürlüðü'nün yaptýðý açýklamada 2014 yýlý verilerine göre 23 kadýnýn koruma altýndayken öldürülmesi hükümetin yalan ve inkar politikalarýnýn bir göstergesi olsa gerek. diye konuþtu. Hükümete uyarýlarda bulunan Tunç, açýklamasýnýn devamýnda; 12 yýllýk iktidarý boyunca kadýný birey deðil erkeðin namusu olarak gören, kadýný eve hapseden ve kapitalizme ucuz iþ gücü saðlayacak bir kuluçka makinesine dönüþtürmeyi hedefleyen, yasalarý ve politikalarýyla kadýna yönelik þiddetin % 1400 gibi korkunç bir oranda artmasýna neden olan AKP hükümetini HDP-HDK Kadýn Meclisleri olarak uyarýyoruz! Erkeði güçlendiren erkek egemen söylemlerinizden vazgeçin! Biz kadýnlar; kadýn davalarýnda erkeði koruyan haksýz tahrik indirimlerinin kaldýrýlmasýný, erkeði koruyan deðil, kasten insan öldürmekten caydýrýcý cezalar verilmesini, kadýnýn beyaný esas alýnarak kadýndan yana güçlü bir politika izlenmesini, þiddete uðrayan ve her an ölüm tehdidi altýnda bulunan kadýnlarýn korunmalarý için, güvenliði ve niteliði arttýrýlmýþ kadýn sýðýnma evlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýný, kadýnlara iþ istihdamý saðlanmasýný, cinsel yönelimlerinden kaynaklý her an þiddete ve nefret cinayetlerine maruz kalan LGBTÝ'lere yönelik yasal düzenlemelerin yapýlmasýný, Meclisin kadýn cinayetlerine karþý acil olarak tek gündemli toplanmasýný ve artýk somut adýmlarýn atýlmasýný talep ediyoruz. (Haber Merkezi) Bozdoðan: Çarpýk düzene 'dur' demeye gücümüz var HP Milletvekili aday Cadayý Muharrem Bozdoðan, Mart ayýnda yapýlmasý düþünülen parti içi ön seçim çalýþmalarýna Sungurlu ilçesinde devam etti. Laik, demokratik, çaðdaþ hukuk devletini savunan insan haklarýna saygýdan ödün vermeyen CHP'de 35 yýldýr siyaset yapmaktan onur duyduðunu belirten Bozdoðan, "Bu ülkenin tüm çocuklarý için yola çýktým. Hayatýmý ve dinamizmimi CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. geleceðimizi kurtarmak adýna bu yolda harcamaya adaye'yi bu olumsuz tabloyla þen dünya düzeninin Türkiye'ye Türkiye'nin de tek ba- inanýyorum" buluþturan iktidar partisine yým" diye konuþtu. Çorum'da Milletvekili 'Dur' deme gücümüz var. Bu þýna iktidar olmuþ sosyal demokrat bir Cumhuriyet Halk Sungurlu ilçesine baðlý Çavuþ ve Kaledere köyle- adaylarýnýn ön seçimle belirlenmesinin önemine dikkat gücün ortaya koyulacaðý tarih ise 20 Haziran'ýnda Partisi'ne ihtiyaç vardýr."diye konuþtu. rinde partililere hitap eden çeken Bozdoðan; "Bu adaylýk yarýþýnda parti içi de- Bozdoðan, Türkiye'deki gerçekleþtirilecek seçimlerdir. Haziran 20, CHP'nin Emekten ve halktan mokrasi ve katýlýmcýlýk ilke- herkesin geleceðe daha güvenle bakabilmesi için CHP iktidar olduðu sevgi, kardeþlik ve barýþ tohumlarýnýn ye- Bozdoðan, konuþmasýný kemizde demokrasinin ge- yana biri olduðunu belirten sinin hayata geçirilmesi ül- iktidarýna ihtiyaç olduðunu kaydetti. niden ekilmeye baþladýðý tarih olacak. Cumhuriyet Halk ðumdan bu zamana kadar li olduðunu düþünüyorum. þöyle sürdürdü; "Çocukluliþmesi açýsýndan çok önem- Türkiye'nin son 12 yýldýr iyi yönetilemediðini Partisi, Haziran 20'te insanýmýzýn kanýyla canýyla ve Bu günlere týrnaðýmla kazý- hep emekten yana oldum. Bu nedenle en geniþ katýlýmla tüm üyelerin katýldýðý aktif pasif üye ayýrýmý yap- ve kötü gidiþata dur denilmesinin de zamanýnýn geldiðini büyük Atatürk'ün ilkeleri yarak geldim. Köy yaþamýnda maksýzýn aday adaylarýnýn ifade eden Muharrem Bozdoðan; "Bu onurlu mücadelemizin baþlangýcýnda doðrultusunda demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak kurulan Türkiye zaman zaman çobanlýk ve çiftçilik yaparak ailemle birlikte çalýþtým. Tarlada belirlenmesini çok önemsiyorum. Bu duygu ve düþüncelerle 20 Haziranýnda bizlerle birlikte olduðunuz Cumhuriyeti'ni batýsýndan kazma ile kürek ile çalýþýp yapýlacak milletvekilliði seçimlerinde mensubu olmak- için öncelikle hepinize teþekkür ederim. "Bugün bu- doðusuna kardeþliði yeniden ürün suladým, týrpanla yonca rada Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk iktidarýný kurma Cumhuriyet Halk Par- Ellerim nasýrlaþtý yazýn sýca- egemen kýlacaktýr. biçtim, buðday hasat ettim. tan onur duyduðum Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adayý olduðumu siz deðerli yolundaki mücadelesinin bir tisi iktidarýnda demokrasi ðýnda burnumun kanadýðý partililerimize bildiriyorum. neferi olma yolunda sizlerin karþýsýna çýkarak milletvekili aday adaylýðýmý sizlere özgürlük eþitlik deðerleri ülkenin her yanýna yayýlacak bilim ve akla dayalý çaðdaþ zamanlar oldu. Emeðin önemini yaþayarak öðrenen biri olarak paranýn gücünü deðil Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin çaðdaþ laik Atatürkçü düþüncesine laik bir açýklýyorum. yönetim anlayýþýyla sorunlarýmýz bir bir çözüme kavuþ- emeðin gücünü savunurum. insan olacaðýma söz veriyorum. Bu ülkenin tüm çocuk- Bugün ciddi bir yol Halkýn içinde halkýn sýkýntýlarýný paylaþan halktan biri larý için yola çýktým yaþamý- ayrýmýna getirilen ülkemizde halkýmýzý bir arada tutan turulacaktýr. Bizlere özletilen barýþ ve huzur tüm ülkemizi saracaktýr memleketimizin hizmete demokrasiye yý oluyorum. Cumhuriyet olarak milletvekili aday adamý ve dinamizmimi kullanarak geleceðimizi kurtarmak deðerlerin hepsi yavaþ yavaþ adýna bu yolda adayým. Sýralamaya giremesem de parti- yozlaþtýrýldý. Cumhuriyetimizin ve toplumsal bütünlütine olan hasreti son bula- emekçiden yana olan bir mizin bir neferi olarak veri- adalete sosyal hukuk devle- Halk Partisi gibi emekten ve ðümüzün temel taþlarý bir caktýr. Bu kavuþmayý savunacak partide de milletvekilliði gölecek her görevde canla baþ- olan Cumhuriyet revini halkýn içinde olan halla çalýþacaðýma da söz veri- bir yerinden oynatýldý. Ülkemiz, 12 yýlda hiç istemediðimiz karanlýk bir tablo ile siyasi hareketin kapýsýný hep Halk Partisi'dir. Yepyeni bir kýn sevdiði ve seçtiði bir bireyin yürütmesi gerektiðine mýza da baþarýlar diliyorum" yorum. Tüm aday adaylarý- karþý karþýya kaldý. Türki- beraber aralayacaðýz. Deði- dedi.

17 TSO üyelerine bilgilendirme orum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) tarafýndan Ýþ ÇYasalarýnýn Ýþverene Getirdiði Yükümlülükler: Ýþçi ve Ýþveren Ýliþkilerinde Anlaþmazlýk ve Uyuþmazlýklarýn Çözümü konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Menekþe Þahin'in katýlýmýyla düzenlenecek olan seminerde, iþ sözleþmesi türleri, iþ kanununda iþ güvencesi, Emektar eðitimciye kutlama ayat ta son 10 yýldýr Bçeþitli okullarda görev yapan, en son Ömer Mülazým YÝBO Müdür Yardýmcýlýðýný yürüten Sümeyra Yabacý'nýn tayini Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu'na Müdür Yardýmcýsý olarak çýktý. Yeni görev yerine baþlayan Yabacý ya Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ hayýrlý olsun ziyaretinde Suriyeli kadýn altýnlarý alýp kaçtý orum un Osmancýk il- bir kiþi, evle- Ççesinde neceði Suriyeli kadýnýn altýn ve eþyalarýný alarak evi terk etmesinin ardýndan dolandýrýldýðýný iddia ederek þikayetçi oldu. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalanan kadýn ve kardeþi, çýkarýldýklarý mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edinilen bilgiye göre, Sabah S. (42) isimli kadýn ile evlenmek için kardeþi Mahmut S. (41) ile anlaþan Fikri B. (55), çeþitli giyim eþyalarý ve belli miktarda altýn alarak gelin adayýna verdi. Daha sonra dolandýrýldýðýný iddia eden Fikri B. polisi arayarak, evlenme anlaþmasýný yapmalarýndan 3 gün sonra resmi iþlemleri tamamlayabilmeleri için Ýstanbul a gitmeleri gerektiðini söyleyen iki kardeþin, kendisinin evde olmadýðý bir zamanda geline alýnan giyim eþyalarý ve altýnlarý alarak Ýstanbul a 30 OCAK Çorum Belediye Baþkanlýðý Sigortacýlýk hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: *** Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Temizlik malzemeleri alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük Saat: *** 3 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 UH 347 plakalý, 2007 model Renault marka Kango tipli gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 10 ÞUBAT Hitit Üniversitesi Saðlýk Kültür ve Spor Daire Bayat Belediye Meclis Üyesi Canan Aktaþ, Sümeyra Yabacý ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. gitmek üzere ilçeden ayrýldýklarýný belirterek þikayetçi olduðunu söyledi. Þikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptýklarý araþtýrmalarý sonucunda Suriyeli iki kardeþin Kastamonu nun Tosya ilçesinde olduklarýný tespit etti. Konu ile ilgili Tosya ekiplerine bilgi veren Osmancýk Polisi zanlýlarý gözaltýna alarak Osmancýk a getirdi. Polis merkezinde ifadeleri alýnan þüpheliler, ad- ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi öðrenci ve personelinin 20 yýlý içerisinde Türkiye genelindeki yapacaðý þehirlerarasý sportif, kültürel, teknik ve ders geziler ile muhtelif diðer geziler için þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý otobüs kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Ýhale Salonu Saat: *** 12 ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 *** 16 ÞUBAT 19 KD 934 plakalý, 1998 model, Volkswagen marka, panelvan 2.4 D tipli, yakýt tipi dizel, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi yýllýk izin, tutanak - ihtarname düzenlenmesi ve iþçi-iþveren anlaþmazlýklarýnda belgelendirme, ücret, fazla çalýþma ve genel tatillerde çalýþma, iþ ve sosyal güvenlik bilirkiþi raporu düzenlenmesi, ihbar ve kýdem tazminatý ile iþ sözleþmesinin feshinin hukuki sonuçlarý konularý anlatýlacak. Bugün saat 14.00'te TSO Meclis Salonunda gerçekleþtirilecek seminere bütün üyeler davet edildi. (Haber Merkezi) bulunarak, þöyle dedi; Sümeyra hanýmýn tayin olmasý ile gitmesi çok ani oldu, kendisine veda ziyaretinde bulunma imkâným olmadý ama yeni görevinde hayýrlý olsun ziyaretinde bulunmak istedim. Müdüre haným ile Bayat'ta çok güzel zamanlarýmýz geçti, tayin olmasýna üzüldük tabi. Ama devlet memurunun kaderinde bu var, birileri gidecek birileri de gelip o boþluðu dolduracaktýr. Kendisi ilçemizde alnýnýn aký ile 10 yýlýný geçirmiþtir, görev yaptýðý dönemlerde baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþ birisi olarak teþekkürü hak ettiðini düþünüyorum. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yabacý ise, "10 yýldýr görev yaptýðým Bayat'tan ayrýldýðým Otoparký Saat: *** 20 ÞUBAT T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi, 2937 ada, 10 parsel de kayýtlý 848,93 m2 arasa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Adliye Sarayý Ýhale Salonu Saat: *** 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 27 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, Yeniyol Mahallesi 421 için üzüldüm, Bayat'ta arkadaþlýklar ve çok sayýda dostluklar kurdum, ilçeden ayrýlmam zor oldu. Bayat'a 2005 yýlýnda geldim 10 yýl boyunca çalýþtýðým okullarda öðrencilerimiz ve okullarýmýz için elimizden geleni yapmaya çalýþtýk. Sizler aracýlýðý ile Bayatlýlar'a teþekkür ediyorum, ayrýca Bayat'ta tanýdýðým nadir insanlardan biri olan ve ziyaretimde bulunan Bilçenin tarihinde bir ilki gerçekleþtirerek bayan belediye meclis üyesi olarak seçilen, Bayat'ta bayanlarýn da hayatýn her alanýnda var olmalarýnýn gerekliliðinin en önemli göstergesi olan arkadaþým can dostum Canan Aktaþ'a þükranlarýmý sunuyorum. diye konuþtu. (Haber Merkezi) liyeye sevk edilerek savcýlýk soruþturmasýnýn ardýndan mahkemeye çýkarýldý. Mahkemeye çýkarýlan þüphelilerin, Arapça tercüman vasýtasýyla ifadeleri alýndýðý öðrenildi. Þüpheliler, mahkemede verdikleri ifadelerinde, gerçek amaçlarýnýn dolandýrmak olmadýðýný, iyi niyetle Fikri B. ile anlaþtýklarýný, tek hatalarýnýn ise resmi iþlemleri yaptýrmak üzere Ýstanbul a giderken yanlarýna Fikri B'nin evlenme aþamasýnda aldýðý eþyalar ile altýnlarý götürmek olduðunu söyledikleri öðrenildi. Suriyeli iki kardeþ çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanýrken, Fikri B'nin þikayetinden vazgeçtiði ancak yargýlanma sürecinde þahýslarýn sabit bir adresinin olmadýðýndan tutuklanarak cezaevine gönderildikleri öðrenildi. Olayla ilgili baþlatýlan soruþturmanýn sürdürüldüðü öðrenildi.(ýha) Osmancýk ta bir kiþi Suriyeli kadýn tarafýndan dolandýrýldýðýný iddia etti. Ada No, 40 Parsel No, A zemin 2 baðýmsýz bölümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: *** 6 MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Gülabibey Mahallesi 2934 ada, 7 parsel de kayýtlý 1.025,29 m2 miktarlý arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Ýhale Salonu Saat: *** T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Oðuzlar ilçesi, Karadonlu Mah. Karadonlu mevkii, 407 ada, 34 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: CUMA 30 OCAK ÝHH da hanýmlara konferans Ý Alaca'ya yapýlan önemli yatýrýmlardan birisi olan Arýtma Tesisi tamamlanma aþamasýna geldi. Alaca ya yüksek kalite su laca'ya yapýlan önemli yatýrýmlardan birisi olan AArýtma Tesisi, þu günlerde tamamlanma aþamasýna geldi. Ýlk arýtýlmýþ su denemelerine de baþlandý. Tesis tamamlandýðýnda Alaca, normal kalite deðerinin üzerinde bir su kalitesine kavuþacak. Belediye Baþkaný Muhammet Eyvaz, yapýmýnda son aþamaya gelinen Arýtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu. Baþkan Eyvaz'a ziyaretinde Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ eþlik etti. Birikim Aspet Yapý adýna Þantiye Þefi Ýbrahim Keser'den çalýþmalar hakkýnda bilgiler alan Baþkan Eyvaz, tesisin nasýl çalýþtýðý, arýtmanýn nasýl gerçekleþtiði ve laboratuarda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler edindi. lke-der ve Çorum ÝHH birlikte hanýmlara yönelik konferanslarýna devam ediyor. Yarýn saat 13.00'de Eþref Hoca Caddesi'nde bulunan ÝHH Seminer Salonu'nda 'Tercihimiz Ne Olmalý? Mutlu Olmak mý Mutmain Olmak mý?' konulu bir konferans gerçekleþtirilecek. Programý olarak Psikolog-Gýda Mühendisi Hatice Dilek Öztürk sunacak. Konferansla ilgili þu bilgiler verildi: "Hayat Rahman'ýn tanýmlamasý ile 'Sarp Yokuþ' tur. Bu yokuþu çýkmak ciddi bir efor ister. Sonuç çok zelil veya çok mükemmel olabilir. Bu sonlardan birini hazýrlayan insanýn tercihleridir. Öyle ise hayatýn amacý üzerine derin bir bilinç kazanmalý ve sona gelmeden önceden Metal iþçileri yalnýz deðil ðitim Sen Çorum Þubesi nden yapýlan açýkla- dün itibariyle greve baþlayan DÝSK e Emada, baðlý Birleþik Metal-Ýþ üyesi yaklaþýk bin metal iþçisinin yanýnda olduklarý belirtildi. Eðitim Sen olarak örgütlü olduklarý her yerde greve çýkan iþçilerle dayanýþma içinde olacaklarý, grevin baþarýya ulaþmasý için her türlü dayanýþmayý gösterecekleri belirtilip, metal iþçilerinin mücadelelerinde yalnýz olmadýklarý vurgulanarak, þunlarý kaydedildi; Metal iþçilerinin grevinin kararlý ve mücadeleci bir çizgide ilerlemesi ve kazanýmla sonuçlanmasý, sadece grevdeki metal iþçileri açýsýndan deðil, tüm iþçi ve emekçiler açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr. Bu nedenle iþçi ya da kamu emekçisi ayrýmý yapmadan tüm iþçi ve Arýtma tesisinin kýsa zaman içerisinde tamamlanacaðýný belirten Baþkan Eyvaz, Koçhisar Barajý ile birlikte ilçenin 100 yýllýk içmesuyu sýkýntýsýnýn ortadan kalktýðýný, arýtma tesisi ile birilikte de içmesuyunda önemli bir sorunu ortadan kaldýracaklarýný vurguladý. Ýçmesuyu kalitesinin de standart su kalitesinden daha yüksek kalitede olacaðýný kaydeden Baþkan Eyvaz, arýtma tesisinin Alaca için önemli bir yatýrým olduðunu söyledi. Koçhisar Barajý Ýçmesuyu Projesi ve Arýtma tesisinin yapýmýnda emeði geçen Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Murat Yýldýrým ve dönemin milletvekili Agah Kafkas'a teþekkür eden Baþkan Eyvaz, tesisin Alaca'ya hayýrlý olmasýný diledi. (Haber Merkezi) yepyeni baþlangýçlar yapmayý bilmeliyiz. Garip olan çoðu zaman sanki yedeði varmýþ gibi günleri birbirine ekleyip, umarsýzca bu yolda yürümemiz. Oysa her an bir kez yaþanýyor ve kaydediliyor. Ve bu kayýtlar akýllara ziyan bir ilimle muhafaza ediliyor. Öyle ise gelin bu günden sonra bitimsiz mutluluk diyarýna kavuþmak ve en önemlisi Rahmaný hoþnut eden bir hayat yaþamak için anlamýn anlamýný keþfedelim. Anlamsýzlýklardan kurtulmak ve her þeye Ýlahi bir yan katmak elimizde. Bu nedenle de hedef mutluluk deðil mutmain olmak kardeþler... Mutluluk ötelerde bizi bekliyor... Bize düþen þimdi kendimiz için kayda deðer þeyler yapýp ötelere hazýrlanmak." (Haber Merkezi) emekçilerin bu onurlu mücadelenin kazanýmla sonuçlanmasý için metal grevi sahiplenmesi, metal iþçilerine yalnýz olmadýklarýný hissettirmeleri gerektiði açýktýr. Türkiye de iþçi ve emekçilerin en temel haklarýna yönelik saldýrýlarýn hýz kazandýðý, kamu emekçilerinin iþ güvencesinin, iþçilerin kýdem tazminatýnýn hedefe konulduðu bir dönemde metal iþçilerinin grevi, Türkiye sýnýf hareketi ve sendikal hareket açýsýndan tarihi önemde bir grevdir. Metal iþçilerinin grevi, kamu emekçilerinin önümüzdeki dönem baþlayacak olan toplu sözleþme gidiþatýnda belirleyici etkisi olacak bir grevdir. Bu anlamda bu grev, tüm eðitim ve bilim emekçilerinin, hepimizin grevidir. (Haber Merkezi)

18 Geliþim de U 19 un lidere gücü yetmedi 18 CUMA 30 OCAK 20 Ölçer TarsusKartal maçýnda Ç orum Ulusal Gözlemcilerinden Kahraman Ölçer e 2. ligde görev. Futbol federasyonu Merkez Hakem Ku- rulundan yapýlan açýklamaya göre 2. Lig beyaz grupta pazar günü saat da Tarsus Ýlçe Stadý nda oynanacak Tarsus Ýdman Yurdu - Kartalspor maçýný Diyarbakýr bölgesi hakemlerinden Adem Elgörmüþ yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleri Diyarbakýr dan Engin Gökçe ve Muharrem Güzel. Maçýn dördüncü hakemi ise Elazýð dan Ahmet Turan Timuroðlu, Maçýn gözlemciliðini ise ilimizden Kahraman Ölçer yapacak. Tarsus Ýdman Yurdu grupta 22 puanla 17. sýrada yer alýrken Kartalspor ise 26 puanla 11. sýrada yer alýyor. SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Gökhan Yumlu, Erdoðan Yandým, Emre Alagöz, Yunus Dursun. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Abdullatif (Ertuðrul), Kadir, Burak, Emirhan, Fatih, Mert, Yusuf (Furkan), Batuhan, Murat (Burak), Adil Murat, Abdulkerim. TOKATSPOR : Mustafa, Raþit, Melih(Ali Can Kuzucuoðlu) Tayfun (Malik), Hakan, Þahincan, Can Sami, Alican, Furkan, Mahmut, Burak (Muhamed) GOLLER: 30. (penaltýdan) Melih, 48. dak. Hakan, 85. dak. Alican (Tokatspor), 80. dak. Burak (Çorum Belediyespor) G eliþim Ligi U 19 kategorisinde dün oynanan erteleme maçýnda Çorum Belediyespor sahasýnda konuk etitði grup lideri Tokatspor a 3-1 yenilerek haftayý puansýz kapattý. 1 nolu sentetik çim kýmýn antrenmanlarýnda görünmeyen Fatih Özcan dün takýmýn Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmaný izledi. Özcan çalýþma sonunda futbolculara tatlý ikram ederek aðýzlarýný tatlandýrdý. ç günlük iznin ardýndan çalýþmalarýna dün baþlayan Çorum Belediyespor da futbolcularýn aðzýný Mali As Baþkan Fatih Özcan tatlandýrdý. Özel iþleri nedeniyle uzun süredir kýrmýzý siyahlý ta- 1-3 Geliþim U 19 ligi erteleme maçýnda Çorum Belediyespor evinde grup lideri Tokatspor a 3-1 yenilerek haftayý puansýz kapattý. Baklava Fatih Özcan dan Ü sahada oynanan maç emniyet ve saýðlýk görevlilerine haber verilmediði için dakikalýk gecikmeli olarak baþladý. Karþýlaþmanýn ilk dakikalarý karþýlýklý ataklarla geçerken konuk Tokatspor maçýn ilerleyen dakikalarýnda kontrolü eline aldý ve 30. dakikada kazandýðý penaltý atýþýný Melih gole çevirdi ve ilk yarýyý Tokatspor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yanýnýn hemen baþýnda Hakan la farký ikiye çýkaran konuk Tokatspor daha sonraki bölümde kontrollü bir futbol ortaya koydu. Belediyespor da oyuna ikinci yarýda giren Burak ýn 80. dakikada attýðý golle kýrmýzý siyahlý takým umutlansada maçýn 85. dakikada Alican maçýn skorunu belirleyen golü Çorum Belediyespor aðlarýna gönderdi: 13. Bu galibiyetle Tokatspor 27 puana yükseldi ve liderliðini devam ettirdi. Çorum Belediyespor ise 9 puanla son sýrada üçüncü devreyi tamamladý. Turgay sakatlandý Ç orum Belediyespor un dün yapýlan antrenmanýnda Turgay sakatlandý. Taktik çalýþma sýrasýnda Osman Bodur önce Sefa Karaahmet e sert girince Teknik Direktör Yavuz Ýncedal tarafýndan uyarýldý. Bu pozisyonun ardýndan ise Osman bu kez Turgay a yaptýðý müdahele sonunda tecrübeli futbolcu yerde kaldý. Ayaðýna aldýðý darbe ile sakatlanan Turgay a ilk müdahele Ali Köseer tarafýndan yapýldý ve çalýþmayý ya- Kýzýlcabölük taraftarýndan tatlý Ý kinci yarýnýn transferdeki en aktif kulübü olan Kýzýlcabölükspor da taraftarlardan futbolculara tatlý ikramý. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda Çorum Belediyespor karþýsýnda aldýðý 1-1 lik skor ve bir puanla dönen Kýzýlcabölükspor da hafta sonu sahasýnda konuk edeceði Bursa Nilüferspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor.sarý Kýrmýzýlý takýmýn dün ki antrenmanýndan sonra taraftarlar getirdikleri tatlýyý futbolculara elleriyle yedirerek baþarýlar dileriler ve moral verdiler. Geliþim de Belediyespor üçüncü devreye üst sýralar için baþlayacak Geliþim Liginde Belediyespor ilk yýlýnda ikinci devre maçlarý sonunda grupta üst sýralarda kendine yer bulma çabasýnda. Geliþim Ligi U 14 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor-Trabzonspor Erzurum B. Þehir Bel- Tokatspor : 0-10 : 2-1 PUAN DURUMU TAKIMLAR O 1. Trabzons por Samsunspor. 3. Ç. Rizespor 4. Pazarspor 5. Tokatspor. 6. Çorum Belediye BÞ Erzurum 10 G B M A Y Sivasspor ve Sebat Proje ligden çekildi P Geliþim Ligi U Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor-Trabzonspor Erzurum B. Þehir Bel- Tokatspor : 0-11 : 3-1 PUAN DURUMU TAKIMLAR O 1. Trabzons por Samsunspor. 3. Ç. Rizespor 4. Çorum Belediye Tokatspor. 6. Pazarspor 7. BÞ Erzurum G B M A Y Sivasspor ve Sebat Proje ligden çekildi Haftanýn Maçlarý : 7 Þubat Cumartesi Çorum Belediyespor - Çaykur Rizespor. Trabzonspor - Erzurum B. Þehir Belediye. Tokatspor- Pazarspor. P G eliþim Ligi nde ikinci devre maçlarý tamamlandý. U 14, U, U 16 ve U 17 kategorilerinde sona eren iki devre sonunda Trabzonspor dört kategoride de açýk ara liderliðini sürdürüyor. Çorum Belediyespor ise dört kategoride ilk yýlý olmasýna ve oldukca dar kadrolarla mücadelesi etmesine karþýn kendine üst sýralarda yer bulmak çabasýnda. U 14 kategorisinde ikinci devrenin son maçýnda Çorum Belediyespor sahasýnda konuk ettiði grup lideri Trabzonspor karþýsýnda aldýðý farklý maðlubiyetle haftayý puansýz kapattý. Çorum Belediyespor bu maðlubiyetle ikinci devreyi 19 puanla altýncý sýrada tamamladý. Kadro yapýsý olarak beþ kategori içinde en zayýf görülen U 14 kategorisinde Çorum Belediyespor üçüncü ve son devreye Çaykur Rizespor deplasmanýnda 7 Þubat cumartesi günü baþlayacak. U kategorisinde ise Çorum Belediyespor sezon baþýndaki performansýndan uzak bir görüntü veriyor. Cezalý ve sakat futbolcularýn çokluðu nedeniyle ideal tertibiyle maça çýkamayan U son maçýnda grup lideri Trabzonspor önünde aldýðý 11-0 lýk farklý maðlubiyetle ikinci devreyi kötü kapattý. Çorum Belediyespor U takýmý ikinci devre sonunda 27 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Kýrmýzý Siyahlý takým ikinci yarýnýn ilk maçýnda 7 Þubat cumartesi günü Çaykur Rizespor ile sahasýnda karþýlaþacak. U 16 kategorisi kýrmýzý siyahlý takýmýn Geli- þim Liginde en fazla puan topladýðý grup oldu. Ýlk yarýyý 33 puanla ikinci sýrada tamamlayan Çorum Belediyespor ikinci yarýnýn son maçýnda lider Trabzonspor deplasmanýndan 5-1 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. U 16 ikinci yarýnýn ilk maçýnda 8 Þubat pazar günü Rizespor deplasmanýnda galibiyet mücadelesi verecek. U 17 kategorisinde ise Çorum Belediyespor ilk yarýyý23 puanla üçüncü sýrada tamamladý. Son maçýnda Trabzonspor a 4-0 maðlup olan kýrmýzý ilk maçýnda Çorum Belediyespor Çaykur Rizespor deplasmanýnda üç puan arayacak. siyahlý takým sýralamada dördüncü sýrada ikinci devreyi tamamladý. Üçüncü ve son devrenin Geliþim Ligi U 16 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Trabzonspor- Çorum Belediyespor Tokatspor - Erzurum B. Þehir Belediye : 5-1 : 2-1 PUAN DURUMU TAKIMLAR O 1. Trabzons por Çorum Belediye Tokatspor. 4. Samsunspor. 5. Ç. Rizespor 6. BÞ Erzurum 7. Pazarspor G B M A Y Sivasspor ve Sebat Proje ligden çekildi P Geliþim Ligi U 17 Kategorisi Haftanýn Sonuçlarý: Çorum Belediyespor U 17 takýmý iki devre sonunda grupta dördüncü sýrada bulunuyor Trabzonspor- Çorum Belediyespor Tokatspor - Erzurum B. Þehir Belediye : 4-0 : 2-2 PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Trabzons por 2. Samsunspor. 3. Ç. Rizespor 4. Çorum Belediye 5. Tokatspor. 6. Pazarspor 7. BÞ Erzurum O G B M A Y Sivasspor ve Sebat Proje ligden çekildi Haftanýn Maçlarý : 8 Þubat Pazar Belediyespor U 16 takýmý grupta ilk iki devre sonunda ikinci sýrada yer almayý baþardý Çaykur Rizespor - Çorum Belediyespor. Trabzonspor - B. Þehir Bel Erzurum. Tokatspor - Pazarspor. P

19 CUMA 30 OCAK Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. (Ç.HAK:341) Ýkinci el araçlara 1 yýl garanti Yýllýk 2 milyar liralýk vergi kaybýna neden olduðu saptanan ikinci elde tacirler, sattýklarý araçlara 1 yýl garanti verecek. Türkiye'deki 60 bin oto galericisi kayýt altýna alýnacak. Yetki belgesi olmayanlar, alým veya satýþ yapamayacak. Belediyeler belgesi olmayan esnafýn çalýþma ruhsatýný iptal edecek. BELLÝ STANDARTLAR GETÝRÝLECEK Tacirler sattýklarý ikinci el otomobiller için müþterilere bir yýl motor ve kaporta garantisi verecek. Motorlu Araç Satýcýlarý Federasyonu'nca (MASFED) hazýrlanan, "Ýkinci El Taþýt Ticareti Hakkýnda Kanun Tasarýsý" ile devletin yýllýk 2 milyar liralýk vergi kaybý sona erecek. MASFED, tasarýyý AK Parti, CHP ve MHP'nin Meclis YÝTÝK arasý sevk irsaliyesi, arasý irsaliyeli fatura, arasý gider pusulasý, arasý gider pusulasý, arasý perakende satýþ fiþi, arasý fatura, arasý perakende satýþ fiþi, arasý irsaliyeli fatura, arasý sevk irsaliyesi, arasý fatura, arasý fatura, arasý irsaliyeli fatura, arasý irsaliyeli fatura, arasý irsaliyeli fatura, arasý 200 cilt irsaliyeli fatura, arasý 40 cilt sevk irsaliyesi, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý 40 cilt irsaliyeli fatura, arasý 50 cilt irsaliyeli fatura, arasý irsaliyeli faturayý kaybettim. Hükümsüzdür. Fikret ÇAÐATAY ORT. Adres: Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No: 42/A ÇORUM Vergi No: (Ç.HAK:343) YÝTÝK Antalya Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Latif YÜCESON Ahmet oðlu 1989 Antalya Gazipaþa Doðumlu (Ç.HAK:349) YÝTÝK Kullanmýþ olduðum belge baþlangýç ve bitiþ nolu 5 cilt fatura, nolu 5 cilt fatura ile nolu 5 cilt kullanýlmýþ faturayý kaybettim. Hükümsüzdür. Abdullah CELÝKARA T.C.No: Vergi No: (Ç.HAK:350) YÝTÝK Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ndan almýþ olduðum Seri D No: , Seri D No: yolcu biletlerini, EM arasý 1 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Ferhat ÖZDOÐAN Aþdavul Beldesi Ortaköy/Çorum T.C.No: (Ç.HAK:343) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Menþure ÇAKKAL Hýdýr kýzý 1952 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:347) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ünzile KOLAY Cemali kýzý 1961 Çanakkale Yiðitler Doðumlu (Ç.HAK:346) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Yusuf ÇAÐLAN Mehmet oðlu 1973 Sungurlu Doðumlu (Ç.HAK:342) KARGI YAYLASINI KORUMA, KALKINDIRMA VE GÜZELLEÞTÝRME DERNEÐÝ BAÞKANLIÐI TOPLANTIYA ÇAÐRI Derneðimiz olaðan genel kurul toplantýsý Pazartesi günü saat da Belediye Hizmet Binasý Alt Katýnda, aþaðýdaki gündem doðrultusunda yapýlacak olup, çoðunluk saðlanamadýðý taktirde ikinci toplantý Pazartesi günü ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Üyelere duyurulur. Kargý Yaylasýný Koruma Kalkýndýrma ve Güzelleþtirme Derneði Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve Yoklama 2- Saygý Duruþu 3- Divan Seçimi 4- Faaliyet Raporunun Okunmasý 5- Denetleme Kurulu Raporunun Okunmasý 6- Tahmini Bütçenin Görüþülmesi 7- Yönetim ve Denetim Organlarý Seçimi 8- Dilek ve Temenniler 9- Kapanýþ (Ç.HAK:351) Dil Dünyasý Yabancý Dil Kursu Kursumuzda görevlendirilmek üzere bay-bayan Ýngilizce Öðretmeni alýnacaktýr. Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ olmasý gerekmektedir. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:325) (Ç.HAK:302) (Ç.HAK:327) (Ç.HAK:290) Adres: Ilýca Cad. Lise 2. Sok. No: BAYAN ELEMAN ARANIYOR Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ASMALI OCAKBAÞI Adres: Karakeçili Mah. Kültür Sokak No: 4/D (Ýstikbal Mobilya Karþýsý) Tel: , 310, 316 Kalite Paslanmaz Hurdasý Alýnýr Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere C sýnýfý sürücü belgeli, askerlikle iliþiði bulunmayan, teknik lise mezunu çalýþma arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen firmamýza yapýlmasý rica olunur. Yükselen Makina San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Çepni Mh. Aþaðý Sanayi 3. Çelik Sok. No: 17 (Ç.HAK:330) Öðretmen Alýnacaktýr Eðitim kurumunda tam zamanlý çalýþtýrýlmak üzere Fizik Bölümü / Öðretmenliði veya Matematik Bölümü / Öðretmenliði mezunu (Ç.HAK:339) öðretmen alýnacaktýr. Ýrtibat Tel: Devren Satýlýk Halý Yýkama Küçük Sanayi Sitesinde halen faal durumda bulunan halý yýkama tesisi satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2702) (Ç.HAK:263) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Þirketlerimizde çalýþtýrýlmak üzere; 1.) Turizm okulu mezunu Seyahat acentasýnda çalýþabilecek nitelikte diksiyonu düzgün, seyahat sorunu olmayan ve yabancý dili olan çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. 2.) Sigorta acentasýnda çalýþabilecek, deneyimli bay ve askerliðini yapmýþ çalýþma arkadaþlarý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:312) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sanayi Sitesi nde Kiralýk Dükkanlar Küçük Sanayi Sitesi (Yapý Kredi Bankasý) karþýsýnda 2 adet 470 m2 (Ç.HAK:289) (Ç.HAK:294) dükkanlar kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise mezunu tecrübeli bay satýþ elemanlarý ve bay kasiyer alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Þubesi Adres: Osmancýk Cad. Ulucami Karþýsý No: 20 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:300) Adres: Çepni Mah. Ýnönü Cad. No: 2 Ekmekçioðlu Ýþhaný (Sarar Maðazasý üstü) Tel: Devren Satýlýk Oto Kuaför Mür. Tel: (Ç.HAK:353) SATILIK DAÝRE Buharaevler Mah. Karpuzcu Karaoðlan Balýkçýsýnýn bulunduðu binanýn 3. kat yola cepheli, içi yapýlý 135 m2 daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK ARSA BÝNEVLER DE T TÝPÝ ÝKÝ YOLA CEPHELÝ ÞEHÝR MANZARALI KUYUSU OLAN ARSA SATILIKTIR. ÝRTÝBAT: (Ç.HAK:269) ÝÞ TANIMI Çorum un ilk ve tek su arýtma maðazasý olarak hizmet veren, büyümekte olan markamýz için; Maðaza Satýþ Personeli, Callcenter Personeli, Teknik Servis Personeli, Aktif Satýþ Personeli aramaktayýz. ARANAN NÝTELÝKLER Pazar araþtýrmalarý ve müþteri analizleri gerçekleþtirmek Satýþ öncesi ve sonrasýnda gerekli hizmetleri saðlamak Hedef odaklý çalýþmayý ilke edinmiþ, Temsil ve ikna yeteneði kuvvetli, Müþteri memnuniyetine önem veren, güler yüzlü Prezentabl, diksiyonu düzgün, Takým çalýþmasýna uyumlu, BAY/BAYAN adaylar aranmaktadýr. Not: Baþvurular 12:00 ile 16:00 saatleri arasýnda, Maðazamýzda yapýlmaktadýr. (Ç.HAK:337) Satýlýk Tarla Þeker Fabrikasý karþýsýnda ( m2) dönüm (Ç.HAK:333) (Ç.HAK:246) (Ç.HAK:298) ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 8/A (Iþýn Göz Merkezi Yaný) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: KÝRALIK DAÝRE Ulukavak Mahallesi Güneþevler 6. Sokak Cumhuriyet Apartmaný 4. Kat 17 numaralý daire kiralýktýr. Daire merkezi ýsýtma sistemlidir. Müracaat Tel: Cep Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere askerliðini yapmýþ, motosikleti olan Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM

20 Çorum Belediyespor a Sebat yolu göründü Futbol Federasyonu Sebat Proje -Çorum Belediyespor maçýna hakem atamasý yaptý. Konya Bölgesi nden Ali Köse maçýn hakemi. Ç orum Belediyespor un pazar günü deplasmanda oynayacaðý Sebat Proje Akçaabat maçýna hakem atamasý yapýldý. Ligden çekildiðini açýklayan ve ilk hafta maçýna çýkmayan Sebat Proje takýmý Federasyon un istediði evraklarý gönderemediði için MHK tarafýndan maça atama yapýldý. Bu açýklamaya göre Sebat Proje Trabzon Akçaabat - Çorum Belediyespor maçýna Konya bölgesinden Ali Köse atandý. Köse ilk kez Çorum takýmlarýnýn maçýnda görev yapacak. Yardýmcý hakemler ise Kastamonu dan Nurettin Dinçer Demir ve D ün Atatürk Spor Salonu nda baþlayan U 23 Türkiye Grekoromen Güreþ Þampiyonasý olaylý baþladý. Öðlen saatlerinde bir eleme güreþ maçýnýn sonunda yaþananlar Ata sporuna yakýþmadý. Þampiyonada eleme maçýnda 11 berabere giden bir müsabakada önce mavi mayolu güreþçinin antrenörü itiraz etti. Hakemler itirazý haklý buldu ve bir puan verdi. Bu karara bu kez mavi mayolu güreþçinin antrenörü itiraz etti ve bu kez karar farklý çýkýnca kýrmýzý mayolu güreþçi rakip güreþçinin antrenörünün önüne giderek çirkin bir harekette bulundu. Bu hareket ortalýðý karýþtýrdý. Kendisine yapýlan çirkin harekete haklý olarak sinirlenen antrenör sporcunun üzerine yürüdü. Buna sporcunun antrenörüde katýlýnca gerginleþen ortamda hakemlerin ve görevlilerin çabasý sonuç vermeyince salona mecburen polisler girdiler. Kendisine yapýlan harekete büyük tepki gösteren antrenör polisler tarafýndan güçlükle salon dýþýna çýkartýldý. Olaylarýn yatýþmasýnýn ardýndan hakemler görüntüleri tekrar izlediler ve kýrmýzý mayolu güreþçiyi disiplinsiz hareketi nedeniyle diskalifiye etti. Sporcunun yaptýðý hareket sonrasýnda yaþanan gerginlik daha sonra büyüdü Recep Berk Elitez bugün antrenmanda Ç orum Belediyespor un kadrosuna kattýðý son isim Recep Berk Elitez bugün Çorum a gelecek ve resmi imzayý attýktan sonra yeni takýmýyla ilk antrenmanýný çýkacak. Fenerbahçe alt yapýsýnda yetiþen ve daha sonra kiralýk olarak Kayseri Erciyes, Bandýrmaspor, Bayrampaþa takýmlarýnda forma giydikten sonra bu sezon baþýnda Tuzlaspor a transfer olan Recep Berk Elitez takýmýnýn ilk yarýdaki maçlarýnda altý kez forma giymi fýrsatý buldu. Çorum Belediyespor Teknik Heyetinin isteði doðrultusunda futbolcuyla anlaþma saðlaþan Belediyespor yönetimi daha sonra Tuzlaspor yönetimi ile temasa geçti. Tuzlaspor un kiralýk olarak vermeyi kabul ettiði ve istediði ücrette indirim yapýldýðý ve anlaþmanýn saðlandýðý öðrenildi. Genel Kaptan Hamit Iþýk, Recep Berk Elitez in bu sabah uçaðý ile Merzifon a geleceðini ve ardýndan resmi imzayý attýktan sonra öðleden sonra takýmla birlikte antrenmana çýkacaðýný söyledi. Recep Berk Elitez bugün imzayý atýp antrenmana çýkacak Þampiyon antrenör oldu Ç orum güreþinin son dönemdeki en büyük þampiyonlarýndan Nazmi Avluca aktif güreþ hayatýnýn ardýndan antrenör olarak güreþe hizmet etmeye devam ediyor. Avrupa ve Dünya Þampiyonluklarý kazanan Olimpiyatlarda kürsüye çýkan Nazmi Avluca baþarýlý sporculuk hayatýný geçen yýl bitirme karara almýþtý. Güreþçilik döneminin son yýllarýnda formasýný giydiði ASKÝspor da antrenör olarak göreve baþlayan Nazmi Avluca Ümitler Türkiye Þampiyonasý için memleketine bu kez antrenör olarak geldi. Avluca baþarýlý sporculuk hayatýnýn ardýndan antrenör olarakda Türk güreþine yeni þampiyonlar kazandýrmak amacýnda. Ali Köse Sebat maçýnda görevli CUMA 30 OCAK 20 Güreþ de heyecan sürüyor Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya bugün açýlýþ törenine katýlacak ve iki gün süreyle Çorum da müsabakalarý izleyecek. U 23 Grekoromen Türkiye Güreþ Þampiyonasý dün dört sýklette toplam 174 güreþçinin mücadelesine sahne oldu. Bugün de grekoromen stilde dört sýklette müsabakalar yapýlacak. Þampiyonanýn açýlýþ töreni bugün saat da yapýlacak. U 23 Türkiye Güreþ Þampiyonasý dün grekoromen stilde dört kategoride yapýlan müsabakalar ile baþladý. Çorum Atatürk Spor Salonu nda dün baþlayan grekoromen stilde ilk gün toplam 174 güreþçi mindere çýktý. Dün yapýlan müsabakalarda 59, 71, 80 ve 98 Kg larda madalya mücadelesi yapýldý. Saat da baþlayan müsabakalar saat 20 sýralarýnda yapýlan final müsabakalarý ile sona erdi. Bugün grekoromen stilde 66, 75, 85 ve 130 Kg larda müsabakalar yapýlacak. Þampiyonanýn açýlýþ töreni saat da Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak. Açýlýþ törenine Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikayanýnda katýlmasý bekleniyor. Dün yapýlan müsabakalarda mindere çýkan Çorumlu güreþçiler üst turlara yekselemeden elendiler. Þampiyonada yarýn ise pazar günü ise serbest stilde müsabakalar yapýlacak. Çorum da yapýlacak bu müsabakalar sonunda birinci olan güreþçiler bu yýl ilk kez düzenlenecek Avrupa Ümitler Güreþ Þampiyonasý nda milli mayoyu giyecekler. Voleybol Bölgesel Lig heyecaný bugün baþlýyor Tevfik Kýþ Spor Salonu nda bugün baþlayacak grup birinciliðinde Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri kulübü ilk maçýnda saat.00 de Tokat Erbaa Gençlikspor ile karþýlaþacak. V Ankara dan Serdar Aynur. Maçýn dördüncü hakemi ise Konya dan Tamer Tekbaþ. Hakem atamasý yapýlan bu maç için Çorum Belediyespor pazar günü Sebat a giderek sahaya çýkmak zorunda. Bu nedenle Belediyespor Teknik Heyeti maç için belirleyeceði 11 kiþilik bir kafileyi cumartesi günü Sebat a gönderecek. Öte yandan maç öncesi yapýlacak olan eþ güdüm toplantýsýna katýlacak olan Genel Kaptan Hami Iþýk ýn kafileden ayrý olarak erken saatlerde Sebat a gideceði öðrenildi. oleybol Bölgesel Liginde Çorum grubunda mücadele bugün baþlýyor. Grup birinciliðinin teknik toplantýsý dün akþam saat de Anitta Otel de yapýldý. Teknik Toplantýya grupta mücadele edecek Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derreðispor, Amasya Atatürk Lisesi, Tokat Ufuk Keleþ Gençlikspor ve Tokat Erbaa Gençlikspor takýmlarýnýn temsilcileri katýldýlar. Dört takýmýn tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda grup birincisi olan takým final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak. Bugün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanacak maçlarla baþlayacak grup birinciliði fikstürü þu þekilde oluþtu. Saat Amasya Atatürk Lisesi - Tokat Ufuk Keleþ Gençlikspor. Saat.00 Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Tokat Erbaa Gençlikspor. Belediye de izin bitti Ç orum Belediyespor üç günlük tatilin ardýndan dün yaptýðý çalýyma ile Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün saat da Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana tüm futbolcular katýldýlar. Çalýþmanýn ilk bölümünde yapýlan koþunun ardýndan Mehmet Akif toplu antrenmana katýlmadý ve dinlendi. Çalýþma öncesinde Teknik Direktör Yavuz Ýncedal on dakika süren bir top- lantý yaparak Kýzýlcabölükspor maçýnýn deðerlendirmesini yaptý ve uyarýlarda bulundu. Bu toplantýnýn ardýndan iki gruba ayrýlan kýrmýzý siyahlý takým koþu yaptýlar ve ardýndan da dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Antrenmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik çalýþma yapan kýrmýzý siyahlý takým Zonguldak Kömürspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321

SSK'lý çalýþan sayýsý 60 bin 321 Þehit asker son yolculuðuna uðurlandý Aydýn'da bir cinayet þüphelisi ile girdiði çatýþmada þehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuþ Emrah Ünalan, Osmancýk ilçesi Kargý köyünde topraða verildi.þehidin cenazesi,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü

Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı Çalışma Raporu Sayı: 6 Büyüme, İstihdam, Vasıflar ve Kadın İşgücü Erol Taymaz Ekonomi Bölümü

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11

03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 ŞUBAT 2011 PERŞEMBE AK PARTİ EKONOMİ İCRAATLARI SAYI 11 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Öncelik nitelikli iþgücü

Öncelik nitelikli iþgücü Süleyman Soylu AK Parti aday tanýtýmý bugün * HABERÝ 4 DE Zihinsel engellilerin rapor sorununa çözüm önerisi Çorum Zihinsel ve Spastik Engelli Çocuklarý Koruma Derneði yönetimi Musa Zorlu yu ziyaret Çorum

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ

TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNDE KASIM 2000 - ÞUBAT 2001 KRÝZLERÝ Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN (*) GÝRÝÞ Türk ekonomisinde istikrar politikalarýný 1980 öncesi ve 1980 sonrasý olarak deðerlendirmek mümkündür. Çünkü

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Faaliyetleri Tüm Hýzýyla Devam Ediyor Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı