E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E U R O SİGORTA. Euro Sigorta A. Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 E U R O SİGORTA Euro Sigorta A. Ş YILI FAALİYET RAPORU

2 EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMĠ GÜNDEM 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi. 2. Genel kurul toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Divan a yetki verilmesi Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup müzakere edilmesi, Dönemine ait Denetim Raporunun okunup müzakere edilmesi, Dönemi Bilanço hesaplarının okunup müzakere edilerek karara bağlanması, Dönemi Kar - Zarar hesaplarının okunup müzakere edilerek karara bağlanması 7. Yönetim kurulu Üyelerinin ibrası, 8. Denetçilerin ibrası, 9. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve huzur haklarının tespiti, 10. Denetçilerin seçilmesi ve Denetçilere ödenecek ücret ve huzur haklarının tesbiti, 11. Şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 6.ıncı maddesini tadil edecek olan ve Hazine Müsteşarlığından ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylanan ana sözleşme tadil metninin görüşülerek kabulü 12. Türk Ticaret Kanunu nun 344 ve 335 maddeleri gereğince şirket yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi. 13. Dilek ve temenniler, kapanış

3 SİGORTA ADI EURO SĠGORTA A.ġ. DÖNEMĠ: SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN MALİ BÜNYELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK UYARINCA HAZIRLANAN DÖNEMİNE İLİŞKİN FAALİYET RAPORU Şirketimizin 2011 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine ilişkin yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırladığımız FAALİYET RAPORU nu ekleriyle birlikte tetkik onayınıza sunarız. Saygılarımızla Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza MUSTAFA ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Adulkadir ŞİMŞEK - 2 -

4 I.GENEL BĠLGĠLERĠ ĠHTĠVA EDEN SUNUġ BÖLÜMÜ a) Faaliyet sonuçlarına iliģkin özet finansal bilgiler: Sayın ortaklarımız, Şirketimizin 2011 yılı ticari faaliyetleri içinde ulaşılan sonuçlar aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır. Genel Değerlendirme 2011 yılında bütün branşlarda toplam TL prim üretimi sağlanmıştır. Bunun TL lik kısmı reasürörlere, TL lik kısmı ise SGK ya devredilerek TL konservasyon tutulmuştur. Bu dönemde şirketimizin UFRS çerçevesinde düzenlenen mali tablolarına göre TL teknik zarar, TL mali gelir, TL Yatırırım Gideri, TL Olağandışı Faaliyet Gideri gerçekleşmiştir. Gelirlerimizden toplam giderlerimiz düşüldükten sonra TL Dönem Zararı elde edilmiştir yılı sonunda aktif toplamımız TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç: Şirketimiz in tarihi itibariyle hazırlanan mali tablolarında TL Dönem Zararı elde edilmiştir. Bu vesile ile sonuçlarını değerli tetkiklerinize arz etmiş olduğumuz 2011 yılı bilançosu ile kar zarar hesaplarının onaylanmasını ve bu yıla ait işlem ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu nun ibrasını takdirlerinize sunar, 2012 yılının ülkemiz, ortaklarımız ve şirketimiz için hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu - 3 -

5 b) ġirketin Tarihçesi Euro Sigorta A.ġ. 7 Eylül 1995 tarihinde Toprak Sigorta adı ile kurulmuş, 1 Haziran 1996 tarihi itibariyle fiilen faaliyete geçmiştir. Şirket, Yangın, Nakliyat, Kaza ve Mühendislik branşlarında faaliyet göstermektedir. Toprak Sigorta Anonim Şirketi nin %95,064 oranındaki hissesinin tarihinde Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. tarafından satın alınmasından sonra şirket faaliyetlerine Euro Sigorta A.ġ. adı ile devam etmektedir. Euro Sigorta A.ġ. tüm sigortalılarına yüksek kalitede, koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışı ile sektörde en iyi hizmeti veren sigorta şirketi olarak sektörünün gelişmesine katkıda bulunacaktır yılında Ana sözleģmede her hangi bir değiģiklik yapılmamıģtır. c) Ortaklık Yapısı ve Sermaye 2011 Yılı içerisinde ġirketin ortaklık yapısında meydana gelen değiģiklikler: Adı Soyadı Unvanı Pay Oranı Pay Pay Oranı Pay (%) Tutarı (%) Tutarı Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 100, , Mustafa ŞAHİN (* ) 0,00-48, Diğer 0, , Toplam: 100, , Ödenmemiş Sermaye (-) ÖdenmiĢ Sermaye (*)- Şirket Yönetim Kurulu tarih ve 192 no.lu kararında, Şirket ortaklarından Mustafa Şahin e ait % 48,96 nispetinde TL tutarındaki Şirket hissesinin Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ne satışının onayına karar vermiştir. 31/12/2011 Tarihi Ġtibariyle Ortaklık Yapısı Pay Tutarı Ortaklık Payı Sıra Ortağın Adı / Unvanı Hisse Adedi (TL) (%) 1. Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ,03 99,997089% 2. Ayla Toprak 74 74,37 0,000212% Sevgi Toprak Tunga 74 74,37 0,000212% Şükran Toprak 74 74,37 0,000212% Yeşim Toprak ,14 0,000638% F. Mevlüt Aslanoğlu ,15 0,000372% Servet Gürkan ,16 0,001263% 8. Karteks Ticaret ve Sanayi 0 0,38 0,000001% A.Ş. 9. Halit Soydan 0 0,04 0,000000% TOPLAM ,00 100,00% - 4 -

6 d) Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Aza nın Faaliyet Dönemine ĠliĢkin Değerlendirmesi ve Geleceğe Yönelik Beklentileri 2008 yılından itibaren dünyada yaşanan ekonomik kriz başta AB ve ABD olmak üzere tüm dünyayı olumsuz etkilerken Türkiye nin güçlü mali yapısı ve aldığı önlemler sayesinde ekonomimiz en az zararla bu süreçten çıkabilmeyi başarmıştır. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye yüksek büyüme ve istikrarı yakalayabilmiş ve 2011 yılında sigorta sektörü bu gelişmelerden olumlu etkilenmiştir. Diğer taraftan, finansal piyasalarda derinliğin ve ekonomideki tasarruf- yatırım dengesinin sağlanabilmesinde sigorta sektörünün oynadığı önemli rol, sigorta sektörünün mercek altına alınmasına neden olmuştur. Bu kapsamda, özellikle zorunlu sigortaların Türkiye de yaygınlaştırılması amaçlanılmış ve sigorta sektörünün gelişimi için bir takım teşvik ve önlemler getirilmiştir. Bu bakımdan 2011, Türkiye de sigorta bilincinin artırılmasına yönelik çalışmaların da katkılarıyla sigorta sektörünün büyüdüğü bir yıl olarak gerçekleşmiştir. Ekonomide ve sektörde yaşanan gelişmelere paralel olarak özellikle zorunlu sigortalar dalında uzmanlaşan Şirketimiz 2011 yılını başarı ile kapatmıştır. Global dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak 2011 yılından itibaren Şirketimiz organizasyon ve İnsan Kaynakları nda yaptığı önemli yatırımlar sayesinde risk yönetimi konusunda Şirketimiz sektör içinde en iyi şirket olma konusunda aday haline gelmiştir. Bununla birlikte, Şirketimizde teknolojik yenilenme, iş organizasyonu, alt yapı, risk süreçleri ve kontrol süreçleri ile ilgili çalışmalar hızla devam etmektedir. Şirketimiz geçmiş yıllarda olduğu gibi 2012 yılında da dengeli ve karlı bir portföy yapısı ile üretim uzun vadeli strateji izlenerek sürdürülecektir. Bu çerçevede, 2011 yılında başlayan ve 2012 yılında da devam edecek olan Yetkili Acente sayımızın Yurt genelinde yaygınlaştırılması, Acentelerimizin işbirliği sayesinde sigorta sektörüne ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetin sadece oto değil oto dışı branşlarda da kaliteli, hızlı ve müşteri odaklı olmasını beraberinde getirecektir. Şirketimiz, sigorta sektöründeki yoluna risk yönetiminin paydaşı olan Milli Reasürans ve diğer yabancı Reasürans şirketleri ile birlikte mevcut riski en düşük seviyede taşıyarak sektördeki gücünü en üst düzeye taşımayı hedeflemektedir. Bu itibarla, kalite odaklı hizmet sunabilmek adına Şirketimiz vizyonunun temel halkası olan müşteri memnuniyeti ve şirketimizin üstelendiği misyon kapsamında özel olarak hayata geçirilen hasar servisi, yurt çapındaki anlaşmalı oto tamirhaneleri ve yardım hizmetleri sayesinde 2012 yılının ortaklarımız, şirketimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diler, 2011 yılına ait finansal bilgileri dikkatlerinize sunarım. Mustafa ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO - 5 -

7 e) Personel sayısı ile bölge müdürlüğü sayısına, Ģirketin hizmet türü ve faaliyet konularına iliģkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak Ģirketin sektördeki konumunun değerlendirilmesi : Personel Bilgileri Personel Sayısı Genel Müdürlük Personel sayısı Bölgeler personel sayısı Şirketimizde tarihi itibariyle 69 olan personel sayısı, tarihinde 78 kişiye yükselmiştir. Şirketimiz 2008 yılı içinde Trabzon ve Ankara illerinde birer bölge temsilciliği kurmuş olup, 2009 yılı başında Ankara Bölge Müdürlüğü ve Trabzon Bölge Müdürlüğü kuruluş işlemleri tescil ettirilmiştir yılı içinde ise Samsun Temsilciliği tescil ettirilmiştir. Üretim Organları Aracılar tarihinde 286 olan acente sayısı tarihi itibariyle ya yükselmiş olup, tarihinde a yükselmiştir. II.YÖNETĠM VE KURUMSAL YÖNETĠM UYGULAMALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER: a)yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri. Adı Soyadı Mustafa ŞAHİN Unvanı Y. Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Eğitim Durumu Lisans Atanma /Ayrılma Tarihi 31/01/2008. Devam Yusuf Ali ALAN YK Başkan Vekili Lisans 31/01/2008 ve Genel Müdür 31/12/ Elvan SOYDAŞ Üye Lisans Devam Coşkun ARIK Üye Lisans Gürkan ATEŞ Musa GÜNAYDIN Üye Üye Lisans Devam Lisans Devam Tecrübesi 25 Yıl Mühendislik Finans 15 Yıl İşletme 15 Yıl İşletme 20 Yıl İşletme - Finans 15 Yıl Maliye 10 Yıl Mühendislik - 6 -

8 Şirketin tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetçileri. Abdulkadir ŞİMŞEK Elif ŞAHİN AKAEVREN Üye/Genel Müdür Denetçi Lisans 01/02/ Yıl İktisat Lisans Devam 7 Yıl Finans 31/12/2011 Tarihi İtibariyle Üst Düzey Yöneticileri Adı Soyadı Unvanı Eğitim Durumu Yusuf Ali ALAN Genel Md. Lisans Emrah YAŞAR GMY Lisans Atanma / Ayrılma Tarihi Tecrübe 15 Yıl 10 Yıl Sorumluluk Alanı Tüm İş ve İşlemler Acenteler, Pazarlama, Teknik, Şirketin den günümüze kadar görev yapan üst düzey yöneticileri Adı Soyadı Abdulkadir Şimşek Osman Pamukçu Erol Bektaş Mustafa Meriç Unvanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Bölgeler Koordinatörü Eğitim Durum u Atanma / Ayrılma Tarihi Tecrübe Lisans 01/02/ Yıl İktisat Lisans Yıl Lisans Yıl Lisans Yıl Sorumluluk Alanı Tüm Departmanlar Acenteler, Pazarlama, Teknik ve Reasürans Bölge Müdürlükleri Deniz Kaya Mali İşler Grup Müdürü Ön Lisans Yıl Mali İşler Hasar b) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri : İsmail ÜZER İsmail GÜNER Denetçi Denetçi Lisans Lisans Devam 10 Yıl İşletme 10 Yıl İstatistik Elif ŞAHİN AKAEVREN Denetçi Lisans Devam 7 Yıl Finans c)yönetim kurulu üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılmaları hakkında bilgiler: Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyet döneminde şirket ihtiyaçları çerçevesinde düzenli olarak toplantılar düzenlemiştir. Söz konusu toplantılara ait tutanaklar bütün üyeler tarafından imzalanarak karar defterine kaydedilmiştir

9 d)ġnsan Kaynakları : Euro Sigorta A.Ş. insan kaynakları politikası, organizasyon şemasında yer alan birimlerin iş akışının günlük ve planlanan hedefler doğrultusunda sağlıklı olarak yürütülmesi çerçevesinde halen şirket üst düzey yönetimi tarafından şekillendirilmektedir yılı insan kaynakları açısından daha çok personel değişimi ve rotasyonu şeklinde geçmiştir yılında organizasyon şemamıza uygun terfi ve yetkilendirme sistemi mevcut prosedürümüze uygun olarak oluşturulacaktır. İnsan Kaynakları işlemleri, ( özlük hakları, izin, ücret ve eğitim) Mali İşler ve Muhasebe Servisi tarafından yürütülmektedir. İnsan kaynakları uygulamaları şirketin ihtiyaçlarına göre üst yönetimin tasarrufu ile gerçekleştirilmiştir. e) ġirketimizin dahil olduğu risk grubu ile yaptığı iģlemlere iliģkin bilgiler. Risk politikası, olası tehlikelere herhangi bir şekilde karşı koymak için şirket yönetimi tarafından alınan önlemlerin bütünüdür. Risk belirleme yöntemlerimizin başında hangi olaylar kayıplara neden olmaktadır, ne zaman risk doğabilir, nerede risk olabilir gibi soruların cevapları alınması amaçlanmıştır. Risk politikası için alınan önlemler geleceğe yönelik olup yaklaşmakta olan kayıp tehlikelerini önlemeyi yada minimum kılmayı amaçlar. Günümüz koşullarında sigorta şirketleri yok edilebilir riskleri elemine etmek kaçınılmaz riskleri doğru saptayarak, müşterilerine farklı fiyat seçenekleri sunmak zorundadır. En ucuz sigortacı en yüksek prim gelirini hedef alandır. Aynı zamanda en çok yeni işlem gerçekleştirendir. En pahalı sigortacı ise riskten kaçınandır. Beklenen hasar gerçek hasara eşitse en yüksek kar sağlanacaktır. Bu durumda riskten kaçan sigortacının karı en düşük, riskten hoşlanan sigortacının da düşük primle satması nedeniyle karı düşük olacaktır. Riske girme sigorta şirketlerinin varoluşlarının sonucudur. Riske girmemek aynı zamanda kardan kaçınmayı da göze almaktır. Ancak hasarlar tesadüfen düşük gerçekleşirse risk alan daha çok kar edecektir. Şirketimiz bu risk varsayımları içinde sigorta branşları bazında risk kabul politikasını her yıl hazırlanan yönetmelikle acentelere duyurmaktadır. Oto sigortalarında mümkün olduğunca il, araç marka, model ve kullanım tarzları bazında hasar/prim risk profillerinin ve hasar frekanslarının analizleri yapılmaktadır. Riski daha az olan araç grupları ve illerde oto sigortalarının yapılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda büyük illerde daha doğrusu hasar/prim ve hasar frekansının yüksek olduğu araç grubu ve kullanımlarından kaçınılmaktadır. Teminat verilmesi durumunda da fiyatlar, primler arttırılarak teminat verilebilmektedir. Riskli araç grupları dışındaki marka, modellerde uygun fiyat ve şartlar belirlenerek yoğun olarak çalışmaya odaklanılmıştır. Yapılan analiz çalışmaları sonucunda risk gruplarının fiyat ve hasar/prim oranları sürekli takip edilmektedir. Bu doğrultuda oto sigortaları risk kabul yönetmeliğinde teminat limitleri, koşulları ve detayları belirlenmiştir. Yangın sigortalarında mümkün olduğu kadar küçük ölçekli risk grupları konut, küçük ticari işletmeler hedef alınarak çalışma yapılmaktadır. Büyük montanlı sınai rizikolar reasürans anlaşması içinde plasmanları sağlandığı ölçüde sigortaları yapılmaktadır. İlk etapta riziko teftiş çalışması yapılarak riskin yapı karakteristiği, bitişikliği, ısıtma ve elektrik tesisatları, su kaynakları, itfaiye yakınlık vb kriterler ile deprem ve seylap riskleri ile hasar olabilecek detaylar araştırılır incelenir. Daha sonra PML ve EML sonuçlarına göre oluşabilecek hasar tahminleri yapılarak sonuçlarına göre risk fiyat belirlemesi yapılır. Kümül oluşturulabilecek risklerde sürekli takip edilmektedir. Bölgeler içinde oluşabilecek ani artışlar alınan raporlara göre kontrol edilmektedir. Yangın sigortalarında, teminatlar bazında risk grupları oluşturulmuştur. Sigorta - 8 -

10 edilemeyen ve edilebilecek rizikolar teminat limitlerine kadar belirlenmiştir. Yangın sigortası risk kabul yönetmeliğinde detaylı şekilde açıklamaları yapılmıştır. Mühendislik sigortaları üretimi şirketimiz prim üretimi içinde önemli yer tutmasa da risk çalışmaları eldeki veriler doğrultusunda değerlendirilmiştir. İnşaat sigortalarında büro, yurt, lojman, konut, iş merkezi, otel gibi inşaat projeleri yapılması hedeflenmiştir. Her proje için inşaat süresine, yapıların inşa tarzına, inşaatın ifa edildiği yere, projenin teknik özelliklerine ve sigortalı tarafından talep edilen ek teminatlara göre risk değerlendirmesi yapılır. Diğer taraftan özellik arz eden bazı inşaat sigortalarının sigorta konusu projelerinin (baraj ve yol inşaatı) yüksek bedeller içermesi sebebi ile reasürörlerle ortak çalışma yapılarak değerlendirilir. Montaj sigortaları da inşaat sigortalarına benzer özellikler taşımakta olup konu riskin durumuna göre değerlendirilir. Makine sigortasında, başlangıcında on yaşını aşan ve ülkemizde yerleşik mümessili ve servisi bulunmayan makineler için yine belirli yaşı aşan makinelere ağır risk oluşturduğu için (zirai makineler, yer altında çalışan makineler ve yüzer vasıtalar vb.) teminat verilmemesi esastır. Makine kırılması teminatı verilen makinelere beraberinde yangın sigortası verilmesi zorunludur. ECS sigortalarında tıbbi cihazların gerek çalışma ortamları, gerek kullanan kişilerin yetersizliği ve cihaz modellerinin eski olması nedeniyle risk kabul yönetmeliğinde kısıtlayıcı tedbirler almamızı gerektirmektedir. Garanti kapsamındaki cihazlarda garanti kapsamına giren hasarlar teminat dışı tutulmaktadır. Nakliyat emtea sigortasında risklerin gösterdiği çeşitlilik ve özellikler nedeniyle, sigortanın sınırlı koşullarla kabulü veya kabulünün olanaksız olması söz konusu olmaktadır. Emtia grupları oluşturulmuştur. Mal nakliyat sigortalarında her bir riski etkileyen bir çok etken ve değişkenin bulunması, risklerin benzer alt gruplar halinde toplanması ve değerlendirilmesi oldukça güçleştirmektedir. Denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu bölümlerinin her biri ayrıca yurtiçi ve yurtdışı taşımalar ile dar ve geniş kapsamlı teminatlar olmak üzere bölümlendirilmiştir. Yukarıda branşlarla ilgili risklerin kabulü ancak reasürans anlaşması dahilinde kabul edilebilmektedir. Trete anlaşmasında istisna edilmiş hiçbir risk temin edilmemektedir. Anlaşma gereği şirketimize verilen branş teminat limitleri dışında risk kabulü yapılmamaktadır. Bu limitler içinde şirketimiz riskler itibariyle konservasyon asgari ve azami limitlerini belirleyerek kalan kısımların tamamını trete reasürörlerine oranları nispetinde plasmanlarını otomatik olarak yapmaktadır

11 III FĠNANSAL BĠLGĠLER VE RĠSK YÖNETĠMĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER a) Türk Ticaret Kanunu nun 347 inci maddesi uyarınca teģkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor EURO SİGORTA A.Ş. GENEL KURULU NA Euro Sigorta A.Ş. nin 2011 yılı Denetim Raporu aşağıdadır. Türk Ticaret Kanunu nun Murakıplar ın vazifelerinin sayıldığı 353.üncü maddesine istinaden yapılan çalışmalar başlıklar altında açıklanmıştır. 1. ġirketin idare meclisi azalarıyla iģ birliği ederek bilançonun tanzim Ģeklini tayin etmek, Denetçiler olarak, Yönetim Kuruluyla olabildiğince bir araya gelinerek istişare yapılmıştır. 2. ġirket muamelelerinden bilgi edinmek ve lüzumlu kayıtların intizamla tutulmasını sağlamak maksadıyla hiç olmazsa altı ayda bir defa Ģirketin defterlerini incelemek, Şirketlerin tutmakla yükümlü olduğu kanuni defterlerin cari döneme ait olanlarının intizamlı olarak bilgisayar ortamında tutulmaya devam edildiği görülmüştür tarihi itibariyle şirketin ayrıntılı mizanı alınarak incelenmiştir. Şirketin kanuni defterlerinin halen mevcut olup olmadıkları ve tasdikleri kontrol edilmiştir. 3. Üç aydan ziyade ara verilmesi caiz olmamak üzere sık sık ve ansızın Ģirket veznesini teftiģ etmek, 2011 yılı içerisinde Şirketin kasasında bulunan nakit ve nakit benzeri varlıkların kayıtları ile fiziki değerler karşılaştırılmış olup sayım sonuçlarının fiziki kayıtlarla mutabakatı sağlanmıştır. 4. En az ayda bir defa Ģirketin defterini inceleyerek rehin veya teminat, yahut Ģirketin veznesinde hıfz olunmak üzere vedia olarak teslim olunan her nevi kıymetli evrakın mevcut olup olmadığının tahkik ve kayıtlara tatbik eylemek, Şirketin pay defterleri ve karar defterlerinin bulunduğunu ve sermaye artışının yapıldığını gösterir tablo ile Şirketin geçmiş yıllar genel kurullarına ilişkin belgeler kontrol edilmiştir. 5. Esas mukavelede pay sahiplerinin umumi heyet toplantılarına iģtirakleri için gerektiği bildirilen Ģartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek, Gerekli şartların oluştuğu görülmüştür

12 6. Bütçe ve bilançoyu murakabe etmek, Hazırlanan 2011 yıl sonu bilançosu tetkik edilmiştir. ġirketin Kanuni defter tasdikleri aģağıdaki gibidir. Defterler Tasdik Makamı Devam Tarih ve No KapanıĢ Tarih ve No Yevmiye Defteri BeĢiktaĢ 8. Noteri / /01/2012 BeĢ.8.N 1566 Envanter Defteri BeĢiktaĢ 8. Noteri / /01/2012 BeĢ.8.N 1565 Defteri Kebir BeĢiktaĢ 8. Noteri / /01/2012 BeĢ.8.N 1564 Takdirlerinize saygıyla arz ederiz. İsmail GÜNER Denetim Kurulu Üyesi Elif ŞAHİN AKAEVREN Denetim Kurulu Üyesi

13 b) Ġç Denetim Faaliyetleri Şirketimizde iç denetim faaliyeti, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu na bağlı İç Denetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz iç denetim müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılan Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile kurulmuştur yılı İç Denetim faaliyetlerinde; Şirket in tüm iş ve işlemlerinin, yürürlükteki kanun, yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile diğer mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi, denetlenmesi; hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda 2011 yılı İç Denetim faaliyetleri, şirketimizin Genel Müdürlük birimlerinin tamamını ve Bölge Müdürlüklerini kapsayacak şekilde Euro Sigorta A.Ş. İç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Avşar İç Denetim Müdürü

14 c) Bağımsız denetim raporu EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 ARALIK 2011 DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU Euro Sigorta Anonim ġirketi Yönetim Kurulu BaĢkanlığı na 1. Euro Sigorta Anonim ġirketi nin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla hazırlanan bilançosu ile aynı tarihte sona eren döneme ait gelir tablosu, nakit akıģ tablosu ve özsermaye değiģim tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiģ bulunuyoruz. Finansal Tablolarla İlgili Olarak Şirket Yönetiminin Sorumluluğu 2. ġirket yönetimi finansal tabloların sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir Ģekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlıģlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir Ģekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koģulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu 3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüģ bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan bağımsız denetim ilkelerine iliģkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleģtirilmiģtir. Bu düzenlemeler, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. 4. Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlıģlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak Ģekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıģtır. Bu risk değerlendirmesinde, ġirketin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuģtur. Ancak amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüģ vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koģullara uygun olarak tasarlamak amacıyla Ģirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki iliģkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Ģirket yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüģümüzün oluģturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluģturduğuna inanıyoruz

15 Görüş 4. GörüĢümüze göre, iliģikteki finansal tablolar, Euro Sigorta A.ġ. nin 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akıģlarını sigortacılık mevzuatı gereği yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartları(bkz. 2 no lu dipnot) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. GörüĢümüzü etkilememekle birlikte aģağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz: 5. ġirket in 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren hesap dönemine ait solo finansal tablolarının bağımsız denetimi baģka bir denetim Ģirketi tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Ġstanbul, 15 Mart 2012 KAPĠTAL KARDEN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YMM A.ġ. Member Firm of RSM International Celal Pamukçu Sorumlu Ortak BaĢdenetçi

16 EURO SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SOLO BĠLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Dip Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ I- Cari Varlıklar Not 31 Aralık Aralık 2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler 3- Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler 5- Krediler KarĢılığı (-) 6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar 7- ġirket Hissesi 8- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) 3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) 5- Sigorta Ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) 7- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) KarĢılığı (-) 8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar 9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) 12 ( ) ( ) D- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 7- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) 8- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar 9- ĠliĢkili Taraflardan ġüpheli Alacaklar KarĢılığı (-) E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar 4- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- ġüpheli Diğer Alacaklar 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Tahakkuk EtmiĢ Faiz Ve Kira Gelirleri 3- Gelir Tahakkukları 4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar Ġhtiyacı Stoklar 2- PeĢin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 3- ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları 4- ĠĢ Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları 7- Diğer ÇeĢitli Cari Varlıklar

17 8- Diğer Cari Varlıklar KarĢılığı (-) I- Cari Varlıklar Toplamı Bağımsız Bağımsız Dip Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ II- Cari Olmayan Varlıklar Not 31 Aralık Aralık 2010 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar KarĢılığı (-) 5- Sigorta ve Reasürans ġirketleri Nezdindeki Depolar 6- Sigortalılara Krediler (Ġkrazlar) B- ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar 1- Ortaklardan Alacaklar 2- ĠĢtiraklerden Alacaklar 3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüslerden Alacaklar 5- Personelden Alacaklar 6- Diğer ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları 2- KazanılmamıĢ Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) 3- Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer ÇeĢitli Alacaklar 5- Diğer ÇeĢitli Alacaklar Reeskontu(-) 6- ġüpheli Diğer Alacaklar 7- ġüpheli Diğer Alacaklar KarĢılığı (-) D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler 2- ĠĢtirakler ĠĢtirakler Sermaye Taahhütleri (-) 4- Bağlı Ortaklıklar 5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) 6- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler 7- MüĢterek Yönetime Tabi TeĢebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 9- Diğer Finansal Varlıklar 10- Finansal Varlıklar Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer DüĢüklüğü KarĢılığı (-) 3- Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 4- Makine Ve Teçhizatlar 5- DemirbaĢ Ve Tesisatlar Motorlu TaĢıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla EdinilmiĢ Maddi Varlıklar 9- BirikmiĢ Amortismanlar (-) 6,7 ( ) ( ) 10- Maddi Varlıklara ĠliĢkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 1- Haklar 2- ġerefiye 3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler AraĢtırma Ve GeliĢtirme Giderleri 6- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 7- BirikmiĢ Ġtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (18.773) (18.773) 8- Maddi Olmayan Varlıklara ĠliĢkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler 2- Gelir Tahakkukları 3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları 2- Döviz Hesapları 3- Gelecek Yıllar Ġhtiyacı Stoklar 4- PeĢin Ödenen Vergiler Ve Fonlar ErtelenmiĢ Vergi Varlıkları Diğer ÇeĢitli Cari Olmayan Varlıklar 7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) 8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar KarĢılığı (-) II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı Varlıklar Toplamı (I + II)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BĠLANÇO VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ Cari Dönem Önceki Dönem (31/12/2011) (31/12/2010) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Mad.14 149.091.495

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ FĠNANSAL TABLOLAR AKSĠGORTA ANONĠM ġġrketġ 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE DÜZENLENEN FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN ġġrket BEYANI T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı tarafından düzenlenen

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 15 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR DUBAI GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2009 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU...

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT (Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARlYLA HAZIRLANAN FİNANSAL

Detaylı

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.)

CĠV Hayat Sigorta Anonim ġirketi 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) 31 Aralık 2010 Tarihi Ġtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir.) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2010 Bağımsız Denetimden GeçmiĢ 31 Aralık 2009 I- Cari Varlıklar

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi Müdürler Kurulu

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT SİGORTA A.Ş. 31/12/2014 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız Bağımsız Denetimden

Detaylı

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR

ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK A.ġ. 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ZĠRAAT HAYAT VE EMEKLĠLĠK ANONĠM ġġrketġ BAĞIMSIZ SINIRLI DENETĠM RAPORU Giriş 1. Ziraat Hayat ve Emeklilik Anonim ġirketi nin ( ġirket

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN ARA DÖNEM KONSOLĠDE FĠNANSAL RAPORU T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2011 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 2 Ekteki dipnotlar

Detaylı

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar

Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar Işık Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Mart 2014 ara hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmemiş finansal tablolar ve dipnotlar 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE OLMAYAN VE BAĞIMSIZ DENETİMDEN

Detaylı

EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk

EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 EYLÜL 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE KONSOLĐDE OLMAYAN FĐNANSAL TABLOLARA AĐT DĐPNOTLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk 1 1. Genel Bilgiler 1.1. Ana şirketin adı ve grubun son sahibi Euro Sigorta Anonim Şirketi ( Şirket ), Euro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin bağlı ortaklığıdır. 1.2. Kuruluşun ikametgahı ve yasal yapısı,

Detaylı

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai Group Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na DUBAİGROUP SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu

İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu İçindekiler Sayfa Finansal tablolar hakkında sınırlı denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Özsermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12-78 ayrıntılı

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Vakıf Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Vakıf Emeklilik

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 MART 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı