TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"
  • Alp Bal
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 ISSN: Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Meral UZUNÖZ, Murat GÜLŞEN Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 60240, Tokat ÖZET Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı fakültelerinde ve yüksekokullarında eğitim gören 300 adet öğrenci ile yüzyüze görüşme tekniği uygulanarak elde edilen verilerin kullanıldığı araştırmada, öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları incelenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin sadece %28,67 si düzenli olarak süt; %33,33 ü ise süt ürünleri tükettiği ve süt ve süt ürünlerini satın alınırken en fazla ürünün son kullanma tarihine dikkat ettiği, diğer ürün çeşitlerine göre peynir ve yoğurdun düzenli bir şekilde tükettiği belirlenmiştir. Öğrencilerin büyük bir bölümü süt ve süt ürünlerini alım yeri olarak marketleri tercih etmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı, süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının normal olduğunu, peynir çeşitlerinden kaşar peynirin pahalı ve beyaz peynir fiyatının da normal bulduklarını, az yağlı süt ürünlerini tükettikleri, dondurma ve ayranı severek tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar kelimeler: Süt ve süt ürünleri, tüketim alışkanlıkları, tüketici tercihleri 1. GĐRĐŞ Đnsan sağlığı açısından oldukça önemli olan hayvansal gıdalar içinde süt ve süt ürünlerinin ayrı bir yeri olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir [1]. Dengeli beslenmede temel hayvansal gıda süttür. Süt proteinleri biyolojik olarak yüksek değerli proteinlere dahildir [2]. Sütte bulunan hayati öneme sahip besin maddeleri, eksiksiz hatta biraz daha zenginleştirilmiş olarak yoğurtta da bulunmaktadır. Önemli bir süt ürünü olan peynir; yağ, protein, mineral madde ve vitaminler bakımından zengin bir kaynaktır [3]. Genellikle tereyağı olarak tüketilen süt yağı hoş tadı sebebiyle tüketiciler tarafından sevilmektedir. Süt yağının fizyolojik değerleri yüksek yağ asitlerini bünyesinde içermesi, sindiriminin kolay olması, A, D, E ve K vitaminlerini bünyesinde bulundurması nedeniyle de beslenme de önemli rol oynamaktadır [2]. Türkiye`de kişi başına yıllık süt tüketimi, sokak sütü dahil 30 kg olup, bu haliyle Avrupa ülkelerinin gerisinde yer almaktadır. Kişi başına tüketim AB`de 95 kg, ABD`de 95,3 kg, Rusya`da 94,4 kg, Avustralya`da 108,4 kg dır. Kişi başına Türkiye de ve ABD de kişi başına 1,3 kg tereyağ tüketilirken, AB`de 4,5 kg, Rusya`da 3,5 kg, Avustralya`da 3,2 kg tüketilmektedir. Türkiye`de kişi başına yıllık 12,5 kg olan peynir tüketimi ise AB`de 17,5 kg, ABD`de 13,1 kg, Avustralya`da 8,8 kg, Rusya`da 3,6 kg olarak gerçekleşmiştir [4; 5]. Türkiye genelinde öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketimi ya da beslenme alışkanlıkları ile ilgili birçok araştırma [3;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16] bulunmaktadır.

2 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlen Üniversite öğrencileri erişkin döneme geçme aşamasında olan çocukluk çağı sonrası ilk gruptur. Bu öğrencilerin üniversite eğitiminin başlaması ile birlikte o zamana kadar alıştıkları aile ortamları içerisinden ayrılmaları, dış etkilere daha açık hale gelmeleri ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin şekilde yapmaya başlıyor olmaları nedeniyle beslenmelerinde yeni bir dönem başlamaktadır. Bu dönemin belirleyici özelliği ekonomik problemler ve yeni kurulacak bir düzene uyum sağlama çabalarıdır. Beslenme alışkanlıklarında ortaya çıkabilecek yeni formlar üniversite öğrenimi sonrasına taşınacaktır. Öğrencilerin beslenme eğilimlerinin tespiti erişkin dönemde beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi ve uygunsuz beslenmenin yol açabileceği muhtemel bozuklukların önlenmesi açısından önemlidir [15]. Bu gerçekten hareketle, bu çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi nde öğrenim gören öğrencilerin süt ve süt ürünleri tüketim alışkanlıkları ve eğilimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilecek sonuçlar üniversite öğrencilerinin süt ve süt ürünleri ile beslenme yönünden bilgi ve alışkanlıklarının ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. 2. MATERYAL VE YÖNTEM Çalışmanın ana materyalini, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin farklı fakültelerinde ve yüksekokullarında (Ziraat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi ve Sağlık Yüksekokulu, Tokat Meslek Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu) öğrenim gören 300 öğrenci ile yüz-yüze görüşme tekniği ile yapılan anketlerden elde edilen veriler oluşturmaktadır. Çalışmada yeterli örnek hacmini belirlemek amacıyla tesadüfi olarak seçilen 30 öğrenci ile ön anket çalışması yapılmıştır. Bu pilot anketlerden hareketle örnek hacmi hesaplanmıştır. Araştırmada örnek hacmi Ana Kitle Oranlarına Dayalı Kümelendirilmiş Tek Aşamalı Basit Tesadüfi Olasılık Örneklemesi yöntemiyle belirlenmiştir [3; 17;18]; 2 ( t) [(1+ 0,02)( b 1) ] n= 2 ( E ) t = % 95 önem düzeyine karşılık gelen t tablo değeri [1,96]; b = Örnekleme aşaması (Bu çalışmada tek aşamalı olduğundan 1 olarak alınmıştır); P = Söz konusu olayın olma olasılığı (Düzenli şekilde süt ve süt ürünleri tüketenlerin oranı ), Q = Söz konusu olayın olmama olasılığı (Düzenli şekilde süt ve süt ürünleri tüketmeyenlerin oranı), E = Örneklemede kabul edilen hata (0,05) Yapılan bu ankette, süt ve süt ürünlerini öğrencilerin % 27 sinin düzenli şekilde tükettiği, % 73 nün düzensiz şekilde tükettiği belirlenmiştir. Bu oran izin verilen hata düzeyinde maksimum örnek hacmini vermektedir. Araştırmada % 5 hata kabul edilmiştir. Buna göre örnek sayısı 300 olarak bulunmuştur. Belirlenen örnek hacmi Üniversitedeki çeşitli fakültelerden ve meslek yüksekokullarından tesadüfi olarak seçilmiştir. Araştırma Ocak-Şubat 2007 tarihlerinde yapılmıştır. Analizler Microsoft Excel programında verilerin değerlendirilmesi ile yapılmış ve çizelgeler haline getirilerek yorumlanmıştır. 3. ARAŞTIRMA BULGULARI 3.1. Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Öğrencilerin cinsiyetlerine ve yaşlarına göre dağılımı Çizelge 1 de görülmektedir. Ankete katılan öğrencilerin % 54,00 ünü erkekler, %46,00 sını kızlar oluşturmaktadır. Ankete katılan öğrencilerin %14,67 si yaş arasında, %58,33 ü yaş arasında, %22,67 si yaş arasında, %4,33 ü ise yaş arasındadır 16

3 Uzunöz, M., Gülşen, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Çizelge 1. Ankete Katılan Öğrencilerin Cinsiyet ve Yaş Durumu Frekans % Cinsiyet - Erkek ,00 - Kız ,00 Yaş , , , ,33 Çizelge 2 de öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara göre dağılımı verilmiştir. Çizelgeden görülebileceği gibi, öğrencilerin % 29 u Ziraat Fakültesinde, %29,67 si Fen Edebiyat Fakültesinde, %3,67 si Beden Eğitimi Yüksekokulunda, %19 u Tokat Meslek Yüksekokulunda, %12 si Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesinde, %4,33 ü Sağlık Yüksekokulunda, %11,33 ü Eğitim Fakültesinde eğitim görmektedir. Çizelge 2. Öğrencilerin Fakülte ve Yüksekokullara Göre Dağılımı Frekans % Ziraat Fakültesi 87 29,00 Fen Edebiyat Fakültesi 62 20,67 Đktisadi ve Đdari Bilimler Fak ,00 Eğitim Fakültesi 34 11,33 Sağlık Yüksekokulu 13 4,33 Beden Eğitimi Yüksekokulu 11 3,67 Tokat Meslek Yüksekokulu 57 19,00 TOPLAM ,00 Öğrencilerin sürekli ikamet ettikleri yerleşim birimlerini %77,33 lük bir pay ile il merkezi oluşturmaktadır. Bunu sırasıyla %15,67 ile ilçe merkezi, %1,67 ile kasaba, %5,33 ile köy oluşturmaktadır. Öğrencilerin aile reislerinin, serbest meslek (%33), emekli (%27,67), memur(%28,33), çiftçi (%6,33), işçi (%4,67) meslek gruplarında yer aldıkları belirlenmiştir. Aylık harcama miktarları incelendiğinde, öğrencilerin %9,33 ünün YTL, %41 inin YTL, %36,67 sinin YTL, %8,33 ünün YTL, %4,67 sinin YTL arasında harcama yaptıkları görülmektedir (Çizelge 3). Çizelge 3. Öğrencilerin Aylık Harcama Miktarları (YTL) Aylık Harcama Frekans % , , , , ,67 TOPLAM ,00 Öğrencilerin aylık harcama kalemleri içerisinde öncelikli sırayı gıda harcamaları oluşturmaktadır (%83,33). Geriye kalan %17,67 lik bölümün harcamalarını öncelikli olarak yol ücreti, yurt ücreti, giyim, kira ve kültürel faaliyetler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %55,67 si evde, %42,00 i yurtta, %1,67 si akraba yanında, %0,66 sı diğer yerleşim birimlerinde kalmaktadır. 17

4 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlen 3.2. Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıkları Öğrencilerin %71,33 ü düzenli olarak süt tüketmediklerini, %28,67 si ise düzenli olarak süt tükettiklerini belirtmişlerdir. Süt ürünleri için bu oran sırasıyla %66,67 ve %33,33 dür. Düzenli olarak süt ürünleri tüketiminin %79,67 si peynir, %60,33 ü yoğurt, %14,33 ü tereyağı, %21,67 sini dondurma tüketimi oluşturmaktadır. Süt tüketimi kişi başına 24,16 kg/yıl (Türkiye ortalaması kg/yıl) olarak tespit edilmiştir. Kişi başına düşen yıllık peynir tüketimleri sırasıyla, beyaz peynir için 12,22 kg/yıl (Türkiye ortalaması kg); kaşar peyniri için 7,06 kg/yıl; tulumpeyniri için 1,53 kg/yıl; krem peynir için 6,15 kg/yıl; lor peyniri için 3,05 kg/yıl; çökelek için 2,99 kg/yıl olarak belirlenmiştir. Yoğurt tüketimi kişi başına 23,17 kg/yıl olup Türkiye ortalamasının (34 kg/yıl) altında bir değere sahiptir. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin süt ve süt ürünlerini yeterli miktarlarda tüketmediklerini söylemek mümkündür. Süt ve süt ürünleri en çok marketlerden (%93,33) satın alınmaktadır. Bunu sırasıyla bakkal (%4,67), pazar yerleri (%1,23) ve diğer (%0,67) izlemektedir. Öğrencilerin %27 si sütü sabah, %1,67 si öğle, %53,67 si akşam, %17,66 sı da her zaman tükettiklerini ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %31,33 ü süt yağı içeren süt ürünlerindeki kolesterolün zararlı olduğunu, %13,33 ü zararsız olduğunu ve %55,34 ü de süt yağı içeren süt ürünlerinde bulunan kolesterol hakkında bilgisiz olduklarını belirtmişlerdir. Süt satın alırken öğrencilerin %73,67 si hijyene, %85,00 i son kullanma tarihine, %70,33 ü ürünün markasına, %22,33 ü de genel görünüme, %19,66 sı yağ oranına dikkat etmektedir. Peynir tüketen öğrencilerin %75,67 si hijyene, %79,67 si son kullanma tarihine, %65,00 i markaya, %33,00 ü yağ oranına, %32,33 ü genel görünüme dikkat etmektedir. Çizelge 4. Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünlerini Tüketirken Dikkat Ettikleri Unsurlar SÜT PEYNĐR YOĞURT DONDURMA Frekans % Frekans % Frekans % Frekans % Hijyen , , , ,00 Son Kullanma Tarihi , , , ,33 Marka , , , ,67 Yağ Oranı 59 19, , , ,67 Genel Görünüm 67 22, , , ,00 Ürünün Đçeriği 35 11, , , ,67 *Birden çok seçeneğe cevap verildiği için toplam yüzü aşmaktadır. Öğrenciler yoğurt satın alırken hijyene (%76), son kullanım tarihine (%84,67), markaya (%67,67), genel görünüme (%24,67) ve yağ oranına (%23,33) önem vermektedir. Dondurma tüketimi için ise hijyen (%79), son kullanım tarihi (%66,33), marka (%70,67), genel görünüm (%35) ve yağ oranı (%12,67) önemlidir. Öğrencilere süt, peynir, yoğurt, tereyağı ve dondurma fiyatlarını nasıl buldukları sorulmuş ve sonuçlar çizelge 5 de verilmiştir. Ürün fiyatlarını pahalı bulan öğrencilerin oranları süt için %20, peynir için %42, yoğurt için %24,67, tereyağı için %59,67 ve dondurma için %30,33 şeklindedir. Peynir türleri açısından beyaz, kaşar, krem, tulum peyniri fiyatlarını pahalı bulanlar sırasıyla, % 7,33; %29,67; % 2,67 ve % 2,33 şeklindedir. Fiyatları normal bulanların dağılımı ise aynı sıra ile % 54,67 ve %3,33 dür 18

5 Uzunöz, M., Gülşen, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Çizelge 5. Öğrencilerin Süt ve Süt Ürünleri Fiyatları Hakkındaki Düşünceleri SÜT PEYNĐR YOĞURT TEREYAĞ DONDURMA Frekans % Pahalı 60 20,00 Normal ,00 Pahalı ,00 Normal ,00 Pahalı 74 24,67 Normal ,33 Pahalı ,67 Normal ,33 Pahalı 91 30,33 Normal ,67 Öğrencilerin %69 u taze peyniri tüketmeyi severken, %31 i olgunlaşmış peyniri tüketmeyi sevdiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan öğrencilerin vermiş oldukları cevaplara göre %5,67 si yağsız, %42,33 ü az yağlı, %23 ü yağlı ve %29 u da tam yağlı peyniri tüketmeyi sevdikleri belirlenmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %56 sı sade yoğurt, % 8,33 ü meyveli yoğurt, %22,67 si kaymaklı yoğurt, %13 ü de kaymaksız yoğurdu tüketmeyi sevdiklerini belirtmişlerdir. Öğrenciler içinde yağsız yoğurt tüketenler %13,33; az yağlı yoğurt tüketenler %43,67; yağlı yoğurt tüketenler %25 ve tam yağlı yoğurt tüketenler %18 oranındadır. Öğrencilerin %83,33 ü kahvaltılık tereyağını, %11 i yemeklik tereyağını ve %5,67 si de kaymak tereyağını tüketmeyi tercih etmektedir. Dondurma tüketmeyi seven öğrencilerin oranı %93,67 dir. Öğrencilerin en çok tercih ettikleri dondurma çeşidi kakaolu dondurmadır (%36). Bunu sırasıyla sade dondurma (%18,67), vanilyalı dondurma (%10,33), meyve aromalı dondurma (%15,67), tüm dondurma çeşitleri (%11) ve dövme dondurma (%8,33) izlemektedir. Öğrencilerin %91 i ayranı sevdiklerini belirtirken, öğrencilerin %9 u ayranı sevmediklerini belirtmişlerdir. Ayranı sabah tüketmeyi sevenlerin oranı %0,67; öğle yemeği ile %27, akşam yemeği ile %27,67; hem öğle hem de akşam yemeği ile % 8,33 ve her zaman tüketmeyi sevenlerin oranı da %36,33 dür. Mevsimlere göre ayran tüketim incelendiğinde, en fazla ayran tüketiminin yaz mevsiminde olduğu belirlenmiştir. Bunu ilkbahar mevsimi (%27,33), kış mevsimi (%23,67) ve sonbahar mevsimi (%15,67) dir. 4. SONUÇ Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir; Öğrencilerin sadece %28,67 si düzenli olarak süt; %33,33 ü ise süt ürünleri tüketmektedir. Süt ve süt ürünleri yıllık tüketim miktarlarının hemen tüm ürünlerde Türkiye ortalamasının altında olduğu belirlenmiştir. Süt ve süt ürünlerini satın alınırken en fazla ürünün son kullanma tarihine dikkat edilmektedir. Diğer ürün çeşitlerine göre peynir ve yoğurdu düzenli bir şekilde tüketilmektedir. 19

6 Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Üniversite Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlen Öğrencilerin %92,16 gibi büyük bir bölümü süt ve süt ürünlerini alım yeri olarak marketleri tercih etmektedir. Öğrencilerin büyük bir kısmı, süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının normal olduğunu, peynir çeşitlerinden kaşar peynirin pahalı ve beyaz peynir fiyatının da normal olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin genelde az yağlı süt ürünlerini tükettikleri belirlenmiştir. Öğrencilerin %92,33 gibi büyük bir bölümünün dondurma ve ayranı severek tükettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenmek açısından temel besin maddelerinden süt ve süt ürünlerinin yeterli ve düzenli olarak tüketilebilmesi için uygun fiyatta, sağlıklı, güvenilir gıdalara ulaşımın sağlandığı bir mekanizmaya ve kişi başına düşen süt ve süt tüketiminin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkarılması konusunda gerekli politikalara ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Ayrıca toplumun süt ve süt ürünleri tüketimi konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği ifade edilebilir. 5. KAYNAKLAR 1. Đçöz, Y., Demir, A., Çeliker, S.A., Kalanlar, Ş., Gül, U Süt ve Süt Ürünleri Durum Tahmin: , TEAE Yayınları No: 132, Ankara. 2. Oysun, G., Süt Kimyası ve Biyokimyası. Ondokuzmayıs ÜniversitesiYayınları No: 18, Samsun. 3. Selçuk, Ş., Tarakçı, Z., Şahin, K., Coşkun, H., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Süt ürünleri Tüketim Alışkanlıkları. Yüzücü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak., Tarım Bilimleri Dergisi. 13(1): TZOB, Ülkemiz Süt Hayvancılığında Mevcut Durum, Sorunlar ve Öneriler. TZOB Raporları, 5. SETBĐR, Süt ve Süt Ürünleri Ortak Piyasa Düzeni (Çalışma Grubu Raporu). SETBĐR Yayınları, web site:http://www.setbir.org.tr/media/webopdsut.zip 6. Işıksoluğu, M., Yüksek Öğrenim Yapan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Buna Beslenme Eğitiminin Etkisi. Beslenme ve Diyet Dergisi. 15: Hasipek, S., Aktaş, N., Sürücüoğlu, M.S., Akın, N., Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklığı ve Bunu Etkileyen Faktörler. Gıda. 13, 2: Ersoy, G Anaokuluna Giden 3-6 Yaş Grubu Çocukların Süt ve Türevlerini Tüketim Durumu. Gıda. 15(6): Sağlam F, Yürükçü S., Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yüksekokul Öğrencilerinin Besin Tüketim Durumu, Beslenme Alışkanlıkları ve Beslenme Bilgi Düzeylerinin Saptaması. Beslenme ve Diyet Dergisi. 25: Ayar, A. ve Demirulus, H., Eğitim Çağındaki Gençlerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Gıda Dergisi. 25( 5 ) : Aytekin, F., Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları Üzerine Bir Araştırma. Gıda. 25, 2: Ergülen, S., Saygun, M., Çöl, M., Sayan, M., Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Anemi Sıklığı Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma. Beslenme ve Diyet Dergisi. 30:

7 Uzunöz, M., Gülşen, M. Teknolojik Araştırmalar: GTED 2007 (3) Yılmaz, Đ., Demirci, M., Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları. Gıda Dergisi. (Mayıs): Durmaz, H., Sağun, E., Tarakçı, Z Yüksekokul Öğrencilerinin Đçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 13(1-2), Mazıcıoğlu, M. M., Öztürk, A., Üniversite 3 ve 4. Sınıf Örencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Bunu Etkileyen Faktörler, Erciyes Tıp Dergisi. 25 (4) Şimşek, O., Çetin, C., Bilgin, B Đstanbul Đlinde Đçme Sütü Alışkanlıkları ve Bu Alışkanlıkları Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. T.Ü. Zir.Fak.Dergisi. 2 (19), Koç, A., Akdemir, A. Ş., Taşdan, K., Tüketicilerin Gıda Ürünlerinde Tercihini Etkileyen Değişkenlerin Faktör Analizi Đle Belirlenmesi: Adana da Makarna Örneği. Çukurova Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6( 1 ): Collins, M., Sampling (Editör: Worcester, R.M., ve Downhom, J., 1986). Consumer Market Research Handbook. Elsevier Science Puplishing Company Inc. 21

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011

Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 57-62, 2011 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları

Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim Davranışları Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 2001, 11(2):67-73 Geliş Tarihi : 19.07.2001 Van İli Kentsel Alanda Ailelerin Otlu Peynir ve Süt Ürünleri Alım ve Tüketim

Detaylı

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI*

İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Tarım Ekonomisi Dergisi 2014; 20(1): 17-27 İSTANBUL İLİ KENTSEL ALANDA TÜKETİCİLERİN AÇIK VE PAKET SÜT TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI* Ersin KARAKAYA 1, Cuma AKBAY 2 ÖZET Süt ve süt ürünleri insan yaşamının her

Detaylı

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği

Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 67-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Ailelerin Bitkisel Yağ Tüketimleri Üzerine Bir Araştırma: Samsun İli Örneği Orhan GÜNDÜZ 1 Kemal ESENGÜN

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN: 1306-7648 Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007(3) 9-14 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Emine Yılmaz,* Đsmail Yılmaz,** Harun Uran** *Namık Kemal Üniversitesi Ziraat

Detaylı

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE

TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE TOKAT İLİNDE TÜKETİCİLERİN ARI ÜRÜNLERİ TÜKETİM DURUMLARI VE ALIŞKANLIKLARI BEE PRODUCTS CONSUMPTION AND HABITS OF CONSUMERS IN TOKAT PROVINCE (Extended Abstract in English can be Found at the end of the

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİCİLERİN KIRMIZI BİBER SALÇASI TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Derya AĞCADAĞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi

KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİCİLERİN KIRMIZI BİBER SALÇASI TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Derya AĞCADAĞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi KAHRAMANMARAŞ İLİ MERKEZ İLÇEDE TÜKETİCİLERİN KIRMIZI BİBER SALÇASI TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Derya AĞCADAĞ Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Halil KIZILASLAN 2013 Her Hakkı

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 37-62. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CEP TELEFONU SATIN ALMA VE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: SİVAS

Detaylı

Meslek Yüksekokulu ** Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Akçakoca Meslek. Yüksekokulu *** Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Meslek Yüksekokulu ** Doç. Dr., Düzce Üniversitesi, Akçakoca Meslek. Yüksekokulu *** Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Cep Telefonu Ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak Đrdelenmesi Yalçın KARAGÖZ * Kahraman ÇATI ** Cenk Murat KOÇOĞLU *** Özet: Bu çalışmanın amacı; öğrencilerin

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç. Dr. Murat SAYILI Onur CİVELEK Gaziosmanpaşa

Detaylı

Tokat İli Merkez İlçede Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Faruk Adıgüzel 1, Murat Sayılı 2 Özet Bu araştırmada, Tokat ili Merkez ilçede tüketicilerin kredi kartı kullanım durumları

Detaylı

BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ

BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ BİNGÖL İLİ GIDA PROFİLİ Bu kitapçık hazırlanırken Ticaret ve Sanayi Odası nın, Fırat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında hazırladığı Bingöl İli Sanayi Potansiyeli Profilleri Oluşturulması

Detaylı

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması

Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması Türkiye de Ekmek İsrafı Araştırması TMO Her Hakkı Saklıdır. TMO nun izni olmaksızın çoğaltılamaz, ancak kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir. Ekmek Tüketimiyle İlgili Tutum ve Davranışlar ile

Detaylı

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI 65 66 TÜRKİYE DE DEĞİŞEN ÇAY TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ARAŞTIRMASI PROF.DR. AHMET ULUSOY Karadeniz Teknik Üniversitesi DOÇ.DR. MURAT ŞEKER İstanbul Üniversitesi İÇİNDEKİLER GRAFİK LİSTESİ... 4 HARİTA LİSTESİ...

Detaylı

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi *

Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Araştırma Makalelesi / Research Article Orta Anadolu bölgesi damızlık sığır yetiştirici birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi * Hakan MURAT **, Engin SAKARYA *** Öz: Araştırmada

Detaylı

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü

KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ. Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü KONYA DA TARIMSAL SANAYİDE YAPISAL ÖZELLİKLERİN ANALİZİ VE REKABET STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ Sonuç Raporu Süt ve Süt Ürünleri İmalatı Sektörü Ağustos 2012 1 İçindekiler Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER 1, Murat SAYILI 2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(1): 181-198 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Bilge GÖZENER

Detaylı

TÜKETİCİLERİN YAŞ MEYVE SEBZE TEDARİK KANALI SEÇİMİ: MODERN (SÜPER-HİPERMARKET) PERAKENDECİLER *

TÜKETİCİLERİN YAŞ MEYVE SEBZE TEDARİK KANALI SEÇİMİ: MODERN (SÜPER-HİPERMARKET) PERAKENDECİLER * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2009, 22(2), 211 221 TÜKETİCİLERİN YAŞ MEYVE SEBZE TEDARİK KANALI SEÇİMİ: MODERN (SÜPER-HİPERMARKET) PERAKENDECİLER * Metin Göksel AKPINAR 1 Burhan ÖZKAN

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KONYA ĠLĠ SELÇUKLU ĠLÇESĠNDE KIRMIZI ET TÜKETĠM ALIġKANLIĞI VE BUNA ETKĠ EDEN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠ Erhan TÜZEMEN YÜKSEK LĠSANS TEZĠ TARIM EKONOMĠSĠ

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Onur CİVELEK TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE YAŞ SEBZE VE MEYVE TOPTANCI HALİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Onur CİVELEK Yüksek Lisans Tezi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Doç. Dr. Murat SAYILI 2011 Her Hakkı Saklıdır

Detaylı

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE

TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TARIMSAL EKONOMİ VE POLİTİKA GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ TEPGE TOKAT İLİ KAZOVA YÖRESİNDEKİ TARIM İŞLETMELERİNİN ORGANİK TARIMA BAKIŞ AÇILARININ VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Ahmet OLGUN Doç.Dr. Halil KIZILASLAN

Detaylı

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 2014;15(1):20-6 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Beyaz Yakalı Çalışanların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi Eray YURTSEVEN, Fatma EREN, Suphi VEHİD,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1

İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 İÇİNDEKİLER TABLOLAR...İİİ ŞEKİLLER... V 1. GELİR DAĞILIMININ TANIMI VE ÖNEMİ...1 2. BOLU İLİ İÇİN GELİR DAĞILIMININ TESPİTİ...2 2.1. Giriş...2 2.2. Verilerin Elde Edilmesi...3 2.3. Gelir Dağılımı ile

Detaylı

TÜRK-İŞ Haber Bülteni

TÜRK-İŞ Haber Bülteni TÜRK-İŞ Haber Bülteni T ü r k i y e İ ş ç i S e n d i k a l a r ı K o n f e d e r a s y o n u Bayındır Sokak No: 10 Kızılay - Ankara Tel: (0.312) 433 31 25-29 Faks: (0.312) 433 85 80-433 68 09 facebook.com/turkiskonfederasyonu

Detaylı

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN

TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN Tarım Ekonomisi Dergisi 2008; 14 (2): 55-65 TÜRKİYE'DE ÖNEMLİ GIDA ÜRÜNLERİNİN TALEP ESNEKLİKLERİ * 1 2 3 Cuma AKBAY, Abdulbaki BİLGİÇ, Bülent MİRAN ÖZET Gıda ürünleri talep esnekliklerinin tahmini, gerek

Detaylı

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ

SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ SOFRALIK ZEYTİN, ZEYTİNYAĞI VE ZEYTİN BAZLI ÜRÜNLER SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE UYGULAMALARI KAPSAMINDA PAZARLAMA NORMLARI VE PİYASA STRATEJİLERİ Bengi İştip 1, Nihan Çoban 2, Özlem Tokuşoğlu 3 1 Celal Bayar

Detaylı

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ

TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Tarım Ekonomisi Dergisi 2013; 19(1): 103-116 TOKAT İLİ MERKEZ İLÇEDE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNE ORTAK TARIM İŞLETMELERİNİN EKONOMİK ANALİZİ Murat SAYILI¹, Faruk ADIGÜZEL² ÖZET Çalışmanın amacı, Tokat-Merkez

Detaylı

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması

AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Bir Saha Çalışması Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 193-211 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 193-211 AVM lerin Tüketici Satın Alma Davranışlarına

Detaylı

i T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞ-YL-2006-0002 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NDA (İMKB) İŞLEM GÖREN GIDA SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİ VE ÖZSERMAYE

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı