T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Eylül 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : Adalet Bakanlığından: ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARİ YARGI HÂKİM ADAYLARININ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNİN YAPTIRILMASININ ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan bölge adliye mahkemelerinin kurulu olduğu illerdeki ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Adalet Bakanlığından: ADLÎ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLARI İLE İDARÎ YARGI HÂKİM ADAYLARININ STAJ DÖNEMİ İLE STAJ MAHKEMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/6/2004 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. ı) Staj Merkezi: Adli yargı için ağır ceza mahkemelerinin, idarî yargı için bölge idare mahkemelerinin bulunduğu merkezleri, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 72. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya eğitim aile hekimliği birimlerinde, aile hekimliği hizmetlerinin sunumunda görev alan eğitici, asistan, aile sağlığı elemanı ve eğitim kurumuna yapılacak ödemeler ve sözleşme esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; a) Aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile sözleşme imzalamış olan eğitim kurumlarını, b) Kurumsal sözleşme kapsamında görev yapan eğiticileri, asistanları ve aile sağlığı elemanlarını, kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu veya eğitim kurumunca görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini, b) Asistan: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alan ve eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, eğitim aile sağlığı merkezlerinde veya biriminde aile hekimliği hizmeti veren asistan/araştırma görevlisini, c) Aylık başarı yüzdesi: Asistan ve aile sağlığı elemanının, o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapması gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine orantısının yüz ile çarpımı, ç) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, d) Eğitici: Eğitim aile sağlığı merkezinde veya biriminde, tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenen sorumluluğu çerçevesinde, asistanlarca sunulan aile hekimliği hizmetlerini ve bu

3 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 personelin eğitimlerini koordine eden, öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistan gibi tıpta uzmanlık mevzuatına göre eğitim vermeye yetkili kişileri, e) Eğitim aile hekimliği birimi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, aile hekimliği hizmeti veren bir asistan ile en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı, f) Eğitim aile sağlığı merkezi: Eğiticinin gözetim ve koordinasyonunda, bir veya birden fazla asistan ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği ve tamamı eğitim aile hekimliği birimlerinden oluşan sağlık kuruluşunu, g) Eğitim kurumu: Tıpta uzmanlık mevzuatına göre aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren üniversite ya da Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu eğitim ve araştırma hastanelerini, ğ) Entegre sağlık hizmeti: Kurumca belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini, h) Geçici asistan: Asistanın yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan asistanı, ı) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan aile sağlığı elemanını, i) Geçici eğitici: Eğiticinin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan eğiticiyi, j) Gezici sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Kurumca belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini, k) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu, l) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu, m) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü, n) Tavan ücret: 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti, o) Yerinde sağlık hizmeti: Asistan ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini, ifade eder. Kurumsal sözleşme esasları MADDE 5 (1) Eğitim kurumları ile yapılacak olan kurumsal sözleşme Ek-1 e göre düzenlenir. Bu sözleşmeleri Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu veya Üniversite Rektörlükleri

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : ile imzalamaya ve sözleşmeyi sona erdirmeye Kurum yetkilidir. Kurum sözleşme yapma yetkisini valiliklere devredebilir. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilgili kuruma; tıpta uzmanlık eğitimi yerleştirme dönemlerinde, tahsis edilen aile hekimliği uzmanı asistan kontenjanı kadar, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi uyarınca sözleşmeli aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi kontenjanı tahsis edilir. (2) Eğitim aile sağlığı merkezinde ve eğitim aile hekimliği biriminde görev yapacak olan eğitici, asistan ile aile sağlığı elemanları eğitim kurumu tarafından belirlenir ve Kuruma bildirilir. Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanları izinler, disiplin işlemleri ve kazanç getirici faaliyet yasağı bakımından kendi mevzuatına tabidir. (3) Eğitim aile sağlığı merkezleri ve eğitim aile hekimliği birimleri, eğitim faaliyetleri haricindeki iş ve işlemleri ile fiziki ve teknik şartlar bakımından 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesi kapsamında yapılan denetimlere tabidir. Denetimler neticesinde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluk, gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını temin etmek amacıyla ilgili eğitim kurumuna bildirilir ve eksiklik veya uygunsuzluğun giderilmesi için onbeş gün süre tanınır. Sürenin sonunda aynı uygunsuz durumun devamı halinde ikinci ihtar yapılarak yine onbeş gün süre verilir. Üçüncü kez yapılan denetimde de aynı durumun devam ettiği tespit edilir ise kurumsal sözleşme Kurumca tek taraflı olarak feshedilir. (4) Eğitim aile hekimliği birimleri ile bu birimlerde görevli asistan ve aile sağlığı elemanlarının hafta içi çalışma süresi, kırk saatten az olmamak kaydıyla 25/1/2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde belirlenir. Eğitim aile sağlığı merkezi, asistanlar ve aile sağlığı elemanları tarafından nöbet tutulması suretiyle hafta içi çalışma süresine ilave olarak cumartesi günleri de sekiz saat hizmete açık tutulur. Bu durumda cumartesi günleri için çalışma saatleri; çalışma yerinin şartları da dikkate alınmak suretiyle çalıştığı bölgedeki kişilerin ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim kurumunca teklif edilir ve müdürlükçe uygun görülmesi halinde onaylanır. Eğitim faaliyetleri sağlık hizmetinin kesintisiz ve etkin sunumunu olumsuz etkilemeyecek şekilde eğitim kurumunca yürütülür. Eğitim aile hekimliği birimlerinde görevli eğiticilerin haftalık çalışma süresi kendi mevzuatına göre belirlenir. Ancak eğitici haftalık asgari on saat eğitim aile sağlığı merkezlerinde hizmet verir. (5) Eğitim aile sağlığı merkezindeki birimlerde bir eğitici en fazla on birimin (asistanın) sorumluluğunu üstlenebilir. Eğitim kurumunda birden fazla eğiticinin bulunduğu hallerde birimlerin (asistanların) sorumluluğu eğiticiler arasında paylaştırılır. (6) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede eğitim kurumunca öncelikle aynı eğitim aile sağlığı merkezinde çalışanlar arasından olmak üzere görevlendirme

5 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 yapılır. Eğitim aile hekimliği birimleri için ise aynı aile sağlığı merkezindeki diğer eğitim aile hekimliği birimlerinden görevlendirme yapılır. Bu fıkraya göre yapılan görevlendirmeler en geç ilgilinin birimini boşalttığı tarihte müdürlüğe bildirilir. (7) Asistanın eğitim süresinin tamamlanması, ücretsiz izin kullanması, istifa etmesi ve diğer nedenlerle görevlendirilecek asistan olmaması durumunda birim müdürlüğe devredilir. Bu devir işlemi yapılıncaya kadar aile hekimliği hizmeti doğrudan eğitici tarafından verilebilir. Müdürlüğe devir edilen bu birimlere sekiz ay süre ile eğitim kurumunun hakları korunarak müdürlükçe görevlendirme yapılır ve bu birimler yerleştirmeye açılmaz. Müdürlükçe görevlendirme yapılan sekiz aylık sürenin dolmasını müteakip, eğitim kurumunda aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlamış asistan bulunmaması durumunda eğitim kurumu ile yapılmış olan kurumsal sözleşmeden doğan haklar sona erer. (8) Eğitim kurumları ile yapılacak sözleşmenin süresi iki yıl olup, sözleşme süresi sonunda taraflarca sözleşmenin feshine ilişkin iki ay öncesine kadar yazılı bir bildirimin yapılmaması durumunda sözleşme kendiliğinden yenilenmiş kabul edilir. Eğitim kurumu ile yapılan kurumsal sözleşmenin sona ermesi veya fesih edilmesi durumunda müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemeler MADDE 6 (1) Eğitim aile hekimliği birimlerinde kişi kaydı, görev yapacak asistan için açılan birime yapılır. Eğitim kurumuna yapılacak ödemelerde, eğitim aile hekimliği birim sayısına göre; a) Bir birim için, kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL, b) İki ila üç birim için, kayıtlı kişi başına 4,5 (dört lira elli kuruş) TL, c) Dört ve üzeri birim için, kayıtlı kişi başına 4 (dört) TL, ç) Birden fazla eğitim aile sağlığı merkezinde hizmet sunan eğitim kurumlarında toplam 6 ve üzeri eğitim aile hekimliği birimi için ise kayıtlı kişi başına 5 (beş) TL esas alınır. (2) Müdürlük ilgili ödemeyi eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödeme bilgileri ile beraber eğitim kurumlarının döner sermaye işletmelerinde bu amaçla açılacak hesaplara aktarır. Aktarılacak tutar her halükarda üçüncü fıkranın (a) bendi kapsamında döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemelerden az olamaz. (3) Kurumca yapılacak ödemelerde aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının kadroya bağlı ödemeleri eğitim kurumunca ilgili kurum bütçesinden, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olmamak üzere yapılacak ödemeleri ise bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca aktarılan tutarlardan karşılanmak suretiyle ilgili kurumun döner sermaye bütçesinden peşin olarak ödenir.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : b) Eğitim kurumunca, Kurum tarafından yapılacak ödemelerden öncelikle asistan, eğitici ve aile sağlığı elemanlarına 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ödemeleri ay sonunda 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca döner sermaye bütçesinden yapılacak ödemeler sırasında mahsup edilir. c) Bu maddede belirtilen ödemeden yararlanan personele, ayrıca 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesi ((e) fıkrasının ikinci paragrafı hariç) uyarınca herhangi bir şekilde ek ödeme yapılmaz. (4) Hizmet verilen eğitim aile sağlığı merkezinin veya biriminin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya ve benzeri giderleri ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. (5) Laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, tetkik, teşhis ve tıbbi sarf malzemelerine ilişkin giderler ile gezici ve yerinde sağlık hizmetlerine ilişkin giderler ikinci fıkra uyarınca aktarılan tutarlardan olmak üzere eğitim kurumunca karşılanır. (6) 5 inci maddenin yedinci fıkrası çerçevesinde müdürlüğe devredilen birim/merkez için eğitim kurumuna herhangi bir ödeme yapılmaz. (7) Eğitim kurumuna, her eğitim aile hekimliği birimi için, birimin açıldığı tarihten itibaren kayıtlı kişi sayısı 2800 e ulaşana kadar en fazla sekiz ay boyunca 2800 kayıtlı kişi üzerinden ödeme yapılır. Eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler MADDE 7 (1) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve/veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görevlendirilen eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. (2) Asistana 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; a) Kayıtlı kişiler için; 1) Gebeler için (3) katsayısı, 2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı, 3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı, 4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı, 5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı, esas alınarak asistan için ödemeye esas puan hesaplanır. Puan hesaplanırken kayıtlı kişiler katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısı ile çarpılır. Bu puanlar toplanarak ödemeye esas toplam puan bulunur. Bu puanın (1,38) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz.

7 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 b) Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2,5 i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez. (3) Eğiticiye 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan ve kendi sorumluluğunda olan her bir asistana yapılan ödemeden, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirlenmiş usul ve esaslara göre kesinti yapıldıktan sonra elde edilen toplam tutarın, Ek-2 de yer alan eğitici ödeme tablosunda gösterilen katsayılar ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır. Eğitim kurumunca, asistan sayısının yetersizliği nedeniyle sadece bir eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde ilk sekiz ay boyunca eğitici için hesaplanmış olan brüt ödeme; 2,65 katsayısıyla, iki eğitim aile hekimliği birimi açılması halinde 1,6 katsayısıyla çarpılarak yapılır. Birim sayısı değiştiği ayı takip eden aydan itibaren bu hesaplama yöntemi değiştirilir. Bu hesaplama yöntemi ilk birimin açılışından itibaren sekiz ay süre ile geçerli olur. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 3,5 i tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez. (4) Aile sağlığı elemanı için 6 ncı maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde ilgili hesaba aktarılan tutardan; ikinci fıkranın (a) bendindeki puan hesaplama yöntemi uygulanarak ödemeye esas puan hesaplanır. Bu puanın (0,44) değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak miktarda ödeme yapılır ancak 4000 üzeri kayıtlı kişi için ödeme yapılmaz. Cumartesi günleri 5 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hizmete açık tutulan eğitim aile sağlığı merkezinde görev yapanlara fiilen çalıştıkları günler karşılığında ayrıca tavan ücretin yüzde 2 si tutarında ödeme yapılır. Bu günler için ayrıca nöbet ücreti ödenmez. (5) Eğitim aile sağlığı merkezlerinde ve birimlerinde; eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında bulunamadığında; bu kişilere birinci fıkra uyarınca yapılması gereken ödemelerin, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından fazla olması halinde fazla olan kısmın % 50 si çalışılan gün sayısı ile orantılı olarak sadece görev yapan geçici eğitici, asistan ve aile sağlığı elemanına ödenir. (6) Eğitim kurumuna bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasına istinaden ödeme yapıldığı sürece, asistan ve aile sağlığı elemanına yapılacak kayıtlı kişi ödemesi 2800 e tamamlanan kişi için (0,79) katsayısı dikkate alınarak hesaplanır. Asistan ve aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler MADDE 8 (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı başarı yüzdesine göre eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan her bir asistandan 7 nci maddenin ikinci fıkrasına, her bir aile sağlığı elemanından 7 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre hesaplanan brüt ücretin; a) Aylık başarı yüzdesi, % 98 - % 97 ise % 2 si, b) Aylık başarı yüzdesi % 96 - % 95 ise % 4 ü,

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : c) Aylık başarı yüzdesi % 94 - % 90 ise % 6 sı, ç) Aylık başarı yüzdesi % 89 - %85 ise % 8 i, d) Aylık başarı yüzdesi, % 85 ten daha düşük olanlar için % 10 u, esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek asistana ve aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeden düşülür. (2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul ve esasları Kurumca belirlenerek duyurulur. (3) Köy veya mahalle yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz. (4) Bu madde uyarınca asistanlardan yapılacak kesintilerin toplamı, 7 nci maddenin ikinci fıkrası uyarınca, aile sağlığı elemanlarından yapılacak kesintilerin toplamı ise 7 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20 sinden fazla olamaz. (5) Asistan ve aile sağlığı elemanından bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılacak kesintiler ile 7 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hesaplamalar nedeniyle eğiticilere yapılacak ödemelerde oluşabilecek azalış miktarı eğitim kurumuna yapılacak ödemeden düşülür. Bu madde uyarınca eğitim kurumundan yapılacak kesintilerin toplamı, eğitim kurumuna ödenecek brüt tutarın % 20 sinden fazla olamaz. (6) Bu maddenin birinci fıkrası dışındaki tüm kesintiler eğitim kurumunca yapılır. (7) Eğitim aile sağlığı merkezi olmayan aile sağlığı merkezlerinde hizmet veren eğitim aile hekimliği birimlerinin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, onarım, danışmanlık, sekretarya, laboratuvar, tetkik, sarf malzemesi ile benzeri giderleri için eğitim kurumuna ödenmesi gereken tutardan müdürlük tarafından kesinti yapılarak ilgililere ödenir. Diğer hususlar MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır. (2) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan Türk Lirası tutarlar ile 7 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarında yer alan değişken katsayılar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır. (3) Kurum, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Kurumun resmî internet sayfasında ilan edilir ve asistanlara, eğiticilere, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır. Yürürlük MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

9 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından: TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 12/7/2006 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin madde başlığındaki komisyonluğu ibaresi komisyonu olarak ve 3 üncü fıkrasındaki komisyonluğuna ibaresi komisyonuna olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. e) Oda Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Temsilciler, meslek alanıyla ilgili kurulmuş ve kurulacak komisyonların üyelerine bütçe ile belirlenen hakkı huzur veya oturum ücretleri ile diğer her türlü ödemeleri aynen veya değiştirerek onaylamak. Genel kurulca belirlenen kadrolarda tam gün esaslı çalışma yapmak üzere Oda Yönetim Kurulunca atanacak Oda Genel Sekreteri, Mesleki Danışman, Mesleki Koordinatör ve Oda personel ücretlerini saptamak. Oda Yönetim Kurulunu; mesleki konulara ilişkin olarak, mesleki danışmanlık hizmet sunucularından iş bitirme esaslı satın alınacak hizmetler ve yapılacak hakkı huzur ödemelerini belirlemek, danışmanlar ile istisna akdi niteliğinde uzmanlık ve müşavirlik hizmet sözleşmesi yapmak üzere Oda dönem bütçesi ile yetkilendirmek,

11 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. ş) Oda amaç ve görevleri doğrultusunda; basın toplantısı, basın açıklaması, basınla görüşme gibi kamuoyu oluşturmaya yönelik her türlü etkinlikte bulunmak, t) 29/6/2006 tarihli ve 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun uyarınca meslek mensupluğu ruhsat belgesi almaya hak kazanan meslek mensuplarının; 5531 sayılı Kanundaki mesleki faaliyet konularına ilişkin hak ve yetkileri kullanırlarken uymaları gereken mesleki ve etik kurallar, ürettikleri mesleki çıktıların vizelenmesi, zorunlu mesleki eğitimlere katılmaları konularında uymaları gereken usul ve esasların belirlendiği ve meslek mensupluğu ruhsat belgesi Odadan teslim alınırken veya eski ruhsat belgelerinin yıllık vizeleri yapılırken bir defaya mahsus olmak üzere Odaya vermek zorunda oldukları taahhütname esaslarını belirlemek, u) Oda üyelerinin ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi konularında gelişmelerini sağlamak amacıyla; mesleki temel eğitim, serbest meslek mensupluğuna hazırlama, mesleki geliştirme ve mesleki uzmanlık eğitimlerini yapmak, ü) Oda Yönetim Kurulu kararlarının; noter tasdikli karar defterine kalemle yazılması veya bilgisayar ortamında yazılıp çıktısının karar defterine yapıştırılması, karar ve eklerinin üyelerce imzalanması, gerektiğinde karar eklerinin özel dosyada tarih ve karar numara sırasına göre ve karar defterinin eki olarak muhafaza etmek suretiyle alınmasını sağlamak, MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 35 (1) Yürütme kurulunda görev almamış Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, mesleki uygulama, yayın-tanıtım, medya, sosyal ilişkiler ve mesleki eğitim konularında görev alırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıntılı görev ve yetkileri Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda belirlenir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 39 (1) Onur Kurulu üyelerinin red ve çekilme nedenleri hakimlerin 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda gösterilen red ve çekilme nedenlerinin aynıdır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 59 (1) Şubelerin ayrı bütçesi bulunmayıp Oda bütçesi içinde düzenlenir. Oda Yönetim Kurulu şubelerin bütçe uygulamasında yetkili ve sorumludur. (2) Şubelerin giderleri, Oda bütçesinin şubeler gider faslından karşılanır. (3) Şubeler para tahsilâtını, Oda Yönetim Kurulunun belirlediği konularda vereceği yetkiye dayanarak Odaca teslim edilen üç örnekli tahsilat makbuzları ile yapabilir. Şubelerin tahsil edeceği gelirler Oda Genel Merkez hesaplarında toplanır. Şubeler elde ettikleri gelirlerden hiçbir şekilde harcama yapamazlar. Şubelerin kasa limitini aşan gelirler o gün içinde ya da kasa defterine şerh verilerek ertesi gün sabah şubenin banka hesabına yatırılır.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 26 Eylül 2014 Sayı : (4) Şubeler, kasa defteri tutulmasından ve günlük işlemlere ait tahsilat ve ödeme dökümü cetvellerinin bir nüshası ile birlikte fiş asıllarının takip eden ayın beşinci günü mesai bitimi sonuna kadar Oda merkezine gönderilmesinden sorumludurlar. (5) Oda Yönetim Kurulunca, şube merkezlerinin bulunduğu yerdeki herhangi bir banka şubesi ile doğrudan veya resmi yazı ile ilişki kurarak vadesiz hesap açar ve şubeye bu hesabı kullanma yetkisi verebilir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi halinde temsilciliklerde de aynı yöntemle banka hesabı açılabilir. (6) Şubeler, bu hesaplara gönderilen avanslardan harcama yapabilir. Şubelere gönderilecek avans miktarı; Oda gelirlerinin gerçekleşme oranı, şubenin yapacağı etkinlik ve harcama kaleminin önemi, şubeler için ayrılan gider bütçe ödeneklerinin mevcut durumu dikkate alınarak Oda Genel Merkezi tarafından değerlendirilerek belirlenir ve gönderilir. (7) Temsilciliklerin yapacakları faaliyetler Oda Genel merkezince değerlendirildikten sonra uygun görülmesi halinde doğrudan Oda Genel Merkezince harcama yapılabilir. (8) Şubeler ile uygun bulunması halinde temsilciliklerde demirbaş alımları ile personel atamaları ve çıkarmaları ancak Oda Yönetim Kurulu kararı ve verilecek yetkiye dayanarak yapılabilir. (9) Şube gelir ve giderleri, Oda Genel Merkezinden muhasebeleştirilir. Muhasebeleştirme ve denetleme işlemleri kapsamında aşağıdaki işlemler yapılır. a) Şubeler için Oda merkezince üç örnekli tahsilat makbuzları bastırılarak gönderilir. Bu makbuzların birinci örneği ilgilisine verilir. İkinci örneği Şube merkezinde saklanır. Üçüncü örneği ve dip koçanı Oda merkezine gönderilmek üzere muhafaza edilir. b) Harcama belgeleri iki nüsha düzenlenir, aslı Oda merkezine gönderilmek üzere saklanır, sureti Şube merkezinde saklanır. c) Banka dekont ve ekstra föyleri iki nüsha alınır, aslı Oda merkezine gönderilir, suretleri Şube merkezinde saklanır. ç) Tüm muhasebe belgeleri her ay Odaya, en geç bir sonraki ayın beşinci günü mesai bitimine kadar eksiksiz gönderilir. (10) Oda Yönetim Kurulu, bu maddenin uygulamasında beraberliğin sağlanması için tebliğ yayımlayabilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Birlik, Oda ve Şube Yönetim Kurulunun asil üyelerinden, Denetim ve Onur Kurulu asil ve yedek üyelerinden temsilci atanmaz. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. (3) Oda ve şube organları üyeleri ile Oda çalışmaları için görevlendirilen üyelere ve üçüncü kişilere; görevleri nedeniyle ikamet ettikleri il sınırları dışına gitmeleri halinde, Oda Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda harcırah ve yolluk ödenir. Oda Yönetim Kuruluna

13 26 Eylül 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 katılacak delegeler, doğal delegeler, TMMOB Genel Kuruluna katılacak Oda delegeleri ile adaylara geldikleri iller dikkate alınarak Oda Yönetim Kurulunca saptanacak miktarlarda yolluk ve benzeri giderler Oda bütçesinin ilgili bölümlerinden karşılanarak ödenebilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (2) Oda Yönetim Kurulu, bütçenin gider bölümleri ya da maddeleri arasında ihtiyaç halinde ödenek aktarması yapabilir. Aktarılan ödeneğin, hangi maddeler için olduğu da Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Bölümler arasında aktarma yapılmakla birlikte ihtiyaç giderilemediği takdirde, bütçe tasarrufundan karşılanmak üzere, o bölüm için gerekli harcama yapılır. Bu fazla harcama, Genel Kurulun onayına sunulur. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 12/7/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1-10/9/ /6/ Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞLER İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : 29478 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Kasım 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29168 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6897 Gelir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Karar Sayısı : 2015/78 1 Açık bulunan 1

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı