BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ"

Transkript

1 **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla kaldırılmış yerine tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağı hükme bağlanmışken sonrasında 6335 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenleme ile belli kriterlere sahip sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması gerektiği düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Buna karşın diğer sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin henüz faal bir düzenleme getirilmemiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yerleştirilmeye çalışılan bağımsız denetim tüm sermaye şirketlerini kapsamadığından diğerleri açısından denetim konusunda tereddütler ve gerekliliği tartışılır olmuştur. Bu bildirinin konusu; denetimin öneminin ve işletmelere sağlayacağı katkıların ortaya konulmasıdır. Bildirinin amacı; bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından denetimin öneminin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olmayan İşletmeler Jel Sınıflandırması:M41, M42 1

2 **001**E THE SIGNIFICANCE OF AUDIT FOR COMPANIES NOT SUBJECT TO INDEPENDENT AUDIT Dr. Hakan Taştan Abstract Whereas the auditing system was abolished completely pursuant to the Turkish Commercial Classification No and, instead, it was decided that all equity companies would be subject to independent audit, the new regulation in accordance with the Law No suggesting that equity companies only having certain criteria should be subject to independent audit was put in force. On the other hand, no active regulation has been brought in relation to audit of other equity companies yet. In parallel with the developments in the world, hesitations about independent audit, which is tried to be implemented in our country as well, have been around and whether it is necessary or not has been controversial in terms of others because it does not cover all equity companies. The subject of this paper is to highlight the significance of independent audit, and its contributions to businesses. The aim of this paper is to evaluate the significance of audit in terms of companies not subject to independent audit. Keywords: Audit, Independent Audit, Companies Not Subject to Independent Audit Jel Classification: M41, M42 2

3 **002**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: Öğr. Gör. Yusuf ESMER Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Özet Bu çalışmada, ulusal muhasebe standartları dergilerinde literatür taraması yapılarak, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda yer alan makalelerin dönemi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen UFRS Dünyası dergisinin yılları taranmış ve 60 makale incelenmiştir. Makaleler konularına, türlerine, veri toplama yöntemine, yazar sayısına ve yazarların ülkelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tablo, çalışmanın ana gövdesini oluşturmaktadır. Böylece Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS) yazının fotoğrafı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Literatür Taraması, UFRS Dünyası Jel Sınıflandırması:M41, M42 3

4 **002**E INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS LITERATURE REVIEW: Lec. Yusuf ESMER Abstract In this study, literature review was conducted in the journals of national accounting standards; International Financial Reporting Standards (UFRS) of the articles in the period were examined. In this context, the magazine examined the World of IFRS for the years were screened and 60 articles were examined. Articles on the subject, type, data collection methodology, the number of authors and writers are classified according to their country. This classification resulting table, constitute the main body of work. Thus the International Financial Reporting Standards (IFRS) were studied to reveal the photo of the article. Key Words: IFRS, Literature Review, World of IFRS Jel Classification: M41, M42 4

5 **003**T DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET Mali tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Mali durum tablosunda yer alan varlık ve borçların farklı ölçüm esaslarına göre ölçümü yıllardır süregelen bir uygulamadır. Ölçüm süreci, muhasebe işlevinin çok önemli bir bölümünde yer almaktadır. Kavramsal Çerçeve paragraf 99 da ölçüm finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel maliyet ölçüsü geleneksel olarak güvenilir, uygulanması kolay ve ucuz olması açısından uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve uygulamacıları tarafından benimsenmiş bir ölçüm ölçüsüdür. Ülkemizde, TMS/TFRS lerde tarihsel maliyet esasının avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmuş, tarihsel maliyetten ödün vermeyerek karma bir ölçüm sistemi oluşturulmuştur. TMS/TFRS incelendiğinde; birincisi ilk kayıtta, ikincisi ise daha sonraki dönemlerde yapılan yeniden ölçümlerde olmak üzere iki aşamalı bir ölçüm süreci benimsemiştir. Yapılan bu iki ölçümlerde farklı ölçüm esaslarının kullanılabildiği gözlemlenmektedir. Türkiye de, Türk Ticaret kanunun değişmesi ve Muhasebe standartlarının benimsenmesi ile yıllardır vergi muhasebesi anlayışına göre muhasebe anlayışının kabul edildiği ülkemizde yeni bir çığır açılmaktadır Bu çalışmanın amacı Muhasebe standartlarında benimsenen değerleme ölçümleriyle Vergi hukuku ve vergi muhasebe yaklaşımda yer alan değerleme ölçümlerini karşılaştırmasını yapmaktır. Anahtar kelimeler: Değerleme, ölçüm, muhasebe, standart, karşılaştırma Jel Sınıflandırması:M4 5

6 **003**E COMPARISON OF EVALUATION MEASUREMENTS WITH TAX PROCEDURE LAW IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS OF TURKEY Asst. Prof. Dr. Aysel GÜNEY Abstract Process of determination of monetary amounts of items included in financial accounts is defined as evaluation. Measurement of assets and liabilities included in financial statement according to various measurement principles is an application that has been holding on for years. Measurement process takes part in very integral part of accounting function. Measurement is defined as determination process of monetary amounts that elements included in financial statements will be actualized and shown in balance sheet and income statement in paragraph 99 of Conceptual Framework. Historical cost measure is a measurement measure that is adopted by accounting theoriticans and practitioners for long years in the aspect of that it is confidental traditionally, easy and affordable to exercise. In our country, advantages and disadvantages of historical cost principal have been considered in TMS/TFRSs and a mixed measurement system has been composed without conceding historical cost. When TMS/TFRS examined; a two-stage measurement process consisting of the first one in first register and the second one in re-measurements carried out in afterward periods has been adopted. It is observed that various measurement principles may be used in these two measurements to be carried out. In Turkey, where accounting perception according to tax accounting perception through amendment of Turkish Commercial Classification and adoption of Accounting standards in our country, a new era has been being marked. Purpose of this study is to carry out comparison of evaluation measurements adopted in Accounting standards and evaluation measurements included in Tax legislation and tax accounting approach. Key words: Evaluation, measurement, accounting, standard, comparison Jel Classification:M4 6

7 **004**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Dünya üzerinde son yıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan piyasalararası entegrasyon olgusu sonucu, küresel bazda karşılaştırılabilirliği sağlayabilmek için, küresel standartlara göre hazırlanmış finansal tablolara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tek bir finansal raporlama dilinin kullanılması yönünde dünya üzerinde bir gereklilik doğmuştur. Uluslararası finansal raporlamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması adına, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yayınlanmıştır. Türkiye de finansal raporlamadaki standartlaşma konusundaki gelişmelere kayıtsız kalmamış, uluslararası bazda standartlaşma sürecine aktif olarak katılmıştır. Muhasebe standartlarının uygulanmasında en önemli görev mesleği icra edenlere düşmektedir. Bu nedenle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nin muhasebe meslek mensupları tarafından benimsenme düzeyinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada; muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algılarının, UFRS nin faydalarına dair beklentilerinin ve UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Bolu ilinde faaliyet gösterip, Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olan meslek mensupları ile gerçekleştirilecek olan anketler vasıtasıyla toplanacaktır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, Bolu ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algıları, UFRS den beklentileri, UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Bolu ili ile sınırlı olan bu çalışmanın örnek kütlesi, elde edilen bulgular çerçevesinde ileriki çalışmalarda genişletilecektir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları, Muhasebe Meslek Mensupları. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 7

8 **004**E A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONS ABOUT UFRS: A CASE OF THE CITY OF BOLU Asst.Prof.Dr. Tülay YEL Asst.Prof.Dr. Meziyet Sema ERDEM As a result of the integration between markets in parallel with the changes and developments in the world in recent years, in order to make global comparability possible, financial statements prepared according to global standards have been needed and it has been found to be necessary to use an only one financial reporting language in the world. In order to eliminate the differences in international financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS) were published by International Accounting Standards Board. Also, Turkey has not been unconcerned about the developments in financial reporting standards and has participated in the standardization process on international basis actively. Applying accounting standards has been expected to be done by the members of the profession. Thus, it is highly important to find out the level of the acceptance of UFRS by the members of the accounting profession. In this study, it is aimed to find out the perceptions of the members of the accounting profession about UFRS, the expectations of the members of the accounting profession about the benefits of UFRS and the opinions of the members of the accounting profession about how to make UFRS successful in the Turkish geography. The data in this study will be gathered through the scales which will be answered by the members of the accounting profession registered in the Union of Chambers of Certified Public Accountants in Bolu. After analyzing the data, the perceptions of the members of the accounting profession in Bolu about UFRS, their expectations about UFRS, their opinions about the factors which will make UFRS successful in the Turkish geography will be found. The sample of this study which is limited by Bolu will be expanded later according to the findings of this study. Keywords: Accounting Standards, International Accounting Standards, Members of Accounting Professions. Jel Classification: M40, M41, M49 8

9 **005**T TMS 2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE VERGİ USUL KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. S. Alpagut Şenel Cumhuriyet Üniversitesi-Cumhuriyet MYO Öğr.Gör. Tuba Sarıkaya Cumhuriyet Üniversitesi-Cumhuriyet MYO Özet Stoklar, bir yıl içerisinde satılıp nakde dönüştürülecek varlıklar oldukları için cari varlıklar olarak adlandırılmaktadırlar. TMS 2 Stoklar standardı; stok maliyetlerini tespit etme yöntemleri, stok maliyetlerinin içeriğinin ne olduğu, stok maliyetlerinin gidere dönüşme yolları, stoklar ile ilgili uygulamaya konacak değerleme yöntemleri ve stoklar ile ilgili değerleme işlemlerinin finansal tablolara ne şekilde yansıyacağı ve raporlanacağı konularında bilgi vermekte ve açıklama yapmaktadır. TMS-2 Stoklar standardı, kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinden, normal maliyet yöntemini önerirken, vergi mevzuatımız tam maliyet yöntemini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle normal maliyet yöntemi ve tam maliyet yöntemlerinin sabit giderlere yaklaşımlarında, muhasebe kayıtlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı bu farklılıkları tespit etmek ve TMS 2 ve VUK na göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Anahtar Kelimeler: TMS 2, Stoklar, Tam Maliyet ve Normal Maliyet. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49. 9

10 **005**E COST CALCULATION METHODS UNDER IAS 2 INVENTORIES STANDARD AND COMPARISON WITH TAX LAW Asst.Prof.Dr. S. Alpagut Şenel Lec. Tuba Sarıkaya Abstract Inventories, to be converted into cash within a year sold assets to current assets as they are called. Standard TAS 2 Inventories; The cost of inventories detection method, inventory cost of the content, which is what the stock cost expenditures become ways, inventories related to be implemented in valuation methods and inventories related to valuation of the financial statements in what way will be reflected and reported that the issues in giving information and explanations operate.while Turkish Accounting Standars-2 Inventories Standard suggests the normal cost method among the cost calculation methods according to the scope, our tax legislation requires the actual cost method. Therefore, fixed cost approaches of the normal cost method and the actual cost methods makes differences in the accounting records. Keywords: TAS 2,Inventory, Full Cost and Normal Cost. Jel Classification: M40, M41, M49. 10

11 **006**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRE MUHASEBESİNE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ: BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Sinan AYTEKİN Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü İrem DOĞAN Balıkesir Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Özet Günümüzde küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin de yaşanmasıyla beraber temelinde sosyal sorumluluk kavramını barındıran çevre muhasebesi giderek önem kazanmıştır. Çevreye duyarlı pazarlama anlayışının gündemdeki yerini koruması aynı zamanda çevreye duyarlı yeşil muhasebe kavramına da dikkatleri çekmiştir. Ancak buna rağmen gerek tekdüzen hesap planında çevresel maliyetlere yer verilmemesi gerekse de Uluslararası Muhasebe Standartlarında çevresel maliyetler için tanımlanmış bir standart olmayışı yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmeler için bir boşluk yaratmaktadır. Bu nedenle günümüz koşullarında sadece işletmelerin değil, bununla beraber muhasebe meslek mensuplarının da çevreden sorumlu tutulması gerektiği görüşü hakim olmaktadır. Buradan hareketle çalışmada öncelikle çevre muhasebesi kavramı açıklanmaya çalışılmış sonrasında ise Balıkesir İlinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının çevre, çevresel sorunlar ve çevre muhasebesine yönelik bilgi, düşünce ve algılarını ölçmek amacıyla uygulanmış dört bölümden oluşan anket analiz edilmiştir. Geçerli olan 114 anketten elde edilen veriler ışığında çevre konusunu dikkate almayan bir muhasebe sisteminin sosyal sorumluluk olgusuna aykırı düşeceği ve çevre muhasebesi ile çevresel raporlamanın yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesi gerektiği algısının varlığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre, Muhasebe Meslek Mensupları, Çevre Muhasebesi JEL Sınıflandırması: E01, M41, Q56 11

12 **006**E THE MEASUREMENT OF PERCEPTION OF THE ACCOUNTING PROFESSIONS TO ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: A STUDY IN BALIKESİR Asst.Prof.Dr.Sinan AYTEKİN St.İrem DOĞAN Abstract Nowadays environmental accounting, including the concept of social responsibility has become increasingly important because of the negative effects of global warming as well as economic, social and technological developments. Environmentally sensitive marketing approach is still important, which has caused us to be aware of environmentally conscious green accounting. Besides not including environmental costs in uniform chart of accounts, International Accounting Standards are lack of a defined standard in the intense competitive environment caused a gap in the intense competitive atmosphere of the businesses organization. Therefore; it is thought that not only businesses organization but also Province operating in the accounting professions should be responsible for the environment. Starting from this point, firstly, in this research environmental accounting concept has been tried to explain and then a questionnaire, a four- part, has been analyzed in order to find out the knowledge, thoughts and perceptions of Province operating in the accounting professions about the environmental issues and environmental accounting. According to the data got by the questionnaire, applied to 114 participants, it has been found out an accounting system which does not take into consideration environmental issues will be contradicted with social liability and environmental accounting environmental reporting should be obligatory by the legal arrangements. Keywords: Environment, Accounting Professions, Environmental Accounting JELClassification: E01, M41, Q56 12

13 **007**T ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Öğr.Gör. Tuğba ÖRS Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Özet Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, gerçeğe uygun değer esasında ölçüm ve raporlama yapılabilmesi için bazı yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de hurda değerin amortisman hesaplamalarında kullanılmasına yöneliktir. Ancak, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle hurda değerinin kesin bir şekilde tespit edilemiyor olması, bu yaklaşımın uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar karşılaştırılarak, yeni yaklaşımların uygulanabilirliği sorgulanmak istenmiştir. Buna bağlı olarak, hurda değerin tahmin edilerek amortisman hesaplamasına katılması ile TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle tahmin edilen hurda değerinin yararlı ömür süresi içerisinde değişmesi, paranın zaman değeri de göz önünde bulundurularak örneklendirilmiştir. Böylelikle, amortisman yöntemlerinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartları çerçevesinde nasıl uygulanabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar elimeler: Amortisman Yöntemleri, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Hurda Değer. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 13

14 **007**E EXAMANING OF DEPRECIATION METHODS WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARDS FRAMEWORK AND PRACTICE RECOMMENDATIONS Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Lec. Erkan ÖZTÜRK Lec. Tuğba ÖRS Abstract International Accounting/Financial Reporting Standards offers some new approaches in order to be done mesurement and reporting basis of fair value. One of these approaches is using scrap value in depreciation calculations. However, one of the most important obstacles in the implementation of this approach is determination of scrap value precisely on the date of entry assets of depreciation unit. In this study, applicability of new approaches has been questioned by comparing depreciation methods of Tax Procedure Law (TPL) and TAS 16 Tangible Fixed Assets. Accordingly, depreciation calculation estimating by scrap value and change of this value that estimated on date of entry assets of a depreciation unit in useful life in accordance with TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors are exemplified by taking into account the time value of money. Thus, recommendations that how to apply depreciation methods with International Accounting/Financial Reporting Standards framework are presented. Key Words: Depreciation Methods, International Accounting/Financial Reporting Standards, Scrap Value. Jel Classification: M40, M41, M49 14

15 **008**T KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Özet Kyoto protokolünün ana hedefi, ülkeler arasındaki zenginlik ve kapasite farklarını göz önünde bulundurarak insanlardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarını azaltmaktır. Karbon azatlımı ile ilgili iyileştirmelerin yapılması için, karbon muhasebesinin yöneticileri doğru kararlar alma noktasında desteklemesi gerekir. Sürdürülebilir iyileştirme için karbon muhasebesi,karbon azaltma hareket planları ve önlemlerinin tanımlanmasını, seçilmesini, açıklanmasını ve uygulanmasını destekler. Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının takip edilmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada karbon azaltma çalışmalarının ölçülmesi ve uluslararası muhasebe standratları açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Karbon Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Kyoto Protokolü Jel Sınıflandırması: M40, M41 15

16 **008**E ACCOUNTING FOR STUDIES TO REDUCE THE TOTAL CARBON EMISSIONS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Asst.Prof.Dr. Erdal YILMAZ Abstract The main goal of the Kyoto Protocol is to contain emissions of the main anthropogenic greenhouse gases (GHGs) in ways that reflect underlying national differences in GHG emissions, wealth, and capacity to make the reductions. In order to create real improvements in carbon reductions, carbon accounting must support managers to take the right decisions. Carbon accounting for sustainability improvements supports the identification, choice, introduction and implementation of carbon reduction action plans and measures. According to the accounting system, the amount of carbon dioxide that is released to air should be tracked, measured and reported. But there has been no authoritative guidance published on this issue by the International Accounting Standards Board. This study focuses on how to measure and accounting the studies for carbon reduction according to International Accounting Standards. Key Words: Carbon Accounting, International Accounting Standards, Kyoto Protocol Jel Classification: M40, M41 16

17 **009**T ARACI KURULUŞLARDA FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI (TFRS 7-9 TMS 39) KAPSAMINDA FİNANSAL YATIRIMLARIN İRDELENMESİ ( ) Yrd.Doç. Dr.(YMM-BD)E.Yasemin YEGİNBOY T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Özet 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye de sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilmiş 141 adet aracı kuruluş bulunmaktadır. Aracı kuruluşlardan; 100 adedi banka ve 41 adedi de aracı kurum olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir. Borsa İstanbul da 2014/3 döneminde günlük ortalama işlem hacmi Milyon TL olmuştur yılında Milyar TL ve 2012 yılında da Milyar TL işlem hacimleri gerçekleşmiştir. Bu hacimlerdeki işlemler aracı kurumlar ve bankalar tarafından yerine getirilmiştir. TFRS 9-Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TMS 39- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standartları aracı kuruluşların finansal tablolarında ve dipnot açıklamalarında önemli yer alan standartlardır. (TFRS 7-9)Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardının amacı; finansal araçların işletmenin finansal durumu ve performansı açısından önemi ve işletmenin dönem içerisinde ve raporlama dönemi sonunda finansal araçlar nedeniyle maruz kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile işletmenin sözü edilen riskleri yönetme şeklidir. (TMS 39)Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının amacı da; finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir. Finansal araçlar; finansal varlık ve finansal borçları içerir. Finansal Yatırımlar olarak gruplanan; 1. Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 4. Maliyetle Değerlenecek Finansal Varlıklar 17

18 finansal durum tablosu(bilanço) veya dipnotlarda kamuoyuna açıklanır. Yıllar itibariyle incelendiğinde aracı kuruluşlarda finansal yatırımlar varlıklar içerisinde önemli paylara sahip olmaktadır.bu bildirinin hazırlanmasındaki amaçta; aracı kuruluşlarda TFRS 7-9 ve TMS 39 kapsamındaki finansal yatırımlarının dönemlerinde finansal durum tablosu değişimleri ile finansal performans tablosuna yapmış olduğu etkileri istatistiksel yöntemleri uygulayarak değişimlerini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası, Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar, Finansal Faaliyetler, Finansal Yatırımlar, TFRS., TMS. Jel Sınıflandırması: G1, G100, G20, M41, M48 18

19 **009**E FINANCIAL INSTRUMENTS STANDARD (TFRS 7-9)& (TAS 39) WITHIN ANALYSIS OF FINANCIAL INVESTMENTS IN CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES ( ) Asst.Prof. Dr. E.Yasemin YEGİNBOY Abstract In the first quarter of 2014 in Turkey authorized to engage in capital market intermediaries are 141 organizatıons. 100 brokerage firms and 41 banks as a broker. was authorized to engage in capital market activities. Istanbul Stock Exchange in 2014/3 period, the average daily trading volume was 2,854 million TL. Trading volumes was 17,758 Billion TL in 2013 and in 2012 was Billion TL. This volume of the procedures were fulfilled by brokerage firms and banks. TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - TFRS 9 Financial Instruments and TAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement Standards intermediation in the financial statements and explanatory notes-balance sheet contained in the standard are important. Financial Instruments: Recognition and Measurement (TFRS 7- TFRS 9) Financial Instruments: Disclosures The purpose of the standard; financial instruments entity's financial position and performance, the importance of the business during the period and reporting period at the end of the financial instruments exposed to due to the nature of the risks and the level of the enterprise with the aforementioned risks, is the form. (TAS 39) Financial Instruments: Recognition and Measurement Standards aim of; financial liabilities and non-financial items relating to the purchase or sale of contracts is to establish principles for accounting and measuring. Grouped statement of financial position as Financial Investments (balance sheet) or explanatory notes-balance sheet is explained to the public. 1.Financial Instruments Marked-to-Market 2. Financial Instruments Available for Sale 3. Financial Instruments to be Held until Maturity 4. Financial Instruments Valued at Historical Cost Financial instruments; include financial assets and financial liabilities. When analyzed in terms of years in the financial investment in brokerage firms and banks have an important share in assets. The purpose of 19

20 this paper is in preparation; in brokerage firms and banks of financial assets within the scope of TFRS 7- TFRS 9 and TAS 39 statement of financial position in the period with the changes you have made in the statement of financial performance, the effect is to examine the change by applying statistical methods. Key Words: Stock Market.,Financial Institution, Financial Market, Financial Instrument, Financial Service, Financial Investment,, TFRS, TAS. Jel Classification: G1, G100, G20, M41, M48. 20

21 **010**T VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR Maltepe Üniversitesi Özet İşletmelerin alacaklarının tahsili bazı durumlarda şüpheli hale gelebilmektedir. Türk Vergi Usul Kanunu na göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacaklar, şüpheli alacak olarak kabul edilmektedir. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Vergi mevzuatına göre karşılık gideri ayrılan şüpheli alacakların yargı sürecinde ciddiyetle izlenmesi gerekir. Ayrıca şüpheli alacaklar için karşılık, mükelleflerce dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Bu çalışmada şüpheli alacaklar vergisel matrahının tespiti ve denetimi perspektifinden bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Alacaklar Karşılığı. Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H27, H32. 21

IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri***

IV. Uluslararası Türk Cografyasında UFRS Sempozyumu. *** SUNULACAK Bildiri Özetleri*** AÇILIŞ PANELİ --------------------- VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve Süreklilik Uygulamaları Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - Panel Başkanı Prof. Dr. Remzi ÖRTEN Prof.

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME *** AN ASSESSMENT OF IFRS SYMPOSIUM IN THE TURKISH REGION BETWEEN 2011-2013 Öz Yrd. Doç.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali İhsan AKGÜN 2. Doğum Tarihi : 1970 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : İşletme /İşletme Bölümü Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Karadeniz

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1

ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 İçindekiler ÖN SÖZ... v GİRİŞ... 1 1. BÖLÜM: TFRS/UFRS VE FİNANSAL RAPORLAMA... 5 I. FİNANSAL RAPORLAMA İHTİYACI... 5 II. FİNANSAL RAPORLAMA ARACI OLARAK FİNANSAL TABLOLAR...10 III. TFRS/UFRS YE UYUMLU

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI

TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI TMS 2 STOKLAR STANDARDINDA, DĐĞER MALĐYETLER BÖLÜMÜNÜN, TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERÇEVERSĐNDE ELE ALINMASI Öğr. Gör. Ender BOYAR Öğr. Gör. Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ ÖZET TMS 2 Stoklar Standardında stok maliyetleri,

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU

Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Doç.Dr. ÇAĞRI KÖROĞLU Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 2001-2004 Lisans Muğla Sıtkı

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri

Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 Finansal Araçlar Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri Türkiye Finansal Raporlama Standardı - 9 "Finansal Araçlar" Standardına Göre Finansal Araçların Sınıflandırılması ve Uygulama Örnekleri Turkey Financial Reporting Standard - 9 "Financial Instruments" by

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI

VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve TFRS SÜREKLİLİĞİ UYGULAMASI Prof. Dr. Murat ERDOĞAN SMMM Şinasi Kader ÖZTÜRK SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI 1 6102 Sayılı TTK ve TFRS 13 Ocak 2011 tarihinde

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS. 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (UFRS) ve KOBİ TFRS 14-15 Ekim 2011 Divan Otel Ankara Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA 09.15-09.30 Kayıt Prof.

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2016 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

3ncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Eylül Balıkesir

3ncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu Sonuç Bildirgesi Eylül Balıkesir MUMEYEK VAKFI Sonuç Bildirgesi 07-08 Eylül 2013 - Balıkesir 1nci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Sinop ilinde MUMEYEK Vakfı tarafından ve 2nci Uluslararası Türk Coğrafyasında

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşleminin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi

Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşleminin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma İşleminin Türkiye Muhasebe Standartları Kapsamında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi Analysis and Accounting of Hedging of a Net Investment

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

*** Kabul Edilen Bildiri ***

*** Kabul Edilen Bildiri *** AZERBAYCAN CUMHURİYETİ NDE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GEÇİT SORUN VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Meherrem HÜSEYNOV Doç. Dr. Vahid EMRAHOV Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi Tarım Ekonomisi

Detaylı

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Financial Report 216 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Akfen GYO 31.12.216 Individual CMB Report

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler:

Günay Deniz D : 70 Ekim finansal se krizler, idir. Sinyal yakl. temi. olarak kabul edilebilir. Anahtar Kelimeler: finansal se krizler, idir. Sinyal yakl olarak kabul edilebilir. temi Anahtar Kelimeler: 63 THE PREDICTABILITY OF CRISES: THE CASE OF THE CRISIS OF 2008 ABSTRACT The economic crises in the World, especially

Detaylı

UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi

UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi Cilt 4, Sayı 4, 2016, ss.144-150 ISSN:2147-804X http://www.isletmeiktisat.com UMS 12 Gelir Vergileri Standardı Çerçevesinde Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140

E. Çına Bal V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 Türkiye Muhasebe Standardı TMS - 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm Kapsamında Türev Ürünlerin Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Kullanımı: Forward Örneği Turkish Accounting Standards, IAS

Detaylı

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI

5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI 5018 SAYILI KANUN İLE TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI Ayşe Şentürk 1 Özet Ülkemizde son dönemde yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinin kamu yönetimindeki somut yansımalarından birisi

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ANALİZ FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ Ercan ONAY Yüksek Lisans Tezi Çorum 2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları

Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları Muhasebe standartlarında ölçüm süreci ve ölçüm esasları I.GİRİŞ Finansal tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Ancak muhasebe dünyasında

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2016 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi.

SİNPAŞ YAPI bütün departmanlarını kapsayan risk yönetimi odaklı iç denetim metodolojisine paralel rutin iç denetim hizmetlerinin verilmesi. Davut PEHLİVANLI, Dr. ÖZGEÇMİŞ İŞ DENEYİMİ İç Denetim Yöneticisi, ASİL Denetim (2010 2011 Yarı Zamanlı; 2011 -... Tam Zamanlı) Maltepe Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr. (Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking

PwC. Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Ticaret Kanunu. PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* *connectedthinking PwC Türkiye, Đzmir Kurumsal Buluşma Günleri* Türk Đş Dünyasının n Değişen en Kuralları: Finansal Raporlama ve Denetim AçısındanA Yeni Türk T Ticaret Kanunu Adnan Akan, Ortak Denetim Hizmetleri 20 Kasım

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3,

9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3, Konsensus 3, GY tahmini 3, 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 3,607 82-288 Konsensus 3,610 261-99 GY tahmini 3,654 198-178 Erdemir 9A09 konsolide finansallarında 288mn TL net zarar açıkladı. Net zarar, piyasa beklentisi

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

Sirküler Rapor /184-1

Sirküler Rapor /184-1 Sirküler Rapor 08.10.2014/184-1 FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 41) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 23 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Financial Report Consolidated 2015 4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP MENKUL KIYMETLER HESAP GRUBUNUN TFRS1 E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARI NA AKTARILMASI

YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP MENKUL KIYMETLER HESAP GRUBUNUN TFRS1 E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARI NA AKTARILMASI Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Ocak 2016, Sayı:11 YENİ TTK ÇERÇEVESİNDE TDHP MENKUL KIYMETLER HESAP GRUBUNUN TFRS1 E GÖRE AÇILIŞ FİNANSAL TABLOLARI NA AKTARILMASI Prof.

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı