BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ"

Transkript

1 **001**T BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ Dr. Hakan Taştan UBYO, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Okan Üniversitesi Özet 6102 sayılı TTK ile murakıplık sistemi tamamıyla kaldırılmış yerine tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağı hükme bağlanmışken sonrasında 6335 sayılı yasa ile yapılan yeni düzenleme ile belli kriterlere sahip sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olması gerektiği düzenlenerek yürürlüğe girmiştir. Buna karşın diğer sermaye şirketlerinin denetimine ilişkin henüz faal bir düzenleme getirilmemiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizde de yerleştirilmeye çalışılan bağımsız denetim tüm sermaye şirketlerini kapsamadığından diğerleri açısından denetim konusunda tereddütler ve gerekliliği tartışılır olmuştur. Bu bildirinin konusu; denetimin öneminin ve işletmelere sağlayacağı katkıların ortaya konulmasıdır. Bildirinin amacı; bağımsız denetime tabi olmayan şirketler açısından denetimin öneminin incelenmesidir. Anahtar Kelimeler: Denetim, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetime Tabi Olmayan İşletmeler Jel Sınıflandırması:M41, M42 1

2 **001**E THE SIGNIFICANCE OF AUDIT FOR COMPANIES NOT SUBJECT TO INDEPENDENT AUDIT Dr. Hakan Taştan Abstract Whereas the auditing system was abolished completely pursuant to the Turkish Commercial Classification No and, instead, it was decided that all equity companies would be subject to independent audit, the new regulation in accordance with the Law No suggesting that equity companies only having certain criteria should be subject to independent audit was put in force. On the other hand, no active regulation has been brought in relation to audit of other equity companies yet. In parallel with the developments in the world, hesitations about independent audit, which is tried to be implemented in our country as well, have been around and whether it is necessary or not has been controversial in terms of others because it does not cover all equity companies. The subject of this paper is to highlight the significance of independent audit, and its contributions to businesses. The aim of this paper is to evaluate the significance of audit in terms of companies not subject to independent audit. Keywords: Audit, Independent Audit, Companies Not Subject to Independent Audit Jel Classification: M41, M42 2

3 **002**T ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: Öğr. Gör. Yusuf ESMER Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı Özet Bu çalışmada, ulusal muhasebe standartları dergilerinde literatür taraması yapılarak, Uluslar arası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) konusunda yer alan makalelerin dönemi incelenmiştir. Bu bağlamda incelenen UFRS Dünyası dergisinin yılları taranmış ve 60 makale incelenmiştir. Makaleler konularına, türlerine, veri toplama yöntemine, yazar sayısına ve yazarların ülkelerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sonucunda ortaya çıkan tablo, çalışmanın ana gövdesini oluşturmaktadır. Böylece Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ( UFRS) yazının fotoğrafı ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: UFRS, Literatür Taraması, UFRS Dünyası Jel Sınıflandırması:M41, M42 3

4 **002**E INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS LITERATURE REVIEW: Lec. Yusuf ESMER Abstract In this study, literature review was conducted in the journals of national accounting standards; International Financial Reporting Standards (UFRS) of the articles in the period were examined. In this context, the magazine examined the World of IFRS for the years were screened and 60 articles were examined. Articles on the subject, type, data collection methodology, the number of authors and writers are classified according to their country. This classification resulting table, constitute the main body of work. Thus the International Financial Reporting Standards (IFRS) were studied to reveal the photo of the article. Key Words: IFRS, Literature Review, World of IFRS Jel Classification: M41, M42 4

5 **003**T DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÖZET Mali tablolarda yer alan kalemlerin parasal tutarlarının belirlenmesi süreci değerleme olarak tanımlanmaktadır. Mali durum tablosunda yer alan varlık ve borçların farklı ölçüm esaslarına göre ölçümü yıllardır süregelen bir uygulamadır. Ölçüm süreci, muhasebe işlevinin çok önemli bir bölümünde yer almaktadır. Kavramsal Çerçeve paragraf 99 da ölçüm finansal tablolarda yer alan unsurların bilançoda ve gelir tablosunda tahakkuk ettirilecekleri ve gösterilecekleri parasal tutarların belirlenmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır. Tarihsel maliyet ölçüsü geleneksel olarak güvenilir, uygulanması kolay ve ucuz olması açısından uzun yıllardır muhasebe teorisyen ve uygulamacıları tarafından benimsenmiş bir ölçüm ölçüsüdür. Ülkemizde, TMS/TFRS lerde tarihsel maliyet esasının avantaj ve dezavantajları göz önünde bulundurulmuş, tarihsel maliyetten ödün vermeyerek karma bir ölçüm sistemi oluşturulmuştur. TMS/TFRS incelendiğinde; birincisi ilk kayıtta, ikincisi ise daha sonraki dönemlerde yapılan yeniden ölçümlerde olmak üzere iki aşamalı bir ölçüm süreci benimsemiştir. Yapılan bu iki ölçümlerde farklı ölçüm esaslarının kullanılabildiği gözlemlenmektedir. Türkiye de, Türk Ticaret kanunun değişmesi ve Muhasebe standartlarının benimsenmesi ile yıllardır vergi muhasebesi anlayışına göre muhasebe anlayışının kabul edildiği ülkemizde yeni bir çığır açılmaktadır Bu çalışmanın amacı Muhasebe standartlarında benimsenen değerleme ölçümleriyle Vergi hukuku ve vergi muhasebe yaklaşımda yer alan değerleme ölçümlerini karşılaştırmasını yapmaktır. Anahtar kelimeler: Değerleme, ölçüm, muhasebe, standart, karşılaştırma Jel Sınıflandırması:M4 5

6 **003**E COMPARISON OF EVALUATION MEASUREMENTS WITH TAX PROCEDURE LAW IN ACCORDANCE WITH ACCOUNTING STANDARDS OF TURKEY Asst. Prof. Dr. Aysel GÜNEY Abstract Process of determination of monetary amounts of items included in financial accounts is defined as evaluation. Measurement of assets and liabilities included in financial statement according to various measurement principles is an application that has been holding on for years. Measurement process takes part in very integral part of accounting function. Measurement is defined as determination process of monetary amounts that elements included in financial statements will be actualized and shown in balance sheet and income statement in paragraph 99 of Conceptual Framework. Historical cost measure is a measurement measure that is adopted by accounting theoriticans and practitioners for long years in the aspect of that it is confidental traditionally, easy and affordable to exercise. In our country, advantages and disadvantages of historical cost principal have been considered in TMS/TFRSs and a mixed measurement system has been composed without conceding historical cost. When TMS/TFRS examined; a two-stage measurement process consisting of the first one in first register and the second one in re-measurements carried out in afterward periods has been adopted. It is observed that various measurement principles may be used in these two measurements to be carried out. In Turkey, where accounting perception according to tax accounting perception through amendment of Turkish Commercial Classification and adoption of Accounting standards in our country, a new era has been being marked. Purpose of this study is to carry out comparison of evaluation measurements adopted in Accounting standards and evaluation measurements included in Tax legislation and tax accounting approach. Key words: Evaluation, measurement, accounting, standard, comparison Jel Classification:M4 6

7 **004**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İkt. Ve İdr. Bil. Fak. İşletme Bölümü Dünya üzerinde son yıllarda meydana gelen değişme ve gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan piyasalararası entegrasyon olgusu sonucu, küresel bazda karşılaştırılabilirliği sağlayabilmek için, küresel standartlara göre hazırlanmış finansal tablolara gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle son yıllarda tek bir finansal raporlama dilinin kullanılması yönünde dünya üzerinde bir gereklilik doğmuştur. Uluslararası finansal raporlamadaki farklılıkların ortadan kaldırılması adına, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları yayınlanmıştır. Türkiye de finansal raporlamadaki standartlaşma konusundaki gelişmelere kayıtsız kalmamış, uluslararası bazda standartlaşma sürecine aktif olarak katılmıştır. Muhasebe standartlarının uygulanmasında en önemli görev mesleği icra edenlere düşmektedir. Bu nedenle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) nin muhasebe meslek mensupları tarafından benimsenme düzeyinin tespit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede bu çalışmada; muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algılarının, UFRS nin faydalarına dair beklentilerinin ve UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Bolu ilinde faaliyet gösterip, Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olan meslek mensupları ile gerçekleştirilecek olan anketler vasıtasıyla toplanacaktır. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda, Bolu ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının UFRS hakkındaki algıları, UFRS den beklentileri, UFRS yi Türk coğrafyasında başarıya ulaştıracak faktörlere ilişkin görüşleri ortaya çıkarılacaktır. Bolu ili ile sınırlı olan bu çalışmanın örnek kütlesi, elde edilen bulgular çerçevesinde ileriki çalışmalarda genişletilecektir. Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standartları, Uluslararası Muhasebe Standartları, Muhasebe Meslek Mensupları. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 7

8 **004**E A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF PERCEPTIONS AND EXPECTATIONS OF MEMBERS OF ACCOUNTING PROFESSIONS ABOUT UFRS: A CASE OF THE CITY OF BOLU Asst.Prof.Dr. Tülay YEL Asst.Prof.Dr. Meziyet Sema ERDEM As a result of the integration between markets in parallel with the changes and developments in the world in recent years, in order to make global comparability possible, financial statements prepared according to global standards have been needed and it has been found to be necessary to use an only one financial reporting language in the world. In order to eliminate the differences in international financial reporting, International Financial Reporting Standards (IFRS) were published by International Accounting Standards Board. Also, Turkey has not been unconcerned about the developments in financial reporting standards and has participated in the standardization process on international basis actively. Applying accounting standards has been expected to be done by the members of the profession. Thus, it is highly important to find out the level of the acceptance of UFRS by the members of the accounting profession. In this study, it is aimed to find out the perceptions of the members of the accounting profession about UFRS, the expectations of the members of the accounting profession about the benefits of UFRS and the opinions of the members of the accounting profession about how to make UFRS successful in the Turkish geography. The data in this study will be gathered through the scales which will be answered by the members of the accounting profession registered in the Union of Chambers of Certified Public Accountants in Bolu. After analyzing the data, the perceptions of the members of the accounting profession in Bolu about UFRS, their expectations about UFRS, their opinions about the factors which will make UFRS successful in the Turkish geography will be found. The sample of this study which is limited by Bolu will be expanded later according to the findings of this study. Keywords: Accounting Standards, International Accounting Standards, Members of Accounting Professions. Jel Classification: M40, M41, M49 8

9 **005**T TMS 2 STOKLAR STANDARDI KAPSAMINDA MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ VE VERGİ USUL KANUNU İLE KARŞILAŞTIRILMASI Yrd. Doç. Dr. S. Alpagut Şenel Cumhuriyet Üniversitesi-Cumhuriyet MYO Öğr.Gör. Tuba Sarıkaya Cumhuriyet Üniversitesi-Cumhuriyet MYO Özet Stoklar, bir yıl içerisinde satılıp nakde dönüştürülecek varlıklar oldukları için cari varlıklar olarak adlandırılmaktadırlar. TMS 2 Stoklar standardı; stok maliyetlerini tespit etme yöntemleri, stok maliyetlerinin içeriğinin ne olduğu, stok maliyetlerinin gidere dönüşme yolları, stoklar ile ilgili uygulamaya konacak değerleme yöntemleri ve stoklar ile ilgili değerleme işlemlerinin finansal tablolara ne şekilde yansıyacağı ve raporlanacağı konularında bilgi vermekte ve açıklama yapmaktadır. TMS-2 Stoklar standardı, kapsamına göre maliyet hesaplama yöntemlerinden, normal maliyet yöntemini önerirken, vergi mevzuatımız tam maliyet yöntemini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle normal maliyet yöntemi ve tam maliyet yöntemlerinin sabit giderlere yaklaşımlarında, muhasebe kayıtlarında farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın amacı bu farklılıkları tespit etmek ve TMS 2 ve VUK na göre karşılaştırmalı olarak incelemektir. Anahtar Kelimeler: TMS 2, Stoklar, Tam Maliyet ve Normal Maliyet. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49. 9

10 **005**E COST CALCULATION METHODS UNDER IAS 2 INVENTORIES STANDARD AND COMPARISON WITH TAX LAW Asst.Prof.Dr. S. Alpagut Şenel Lec. Tuba Sarıkaya Abstract Inventories, to be converted into cash within a year sold assets to current assets as they are called. Standard TAS 2 Inventories; The cost of inventories detection method, inventory cost of the content, which is what the stock cost expenditures become ways, inventories related to be implemented in valuation methods and inventories related to valuation of the financial statements in what way will be reflected and reported that the issues in giving information and explanations operate.while Turkish Accounting Standars-2 Inventories Standard suggests the normal cost method among the cost calculation methods according to the scope, our tax legislation requires the actual cost method. Therefore, fixed cost approaches of the normal cost method and the actual cost methods makes differences in the accounting records. Keywords: TAS 2,Inventory, Full Cost and Normal Cost. Jel Classification: M40, M41, M49. 10

11 **006**T MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ÇEVRE MUHASEBESİNE YÖNELİK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİ: BALIKESİR İLİNDE BİR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr.Sinan AYTEKİN Balıkesir Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü İrem DOĞAN Balıkesir Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi Özet Günümüzde küresel ısınmanın olumsuz etkilerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin de yaşanmasıyla beraber temelinde sosyal sorumluluk kavramını barındıran çevre muhasebesi giderek önem kazanmıştır. Çevreye duyarlı pazarlama anlayışının gündemdeki yerini koruması aynı zamanda çevreye duyarlı yeşil muhasebe kavramına da dikkatleri çekmiştir. Ancak buna rağmen gerek tekdüzen hesap planında çevresel maliyetlere yer verilmemesi gerekse de Uluslararası Muhasebe Standartlarında çevresel maliyetler için tanımlanmış bir standart olmayışı yaşanan yoğun rekabet ortamında işletmeler için bir boşluk yaratmaktadır. Bu nedenle günümüz koşullarında sadece işletmelerin değil, bununla beraber muhasebe meslek mensuplarının da çevreden sorumlu tutulması gerektiği görüşü hakim olmaktadır. Buradan hareketle çalışmada öncelikle çevre muhasebesi kavramı açıklanmaya çalışılmış sonrasında ise Balıkesir İlinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının çevre, çevresel sorunlar ve çevre muhasebesine yönelik bilgi, düşünce ve algılarını ölçmek amacıyla uygulanmış dört bölümden oluşan anket analiz edilmiştir. Geçerli olan 114 anketten elde edilen veriler ışığında çevre konusunu dikkate almayan bir muhasebe sisteminin sosyal sorumluluk olgusuna aykırı düşeceği ve çevre muhasebesi ile çevresel raporlamanın yasal düzenlemelerle zorunlu hale getirilmesi gerektiği algısının varlığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevre, Muhasebe Meslek Mensupları, Çevre Muhasebesi JEL Sınıflandırması: E01, M41, Q56 11

12 **006**E THE MEASUREMENT OF PERCEPTION OF THE ACCOUNTING PROFESSIONS TO ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: A STUDY IN BALIKESİR Asst.Prof.Dr.Sinan AYTEKİN St.İrem DOĞAN Abstract Nowadays environmental accounting, including the concept of social responsibility has become increasingly important because of the negative effects of global warming as well as economic, social and technological developments. Environmentally sensitive marketing approach is still important, which has caused us to be aware of environmentally conscious green accounting. Besides not including environmental costs in uniform chart of accounts, International Accounting Standards are lack of a defined standard in the intense competitive environment caused a gap in the intense competitive atmosphere of the businesses organization. Therefore; it is thought that not only businesses organization but also Province operating in the accounting professions should be responsible for the environment. Starting from this point, firstly, in this research environmental accounting concept has been tried to explain and then a questionnaire, a four- part, has been analyzed in order to find out the knowledge, thoughts and perceptions of Province operating in the accounting professions about the environmental issues and environmental accounting. According to the data got by the questionnaire, applied to 114 participants, it has been found out an accounting system which does not take into consideration environmental issues will be contradicted with social liability and environmental accounting environmental reporting should be obligatory by the legal arrangements. Keywords: Environment, Accounting Professions, Environmental Accounting JELClassification: E01, M41, Q56 12

13 **007**T ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Öğr.Gör. Tuğba ÖRS Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Programı Özet Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, gerçeğe uygun değer esasında ölçüm ve raporlama yapılabilmesi için bazı yeni yaklaşımlar sunmaktadır. Bu yaklaşımlardan biri de hurda değerin amortisman hesaplamalarında kullanılmasına yöneliktir. Ancak, amortismana tabi bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle hurda değerinin kesin bir şekilde tespit edilemiyor olması, bu yaklaşımın uygulanmasının önündeki en önemli engellerden biridir. Bu çalışmada, Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar ile TMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı uyarınca öngörülen amortisman yöntemlerine yönelik uygulamalar karşılaştırılarak, yeni yaklaşımların uygulanabilirliği sorgulanmak istenmiştir. Buna bağlı olarak, hurda değerin tahmin edilerek amortisman hesaplamasına katılması ile TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar standardı uyarınca bir iktisadi kıymetin aktife girdiği tarih itibariyle tahmin edilen hurda değerinin yararlı ömür süresi içerisinde değişmesi, paranın zaman değeri de göz önünde bulundurularak örneklendirilmiştir. Böylelikle, amortisman yöntemlerinin Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartları çerçevesinde nasıl uygulanabileceğine yönelik öneriler sunulmuştur. Anahtar elimeler: Amortisman Yöntemleri, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları, Hurda Değer. Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49 13

14 **007**E EXAMANING OF DEPRECIATION METHODS WITH INTERNATIONAL ACCOUNTING/FINANCIAL REPORTING STANDARDS FRAMEWORK AND PRACTICE RECOMMENDATIONS Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN Lec. Erkan ÖZTÜRK Lec. Tuğba ÖRS Abstract International Accounting/Financial Reporting Standards offers some new approaches in order to be done mesurement and reporting basis of fair value. One of these approaches is using scrap value in depreciation calculations. However, one of the most important obstacles in the implementation of this approach is determination of scrap value precisely on the date of entry assets of depreciation unit. In this study, applicability of new approaches has been questioned by comparing depreciation methods of Tax Procedure Law (TPL) and TAS 16 Tangible Fixed Assets. Accordingly, depreciation calculation estimating by scrap value and change of this value that estimated on date of entry assets of a depreciation unit in useful life in accordance with TAS 8 Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors are exemplified by taking into account the time value of money. Thus, recommendations that how to apply depreciation methods with International Accounting/Financial Reporting Standards framework are presented. Key Words: Depreciation Methods, International Accounting/Financial Reporting Standards, Scrap Value. Jel Classification: M40, M41, M49 14

15 **008**T KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü Özet Kyoto protokolünün ana hedefi, ülkeler arasındaki zenginlik ve kapasite farklarını göz önünde bulundurarak insanlardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarını azaltmaktır. Karbon azatlımı ile ilgili iyileştirmelerin yapılması için, karbon muhasebesinin yöneticileri doğru kararlar alma noktasında desteklemesi gerekir. Sürdürülebilir iyileştirme için karbon muhasebesi,karbon azaltma hareket planları ve önlemlerinin tanımlanmasını, seçilmesini, açıklanmasını ve uygulanmasını destekler. Muhasebe sistemi açısından havaya salınan karbondioksit miktarının takip edilmesi, ölçülmesi ve kayıt altına alınması gerekmektedir. Ancak şimdiye kadar Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından bu konu ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışmada karbon azaltma çalışmalarının ölçülmesi ve uluslararası muhasebe standratları açısından muhasebeleştirilmesi ile ilgili açıklamalara yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Karbon Muhasebesi, Uluslararası Muhasebe Standartları, Kyoto Protokolü Jel Sınıflandırması: M40, M41 15

16 **008**E ACCOUNTING FOR STUDIES TO REDUCE THE TOTAL CARBON EMISSIONS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS Asst.Prof.Dr. Erdal YILMAZ Abstract The main goal of the Kyoto Protocol is to contain emissions of the main anthropogenic greenhouse gases (GHGs) in ways that reflect underlying national differences in GHG emissions, wealth, and capacity to make the reductions. In order to create real improvements in carbon reductions, carbon accounting must support managers to take the right decisions. Carbon accounting for sustainability improvements supports the identification, choice, introduction and implementation of carbon reduction action plans and measures. According to the accounting system, the amount of carbon dioxide that is released to air should be tracked, measured and reported. But there has been no authoritative guidance published on this issue by the International Accounting Standards Board. This study focuses on how to measure and accounting the studies for carbon reduction according to International Accounting Standards. Key Words: Carbon Accounting, International Accounting Standards, Kyoto Protocol Jel Classification: M40, M41 16

17 **009**T ARACI KURULUŞLARDA FİNANSAL ARAÇLAR STANDARDI (TFRS 7-9 TMS 39) KAPSAMINDA FİNANSAL YATIRIMLARIN İRDELENMESİ ( ) Yrd.Doç. Dr.(YMM-BD)E.Yasemin YEGİNBOY T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü Özet 2014 yılının ilk çeyreğinde Türkiye de sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilmiş 141 adet aracı kuruluş bulunmaktadır. Aracı kuruluşlardan; 100 adedi banka ve 41 adedi de aracı kurum olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir. Borsa İstanbul da 2014/3 döneminde günlük ortalama işlem hacmi Milyon TL olmuştur yılında Milyar TL ve 2012 yılında da Milyar TL işlem hacimleri gerçekleşmiştir. Bu hacimlerdeki işlemler aracı kurumlar ve bankalar tarafından yerine getirilmiştir. TFRS 9-Finansal Araçlar: Açıklamalar ve TMS 39- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standartları aracı kuruluşların finansal tablolarında ve dipnot açıklamalarında önemli yer alan standartlardır. (TFRS 7-9)Finansal Araçlar: Açıklamalar Standardının amacı; finansal araçların işletmenin finansal durumu ve performansı açısından önemi ve işletmenin dönem içerisinde ve raporlama dönemi sonunda finansal araçlar nedeniyle maruz kaldığı risklerin niteliği ve düzeyi ile işletmenin sözü edilen riskleri yönetme şeklidir. (TMS 39)Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardının amacı da; finansal borçların ve finansal olmayan kalemlerin alım veya satımına ilişkin sözleşmelerin muhasebeleştirme ve ölçülmesine yönelik ilkeleri belirlemektir. Finansal araçlar; finansal varlık ve finansal borçları içerir. Finansal Yatırımlar olarak gruplanan; 1. Gerçeğe Uygun Değer Farkları Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2. Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 3. Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 4. Maliyetle Değerlenecek Finansal Varlıklar 17

18 finansal durum tablosu(bilanço) veya dipnotlarda kamuoyuna açıklanır. Yıllar itibariyle incelendiğinde aracı kuruluşlarda finansal yatırımlar varlıklar içerisinde önemli paylara sahip olmaktadır.bu bildirinin hazırlanmasındaki amaçta; aracı kuruluşlarda TFRS 7-9 ve TMS 39 kapsamındaki finansal yatırımlarının dönemlerinde finansal durum tablosu değişimleri ile finansal performans tablosuna yapmış olduğu etkileri istatistiksel yöntemleri uygulayarak değişimlerini incelemektir. Anahtar Kelimeler: Sermaye Piyasası, Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar, Finansal Araçlar, Finansal Faaliyetler, Finansal Yatırımlar, TFRS., TMS. Jel Sınıflandırması: G1, G100, G20, M41, M48 18

19 **009**E FINANCIAL INSTRUMENTS STANDARD (TFRS 7-9)& (TAS 39) WITHIN ANALYSIS OF FINANCIAL INVESTMENTS IN CAPITAL MARKET INTERMEDIARIES ( ) Asst.Prof. Dr. E.Yasemin YEGİNBOY Abstract In the first quarter of 2014 in Turkey authorized to engage in capital market intermediaries are 141 organizatıons. 100 brokerage firms and 41 banks as a broker. was authorized to engage in capital market activities. Istanbul Stock Exchange in 2014/3 period, the average daily trading volume was 2,854 million TL. Trading volumes was 17,758 Billion TL in 2013 and in 2012 was Billion TL. This volume of the procedures were fulfilled by brokerage firms and banks. TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures - TFRS 9 Financial Instruments and TAS 39 - Financial Instruments: Recognition and Measurement Standards intermediation in the financial statements and explanatory notes-balance sheet contained in the standard are important. Financial Instruments: Recognition and Measurement (TFRS 7- TFRS 9) Financial Instruments: Disclosures The purpose of the standard; financial instruments entity's financial position and performance, the importance of the business during the period and reporting period at the end of the financial instruments exposed to due to the nature of the risks and the level of the enterprise with the aforementioned risks, is the form. (TAS 39) Financial Instruments: Recognition and Measurement Standards aim of; financial liabilities and non-financial items relating to the purchase or sale of contracts is to establish principles for accounting and measuring. Grouped statement of financial position as Financial Investments (balance sheet) or explanatory notes-balance sheet is explained to the public. 1.Financial Instruments Marked-to-Market 2. Financial Instruments Available for Sale 3. Financial Instruments to be Held until Maturity 4. Financial Instruments Valued at Historical Cost Financial instruments; include financial assets and financial liabilities. When analyzed in terms of years in the financial investment in brokerage firms and banks have an important share in assets. The purpose of 19

20 this paper is in preparation; in brokerage firms and banks of financial assets within the scope of TFRS 7- TFRS 9 and TAS 39 statement of financial position in the period with the changes you have made in the statement of financial performance, the effect is to examine the change by applying statistical methods. Key Words: Stock Market.,Financial Institution, Financial Market, Financial Instrument, Financial Service, Financial Investment,, TFRS, TAS. Jel Classification: G1, G100, G20, M41, M48. 20

21 **010**T VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR Maltepe Üniversitesi Özet İşletmelerin alacaklarının tahsili bazı durumlarda şüpheli hale gelebilmektedir. Türk Vergi Usul Kanunu na göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla dava veya icra safhasında bulunan alacaklar, şüpheli alacak olarak kabul edilmektedir. Şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Teminatlı alacaklarda alacağın teminatlı kısmı için karşılık ayrılması kabul edilmez. Vergi mevzuatına göre karşılık gideri ayrılan şüpheli alacakların yargı sürecinde ciddiyetle izlenmesi gerekir. Ayrıca şüpheli alacaklar için karşılık, mükelleflerce dava veya icra safhasına gidildiği yılda ayrılmalıdır. Bu çalışmada şüpheli alacaklar vergisel matrahının tespiti ve denetimi perspektifinden bütün yönleriyle ele alınmaktadır. Anahtar Kelimeler: Şüpheli Alacaklar, Şüpheli Alacaklar Karşılığı. Jel Sınıflandırması: H20, H24, H25, H27, H32. 21

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ

TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TMS 12 GELİR VERGİLERİ STANDARDI MALİ TABLOLARA ETKİLERİ, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ Zehra AKDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ İŞLETME ANABİLİM DALI

Detaylı

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW

10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW 10 YEARS OF RESEARCH ON AUDITING IN TURKEY : A LITERATURE REVIEW Assoc. Prof. Dr. Seval Kardeş SELİMOĞLU Anadolu University, TURKEY Assoc. Prof. Dr. Şaban UZAY Erciyes University, TURKEY ABSTRACT This

Detaylı

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI

AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA YANSITILMASI Ams T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI MUHASEBE DENETİMİ BİLİM DALI AR-GE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN TEŞVİKLER VE AR-GE GİDERLERİNİN UMS-TMS KAPSAMINDA MALİ TABLOLARA

Detaylı

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi

Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Bankalarda Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymet Đşlemleri ve Etkin Faiz Yöntemi ÖZET Ümmühan ASLAN Bankaların son on yıllık bilançoları incelendiğinde vadeye

Detaylı

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi

Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2011 Finansal Raporlama ile Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflıkta Kurumsal Yönetimin Önemi Fatma Pamukçu * ÖZET Bu çalışmanın amacı, kamuyu aydınlatma ve şeffaflıkta kurumsal

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139

Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 121-139 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 121-139 Bankaların Kapsamlı Kârı (Zararı) ve

Detaylı

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI

TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI TÜRKİYE DE DENETÇİ BAĞIMSIZLIĞI Yrd. Doç. Dr. Şaban UZAY ÖZET Denetçi bağımsızlığı, muhasebe etiği konuları arasında önemli bir konuma sahiptir. Günümüzde denetçinin her sözleşme için bağımsızlığa yönelik

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER. İlker Kefe 1 ÖZET 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU NUN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER İlker Kefe 1 ÖZET Bilgi, işletmeler için yadsınamayacak ölçüde önem arz etmektedir. İşletmeler sahip oldukları

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU

FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU FASB-IASB ANLAŞMASI VE GLOBAL FİNANSAL MUHASEBE STANDARTLARINA DOĞRU Doç.Dr.İdil Kaya Galatasaray Üniversitesi GİRİŞ Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standards Board

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1

KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 KOBİ LER İÇİN UFRS NİN SON TASLAĞI ve DEĞERLENDİRMELER 1 - EXPOSURE DRAFT AND ASSESSMENTS OF IFRS for SMEs - Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR 2 ÖZET Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Uluslararası

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey

Öznur Önoğul Accepted: January 2011. ISSN : 1308-7444 asenel@cumhuriyet.edu.tr 2010 www.newwsa.com Sivas-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 1, Article Number: 3C0059 Said Alpagut Senel SOCIAL SCIENCES Merve Tuncay Received: October 2010 Öznur Önoğul Accepted: January

Detaylı

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI

FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI FİNANSAL PERFORMANSIN DEĞER ODAKLI ÖLÇÜLMESİ: EKONOMİK KATMA DEĞER YAKLAŞIMI VALUE-FOCUSED MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE: ECONOMİC VALUE ADDED APPROACH Arş. Gör. Hakkı FINDIK Kırklareli Üniversitesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Enflasyon Muhasebesi Düzenlemelerinden Sonra Tüm Yönleriyle Amortisman Uygulamaları Dr. Hakan ERKUŞ İnönü Üniversitesi, İİBF Özet Bilindiği gibi uzun yıllar süren çalışmaların sonucunda enflasyon muhasebesi

Detaylı

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ

TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ TÜRKİYE DE MUHASEBE HİLELERİ TARİHİ Hazırlayan: Ahmet BAYRAKTAR Danışman: Yrd.Doç.Dr. Kıymet ÇALIYURT Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı için öngördüğü YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması

Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Bir Alan Araştırması KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 12 (18): 57-72, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Türkiye de Muhasebe Meslek Etiğine Yönelik Düzenlemeler ve Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi

Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 2014, 15(1) 41-53 Zihin Engelliler Öğretmenlerinin Hizmet Đçi Eğitim Đhtiyaçlarının Belirlenmesi Necdet Karasu Çığıl Aykut Betül Yılmaz

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GELİR YÖNETİMİ VE TÜRKİYE DEKİ HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İLKER HACIOĞLU TEZ

Detaylı

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması

Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Muhasebe ve Finansman Dergisi Temmuz/2014 Arındırılmış Ekonomik Katma Değer (REVA) Yöntemiyle Performans Ölçümü: Turizm Sektörü Uygulaması Ulaş ÜNLÜ Oğuz SAYGIN ÖZET Muhasebe temelli geleneksel performans

Detaylı

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2

TURKISH COOPERATIVE ASSOCIATION TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KURUMU. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom. Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew. 2013 C lt: 48 Sayı: 2 KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Th rd Sector Soc al Econom c Rev ew KOOP-KUR KOOPERATİFÇİ LTÜRK İK KURUMU ISSN 1300-1469 Üçüncü Sektör Sosyal Ekonom 2013 Volume:48 Number: 2 F nanc

Detaylı

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN

TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ. Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN TÜRKİYE NİN SU GÜNDEMİ Su Yönetimi ve AB Su Politikaları ÖZDEN BİLEN Ankara 2008 Kütüphane Kart Katalog Bilgisi 333.91 B543 2008 Bilen, Özden Türkiye nin Su Gündemi, Su Yönetimi ve AB Su Politikaları /Özden

Detaylı