Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 Sert Plastik Ambalajlar Sert Plastik Ambalajlar

4 .:.Ýçindekiler Ýçindekiler Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði 1 Plastiðin Tarihçesi 4 1. Sert Plastik Ambalaj Ana Ürün Gruplarý 1.1 Þiþeler Ýlaç Þiþeleri Ýçecek Þiþeleri Gazlý alkolsüz içecek þiþeleri 11 PET Þiþeler Gazsýz alkolsüz içecek þiþeleri (Su, Süt, Ayran Þiþeleri) 12 PET Su Þiþeleri 12 Su Damacanalarý 12 HDPE den süt/ayran/kefir þiþeleri Alkollü Ýçecek Þiþeleri Plastik Bira Þiþesi Gazlý alkolsüz içecek þiþeleri 16 PET Þiþeler Sývýyað Þiþeleri 16 PET Þiþeler 16 PVC Þiþeler Çok Katlý (Coex) Þiþeler Gýdalarýn Ambalajlanmasýnda Kullanýlan Çok Katlý Þiþeler 20 HDPE ve PP den ketçap/hardal/mayonez, sývý margarin ve sos þiþeleri Gýda Dýþý Ürünlerin Ambalajlanmasýnda Kullanýlan Çok Katlý Þiþeler 22 HDPE den zirai ürün þiþeleri 22 HDPE den madeni yað þiþeleri Kozmetik Þiþeleri Deterjan Þiþeleri Diðer Þiþe ve Benzeri Ürünler Bidonlar Fýçý, Varil ve IBC ler Kaplar, Kutular ve Kovalar PS den Bardak ve Kaplar PP den Bardak, Kap ve Kovalar PET den Kaplar EPS den Bardak ve Kaplar PVC den Kap ve Kutular Levhalar Kasalar ve Paletler Kapaklar Sert Plastik Ambalaj Hammaddeleri 2.1. PE (Polietilen) HDPE (Yüksek Yoðunluklu Polietilen) PP (Polipropilen) Homopolimer PP Blok Kopolimer PP Random Kopolimer PP 42 Sert Plastik Ambalajlar Ýçindekiler

5 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ýçindekiler 2.3. Polyesterler PET (Polietilen Teraftalat) Oriyente Edilmiþ PET APET (Amorf PET) CPET (Kristal PET) PS (Polistiren) GPPS (Kristal PS) HIPS (Antiþok PS) EPS (Genleþebilen PS) PVC (Polivinil Klorür) PC (Polikarbonat) Bariyer Polimerleri EVOH (Etilen Vinil Alkol Kopolimeri) PA (Poliamid / Naylon) Nanokompozitler Sert Plastik Ambalajlarýn Ýþaretlenmesi Hammaddeler Ýçin Özet Tablo Sert Plastik Ambalaj Üretim Yöntemleri 3.1. Ekstrüzyon Levha Ekstrüzyonu Termoform Prosesine Hazýrlýk Termoform Isý ile Þekillendirme Prosesi Koekstrüzyon ve Çok Katlý Kaplarýn Üretimi Diðer Ürünlerden Örnekler Enjeksiyon Kalýplama Enjeksiyon Kalýplamadaki Geliþmeler Ekstrüzyon Þiþirme- Kalýplama Koekstrüzyon Þiþirme -Kalýplama Enjeksiyon Þiþirme (Üfleme) Kalýplama Enjeksiyon Streç (Gerdirerek) Þiþirme (Üfleme) Kalýplama Enjeksiyon Streç Þiþirme (Üfleme) Kalýplama Türleri Özel PET Þiþelerin Üretimi PP Þiþe ve Kaplarýn Üretimi Prosesler Ýçin Özet Tablo Türkiye'de Sert Plastik Ambalaj Üreticileri Dünyada ve Türkiye de Sert Plastik Ambalaj Sektörünün Durumu 5.1. Dünya Plastik Ambalaj Sektöründeki Geliþmeler Dünyada ve Türkiye de Plastik Sektöründeki Geliþmeler Türkiye de Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sektörü SEPA Üyeleri Envanteri SEPA Üyeleri nin Sektördeki Yeri Sonuçlar 69 Sert Plastik Ambalaj Terimleri Sözlüðü 73 Sert Plastik Ambalajlar Ýçindekiler

6 .:.Hazýrlayan Aslýhan Arýkan 1997 yýlýnda ODTÜ Kimya Mühendisliði Bölümünde lisans eðitimini ve 2001 yýlýnda ODTÜ Polimer Bilimi ve Teknolojisi Bölümünde yüksek lisans eðitimini iyi derece ile tamamladý. Çeþitli kamu kurumlarýnda ve ticari kuruluþlarda mühendis, uzman ve proje sorumlusu görevlerinde bulundu yýlýndan beri Ambalaj Sanayicileri Derneði nde Araþtýrma Uzmaný olarak çalýþmaktadýr. Ambalaj Bülteni isimli derginin Editörlüðünü de yapmaktadýr. Sert Plastik Ambalajlar Hazýrlayan

7 Sert Plastik Ambalajlar SERT PLASTÝK AMBALAJLAR Hazýrlayan Aslýhan Arýkan Tasarým JawsMedya Tasarým Stüdyosu Kadýköy - Ýstanbul Tel : Faks : Baský+Cilt Þan Ofset Cendere Yolu No.23 Ayazaða - Ýstanbul Tel: Faks: Yayýnlayan Ambalaj Sanayicileri Derneði Ýktisadi Ýþletmesi Katip Salih Sok. No.13 Koþuyolu - Ýstanbul Tel : Faks : Baský Özellikleri Trigromi, KOMORI LITHRONE 40 70x100 FUJI, Japon kalýp Sayfalar 90 gr. 1. hamur kaðýt Kapak 300 gr. amerikan bristol kaðýt 16,5 x 23,5 cm. Baský: Ekim 2007 SEPA - ASD Ortak Yayýnýdýr Bu kitabýn tüm haklarý Ambalaj Sanayicileri Derneði Ýktisadi Ýþletmesi ne aittir. Yazýlý izin almak kaydýyla kaynak gösterilebilir. Hiçbir yöntemle kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Sert Plastik Ambalajlar Kitap Bilgisi

8 Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði Hakkýnda SEPA Hakkýnda

9 Sert Plastik Ambalajlar.:.SEPA Hakkýnda Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði SEPA Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði nin temel görevi; sert (rijit) plastik ambalaj üretimini kendilerine meslek haline getirmiþ olan kiþileri bir araya toplayýp, Türkiye de üretilen sert (rijit) plastik ambalajlarýn uluslararasý piyasalardaki kimliðinin olumlu yönde arttýrýlmasý ve üretimlerinin ulusal ve uluslararasý normlarda tercih edilen seviyelere çýkarýlmasýný saðlamaktýr. Dernek 2005 yýlýnda kurulmuþtur. Üyeleri arasýnda bilimsel, teknolojik ve sosyal yönden birlik, beraberlik ve dayanýþma saðlayarak sert (rijit) plastik ambalaj sanayisinin geliþmesine yönelik faaliyetlerde bulunmayý hedefleyen SEPA nýn temel projeleri aþaðýdaki gibidir: Sektör envanterini çýkarmak, Derneðe üye katýlýmýný geliþtirmek, örgütlenmeyi tamamlamak, Sert Plastik Ambalajlar baþlýklý, ürünleri ve üyeleri tanýtýcý mesleki bir kitap çýkartmak, Sektör içi meslektaþlardaki bilgi seviyesini yükseltmek amaçlý seminerler düzenlemek, AB ye uyum süreci içerisinde sert plastik ambalaj sektörünü doðrudan veya dolaylý olarak ilgilendiren ya da ilgilendirebilecek konularda görüþ oluþturmak, bilgilendirmeler yapmak, gereðinde önlemler almak/önermek, Kamuoyunda Sert Plastik Ambalajlar konusunda bilgilendirmeler yaparak toplumu bilinçlendirmektir. Üyelikle ve dernekle ilgili her türlü soru veya önerilerinizi e-posta adresine iletebilirsiniz. Adres: SEPA Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði Rigid Plastic Packaging Manufacturers Association Ambalaj Sanayicileri Binasý Koþuyolu Katip Salih Sokak No: 13 Kadýköy ÝSTANBUL Telefon: Faks: e-posta: 2 Sert Plastik Ambalajlar SEPA Hakkýnda

10 Plastiðin Tarihçesi Plastiðin Tarihçesi

11 Sert Plastik Ambalajlar.:.Plastiðin Tarihçesi Plastiðin Tarihçesi Bir çeþit selüloz nitrat olan ilk yapay plastik, 1838 yýlýnda Alexander Parker tarafýndan hazýrlanarak, 1862 yýlýnda Londra daki Büyük Uluslararasý Fuarda sergilenmiþtir. Bu plastiðin, fildiþi gibi doðal malzemelerin yerini almasý planlanmýþ ve parkesin olarak isimlendirilmiþtir yýlýnda, Charles Goodyear ve Thomas Hancock yapýþkanlýk özelliðini ortadan kaldýran ve doðal kauçuða elastiklik katan vulkanizasyon prosedürünü geliþtirmiþtir. Doðal kauçuðun özelliklerini deðiþtirmek için içine ilave kimyasal baðlar oluþturan kükürt tozu eklenmiþtir yýlýnda sert kauçuk ya da bildiðimiz adýyla ebonit ticari hale gelmiþtir yýlýnda New Yorklu John Wesley Hyatt a yüksek sýcaklýkta ve basýnçta üretilen düþük nitrat içerikli bir tür selüloz nitrat olan selüloit için patent verilmiþtir. Bu buluþ, piyasaya sürülen ilk plastiktir ve 1907 yýlýnda Leo Hendrik Baekeland tarafýndan Bakelite üretilene kadar da tek plastik olarak kalmýþtýr. Bakelite tamamen sentetik plastiklerin en eskisidir ve fenol ve formaldehit reaksiyonu ile elde edilen bir reçineden üretilir. Plastiklerin ne olduklarý 1920 yýlýnda Hermann Staudinger in devrim niteliðinde bir fikir öne sürmesine kadar bilinmiyordu. Staudinger, tüm plastikler, kauçuk ve selüloz gibi malzemelerin polimer veya makromolekül olduklarýný ileri sürmüþtür. Polimerlerin kendilerine özgü özellikleri yüksek molekül aðýrlýðýnýn ve uzun zincir yapýsýnýn bir sonucudur. Bu varsayým baþlangýçta birçok bilim adamý tarafýndan kolayca kabul edilmemekle beraber, bu açýklama ile deneylerin mantýklý biçimde yorumlanabildiði ortaya çýkmýþtýr ve sonra yapýlan çalýþmalar için rehber olmuþtur. Staudinger 1953 yýlýnda Nobel ödülü de almýþtýr dan bu yana keþfedilen plastiklerin sayýsýnda ve uygulama alanlarýnda büyük bir artýþ olmuþtur. DuPont firmasýnda çalýþan Wallace Carothers yeni polimer malzemeler geliþtirmiþ ve 1939 yýlýnda bu çalýþmalarýn sonucunda naylon ismi verilen ürün piyasaya çýkmýþtýr larda Ýngiltere de ICI (Imperial Chemical Industries) tarafýndan PE (polietilen) sentezi için ticari bir süreç geliþtirilmiþtir te Almanya da Karl Ziegler ve Ýtalya da Giulio Natta düþük basýnçta ve sýcaklýkta özel katalizörler yardýmýyla polietilen yapmak için prosesler geliþtirmiþlerdir. Polimerleþtirme katalizörlerinin geliþtirilmesine yaptýklarý katkýlardan dolayý 1964 yýlýnda Ziegler a ve 1965 yýlýnda Natta ya Nobel Ödülü verilmiþtir. Lineer polietilen üretimi 1970 lerde gerçekleþtirilmiþtir. Sürekli yeni polimerlerin geliþtirilmesiyle 1980 lerin ortalarýnda ve 1990 larýn baþýnda yeni atýlýmlar yapýlmýþtýr. Yan sayfadaki tabloda ticari kullanýmý yaygýn bazý plastiklerin piyasaya çýkýþ tarihleri görülebilir. 4 Sert Plastik Ambalajlar Plastiðin Tarihçesi

12 .:.Tablo: Bazý Ticari Plastiklerin Piyasaya Çýkýþ Tarihleri Tarih Polimer Fenol formaldehit reçineler PVC Selüloz asetat Stiren-bütadien kauçuðu Polimetil metakrilat Polivinil asetat Polistiren Naylon 66 PVDC Politetrafloroetilen Polyester PE Bütil kauçuðu Naylon 6 Floropolimerler Silikonlar Epoksiler ABS reçineleri Lineer PE PP Polikarbonat LLDPE Ýyonomer reçineler Poliimidler Elastomerler Akrilonitril kopolimerler Etilen vinil alkol Aromatik poliamidler PET Likit kristal polimerler Metalosen polimerler PEN Sert Plastik Ambalajlar Plastiðin Tarihçesi 5

13 Sert Plastik Ambalajlar.:.Plastiðin Tarihçesi Plastik Ambalajlarýn Geliþimi Isý ve basýnç kullanýlarak þekillendirilebilen özel bir yüksek molekül aðýrlýklý malzeme kategorisini belirtmek için polimer yerine plastik terimi kullanýlmaktadýr. Bütün plastikler polimerdir ama bütün polimerler plastik deðildir. Yazýnýn devamýnda ambalaj malzemesi olarak kullanýlan önemli plastiklere kýsaca deðineceðiz. Plastik olmayýp polimer olan ahþap bazlý bir malzemeden, selofandan da biraz söz edeceðiz. Ayrýca polimer olan ama plastik olabilen ya da olmayabilen ve plastiklerin ve diðer ambalaj türlerinin üretiminde çok yararlý olan yapýþkan maddelere de kýsaca deðineceðiz. Ambalajlama yaprak gibi doðal malzemelerle baþlamýþtýr. Daha sonra, dokunmuþ malzemeler ve çömlekler gibi ürünlerle seri üretime geçilmiþtir. Cam ve ahþap ambalajlarýn yaklaþýk 5000 yýldýr kullanýldýðý tahmin edilmektedir yýlýnda Ýngiliz Peter Durand, sac levhadan yapýlma ilk metal ambalaj olan canister in patentini almýþtýr. Çift dikiþli üç parçalý teneke kutu 1900 yýlýnda kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Kaðýt ve karton 1900 lü yýllarda önemli ambalaj malzemeleri haline gelmiþlerdir. Plastik malzemeler keþfedilir edilmez, kaðýt ambalajýn yerini alacak ambalaj malzemeleri olarak denenmeye baþlanmýþtýr. Ancak, polimer olan ama tam bir plastik olmayan selofanýn kullanýlmasý ise plastiklerden daha önceye dayanmaktadýr. Plastiklerin ambalaj uygulamalarýnda kullanýlmasý genel olarak II. Dünya Savaþý ndan sonra baþlanmýþtýr. Polietilen savaþ yýllarýnda çok miktarda üretilmiþ ve savaþtan hemen sonra piyasada kolayca bulunan bir malzeme haline gelmiþtir. Baþlangýçta ekmek ambalajlarýnda kullanýlan yaðlý kaðýdýn yerini almýþtýr. Polietilen kaplamalar ýsýyla yapýþan kartonda balmumunun yerine geçmiþtir. Kaplama olarak kullanýldýðýnda kaðýtla birleþerek yaðlý kaðýdýn ve selofanýn yerini alan polietilenin giderek daha çok kullanýlmasýnýn nedeni, ürünün görünmesini saðlayan þeffaf bir malzeme olmasýndan ileri gelmektedir. Günümüzde, hammadde fiyatýnýn düþük olmasý, çok yönlü özellikleri ve kolay iþlenebilmesi gibi nedenlerden dolayý polietilen hala en çok kullanýlan ambalaj plastiklerindendir. Plastik ambalaj sektöründeki büyüme 1970 li yýllardan bu yana hýzlanmýþtýr. Düþük yoðunluklu malzemeler olduklarý için aðýrlýktan ve buna baðlý olarak ambalajlý mallarýn nakliyesinde tasarruf saðlanmasýndan dolayý plastiklerin kullanýmý gün geçtikçe artmýþtýr. Plastik ambalajlar genellikle cam, metal veya karton ambalajlardan daha ince imal edilebilmektedirler. Plastiklerin erime sýcaklýðýnýn düþük olmasý, malzeme ve ambalajýn üretiminde daha az enerji kullanýlmasý anlamýna gelir. Plastikler baþlangýçta daha çok gýda ambalajý olarak kullanýlmýþlardýr. Fleksýbýl (esnek) ambalajlarda kaðýt, alüminyum gibi diðer malzemelerle birlikte laminasyonu sayesinde, fleksýbýl ambalajlarýn gýdalarda kullanýlmasý hýzlanmýþtýr. Polietilen kaplý karton süt kutularý 1950 lerde ilk kez üretilmiþtir. 6 Sert Plastik Ambalajlar Plastiðin Tarihçesi

14 Endüstriyel ambalajlamada, plastiklerden önce; sevkýyatlarda kullanýlan ambalajlar olarak metal variller ve kenevir çuvallar kullanýlmaktaydý. Polietilen astar filmlerle kaðýt torba ve çuvallar kaplanmýþ, içerdikleri ürünlerin nemden korunmasý saðlanmýþtýr. Plastik köpükler, endüstriyel ambalajlama alanýnda; sevkýyat sýrasýnda ürünleri titreþim ve darbeden koruyan tamponlar olarak çokça kullanýlmýþlardýr. Plastikler, ilaç ve benzeri medikal ürünlerin ambalajlanmasýnda da kullanýlmaya baþlanarak cam ambalajlarýn yerini almýþtýr. Plastik ambalajlar sayesinde özellikle medikal ürünlerin sterilizasyon iþlemi, ambalaj kapatýldýktan sonra da yapýlabilmekte ve böylece ambalaja el deðmediði sürece sterilizasyondan sonra kirlenme olasýlýðý ortadan kalkmaktadýr lerde ve 1990 larýn baþlarýnda çöp dolum alanlarýnýn atýklarla dolmasý ve çevresel kaygýlarýn artmasýndan dolayý, geri dönüþüm ve geri kazaným kavramlarý üzerinden çokça konuþulmaya baþlanmýþtýr. Bu kavramlar, plastik ambalajlarla ilgili bazý tabularý da beraberinde getirmiþ ancak yetkililer ve tüketiciler (halk) plastiklerle ilgili bilgilendirildiði için þimdilik bazý meseleler arka plana itilmiþtir. Sert Plastik Ambalajlar Plastiðin Tarihçesi 7

15 Sert Plastik Ambalajlar Sert Plastik Ambalajlar

16 Ana Ürün Gruplarý Ana Ürün Gruplarý

17 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

18 1. Sert Plastik Ambalajlar 1.1. Þiþeler Ýlaç Þiþeleri > Çoðunlukla HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) esaslý olan ilaç þiþeleri, marka sahibinin istediði hacimlerde, yuvarlak ve köþeli olarak üretilebilmektedirler. Büyük hacimli ilaç þiþeleri ekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama; küçük ilaç þiþeleri ise enjeksiyon üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi ile üretilirler. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. SEPA Üyesi Üreticiler PLAÞ PLASTÝK Ýçecek Þiþeleri > Ýçecekler alkollü ve alkolsüz içecekler olarak iki ana grupta sýnýflandýrýlýrlar. Özellikle alkolsüz içecekler için tercih edilen plastik þiþelerle ilgili özet bilgi ve bu ürünlerin Türkiye deki üreticilerinden bazýlarý aþaðýda sýralanmýþtýr: Gazlý alkolsüz içecek þiþeleri PET Þiþeler > PET (polietilen teraftalat) þiþeler, gazlý alkolsüz içeceklerin ambalajlanmasý için ideal ürünlerdir. PET kimyasallara karþý dayanýklý, þeffaf, hafif ve karbondioksit geçirgenliði çok düþük olan bir plastik olduðu için, özellikle bu tip içeceklerin ambalajlanmasýnda en çok tercih edilen malzemedir. Ülkemizde gazlý içecek þiþeleri 250 mililitreden 2,5 litreye (L) kadar deðiþen hacimlerde üretilmektedir (Hacimler: 0,25 L, 0,5 L, 1,0 L, 1,5 L, 2,0 L, 2,5 L dir). Çoðunlukla renksiz-þeffaf olan bu þiþeler, isteðe baðlý olarak yeþil ve mavi gibi renklerde de üretilebilmektedir. Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý 11

19 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Üretilen PET içecek þiþelerinin çoðu preform olarak teslim edilmektedir. Preform PET ürününün dolum makinelerinde þiþirilmesi taþýma ve depolama bakýmýndan içecek üreticilerine avantaj saðlamaktadýr. PET þiþe üretiminde enjeksiyon streç (gerdirerek) üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi kullanýlmaktadýr. Ülkemizde PET þiþe üretimi yeterince yapýlmaktadýr. Bu ambalajlar cam ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok ekonomik malzemelerdir. Ayrýca, cama oranla daha parlaktýrlar. Özellikle iþçilik, enerji tüketimi, taþýma ve daðýtým masraflarýnda önemli derecede tasarruf saðlanmaktadýr. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. SEPA Üyesi Üreticiler PLAÞ PLASTÝK - FARMAMAK - ALPLA - Farmamak tarafýndan üretilmiþtir Gazsýz alkolsüz içecek þiþeleri (Su, Süt, Ayran Þiþeleri) PET Su Þiþeleri > Ülkemizde perakende sektöründe satýþa sunulan içme suyu, 0,33 L den 8 L ye kadar deðiþen hacimlerde, PET þiþelerde ambalajlanmaktadýr. Üretilen PET su þiþelerinin hemen hepsi preform halinde suyu þiþeleyecek olan dolumcuya teslim edilmektedir. Preformlar enjeksiyon kalýplama yöntemi ile üretilirler. Su Damacanalarý > Toplu tüketime uygun ve bayiler aracýlýðý ile tüketiciye ulaþtýrýlan su, damacana ismini verdiðimiz þiþelerde satýlmaktadýr. Bir damacana 19 L su alabilir. 12 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

20

21 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. Watertek tarafýndan üretilmiþtir. Damacana ismini verdiðimiz bu þiþeler polikarbonattan (PC) üretilirler. Polikarbonatýn darbelere karþý dayanýmý çok iyidir. Bu özelliði onun en etkin özelliðidir. Kýrýlmaz, berrak ve ayný zamanda kolay temizlenebilir olmasýndan dolayý, depozitolu 19 L lik su þiþeleri genellikle bu malzemeden üretilmektedir. Ayrýca, damacanalarýn dolumu, daðýtýmý ve teslimatý sýrasýnda, gürültü çýkmamasý da polikarbonat plastiðinin sesi bastýrma özelliðine baðlýdýr. Polikarbonat su damacanalarý hem ekstrüzyon üfleme kalýplama hem de enjeksiyon streç üfleme kalýplama yöntemleri ile üretilebilirler. 14 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

22

23 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý HDPE den süt/ayran/kefir þiþeleri > HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) kolay iþlenebilen, kimyasallara karþý dayanýklý, renksiz, kokusuz bir plastiktir. Gaz geçirgenliði PET ile kýyaslandýðýnda fazladýr. Bu yüzden gazlý içeceklerin ambalajlanmasýnda kullanýlmaz. Ancak, süt, ayran, kefir gibi içeceklerin ambalajlanmasý için idealdir. Bugün marketlerde bu ürünler 0,5 L, 1 L, 1,5 L ve 2 L lik HDPE þiþelerde satýlmaktadýrlar. HDPE den süt/ayran/kefir þiþeleri ekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi ile üretilirler. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. SEPA Üyesi Üreticiler PLAÞ PLASTÝK Alkollü Ýçecek Þiþeleri Plastik Bira Þiþesi Gazlý alkolsüz içecek þiþeleri PET Þiþeler > PET hammaddesinin son yýllarda uygulamaya geçilmiþ bulunan bir diðer kullaným alaný da düþük alkollü bir içecek olan bira ambalajýdýr. PET bira þiþeleri oksijen geçirgenliðini önlemek için PVDC (poliviniliden klorür) ile kaplanabilir. Bira þiþeleri çok katlý da imal edilebilir. Genellikle 3 katmandan oluþan bu þiþelerde, iki adet PET tabakasý arasýnda oksijen geçirgenliðini önlemek için PA (poliamid) tabaka bulunur. Bariyer katman olarak görev yapan PVDC ya da PA, oksijen giriþine ve asit kaybýna engel olur. PET bira þiþeleri üfleme kalýplama yöntemi ile üretilirler Sývýyað Þiþeleri PET Þiþeler > Ülkemizde sývýyaðlar genellikle 250 mililitre, 500 mililitre, 1 L, 2 L, 3 L ve 5 L lik PET þiþelerde satýþa sunulmaktadýr. Sývý yaðlarda kullanýlan PET þiþelerde þiþe aðzýnýn sýzdýrmaz olarak kapatýlmasý þarttýr. Bu nedenle kapak teknolojisinde bu amaca yönelik kapak yöntemleri geliþtirilmiþ bulunmaktadýr. Kapaðýn birden fazla kullanýmlarda kolayca açýlýp kapatýlabilmesi ve kapaðýn satýn almadan önce ambalajýn kurcalanýp kurcalanmadýðýný belli eden bir yaný da olmasý gerekmektedir. 16 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

24

25 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Sarten Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. Oba Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. PVC Þiþeler > Özellikle zeytinyaðý ambalajlamak için PVC (polivinil klorür) þiþe kullanýmý ülkemizde çok yaygýndýr. 500 mililitre, 1 L ve 2 L lik PVC zeytinyaðý þiþeleri özel tasarýmlý düz yüzeyli þiþeler ve kulplu olmak üzere imal edilebilmektedir. PVC þiþeler ekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi ile üretilirler. 18 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

26

27 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý SEPA Üyesi Üreticiler PLAÞ PLASTÝK Çok Katlý (Coex) Þiþeler Gýdalarýn Ambalajlanmasýnda Kullanýlan Çok Katlý Þiþeler HDPE ve PP den ketçap/hardal/mayonez, sývý margarin ve sos þiþeleri > HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) ve PP (polipropilen) ketçap, hardal ve mayonez gibi ürün ambalajlarý için ideal bir ambalaj malzemesidir. Ancak, geçirgenlik sorunlarýný çözebilmek için EVOH (etilen vinil alkol) ara katmaný kullanarak koekstrüzyon iþlemi gerçekleþtirilmektedir. Bugün bu þiþeler genellikle 3, 4, 5 ve 6 katlý; 100 mililitreden 1 L ye kadar coex þiþeler olarak üretilmektedirler. HDPE den ketçap, hardal ve mayonez þiþeleri koekstrüzyon- üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi ile üretilirler. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. Sarten Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. SEPA Üyesi Üreticiler ÖZLER PLASTÝK - PLAÞ PLASTÝK - SARTEN AMBALAJ Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

28

29 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Gýda Dýþý Ürünlerin Ambalajlanmasýnda Kullanýlan Çok Katlý Þiþeler HDPE den zirai ürün þiþeleri > Polietilen kimyasal maddelere olan dayanýklýlýðý ve gýda ile temasýnda sakýncasý olmamasý nedeni ile birçok sývý ürünün ambalajlanmasý için kullanýlmaktadýr. HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) hammaddesinden 3, 4, 5 ve 6 katlý zirai ilaç þiþeleri üretilebilmektedir. Bariyer malzemeler ile koekstrüde edilen bu þiþeler, 100 mililitreden 5 L ye kadar imal edilebilmektedirler (100 mililitre, 250 mililitre, 500 mililitre, 1 L, 3 L, 5 L). Bu þiþeler yuvarlak veya köþeli olabilirler. HDPE den zirai ürün þiþeleri koekstrüzyon- üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemi ile üretilirler. Serdar Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Sarten Ambalaj tar HDPE den madeni yað þiþeleri> HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) hammaddesinden 250 mililitreden 5 L ye kadar hacimlerde madeni yað þiþesi imal edilebilmektedir (250 mililitre, 500 mililitre, 1 L, 3 L, 4 L, 5 L). Bu þiþelerden tek katlý olanlarý ekstrüzyon üfleme kalýplama; çok katlý olanlarý ise Koekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama prosesi ile üretilebilmektedirler. Madeni yað þiþeleri çoðunlukla köþelidirler. Serdar Plastik tarafýndan üretilmiþtir. 22 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

30 Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir Kozmetik Þiþeleri Plastiklerin kolay ve farklý biçimlerde þekillendirilmesi bu malzemelerin, istenildiði gibi tasarlanmasýný mümkün kýlmýþ ve diðer malzemelere göre daha çok tercih edilmelerine olanak tanýmýþtýr. Parlaklýk, berraklýk ve kolay renklendirilebilmeleri gibi özelliklerinden dolayý bugün kozmetik sektöründe ambalaj olarak en çok tercih edilen malzemeler yine plastiklerdir. PET (polietilen teraftalat), PE (polietilen) ve PP (polipropilen) þiþeler, þampuan, sývý sabun, duþ jeli ve jöle gibi kozmetik ürünlerinin ambalajlanmasý için kullanýlabilmektedirler. Polipropilen hammaddesi, plastik þiþe uygulamalarýnda PET hammaddesine karþý güçlü bir rakip olarak hýzla geliþimini sürdürmektedir. Ülkemizde PET, PE ve PP den imal edilmiþ olan kozmetik þiþeleri, marka sahipleri ile birlikte yapýlan tasarýmlarla, istenilen hacim, biçim ve renklerde üretilmektedir. Kozmetik þiþeleri ekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama ve PET þiþeler de enjeksiyon streç üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemleri ile üretilirler. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý 23

31 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Oba Plastik tarafýndan üretilmiþtir Deterjan Þiþeleri PET (polietilen teraftalat), PVC (polivinil klorür), PP (polipropilen) ve PE (polietilen) þiþeler, sývý deterjan ve temizlik ürünlerinin ambalajlanmasý için kullanýlabilmektedirler. Küçük hacimlerden büyük hacimlere kadar istenilen ebatta üretim yapýlabilmektedir. Deterjan þiþeleri ekstrüzyon üfleme (þiþirme) kalýplama ve PET þiþeler de enjeksiyon streç üfleme (þiþirme) kalýplama yöntemleri ile üretilirler. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. 24 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

32 SEPA Üyesi Üreticiler ÖZLER PLASTÝK - GRAHAM PACKAGING - PLAÞ PLASTÝK - OBA PLASTÝK - SERDAR PLASTÝK - ALPLA Diðer Þiþe ve Benzeri Ürünler Yukarýdaki ürün gruplarý dýþýnda, PET þiþeler sirke ve limon suyu; HDPE þiþeler ise tutkal ve ayakkabý boyasý gibi özel ürünlerin ambalajlanmasýnda sýkça kullanýlmaktadýrlar. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. Plaþ tarafýndan üretilmiþtir. 1.2.Bidonlar HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) hammaddesinden üretilen bidonlar, madeni yað, zirai ilaçlar, diðer kimyevi maddeler, tehlikeli kimyasallar, gýda malzemeleri (örneðin gýda aromalarý vs. gibi ) ve temizlik malzemeleri gibi birçok farklý ürünün ambalajlanmasý, depolanmasý ve taþýnmasý için kullanýlabilmektedir. 5 L den 150 L ye kadar hacimlerde olabilirler (genellikle 5 L, 20 L, 25 L, 30 L, 35 L ve 60 L). Ekstrüzyon üfleme (þiþirme-blow moulding ) kalýplama yöntemi ile üretilirler. Musluklu veya musluksuz, istenilen renkte üretilebilirler ve 60 litreye kadar hacimli olanlarda elle taþýnabilmesi için taþýma kulpu bidon üzerinde bulunur. Tehlikeli kimyasallar guruplarýna giren malzemelerin ambalajlanmasý taþýnmasý ve depolanmasý için varil/bidon üzerinde uluslararasý nitelikte olan UN iþaretlemesinin belirtilmiþ olmasý gerekmektedir. Gýda ve benzeri malzemelerde kullanýlacak bidon / varil lerde ise Türk Gýda Kodeksi ve Gýda ile temas eden plastik materyal yönetmeliklerine uygunluk olmalýdýr (Bakýnýz Bölüm 1.3. Fýçý, Varil ve IBC ler). Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý 25

33 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Deren Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Serdar Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Sarten Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. Tolga Plastik tarafýndan üretilmiþtir. SEPA Üyesi Üreticiler DEREN AMBALAJ - ÖZLER PLASTÝK - SERDAR PLASTÝK - SARTEN AMBALAJ - OBA PLASTÝK - TOLGA PLASTÝK Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

34

35 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý 1.3. Fýçý, Varil ve IBC ler Plastik fýçý, varil ve IBC ler HDPE (yüksek yoðunluklu polietilen) hammaddesinden üretilmektedirler. Gerek gýdalarýn gerekse tehlikeli kimyasallarýn ambalajlanmasý, nakliye ve depolanmasý amaçlý kullanýlmaktadýrlar. Tehlikeli maddeler guruplarýna giren kimyasallarda bu ambalajlarýn kullanýlabilmesi için ambalaj üzerinde UN iþaretlemesinin belirtilmiþ olmasý gereklidir. UN iþaretlemesi, Birleþmiþ Milletler tarafýndan belirli standartlar çerçevesinde hazýrlanmýþ, içerisine konulacak malzemeye göre varili / bidonu ve bunlarýn karþýlamasý gereken kriterleri tanýmlayan ve düzenleyen uluslararasý bir regülasyondur. Ambalajýn bu regülasyona uygunluðu, uluslararasý akreditasyonu olan otoriteler tarafýndan, belirli testlerin yapýlmasý sonucunda ambalajýn uygun olup olmadýðýna dair verilen belgeler ile düzenlenir. UN iþaretlemesi, varil / bidon içine konulan tehlikeli malzemenin Tehlikeli madde gurubunu Ambalaj türünü Malzemenin maksimum yoðunluðunu Maksimum kütleyi Statik istif yükünü Dinamik kompresyon yükünü Ýç basýnca (hidrolik basýnç) dayanma deðerini Ambalajýn düþme, çarpma gibi olasý olaylarda ambalajýn performansýný Ambalajýn üretim tarihini (ay/yýl olarak) Ambalajýn UN regülasyonuna uygunluðuna onay veren otoriteyi ve imalatçý firmayý Gösteren iþaretlerden oluþmaktadýr. Gýda ve benzeri malzemelerin HDPE den yapýlmýþ varil / bidon / IBC ürünlerde kullanýlmasý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý nýn Türk Gýda Kodeksi ve Gýda ile temas eden plastik materyaller yönetmeliklerine uygun olmalýdýr. Ambalaj malzemesinin yapýsýndaki maddeler, gýda ve benzeri maddelerin temas ettiði yüzeylerde 10 mg/dm2 den daha fazla çözünürlük vermemelidir (bakýnýz migrasyon). Plastik variller L-Ring ve kapaklý variller olmak üzere iki tiptir. Þiþirme blow moulding kalýplama yöntemi ile üretilirler. Standart renkleri koyu mavidir. 30 L den 220 L ye kadar hacimlerle üretilebilmektedirler. IBC, güneþ ýþýnlarýna karþý UV korumalý HDPE hammaddesinden üretilen, taþýma ve depolama amaçlý kullanýlan bir üründür. Gövde çevresini saran çelik bir kafesle daha saðlam ve dayanýklý bir ambalaj haline getirilir. Küp biçiminde geometriye sahip olmasý sayesinde taþýma ve depolamada büyük avantajlar saðlar L hacimlidir. Þiþirme kalýplama yöntemi ile üretilir. 28 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

36 Deren Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. Deren Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir. Özler Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Deren Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir Kaplar, Kutular ve Kovalar PS den Bardak ve Kaplar > PS (polistiren) hammaddesi berrak olmasý, kolay iþlenebilmesi ve gýdalarla temas ettiðinde sorun yaratmamasý gibi nedenlerden dolayý, özellikle yoðurt ve ayran gibi süt mamullerinin ambalajlanmasýnda sýkça tercih edilen bir plastiktir. Tek kullanýmlýk bardak ve kaplar için de kullanýlan PS hammaddesi sadece gýda deðil gýda dýþý uygulamalarda da yaygýndýr. Plastik kaplar termoform yani ýsý ile þekillendirme yöntemi ile imal edilmektedirler. Ülkemizde 50 mililitreden 30 L ye kadar, istenilen hacimlerde plastik kap üretimi yapýlabilmektedir. Huhtamaki Ýstanbul tarafýndan üretilmiþtir. Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý 29

37 Sert Plastik Ambalajlar.:.Ana Ürün Gruplarý Teknik Plastik tarafýndan üretilmiþtir. Yömser Ambalaj tarafýndan üretilmiþtir PP den Bardak, Kap ve Kovalar> PP (polipropilen) hammaddesi gýdalarla temas ettiðinde sorun yaratmadýðý için özellikle tek kullanýmlýk bardak ve kaplar için kullanýlmaktadýr. Kopolimer PP adý verilen plastikten ise dondurma, katý yað ve benzeri gýdalar için ambalajlar üretilirken; boya gibi kimyevi maddeler için daha geniþ hacimli kaplar da imal edilebilmektedir. Enjeksiyon ve termoform yöntemleri ile imal edilebilmektedirler. IML (ln mold labelling) yani kalýp içi etiketleme denilen bir yöntemle kopolimerden olan ürünlerin üzerine baský ve etiketleme de mümkündür. Huhtamaki Ýstanbul tarafýndan üretilmiþtir. 30 Sert Plastik Ambalajlar Ana Ürün Gruplarý

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod.

80 lt. 120 lt. 2 tekerlekli arabalý bidonlar. farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller. Tek. Kod. 240 Lt. Tek. Kod. 80 Lt. Tek. Kod. 2 tekerlekli arabalý bidonlar 80 120 140 580 620 730 655 865 570 525 995 1070 1005 1110 240 200 360 200 farklý atýklarýn toplanmasý için üretilmiþ modeller kullaným süresi geçmiþ ilaçlar standart renkler

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Hayatınızdaki her yerdeyiz

Hayatınızdaki her yerdeyiz Hayatınızdaki her yerdeyiz POLYSTYRENE (PS) POLYSTYRENE (PS) EXPANDABLE POLYPROPYLENE (PP) POLYETHYLENE (PE) POLYVINYL POLYSTYRENE (EPS) CHLORIDE (PS) BUTADLENE STYRENE (ABS) METHACRYLATE (PMMA) HIPS GPPS:

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Plastik Ambalaj Endüstrisi Büyümeye Devam Ediyor Avrupa da üretilen ürünlerin yarýsýndan fazlasý plastik ambalajlar içerisinde satýlmaktadýr. Ancak,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Ambalaj Baský Mürekkepleri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Baskýlý Karton Ambalaj Bugün piyasada, karton kutulardan plastik filmlere, teneke kutulardan kaðýt poþetlere kadar hemen hemen

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması

DENEY-12 : Polimerlerin tanınması 1 Konu : Polimerler Süre : 45 dakika Açıklama : Öğrenciler polimerleri tanımak için yoğunluğu bilinen çözeltilerin içine plastik örnekler koyarlar. Araç ve gereçler (bir grup için) Tüplük Baget 7 farklı

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene

ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Ene ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ÜRÜNLER ClimaTech EPS F40 ClimaTech EPS F32 Taným Kullanýldýðý Yerler Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf sistemlerinde. Cephe uygulamalarýnda, Enerji tasarruf

Detaylı

PANEL YAPIÞTIRMA TEKNOLOJÝSÝ SIMSON PANELTACK Simson PanelTack Simson FoamTape Simson Primer PanelTack Panel Yapýþtýrýcýsý Çift Taraflý Yapýþkan Köpük Bant Astar SAYFA NO 174 175 176 Simson PanelTack Panel

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Plastik Ham Maddeler. Derleyen: Doç. Dr. Adnan AKKURT

Plastik Ham Maddeler. Derleyen: Doç. Dr. Adnan AKKURT Plastik Ham Maddeler Derleyen: Doç. Dr. Adnan AKKURT Polipropilen (PP)» Polipropilen genel özellikleri; Polipropilen gıda paketleri, tekstil ürünleri, otomotiv sanayi gibi bir çok alanda kullanılan düşük

Detaylı

MEÝSTER 178 Meister MY Mantolama Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, su geçirmeyen, suya ve neme karþý dayanýklý, EPS ve XPS ýsý yalýtým plakalarýnýn

Detaylı

Doðru tercihler çözüme ulaþtýrýr... www.epsa.com.tr AMBALAJ VE DÝÐER SEKTÖRLERDE KULLANIMI Dayanýklý Tüketim Mallarý Deniz Ürünleri Et Ürünleri Meyve-Sebze Kasalarý Çiçekcilik Seracýlýk AMBALAJ VE DÝÐER

Detaylı

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler

TERMOPLASTİKLER. Polimerler Amorf Yarı-kristalin. Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler TERMOPLASTİKLER Polimerler Amorf Yarı-kristalin Amorf ve Yarı-Kristalin Ticari Termoplastikler 1 Amorf Ticari Termoplastikler Karakteristikler Düşük maliyet Düşük sıcaklık direnci Düşük dayanım İyi ölçüsel

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür

TÜRKİYE. PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2011 YILI BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci Genel Müdür TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ SEKTÖRÜ 21 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 211 YILI BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci Genel Müdür Firma Sayısı : Plastik ambalaj sektöründe 1152 firma mevcut olup, firmaların % 86 sı 1 şehirde

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Hazýrlayan: Ýlkay Kýran Öztürk-Araþtýrma ve Bilimsel Konular Uzmaný Ambalaj Atýðý Yönetiminde Bazý Ülke Uygulamalarý Atýk Çevre Kanunu na göre herhangi bir faaliyet sonucunda

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

ÜRÜN KATALOGU.

ÜRÜN KATALOGU. Bimel Ýth. Ýhr. ve Tic. Ltd. Þti. ) ÜRÜN KATALOGU MUAYENE ELDÝVENLERÝ LATEKS ELDÝVEN Pudralý Beyaz Pudrasýz Beyaz ve de Pudralý Mavi çeþitleri mevcuttur. Her iki ele de uyumlu tek kullanýmlýk non sterildir.

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 Subasman Baþlangýç Profili Alüminyum Subasman Profili Alüminyumdan mamül (0,6 mm et kalýnlýðý) damlalýklý subasman baþlangýç profilidir. Üzerine inþa edilecek

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ValFoam Valfli PU Köpük Bostik ValFoam, nemle genleþen ve kürleþen tek komponentli, mekanik valfi sayesinde kullaným öncesi ve sonrasý asla týkanmayan aerosol poliüretan köpüktür. Elektrik tesisatlarýnýn

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler...

hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... hem kapalý, hem deðil... esnek, þeffaf, pratik çözümler... "pvc perde kapýlar" mekanlarý ayýrmanýn iþlevsel yolu... Özellikleri, Avantajlarý PVC Perde kapýlar, þeffaff PVC bantlardan oluþan, çalýþma alanlarýnda

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Ülkemizde 1935 yýlýnda faaliyete baþlayan niþasta sektörü, günümüze kadar sürekli geliþme içinde oldu. O yýllardan itibaren genç Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte büyüyen Niþasta Sanayi, 50 yýl gibi kýsa

Detaylı

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan

Sektörler İçme Suyu Maden Suyu Meşrubat Meyve Suyu Alkollü İçecek Konserve Bitkisel Sıvı Yağ Sirke Boya Deterjan GREEN ADH-Tech su bazlı etiketleme ürün serisi, cam ve plastik şişe, plastik kovaların dayanıklı ve güvenilir bir şekilde etiketlenmesinde geniş bir çeşitlilik sunmaktadır. Neden GREEN ADH-Tech su bazlı

Detaylı

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com

EZGÝ. PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU ELEKTRONÝK OTOMASYON. www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON PLASTÝK ENJEKSÝYON MAKÝNESÝ ENERJÝ TASARRUF SÝSTEMLERÝ ve OTOMASYONU www.ezgielektronik.com EZGÝ ELEKTRONÝK OTOMASYON Firmamýz 2003 yýlýnda Ýstanbul'da kurulmuþtur. Sektörde,

Detaylı

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE RAPORU ( 2011 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Bir gýda ambalajýnýn baþlýca iþlevi olan koruyuculuk dýþýnda da birçok fonksiyonu vardýr. Özellikle perakende sektörüne yönelik gýda ambalajlarý baþta

Bir gýda ambalajýnýn baþlýca iþlevi olan koruyuculuk dýþýnda da birçok fonksiyonu vardýr. Özellikle perakende sektörüne yönelik gýda ambalajlarý baþta Dosya Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Cam ambalaj Ambalaj Hayatýmýzýn Vazgeçilmez Bir Parçasýdýr Ambalaj, baþta gýda olmak üzere ürünleri kaynaðýndan tüketim noktasýna kadar taþýyan, karmaþýk

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları PA POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat Badamid 1.59 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP.

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR

Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Metapan Metal Panel HOOK-ON TAVANLAR Hook-on tavan sistemi, esnekliði sayesinde deðiþik tasarýmlar yaratýlmak istenildiðinde en uygun çözüm olarak önerilmektedir. Çeþitli ebatlardaki plakalarýn birarada

Detaylı

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER

TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER 1 TİCARİ POLİMERLER TERMOPLASTİKLER, TERMOSETLER, ELESTOMERLER, FİBERLER Polimerler yaşamın her kesitinde bulunan doğal ve sentetik çok çeşitli maddelerdir. Örneğin, selüloz, nişasta ve pamuk organik,

Detaylı

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU

PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MMP Ön Raporu EK 2E PLASTİK ÜRÜNLERİ SANAYİİ RAPORU MEVCUT DURUM: Dünyada olduğu gibi Türkiye de de plastiğin, geleneksel malzemeler olan demir, cam, kağıt, tahta gibi malzemeye alternatif olarak ortaya

Detaylı

Dosya Ambalaj Makineleri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Ülkemizin ihracatýný ve öncesinde üretimini artýrabilmesi için her sektörde en ekonomik üretim yapmamýz gereklidir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak, desteklemek

Detaylı

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr

Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Polimer Malzemeler. Polietilen (PE) www.sakarya.edu.tr Teknoloji Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Polimer Malzemeler Polietilen (PE) Polietilen beyazca, yarı geçirgen, yumuşatılabilen ve oldukça dayanıklı bir polimerdir. Piyasada satılan özellikle

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PLASTİKLER (POLİMERLER)

PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİKLER (POLİMERLER) PLASTİK NEDİR? Karbon ile hidrojen bileşiği plastiği oluşturur. Petrolden elde edilir. Monomer adı verilen binlerce küçük molekülün ısı ve basınç altında birleşerek kocaman bir

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ

BMCOLOR M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ M A T B A A M Ü R E K K E P L E R Ý KURUMSAL KILAVUZ ÝÇÝNDEKÝLER 1.BÖLÜM: KURUMSAL RENK STANDARDI 3 2.BÖLÜM: KURUMSAL TEXT STANDARDI 4 3.BÖLÜM: LOGO DESENÝ VE METRIC YAPISI 5-6-7-8 4.BÖLÜM: LOGOSU NUN

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS)

TERMOPLASTİKLER GENEL TİCARİ PLASTİKLER (COMMODITY PLASTICS) TERMOPLASTİKLER GENEL TİARİ PLASTİKLER (OMMODITY PLASTIS) POLİPROPİLEN (PP), POLİSTİREN (PS), POLİVİNİLKLORÜR (PV) Polipropilen, polistiren ve polivinil klorür, R = genel formülüyle tanımlan monomerlerden

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod.

IP67. Boyut Bilgileri LA.PR.001 LED PROJEKTÖR. 9,1 kg. www.nodeelektronik.com. Renk. Lens Açýsý. Renk Sýcaklýðý (K) Lens Açýsý. Kod. LA.PR.001 Boyut Bilgileri LA.PR.001, 15 ile 120 arasýnda deðiþen lens opsiyonlarý sayesinde yatay ve dikey polarizasyonda istenilen açýda ve uzaklýkta yüksek güçlü aydýnlatma saðlayabilmektedir. Modüler

Detaylı

QS 2 Kuvars Kumu Bostik Kuvars Kumu QS 2, yýkanmýþ, elenmiþ ve kurutulmuþ doðal kuvars kumudur. 0,2-0,8 mm boyutlarýndadýr. Yýkanmýþtýr. Elenmiþtir. Kurutulmuþtur. Granülometri (mm) Kuru 0,2-0,8 ~ 1,5

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo

Malzeme Özellikleri RSP-CR95 Poliüretan CR- Bordo Malzeme Özellikleri SP-C95 Poliüretan C- Bordo SP-C95, 95 +/-2 Shore A sertlikte, mükemmel fiziksel özelliklere sahip POLYETHE bazlý, yüksek performanslý PU olup, kaydýrýcýlýðýnýn arttýrýlmasý ve temas

Detaylı

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI

FLEXA PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI PEX BORU VE EKLEME PARÇALARI Çapraz baðlý pex tesisat borularý 0 Polietilen, gýdaya en uygun plastik ham maddelerden biridir. Düþük sýcaklýklarda ( C altýnda) gýda ambalajlarýnda kullanýlýr. Polietilen

Detaylı

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER

AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Ek-1 AMBALAJ TANIMINA İLİŞKİN AÇIKLAYICI ÖRNEKLER Bir ürün, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki ambalaj tanımını sağlıyor, ancak ürünün ayrılmaz bir parçası değilse, o ürünü ömrü boyunca içinde bulundurmak,

Detaylı

PLASTİK ESASLI AMBALAJLAR

PLASTİK ESASLI AMBALAJLAR PLASTİK ESASLI AMBALAJLAR 1. GİRİŞ Plastikler; ısı yada basınç etkisiyle yumuşatılıp, kalıba dökme, haddeleme gibi çeşitli yöntemlerle biçimlendirilebilen ve bu biçimlerini soğuyunca da koruyabilen, yapay

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV

TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV TÜRKĐYE PLASTĐK SEKTÖR RAPORU ( 2010 ) Barbaros Demirci Genel Müdür PAGEV 1 PLASTİK HAMMADDE : Rapor içinde değerlendirilen plastik hammaddeler, GTİP numaralarına göre aşağıda verilmektedir. GTİP NO 3901

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 40

ÖĞRENME FAALİYETİ 40 ÖĞRENME FAALİYETİ 40 AMAÇ PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda plastik teknolojisi alanı altında yer alan meslekleri tanıyabileceksiniz. A. ALANIN MEVCUT DURUMU ve GELECEĞİ

Detaylı

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI

POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI POLiPROPiLEN BORU VE EKLEME PARÇALARI 0 07 hakan plastik product catalogue Hakan Plastik üretim kataloðu Polipropilen Random Kopolimer (Tip 3) hammaddeden üretilen ve kimyasal maddelere karþý dayanýklý

Detaylı

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV

TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV TÜRKİYE PET TERMOFORM SEKTÖR RAPORU PAGEV 1. TÜRKİYE DE PLASTİK AMBALAJ MALZEMELERİ TÜKETİMİNDE KULLANILAN PLASTİK HAMMADDELER Türkiye de 2012 2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda, yılda ortalama 2 milyon

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI KDV POLYAMIDE TESLİM YERİ PA Granulat Gri 97.Kg 1,75. /kg PA 3% MF 76.Kg 1,75. /kg 1 Adet PA 6 Granulat Gri 868.Kg 1,75. /kg PA 6 Granulat 1.364.Kg 1,75. /kg PA

Detaylı

ÜRÜNLER FloCol Premia FloCol Viva FloCol Soft Taným Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Halý ve PVC Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Mineral esaslý yüzeylerde, Halý, pvc

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ HADDELEME (Calendering) İLE İŞLEME TEKNİĞİ HADDELEMEYE(Calendering) GİRİŞ Bu yöntem genellikle termoplastiklere ve de özellikle ısıya karşı dayanıklılığı düşük olan

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER

PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER PLASTİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Mekanik Özellikler -Çekme dayanımı - Elastiklik modülü -Uzama değeri -Basma dayanımı -Sürünme dayanımı - Darbe dayanımı -Eğme dayanımı - Burulma dayanımı - Özgül ağırlık

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD

SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD SERTİFİKALAR ÜYELİKLER TAYSAD Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği İstanbul 3.Bölge Sanayici ve İş Adamları Derneği(SAN-DER) HAKKIMIZDA 1989 1990 1996 1998 2004 2008

Detaylı

Teknolojisi nedir? Teknolojisi, 1970'lerin sonunda Japonya'da geliþtirilmiþ, 25 yýldan fazla bir geçmiþe ve tecrübeye sahiptir. Avrupa'da ilk defa 1986'da BOSTÝK tarafýndan kullanýlmýþtýr. Solvent, silikon,

Detaylı

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları

Plastik Hammadde Stokları ve Fiyatları ÜRÜN ADI RENK STOK MİKTARI SATIŞ FİYATI POLYAMIDE PA Granulat unverst. 756 Kg 1,75. /kg PA Granulat 97 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat grau 868 Kg 1,75. /kg Sackwar EWP. PA 6 Granulat 1.59 Kg 1,75.

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka

CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde ka C 16.04 TR.00 CPD A V A K O N T R O L S i S T E M L E R i CPD Taným CPD tipi swirl difüzörler tavan uygulamalarý için tasarlanmýþtýr. Daðýtýcý ve toplayýcý sistemlerde kullanýlýr. Özellikler CPD Tipi lerde

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı