Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi"

Transkript

1 Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi MUSTAFA DEMÝRER Babasýnýn ismi okulda yaþayacak Hayýrsever Ýþ Adamý Sait Kömürcü, merhum babasý Hacý Ömer Kömürcü adýna yaptýrdýðý Ýmam Hatip Ortaokulu nun inþaatýný gezdi. * HABERÝ 10 DA Faizsiz Ziraat Katýlým Bankasý Çorum da þube açmaya hazýrlanýyor. Bu yýl hedefleri arasýnda toplam 20 þube açmayý hedefleyen Osman Arslan bankanýn söz konusu þubeleri arasýnda Çorum da bulunuyor. * HABERÝ 2 DE Ýnönü Caddesi nde hizmete girecek olan Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi ne Genel Müdür Osman Arslan ýn hemþehrimiz olmasý hasebiyle ayrý bir önem veriliyor. Çözüm süreci diye milleti hipnozladýlar ÇORUM 12 AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Faruk Cýdýk Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Ergenekon'dan, Cemaat'e, çözüm sürecinden Suriye politikasýna ve Ýncirlik Hava Üssü'nün yeniden ABD'ye açýlmasýna kadar birçok konuda deðerlendirmelerde bulunarak, Ne yazýk ki ocaðýmýza incir aðacý dikilmiþtir. dedi. * HABERÝ 6 DA BÜYÜK ÝHALE BUGÜN ÝÞTE STAT YERÝNE DÜÞÜNÜLEN PROJELER MUSTAFA DEMÝRER ÝHALE NETÝCELENÝRSE KONUÞULAN O PROJELER Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak ta meydana Göðsüne demir korkuluk saplandý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu yaklaþýk 60 dönüm alanýn satýþ ihalesi bugün yapýlacak. Ýhaleye siyaset ve spor camiasýndan itirazlar yükselirken, stadyum alanýnýn satýþtan elde edilecek gelirle Çorum Belediyesi nin piyasa borçlarýnýn ödenmesi, Gazi Caddesi nin araç traifiðine kapatýlarak haif raylý sisteme geçilmesi ile Çimento Fabrikasý nýn taþýnmasý projeleri konuþuluyor. Çorum da duvardan atlamaya çalýþýrken dengesini kaybeden çocuðun göðsüne demir korkuluk saplandý. * HABERÝ 7 DE * HABERÝ 3 DE Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu yaklaþýk 60 dönüm alanýn satýþ ihalesi bugün yapýlacak. Tartýþmalarý günler önce baþlayan ihale neticelenirse farklý projeler konuþuluyor. Dakikalarca yaya geçidinde beklediklerini belirten vatandaþlar, kaldýrýlan kasisi geri istiyor. Vatandaþ yetkililere soruyor: Kasisler neden kaldýrýldý? Çorum daki bazý caddelerde bulunan hýz kesici butonlarýn kaldýrýlmasý tepkilere neden oldu. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetini dile getiren Mesut Çaðlý, Buhara Caddesi ndeki bir yaya geçidi yanýnda bulunan kasisin kaldýrýlmasýný eleþtirdi. * HABERÝ 8 DE Etkinlik Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nce gerçekleþtiril- ÇATAK Projesi farký * HABERÝ 6 DA Ýrem'in iþitme mutluluðu 2 ay sürdü Doðuþtan iþitme engelli olan ve 2 ay önce geçirdiði ameliyat sonrasýnda, beynine yerleþtirilen cihazla uyumlu iþitme cihazý sayesinde duymaya ve konuþmaya baþlayan 5 yaþýndaki Ýrem Su Umar'ýn mutluluðu yarýda kaldý. * HABERÝ 5 DE Þüpheli paket alarmý Çorum da bir otobüs duraðýnda unutulan poþet polisi harekete geçirdi. Çorum da bir otobüs duraðýnda unutulan poþet polisi harekete geçirdi. * HABERÝ 7 DE Çorum'da yaþayan Hasan ve Satý Umar çiftinin üç çocuðundan ikincisi olan 5 yaþýndaki Ýrem Su, doðuþtan iþitme engelli olmasý nedeniyle konuþmayý da öðren- Fen Lisesi ne yeni kampüs MEM yöneticilerinin tebrik ziyaretinde konuþan AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Osmancýk Fen Lisesi ne yeni kampüs yapýlacaðýný bildirdi. * HABERÝ 9 DA Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri gürültü kirliliðine karþý harekete Emniyet ten egzoz denetimi Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yöneticileri Milletvekili Baðcý yý ziyaret etti. * HABERÝ 9 DA

2 2 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Ziraat Katýlým ýn Çorum ilgisi MUSTAFA DEMÝ- Faizsiz Ziraat Katýlým Bankasý Çorum da þube açmaya hazýrlanýyor. KAPILARINI MÜÞTERÝLERÝNE AÇTI Katýlým bankacýlýðýnda ilk kamu bankasý olan Ziraat Katýlým kapýlarýný müþterilerine açmaya devam ediyor ÝLK ÞUBEYÝ ÝSTANBUL DA ERDOÐAN AÇTI Hemþehrimiz Ziraat katýlým Bankasý Genel Müdürü Osman Arslan, Çorum a özel bir önem veriyor. Kamunun katýlým bankacýlýðý yapmak üzere baþlattýðý çalýþmalarda önemli ilerleme kaydedildi. Bu alanda ilk katýlým bankasý olan Ziraat Katýlým ýn ilk þubesi Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Er- doðan ýn katýlýmýyla Ýstanbul Eminönü nde açýldý. 11. þube ise geçtiðimiz günlerde Aksaray da hizmete girdi. 20 ÞUBE ARASINDA ÇORUM DA YER ALIYOR Ziraat Katýlým Bankasý nýn önümüzdeki Ekim ayýnda Çorum a þube açmasý bekleniyor yýlý hedefleri arasýnda toplam 20 þube açmayý hedefleyen bankanýn söz konusu þubeleri arasýnda Çorum da bulunuyor. GENEL MÜDÜR ÇORUMLU Ýnönü Caddesi nde hizmete girecek olan Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi ne Genel Müdür Osman Arslan ýn hemþehrimiz olmasý hasebiyle ayrý bir önem veriliyor. Ziraat Katýlým Bankasý büyükþehirlerden sonra Anadolu da Çorum ve Aksaray da þube açýyor. SERMAYESÝ BÝLE FAÝZSÝZ Zirnaat Katýlým Bankasý nýn ilk þubesini Ýstanbul Eminönü nde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan açtý. Ziraat katýlým Bankasý nýn sektöre girmesi katýlým bankacýlýðýnda hem güveni artýrýyor hem de rekabeti olumlu etkiliyor. Diðer özel bankalarýn da harekete geçmesine neden oluyor. Sermayesi 300 milyon dolar olarak hazine tarafýndan aktarýlan banka faizsiz olarak iþe baþlýyor. KATILIM BANKACILIÐI Dünyada olduðu gibi Türkiye'de de faiz hassasiyetinin banka sisteminden uzak tuttuðu atýl kaynaklar katýlým bankalarý tarafýndan harekete geçirildi. Bu süreç 1984 yýlýnda Albaraka Türk ile baþlarken, 1985'te Faysal Finans, 1989'da bir baþka Körfez menþeli kuruluþ olan Kuveyt Türk, sermayesine Vakýflar Genel Müdürlüðü'nün de ortak olmasýyla sektörde yerlerini aldý. Halihazýrda kuruluþ çalýþmalarý devam eden Vakýf ve Halk Katýlým'ýn da sektöre girmesiyle toplam katýlým bankasý sayýsý 7'ye yükselecek. Ziraat Katýlým Bankasý devlet bankacýlýðýnda Türkiye de bir ilk oldu. KÖZDE DÖNER ÇORUM DA ODUN ATEÞÝNDE EÞSÝZ YAPRAK DÖNER LEZZETÝ Düðün yemeði verilir. Sulu yemek, kelle paça, iþkembe ve çorba çeþitleri ile hizmetinizdeyiz. Ýnönü Caddesi Halk Bankasý altý No: 36 Alo Paket: Ýnönü Caddesi nde hizmete girecek olan Ziraat Katýlým Bankasý Çorum Þubesi ne Genel Müdür Osman Arslan ýn hemþehrimiz olmasý hasebiyle ayrý bir önem veriliyor. Yumurta üretimi azaldý Tavuk yumurtasý üretimi 1,2 milyar adet olarak gerçekleþti Tavuk yumurtasý üretimi Haziran ayýnda bir önceki aya göre %12,3, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %11,2 azaldý. Kesilen tavuk sayýsý 100 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 486 bin adet oldu Kesilen tavuk sayýsý Haziran ayýnda bir önceki aya göre %1,1 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,5 arttý. Haziran ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre %1,9 azalýrken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %8,1 arttý. Tavuk eti üretimi ton, hindi eti üretimi ise ton olarak gerçekleþti Tavuk eti üretimi Haziran ayýnda bir önceki aya göre %0,3, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3 arttý. Haziran ayýnda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre %3,9 artarken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %14,5 arttý. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre tavuk eti üretimi bir önceki aya göre %1,1 arttý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise tavuk eti üretimi bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3,1 arttý. Tavuk yumurtasý üretimi 1,2 milyar adet olarak gerçekleþti (Ç.HAK:2502) RER ET ETCÝ den ALINIR ETCÝ Ailenizin Kasabý Etci Düðün, niþan, sünnet et alýmlarýnda özel indirim DANA ETÝ: Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel: DANA LOP DANA KIYMA-KÖFTELÝK DANA KIYMA-YEMEKLÝK KUZU ETÝ: KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU PÝRZOLA : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : : Düðün, niþan, : sünnet yemekleri verilir. : OÐLAK ETÝ: OÐLAK BUT : OÐLAK KOL : OÐLAK PÝRZOLA : OÐLAK GERDAN : OÐLAK KABURGA: ÖZKAYA OCAKBAÞI Saat Kulesi karþýsý ÇORUM Tel: Tüm ýzgara çeþitlerimiz Urfa usulüdür. Tüm ürünlerimiz kendi imalatýmýzdýr. (Ç.HAK:2207) Sipariþ üzerine güveç, tandýr, tava yapýlýr.

3 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS BÜYÜK ÝHALE BUGÜN iþte STAT YERÝNE DÜÞÜNÜLEN PROJELER Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu yaklaþýk 60 dönüm alanýn satýþ ihalesi bugün yapýlacak. BÜYÜK ÝHALE SAAT 14.00'DE Kapalý teklif açýk artýrma usulü düzenlenecek ihale saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda gerçekleþtirilecek. SATIÞ GELÝRÝNDEN %42 PAY Ýdarenin toplam satýþ gelirinden yüzde 42'lik asgari pay üzerinden artýrým yapýlacak ihalenin geçici teminat bedeli 10 milyon lira olarak açýklandý. SPOR VE SÝYASET Stadyum ve müþtemilatýnýn satýþýndan elde edilecek gelirle Çimento Fabrikasý nýn uygun bir alana nakli düþünülüyor. ÇEVRELERÝ TARTIÞIYOR Spor ve siyaset çevrelerinde tartýþýlan ihalede dikkat çeken bazý projeler var. YÜKSEKLÝK SERBEST, ARASINDA KONUT Edinilen bilgiye göre, stadyum ve çevresinde bulunan güreþ eðitim merkezi, tenis kortu, spor salonu, sentetik sahalar ve basketbol potalarýnýn bulunduðu alanýn bulunduðu alana kat yüksekliði serbest olmak üzere arasýnda konut yapýlmasý öngörülüyor. 30 DÖNÜM PARK Konut imarýna Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý ve müþtemilatýnýn bulunduðu yaklaþýk 60 dönüm alanýn satýþ ihalesi bugün yapýlacak. Tartýþmalarý günler önce baþlayan ihale neticelenirse farklý projeler konuþuluyor. açýlmasý düþünülen stadyum ve müþtemilatýnda konutlarn cephesine 30 dönümlük park ile otoparklar tasarlanýyor. Parkýn içinde mini alýþveriþ merkezi, eðlence, dinlence ve rekreasyon alanlarý oluþturuluyor. YENÝ STADYUMA BAÞLANABÝLÝR Ýhaleden çýkacak sonuca göre konuþulan projeler hastane ve Ankara Yolu arasýnda arasýnda hafif raylý sistem projesi konuþuluyor. Çorum Belediyesi'nin ciddi bir gelir elde etmeyi hedeflediði ihale sonrasý yeni stadyum ve spor tesislerinin yapýlmasýna hemen baþlanmasý düþünülüyor. ÝLK ETAPTA PÝYASA BORÇLARI KAPATILACAK Piyasaya 50 milyon lira borcu bulunan Çorum Belediyesi, ilk etapta elde edeceði gelirle bu borçlarýný kapatmayý düþünüyor. HAFÝF RAYLI SÝSTEM DÜÞÜNÜLÜYOR Bir diðer proje Gazi Caddesi'nin tamamen araç trafiðine kapatýlmasý. Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nden baþlayarak Ankara Yolu üzerindeki yeni hastane inþaatýna kadar olan güzergahta hafif raylý sistem düþünülüyor. Kentin ufkunun açýlmasý için bu proje önemseniyor. ÇÝMENTO FABRÝKASI'NIN TAÞINMASI PROJESÝ Ýhale neticelenirse en son proje ise, Çimento Fabrikasý'nýn taþýnmasý. Yaklaþýk bin 200 dönüm arazisi bulunan Çimento Fabrikasý'nýn piyasa þartlarýndan daha uygun bir bedel karþýlýðýnda yine uygun bir alan gösterilerek naklinin saðlanmasý. Çimento Fabrikasý'nýn üzerine oturduðu bin 100 dönümlük alanýn da deðerlendirilmesi amaçlanýyor.

4 4 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Sungurlu kampüsü yýl sonunda tamam Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i ziyaret etti. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan beraberinde Üniversite Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkaný Hasan Baylavlý ve Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif ile birlikte Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner'i makamýnda ziyaret etti. Ziyarette Baþkan yar- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Sungurlu Belediyesi ni ziyaret etti. Sungurlu MYO Kampüsü hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Baþkan Þahiner, proje hakkýnda açýklamalarda bulundu. Baþkan Þahiner, Bizim sevdamýz Sungurlu. Her konuda yanýnýzda olup, destek vermeye devam edeceðiz. dedi. Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Dodurga Belediyesi olarak gerçekleþtirmeyi planladýklarý projelerde üniversite ile iþ birliði kurmak istediklerini belirten Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, üniversitede dýmcýlarý Bahri Sezen ve Sefa Karslý'da hazýr bulundu. Karþýlýklý fikir alýþveriþinin bulunulduðu ziyarette Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ilçelerimizdeki meslek yüksekokullarýndan en çok öðrenciye sahip olan Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüs inþaatýnýn Haziran 2014 de temelinin atýldýðýný, çalýþmalarýn çok hýzlý bir þekilde devam ettiðini ve 2015 yýlý sonunda ilk etap inþaatlarýnýn bitirilmesinin hedeflendiðini belirtti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Sungurlulu hayýrsever iþadamlarýnýn yapacaklarý destekler ile ikinci etap inþaat çalýþmalarýnýn da kýsa sürede tamamlanmasýyla birlikte Sungurlu Meslek Yüksekokulunun eðitim öðretim döneminde yeni kampüsünde faaliyetlerine devam edebileceðini vurguladý. Alkan ayrýca ziyarette Sungurlu Belediye baþkaný Abdulkadir Þahiner'den Sungurlu Meslek Yüksekokulu kampüsünün nizamiyesinin yol geniþletme çalýþmalarý konusunda yardým istedi. Ziyarette ayrýca 300 kiþilik öðrenci yurdunun yerleri konusunda bilgi alýþ veriþinde bulundular. - ELÝMÝZÝ DE- ÐÝL, GÖVDEMÝZÝ TAÞIN ALTINA KO- YARIZ Sungurlu Belediyesi olarak her zaman yanýndayýz diyen Baþkan Þahiner, Bizim sevdamýz Sungurlu. Her konuda yanýnýzda olup, destek vermeye devam edeceðiz. Yeter ki öðrenci sayýmýz binlerden, iki binlere hatta üç binlere çýkartalým. Sungurlu'nun geliþmesi için taþýn altýna elimizi deðil, gövdemizi koymaya hazýrýz" þeklinde konuþtu.(ýha) Dodurga iþbirliði yapmak istiyor Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. yaþanan olumlu geliþmelerden büyük bir mutluluk duyduklarýný ifade ederek, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'ý tebrik etti. Üniversitenin kurumlar arasý iþ birliðine çok önem verdiðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan iþ birlikleri sayesinde üniversitenin her geçen gün hýzla büyüyerek baþarýlý çalýþmalara imza attýðýna dikkat çekti. Alkan, ziyaretinden dolayý Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn'a teþekkür ederek baþarýlarýnýn devamýný diledi. Çorum Hitit Vakfý resmileþti Bankalararasý Kart Merkezi nin (BKM) 2015 yýlý ilk altý aylýk verileri açýklandý. BKM nin açýkladýðý verilere göre, 2014 yýlýnda sadece 200 bin adet artan kredi kartý sayýsý 2015 in ilk yarýsýnda 800 bin adet arttý. Kartlý ödeme tutarýnýn yüzde 7 lik kýsmýný oluþturan banka kartlarýnýn, kartlý ödeme adedi içindeki payý ise yüzde 23 seviyesinde. Dolayýsýyla artýk her 4 kartlý ödemeden 1 inde banka kartlarý kullanýlýyor. Banka kartý sayýsý ise 110 milyon adedin üzerinde bulunuyor. Bunun sonucunda para üstü derdini ortadan kaldýran, zaman kazandýran ve üzerimizde nakit taþýmamýza gerek kalmadan günlük hayatýmýzý sürdürmemizi saðlayan kartlarla ödemeler daha da yaygýnlaþtý yýlýnýn ilk altý ayýnda kartlarla toplam 250 milyar TL tutarýnda ödeme yapýlýrken bu deðer, önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 15 büyüme olduðunu gösterdi. Banka kartlarý, özellikle düþük tutarlý ödemelerde tercih edilen bir ödeme aracý ve nakitsiz hayata giden yolda Türkiye nin elindeki en önemli kozlardan biri olarak ön plana çýkýyor. Kartlý ödeme tutarýnýn yüzde 7 lik kýsmýný oluþturan banka kartlarýnýn, kartlý ödeme adedi içindeki payý ise yüzde 23 seviyesinde bulunuyor. Dolayýsýyla artýk her 4 kartlý ödemeden 1 inde banka kartlarý kullanýlýyor. Bankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Dr. Soner Canko kartlý ödeme sistem- Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tokat Vakýflar Bölge Müdürü Ýsmail Aktaþ ý makamýnda ziyaret etti. Bölge Müdürü ne nezaket ziyareti Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Tokat Vakýflar Bölge Müdürü Ýsmail Aktaþ ý makamýnda ziyaret etti. Yapýlan açýklamaya göre, Genel Sekreter Erdal Kanýk ýn da hazýr bulunduðu ziyarette üniversitenin kampüs yapým sürecinde aldýklarý büyük destekten dolayý ve bir süre öncesinde yapýlan baþvurular sonucunda Çorum Vakfý nýn isminin deðiþtirilerek Çorum Hitit Vakfý lerinde 2015 yýlýnýn ilk altý aylýk dönemi verilerini deðerlendirirken geleceðe yönelik þunlarý söyledi: Öncelikle, bankacýlýk sistemimizde kartlarla ilgili yaþanan düzenlemelerin etkisinde geçen 2014 yýlýndan sonra, 2015 yýlýnda toparlanma olduðunu görüyoruz. Kredi kartý ve banka kartý sayýlarý artarken kartlý ödemelerde yüzde 15 oranýnda büyüme gerçekleþti. Nakit kullanýmýnýn hala yoðun olduðu mikro ödemelerde ise banka kartý kullanýmýnýn yaygýnlaþtýðýný görüyoruz. Bu veriler nakitsiz ödemelere giden yolda hýzlanan deðiþimi ortaya koyuyor. Kayýt dýþý ile mücadele ve nakitsiz hayata giden yolda kart kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýný önemsiyoruz ve verileri olumlu buluyoruz Kartlý ödeme sistemlerinde kullanýcýnýn hayatýný kolaylaþtýran teknolojik çözümlere ayrý bir parantez açan Dr. Soner Canko, Türkiye, genç nüfusu ile teknolojideki geliþmeleri yakýndan takip eden bir ülke. Teknolojideki dönüþüm doðrultusunda birçok alanda hayatý kolaylaþtýran ye- adýný alan vakfýn ilimize çok büyük hizmetler edeceðine inandýðýný belirten Rektör Alkan, bu süreçte baþta Bölge Müdürü Ýsmail Aktaþ olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Tokat Vakýflar Bölge Müdürü Ýsmail Aktaþ, üniversiteyi yakýndan takip ettiðini belirterek, Rektör Prof. Dr. Alkan a baþarýlý çalýþmalarýnýn artarak devam etmesini diledi. Çorum Hitit Vakfý resmen kuruldu yýlýnda Fikret Koçak (Çorum Valisi), Necdet Diken (Belediye Baþkaný), Turhan Kýlýçcýoðlu, Vahit Benderli, Erdal Eralp, Ýlhan Bayrak, Ali Emiroðlu, Ümit Uzel, Erdem Gökeþme, Kenan Bezgin, Kadir Dalyan, Attila Yeþil, Ýsmail Alapala, Ahmet Turgut Cerit ve Ömer Ertuðrul Soyacak'ýn yer aldýðý 15 kiþilik yönetim kurulu tarafýndan Çorum Kültür, Sosyal ve Saðlýk Vakfý adý ile kurulan vakýf 1989 yýlýnda Çorum Vakfý adýný aldý.. Daha sonra gerçekleþtirilen çalýþmalar ile birlikte Reha Metin Alkan, Naki Çolak, Ýlknur Tosun Satýr, Mustafa Bilgin, Osman Samsunlu, Mehmet Yolyapar, Mustafa Yaðlý, Mustafa Tolga Çýrak ve Ali Kýlýçarslan'dan oluþan yönetim kurulu ve yapýlan son deðiþiklikler beraberinde vakýf isminin Çorum Hitit Vakfý olarak deðiþtirilmesi Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan uygun görüldü.. Yenilenen vakýf senedinde de ifade edildiði gibi Çorum Hitit Vakfý; Üniversite kurmak, Bilimsel ve akademik faaliyetlere destek vermek, Bilimsel toplantýlar yapmak, Baþarýlý öðrencilere burs saðlamak vb. baþta olmak üzere bölgede sosyal, kültürel, ve eðitim, öðretim faaliyetlerinde bulunarak bölgesel kalkýnmayý hýzlandýrmak, tüm bu konularda tesisler yapmak, faaliyet halinde olanlarýn ihtiyaçlarýný saðlamak, bütünleþmeyi temin ve bu konularda temel çalýþmalar yapmayý amaç ediniyor Kredi kartý sayýsý arttý ni uygulamalar kullanýma sunuluyor. Bu uygulamalarýn en yoðun olduðu sektörlerden biri olarak bankacýlýk öne çýkarken, kartlý ödeme sistemlerinde de basit, pratik ve katma deðeri yüksek çok sayýda çözüm hayatýmýza girdi. Temassýz ödeme, internetten alýþveriþ, sadece cep telefonu numarasý ile para gönderme, maðazalarda, restoranlarda ve akaryakýt istasyonlarýnda kartýnýzý çýkarmadan cep telefonu ile mobil ödeme gibi kullanýcýlarýn hayatýný kolaylaþtýran birçok teknoloji Türkiye de kullanýma sunuldu. Bu teknolojilerin en yenisi ise Bankalararasý Kart Merkezi (BKM), Kentkart ve Çanakkale Belediyesi iþbirliði ile hayata geçirildi. Sistem sayesinde artýk Çanakkale deki toplu taþýma araçlarýnda yerli ve yabancý tüm temassýz kartlar ile temassýz ödeme yapýlabiliyor. Bankalararasý Kart Merkezi olarak nakitsiz ödemelerde geleceðin deneyimini bugünden yaþatmayý hedefliyoruz. Bu yüzden son dönemde sayýsý artan ödeme çözümlerine yenilerinin ekleneceðini rahatlýkla söyleyebilirim ifadelerini kullandý. Banka kredi kartý sayýsý arttý. BKM verilerine göre ödenecek tutar düþtükçe banka kartlarýnýn kullanýlma oraný daha artýyor yýlýnýn ilk altý ayýnda 50 TLüzerindeki iþlemlerde banka kartlarýnýn kullaným oraný sadece yüzde 10 olurken, 20 TL ve altýndaki mikro ödemelerde bu oran yüzde 33 e kadar yükseldi. Nakitsiz yaþam yolunda bir diðer önemli ödeme yöntemi ise temassýz teknolojisi olacak. Sadece temassýz kartlarla deðil, uyumlu akýllý telefonlarla da temassýz ödeme yapýlmasýný saðlayan teknoloji sayesinde, 50 TL altýndaki iþlemlerde þifre girmeden hýzlý ve basit biçimde ödeme yapýlabiliyor. Toplu taþýmada, marketlerde, cafelerde ve fast food restoranlarýnda hýzla yaygýnlaþan temassýz teknolojisi ile uyumlu toplam kart sayýsý 20 milyona yaklaþtý. Temassýz ödeme yapýlabilen POS sayýsý ise 2015 yýlýnýn ilk yarýsýnda hýzla arttý sonunda 93 bin olan temassýz POS sayýsý, Haziran 2015 sonunda 154 bin adede yükseldi. Kaynak : ÝHA

5 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS Ýrem'in iþitme mutluluðu 2 ay sürdü Doðuþtan iþitme engelli olan ve 2 ay önce geçirdiði ameliyat sonrasýnda, beynine yerleþtirilen cihazla uyumlu iþitme cihazý sayesinde duymaya ve konuþmaya baþlayan 5 yaþýndaki Ýrem Su Umar'ýn mutluluðu yarýda kaldý. Çorum'da yaþayan Hasan ve Satý Umar çiftinin üç çocuðundan ikincisi olan 5 yaþýndaki Ýrem Su, doðuþtan iþitme engelli olmasý nedeniyle 5 yaþýndaki Ýrem Su Umar'ýn mutluluðu yarýda kaldý. konuþmayý da öðrenemedi. 4 yaþýndayken ailesi tarafýndan rahatsýzlýðý fark edilen Ýrem Su'nun beynine Ankara'daki cerrahi operasyonla cihaz yerleþtirilirken, bu cihaza uyumlu Çorum'da yaþayan Hasan ve Satý Umar çiftinin üç çocuðundan ikincisi olan iþitme cihazý da devlet tarafýndan karþýlandý. 5 yaþýndaki Ýrem Su, doðuþtan iþitme engelli olmasý nedeniyle konuþmayý da öðrenemedi. Ýki ay süresince yeni cihazýyla duyan ve yavaþ yavaþ konuþmaya baþlayan Ýrem Su'nun sevinci, 13 bin lira deðerindeki iþitme cihazýný kaybedince, kýsa sürdü. da Hacettepe Üniversitesi'nde ameliyat edilen kýzýnýn beynine duyma sorunlarýný ortadan kaldýracak cihaz yerleþtirildiðini ve bu cihazla uyumlu bir de iþitme cihazýnýn duymaya baþladý. 'Kýzým' diye seslendiðimde artýk bana dönüp bakýyor ve gülümsüyordu. Duymasýnýn ardýndan konuþmaya da çabaladý. 'Anne' ve 'baba' demeye baþlamýþtý. nin alýnmamasý halinde kýzýnýn artýk duyamayacaðýný söyledi. Yeni cihaz alýnmasý için destek beklediklerini ifade eden Umar, "Devletimizden ve ha- kaderi paylaþýyor Umar, 10 yaþýndaki oðlu Volkan'ýn kalp hastasý olduðunu, en küçük çocuklarý 4 yaþýndaki Rüzgar'ýn da Ýrem Su ile ayný kaderi paylaþtýðýný Anne Satý Umar, verildiðini anlatarak, Ancak cihazý kulyýrsever vatandaþlarý- dile getirerek, þunlarý kýzýnýn doðuþtan duyma yaklaþýk 13 bin lira deðerindeki lanmaya baþladýktan 2 mýzdan destek bekliyo- kaydetti: Ýrem Su'nun sevinci, 13 bin lira deðerindeki iþitme cihazýný kaybedince, kýsa sürdü. iþitme cihazý- ay sonra Ramazan Bayruz. Kimse konuþama- "Oðlum Rüzgar da sorunu yaþadýðýný, bu rahatsýzlýðýný 4 yaþýna geldiðinde fark ettiklerini karþýlandýðýný söyledi. de oynarken cihazý kay- kýzýn neler hissettiðini Su'dan bir hafta sonra nýn devlet tarafýndan ramý'nda evimizin önünyan ve duyamayan bir kýzým gibi. O da Ýrem söyledi. Kýzýnýn o yaþýna - Cihazý bulunamaz betti. Çok aramamýza bilemez. Cihaz sayesinde yeni konuþmaya baþ- beynine cihaz yerleþtiri- ameliyat edildi. Onun da kadar konuþamamasýnýn ya da yenisi alýnamazsa raðmen bulamadýk, ya sebebini öðrenmek için artýk duyamayacak çalýndý ya da kayboldu, lamýþ ve 'anne' diye hitap lip iþitme cihazýný kullanmasý saðlandý. Rüz- birkaç kez doktora gittiklerini bilemiyorum." Ýþitme cihazýný kul- edebilmiþti. O sözler bi- ifade eden lanmaya baþlayan kýzý- Anne Umar, maddi ze yetiyordu. Ben þimdi gar bize tepki veriyor ve Umar, "Daha sonra duymadýðýný nýn, seslendiklerinde durumlarýnýn iyi olmadý- o anda yaþadýðým mutlu- duyuyor, konuþmaya da fark ettik. kendilerine tepki vermeðýný ve eþinin asgari ücluðu hüzünle deðiþtim. baþlýyor. Ancak Ýrem Su Uzun yýllar doktor kapýlarýnda ye baþladýðýný ve yýllar retle çalýþtýðýný belirte- Hayalim kýzýmýn gelece- eski haline geri döndü, koþturduktan sonra ilk kez duyduðunu rek, devlet tarafýndan yeði, tekrar konuþabilmesi, artýk konuþamýyor ve sonra kýzýma teþhis konuldu" dedi. Umar, mayýs ayýn- anlatan anne Umar, þöyle devam etti: "Ýlk kez o cihazla ni cihazýn 7 yýlda bir verildiðini ve cihazýn bulunamamasý ya da yenisi- duyabilmesi" diye konuþtu. - Kardeþi de ayný duymuyor."(a.a.) Ýrem, engelli kardeþleri ile birlikte. Sözleþmelilere kadro umudu Toplu sözleþmede dananýn kuyruðu ünümüzdeki hafta kopacak. Memurlar adýna masada bulunan Yetkili Konfederasyon Memur-Sen in toplu sözleþme tekliflerinin deðerlendirildiði komisyon çalýþmalarý sona erdi. Kamuda çalýþan on binlerce geçici ve sözleþmeli personelin gözü, kendileriyle ilgili teklifin görüþüleceði Toplu Sözleþme masasýnda. Teklif kabul edilirse, on binlerce geçici ve sözleþmeli personele kadro verilecek. 4/B VE 4/C YE KADRO MASADA Kamuda geçici istihdam þekillerine itiraz eden Memur-Sen, kamuda çalýþan geçici ve sözleþmeli personele kadro konusunu masaya taþýdý. Devlet memurlarý kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamýnda çalýþan personelin kadroya alýnmasýný isteyen Memur-Sen in teklifi, kamudaki geçici ve sözleþmeli personeli kapsýyor. 4/B ve 4/C baþta olmak üzere tüm geçici ve sözleþmeli personele kadro verilmesini için teklif sunduklarýný söyleyen Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti ve Memur-Sen Baþkaný Ali Yalçýn, sunduklarý teklifin, kamu kurumlarýnýn kuruluþ kanunlarýna göre istihdam edilen personel, KÝT lerde çalýþan sözleþmeli personel ve iþçi statüsünde çalýþan yüksel öðrenimli personele kadro verilmesini kapsadýðýný söyledi. GEÇÝCÝ PERSONEL DE ZAMDAN YARARLANACAK Teklife göre, kamuda istihdam edilen geçici personele kadro verilmesi ile ilgili iþlem neticeleninceye kadar memurlarla ilgili zamdan yararlanmalarý isteniyor. Memur-Sen, kadrolarýný alýncaya kadar kamudaki geçici personelin, memurlar için teklif edilen 2016 yýlý için yüzde 8+8 oranýnda maaþ artýþý ve 150 TL seyyanen zam ile 2017 yýllý için yüzde 7+7 oranýnda maaþ artýþý ve 100 TLseyyanen zamdan da yararlanmalarýný isteniyor.(haber7) Toplu sözleþmede dananýn kuyruðu ünümüzdeki hafta kopacak. Türkiye nin en güzel Kur an okuyaný Çorumlu Camiler ve Din Görevlileri Haftasý kutlama etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý Sinop Alaaddin Cami'nde gerçekleþtirildi. Ýl Müftüsü Mustafa Erkan yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Kur'an-ý Kerim'i güzel okumanýn önemine deðinerek 12. Türkiye Kur an-ý Kerimi Güzel okuma final yarýþmasýnýn Sinop'ta yapýlmasýndan dolayý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ve emeði geçenlere teþekkür etti. "Bu bizim için bir onurdur, gururdur" diyen Erkan, Alaaddin Cami'de programa iþtirak eden Sinoplulara teþekkür ederek 10 bölgeden yarýþmaya katýlanlara baþarýlar diledi. Vali Yardýmcýsý Ekrem Yaman ve Ýrþat Hizmetleri Dair Baþkaný Hüseyin Hazýrlar ýn konuþmalarýnýn ardýndan yarýþmaya geçildi. Ýstanbul, Bilecik, Afyonkarahisar, Kahramanmaraþ, Bingöl, Artvin, Sivas, Bartýn, Batman ve Çorum dan yarýþmaya katýlan 10 din görevlisi, çektikleri kura sýrasýna göre Kuran-ý Kerim okudu. Baþkanlýðýný Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emin Maþalý nýn, üyeliklerini Mushaflarý Ýnceleme ve Kýraat Kurulu Üyeleri Ali Özgelen, Ali Sarakaya, Fatih Okumuþ ve Ýrþat Hizmetleri Dair Baþkaný Hüseyin Hazýrlar ýn yaptýðý 5 kiþilik yüksek seçici kurul tarafýndan yapýlan deðerlendirmede, Çorum Bölgesinden Merkez Huzur Cami Müezzin Kayyýmý Hasan Çakmak birinci, Ýstanbul Bölgesinden Beyoðlu Tomtom Kaptan Cami Ýmam-Hatibi Köksal Pulgir ikinci ve Artvin Bölgesinden Ankara Çankaya Angora Evleri Cami Ýmam- Hatibi Ahmet Demir üçüncü seçildi. Dereceye giren din görevlilerine ve yarýþmaya katýlanlara Sinop Valiliði, Ýl Müftülüðü, sendikalar, sivil toplum kuruluþlarý ve Sinoplu hayýrsever iþ adamlarý tarafýndan çeþitli hediyeler verildi. Verilen ödüllerin yaný sýra Camiler ve Din Görevlileri Haftasýnda düzenlenecek programda Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafýndan 1.'ye 6 bin, 2. ye 5 bin ve 3.'ye de 4 bin TL ödül verileceði bildirildi.(a.a.) Türkiye Kur'an-ý Kerimi Güzel Okuma Final Yarýþmasý Sinop Alaaddin Cami'nde gerçekleþtirildi. Yarýþmada Hasan Çakmak Türkiye birincisi oldu. Yarýþmada dereceye giren din görevlilerine ödül verildi.

6 6 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Çözüm süreci diye milleti hipnozladýlar Sungurlu doðumlu hemþehrimiz Mehmet Emin Baysa, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkaný oldu. Böcek raporunu hazýrlayan Baysa'nýn Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý'na atanmasýna iliþkin kararý, Resmi gazete'nin önceki günki sayýsýnda yayýmlandý. Baysa, 1977'de Çorum Sungurlu'da doðdu. Ýlk, orta ve lise öðrenimini memleketinde tamamlayan Baysa, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Milli Güvenlik Akademisini 2001'de tamamlayan Baysa, ayný zamanda Türkiye ve Orta Doðu Amme Ýdaresi Enstitüsünden kamu yönetimi alanýnda yüksek lisans derecesine sahip. Baysa, 2000'de Ýçiþleri Bakanlýðý kaymakam adayý olarak baþladýðý kamu görevine, Gümrük Müsteþarlýðý bünyesinde Faruk Cýdýk müfettiþ yardýmcýsý olarak devam etti. 2001'de yapýlan Baþbakanlýk Müfettiþ Yardýmcýlýðý Sýnavý'nda baþarý gösteren Baysa, Baþbakanlýk müfettiþ yardýmcýlýðýna atandý. Baysa, 2004'te Baþbakanlýk Müfettiþi, 2011'de ise Baþbakanlýk Baþmüfettiþi oldu. Baysa, baþta Baþbakanlýk ve bakanlýklarla, Milli Ýstihbarat Teþkilatý, Saadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Ergenekon'dan, Cemaat'e, çözüm sürecinden Suriye politikasýna ve Ýncirlik Hava Üssü'nün yeniden ABD'ye açýlmasýna kadar birçok konuda deðerlendirmelerde bulunarak, Ne yazýk ki ocaðýmýza incir aðacý dikilmiþtir. dedi. AK Parti'nin hep bir korku ve maðduriyet politikasý ile 13 yýl boyunca iktidarda kaldýðýný ileri süren Cýdýk, Ergenekon ve Balyoz konusunda yýllarca verilen demeçler, yapýlan hamleler ortada, insanlar unutabilir; ama manþetler ve televizyon arþivleri unutmuyor, dün darbeci diye içeri týkýlanlar bugün terfi ettiriliyor; Cemaat konusunda cama toz kondurmayanlar bugün öylesine keskin bir viraj aldýlar ki cam tuzla buz oldu. Çözüm süreci diye bir nakarat ile ülke ve millet üç-dört yýl adeta hipnozlandý. Üç ay sonra Þam Emevi Camii'nde Cuma namazý kýlmaya niyetlendiler, þimdi kendi sýnýrlarýmýz içinde insanlarýmýz güvenlik nedeniyle sokaða çýkmakta tereddüt eder hale geldi." diye konuþtu. Türkiye'de hiçbir sürecin AK Parti kontrolünde yürümediðini ileri süren Cýdýk, Ergenekon ve Balyoz davalarý, Cemaat olayý ve Çözüm sürecinde yaþananlarýn bunu çok net bir þekilde ortaya koyduðunu vurgulayarak, "Ýktidar bu süreçler yaþanýrken hiçbir uyarýyý dikkate almadý. Kamplaþma, ayrýþtýrma, ötekileþtirme, sinir uçlarýný harekete geçirme gibi yanlýþ politikalarý özenle koruyup kolladý. 13 yýl iktidar oldular ama bugün artýk her konuda aldatýldýklarýný itiraf ediyorlar. dedi. ÇEKÝÇ GÜÇ Ü BÝZ KOVDUK AK PARTÝ GERÝ GETÝRDÝ Milli Görüþ'ün Irak'ýn bugünkü kaotik duruma düþmesinin tek nedeni olan Çekiç Güç'ü Türkiye'den gönderdiðini hatýrlatan Cýdýk, AK Parti'nin ise Ýncirlik Üssü'nü ABD'ye açarak yeniden Türkiye'ye soktuðunu söyledi. Cýdýk, "Suriye politikasýnýn en baþýndan beri yanlýþ olduðunu söyledik, emperyalist güçlerin kurguladýðý oyuna göre pozisyon almanýn ne Türkiye'ye ne de bölge ülkelerine fayda getirmeyeceðini, bunun bir yýkým olacaðý uyarýlarýný hep yaptýk; ama üç ay sonra Emevi Camii'nde Cuma namazý kýlmaktan bahsedenler, bugün kendi sýnýrlarýmýz içinde bile insanlarýmýzýn güvenliðini saðlayamaz hale geldi. Emperyalistlerin kuklasý olan IÞÝD bahane edilerek Ýncirlik Üssü'nün ABD'ye verilmesi çok net gösteriyor ki Irak iþgalinden hiç ders alýnmamýþ" þeklinde konuþtu. ÇÖZÜM SÜRECÝNÝN KASTI NE ÝDÝ? Çözüm süreci konusunda oldukça sert açýklamalarda bulunan Cýdýk, AK Parti'ye þöyle seslendi; "Yahu arkadaþ, çözüm süreci diye iki, üç yýl milleti hipnozladýnýz. Bununla neyi kast ettiniz, çýkýn ve mertçe amacýmýz þu idi deyin. Çözüm süreci ile bölge insanýnýn yýllardan beri mahrum edildiði bir takým haklarýnýn verilmesi, bölgenin refaha kavuþturulmasý mý kastediliyordu yoksa baþka þeyler mi? 7 Haziran sonrasý artan terör olaylarýný nasýl izah ediyor bu hükümet çýksýn ve millete anlatsýn. Hükümetin bir yetkilisinin söylediðini diðeri yalanlar oldu. Kimisi 28 Þubat Dolmabahçe Mutabakatýný göklere çýkardý, kimisi bunun tam aksini söyleyip reddetti. Kendi içinde bile ne dediðini bilmeyen bir iktidar bu millete çözüm sürecinde takýlýn peþime dedi. Þimdi de yanýlmýþýz, iyi niyetimiz suistimal edildi diyorlar. Biz dün terörle müzakere edilmez, mücadele edilir dediðimizde bize burun kývýranlar bugün kurtarýlmýþ bölgelerde devletin varlýðýný ispatlamaya çalýþýyor. Devlet asli vazifelerini yerine getiremez oldu. Ýllegal yapýlanmalar devlet kuruyor, devlet yýkýyor. Bununla birlikte çözüm süreci denen olayla bölge insaný adeta terör örgütünün insafýna terk edildi. diyen Cýdýk, HDP'ye de Amacýnýz nedir? Adam gibi çýkýn açýkça dile getirin!" diye seslendi. AYDINLARA ÇAÐRI Konuþmasýnda kanaat önderleri, köþe yazarlarý ve aydýnlara da çaðrýda bulunan Cýdýk, þunlarý söyledi: Ergenekon'da, Cemaat olayýnda, çözüm sürecinde hep AK Parti'nin duruþuna göre pozisyon aldýnýz. AK Parti savcý oldu siz de savcý oldunuz, çark edip avukat olduðunda da avukat oldunuz, Cemaat'le iliþkiler iyiyken Cemaat'a güzellemeler dizdiniz, ara bozulunca terörist dediniz, ne menem þeyse bir türlü çözülemeyen çözüm sürecinde analar aðlamasýn þehit haberleri gelmesin dediniz, PKK'nýn bölgedeki etkinliðini artýrmasýna göz yumdunuz. Hükümetin ülke ve millet aleyhine olan her adýmýný eleþtirip istikamet hatýrlatanlarý düþman ilan ettiniz. Þimdi þu zorlu günlerde evvele siz kendinize gelin, bir takým çýkarlarýnýzý bir kenara býrakýn ve ülke ve millet menfaatine tavýr alýn. Hem tarih önünde hem de millet önünde sorumlusunuz. Sizler algý yönetiminin maþalarý olmayý kendinize nasýl yakýþtýrýyorsunuz. Yarýnýn kanaat önderi ve köþe yazarlarýna da kötülük ediyorsunuz. Sahi ayný konu hakkýnda birbirine zýt yazýlarý kaleme alýrken aynaya baktýðýnýzda gördüðünüz resme sizler öncelikle saygý duyabiliyor musunuz?" Koalisyon görüþmelerini de "Ankara'nýn taþýna bak gözlerimin yaþýna bak" sözleriyle eleþtiren Cýdýk, Biz milli görüþ hareketi olarak bu ülkede rengini koruyarak uzlaþma kültürünü hayata geçirebilmiþ yegâne yapýyýz. Birbirine düþman olarak lanse edilen partileri bile söz konusu memleket ve millet olduðunda bir çatý altýnda toplayabilen bir anlayýþýn temsilcileriyiz. Liderler top dolaþtýrmayý býrakýp bir an önce ülkenin ve milletin selameti için hükümet kurmalýdýr. dedi. Baysa, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkaný Ticari süt iþletmelerince Haziran ayýnda ton inek sütü toplandý Toplanan inek sütü miktarý Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %3,1 arttý. Haziran ayýnda ticari süt iþletmeleri tarafýndan içme sütü üretimi 100 bin 198 ton olarak gerçekleþti ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %0,9 artýþ gösterdi. Ýnek peyniri üretimi 58 bin 650 ton ile bir önceki yýlýn Emniyet Genel Müdürlüðü, Hazine Müsteþarlýðý, BDDK, KÝK, EPDK, TRT gibi devlet teþkilatýnýn kurum ve kuruluþlarý ile bürokrasinin üst idari görevlileri olan müsteþar, müsteþar yardýmcýlýklarý, genel müdür, üst kurul baþkan ve üyeleri, teftiþ kurulu baþkan ve üyeleri, kurum, kurul baþkanlarý ve yardýmcýlarý hakkýnda inceleme ve soruþturma Sungurlu doðumlu hemþehrimiz Mehmet Emin Baysa, Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkaný oldu. Süt üretimi arttý ayný ayýna göre %7,5 arttý. Koyun, keçi, manda ve karýþýk sütlerden elde edilen peynir çeþitleri ise 4 bin 948 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %4,6 artýþ gösterdi. Yoðurt üretimi 99 bin 428 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,1 artýþ gösterdi. Ayran üretimi ise 46 bin 901 ton ile bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %9,5 azaldý. Haziran ayýnda ticari süt görevlerini yürüttü. Baþbakanlýk Dýþ Ýliþkiler Baþkanlýðý'ný 2011'de üstlenen Baysa, 2012'den bu yana da Anadolu Ajansý Denetim Kurulu Üyesi ve Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu Baþkan Yardýmcýsý olarak da görev yapmaktaydý. Evli ve üç çocuk babasý Baysa, Ýngilizce ve temel düzeyde Arapça biliyor.(milliyet) iþletmeleri tarafýndan toplanan inek sütü yað oraný ortalama %3,4, protein oraný ise ortalama %3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Haziran ayýnda bir önceki aya göre %0,6 azaldý. Takvim etkisinden arýndýrýlmýþ toplanan inek sütü miktarý Haziran ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %2,7 arttý. Çatak Projesi uygulamalarýnýn yerinde görülmesi amacýyla Ýskilip'te tarla günü düzenlendi. ÇATAK Projesi fark yarattý Gýda Tarým ve ÇATAK Projesi nin meyi amaçladýk. Diðer hakkýndaki görüþ ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan Çevre Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý Projesi Çorum da birmeyi çok ilçede uygulandýðýný ve þu ana kadar toplam 2 Milyon 400 ilçelerden ve merkezden gelen çok sayýda TARGEL personelinin de ÇATAK Projesi nin düþünceleri, sorunlarý hakkýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Üreticiler kuru tamýnda (ÇATAK) kapsa- bin TL destekleme artarak devam etmesi rým yapýlan ve iki yýlda üretim yapan üreticilerin, üretim metotlarý ve Çatak Projesi uygulamalarýnýn yerinde görülmesi amacýyla ödendiðini belirten Ermiþ, Bu tarla gününü yapmamýzdaki amaç, millet olarak çiftçi de olsak mühendis de olsak için teknik olarak bilgilendirmeleri ve yerinde uygulama ile bilgi alýþveriþinde bulunarak kendi bölgele- bir nadasa býrakmak zorunda kaldýklarý arazilerde ÇATAK Projesi ile birlikte þimdi 3,5-4 Km. mesafeden su ge- Ýskilip'te tarla günü düzenlendi. görmediðimize rinde de bu uygulamatirilerek sulu tarýma inanmayýz, o yüzden larýn yaygýnlaþmasý geçildiðini belirterek Ýl Müdürlüðü nden uygulanan çalýþmalarý için gereken çalýþmalarý bu arazilerde þeker yapýlan açýk- lamaya göre, tarla gününe yerinde görerek ÇA- TAK Projesi ni bir kez yapmalarýný saðla- maktýr." diye konuþtu. pancarý, mýsýr gibi ürünler yetiþtirdiklerimý Ýskilip Kaymaka- de uygulayan üreticile- Proje hakkýnda ni söylediler. Þuayip Gürsoy, Ýskilip rimizden dinleyerek üreticiler tarafýndan da Belediye Baþkaný Recep Çatma, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, Bitkisel Üretim ve Bitki Saðlýðý Þube Müdürü Erman Kirendibi, Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürü Halit Yýldýrým, Ýskilip Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ali Sülük, Ýskilip Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, AK Parti Ýskilip Ýlçe aradaki farký göster- bilgiler verilerek proje Baþkaný Ali Koçkaya, Ýskilipli üreticiler, diðer Etkinlik Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü nce gerçekleþtirildi. ilçelerden ve mer- kezden gelen çok sayýda teknik personel katýldý. 603 ÇÝFTÇÝ ÝLE 12 BÝN DEKAR ALANDA PROJE UYGULAMASI Ýskilip Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ali Sülük konuþmasýnda Ýskilip ilçesinde çatak projesinin uygulanmasýyla ilgili bilgiler vererek ilçede 603 çiftçi ile dekar alanda projenin uygulandýðýný Tarla Günü nü yoðun katýlým oldu. ve Ýskilip'te toplam TL destek ödendiðini söyledi. Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ de, Çevre Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý Projesi (ÇATAK) nin adýndan da anlaþýlacaðý gibi tarým ve çevreyi birbirine endike ederek sürdürülebilir bir üretim için topraðý yormadan, çevreyi kirletmeden, çevreyle beraber insanlarýn da yaþam kalitesini bozmadan üretim planlamasý yapmak olduðunu söyledi. Teknik personel üretim hakkýnda bilgi verdi. ÇATAK Projesi nin minimum toprak iþlemeli tarým uygulamalarý, toprak ve su yapýsýnýn korunmasý ve erozyonun engellenmesi, Çevre dostu tarým teknikleri ve kültürel uygulamalarý olmak üzere üç kategoride yapýldýðýný belirten Ermiþ, Ýlimizde toprak ve su yapýsýnýn korunmasý ve erozyonun engellenmesi, çevre dostu tarým teknikleri ve kültürel uygulamalarý kategorilerinde yürütüyoruz. dedi. Arazilerde þeker pancarý, mýsýr gibi ürünler yetiþtiriliyor.

7 Spiral makinasý dizini kesti OSB de faaliyet gösteren bir firma çalýþaný, geçirdiði iþ kazasý sonucu dizinden yaralandý. Spiral makinasýnýn kesici takýmýný deðiþtiren 18 yaþýndaki H.A., spiral makinasýnýn aniden çalýþmasýyla spiral makinasýnýn kontrolünü kaybetti. Kesici spiral taþý, H.A. nýn sol dizine isabet edince, talihsiz genç, dizini kestirdi. Yaralý genç, kaldýrýldýðý hastanenin acil servisinde yapýlan pansuman ve dikiþ müdahalesinin ardýndan taburcu edildi. (Haber Merkezi) Üzerine su borusu düþtü Alaca Fakýlar Köyü nde su kanalý çalýþmasý yapan bir iþçinin üzerine su borusu düþtü. 34 yaþýndaki Z.A.B., vinç traktörle dev su borularýný kanala indirmeye çalýþýrken, vincin aðzýndan kurtulan su borusunun altýnda kalarak yaralandý. Yaralý iþçi, Alaca Devlet Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Römorktan düþüp kalçasýný kýrdý Kireçocaðý Köyü nde römorka saman yükleyen 56 yaþýndaki çiftçi römorktan düþerek yaralandý. Traktörün üzerinde düzenleme yaparken, dengesini kaybederek yere düþen A.A.B., ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýldý. Yaralý çiftçinin burada yapýlan tetkiklerinde çarpma etkisi ile kalçasýnda kýrýklar oluþtuðu tespit edildi. (Haber Merkezi) Balkondan düþtü Karakeçili Köyü'nde evinin balkonunda serinlemek isteyen H.D. (58), dengesini kaybederek tek katlý evinin balkonundan zemine düþtü. Aile fertleri tarafýndan çaðrýlan ambulansla hastaneye kaldýrýlan H.D., kazayý kaburga kýrýklarýyla atlattý. (Haber Merkezi) Defineciler adeta þantiye kurdu Sungurlu da bir duyumu deðerlendiren Jandarma, kaçak kazý yapan 4 kiþiyi suç üstü yakaladý. Yapýlan ilk incelemede, kazý alalýna adeta küçük bir þantiye kuran definecilerin, havai fiþek ve torpillerle patlatma yapýp galeri oluþturduklarý ortaya çýktý. Sungurlu Göller Köyü Maðara mevkiinde yapýlan kontrolde Ý.Ý. (29), Y.Ý. (22), E.G.Ö. (27) ve R.Ý.(22) nin gözaltýna alýndýðý olayda, 1 jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet 25 metre kablo, 1 adet spiral, 2 adeta havai fiþek, 22 adet torpil ve 200 gram zirai gübre ele geçirildi. Zanlýlarýn havai fiþek, torpil ve zirai gübre ile hazýrladýklarý karýþýmla 1 metrelik çukur açtýklarý tespit edilirken, zanlýlar Cumhuriyet Savcýsý nýn talimatýyla, ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. (Haber Merkezi) Arkadan çarpýp kaçan sürücü geride 3 yaralý býraktý Osmancýk Tosya Yolu nda bir kamyonete arkadan çarpan sürücü olay yerinden kaçtý, kamyonette bulunan üç kiþi yaralandý. Ý.K. (56)kamyonete, Osmancýk-Tosya Yolu nun 39 uncu kilometresinde arkadan gelen ve plakasý tespit edilemeyen bir otomobil çarptý. Çarpmanýn etkisi ile devrilen kamyonette bulunun sürücü Ý.K. ve yolcu olarak bulunan Z.K. (51) ve Y.Ý.K. (20) yaralandý. Yaralýlar hastaneye kaldýrýlýrken, kaçan sürücünün bulunmasý için çalýþma baþlatýldý. (Haber Merkezi) Alkole geçit yok Akpýnar Caddesi üzerinde yapýlan trafik kontrolünde 262 promil alkollü sürücü, ekiplerin denetimine takýldý. 19 US 781 plakalý otomobiliyle seyreden G.Ö. (32) isimli sürücü, yapýlan alkol testinde 232 promil alkollü çýkýnca, hakkýnda trafik güvenliðini tehlikeye sokmak suçundan iþlem yapýldý. (Haber Merkezi) Göðsüne demir korkuluk saplandý Çorum da duvardan atlamaya çalýþýrken dengesini kaybeden çocuðun göðsüne demir korkuluk saplandý. Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçe korkuluklarýndan geçmek isteyen Hasan Ali Kadhým (12) adlý çocuk bir anda dengesini kaybederken göðsüne korkuluk saplandý. Acý içerisinde baðýran çocuðun yardýmýna önce çevredeki vatandaþlar koþtu. Vatandaþlar saðlýk görevlileri ve itfaiye ekiplerini arayarak yardým istedi. Ýhbar üzerine kýsa sürede olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesinin ardýndan Kadhým, bulunduðu yerden kurtarýldý. Olay yerinde ilk müdahalesi yapýlan Kadhým, Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.(ýha) 7 13 yaþýndaki çocuk kaza yaptý, 4 yaþýndaki kardeþi aðýr yaralý Sungurlu Yörüklü Köyü nde yaþanan kazada, 13 yaþýndaki çocuðun kullandýðý traktör muhtarlýk binasýna çarptý. Kazada traktörde bulunan 4 yaþýndaki çocuk aðýr yaralandý. Sungurlu Yörüklü Köyü nde yaþanan kaza, çocuklara traktör veya otomobil kullandýrýlmasýnýn getireceði olumsuz örneklere ev sahipliði yaptý. Babasýna ait traktörü alarak evin bahçesinden dýþarý çýkarmaya çalýþan 13 yaþýndaki H.G., direksiyon hakimiyetini kaybederek, evin karþýsýnda bulunan muhtarlýk binasýna çarptý. Bu sýrada 13 yaþýndaki çocuk ve traktörde bulunan dede P.G. (84) ile kardeþi N.F.G. (4) yaralandý. Sungurlu Devlet Hastanesi ne kaldýrýlan yaralýlar, tedavi altýna alýnýrken, 4 yaþýndaki çocuk hayati tehlike endiþesi ile Çorum a sevk edildi. (Haber Merkezi) Olay, Yavruturna Mahallesi Esnafevleri 6. Sokak ta meydana geldi. Þüpheli paket alarmý Çorum da bir otobüs duraðýnda unutulan poþet polisi harekete geçirdi. Edinilen bilgiye göre dün gece saat sýralarýnda Cemilbey Caddesi üzerindeki Hasan Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi önündeki belediye otobüs duraðýnda þüpheli poþeti fark eden vatandaþlar polise haber verdi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiðine kapatarak çevre güvenlik önlemi aldýlar. Olay yerine gelen bomba imha uzmanýnýn yaptýðý incelemede poþetin içerisinden çok sayýda pet þiþe kapaðý ile çeþitli sebzeler çýktý. Yaþanan kýsa süreli hareketliliðin ardýndan trafiðe kapatýlan Cemilbey caddesindeki araç ve yaya trafiði normale döndü.(ýha) ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Bahçe korkuluklarý bir çocuðu yaraladý. Karþý þeride geçen araç faciaya neden oldu, 2 si aðýr 8 yaralý Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, karþý þeritten gelen otomobille çarpýþtý, 2 si aðýr 8 yaralý. Sungurlu Akpýnar mevkiinde yaþanan feci kazada, M.Y. (43) yönetimindeki araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kontrolünü kaybederek, orta refüjü atlayýp karþý þeride geçerek, karþý þeritten gelen F.Ç. (37) yönetimindeki otomobille çarpýþtý. Yaþanan kazada her iki otomobil sürücüsü ile N.Y. (41), R.Y.(13), Y.Y. (17), S.Ç. (34), Ý.Ç. (69) ve H.K. (66) yaralandý. 8 yaralýdan N.Y. ve H.K. nýn hayati tehlikelerinin bulunduðu bildirildi. (Haber Merkezi) Kamyonet bariyerlere çarptý; 1 i aðýr 3 yaralý Osmancýk ta yaþanan tek taraflý trafik kazasýnda, bariyerlere çarpan kamyonette bulunan 3 kiþi yaralandý. Yaralýlardan birinin durumu aðýr. Osmancýk-Merzifon Yolu nun 32. kilometresinde akþam saatlerinde yaþanan kazada, Þ.T. (49) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptý. Yaþanan kazada S.K. (50) aðýr yaralanýrken, sürücü Þ.T. ve araçta bulunan diðer yolcu E.K. (50), kazayý hafif yaralarla atlattý. Üç yaralý da Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Çorum da bir otobüs duraðýnda unutulan poþet polisi harekete geçirdi. 7 yaþýndaki çocuk ikinci kattan düþtü Ýki katlý evin balkonundan düþen 7 yaþýndaki E.S. hayata tutunmaya çalýþýyor. Çepni Mahallesi ndeki evlerinin balkonundan düþen çocuk, aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Mesafenin 3-4 metre olduðunun belirtildiði kazada yaralanan talihsiz çocuðun tedavisi devam ediyor. (Haber Merkezi) Yaþlý, engelli ve çocuklara lütfen biraz daha dikkat Yaþanan kýsa süreli hareketliliðin ardýndan trafik normale döndü. Kýzýný bulamayan anne çaresiz kaldý Sabah kalktýðýnda kýzýný yataðýnda bulamayan anne, Cumhuriyet Savcýlýðý na müracaat etti. Bayat Yoncalý Köyü nde 18 yaþýndaki kýzý S.Y. yi bulamadýðýný bildiren anne, çareyi Cumhuriyet Savcýlýðý na müracaat etmekte buldu. Gözü yaþlý anne N.Y. (58) yaþlý gözlerle kýzýnýn bulunmasý için yardým istedi. (Haber Merkezi) Bayat ta kaza; Þarampole devrildi, 2 si aðýr 5 yaralý 8 yaralý Önceki gün Bayat ta yaþanan tek taraflý trafik kazasýnda, þarampole uçarak takla atan araçtaki 8 kiþi yaralandý. Aralarýnda 2 yaþýndaki Ý.E.D. nin aðýr yaralý olduðu kazada, araç sürücüsü H.D. (31), Þ.D. (3), A.D. (5), K.D. (7), N.D. (27) ve Þ.D. (30) olmak üzere toplam 8 kiþi yaralandý. Yaralýlar Çorum da tedavi altýna alýndý. (Haber Merkezi) Osmancýk'ta yaþanan kazada þarampole devrilen araçta bulunan 5 kþi yaralandý. Aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu ayný aileden 5 kiþinin yaralanmasýna neden olan kazada 12 ve 43 yaþýndaki yolcular aðýr yaralý olarak hastaneye kaldýrýldý. Aðýr yaralý M.T. (43), M.T. (12) ile diðer yaralýlar S.K. (25), T.E.T. (6), S.T. (36)'nin tedavileri Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde devam ediyor. (Haber Merkezi) Çorum'da yaþanan trafik kazalarýnda, karþýdan karþýya geçmeye çalýþýrken otomobil çarpan yayalarýn sayýsý artmaya baþladý. Özellikle engelli, çocuk ve yaþlýlara yol verme konusunda daha dikkatli ve özenli davranýlmasýnýn önemi her geçen gün daha çok ortaya çýkýyor. En son yaþanan yaya geçidi kazasýnýn kurbaný bu kez 83 yaþýndaki bir yaþlý oldu. Bahabey Caddesi'nde yaþanan kazada, A.D.'nin (19) kullandýðý 06 FH 2315 plakalý otomobil, yaya olarak karþýdan karþýya geçmeye çalýþan 83 yaþýndaki K.D.'ye çarptý. Yaþlý adamýn þok yaþadýðý kazayý hafif yaralanmayla atlatmasý çevrede bulunanlara rahat bir nefes aldýrýrken, yaþlý adam sürücüden þikayetçi oldu. (Haber Merkezi) Temizlik iþçisinin parmaðý koptu Belediye Temizlik iþlerinde taþeron iþçisi olarak çalýþan R.D (35), elini çöp kamyonu ile konteynýr arasýna kýstýrdý. Kazada talihsiz iþçinin parmaðýnýn ucu koparken, hastaneye kaldýrýlan R.D. nin tedavisi acil serviste yapýldý. Kimseden þikayetçi olmadýðýný belirten R.D. tedavisinin ardýndan taburcu

8 8 Çorum sevdalýsýna vefa kampanyasý ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 RECEP MEBET Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu (ÇORDEF) merhum Genel Baþkaný Süleyman Gökçe ye vefa amacýyla dikkat çeken bir kampanya baþlatýldý. Facebook sosyal paylaþým sitesinde Çorum da Süleyman Gökçe Caddesi istiyoruz adýyla grup oluþturan Çorumlular, merhum ÇORDEF Baþkaný nýn adýný yaþatmak için imza kampanyasý baþlatmaya hazýrlanýyor. BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐAR Sosyal medya üzerinden bir araya gelen grup adýna açýklama yapan Necdet Aykar, Amacýmýz Çorum sevdalýsý, güler yüzlü merhum Baþkanýmýz ýn adýný memleketi Çorum da yaþatmak. Bunun için neler yapýlabilir, tabiki Çorum Belediye Meclisi nin onayý lazým. Ýþte bunu saðlamak amacýyla ne duruyorsunuz. Fikirlerinizi paylaþýn yapalým. Birlikten kuvvet doðar dedi. Aykar, tüm hemþehrilerini Çorum da Süleyman Gökçe Caddesi istiyoruz grubuna katýlmaya ve baþlattýklarý kampanyaya destek vermeye davet etti. MERHUM GÖKÇE, AYIN ÇORUMLUSU SEÇÝLDÝ Merhum ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe nin adýnýn Çorum da bir caddeye verilmesi isteniyor. Ýstanbul da her ayýn 19 unun Çorumlular Günü olarak ilan edildiðini hatýrlatan Metin Savaþkan ise Ayýn Çorumlusu olarak seçilen Süleyman Gökçe nin plaketini 19 Aðustos 2015 tarihinde düzenleyecekleri organizasyonda ailesine vermeyi planladýklarýný kaydetti. Ýkram Dondurma dan yazýn serinleten tadlarý RECEP MEBET Ýzzet Polat ýn sahibi olduðu Ýkram Dondurma, hakiki dondurma lezzetini Çorum halkýna sunmaya devam ediyor. Yaz mevsiminin en güzel ikramý sloganýyla faaliyetlerini sürdüren Ýkram Dondurma, damak zevkine önem verenlerin gözdesi. ÞEFFAF ÝMALAT, LEZÝZ TAT Sektördeki 25 yýllýk tecrübesi ve iþine gösterdiði özenle tanýnan Ýzzet Po- Ýkram Dondurma, hakiki dondurma lezzetini Çorum halkýna sunmaya devam ediyor. lat, dondurmacýlýðýn baba mesleði olduðunu söyledi. Aslen Niðdeli olduðunu ve 7 yýldýr Çorum da bulunduðunu anlatan Polat, satýþa sunduðu tüm dondurma çeþitlerini kendisinin imal ettiðini kaydetti. Polat, Þeffaf bir ortamda hazýrladýðým dondurmalarýn imalat aþamasý halka açýk bir þekilde gerçekleþiyor. Böylece vatandaþ ne tükettiðini biliyor ve hakiki dondurmayý gönül rahatlýðýyla yiyor dehizmette 7 yýlý geride býrakan Ýkram Dondurma, Mavral Sokak ta faaliyetlerini sürdürüyor. di. tüketilen dondurmalar hazýrlamaktan mutdondurmada BENZERSÝZ KAMPANYA rahatlýðýyla lu olduðunu söyledi. Üç yýl önce baþlattýðý görülmemiþ kampanyadan Sütlü, kakaolu dondurmanýn yaný sýra limon, viþbahseden Ýzzet Polat, 2017 yýlýna kadar geçerli olane, böðürtlen ve kavunlu dondurma çeþitlerini müþtecak sabit fiyat kampanyamýz sürüyor dedi. rilerinin beðenisine sunduðunu vurgulayan Polat, hakampanyaya gösterilen ilginin memnuniyet vekiki dondurma lezzetinin farkýna varmak isteyen herrici olduðunu belirten Polat, Hakiki dondurmayý hekesi Mavral Sokak la Varinli Caddesi nin buluþtuðu saplý bir þekilde tüketiciye sunuyoruz diye konuþtu. noktada hizmet veren Ýkram Dondurma ya davet etti. Tüketici tavsiyeleri doðrultusunda müþterilerinin sayýsýnýn her geçen gün arttýðýný anlatan Polat, gönül Araç trafiðinin yoðun olduðu güzergahta bulunan kasisin bir süre önce kaldýrýldýðý belirtildi. Vatandaþ yetkililere soruyor: Kasisler neden kaldýrýldý? RECEP MEBET Çorum daki bazý caddelerde bulunan hýz kesici butonlarýn kaldýrýlmasý tepkilere neden oldu. Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili þikâyetini dile getiren Mesut Çaðlý, Buhara Caddesi numara 28 önündeki yaya geçidi yanýnda bulunan kasisin kaldýrýlmasýný eleþtirdi. Dakikalarca yaya geçidinde beklediklerini belirten vatandaþlar, kaldýrýlan kasisi geri istiyor. Araç trafiðinin kullandýðý yaya geçidi civarýnda bir an önce tedbir yoðun olduðu güzergahta bulunan kasisin bir süre alýnmasýný isteyen Çaðlý, yetkililere seslenerek cadönce kaldýrýldýðýný belirten Çaðlý, yapýlan deðiþiklik de üzerine yeniden kasis yapýlmasýný beklediklerini nedeniyle yayalarýn maðdur olduðunu söyledi. ifade etti. Karþýdan karþýya geçmek isteyen yayalarýn yoedinilen bilgilere göre, trafiðin yoðun olduðu ðun trafik nedeniyle dakikalarca beklemek zorunda güzergahlardaki eskiyen kasisler için yenileme çakaldýðýný dile getiren Çaðlý, hýz yapan bazý sürücülelýþmasý baþlatýldýðý ve problemin kýsa sürede çözürin ise can güvenliðini tehdit ettiðine iþaret etti. me kavuþacaðý öðrenildi. Okul sezonunda öðrencilerin de yoðun olarak Serdaroðlu Makina da Bosch tanýtým günü RECEP MEBET Bosch elektrikli el aletleri bugün Çorum da tanýtýlacak. Serdaroðlu Makina Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Þirketi nin ev sahipliðindeki program, saatleri arasýnda KSS Caddesi numara 88 deki iþyeri önünde gerçekleþecek. Etkinliðe tüm sanayi esnafý ve ustalarýn davetli olduðu bildirildi. Bosch elektrikli el aletleri bugün Çorum da tanýtýlacak. Oðuzhan Velipaþaoðlu hayatýný kaybetti RECEP MEBET Çorum eþrafýndan Oðuzhan Velipaþaoðlu (83) vefat etti. Rüþtü ve Þaziye Velipaþaoðlu'nun oðlu, Rifat, Cemile ve Kaya Velipaþaoðlu'nun kardeþi, Semiramis Velipaþoðlu'nun eþi, Emre ve Cem Velipaþaoðlu'nun babasý Oðuzhan Velipaþoðlu geçirdiði rahatsýzlýk nedeniyle yaþamýný yitirdi. Ýbn-i Sina Hastanesi nde tedavisi sürerken hayatýný kaybeden Velipaþoð- Oðuzhan Velipaþaoðlu lu nun vefatý, ailesi baþta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boðdu. Merhumun cenazesi bugün saat de Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgundan alýnarak Ulucamii ye getirilecek. Öðle namazýný müteakiben kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý nda topraða verilecek. HAKÝMÝYET, Oðuzhan Velipaþaoðlu na Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Farabi Caddesi nde kaza RECEP MEBET Ýkram Dondurma sahibi Ýzzet Polat, Hakiki dondurmayý hesaplý bir þekilde tüketiciye sunuyoruz diye konuþtu. Farabi Caddesi nde dün sabah meydana gelen trafik kazasýnda bir kiþi yaralandý. Devane bölgesindeki TOKÝ konutlarý için açýlan baðlantý yolu ile Farabi Caddesi nin kesiþtiði noktada yaþanan kazada, tali yoldan caddeye çýkan hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpýþtý. Kazanýn oluþ þekli hakkýnda bilgi veren görgü tanýklarý, simitçilik yaptýðý tahmin edilen motosikletli gencin kazada yaralandýðýný kaydettiler. Motosiklet sürü- Kazada, tali yoldan caddeye çýkan hafriyat kamyonu ile motosiklet çarpýþtý. cüsüne ilk müdahale olay yerinde yapýldý. Yaralý genç, olay yerine çaðrýlan ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Has- tanesi ne kaldýrýlarak acil serviste tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý gazetemiz için olay yerinden fotoðraf çeken arkadaþýmýzý engellemeye çalýþan bir polis memurunun sergilediði kaba tutum ise tepki topladý.

9 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Osmancýk Fen Lisesi ne yeni kampüs Çorum Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere ve Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Medet Sezgen, AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ço- rum Milletvekili Cahit Baðcý'yý TBMM deki makamýnda ziyaret ederek yeniden Milletvekili seçilmesinden dolayý tebrik ettiler. Ziyarette Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Songüt, 2015 yýlý içinde yapýlan yatýrýmlar ve planlanan çalýþmalar hakkýnda Baðcý ya bilgi verdi. Kýz Ýmam Hatip Lisesi ve Kýz Öðrenci Yurtlarý ile ilgili çalýþmalara destek istedi. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Gökdere ise devam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatý ve tamamlanan yurdun tefriþi ile 2016 yýlý yatýrým programýna teklif edilmesi planlanan okullarla ilgili bilgi verdi. Ziyaret için teþekkürlerini ileten Baðcý da, Okullarýmýzda altyapý sorunu kesinlikle olmayacak. Daha nitelikli okullarda eðitim imkâný saðladýk, saðlamaya devam edeceðiz. El birliði içinde ilimiz ve ilçelerimizde eðitimde yurt ve okul sorunu kalmayacak, çok eski okullarýmýzý da yeniden yapacaðýz. Osmancýk Fen Lisesi ne yeni bir kampüs için de çalýþmalara baþladýk. Ýnþallah geliþme oldukça hemþehrilerimizi bilgilendireceðiz. diye konuþtu. Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü yöneticileri Milletvekili Baðcý yý ziyaret etti. Emniyet ten egzoz denetimi Çorum'da abartýlý egzozlu araçlar üzerinde denetimler sýklaþtýrýldý. Ýl Emniyet Müdürlüðü Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri kentte bulunan abartýlý egzozlu araçlarýn verdiði rahatsýzlýklar nedeniyle denetimlerini artýrdý. Þehrin deðiþik bölgelerinde özellikle akþam saatlerinde uygulamalar yapan ekipler abartýlý egzoz araçlarýn yaný sýra trafik kurallarýna uymayan sürücüler üzerinde de çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Çok sayýda aracýn kontrol edilerek kurallara uymayan araçlarýn yan sýra sürücülerine de cezai iþlemlerin uygulandýðý öðrenilirken abartýlý egzozlu araçlarla ilgili denetimlerin artarak süreceði belirtildi. (AA) Þehiriçi Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri gürültü kirliliðine karþý harekete geçti. Alev avcýlarý 7/24 tetikte "Alev Avcýlarý" ismini koyan orman iþçileri özel ekip kurdu. Amasya Orman Bölge Müdürlüðü bünyesinde kurulan ve kendilerine "Alev Avcýlarý" ismini koyan orman iþçilerinden oluþan 35 kiþilik özel ekip, olasý bir yangýna müdahale etmek için 7 gün 24 saat nöbet tutuyor. Orman yangýnlarýna kýsa sürede müdahale ederek büyümesini önlemek amacýyla, Amasya Orman Bölge Müdürlüðü Yangýn Harekat Merkezi'nde konuþlandýrýlan ekibin, sýrt çantalarýnda uzun süre yangýn alanýnda kalmalarýna yardýmcý olacak giysi ve gýda maddeleri ayrýca olasý bir yaralanma durumunda kullanmalarý için saðlýk seti bulunuyor. Güne sabah sporuyla baþlayan ekip, orman yangýnlarýnda karþýlaþýlacak olasý durumlar hakkýnda eðitim alýyor. Düzenli olarak yangýn tatbikatý yapan "Alev Avcýlarý" gözetleme kulelerinden veya Alo 177 Orman Yangýný Ýhbar Hattý'ndan gelen ihbar doðrultusunda yangýn harekat merkezinden 5 dakika içerisinde ayrýlarak 15 dakikada yangýna müdahale edecek þekilde hazýr bekliyor. Orman yangýnlarýna kýsa sürede müdahale ediliyor. Orman Bölge Müdürlüðü Yangýn Harekat Merkezi'nde yönlendirme yapýlýyor. - "Yangýnlara erken müdahale çok önemli" Bazý araçlarýn egzoz kontrolleri yapýldý. Polis boðulmalara karþý uyardý Polis ekipleri yaz aylarýnda boðulma olaylarýnýn yaþanmamasý için vatandaþlara uyarýda bulundu Daðýtýlan broþürde, boðulmalara karþý alýnacak tedbirler anlatýlýyor. Çorum'un Sungurlu ilçesi'nde polis ekipleri yaz aylarýnda boðulma olaylarýnýn yaþanmamasý için vatandaþlara bilgilendirmek amacýyla broþürler daðýttý. Sungurlu Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, sýcaklarýn mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle gölet, baraj ve akarsulara giren vatandaþlarýn çoðalmasýyla birlikte boðulmalarýn önüne geçebilmek amacýyla uyarý broþürü daðýttý. Daðýtýlan broþürde, boðulmalara karþý alýnacak tedbirler, boðulmalarda ilk yardým, çeken akýntý nedir? Boðulmamak için neler yapýlmalýdýr? ve sevdiklerinizi gözü yaþlý býrakmayýn temalý konular anlatýldý. Polisin boðulmalara karþý vatandaþlarý bilinçlendirmesinin çok önemli ve güzel bir uygulama olduðunu belirten vatandaþlar, Polisin yaptýðý bu uygulama çok güzel. Ýnsanlar daðýtýlan bu broþürleri okuyarak bilinçlenebilir. Bu zamanlarda gölet, baraj, ýrmak ve denize giren çok insan var. Boðulma olaylarýný da televizyonlarda sýklýkla görüyoruz. Bu yüzden uygulama için polislere teþekkür ediyorum. Polisin yaptýðý bu uygulama vatandaþlarýn tedbirli olmasý için. Yüzme bilmeyenlere de tavsiyem fazla derinlere gitmesinler. Polisin bu uygulamasýný çok iyi biliyorum. Polis bizim iyiliðimiz için var diye konuþtular.(ýha) Yangýn harekat merkezini ziyaret ederek ekibi denetleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, yaptýðý açýklamada, orman yangýnlarýna müdahalede ilk 15 dakikanýn önemine dikkati çekti. Yangýna ne kadar kýsa zamanda müdahale edilirse kaybedilen alanýn o denli düþük olduðunu belirten Sarý, hazýrda bekleyen ekibin 15 dakika içerisinde yangýna müdahalede bulunduðunu söyledi. Sarý, kurulan ekibin bu anlamda çok önemli olduðunu ifade ederek, þunlarý dile getirdi: "Bütün ormanlarýmýzý gözetleme kulelerindeki arkadaþlarýmýz aracýlýðýyla 24 saat gözetliyoruz. En ufak bir duman görüldüðünde dahi bütün ekiplerimiz teyakkuza geçiyor. Hýzlý hareket etme olanaðýna sahip ekibimiz, yangýnýn baþlangýç noktasýna kýsa sürede ulaþarak alevlerin büyümesini önlüyor. Yapýlan ilk müdahale yangýnýn kontrol altýna alýnmasýnda büyük önem taþýyor." - "Alev Avcýlarý' ismini hak ediyorlar" Yangýna müdahale timlerinin "Alev Avcýlarý" ismini hak ettiklerini söyleyen Sarý, sözlerini þöyle sürdürdü: "Alev Avcýlarý' ilk önce can güvenliðini önde tutarak yangýnlara çok kýsa sürede müdaha- Alev avcýlarý 7/24 tetikte bekliyor. Ekip güne sabah sporuyla baþlýyor. le ediyor. Amasya, Tokat, Samsun ve Çorum illerini kapsayan ve 1 milyon 529 bin 278 hektar orman alanýna sahip bölge müdürlüðümüzde, toplam 263 personel, 24 arazöz, 19 ilk müdahale aracý, 10 su ikmal aracý, 9 dozer, 9 greyder, 3 treyler ve 17 gözetleme kulesiyle yangýnlara müdahale ediyoruz. Gerekli görüldüðünde genel müdürlüðümüzden hava araçlarý da talep ediyoruz. Bölgemizde orman yangýnýna hassas alanlar bulunuyor bu yüzden mobil ekipleri- miz de bölgede görev yapýyor. Orman yangýný çýkacak muhtemel bölgelerde mobil ekiplerimiz bekliyor ve devriye atýyor." Sarý, belirli zamanlarda özellikle köylü vatandaþlara orman yangýnlarý hakkýnda eðitimlerin verildiðini belirterek, vatandaþlardan orman yangýnlarý hakkýnda duyarlý olmalarýný, özellikle bu mevsimde anýz yakmamalarý ve en ufak bir yangýnda Alo 177 Orman Yangýný Ýhbar Hattý'na bilgi vermelerini istedi. - "Ormanlar için 24 saat tetikte bekliyoruz" "Alev Avcýlarý" olarak orman yangýnlarýna müdahale etmek için 24 saat tetikte beklediklerini söyleyen orman iþçisi Hüseyin Derici de þunlarý kaydetti: "Orman yangýnlarýna müdahaleye her zaman hazýrýz. Sabah sporumuzu yapýyoruz ve yangýn harekat merkezine geçiyoruz ve kulaðýmýz telsizde gelecek ihbarlarý bekliyoruz. Orman yangýna ilk müdahale ve giriþ yeri çok önemli, bu yüzden iþimizi ciddiye alýyoruz."(a.a.) 9

10 10 ÇARÞAMBA Kömürcü yaptýrdýðý okulu ziyaret etti 12 AÐUSTOS 2015 EROL TAÞKAN Hayýrsever Ýþ Ada- mý Sait Kömürcü, merhum babasý Hacý Ömer Kömürcü adýna yaptýrdýðý Ýmam Hatip Orta- Hayýrsever Ýþ Adamý Sait Kömürcü, merhum babasý Hacý Ömer Kömürcü adýna yaptýrdýðý Ýmam Hatip Ortaokulu nun inþaatýný gezdi. okulu nun inþaatýný gezdi. Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir in de katýldýðý ziyarette, Kömürcü okulun kütüphane ve mescidini de tamamlama sözü verdi. KAYITLAR BAÞLADI Öðrenci kayýtlarýnýn kabul edildiði okulun eksik ve ihtiyaçlarýnýn tespit edildiði ziyarette tespitlerde bulunan Kömürcü, okula yakýþýr bir kütüphane ve mescidin de yine kendisi tarafýndan yapýlacaðýnýn müjdesini verdi. Altý Nokta dan piknik teþekkürü YÜKSEL BASAR Altý Nokta Körler Derneði üyeleri, aileleriyle birlikte Hamamözü nde piknik yaptý. Çorum Belediyesi nin katkýlarýyla ailecek güzel bir piknik ve tatil yapma imkaný bulduklarýný söyleyen Altý Nokta Körler Derneði Baþkaný Kürþad Ahýshalý, doðanýn kucaðýnda gerçekleþtirdikleri pikniðin tek kelimeyle huzur verici olduðunu belirterek, Dernek üyelerimizin aileleriyle birlikte piknik yapmalarýna vesile olan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü ye ve termal tesislerde bizlere önemli bir indirim saðlayarak, tesislerden yararlanmamýza vesile olan Hamamözü Belediyesi ve firma sahiplerine teþekkür ederim. dedi. Altý Nokta Körler Derneði üyeleri, aileleriyle birlikte Hamamözü nde piknik yaptý. Piknik organizasyonu Çorum Belediyesi7nin katkýlarýyla gerçekleþtirildi. Ýlk hac kafilesi Ýntegral den Ýntegral Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara gi- decek hacý adaylarýna yönelik bilgilendirme semineri düzenlenecek. Ýlk hac kafilesi 20 Aðustos sabahý da Akþemsettin Camii önünden hareket edecek. Ýntegral Turizm aracýlýðýyla kutsal topraklara gidecek hacý adaylarýna yönelik bilgilendirme semineri düzenlenecek. Bugün saat da Çakýr Camii nde düzenleyecekleri seminerle hacý adaylarýný hazýrlayacaklarýný belirten Ýntegral Turizm yetkilisi Ýbrahim Çeliker, 2015 yýlýnda da her yýl olduðu gibi ilk hac kafilesi 20 Aðustos sabahý da Akþemsettin Camii önünden hareket edilecektir. Din görevlileri Erdem Kayabaþ, Züleyha Çalýþkanoðlu ve hacý adaylarýmýzla birlikte 20 Aðustos ta Samsun dan Medine ye hareket eden kafilemiz Allah nasip ederse 1 Ekim de Cidde den Samsun a dönecek. Hacca ilk hareket, hacý adaylarýmýzýn kutsal görevini yerine getirmesinde büyük kolaylýk saðladýðý için ilk çýkýþa önem vermekteyiz. Her yýl olduðu gibi bu yýl da þirket olarak ayný baþarýyý devam ettirmek istiyoruz. Ýntegral Turizm ve Hira Tur güvencesiyle hacý adaylarýmýzýn tecrübe ve birikim sahibi görevlilerimizin eþliðinde huzurlu bir hac vazifesini yerine getireceklerini ve kutsal topraklarda Allah'ýn izniyle hiçbir sorun yaþamayacaklarýný temenni ediyoruz. Allah`ýn emaneti olan sizlere, hizmet þuurunu tekrardan bizlere yaþattýðýnýz için sonsuz teþekkürlerimizi sunar, yeni hac sezonunun tüm Ýslam alemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak`tan niyaz ede- ÇFK, kaybolmaya yüz tutmuþ el sanatlarýný fotoðrafladý Çorum Fotoðraf Kulübü Ýskilip Ýlçesine foto safari düzenlendi. Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) ile Çorum Halk Eðitim Merkezi (HEM) iþbirliðinde "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi" kapsamýnda Ýskilip Ýlçesine foto safari düzenlendi. Foto safariye ilk olarak ilçede bir düðünde meþhur "Ýskilip Dolmasý"ný ve yöresel oyunlarý fotoðraflayarak baþlayan Çorum Fotoðraf Kulübü kursiyerleri dolmanýn yapýlýþý ve hazýrlanýþý hakkýnda dolma ustasýndan bilgiler aldý. Daha sonra ilçede bulunan kaya mezarlarý, eski evler, semerciler arastasý, leblebiciler arastasýný gezen kursiyerler ilçenin tarihi ve kültürel dokusuna hayran kaldý. Kurs öðretmeni Altan Özeskici yaptýðý açýklamada, fotoðrafçýlýk kursuna gelen kursiyerlerin sadece teorik bilgiler almadýðýný, belirli günlerde þehrimizin tarihi, doðal ve turistik yerlerine geziler düzenleyerek uygulamalý olarak pratik yaptýklarýný belirterek, "Alan çekimlerinin kiþilerin bakýþ açýlarýnýn geliþmesine, fotoðraf makinesinin ayarlarýnýn yerinde yapýlarak istenilen sonucun yerinde alýnmasýný saðlamaktadýr. Ýskilip ilçesinde yapmýþ olduðumuz foto safari ile öðrencilerimiz hem Ýskilip ilçesini daha yakýndan tanýmýþ, hem de ilçenin tarihi güzelliklerini, yemek kültürünü, kaybolmaya yüz tutmuþ el sanatlarýný, düðününü kýsaca Ýskilip ilçesinde bir günlük hayatý fotoðrafladýlar" diye konuþtu. Foto safaride ilk olarak ilçede bir düðünde meþhur "Ýskilip Dolmasý" fotoðraflandý. Kulüp üyelerine Ýskilip Dolmasý ikram edildi. ÇFK üyeleri dolma kazanlarýný gördüntüledi. Gezi gün boyu devam etti. Ýskilip in tarihi ve turistik mekanlarý ziyaret edildi.

11 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Þevvâl 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:30 Temmuz 1431 Hýzýr: AÐUSTOS Hakîki sevgi; iyilik gördüðünde artmayan, kötülük gördüðünde de eksilmeyendir. Yahyâ bin Muâz-ý Râzî Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Bulgaristan'ýn Türk'ü sýnýr dýþý etmesi (1950) - Sandýklý'nýn kurtuluþu - Pamuk toplama zamaný Düþmanlar Düþmaný uzaklarda aramaya gerek yok. O NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ E.ÞEFKAT GÜLER (TEL: ) ULUKAVAK MH.TARAKÇI 8.SOK.32/B - ULUKAVAK SAÐLIK OCAÐI YANI - ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI METEOROLOJÝ Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net içimiz de. Hem de yanýbaþýmýz da. Nefis, iþte en büyük düþmanýmýz. Bizi arzu ettiði yere götüren, sevdiklerimizi bizden ayýran, bizlere dünyayý dar eden, küskünlükleri hayatýmýza yerleþtiren.. Ah nefis, zalim nefis, hain nefis. Onun için Mevlana Cami: "Düþman istersen nefis yeter" demiþti.. Hakikaten öyle oldu. Bizi ibadetten alýkoyan, haram yollara sevk eden, bizi göz göre göre cehenneme gönderen, sadece kendini düþünen egoist bir mizaca sahip eden nefis. Seni nasýl sevelim? Zaten böyle bir nefis daima kendini haklý bulur. Karþýsýndakileri cani bilir. Tebessümleri sahte ve yapmacýktýr. Ve, özellikle çaðýmýzda nefis, þehirler ve kýt'alar dolaþýyor. Bir sel halinde insanlarý cehenneme akýtýyor. Bu düþmaný fark edenler ise, þeytana çelme takýyor. Bunun iradesi insandadýr. Her akýl sahibi bunu bilir. Fakat bazen bilerek ve severek bu ateþe atýlýr. Sonrada yanar kül olur. VEFAT EDENLER 1-Baðdilin Köyü' nden gelme, Devlet Hastanesi' nden emekli Rufail ÞAHÝN' in oðlu, Ýnþaat Mühendisi Kenan ÞAHÝN' in aðabeyi, Muhasebeci Ömer AKKA- YA' nýn kayýnbiladeri; Ömer ÞAHÝN. 2-Ýskilip, Karaburun Köyü' nden gelme, Eski Ýl Genel Meclisi Üyesi; Mustafa YURDUSAY. 3-Eski Düvenci Belediye Baþkaný Arif AKSOY' un annesi; Huriye AKSOY. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. SERKAN ECZANESÝ SERKAN ÇALIÞKAN (TEL: ) BAHABEY CAD. NO:120/C - YEÞÝL FIRIN CÝVARI - A 101 YANI Eþref Ertekin in Günlüklerinden Seçmeler 13 8 Eylül 938 Perþembe (Seydim) Bu sabah kalkýp kütüphaneye gittim. Maarif Müdürü Bey geldi. Çorumlu mecmuasýna konulacak kliþeleri istedi. Mustafa Aða ile gönderdim. Müdür Bey "öðle sonu saat bir de hazýrlanarak daireye gelmemi bir yere gideceðimizi" söylemiþ. Eve gittim. Haber verdim. Kütüphaneye geldim. Çay, þeker, peynir, zeytin, ekmek aldým. Sepete bütün malzemeleri yerleþtirdim. Mustafa Aða'ya verip daireye gittik. Otomobil gelmemiþ. Beklerken Sadi Leblebici'nin yeðeninin düðünü varmýþ. Kamit oðullarýndan kýz almýþlar. O dahi geç geldi. Otomobil de geldi. Ýlk tedrisat müfettiþi Ýbrahim Bey çocuðu Orhan ile Müdür Bey yeðeni Ahmet ile biz de Sadi Bey'le bindik. Ýskilip yolunda gidiyoruz. Yine Elemin köyüne varmadan sað kolda Sýrça köy höyüðünü geçtik. Müdür Bey inip fotoðraflar aldý. Seydim'e vardýk. Mektebe indik. Ýki hademe ve bir de Sakka oðlu Muallim Hüseyin (Sunel) var imiþ. Yeni yapýlan mutfak kýsmýný gezdik. Sonra talebelerin yatacak yerlerini gördük. Ve mektebin bahçelerini ve çýkan mahsulâtýn ne yapýldýðýný, tavuklardan kaç yumurta aldýklarýný, eriþte kestirmelerini ve toplanan buðdayýn tetkik ve teftiþini yaptýlar. Muallimler odasýnda oturduk. Çay kaynadý içtik. Müdür Bey'den izin aldým. Camiye gittim. Ýmam Yahya Hoca ile görüþtüm. Ýkindi namazýný camide kýldýk. Çýrak-hocanýn tahsildar Nuri Bey de cemaat oldu. Namazdan sonra kýble tarafta ki türbeye inildi. Kapýsý açýk imiþ, içeri girdik. Seyyid Murad'ýn büyük oðlu Seyyid Hasan imiþ. Mendilimi üzerine serdim, aldým. Seydi Murad'ýn diðer iki oðlundan Seyyid Bilal'in Sinop'ta ve Seyyid Maðlum'un baþka bir yerde yattýðýný söylüyorlar. Çýktýk. Mihrabýn doðu tarafýndaki Türbenin kapýsý çakýlý imiþ, giremedik. Orada da Seydi Murad yatýyormuþ. Caminin kapýsýnda tarih ve yazýya ait bir þey göremedim. Þadýrvanýn Seydi Ebubekir'in tamir tarihi ve bazý yazýlarýný okudum. Minaresi çok eski mimariden. Bizim þimdi Fýrka binasýnýn yerindeki eski Çakýrlý caminin minaresine benziyor. Bu biraz daha ince ve uzun görünüyor. Otomobilin yanýna geldim. Müdür Bey'ler de geldiler. Mektepte bir soku gösterdiler. Bu taþ herhalde eski bir binanýn direklerinin alt baþýný geçirdikleri yere berkili taþlardan olmak ihtimali var. Bazýlarý da eskiden kahve dövdükleri dibeklere benziyor, dediler. Otomobile bindik, yola düþtük. Yolun solunda Kabakdere denilen bir mevkideki tarlalardan birçok küpler, temeller ve kiremitler çýktýðýný Muhtar aða ve diðer köylüler haber verdiler ise de akþam yakýn olduðu için gezmeye gidemedik. Doðru yoldan þoseye çýktýk. Sonra geçen gün ki çay içtiðimiz pýnarýn baþýna geldik. Orada durduk. Eþyayý pýnarýn yanýna çýkararak semaveri kurduk. Yemek yedik, çaylarý içtik. Yine Sadi Bey, çocuklarla ava çýktý. Birkaç yerde güvercin, keklik aradý ise de eli boþ geldiler. Bindik þehre geldik. Akþam geçmiþ, yatsý yaklaþmýþ. Yarýn sabahleyin saat sekizde yine dairede hazýr bulunmamýzý Müdür Bey tembih etti. Evimize geldim. Þu defteri yazdým. 9 Eylül 938 Cuma (Kuþsaray-Elvan Çelebi-Mecitözü) Bu sabah kalktým. Ne yaptýrayým diye düþündüm. Çarþýya çýktým. Yirmi kuruþluk sadeyað alýp çörekçiye verdim. Dört tane onar kuruþluk kete yapmasýný ve kütüphaneye göndermesini tembih edip kütüphaneye gittim. Saat yedide Mustafa Aða geldi. Yine peynir, zeytin, çay þeker, ekmek de aldýrttým, hazýrlandým. Otomobilci Kemal geldi. Otomobilini deðiþtirmiþ, yeni kaptýkaçtýsýný çok övüyor. "Sýrf bizim için deðiþtiðini, þimdiden sonra kaç kiþi olursanýz olunuz zorluk çekmeyiz" diyor. Bindik Maarif dairesinin önüne gittik. Hepsi de hazýr. Müdür Bey Ahmet'le, biz de Sadi ile bindik. Bugün Müfettiþ Ýbrahim Bey hesabýna gezeceðimizi Müdür Bey söyledi. Ýptida Kuþþaray'a gidip Elvan Çelebi'ye uðrayarak Mecitözü'ne gideceðimizi kararlaþtýrmýþlar. Yürüdük. Çarþý içinden Merzifon yoluna gitmek istedik ise de Eðri derenin baþýndan Saat haneye kadar ve yine oradan Fýrkanýn üst tarafýna kadar parke döþemek üzere yollarý bozmuþlar, geçemedik. Dolaþtýk. Nihayet geçip yola düþtük. Sýklýk boðazýna kadar yol gayet muntazam. Otomobil adeta uçar gibi gitti. Bozuk yerlerde pek çok amele yol tamir ediyor. Birçok yerlerde ham yoldan gidiyoruz. Daima yol tamiri ve kontrolü için nafýa dairesinin hizmetlerini gördük. Güzel yol yapýyorlar. Kaymakçý köyüne vardýk. Bazý tarlalar ekilmiþ, tek sürgün olmuþ, yüze çýkmýþ. Tarlalar yeþillenmiþ. Orayý geçtik. Ýleriden saða saptýk. Kuþsaray kalesi olan daðý seyrediyoruz. Asumana ser çekmiþ dört tarafý açýk, çok hâkim bir vaziyette duruyor. Tepeye yakýn bir yerde indik. Müdür Bey fotoðraf aldý. Kiremit filan varsa diye Sadi ile ben biraz yamaca týrmandýk. Gezdik, bir þey elde edemedik. Bindik, köye girdik. Yeni cami yaptýrmýþlar. Köylülere "herkes camileri yýkýyor, siz de yapýyorsunuz" diye takýldýk. Kâhyayý çaðýrttýk. Bize de eski azalardan Hamdi adýnda biri geldi. Ondan Kaletepe'den ve birçok yerlerden malumat istedik. "Baþka bir yer bilmiyoruz. Yalnýz þu Kaletepe'nin üzerinde top oynayacak geniþlikte bir meydan ve etrafýnda duvarlar olduðunu" anlattý. Bu arada Müdür Bey, Sadi'ye "sen burada bekle, türküleri yaz. Biz de þu kale yerini bir gezelim" dedi. Köyün içinden güneye doðru yürüyüp tepeye çýkmaya baþladýk. Müfettiþ Ýbrahim Bey'le Ahmet bizden önde gidiyorlar. Biz Müdür Bey'le kiremit kýrýklarýný toplayarak yavaþ yavaþ çýkýyoruz. Birkaç minare boyu çýktýk. Yorulduk. Müfettiþ de yorulmuþ olmalý ki, geri döndü. Bize doðru indiler. Ve mühim görülecek bir þey olmadýðýný haber verdiler ise de Müdür Bey "geriden bir þey anlaþýlmaz, görmek lazým" dedi. Müfettiþ, ben gitmiyorum, dedi. Yarýdan fazla çýkmýþtýk. "Ben bu kadar çýktým, inemem" dedim. Müdür Bey'le Müfettiþ de döndüler. Ben Hamdi ile çýkmaya devam ettim. Hayli bir týrmandýktan sonra, zirveye vardýk. Etrafa bir nazar ettim. Düvenci ovasý ve sair etraf, daðýn bütünüyle gözü önünde. Ýnsan aþaðý bakýnca ovayý bir deniz zannediyor. Hamdi Çavuþ bu sýrada seferberlikte bu tepede eþkýyalarla cenk edip kaçýrdýðýný anlatýyordu. Yukarýdan aþaðý uzanan taþ yýðýnlarý görülüyor. Bunlar boþ kayalardan ibaret ise de her biri altýnda birer yerli temel bulunduðu da görülüyor. Lakin temel yine yalnýz taþ ile horasan örülmüþ, bulunuyor. Eþref Ertekin ( ) Adýmladým boyu seksen, eni kýrk metre olduðunu adýmdan anladým. Ýndik. Caminin önüne geldik. Müdür Bey gezmeye gitmiþ. Sadi Bey yazý ile meþgul. Ben de yanlarýna oturdum. Köyün zenginlerinden Veli Kâhya geldi. Hoþ-beþten sonra ayran getirtti. Birader Ahmet'ten sual etti. Görüþtük. Müdür Bey'ler geldiler. Bir talebe bozmasý, medreseden çýkma var imiþ. Kendi yaptýðý þiirlerini Çorumlu'da derc edeceðimizi söyledik. "Gönderirim" dedi. Yürüdük Ulupýnar'a geldik. Müdür Bey indi. Orada da yine kiremit topladý. Orada bir ihtiyar varmýþ. Yer adlarý sual ettik. Söyledi. Oradan ayrýldýk. Elvan Çelebi mektebi önüne geldik, indik. GÜNLÜK Abdulkadir OZULU Mektebin altýnda bir odada köylüler oturuyorlar. Birisi çýkýp bize doðru geldi. Bizim mahalleden demirci Taþkaldýran oðlu Fazlý'nýn oðlu Mustafa. Bana "hoþ geldin" dedi. Elime bir kâðýt verdi. Baktým, bizim Elvan Çelebi de bulunan tarlalarla ilgili ihtarname, aldým. Müdür beyden izin aldým. Camiye gittim. Ezan okunmuþ. Hatip hutbede imiþ. Oturduk, sonra namazý kýldýk. Çýkarken Müdür Bey'ler de geldiler. Daha içerde cemaat var idi. Ýçeri giremedik. Dýþ kapýnýn kanatlarý gayet musanna kabartma yazý ve nakýþlarý havi Selçuki tarzýnda olup bir kanadý yerinden çýkmýþ, duvarda dayalý yanda duruyor. Kitabesi: "Bismillahirrahmanirrahim Ya kadim el ihsan ihsaneke el kadim iyyake na'büdü ve iyyake nestaiyn ihtinassýratel müstakýym" diye okuduk. Yalnýz "müstakýym" kelimesinin caminin yapýlýþ tarihi olduðunu söylediler. Hesapladýk: (mim 40+ ye 10+ kaf 100+ sin 60+ mim 40+ lam 20+ elif 1= 681) rakamý çýkýyor. (Miladi 1303) Bunun tarih olduðunu yalnýz köylüler söylüyorlar. Baþkaca bir iþaret göremedik. Sonra Yeþil direðin yanýna geldik. Her tarafý taþlarla örülmüþ. Bir yerde bir delik bulduk. Ýçeri türbenin kapýsý üzerindeki kitabeyi okumaya uðraþtýk. Birkaç beyitten baþka okuyamadýk. Müdür Bey mektebe çýktý. Beni de "hamama bak, yazý filan varsa yaz" diye gönderdi. Yanýmda bir köylü bir de bizim demirci Mustafa ile gittik. "Þehirli Necip Çavuþ" diyorlar, birisi hamamý satýn almýþ. Ev yapmýþ. Kapýyý çaldýk, içeri girdik. Bir kubbeden ibaret olan bir kýsmýný ev olarak kullanýyorlar. Diðer iki gözü (halveti) ise yine ayný büyüklükte kubbeli ve karanlýk, göz gözü görmüyor bir halde olduðundan içeri giremedik, geri döndük. Yolda bizim ortakçý hatýrýma geldi. Evini sual ettim. Büyük, þehir kapýlarý gibi bir kapý gösterdiler. Ama kapalý, çaldýk, açýlmadý. Harmanda olduðunu söylediler. Adam gönderip çaðýrttýk. Geldi, görüþtük. Henüz buðdayý sürememiþ. "Ben haber ederim" dedi. Mektebe geldik. Kâhya yemek hazýrlatmýþ. Yumurta, yoðurt, salata, bulgur pilavý, yedik. Müdür Bey: "Türbenin kitabesini okumayýnca buradan gidemeyiz. Haydi bakalým, okumaya çalýþ" dedi. Aþaðý indim Sadi Bey de beraber geldi. O, Caminin ve Türbenin harici vaziyetinin krokisini aldý. Ben de bir saat kadar kitabeye uðraþtým. Sonra Müdür Bey geldi. Beraber çalýþtýk. Þöylece biraz benzeterek birkaç kelime okuduk. Ama çok yerleri çok mütereddit ve þüpheli olarak yazýldý. Bismi el malik el melik el melih vel melik-ed dûn Þu yazýlarýn hepsi iki satýra sýkýþtýrýlmýþ. Kitabe gayet girift bir halde yazýlmýþ. Sonra yola çýktýk. Cami ve türbenin etrafýnda bahçeler içinde ve seyrek meþe aðaçlarýyla mestur tepeler ötesinde bazý binalar göründü. Mecitözü'ne geldik, dediler. Ve "yüz görümceliði ne vereceksin?" diye bana takýldýlar. Ýki tarafý aðaçlarla mestur (örtülü) yoldan ve yapýlar arasýndan geçtik. Bir de sudan geçtik. Gidiyoruz. " Yahu biz nereye gidiyoruz?" dedim, gülüþtüler. "Burasý Horku, daha Mecitözü'ne gelmedik" dediler. Biraz ileride yolun saðýnda toprak tepeler göründü. Birisi 'höyük gibi" diye nazarýmýzý celbetti. Geçtik. Artýk Mecitözü binalarý göründü. Ve çok geçmedi yolun sol tarafýnda biraz çukur bir tarlada büyük bir yapýnýn yapýldýðýný gördük. Ýndik, yapýnýn yanýna gittik. Ustabaþý Çorumlu Gazi Usta imiþ. Karþý geldi, gezdik. Zemin katý yapýlmýþ, üzerinin beton demirlerini döþüyorlar. Çok büyük ve güzel bir mektep binasý olacak. Müdür Bey "henüz daha buranýn neden ikmal olunmadýðýný" sual etti. Müteahhit veya Fen memuru geldi. "Çimentonun gelmediðini" söyledi. Müdür Bey "yazmalarýný, getirtmelerini, bir kadem evvel bitirmeye bakmalarýný" söyledi. Çýktýk. Otomobile bindik, yürüdük. Mecitözü'nün bir baþýndan vurup diðer baþýndan çýktýk. Yine bir mektep binasýnýn önünde durduk. indik. Muallim yani Maarif memuru odasýnda imiþ. Girdik. Bir telaþa. Çay sipariþ eti. Ve üzüm söyledi. Müdür Bey "gidip karþýda Askerlik Þube yakýnýnda bulunan iki höyüðü tetkik etmemi " söyleyip kendi de kaymakam ile görüþmeye geçti. Höyüklerin üstüne vardýk. Üzerini düzlemiþler. Kiremit parçalarý filan hiçbir þey yok. Ýki üç yüz metre kutrunda büyük höyük de gözüküyor. Onun üzerinde kiremit parçalarý filan bulunur mu? diye sual ettim. "O tepede de hiçbir þey yok" dediler. Geri döndük. Hükümetin yanýna geldik. Þoförle Sadi'de çarþýda imiþler. Otomobili alýp geldiler. Biraz bekledik. Bizim teyzenin damadý Hakký'yý sual ettim. Köyün birinde bir vukuatý tahkik için vazifeli gitmiþ, olduðunu öðrendik. Evlerini de bulamadýk. Otomobilde oturduk. Yanýmýza mübaþir Kara Mustafa Hoca geldi. Ýþte bu da Çorum'un adamý diye bizi karþýladý. Hoþ-beþten sonra bizim meseleyi anlattýk. O da kendi ahvalinden bahsetti. Hükümet daðýldý. Müdür Bey'ler de geldiler. Bindik. Yürüdük. Ayný yoldan Elvan Çelebi'nin Söðütlü pýnarýna geldik. Geçtik. Birkaç yüz metre mesafe geçtik. Sol kolda ufacýk bir tepe gördük. Müdür Bey, otomobili durdurdu. Ýndik. Tepeye vardýk. Ne bakalým. Kiremit buðday saçýlýr gibi saçýlmýþ. Bir kucak topladýk. Otomobile geldik. Müdür Bey çok memnun oldu. Bindik, yürüdük. Akþam ezanýnda Elmalý köyünün üzerindeki tepenin bir tarafýnda yol üzerinde sol tarafta bir pýnar var. Orada durduk. Semaveri yaktýk. Mutat yemeðimizi yedik. Çay içtik. Toparlandýk, otomobile bindik, uçar gibi þehre geldik. (Sürecek) 3,0506 3,0521 2,7642 2,7654 ALIÞ Gram 98,64 SATIÞ 98,71 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: AÐUSTOS 2015 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský KOÇTÜRK MATBAACILIK Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 AK Parti vitrini deðiþiyor AK Parti'nin koalisyon görüþmeleri sürerken kongre tarihinin yaklaþmasýyla birlikte yeni bir hesabýn ortaya çýktýðý belirtildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun hükümet kurma çalýþmalarý kadar partisinin büyük kongresiyle ilgili de önemli bir karar almasý bekleniyor. Kulislerdeki iki önemli konu, Kongre zamanýnda yapýlacak mý?, Erken seçim olursa 3 dönem kuralý iþletilecek mi? baþlýklarýný taþýyor. Bu konularda verilecek kararlar, bundan sonra partide egemen gelerin kimlerden oluþacaðýný gösterecek. Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; AK Parti kongresinin zamanýnda yani eylül ayýnda yapýlmasý konusunda açýktan tavýr alanlar, Baþbakan Davutoðlu ve ekibi olarak biliniyor. Bu ekip, kongre sýnavýnýn bir an önce aþýlmasý ve MKYK'nin yeniden oluþturulmasýný istiyor. Parti MKYK'sinde yapýlacak deðiþiklik, Davutoðlu'na destek veren genç ekibinin de parti yönetimine girmesi sonucunu doðuracak. Kongrenin seçimden sonraya ertelenmesi görüþünü ise hem Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn isimler, hem de Cumhurbaþkaný Erdoðan a çok yakýn olmasalar bile partinin duayenleri savunuyor. Bu isimler, olasý bir erken seçim öncesinde yeni küskünler yaratmanýn doðru olmayacaðý görüþünde. 3 DÖNEMLÝKLER NE OLACAK Partideki en büyük karmaþa 3 dönemlikler konusunda yaþanýyor. Partide kimlerin 3 dönem kuralýna girdiði, kimlerin girmediði nereden bakýldýðýna göre deðiþiyor. Bir görüþ, aralarýnda Ali Babacan, Bülent Arýnç, Ömer Çelik, Faruk Çelik, Hüseyin Çelik, Hayati Yazýcý, Cemil Çiçek, Sadullah Ergin, Nihat Ergün, Nimet Baþ, Nurettin Canikli, Taner Yýldýz ve Bekir Bozdað gibi ünlü isimlerin bulunduðu 70 kiþilik kadronun 3 dönem yasaðýnýn bittiðini iddia ediyor. Sayýlarý civarýnda olan eski bakan ve eski siyasetçinin ise kimseden davet beklemeden', adaylýk baþvurusu yapma kararý aldýðý ifade ediliyor. Parti, diðer taraftan 26 kiþilik bir yeni 3 dönemlikler sorunu yaþýyor. 6 aylýk yasama dönemi nedeniyle 3 dönem kuralýna giren bu isimlerin listeye konulup konulmayacaðý da baþka bir baþlýðý oluþturuyor. Davutoðlu'nun bu durumu haksýzlýk' olarak nitelendirmesi, bu milletvekillerini kýsmen rahatlatýrken, partinin tüzüðüne göre 6 ay için dahi olsa 3 dönem kuralýna takýlmýþ görünüyorlar. Kulislerde, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn bu 26 kiþi için 3 dönemin dolduðu, diðer 70 kiþilik liste için ise 3 dönem yasaðýnýn kalktýðý yönünde görüþ belirttiði konuþuluyor. AK Parti kulislerine göre, parti yönetimi bir süre önce Yüksek Seçim Kurulu'ndan 3 dönem kuralýyla ilgili görüþ sordu. YSK ise Biz, adaylarýn milletvekili olma þartýna uygun olup olmadýðýna bakarýz dedi.(týmetürk) Emniyet Amiri Muhammed Ýnan Sinop a atandý Çorum da karpuz 29 kuruþtan satýlýyor. Karpuzun yetiþtiði bölge olan Adana da karpuzun kilosu 20 kuruþa kadar düþtü. Çorum da ise karpuz 29 kruþtan satýlýyor. Bakkal, seyyar satýcýlar ve pazar esnafý 15 kuruþtan aldýklarý Adana karpuzunu 20 kuruþtan satýþa sunuyor. Karpuz üreticileri Kilis te üretilen karpuzun piyasaya çýktýðýný ifade ederek, Yerli karpuzun piyasaya çýkmasýndan sonra fiyatlarda düþüþ yaþandý. Adana dan gelen karpuz fiyatlarýnda da ayný þekilde düþüþ yaþanýyor" dedi. Muhammed Ýnan Derneðe sandalye baðýþladý Ortaköy'de Eylül 2011 tarihinde Emniyet Amiri olarak göreve baþlayan Komiser Yardýmcýsý Muhammed Ýnan, Sinop'a atandý. Hoþ sohbet ve iyi yürekliliði ile halkýn sevgisini kazanan Ýnan, 10 Aðustos 2015 tarihinde görevinden ayrýldý. Muhammed Ýnan, Ortaköy halkýnýn samimi ve sevecen insanlýk duygularý ile karþýlandým. Ýlçemiz küçük fakat iyi yürekli insanlarý var. Olaylarýn en az olduðu ilçelerden biridir. Memnun olarak ayrýlýyorum. Gelecek olan arkadaþlarýma baþarýlar diliyorum.'' dedi. Karpuz 29 kuruþa düþtü Almanya da yaþayan Alacalý gurbetçi Aslan Lafçý, Alaca Engelliler Derneði ne sandalye baðýþýnda bulundu. Enerji kesintisi Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, merkez ilçeye baðlý bazý köy ve mahallelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Bu kapsamda, yarýn saatleri arasýnda Çorum ili Merkez Ýlçesi Yatýrým iþleri kapsamýnda yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Merkez ilçesine baðlý Altýnbaþ, Güzelyurt, Karabürçek ve Aksungur köylerinde, Aksungur Köyü'ne baðlý Arzupýnar, Memiþler ve Kozanoðlu Mahallelerine, Çorum Belediyesi Arýtma'ya programlý olarak elektrik verilemeyecek. Ahmet Davutoðlu Adana karpuzunun kilosu 20 kuruþa kadar düþtü. Çorum da ise karpuz 29 kruþtan satýlýyor. Almanya da yaþayan Alacalý gurbetçi Aslan Lafçý, Alaca Engelliler Derneði ne sandalye baðýþýnda bulundu. Ýhtiyaç sahibi engellilerin kullanýmý için baðýþ yapan Lafçý, derneði ziyaretinde dernek yönetimi ile de tanýþtý. Alaca Engelliler Derneði Baþkaný Ahmet Görür, Derneðimiz engellilere ve fakirlere hizmet ulaþtýrýrken bir yandan da insanlarý hayýr yapmaya teþvik etmektedir. Birçok hayýrsever insanýmýz hayýrlarýný derneðimiz vasýtasýyla ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrmaktadýr. Bu açýdan Ýlçelerde durum deðerlendirmesi AK Parti'nin aylýk olaðan ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor. Partiden yapýlan açýklamaya göre, Aðustos ayý Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarý kapsamýnda Alaca, Ortaköy ve Oðuzlar ilçelerinde toplantý ve çeþitli ziyaretler düzenlendi. Alaca Ýlçe Danýþma Meclisi Ýlçe Koordinatörleri Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Lemzi Çöplü, Mustafa Kýlýç, Adem Candan, Ýlçe Belediye Baþkaný Muhammed Esat Eyvaz, Ýlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve diðer partililerin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Ortaköy Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý ise Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Mahmut Öztemiz, Ýlçe Koordinatörü Mehmet Yetim, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Ünal Yýldýrým, Ýlçe Belediye Sinop izlenimleri 1 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Baþkaný Taner Ýsbir, Ýlçe Baþkaný Mustafa Uysal, Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Serap Özdemircan, ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ýl Genel ve Belediye Meclis Üyelerinin katýlýmýyla yapýldý. Oðuzlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsýna da; Ýlçe Koordinatörleri Bünyamin Aydemir, Hüseyin Özpolat, Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun ve ilçe teþkilatý katýldý. Toplantýlarda; parti politikalarý ele alýnarak ilçelerde yapýlan çalýþmalarýn son durumu gözden geçirildi. Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýlarýnda 7 Haziran seçimlerinin genel deðerlendirmesi yapýlarak, hükümetin kuruluþ süreci, koalisyon görüþmeleri, ülke sorunlarý, ilçe ve köylerin sorunlarý, yapýlmasý gereken çalýþmalar ve izlenecek yol deðerlendirildi. Bekiroðlu ndan ziyaretler AK Parti'nin aylýk olaðan ilçe danýþma meclisi toplantýlarý devam ediyor. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ýl Müftü Vekili Ahmet Süzen'i makamýnda ziyaret etti. Partiden yapýlan açýklamaya göre, ziyaretinde Süzen ile baþta Müftülük hizmetleri olmak üzere çeþitli konularda fikir alýþveriþinde bulunan Bekiroðlu, Süzen'e çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Müftü Vekili Ahmet Süzen, ziyaretinden dolayý Bekiroðlu'na teþekkür etti. Esnaf ziyareti Esnaf ziyaretleri yapan AK Parti Ýl Baþkaný Foto Venüs ü ziyaret etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Adem Oðuzhan Kaya ve Cemalettin Polattaþ ile birlikte Gazi Caddesi üzerinden faaliyet gösteren iþyerine ziyarette bulunan Bekiroðlu, iþletme sahibi Ümit Usta ve çalýþanlarý ile görüþtü. Bekiroðlu, esnafýn genel durumu ve iþ potansiyeli hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunduðu ziyarette Ümit Usta'ya hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Kahvehane sohbeti Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak'ta bulunan Kahveciler Odasý eski Baþkaný Tahsin Yüzgeç'e ait 50. Yýl Kýraathanesi ni de ziyaret eden Bekiroðlu, kahvehane önünde oturan vatandaþlarla bir araya geldi. Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir'in de yer aldýðý sohbette Bekiroðlu, gündeme iliþkin konularda düþüncelerini vatandaþlarla paylaþýrken, mahalle sakinlerinin sorunlarýný dinleyip, taleplerini aldý. AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, bir kahvehaneyi ziyaret etti. Her insanýn farklý arzusu ve istekleri vardýr. Benimde arzum isteðim 81 ilimizi ve ilçelerini gezip görebilmektir. Lakin bunun için ellisine kadar para yetmedi ellisinden sonra saðlýk ve ömür yeter mi bilmiyorum. Ama en azýndan imkânlar oranýnda gezmeye - gezerken hayatýn içerisinden gözlemlemeye, gözlemlediklerimi de gerek sosyal medyada gerekse yazýlý medyada paylaþmaya çalýþýyorum. Bu sayede de belki güzel bir örnek ziyadeleþirken, kötü bir örnek te eksileþir. Cennet vatanýmýzdaki her þehrin, her ilçenin, her gezi alanýnýn ayrý bir özelliði var. Gezerken bunu görüyor ve anýlar yaþýyorsunuz. Ýþte bu baðlamda ben de bu sene aile boyu komþumuz olan Sinop iline gitmeye karar verdim. Çorum Sinop arasý Kargý üzerinde 250 km. Yollar çok güzel. Harika bir doða manzarasý mevcut.30 yýl önce Kargý ilçesi Koyunkýran köyüne tayin olunca, köyü önceden görmek için; aralýk ayýnda Kargý - Ýstanbul otobüs bileti TLiken, biz altý kiþi TL'ye jeep tutup patika yollardan ve yaylalardan geçerek dura kalka köye ulaþmaya çalýþmýþtýk. Otuz sene sonra o yollardan tekrar özel arabamla geçecek olmam beni heyecanlandýrdý. ''Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez'' sýrrýnca; yolun, elektriðin, telefonun olmadýðý, traktörde yer bulunamadýðý ama þimdi yaþanmýþ o zorluklarý, acýlarý birer tatlý aný olarak çocuklarýma yerinde anlatma imkâný bulacaktým. O zaman Göl Köyünden bir vatandaþ tarlasýnýn kenarýndan büyük yol geçeceðini belirterek, 'tam þuraya benzinlik yapacaðým' dediðinde ''adam biraz üþütmüþ'' diye düþünmüþtüm. Þimdi gördüm ki adamcaðýz üþütmemiþ. Lakin Türkiye'de büyük yatýrýmlarýn sene önce söylenip ancak ondan sonra yapýlabildiðini biz idrak edememiþiz.( mesela Obruk barajý için, Osmancýk'taki ikinci köprü için 1950 yýllarda 'buraya baraj yapýlacakmýþ - köprü yapýlacakmýþ' diye halk arasýnda söylenti olduðunu büyüklerimiz anlatýyor) Þükür bu anlayýþ artýk son dönemlerde deðiþime uðradý. Söylenti ile yapým süresinin arasý kýsaldý. Kargý yaylalarýnda sabah kahvaltýsýný yapabilmek için erkenden yola çýktým. Þuraya dönelim buraya dönelim derken Saraydüzü ilçesi yakýnlarýnda yolun kenarýnda çeþme, mescit, WC, masalar bulunan bir alan görünce oraya döndüm. Bu tür alanlarda benim en çok rahatsýz olduðum þey çevre kirliliðidir. Lakin burasý birazcýk farklý geldi. Çünkü oturma alanlarý temiz, yaðmurdan korunma alaný var, mescidi var, telefon þarj bölümü var ve en önemlisi WC' ler temiz. Daha da ötesi tuvalet kâðýdý bile var. Üstelik bu mekâný bekleyen kimselerde yok. Sadece her aðaca '' ÇEVRE- YÝ TEMÝZ TUTALIM, SONRAKÝ DE MEMNUN KALSIN'' uyarý afiþleri asýlmýþ. Buraya yolu düþen insanlar bunu benimsemiþ olacak ki, iþi bittikten sonra çevre temizliðini yapmadan gitmiyor. Çoðu zaman merkezdeki piknik alanlarýna veya bazen umumi tuvaletlere giremediðimizi düþündüðümüzde Sinop - Saraydüzü - Asarcýk köyüne gýyaben teþekkür ve bunu da okurlarýmýzla paylaþmak vefa adýna elzem oldu. Bu istikametten Sinop'a gidecek okurlarýmýza kendi imkanlarýyla çay molasý verebilmek için böyle bir mekânýn olduðunu belirtmek adýna köþemde kaleme aldým. Zira güzel örnekler paylaþýldýkça ümit ederim çoðalýr. Kargý - Sinop yolu kenarlarýnda da aynýsýný Kargýlý hemþerilerimizden bekleriz. Belki de vardýr ama ben göremedim. Niye yalan söyleyim, biraz üzüldüm. Çünkü ben kahvaltýmý ilk göz aðrým olan Kargý sýnýrlarý içerisinde yapmak istiyordum. Kargý yaylalarýna selam olsun (tel: ) '' Dedim: Dostum, var mý buralardan istediðin bir þey? Dedi: Sað ol be kardeþ, bizim memlekette var her þey''

13 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS Ýl Spor Merkezleri futbol turnuvasýnda gruplarda mücadele devam ediyor Yüksel BASAR Ýl Spor Merkezleri futbol çalýþmalarýna katýlan minikler arasýnda düzenlenen futbol turnuvasýnda gruplarda mücadele devam ediyor. Dört grupta toplam 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvada önceki akþam C ve D gruplarýnda ikinci maçlar oynandý. 1 nolu sentetik çim Çilekler: 3 - Karadutlar : 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Furkan Alagöz. ÇÝLEKLER : Esvet, Taha, Enes, Yunus Emre, Mert, Oðuzhan, T. Anes, Ege, Ömercan, Melih, Mustafa Ýlkay, S. Þahin, M. Altan, Selim. KARADUTLAR : Servet, Osmangazi, Eren Alp, Halil, Muhammed, Nazým Kaan, Enes, Kadir, Abdulsamet, Ahmet Kaan, Baran, Samet, Ýsa. Sümbüller: 0- Menekþeler: 9 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Emre Alagöz. SÜMBÜLLER : Alp Arda, M. Emin, Ömer Faruk, Yusuf, Yasin, Ýsmail Furkan, Ýsmail Eren, Abdullah, Eymen, Ahmet, Barýþ, Enes, Emrullah, Halil, Ömer Faruk, Emre Efe. MENEKÞELER : Berat Kaan, Koray, Gani Talha, Ýbrahim, Yusuf, Kerem, Bedirhan, Ýsmailcan, Ali Rýza, Mehmetcan, Zekeriya, Arda, Mehmet Orkideler: 0 - Laleler : 6 SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEM : Emre Alagöz. ORKÝDELER : Abdullah, Bilal, Ömer, Salim, Hüseyin, Emirhan, Melih, Mustafa, Hakký. LALELER : Yusuf, Mehmet, Cengiz Han, Gökdeniz, Cemal, Ö. Faruk, Hakan, Berke Utku, Utku, Alper, Mehmet, Baran, Metehan. Pirinçler: 3 - Tulumbalar:0 HAKEM : Furkan Alagöz. TULUMBALAR : Emin Asaf, Alihan, Burak, Ali Ýlker, Emirhan, Burak Aslan, Ömer Furkan, Emre Efe, Hamza, Mustafa, Uðurcan, Fatih Nurullah, Yankýr Yener, Muhammet, Yunus Emre, Hüseyin. PÝRÝNÇLER : M. Emirhan, Hasan Efe, Daðhan, Mustafa, Abdulkadir, Oðuzhan, Efe Can, Muhammet, Yalçýn, Muammer, Tunahan, Poyraz, Ýsmail Furkan, Selim Kaan, Enes. Kapucu nun favorileri arasýnda Çorum yok! Enes Filiz Beylerbeyi nde Enes Filiz Beylerbeyi takýmý ile sözleþme imzaladý Çorum Belediyespor un grubunda yer alan Beylerbeyis or Enes Filiz i kadrosuna kattý. Futbola Malatyaspor altyapýsýnda baþlayan ve daha sonra Yeni Malatyaspor ile Mersin Ýdmanyurdu formalarý giyen savunma oyuncusu Enes Filiz Beylerbeyispor ile sözleþme imzaladý. Beyberbeyispor, Malatyalý 20 yaþýndaki genç stoper ile 2 yýllýk resmi mukavele imzaladý. Bir süredir Beylerbeyispor ile antrenmana çýkan genç stoper, sol bek pozisyonunda da görev yapabiliyor. Daha önce Karagümrük ile þampiyonluk yaþayan Enes Filiz, geçtiðimiz yýl Tekirova Belediyespor formasý giymiþti. sahada oynanan maçlarda C grubunda Orkideler, Laleler e 6-0 maðlup olurken Menekþeler ise Sümbüller önünde 9-0 galip gelmeyi baþardý. D grubunda ise Çilekler, Karadutlar ý Pirinçler ise Tulumbalar önünde ayný skorlarla 3-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmek için avantaj yakaladýlar, C grubunda mücadele eden Orkideler ve Laleler takýmlarý önce akþam oynadýklarý maçýn ardýndan toplu halde Pirinçler ve Karadutlar takýmlarý arasýndaki maçta mücadele eden iki takým futbolcularý maçýn hakemi toplu halde Batman Petrolspor Teknik Heyeti ilde destek turuna çýktýlar Batman Petrolspor Teknik Direktörü 3. lig 3. grupta Gölcük, Çanakkale Dardanel, Darýca Gençlerbirliði ve Kastamonuspor un güçlü kadro kurduðunu belirterek yarýþýn son derece zorlu geçeceðini söyledi. 23 Aðustos ta yeni sezonda saha ve seyircisi önünde konuk edeceði Afyon-Sandýklýspor maçý öncesinde Batman Petrolspor Teknik heyeti, taraftar ve spor kamuoyundan destek istedi. Yardýmcýlarý Metin Þimþek, Fatih Sarý ve Resul Turan la bir dizi ziyaretlerde bulunan Teknik Direktörü Orhan Kapucu, Her þeyden önce memleketimde yýllar sonra her þeyimizi borçlu olduðumuz Petrolspor da görev yapmanýn heyecanýný yaþýyorum. Bu imkaný bize tanýyan baþta Kulüp Baþkaný sayýn Aydýn Gülmez ile yönetime teþekkür ediyoruz. Petrolspor la bir yere geldik. Formasýný giydiðim Petrolspor a layýk olabilmek için teknik heyetteki arkadaþlarýmla en iyi þekilde görev yapacaðýmýzdan kimsenin kuþkusu olmasýn. Taraftara da yerel medyamýzýn da desteðine ihtiyacýmýz var diye konuþtu. Grupta yer alan bir çok takýmý tanýdýðýný ifade eden Kapucu, þöyle devam etti; Tüm gruplar güçlü ekiplerden oluþuyor. Türkiye ligi denilecek gruplardan oluþan 3. Lig takýmlarý var. Grubumuzda iyi takýmlarýn olduðunu biliyoruz. Gölcük, Çanakkale Dardanel, Darýca Gençlerbirliði ve Kastamonuspor un güçlü kadrosu var. Yine grubumuzda kadromuza katmak istediðimiz bazý futbolcularý alan Van Büyükþehir Belediyesi ni de tanýyoruz. Saha ve seyircimiz önünde oynayacaðýmýz Sandýklýspor a hazýrlanýyoruz. Amacýmýz, sezona galibiyetle baþlamaktýr. Yaþ ortalamasý olan ekibimizin ilk maçlarý hasarsýz atlatmasý için çalýþmalarýmýzý tesislerimizde sürdürüyoruz. Tek eksiðimiz sahamýzda özel maç yapamamýzdýr. Ancak lige de hazýr olan ve yarýþmacý bir Petrolspor u izlemek için de taraftarlarýmýzý maçlara bekliyoruz. Anadolu Kupasý yüzme yarýþmalarýnda erkeklerde birinci olan Çorum sporcu ve antrenörleri toplu halde Çorum Yýldýzlarýspor un baþarýlarý devam ediyor Kulüp Baþkaný Rýfat Ceylan Anadolu Kupasý nda Karabük de erkeklerde Çorum u temsil edeceklerini belirterek amaçlarýnýn ilk beþ içinde yer almak olduðunu söyledi. Kara uzun vadede hedeflerinin ise Olimpiyatlarý sporcu göndermek olduðunu belirtti. Türkiye Masterler&Veteranlar Futbol Ligi Federasyonu yönetim kurulu hafta sonunda Ýstanbul da toplandý. Toplantýya Çorum Ýl Temsilcisi ve Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan da katýldý. Çengelköy de yapýlan toplantýda ilk olarak yönetim kurulu kendi arasýnda toplanarak görev daðýlýmýný yaptý. Ardýndan da Bölge Sorumlularý ile birlikte yeni sezon için deðerlendirmeler ve önerilerde bulunuldu. Toplantýnýn gündem Murat KARASU Çorum Yýldýzlarýspor kulübü yüzme branþýnda Anadolu Kupasý finallerinde Çorum u temsil etmeye hak kazandý. Erkeklerde iki takýmýn mücadelesinden birinci olarak ayrýlan Çorum Yýldýzlarý Karabük te yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek. Kulüp Baþkaný Rýfat Ceylan, yarýþmalarda on sporcu ile mücadele ettiklerini ve sporcularýnýn kiþisel derecelerinin arttýðýný söyledi. Mert Babadað ve Semih Aktop un derecelerinin Türkiye arenasýnda olduðunu belirten Ceylan, Mert Babadað 100 metre serbeste Türkiye barajý olan derecesi ile lik derecesiyle geride býraktý. Bu sporcumuz derecesi ile Çorum da barajý geçecek tek sporcudur. Kulüp olarak yüzme branþýnýn yanýnda atletizm, bedensel engelliler, masa tenisi, görme engelliler ve hentbol branþlarýnda faaliyet gösteriyoruz. Amacýmýz faaliyet gösterdiðimiz branþlarda ilimizi ve ülkemizi en iyi þekilde temsil edecek sporcular yetiþtirmek. Çorum Yýldýzlarý olarak yüzme branþýnda 12 antrenör ile çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Hedefimiz kulübümüz bünyesinden geleceðin olimpiyat þampiyonlarýný yetiþtirmek. Halen 3-6 yaþ, 6-12 yaþ ve 12 yaþ üstü gruplarýnda çalýþmalarýmýz yoðun þekilde sürüyor. Bu çalýþmalarda en verimli sonuçlarý almak için 12 antrenörle çalýþýyoruz ve sonuçlarýnýda aldýðýmýza inanýyorum. Yüzme de Anadolu Kupasý nda Karabük te yapýlacak Türkiye finallerinde mücadele edecek takýmýmýzýn ilk beþ içinde yer almasýný amaçlýyoruz. Bu müsabakalarda ilimizi temsil edecek olan Hitit Gençlikspor kýz takýmýna baþarýlar diliyorum dedi. TMVFL ilk toplantýsýný yaptý Türkiye Masterler&Veteranlar Federasyonu Ligi yönetimi ilk toplantýsýný yaptý. Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Çorum Ýl Temsilcisi Ali Doðan toplantýda alýnan kararlar ve il takýmýnýn oluþturulmasýyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde açýklama yapacak. maddelerinde; Sponsorluk çalýþmalarý, Yönetim Kurulu üyelerinin bölge çalýþmalarýnda aktif rol oynamalarý ve bölge sorumlularýna destek olmalarý ve genel gider bütçesi konularý yer aldý. Toplantýya katýlan Çorum Ýl Temsilcisi ve ayný zamanda Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu Ali Doðan, toplantýda alýnan kararlar ve yeni sezonla ilgili olarak önümüzdeki günlerde açýklama yapmasý bekleniyor. Batý Karadeniz Bölge Sorumlusu ve Çorum Ýl Temsilcisi Ali Doðan toplantýda Duman Zevk vereceðiz Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Ahmet Duman önceki gün oynanan Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýný ve tamamlanan Bolu kampýný deðerlendirdi. Bolu da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oyuncularýnýn performansýndan memnun olduðunu ifade eden Duman, çalýþmalarýn bugün Kastamonu da süreceðini iletti. Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýnýn ilk yarýsýnda iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Duman, rakibin sertliði ve ikinci yarýda temponun düþmesinden ötürü maçý kaybettiklerini söyledi. Endiþe verici bir durumun olmadýðýnýn da altýný çizen Duman, þunlarý söyledi: Kamp çalýþmalarýmýzý tamamladýk. Takýmýmýzýn performansýndan memnunum. Aramýza geç katýlan arkadaþlarýmýz var onlar henüz fizik olarak hazýr deðiller. Ýstenilen düzeye gelmemiz için bir aylýk süreye ihtiyacýmýz var. Cizrespor maçýnýn genelinde ve Zonguldak Kömürspor karþýlaþmasýnýn ilk yarýsýnda futbolcularýmýzýn oyunundan çok memnunum. Zonguldak karþýlaþmasýnýn ikinci devresi rakibin sert müdahaleleri ve tempomuzun düþmesinden ötürü iyi oynayamadýk. Bu maçý kaybettik. Ancak endiþe verici bir durum yok. Hazýrlýk maçlarýnda artýlarýmýzý ve eksilerimizi görüyoruz. Kastamonuspor taraftarlarý þunu bilsin ilerleyen haftalarda çok iyi futbol oynayan çok iyi mücadele eden ve zevk veren bir takým izleyecekler. Baþarýlý sonuçlar alarak hedefe ulaþacaðýz. 15 Aðustos ta Tuzlaspor ile Gazi Stadý nda bir açýlýþ maçýmýz olacak. Buraya tüm taraftarlarýmýzý bekliyoruz. Alternatif olarak iki forvet, birde savunmada kadro derinliði yaratmak için bir oyuncu alacaðýz.

14 14 ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Mimbar Týrnak Paça Kelle Paça Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Merhum Cemil Yüksel'in oðlu Burak Yüksel, Tahsin Þahin'in kýzý Emine Þahin ile dünya evine girdi. Burak ve Emine nin mutlu günü BURAK YALÇIN Merhum Cemil Yüksel'in oðlu Burak Yüksel, Tahsin Þahin'in kýzý Emine Þahin ile dünya evine girdi. Nilgün-Cemil Yüksel çiftinin oðlu Burak, Hatice- Tahsin Þahin çiftinin kýzý Emine ile hayatýný birleþtirdi. Bir düðün salonunda düzenlenen törene, Yüksel ve Þahin aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Hakimiyet Burak-Emine çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler. Uðurludað Kaymakamý göreve baþladý Eyüp Kaykaç Uðurludað Kaymakamlýðýna atanan Eyüp Kaykaç, göreve baþladý. Vali yardýmcýlarý ve kaymakamlar kararnamesi ile Uðurludað a atanan Kaymakam Eyüp Kaykaç, Uðurludað da görev yapacak olmaktan dolayý memnun olduðunu söyledi. Eyüp Kaykaç kimdir? Uðurludað Kaymakamý Eyüp Kaykaç 1987 yýlýnda Malatya nýn Darende ilçesinde doðdu. Ýlk öðrenimini Balýkesir, orta ve lise öðrenimini Ýstanbul da tamamladý. Yüksek Öðrenimini Bilecik Þeyh Edebali Üniversitesi Ýktisadi Ýdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde 2010 yýlýnda tamamladý yýlý Eylül ayýnda Maliye Bakanlýðý'nda Vergi Müfettiþi olarak göreve baþladý yýlý Ocak ayýnda Mersin Kaymakam adayý olarak Mülki Ýdare Amirliði mesleðine baþladý yýllarý arasý Manisa nýn Selendi ilçe Kaymakam vekili olarak görev yapan Kaykaç, yýllarý arasý Amerika VCU de dil eðitimini ta- Cezaevine zemin engeli GENEL KURUL DUYURUSU Çorum'un Sungurlu ilçesinde T Tipi cezaevinin yapýlacaðý arazinin altýnda su çýkmasý, planlarý alt üst etti. Ýlçe Cumhuriyet savcýlýðý cezaevi yapýmý için 150 dönümlük yeni bir arazi arayýþýna baþladý. Edinilen bilgilere göre Adalet Bakanlýðý, Sungurlu- Ankara Karayolu 13. kilometresinde Aþaðýbeþpýnar köyü sýnýrlarýnda bulunan araziye yapýlacak olan T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nun zemin etüdünde çýkan olumsuzluklar nedeniyle Sungurlu Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna bir yazý gönderdi. Gönderilen yazýda, yapýlan zemin etüdü çalýþmalarýnda arazinin altýndan su çýkmasý neticesinde ayrýlan 14 milyon TL bütçenin yetmeyeceði için kendilerine cezaevi yapýmý için yeni bir arsa yeri bildirilmesi istendi. Projenin iptal olmamasý ve cezaevinin yapýlabilmesi için Belediye veya Maliye tarafýndan Adalet Bakanlýðý'na 150 dönüm büyüklüðünde yeni bir arsa yeri bildirilmesi gerekiyor.(ýha) 6643 sayýlý Türk Eczacýlarý Birliði Kanunu gereðince T.E.B. 45. Bölge Çorum Eczacý Odasý'nýn 2015 yýlý Seçimli Olaðan Genel Kurul Toplantýsý aþaðýdaki gündemle ; 05 Eylül 2015 Cumartesi saat 13:00'de, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde çoðunluða bakýlmaksýzýn 12 Eylül 2015 Cumartesi günü saat 13:00'de Kulaksýz sok, Gazi Apt. No.: 21/1-2 ÇORUM adresindeki oda merkezimizde gerçekleþtirilecektir. Oy verme iþlemi ise 13 Eylül 2015 Pazar günü saat 09:00-17:00 saatleri arasýnda Oda merkezimizde yapýlacaktýr. Bilginize sunulur. Saygýlarýmla. 45.BÖLGE ÇORUM ECZACI ODASI YÖNETÝM KURULU ADINA BAÞKAN ECZ. SÜLEYMAN KOCA GÜNDEM : 1 G ÜN 1. Açýlýþ ve Yoklama, 2. Genel Kurul Divan Üyelerinin Seçimi (1 Baþkan, 2 katip üye), 3. Sandýk ve Tasnif Kurulunun Seçimi (3 katip üye), 4. Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý, 5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunumu, 6. Yönetim Kurulu mali raporun sunumu, 7. Denetleme ve Haysiyet Kurulu raporunun sunumu, Dönemi Tahmini bütçe sunuluþu onaylanmasý, 9. Raporlarýn görüþülerek ibrazý, 10.Yönetim, Denetleme Haysiyet kurulu ile Büyük Kongre asýl ve yedek adaylarýn belirlenmesi, 11.Dilek ve Temenniler, 12.Kapanýþ. 2.GÜN Organ Seçimi Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 12 AÐUSTOS Çorum Belediye Baþkanlýðý Karakeçili Mahallesi, 72 pafta, 4262 ada, 1 nolu parselde m2 yüzölçümlü gayrimenkulde bulunan arsanýn satýþ karþýlýðý gelir paylaþýmý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Meclis Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Merkez Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi onarým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY 7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Ambar tahmil tahliye hizmeti alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9. km Çorum Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: KÝRALIK ÇAY OCAÐI Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý na ait Çorum MERKEZ AKÞEMSEDDÝN camii müþtemilatýnda bulunan 50 m2 lik çay ocaðý 20/08/2015 Perþembe Günü saat 14 de Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesinde (ÝL MÜFTÜLÜÐÜ) açýk artýrma usulü ile kiraya verilecektir. Ýsteklilerin en geç 19/08/2015 Çarþamba günü saat 17 ye kadar ihale ile ilgili þartnameyi Çorum Müftülüðünde temin edilebileceklerdir. Ýlgilere duyurulur. Dr. Ahmet AKIN Ýl Müftüsü Vakýf Þb. Bþk. Ýrtibat Tel: Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere, * Elektrik Teknisyeni / Tekniker, * Satýþ Elemaný, * Kimyager, * EPS Enjeksiyon Makine Operatörü aranýyor. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Cengiz Topel Cad. No:108 Çorum adresinde bulunan ofisimize müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:1246) Laminat Parke Toptan Perakende Satýþ ve Montajý (Ç.HAK:525) ACÝL Devren Satýlýk Yurtdýþýna çýkacak olmam sebebi ile Osmancýk Cad. üzeri iþlek mevkide halen faal durumda olan Çocuk Giyim Maðazasý Devren Satýlýktýr. (Ç.HAK:2237) ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR * LAMÝNAT PARKE * DUVAR KAÐIDI * CAM TUÐLA * ATEÞ TUÐLA Vakýfbank Arkasý No: 25 ÇORUM Tel: Uygun fiyata verilecektir. Mür. Tel: (Ç.HAK:2228) 2. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mah., 219 Ada, 39 Parsel, 4 Baðýmsýz Bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 7.879,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: AÐUSTOS Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 3 kýsým acil lab-mikrobiyoloji (nefelometre)-antibiyoram duyarlýlýk testi laboratuar ihalesi alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Kenan KOCABAÞ Elvan oðlu 26/12/1983 Çorum Büðet Köyü Doðumlu (Ç.HAK:2226) YÝTÝK 75. Yýl Cumhuriyet Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi nden almýþ olduðum geçici mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Seher ÖZDEMÝR Ahmet kýzý 1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2238) (Ç.HAK:735) Bay-Bayan Elemanlar Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan satýþ elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Cennet Bahçesi Alýþveriþ Merkezi Merkez: Nurettinbey Cad. Gülabibey Mah. (Ç.HAK:2240) No: 27 Cep: Þube: Ulu Cami Karþýsý Tel: (Ç.HAK:2109) Bütün iþçilik bizden. Tonu 40 TL dir.

15 Þirketimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 'bay ve bayan Makine Mühendisi' takým arkadaþý aramaktayýz. Genel nitelikler: * Ýngilizce bilgisine sahip olmak (konuþma, anlama ve yazma), * Ýyi seviyede MS Office ve Auto CAD - SOLIDWORKS bilgisine sahip olmak, * Koordinasyon konusunda sorumluluk alabilen, sahada çalýþarak proje uygulayabilen, * Gerektiðinde yoðun ve esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilen * Araþtýrmacý, özellikle mesleði ile ilgili geliþmeleri takip eden, * Ýnsani iliþkileri kuvvetli ekip çalýþmasýna yatkýn olan * Askerlik ile iliþiði olmayan(erkek adaylar için) * Seyahat engeli olmayan BASERMAK Machine Industry&Trade Inc. FLOUR AND FEED TECHNOLOGY Tel: Organize sanayi bölgesi 4. Cadde No:13 ÇORUM PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Montaj ve kurulum Personeli olarak görevlendirilmek üzere,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan, tecrübeli,. Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip,. Müþteri memnuniyeti odaklý çalýþabilecek, BAY PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2205) (Ç.HAK:2248) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM Eleman Aranýyor ELSAN Asansör de çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2218) (Ç.HAK:2223) Tel: Mobilya Ustasý Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere mobilya ustalarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Berkay Mutfak Mür. Tel: Adres: K.S.Sitesi 25. Cad. No: 109 ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere * Bayan ön muhasebe elemaný * Makina Mühendisi * Kaynakcý elemanlarý alýnacaktýr. Baþvuracak adaylarýn fotoðraflý özgeçmiþleri ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi 6. Caddede bulunan fabrikamýza müracaat etmeleri rica olunur. (Ç.HAK:2236) BAY-BAYAN Eleman Alýnacaktýr Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan eleman alýnacaktýr. (Ç.HAK:2244) Kuruyemiþ maðazalarýmýzda görevlendirilmek üzere; * Askerlik sorunu olmayan * Diksiyonu düzgün * Ýkili iliþkilerde baþarýlý * Sorumluluk sahibi BAY&BAYAN REYON GÖREVLÝSÝ ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen 1 adet fotoðraf ile Yönetim Ofisimize yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Taþhan Caddesi No: 9 ÇORUM Tel: Maaþ+SSK+Yemek Tel: (Ç.HAK:2242) PERSONEL ALINACAKTIR Arçelik Merinos Maðazalarýmýzda, Satýþ ve pazarlama personeli olarak, görevlendirilmek üzere,. En az Lise mezunu,. Genç, dinamik, Tecrübeli,. Daha önce benzer iþ deneyimi bulunan,. Bay adaylar için Askerlik hizmetini tamamlamýþ,. Sürücü Ehliyetine sahip, BAY BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2204) ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) (Ç.HAK:2239) (Ç.HAK:2199) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum SAHÝBÝNDEN LÜKS DAÝRE HÝTÝTPARK SÝTESÝNDE BUHARAEVLER HÝTÝTPARK E BLOK D.1 1. KAT 4+1 DAÝRE Satýlýk Dubleks Daire Sahibinden satýlýk 252 m2 4+1 Mimar Sinan Mahallesi nde dubleks daire satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2221) (Ç.HAK:2232) (Ç.HAK:2230) ARMOR ISI TRANSFER SAN. VE TÝC. A.Þ. ELEMANLAR ARANIYOR FÝRMAMIZIN ÜRETÝM DEPARTMANLARINDA GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE; -Kaynak Operatörleri (Oksijen, Gazaltý ve Elektrik Kaynaðý yapabilen ), -Vasýfsýz Üretim Elemanlarý, Alýnacaktýr. Müracaatlar, þahsen aþaðýda yer alan adresimize yapýlmasý gerekmektedir. ADRES :Organize Sanayi Bölgesi Salih Aydýn Blv. No:14 TEL: DEVREN SATILIK GÖZLEME EVÝ Osmancýk Caddesinde Haným Eliyufka Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli, diksiyonu düzgün BAYAN satýþ elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Efþan Aydýnlatma Avize Adres: Ulukavak Mah. Akþemseddin Cad. No: 126/A (Çiftlik Mezarlýðý ilerisinde) Tel: BAYAN PERSONEL ALINACAKTIR Þirketimiz muhasebe departmanýnda görevlendirilmek üzere ön muhasebe programý için ; - LOGO ve benzeri muhasebe programlarýnda deneyimli - Ekip çalýþmasýna uyumlu - Uzun vadeli çalýþabilecek - Diksyonu düzgün - 30 yaþýný aþmamýþ BAYAN personel alýnacaktýr. Müraacatlarýn 1 adet fotoðraf ile þahsen yapýlmasý gerekmektedir. AKGÖNÜL GIDA SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. Akkent Mahallesi Gýda toptancýlar sitesi 15.sokak No:2 ÇORUM TEL : (Ç.HAK:2214) YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ. BAY VE BAYAN ÖN MUHASEBE ELEMANLARI ALINACAKTIR Fabrikamýzýn ön muhasebe departmanýnda çalýþtýrýlmak üzere; * Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket programýnda tecrübeli, * Erkek personel için askerliðini yapmýþ, * B sýnýfý ehliyeti olan, * Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen, * 30 yaþýný aþmamýþ, Bay ve Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. SMMM - BÜLENT GÝRGÝN Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2 no:12 (Ç.HAK:2132) (Emniyet Sarayý Yaný) Bilgi Ýçin Tel : (Pbx) Kesim yapýlýr, adrese teslim edilir. ASUTAY KOYUN BESÝ ÇÝFTLÝÐÝ Güveçli (Maza) Köyü (Ç.HAK:2190) BAY-BAYAN Elemanlar * Diksiyonu düzgün * Ýletiþim problemi olmayan * Yetiþtirilmek üzere müþteri temsilcileri aranýyor. Yeniyol Mah. Sel Sk. No: 20/11 Tel: ELEMAN ARANIYOR Bulaþýk iþinde çalýþtýrýlmak üzere bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýzmir Lokantasý (Ç.HAK:2198) (Ç.HAK:2201) FAX : ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARANIYOR Çakýr&Sami Tandýr Kebap Salonu nda çalýþtýrýlmak üzere * Bay-Bayan Garson * Fýrýncý Ustasý * Izgara Ustasý * Tabakcý * Bayan Temizlikci * Komi alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:2235) BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR PERDE ve ZEBRA PERDE imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:2233) gerekmektedir. Mür. Tel: Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Adaklýk Kurbanlýk Koyun 450 TL den baþlayan fiyatlarla Mür. Tel: Adres: Ulucamii Karþýsý (Ç.HAK:2168) (Ç.HAK:2197) ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) PERSONELLER ALINACAK Firmamýz satýþ-pazarlama departmanýnda görevlendirilmek üzere; -Tercihen üniversite mezunu -Diksyonu düzgün -Prezentable -Ýkili iliþkilerde baþarýlý -Ýletiþim kabiliyeti yüksek -En az B sýnýfý ehliyet sahibi -Erkek adaylar için askerlikle iliþiði bulunmayan BAY-BAYAN personeller alýnacaktýr. SANSET GIDA TURZ.SAN. ve TÝC.A.Þ. Akkent mahallesi gýda toptancýlar sitesi 15.sokak no:2 (AKGÖNÜL GIDA) ÝLAN S.S. ÇORUM PANCAR EKÝCÝLERÝ KOOPERATÝFÝNÝN tarihinde iþyeri satýþ ihalesi yapýlacaktýr. Bilgi için müracaat: PERSONEL ALINACAKTIR " Ýstasyonumuzda takým ruhuyla çalýþacak, " En az Lise mezunu, bilgisayar kullanabilen " Güler yüzlü, dýþ görünümüne özen gösteren, " Askerlik hizmetini tamamlamýþ, " Dikkatli, dinamik, enerjisi yüksek ve disiplinli, " Gece ve gündüz vardiya sistemi ile BAY AKARYAKIT SATIÞ & MARKET GÖREVLÝSÝ alýnacaktýr (Ç.HAK:2213) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 Merkez - ÇORUM (0364) Uygun Fiyatla Satýlýk Az Kullanýlmýþ Ýnþaat (Ç.HAK:2216) (Ç.HAK:2243) (Ç.HAK:2222) Kerestesi Ahmet Süngü Bay Elemanlar Aranýyor Üniversite mezunu 30 yaþýný geçmemiþ, diksiyonu düzgün bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çorum Has Toptan Adres: Üçtutlar Mah. Alaybey Sk. No: 6 Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Eleman Aranýyor yaþ arasý çay ve temizlik iþlerine bakacak bayan eleman aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel:

16 SPOR un kader günü! Çorum da sporun kalbinin attýðý kompleksin bulunduðu 60 dönümlük alanýn satýlarak konut yapýlmasý için Belediye tarafýndan açýlan ihale bugün saat de Belediye Meclis Salonu nda yapýlacak. Çorum spor camiasýnýn tek dileði ihaleye katýlýmýn olmamasý. Halil ÖZTÜRK Çorum'da yýllardýr sporun kalbinin attýðý nokta olan kompleksin bulunduðu alanýn yýkýlarak yerine konut yapýlmasý için Belediye tarafýndan açýlan ihale bugün saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda yapýlacak. Ýçerisinde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi, Atatürk Spor Salonu, 1 ve 2 nolu sentetik futbol sahalarý, Tenis kortlarý, açýk hava basketbol sahasý, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü binasý ile Güreþ Eðitim Merkezi yatakhanesinin bulunduðu 60 dönümlük alandaki tüm tesisler yýkýlarak yerlerine konut yapýlacak. Bugün saat 14.00'de Belediye Meclis Salonu'nda Encümen huzurunda yapýlacak olan ihalede alanýn satýþý için 20 milyon lirasý peþin, aylýk 2.5 milyon TL toplamda ise 100 milyon TLve yapýlacak projenin % 42'lik bölümünden baþlanarak birer puan artýrýlacak þekilde düzenleme yapýldý. Bugün yapýlacak ihalede Çorum spor camiasýnýn en büyük dileði katýlýmýn olmamasý. Gerek 1 ve 2 nolu sentetik çim sahalar gerekse Atatürk Spor Salonu merkezi olmasý nedeniyle özellikle küçük yaþtaki çocuklarýn kolayca gelerek çalýþmalara katýlmasý ve sporu sevmelerinde çok büyük etken. Çorum spor ailesi Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi ve Tenis Kortlarýnýn bulunduðunun alanla ilgili yapýlacak çalýþmayý kabul ediyor. Çünki bu bölümdeki binalarýn artýk Çorum'u yakýþmamasý nedeniyle yenilerinin yapýlmasý isteniyor. Ancak salon sporlarý ve futbol branþýnýn kalbinin attýðý yer olan üst bölümdeki tesislerin yýkýlmasý halinde Çorum'da sporun biteceði konusunda tüm camia hem fikir. Birde buna ilave olarak yeni tesisler yapýlmadan mevcut tesislerin yýkýlmasý tepkiyi iyice artýrýyor. Þimdi tüm spor camiasý yeni salon yapýlmadan eskisi yýkýlmasý halinde binlerce çocuðun okul ve kulüp sporlarýndaki antrenman ve müsabakalarý hangi salonlarda oynayacaðýný tartýþýyor. Mevcut dört futbol sahasýna karþýn liglerin baþlamasýnýn ardýndan saha konusuna sýkýntý yaþan futbol camiasý hangi sahada antrenman yapacak hangi sahada maçlarýný oynayacak. Ýhaleyi yapan Belediye'nin takýmlarýnýn ne yapacaðý ise ayrý bir soru iþareti. Geliþim Liginde mücadele eden Çorum Belediyespor'un her hafta iç sahada en az iki maçý oynanýyor. Yerel Son prova Gölbaþý ile Çorum Belediyespor yeni sezon öncesindeki son hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor ile karþýlaþacak. Kýzýlcahamam kampýnda karþýlaþtýðý Gölbaþýspor yönetimi ile hazýrlýk maçý konusunda anlaþan Çorum Belediyespor maçýn Çorum da oynanmasýný istiyor. Gölbaþýspor ise maçý Ankara da oynamak istiyor. Ýki kulüp yönetimi arasýnda maçýn oynanacaðý saha konusundaki görüþmeler devam ediyor. Sezonun ilk maçýný evinde oynayacak olmasý nedeniyle kýrmýzý siyahlý takým maçý Çorum da oynamak istiyor. Maçýn Çorum a alýnmasý halinde karþýlaþma 16 Aðustos pazar günü Nazmi Avluca sahasýnda oynanacak. Ankara da oynanmasý halinde ise Gölbaþý sahasýnda oynanacak. Karþýlaþmanýn oynanacaðý saha bugün yapýlacak görüþmeler sonunda netlik kazanacak. liglere saha bulunmazken Geliþim Ligi standartlarýnda futbol sahasý olmayýnca bu takýmlar ne yapacaklar. Son soru ise 3. ligde mücadele eden Çorum Belediyespor'un maçlarýný oynayacaðý stad, Merkezde kalacak iki sahada profesyonel maçýnýn oynanmasý mümkün olmadýðýna göre nasýl bir çözüm bulunacak. Þampiyonluk hedefi ile yaklaþýk 3 milyon lira harcama yapan Belediyespor'un bu harcamalarý boþamý gidecek. Çorum da son günlerde gündem oluþturan bugünki ihalenin biz spor açýsýndan sýkýntýlarýný dile getirdik. Diðer olumsuzluklarýný ise gerek siyasiler gerekse þehir planlarýný ön sayfalarda detaylý olarak dile getiriyorlar. Tüm bu sorularýn cevabý verilmediði için Çorum spor camiasý bugün ki ihaleye katýlým olmamasý ve ihalenin iptal edilmesi. Akdeniz Kupasý nda milli takým þampiyon Ýstanbul da yapýlan Badminton Akdeniz Kupasý nda milli takým þampiyonluðu kazandý. Milli takýmda Osmancýk ÝBD antrenörü Barýþ Boyar ve sporcular Yaren Dölcü, Kubilay Sadi ve Mesut Sezer yer aldý. Son etap bugün baþlýyor Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýnýn son etabý için bugün Çorum da toplanýyor. Kýzýlcahamam kampýnýn ardýndan üç gün izin verilen futbolcular bugün saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla çalýþmaya devam edecek. Kýrmýzý Siyahlýlar bu hafta sonu oynayacaklarý son hazýrlýk maçý ile ilk haftada Dersimspor ile oynayacaðý karþýlaþmanýn Bölgesel Hakem Kurulu deðiþti Futbol da Bölgesel Hakem Kurulu deðiþti. Merkez Hakem Kurulunun deðiþmesinin ardýndan bazý il hakem kurullarý ile birlikte Bölgesel Hakem Kurullarýnda da deðiþiklik yapýldý. Geçtiðimiz yýl 12. Bölge de Bölgesel Hakem Kurulu üyesi olarak Samsun dan Necati Gündoðdu ile birlikte ilimizden Kahraman Ölçer görev yapýyordu. Yeni görevlendirme ile Bölgesel Hakem Kurulu üyeliklerine Samsun dan Ýlkay Aydýn ile Ordu dan Cemal Aydýn getirildi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor un Badminton da baþarýlý hýz kesmeden devam ediyor. Ýstanbul da yapýlan Akdeniz Kupasý turnuvasýnda þampiyon olan milli takýmda Osmancýk ÝBD den üç sporcu ve bir antrenör yer aldý. Ýstanbul Baðcýlar Spor Salonu nda dün sona eren Akdeniz Kupasý takým müsabakalarýnda Türkiye ile birlikte Mýsýr, Cezayir, Arnavutluk, Suriye, Fas, Fransa ve Yunanistan mücadele etti. Türk milli takýmýnda Osmancýk ÝBD antrenörü Barýþ Boyar yönetiminde sporcu olarak Yaren Dölcü, Kubilay Sadi ve Mesut Sezer mücadele etti. Tüm rakiplerini yenen milli takým þampiyonluðu kazandý. Dün öðlen saatlerinde sona eren takým müsabakalarýnýn ardýndan ferdi müsabakalara geçildi. Osmancýk ÝBD sporcularý Yaren Dölcü, Mesut Sezer ve Kubilay Sadi ferdi müsabakalar sonunda da kürsüye çýkmayý hedefliyor. Osmancýk ÝBD nin üç sporcu ve bir antrenörünün görev yaptýðý Badminton milli takýmý ödül töreninde toplu halde Lojman yeni sezona hazýr Çorum Belediyespor tesisleri bugün baþlayacak son etap çalýþmalarý öncesinde Han Ýlaçlama tarafýndan detaylý bir þekilde ilaçlanarak saðlýklý kullanýma hazýr hale getirildi Çorum Belediyespor da bugün baþlayacak son etap çalýþmalarý öncesinde lojmanda bazý bölümler elden geçirildi ve ilaçlamasý yapýldý. Tesisler ve Kulüp Güvenliðinden Sorumlu As Baþkan Fahri Yandýk ve Ýletiþimden Sorumlu ve Basýn Sözcüsü Mustafa Altunkaya gözeteminde dün Han Ýlaçlama tarafýndan Çorum Belediyespor tesisleri içi ve çevresi ilaçlandý. Han Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürü Burhan Demigan gözetiminde uzman ekip tarafýndan lojmanýn tüm odalarý ve kullaným alanlarý ile çevresine ilaçlama yapýldý. Yaz ayý olmasý nedeniyle tüm haþerelere karþý ilaçlama yaptýklarýný belirten Demigan kýrmýzý siyahlý takýma yeni sezonda baþarýlar hazýrlýklarýný tamamlayacak. ÇARÞAMBA 12 AÐUSTOS 2015 Harun AKKAYA Çorum Belediyespor da yeni sezonun dördüncü ve son etap çalýþmalarý bugün baþlýyor. 6 Temmuz da Çorum da yaptýðý çalýþmalarla yeni sezon hazýrlýklarýna baþlayan kýrmýzý siyahlý takým iki etap halinde sürdürdüðü bu çalýþmalarýn ardýndan 29 Temmuz da 10 günlük kamp için Kýzýlcahamam a gitmiþti. Kamp süresince yoðun bir çalýþma takvimi arasýnda dört hazýrlýk maçý yapan Çorum Belediyespor da futbolcular 9 Aðustos pazar sabahý yaptýklarý çalýþmanýn ardýndan üç günlük izne ayrýlmýþtý. Bugün öðlen saatlerinde lojmanda toplanacak olan Çorum Belediyespor saat de Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla lig öncesindeki son etaba baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým pazar günü bir hazýrlýk maçý yapacak ve ardýndan da sezonun ilk haftasýnda evinde oynayacaðý Dersimspor maçýnýn çalýþmalarýný sürdürecek. diledi. Ýlaçlama çalýþmasýnda hazýr bulunan Belediyespor yöneticileri Yandým ve Altunkaya Han Ýlaçlama ya hizmetlerinden dolayý teþekkür ettiler. Tesislerin ilaçlama iþlemini yapan Han Ýlaçlama personeli ve yöneticiler birlikte

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Yanlýþ imardan derhal dönülmeli

Yanlýþ imardan derhal dönülmeli Yanlýþ imardan derhal dönülmeli Av. Bekir Çetin MHP Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin, stadyum ve müþtemilatýnýn imarda konuta açýlmasýna tepki gösterdi. Çetin, Þehrimizin her geçen gün artan trafik problemini

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı,

Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini Özel Tarhan Koleji'nde tamamladı, AHMET BAHA ÖĞÜTKEN 24.DÖNEM İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCISI 1961'de İstanbul, Fatih te doğdu, Şebinkarahisar lı bir baba ve Rumeli göçmeni bir annenin oğlu, İlk, orta ve lise öğrenimini

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

Çorum, nohut üretiminde 15 inci

Çorum, nohut üretiminde 15 inci Demiryolumuz hedefler arasýnda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Feridun Bilgin, Yeni Yüksek Hýzlý Tren (YHT) Garý inþaatýný yerinde inceleyerek, 2023 yýlýnda toplam 25 bin kilometre demiryolu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

TexArt Tekstil Üretim Yönetim Sistemi TexArt, iplik üretimi, dokuma kumaþ, örme kumaþ üretimi ve her türlü boya ve terbiye tesisleri için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. Hýzla deðiþen dünyamýzda

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı