T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER: AMAÇ : MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün temel görevlerini, teşkilatlanma biçimini ve çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir. KAPSAM : MADDE 2: Bu yönetmelik İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün tüm görev, sorumluluk alanları ile çalışanların yetki ve sorumluluklarını kapsar. YASAL DAYANAK: MADDE 3: Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununa dayalı olarak düzenlenmiştir. TANIMLAR MADDE 4: Bu yönetmelikte geçen; a) Belediye :Kastamonu Belediyesini b) Başkan : Kastamonu Belediye Başkanını c) Meclis :Kastamonu Belediye Meclisini d) Encümen : Kastamonu Belediye Encümenini e) Müdür : Kastamonu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürünü f) Müdürlük : Kastamonu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü g) Birim : Kastamonu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü birimlerini ifade eder. GENEL ÖRGÜTLENME: MADDE 5 : Müdürlük teşkilatlanma şemasında görüleceği üzere Müdür, Müdüre bağlı Müdür Yardımcısı ve Müdür Yardımcısına bağlı 1- Ruhsatlandırma ve Kontrol Şefliği, 2- Harita ve Çizim Şefliği, 3- Büro ve Evrak Kayıt Şefliği, 4- Etüd-Proje Şefliği, 5-Numarataj Şefliği, MÜDÜRLÜĞÜN TEMEL GÖREVLERİ: MADDE 6: a. Hizmet alanına giren planlama ve proje hizmetleri, b. Yapı-İskan Ruhsatlarını düzenlemek, c. İfraz ve tevhit işlemlerini düzenlemek, d. Müdürlüğün ve idari, mali ve bütçe takibi ile yapılan hizmetlerin katılım paylarının tespiti ve hesaplama hizmetleri gibi asli görevlerini yapar ve yaptırır. MÜDÜRÜN YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MADDE 7: 6. maddede belirtilen temel görevleri yürütmekle yükümlüdür Sayılı ve 3091 Sayılı Yasa gereği kendisine verilen görevleri yürütür. Başkan ve Başkan Yardımcısına karşı sorumludur. Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin sevki ve idaresinden sorumludur.

2 MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: MADDE 8: Müdüre karşı sorumludur. Müdür olmadığı zamanlarda yerine vekalet eder. Kendisine bağlı olan tüm birimlerdeki personel ile hizmetlerin sevk ve idaresinden 6. maddedeki görevlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur. MADDE 9: RUHSATLANDIRMA VE KONTROL ŞEFLİĞİ : Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. Kendisine bağlı birimde personeli sevk ve idare eder. a. Yapı ruhsatı tanzimi ve ruhsata esas projelerin kontrolünün sağlanması, b. Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi ve yerinde kontrolün yapılması, c. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi ücret ve harçlarının tahakkukunun yapılması, d. İnşaatlarda temel,kalıp,demir ve beton vizelerin yapılması, e. Kaçak yapılaşmaların kontrolü ve önlenmesi, f. Yapılan şikayetlerin değerlendirilerek sonuçlandırılmasını sağlar. MADDE 10: HARİTA VE ÇİZİM ŞEFLİĞİ: Müdür ve Müdür Yardımcısına karşı sorumludur. Kendisine bağlı birimde personeli sevk ve idare eder. a. Gelen imar durum belgesi talebinin hazırlanması, b. İfraz,tevhit,yola terk,ihdas dosyalarının kontrollerinin yapılarak Belediye Encümenine gönderilmesi, c. Gerektiğinde yeni imar alanlarının oluşturulması, d. Talep edilen imar planlarının kontrol edilerek imar komisyonuna sevki, MADDE 11: BÜRO VE EVRAK ŞEFLİĞİ: Şeflik doğrudan müdür yardımcısına bağlı olarak GİH. Sınıfından bir şefin yönetiminde; müdürlüğün bütün ikmal hizmetlerinin yapılmasını büro hizmetleri, temizlik hizmetleri ve verilen diğer görevlerin yapılmasını sağlar ve başvuruda bulunan özel ve tüzel kişilerin başvurularının değerlendirmeye alınmasını sağlar. Abone işlemlerini gerçekleştirir. a. Malzeme ve hizmet alımı için gerekli onayların alınması ve evrakların tanzimi, ihale işlemlerinin yürütülmesi, b. Demirbaş malzeme ve değerlendirme ambarının tanzimi ve gerekli kayıtların tutulması, alım işlerinin Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılması, c. Müdürlüğün arşivini tutmak, Müdürlük bünyesindeki ilgili tüm gelen-giden zimmet evrak vb. kayıtların tutulması. d. Fatura,Bütçe,Personel Takip Defteri vb. takibi. e. Daktilo hizmetlerinin yapılması, f. Yapılan başvurulardaki evrakları eksiksiz olarak alır ve gerekli işlemleri gerçekleştirerek isteğe ve konuma uygun şekilde abone işlemlerini sonuçlandırır. g. Müracaatları en geç 15 gün içersinde cevaplandırır.

3 MADDE 12: ETÜD-PROJE ŞEFLİĞİ: Müdüre karşı sorumludur. Kendisine bağlı personelin sevk ve idaresinden sorumludur. a. Oluşturulacak yeni park ve çevre düzenleme projelerini hazırlar. b. Hibe ve fonlardan faydalanmak üzere projeler oluşturur. c. Yatırım projeleri oluşturur. MADDE 13: NUMARATAJ ŞEFLİĞİ: Müdür ve müdür yardımcısına karşı sorumludur. Kendine bağlı birimde personeli sevk ve idare eder. a. Bulvar, Cadde, Sokak isimlerini günceller. Eksiklikleri tamamlar. b. Eksik yapı numaralarını tamamlar. c. Yeni iskana açılan binaları numaralandırır. YÜRÜRLÜK: MADDE 14 : İş bu Kastamonu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teşkilat ve çalışma esasını belirleyen yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip ilan edildikten sonra yürürlüğü girer. MADDE 15 : Bu yönetmelik hükümlerini Kastamonu Belediye Başkanı yürütür ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ: GENEL ESASLAR : AMAÇ : MADDE 1:Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanununda verilen görevler ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer yasaların Belediye ye yüklediği görevleri yerine getirmek, değişen koşulları, yeni teşekkül eden meslek ve ticarethanelere uygulanacak hükümleri belirlemek, halkın huzurunu, sağlığını, düzenini ve esenliğini korumak amacıyla yapılmıştır. KAPSAM : MADDE 2:Bu yönetmelik Belediye ve mücavir alan sınırları içinde, a) 5393 sayılı Belediye Kanunu b) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununu c) 3194 sayılı İmar Kanununu d) 2872 sayılı Çevre Kanununu e) 1608 sayılı kanunu f) 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Kanunu g) 4648 sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu h) 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu i) sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliklerle birlikte hazırlanmış olup, kent halkına hizmet eden,iktisadi,ticari,sanatsal,sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerleri ile kent halkını kapsar. YASAL DAYANAK : MADDE 3:Bu yönetmelik 5393 Sayılı Belediyeler kanunu ve bu kanunla hazırlanan Zabıta talimatnamesi, sağlık zabıta yönetmeliği, diğer kanunlar çerçevesinde ve zabıta personeli yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

4 TANIMLAR : MADDE 4:Bu yönetmelikte geçen; a)başkanlık :Kastamonu Belediye Başkanlığını b)meclis :Kastamonu Belediye Meclisini c)encümen :Kastamonu Belediye Encümenini d)müdür :Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürünü e)müdürlük :Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü KONTROL EKİPLERİ TEŞKİL VE ÇALIŞMA USULLERİ MADDE 5: a) Hayvansal ürünleri üreten, işleyen ve satan yerlerin sağlık açısından Veteriner ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, diğer gıda maddeleri üreten, işleyen ve satan yerlerin Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlık ocakları elemanlarıyla birlikte (mevcut mevzuat çerçevesinde- son mevzuat hükümlerine göre gıda maddesi üreten yerlerin kontrol ve denetimi 2003 eylülünden beri sadece Tarım Bakanlığına verilmiştir.)kontrolleri yapılacaktır. b) Belediye bünyesinde Başkanlıkça lüzum görüldüğünde yeterli sayıda yıldırım denetim ekipleri kurulur.bu ekiplerde; 1. Zabıta Müdürlüğü elemanı, 2. İl Sağlık Müdürlüğü elemanı (doktor ve sağlık memuru) 3. Veteriner Müdürlüğü elemanı (Veteriner hekim) c) Bu ekipler acil ihbarları değerlendirerek Başkanlığının emirlerine göre düzenlenecek bir periyodik çalışma programı uygularlar.ekip Başkanları Belediye Başkanlığınca tayin olunur. d) Evlerde ve işyerlerinde kullanılan yanıcı ve patlayıcı maddeleri depo eden ve satan işyerlerinin genel denetimleri Zabıta Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince yapılır. e) Hava kirliliğinin önlenmesi ve kaliteli yakıt kullanılmasının sağlanması için çevresağlık, sanayi ticaret müdürlükleri ile koordineli olarak programlı programsız denetimler yapılır. f) Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlık ve huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla, Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirleri almakla ve işlenen Belediye suçlarını takip etmek ve Belediyenin ilgili müdürlükleriyle işbirliği içerisinde çalışmak.

5 II.BÖLÜM MEYDAN, CADDE VE SOKAKLARIN DÜZENİ MADDE 6:Yollarda meydanlarda ve çevresinde yapılan inşaat, onarım ve yıkımlar ile yeni inşaatların tüm çevresi tahta perdesi ile çevrilecektir. a)inşaatlardan toprak çeken kamyonların yola toprak vs. dökülmemesi için gerekli tedbir iş sahiplerince alınacaktır. b)kamyon ve iş makinalarının inşaata giriş ve çıkışlarında kaldırım ve yol tahrip edilmeyecek, hiçbir şekilde yol ve kaldırım kirletilmeyecektir. c)binalar zemine kadar muhakkak yıkılmış olacak, arsa da hiçbir şekilde yıkım artığı vs. bırakılmayacak, arsa düzgün yüzey haline getirilecektir.arsanın etrafı tahta perde ile çevrilecek, tahta perdeler badana ve boya ile boyanacaktır. d)inşaatlarda kurulacak iskeleler, çevrilecek tahta perdeler, yapılacak hafriyat ve inşaatta yapılacak her türlü yapı çalışması esnasında gelip geçenlere, yol ve tretuvarlara, yoldaki araçlara, su ve kanalizasyon hatlarına, yer altı ve yerüstü nakil hatlarına zarar verilmeyecektir. e)yapılarda geceleyin çalışmak, iş yasasına uymak ve Belediyeden izin almakla mümkündür. f)toprak, moloz ve her türlü süprüntüler Belediyenin göstereceği yerlerin dışına dökülmesi yasaktır.belediyeden izin alınmadan hafriyat yapılamaz.bunları yasak yere döken inşaat sahibi, şoför ve araç sahibinden müştereken beher kamyon için Belediyece belirlenecek para cezası alınır.boş arsa, meydan ve yol kenarına dökülen toprak, moloz ve süprüntüler dökenlere temizlettirilir.dökenler temizlemediği takdirde bunlar Belediyece temizlenir, bedeli % 100 fazlasıyla ilgiliden tahsil edilir. g)kum, kireç ve bunun gibi benzeri malzemeler doğrudan doğruya yapı alanına dökülecektir,izinsiz dışarıya dökülmeleri ve yol üzerine yıkılmaları yasaktır.inşaatlarda işgal izni verilmiş olsa dahi kaba inşaat ve ince sıva bittikten sonra tamamen kaldırılacaktır. h)yapı ve arsalarda gelip geçenlere veya yollara zarar verebilecek çöküntü, yıkıntı veya bunların olacağını gösteren bir belirti olması halinde olayın derhal önüne geçmeye ve bu iş bitinceye kadar çevrede ikaz edecek bir işaret bulundurup geçenleri uyarmaya arsa ve yapı sahipleri ile içinde oturanlar yükümlüdür.ayrıca yeni yapılacak inşaatlarda yol kazı çalışmalarında inşaat sahipleri trafik önlemi aldırmak mecburiyetindedir. ı)yollarda ve caddelerde Belediyeden izin alınmadan her türlü kazı yapılması yasaktır. i)belediyeden izin alınmadan cadde ve sokaklara geliş geçişlere mani olacak şekilde reklam panosu, tente ve siper vs. yapılması yasaktır. j)cadde ve sokaklara, boş arsalara süprüntü atılmaz, pis sular dökülmez, herkes çevresini temiz tutmak mecburiyetinde olup, çöp artıklarını çöp konteynır ve bidonlarına atmak mecburiyetindedir. k)cadde ve sokakların güzelliğini bozacak şekilde bina ve işyerleri haricine görünümü bozan her türlü malzemelerin asılması, takılması ve atılması yasaktır. KARAYOLLARI TRAFİK YASASI KAPSAMINA GİREN İŞYERLERİ MADDE 7:Karayolları trafik yasasına giren işyerleri (akaryakıt, servis, dolum ve muayene istasyonları, umuma açık park yeri ve garaj, terminal fabrika, iş hanı, çarşı, pazar

6 yeri, eğlence yerleri, turistik yapı ve tesisler, inşaat malzemesi ocak ve harmanları, maden ve petrol tesisleri, araç bakım, onarım ve satım işyerleri ve benzeri trafik güvenliğini etkileyecek yapı ve tesisler için Belediye sınırları içersinde Belediyeden izin alınması, Belediyelerin trafik güvenliği bakımından bu tesisler hakkındaki yönetmelikte belirlenen şartların yerine getirilmesini sağlamaları zorunludur.belediyeler imar ve konu ile ilgili mevzuat açısından gerekli incelemeyi yaptıktan sonra il trafik komisyonlarından uygun karar alınmadıkça yapım ve işletme izni veremezler. Karayolları Trafik Kanunu Kapsamına Giren Kapalı İşyerlerinde: a)gereği kadar suni havalandırma yapılacaktır. b)işyerinin kapasitesine göre işçi soyunma odası veya soyunma dolabı, duş, tuvalet, lavabo, ecza dolabı ve kapalı çöp kutuları bulunacaktır. c)akaryakıt servis istasyonlarında hava saatinin bulundurulması ve her zaman çalışır vaziyette olması zorunludur. d)bu gibi tesislerde değişiklik isteminde bulunulduğunda İl Trafik Komisyonunun yeni kararı istenecektir. TAKSİ DURAĞI VE YAZIHANESİ, KAPALI VE AÇIK OTOPARKLAR VE OTO GALERİLERİ: Taksi durağı ve yazıhanesi, kapalı ve açık otoparklar ve oto galerilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: a)taksi Durağı 1-En az sekiz araba park edebilecek alana sahip olacaktır. 2-İşletme yazıhanesinde bir ecza dolabı bulunacaktır. 3-Park alanının tabanı beton, asfalt gibi etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir madde ile kaplanacak ve birikinti sular toplama rögarlarına verilecektir. 4-Yollar üzerinde bulunan duraklar trafiğe mani olmayacak şekilde tespit edilecektir. 5-Telefon ve telsiz sistemi bulunacaktır. 6-Taksi duraklarında şoförlerin isimleri ve fotoğrafları görünür şekilde asılacaktır. 7-Taksilerde şoförlerle ilgili kimlik bilgileri müşterinin görebileceği şekilde asılacaktır. 8-Çalışanlar, işyerinin belirlediği kıyafeti giyecektir. b)kapalı Otoparklar 1-Kullanış amacına uygun yapı kullanma izni belgesi olacaktır. 2-Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecektir. 3-Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 4-Yıkama, yağlama dışında başka bir faaliyet gösterilmeyecektir. 5-Su ve diğer atıklar kanallara veya fosseptik çukurlarına akıtılacaktır. 6-Araçların park edeceği alanlar eni en az dört metre olacak şekilde işaretlerle ayrılacaktır.

7 7-Park için giren araç sahiplerine aracın plakası, cinsi ve park saatini gösteren belge verilecektir. 8-Park yerinin zemini beton veya mozaik olacaktır. 9-Park yerinin havalandırılması ve aydınlatılması için gerekli tesisat kurulacaktır. 10-Sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araçların kapalı otoparka kabul edilmesi yasaktır. c)açık Otoparklar 1-Açık otopark olarak kullanılan yerin mülkiyet sahibinden tapu tescil belgesine göre muvafakat alınacaktır. 2-Açık otoparkta yapılacak kontrol kulübesi prefabrike veya kolay taşınabilir bir malzemeden yapılacak olup, en az 9 m3 hacme sahip olacaktır. 3-İşyeri kapı numarası alınmış olacaktır. 4-Araç giriş ve çıkışları trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenecek, trafik açısından uygun olacaktır. 5-Açık otoparkın park alanlarının zemini beton veya asfalt olacaktır. 6-Otoparkta park eden araçların her türlü hasara karşı zorunlu sigortaları yaptırılmış olacaktır. 7-Kat irtifakı veya kat mülkiyetini haiz ya da inşaata başlama izni alınan yerlerde açık otopark açılamaz. 8-Plan değişikliği veya mülkiyet değişikliği nedeniyle oluşacak durumlarda yeni malikin veya maliklerin muvafakati olmadan işletmeye devam edilemez. d)oto Galerileri 1-Oto galerilerinin kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurulamaz. 2-Oto galerileri mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. UMUMA MAHSUS MAHALLER : MADDE 10:Kent halkının dinlenmek, alışveriş yapmak, gezmek, eğlenmek, oturmak için halka mahsus yerlerdir. a)bu yerlerde halkın dinlenmesi için kamu düzenini bozacak işler yapmak yasaktır.radyo,televizyon setleri, müzik aletleri, oturma alanları ve yakın çevresi ile gürültüye hassas bölgelerde gürültü rahatsızlığı verecek şekilde saatleri arasında çalışmak, sokaklarda bağırmak ve gürültü yapmak yasaktır. b)oturma alanlarındaki yapılar içinde ve dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak biçimde mekanik güçlü dikiş makinası, matkap, testere öğütücü, biçme makinası veya benzeri araçların saatleri arasında çalıştırılması yasaktır. c)müzik aletleri satılan yerlerde plak ve teyp seslerini halkı rahatsız edecek şekilde dışarıya yansıtmak yasaktır.işyeri sahipleri cihazlarının çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde ses düzenini ayarlamak zorundadır. d)cadde ve sokaklarda halkın geçmesine mahsus pasaj, apartman ve boş arsalara, kapalı çarşı gibi binaların giriş çıkış yerleri, avlulara, koridorlara gelip geçmeyi güçleştirecek malzeme koymak, çöp atmak, pis su dökmek yasaktır.herkes çöpünü sızıntı ve akmayacak

8 şekilde ağzı kapalı kaplarda biriktirilecektir.belediyenin göstereceği mahalle koymak zorundadır. e)çöp ve süprüntüyle ilgili olmayan inşaat malzemesi, imalat artıkları ve bilumum cüruf artıklarının kendi imkanları ile Belediyece gösterilen çöp sahasına taşımaya ve kaldırmaya mecburdurlar.bu artıklar ücreti mukabilinde Belediyece kaldırılabilir. f)binaların pencere, kapı veya balkonlarında halı, kilim veya benzeri eşyaları silkmek, su dökmek, çöp atmak yasaktır.herkes kendi mesken ve ticarethanelerini temiz tutmak zorundadır. g) Şehrin ana cadde, meydan ve sokakları üzerinde bulunan dükkan, mağaza ve her türlü binaların balkon, pencere, kapı, duvar ve saçak gibi dışarıdan görünecek yerlerine çuval, teneke, hasır, kafes veya benzeri şeyleri koyup görünüşü çirkinleştirmek, izin ile yapılan siper ve tentelerin eski ve yırtık olarak kullanılması yasaktır. h)dükkan ve binaların sokağa duman ve koku yaymak, cadde ve sokaklarda mangal veya ateş yakmak yasaktır.cadde, sokak ve boş arsaları her ne suretle olursa olsun kirletmek ve herkesin girip çıkacağı, gelip geçeceği yerlerde halkı iğrendirecek fiillerde bulunmak yasaktır. ı)her nevi eşya satan seyyar satıcıların Belediyenin göstereceği günlerden ve yerlerden gayri mahallerde satıcılık yapmaları yasaktır. i)belli günlerde Belediyece kurulan semt pazarları dışında alım, satım yapılması yasaktır. j)cadde ve sokakların, yaya kaldırımların işyeri önlerinin vatandaşların gelip geçişini engelleyecek şekilde işgal edilmesi yasaktır. k)umuma mahsus çeşme ve yangın muslukları ile Belediyece hizmet için yapılan tesisleri, kamu mallarını, işaret ve levhaları, sokak isim ve bina numaralarını ne surette olursa olsun kırmak, bozmak, kirletmek, düşürmek ile yerlerini değiştirmek yasaktır.kıran ve bozanlara bedelleri %100 fazlasıyla ödettirilir. l)cadde ve sokaklardaki kanallara ait baca ve ızgaraları kaldırarak kanalı tıkayıcı şeyleri dökmek yasaktır.izgara kapaklarını kırmak, bordür taşlarını kırmak veya sökmek yasaktır.kıran ve bozanlara bedelleri % 100 fazlasıyla ödettirilir.bina ve bahçelerden gelip geçenlere ve etraf sakinlerine zarar verecek surette toz çıkarmak yasaktır.bina yıkan ve yapan şahıslar emniyet ve insan sağlığı için her türlü önlemi almak zorundadırlar. m)çocuk bahçelerinde park ve yeşil alanlarda aşağıda belirtilen eylemleri yapmak yasaktır. 1-Çiçek koparmak ve çimlere basmak. 2-İçki içmek. 3-Her ne şekilde olursa olsun avlanmak. 4-Ağaçları sallamak, kırmak, zedelemek, muhafaza kazıklarını çıkarmak, ağaçlara tırmanmak, kabuklarını soymak, yazı yazmak. 5-Belediyece konulmuş kanepeden başka yere oturmak. 6-İlan yapıştırmak, çamaşır yıkamak, sermek, öte beri temizlemek ve silmek. 7-Havuzlara girmek, bir şey atmak,

9 8-Başkalarını rahatsız edecek şekilde teyp, radyo gibi müzik aletleri çalmak ve yüksek sesle konuşmak izinsiz sergi açmak veya her ne suretle olursa olsun içecek ve yiyecek satmak. 9-Umuma açık olmadığı zamanlarda girmek 10-Motorlu motorsuz taşıt araçları ile buralarda gezmek. 11-Yukarıda sayılmayan ancak bahçelerin düzenini, temizliğini, estetiğini ve görünümünü ve halkın istifade etmesini kısıtlayan her türlü davranışlar yasaktır. n)taşıt araçları ve başka şekilde yapılan reklamlarda her ne şekilde olursa olsun levha asılarak yapılacak ilan ve reklamlarda Belediyeden müsaade alınacaktır.taşıt araçları üzerine veya dükkan önlerine hoparlör koymak suretiyle reklam yapmak yasaktır.cadde sokak ve meydanlarda asılacak bez reklamlar Başkanlığın izni alınmak suretiyle asılabilir. m)belediyeden izin almak suretiyle siper ve tentelerin dükkan ve binaların sokak yüzüne kaldırımdan 2.20 metre ve duvarlara dayanan kolların yüksekliği 3 metreden aşağı olmayacak ve genişliği 2 metreden fazla olamaz. o)şehir içindeki yollardan sürü halinde her türlü hayvan geçirmek yasaktır.belediyece belirlenecek yollardan başka yerden geçiş yapmak yasaktır.hayvanlara eziyet edilmesi, binek ve yük hayvanlarının dövülmesi, dövüştürülmesi ve hayvan oynatılması, açıkta teşhir edilmesi yasaktır. ö)yaya kaldırımlarından hayvanla, bisikletle ve havaleli eşya ile gitmek ve bu yollardan hayvan geçirmek, bisikletle dolaşmak yasaktır. p)hayvanları huysuz olanların ağızlıksız ve başıboş şekilde salıverilmesi yasaktır. YANGINDAN KORUNMA: MADDE 11: a)bacaları temizlememek, soba borularını saçaklara yakın bırakmak, bacalarda yarık, çatlak, yıkık bulundurmak yasaktır. b)halkı telaşa düşürecek ve İtfaiyeyi tahrik edecek şekilde sokak ve meydanlarda ateş yakmak, şehir dahilinde fazla miktarda patlayıcı ve yakıcı maddeler bulundurmak yasaktır. c)ihtiyaçtan fazla odun, saman, kuru ot, keten, kendir, pamuk vs.depo edecekler Belediyeden müsaade alacaklardır. d)civarında yangın çıkan bina sahipleri veya kiracılar yangının kendilerine sirayetine meydan vermemek için icap eden önlemi almaya ve İtfaiye Amirinin bu husustaki vereceği emre ita da mecburdur. İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATINA TABİİ İŞYERLERİ MADDE 12:İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatları 3572 sayılı kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri esaslarına göre verilir.çevre ve toplum sağlığının korunması açısından önem arz eden gayri sıhhi müesseseler 1593 sayılı umumi hıfzısıhha kanunu uyarınca hazırlanan tarih ve sayılı Resmi gazetede yayınlanan gayri sıhhi müesseseler yönetmeliğine göre ruhsatlandırılır.5259 Sayılı Polis ve Selahiyet Kanunun da değişiklik yapılması hakkında kanun gereğince Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri tarih ve sayılı yönetmelik gereği ruhsatlandırılır.

10 HALK SAĞLIĞI MADDE 13: a)yiyecek ve içecek gıda maddelerinin sağlığa zarar verecek olanlarını satmak, satış için muhafaza ve imal etmek yasaktır. b)yenilecek, içilecek maddelerin hazırlandığı ve muhafaza edildiği, bunların ambalaj yapıldığı veya satıldığı mahalle ve taşındığı vasıtalar sağlık şartlarına uygun ve temiz olmalıdır. c)gazino, ahcı, fırıncı, tatlıcı, kasap, manav, bakkal ve buna benzer yerlerde çalışanların iş zamanında giyilmek üzere ikişer beyaz gömleği (icap edenlerin beyaz takkeleri) olacak ve her zaman temiz bulundurulacaktır. d)her işyerinde yeteri kadar kapalı süprüntü kovaları veya kapları bulundurulacaktır. e)gıda maddeleri veya kamuya gerekli şeylerden: 1-Halkın beslenmesi için gerekli et, ekmek, un, süt, tuz, şeker, yağ, peynir, zeytin veya benzeri gıda maddelerinin, 2-Halkın ısınması, temizliği veya aydınlanması için gerekli madde veya eşyalarla her türlü yakıtın. 3-Sağlığın korunmasında, tedavide ve tıpta kullanılan ilaç, kimyevi madde alet ve diğer şeylerin, 4-İnşaat, sanayi, ulaşım ve tarımda kullanılıp da fiyatları bakanlar kurulu, ilgili bakanlıklar ve diğer yetki mercilerce tespit ve ilan edilen eşya veya maddelerin, 5-Kamu için gerekliliği sebebiyle veya devletin genel iktisadi ve mali siyaseti gereği olarak fiyatları Bakanlar Kurulu veya ilgili bakanlıklar tarafından tespit ve ilan edilen mal, eşya, araç, gereç ve her türlü maddelerin, imali satımı, dağıtımı, depolanması veya her ne şekilde olursa olsun ticaretiyle uğraşan veya herhangi bir suretle kazanç amacı güden bir faaliyette bulunan kimse, bu erzak, madde, eşya veya malların satışından kaçınır bunları saklar, kaçırır, satılmadığı halde satılmış gibi gösterir veya bunlardan satış fiyatları Bakanlar Kurulu, ilgili Bakanlıklar veya yetkili mercilerce tespit edilenleri fazla fiyatla satar veya satışa arz etmek yasaktır Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 12. maddesi ve bu maddeyle çıkarılan etiket, tarife ve fiyat listeleri yönetmeliği gereği 2634 Sayılı Turizmi Teşvik kanunu uyarınca Turizm Bakanlığından belgeli ve belgelendirilecek işletmeler dışında kalan dükkan, büfe, mağaza, alışveriş merkezi, depo gibi sabit satış yerleri ile hal ve Pazar yerlerinde, işportalarda seyyar satıcılar tarafından perakende yapılan satışlar ile gerçek veya tüzel kişiler tarafından tüketicilere sunulan her türlü hizmete etiket, tarife vs. fiyat listesi konulması asılması zorunludur. 7-Yenilecek, içilecek gıda maddelerini imal eden, satan ve muhafaza eden bütün esnafın işyerinde sağlık muayene, cüzdanı bulundurulacak, iş sahipleri ve işçiler 3 ayda bir muayenelerini yaptıracaklardır.sağlık muayenelerini zamanında yaptırmayanlar işten men edilir. 8-Sağlığı bozan ve muhitine zarar veren her türlü müessese işten men edilir. 9-Şehir dahilinde dükkan, mağaza ve depolarda yaş deri, kemik, boynuz, paçavra, kırıntı, süprüntü, cam, kağıt parçaları ve buna benzer sıhhate zararlı, fena kokulu bulaşıcı hastalık taşımaya elverişli ve aynı zamanda halkın huzur ve istirahatını bozan ve tehdit eden bu gibi maddeleri bulundurmak yasaktır.

11 10-Fenni ve sıhhi temizliği yapılmamış, kullanılmış veya yıpranmış eşya almak ve satmak yasaktır. 11-Pişirilmeden, yıkanmadan veya kabukları soyulmadan olduğu gibi yenilen ve içilen her türlü gıda maddeleri dışarıdan toz ve sinek girmeyecek surette kapalı kaplarda bulundurulacaktır.el değmeden hususi kaplardan alınıp müşteriye verilecektir. f)hava Kirliliği: 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5442 Sayılı İl İdare Kanunu ve Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelikler, tüzükler, genelgeler, il umumi hıfzısıhha meclis kararları doğrultusunda ilimizde hava kirliliği, çevre kirliliği ve halk sağlığının korunması için gerekli çalışmalar ve denetimler yapılır, uymayanlar hakkında yasal işlemler uygulanır. g)açık Pazar Yeri: 1-Pazar yerinde gıda ve zaruri ihtiyaç maddeleri perakende olarak satışa arz edilir.pazar yerinde toptan satış yasaktır.ancak halkın ihtiyacı karşılandıktan sonra toptan satışa Zabıta Müdürlüğünce müsaade edilebilir. 2-Pazarda çevreyi rahatsız edecek şekilde çığırtkanlıkla satış yapmak yasaktır.pazar esnafı müşteriye iyi ve nazik muamele etmeye, her türlü kırıcı ve sert ifade ve davranışlardan kaçınmaya mecburdur. 3-Pazar esnafı kılık kıyafetinin, el ve yüzünün temizliğine ve her zaman tıraşlı olmaya dikkat ve itina edecektir. 4-Pazar esnafı pazarı temiz tutmak için çöplerini bir kapta toplayarak Belediyemizce konulan çöp konteynırlarına atmaları, çevresi kirli olan pazar esnafına cezai işlem uygulanacağının bilinmesi ve pazar yerinde durumu alışverişe müsait olmayan ve halkı rahatsız edici kişileri Belediye Zabıtası ve polise bildirmeye mecburdur. 5-Pazar içersinde mal koymaya mahsus yerler dışında ve pazar yolları üzerine mal konulmaz ve buralar işgal edilemez.pazar bitiminde gerek pazar malı ve gerekse pazara ait sandık, araç, gereç,hiçbir şey bırakılmaz, pazar boşaltılır.aksi takdirde Belediye tarafından kaldırılır.ilgiliye lazım gelen cezalar yazılarak ilgili hiçbir şekilde hak ve iade talebinde bulunamaz Sayılı Yasa gereği her satıcı satışa arz etmiş olduğu malın üzerine fiyat gösterir etiket takmak zorundadır. 7-Pazar yerinde pazarcılar zabıta ve tahsildar gibi görevlilere saygı göstererek onların yasal işlemlerini yerine getirecekler, kendilerine yardımcı olmak üzere çalıştırdıkları personelin her türlü hareketlerinden sorumlu olup, onların kusurları kendi hataları gibi görülerek işlem yapılır. 8-Pazarcılar, köylüler, üreticiler, üretici kooperatif ve kooperatif birlikleri, gezginci esnaf pazar yeri yönetmeliği, gıda maddeleri tüzüğü, sağlık zabıta yönetmeliği, Belediye Meclisi ve Encümen kararlarına, Belediyece verilecek emirlerin tamamına uyma mecburiyetindedir.aykırı hareket edenler hakkında pazar yerleri tahsis ve idare yönetmeliğinin 16. maddesi uygulanır. 9-Satışa arz edilen malların yağmur, kar ve güneş gibi dış etkenlerden korunmasını sağlamak amacı ile lüzumlu tedbirler projesine uygun olarak Belediyemiz önerisine göre yapılır veya pazarcıya yaptırılır.hiçbir esnaf şemsiye, tente ve benzeri malzeme koyarak pazar yeri tesis ve zemini tahrip edemez.

12 SIHHİ MÜESSESELER: A-İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARİ ORTAK ŞARTLAR 1-İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık olacaktır. 2-İşyerinin havalandırma tertibatı bulunacak; ısıtma ve havalandırma soba, kalorifer veya klima sistemlerinden uygun olanı ile yapılacaktır. 3-Tek ruhsatla açılan ve birden fazla faaliyet alanı bulunan işyerlerinde her faaliyet dalı için ilgili bölümlerde öngörülen şartlar ayrıca aranacaktır. 4-On kişiden fazla çalışanı bulunan müstakil işyerlerinde dinlenme yeri, kıyafet değiştirme kabini, bay ve bayan için ayrı tuvalet bulunacaktır.ancak birden fazla işyerinin bulunduğu iş hanı, iş merkezi, pasaj, gar, terminal gibi yerlerde ortak kullanıma ayrılmış yeter sayıda lavabo ve tuvalet varsa, buralarda açılan işyerleri için ayrıca tuvalet ve lavabo şartı aranmaz. 5-İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirler alınacak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulunacaktır. 6-Yiyecek ve içecek satılan, depolanan ve servisi yapılan işyerlerinde, yiyeceklerin hazırlandığı bölümlerin tabanları, duvarları ve yiyeceğin temas ettiği yüzeyler seramik, mermer, paslanmaz çelik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir; tavanlar buğulanmayı, küflenmeyi, pislik birikmesini önleyecek, kapılar, kolay temizlenebilir ve gerektiğinde dezenfekte edilebilir nitelikte olacaktır. Yiyecek hazırlama ve pişirme bölümünde oluşan buhar, koku, duman ve benzeri kirleticileri tahliye edecek baca sistemi kurulacaktır. Bardak ve tabaklar cam ve porselen; kaşık, çatal ve bıçak paslanmaz çelikten olacaktır. 7-İtfaiye raporu alması gerekmeyen işyerlerinde çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak amacıyla yangına karşı önemler alınacaktır. 8-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle, kişilerin yoğun olarak giriş-çıkış yaptığı diğer işyerlerinde giriş ve çıkışlar ayrı kapıdan olacak ve yangına karşı ayrıca tahliye çıkışı bulunacak, yangın çıkışları ışıklı tabela ile gösterilecektir. 9-Umuma açık istirahat, eğlence ve konaklama yerleriyle lokantalarda ve pastanelerde şehir şebekesine bağlı su bulunacak, sigara içilen ve içilmeyen bölümler duvar veya camla ayrılacaktır. 10-Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, konaklama yerleri, düğün salonları, lokantalar ve benzeri işyerlerinde bulunan tuvaletlerin zeminleri ve duvarları mermer, seramik ve mozaik gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir malzemelerle kaplı olacaktır.tuvalet ile mutfak yan yana olmayacaktır. B-ET VE BALIK ÜRÜNLERİNİN SATILDIĞI YERLER Et ve balık ürünlerinin satıldığı yerlerde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1-Şehir şebekesine bağlı soğuk ve sıcak su tesisatı, şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatlı yeterli su bulunacaktır. 2-Etlerin parçalandığı, işlendiği ve temas ettiği her türlü yüzey, malzeme ve makine kolay temizlenebilir yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir olacaktır.

13 3-Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımlar şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlenecektir. 4-Et ve balıkların muhafazası amacıyla işyerinin kapasitesine uygun soğutma tertibatlı dolap ve tezgah ile soğuk hava deposu bulunacaktır. 5-Sakatat ürünlerinin satıldığı işyerlerinde sakatat hazırlama bölmesi ve bol akan suyu olan bir havuz bulunacaktır. 6-Satışa arz sırasında camekanlı teşhir dolapları kullanılacaktır. C-BAKKAL, MARKET,ŞARKÜTERİ, KURUYEMİŞÇİ, BÜFE, MANAV, KANTİN VE EKMEK BAYİLERİ Bakkal, market, şarküteri, kuruyemişçi, büfe, manav, kantin ve ekmek bayilerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır: 1-Birden fazla faaliyet konusunun bir arada bulunduğu 500 m2 den büyük işyerlerinde danışma birimi bulunacaktır. 2-Tüm tezgah ve raflar zeminden en az 15 cm. yükseklikte olacaktır. 3-Soğuk meze, et ve süt ürünleri, sakatat ve balık gibi farklı gıda maddeleri için ayrı ayrı veya bölümlere ayrılmış soğutma tertibatlı dolap veya tezgah bulunacaktır. 4-Gıda maddeleri ile diğer maddeler farklı raf ve tezgahlarda satışa sunulacaktır. 5-Ekmekler ve unlu mamuller kapalı sunulacaktır. dolaplarda ve vitrinli tezgahlarda satışa 6-Kuruyemiş ve kuru kahve satılan işyerlerinde kavurma ve ısıtma işlemi yapılacak ise bunun için gereken donanım kurulacaktır. 7-Hipermarket, grosmarket ve megamarketlerde giriş ve çıkış olmak üzere iki kapı ile satış alanının en az yarısı kadar olmak üzere otopark ve yeteri kadar depo alanı bulunacaktır. 8-Manavlarda, sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacak, iki metre yüksekliğe kadar duvarlar su geçirmez malzeme ile kaplanacaktır. 9-Mutfak, uygun olduğu takdirde, kantinlerde tost ve ekmek arası yiyecek maddeleri satılabilir. D-LOKANTA, AYAKTA YEMEK YENİLEN YERLER, KAFETERYA, YEMEĞİ PAKETTE SATAN YERLER VE BENZERİ İŞYERLERİ Lokanta, ayakta yemek yenilen yerler, kafeterya, yemeği pakette satan yerler ve benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki hükümler aranır: a)birinci Sınıf Lokantalar 1-Ustalık belgesine sahip en az iki aşçı bulunacaktır. 2-Mutfak, hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.bulaşık yıkama için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3-Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır. 4-Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 5-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır.

14 6-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir madde ile kaplanacaktır. 7-İçki ve yemek servisi için yeterli sayıda tekerlekli servis masası bulunacaktır. 8-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 9-Tabaklar tek tip ve iyi cins porselen veya camdan; çatal, kaşık, bıçak ise iyi cins paslanmaz çelikten olacaktır.masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 10-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.ayrıca, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. 11-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 12-Garsonlar ve çalışanlar lokantanın belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 13-Lokantanın müşteri kapasitesine uygun otoparkı bulunacaktır. 14-Mutfak. müşterilerin doğrudan doğruya görebileceği şekilde dizayn edilecektir. 15-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. b)ikinci Sınıf Lokantalar 1-Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.bulaşık yıkamak için sıcak soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3-Mutfak, giriş ve salonun zemini seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 4-Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 6-Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır. 7-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c)üçüncü Sınıf Lokantalar 1-Ustalık belgesi bulunan en az bir aşçı bulunacaktır. 2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 3-Zemin, seramik, mermer veya mozaik gibi kolay yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 4-Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 5-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. d)ayakta Yemek Yenilen Yerler, Kafeterya, Yemeği Pakette Satan Yerler 1-Yemek pişirme ve kapları temizleme yeri olmak üzere en az iki bölümden oluşacaktır. 2-Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır.

15 e)gezici Piliç ve Köfte Satış Yerleri Gezici satıcılık işkolu altında faaliyette bulunan sıhhi müesseselerin, sattıkları ürünleri muhafaza etmek için merkez depoları ve satış yapmak için özel ızgara kasalı araçları bulunacaktır. Gezici satış aracı için aranacak şartlar şunlardır: 1-Et veya tavuğun pişirilmesini sağlamak üzere özel ızgara kasası bulunacaktır. 2-Kasa paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. 3-Araçta, yeterli büyüklükte buzdolabı ve jeneratör bulunacaktır. 4-Standartlara uygun 200 litreden fazla hacimli çift tanklı gaz tesisatı bulunacaktır. 5-Sıcak ve soğuk su tertibatı bulunacaktır. 6-Aracın yemek hazırlama ve satış yeri hijyenik olacaktır. E-KAHVEHANE, KIR KAHVESİ, OYUN SALONU, İNTERNET SALONU, ÇAY BAHÇESİ, ÇAY OCAĞI VE BENZERİ İŞYERLERİ Kahvehane, kır kahvesi, oyun salonu, internet salonu, çay bahçesi ve çay ocağı benzeri işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak sınıflarına ve türlerine göre aşağıdaki şartlar aranır: a)birinci Sınıf Kahvehaneler, Çay Bahçesi, Kır Kahvesi, 1-Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 2-İkisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulunacaktır. 3-En az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4-Masalar arasında, müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 5-Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve bankolu vestiyer bulunacaktır.giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 6-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 7-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplanacaktır. 8-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 9-Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 10-Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. b)ikinci Sınıf Kahvehaneler, 1-Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış olacaktır. 2-Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulunacaktır. 3-En az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4-Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır.

16 5-Girişte yeterli büyüklükte bir antre bulunacaktır.giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 6-Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 7-Giriş ve salonun zemini seramik ve mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert malzeme ile kaplı olacaktır. 8-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 9-Ocağın bulunduğu yer duvar veya cam ile salondan ayrı olacak, dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 10-Garsonlar ve çalışanlar, işyeri tarafından belirlenen özel kıyafeti giyecektir. c)üçüncü Sınıf Kahvehaneler, 1-İyi cins malzemeden yapılmış sandalye ve masa bulunacaktır. 2-Biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet günlük gazete bulunacaktır. 3-En az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulacaktır. 4-Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 5-İşyerinin zemini en az mozaik ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 6-Aynalı ve sıvı sabunlu en az bir tuvalet bulunacaktır. 7-Ocağın bulunduğu yer cam ile salondan ayrı olacaktır. d)oyun Yeri Bilgi ve maharet artırıcı, beden veya zeka geliştirici nitelikteki oyunların oynandığı işyerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. 1-Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır.giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 2-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 3-Giriş ve salonun zemini kolay temizlenebilir, dezenfekte edilebilir nitelikte olan mozaik, mermer, parke ve benzeri sert madde ile kaplı olacaktır. 4-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5-Gürültü çıkaran oyunlar veya oyun aletleri ayrı bir bölümde bulundurulacaktır. 6-Otomatik veya yarı otomatik, mekanik veya elektronik oyun aletleri arasında yeterli mesafe bırakılacaktır. 7-Çocuklar ve ebeveynlerin oturabilmeleri için yeterli sayıda koltuk bulundurulacaktır. 8-Gürültünün yayılmasını engellemek üzere ses izolasyonu yapılacaktır.

17 e)çay Ocağı Çay ocaklarında, işyerlerinde aranacak ortak asgari niteliklerden (2), (3), (6) ve (7) numaralı şartlar aranır.bu işyerlerine masa ve sandalye konulamaz.mekanı uygunsa tabure konulabilir. Çay ocaklarında mutfağın uygun olarak düzenlenmesi şartıyla tost ve sandviç verilebilir. f)internet Kafe 1-Sandalye ve masalar iyi cins malzemeden yapılmış üzeri kumaş veya deri ile kaplı bulunacaktır. 2-Masalar arasında müşteri ve servis yapanların rahat geçebileceği kadar boşluk bırakılacaktır. 3-Girişte yeterli büyüklükte bir antre ve vestiyer bulunacaktır.giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4-Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5-Giriş ve salonun zemini mozaik, mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 6-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu ve sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 7-İşyerinde yiyecek ve içecek verilmesi halinde üçüncü sınıf lokantaların tabi olduğu şartlar aranır. 8-İşyerinde mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz. 9-İşyerinde filtre programı kullanılması zorunludur. F-PASTANELER Pastanelerde ortak hükümlere ilave olarak, sınıflarına göre aşağıdaki şartlar aranır: a)birinci Sınıf Pastaneler 1-Ustalık belgesi bulunan en az iki personel bulunacaktır. 2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3-Giriş ve salon dahil bütün duvarları yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 4-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır 5-Giriş ve salonun zemini ahşap, parke,seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte olan sert madde ile kaplanacaktır. 6-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 7-Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 8-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacak, çocuk temizliği yapılmak üzere çocuk odası ve çocuk tuvaleti bulunacaktır. 9-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır.

18 10-Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 11-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. b)ikinci Sınıf Pastaneler 1-Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır. 2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır.bulaşık yıkamak için sıcak ve soğuk su tesisatı bulunacaktır. 3-Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 4-Isıtma, soğutma ve havalandırma için yeterli tesisat bulunacaktır. 5-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 6-Mutfak salondan ayrı bir yerde olacak ve mutfağın dışarıya açılan kapı ve pencerelerinde sineklik telleri bulunacaktır. 7-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c)üçüncü Sınıf Pastaneler 1-Ustalık belgesi bulunan en az bir personel bulunacaktır. 2-Mutfak; hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. 3-Bekleme salonunun ve balkonun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır. 4-Havalandırma en azından aspiratörle sağlanacaktır. 5-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır G-GAZİNO, DANS SALONU, DİSKOTEK, PAVYON, TAVERNA, AÇIK HAVA GAZİNOSU, BAR, KOKTEYL SALONU VE BENZERİ EGLENCE YERLERİ Gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu ve benzeri eğlence yerlerinde ortak hükümlere ilave olarak aşağıdaki şartlar aranır. a)birinci sınıf gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonu 1-Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda birinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 2-Giriş ve salon dahil bütün duvarlar yağlı boya veya benzeri maddeler ile boyanmış veya kaplanmış olacaktır. 3-Isıtma, soğutma ve havalandırma kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 4-Giriş ve salonunun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 5-Masalar üzerinde iyi cins örtü ve peçete bulunacaktır. 6-Kullanılan masalar üzerinde kristal, seramik veya porselen tablalar olacaktır. 7-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli ayrı tuvaletler bulunacaktır.

19 8-Mutfağın dışarıya açılan pencere ve kapılarında sineklik telleri bulunacaktır. 9-Garsonlar ve çalışanlar işyerinin belirlediği özel kıyafeti giyecektir. 10-Müşteri kapasitesine yeterli bankolu vestiyer bulunacaktır. 11-Girişte boy aynası bulunacaktır. 12-Sanatçıların hazırlık yapmaları için sahne ile irtibatlı su ve lavabolu soyunma odaları bulunacaktır. 13-Uygun bir yerde amerikan bar bulunacaktır. 14-Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 15-Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. b)ikinci Sınıf Gazino, Dans Salonu, Diskotek, Pavyon, Taverna, Açık Hava Gazinosu, Bar, Kokteyl Salonu 1-Mutfak bulunan gazino, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, açık hava gazinosu, bar, kokteyl salonunda ikinci sınıf lokanta mutfaklarında aranan şartlar aranır. 2-Zemin, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplı olacaktır. 3-Masalar üzerinde örtü ve peçete bulunacaktır. 4-Bay ve bayanlara ait aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5-Girişte salonun büyüklüğüyle orantılı bir antre bulunacaktır. 6-Girişte vestiyer bulunacaktır. 7-Havalandırma klima ile yapılacaktır. 8-Sanatçıların soyunmaları, makyaj ve benzeri hazırlıkları için uygun bir yer bulunacaktır. 9-Orkestra yeri ve dans pisti bulunacaktır. 10-Gazinonun salondan ayrı bir yerinde hizmetliler için bir soyunma yeri bulunacaktır. TİYATRO, SİNEMA, DÜĞÜN SALONLARI, SİRK, LUNAPARKLAR VE GÖSTERİ MERKEZLERİ a)birinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi 1-İlk koltuk sırasının perdeye uzaklığı en az yedi metre, her bir koltuk genişliği en az 50 cm, koltukların arka arkaya olan mesafesi en az 90cm, sahneye paralel olan yollar en az bir metre ve sahneye dik olan yollar en az 150 cm olacaktır. 2-Salon ve balkon için ayrı ayrı her 400 koltuk için iki bay ve iki bayan olmak üzere en az dört tuvalet bulunacak, tuvalet sayısı kadar lavabo bulunacaktır. 3-Bekleme salonunun ve balkonunun tuvaletler ile doğrudan doğruya irtibatı yok ise, bu bölümde en az bir bayan ve bay tuvaleti bulunacaktır. 4-Salon birinci, hususi ve balkon olarak üç bölüme ayrılacak ve bu bölümlerin her birinin en az 90 cm genişliğinde dışarıya doğru açılan en az iki giriş ve çıkış kapısı bulunacaktır. 5-Çıkış ve acil çıkış kapıları kırmızı uyarma ışık tertibatı ile belirlenecektir.

20 6-Şehir cereyanı kesildiğinde aydınlatma sağlamak üzere ve derhal devreye girebilecek yeter güçte jeneratör bulunacaktır. 7-Isıtma ve havalandırma merkezi sistem kalorifer veya klima ile yapılacaktır. 8-Giriş holü; 8.1-Zemin mozaik, üst tarafı dahil en az yağlı boya olacaktır. 8.2-Giriş ve çıkış kapıları ayrı olacak ve sinemanın kapasitesine göre artırılacaktır. 9-Bekleme salonunda yeteri kadar oturulacak yer bulunacaktır. 10-Salonda bir büfe bulunacaktır. 11-Salon ve balkon; 11.1-Duvarlar ses geçirmez ve akustiği sağlayacak, giriş ve çıkışlar ise ses ve ışık geçirmeyecek şekilde olacaktır Koltuklar ortopedik, deri veya kumaştan iyi cins malzeme ile kaplı olacak ve ayrıca kol dayama yerleri bulunacaktır Loca mevcut ise bu kısımlar salon ve balkon niteliklerine uygun olacak ve ayrıca askılığı bulunacaktır. b)ikinci Sınıf Tiyatro, Sinema ve Gösteri Merkezi 1-Sahne, sinemaskop filmler gösterilmesine uygun şekilde ve büyüklükte yapılmış olacaktır. 2-Makine dairesi; 2.1-Projesine uygun tamamen kargir olacak, makinistin herhangi bir tehlike anında burayı terk etmesi için ikinci bir kapısı bulunacaktır. 2.2-Herhangi bir yangın halinde alevlerin tehlikesini azaltmak için makine dairesinin kapı ve pencerelerinin dış tarafından 50 cm genişliğinde sağlı sollu saçtan bir markiz bulunacaktır. 2.3-Makine dairesindeki baca ve pencereler bu bölümün havalandırmasına yeterli nitelikte olacaktır. 3-Giriş ve salonun zemini ahşap parke, seramik veya mermer gibi kolay temizlenebilir, yıkanabilir ve dezenfekte edilebilir sert madde ile kaplanacaktır. 4-Bay ve bayanlara ait sıcak suyu akan aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu, kurutma makineli veya peçeteli yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. c)açık Hava Sineması: 1-Etrafını duvarla yada başka malzeme ile çevrilmesi halinde buralarda göz estetiğini bozmayacak malzeme kullanılacaktır. 2-Sahne, kapalı sinemalardaki esaslara uygun olacaktır. 3-Sahne, bahçenin her tarafından gözükecek şekilde düzenlenecektir. 4-Bay ve bayanlara ait ayrı ayrı aynalı, lavabolu, sıvı sabunlu yeteri kadar tuvalet bulunacaktır. 5-Büfe ve çay ocağı bulunacaktır. 6-Yedek jeneratör bulunacaktır.

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir

SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir SIHHÎ MÜESSESELER İÇİN SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE ARANACAK NİTELİKLER A- İŞYERLERİNDE ARANACAK ASGARÎ ORTAK ŞARTLAR 1- İşyeri amaca uygun bir şekilde tasarlanmış, temiz ve aydınlık 2- İşyerinin

Detaylı

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN

SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN SIHHİ VE GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İÇİN RUHSAT MÜRACAAT KILAVUZU 2009 1 ÖNSÖZ Değerli üyelerimiz, Ekte sunduğumuz; sıhhi ya da gayri sıhhi bir işyeri açmak isteyen siz değerli üyelerimizin, işyerinizin bağlı

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal

ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ. MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ATILIM ÜNİVERSİTESİ GSTMF l MİMARLIK BÖLÜMÜ MMR402 MİMARİ TASARIM VI Yürütücüler: Haluk Pamir, Serdar Akünal ANKARA DA KONYA KARAYOLU ÜZERİNDE SOSYAL VE KÜLTÜREL HİZMET YAPISI Amaç Ankara Yerleşiminin

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı

ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA. Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı ÇALIŞMA HAYATINDA BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMA Dr. M. Tahir Soydal İş Sağlığı Bilim Uzmanı 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 126 Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren veyahut taharet

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

Yapıda uzman imzası. Make. projesi

Yapıda uzman imzası. Make. projesi Yapıda uzman imzası Make 30 projesi Yapıda uzman imzası Şirketimiz, alt ve üst yapı inşaatlarının projelendirme, fizibilite ve uygulama alanlarında faaliyet göstermektedir. Neden Make İnşaat? Projelerini

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1- Beyaz Masaya gelen 59 telefon şikâyetinin, tamamı sonuçlandırıldı. 2- Temizlikle ilgili şikâyetlerin yerinde incelenmesi ve gereğinin yaptırılması sağlanmıştır. 3- Su ve kanal arızaları

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER

İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER İŞYERİ AÇARKEN GEREKLİ İŞLEMLER 1 ) Vergi Dairesi 2 ) Belediye 3 ) Esnaf ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü 4 ) Meslek Odası 5 ) SGK 1- VERGİ DAİRESİ 1- Bildirim Formu 2- Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 3-

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4-

Kordon Yönetmeliği Yasal Dayanak Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3- Tanımlar Madde 4- Kordon Yönetmeliği Atatürk Caddesinin (Birinci Kordon) Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı Arasında Yapılan Düzenleme ve Bu Alanın Kullanım Esaslarına Ait Yönetmelik Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik,

Detaylı

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Satın Alma

Detaylı

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ 1-Gelen şikayet konusunun değerlendirilmesi 2-Değerlendirme

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR 1. Kırım, Sökme ve Temizlik Zemin katta duvarda yer alan ahşaplar sökülecek, projeye

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

HASTANE TEMİZLİK PLANI

HASTANE TEMİZLİK PLANI Sayfa 1 / 7 ZAMANI KURALLARI MALZEMELERİ YÜKSEK YOĞUN BAKIM VE İZOLASYON ODALARI AMELİYATHANE Günde iki defa (her ameliyat öncesi ilgili ameliyat odası temizlenir Tuvalet temizliği günde iki defa yapıldıktan

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek:16 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTAKİL EĞLENCE YERLERİ-BARLAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :...

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.)

Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAK YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: (25.8.1988/19910 sayılı R.G.) SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK BÖLÜM I Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı,

Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı. 2-Kimlik Fotokopisi, 3-Vergi Levhası, 4-3 Adet Resim, 5-Esnaf Odası Kaydı, SIRA NO: HİZMETİN ADI 1- Hükümlü İaşe Tahkikatı GEREKLİ EVRAKLAR Mali Hizmetler Müdürlüğünden Gelen Havaleli Yazı HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRESİ (EN GEÇ) 7 Gün 2-3- Yazı İle Gelen Talep Ve Şikâyet Dilekçeleri

Detaylı

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ T.C. KARPUZLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Karpuzlu

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI LÜKS, 1. SINIF, 2. SINIF LOKANTALAR- KAFETERYALAR İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU Ek:4 TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü SAYI : B.05.0.MAH.0.65.00.002/5142/81065 26/05/2006 (300-318) ĠĢyeri KONU : Ġçkili yer bölgesi EMĠNÖNÜ BELEDĠYE BAġKANLIĞINA-ĠSTANBUL ĠLGĠ : 2.3.2006 tarihli ve 317 sayılı yazınız. Ġlgi yazınız incelenmiģtir.

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103

Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 Adı : İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK No : (-) Tarihi : R.G. Tarihi : 09/03/1989 R.G. Sayı : 20103 AMAÇ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, sanayi, tarım ve diğer işyerleriyle her türlü

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem

DERS BİLGİ FORMU Gün İçi Hizmetler Konaklama Hizmetleri Kat Elemanlığı. 2. Yıl, 3. ve 4. dönem Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem/Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.)

ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) 4743 ÖRNEK 1 (Değişik: 12/3/2012-2012/2958 K.) SIHHÎ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU T.C.. İL ÖZEL İDARESİNE.. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 1- Adı-Soyadı : 2- İşyerinin unvanı :. 3- Faaliyet

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 3 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ 1 1. Mekanik Tesisat Mühendisliği Proje Hizmetleri Asgari Ücretleri TMMOB MMO SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE ASGARİ ÜCRETLERİ YAPI

Detaylı

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN SIRA VATANDAŞA SUNULAN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAMAMLANMA NO HİZMETİN ADI (Yapılan işlemler) SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

Detaylı

ASHRAE Standard

ASHRAE Standard İç Tanım Kullanım 1.sınıf 2.sınıf 3.sınıf Çok düşük kirliliği olan ve zararsız koku bulunan hava. Az miktarda koku ve partikül içeren hava. İçerisinde etkili bir koku ve partikül bulunan hava. Herhangi

Detaylı

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU

www.biliminsaat.com MUTLULUK DOLU 3 MUTLULUK DOLU Bilim Kent Meşe Evleri aileniz ve sevdiklerinizle birlikte güvenli ve mutlu, hayattan soyutlanmadan huzur içerisinde sürdürebileceğiniz bir yaşamın kapılarını aralıyor. 5 HUZURLU Bilim

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MAHAL LİSTESİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER MEVKİİ : YAPI NİZAMI : BLOK : KAT : DAİRE : ARSA ALANI : Projedeki ölçülere uygun olarak inşaat yapılacaktır. TAŞIYICI SİSTEM : Betonarme karkas sistemi ile yapılacaktır.

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ 28 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri a.1. Her türlü araç tadilat projeleri 10. 00 TL b. Seri

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU - 2013 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ : -Belediye Zabıta Müdürlüğü Kadrosu; 1 Zabıta Müdür Vekili, 8 Zabıta Memuru, 1 Daimi İşçi (Zabıta Memuru) 7 Personel Destek hizmeti, 3 Daire Memuru

Detaylı

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2

TİP 2 TİP 1. Hol ve Koridor : 21.5 m 2. Hol ve Koridor : 31.5 m 2 Salon : 40 m 2 Oturma Odası : 15 m 2 Mutfak : 18 m 2 Oda : 12 m 2 VAZİYET PLANI KAT KAT PLANI Tip 1 Daire Planı Tip 2 Daire Planı Mutfak Salon Mutfak Salon Hol ve Koridor Hol ve Koridor Banyo Banyo Eby Yatak sı Eby Banyo Eby Banyo Eby Yatak sı Giy. sı Giy. sı TİP 1 Hol

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI PROJE MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. ARAÇ PROJELENDİRME MESLEKİ DENETİM ÜCRETLERİ a. Münferit Tadilat Projeleri 1. Her türlü araç tadilat projeleri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç ve kapsam M? d? e..h Yönetmeliğin am acı,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :...

T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... T.C. Ek: 10 KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KIRSAL TURİZM TESİSLERİ İÇİN DEĞERLENDİRME FORMU TESİSİN ADI :... TESİSİN ADRESİ :... TELEFON FAKS- WEB :... MEVCUT TÜRÜ VE SINIFI :... BELGE TARİH VE NO :... BELGE

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 İşyeri Açma ve Birinci Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU

POLİKLİNİKLER TEMİZLİK PLANI VE KONTROL FORMU Masalar Odaların ince temizliği Oda temizliği (paspas) Koridorlar Müdahale, Pansuman Odası Çöplerin Toplanması Çöp Kovaları Duvarlar ve camlar DOKÜMAN KODU PLN 15-1 REVİZYON TARİHİ 01.01.2016 Kapılar Kapı

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat talebi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Gürültü ile İlgili Şikayet ve Talep 2 AY 2 Hava Kirliliği

Detaylı

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013)

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz Temmuz 2013) TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SMMH ASGARİ ÜCRETLERİ (01 Temmuz 2012-01 Temmuz 2013) 1. Doğalgaz, LPG veya hava gazı tesisat proje ücretleri (TMMOB Makina Asgari Ücret Yönetmeliği Madde 6-d) Doğrudan

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE

Detaylı

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE FEN ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YOL ĠġLERĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE

Tamda istediğim SİZİN İÇİN, 1972 DEN GÜNÜMÜZE Tamda istediğim SİZİN İÇİN, gibi... SINIRLI SAYIDA 1972 DEN GÜNÜMÜZE un arka bahçesi GEMLİK Gemlik, marmara denizinde zeytini ve güzellikleri ile ünlü ilçemizdir. Tarih boyu İstanbul ile ticari, sosyal,

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU

ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU ENGELSİZ İŞYERİ 1 ÇANKAYA BELEDİYESİ ENGELSİZ İŞYERİ KILAVUZU SUNUŞ Dünyanın pek çok ülkesinde marketlerde alış-veriş yapmak, istediği sinema ve tiyatroya gitmek, eğlence yerlerinde

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Temizlik İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz.

Asansörlerde eşya taşımayınız, eşyaları merdivenlerden çıkartırken mermerlere, duvarlara ve dış kapılara zarar vermeyiniz. Kat maliki veya kiracı olarak oturduğunuz konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamanız ve konutlarınızın kıymetinin artmasını istiyorsanız site yönetimi tarafından konulan kurallara mutlaka riayet etmeniz

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan günlük çalışma programı

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE VE İMAR ZABITASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1-

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ

ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ ÇEVRE SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI Uzm. Bio. Şenol YILMAZ SUNUM ÖZETİ İlgili mevzuat Ambalajlı su satış yerlerinin izinlendirilmesi Ambalajlı su nakil araçlarının izinlendirilmesi Denetim ve cezai işlemler

Detaylı

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM

YAŞAMAYA BEKLERİZ! 6. KISIM YAŞAMAYA BEKLERİZ! Özenli tasarımıyla size özel bir yapı. Arterium 6. Kısım, butik ve modern bir proje. Az sayıda daireden oluşuyor ama büyük bir projenin tüm imkanlarını da sunuyor! Geniş iç mekanları

Detaylı

önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat olu

önce civarında ikamet edenlerin sıhhat ve istirahatleri üzerine gerek tesisatları ve gerekse vaziyetleri itibarıyla bir zarar vermeyeceğine kanaat olu İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 14/07/2005-2005/9207 Resmi Gazete Tarihi : 10/08/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25902 BİRİNCİ KISIM : GENEL HÜKÜMLER

Detaylı