ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR"

Transkript

1 ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI SIKÇA SORULAN SORULAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. İş sağlığı güvenliği kurulu kimlerden oluşur? İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre iş sağlığı güvenliği kurulu şu kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci. 2. Kamu kurum ve kuruluşları İSG Kurulu oluşturmak zorunda mıdır? İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yeralan; (1) Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. (2) Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler 6 ncı maddeye göre her iki işverenin ortak kararı ile atanır. (3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir. (4) İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular. hükümler çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadırlar. 3. İş yeri hekimi reçete yazabilir mi? Sosyal güvelik kurumu il müdürlüklerinden onay alan ve medulla sisteminde kaydı gözüken iş yeri hekimleri reçete yazabilir. 4. Portör muayeneleri kaldırıldı mı? 1593 sayılı kanunun 126. maddesi gereği yapılan portör olarak bilinen muayeneler ve analizler bu kanunda yapılan değişiklikle kaldırılmıştır. Ancak 6331 sayılı kanun gereği iş yeri hekimleri uygun gördüğü tetkiki isteme hakkına sahiptir.

2 5. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimini kimler ya da hangi kurumlar verir? İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelinin eğitimlerini vermek üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından kurulan müesseseler bu eğitimleri verebilir. 6. Eğitim ve sınav sonrasında sertifika kim tarafından verilir? Sertifika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından verilir. 7. İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda vize işlemleri nasıl yapılır? İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitimlerine katıldıktan sonra eğitim kurumunun verdiği belge ile Bakanlığa başvurulduktan sonra ilgili ücret yatırılır. Bu işlemlerden sonra geçerli belgelere Bakanlıkça vize yapılır. 8. Beş yılın sonunda tekrar sınava girilecek mi? İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Sadece yenileme eğitimi zorunludur. Tekrar sınava girilmeyecektir. 9. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sırasında ortaya çıkacak olan masraflar hangi bütçeden karşılanacaktır? İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde ortaya çıkabilecek ödenek ihtiyaçları ilgili Müdürlüklerin talep etmeleri halinde döner sermaye bütçesinden karşılanabilecektir. 10. İş güvenliği uzmanlarının sertifikalarının geçerlilik süresi ne kadardır? İş güvenliği uzmanı belgesi olan kişiler, belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek yenileme eğitim programlarına katılması zorunludur. Yenileme eğitim programlarının süresi 30 saatten az olamaz. 11. Hangi işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmalıdır? 31/12/2012 tarihi itibariyle çalışan sayısı ve tehlike sınıfı farkı gözetmeksizin tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılacaktır. 12. Sağlık raporu nerelerden alınır?

3 Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Ancak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işyeri hekimi istihdamı zorunluluğu henüz başlamamış olan işyerleri, Kanunun ilgili maddeleri yürürlüğe girene kadar, söz konusu bu raporları Kanun öncesinde olduğu gibi kamu sağlık hizmeti sunucularından alabilirler. 13. Kamuda İSG Hizmetleri ne zaman başlayacak? Kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu 01/07/2016 tarihine kadar ertelenmiştir. 14. Türk Tabipleri Birliğinden alınan işyeri hekimliği sertifikası geçerli midir? tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri ise 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5 e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri şartıyla geçerlidir. İş güvenliği uzmanlığı, ilk defa 4857 sayılı Kanunla tanımlanmıştır. Dolayısıyla 2004 yılından itibaren Bakanlık tarafından verilen sertifikalar geçerlidir. 15. Sağlık raporunun hangi şartlarda alınması zorunludur. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporuna sahip olmalıdır. 16. İş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmayıp yıllardır bu alanda çalışanlar hangi sınıftan sayılacak? (C) sınıfı sertifikaya sahip olmayan mühendis, mimar, teknik eleman veya iş sağlığı ve güvenliği programı mezunları, bu alanda çalışmış olsalar dahi (C) sınıfı sertifikadan başlayacaktır. 17. İş sağlığı ve güvenliği kurulu hangi durumda ve kim tarafından oluşturulur? İşveren, elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulunu oluşturur. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. 18. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında değildir? Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri, afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri, ev hizmetleri, çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar ve hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde çalışanlar kapsamda değildir.

4 19. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işe giriş raporları nasıl düzenlenecek? Sağlık Raporuna itirazlar için nereye başvurmalı? Sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. Sağlık raporlarının alınmasına ilişkin olarak da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliğin ekinde yer alan İşe Giriş / Periyodik Muayene Formu na göre raporların tanzim edilmesi gerekmektedir. 20. TSM de yürütülecek İSG hizmetlerinde çalışacak elemanların eğitimlerini hangi kurum karşılayacak? İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönergeye göre Müdürlük, belirleyeceği personelin eğitim programına katılımını sağlar. Bu personelin eğitim, sınav ve belge ücretleri Müdürlüğün döner sermaye bütçesinden ödenir. 21. İllerde kurulacak olan Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezinde işe giriş muayenesi hizmetinin sunulmasında herhangi bir ücret alınacak mı? Alınması durumunda hangi mevzuata göre ne miktarda alınacak? Alınacak ücret hangi usule ve kapsama göre belgelendirilecek? Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge ye göre Tahlil ve tetkikler hariç olmak üzere işyerlerine verilecek, iş güvenliği hizmetleri Ek-3 e göre ücretlendirilir. Ancak, kurumsal sözleşme yapılmayan işyerlerinin talep edeceği eğitim, danışmanlık, risk değerlendirilmesi gibi İSG hizmetleri ile tetkik ve tahliller Kurumca belirlenip ilan edilen fiyat listesine göre ücretlendirilir. İlgili Yönergenin ekinde yer almayan hizmetlerin bedelleri için ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014 yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberine göre işlem tesis edilir. 22. Ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri nasıl verilecek? İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Yönetmelikle kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli mikro işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması hem Yetkilendirilmiş TSM Birimlerinden hem de Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri tarafından yapılabilecektir. 23. İllerde Yetkilendirilmiş TSM bulunmaması halinde Aile Sağlığı Merkezleri işyeri hekimliği uygulamasına ilişkin görev yapabilir mi? Aile Hekimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4 üncü maddesi ile belirlenmiştir. Adı geçen yönetmelikte Aile Hekimlerinin işyeri hekimliği uygulamasına ilişkin bir görev tanımı bulunmamaktadır. Toplum Sağlığı Merkezleri İlgili mevzuata uygun olarak ortak sağlık ve güvenlik birimi kurabileceği ve/veya ihtiyacı olan personeli hizmet satın alma yöntemiyle temin edebileceğinden dolayı işyeri hekimliği uygulamasına ilişkin Aile Sağlığı Merkezlerinin değil, Toplum Sağlığı Merkezlerinin görev yapması uygundur. 24. Ebe kadrosunda olup işyeri hemşireliği yapılabilir mi?

5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşyeri hemşiresi: sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder hükmü yer almaktadır. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde ise Diğer sağlık personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri, kapsar şeklinde tanımlanmaktadır. Bahse konu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre, ebe kadrosundaki personelin işyeri hemşireliği kapsamında veya diğer sağlık personeli olarak istihdamı mümkün görülmemektedir. 25. İllerde Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) iş sağlığı ve güvenliği hizmeti (İSG) vermek üzere görevlendirilen personele ek ödeme yapılabilir mi? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuata göre çalıştırılan işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olma niteliğini haiz personel, gerekli belgeye sahip olmaları şartıyla asli görevlerinin yanında, belirlenen çalışma süresine riayet ederek çalışmakta oldukları kurumda veya ilgili personelin muvafakati ve üst yöneticinin onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz hükmü yer almaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunun 01/07/2016 tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle 6331 sayılı kanunda tanımlanan ek ödeme bu tarihten itibaren geçerli olacaktır. 26. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin (İSG), Yetkilendirilmiş Toplum Sağlığı Merkezlerinde (TSM) uygulanırken, ücretlendirme hangi fiyat tarifeleri ile uygulanacak? İSG hizmetlerinin ücretlendirilmesi Toplum Sağlığı Merkezlerinde Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri ve Analiz Bilgileri Rehberi çerçevesinde yapılması gerekmektedir. 27. Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği hizmeti vermek isteyen aile hekimleri izinlerini nereden alacak? 2014/1 sayılı Mesai saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesinin 2 nci maddesine göre Bakanlık ve bağlı kuruluşları merkez teşkilatında Genel Müdür veya Kurum Başkanı, taşrada ise hekimin görev yaptığı kuruma göre İl sağlık Müdürü, Halk Sağlığı Müdürü, Genel Sekreter veya Bölge Baştabibi tarafından verilir. 28. Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği yapmak için hangi koşullar aranılıyor?

6 2014/1 sayılı Mesai saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesinin 2. Maddesine göre aile hekimleri dahil hekimlerin mesai saatleri dışında ve tutulması gereken her türlü nöbet saatleri ile çakışmamak üzere aylık otuz saati aşmayacak şekilde işyeri hekimliği yapabilecektir. 29. Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği hizmeti vermek isteyen aile hekimlerinin takipleri nasıl yapılacak? 2014/1 sayılı Mesai saatleri Harici İşyeri Hekimliği Genelgesini 3 üncü maddesine göre işyeri hekimliği yapacak hekimler, işyerleri ile İSG- KATİP sistemi üzerinden yapılan sözleşmelerin imzalı suretlerini izin aldığı kuruma ibraz edecektir. İzin aldıkları kuruma ibraz ettikleri sözleşmelerle işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısı üzerinden saat denetimi yapılabilecektir. 30. Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği hizmeti vermek isteyen aile hekimlerinin ücretlerinden kesinti yapılacak mı? Aile hekimlerinin mesai saatleri dışında otuz saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapması nedeniyle herhangi bir ücret kesintisinin olmasına dair bir mevzuat bulunmamaktadır. 31. Yönetmelik gereği verilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin konuları nelerdir? Eğitim konuları, tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik içinde Ek-1 tablo yer almaktadır Çalışanlara verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin süreleri nelerdir? Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat; tehlikeli işyeri için en az on saat; çok tehlikeli işyeri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir. 33. Çalışanlara verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin verilme periyotları nelerdir? Az tehlikeli işyerlerinde üç yılda en az bir defa; tehlikeli işyeri için iki yılda en az bir defa; çok tehlikeli işyeri için yılda en az bir defa olarak düzenlenmelidir. 34. Çalışanlara verilecek olan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin konuları bir iş yerinde nasıl belirlenmelidir? Çalışanları İş Sağlığı Ve Güvenliği eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik içinde Ek-1 tablo yer alan eğitim konularından işyerinin faaliyetleri esas alınarak belirlenmelidir. HİJYEN EĞİTİMLERİ 1. Portör muayeneleri kaldırıldı mı?

7 Portör muayenelerine dayanak teşkil eden 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 126 ncı ve 127 nci maddeleri, 2 Kasım 2011 tarihli ve sayılı mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığının ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 58 inci maddesinin 11 inci bendiyle değiştirilmiş olup portör muayeneleri yerine hijyen eğitimi verilmesi hükmü getirilmiştir. Hijyen eğitimlerinin nasıl yapılacağına, içeriğinin neler olacağına, hangi iş kollarında çalışanların bu eğitimleri alması gerektiğine vb. dair hususları belirlemek üzere de 5 Temmuz 2013 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de Hijyen Eğitimi Yönetmeliği yayımlanmıştır. 2. Hangi iş yerlerinde/iş kollarında çalışanlar hijyen eğitimi almalıdır? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin 2 nci maddesindeki kapsam kısmında yer alan: a) Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, b) İnsani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerlerinde, c) Kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerlerde, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerlerde, ç) Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde bilfiil hizmet veren çalışanlar ile Yönetmelik in 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (f) bendinde Perakende iş yerleri olarak belirtilen Ana dağıtım merkezleri, hazır yemek hizmeti, iş yeri ve kurum yemekhaneleri, restoranlar ve diğer benzeri gıda hizmetlerinin sunulduğu yerler, dükkânlar, toptan satış yerleri, süpermarket dağıtım merkezleri dâhil olmak üzere son tüketiciye satış ve dağıtım noktasında gıdanın işlenmesi, muameleye tabi tutulması veya depolanması ve benzeri hizmetlerin verildiği iş yerleri nde doğrudan hizmetin içinde olan çalışanların, bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin hijyen eğitimlerini almaları gerekmektedir. 3. Eğitimi hangi çalışanlar almak mecburiyetindedir? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde çalışanlardan iş yerinde doğrudan hizmet veren, işi yapan çalışanların, bizzat çalışıyorlar ise iş yeri sahiplerinin ve işletenlerinin hijyen eğitimlerini alması gerekmektedir. 4. Hijyen eğitimlerini hangi kurumlar vermektedir? Hijyen eğitimleri, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı illerde/ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, turizm eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitüleri tarafından düzenlenmektedir. Eğitim sonunda Millî Eğitim Bakanlığının e-yaygın Otomasyon Sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir. Bu belgenin dışında hiçbir özel veya kamu kuruluşu tarafından verilen belgele geçerli olmayacaktır. 5. Belgelerin geçerlilik süresi ne kadardır? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası gereği, yukarıda belirtildiği biçimde alınan belgeler, kişi aynı iş kolunda hizmet verdiği sürece geçerli kabul edilecektir. 6. İş yeri sahipleri ve işletenleri çalışanlarına hijyen eğitimlerini verebilir mi? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrası gereği hijyen eğitimlerini çalışanlarına kendi imkânlarıyla vermek isteyen iş yeri sahipleri ve işletenleri, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı illerde/ilçelerde bulunan halk eğitimi merkezlerine, mesleki eğitim merkezlerine, turizm eğitim merkezlerine ve

8 olgunlaşma enstitülerine veya il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine müracaat ederek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin denetiminde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanan programlar çerçevesinde bu eğitimleri verebileceklerdir. 7. Hijyen eğitimi almayan kişileri çalıştıran iş yerlerine ceza uygulanacak mı? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin 11 inci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında, her iş kolunun izin, onay, kayıt, ruhsatlandırma ve benzeri hizmetlerini yürüten Bakanlığın veya mahalli idarenin denetçileri tarafından -denetlemeler Yönetmelik in 5 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddeleri çerçevesinde yapılacaktır- iş yerinde doğrudan hizmetin içinde olan çalışanların hijyen eğitimi belgelerinin bulunup bulunmadığı sorgulanacak ve Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin geçici 1 inci maddesinde belirtilen 5 Temmuz 2014 tarihinde kadar çalışanlarına hijyen eğitim belgesini aldırmayıp bu tarihten sonra belge almamış kişileri çalıştıran iş yerleri hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu nun 282 nci maddesine göre işlem yapılacaktır. Fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, eğitim almamış her bir çalışan ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek olup kişi başı lira arasında cezai müeyyide uygulanması öngörülmektedir. 8. Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde doktorlar ne yapmalıdır? Hekimler, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde çalışanların muayenelerini yaptıkları sırada, Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının: (a) bendindeki Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanlar. hükmü ve (b) bendindeki Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar. hükmü ile (c) bendindeki 30/5/2007 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar. hükmünü dikkate almalıdırlar. 9. Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde çalışanların yükümlülükleri nelerdir? Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamındaki iş yerlerinde çalışanlar ile bu iş yerinin sahipleri veya işletenleri de Hijyen Eğitimi Yönetmeliği nin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar: hükmü ile yine aynı maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi vermekle yükümlüdür. hükmüne uymak mecburiyetindedirler. MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARININ KONTROLÜ 1. Sağlık hizmeti sunucuları, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar?

9 Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir. 2. İşveren, iş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve bildirimini nasıl yapar? İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sayın Katılımcımız, Tarih: 07.02.2014 Sayı: 708 İlgi : Çiğli Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi 07.01.2014 tarihli ve 22446341-918/118 sayılı yazısı Gıda üretim ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN

Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN 30 Haziran 2012 CUMARTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Madde 1 Ocak 2013

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME İş kazalarının çığ gibi büyüdüğü, her gün 3-4 iş kazasının yaşandığı, işçilerin hayatlarının alışveriş merkezleri kadar değerli

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU R. Gazete No: 28339 R.G. arihi: 30.06.2012 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU http://www.tulipconsultants.com Sunumu Hazırlayan: İlker Erdoğan U http:// Kanun No. 6331 Kabul arihi: 20/6/2012 İŞ SAĞLIĞI VE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI TBMM YE SUNULDU Yıllardır sözü edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı TBMM ye sunuldu. Bu yazıda tasarı hakkında teknik bilgiler yer almakta. İŞ

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER. Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ İŞYERLERİNE GETİRDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLER Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16

Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2013 / 16 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI

Yeni Mevzuat Işığında İş Güvenliği Uzmanlığı 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YASASI VE YÖNETMELİKLER IŞIĞINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI Bedri TEKİN A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İşyerlerinde iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin yükümlülüğün

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER. Dr.Erkan ATMACA İş Sağlığı ve Güvenliğinde nız olalım 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YENİ DİSİPLİNLER Dr.Erkan ATMACA İşyeri Hekimi DAYANAK OSGB Medikal Koordinatör NELER GETİRİYOR

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HUKUKİ BOYUTU

6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HUKUKİ BOYUTU 6331 SAYILI YENİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HUKUKİ BOYUTU Doç. Dr. Erdem Özdemir ESKİ 818 sayılı Borçlar Kanunu Madde.332 HAKKANİYET ÖLÇÜTÜ İş sahibi, akdin hususi halleri ve işin mahiyeti noktasından

Detaylı

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği www.pwc.com.tr 25 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği Giriş Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşların

Detaylı

İSG YASASININ GETİRDİKLERİ. Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. 18.07.2012 www.isgdem.com 1

İSG YASASININ GETİRDİKLERİ. Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı. 18.07.2012 www.isgdem.com 1 İSG YASASININ GETİRDİKLERİ Mesut TORAMAN A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 18.07.2012 www.isgdem.com 1 Amaç İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:20.07.2013/28713 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ?

6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ? 6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ? NACE KODU BAK HANGİ SINIFTASIN AZ TEHLİKELİ 07.01.2014 Hayır Evet 01.01.2013 TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ 01.07.2013 İSG UZMANI VE İŞYERİ

Detaylı