LİBERALCİLİGİN GERİ DÖNÜşü VE SONRASı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİBERALCİLİGİN GERİ DÖNÜşü VE SONRASı"

Transkript

1 LİBERALCİLİGİN GERİ DÖNÜşü VE SONRASı eahit TALAS GİRİş Özellikle seksenli yıllardan buyana ve Prof. Milton Friedman'ın liberalciliğe ve kapitalist düzene övgülerle dolu dü üncelerinin dünyada yaygınlığa ve oldukça geni bir onaya ul8 masından sonra bir ikinci yeni liberalcilik olayına tanık oluyoruz. 1930'ların b8 ında doruğa çıkan büyük ekonomik bunalımın özellikle geli mi ülkelerde, her alanda görülen yıkımları kapitalizmin sonuna gelindiği dü üncelerine yaygınlık kazandırmı tı yılında Keynes'in "İstihdam, Faiz ve Paranın GenelKuramı" adını t8 ıyan yapıtının yayınlanmasından sonra yeni bir yola girilmi, liberalcihğin dogmaları arkada bırakılmı ve kapitalist düzenin mülkiyet, miras, rekabet, fıyat ve gelir dağılımı gibi temel kurumları korunarak, devletin ekonomi içindeki yerine önemli bir ağırlık getirilmi ti. Refah Devleti ilkesine de özellikle geli mi ülkelerde yaygınlık kazandırılarak kapitalizmin dengesizlikleri daha sağlıklı politikalara ve olu umlara dönü mü tü. Eğer, Keynes'in yeni GenelKuramı kapitalizmin feryatlarına yeti meseydi ve katı liberalciliğin ilke ve kuralları olduğu gibi uygulanmaya devam edilseydi, f8 izmin ve nazizmin yayılması tehlikesi tüm kapitalist toplumların önüne gelebilirdi. Prof. Friedman arası yıllardan sözederek, "o yıllarda devletin genişlemes~ refah devleti ve Keynes'ci düşüncelerin zafere ulaşması yüzünden özgürlük ve gelişmemizin tehlikeye düşeceğinden kaygı duyan küçük bir grupıuk; aydın meslekdaşlanmlzın büyük çoğunluğunun eksantnkler olarak gördüğü, kuşatılmış bir azınlık", diyor. Keynes'ci dü üncelerin geli meleri ve özgürlükleri tehlikeye koyacağından kaygılara dü en a ırı ve katı liberalciler gerçeklerin ve olayların doğal akımı içinde kaygılarına yer olmadığını görerek herhalde mutlu olmu lardır. Kapitalizmin yeni bunalımı, yaygın ekonomik durgunluk ve i sizlik oranlarının ul8 tığı kaygı veren boyutlar Keynes'in dönü ünü imdilerde herhalde haklı kılacaktır. Bu dönü, özgürlüklerimizin tehlikelere dü mesinin bir gereği olarak algılanmalıdır. Böyle olmazsa, Prof.Or., BM Tlrk Demeli Satbnı. A Ü. Siyasal Bilgiler Faklltesi E. Ö!retim Üyesi. Anufu İdtuwi 1Hrgisi, Cit 26, &ıyı 3, E;Pii11993.

2 4 AMME İDARESİ DERGİsİ çok geçmeden sağdan ve soldan gelebilecek diktatörlüklerin ayak sesleri kulaklarımızı çınlatmaya ve kapılarımızı çalmaya b8 layabilir. Ama günümüzde, özellikle sanayilqmi, geli mi ülkelerde yeni liberalellik adı altında devletin ekonomideki ağırlığı ve etkinliği en azına çekme çabaları olanca hızı ile sürdürülmekte ve az geli lili ler de bu modeli uygulamaya çaba göstermektedirier. Ne var ki, bu politikalann uygulamalan sonunda kai' 1 kai' lya gelinmi olan ekonomik bunalım, imdi 3O'lu yıllardaki bunalımdan daha yaygın, daha derin ve üstesinden gelinebilmesinin güçlükleri daha karm8 ık olarak görülmektedir. BİRAZ ÖGRETİLER TARİHİ-YENİ LİBERALeİLİK Prof. Milton Friedman ile birlikte güçlü bir dönü yapan liberal öğreti hemen söylemeliyiz ki, 18. yüzyılın b8 larında iyice günı ığına çıkan Dr. François Quesnafin ( ) dü üncelerine çok ey borçludur. Aynntdarına girmeksizin hemen unu söyleyebiliriz: Fizyokrat dü üncenin temel görü ü Doğal Düzen Kuramı içinde yer alır. Buna göre doğal düzen, Tanrının insanlara sunduğu ve varlıklarını sürdürebilmenin ko ullarını, gereklerini belirleyen Tanrısal bir düzendir. Bu düzeni anlamak, anlamaya çall mak insanların, insanoğlunun ilk görevlerinden biridir. İnsanların ikinci görevi ise y8 aml, Y8 am biçimini bu doğal düzene uydurmaktır. Bu düzen ile uyum içinde Y8 amaktır. Böyle yapıldığı zaman, var olan doğal, Tanrısal yasalara uyulduğu, onlara göre hareket olunduğu taktirde, insan ve toplum en çok mutluluğa ul8 lr. O halde, bu doğal yasalara uymak ve bu yoldan mutluluğu sağlamak gerekir. B8 ka bir gücün, özellikle devletin ekonomisel ve toplumsal Y8 antıya karı masının bir gereği olmadığı gibi yararı da yoktur. İ te, "bualanlz yapsınlar, buakınlz geçsinler' ilkesi bu dü üneelerden kaynaklanır. Köken fizyokrat dü üncedir. Bu durumda doğal düzeni ve onun kurallarını devletin çoğu zaman geli igüzel ve doğru olmayan karı ımlarına açmak, insanın mutluluğunu sağlamaya yetmeyeceği gibi düzeni ve ekonominin i leyi ini de bozar. Devletin görevini, kar1 ımlannı en az düzeye çekmek, yani kutsal sayılan mülkiyeti korumak, büyük bayındırlık i lerini yürütmek, adaleti ve güveni sağlamak gibi çok dar, bireyin beceremeyeceği alanlarla sınırlamak olmalıdır. Bu dü ünce Adam Smith'in ( ) liberaleiliğine geni ölçülerde yansımı tır. "BuakınlZ yapsıncılık ve geçsincilik" LiberalOkul'un temel kurallarından biri olmu tur. Fakat, hemen unu da söyleyelim ki Adam Smith'in liberalciliği gözü kapalı bir liberalcilik değildir. Devletin ekonomik ve toplumsal Y8 ama karı ırrıları gereksizdir, ama sanayicilerin, ticaret erbabının birçoğu genelde toplum çıkarlarına aykın hareket edebilirler. O nedenle, kimi ekonomik faaliyetlerde devletin denetim alanında rol alması ve özellikle rekabet kuraııarının i lemesini sağlamak konusunda görevler üstlenmesi gerekebilir. Yeni liberalcihğin, devletin ekonomisel ve toplumsal görevlerini 8 lrı ölçülerde sınırlama eğiliminin yarar sağlayacağı savı ise son derece tartl ma götüren ve liberalciliği YOzl8 tırmaya açan bir yol gibi

3 LtBERALctLtötN GERt DÖNÜŞÜ VE SONRASı 5 algılanabilir. Daha imdiden, kapitalist düzeni yok olmaktan kurtarml olan Keynes'ci dü üncenin tanıdığımız ayak seslerini de duyar gibiyiz. LiberalOkul'un kurucusu ve "Uluslann Serveti" adlı b8 yapıtı ile ekonomik olaylara ilk kez bilimsel bir açıdan bakabilme becerisini gösteren, ekonomiye bir bilim dalı olma niteliğini kazandıran Adam Smith'in dü üncelerine, ekonomik özgürlük açısından kısaca değinerek son vereceğiz. Bu dü ünceye göre devlet ekonomik Y8 8ntılara kao mamalı ya da bu kao lml en az düzeyinde tutmalıdır. Çünkü, ekonomik Y8 8ntı ki isel menfaat önde tutarak kendiliğinden yürür. Ki İ hangi malın en iyi bir biçimde nasıl ve ne zaman üretilebileceğini kamu görevlilerinden, ba ka bir deyimle devletten daha iyi bilir. Ki isel çıkarlar onu bu konuda en sağlıklı bir biçimde yönlendirir. Toplumun ekonomik kurumlannın ve düzeninin kendiliğinden mükemmel bir biçimde i leyeceğine inanan Adam Smith devletin müdahalesinin yararsız ve zararlı olduğuna inanmaktadır. Çünkü, O'na göre devlet önce çok savurgandır; sonra beceriksizdir. Memurlar ihmalci ve ilgisizdir. B8 kasının parasını harcadıklarından dikkatsizdirler. Bu ve benzeri nedenlerden ötürü toplumun ekonomik ve toplumsal Y8 amlarına karı ımları en aza indirilmelidir. Devlet yalnız, savunma, adalet ve büyük bayındırlık i leri ile toplum için yararlı, fakat yeterince çıkar sağlamadığı için ki ilerce yapılmayacak i leri üzerine almalıdır. Liberal dü ünce uzun süreler toplumların Y8 amında egemen olmu tur. Ki isel çıkarları ko ulsuz koruduğu sermaye birikimini hep önde tuttuğu ve emeğin sömürüsüne kaf ı çıkmadığı için birçok ülkede toplumsal bao ın bozulmasına e1veri li ortamlara yolları açml tır. 2. Dünya Sava ı bu tür politikaların bir ürünü olarak toplumların önüne' gelmi tir. Derin ve yaygın ekonomik bunalımlara silahlanma yolları ile çözümler getirilmeye çalı ılmı tır. Böyle bir ortamda doğan Keynes'ci dü ünce 2. Dünya Sav8 1 öncesinde ve sonrasında ekonomik politikalara uygun süre yön verince, yani ekonomik ve toplumsal Y8 amda Devletin de bir yeri ve rolü olabileceği dü üncesine varılınca, libera1cilik ömrünü tamamlar olmu tur. Ne var ki, toplumların bellekleri, geçmi dönemin liberal politikalarının yarattığı karg8 aları, sav8 ları, toplumsal adaletsizlikleri, huzursuz toplumların acılarını çabuk unutmu lardır. "Kapitalizm ve Özgürlük" adını ta ıyan kitabında Friedman öyle diyor: DÜ ünce ortamının deği mesine kuram ya da felsefe değil deneyimler yol açtı. Bir zamanlar aydın sınıflarının büyük umutları olan Çin Halk Cumhuriyeti ve Sovyetler Birliği umulanlan gerçeklqtiremediler. Fabian sosyalizmiyle Amerikan aydınlar üzerinde egemen bir etki yapan İngiltere ciddi biçimde sıkıntıya dü tü... Ki isel bir hikayem belki de ne demek istediğimi daha iyi anlatacaktır. 1960'ların sonlarında Wisconsin Üniversitesi'nde Leon Keyserling'le bir açık oturuma katıldım. Koyu kollçktivist olarak tanınan Leon Keyserling en iyi darbeyi, görü lerimi tam gericilik olarak göstererek alayetmekle indirebileceğini dü ünmü olmalı ki, bu kitabın İkinci Bölümünün sonundaki, 'gördüğüm kadarıyla yukarıda anlatılanları verilen ilkeler açısından haklı gösterilemez' dediğim maddelerin listesini okudu. Fiyat desteklemeleri, gümrük

4 6 AMME İDARESİ DERGİSİ engelleri ve benzerlerini suçlarnam okunurken 1 ı. maddeye gelinceye kadar, dinleyicileri kendi tarafına çekmeyi çok iyi b8 arıyordu. Gelgelelim 11. maddedeki 'Barl zamanında askere alınmaya kaqı çık1 ımı' okuduğunda dinleyicilerden bir alkı koptu ve Leon Keyserling tartl mayı kaybetti". 1 Böylece Prof. Friedman'ın Keynes'ci dü ünceye ve bir açıdan ekonomik Y8 8mda devletin de bir yeri ve söz sahibi olabileceği dü üncesine kaqı b8 latml olduğu yeni liberal akım ile ilginç bir geri dönü yapmı oluyordu. Devleti ekonomik Y8 8mdan uzakl8 tırma, yeniden doğal yasaların toplumlarda daha iyi ve yararlı uyumlar sağlayabileceği eski savına yeniden i lerlik kazandırmaya yönelmi oluyordu. Friedman'ın dü üncesinde de liberalcilik doğu undan günümüze değin deği ik nitelikler göstermektedir. Böyle olmakla birlikte, liberalciliğin deği mez ilkeleri de vardır. Örneğin: 1) Devletin hedeflerinin ve etkinlik alanlarının sınırlandınıması gerekir; 2) Devletin ba lıca i levi, özgürlüklerimizi hem yurt dı ındaki dü manlara hem de yurtta lara kaqı korumak olmalıdır; 3) Adalet ve düzenin sürekliliğini sağlamalıdır; 4) Özel anl8 malan uygulatmalıdır; 5) Rekabetçi piyasaları güçlendirmelidir. Bunları saydıktan sonra Prof. Friedman liberalciliği çağlara göre de bir deği ik anlayl a götürmektedir. Örneğin, diyor ki 15. yüzyıl liberalleri refah ve qitliği ileri düzeye çıkarmanın en etkili yolu olarak özgürlüğün geni letilmesini görüyorlardı. 20. yüzyıl liberalleri ise, refah ve e itliği, özgürlüğün ön ko ulu ya da seçeneği saymaktadır. l Böyle olmakla birlikte Prof. Friedman liberalciliğe ili kin son bir nitelemesinde, "özgürlüğümüze büyük çapta müdahale eden devlet uygulamalarını sürdürmek istemeyiz, ama, özgürlüğümüzü geni letmeye yarayanları korumak isteriz elbette" diyor. LİBERALCİLİK TOPLUMLARA NELER GETİRDİ? 18. yüzyılın ortalarından ba layarak sanayi devriminin ekonomik ve toplumsal görünümlerine yol veren, izlenmesi istenen politikalarını yönlendiren liberalcilik iki duruma neden oldu. Bunlardan biri, soylular sınıfının yanına parasal güce ula mı bulunan burjuva kapitalist getirmi olması, onu güçlendirmesi ve tam anlamı ile yönetici olma niteliğine kavu turmasıdır. Toplumlarda, özellikle sanayi devrimini erken Y8 ayanlarda sayısal bakımdan çoğunluk olmaktan çok uzak kaldıkları halde, pazarın gücüne dayanarak ve kalabalık sınıfın örgütlenme yetersizliklerinden de yararlanarak devletin yönetimine uzun süreler egemen olabilmeleridir. Bu dönemde ticaret geli mi, sanayile me devadımlarla ilerlemi, ülkeler zenginle mi, büyük sermaye olu mu ve ulusların serveti son derece artmı tır. Ama, bu serveti n dağılımı son derece adaletsiz olarak geii mi tir. Sefalet ücretleri, uzun süre, bireysel bağıtlar Milton Friedman. Kapitali.. Ye ö.rlğk, Çev. Dopn Erberk ve Nilgiln Himmetotlu. A1bn Kitaplar Yayını, Istanbul, k., 8.20.

5 LİBERALCİLİöİN GERİ DÖNÜŞÜ VE SONRASı 1 yolu ile geçerli kalml tır. Günde saate ul3 8n çall ma süreleri, sağlıksız i yerleri, çok artan i kazaları, kadınların ve çocukların da aynı ko ullar içinde çalı ma zorunda bırakılmaları bir bakıma örtülü bir soykırım niteliği kazanml tır. Bir bütün deyimle emek, sermaye tarafından alabildiğine sömürülerek sürdürülen sanayi devrimi liberal d~üncenin İ çi-i veren ili kilerine sömürü düzeni olma niteliğini de kazandırarak, uluslann servetini, toplumların kalabalık sınıfının, yani İ çilerin mutsuzluğu üzerine kurmu ve uzun yıııar sürdürm~tür. Zaman içinde bu sağlıksız olu umun iki önemli sonucu doğmu tur. Bunlardan biri i çilerin uyanl ı ve birlik olma, bu yoldan güç dengesine ul8 manın zorunlu olduğu d~üncesine varılmı olmasıdır. Bu, sendikal olu umların doğu u demektir. Bu bilinç, her çe it engellemelere kaf 1 yayıldıkça bireysel bağıt düzeninin yerini toplu pazarlık -toplu bağıt- toplu i sözle meleri düzeni almaya b8 lamı tır. Yani emek ile sermaye arasındaki çalı ma ili kileri dengeli bir yola girmi tir. Sömürü tamamı ile kalkmamı ama, sendikalar içinde örgütlenme yoluna girmi olan İ çi sınıfı sesini ve gücünü duyurma olanağını bulmu tur. Bütün 18. ve 19. yüzyılları bu yeni uyanı ile çalkalanmı, sanayi devrimini ya ayan her ülkede doğup büyüyen sendikalar, yeni toplumların yeni örgütleri olarak toplumsal Y8 amda yerlerini almı lardır. Bu yeni olu um doğalolarak ba ka bir hareketi b8 latmı tır. O da, siyasal alanda da örgütlenme ve bu yoldan suyun ba ına, yani parlamentolara ul8 arak devletin yönetimine katılma hareketleridir. Yani siyasal partilerin serbestçe kurulması, muhafazakarlar ile ilericilerin, düzenin hakça doğrultularda deği mesi gereğini savunanların e it ko ullar içinde rekabet ederek siyasal alanda yarı abilmeleri. Bu, i çi sınıfının da siyasal partiler içinde serbestçe örgütlenme hakkına kavu abilmesi zorunluluğunun tanınması ve gerçekle mesidir. Bu konuda toplumların önüne iki çözüm gelmi tir. Bunlardan biri köktenciliktir. Marx ve Engels ile 19. yüzyılın ikinci yarısında ba layan, yer yer İ çi sınıfının ayaklanmalarına kadar uzanan ve ifadesini Komünist Manifesto'da (1848) bulan halk hareketlerinin, liberal kapitalizmin doğal yasalarının katı uygulamalarının adaletsiz toplumlar yaratmakta oldukları gerçeğini gözler önüne sermi olmasıdır. Öteki yol ise ılırnh sosyalizmdir. Buna sosyal demokrasi, demokratik sosyalizm de denilmektedir. Birinci yol sınıf diktatörlüğünü ve bütün üretim mallarının ve üretimin devlet elinde yığı masını öngörür. İkincisi ise, mülkiyet hakkının toplum yararlarına aykırı olarak kullanılmayacağını ve yaratılan değerin hakça bölü ümünü amaçlar. Bu amaca ul8 abilmek için de, demokratik yollardan siyasal güce ul8 manın yöntem ve ko ullarını arar. Demokrasinin kuralları içinde parlamentolarda çoğunluğu sağlayıp iktidar olarak yeni geli melerin tüm nimetlerinden -maddesel ve moral- herkesin yararlanabilmesini öngörür. Sanayi ve 1789 Fransız Devrimleri görünürde herkes için bir özgürlük çağı b8 latmakla birlikte, herkes bu özgürlükten yararlanabilme olanaklarına malik değildi. Bu nedenle herkes için ans e itliğini ve adalet ilkelerini geçerli kılmak gerekiyordu. Ekonomik ve toplumsal ili kilere de yayılan demokrasi böylece herkesin iktidara ve ekonomisel sorumluluklara katılmasını sağladı. Aslında böyle bir geli meye doğru uzanmak zorunluluğu kapitalizmin geleceğini güvence altına almak için de gerekiyordu. Bu, kolayolmadı. 18. yüzyılın ikinci yarısı ve bütün 19. yüzyıl

6 8 AMME İDARESİ DERGİsİ toplumsal adalete yabancı, toplumsal politikalara kaqı, emeği sınırsız sömürüye açık ve devletin yönetiminde egemenlik kurmu yanlı uygulamalarla geçti. İ çi sınıfı demokrasinin hakça olu ması doğrultusunda geli mesi için ağırlığını koyma olanağı bulamadı. Sağlıklı bir katılım olmadı ve egemen sınıflar kendi çıkarlan doğrultulannda kararlar alıp uyguladdar; ve ulusal ve de uluslararası bal1 sağlanamadı. Birinci Dünya Sav8 1 yeni bir genel sav8 ın tohumlannı ekerek 1918 yılında son buldu. Ama, denilebilir ki yalnız bir alanda önemli bir kazanım sağladı. Uluslararası Çall ma Örgütü 1919 yılında kuruldu. Böylece, sav8 sonrasının daha adil bir dünyaya yönelmesi gereği uluslararası resmi platformlara çıkmı oldu. DÜNYA EKONOMİK BUNALıMı ( ) 2. DÜNYA SAVAŞıNA DOGRU Versailles Barl Andl8 masl (1919) umulanı getirmedi. Avrupa'da özellikle Almanya'ya kaqı olu turduğu yeni düzenlemeler, sava tazminatlan, yeni bir sava ın tohumlannı ekmi tir. Ağır ekonomik ve mali yükümlülükler Alman ekonomisini çökertmi, yaygın i sizlik ve yüksek enflasyon Alman halkını yeni arayı lara çekmi ve 1930 yılından itibaren Nazi akımının hızla geli ip iktidar olmasına yollan açmı tı. İtalya'dan sonra Almanya'da da koyu bir sağ diktatörlüğün doğu una 1929 Dünya ekonomik bunalımının her alanda yarattığı dü kınklıklanna yani i sizlik, varlık içinde yoksulluk, adaletsiz çalı ma ko ullan ve ban ın yeniden tehlikeye girmesi gibi ojumsuz geli meleri katmı tı. Uluslararası barı ın sağlanması amacı ile kurulan Milletler Cemiyeti (1919) kendisine bağlanan umutlara yanıt olamamı, İngiltere ve Fransa 'nın güdümüne dü mü tür. Fakat, Birinci Dünya SaV8 1 sonrasının ku kusuz en yaygın ve toplumsal ve ekonomisel açıdan en önemli olayı 1929 yılında günı ığına çıkmı olan dünya ekonomik bunalımıdır. Bu bunalımla dünya ekonomisi büyük sarsıntılara uğradı. Ekonomide durgunluk, yaygın ve oranh i Sizlik, tüketirnde gerileme ve büyük stokların olu ması ve bu durumların doğal sonuçlan olan toplumsal çalkantılar, örneğin İngiltere'deki 1926 genel grevi geli mi, sanayile mi ülkelerde büyük 8 kınlık yarattı. Temelinde klasik liberal dü ünce olan kapitalist düzen çatırdamaya b8 ladl ve ekonomik yaprnda devletin bir rolünün bulunduğu ilkesinden yola çıkan yeni bir dü ünce Keynes'ci akım 1936'larda gün l ığına iyice çıkarak kapitalist düzeniçökü ten kurtardı. Toplam sunum ile toplam istemi dengeye getirmek ve İ sizlik sorununa çözüm bulmak için devletin bazı müdahalelerinin gerekli ve yararlı olacağını açıkladı, yaydı ve kabul ettirdi. Böylece bırakınız yapsıncı klasik liberalciliğin ilkeleri arka plana itildi ve 1929 büyük bunalımı Keynes'ci dü üncenin uygulamalara aktanlması Dünya Sav8 1 sonrasında iyice benimsendi ve düzlüğe çıkıldı. Ekonomiler dengeye geldi, sunum ve istem canlandı. İ Sizlik geriledi ve tam istihdam düzeylerine gelindi. Bu dönemde toplumsal politikalarda, özellikle toplumsal güvenlik alanında büyük ilerlemeler sağlandı ve sosyal devlet ilkesi yayıldı ve önemli boyutlar kazandı. Günümüz dünyasında geli mi ülkelerin sosyal

7 LİBERALCİLtöİN GERİ DÖNÜŞÜ VE SONRASı 9 güvenlik harcamaları ulusal gelirlerinin yüzde 2S-30'una ul3 tı. Daha mutlu, sosyal adalet ilkelerine bağlı ve qitlikçi bir dünya doğdu. Bu ohqumların Türkiye'ye yansımaları çe itli boyutlarla ve niteliklerle ortaya çıkmı tır. Birinci Dünya SaV3 ı'ndan yenik ve dağılarak çıkan Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerine, Büyük Atatürk'ün öncülüğünde ve yönetiminde dört yıl süren Kurtulu SaV3 ı'ndan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti büyük ekonomik sorunlarla yüz yüze gelmi ti. Atatürk ve Cumhuriyetin yöneticileri durumun son derece ağırlığını bilerek ve duyarak çah maya koyuldular. İzmir'de I. Türkiye İktisat Kongresi'ni topladılar (1923). Büyük Atatürk, Kongreyi açı konu masında öyle diyordu: "Tam bağımsızlık için şu ilke var: Ulusal egemenlik ekonomik egemenlik ile güçlendirilmelidir... Bunlann tümünün gerçekleşmesini sağlamak için en güçlü temel ekonomidir. Siyasal ve askersel başanlar ne kadar güçlü olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandınlmazsa, elde olunan, sonuç SÜ1Üp geli emez..." Bu dü üncelerle yola çıkan yeni Cumhuriyet önce liberal bir politika denemeye koyuldu. Özel sermayeyi tqviközendirme ağırlıklı bir yoldan ulusal bir sanayi geli tirmenin yollarını aradı yılında bir Sanayii Tqvik Yasası çıkardı. Bu politika yeterli bir zamana ve uygulama 3 amasına ul3 amadan 1929 dünya ekonomik bunalımı geldi çattı ve doğalolarak Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Ürettiği tarım ürünlerinin ve hammaddelerin fiyatları dünya pazarlarında büyük dü Ü lere uğr~dı; istem de azaldı. 1930'ların ortalarında kapitalist düzenin geleceği tartı ma platformuna çıkarken Türkiye planlı bir kalkınma deneyimine koyuldu ve 1932 yılında I. Sanayile me Planını hazırlayarak yürürlüğe koydu yılında da toplumsal alanda bir atılım yaparak 1936 tarihli İ Kanunu çıkardı. Böylece devlet genelde ekonomik alanda, özelde sanayi kesiminde ve çalı ma ili kileri, toplumsal politika alanında önemli sorumluluklar yüklenmi oldu. Yeni Keynes'çi dü ünce Türkiye'ye de yansıdı. Türkiye devletçi ve planlı iktisat politikalarını 19S0'li yılların b3 ına kadar sürdürdü. Çok elveri siz bir dünya ekonomik konjonktürüne kaqın, parasının değerini koruyabildi, enflasyon azmadı, Osmanlı İmparatorluğu'ndan kalan dı borçlarını ödedi ve bir Çall ma Bakanlığı kurarak, sosyal güvenlik düzenine doğru ilk adımlarını attı. LİBERAL DÜŞÜNCENİN GERİ DÖNÜŞÜ VE YANıLGıLARı Dünya 1930'lu yıllardan sonra bir Keynes çağı Y3 adl. Adam Smith'in ve ondan sonra gelen liberalcilerin dü ünceleri 1929 yılında Birlqik Amerika'da olu up yayılan ekonomik bunalım ve i sizliğin süreklilik kazanmasından sonra liberal devlet ve liberal ekonomi halkların nezdinde geçerliliğini yitirdiler. Devletin ekonomik Y3 amda etkin bir rol üstlenmesi, demokratik plancılık ve İ sizlikle sav3 ım için devletin önemli sorumluluklar üstlenmesi, yatırımcı olarak yeni politikalar uygulaması 1980'li yılların b3 ına kadar sürdü. 1970'li yılların hemen b3 larında ortaya çıkan durgunluk içindeki enflasyon uzun sürmedi. Tam istihdama yakla ık durumlar devam etti. Böyle olmakla birlikte, liberal devlet ve liberal ekonomi dü üncelerinin bir geri dönü yaptıklarına tanık oluyoruz.

8 10 AMME tdarest DERGtSt Keynes'çi dü ünce itibardan dü me yoluna girdi. Yeni liberal politikalar devlete ve ekonomiye egemen olmaya bqladı. Böylece bir bırakınız yapsıncı dönem yeniden bqladı ve devletin rolü her alanda küçüldü. Ba ka bir deyimle devlet küçüldü. Yenİ teknolojiye dayanan verim artl lan, devlete ait bir çok kurum ve kurulwjun el değiştirmesi yani bir bölüm kamu hizmetlerinin bundan böyle devlet dışında yerine getirilmesi gibi yeni bir düzenin gelişmeye bqlaması ve işten çıkarmalann giderek büyüyerek var olan durgunluğun ve işsizliğin daha da ağırlqması, kamu maliyesinin zayıflaması ve bütçe açıklannın büyümesi ve enflasyonla savqmak için klasik yololan işsizliğin büyümesini kabul etmek ve sosyal kazanımları küçüitmeye çal1 mak gibi önlemler ve politikalar zenginlik ve bolluk içinde bir kesimin yani çalışanların-işçilerin sefaleti ni daha da yoğunla tırdı. Liberalciliğin bu her yanı ile olumsuz dönü ü doğalolarak Keynes'in öngörülerini ve dengeci bir toplum için ekonomik yqamda önemli bir rolü olduğu doğrultudaki düşüncelerini yeniden güncelliğe ulqtırdı. Sürekli artma eğilimi içine girmiş işsizlik, istihdam daralmaları hem yeni liberalciliği hem de liberal kapitalizmi yeni bir tartışmaya çekti. Şunu söyleyebiliriz: 1929 büyük ekonomik bunalımından sonra dünya yeni bir benzer yapısal bunalımın eşiğine gelmiş bulunuyor. Bundan böyle öyle görünüyor ki ilerleme, geli me daha az insana gereksinim duyacak. Bunun anlamı ise daha yaygın işsizliktir. Liberalciliğin birçok dogmaları çatırdıyor ve gene düzenli işlemedi. TÜRKİYE'DEKİ DURUM Dünyada hüküm sürmeye bqlayan ve yeni liberalciliğin bir ürünü olan ekonomik bunalım çeşitli yanları ile doğalolarak Türkiye'ye de yansıdı. 24 ocak 1980 kararları, genellikle gelişmiş ülkelerin ekonomik ve toplumsal politikalarını IMF aracılığı ile ülkemize de aktarmayı öngören pragmatik, fakat temelinde yeni liberalcilik olan nitelikleri ve politikaları içermekte idi. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kurulan yeni hükümet içinde bqbakan yardımcılığı görevini ve ekonominin genel yönetimini üstlenen Turgut Özal öncülüğünde bazı olumlu adımlar atıldı ve yeni kararlar alındı. Bunlar, kısaca şunlardır: Önce Türkiye dış dünyaya açıldı ve ekonominin üzerinde yük olwjturan kimi dı ticaret sınırlamalarını ve yabancı paraların giriş ve çıkı larını serbest bıraktı. Türk parasının değerini korumayı amaçlayan 1938 Kararnamesini askıya aldı. Geli mi ülkelerde daha önce bqlamı olan özeııeştirme politikalarını benimsedi. Doğrusu, güneyi ve ortası koyu bir az geli mi lik içinde bulunan ve bölgesel bir kalkınma planına yoğun bir gereksinim duyan Türkiye'nin bu bölgelerinin yeni liberalciliğin ekonomik ve toplumsal yqamda devleti dışlayan politikalarının ne denli geçerli olabileceğini iyi düşünmek gerek. Güney ve güney-doğudaki huzursuzlukların ve bunalımın temelinde az gelişmişlik durumunun yattığını her halde iyi değerlendirmek zorundadır. Akılcı bir doğrultuda yeniden örgütlendikleri taktirde ve ekonominin yasalarına uyarak çalışma olanakları sağlanırsa birçok kamu ekonomik kurulwjunun ülkenin gelişme çabalarına önemli ve olumlu katkılarda bulunabileceğini gerçekçi

9 LıBERALeıLİnİN GERİ DÖNÜŞÜ VE SONRASı 11 olmayan bir iyimserlik olarak algılamamak gerekir. Öte yandan devleti küçültmek ve devletin görevini yalnız altyapılara dönük faaliyetlerle sınırlamaya çalı mak, ortalama nüfus artl l yüzde 2,5, güney ve güneydoğusunda %6-7 gibi dünyada görülmemi olan bir orana ul8 ml bir ülkede, yeni liberalciliğin olaylara ve gerçekıere ters dü en önerileri ve dogmaları ile kaqı koymak nasıl mümkün olur? Bunun gibi Türkiye'yi dl arıya açmak iyidir. Fakat bunun ağır bir maliyeti olabileceğini de dü ünmek gerek. Ekonominin yüksek bir enflasyon içinde ya adığı bir dönemde Türkiye'nin yeni yeni ayakları üzerinde durmaya çalı an sanayiinin rekabet gücünü çok iyi hesaplamak gerekir. Türkiye sanayi ve tekniği henüz bu alanda, dı pazarlarda e itlik sağlayabilecek sınırlara ul8 ml değildir. O nedenle birçok açıdan devletin desteğine hala gereksinim duymaktadır. Ucuz emek desteği de imdilerde gerilerde kalmı bulunuyor. Bu durumda te vikler, ba ta temel nitelikli olanlarla birlikte tarım ürünleri için destekler yani elveri li ve kimi durumlarda özendirici taban fiyatları, dı satımı arttırmaya dönük ve devleti devreye sokan politikalar gereklilik kazanır. Akılcılık adına yeniden yapılanma hareketlerinde küçük ve orta boy fabrikaların kapatılması olayı Türkiye'ye de yansıyor; otomasyon ve robotların Türkiye'ye de girmesi zaten yaygın olan i sizliği körüklüyor ve istihdam daralmalanna neden oluyor. Yoğun i ten çıkarmalar kaygı yaratan boyutlara ula ırken özellikle KİT'lerdeki yüksek ücret-dü ük verim, çözümü güç istihdam sorunları yaratıyor. Öyle ki 1985'ten bu yana ve 1986 yılı 100 olarak kabul olunduğunda 1992 yılında üretim 130'a çıkmı, fakat istihdam 8O'e dü mü tür. Ça1ı llan saatler de azalmı tır. Bu durumun üç önemli nedeni var. Bunlardan biri sermaye yoğun üretime geçi, yani otomasyon, ötekiler hızlı nüfus artl ı ile eğitimsizliktir. İ sizlerin büyük bir bölümü gençler olup düz i çi niteliğini ta ımaktadırlar. Günümüzde imalat sanayiinde bir çalı ana i yaratabilmek için bir milyar lira dolayında bir yatırım gerekiyor. Şu halde yetersiz yatırım, sermaye yoğun üretim ve hızlı nüfus artı ı b8 ta olmak üzere bir dizi ekonomik ve toplumsal nedenlerle yığı an i sizlik ülkemizin önde gelen büyük sorunu olmaya devam ediyor. Yeniden yapılanma ve bunu liberalciliğin ilkeleri, dogmalar. içinde kalarak yapma konunun acı toplumsal sonuçlarını önümüze getiriyor. İ sizliğin yarattığı koyu sefalet, adaletsiz gelir bölü ümü, ücret sendikacılığı sonunda neden olunan yoğun i ten çıkarmalar, sendikasız i çi çalı tırmaya yöne1i, i sizliğin getirdiği erken emeklilik, toplu pazarlık düzeninin dı ında kalan İ çilerin dü ük ücretleri yeni liberalciliğin toplumsal maliyetlerini genellikle i çi sınıfının zayıf omuzları üzerine YÜkıüyor. Böyle olduğu halde sermaye kesimi özelle tirmelerin tamamlanması, devletin küçültülmesi, taban fiyatları politikalarından vazgeçilmesi, dünya pazarları ile bütünle me atılımının tamamlanması, Merkez Bankası'nın bağımsız bir statüye ul8 tırılması ve i güvencesi yasa tasarısının geri çekilmesi gibi istekleri ileri sürmekte ısrarlı oluyor. Türkiye günümüzde de ge1i mekte olan bir ülkenin bütün niteliklerini t8 lyor. Gelir vergisi var, fakat adil değil. Bir sosyal güvenlik düzeni kurmu

10 ıı AMME İDARESİ DERGİsİ olmasına kaqın yaygın ve yeterli olmaktan uzak. Elektriği var, fakat onu tüketecek sanayi henüz zayıf ve elektriği pahalı. Sermaye birikimi yetersiz ve işletme sermayenin önemli bir kaynağını hala devlet kredileri olu turuyor. işçisi ve işsizi çok. Ne var ki, birçok sanayi dalı nitelikli işçi bulmakta güçlük çekiyor. Soğuk savaş döneminin kapanml olmasına kaqın Türkiye hala büyük bir orduyu ayakta tutmak durumu ile kaqı kaqıya bulunuyor. Stratejik konumu ve dış dünya ile olan ilişkileri onu ulusal gelirinin önemli bir bölümünü silahlanmaya ayırmaya zorluyor. 1980'li yıllardan bu yana iç içe yaşadığı enflasyonun hem maddesel hem de moral-ahlaksal çöküntülerinin sıkıntılannı yaşıyor. Güneydoğu'nun aşın az gelişmişliği aynca siyasal sıkıntılan yaratıyor. Bütün bu durumlan 1980'den sonra izlemekte olan ekonomik ve toplumsal politikalann, başka bir deyimle yeni liberalciliğin bir ürünü olarak Türkiye'nin önüne geldi ve kapitalist düzenin, toplumlann bir büyük bölümünün insanına, işçilere sunduğu yaşam düzeyi yeni arayışlara ve Marx'çı düzene yol verdi. Oradan da demokratik sosyalizme, başka bir deyimle sosyal demokrasiye yol açtı. Böylece, önce toplumların siyasal kurumlarına, parlamento ve hükümetlerine katılma ve sonra da örgütlenerek, sendikalar kurarak ekonomik yaşamın işleyişinde rol ve görevalma olanaklanna ulaştı. Bu yollardan kapitalist düzene demokratik ve insancıl bir yön verdi. Bu, sosyal demokrasidir. Düşünüyoruz ki, Türkiye'nin geçici nitelikli enflasyon sorunu, yapısal durumdan kaynaklanan işsizlikle savaşım, birçok ekonomik ve toplumsal sıkıntı ve olumsuzluklann kaynağı olan hızlı nüfus artışı, bir sosyal demokratik düzende daha kolay çözüıür. Refah devletinin olu masl ve adil gelir bölüşümü bu yoldan daha kolay gerçekçi çözümlere ulaşabilir. Hiçbir ekonomik düzen, eğer, halkların temel, ana gereksinimlerinin doyumunu sağlamada başanlı olmazsa, süreklilik kazanamaz. Böyle olunca, gelir dağılımı adaletsizliğinin süreklilik kazandığı, yoksulluğun yaygınlaştığı Türkiye'de doğalolarak katı liberalizmin ve kapitalizmin dışında yeni düzenlere yönelmek zorundadır. Eğer varsa, refah yayginlaşml ve toplumun bütün katmanlanna hakça ölçüler içinde ulaşabilmiş ise, değerli ve sağlıklıdır. Bu amacı sağlamaya dönük bir düzeni ise, yeniden bulmaya, kqfetmeğe gerek yok. Bu, özellikle sosyal demokrat düşüncenin benimsenip yola çıkıldığı ülkelerde, genellikle esnek ve demokratik plancılık olabilir.

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19.

UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19. UNITE 1=SOSYAL POLİTİKA KAVRAMININ ANALİZİ SOSYAL POLİTİKA KAVRAMI:Sosyal politika,sosyal içeriğe sahip konuları ele alan bir bilim dalıdır. 19. yüzyılda Batı Avrupa da gerçekleşen Sanayi Devrimi nin yarattığı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları

SOSYAL POLİTİKA 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1-Ünite - Sosyal Politikaya ilişkin Genel Bilgiler ve Sosyal Politikanın Araçları 1_ Sosyal Politika Nedir? Devletin ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünü

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218

6(1'¾.$/$5,.21)('(5$6<218 Yay n Organ 71 76 68 78 66 9 6 16 31 37 ba yazı Yeni Yıl ve Beklentiler * Türkiye, 2010 yılını sert tartı maların ya andı ı a ır bir siyasi gündemle geçirmi tir. Referandum süreci var olan siyasi gerilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2. 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4. 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5. 3.

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2. 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4. 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5. 3. 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 1 1 GİRİŞ 2 2 EKONOMİK ALANDA YAŞANAN DÖNÜŞÜMLER 3 2.1 II Dünya Savaşı Sonrası Ekonomik Düzen 4 2.2 Ekonomik Kriz Ve Çıkış Arayışları 5 2.3 Ekonomik Yeniden Yapilanma : Yeni Dünya

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2009/1 Hakemli Dergi Galatasaray Üniversitesi Yayını No : 65 Galatasaray Hukuk Fakültesi Yayını No : 45 Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ Ünite 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ ÜNİTE 5 ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ KURTULUŞ SAVAŞI NDA PARA Ülkede korkunç bir para sıkıntısı vardı. Zamanın Maliye Vekili Hasan Fehmi Bey o günleri şöyle

Detaylı

Ekonomi ve Sosyal Demokrasi

Ekonomi ve Sosyal Demokrasi SOSYAL DEMOKRASİ EL KİTABI 2 Simon Vaut ve diğer yazarlar Ekonomi ve Sosyal Demokrasi ISBN 978-3-95861-036-1 Güncelleştirilmiş 3. baskı Yayımlayan: Friedrich Ebert Vakfı Sosyal Demokrasi Akademisi Baskı:

Detaylı

TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION

TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION TURKISH ECONOMIC ASSOCIATION DISCUSSION PAPER 2015/4 http://www.tek.org.tr İKTİSATTA GENEL KURAMSAL DÜŞÜNCELER VE KARMAŞIKLIK KURAMI TUNCER BULUTAY January, 2015 1 İKTİSATTA GENEL KURAMSAL DÜŞÜNCELER VE

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR

YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR YIL : 13 SAYI : 49 NİSAN 2012 ULUSAL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ NİN YAYIN ORGANIDIR YENİ TEŞVİK YASASI NELER GETİRİYOR BOR MADENLERİMİZİ BEKLEYEN TEHLİKE ONURSAL GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL ÖZDEN'İ SEVGİ

Detaylı

TİCARETİN FELSEFESİ, TARİHÇESİ VE ETİKLE OLAN SIKI BAĞINA İLİŞKİN BAZİ SAPTAMALAR

TİCARETİN FELSEFESİ, TARİHÇESİ VE ETİKLE OLAN SIKI BAĞINA İLİŞKİN BAZİ SAPTAMALAR TİCARETİN FELSEFESİ, TARİHÇESİ VE ETİKLE OLAN SIKI BAĞINA İLİŞKİN BAZİ SAPTAMALAR *Prof. Dr. Nejat BOZKURT I- GİRİŞ Montesquieu, "Kanunların Ruhu" adlı yapıtında,"nerede yumuşak huylu insanlar varsa orada

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ

YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ YEREL YÖNETİMLER VE HALK EGİTİMİ RtCat MİsER- Alanyazında iki tür yerinden yönetimden sözed.ilir. Bunlardan birisi, üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları gibi "hizmet yönünden" yerinden yönetimlerdir

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

Ekonomide Devletin Değişen Rolü...

Ekonomide Devletin Değişen Rolü... Ekonomide Devletin Değişen Rolü... Nazım Oz/ürk Özet: İnsanların entelektüel bir uğraş olarak devlet kuramıyla ilgilenmeleri, devletin yetki ve görevlerinin ne olması gerektiği konusunda düşünüp çözüm

Detaylı

Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i

Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i 2010 Friedrich-Ebert-Stiftung Derne i Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 1925 ten bu yana Sosyal Demokrasi ilkelerine ba l kalarak Almanya da ve Almanya d ndaki ülkelerde yürüttü ü siyaset, e itim ve dan manl

Detaylı

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU

İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ İKTİSAT TEORİSİNDE İSTİHDAM SORUNU ÖMER SİNAN PEHLİVAN TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. AYHAN UÇAK EDİRNE 2011 i

Detaylı

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015)

BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) BASIN-İŞ SENDİKASI ANKARA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU (2011 2015) 1 Basın-İş Sendikası Ankara Şubesi Necatibey Cad. Hanımeli Sok. No: 26/6 Sıhhiye-Ankara Tel: (0 312) 230 29 08 / 229 96 15

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU

YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU YRD. DOÇ. DR. ALİ BAYRAKDAROĞLU BANKACILIK & SİGORTACILIK DERS NOTU] Yard. Doç. Dr. Ali BAYRAKDAROĞLU MSKÜ İİBF İŞLETME BÖLÜMÜ Güz 2013 İÇİNDEKİLER 1. FİNANSAL SİSTEM, FİNANSAL KURUMLAR VE BANKALAR 2.

Detaylı

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU

GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU GELECEĞİN GÜVENSİZ İNŞASI VE SOSYAL GÜVEN(SİZ)LİK REFORMU Ayşe DERİCİOĞULLARI Cem ERGUN Giriş Bu çalışmada, öncelikle sosyal devlet kavramı ve sosyal devletin temel sorumluluk alanlarından olan sosyal

Detaylı

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ

KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY 1 KAPİTALİST GELİŞİM TEORİSİ MARKSİST EKONOMİ-POLİTİĞİN İLKELERİ PAUL M. SWEEZY The Teory of Capitalist Development. Principles

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622

tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2013 BİLDİRİLER KİTABI 20-21 Aralık 2013, Ankara Yayın No: E/2014/622 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet Mah. Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 6-7

Detaylı

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ NÜN DÖNÜŞÜMÜ Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNÖZ Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi - Dünya Ticaret Örgütü ve Küresel Ekonomi Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Uluslararası Para Fonu

Detaylı

EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE!

EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE! Giriş EMPERYALİST SALDIRILARA KARŞI İŞÇİ SINIFININ ÖFKESİNİ ÖRGÜTLE! İlk insanın oluşumundan günümüze kadar ulaşmış olduğu düzey onun üretici yeteneğinde saklıdır. Yüz binlerce yıl önce ilk insan topluluklarında

Detaylı

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI?

Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? 9 786055 867140 Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? Atölye Çalışması KRİZ DİNAMİKLERİ VE OLASI SONUÇLARI NASIL ANLAMALI? NE YAPMALI? TTB Sağlık ve Politika

Detaylı