Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici"

Transkript

1 Sahneden... Datça dan Dünyaya Bir K sa Film Tiyatro Bölümü 2011 mezunlar ndan B. Erdi Mamiko lu, Sadri Al fl k Anadolu Tiyatro Ödülleri nde Gençlik Özel Ödülü nü ald. Mamiko lu, bu y l ikincisi düzenlenen bu organizasyonda, 25 yafl na s d rd parlak çal flmalar sonucunda ödüle de er görüldü. Mamiko lu, 2006 da 81. Cadde, 14. Bina, 12 Numaral Daire adl oyunuyla Devlet Tiyatrolar n n en genç oyun yazar oldu. stanbul Devlet Tiyatrosu nda izleyiciyle buluflan bu yap ttan sonra kaleme ald Hiç Kimsenin Öyküsü, 2010 da European Theatre Convention taraf ndan Avrupa n n en iyi 120 ça dafl eseri aras nda gösterildi ve Bursa Devlet Tiyatrosu nca sahnelendi. Genç sanatç, yazd ve yönetti i Prenses Agnes ve Soytar s Dolore ve Anton Çehov un Evlenme Teklifi bafll kl oyunlar n ise üniversitemizde sahneye koymufltu. Arkeoloji Bölümü 2008 mezunlar ndan Sezen Kayhan n yazd ve yönetti i Erik Zaman (Time of the Plums) adl k sa film, dünya sinemas n n önemli etkinlikleri Cannes (Fransa) ve Tribeca (ABD) film festivallerinde gösterildi; Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Slovenya ve Polonya da da sanatseverlerle bulufltu. Yurtd fl nda ve ülkemizde senaryo, yeni medya ve videografinin yan s ra engelli ve yafll lara yönelik teknoloji kullan m alanlar nda ödüller alan film, zaman kavram na getirdi i düflsel ve nesilleraras bak flla öne ç k yor. Mu la n n Datça ilçesine ba l Eski Datça ve K zlan mahallelerinde halktan oyuncular n da katk s yla çekilen Erik Zaman, Türkiye prömiyerini Datça Belediyesi nin 6. Alt n Badem Sinema ve Kültür Festivali nde yapm flt (Eylül 2011). ABD ve talya daki sinema ve televizyon sektörü deneyimleri ertesinde ülkemize dönen Kayhan, ayn alanda çal flmaya devam ediyor ve Bahçeflehir Üniversitesi nde yüksek lisans yap yor. DO da Bilkentli Bir Yönetici 30 Metin Oktay (Siyaset Bilimi 1998, yüksek lisans), stanbul Deniz Otobüsleri A.fi. nin ticari ifllerden sorumlu genel müdür yard mc l na getirildi. Görevini gelir ve hat yönetimi, sat fl ve pazarlama, sözleflmeler ve kurumsal finans alanlar nda sürdüren Oktay, ngiltere de KPMG, Deutsche Bank ve Rolls-Royce gibi prestijli kurumlarda çal flm fl ve Oxford Üniversitesi nde MBA yapm flt.

2 Taze Bir Ad m Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Gizem Coflkun, L Oréal e tüketici ürünleri zincir ma azalar müdürü unvan yla geçti. Yeni iflinden önce yaklafl k dört y l Eczac bafl Giriflim Pazarlama da zincir ma azalar müflteri temsilcili i yapan Coflkun, Henkel in kadrosunda da yer alm flt. Hukuk ve Finans Bir Arada Hollanda dan Mezun Haberleri Endüstri Bölümü 2003 mezunlar Hayri Culum ve efli Derya Hac o lu Culum, Hollanda da sürdürdükleri kariyerlerinde yeni ad mlar att lar. IBM deki stratejik yönetici dan flmanl görevinden ayr lan Hayri Culum, fiyatland rma dan flmanl sektörüne geçerek Simon- Kucher & Partners n yönetim kadrosuna kat ld. Derya Hac o lu Culum ise Nike bünyesinde Avrupa ifl planlama müdürlü üne getirildi ve Erasmus Üniversitesi ne ba l Rotterdam School of Management dan E-MBA diplomas ald. Sanat n Rengi Bilimin zinde Dr. Sedat Nizamo lu (Elektrik ve Elektronik 2005, Lisans; doktora Fizik 2007, yüksek lisans; Elektrik ve Elektronik 2011, doktora), Massachusetts Institute of Technology ve Harvard Üniversitesi nden bilimsel hakemlerce Bullock-Wellman Fellowship ödülüne de er görüldü. Genç bilim insan, Fotonik mplantlar: Flep Cerrahisi çin Tedavi ve Tan Amaçl Biyobozunur Ayg tlar bafll kl projesiyle ödül ald. Bu proje, implant kullan lan ameliyatlarda fleplerin (vücudun bir yerinden baflka bir yerine, kendi kan dolafl m bozulmadan nakledilen dokular) iyileflme sürecini k saltmaya ve gerçek zamanl izlemeye yard mc olacak. Doktora sonras araflt rmalar n Harvard Medical School da sürdüren Dr. Nizamo lu, lisansüstü çal flmalar n Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir dan flmanl nda tamamlam flt. Aynur fiaml ( flletme 2002), hukuk alan nda 30 ülkede faaliyet gösteren Allen & Overy LLP nin Türkiye aya nda finans ve idari ifller müdürlü üne getirildi. Yeni görevinden önce Multi Asset Management Türkiye de k demli ifl kontrolörlü ü yapm fl olan fiaml, Ernst & Young da bafllad kariyerini Multi Development bünyesinde sürdürüp Türkiye finans müdürlü üne yükselmiflti. Ankara dan stanbul a Asl Kutluay (Grafik Tasar m 1994, yüksek lisans), Anadolu da ve dünyada iz b rakm fl kad nlar n hayat hikayelerinden ilham alarak baflkentte K rm z Pabuçlu Kad nlar bafll kl bir resim sergisi açt. Seçti i karakterlere k rm z ayakkab lar giydirerek çocuksu bir renk katan Kutluay, sanatseverlerle CerModern in katk lar yla 8 Mart Dünya Kad nlar Günü çerçevesinde bulufltu. Kutluay, geçti imiz y l ise Harem in Kap lar adl sergisinden eserleriyle Uluslararas Floransa Bienali nde yer alm flt. Çal flmalar bugüne dek ABD, Belçika, Fransa, ngiltere, skoçya, Kanada, Slovakya ve Türkiye de sergilenen baflar l sanatç, Ankara da kurdu u ASK adl tasar m ofisinde profesyonel yaflam na devam ediyor. Nazl Atayman (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2003), 7 y l görev yapt Ayd n Yaz l m ve Elektronik San. A.fi. den ayr larak SAP Türkiye nin kadrosuna kat ld. Atayman, yeni flirketinde kontrat uzman olarak çal fl yor. 31

3 Film Setlerinde Baflka Bir Ülkede Parlak Bir Kariyere Do ru Tuba Kufl ( flletme 2004), Hewlett-Packard (HP) Kiflisel Sistemler Grubu nun Orta Do u ticari pazarlama yöneticisi olarak Dubai de çal flmaya bafllad. Yeni görevinden önce HP Türkiye nin Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama Grubu pazarlama kampanyalar yöneticili ini üstlenen Kufl, BP Petrolleri A.fi. de bafllad pazarlama kariyerini Marks & Spencer Türkiye nin Ukrayna dan sorumlu ürün uzman unvan yla sürdürmüfltü. Sevgi Usta (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2007), Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü nde operasyon sorumlusu pozisyonuna getirildi. ODTÜ deki Avrupa bütünleflmesi içerikli yüksek lisans s ras nda üniversitenin Avrupa Çal flmalar Merkezi nde araflt rma asistan olarak görev yapan Usta, talya n n D fliflleri Bakanl ndan kazand burs ile Luiss Guido Carli Üniversitesi nden insan haklar üzerine ikinci bir yüksek lisans derecesi de alm flt. Ruhunda Giriflimcilik Var Köken Günefl (Endüstri 2006), Türkiye'nin ilk internet sat fll erkek aksesuarlar markas Williams London ile yeni bir giriflime imza att. Piyasaya özel tasar m el yap m kol dü meleri ile merhaba diyen Günefl, küresel bir marka olmay hedefliyor. Surrey Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomas na sahip olan Günefl, iki y l önce Çin Uzman markas yla Çin ile Türkiye aras nda d fl ticaret ve yat r m dan flmanl vermeye bafllam flt. ABD li yönetmen Spike Lee nin son filmi Redhook Summer n sanat yönetmenli ini bir Bilkentli yapt : M. S la Karakaya ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2006). Home Box Office kanal grubu için Lee ile birlikte ünlü boksör Mike Tyson n hayat na dair bir dizinin ve Alphan Eseli nin Sar kam fl 1915/Eve Dönüfl adl filminin de yard mc sanat yönetmenli ini üstlenen Karakaya, bu günlerde Y lmaz Erdo an' n son uzun metrajl çal flmas nda sanat yönetmeni Hakan Yark n' n ekibinde yer al yor. Mezuniyeti sonras nda Parsons The New School for Design da fl k tasar m ve sinematografi yüksek lisans yapan Karakaya, ikinci yüksek lisans derecesini sahne ve set tasar m üzerine New York Üniversitesi nden alm flt. Türkiye, sveç, talya ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2009 mezunlar ndan Beril Çiçek, Stockholm Tasar m Haftas n n Greenhouse bölümüne davet edilen ilk genç Türk tasar mc oldu. "ULL" adl mobilya ve bavul tasar mlar n 7-11 fiubat tarihleri aras nda sanatseverlere sunan Çiçek, Milano'da yafl yor ve ünlü talyan tasar mc Jacopo Foggini ile enstelasyon tasar m üzerine çal fl yor. Çiçek, Sculo Politecnica di Design dan endüstriyel tasar m alan nda yüksek lisans diplomas na da sahip. 32

4 Yeni Bir Çal flma, Yine Bir Ödül Spor, Toplum ve Fark ndal k Akile Nazl Kaya (Grafik Tasar m 2003), dinsel fanatizmi konu alan Kapan m/enclosure bafll kl k sa filmiyle Çek Cumhuriyeti nde düzenlenen Aerokratas festivalinde birinci oldu. Zlin Çorbas /Zlinska Polevka adl canland rma yap t yla yerel ve uluslararas çeflitli ödüller de alm fl olan Kaya, Prag Film Akademisi - FAMU da yüksek lisans yap yor. Kaya n n adresinden takip edebilece iniz son dönem çal flmalar na Amsterdam Uluslararas Belgesel Film Festivali'ne kat ld Gel-Git isimli eseri ve caz müzisyeni Elif Ça lar n ilk albümü için çekti i video klip örnek gösterilebilir. Bilkentli Yöneticiler fl Bafl nda JW Marriott Ankara n n yönetici kadrolar nda dört mezunumuz yer al yor: Mete Canpolat (Turizm ve Otel flletmecili i 1997), Osman Keskin (Turizm ve Otel flletmecili i 1998), Eray Do an (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) ve Ça lar Göncüler (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2001). Canpolat, sat n alma müdürlü ünü üstlenirken; Keskin, sat fl ve pazarlama direktörlü ü yap yor. Do an, grup sat fl direktörü. Göncüler ise sat fl direktörlü ü görevini yürütüyor. Markalarla ç çe Endüstri Bölümü 2008 mezunlar ndan Serhan Ok, stanbul da Goodjob adl bir marka yönetimi ve pazarlama iletiflimi dan flmanl flirketi kurdu. Markalar n pazarlama ve iletiflim kaynakl sorunlar na çözüm bulmay hedef seçen Ok, konumland rma, strateji, marka yönetim ve denetimi çal flmalar yürütüyor. Türk firmalar na baflta ülkemiz olmak üzere ABD, Katar, Suudi Arabistan ve Rusya pazar nda stratejiler üreten genç giriflimci, Türk flirketlerinin yurt d fl nda markalaflmas na katk sa lamaya yönelik bir gelecek plan oluflturmufl. fl yaflam na dört y l önce bu alanda ad m atan Ok, Markam da çal flm fl ve görevi çerçevesinde pek çok sektörü tan yarak giriflimine altyap oluflturmufltu. 33 Esma Parmak (Bankac l k ve Finans 2001), kat ld yard mseverlik koflular yla sosyal dayan flmaya spor eksenli katk larda bulunuyor. Ad m Ad m isimli sivil inisiyatif bünyesinde Avrasya ve Runtalya gibi maratonlarda koflan Parmak, yar flmalar öncesinde çevrelerine amaçlar n ve destekledikleri sivil toplum kurulufllar n bildirerek ba fl toplamaya çal flt klar na ve amatör sporcular olarak bu çabalar yla yaklafl k ihtiyaç sahibine yard m ulaflt rd klar na dikkat çekiyor. Benzer bir organizasyon için Cezayir den teklif alan, hedefine ise New York maratonunu yerlefltiren Parmak, Avrasya maratonunda aküsüz tekerlekli sandalye kullanan bir engelliyi iterek beraber kofltuklar n ve bu eylemle engelliler için fark ndal k yaratmaya gayret ettiklerini ayr ca vurguluyor. Parmak, profesyonel hayat n Yap Merkezi nflaat ve Sanayi A.fi. de yönetim muhasebesi ve mali denetim müdürü unvan yla sürdürüyor. Türkiye ye Döndü Küresel ve Uluslararas liflkiler Program 2007 mezunlar ndan Cem Ba datl, ABD deki kariyerini Türkiye ye tafl d. Yaklafl k befl y l Turkon Inc. de ulafl m ve tafl mac l k koordinatörlü ü yapan Ba datl, ayn sektörde devam ederek stanbul merkezli Öykü Lojistik A.fi. de lojistik operasyon uzmanl na bafllad.

5 Bir Matematik Ödülü lk Kitab n Yazd Genç Bir Akademisyen: Alptekin Küpçü Yrd. Doç. Dr Alptekin Küpçü (Bilgisayar 2004), akademik kadrosunda bulundu u Koç Üniversitesi Bilgisayar Bölümü nde ad nda bir bilimsel araflt rma grubu kurdu. Ekibindeki ö rencileriyle birlikte bulut biliflim alan na kriptolojik çözümler üreten Dr. Küpçü, Brown Üniversitesi nde yazd doktora tezini Efficient Cryptography for the Next Generation Secure Cloud: Protocols, Proofs, and Implementation bafll yla kitaplaflt rm flt (Lambert Academic Publishing, 2010). Sanat n Canlanan Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Kâz m Büyükboduk (Matematik 2002), say lar teorisi ve aritmetik geometrinin Kolyvagin sistemleri içerikli araflt rmalar yla Masatoshi Gündüz keda Bilim Ödülü nü kazand y l ndan beri Matematik Vakf taraf ndan verilen bu ödül, Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi ve TÜB TAK Bilim ödülü sahibi ünlü matematikçi Prof. Dr. Masatoshi Gündüz keda an s na düzenleniyor. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü nde görev yapan Dr. Büyükboduk, doktoras n Stanford Üniversitesi nden alm flt. Aycan Baflar (Grafik Tasar m 2011), Bilkent Üniversitesi nde mezuniyet projesi olarak haz rlad Frame adl canland rma filmiyle Türkiye ve Yunanistan da sanatseverlerin karfl s na ç kt. Baflar, yaz p yönetti i, ses ve kurgusunu da üstlendi i bu ilk filmiyle Akbank K sa Film Festivali, Ankara Uluslararas Film Festivali, Be there! Corfu Animation Film Festival ve Athens Animfest etkinliklerine kat ld. Elinde çerçeveli bir kad n foto raf yla gezen yafll bir adam n iç dünyas yla hesaplaflmas n konu alan Frame, adresinden izlenebiliyor. Dört y ld r stanbul daki Graphistone adl atölyesinde do al tafllar üzerine el yap m grafik tasar mlar uygulayan Argün Albayrak (Grafik Tasar m 1991), sanatsal yarat c l n yaz n alan na tafl yarak bir roman kaleme ald : Cavidan. Albayrak, 1500 lü y llar n ortalar nda Osmanl mparatorlu u nda geçen eserini Fransa ya istihbarat göreviyle gönderilen bir kad n n etraf nda kurguluyor. Kerasus Yay nlar etiketli 330 sayfal k eserinin gelirini sosyal sorumluluk projelerine aktaran Albayrak, projesinin beyazperdeye de uyarlanaca n kaydediyor. Otelcilikte lerliyor Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1994 mezunlar ndan Figen Eyel, Renaissance Polat stanbul Hotel de sat fl ve pazarlama direktörlü üne getirildi. Profesyonel hayat na The Marmara stanbul da bafllayan Eyel, 1997 de girdi i Renaissance Polat stanbul da son olarak sat fl ve pazarlama müdürlü ü görevini yürütüyordu. 34

6 ngiltere de Ses Getirdi ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Onur Özkaya, ngiltere Kraliçesi Elizabeth in tahta ç k fl n n 60. y ldönümü kapsam nda gerçeklefltirilen toplu bir sergiye davet edildi (29 Mart - 1 Nisan). Özkaya, sanatseverlere fiber cam ve metal malzemeler kullanarak ileri dijital fabrikasyon ve üretim sistemleriyle oluflturdu u mimari ve mobilya prototipleri sundu; bu parçalar n baz lar sanat galerilerinin kal c koleksiyonlarda kendilerine yer bulurken, ngiltere nin çeflitli firmalar nda seri üretim aflamas na da geldi. London Metropolitan Üniversitesi nin ö retim kadrosunda yer alan Özkaya, Londra da kurdu u tasar m stüdyosunda çal flmalar n sürdürüyor. Süratle Yükseliyor Esat Kemal Egesoy ( ktisat 1999), Do ufl Holding ifltiraklerinden Do ufl Otomotiv de yönetim kurulu baflkanl ofis müdürü pozisyonuna atand. Profesyonel yaflam na Deloitte ve PricewaterhouseCoopers da denetçilikle bafllayan Egesoy, Do ufl Holding de iç denetim görevleri de alm fl ve Do ufl nflaat a finansal kontrolör unvan yla geçmiflti. Egesoy, Servier de finansal analistlik yapt ktan sonra son olarak Do ufl Holding, Do an Holding & Unit Inv. JV de bütçe kontrol ve proje finansman müdür yard mc l na getirilmiflti. Baflar l Bir Yönetici: Kemal Bozkurt Endüstri Bölümü 1995 mezunlar ndan Kemal Bozkurt, U.N Ro-Ro nun ifl gelifltirmeden sorumlu genel müdür yard mc l na atand. Türkiye fl Bankas ndaki müfettifl yard mc l deneyiminden sonra Set Group Holding de denetim müdürlü üne bafllayan Bozkurt, Set Beton ve Set Çimento bünyesindeki çeflitli yöneticilik görevleri ertesinde Limak Bat Çimento nun Ambarl terminali genel müdürlü ünü üstlenmiflti. Bozkurt un MIP Politecnico di Milano dan yüksek lisans diplomas da bulunuyor. Giriflimcilikte H z Kesmiyor M. Tan nce (Bankac l k ve Finans 2004), giriflimlerine bir yenisini ekleyerek otelcilik sektörüne yöneldi; stanbul daki Aston Residence n ortaklar aras nda yer ald. nce, Taksim Meydan na birkaç dakikal k mesafede konumlanan bu otelin yan s ra S raselviler deki talyan mutfa eksenli Pizzeria Trio yu 2008 den beri Mehmet Ocakl (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2005) ile iflletiyor. Reklam Ajans Kurdu Pirelli deki Bilkentliler Türk Pirelli Lastikleri A.fi., mezunlar m z n bir arada görev yapt ünlü flirketlerden biri. fiirketin kadrosunda dört Bilkentli var: Sertaç Yal m (Turizm ve Otel flletmecili i 1991), Korkut Yazan ( flletme 1995), Seçkin Serin ( ktisat 2006), Muratcan Aky l ( ktisat 2007). Yal m, teknik e itim flefli ini; Yazan, a r vas ta ürün müdürlü ünü üstleniyor. Serin, otomotiv servisleri ve filolar bölge sat fl sorumlusu olarak çal fl yor. Aky l ise bütçe ve raporlama uzmanl yap yor. 35 Grafik Tasar m Bölümü 2010 mezunlar ndan Baflak Ceylan Torun, stanbul merkezli Yediart bir Reklam Ajans n n kurucu ortaklar aras nda yer ald. Torun, Befliktafl ta faaliyet gösteren ajans nda reklam, tan t m, prodüksiyon ve grafik tasar m hizmetleri veriyor. Mezuniyeti sonras nda ünlü markalara serbest tasar mlar üreten ve geçti imiz iki y l Arka Sokaklar adl polisiye dizide yönetmen yard mc l yapan Torun, stanbul Bilgi Üniversitesi nden sinema ve televizyon üzerine yüksek lisans diplomas na da sahip.

7 Avustralya da Sanat stikrarl Bir Sat fl Kariyeri Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 mezunlar ndan Deniz Öztürk, Teradata n n Türkiye sat fl yöneticili ine atand. Ankara Üniversitesi nden co rafi bilgi sistemi uygulamalar ve veri taban tasar m üzerine yüksek lisans derecesi de bulunan Öztürk, Meteksan Sistem deki bilgi teknolojileri içerikli proje yönetimi ve dan flmanl k görevlerinden sonra çeflitli Avrupa Birli i projelerinde ifl gelifltirme ve sat fl yöneticili i de yapm flt. Bir lki Gerçeklefltirdi Güzel Sanatlar Bölümü 2004 mezunlar ndan Sinem Baykal, Avustralya da bir karma sergiye kat ld. Baykal, Melbourne daki Art Beat Gallery de fl k yayan diyotlar (LED), selefon, ayna ve bir motordan oluflan Unknown adl çal flmas yla sanatseverlerin karfl s na ç kt. Baykal n yap t nda motor dairesel devinimlerde bulunurken, fl k hüzmeleri de afla ve yukar hareket ederek yans malar n art r yor ve karanl a düflen birer y ld z izlenimi veriyor. Baflar l sanatç, eserini Ifl n sonsuza ulaflt ve tüm düflüncelerin kayboldu u bir noktada insan kendi iç sesini dinlemeye davet ettim. diyerek anlamland r yor. Kifliye Özel Tasar mlar Yrd. Doç. Dr. Ö. Osman Demirbafl ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1995, lisans; 1997, yüksek lisans; 2011, doktora), Kanada merkezli International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) oluflumunun yönetim kuruluna seçildi. Demirbafl, 110 ülkeden üyesiyle iç mimarl k mesle inin sektörel ve akademik geliflimine katk sa lamay hedefleyen IFI da 2013 e kadar yönetim kurulu üyeli i yapacak. 50 y ll k bir tarihe sahip IFI bünyesinde bu göreve getirilmifl ilk Türk olan Demirbafl, seçimli genel kurulda TMMOB ç Mimarlar Odas n da temsil etti. zmir Ekonomi Üniversitesi nin ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nde çal flan Demirbafl, 10 y l aflk n bir süre Bilkent Üniversitesi nin ö retim kadrosunda da bulunmufltu. Uluslararas liflkiler Bölümü mezunlar ndan Özge Acar (2006) ve lkem Söylemez (2007), Mon Bel Ange ad nda bir marka oluflturarak bayanlara özel ayakkab lar ve kemerler tasarlamaya bafllad lar. El iflçili iyle s n rl say da üretilen parçalar n markalar yla ayn adl internet sitesinde ve çeflitli butiklerde sat fla sunan genç giriflimciler, ngiltere de pazarlama iletiflim e itimlerine kat ld ktan sonra ifllerini kurmufllar. Yak nda stanbul da ma aza açmay planlad klar n vurgulayan ikiliden Acar n reklamc l k ve marka iletiflimi yönetimi üzerine Bahçeflehir Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi de var. Sepetinde Baflar Var Bilkent in ve Bilgisayar Bölümü nün ilk lisans mezunlar ndan Tunç Akman (1990), Naksan Teknoloji nin yeni genel müdürü oldu te bir arkadafl yla kurdu u ve k sa zamanda Türkiye nin en büyük teknoloji ürünleri aksesuar da t c lar ndan biri konumuna getirdi i Elma Sepeti A.fi. nin ço unluk hissesini iki y l önce Naksan Teknoloji ye devreden Akman, bu geliflme sonras nda önce Elma Sepeti nde, 2012 bafl nda ise Naksan Teknoloji de genel müdürlük görevine getirildi. Akman n Fransa da Apple ve Alcatel Nextenso, ülkemizde ise Pfizer ve Bilkom bünyesinde yöneticilik deneyimleri de bulunuyor. 36

8 Elektronik Ticarete At ld lar Booking.com daki Mezunlar m z E-ticaret alan nda faaliyet gösteren Bonvagon giriflimi iki Bilkentli taraf ndan kuruldu: Demet Ersipahi Candemir ( flletme 1996) ve Deniz Ertaner ( ktisat 1997). Giriflimleriyle ayn ad tafl yan internet sitelerinde yetiflkinlere ve çocuklara özel ürünlerin yan s ra flehir hayat etkinlikleri, dekorasyon ve sanat eserleri sat fl yapan ikili, üyelerine sadece Türkiye den de il, yurtd fl ndan da ürünler sunuyor. 10 Y l n Ard ndan Hollanda merkezli otel rezervasyonu sitesi Booking.com un Türkiye aya nda Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü mezunu üç Bilkentli otel temsilcisi çal fl yor: Veli Gürkan (1993), Ayfle Dölcel (1998), Arda Zor (2003). stanbul otellerinin bir k sm Gürkan n; Bodrum otelleri Dölcel in; Akdeniz Bölgesi (Antalya hariç) otelleri ise Zor un sorumluluk alanlar n oluflturuyor. Ayn Görev, Farkl Otel Bilgisayar Bölümü 2002 mezunlar Ethem Azun, Sinan Uflflakl, Kerem Yücetürk, Yi ithan Dedeo lu ve Bar fl Ça lar, Washington da bir araya geldi. Üniversitemizi yurtd fl nda baflar yla temsil eden mezunlar m zdan Azun Microsoft un sviçre (Zürih) aya nda, di erleri ise ABD (Redmond) kanad nda çal fl yorlar. Pazarlamaya Dönüfl Küresel ve Uluslararas liflkiler Program 2009 mezunlar ndan Furkan Bak r, Türk Hava Yollar ndaki gelir yönetimi ve ücret uzmanl görevinden ayr larak Bak r Otomotiv G da nflaat Ltd. fiti. adl aile flirketlerinde çal flmaya bafllad. Bak r, stanbul merkezli flirketin pazarlama müdürlü ünü ve g da ile otomotiv alanlar ndaki ifltiraklerine iliflkin ifl gelifltirme ve yat r m süreçlerini yürütüyor. Lisans e itimi s ras nda SUNY-Binghamton Türk Ö renciler Kulübü nün baflkanl n yapm fl olan Bak r, kulüp prati ini Fütüristler Derne i ve Fatih Koleji Mezunlar Derne i nde sürdürüyor dan bu yana Divan Hotel stanbul un rezervasyon ve gelirler direktörlü ünü yürüten Zeynep Y ld r mer Ad güzel (Turizm ve Otel flletmecili i 2003), ayn unvanla Mövenpick Hotel stanbul a transfer oldu. Çal flma yaflant s na 2003 te Ritz-Carlton stanbul da bafllayan Ad güzel, yedi y l boyunca resepsiyonistlikten rezervasyon müdürlü üne uzanan bir kariyer öyküsüne imza atm flt.

9 1990 Necat Kumral - ngilizce Ö retimi (YL)* Polis Akademisi Kültür Dersleri Bölümü nde yard mc doçent 1991 Selen Türel - ktisat Türkiye fl Bankas A.fi. de kurumsal krediler müdür yard mc s ( stanbul) 1992 Ata Seçkin Sezer - Elektrik ve Elektronik Turkcell de tedarik a planlama yöneticisi 1993 Ayhan Burçak - Endüstri BP de akaryak t kredi müdürü ( stanbul) fiule Altaban Karabey - ktisat (YL)* T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n Strateji Gelifltirme Dairesi nde flube müdürü Aytu Ayd n - Bilgisayar Tekstil Bankas A.fi. de alternatif da t m kanallar ve ödemeler müdürü ( stanbul) Gülsevil Ülke - flletme Bileflim A.fi. de denetim ve risk yönetimi müdürü ( stanbul) 1994 Levent Karaa aç - Endüstri Hidromek te pazarlama müdürü Deniz Hakk Tan n - A rlama Hizmetleri Türkiye Hentbol Federasyonu nda d fl iliflkiler sorumlusu Hamide Elçin Tezel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m (D)** Bahçeflehir Üniversitesi nde Endüstri Ürünleri Tasar m bölüm baflkan ( stanbul) 1995 Can Gür - ngilizce Ö retimi (YL)* Gazi Üniversitesi nde Modern Diller bölüm baflkan 1996 Güler Demir - Uluslararas liflkiler Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar T.A.fi. de e itim uzman (Zonguldak) Perim Ünyaz c Berk - flletme Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.'de flube sat fl performans yönetimi müdürü Özgür Tüzemen - ktisat Garanti Teknoloji A.fi.'de ifl dan flmanl birim müdürü Cem Turgut Gelgör - ktisat Denizbank ta alt n bankac l grup müdürü ( stanbul) Esra Gültekin Yücel - ktisat Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.'de Ankara ve Kuzey Anadolu bölge müdürü 1997 Burçin Türkkan - Turizm ve Otel flletmecili i USEH Intrenational' n kurucu baflkan (ABD) Banu Akman Ba r yan k - Turizm ve Otel flletmecili i Asterya Turizm A.fi. nin sahibi lhan Soy fl k - Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Finansbank A.fi. de Erciyes flube müdürü (Kayseri) Aziz U ur Berk - ktisat The Woo'nun genel müdürü ( stanbul) 1998 Selin Tuna fienman - Siyaset Bilimi Finansbank A.fi. de ticari pazarlama yönetmeni (Denizli) U ur Madran - Matematik Sezin ve U ur Madran çiftinin bir k z oldu. Minik Simlâ'ya ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz sa Afacan - Siyaset Bilimi Zirve Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent (Gaziantep) Banu Es Y lmaz - Uluslararas liflkiler Mersin Üniversitesi nde okutman ve Erasmus koordinatörü 2000 Kerem Bozbey - Uluslararas liflkiler George Washington Üniversitesi nde yüksek lisans ö rencisi (ABD) 2001 Todor Baflo lu - Turizm ve Otel flletmecili i Four Seasons Hotel Sultanahmet te yiyecek içecek müdür yard mc s ( stanbul) Erhan Terzio lu - A rlama Hizmetleri Yeliz ve Erhan Terzio lu çiftinin bir o lu oldu. Minik Tibet e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Ozan Ulafl Karaibrahimo lu - A rlama Hizmetleri Sheraton Ankara Hotel & Convention Center da yiyecek içecek müdürü Burcu An l K rm z tafl - Kimya Yeditepe Üniversitesi nin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde yard mc doçent Ayfle Lale fi vg n Dündar - letiflim ve Tasar m Baflkent Üniversitesi nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü nde ö retim görevlisi F. Neslihan Pekel - ngilizce Ö retimi (YL)*.D.V. Özel Bilkent lkö retim Okulu nda müdür baflyard mc s Lora Sucuyan - Bankac l k ve Finans Turkcell de sat n alma uzman ( stanbul) Mustafa Kemal Topcu - MBA Kara Kuvvetleri Komutanl n n Savunma Planlama Daire Baflkanl nda binbafl Didar Evren Günu ur - Bankac l k ve Finans MGA Yap m Ltd. fiti. de dizi prodüksiyon amiri Ömer Alibazo lu - Turizm ve Otel flletmecili i Re/Max da dan flman Ifl lay Bardak - Bankac l k ve Finans Akbank n Strateji, Ürün ve Kanal Gelifltirme Bölümü nde yönetici ( stanbul) P nar Fulya Özorhan Gebeflo lu - ktisat T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n Sigortac l k Genel Müdürlü ü nde uzman 2003 Tayyar Önal - Elektrik ve Elektronik TUSAfi ta EMI/EMC tasar m uzman Meryem Sevim - Turizm ve Otel flletmecili i Sofra Grup ta operasyon proje müdürü ( stanbul) Koray Alp - ktisat Karadeniz Holding de iç denetçi ( stanbul) Asl Ekinci - Amerikan Kültürü ve Edebiyat zmir Ekonomi Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda ö retim görevlisi Abdullatif Latifo lu - Endüstri Enocta da insan kaynaklar müdürü ( stanbul) Burcu Çatalc Kayan - Mütercim - Tercümanl k Enerjisa Baflkent Elektrik Da t m A.fi.'de üst düzey yönetici asistan Burak Tümer - ktisat Nike da risk yöneticisi ( stanbul) 2004 Ömer Faruk Emrah - Endüstri Do u Marmara Kalk nma Ajans nda izleme ve de erlendirme uzman (Kocaeli) Burcu Güngör - A rlama Hizmetleri B2C Biliflim Teknolojileri nde kurumsal müflteri yöneticisi Alper Ersayd - Siyaset Bilimi Gazi Üniversitesi nin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde araflt rma görevlisi Mehmet Zeki Günay - Uluslararas liflkiler Orta Do u Teknik Üniversitesi nin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde araflt rma görevlisi Emre Saral - Uluslararas liflkiler Hacettepe Üniversitesi nin Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü nde araflt rma görevlisi M. Zeynep Atiker - Uluslararas liflkiler Kuka Yaz l m Medya Prodüksiyon Ltd. fiti. de müdür ( stanbul) Mustafa Burak Aydos - Uluslararas liflkiler Arkas Holding de yurtd fl flubeler Karadeniz bölgesi uzman ( zmir)

10 Merve Simsaro lu Aydos - Bankac l k ve Finans Arkas Holding'de k demli denetçi ( zmir) Sümeyra Duman Kurt - ktisat Dokuz Eylül Üniversitesi nin flletme Fakültesi'nde araflt rma görevlisi ( zmir) 2005 Zehra Berrin Aksoy - ngiliz Dili ve Edebiyat Çukurova Ziraat A.fi. de sat fl destek sorumlusu ( stanbul) Gökhan Gürgeç - Bilgisayar Türkiye statistik Kurumu nda bilgi ve iletiflim teknolojileri uzman Mustafa Bora Dilik - Endüstri Harika Karpuzcu Dilik - Endüstri Dilik çiftinin bir k z oldu. Minik Ya mur a ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Gökhan Özgüldür- Uluslararas liflkiler Asl Yaman ile 12 May s'ta evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Ozan Biler - Elektrik ve Elektronik Türk Telekom da sat fl yöneticisi Ali Sabuncu - ktisat Yap Kredi Portföy Yönetimi A.fi. de müfettifl ( stanbul) Egemen Ulusan - Endüstri Türk Telekom da organizasyon ve süreç yönetimi tak m lideri ( stanbul) Ali Coflkun - Muhasebe Bilgi Sistemleri AC Tasar m Stüdyosu nun genel koordinatörü 2007 Fatma Müge Deyifl - Grafik Tasar m Deniz Harp Akademisi nde grafik tasar mc ( stanbul) Karaca Demirba - Elektrik ve Elektronik Havelsan da proje mühendisi Nezihe Fazilet - ktisat TBMM nin Kanunlar ve Kararlar Baflkanl nda yasama uzman yard mc s Niyazi Arda Kefo lu - flletme Bilgi Yönetimi Bimel Ltd. fiti. nin sahibi Murat Erdem - Endüstri Türkiye fl Bankas A.fi. de kredi risk yönetimi k demli uzman yard mc s ( stanbul) Gonca Barlas Ercengiz - Siyaset Bilimi Tekstil Bankas A.fi. de kurumsal ve ticari bankac l k yönetmen yard mc s ( stanbul) Bengü Kum Demir - Siyaset Bilimi T.C. Ekonomi Bakanl 'nda d fl ticaret uzman 2008 Haflim Cihan Demirköprülü - Hukuk T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nda uzman yard mc s Duygu Köse - Hukuk London Legal International da avukat ( ngiltere) Fatih Bayram - Tarih (YL)*, (D)** stanbul Medeniyet Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent ( stanbul) Hasancan Akgündüz - Bilgisayar Havelsan da Bar fl Kartal Özel Proje Müdürlü ü nde mühendis (ABD) Nimet Tahtasakal - letiflim ve Tasar m Orta Anadolu Kalk nma Ajans nda halkla iliflkiler sorumlusu (Kayseri) Osman Ö retir - flletme Arkas Holding de denetçi ( zmir) Fatma Gizem Bayer - flletme Türk Telekom da insan kaynaklar e itim ve geliflim uzman 2009 Metin Aziz Çak r - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Dijital Yaz l m da genel müdür yard mc s ( stanbul) Mehtap Do an - Felsefe Y ld r m Beyaz t Üniversitesi nin Felsefe Bölümü nde araflt rma görevlisi Efe Eryurt - Turizm ve Otel flletmecili i Outbox da Ankara rezervasyon sorumlusu Sinem Madanlar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ven Mimarl k ta iç mimar Alp Büyükkuflo lu - Uluslararas liflkiler Farplas A.fi. de proje ve pazarlama mühendisi (Kocaeli) Arda Bilgen - Uluslararas liflkiler Bonn Üniversitesi nde doktora ö rencisi (Almanya) Emrah Küçüközkan - Uluslararas liflkiler (YL)* TBMM de milletvekili dan flman Onur Ça dafl Atu - Uluslararas liflkiler (YL)* Nano Pet te saha sat fl müdür yard mc s Habil Tunç - Uluslararas liflkiler Vak fbank ta krediler uzman yard mc s (Mersin) smail Özuygur Gülek - Uluslararas liflkiler Philip Morris International'da sat fl temsilcisi ( stanbul) Tunay Tuno lu - Hukuk Hacettepe Üniversitesi nin Hukuk Fakültesi nde araflt rma görevlisi Gözde Demirtürk - Mütercim - Tercümanl k Cambridge Language Academy de e itmen ve tercüman Mustafa Zileli - Elektrik ve Elektronik Türk Telekom da portföy yönetimi ve fiyatland rma uzman yard mc s ( stanbul) 2010 Gökhan Alakufl - Siyaset Bilimi Eczac bafl Intema da proje sorumlusu ( stanbul) Eliz Topcu - Endüstri Botafl ta kalite e itim ve gelifltirme uzman yard mc s Gülay Ak n fiahin - ngilizce Ö retimi (YL)* Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda okutman (Trabzon) Sinem Özkaya - Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Özkaya T p Merkezi nde yönetici Özge Atalay - Uluslararas liflkiler Hürriyet te muhabir 39 Didem Özkoç - Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Çal k YEDAfi ta uzman yard mc s (Samsun) Alper Akyürek - flletme T.C. Ekonomi Bakanl 'nda d fl ticaret uzman yard mc s Gülflen Topal - flletme KPMG de denetim uzman yard mc s Dilara Kankoç - Hukuk T.C. Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nda uzman hukukçu yard mc s 2011 Nazl K l ç - Uluslararas liflkiler Ernst & Young da vergi uzman yard mc s Ezgi Özge Öztürk - Bilgisayar Globsis te oyun gelifltirme mühendisi Mehmet Demirtafl - Elektrik ve Elektronik Konya Üniversitesi nin Mühendislik Fakültesi nde araflt rma görevlisi Ecem Çeltikci - Hukuk Özen&Çeltikci Avukatl k Bürosu nda avukat Ayflegül Özler - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Parkett Flooring de iç mimar Burak Ceylano lu - flletme Bilgi Yönetimi Aselsan da bilgi yönetimi uzman yard mc s Asl Kaday fç o lu - flletme Gönka Klima A.fi. de insan kaynaklar finans koordinatörü Birce Tümer - flletme Deloitte da vergi uzman yard mc s Sevim Günefl - ngilizce Ö retimi (YL)* Dicle Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda okutman (Diyarbak r) Fat ma Nur Çolako lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri AYESAfi ta yaz l m kalite uzman Mehmet Deniz Aksoy - Elektrik ve Elektronik (2007) Nisan ay nda vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. (YL) * : Yüksek Lisans (D) ** : Doktora

11 Hocabey An s na BSO'nun 3 Nisan konseri, üniversitemizin kurucusu Prof. hsan Do ramac 'n n an s na gerçeklefltirildi. BSO, bu anlaml konserde Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde Dvorak' n Yeni Dünya'dan bafll kl "Op.95, Mi minör 9. Senfoni"sini icra etti. Akiko Suwanai Bilkent teydi Dünya Kad nlar Günü Çaykovski Keman Yar flmas nda birinci olan en genç sanatç Akiko Suwanai, literatürün baflyap tlar ndan Sibelius'un Keman Konçertosu nu BSO ile birlikte yorumlad. 17 Mart tarihli konserde BSO'yu orkestra flefi, kompozitör ve e itimci kimlikleriyle tan nan Lior Shambadal yönetti. BSO, Dünya Kad nlar Günü temal konserini kad n flef, besteci ve sanatç lara ay rd. 10 Mart tarihli konseri genç flef Anu Tali yönetti. Uluslararas baflar lara imza atm fl genç kuflak bestecilerden Füsun Köksal' n iki piyano ve oda toplulu u için yazd "Moire" bafll kl eserini yorumlayan BSO, Prokofyef'in "Op.64, Romeo ve Juliet Süitleri"ni de seslendirdi. Beyazperdeden Notalar 40 Bilkent Senfoni, Averbukh Buz Balesi dansç lar yla birlikte bir ilke imza att. 29. Uluslararas Ankara Müzik Festivali kapsam nda ATO Congresium'da gerçeklefltirilen Film Müzikleri Konseri'nde Türkiye'de ilk kez bir konser mekan na buz pisti kuruldu. Ifl n Metin yönetimindeki konserde Dünya Artistik Patinaj fiampiyonu 4 dansç çift ve flampiyon Khuznetsov, performanslar n BSO'nun seslendirdi i film müzikleri eflli inde sergilediler.

12 Boris Berman fiöleni Solist ve e itmen kimlikleriyle uluslararas üne sahip piyanist Prof. Boris Berman, ustal k s n f dersleri (16-22 May s) ve bir konser (25 May s) vermek üzere Bilkent'teydi. Yale Müzik Okulu Piyano Bölümü Baflkan Berman, bir hafta süren ustal k s n f ndan sonra verdi i konserde, Sanat Yönetmeni Ifl n Metin in flefli inde BSO ile Prokofyef'in "Op.53, Si bemol majör 4. Piyano Konçertosu"nu seslendirdi. Bilkent Senfoni, bu konserde Rahmaninof'un "Op.45, Senfonik Danslar" n da yorumlad. Weber, Sinangil ve Rahmaninof BSO nun 5 May s konserini, Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü ö retim üyelerinden, Devlet Sanatç s Prof. Gürer Aykal yönetti. Konserin solisti, piyanist Alexander Ghindin idi. Bir sezonda 100'ü aflk n konser gerçeklefltiren Ghindin, BSO ile Rahmaninof'un "Op.18, do minör 2. Piyano Konçertosu"nu yorumlad. Konserde ayr ca Carl Maria von Weber'in "Der Freischütz Uvertürü" seslendirildi ve Ali Do an Sinangil'in "4. Senfoni"sinin dünya prömiyeri yap ld. Bir Empresyonizm Akflam Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 2 Mart taki konserinde Türk ve Frans z empresyonist bestecilerin eserlerini seslendirdi. Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserin solisti, keman sanatç s Mirjam Tschopp idi. Mersin den BSO Geçti Festivallerin aranan toplulu u BSO, 11. Uluslararas Mersin Müzik Festivali'ne iki konser ile kat ld. Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserlerin solistleri viyolonsel sanatç s László Fenyö ile ünlü soprano Michéle Crider idi. 17 May s tarihli konserde Dvorak' n "Op.104, Si minör Viyolonsel Konçertosu" ile "Yeni Dünya'dan" bafll kl "Op.95, Mi minör 9. Senfoni"si seslendirildi. 18 May s taki kapan fl konserinde ise Crider ve BSO nun yorumlad yap tlar Mozart, Mascagni, Puccini, Bellini ve Verdi'ye aitti. May s ve Müzik Bilkent Yeni Müzik Günleri nin ikincisi 28, 29 ve 30 May s tarihlerinde gerçeklefltirildi. Etkinliklerde ça dafl müzi in öncü kompozitörleri ile son y llarda dikkat çeken bestecilerin eserleri yer ald. 28 May s taki aç l fl konserini klasik müzik dünyas n n en be enilen topluluklar ndan biri konumuna gelen Ankara Üniversitesi Solistleri verdi. 29 May s ta Bilkent Solistleri aç klamal bir konsere imza atarken, 30 May s günü ise bestecilerin seminerlerine ayr ld. 41 Gitarlar n Gecesi Bilkent Senfoni Orkestras, 12 May s konserinde gitar repertuvar n n sevilen eserlerine yer verdi. Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki konserin solistleri Rusya'n n önde gelen gitar sanatç lar ndan Olga Kamornik, Asya Selyutina ile ülkemizin önemli gitaristleri Soner Egesel, Ka an Korad ve Kürflad Terci ydi. Konser, kariyerlerini solo ve Koshkin Gitar kilisi olarak sürdüren Kamornik ve Selyutina'n n birlikte seslendirdikleri Rodrigo'nun Concierto Madrigal eseriyle bafllad y llar nda Bilkent Gitar Üçlüsü olarak tan nan Egesel, Korad ve Terci de sanatç lara kat ld ; ünlü Rus gitarist ve besteci Nikita Koshkin'in "Befl Gitar çin Konçertino" bafll kl yap t ile konser yeni bir renk kazand. Konserin ikinci yar s nda Frans z besteci Bizet'e ait L Arlésinne Süitleri" Bilkent Senfoni taraf ndan yorumland. Film Müzikleri Bilkent Senfoni Orkestras, 28 Haziran'da Bilkent Odeon da verdi i film müzikleri içerikli konserde 2001: A Space Odyssey, Indiana Jones, The Prince of Egypt, Titanic, Star Wars, Gladiator, Frantic, Cinema Paradiso, Superman, Evita, Mission Impossible, Lord of the Rings, Schindler s List, Memoirs of a Geisha, Bodyguard, Pirates of the Caribbean gibi efsanevi filmlerin müziklerini BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde seslendirdi.

13 Deniz Atlanta Hotel, K z lay-ankara da konaklamada nakitte %30, kredi kart nda %20 Impress Turizm Seyahat Acentas, fiiflli- stanbul da Lykia World Ölüdeniz, Fethiye-Mu la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir de nakitte ve kredi kart nda %5 Rixos Elysium Suites, Taksim- stanbul da konaklama, SPA, restoran ve ekstra harcamalarda nakitte ve kredi kart nda %15 De erli Mezunlar, Bilkent Üniversitesi Rektörlü ü ne ba l Yay n Birimi taraf ndan y lda iki kez haz rlanan Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için üniversitenin mezun kimlik kart na sahip olman z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart edinmek veya kay tl bilgilerinizi güncellemek için adresindeki formu veya iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba lant kurabilirsiniz. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da özel Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Jesston Travel Agency, Kavakl dere-ankara da özel Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda yurtiçi ve yurtd fl konaklamada %5, araç kiralama ve havaalan transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd fl turlar %10, toplant ve kongre organizasyonlar nda %10, yurtd fl uçak biletinde %5 Divekolik Dal fl Merkezi, Zincirlikuyu- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %20 Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada özel Alt n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme- zmir de konaklama, yiyecek, içecek, sa l kl yaflam ve termal merkezinde nakitte %15, kredi kart nda %10 Anemon zmir Otel, Kahramanlar- zmir de özel Crowne Plaza zmir Oteli, zmir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda kap fiyat üzerinden %50, termal spa ve wellness'ta %10 Flow Datça Surf Club, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %20 Fora Apart Otel, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 G da ve E lence Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 (pazar kahvalt lar ve özel gün fiks menüleri hariç), Med G da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da tabldot serviste liste fiyatlar üzerinden nakitte %2 42

14 Ankara Sandal Bal khane, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 Myköfte, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 Nevzine, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 Gölparksidelya, Gölbafl -Ankara da restoran, barbekü, havuz, brunch ve konaklamada nakitte %15, kredi kart nda %15 Miro Restaurant, Oran-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Mountolive, Burhaniye-Bal kesir de zeytin ve zeytin çeflitlerinde nakitte %10, zeytinya çeflitlerinde nakitte %5, zeytin yapra çay ve %100 saf zeytinya l el yap m sabunlarda nakitte %18 Bal kç Restaurant Ali R za n n Yeri, Bodrum-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 Sa l k ve Kiflisel Bak m Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara da yiyecek, içecek, bowling, dü ün, niflan, toplant ve iftar yemeklerinde nakitte ve kredi kart nda %10 Bilkent Estetik ve Güzellik Merkezi, Bilkent-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere- Ankara da manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart nda %30 Before & After Sa l kl Yaflam ve Spor Merkezi, Y ld z- Ankara da hypoxi çal flmalar, kiflisel çal flmalar, pilates, yoga ve cilt bak m nda nakitte %20, kredi kart nda %10 Gülbahçe Optik, Osmangazi-Bursa da nakitte %25, kredi kart nda %15 ve +3 taksit, B-Fit Sa l k ve Spor Yat r m Tic. A.fi. Cihangir- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %10 Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da biyokimya-mikrokimya laboratuvar, patoloji laboratuvar, ultrasonografi, doppler, röntgen, mamografi, eko-eforholter ve kemik yo unlu u testlerinde nakitte %20 Lush Türkiye, stanbul-ankara- zmir de nakitte ve kredi kart nda %10 ( nternet üzerinden yap lan sat fllar hariç.) E itim ve Dan flmanl k Academy Worldwide Yurtd fl E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da nakitte %10 Poseidon Yurtd fl E itim Dan flmanl, Kavakl dere- Ankara'da yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar, çal flma-seyahat programlar ve staj programlar nda nakitte %5 Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K z lay-ankara da, yurtd fl e itim baflvurusu ve dan flmanl k ücretinde nakitte %10 Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti., Y.Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara ve stanbul da, üniversite baflvurular dan flmanl k ücretlerinde özel Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara da alt n, p rlanta ve gümüfl tak çeflitlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 O uz Gümüfl, Cepa AVM-Ankara da nakitte ve kredi kart nda % 25 Hera Moda, Çankaya-Ankara da gelinlik, niflanl k, abiye, damatl k ve kifliye özel tasar mda nakitte %20, kredi kart nda %15 43

15 Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 Genevieve Lethu, Kentpark AVM-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 Jeyteks Tekstil San. ve D fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %10 Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü- stanbul da kampanyal -f rsat li ve 0,30 ct ürünler d fl ndaki tüm ürünlerde nakitte ve kredi kart nda %20 Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da nakitte ve kredi kart nda %10 Reklam, Tasar m ve Organizasyon CLB Reklam,Dekorasyon, Organizasyon Hizmetleri Ltd. fiti.,çankaya-ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 Yediart bir Tasar m, Reklam ve Tan t m Hizmetleri, Befliktafl- stanbul da logo ve kurumsal kimlik çal flmas, reklam ve tan t m kampanya tasar mlar ve her türlü tasar m hizmetinde nakitte %20, kredi kart nda %15 Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Tic. Ltd. fiti., Çankaya- Ankara'da kasko, yang n, iflyeri, konut ve inflaat sigortalar nda nakitte ve kredi kart nda %5 Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye- stanbul da nakitte ve kredi kart nda, tüm kasko sigortalar nda, ev sigortalar nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa l k sigortas nda %10, elektronik cihaz sigortalar nda %5 Bilgisayar Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., K z lay- Ankara da veri kurtarma hizmetinde, elektronik kart onar m hizmetinde ve yaz l mlarda problem giderilmesi ya da kurulumunda %50, kiflisel, kurumsal veya e-ticaret internet sitesinde %40 bilgisayar problemlerinde telefon deste i ücretsiz. Çeviri Evircevir.com, Çankaya-Ankara da internet üzerinden çeviri hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 Dilmen Tercüme Hizmetleri ve Biliflim Teknolojileri San. Tic. Ltd. fiti., Befliktafl- stanbul da yeminli tercüme, yaz l tercüme, akademik tercüme,simültane tercüme ve deflifre hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 Matbaa Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi- Bursa da matbaa malzemelerinde %10 Sanat Ürünleri Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 Kuzey Doruk Sigortac l k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe- Ankara da ferdi kaza sigortalar nda %15, konut ve iflyeri sigortalar nda %15, sa l k sigortas nda ilk girifllerde %20 44

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor.

Korhan Öner. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü nü 1992 de bitiren Korhan Öner, kariyerini Kanada da sürdürüyor. Korhan Öner Turizm ve Otel flletmecili i 1992 Korhan Öner, fiubat 2009 dan bu yana Kuzey Amerika n n

Detaylı

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,

Detaylı

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr

mezunlardan haberler ABD de Sanat Üçüncü Albümü Çıktı Bilimin Işığında dergi@bilkent.edu.tr mezunlardan haberler dergi@bilkent.edu.tr ABD de Sanat Sanat yaşamını 1996 dan bu yana ABD de sürdüren Osman Akan (Grafik Tasarım 1994), Fragmenta adlı yapıtıyla Alaska eyaletine bağlı Anchorage şehrinin

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor.

bilkent ten sonra... Gürkan Ensari Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. bilkent ten sonra... Lisans diplomasını İşletme Fakültesi nden 2001 de alan Gürkan Ensari, kariyerini 6 yıldır İngiltere de sürdürüyor. Gürkan Ensari İşletme 2001 Gürkan Ensari, Standard Chartered Bank

Detaylı

Gizem Gürkan. Haydar Çelik

Gizem Gürkan. Haydar Çelik İş yaşamına Manisa da başlayan yeni mezunlarımızdan Gizem Gürkan (Makine Mühendisliği 2013), Vestel Dış Ticaret A.Ş. de uluslararası satış mühendisi. Vestel in Almanya ofisine bağlı müşterilerinden ve

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr.

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. içindekiler 2 12 16 22 28 üniversiteden haberler bir konu Nanoteknoloji portre Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. Ifl n Metin bilkent te dans Endüstri Mühendisli i Bölümü Ö retim

Detaylı

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program

Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006. 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program Say 24 / Issue Nisan 2006 / April 2006 1996 - IB Diploma Program 2002 - IB Middle Years Program 2005 - IB Primary Years Program 2000 - Eyübo lu Koleji 2003 - Çaml ca lkö retim Okulu Eyübo lu E itim Kurumlar,

Detaylı

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA

KHAS33 KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... EYLÜL - EK M 08. BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KHAS33 EYLÜL - EK M 08 BAfiBAKAN RECEP TAYY P ERDO AN IN KATILIMIYLA KAD R HAS ÜN VERS TES E T M VE KÜLTÜR MERKEZ AÇILDI... BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum.

portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. portre lk etapta ileri düzeydeki mevcut araflt rma hareketlili ini ve araflt rma merkezlerini daha da art rmay hedefliyorum. Mühendislik Fakültesi'nin yeni dekan Prof. Dr. Levent Onural ile akademik yaflant

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ

YILIN STARLARI YILIN BAKANI ERTU RUL GÜNAY DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI 251.568 OYLA BELİRLENDİ STARLARI DEV ANKET KATILIM REKORUYLA SONUÇLANDI STARLARI 251.568 OYLA BELİRLENDİ 7 fiubat günü bafllayan Y l n Starlar Anketi 24 Nisan akflam sona erdi. ABD den Çin e kadar dünyan n dört bir yan ndan www.ekovitrin.com

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Click here to unlock PDFKit.NET

Click here to unlock PDFKit.NET 26 KULE 2009 Ç NDEK LER KULE 2 3 4 6 7 8 9 Rektörün Mesaj Ö renci Konseyi Kampüsten Notlar Haber Koç Üniversitesi gelece in ifl dünyas liderlerlerini yetifltiriyor Haber Yeni rektörümüz: Prof. Dr. Umran

Detaylı

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi

KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010. Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi KHAS36 EK M-KASIM-ARALIK 2009 / OCAK 2010 Kadir Has Üniversitesi nde Nöbet De iflimi BU SAYIDA 3 Kadir Has Üniversitesi ad na sahibi Prof. Dr. Yücel Y lmaz Yay n Kurulu Üyeleri Hulûsi Turgut Deniz Bayrakdar

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı