Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Datça dan Dünyaya Bir K sa Film. dergi@bilkent.edu.tr. Sahneden... DO da Bilkentli Bir Yönetici"

Transkript

1 Sahneden... Datça dan Dünyaya Bir K sa Film Tiyatro Bölümü 2011 mezunlar ndan B. Erdi Mamiko lu, Sadri Al fl k Anadolu Tiyatro Ödülleri nde Gençlik Özel Ödülü nü ald. Mamiko lu, bu y l ikincisi düzenlenen bu organizasyonda, 25 yafl na s d rd parlak çal flmalar sonucunda ödüle de er görüldü. Mamiko lu, 2006 da 81. Cadde, 14. Bina, 12 Numaral Daire adl oyunuyla Devlet Tiyatrolar n n en genç oyun yazar oldu. stanbul Devlet Tiyatrosu nda izleyiciyle buluflan bu yap ttan sonra kaleme ald Hiç Kimsenin Öyküsü, 2010 da European Theatre Convention taraf ndan Avrupa n n en iyi 120 ça dafl eseri aras nda gösterildi ve Bursa Devlet Tiyatrosu nca sahnelendi. Genç sanatç, yazd ve yönetti i Prenses Agnes ve Soytar s Dolore ve Anton Çehov un Evlenme Teklifi bafll kl oyunlar n ise üniversitemizde sahneye koymufltu. Arkeoloji Bölümü 2008 mezunlar ndan Sezen Kayhan n yazd ve yönetti i Erik Zaman (Time of the Plums) adl k sa film, dünya sinemas n n önemli etkinlikleri Cannes (Fransa) ve Tribeca (ABD) film festivallerinde gösterildi; Almanya, Bulgaristan, Hindistan, Slovenya ve Polonya da da sanatseverlerle bulufltu. Yurtd fl nda ve ülkemizde senaryo, yeni medya ve videografinin yan s ra engelli ve yafll lara yönelik teknoloji kullan m alanlar nda ödüller alan film, zaman kavram na getirdi i düflsel ve nesilleraras bak flla öne ç k yor. Mu la n n Datça ilçesine ba l Eski Datça ve K zlan mahallelerinde halktan oyuncular n da katk s yla çekilen Erik Zaman, Türkiye prömiyerini Datça Belediyesi nin 6. Alt n Badem Sinema ve Kültür Festivali nde yapm flt (Eylül 2011). ABD ve talya daki sinema ve televizyon sektörü deneyimleri ertesinde ülkemize dönen Kayhan, ayn alanda çal flmaya devam ediyor ve Bahçeflehir Üniversitesi nde yüksek lisans yap yor. DO da Bilkentli Bir Yönetici 30 Metin Oktay (Siyaset Bilimi 1998, yüksek lisans), stanbul Deniz Otobüsleri A.fi. nin ticari ifllerden sorumlu genel müdür yard mc l na getirildi. Görevini gelir ve hat yönetimi, sat fl ve pazarlama, sözleflmeler ve kurumsal finans alanlar nda sürdüren Oktay, ngiltere de KPMG, Deutsche Bank ve Rolls-Royce gibi prestijli kurumlarda çal flm fl ve Oxford Üniversitesi nde MBA yapm flt.

2 Taze Bir Ad m Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Gizem Coflkun, L Oréal e tüketici ürünleri zincir ma azalar müdürü unvan yla geçti. Yeni iflinden önce yaklafl k dört y l Eczac bafl Giriflim Pazarlama da zincir ma azalar müflteri temsilcili i yapan Coflkun, Henkel in kadrosunda da yer alm flt. Hukuk ve Finans Bir Arada Hollanda dan Mezun Haberleri Endüstri Bölümü 2003 mezunlar Hayri Culum ve efli Derya Hac o lu Culum, Hollanda da sürdürdükleri kariyerlerinde yeni ad mlar att lar. IBM deki stratejik yönetici dan flmanl görevinden ayr lan Hayri Culum, fiyatland rma dan flmanl sektörüne geçerek Simon- Kucher & Partners n yönetim kadrosuna kat ld. Derya Hac o lu Culum ise Nike bünyesinde Avrupa ifl planlama müdürlü üne getirildi ve Erasmus Üniversitesi ne ba l Rotterdam School of Management dan E-MBA diplomas ald. Sanat n Rengi Bilimin zinde Dr. Sedat Nizamo lu (Elektrik ve Elektronik 2005, Lisans; doktora Fizik 2007, yüksek lisans; Elektrik ve Elektronik 2011, doktora), Massachusetts Institute of Technology ve Harvard Üniversitesi nden bilimsel hakemlerce Bullock-Wellman Fellowship ödülüne de er görüldü. Genç bilim insan, Fotonik mplantlar: Flep Cerrahisi çin Tedavi ve Tan Amaçl Biyobozunur Ayg tlar bafll kl projesiyle ödül ald. Bu proje, implant kullan lan ameliyatlarda fleplerin (vücudun bir yerinden baflka bir yerine, kendi kan dolafl m bozulmadan nakledilen dokular) iyileflme sürecini k saltmaya ve gerçek zamanl izlemeye yard mc olacak. Doktora sonras araflt rmalar n Harvard Medical School da sürdüren Dr. Nizamo lu, lisansüstü çal flmalar n Doç. Dr. Hilmi Volkan Demir dan flmanl nda tamamlam flt. Aynur fiaml ( flletme 2002), hukuk alan nda 30 ülkede faaliyet gösteren Allen & Overy LLP nin Türkiye aya nda finans ve idari ifller müdürlü üne getirildi. Yeni görevinden önce Multi Asset Management Türkiye de k demli ifl kontrolörlü ü yapm fl olan fiaml, Ernst & Young da bafllad kariyerini Multi Development bünyesinde sürdürüp Türkiye finans müdürlü üne yükselmiflti. Ankara dan stanbul a Asl Kutluay (Grafik Tasar m 1994, yüksek lisans), Anadolu da ve dünyada iz b rakm fl kad nlar n hayat hikayelerinden ilham alarak baflkentte K rm z Pabuçlu Kad nlar bafll kl bir resim sergisi açt. Seçti i karakterlere k rm z ayakkab lar giydirerek çocuksu bir renk katan Kutluay, sanatseverlerle CerModern in katk lar yla 8 Mart Dünya Kad nlar Günü çerçevesinde bulufltu. Kutluay, geçti imiz y l ise Harem in Kap lar adl sergisinden eserleriyle Uluslararas Floransa Bienali nde yer alm flt. Çal flmalar bugüne dek ABD, Belçika, Fransa, ngiltere, skoçya, Kanada, Slovakya ve Türkiye de sergilenen baflar l sanatç, Ankara da kurdu u ASK adl tasar m ofisinde profesyonel yaflam na devam ediyor. Nazl Atayman (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 2003), 7 y l görev yapt Ayd n Yaz l m ve Elektronik San. A.fi. den ayr larak SAP Türkiye nin kadrosuna kat ld. Atayman, yeni flirketinde kontrat uzman olarak çal fl yor. 31

3 Film Setlerinde Baflka Bir Ülkede Parlak Bir Kariyere Do ru Tuba Kufl ( flletme 2004), Hewlett-Packard (HP) Kiflisel Sistemler Grubu nun Orta Do u ticari pazarlama yöneticisi olarak Dubai de çal flmaya bafllad. Yeni görevinden önce HP Türkiye nin Kurumsal Sunucu ve Veri Depolama Grubu pazarlama kampanyalar yöneticili ini üstlenen Kufl, BP Petrolleri A.fi. de bafllad pazarlama kariyerini Marks & Spencer Türkiye nin Ukrayna dan sorumlu ürün uzman unvan yla sürdürmüfltü. Sevgi Usta (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2007), Birleflmifl Milletler G da ve Tar m Örgütü nde operasyon sorumlusu pozisyonuna getirildi. ODTÜ deki Avrupa bütünleflmesi içerikli yüksek lisans s ras nda üniversitenin Avrupa Çal flmalar Merkezi nde araflt rma asistan olarak görev yapan Usta, talya n n D fliflleri Bakanl ndan kazand burs ile Luiss Guido Carli Üniversitesi nden insan haklar üzerine ikinci bir yüksek lisans derecesi de alm flt. Ruhunda Giriflimcilik Var Köken Günefl (Endüstri 2006), Türkiye'nin ilk internet sat fll erkek aksesuarlar markas Williams London ile yeni bir giriflime imza att. Piyasaya özel tasar m el yap m kol dü meleri ile merhaba diyen Günefl, küresel bir marka olmay hedefliyor. Surrey Üniversitesi'nden yüksek lisans diplomas na sahip olan Günefl, iki y l önce Çin Uzman markas yla Çin ile Türkiye aras nda d fl ticaret ve yat r m dan flmanl vermeye bafllam flt. ABD li yönetmen Spike Lee nin son filmi Redhook Summer n sanat yönetmenli ini bir Bilkentli yapt : M. S la Karakaya ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 2006). Home Box Office kanal grubu için Lee ile birlikte ünlü boksör Mike Tyson n hayat na dair bir dizinin ve Alphan Eseli nin Sar kam fl 1915/Eve Dönüfl adl filminin de yard mc sanat yönetmenli ini üstlenen Karakaya, bu günlerde Y lmaz Erdo an' n son uzun metrajl çal flmas nda sanat yönetmeni Hakan Yark n' n ekibinde yer al yor. Mezuniyeti sonras nda Parsons The New School for Design da fl k tasar m ve sinematografi yüksek lisans yapan Karakaya, ikinci yüksek lisans derecesini sahne ve set tasar m üzerine New York Üniversitesi nden alm flt. Türkiye, sveç, talya ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2009 mezunlar ndan Beril Çiçek, Stockholm Tasar m Haftas n n Greenhouse bölümüne davet edilen ilk genç Türk tasar mc oldu. "ULL" adl mobilya ve bavul tasar mlar n 7-11 fiubat tarihleri aras nda sanatseverlere sunan Çiçek, Milano'da yafl yor ve ünlü talyan tasar mc Jacopo Foggini ile enstelasyon tasar m üzerine çal fl yor. Çiçek, Sculo Politecnica di Design dan endüstriyel tasar m alan nda yüksek lisans diplomas na da sahip. 32

4 Yeni Bir Çal flma, Yine Bir Ödül Spor, Toplum ve Fark ndal k Akile Nazl Kaya (Grafik Tasar m 2003), dinsel fanatizmi konu alan Kapan m/enclosure bafll kl k sa filmiyle Çek Cumhuriyeti nde düzenlenen Aerokratas festivalinde birinci oldu. Zlin Çorbas /Zlinska Polevka adl canland rma yap t yla yerel ve uluslararas çeflitli ödüller de alm fl olan Kaya, Prag Film Akademisi - FAMU da yüksek lisans yap yor. Kaya n n adresinden takip edebilece iniz son dönem çal flmalar na Amsterdam Uluslararas Belgesel Film Festivali'ne kat ld Gel-Git isimli eseri ve caz müzisyeni Elif Ça lar n ilk albümü için çekti i video klip örnek gösterilebilir. Bilkentli Yöneticiler fl Bafl nda JW Marriott Ankara n n yönetici kadrolar nda dört mezunumuz yer al yor: Mete Canpolat (Turizm ve Otel flletmecili i 1997), Osman Keskin (Turizm ve Otel flletmecili i 1998), Eray Do an (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) ve Ça lar Göncüler (Amerikan Kültürü ve Edebiyat 2001). Canpolat, sat n alma müdürlü ünü üstlenirken; Keskin, sat fl ve pazarlama direktörlü ü yap yor. Do an, grup sat fl direktörü. Göncüler ise sat fl direktörlü ü görevini yürütüyor. Markalarla ç çe Endüstri Bölümü 2008 mezunlar ndan Serhan Ok, stanbul da Goodjob adl bir marka yönetimi ve pazarlama iletiflimi dan flmanl flirketi kurdu. Markalar n pazarlama ve iletiflim kaynakl sorunlar na çözüm bulmay hedef seçen Ok, konumland rma, strateji, marka yönetim ve denetimi çal flmalar yürütüyor. Türk firmalar na baflta ülkemiz olmak üzere ABD, Katar, Suudi Arabistan ve Rusya pazar nda stratejiler üreten genç giriflimci, Türk flirketlerinin yurt d fl nda markalaflmas na katk sa lamaya yönelik bir gelecek plan oluflturmufl. fl yaflam na dört y l önce bu alanda ad m atan Ok, Markam da çal flm fl ve görevi çerçevesinde pek çok sektörü tan yarak giriflimine altyap oluflturmufltu. 33 Esma Parmak (Bankac l k ve Finans 2001), kat ld yard mseverlik koflular yla sosyal dayan flmaya spor eksenli katk larda bulunuyor. Ad m Ad m isimli sivil inisiyatif bünyesinde Avrasya ve Runtalya gibi maratonlarda koflan Parmak, yar flmalar öncesinde çevrelerine amaçlar n ve destekledikleri sivil toplum kurulufllar n bildirerek ba fl toplamaya çal flt klar na ve amatör sporcular olarak bu çabalar yla yaklafl k ihtiyaç sahibine yard m ulaflt rd klar na dikkat çekiyor. Benzer bir organizasyon için Cezayir den teklif alan, hedefine ise New York maratonunu yerlefltiren Parmak, Avrasya maratonunda aküsüz tekerlekli sandalye kullanan bir engelliyi iterek beraber kofltuklar n ve bu eylemle engelliler için fark ndal k yaratmaya gayret ettiklerini ayr ca vurguluyor. Parmak, profesyonel hayat n Yap Merkezi nflaat ve Sanayi A.fi. de yönetim muhasebesi ve mali denetim müdürü unvan yla sürdürüyor. Türkiye ye Döndü Küresel ve Uluslararas liflkiler Program 2007 mezunlar ndan Cem Ba datl, ABD deki kariyerini Türkiye ye tafl d. Yaklafl k befl y l Turkon Inc. de ulafl m ve tafl mac l k koordinatörlü ü yapan Ba datl, ayn sektörde devam ederek stanbul merkezli Öykü Lojistik A.fi. de lojistik operasyon uzmanl na bafllad.

5 Bir Matematik Ödülü lk Kitab n Yazd Genç Bir Akademisyen: Alptekin Küpçü Yrd. Doç. Dr Alptekin Küpçü (Bilgisayar 2004), akademik kadrosunda bulundu u Koç Üniversitesi Bilgisayar Bölümü nde ad nda bir bilimsel araflt rma grubu kurdu. Ekibindeki ö rencileriyle birlikte bulut biliflim alan na kriptolojik çözümler üreten Dr. Küpçü, Brown Üniversitesi nde yazd doktora tezini Efficient Cryptography for the Next Generation Secure Cloud: Protocols, Proofs, and Implementation bafll yla kitaplaflt rm flt (Lambert Academic Publishing, 2010). Sanat n Canlanan Çerçevesi Yrd. Doç. Dr. Kâz m Büyükboduk (Matematik 2002), say lar teorisi ve aritmetik geometrinin Kolyvagin sistemleri içerikli araflt rmalar yla Masatoshi Gündüz keda Bilim Ödülü nü kazand y l ndan beri Matematik Vakf taraf ndan verilen bu ödül, Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi ve TÜB TAK Bilim ödülü sahibi ünlü matematikçi Prof. Dr. Masatoshi Gündüz keda an s na düzenleniyor. Koç Üniversitesi Matematik Bölümü nde görev yapan Dr. Büyükboduk, doktoras n Stanford Üniversitesi nden alm flt. Aycan Baflar (Grafik Tasar m 2011), Bilkent Üniversitesi nde mezuniyet projesi olarak haz rlad Frame adl canland rma filmiyle Türkiye ve Yunanistan da sanatseverlerin karfl s na ç kt. Baflar, yaz p yönetti i, ses ve kurgusunu da üstlendi i bu ilk filmiyle Akbank K sa Film Festivali, Ankara Uluslararas Film Festivali, Be there! Corfu Animation Film Festival ve Athens Animfest etkinliklerine kat ld. Elinde çerçeveli bir kad n foto raf yla gezen yafll bir adam n iç dünyas yla hesaplaflmas n konu alan Frame, adresinden izlenebiliyor. Dört y ld r stanbul daki Graphistone adl atölyesinde do al tafllar üzerine el yap m grafik tasar mlar uygulayan Argün Albayrak (Grafik Tasar m 1991), sanatsal yarat c l n yaz n alan na tafl yarak bir roman kaleme ald : Cavidan. Albayrak, 1500 lü y llar n ortalar nda Osmanl mparatorlu u nda geçen eserini Fransa ya istihbarat göreviyle gönderilen bir kad n n etraf nda kurguluyor. Kerasus Yay nlar etiketli 330 sayfal k eserinin gelirini sosyal sorumluluk projelerine aktaran Albayrak, projesinin beyazperdeye de uyarlanaca n kaydediyor. Otelcilikte lerliyor Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü 1994 mezunlar ndan Figen Eyel, Renaissance Polat stanbul Hotel de sat fl ve pazarlama direktörlü üne getirildi. Profesyonel hayat na The Marmara stanbul da bafllayan Eyel, 1997 de girdi i Renaissance Polat stanbul da son olarak sat fl ve pazarlama müdürlü ü görevini yürütüyordu. 34

6 ngiltere de Ses Getirdi ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü 2006 mezunlar ndan Onur Özkaya, ngiltere Kraliçesi Elizabeth in tahta ç k fl n n 60. y ldönümü kapsam nda gerçeklefltirilen toplu bir sergiye davet edildi (29 Mart - 1 Nisan). Özkaya, sanatseverlere fiber cam ve metal malzemeler kullanarak ileri dijital fabrikasyon ve üretim sistemleriyle oluflturdu u mimari ve mobilya prototipleri sundu; bu parçalar n baz lar sanat galerilerinin kal c koleksiyonlarda kendilerine yer bulurken, ngiltere nin çeflitli firmalar nda seri üretim aflamas na da geldi. London Metropolitan Üniversitesi nin ö retim kadrosunda yer alan Özkaya, Londra da kurdu u tasar m stüdyosunda çal flmalar n sürdürüyor. Süratle Yükseliyor Esat Kemal Egesoy ( ktisat 1999), Do ufl Holding ifltiraklerinden Do ufl Otomotiv de yönetim kurulu baflkanl ofis müdürü pozisyonuna atand. Profesyonel yaflam na Deloitte ve PricewaterhouseCoopers da denetçilikle bafllayan Egesoy, Do ufl Holding de iç denetim görevleri de alm fl ve Do ufl nflaat a finansal kontrolör unvan yla geçmiflti. Egesoy, Servier de finansal analistlik yapt ktan sonra son olarak Do ufl Holding, Do an Holding & Unit Inv. JV de bütçe kontrol ve proje finansman müdür yard mc l na getirilmiflti. Baflar l Bir Yönetici: Kemal Bozkurt Endüstri Bölümü 1995 mezunlar ndan Kemal Bozkurt, U.N Ro-Ro nun ifl gelifltirmeden sorumlu genel müdür yard mc l na atand. Türkiye fl Bankas ndaki müfettifl yard mc l deneyiminden sonra Set Group Holding de denetim müdürlü üne bafllayan Bozkurt, Set Beton ve Set Çimento bünyesindeki çeflitli yöneticilik görevleri ertesinde Limak Bat Çimento nun Ambarl terminali genel müdürlü ünü üstlenmiflti. Bozkurt un MIP Politecnico di Milano dan yüksek lisans diplomas da bulunuyor. Giriflimcilikte H z Kesmiyor M. Tan nce (Bankac l k ve Finans 2004), giriflimlerine bir yenisini ekleyerek otelcilik sektörüne yöneldi; stanbul daki Aston Residence n ortaklar aras nda yer ald. nce, Taksim Meydan na birkaç dakikal k mesafede konumlanan bu otelin yan s ra S raselviler deki talyan mutfa eksenli Pizzeria Trio yu 2008 den beri Mehmet Ocakl (Muhasebe Bilgi Sistemleri 2005) ile iflletiyor. Reklam Ajans Kurdu Pirelli deki Bilkentliler Türk Pirelli Lastikleri A.fi., mezunlar m z n bir arada görev yapt ünlü flirketlerden biri. fiirketin kadrosunda dört Bilkentli var: Sertaç Yal m (Turizm ve Otel flletmecili i 1991), Korkut Yazan ( flletme 1995), Seçkin Serin ( ktisat 2006), Muratcan Aky l ( ktisat 2007). Yal m, teknik e itim flefli ini; Yazan, a r vas ta ürün müdürlü ünü üstleniyor. Serin, otomotiv servisleri ve filolar bölge sat fl sorumlusu olarak çal fl yor. Aky l ise bütçe ve raporlama uzmanl yap yor. 35 Grafik Tasar m Bölümü 2010 mezunlar ndan Baflak Ceylan Torun, stanbul merkezli Yediart bir Reklam Ajans n n kurucu ortaklar aras nda yer ald. Torun, Befliktafl ta faaliyet gösteren ajans nda reklam, tan t m, prodüksiyon ve grafik tasar m hizmetleri veriyor. Mezuniyeti sonras nda ünlü markalara serbest tasar mlar üreten ve geçti imiz iki y l Arka Sokaklar adl polisiye dizide yönetmen yard mc l yapan Torun, stanbul Bilgi Üniversitesi nden sinema ve televizyon üzerine yüksek lisans diplomas na da sahip.

7 Avustralya da Sanat stikrarl Bir Sat fl Kariyeri Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Bölümü 2002 mezunlar ndan Deniz Öztürk, Teradata n n Türkiye sat fl yöneticili ine atand. Ankara Üniversitesi nden co rafi bilgi sistemi uygulamalar ve veri taban tasar m üzerine yüksek lisans derecesi de bulunan Öztürk, Meteksan Sistem deki bilgi teknolojileri içerikli proje yönetimi ve dan flmanl k görevlerinden sonra çeflitli Avrupa Birli i projelerinde ifl gelifltirme ve sat fl yöneticili i de yapm flt. Bir lki Gerçeklefltirdi Güzel Sanatlar Bölümü 2004 mezunlar ndan Sinem Baykal, Avustralya da bir karma sergiye kat ld. Baykal, Melbourne daki Art Beat Gallery de fl k yayan diyotlar (LED), selefon, ayna ve bir motordan oluflan Unknown adl çal flmas yla sanatseverlerin karfl s na ç kt. Baykal n yap t nda motor dairesel devinimlerde bulunurken, fl k hüzmeleri de afla ve yukar hareket ederek yans malar n art r yor ve karanl a düflen birer y ld z izlenimi veriyor. Baflar l sanatç, eserini Ifl n sonsuza ulaflt ve tüm düflüncelerin kayboldu u bir noktada insan kendi iç sesini dinlemeye davet ettim. diyerek anlamland r yor. Kifliye Özel Tasar mlar Yrd. Doç. Dr. Ö. Osman Demirbafl ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1995, lisans; 1997, yüksek lisans; 2011, doktora), Kanada merkezli International Federation of Interior Architects/Designers (IFI) oluflumunun yönetim kuruluna seçildi. Demirbafl, 110 ülkeden üyesiyle iç mimarl k mesle inin sektörel ve akademik geliflimine katk sa lamay hedefleyen IFI da 2013 e kadar yönetim kurulu üyeli i yapacak. 50 y ll k bir tarihe sahip IFI bünyesinde bu göreve getirilmifl ilk Türk olan Demirbafl, seçimli genel kurulda TMMOB ç Mimarlar Odas n da temsil etti. zmir Ekonomi Üniversitesi nin ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Bölümü nde çal flan Demirbafl, 10 y l aflk n bir süre Bilkent Üniversitesi nin ö retim kadrosunda da bulunmufltu. Uluslararas liflkiler Bölümü mezunlar ndan Özge Acar (2006) ve lkem Söylemez (2007), Mon Bel Ange ad nda bir marka oluflturarak bayanlara özel ayakkab lar ve kemerler tasarlamaya bafllad lar. El iflçili iyle s n rl say da üretilen parçalar n markalar yla ayn adl internet sitesinde ve çeflitli butiklerde sat fla sunan genç giriflimciler, ngiltere de pazarlama iletiflim e itimlerine kat ld ktan sonra ifllerini kurmufllar. Yak nda stanbul da ma aza açmay planlad klar n vurgulayan ikiliden Acar n reklamc l k ve marka iletiflimi yönetimi üzerine Bahçeflehir Üniversitesi nden yüksek lisans derecesi de var. Sepetinde Baflar Var Bilkent in ve Bilgisayar Bölümü nün ilk lisans mezunlar ndan Tunç Akman (1990), Naksan Teknoloji nin yeni genel müdürü oldu te bir arkadafl yla kurdu u ve k sa zamanda Türkiye nin en büyük teknoloji ürünleri aksesuar da t c lar ndan biri konumuna getirdi i Elma Sepeti A.fi. nin ço unluk hissesini iki y l önce Naksan Teknoloji ye devreden Akman, bu geliflme sonras nda önce Elma Sepeti nde, 2012 bafl nda ise Naksan Teknoloji de genel müdürlük görevine getirildi. Akman n Fransa da Apple ve Alcatel Nextenso, ülkemizde ise Pfizer ve Bilkom bünyesinde yöneticilik deneyimleri de bulunuyor. 36

8 Elektronik Ticarete At ld lar Booking.com daki Mezunlar m z E-ticaret alan nda faaliyet gösteren Bonvagon giriflimi iki Bilkentli taraf ndan kuruldu: Demet Ersipahi Candemir ( flletme 1996) ve Deniz Ertaner ( ktisat 1997). Giriflimleriyle ayn ad tafl yan internet sitelerinde yetiflkinlere ve çocuklara özel ürünlerin yan s ra flehir hayat etkinlikleri, dekorasyon ve sanat eserleri sat fl yapan ikili, üyelerine sadece Türkiye den de il, yurtd fl ndan da ürünler sunuyor. 10 Y l n Ard ndan Hollanda merkezli otel rezervasyonu sitesi Booking.com un Türkiye aya nda Turizm ve Otel flletmecili i Bölümü mezunu üç Bilkentli otel temsilcisi çal fl yor: Veli Gürkan (1993), Ayfle Dölcel (1998), Arda Zor (2003). stanbul otellerinin bir k sm Gürkan n; Bodrum otelleri Dölcel in; Akdeniz Bölgesi (Antalya hariç) otelleri ise Zor un sorumluluk alanlar n oluflturuyor. Ayn Görev, Farkl Otel Bilgisayar Bölümü 2002 mezunlar Ethem Azun, Sinan Uflflakl, Kerem Yücetürk, Yi ithan Dedeo lu ve Bar fl Ça lar, Washington da bir araya geldi. Üniversitemizi yurtd fl nda baflar yla temsil eden mezunlar m zdan Azun Microsoft un sviçre (Zürih) aya nda, di erleri ise ABD (Redmond) kanad nda çal fl yorlar. Pazarlamaya Dönüfl Küresel ve Uluslararas liflkiler Program 2009 mezunlar ndan Furkan Bak r, Türk Hava Yollar ndaki gelir yönetimi ve ücret uzmanl görevinden ayr larak Bak r Otomotiv G da nflaat Ltd. fiti. adl aile flirketlerinde çal flmaya bafllad. Bak r, stanbul merkezli flirketin pazarlama müdürlü ünü ve g da ile otomotiv alanlar ndaki ifltiraklerine iliflkin ifl gelifltirme ve yat r m süreçlerini yürütüyor. Lisans e itimi s ras nda SUNY-Binghamton Türk Ö renciler Kulübü nün baflkanl n yapm fl olan Bak r, kulüp prati ini Fütüristler Derne i ve Fatih Koleji Mezunlar Derne i nde sürdürüyor dan bu yana Divan Hotel stanbul un rezervasyon ve gelirler direktörlü ünü yürüten Zeynep Y ld r mer Ad güzel (Turizm ve Otel flletmecili i 2003), ayn unvanla Mövenpick Hotel stanbul a transfer oldu. Çal flma yaflant s na 2003 te Ritz-Carlton stanbul da bafllayan Ad güzel, yedi y l boyunca resepsiyonistlikten rezervasyon müdürlü üne uzanan bir kariyer öyküsüne imza atm flt.

9 1990 Necat Kumral - ngilizce Ö retimi (YL)* Polis Akademisi Kültür Dersleri Bölümü nde yard mc doçent 1991 Selen Türel - ktisat Türkiye fl Bankas A.fi. de kurumsal krediler müdür yard mc s ( stanbul) 1992 Ata Seçkin Sezer - Elektrik ve Elektronik Turkcell de tedarik a planlama yöneticisi 1993 Ayhan Burçak - Endüstri BP de akaryak t kredi müdürü ( stanbul) fiule Altaban Karabey - ktisat (YL)* T.C. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl n n Strateji Gelifltirme Dairesi nde flube müdürü Aytu Ayd n - Bilgisayar Tekstil Bankas A.fi. de alternatif da t m kanallar ve ödemeler müdürü ( stanbul) Gülsevil Ülke - flletme Bileflim A.fi. de denetim ve risk yönetimi müdürü ( stanbul) 1994 Levent Karaa aç - Endüstri Hidromek te pazarlama müdürü Deniz Hakk Tan n - A rlama Hizmetleri Türkiye Hentbol Federasyonu nda d fl iliflkiler sorumlusu Hamide Elçin Tezel - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m (D)** Bahçeflehir Üniversitesi nde Endüstri Ürünleri Tasar m bölüm baflkan ( stanbul) 1995 Can Gür - ngilizce Ö retimi (YL)* Gazi Üniversitesi nde Modern Diller bölüm baflkan 1996 Güler Demir - Uluslararas liflkiler Ere li Demir ve Çelik Fabrikalar T.A.fi. de e itim uzman (Zonguldak) Perim Ünyaz c Berk - flletme Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.'de flube sat fl performans yönetimi müdürü Özgür Tüzemen - ktisat Garanti Teknoloji A.fi.'de ifl dan flmanl birim müdürü Cem Turgut Gelgör - ktisat Denizbank ta alt n bankac l grup müdürü ( stanbul) Esra Gültekin Yücel - ktisat Garanti Ödeme Sistemleri A.fi.'de Ankara ve Kuzey Anadolu bölge müdürü 1997 Burçin Türkkan - Turizm ve Otel flletmecili i USEH Intrenational' n kurucu baflkan (ABD) Banu Akman Ba r yan k - Turizm ve Otel flletmecili i Asterya Turizm A.fi. nin sahibi lhan Soy fl k - Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Finansbank A.fi. de Erciyes flube müdürü (Kayseri) Aziz U ur Berk - ktisat The Woo'nun genel müdürü ( stanbul) 1998 Selin Tuna fienman - Siyaset Bilimi Finansbank A.fi. de ticari pazarlama yönetmeni (Denizli) U ur Madran - Matematik Sezin ve U ur Madran çiftinin bir k z oldu. Minik Simlâ'ya ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz sa Afacan - Siyaset Bilimi Zirve Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent (Gaziantep) Banu Es Y lmaz - Uluslararas liflkiler Mersin Üniversitesi nde okutman ve Erasmus koordinatörü 2000 Kerem Bozbey - Uluslararas liflkiler George Washington Üniversitesi nde yüksek lisans ö rencisi (ABD) 2001 Todor Baflo lu - Turizm ve Otel flletmecili i Four Seasons Hotel Sultanahmet te yiyecek içecek müdür yard mc s ( stanbul) Erhan Terzio lu - A rlama Hizmetleri Yeliz ve Erhan Terzio lu çiftinin bir o lu oldu. Minik Tibet e ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Ozan Ulafl Karaibrahimo lu - A rlama Hizmetleri Sheraton Ankara Hotel & Convention Center da yiyecek içecek müdürü Burcu An l K rm z tafl - Kimya Yeditepe Üniversitesi nin Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'nde yard mc doçent Ayfle Lale fi vg n Dündar - letiflim ve Tasar m Baflkent Üniversitesi nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü nde ö retim görevlisi F. Neslihan Pekel - ngilizce Ö retimi (YL)*.D.V. Özel Bilkent lkö retim Okulu nda müdür baflyard mc s Lora Sucuyan - Bankac l k ve Finans Turkcell de sat n alma uzman ( stanbul) Mustafa Kemal Topcu - MBA Kara Kuvvetleri Komutanl n n Savunma Planlama Daire Baflkanl nda binbafl Didar Evren Günu ur - Bankac l k ve Finans MGA Yap m Ltd. fiti. de dizi prodüksiyon amiri Ömer Alibazo lu - Turizm ve Otel flletmecili i Re/Max da dan flman Ifl lay Bardak - Bankac l k ve Finans Akbank n Strateji, Ürün ve Kanal Gelifltirme Bölümü nde yönetici ( stanbul) P nar Fulya Özorhan Gebeflo lu - ktisat T.C. Baflbakanl k Hazine Müsteflarl n n Sigortac l k Genel Müdürlü ü nde uzman 2003 Tayyar Önal - Elektrik ve Elektronik TUSAfi ta EMI/EMC tasar m uzman Meryem Sevim - Turizm ve Otel flletmecili i Sofra Grup ta operasyon proje müdürü ( stanbul) Koray Alp - ktisat Karadeniz Holding de iç denetçi ( stanbul) Asl Ekinci - Amerikan Kültürü ve Edebiyat zmir Ekonomi Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda ö retim görevlisi Abdullatif Latifo lu - Endüstri Enocta da insan kaynaklar müdürü ( stanbul) Burcu Çatalc Kayan - Mütercim - Tercümanl k Enerjisa Baflkent Elektrik Da t m A.fi.'de üst düzey yönetici asistan Burak Tümer - ktisat Nike da risk yöneticisi ( stanbul) 2004 Ömer Faruk Emrah - Endüstri Do u Marmara Kalk nma Ajans nda izleme ve de erlendirme uzman (Kocaeli) Burcu Güngör - A rlama Hizmetleri B2C Biliflim Teknolojileri nde kurumsal müflteri yöneticisi Alper Ersayd - Siyaset Bilimi Gazi Üniversitesi nin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde araflt rma görevlisi Mehmet Zeki Günay - Uluslararas liflkiler Orta Do u Teknik Üniversitesi nin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde araflt rma görevlisi Emre Saral - Uluslararas liflkiler Hacettepe Üniversitesi nin Atatürk lkeleri ve nk lap Tarihi Enstitüsü nde araflt rma görevlisi M. Zeynep Atiker - Uluslararas liflkiler Kuka Yaz l m Medya Prodüksiyon Ltd. fiti. de müdür ( stanbul) Mustafa Burak Aydos - Uluslararas liflkiler Arkas Holding de yurtd fl flubeler Karadeniz bölgesi uzman ( zmir)

10 Merve Simsaro lu Aydos - Bankac l k ve Finans Arkas Holding'de k demli denetçi ( zmir) Sümeyra Duman Kurt - ktisat Dokuz Eylül Üniversitesi nin flletme Fakültesi'nde araflt rma görevlisi ( zmir) 2005 Zehra Berrin Aksoy - ngiliz Dili ve Edebiyat Çukurova Ziraat A.fi. de sat fl destek sorumlusu ( stanbul) Gökhan Gürgeç - Bilgisayar Türkiye statistik Kurumu nda bilgi ve iletiflim teknolojileri uzman Mustafa Bora Dilik - Endüstri Harika Karpuzcu Dilik - Endüstri Dilik çiftinin bir k z oldu. Minik Ya mur a ve ailesine sa l kl ve mutlu bir hayat dileriz. Gökhan Özgüldür- Uluslararas liflkiler Asl Yaman ile 12 May s'ta evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Ozan Biler - Elektrik ve Elektronik Türk Telekom da sat fl yöneticisi Ali Sabuncu - ktisat Yap Kredi Portföy Yönetimi A.fi. de müfettifl ( stanbul) Egemen Ulusan - Endüstri Türk Telekom da organizasyon ve süreç yönetimi tak m lideri ( stanbul) Ali Coflkun - Muhasebe Bilgi Sistemleri AC Tasar m Stüdyosu nun genel koordinatörü 2007 Fatma Müge Deyifl - Grafik Tasar m Deniz Harp Akademisi nde grafik tasar mc ( stanbul) Karaca Demirba - Elektrik ve Elektronik Havelsan da proje mühendisi Nezihe Fazilet - ktisat TBMM nin Kanunlar ve Kararlar Baflkanl nda yasama uzman yard mc s Niyazi Arda Kefo lu - flletme Bilgi Yönetimi Bimel Ltd. fiti. nin sahibi Murat Erdem - Endüstri Türkiye fl Bankas A.fi. de kredi risk yönetimi k demli uzman yard mc s ( stanbul) Gonca Barlas Ercengiz - Siyaset Bilimi Tekstil Bankas A.fi. de kurumsal ve ticari bankac l k yönetmen yard mc s ( stanbul) Bengü Kum Demir - Siyaset Bilimi T.C. Ekonomi Bakanl 'nda d fl ticaret uzman 2008 Haflim Cihan Demirköprülü - Hukuk T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl nda uzman yard mc s Duygu Köse - Hukuk London Legal International da avukat ( ngiltere) Fatih Bayram - Tarih (YL)*, (D)** stanbul Medeniyet Üniversitesi nin Uluslararas liflkiler Bölümü nde yard mc doçent ( stanbul) Hasancan Akgündüz - Bilgisayar Havelsan da Bar fl Kartal Özel Proje Müdürlü ü nde mühendis (ABD) Nimet Tahtasakal - letiflim ve Tasar m Orta Anadolu Kalk nma Ajans nda halkla iliflkiler sorumlusu (Kayseri) Osman Ö retir - flletme Arkas Holding de denetçi ( zmir) Fatma Gizem Bayer - flletme Türk Telekom da insan kaynaklar e itim ve geliflim uzman 2009 Metin Aziz Çak r - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri Dijital Yaz l m da genel müdür yard mc s ( stanbul) Mehtap Do an - Felsefe Y ld r m Beyaz t Üniversitesi nin Felsefe Bölümü nde araflt rma görevlisi Efe Eryurt - Turizm ve Otel flletmecili i Outbox da Ankara rezervasyon sorumlusu Sinem Madanlar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ven Mimarl k ta iç mimar Alp Büyükkuflo lu - Uluslararas liflkiler Farplas A.fi. de proje ve pazarlama mühendisi (Kocaeli) Arda Bilgen - Uluslararas liflkiler Bonn Üniversitesi nde doktora ö rencisi (Almanya) Emrah Küçüközkan - Uluslararas liflkiler (YL)* TBMM de milletvekili dan flman Onur Ça dafl Atu - Uluslararas liflkiler (YL)* Nano Pet te saha sat fl müdür yard mc s Habil Tunç - Uluslararas liflkiler Vak fbank ta krediler uzman yard mc s (Mersin) smail Özuygur Gülek - Uluslararas liflkiler Philip Morris International'da sat fl temsilcisi ( stanbul) Tunay Tuno lu - Hukuk Hacettepe Üniversitesi nin Hukuk Fakültesi nde araflt rma görevlisi Gözde Demirtürk - Mütercim - Tercümanl k Cambridge Language Academy de e itmen ve tercüman Mustafa Zileli - Elektrik ve Elektronik Türk Telekom da portföy yönetimi ve fiyatland rma uzman yard mc s ( stanbul) 2010 Gökhan Alakufl - Siyaset Bilimi Eczac bafl Intema da proje sorumlusu ( stanbul) Eliz Topcu - Endüstri Botafl ta kalite e itim ve gelifltirme uzman yard mc s Gülay Ak n fiahin - ngilizce Ö retimi (YL)* Karadeniz Teknik Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda okutman (Trabzon) Sinem Özkaya - Kentsel Tasar m ve Peyzaj Mimarisi Özkaya T p Merkezi nde yönetici Özge Atalay - Uluslararas liflkiler Hürriyet te muhabir 39 Didem Özkoç - Muhasebe ve Vergi Uygulamalar Çal k YEDAfi ta uzman yard mc s (Samsun) Alper Akyürek - flletme T.C. Ekonomi Bakanl 'nda d fl ticaret uzman yard mc s Gülflen Topal - flletme KPMG de denetim uzman yard mc s Dilara Kankoç - Hukuk T.C. Baflbakanl k Sermaye Piyasas Kurulu'nda uzman hukukçu yard mc s 2011 Nazl K l ç - Uluslararas liflkiler Ernst & Young da vergi uzman yard mc s Ezgi Özge Öztürk - Bilgisayar Globsis te oyun gelifltirme mühendisi Mehmet Demirtafl - Elektrik ve Elektronik Konya Üniversitesi nin Mühendislik Fakültesi nde araflt rma görevlisi Ecem Çeltikci - Hukuk Özen&Çeltikci Avukatl k Bürosu nda avukat Ayflegül Özler - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Parkett Flooring de iç mimar Burak Ceylano lu - flletme Bilgi Yönetimi Aselsan da bilgi yönetimi uzman yard mc s Asl Kaday fç o lu - flletme Gönka Klima A.fi. de insan kaynaklar finans koordinatörü Birce Tümer - flletme Deloitte da vergi uzman yard mc s Sevim Günefl - ngilizce Ö retimi (YL)* Dicle Üniversitesi nin Yabanc Diller Yüksekokulu nda okutman (Diyarbak r) Fat ma Nur Çolako lu - Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri AYESAfi ta yaz l m kalite uzman Mehmet Deniz Aksoy - Elektrik ve Elektronik (2007) Nisan ay nda vefat etti. Sevenlerine baflsa l dileriz. (YL) * : Yüksek Lisans (D) ** : Doktora

11 Hocabey An s na BSO'nun 3 Nisan konseri, üniversitemizin kurucusu Prof. hsan Do ramac 'n n an s na gerçeklefltirildi. BSO, bu anlaml konserde Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde Dvorak' n Yeni Dünya'dan bafll kl "Op.95, Mi minör 9. Senfoni"sini icra etti. Akiko Suwanai Bilkent teydi Dünya Kad nlar Günü Çaykovski Keman Yar flmas nda birinci olan en genç sanatç Akiko Suwanai, literatürün baflyap tlar ndan Sibelius'un Keman Konçertosu nu BSO ile birlikte yorumlad. 17 Mart tarihli konserde BSO'yu orkestra flefi, kompozitör ve e itimci kimlikleriyle tan nan Lior Shambadal yönetti. BSO, Dünya Kad nlar Günü temal konserini kad n flef, besteci ve sanatç lara ay rd. 10 Mart tarihli konseri genç flef Anu Tali yönetti. Uluslararas baflar lara imza atm fl genç kuflak bestecilerden Füsun Köksal' n iki piyano ve oda toplulu u için yazd "Moire" bafll kl eserini yorumlayan BSO, Prokofyef'in "Op.64, Romeo ve Juliet Süitleri"ni de seslendirdi. Beyazperdeden Notalar 40 Bilkent Senfoni, Averbukh Buz Balesi dansç lar yla birlikte bir ilke imza att. 29. Uluslararas Ankara Müzik Festivali kapsam nda ATO Congresium'da gerçeklefltirilen Film Müzikleri Konseri'nde Türkiye'de ilk kez bir konser mekan na buz pisti kuruldu. Ifl n Metin yönetimindeki konserde Dünya Artistik Patinaj fiampiyonu 4 dansç çift ve flampiyon Khuznetsov, performanslar n BSO'nun seslendirdi i film müzikleri eflli inde sergilediler.

12 Boris Berman fiöleni Solist ve e itmen kimlikleriyle uluslararas üne sahip piyanist Prof. Boris Berman, ustal k s n f dersleri (16-22 May s) ve bir konser (25 May s) vermek üzere Bilkent'teydi. Yale Müzik Okulu Piyano Bölümü Baflkan Berman, bir hafta süren ustal k s n f ndan sonra verdi i konserde, Sanat Yönetmeni Ifl n Metin in flefli inde BSO ile Prokofyef'in "Op.53, Si bemol majör 4. Piyano Konçertosu"nu seslendirdi. Bilkent Senfoni, bu konserde Rahmaninof'un "Op.45, Senfonik Danslar" n da yorumlad. Weber, Sinangil ve Rahmaninof BSO nun 5 May s konserini, Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü ö retim üyelerinden, Devlet Sanatç s Prof. Gürer Aykal yönetti. Konserin solisti, piyanist Alexander Ghindin idi. Bir sezonda 100'ü aflk n konser gerçeklefltiren Ghindin, BSO ile Rahmaninof'un "Op.18, do minör 2. Piyano Konçertosu"nu yorumlad. Konserde ayr ca Carl Maria von Weber'in "Der Freischütz Uvertürü" seslendirildi ve Ali Do an Sinangil'in "4. Senfoni"sinin dünya prömiyeri yap ld. Bir Empresyonizm Akflam Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 2 Mart taki konserinde Türk ve Frans z empresyonist bestecilerin eserlerini seslendirdi. Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserin solisti, keman sanatç s Mirjam Tschopp idi. Mersin den BSO Geçti Festivallerin aranan toplulu u BSO, 11. Uluslararas Mersin Müzik Festivali'ne iki konser ile kat ld. Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetimindeki konserlerin solistleri viyolonsel sanatç s László Fenyö ile ünlü soprano Michéle Crider idi. 17 May s tarihli konserde Dvorak' n "Op.104, Si minör Viyolonsel Konçertosu" ile "Yeni Dünya'dan" bafll kl "Op.95, Mi minör 9. Senfoni"si seslendirildi. 18 May s taki kapan fl konserinde ise Crider ve BSO nun yorumlad yap tlar Mozart, Mascagni, Puccini, Bellini ve Verdi'ye aitti. May s ve Müzik Bilkent Yeni Müzik Günleri nin ikincisi 28, 29 ve 30 May s tarihlerinde gerçeklefltirildi. Etkinliklerde ça dafl müzi in öncü kompozitörleri ile son y llarda dikkat çeken bestecilerin eserleri yer ald. 28 May s taki aç l fl konserini klasik müzik dünyas n n en be enilen topluluklar ndan biri konumuna gelen Ankara Üniversitesi Solistleri verdi. 29 May s ta Bilkent Solistleri aç klamal bir konsere imza atarken, 30 May s günü ise bestecilerin seminerlerine ayr ld. 41 Gitarlar n Gecesi Bilkent Senfoni Orkestras, 12 May s konserinde gitar repertuvar n n sevilen eserlerine yer verdi. Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki konserin solistleri Rusya'n n önde gelen gitar sanatç lar ndan Olga Kamornik, Asya Selyutina ile ülkemizin önemli gitaristleri Soner Egesel, Ka an Korad ve Kürflad Terci ydi. Konser, kariyerlerini solo ve Koshkin Gitar kilisi olarak sürdüren Kamornik ve Selyutina'n n birlikte seslendirdikleri Rodrigo'nun Concierto Madrigal eseriyle bafllad y llar nda Bilkent Gitar Üçlüsü olarak tan nan Egesel, Korad ve Terci de sanatç lara kat ld ; ünlü Rus gitarist ve besteci Nikita Koshkin'in "Befl Gitar çin Konçertino" bafll kl yap t ile konser yeni bir renk kazand. Konserin ikinci yar s nda Frans z besteci Bizet'e ait L Arlésinne Süitleri" Bilkent Senfoni taraf ndan yorumland. Film Müzikleri Bilkent Senfoni Orkestras, 28 Haziran'da Bilkent Odeon da verdi i film müzikleri içerikli konserde 2001: A Space Odyssey, Indiana Jones, The Prince of Egypt, Titanic, Star Wars, Gladiator, Frantic, Cinema Paradiso, Superman, Evita, Mission Impossible, Lord of the Rings, Schindler s List, Memoirs of a Geisha, Bodyguard, Pirates of the Caribbean gibi efsanevi filmlerin müziklerini BSO Sanat Direktörü Ifl n Metin yönetiminde seslendirdi.

13 Deniz Atlanta Hotel, K z lay-ankara da konaklamada nakitte %30, kredi kart nda %20 Impress Turizm Seyahat Acentas, fiiflli- stanbul da Lykia World Ölüdeniz, Fethiye-Mu la ve Lykia Lodge Kapadokya-Nevflehir de nakitte ve kredi kart nda %5 Rixos Elysium Suites, Taksim- stanbul da konaklama, SPA, restoran ve ekstra harcamalarda nakitte ve kredi kart nda %15 De erli Mezunlar, Bilkent Üniversitesi Rektörlü ü ne ba l Yay n Birimi taraf ndan y lda iki kez haz rlanan Dergi Bilkent in sizlere ulaflmas için üniversitenin mezun kimlik kart na sahip olman z gerekmektedir. Bu ücretsiz kart edinmek veya kay tl bilgilerinizi güncellemek için adresindeki formu veya iletiflim bilgilerini kullanarak Mezunlar Merkezi ile ba lant kurabilirsiniz. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Turizm ve Otelcilik Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Bilkent-Ankara da özel Golden Touch Turizm Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Jesston Travel Agency, Kavakl dere-ankara da özel Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Kavakl dere- Ankara da nakitte ve kredi kart nda yurtiçi ve yurtd fl konaklamada %5, araç kiralama ve havaalan transferlerinde %5, yurtiçi ve yurtd fl turlar %10, toplant ve kongre organizasyonlar nda %10, yurtd fl uçak biletinde %5 Divekolik Dal fl Merkezi, Zincirlikuyu- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %20 Grand Hotel Haliç, stanbul da konaklamada özel Alt n Yunus Resort & Thermal Hotel, Çeflme- zmir de konaklama, yiyecek, içecek, sa l kl yaflam ve termal merkezinde nakitte %15, kredi kart nda %10 Anemon zmir Otel, Kahramanlar- zmir de özel Crowne Plaza zmir Oteli, zmir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda kap fiyat üzerinden %50, termal spa ve wellness'ta %10 Flow Datça Surf Club, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %20 Fora Apart Otel, Datça-Mu la da konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 Adanos Konuk Evi, Avanos-Nevflehir de konaklamada nakitte ve kredi kart nda %10 G da ve E lence Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 (pazar kahvalt lar ve özel gün fiks menüleri hariç), Med G da San. Taah. ve Tic. Ltd. fiti., Balgat-Ankara da tabldot serviste liste fiyatlar üzerinden nakitte %2 42

14 Ankara Sandal Bal khane, Çankaya-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 Myköfte, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 Nevzine, Çankaya-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %10 Gölparksidelya, Gölbafl -Ankara da restoran, barbekü, havuz, brunch ve konaklamada nakitte %15, kredi kart nda %15 Miro Restaurant, Oran-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Mountolive, Burhaniye-Bal kesir de zeytin ve zeytin çeflitlerinde nakitte %10, zeytinya çeflitlerinde nakitte %5, zeytin yapra çay ve %100 saf zeytinya l el yap m sabunlarda nakitte %18 Bal kç Restaurant Ali R za n n Yeri, Bodrum-Mu la da nakitte %20, kredi kart nda %15 Sa l k ve Kiflisel Bak m Mars Bowling, A.O.Ç-Ankara da yiyecek, içecek, bowling, dü ün, niflan, toplant ve iftar yemeklerinde nakitte ve kredi kart nda %10 Bilkent Estetik ve Güzellik Merkezi, Bilkent-Ankara da nakitte ve kredi kart nda %10 Primer T bbi Görüntüleme Merkezi, Kavakl dere- Ankara da manyetik rezonans, bilgisayarl tomografi ve dijital röntgende nakitte ve kredi kart nda %30 Before & After Sa l kl Yaflam ve Spor Merkezi, Y ld z- Ankara da hypoxi çal flmalar, kiflisel çal flmalar, pilates, yoga ve cilt bak m nda nakitte %20, kredi kart nda %10 Gülbahçe Optik, Osmangazi-Bursa da nakitte %25, kredi kart nda %15 ve +3 taksit, B-Fit Sa l k ve Spor Yat r m Tic. A.fi. Cihangir- stanbul da nakitte %15, kredi kart nda %10 Referans Sa l k Hiz., K z ltoprak- stanbul'da biyokimya-mikrokimya laboratuvar, patoloji laboratuvar, ultrasonografi, doppler, röntgen, mamografi, eko-eforholter ve kemik yo unlu u testlerinde nakitte %20 Lush Türkiye, stanbul-ankara- zmir de nakitte ve kredi kart nda %10 ( nternet üzerinden yap lan sat fllar hariç.) E itim ve Dan flmanl k Academy Worldwide Yurtd fl E itim Dan flmanl k Ltd. fiti., Çankaya-Ankara'da nakitte %10 Poseidon Yurtd fl E itim Dan flmanl, Kavakl dere- Ankara'da yurtd fl dil okullar, yurtd fl yaz kamplar, çal flma-seyahat programlar ve staj programlar nda nakitte %5 Easy Yurtd fl E itim Dan flmanl ve Kariyer Planlama Ltd. fiti., K z lay-ankara da, yurtd fl e itim baflvurusu ve dan flmanl k ücretinde nakitte %10 Aysed E itim Dan flmanl k ve Organizasyon Tic. Ltd. fiti., Y.Ayranc -Ankara da nakitte ve kredi kart nda %15 CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara ve stanbul da, üniversite baflvurular dan flmanl k ücretlerinde özel Giyim, Tekstil ve Hediyelik Eflya Erinmez Mücevherat, Bilkent-Ankara da alt n, p rlanta ve gümüfl tak çeflitlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 O uz Gümüfl, Cepa AVM-Ankara da nakitte ve kredi kart nda % 25 Hera Moda, Çankaya-Ankara da gelinlik, niflanl k, abiye, damatl k ve kifliye özel tasar mda nakitte %20, kredi kart nda %15 43

15 Aliye Tekstil Ürün Pazarlama Ticaret Sanayi Ltd. fiti., Gaziosmanpafla-Ankara da nakitte %10, kredi kart nda %5 Genevieve Lethu, Kentpark AVM-Ankara da nakitte %20, kredi kart nda %10 Akçiçek Moda Evi, Y. Ayranc -Ankara'da nakitte ve kredi kart nda %10 Jeyteks Tekstil San. ve D fl Ticaret Ltd. fiti., 4. Levent- stanbul da nakitte ve kredi kart nda %10 Arifl Hediyelik Eflya San. Tic. A.fi., Eminönü- stanbul da kampanyal -f rsat li ve 0,30 ct ürünler d fl ndaki tüm ürünlerde nakitte ve kredi kart nda %20 Otomotiv, Araç Kiralama ve Sürücü Kurslar Günlas Otomotiv, ASF Tesisleri-Bursa da nakitte ve kredi kart nda %10 Reklam, Tasar m ve Organizasyon CLB Reklam,Dekorasyon, Organizasyon Hizmetleri Ltd. fiti.,çankaya-ankara da nakitte %15, kredi kart nda %10 Yediart bir Tasar m, Reklam ve Tan t m Hizmetleri, Befliktafl- stanbul da logo ve kurumsal kimlik çal flmas, reklam ve tan t m kampanya tasar mlar ve her türlü tasar m hizmetinde nakitte %20, kredi kart nda %15 Sigortac l k Çankaya Sigorta Acenteli i Tic. Ltd. fiti., Çankaya- Ankara'da kasko, yang n, iflyeri, konut ve inflaat sigortalar nda nakitte ve kredi kart nda %5 Öncüler Sigorta Ltd. fiti., Suadiye- stanbul da nakitte ve kredi kart nda, tüm kasko sigortalar nda, ev sigortalar nda, iflyeri poliçelerinde %15, sa l k sigortas nda %10, elektronik cihaz sigortalar nda %5 Bilgisayar Cansev Makine Bilgisayar Tic. Ltd. fiti., K z lay- Ankara da veri kurtarma hizmetinde, elektronik kart onar m hizmetinde ve yaz l mlarda problem giderilmesi ya da kurulumunda %50, kiflisel, kurumsal veya e-ticaret internet sitesinde %40 bilgisayar problemlerinde telefon deste i ücretsiz. Çeviri Evircevir.com, Çankaya-Ankara da internet üzerinden çeviri hizmetlerinde nakitte ve kredi kart nda %10 Dilmen Tercüme Hizmetleri ve Biliflim Teknolojileri San. Tic. Ltd. fiti., Befliktafl- stanbul da yeminli tercüme, yaz l tercüme, akademik tercüme,simültane tercüme ve deflifre hizmetlerinde nakitte %15, kredi kart nda %10 Matbaa Aymat Ahmet Y lmaz San. ve Tic. Ltd. fiti., Osmangazi- Bursa da matbaa malzemelerinde %10 Sanat Ürünleri Çöpadam Özel E itim Dan flmanl k ve Pazarlama, Ortaköy- stanbul da resim atölyesinden seçilecek tablo ve di er sanat eserlerinin sat fl nda nakitte %10, kredi kart nda %5 Kuzey Doruk Sigortac l k Hizmetleri Ltd. fiti., Maltepe- Ankara da ferdi kaza sigortalar nda %15, konut ve iflyeri sigortalar nda %15, sa l k sigortas nda ilk girifllerde %20 44

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r.

Akademimizde uygulanan e itim program m z dört ana bafll ktan oluflmaktad r. Sanat, insanl k tarihinin her döneminde var olmufl bir kavramd r. Toplumlar n uzun zaman dilimlerinde geçirdi i aflamalar ; yaflama biçimlerini, yaflama bak fllar n etkilemifl, yaflam biçimlerini de ifltirmifl,

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir.

Ek-1. İktisat Doktora BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN Lisans Doğrudan Başvurabilir. Ek-1 İktisat Doktora BANKACILIK İktisat Doktora BANKACILIK VE SİGORTACILIK İktisat Doktora EKONOMETRİ İktisat Doktora EKONOMİ İktisat Doktora İKTİSAT İktisat Doktora EKONOMİ VE FİNANS İktisat Doktora BANKACILIK

Detaylı

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr

3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 1. Adı Soyadı: Ali Sait Liman 2. Doğum Tarihi / Yeri: 09.01.1973 / Tercan 3. Unvanı: Yrd. Doç. E-posta : asliman@uludag.edu.tr 4. Öğrenim durumu / görev yaptığı akademik kurumlar : a- Öğrenim durumu Derece

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN

7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN 7. LİSELER ARASI SALİH ZEKİ MATEMATİK ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASININ ARDINDAN Bu yıl 7. Liseler arası Salih Zeki Matematik Projeleri Yarışması nın final sergisi 24-25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Darüşşafaka

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR

MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR 4 Haziran 2015 09.00 09.30: Kayıt 09.30 10.00: Kahvaltı 10.00 10.30: Açılış Konuşması MESLEK EĞİTİMİNDE OLANAKLAR FIRSATLAR VE SORUNLAR I. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur AYDIN (İstanbul Şişli

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

OKAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GÜNLERİ 10 BAŞLIYOR

OKAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GÜNLERİ 10 BAŞLIYOR OKAN ÜNİVERSİTESİ KARİYER GÜNLERİ 10 BAŞLIYOR Teori ile pratiği biraraya getiren eğitim anlayışıyla Türkiye'nin en genç ve dinamik üniversitelerinden olan Okan Üniversitesi, Bilişim sektörünü ele alarak

Detaylı

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ

FİLM GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ FİLM GÖSTERİMİ TÜRÜ Başlama Tarihi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ARALIK AYI KÜLTÜREL ETKİNLİKLER PROGRAMI ETKİNLİĞİN Bitiş Tarihi SAAT YAPILACAK ETKİNLİĞİN TANIMI YER ve VIDEO KONFERANS

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü

KARİYER günleri. 16-17 Nisan 2010. Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü NDS KARİYER günleri 16-17 Nisan 2010 Kariyer: Bir Yolculuk... Yol Haritanız! Notre Dame de Sion Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü 16 Nisan Cuma 2010 SAAT SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 9.30-11.00

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu

Akademik Yılı Taban Puan ve Kontenjan Tablosu 2017-2018 Akademik Yılı ve Kontenjan Tablosu Burası öğrenerek, keşfederek, paylaşarak, hayatı dolu dolu yaşayacağın yer. 21 yıldır akademik ortamı ve kadrosuyla öncü ve yenilikçi olan BİLGİ, sana 7 fakülte,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ.

Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ. Atılım Üniversitesine HOŞGELDİNİZ 2017 www.atilim.edu.tr ANKARA DA BİR ÜNİVERSİTE Sayılarla Atılım Üniversitesi 6 Fakülte 2 Yüksekokul 550 Akademisyen (Tam Zamanlı) 40 Lisans Programı 140 Laboratuvar

Detaylı

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE

EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE EMİNE ALIŞIK 2 Eylül - 14 Eylül tarihleri arasında MOR SANAT GALERİSİNDE Sanatçı, Emine Alışık ın sergi açılışı 2 Eylül tarihinde saat 18:00 de Mor sanat galerisinde. Emine Alışık, eğitimini Ayvalık ta

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE

5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 5 KASIM 2015 / PERfiEMBE 08:00-12:00 Kay t fllemleri 11:00-13:00 S GORTA fi RKETLER LE ÖZEL GÖRÜfiMELER Detayl bilgi ve Randevu için Rubikon Turizm ile irtibata geçiniz 12:00-14:00 Ö LE YEME 14:00-14:15

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..!

IndEx 16 En İyiler Senin için Buluşuyor..! IndEx 16 IndEx 16 Kulübümüzün en geniş katılımlı etkinliği olan IndEx, her sene 6 sektörden 15 Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde konuşmacının katılımı ve 10 case yarışmasıyla 3 gün boyunca

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005

EĞİTİM DÖNEMİ 2004-2005 EĞİTİM DÖNEMİ 200-2005 Açıkgöz, Kemal Portekiz Bostancı, Onur 2 İtalya Universita di Bologna 12 Demircioğlu, Doruk 2 İtalya 12 Ertürk, Nihal İspanya Universitat Rovira I Virgili Gürsel, Ozan 2 İtalya Universita

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO

YEREL ET K KURULLARLA LG L FAYDALI B LG LER fiule OKTAY, Prof. Dr., Oktay ÖZDEM R, Doç. Dr. Omega - CRO D ergimizin 7. sayısında yer alan ve T.C. Sa lık Bakanlı ı laç ve Eczacılık Genel Müdürlü ü nden Seyfullah Da ıstanlı, Hilal Aybars ve Sevinç Yazgan tarafından hazırlanan Türkiye de Kinilk laç Arafltırmaları

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program

10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program 10.000 Kad n Giriflimci Sertifika Program Gö ün Yar s Kad nlar nd r Çin Atasözü Kad nlara giriflimcilik e itimi verilmesi kifli bafl na düflen geliri 2020 y l na kadar tahminlerimizin %14 üzerinde, 2030

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın

Mehmet Gökmen Uçar. Abdurrahman Özciğer. Mehmet Sezgin. Veysel Sunman. Mustafa Aydın KKB 2012 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU Gökmen Uçar 18 Sezgin Veysel Sunman Abdurrahman Özciğer Mustafa Aydın YÖNETİM Cantekin Osman Sindel İsmail Hakkı İmamoğlu Ertuğrul Bozgedik 19 KKB 2012 FAALİYET

Detaylı