TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ Kalender Özcan ATILGAN DOKTORA TEZİ ADANA / 2012

2 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ Kalender Özcan ATILGAN Danışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA TEZİ ADANA / 2012

3 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü ne, Bu çalışma, jürimiz tarafından İşletme Anabilim Dalı nda DOKTORA TEZİ olarak kabul edilmiştir. Başkan: Prof. Dr. Serap ÇABUK (Danışman) Üye: Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL Üye: Prof. Dr. Murat DOĞANLAR Üye: Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN Üye: Doç. Dr. Hilal İNAN ONAY Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim elemanlarına ait olduklarını onaylarım. / /2012 Prof. Dr. Azmi YALÇIN Enstitü Müdürü Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ndaki hükümlere tabidir.

4 iii ÖZET MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ Kalender Özcan ATILGAN Doktora Tezi, İşletme Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Serap ÇABUK Eylül 2012, 134 sayfa Tüketicilerin markalar ile ilgili algılamaları, markalar için ödemeyi düşündükleri bedelin temellerini oluşturmaktadır. Gerçekten de bir ürün veya hizmetin fiyatına değer veya uygun olarak değerlendirilmesinde marka yoluyla taşınan bazı anlamların önemli bir etkisi olmaktadır. Tüketicinin marka hakkındaki görüşlerini bazı alt boyutlarla değerlendirme şansı sunan ve marka denkliği olarak ifade edilen yapı üzerinde çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Fakat marka denkliğinin tüketicilerin zihinsel fiyat oluşumlarına etkisi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların eksikliği bilinmektedir. Pazarlama karması elemanları arasındaki ilişkilerin daha etkili bir biçimde ortaya konulmasına da katkısı bulunacağı düşünülen bu çalışmanın amacı, marka denkliğini oluşturan algılanan kalite, marka bağlılığı ve marka farkındalığı/çağrışımı boyutlarının, tüketicilerin referans fiyat oluşumlarına etkilerinin incelenmesidir. Çalışmanın uygulaması, Mersin de yaşayan 396 hafif ticari araç sahibi ile yapılan anketler sonucunda elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın analizleri sonucunda, tüketicilerin içsel referans fiyat oluşumlarında algılanan kalite ve marka bağlılığının, dışsal referans fiyat oluşumlarında ise, marka farkındalığı/ çağrışımının anlamlı bir etkisi bulunduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonunda gelecekte gerçekleştirilecek olan çalışmalara ve işletmelere yönelik önerilerde bulunularak sonuçlar tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranışları, Marka Denkliği, Referans Fiyat, Hafif Ticari Araçlar

5 iv ABSTRACT THE INVESTIGATION OF THE EFFECT OF BRAND EQUITY DIMENSIONS ON REFERENCE PRICE FORMATION ON LIGHT COMMERCIAL VEHICLE BRANDS Kalender Özcan ATILGAN Ph. D. Thesis, Business Department Supervisor: Prof. Dr. Serap ÇABUK September 2012, 134 pages Consumers perceptions of brands form the basis of price. Indeed, when evaluating a product or service as worth the price or fit, some of the meanings carried by brand has a significant impact. Various researches conducted on building the structure expressed as brand equity, that offering the chance to review the consumer brand views by use of some sub-dimensions. However, the lack of studies about the effect of brand equity on mental price formation of consumers is known. Besides the contribution to explaining the relations between elements of the marketing mix more effectively, purpose of this study was to examine the effect of the perceived quality, brand loyalty and brand awareness/ association dimensions forming brand equity on consumers reference price formation. The implementation of the study was performed by the data obtained through face to face surveys with 396 light commercial vehicle owners living in Mersin. The findings of the research indicate the significant effect of perceived quality and brand loyalty in internal reference price and brand awareness/ association in external reference price. At the end of the study, results were discussed by providing suggestions for future research and businesses.. Keywords: Consumer Behaviour, Brand Equity, Reference Price, Light Commercial Vehicles

6 v ÖNSÖZ Değer temelli pazarlama kavramı, günümüz tüketim yapısını tanımlamada önemli bir konu olarak ortaya çıkmış ve gün geçtikçe önemi artarak devam edecektir. Değere dayalı tüketimin bir uzantısı olarak marka denkliği ve marka denkliğini oluşturan unsurlar, markaların tüketici bakış açısıyla açıklanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Marka denkliğini oluşturan unsurların, tüketicilerin zihinlerinde oluşturdukları referans fiyata etkisinin incelenmesi, değer temelli fiyatlandırma konusuna farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir. Marka denkliğini oluşturan boyutların, referans fiyat oluşumuna etkisini inceleyen bu araştırma, birçok kişinin emeği ile gerçekleştirilmiştir. Tez çalışmasının yürütülmesinde akademik birikimi, deneyimi ve özverili katkılarından dolayı değerli hocam Prof. Dr. Serap ÇABUK a, çalışmanın daha etkili olmasında, eleştiri ve önerileriyle katkılar sağlayan değerli hocalarım, Prof. Dr. Fatma DEMİRCİ OREL, Prof. Dr. Murat DOĞANLAR, Prof. Dr. Ayşe ŞAHİN, Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI, Doç. Dr. Hilal İNAN ve Yrd. Doç. Dr. Ebru ÖZGÜR GÜLER e minnettar olduğumu belirtmek isterim. Tüm hayatım boyunca değerli manevi desteklerini esirgemeyen anneme ve babama sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Kalender Özcan ATILGAN Adana, Eylül 2012

7 vi İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... iii ABSTRACT... iv ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... x ŞEKİLLER LİSTESİ... xii EKLER LİSTESİ... xiii BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1.1. Problemin Tespiti Çalışmanın Amacı Çalışmanın Önemi ve Literatüre Katkısı Çalışmanın Kısıtları Çalışmanın Planı... 5 İKİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA DENKLİĞİ KAVRAMI 2.1. Markanın Tanımı Markayı Oluşturan Unsurlar Markaların Somut ve Soyut Unsurları Markanın İşletmeler Açısından Önemi Markanın Tüketiciler Açısından Önemi Marka Değeri ve Marka Denkliği Kavramları Marka Değeri ve Marka Denkliği Kavramları Arasındaki İlişki Marka Denkliği Kavramı Marka Denkliğini Ölçen Modeller Marka Denkliğini Oluşturan Unsurlar Marka Çağrışımı (Brand Association) Marka Bağlılığı (Brand Loyalty)... 34

8 vii Marka Farkındalığı (Brand Awareness) Algılanan Kalite (Perceived Quality) Marka Denkliğinin Sonuçları ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FİYAT VE TÜKETİCİ FİYAT ALGISI 3.1. Fiyat Kavramı Fiyatın Önemi Fiyatlandırma ve Fiyatlandırmayı Etkileyen Faktörler Fiyatlandırma Yöntemleri Maliyete Dayalı Fiyatlandırma Talebe Dayalı Fiyatlandırma (Müşteri Odaklı veya Algılanan Değer Fiyatlaması) Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Pazarlamada Fiyat ve Tüketicinin Bakış Açısından Fiyatın Değerlendirilmesi Pazarlamada Tüketicilerin Fiyata Tepkilerini Açıklayan Teoriler Adaptasyon Düzeyi (Adaptation Level) Teorisi Weber Fechner Yasası Asimilasyon-Tezat (Assimilation Contrast) Teorisi Beklenti Teorisi (Prospect Theory) Çift Taraflı Haklılık İlkesi (Dual Entiltment Theory) Referans Fiyat Referans Fiyatın Önemi İçsel ve Dışsal Referans Fiyat Kavramları İçsel Referans Fiyat Dışsal Referans Fiyat Marka Denkliği-Fiyat Algısı İlişkileri Marka Bağlılığı-Referans Fiyat İlişkileri Kalite-Referans Fiyat İlişkileri Marka Farkındalığı/Çağrışımı-Referans Fiyat İlişkileri... 71

9 viii DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MARKA DENKLİĞİNİ OLUŞTURAN BOYUTLARIN REFERANS FİYAT OLUŞUMUNA ETKİSİNİN HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI ÜZERİNDE İNCELENMESİ 4.1. Araştırmanın Kapsamı Araştırmanın Önemi Araştırmanın Amacı Ve Araştırma Soruları Araştırmanın Kısıtları Araştırmanın Yöntemi Araştırma Modeli Araştırmanın Anakütlesi ve Örnekleme Süreci Veri Toplama Yöntemi Anket Formunun Oluşturulması ve Öntestler Anket Formu ve Ölçekler Elde Edilen Verilerin Analizi Faktör Analizi Güvenilirlik Analizi Araştırmanın Hipotezleri Tanımlayıcı Bilgiler Örneklemin Demografik Özellikleri Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Sahip Oldukları Hafif Ticari Araç Markalarına Yönelik Bulgular Araştırma Modelinin Test Edilmesi Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların İçsel Referans Fiyata Etkisinin İncelenmesi Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Dışsal Referans Fiyata Etkisinin İncelenmesi Hipotez Testlerinin Sonuçları BEŞİNCİ BÖLÜM SONUÇ VE ÖNERİLER 5.1. Genel Değerlendirmeler

10 ix 5.2. İşletmelere Yönelik Öneriler Tez Çalışmasının Kısıtları ve Gelecekte Gerçekleştirilecek Çalışmalara Yönelik Öneriler KAYNAKÇA EKLER ÖZGEÇMİŞ

11 x TABLOLAR LİSTESİ Sayfa Tablo 1. Ürün ve Marka Arasındaki Farklılıklar... 8 Tablo 2. Marka Tanımları Tablo 3. Marka ile İlgili Modeller Tablo 4. Ürün Testinde Markanın Önemi: Diyet Kola Markaları Arasındaki Farklılık 16 Tablo 5. Tüketiciler Açısından Markanın İşlevleri Tablo 6. Marka Denkliği ile İlgili Gerçekleştirilen Kavramsal Çalışmalar Tablo 7. Danışmanlık Firmaları Tarafından Geliştirilen Müşteri Odaklı Marka Denkliği Ölçüm Modelleri Tablo 8. Müşteri Odaklı Marka Denkliği ile İlgili Gerçekleştirilen Uygulamalı Çalışmalar Tablo 9. Marka Farkındalığı ile İlgili Kavramlar Tablo 10. Referans Fiyat ile İlgili Bazı Araştırmalar Tablo Yıllarında Türkiye de Hafif Ticari Araç Satışları (Adet) Tablo 12. Faktör Analizi Sonuçları (Bağımlı Değişkenler İçin) Tablo 13. Faktör Analizi Sonuçları (Bağımsız Değişkenler İçin) Tablo 14. Güvenilirlik Analizi Sonuçları Tablo 15. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Demografik Özellikleri Tablo 16. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Meslek Grupları Tablo 17. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Sahip Oldukları Hafif Ticari Araç Markaları Tablo 18. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kullanmakta Oldukları Hafif Ticari Aracı Satın Aldıkları Yerler Tablo 19. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Hafif Ticari Araçlarını Kullanma Nedenlerine Yönelik Kruskal Wallis Testi Sonuçları Tablo 20. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kullanmakta Oldukları Hafif Ticari Araçlarını Ödeme Şekilleri Tablo 21. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kullanmakta Oldukları Hafif Ticari Araç Markasını Tercih Etmelerinde Etkili Olduğunu Düşündükleri Faktörler Tablo 22. Varyansların Homojenliği Testi... 95

12 xi Tablo 23. Araştırmaya Katılan Tüketicilerin Kullanmakta Oldukları Hafif Ticari Araç Markalarını Tercih Etmelerinde Etkili Olduğunu Düşündükleri Faktörlere Yönelik Kruskal Wallis Testi Sonuçları Tablo 24. Değişkenlere Ait Ortalama ve Standart Sapma Değerleri Tablo 25. Regresyon Analizi Sonuçları (Bağımlı Değişken: İçsel Referans Fiyat) Tablo 26. Regresyon Analizi Sonuçları (Bağımlı Değişken: Dışsal Referans Fiyat). 100 Tablo 27. Araştırmanın Hipotezleri ve Sonuçları

13 xii ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa Şekil 1. Markanın Öncesi ve Sonrasının Marka Değer Zinciri Bağlamında Gösterilmesi Şekil 2. Marka Buzdağı Şekil 3. Markaların Doğası Şekil 4. Marka Değerinin Düzeyleri Şekil 5. Marka İmajı-Marka Denkliği İlişkisi Şekil 6. Marka Denkliğinin Kavramsal Çerçevesi Şekil 7. PCDL Modeli Şekil 8. Marka Denkliğinin Değer Yaratma Süreci Şekil 9. Apple Markasının Oluşturabileceği Çağrışımlar Şekil 10. Zihinsel Ağ Şekil 11. Bağlılık Piramidi Şekil 12. Fiyat Belirlemede Gözönünde Tutulan Faktörler Şekil 13. Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar Şekil 14. Fiyat Politikasının Belirlenmesinde Geleneksel Yaklaşım Şekil 15. Maliyete Dayalı Fiyatlandırma ile Talebe Dayalı Fiyatlandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Şekil 16. Değişim Sürecinde Fiyatın Kritik Rolü Şekil 17. Referans Fiyat ile İlgili Stratejileri Açıklayan Kavramsal Çerçeve Şekil 18. Doğrusal Olmayan Fiyat Cevap Etkisi Şekil 19. Referans Fiyat Araştırması ile İlgili Kavramsal Çerçeve Şekil 20. Referans Fiyat ile İlgili Kavramların Sınıflandırılması Şekil 21. Üç Kademeli Değer Haritası Şekil 22. Müşteri Odaklı Marka Denkliği Boyutları Arasındaki Potansiyel İlişkiler Şekil 23. Referans Fiyatları Tanımlamada Kavramsal Odaklar Şekil 24. Marka Denkliğini Oluşturan Boyutların Referans Fiyata Etkisini Gösteren Önerilen Araştırma Modeli Şekil 25. Marka Denkliği Oluşturan Boyutların Referans Fiyata Etkisini Gösteren Nihai Araştırma Modeli... 88

14 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Tüketicilerin ürünler ile ilgili değerlendirmelerinde, ürünlerin markalarının tüketici zihninde oluşturduğu izlenimleri sonucu ortaya çıkan değişkenlerin ele alınması gerekmektedir. Ürün ve tüketici arasında oluşturulacak bağın başarısında, etkili marka yönetimi ve yansımaları önemli rol oynamaktadır. Peter Fisk (2008, s. 256), bir markanın amacını, tüketicilerin zihnine yerleşmek, yeterince uzun bir süre orada kalabilmek, hızla hatırlanmak ve o an (satın alım karar anı) geldiğinde ikna edebilecek kadar güçlü olmayı başarmak olarak belirtmektedir. Tüketiciler, satın alma kararları alırken çeşitli süreçlerden geçmektedirler (Odabaşı ve Barış, 2007, s. 333). Markalar müşterilere, arama süreçlerinde yardım ederek değer yaratırlar (Doyle, 2003, s. 396). Tüketici gözünde bazı markalar daha iyi bilinmekte, tanınmakta ve daha çok saygı görmektedir. Dolayısıyla pazardaki markalar tüketiciye ifade ettiği değer yönünden de farklılık göstermektedir (Kavas, 2004, s. 18). Marka denkliği, ürüne marka tarafından eklenen değer olarak tanımlanmaktadır (Farquhar, 1990, s. RC7). Marka denkliği kavramının son yıllarda üzerinde önemle durulan bir konu olmasının sonucu olarak bu alanda yapılan çalışmaların da sayısı artmıştır. Yapılan çalışmalar marka denkliği boyutları üzerine odaklanmıştır (Özgüven, 2010, s. 142). Tüketici algısı ile ilgili olarak, Aaker (1991), bir markalı ve eşdeğer bir markasız ürüne yönelik tüketici tercih ölçeği için bir ölçüm yöntemi kullanmıştır. Marka denkliğinin ölçümünde, algısal ve davranışsal boyutların her ikisini birlikte kullanan çok az çalışmadan biri olan Aaker (2009) ın modelinde, marka denkliğinin en önemli bileşenleri olarak marka farkındalığı, marka çağrışımı, algılanan kalite ve marka bağlılığı (sadakati) olarak belirlenmiştir. Yoo vd. (2000), Aaker (1991) tarafından geliştirilen marka denkliği modelini ampirik olarak test etmiş ve çok boyutlu müşteri odaklı marka denkliği ölçeğinin genellenebilirliğini araştırmışlardır. Pazarlamacılar marka denkliği terimini kullandıklarında, marka tanımı veya marka gücünü ifade etmekte olup, tüketici marka denkliğini açıklamada kullanmaktadırlar. Bu bağlamda, marka denkliği terimi muhasebeciler tarafından

15 2 kullanılan varlık değerleme anlamından farklılık göstermektedir (Wood, 2000, s. 662). Pitta ve Katsanis (1995, s. 56) marka denkliğinin, marka seçim şansını artırdığını ve böylece marka sadakatini sağlayarak markanın rekabetçi tehditlerden yalıtıldığını belirtmektedirler. Fiyat, işletmenin kazancını doğrudan etkilemesi nedeniyle pazarlamacılar açısından önemli bir konudur (Lowengart ve Mizrahi, 2000, s. 525). Pazarlamada fiyat konusu ile ilgili olarak diğer pazarlama karması elemanlarına göre daha az çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu durum, fiyatın pazarlama ve tüketici davranışlarındaki öneminin gözardı edilmesi gerektiği anlamına gelmemelidir. Hatta fiyat, markalı bir ürünün pazarlama karması stratejisi kararları arasında en önemlisi olmaktadır (Evans, Moutinho ve Van Raaij, 1997, s ). Bir markanın fiyatı, bu markanın sağladığı faydalar ile ilişkilidir. Markalar fiyattan bağımsız değerlendirilmediği için, markanın tüketiciye sunduğu faydalara göre yüksek bir fiyat, ürün veya hizmetin değer önermesinin karşılığı olmayacaktır (Aaker, 2009, s. 118). Marka denkliği de, tüketicileri fiyat artışlarına karşı daha az duyarlı hale getirmekte ve dolayısıyla markanın primli fiyat yüklenmesini sağlamaktadır (Ailawadi vd, 2003, s. 6). Tam aksi durumda, yüksek bir marka denkliği, fiyatlar düşürüldüğünde önemli satışlar kazandırmaktadır. Çalışma kapsamında, marka denkliği konusu tüketici açısından değerlendirilerek, tüketicilerin fiyat algılamaları ile ilişkisi, referans fiyat bağlamında teorik olarak açıklanacaktır. Tez çalışmasının uygulama bölümünde, tüketicilerin zihinlerinde oluşturmuş oldukları marka denkliği boyutlarının, yine tüketicilerin zihinlerinde oluşturdukları referans fiyata etkileri bir model yardımıyla incelenecek ve test edilecektir Problemin Tespiti Günümüzün değer odaklı pazarlama çabalarında, ürünlerin tüketicilere iletilmesinde önemi her geçen gün artan bir gösterge olan markaların tüketiciler tarafından ne şekilde değerlendirildiği, pazarlama teorisyenlerinin ve yöneticilerin dikkatini çekmektedir. İşletmeci bakış açısıyla, markaların tüketicilere sunduklarının yanı sıra, tüketicilerin zihninde oluşturduklarının bilinmesi, başarılı pazarlama uygulamaları gerçekleştirilmesinde yararlı bilgi sağlayacaktır. Marka denkliği, özellikle Aaker ın (1991) teorik olarak çok boyutla değerlendirildiği bir konu olması nedeniyle

16 3 tüketicilerin zihinlerinde markaların ne şekilde algılandığının çözümlenmesinde oldukça kullanışlı bir araç olarak görülebilmektedir. Tez çalışmasının temel araştırma problemi, tüketicilerin algıladıkları marka denkliğinin referans fiyat oluşumuna etkisinin belirlenmesidir. Bu bağlamda, marka denkliğini oluşturan boyutlar ve referans fiyat konularıyla ilgili teorik çalışmalar yazın taramasıyla açıklanmıştır. Daha sonra bu bilgiler ışığında tez çalışmasının araştırma çerçevesi oluşturulmuştur Çalışmanın Amacı Değerlendirilmesinde somut değişkenlerin yanı sıra soyut değişkenlerin de dahil edildiği marka kavramı, pazarlama alanında geniş yer bulmaktadır. Markalar, tüketiciler için ürün özellikleri hakkında ipuçları sunmaktadır. Pazarlamacıların görevi de tüketici bakış açısından marka imajının artırılması için markaya değer yüklenmesi yoluyla çağrışımlar oluşturmaktır (Shamma ve Hassan, 2011, s. 12). Markanın boyutları ile tüketicilerin markaları satın almalarında etkili olabilecek diğer değişkenlerle ilişkilerini inceleyen araştırmaların çok eskilere dayanmasına karşın, markaların değerlendirilmesinde bütünleşik modellerin oluşturulması ile ilgili çalışmaların daha yakın tarihlerde gerçekleştirildiği söylenebilir. Bu çalışma ile marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışmada marka denkliği ve referans fiyat konularına kavramsal olarak açıklık getirilmiş ve hafif ticari araç markaları üzerinde gerçekleştirilen araştırmayla marka denkliğinin referans fiyat oluşumundaki etkisi test edilmiştir. Böylece tüketici zihninde yer edinen markanın, bu marka için yine tüketici zihninde oluşturacağı fiyata etkisi incelenmiştir Çalışmanın Önemi ve Literatüre Katkısı Pazarlama karmasını oluşturan ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım boyutları, pazarlama yazınında tek boyutta ele alınmakla beraber, aralarındaki ilişkilerin derinlemesine incelenmesinin gerek akademik araştırmalar açısından gerekse uygulayıcılara önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Pazarlama yazınında referans fiyat ve marka denkliği kavramlarına yönelik olarak çok sayıda çalışma

17 4 bulunmasına karşın, fiyat ve marka denkliği kavramları arasındaki ilişkileri inceleyen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır (Anselmsson, Johansson ve Persson, 2007; Ramos ve Franco, 2005). Buna karşın, pazarlama yazınında konuya yönelik ilginin artmakta olduğu gözlemlenebilmektedir. Bu tez çalışmasıyla, tüketicilerin markaları değerlendirmeleri ile zihinlerinde oluşturacakları referans fiyat arasındaki etkileşimlerin bütüncül bir çerçevede incelenmesi sonucu değer temelli pazarlama uygulamalarında önemli bir boşluğun giderilmesi beklenmektedir. Ayrıca, çalışmanın saha araştırmasında ele alınan hafif ticari araçlara yönelik de çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır. Otomotiv sektörü içinde önemli bir paya sahip olan hafif ticari araçların tercih edilme gerekçeleri ve müşteri yapısı ile ilgili çeşitli bulgular elde edilmiştir Çalışmanın Kısıtları Çalışmanın yürütülmesinde bazı kısıtlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu kısıtları araştırmanın konusundaki literatür çalışması ve araştırmanın uygulanması olmak üzere iki boyutta değerlendirmek mümkündür. Pazarlama yazınında, araştırmanın temel yapısını oluşturan marka denkliğinin boyutları ve referans fiyat konularıyla ilgili birçok araştırma bulunmasına karşın, çalışma konusu ile birebir örtüşen çalışmaların bulunması konusunda bazı zorluklar yaşanmıştır. Özellikle bazı veritabanları ve uluslararası yayınlara ulaşılabilmesiyle ilgili çeşitli kısıtlarla karşılaşılmıştır. Ayrıca yazın taramasında, pazarlama alanında fiyat (özellikle referans fiyat kavramı) konusunda gerçekleştirilmiş olan Türkçe yayınların, uluslararası yayınlara kıyasla daha az olduğu tespit edilmesi nedeniyle literatür taramasında uluslararası yayınlardan daha yoğun olarak yararlanılmıştır. Araştırmanın uygulama bölümünde ise, uygulama alanının ve örnekleminin belirlenmesi, anketlerin hazırlanması, anketlerin uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bazı güçlüklerle karşılaşılmıştır. Araştırmanın uygulama alanının gerçekleştirileceği ürün olarak, tüketicilerin algıladıkları ekonomik ve sosyal riskinin yüksek olabileceği otomobil (Kumar, 2009, s. 300) seçilmiştir. Böylece hem marka hem de fiyat konusunu kapsayacağı düşüncesiyle, araştırmadan daha belirgin sonuçlar sağlanması beklenmektedir. Otomotiv sektörü içerisinde yıllar itibariyle bakıldığında,

18 5 hafif ticari araçların önemi artmaktadır. Bu nedenle araştırma kapsamına, hafif ticari araç markaları dahil edilmiştir. Araştırmanın en önemli amacı olan marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkisini incelemek olduğundan ve büyük bir coğrafik alandaki (örneğin ülke çapında) genelleştirilebilirliğini test etmek olmamasından dolayı, araştırmanın anakütlesini Mersin ili sınırlarında yaşayan ve kamyonet hariç diğer hafif ticari araç sahibi olan tüm bireyler olarak belirlenmiştir. Pilot bölge olarak Mersin ilinin seçilmesiyle saha çalışmasının süre ve maliyet kısıtlarının da kısmi olarak ortadan kaldırılmış olduğu düşünülebilmektedir Çalışmanın Planı Marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkisini incelemeye yönelik olan çalışma, giriş ve sonuç bölümleri dışında marka denkliği ve referans fiyat konularında teorik detayların yer aldığı iki bölüm ve uygulamaya yönelik bir bölüm olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümü giriş bölümüdür. İkinci bölümde marka ve marka denkliği kavramları detaylı olarak açıklanmaktadır. Bu bölümde markanın özellikle tüketiciler açısından neyi ifade etmekte olduğu, marka değeri ve marka denkliği kavramları arasındaki farklılıklar ve tüketici temelli marka denkliğini oluşturan boyutlar teorik olarak incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, pazarlamada fiyat kavramı, tüketici bakış açısından fiyatın değerlendirilmesi ve referans fiyat ile ilgili teorik açıklamalara yer verilmektedir. Tez çalışmasının uygulama bölümü olan dördüncü bölümde ise, değişkenler arası ilişkilere ait model belirlenerek, araştırmanın hipotezleri oluşturulmakta, örnekleme ile ilgili konular, ön testler ve araştırmada kullanılan analiz yöntemleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca bu bölümde araştırma hipotezleri test edilerek sonuçlar yorumlanmaktadır. Araştırmanın sonuç ve değerlendirmelerinin gerçekleştirildiği son bölümde, tez çalışmasının teorik ve uygulama bölümleri sonucunda ortaya çıkan sonuçlara ilişkin değerlendirme ve çıkarımlarda bulunulmaktadır. Bu değerlendirmeler ve sonuçlar

19 6 yoluyla, çalışmanın akademik yazındaki yeri ve gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalar ve işletme uygulamaları bakımından bazı öneri ve yorumlara yer verilmektedir.

20 7 İKİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA DENKLİĞİ KAVRAMI Çalışmanın bu bölümünde, marka ve marka denkliği konularında kavramsal açıklamalar yer almakta ve literatüre dayalı detaylar verilmektedir. Bu bölümde markanın özellikle tüketiciler açısından ne anlama geldiği, marka değeri ile marka denkliği kavramları arasındaki farklılıklar ve tüketici temelli marka denkliğinden yola çıkılarak, marka denkliğini oluşturan boyutlar teorik olarak incelenmiştir Markanın Tanımı Marka kavramı, ticaretin başlaması ile eşzamanlı olarak, üreticilerin kendi ürünlerini rakip ürünlerden ayrıştırması ihtiyacından doğmuştur (Kaplan ve Baltacıoğlu, 2009, s. 297). M.Ö yıllarında, çömlek işlerinin üzerine kimlik damgası vurulmaktaydı. Aslında, bu damgalar, üreticilerden çok, bu ürünlerin sahiplerini açıklamaktaydı. 12. yüzyılda, ticari markaların kullanımı yaygınlaşmıştır. Esnaf birlikleri, üyelerinin ürünlerinin miktar ve kalitelerini kontrol edilebilmeleri amacıyla ürünlerine işaret koymalarını istemiştir. Bu işaretler sayesinde, hatalı ürünlerin hatadan sorumlu esnafa geri dönmesi sağlanmaktaydı (DuBoff, 1999, s. 101). Marka adları ve ticari markalar, genellikle ürünlerin hepsinin aynı kalitede olduğunu garanti etmektedir. Markalama ayrıca, bir üreticiye eşsiz veya üstün kaliteli ürünler sunma faydası ve tanımlanabilir bu ilişkinin diğer ürün veya hizmetlere aktarılabilmesi fırsatını da sağlamaktadır (Motameni ve Shahrokhi, 1998, s. 275). Kurumsal anlamda ilk markalama 1931 yılında Procter&Gamble tarafından tüketicilerin bir ürünü diğerinden ayırt edebilmeleri amacıyla, ürünlerinin üzerlerine etiket yerleştirmesiyle gerçekleşmiştir (Whisman, 2009, s. 368). Markaların tarihsel gelişimi, markaların, rakip ürünler arasında farklılık olduğunu gösterme, kalitenin tutarlılığını belirtme ve kopyalamaya karşı yasal koruma sağlamaya rollerine hizmet ettiğini göstermektedir. Bu rollerin yanı sıra markalar, statünün bir göstergesi olmakta, imajı geliştirmekte ve yaşam tarzını belirlemektedir (Tuominen, 1999, s ). Amerikan Pazarlama Birliği (AMA), bir markayı Bir satıcının ya da satıcı grubunun mal veya hizmetlerini tanımlayan ve onları rakiplerinden ayırt eden bir isim,

21 8 terim, işaret, sembol, şekil ya da bunların bileşimidir şeklinde tanımlamaktadır (Wood, 2000, s. 664). Türkiye de markanın mevcut yasal tanımı, Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesi uyarınca, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzeri biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir şeklinde belirtilmektedir. Kaplan ve Baltacıoğlu (2009, s. 298) her iki tanımın da marka kavramının günümüzde ulaştığı noktayı ve önemini yansıtmaktan uzak olduğunu, bunun da nedenini markanın logo gibi bir işaret veya tescil gibi bir yazıdan daha fazlasını içerdiğini belirterek açıklamaktadır. Gerçekte markalar sahiplik belirtmek için ortaya çıkmıştır. Fakat günümüzde markaların insanlar için ne yaptıkları, onları nasıl yansıttıkları veya bağladıkları, özlemlerini nasıl yansıttıkları ve daha fazlasını başarmalarındaki etkisi çok daha önemli hale gelmiştir (Fisk, 2008, s. 257). Marka, tüketicilerin ürün veya hizmetlerin deneyimlenmesiyle elde edecekleri ve markanın ruhunu yansıtan fonksiyonel ve duygusal faydaları vaat etmektedir. Marka kavramının seçimini etkileyen en önemli etken, tüketici ihtiyaçları olup, birçok marka tüketicilere sembolik, fonksiyonel ve deneyimsel faydaların bir karmasını sunmaktadır (Ghodeswar, 2008, s. 5). Tablo 1 Ürün ve Marka Arasındaki Farklılıklar Ürün Marka Satılması gerekir. Satın alınır. Bağlılık yaratmaz. Duygusal bağ yaratır. Görünürlüğü düşüktür. Daha kolay görülür. Sadece ticari metadır. Tektir. Modası çabuk geçer. Kalıcıdır. Düşük fiyatlıdır. Fiyatı yüksektir. Kolay unutulur. Hatırlanır. Somut unsurlar içerir. Soyut unsurlar içerir. Kaynak: Kaputa (2011, s. 35) ve Davis ve Baldwin (2006, s. 16) den derlenmiştir. Knapp (2002, s. 7) markayı, müşteri ve tüketicilerden gelen, onların imgelerinde algılanan duygusal ve işlevsel getirilere dayanan, ayrıcalıklı bir konum yaratan tüm

22 9 izlenimlerin içselleştirilmiş bir özeti şeklinde tanımlamıştır. Bir marka üründen daha kapsamlı özelliklere sahiptir. Pazarlamacılar her marka bir üründür ama her ürün bir marka değildir, ürün fabrikada üretilen bir nesne, marka ise tüketiciler tarafından satın alınan değerdir ifadesi ile ürün ve marka arasındaki farklılığı açıklamışlardır (Turan ve Çolakoğlu, 2009, s. 281; Kırdar, , s. 234). Ürün ve marka arasındaki farklılıklar Tablo 1 de verilmektedir. Ürün ve marka arasındaki farklılıklar açıklanırken, markanın tanımlanmasıyla markanın üç görüşü açıkladığı belirtilmektedir (Vázquez, del Río ve Iglesias, 2002, s. 29): 1. Yöneticilerin ürünlerini markalı veya markasız olarak satma kararı, 2. Markanın temel işlevleriyle birlikte ürüne bir dizi soyut özellikler katması, 3. Ürünün sahip olduğu özelliklerini markada bulunan özelliklerinden ayırmaya yönelik akademik ve iş dünyasının ilgisi. Günümüzün marka anlayışı, geçmişte işletme/marka logosu, slogan veya reklam mesajından daha ötededir. Günümüzde marka, bir işletme veya ürünün deneyiminden doğan bir dizi beklentiler ve ilişkiler ağı olup, tüketicilerin nasıl düşündüğü ve hissettiği ile ilgili bir kavram haline dönüşmüştür (Leiser, 2004, s. 217). Bir marka, ürün veya hizmetleri, bir satıcı veya satıcı grubunun ürün veya hizmetlerinden farklılaştıran, ayırtedici bir isim ve/veya semboldür (logo, ticari marka veya ambalaj tasarımı gibi). Dolayısıyla bir marka, müşterilere ürün ile ilgili bir kaynak olmakta ve hem müşterileri hem de üreticiyi benzer ürünleri üreten rakiplerden korumaktadır. Müşteri bakış açısına göre, bir marka, müşteriyle ilişkili tüm noktalar üzerine kurulmuş tüketicinin deneyimlerinin toplamı olarak tanımlanabilmektedir (Ghodeswar, 2008, s. 4). Deneyimli alıcıların ve karmaşık pazarlama tekniklerinin artmasıyla, de Chernatony ve McDonald (1992, s ) markaların sekiz farklı fonksiyonunu tanımlamıştır: 1. Sahipliğin bir belirtisi, 2. Bir tür farklılaştırma aracı, 3. Fonksiyonel yeteneğin bir ileticisi, 4. Alıcıların kendileri ile ilgili olarak herhangi bir şeyi ifade etme aracı, 5. Bir risk azaltma aracı, 6. Kısa yoldan bir iletişim aracı,

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 iv İÇİNDEKİLER ÖZET ABSTRACT ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER i ii iii iv ÇİZELGELER LİSTESİ GİRİŞ 1 vii BİRİNCİ BÖLÜM MARKA KAVRAMI 1.1 GENEL OLARAK MARKA KAVRAMI 3 1.1.1. Marka Kavramının Tarihçesi 3 1.1.2. Marka Kavramının

Detaylı

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış

Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Rekabet Avantajının Kaynağı: Satış Satıcılar Hizmetlerini Nasıl Farklılaştırırlar? Wilson Learning in beş farklı kuruluşla yaptığı araştırmanın amacı, satıcıların farklılık ve rekabet avantajı yaratmadaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...v BİRİNCİ BÖLÜM PAZARLAMANIN TANIMI, KAPSAMI VE GELİŞİMİ 1.1. PAZARLAMANIN TANIMI VE KAPSAMI...1 1.2. PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR...4 1.3. PAZARLAMANIN ÖZELLİKLERİ...9 1.4. PAZARLAMANIN

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST

DERS BİLGİLERİ. Ders Adı Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST DERS BİLGİLERİ Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Organizasyon HST901 3+0 6.0 6.0 Öğrencilerin yönetim ve organizasyon kavramlarını anlamaları, sağlık hizmetleri ve sağlık kurumlarının değerlendirmeleri, sağlık

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM: TASARIM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA GİRİŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TEŞEKKÜR... vi İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... vii İÇİNDEKİLER... ix ŞEKİLLER LİSTESİ... xviii TABLOLAR LİSTESİ... xx BİRİNCİ KISIM: TASARIM BİRİNCI BÖLÜM PAZARLAMA ARAŞTIRMASINA

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF Dikkat!... burada ilk ünite gösterilmektedir.tamamı için sipariş veriniz SATIŞ TEKNİKLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- PAZARLAMADA SATIŞIN YERİ VE ÖNEMİ.

Detaylı

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016

MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 MARKA YÖNETİMİ VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Aşağıdakilerden hangisi marka sponsorluğu seçenekleri arasında yer almaz? Aracı markası Lisans Üretici markası Çeşitlendirilmiş marka Ortak marka 2 )

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... Tablolar Listesi... x x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM MARKA VE MARKA FARKINDALIĞI 1. Marka Kavramı ve Tanımı... 3 2. Markanın Tarihçesi... 5 2.1. Markanın Dünya

Detaylı

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN

ISL 201 Pazarlama İlkeleri. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN ISL 201 Pazarlama İlkeleri Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN Pazarlama - Marketing Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerdenoluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemde EN

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları

İÇİNDEKİLER. Sunuş Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları İÇİNDEKİLER Sunuş... 13 Bölüm I: Küresel İletişim, Değişen Paradigmalar ve Reklamın Yeni Rolü... 15 1. Küreselleşme Sürecinin İletişime Yansımaları 1.1. Küreselleşme Kavramı... 15 1.1.1. Küreselleşme Sürecinin

Detaylı

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ

Pazarlama Araştırması. Doç. Dr. Mehmet BAŞ Pazarlama Araştırması 2016 1 Pazarlama Araştırması Bir karar almadan önce o kararla ilgili birtakım verilerin toplanması ve onun ışığında o kararın desteklenmeye çalışılmasıdır. 2 Pazarlama Araştırması

Detaylı

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş

Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu. I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Bölüm 10 Pazarlama Fonksiyonu I) Pazarlama Stratejilerine Giriş Pazarlama Nedir? Pazarlama: Müşteriler için değer yaratmayı, bunu tanıtma ve sunmayı; örgütün ve paydaşlarının yararına olacak şekilde müşteri

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Plan Pazar bölümlendirmesi Pazar araştırması Pazarlama araştırması Bilgi merkezlerinde pazar bölümlendirmesi SWOT

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii

İÇİNDEKİLER. Önsöz...iii İÇİNDEKİLER Önsöz...iii BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK PAZARLAMA 1.1. Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı... 1 1.2. Pazarlamanın Özellikleri... 3 1.3. Pazarlamanın Temel Kavramları... 3 1.4. Pazarlamanın Diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 Bölüm 1 PAZARLAMANIN DOĞUŞU...5 1.1 Pazarlamanın Konusu...5 1.2 Pazarlamanın Anlamı ve Gelişimi...5 1.3 Pazarlamanın Temel Kavramları...10 1.3.1 Gereksinim ve İstek...11 1.3.2 Talep...13

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMANIN TANIMI... 2 Pazarlamanın Temel Kavramları... 4 PAZARLAMANIN AMACI NEDİR VE NİÇİN ÖNEMLİDİR?... 6 PAZARLAMA ANLAYIŞINDAKİ DEĞİŞİM... 8 Üretim

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SOSYAL MEDYADA MARKA TOPLULUKLARININ ÖNEMİ VE BİR ARAŞTIRMA YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Yaman ÖZTEK

Detaylı

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK

ÖNSÖZ Burçak ŞENTÜRK ÖNSÖZ İnsanoğlunun yaradılışından bu güne; tüm dünya için değişmeyen tek gerçek değişim olmuştur. İnsanların ihtiyaçları, algıları, beklentileri, yargıları, hayata bakış açıları ve bunların da ötesinde

Detaylı

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri

OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ. XII. Bölüm. Doç. Dr. Olgun Kitapcı. Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri XII. Bölüm OLGUNLUK DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİSİ Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 23.10.2016 1 pazar faaliyetlerinin zorluk katsayısının arttığı Olgunluk Dönemi için Pazarlama Stratejileri F

Detaylı

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri

11/3/2014. Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Mal, Hizmet ve Deneyimler Mal ve Hizmet kararları Hizmet Pazarlaması Marka Stratejileri Kullanılan Kaynaklar: -Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi -Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak,

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program

Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Marmara Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Corporate Communication & Brand Management Program Amaç Kurumsal iletişim bir kuruluşun hedeflediği kitleye

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii. 1. Bölüm: Giriş... 1 ix İÇİNDEKİLER Tablolar Listesi... xvi Şekiller Listesi... xvii 1. Bölüm: Giriş... 1 1.1 Hizmet Kavramı... 4 1.2 Hizmet Pazarlaması... 5 1.3 Hizmetler ile Mallar Arasındaki Farklılıklar... 7 1.3.1 Soyutluk...

Detaylı

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel

Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha. sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, örgütler ve bireyler tarafından örgütsel Pazarlama Mal ve hizmet müşterileri, işletmeler ve daha geniş ş olarak toplum için, değeri ğ olan Pazar sunumlarının yaratılması, benimsetilmesi, ulaştırılması ve değişimine yönelik olarak, örgütler ve

Detaylı

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC)

Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Stratejik Performans Yönetimi ve Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard-BSC) Kontrol Fonksiyonu Gerçekleştirilmek istenen amaçlara ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek, planlanan amaçlar (standartlar), ile

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK

KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ. Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK KÜÇÜK İŞLETMELERDE PAZARLAMA İŞLEVİ VE YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ Öğr. Gör. Aynur Arslan BURŞUK Küçük İşletmelerde Pazarlama İşlevi Pazarlama sadece bir satış eylemi değildir. Üretimden önce yapılan Pazar

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi.

GİRİŞİMCİLİK. Dr. İbrahim Bozacı. Örnekler ve İş Planı Rehberli. Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi. Dr. İbrahim Bozacı Kırıkkale Üniversitesi, Keskin Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi GİRİŞİMCİLİK Örnekler ve İş Planı Rehberli İş Fikri Küçük İşletme Pazarlama Aile İşletmeleri İnsan Kaynakları Hedef Kitle

Detaylı

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PLUS. Programın Amacı: Yönetici Geliştirme Eğitimi. Yönetici Geliştirme Uzmanlığı Eğitim Konu Başlıkları. Kariyerinize Katkıları YÖNETİCİ GELİŞTİRME 360 Yönetici Geliştirme Eğitimi İşletmelerde kalıcı başarının sağlanması, kurumun stratejik hedefleri ile uyumlu, yüksek performans göstermeye odaklanmış; motive olmuş takımları oluşturmak

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

Bölüm 6 - İşletme Performansı

Bölüm 6 - İşletme Performansı Bölüm 6 - İşletme Performansı Performans Kavramı Performans, genel anlamda amaçlı ve planlanmış bir etkinlik sonucunda elde edileni, nicel ya da nitel olarak belirleyen bir kavramdır. Performans Kavramı

Detaylı

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm

Pazarlama Kavramının Doğuşu. Pazarlama Kavramının Doğuşu PAZARLAMA KAVRAMININ GELİŞİMİŞ. I. Bölüm I. Bölüm Ş Akdeniz University, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Pazarlama Bölümü 17.9.2017 1 Pazarlama, iktisat kökenli olup satıcı ile alıcı arasındaki ilişkileri konu olarak ele alan uygulamalı bir bilimdir.

Detaylı

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar

ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve. Değer Kavramı. ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 1: Pazarlamanın Konusu, Kapsamı, Gelişimi ve Değer Kavramı ÜNİTE 2: Pazarlama Çevresi ve Bilgi Sistem ÜNİTE 3: Pazarlar ve Davranışlar ÜNİTE 4: Pazarlama Yönetimi ÜNİTE 5: 1 Ürün Yönetimi ÜNİTE 6:

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 323 5 3 + 0 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Almanca Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir.

Bölüm 4. İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. Bölüm 4 İşletme Analizi İşletme Analizi, İşletmenin içinde bulunduğu mevcut durumu, sahip olduğu varlıkları ve yetenekleri belirleme sürecidir. İşletmenin ne durumda olduğu ve nelere sahip olduğu bu analizde

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması

Eco new farmers. Modül 1- Organik Tarıma Giriş. Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Eco new farmers Modül 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7- Organik Tarım Pazarlaması Modul 1- Organik Tarıma Giriş Bölüm 7 Organik üretimde pazarlama www.econewfarmers.eu Bu bölümde organik ürünlerin kavramları,

Detaylı

DERS ÖN İZLEME Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü

DERS ÖN İZLEME Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü PAZARLAMA İLKELERİ 9. HAFTA STRATEJİLERİ MÜŞTERİ DEĞERİNİN ANLAŞILMASI VE ELDE EDİLMESİ Taylan DÖRTYOL Akdeniz Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümü DERS ÖN İZLEME Fiyatın önemi..

Detaylı

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011

ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 ÇALIŞMA RAPORU KONU: TURİZM YÖNETİMİ PROGRAM: TURİZM YÖNETİMİ VE PLANLAMA TÜRÜ/SÜRESİ: LİSANSÜSTÜ DİPLOMA, 04/10/2010 01/10/2011 HAZIRLAYAN: MURAT KOÇAK Müfettiş KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Teftiş Kurulu

Detaylı

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir.

PAZARLAMA. İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 1 PAZARLAMA İnsan ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya yönelik mübadele işlemidir. 2 Pazarlama İşlevi Mevcut ve potansiyel alıcılara istek tatmin edici ürün, hizmet ve bilgileri sunmak üzere planlama, fiyatlandırma,

Detaylı

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...

Hizmet Kavramı. İçindekiler. Sayfa. Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar... v İçindekiler Sayfa Önsöz... iii İçindekiler...v Tablolar... viii Şekiller... xiv Fotoğraflar...xv Kısaltmalar...xvi Hizmet Kavramı GİRİŞ... 1 HİZMETİN TANIMI... 1 HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 2 HİZMETLERİN

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Bölümlendirme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar

Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Pazarlama: Tanım, Tarihçe, Kavramlar Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazarlama - Tanımlar Tanım sayısının çokluğu Anlayış farklılıkları Tanımları yapanların özellikleri Dar ve geniş anlamda yapılan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ GİRİŞ... 5 1.1. GENEL KAVRAMLAR... 6 1.1.1. Gelir ve Kâr Kavramları... 6 1.1.2. Maliyet, Gider, Harcama ve

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı

1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi. 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim. 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 1. Kurumsal İletişim ve Kurumsal Marka Yönetimi 2. Stratejik Yönetim ve Kurumsal İletişim 3. Kurum Kimliği, Kültürü ve İmajı 4. Kurumsal Tasarım ve Görsel Kimlik 1 5. Kurumsal İletişimin Fonksiyonları

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU

Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU i Prof. Dr. Ahmet Hamdi İSLAMOĞLU TURİZM PAZARLAMASI Bu çalışma; Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale de, Sakarya da, Dumlupınar da bizler için kan döken gazilerimizin, can veren şehitlerimizin aziz hatıralarına

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI ORGANİZE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE İŞE BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE

Detaylı

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler

Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Baykuş Ödülleri 2013 -Ödül Alan Projeler Proje Adı: TÜKETİCİ İÇGÖRÜSÜ VE MARKA KONUMLANDIRMA ARAŞTIRMASI Araştırma Şirketi: ERA RESEARCH & CONSULTANCY Araştırma Veren: İNCİ DERİ MAMULLERİ SAN. VE TİC.

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 14 Mart 2014 Bu Bölümde Stratejik Planlamanın Aşamaları Şirket seviyesinde Bölüm, ürün ve pazar seviyesinde Şirket Misyonunun belirlenmesi Şirket amaç ve hedeflerinin belirlenmesi

Detaylı

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları

Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Moda Pazarlama (MTT482) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Moda Pazarlama MTT482 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014

Haşmet GÖKIRMAK. Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Haşmet GÖKIRMAK Yard. Doç. Dr. 7 Mart 2014 Pazarlama nedir? Piyasa ve Müşteri İhtiyaçlarının Anlaşılması Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisi Bütünleşmiş Pazarlama Plan ve Programının Hazırlanması Müşteri

Detaylı

MARKA KAVRAM HARİTALARI

MARKA KAVRAM HARİTALARI Dr. Taşkın DİRSEHAN Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı TÜKETİCİ ZİHNİNDE NOKTALARI BİRLEŞTİRME OYUNU MARKA KAVRAM HARİTALARI İstanbul - 2015 Yay n

Detaylı

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MARKA VE YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Business Game (İşletme Oyunu)

Business Game (İşletme Oyunu) Business Game (İşletme Oyunu) Business Game Şirketler iki çeşit ürün üretirler Tüm şirketler bu ürünleri aynı pazarda satarlar Müşteriler Pazar Oyunun başlangıcında, her takım tamamlayacağı senaryo hakkında

Detaylı

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm

BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI. Büyüyen Pazarların Özellikleri. XI. Bölüm XI. Bölüm BÜYÜME DÖNEMİ İÇİN PAZARLAMA STRATEJİLERİ Akdeniz University, Pazarlama Bölümü 17.10.2016 1 BÜYÜYEN PAZARLARIN ÖZELLIKLERI 17.10.2016 Pazarlama Bölümü 2 Büyüyen pazarlar yeni rakiplerin piyasaya

Detaylı

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı..

Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Marka potansiyelinin çok yüksek olduğu otomotiv sektörü, markalarında yakaladığı başarıyı kurumlarına da taşımalı.. Markalarının hemen hemen herkes tarafından bilindiği, ürünle duygusal bağın en somut

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Birinci Bölüm : Müşteri İlişkileri Yönetimi: Tanımı, Kapsamı ve Önemi Hazırlayan ÖĞR. GÖR. Hamza CORUT İŞLEYİŞ AŞAMALARI Birinci Aşama: İçerik Sunumu İkinci Aşama: İçeriğin

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010

Hipotez Kurma. Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi. 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Kurma Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN Ġstanbul Arel Üniversitesi 4. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 26-29 Ekim 2010 Hipotez Nedir? Araştırmacının ilgilendiği bir konuda ispatlanmamış bir önerme

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL

KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI. Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL I KURUMSAL REKLAMIN ANLATTIKLARI Prof. Dr. Müge ELDEN Araş. Gör. Sinem YEYGEL II Yay n No : 1668 flletme Ekonomi : 186 1. Bask - A ustos 2006 - STANBUL ISBN 975-295 - 561-4 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül

DERS PROFİLİ. Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz Yrd. Doç. Dr. Mısra Gül DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Pazarlama İlkeleri MAN 341 Güz 5 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı İngilizce Zorunlu Prof. Dr.

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ

İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PERAKENDECİLİĞE GİRİŞ 1.1. Perakendeciliğin Tarihsel Gelişimi...1 1.2. Türkiye de Perakendeciliğin Tarihi...2 1.2.1. Osmanlı da Ticaret...3 1.2.2. Cumhuriyet Döneminde Perakende

Detaylı

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek

Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Müzakere Becerileri ile Satış Performansını Geliştirmek Wilson Learning in yaptığı araştırma, Evet e Doğru Müzakere eğitiminin satış performansı üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere geliştirilmiştir.

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Pazar Bölümlendirmesi Pazar Araştırması Pazarlama Araştırması Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management)

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v. 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. Bölüm Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 1. Toplam Kalite Yönetiminin Tanımı, Önemi, Gelişimi ve Guruları... 1 2. Turizm Sektörü Açısından Toplam Kalite Yönetimi

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24

GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE: İŞLETME KULUÇKASI KAVRAMI 1.1. İŞLETME KULUÇKALARININ TANIMI... 24 iv İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR... İ ÖZET... İİ ABSTRACT... İİİ İÇİNDEKİLER... İV KISALTMALAR DİZİNİ... X ŞEKİLLER DİZİNİ... Xİ ÇİZELGELER DİZİNİ... Xİİİ GİRİŞ GİRİŞ... 1 ÇALIŞMANIN AMACI... 12 ÇALIŞMANIN

Detaylı

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ

STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Prof. Dr. A. Hamdi İslamoğlu İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Duygu Fırat Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ Bu çalışma Allah-u Ekber dağlarında, Çanakkale

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir.

TURİZM PAZARLAMASI. Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. TURİZM PAZARLAMASI Genel Olarak Pazarlama Pazarlama nedir? PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl

OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama. Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl OKUL DEĞERLENDİRME Teor, Araştırma ve Uygulama Selahatt n Turan Gökhan Zıngıl Selahattin TURAN Gökhan ZINGIL ISBN 978-605-364-659-4 (0312-394 55 90) ÖN SÖZ Okul değerlendirme, okulda yapılan faaliyetlerin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI

SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Pazarlama İle İlgili Temel Kavramlar Ve Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Önemi Ünite 1 Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı SAĞLIK HİZMETLERİ PAZARLAMASI Yrd. Doç. Dr. Polat TUNCER 1 Ünite 1 PAZARLAMA

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

www.canancetin.com 1

www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 1 www.canancetin.com 2 canancetineylul@gmail.com esincanmutlu@gmail.com www.canancetin.com 3 www.canancetin.com 4 Yeni kurulan ARMADA Pazarlama Şirketi, dünyada ve Türkiye de hızla gelişen

Detaylı

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu

Genel Değerlendirme Çerçevesi. Genel Degerlendırme Çerçevesı Egıtım Sunumu Sunum 2 Genel Değerlendirme Çerçevesi 1 CAF ın amaçları Toplam kalite yönetimine giriş, özellikle kamu sektörüne uyarlanmış Kullanımdaki çeşitli modeller için bir köprü oluşturmakta Kıyaslamayı kolaylaştırmakta

Detaylı

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 3. Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 3 Bilişim Sistemleri, Örgütler ve Strateji Doç. Dr. Serkan ADA Bilişim Sistemleri nin Örgütlere Etkisi Örgüt çevre tarafından sağlanan sermaye ve işgücü (ve bilişim teknolojileri) gibi temel üretim

Detaylı

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6

İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri. Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Araştırma Yöntemleri ISL727 1 3 + 0 6 İşletme Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Araştırma Yöntemleri ISL727 Araştırma süreci (problem belirleme, araştırma konusu ve hipotezni oluşturma,

Detaylı