Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülke Ülke Yerel Yönetimler"

Transkript

1 Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık" olarak adlandınhr. Kökeni XIX. yüzyıla kadar uzanan geleneksel bir tarafsızlık statüsüne sahiptir. Bu dönem içerisinde İsveç, hiçbir savaşa girmemiş ve askeri ittifaklarda yer almamıştır yılına kadar Norveç ile birleşik bir ülke olan İsveç, bu tarihten sonra ayn bir ülke olmuştur. İsveç, krallık ile parlamenter hükümet modelini 1917 yılında birleştirerek uygulamaya başlamıştır. Ülke 1932 yılından 1976 yılına kadar, 1936 yılındaki kısa bir ara dışında, tek başına ve koalisyonun büyük ortağı olacak şekilde Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) tarafından yönetilmiştir. Bu 44 senelik dönem içinde yalnızca 3 başbakan değişmiştir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in pek çok uluslararası oluşurnda aktif rol oynadığı görülmektedir. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta gelmektedir. Ocak 1971 'de yapılan anayasal reformla, İsveç Parlamentosu Riksdag, yeniden yapılandınlmış ve önceden iki meclisli olan parlamento tek meclis haline getirilmiştir yılında Kral Carl XVI Gustav tahta çıktıktan sonra, 1975'te anayasa tekrar gözden geçirilerek, başbakan atama konusunda krala verilen yetkiler parlamento başkanına devredilmiştir (www.encylopedia4u.com. 2004). 19,75'den 1990'h yıllara kadar olan dönemde vergilendirme vb. ekonomi, sosyal refah, nükleer güç ve ekolojik konular İsveç'in gündemini belirleyen ö nemli başlıklar olmuştur yılında İsveç ekonomisinin durgunluğa girmesiyle birlikte hükümet kısıtlama esaslı politikalar yürütmeye başlamıştır. 1992' de enflasyonu indirme ve tasarruf önlemleri politikalannın ilk etkileri or Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi doktora ö~encisi. Çııldaş Yerel Yönetimler, eht 12 Sayı 3 Temmuı. 2003, s

2 Isveç 'te Yerel Yönetimler 69 taya çıkmıştır seçimleri sonrası bu politikalar sürdürülürken, 1995 yılında da İsveç'te ilk Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılmıştır. 1996'da İsveç; Avrupa 'nın güvenliği için Avrupa Birliği'nin genişlemesi fikrini ileri sürmüş, 1998 yılında hükümet Avrupa içinde daha aktif roller alma politikasını uygulamaya başlamıştır yılından sonra da savunma harcamalannda önemli kısıntılar yapılmıştır (www.icisleri.gov.tr. 2004). İsveç'te Genel Yönetim Yapılanması Merkezi Yönetim İsveç parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. 1994'ten beri seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır. Milletvekilleri doğrudan seçilmekte ve parlamento tam anlamıyla oransal bir temsili yansıtmaktadır. Bu durum koalisyon hükümetleri meydana getirmektedir. İsveç'te başbakanın kabine içinde ağırlığının olduğunu, bakanlann başbakan tarafından belirlendiğini ve ona bağlı olarak görevlerini sürdürdüğünü görürüz. İsveç'te bir değişik uygulama da başbakanın meclis başkanı tarafından görevlendirilmesidir (www.ekutup.dpt.gov.tr). İsveç 'te devletin başı olarak kral ya da kraliçenin temsili ve törensel görevleri bulunmaktadır. İki meclisli yapının 1971 'de bırakılmasının ardından Riksdag adı verilen parlamento, halkın tek temsilcisi haline gelmiştir. Parlamentonun temel işlevi; yasalan çıkarmak, vergi konulmasına ve oranlanna karar vermek ve hükümetin işleyişini takip etmektir. İsveç parlamentosu dört yıllığına seçilen 349 üyeden oluşmaktadır. Parlamento çalışmalan gelenekselolarak partizan olmayan atmosfer içinde geçmektedir. Bunun nedeni, parlamentodaki temsil o ranına göre parlamento çalışmalan için oluşturulan komiteler ve onlann işleyişindeki düzgünlüktür. Bu komitelerin en önemlileri, Dış İlişkiler Danışma Komitesi, Anayasa Komitesi, Mali Komite ve Vergi Komitesi'dir. Bunlardan Anayasa Komitesi, yerel yönetimlere düzenleme yapma yetkisi verilmesine dair hükümet tasanlannı da görüşmektedir (www.icisleri.gov.tr). Anayasaya göre yerel ve genel seçimler aynı gün yapılmaktadır. Her iki yönetimin de görev süresi dört yıldır. Hükümet Riksdag'a karşı sorumludur. Hükümetin aldığı kararlar, Kraliyetin onayına tabi olmadığı gibi, Kral ve Kraliçe hükümetin ilk kuruluşunda görevlendirme dahi yapamamaktadırlar. Hükümetin kurulması sırasındaki görevlendirmeyi, meclis başkanı yapmaktadır. Meclis başkanı başbakanı belirler ve görevlendirir. Başbakan, meclis başkanı tarafından azledilebilir veya güvensizlik oyu alırsa görevinden aynimak zorundadır. Başbakan istifa eder ya da ölürse kabinenin bütün bakanlan da görevden aynlmış sayılırlar (www.icisleri.gov.tr). İsveç'te ombudsman, 1800 yılında yargıçlar, kamu görevlileri ve memurlann yasalara uymalannı gözlemleme, pozisyon ve görevleri itibariyle yasa dışı ha

3 10 Çağda.ş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 reketlerini soruşturma, yanlış ve kötüye kullanmalan önleme görevi ile kurulmuştur. İsveç'te birden fazla kişi ombudsman olarak görev yapabilmektedir yılı itibariyle İsveç'te 4 ombudsman mevcuttur. Ombudsman bu işlevleri yerine getirebilmesine yardımcı olmak için her türlü doküman ve bilgiye ulaşma ve mahkemelerle diğer kurumlardaki görüşmelere vakıf olma yetkileriyle donatılmıştır. Ancak ombudsmanın hükümetteki bakanlan gözetim altında tutma yetkisi yoktur (www.icisleri.gov.tr). Yerel Yönetimler İsveç'teki mevcut yönetim ulusal düzeyde Riksdag (parlamento) devlet- bölgesel düzeyde şehir meclisi ve yerelde de belediye meclisi ile yürütülür. Devlet bu üç düzeyde de temsil edilir ve şehir meclisi hem bölgesel ve hem de yerel düzeyde temsil edilirken belediyenin sorumluluklan sadece yerel düzeydedir. İsveç, 21 il ve 289 belediyeye aynlmış durumdadır. ı 862'de belediye bulunmaktaydı. Yerel yönetim sınırlan ı 950 'lerin başına kadar tanımlandığı gibi hiç bozulmamış olarak kaldı. Bu tarihten sonra toplumun sanayileşmesi ve modernleşmesi yerel yönetim sınır tanımlamalannı değiştirdi. Tüm bunlann ö tesinde ekonomik değişme, göçün artması, kamu hizmeti sorumluluklannın genişlemesi küçük belediyelerin insanlara ihtiyaç duyduklan hizmetleri sağlamalannı zorlaştırdı. 1946'da Riksdag ilk ve büyük bir reform niteliğinde olan yerel yönetimin sınırlanna ilişkin ilke karannı onayladı. Bu karar, ı 952' de yürürlüğe girdi ve belediyelerin sayısını 1037'ye düşürdü ile 1974 arasında yürürlüğe koyulan ve belediyelerin sayısını 278'e düşüren ikinci sınır reformunu yaptı. O zamandan bu yana hükümet yaklaşık 10 belediyenin bölünmesi işlemini tamamladı ve sayı şu an 289'dir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 53). Mahalli idareler kanununa göre, belediyelerin ve il meclislerinin bir karar organına ve bir idare heyetine sahip olması zorunludur. Çizelge 1. Bölgesel İdare ve Belediyelerin Büyüklükleri Bölgesel idareler Belediyeler >;24=,:,;28~t" Alan/nüfus Alan/nüfus En büyük ""~8.9.fl.l:l~64f:669' " / 61i~452~ >" En küçük 2.941/ / 2.959

4 Jsveç'te Yerel Yönetimler 71 Çizelge 2. Belediye Sayıları ve Nüfusun Dağılımı Nüfus aralığı Belediye sayısı ',., '0.~.' :. io:' ~OOO Üstü '. ''11, Kaynak: Maliye Bakanlığı Yerel Yönetimlerin Organları Karar Organlan: İllerin ve belediyelerin karar organı meclislerdir. Belediyelerde ve şehir meclislerinde karar verme yetkileri seçilmiş meclisler ve konseyler tarafından kullanılır. Parlamento üyeleri gibi belediye ve şehir meclis üyeleri, her dört yılda yapılan doğrudan seçimlerle değişirler. Belediye seçimlerinde oy verebilmek için o yerel sınırlar içinde ikamet ediyor olmak ve 18 yaşından büyük olmak gerekir. Avrupa Birliği vatandaşlan ile İzlanda ve Norveç vatandaşlan da son 3 yıldır o seçim bölgesinde oturuyorlarsa seçim hakkına sahiptir (Council ofeurope, 1997). Belediye ve şehir meclisi seçimlerinde oy verme hakkına sahip olan kişi aynı zamanda belediye/şehir meclis üyesi veya yedek üye olarak seçilebilir. Bunun sonucu olarak seçimler doğrudan yapılmaktadır. Belediye encümeni asil ve yedek üyeleri; belediye meclisi tarafından seçilir. Burada tekrar oy verme haklannda seçilebilirlik şarttır. Denetçiler aynı yöntem ile seçilir ve aynı şartlara tabidir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: S3). Her il ve belediye meclisi kurullannın görevlerini belediye amaçlan doğrultusunda yapıp yapmadığını denetlemek için en az 3 denetçi atamaktadır. Meclis kaç tane üyesi olacağına kendisi karar verir. Yerel yönetimler yasasında en düşük rakam 31, en yüksek 101 'dir. Meclis üye sayısı ilgili belediyede ve şehirde oy verme hakkına sahip kişilerin sayısına bağlı olarak belirlenir. Encümen üyelerinin sayısına da meclis karar verir. Yönetim kurulu haricinde en cümenlerin görev süreleri meclis tarafından karara bağlanır (Council of Europe, 1997: 2S). Encümen koordinatör fonksiyonuna da sahip olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle diğer komitelerin işleyişlerinin yerel amaçlara uygunluğunu gözetme yetkisine de sahiptir. Bütün bunlann dışında mali yetkileri ve mecliste görüşülecek konulan önceden ele alması da encümenin önemini fazlalaştırmaktadır. Meclisler, belediye veya il meclisi idaresinin öncelikli veya çok önemli konulanyla ilgili kararlar verir. Bunlar (MİGM, 1999: 415):

5 72 Çağdaş Yerel Yönelimler, J2 (3) Temmuz 2003 ı. Faaliyetler için hedef ve usullerin tespit edilmesi, 2. Bütçe, vergilendirme ve diğer önemli mali konular, 3. Komitelerin teşkilatlanması ve çalışma usulleri, 4. Komitelerin seçimi ve komitelere görevlerin dağıtımı, 5. Denetçilerin ve yedeklerinin seçimi, 6. Seçilmiş temsilcilerin mali kazançlarının tespiti, 7. Yıllık rapor ve bunun ibrası. Yerel yönetimler yasası, belediye meclisinin veya şehir meclisinin görevlerini yerine getirmesinde ihtiyaç duyulan yönetim kurulu ve komiteler atanmasını gerekli kılar. Diğer yasalar meclisin diğer komiteleri atanmasını gerektirebilir. Örneğin seçim yasası, her belediyenin bir seçim komitesinin olmasını gerektirir. Meclis bir komiteye belli bir konuda veya bazı konularda kendi yerine karar verme yetkisi verebilir. Ancak kanunlarda ve diğer hukuki düzenlemelerle meclisin karar vermesinin mecburi kılındığı konular, komitelere devredilemez. Komitelerin görevleri şunlardır (MİGM, ı 999: 4 ı 5): ı. Yönetimle ilgili konularda ve kanunun veya hukuki düzenlemelerle kendilerine görevolarak verilen konularda karar vermek, 2. Meclis tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, 3. Konuları meclis için hazırlamak ve meclis kararlarının uygulanmasından sorumlu olmak, 4. Meclis tarafından kendilerine emanet edilen işlerin uygulanması için aldıkları tedbirleri meclise rapor etmek. Yürütme Organı ve Seçilmiş Mahalli Temsilcilerin Statüleri: Yürütme organları idare heyetleridir. İdare heyetinin üyeleri, meclis tarafından, oy hakkı olan ve genel seçimde adayolanlar arasından seçilir. Belediyenin siyasi lideri, belediye idare heyetinin başkanıdır ve bunun il meclisindeki emsali il meclis i dare heyeti başkanıdır. Bu heyetlerin başkanları sadece sınırlı karar alma yetkisine sahiptir. Kararların çoğu heyetler tarafından ortaklaşa alınır. Belediye idare heyeti başkanı belediye meclisince, il idare heyeti başkanı ise il meclisince atanır (www.eu.2001.se). Ayrıca idarenin başında "kommundirektor", "kanslichef' veya "kommunchef' adı verilen görevliler vardır. Yönetimin başı, personeli idare eder ve belediyenin tüm idaresinden genel anlamda sorumludur. Karar organıyla özel bir i lişkisi yoktur.

6 Isveç 'te Yerel Yönetimler 73 Mahalli seçimlerde adayolabilmek için, İsveç vatandaşı olmak, seçimden önce üç yıl ülkede oturmak ve en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Bir belediye veya il meclis idaresi tarafından yönetici olarak istihdam edilen kişinin seçilme yeterliliği yoktur. Aynı durum komite faaliyetleri çevresinde bir yönetim görevinde bulunan kişi için de geçerlidir. Bu yöneticiler ilgili komitenin üyesi veya yedek üyesi seçilemezler. Aksine seçilmiş bir temsilci aynı anda hem belediye, hem de il meclisinde ve bir veya birkaç komitede görev üstlenebilir. Bir kişinin hem belediyede, hem de il meclisinde seçilmiş görevlere gelmesi de imkan dahilindedir (MİGM, 1999: 416). Belediyeler ve il meclisleri, belediye ve il meclisinde temsil edilen siyasi partilere yardımlar ve diğer destekler verebilirler. Meclis, parti desteğinin miktanna ve biçimine karar verir. Partiler bu desteği, herhangi bir mahalli siyasi faaliyette kullanmakta serbesttirler (MİGM, 1999: 417). Seçilmiş temsilciler seçildiği idarenin karar alma sürecine muhakkak kattlmalıdır. Sadece istisnai hallerde sorumlu tutulmazlar. Ayrıca bir temsilci, görevleriyle ilgili konulardaki sahtekarlıklanndan ötürü yargılanabilir. Ciddi bir cezai suçtan dolayı hapis cezası alırsa görevden uzaklaştırılabilir. Eğer sorumluluktan muaf olması reddedilirse, meclis zarann karşılanması için dava edilmesine karar verebilir. istifa ile ilgili olarak ise; seçilmiş temsilci eğer istifa etmek isterse, aksine özel sebepler olmadıkça, bu isteği kabul edilebilir. Bir seçilmiş temsilcinin görev süresi bittikten sonra yapamayacağı iş veya faaliyetlerle ilgili bir sınırlama olmadığı gibi, temsilcilerin yeniden seçilememeleri halinde mesleki entegrasyonlanna destek olmak için bir yardım da öngörülmemiştir. Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı isveç kamunun çok büyük bir yer tuttuğu bir ülkedir. Kamu harcamalan GSMH içinde yüzde 70 oranındadır. Aynı şekilde kamu tüketimi, GSMH'nın yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Aynca isveç'in, hükümet hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük oranda anti-merkeziyetçi bir yapısı vardır. Kamusal tüketimin aşağı yukan yüzde 80'i yerel idareler tarafından gerçekleştirilmektedir (www.en.wikipedia.org). Mali açıdan yerel idareler oldukça bağımsızdır. Yerel idarelerin gelirlerinin yüzde ıo'sinden daha az bir tutarı merkezi hükümet tarafından sağlanmaktadır. Mahalli idarelerin gelirleri genelolarak yerel vergilerden ve hizmetlerinden sağladıklan gelirlerden meydana gelmektedir. Bunun asıl miktan gelir vergilerinden sağlanmaktadır. Hükümetten sağlanan ödenekler genelde kendilerine özel bir görev verilirse söz konusu olmaktadır.

7 74 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 i 996 yılında, tüm merkezi İdareler için bir eşitlendirme sistemi (equalisation system) getirilmiştir. Bu düzenlemeyle ulaşılmak istenilen amaç yerel idarelerin gelirlerinin ve maliyet farklılıklanndan meydana gelen yapısal farklılıklann e şitlenmesidir. Bir başka deyişle eşitlendirme uygulamasından sonra ulusal ortalamanın altında vergi gelirine sahip olan idareler eşitlendirici ödeneğe sahip o lacaklardır. Aynı şekilde vergi geliri, ortalamanın üstünde olan idareler ise devlete eşitlendirici pay ödeyeceklerdir. Bunun yanında, maliyet yapılan farklı olan idareler de yukandaki ödeme sistemiyle aynı yapıda olmak üzere payalacak veya ödeyecektir (www.ekutup.dpt.gov.tr). İsveç'te, yerel otoritelerin gelirleri şu başlıklar altında belirtilebilir (www. icisleri.gov.tr): Vergiler: İl ve belediyeler harcamalannı karşılamak üzere vergi koyabilirler. Vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini gelir vergisi oluşturmaktadır. iı ve belediyelerin vergileri merkezi idare tarafından toplanmaktadır yılı rakamlanna göre toplanan her i 00 verginin 20'si belediyeler, i O'u da il yönetimlerine gitmektedir. Ücretler: İl ve belediye meclisleri kendilerinin sunduklan hizmetler karşılığında ücret almaktadırlar. Eğer karşılığında ücret aldıklan hizmet kendileri tarafından sunulması zorunlu bir hizmetse, bu ücreti bu hizmeti sunmakta tek otorite olmalannı değerlendirerek alırlar. Bu ücretler, genelde yerel meclisler tarafından kararlaştınlan tarifeler çerçevesinde belirlenmektedir. "Ana Ücret Kuralı" adı verilen kural, sunulan hizmeti aşan bir ücretin alınmasının önüne geçmektedir. Devlet Sübvansiyonları: İsveç'te devlet yardımlan da önemli bir gelir kaynağını teşkil etmektedir. Devlet yardımlan genelde yerel yönetimlerin maliyeleri arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır. i 993 yılında bu konuda çok önemli bir değişikliğe gidilerek pek çok konudaki devlet yardımı ortadan kaldınlmış, genel devlet yardımı sistemine geçilmiştir. Bu yardımda temelolarak yerelotorite sınırlan içinde oturan insan sayısına bağlanmıştır. Mali Denkleştirme: İsveç'te il ve belediyeler için eşitleştirici sistem, 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sistem "Gelir Eşitleme" ve "Gider Eşitleme" olarak iki ayaktan oluşmaktadır. Bu sistem yerel yönetim sisteminin kendi içinde bir sistemdir ve devletten alınan hiçbir fon burada kullanılmamaktadır. Gelir e şitleme vergi tabanı üzerine kuruludur. Eğer bir il veya belediyenin vergi kapasitesi ülke ortalamasının altında ise o yerel birim devletten yardım almaktadır. Devletin verdiği bu yardım vergi kapasitesi ülke ortalamasının üzerinde olan yerel birimlerden alınarak karşılanır. Yani devlet merkezden herhangi bir kaynak ortaya koymamaktadır. Gelir eşitleme sistemi; birisi iller, diğeri ise, beledi

8 lsveç 'Ie Yerel Yönelimler 75 yeler için olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır. Harcama eşitlemesinde ise, yapısalolarak olumsuz durumda olan il ve belediyelerin devletten yardım alması şeklinde olmaktadır. Bu kaynak da yine gelir eşitleme de olduğu gibi a vantajlı durumda olan il ve belediyelerden finanse edilmektedir. Yine aynı şekilde iller ve belediyeler için iki alt sistemden oluşmaktadır. Borçlanma: Mahalli idarelerin nereden veya kimden borçlanacaklarına ilişkin hiçbir sınırlama yoktur. Hatta dışarıdan bile borçlanabilirler. Merkezi hükümet borçlanma kaynağı değildir. Çizelge 3. İl Yerel Yönetimleri ve Belediye Gelirlerinin Yapısı Vergi gelirleri İşletme gelirleri Devlet yardımları (0/0) (%) (%) İl ~ Belediye İsveç belediyelerinin ve bölgesel idarelerinin toplam harcamalan 1991 yılında GSMH'nın yüzde 2S'i oranındadır. Bu oran geçmiş 10 yılın yüzde 2.6 gerisindedir. Belediye harcamalarının içerisinde en fazla orana sahip harcama çeşidi eğitim harcamaları olmuştur yılından itibaren sosyal hizmetlere daha fazla önem verilmeye başlanılmıştır (www.ekutup.dpt.gov.tr). Çizelge 4. Yerel Yönetimlerin Harcamaları (1992) Belediyeler (0/0) İller Okullar.25.Tıbbi bakım Yaşlıların korunması 20 Toplu taşıma S Çocukların korunması 13#' 'nijkortiına3" Kişilerin ve ailelerin korunması 8 Diğer 12 Diğer* '34 * Diğer giderler; altyapı, kültür ve eğlence, çevre ve sağlık koruma, toplu taşıma vs. Yerel Yönetim Faaliyetlerinin Kontrolü ve Denetimi Devlet denetimi kanuni, mali ve siyasi biçimlerde olabilir. Devlet, mevzuat veya devlet idare birimlerine yetki vermek yoluyla doğrudan veya dolaylı denetimin; mesela, mahkemeler, merkez ve bölge kuruluşları veya merkezi hükümet ombudsmanları gibi çeşitli araçlarını kullanabilir. Devlet tarafından alınan tedbirlerin amacı, yanlış, yasadışı veya yasaya aykırı belediye kararlarını ve bunların çeşitli etkilerini engellemektir. Yerel yönetimler bakımından yasadışı davranmanın yaptırımı, bazı hallerde, devlet yardımlarının kaybedilmesi veya dev

9 76 Çağdaş Yerel Yönetimler. J2 (3) Temmuz 2003 let birimleri tarafından gerçekleştirilecek özel denetime tabi tutulmaktır. Doğrudan denetim olarak nitelendirilmese de, tahsisli devlet yardımlan ve böyle yardımlan düzenleyen kurallar, merkezi hükümet politikalannın belediyeler tarafından uygulanmasını sağlamak üzere, devletin yerel düzeyde mali kaynaklannın kullanımını denetleyebilmesi için uygun araçlardır. Yerel yönetimlerin harcamalan üzerindeki denetim, üç yıllık bir süre için yerel yönetimlerce atanan ve İsveç Yerel Yönetimler Birliği ile yakın ilişki içinde çalışan denetçiler tarafından yapılmaktadır. Hükümet, yalnızca yerel yönetimlerin genelolarak mali durumlannı gözden geçirebilir, tek tek yerel yönetimlerin harcamalannı denetleyemez (IULA EMME, 1993: 61). Yargı denetimi vatandaşlar için bir başvuru yolu iken devlet için mahalli idarelerin bir denetim yoludur. Mahalli meclislerin bütün üyeleri, alınan kararlara karşı dava açabilirler. Bu İsveç yerinden yönetiminin çok önemli bir özelliğidir. Böylece belediye sakinleri bir belediye karannın yasalhğının idare mahkemesi tarafından kontrol edilmesini sağlayabilirler. Milli Sağlık ve Refah Kurulu, Milli Eğitim Kurumu, İl İdare Heyetleri, Parlamento Ombudsmanlan ve Adalet Bakanı gibi çeşitli merkezi hükümet birimleri de kendi alanlannda denetim yapabilmektedirler. Birimler sadece talep üzerine değil, kendiliklerinden de önlemler alabilirler. İsveç'te, il ve belediyeler üzerinde idari ve adli denetim olmak üzere iki türlü denetim bulunmaktadır. İdari Denetim: Yerel yönetim faaliyetleri üzerindeki inceleme ve denetleme yetkileri özel bir yasa veya krallık kararlannda tanımlanmıştır. Ulusal makamlar yerel yönetim kararlannı geçersiz kılamazlar. Bunlann muamele işlemleri çeşitlidir. Bazılan yerel yönetim karannın değişmesini ilgili belediye ve şehir meclislerinin müzekkere yoluyla çağnlmasını talep edebilir. İsveç'te belediye faaliyetleri birçok devlet idaresi tarafından denetlenir. Bunlar: - Parlamento Ombudsmanları: Bir mahalli idarenin işleminin sivil haklan ihlal edip etmediğini inceleme yetkisine sahiptir. - Adalet Bakanı: Anayasa ve otomatik bilgi işlem kanunu ile düzenlenen basın hürriyeti ve konuşma hürriyet i alanlannda özel denetim görevine sahiptir. - Devlet İl İdare Heyetleri: Zorunlu görevleri düzenleyen özel kanunlara göre yerine getirmeleri gereken ödevlerin yapılmasını sağlamakla yetkilidir. Hem planlama hem de yönetimden sorumlu olan il idare heyetleri, bölge düzeyindeki merkezi idare adına faaliyet gösterirler. Bu heyetler bölgelerindeki belediyeler üzerinde gözetim ve denetim uygularlar ve yerel yönetimlerin kararlanna karşı yapılan başvurulann da inceleme ma

10 Jsveç 'le Yerel Yönetimler 77 kamıdır. Son yıllarda bu heyetler, artan bir biçimde sosyal fiziki planlama, bölge politikası ve yönetimin sektörel planlaması üzerinde yoğunlaşmışlardır. İl idare heyetlerinin bir diğer görevi, bütün kamu kuruluşlarının bölge birimlerinin olmamasından kaynaklanmakta ve bölge birimlerinin olmadığı yerlerde, bu birimlerin görevlerini il idare heyeti üstlenmektedir (Council of Europe, 1997: 61). - Milli Eğitim Kurumu: Milli parlamento tarafından karar altına alınan kanun, emir ve müfredatla belirlenen eğitim alanındaki milli hedeflerin belediyelerce gerçekleştirilmesini denetlemekten sorumludur. - Milli Sağlık ve Refah Kurulu: Sosyal politikalann milli hedeflerinin yerel düzeyde ve yerel faaliyet alanına uyarlanarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. - Milli Bilgi Denetleme Kurulu: Otomatik bilgi işlemle ilgili konulardan sorumludur. Adli Denetim: Yerel yönetim kararlan için ya adli inceleme veya idari temyiz ile hukuk mahkemesine başvurulabilir. Hukukilik ölçümünde; il ve belediyelerin kararlanna karşı eğer özel bir başvuru yolu yoksa bu yol kullanılabilmektedir. Bunun dışında meclis kararlannın hukukilik ölçümü yapılamamaktadır. Meclisin her üyesi; karar kendisini etkilesin ya da etkiiemesin bu istekte bulunabilir. Hukukilik ölçümü hiçbir şekilde karardan zarar göreni tespite yönelik değildir. Bu istek üzerine mahkeme kısmen ya da tamamen karann hukuka aykınlığına karar verir. Ancak hiçbir şekilde o konuda alınan karan yenileyemez, ya da onun yerine geçecek bir karar alamaz. Bu konudaki başvurular karann alınıp ilan panosuna asılmasından itibaren üç hafta içinde yapılabilmektedir. İdari temyiz; genel olarak otoritenin kararlannın idare tarafından uygulanması sonucu ortaya çıkar. İdari temyize genellikle sosyal değerlendirme yetkisi veya bina izin başvurusunun değerlendirilmesi gibi yetkinin kullanılmasını içeren kararlara karşı başvurulur. Bu tür durumlarda rücu hakkı etkilenen taraf için mahfuzdur, karann yasallığı ve makulluğu hakkında hüküm verilmiş olabilir ve mahkeme kendisinin yeni ve farklı bir karannı kullanarak temyiz edenin lehine bir karar sonuçlanabilir. İdari temyiz, karardan etkilenen şahısın haberdar edilmesiyle beraber üç hafta içinde yapılmak zorundadır (www.regeringen.-se). Yerel yönetimler bir mahkeme karanna karşı mahkemede bulunan diğer taraflarla aynı hakka sahiptir. İdare mahkemelerinin kararlanna karşı mahkemede bulunan diğer taraflarla aynı hakka sahiptir. İdare mahkemelerinin kararlanna karşı il idare mahkemesine, idare istinaf mahkemesine ve yüksek idare mahkemesine başvurulabilir. Sivil mahkemelerin kararlanna karşı ise "district" mahkemesine, istinaf mahkemesine ve yüksek mahkemeye başvurulabilir (MİGM, 1999: 430).

11 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 Yargı denetimi ile yetkili yargı organlan şunlardır: 1. İdare mahkemeleri: Yalnız kanunilik denetimi değil hem kanunilik, hem de yerindelik denetimi yapar. 2. Hukuk mahkemeleri: Belediyelerin içinde yer aldığı her tartışma mahkemeye götürülebilir. Bu bağlamda belediyeler, mahkeme huzuruna özel bir kurum veya kişi gibi gelirler. Zararlann tazmini davalan hukuk davalan gibi görülür. 3. Özel hukuk mahkemeleri: Özel süreçlere uygun olarak yasayla belirlenen özel hukuk problemleriyle uğraşırlar. Önemli olarak İsveç'te anayasa mahkemesi bulunmamaktadır. Mahkemeler anayasaya aykın bulduklan kanunlan uygulamama hakkına sahiptirler. Yerel Yönetim Personeli Yerel yönetimler personel konusunda hükümetten tamamen bağımsızdırlar. Personelin idari ve mali statülerine ve göreve alınmalanna serbestçe karar verirler. Hizmet şartlan devlet memurluğundakilerle bağlantılı değildir. Kamu yönetimi sahasında çalışanlann sayısı yaklaşık 'dir. Bunların yaklaşık 'i belediyeler, yaklaşık 6.000'i il meclis idareleri, geri kalanı merkezi idare tarafından İstihdam edilir. illerde sağlık personeli önemli bir o randa iken belediyelerde ise eğitim ve bakım hizmetlerinde çalışanlar önemli çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Çizelge 5. İller ve Belediyeler Personel Dağılımı iller Belediyeler Sektör o,,' Sektör % Doktor 7 Okul personeli 20 Hemşire': 25 ',' Çocuk koriıma 20 Diğer sağlık personeli 23 Teknik personel 15 ])iğer ',}:; }T"'4S Diğer koruma hizmetleri': 35' Yerel Yönetimlerle İlgili Hukuki Düzenlemeler Anayasal Hükümler Diğer 10 Yasalar ve buyruklar yolu ile Riksdag ve hükümet, belediyelerin ve şehir meclislerinin faaliyetleri için ulusal hedefleri tanımlar. Bunlar çoğunlukla politika hedefleridir ve çok sıklıkla yerel yönetimin kendi bünyesini etkilemekten ziyade daha kapsamlı koşullara işaret ederler.

12 Isveç 'le Yerel Yönelimler 79 Anayasada yerel yönetim özerkliği; faaliyetlerini finanse etmek amacıyla vergi toplamanın belediyelerin ve şehir meclislerinin yetkileri olarak yazılmış ve düzenlenmiştir. Yerel yönetim belirli sınırlar dahilinde belediyelerin ve şehir meclislerinin bağımsız karar verme yetkilerine sahip olma zorunluluğu anlamındadır. Ancak İsveç'in üniter devlet oluşu bunlann hiçbir zaman bir federasyon içindeki devletin sahip olduğu aynı özerkliğe sahip olamayacaklan anlamına gelir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 55) tarihli Yönetim Kanunu, yerel yönetimlerin yasal dayanağını oluşturur. Bu kanunun 1. bölümünün 1. maddesi şöyledir: "İsveç'te kamu gücü, kaynağını tamamen halktan alır. Kamu yönetimi, hür kamuouyu ve genel seçim hakkı ile oluşur. Kamu yönetimi, temsili ve parlamenter devlet sistemi ile mahalli yerinden yönetim yoluyla gerçekleştirilir. Kamu gücü kanunlar çerçevesinde kullanılır". 1. bölümün 7. maddesi ise şöyledir: "İsveç'te yerinden yönetimin temel birimleri belediyeler ve il meclisleridir. Belediyeler ve il meclislerinde karar alma hakkı, seçilmiş meclisler tarafından kullanılır. Belediyeler ve il meclisleri, görevlerini yerine getirmek için vergi koyabilirler." Yerel Yönetimler Yasası 1862 tarihli Yerel Yönetim Kanunu bugün hala yürürlükte olan yerel yönetim yasasının temellerini atmıştır. Belediyeler ve şehir meclisleri 1977 yılına kadar farklı kanunlarla gelmiştir. O tarihten bu yana Yerel Yönetim Yasası her ikisine de eşit uygulanmaktadır. Mevcut yerel yönetim yasası Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9 bölümden oluşur. 1. bölüm; belediyeler ve il meclislerini tanımlar ve görev alanlannı belirler. 2. bölüm; belediyeler ve il meclislerinin yetkileri, 3. bölüm; teşkilatlanmalan, 4. bölüm; seçilmiş temsilciler, 5. bölüm; belediye meclisleriyle parlamentonun yerel karşılığı, 6. bölüm; belediye idare heyetleriyle hükümetin yerel karşılığı ve mahalli idare komiteleriyle ilgilidir. 7. bölüm; ilgili tarafların oluşturduğu işbirliği kurumlan ve çalışanlann temsilcileriyle ve hizmeti veya kurumu kullanan kişiler ile çalışanlann temsilcilerinden oluşan yerinden yönetim organlarını düzenler. 8. bölüm; maliye idare yönetimi,

13 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (3) Temmuz bölüm ise denetimle ilgilidir (www.regeringen.se). Yasa, belediye ve şehir meclislerine kendilerinin uygun gördükleri faaliyetleri organize etme konusunda özgürlük sağlamıştır. Yasa yerel yönetim sınırlarını ve üyeliği kapsamı içine alır, belediyelerin ve şehir meclislerinin yetkilerini tanımlar ve bunların organizasyonu ve yetkileri, seçilmiş temsilcileri, meclis, yönetim kurulu ve idari komiteleri, ortak karar prosedürleri, denetimi ve yerel yönetim kararlarının adli olarak gözden geçirilmesine ilişkin hükümler içermektedir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 55). Bir belediyenin veya şehir meclisinin ayrıca bazı yönetmelikler yapma yetkileri de vardır. Bu yetkiler yerel yönetim yasası tarafından veya özel karamamelerle verilmiştir. Ayrıca bu yetki Anayasada da onaylanmıştır. Düzenlenebilecek alanlar trafik ve kamu düzenini de içerir. Örnek olarak bir belediye; trafik, kamu düzeni ve çöpleri toplama üzerine yönetmelik çıkarabilir. Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasındaki Yetki Dağılımı Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde genel bir denetim ve gözetim yetkisi bulunmakla birlikte, son yıllarda, yerel yönetimlerin yetkileri ve görevle -ri artmış, merkezi yönetiminki azalma eğilimine girmiştir. Mali açıdan bakıldığında ise, zaman içinde, yerel yönetimlerin belirleyici olduğu görülmektedir. Yerel yönetimlerin genel yönetim içindeki ağırlıkları şu nedenlerle artmaktadır: Birincisi, kişileri yakından ilgilendiren kararların onlara en yakın yerel yönetim birimince alınması, ikincisi vergi koyma yetkileri, üçüncüsü ise İsveç'in tarafsızlığıdır. Tarafsızlık, askeri harcamaların azlığı ve daha önemlisi, planlama gibi konularda, daha az merkeziyetçi olması anlamına gelmektedir (IULA EME, 1995: 62). İsveç, uzun yıllardan beri yerel düzeyde kendi kendine yönetim geleneğine sahiptir. Bu gelenek, belli bir coğrafi alanda yaşayan insanların belli sosyal ve teknik hizmetler gibi ortak ilgi ve çıkarları etrafında bir araya gelerek kendilerini ilgilendiren konularda kendi iradelerini ortaya koymalarıdır. Bu anlayış, anayasada da ifadesini bulmakta olup, aynı zamanda illerin ve belediyelerin vergi koyma ve diğer mali yetkilerine de kaynak teşkil etmektedir. Belediyeler ve il meclisleri, kendi görevalanlarında veya insanlarının yaşadığı alanlarda kamu çıkarlarıyla ilgili konularda karar verme genel hakkına sahiptirler. Somut olaylarda ise, yetkili birimi yargı içtihatları belirler. Yerel düzeyde kendi kendine yönetim ilkesi; belli sınırlar içinde ve İsveç'in üniter yapısı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu ilke, federal devletlerde federe unsurların özerkliği anlayışına dayanan karar alma özgürlüğünü ifade etmektedir.

14 Jsveç 'te Yerel Yönetimler 8 ı İsveç yönetim modeli, kamu sorumluluklannın desantralize edilmesi, aktiviteler için gerekli karar alma mekanizmalannın mümkün olduğu kadar halka yakın olması esasına dayanır. Maastricht Antlaşması 'nı onaylamış bir ülke olarak "kararlann halka en yakın birimlerce alınması ilkesi yerelliğe verilen önemi pekiştirmektedir" (Keleş, 2000: 80). Yerel yönetimler yasası dışında pek çok özel yasa yerel otoriteler olan iller ve belediyelere geniş sorumluluklar vermektedir. Bu yasalann belli başlılan; Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler, Kurtarma Hizmetleri yasalanyla eğitim ile ilgili yasalardır. Devlet, iller ve belediyeler arasında görev ve yetki alanı dağılımı, genelde pratik nedenler göz önüne alınarak yapılmıştır. Hiçbir zaman bu ayrım kesin ve belli çizgiler içermemekte, sosyal gelişmelerle şekillenmektedir. Görev ve sorumluluklann merkezi idare, iller ve belediyeler arasındaki dağılımı yasayla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre devletin yani merkezi idarenin görev ve sorumluluklan şunlardır: Dış politika ve savunma, kamu düzeni ve güvenlik, adaletin idaresi, ekonomik politika, genel yüksek öğrenim ve araştırma, ana yollar ve uzun mesafeli iletişim, iş piyasası politikalan ve endüstriyel politikalar, konut politikası, sosyal güvenlik ve transferler. Devlet genelde vatandaşlann sosyal gelişiminden, güvenliğinden ve huzurundan sorumludur. Riksdag ve hükümet bundan dolayı yerel hükümet faaliyetinin yasal ve ekonomik çerçevelerini tanımlamak ve farklı alanlar için hedefler ve kaynak rehberler koymak zorundadır. Bu da her şeyden önce devlet tarafından kullanılan yasama yetkisi aracılığıyla yapılır. Yerel yönetimler ise, "genel yetki" prensibine göre hareket ederler. Yani yasayla bir başka idareye verilmemiş alanlarda yetkilidirler. Ancak bunlar için bazı görevler zorunlu bazılan ise ihtiyaridir (www. icisleri.gov.tr). iller için zorunlu görevler; sağlık ve tıbbi hizmetler, çocuklar ve 20 yaşına kadar olan gençlerin ağız ve diş sağlığı, ihtiyari görevler ise; kültür sektörüne destek ve eğitimdir. Belediyeler için zorunlu görevler; sosyal refah, çocuk bakımı, mecburi okullar, ortaokul üstü okullar, planlama ve inşa sorunlan, sağlık ve çevre koruma, çöp toplama ve atık idaresi, su ve kanalizasyon, kurtarma hizmetleri, sivil savunma ve kütüphaneler. Dinlenme ve kültürel ilişkiler, teknik hizmetler, eneıji üretimi, sokak onanmlan ise ihtiyari görevlerdendir. Her iki yönetim için bölgesel ve yerel toplu taşıma ise, zorunlu görevlerdendir. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Biçimleri Belediyeler ve il meclis idarelerine limited şirketler, ticaret şirketleri, anonim şirketler, kar amacı gütmeyen birlikler, vakıflar ve federasyonlar kurma izni verilmiştir. Fakat yetki kullanımının devri mümkün değildir. Belediyeler ve il

15 82 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 meclisleri ayrıca, kamu idaresi statüsünde olan mahalli idare federasyonlan kurmakta ve kurulu olanlara katılmakta da serbesttirler. Bu federasyonlar, belediyelere ve il meclis idarelerine kanunlar tarafından verilen görevleri üstlenebilirler. Belediytf girişimleri veya mahalli idare federasyonlan gönüllü olarak ve birkaç konuyu kapsamak üzere kurulabilirler. Girişimler birkaç alanda kurulur. Bunlann çoğunluğu limited şirketlerdir. çoğu konut, su ve elektrik gibi teknik sahalarda kurulmuştur. Mahalli idare federasyonlan ise kurtarma ve acil servis hizmetleri gibi alanlarda kurulurlar. Federasyonlarla ilgili mali hükümler kanunla düzenlenir. Ancak yerel yönetimler, işbirliğiyle ilgili ayrıntılan belirlemede oldukça geniş özgürlüğe sahiptir (MİGM, 1999: 423). İsveç belediyelerinin ülke dışı belediyelerle işbirliği yapma hakkını düzenleyen özel hükümler yoktur. Belediyelerin diğer ülkelerdeki benzerleriyle işbirliği yapmasına bu idarelerin yetkilileriyle ilgili yasal engeller olmaması şartıyla izin vermiştir. Bazı karar alma yetkileri ile ilgili olarak, milli mevzuat ülke içi belediyeler arası işbirliği gibi uluslararası işbirliği için de belli engeller öngörür. Mesela, bir belediyenin yetkinin kullanımı konusunda karar alma yetkisini bir başka idareye veya kişiye devretmesi mümkün değildir (MİGM, 1999: 424). Vatandaşların Karar Alma Sürecine Katılımı ve Hak Arama Yolları Bir belediye tarafından alınan karara karşı başvuru ancak belediyede yaşayan kişiler, mesela orada kayıtlı olan, gayrimenkulu bulunan veya vergi ödeyen kişiler tarafından yapılabilir. Üst mahkemeler, konu olan karann yasallığını gözden geçirebihrler. Böyle bir incelemeden sonra, bir karar, eğer yasal sürece göre a lınmamışsa, belediyenin görevalanı içindeki konularla ilgili değilse, karan alan organ yasal yetkiye sahip değilse veya karar kanunlara ve kurallara aykın ise hatalı olarak ilan edilir. Eğer karar hatalı olarak ilan edilmişse iptal edilir fakat değiştirilmez. Belediyelerin kararlan ile idari kararlann ikisine karşı başvurular, idare istinaf mahkemesine yapılır. Eğer idari davada başvuru reddedilirse, yüksek idare mahkemesine başvurulabilir (MİGM, 1999: 431). Vatandaşlann karar alma sürecine doğrudan katılımı referandumlar ve diğer katılım şekilleriyle olmaktadır. Yerel Referandumlar Belediye ve il meclisleri idare heyetleri bir meseleyi hazırlık aşamasında referanduma götürmeyi kararlaştırabilirler. Belli bir meselenin referanduma götürülmesi belediye ve il meclisi seçmenlerinin en az %S'i tarafından da istenebilir. Girişim yazılı olmalı, ilgili konuyu işaret etmeli ve girişimcilerin imzalan, imzalann sıhhatine dair belgeleri ve adreslerini kapsamalıdır. Belediyelerdeki referandumlar danışma niteliğindedir.

16 Isveç 'le Yerel Yönetimler 83 Doğrudan Katılımın Diğer Şekilleri Yerel Yönetimler Kanununa göre komiteler hizmetleri kullanan kişilerle ilişkileri artırmak zorundadırlar. Komiteler karar almayı belediyenin bir çalışanına devredebilirler. Bu durumda komite, hizmetlerden yararlanan kişilere teklifle bulunma veya karar almadan önce görüşlerini bildirme şansı verilmesinin şartlarını belirler. Komite ayrıca, bir çalışanın, eğer kararı komite hizmetlerinden yararlananların temsilcileri tarafından destekleniyorsa karar alabilmesine hükmedebilir. Sonuç İsveçte yerel yönetimlerle ilgili yapılan reform çalışmaları sırasında genelde İskandinav ülkelerinde yerel yönetimlerin daha serbest hareket etmelerini sağlayan "Serbest Yerel Yönetimler" adını verdiğimiz, bugün de geçerli olan sisteme geçiş önemli yer tutar. Hükümet belediye hesapları ve muhasebesi ile ilgili zorunlu mevzuat öngören tasarı belediyelerde 1999, il meclislerinde 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Vergi oranlarını, bugünkü seviyesine göre yükseltmek isteyen mahalli idarelere karşı, geçici ekonomik yaptırımlar sistemi getirilmesi planlanmaktadır. Teklif edilen sistemde; vergi gelirlerindeki %50 artış, ilgili mahalli idareye verilmesi planlanan devlet yardımından kesilecektir. Bu sistemin amacı mahalli vergi o ranlarında bir yükselmeyi engellemektir. İsveç, 1995 'ten beri Avrupa Birliği üyesidir. İsveç, belediye ve bölge yönetimleri faaliyetlerinin %60'ı AB mevzuatından etkilenmiştir. Yerel ve bölgesel düzeyler giderek daha fazla uluslararası sınır ötesi toplumdan etkilenmektedir. Ayrıca tüm İsveç bölgeleri İsveç yerel ve bölgesel yönetimleri birlikleri dahil olmak üzere Brüksel'de temsilcilik açmışlardır. Avrupa Birliği 'ne üyeliğin en önemli etkilerinden bir tanesi belediyelerin ve bölgelerin; okullar, kültürel kurumlar ve popüler hareketler için değişimler yaratmak, sınır ötesi iş bağlantılarını ve ekonomik kalkınmayı artırmak, örneğin çevre sorunları ve turizm ile ilgili siyasi işbirliği projelerini oluşturmaktır (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 140). Kaynakça Council of Europe (1997), Straeture And Operation OfLoeal And Regional Demoeraey, Stiuation İn 1996, Strasbourg. IULA EMME (1993), Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Yapıları, İstanbuL. Keleş, Ruşen (2000), Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Mahalli İdareler Genel Müdür1ügü (1999), Dünyada Mahalli İdareler, Yayın no: 27, Ankara, s. 415.

17 84 Çatdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 Türkiye Belediyeler Birligi-tsveç Belediyeler Birligi (2004), İsveç ve Türkiye 'de Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği Uluslararası Semineri, Ocak, Ankara, s ofsweden. of sweden. yy/isvec.pdf.

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Avrupa Birliği Hukukuna Giriş Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Avrupa Birliği Hukukuna Giriş İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX TABLOLAR CETVELİ... XIX KISALTMALAR...XXI BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ HAKKINDA BİLGİ NOTU HSYK Teklifi Teklif; 2797 sayılı Yargıtay Kanunu, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu, 4954 sayılı Türkiye Adalet

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ DÜNYA TÜRK İŞ KONSEYİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik esasları

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK

KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ KAMU YÖNETİMİ YRD.DOÇ.DR. BİLAL ŞİNİK BAKANLAR KURULU Bakanlar Kurulu, Başbakan ve bakanlardan kurulur. Cumhurbaşkanı bakanlar kurulunun

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

ANAYASA HUKUKU DERSİ

ANAYASA HUKUKU DERSİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ (İÖ) ANAYASA HUKUKU DERSİ ARA SINAVI (11 Kasım 2010 Saat 19:00) 1- Amerikan modeli anayasa yargısı için aşağıdakilerden

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları

Sosyal Düzen Kuralları. Toplumsal Düzen Kuralları. Hukuk Kuralları Din Kuralları Ahlak Kuralları Görgü Kuralları Örf ve Adet Kuralları TEMEL HUKUK Sosyal Düzen Kuralları Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri belirten kurallara, sosyal düzen kuralları veya sadece sosyal

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum

Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı. Kurum Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2005 Resmi Gazete Sayısı: 26040 Maliye Bakanlığı Tebliğin Adı Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ Tebliğ No (Seri No: 1) Resmî Gazete Tarihi 31/12/2005 Resmî Gazete Sayısı

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir.

Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. İDARE HUKUKU Anayasa ve İdare Türk idare teşkilatı Anayasal bir kurumdur. 1982 Anayasası belli başlıklar altında idari teşkilatlanmayı düzenlemiştir. Bu düzenlemede yer alan ilkeler şunlardır; - Hukuk

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı, toplumda

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE ÖZEL OKULLAR Murat YALÇIN > muratmetueds@yahoo.com Özel okul anlayışı, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerinde de farklı uygulamalar olmakla birlikte vardır ve yaygınlık

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015 2016 ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 28.09.2015 30.09.2015 05.10.2015 07.10.2015 12.10.2015 TANIŞMA

Detaylı

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966

2-) Türkiye de tek dereceli seçim ilk kez hangi seçimlerde uygulanmıştır? A) 1942 B) 1946 C) 1950 D) 1962 E) 1966 1-) 1921 Anayasası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Milli egemenlik ilkesi benimsenmiştir B) İl ve nahiyelerde yerinden yönetim ilkesi kabul edilmiştir. C) Yasama ve yürütme kuvvetleri

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY

MACARİSTAN SUNUMU Dr. Csaba UJKERY VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Okul kurucuları 01/01/08 de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi

Detaylı

T.C. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler T.C KADINLAR MERKEZĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Kadınlar Merkezi işleyişine ilişkin esaslar,kuruluş personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ

MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ MEHMET UTKU ÖZTÜRK 1961 KURUCU MECLİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 1. DEMOKR AT PARTI İKTIDARININ SONUNA DOĞRU...9 1.1. DP nin Muhalefete Karşı Tutumu...9 1.1.1.

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI 1. DAYANAK Kurumsal Yönetim Komitesi nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas

Detaylı

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. ( Şirket veya Doğan Burda ) Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26893 Yayım Tarih: 1.6.2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TÜBİTAK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIKLARI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile üniversiteler, kamu ve özel sektörün bilimsel ve teknolojik

Detaylı

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi

Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Kemal ÖZSEMERCİ Uzman Denetçi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı: kamu mali yönetim sistemi Dış denetim ve iç denetim görev alanları Performans denetimi İç denetim ve dış denetim işbirliği alanları Madde 9- Kamu

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular

KKTC YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ OMBUDSMAN. 5. Ombudsman ın görev ve yetkileri ile yetki devri. 6. Ombudsman ın yetkisi dışında olan konular KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) Adres: 143, Bedrettin Demirel Caddesi, Kat: 4 Lefkoşa Telefon: 22 75 814-22 75 954 Fax: 22 88 907 1. Anayasa nın 114. Maddesi 2. Ombudsman

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU. Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU Mali Yardımlar ve IPA N. Alp EKİN/Uzman 2 AB MALİ YARDIMLARI Ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıklarını gidermek 3 AB MALİ YARDIMLARI AB Üyeliğine hazırlanmaları

Detaylı

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ

Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ Dr. MUTLU KAĞITCIOĞLU PARA PİYASASI KURUMLARINA YÖNELİK EKONOMİK KOLLUK FAALİYETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 A. Para Piyasası Kurumları...5 1. Genel Olarak Para

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ.TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ MADDE 1- DAYANAK Topluluğu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Toplulukları Yönergesi doğrultusunda kurulur ve faaliyette bulunur. MADDE 2- TOPLULUĞUN

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Belediye başkanlığının sona ermesi

Belediye başkanlığının sona ermesi Belediye başkanlığının sona ermesi MADDE 44. Belediye başkanlığı, ölüm ve istifa hâllerinde kendiliğinden sona erer. Belediye başkanının; a) Mazeretsiz ve kesintisiz olarak yirmi günden fazla görevini

Detaylı

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu

Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç Eğitim Sistemi: Riksdag ve İsveç Hükümeti 01/01/08'de basılmıştır Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin eğitimi sorumluluğu İsveç'te okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim ile yetişkin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI

GENEL OLARAK DEVLET TEŞKİLATI SORULARI 1.... ilkesi, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmez. Belli devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret olup bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve işbirliği olduğunu anlatır.

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ AKRAN DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönerge; Mevlana Üniversitesi nde Akran danışmanı olarak görevlendirilebilecek öğrencilerin

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM

BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Yard. Doç. Dr. ŞULE ÖZSOY Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi BAŞKANLI PARLAMENTER SİSTEM Cumhurbaşkanının Halk Tarafından Seçildiği Parlamenter Hükümet Modeli ve Türkiye İçin Tavsiye

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME

YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME YENİ VAKIFLAR KANUNUNA VE VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNE SİVİL DEĞERLENDİRME Tüzel Kişilik MADDE 4 Vakıflar, özel hukuk tüzel kişiliğine sahiptir. Yeni vakıfların kuruluşu, mal varlığı, şube ve temsilcilikleri

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Toplulukları Kurulma ve Çalışma İlkeleri Yönergesi GENEL İLKELER Madde 1 - Yaşar Üniversitesi Öğrencilerinin Atatürk İlkeleri doğrultusunda toplumsal ve kültürel gelişmelerine

Detaylı

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet

ANAYASAL ÖZELLİKLER. Federal Devlet ANAYASAL ÖZELLİKLER Ulus devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde belirli bir nüfus ve egemenliğe sahip bir örgütlenmedir. Ulus-devlet üç unsura sahiptir: 1) Ülke (toprak), 2) Nüfus, 3) Egemenlik (Siyasal-Yönetsel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır?

1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? 1-Hâkim ve Savcılar idari görevleri dolayısıyla aşağıdaki kurumlardan hangisine bağlıdır? A) Cumhurbaşkanlığı B) Başbakanlık C) Adalet Bakanlığı D) Halk E) HSYK 3-Aşağıdakilerden hangisi adli yargının

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 5- Değerlendirme Raporu Doğrudan ve Temsili Demokrasi Merkezi ve Yerel Yönetimler Şeffaflık www.tkmm.net 1 2 ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ (Halk konuşuyor, TBMM dinliyor) Türkiye

Detaylı

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU 6.A. Avrupa Birliği ndeki Genel Sektörel Durum Analizi Şirketler hukuku mevzuatı, şirketler ile muhasebe ve denetim konularını kapsamaktadır. Şirketler konusuna ilişkin kurallar,

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı

Bozok Üniversitesi. Hizmet Envanteri Tablosu Hizmet Sunmakla Görevli / Yetkili Kurumların / Birimlerin Adı 6 B32B2K13 532 5 B32B2K13 513 5-1 4 511 2 gün 5-1 3 B32B2K13 5 2 4 1 B32B2K13 1 Sıra No Kurum Kodu Standart Dosya Planı Kodu Hizmetin Adı Hizmetin Tanımı Hizmetin Dayanağı Mevzuatın Adı Ve Madde Numarası

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan

Performans Esaslı Bütçeleme. Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 1 Performans Esaslı Bütçeleme Prof.Dr. Coşkun Can Aktan 2 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Bilindiği üzere uluslararası standartlara uygun daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sisteminin

Detaylı

Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi. Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat

Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi. Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat Almanya da Yatırımların Hukuki Çerçevesi Prof. Dr. Christian Rumpf Rechtsanwalt in Stuttgart/Avukat Hakkımızda Rumpf Rechtsanwälte Rumpf Consulting Bağlantı noktalarımız: İstanbul Ankara İzmir Bursa Denizli

Detaylı

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri

Amerikan Siyasal ve Secim Sistemi Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Siyasal Siyasal ve Isiginda 2012 A.B.D. Baskanlik Secimleri Dr. Kerem Ozan Kalkan Ankara Yeminli Mali Musavirler Odasi Ankara, Turkiye 15 Nisan, 2011 Siyasal 1 Siyasal 1 Cok yeni bir ornek 2 A.B.D. Baskanlik

Detaylı

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders

Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Sosyal Güvenlik Hukuku 1. Ders Prof. Dr. Murat ŞEN Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ Sosyal Güvenlik Kavramı Kişileri, gelirleri ne olursa olsun, belirli sayıdaki tehlikeler karşısında güvence sağlama görevine sahip

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29527 Amaç NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Madde 1. Bu Yönergenin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi nin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim, araştırma,

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı