Ülke Ülke Yerel Yönetimler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ülke Ülke Yerel Yönetimler"

Transkript

1 Ülke Ülke Yerel Yönetimler İsveç'te Yerel Yönetimler.. * Feyza Oztürk Giriş Kuzey Batı Avrupa'da İskandinav Yanmadası'nın üçte ikisini oluşturan İsveç, "bir anayasal monarşi", ya da "anayasal krallık" olarak adlandınhr. Kökeni XIX. yüzyıla kadar uzanan geleneksel bir tarafsızlık statüsüne sahiptir. Bu dönem içerisinde İsveç, hiçbir savaşa girmemiş ve askeri ittifaklarda yer almamıştır yılına kadar Norveç ile birleşik bir ülke olan İsveç, bu tarihten sonra ayn bir ülke olmuştur. İsveç, krallık ile parlamenter hükümet modelini 1917 yılında birleştirerek uygulamaya başlamıştır. Ülke 1932 yılından 1976 yılına kadar, 1936 yılındaki kısa bir ara dışında, tek başına ve koalisyonun büyük ortağı olacak şekilde Sosyal Demokrat İşçi Partisi (SAP) tarafından yönetilmiştir. Bu 44 senelik dönem içinde yalnızca 3 başbakan değişmiştir. II. Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'in pek çok uluslararası oluşurnda aktif rol oynadığı görülmektedir. Bunlar arasında Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği başta gelmektedir. Ocak 1971 'de yapılan anayasal reformla, İsveç Parlamentosu Riksdag, yeniden yapılandınlmış ve önceden iki meclisli olan parlamento tek meclis haline getirilmiştir yılında Kral Carl XVI Gustav tahta çıktıktan sonra, 1975'te anayasa tekrar gözden geçirilerek, başbakan atama konusunda krala verilen yetkiler parlamento başkanına devredilmiştir (www.encylopedia4u.com. 2004). 19,75'den 1990'h yıllara kadar olan dönemde vergilendirme vb. ekonomi, sosyal refah, nükleer güç ve ekolojik konular İsveç'in gündemini belirleyen ö nemli başlıklar olmuştur yılında İsveç ekonomisinin durgunluğa girmesiyle birlikte hükümet kısıtlama esaslı politikalar yürütmeye başlamıştır. 1992' de enflasyonu indirme ve tasarruf önlemleri politikalannın ilk etkileri or Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi doktora ö~encisi. Çııldaş Yerel Yönetimler, eht 12 Sayı 3 Temmuı. 2003, s

2 Isveç 'te Yerel Yönetimler 69 taya çıkmıştır seçimleri sonrası bu politikalar sürdürülürken, 1995 yılında da İsveç'te ilk Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılmıştır. 1996'da İsveç; Avrupa 'nın güvenliği için Avrupa Birliği'nin genişlemesi fikrini ileri sürmüş, 1998 yılında hükümet Avrupa içinde daha aktif roller alma politikasını uygulamaya başlamıştır yılından sonra da savunma harcamalannda önemli kısıntılar yapılmıştır (www.icisleri.gov.tr. 2004). İsveç'te Genel Yönetim Yapılanması Merkezi Yönetim İsveç parlamenter demokrasi ile yönetilmektedir. 1994'ten beri seçimler 4 yılda bir yapılmaktadır. Milletvekilleri doğrudan seçilmekte ve parlamento tam anlamıyla oransal bir temsili yansıtmaktadır. Bu durum koalisyon hükümetleri meydana getirmektedir. İsveç'te başbakanın kabine içinde ağırlığının olduğunu, bakanlann başbakan tarafından belirlendiğini ve ona bağlı olarak görevlerini sürdürdüğünü görürüz. İsveç'te bir değişik uygulama da başbakanın meclis başkanı tarafından görevlendirilmesidir (www.ekutup.dpt.gov.tr). İsveç 'te devletin başı olarak kral ya da kraliçenin temsili ve törensel görevleri bulunmaktadır. İki meclisli yapının 1971 'de bırakılmasının ardından Riksdag adı verilen parlamento, halkın tek temsilcisi haline gelmiştir. Parlamentonun temel işlevi; yasalan çıkarmak, vergi konulmasına ve oranlanna karar vermek ve hükümetin işleyişini takip etmektir. İsveç parlamentosu dört yıllığına seçilen 349 üyeden oluşmaktadır. Parlamento çalışmalan gelenekselolarak partizan olmayan atmosfer içinde geçmektedir. Bunun nedeni, parlamentodaki temsil o ranına göre parlamento çalışmalan için oluşturulan komiteler ve onlann işleyişindeki düzgünlüktür. Bu komitelerin en önemlileri, Dış İlişkiler Danışma Komitesi, Anayasa Komitesi, Mali Komite ve Vergi Komitesi'dir. Bunlardan Anayasa Komitesi, yerel yönetimlere düzenleme yapma yetkisi verilmesine dair hükümet tasanlannı da görüşmektedir (www.icisleri.gov.tr). Anayasaya göre yerel ve genel seçimler aynı gün yapılmaktadır. Her iki yönetimin de görev süresi dört yıldır. Hükümet Riksdag'a karşı sorumludur. Hükümetin aldığı kararlar, Kraliyetin onayına tabi olmadığı gibi, Kral ve Kraliçe hükümetin ilk kuruluşunda görevlendirme dahi yapamamaktadırlar. Hükümetin kurulması sırasındaki görevlendirmeyi, meclis başkanı yapmaktadır. Meclis başkanı başbakanı belirler ve görevlendirir. Başbakan, meclis başkanı tarafından azledilebilir veya güvensizlik oyu alırsa görevinden aynimak zorundadır. Başbakan istifa eder ya da ölürse kabinenin bütün bakanlan da görevden aynlmış sayılırlar (www.icisleri.gov.tr). İsveç'te ombudsman, 1800 yılında yargıçlar, kamu görevlileri ve memurlann yasalara uymalannı gözlemleme, pozisyon ve görevleri itibariyle yasa dışı ha

3 10 Çağda.ş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 reketlerini soruşturma, yanlış ve kötüye kullanmalan önleme görevi ile kurulmuştur. İsveç'te birden fazla kişi ombudsman olarak görev yapabilmektedir yılı itibariyle İsveç'te 4 ombudsman mevcuttur. Ombudsman bu işlevleri yerine getirebilmesine yardımcı olmak için her türlü doküman ve bilgiye ulaşma ve mahkemelerle diğer kurumlardaki görüşmelere vakıf olma yetkileriyle donatılmıştır. Ancak ombudsmanın hükümetteki bakanlan gözetim altında tutma yetkisi yoktur (www.icisleri.gov.tr). Yerel Yönetimler İsveç'teki mevcut yönetim ulusal düzeyde Riksdag (parlamento) devlet- bölgesel düzeyde şehir meclisi ve yerelde de belediye meclisi ile yürütülür. Devlet bu üç düzeyde de temsil edilir ve şehir meclisi hem bölgesel ve hem de yerel düzeyde temsil edilirken belediyenin sorumluluklan sadece yerel düzeydedir. İsveç, 21 il ve 289 belediyeye aynlmış durumdadır. ı 862'de belediye bulunmaktaydı. Yerel yönetim sınırlan ı 950 'lerin başına kadar tanımlandığı gibi hiç bozulmamış olarak kaldı. Bu tarihten sonra toplumun sanayileşmesi ve modernleşmesi yerel yönetim sınır tanımlamalannı değiştirdi. Tüm bunlann ö tesinde ekonomik değişme, göçün artması, kamu hizmeti sorumluluklannın genişlemesi küçük belediyelerin insanlara ihtiyaç duyduklan hizmetleri sağlamalannı zorlaştırdı. 1946'da Riksdag ilk ve büyük bir reform niteliğinde olan yerel yönetimin sınırlanna ilişkin ilke karannı onayladı. Bu karar, ı 952' de yürürlüğe girdi ve belediyelerin sayısını 1037'ye düşürdü ile 1974 arasında yürürlüğe koyulan ve belediyelerin sayısını 278'e düşüren ikinci sınır reformunu yaptı. O zamandan bu yana hükümet yaklaşık 10 belediyenin bölünmesi işlemini tamamladı ve sayı şu an 289'dir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 53). Mahalli idareler kanununa göre, belediyelerin ve il meclislerinin bir karar organına ve bir idare heyetine sahip olması zorunludur. Çizelge 1. Bölgesel İdare ve Belediyelerin Büyüklükleri Bölgesel idareler Belediyeler >;24=,:,;28~t" Alan/nüfus Alan/nüfus En büyük ""~8.9.fl.l:l~64f:669' " / 61i~452~ >" En küçük 2.941/ / 2.959

4 Jsveç'te Yerel Yönetimler 71 Çizelge 2. Belediye Sayıları ve Nüfusun Dağılımı Nüfus aralığı Belediye sayısı ',., '0.~.' :. io:' ~OOO Üstü '. ''11, Kaynak: Maliye Bakanlığı Yerel Yönetimlerin Organları Karar Organlan: İllerin ve belediyelerin karar organı meclislerdir. Belediyelerde ve şehir meclislerinde karar verme yetkileri seçilmiş meclisler ve konseyler tarafından kullanılır. Parlamento üyeleri gibi belediye ve şehir meclis üyeleri, her dört yılda yapılan doğrudan seçimlerle değişirler. Belediye seçimlerinde oy verebilmek için o yerel sınırlar içinde ikamet ediyor olmak ve 18 yaşından büyük olmak gerekir. Avrupa Birliği vatandaşlan ile İzlanda ve Norveç vatandaşlan da son 3 yıldır o seçim bölgesinde oturuyorlarsa seçim hakkına sahiptir (Council ofeurope, 1997). Belediye ve şehir meclisi seçimlerinde oy verme hakkına sahip olan kişi aynı zamanda belediye/şehir meclis üyesi veya yedek üye olarak seçilebilir. Bunun sonucu olarak seçimler doğrudan yapılmaktadır. Belediye encümeni asil ve yedek üyeleri; belediye meclisi tarafından seçilir. Burada tekrar oy verme haklannda seçilebilirlik şarttır. Denetçiler aynı yöntem ile seçilir ve aynı şartlara tabidir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: S3). Her il ve belediye meclisi kurullannın görevlerini belediye amaçlan doğrultusunda yapıp yapmadığını denetlemek için en az 3 denetçi atamaktadır. Meclis kaç tane üyesi olacağına kendisi karar verir. Yerel yönetimler yasasında en düşük rakam 31, en yüksek 101 'dir. Meclis üye sayısı ilgili belediyede ve şehirde oy verme hakkına sahip kişilerin sayısına bağlı olarak belirlenir. Encümen üyelerinin sayısına da meclis karar verir. Yönetim kurulu haricinde en cümenlerin görev süreleri meclis tarafından karara bağlanır (Council of Europe, 1997: 2S). Encümen koordinatör fonksiyonuna da sahip olması nedeniyle özel bir öneme sahiptir. Bu nedenle diğer komitelerin işleyişlerinin yerel amaçlara uygunluğunu gözetme yetkisine de sahiptir. Bütün bunlann dışında mali yetkileri ve mecliste görüşülecek konulan önceden ele alması da encümenin önemini fazlalaştırmaktadır. Meclisler, belediye veya il meclisi idaresinin öncelikli veya çok önemli konulanyla ilgili kararlar verir. Bunlar (MİGM, 1999: 415):

5 72 Çağdaş Yerel Yönelimler, J2 (3) Temmuz 2003 ı. Faaliyetler için hedef ve usullerin tespit edilmesi, 2. Bütçe, vergilendirme ve diğer önemli mali konular, 3. Komitelerin teşkilatlanması ve çalışma usulleri, 4. Komitelerin seçimi ve komitelere görevlerin dağıtımı, 5. Denetçilerin ve yedeklerinin seçimi, 6. Seçilmiş temsilcilerin mali kazançlarının tespiti, 7. Yıllık rapor ve bunun ibrası. Yerel yönetimler yasası, belediye meclisinin veya şehir meclisinin görevlerini yerine getirmesinde ihtiyaç duyulan yönetim kurulu ve komiteler atanmasını gerekli kılar. Diğer yasalar meclisin diğer komiteleri atanmasını gerektirebilir. Örneğin seçim yasası, her belediyenin bir seçim komitesinin olmasını gerektirir. Meclis bir komiteye belli bir konuda veya bazı konularda kendi yerine karar verme yetkisi verebilir. Ancak kanunlarda ve diğer hukuki düzenlemelerle meclisin karar vermesinin mecburi kılındığı konular, komitelere devredilemez. Komitelerin görevleri şunlardır (MİGM, ı 999: 4 ı 5): ı. Yönetimle ilgili konularda ve kanunun veya hukuki düzenlemelerle kendilerine görevolarak verilen konularda karar vermek, 2. Meclis tarafından kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, 3. Konuları meclis için hazırlamak ve meclis kararlarının uygulanmasından sorumlu olmak, 4. Meclis tarafından kendilerine emanet edilen işlerin uygulanması için aldıkları tedbirleri meclise rapor etmek. Yürütme Organı ve Seçilmiş Mahalli Temsilcilerin Statüleri: Yürütme organları idare heyetleridir. İdare heyetinin üyeleri, meclis tarafından, oy hakkı olan ve genel seçimde adayolanlar arasından seçilir. Belediyenin siyasi lideri, belediye idare heyetinin başkanıdır ve bunun il meclisindeki emsali il meclis i dare heyeti başkanıdır. Bu heyetlerin başkanları sadece sınırlı karar alma yetkisine sahiptir. Kararların çoğu heyetler tarafından ortaklaşa alınır. Belediye idare heyeti başkanı belediye meclisince, il idare heyeti başkanı ise il meclisince atanır (www.eu.2001.se). Ayrıca idarenin başında "kommundirektor", "kanslichef' veya "kommunchef' adı verilen görevliler vardır. Yönetimin başı, personeli idare eder ve belediyenin tüm idaresinden genel anlamda sorumludur. Karar organıyla özel bir i lişkisi yoktur.

6 Isveç 'te Yerel Yönetimler 73 Mahalli seçimlerde adayolabilmek için, İsveç vatandaşı olmak, seçimden önce üç yıl ülkede oturmak ve en az 18 yaşında olmak gerekmektedir. Bir belediye veya il meclis idaresi tarafından yönetici olarak istihdam edilen kişinin seçilme yeterliliği yoktur. Aynı durum komite faaliyetleri çevresinde bir yönetim görevinde bulunan kişi için de geçerlidir. Bu yöneticiler ilgili komitenin üyesi veya yedek üyesi seçilemezler. Aksine seçilmiş bir temsilci aynı anda hem belediye, hem de il meclisinde ve bir veya birkaç komitede görev üstlenebilir. Bir kişinin hem belediyede, hem de il meclisinde seçilmiş görevlere gelmesi de imkan dahilindedir (MİGM, 1999: 416). Belediyeler ve il meclisleri, belediye ve il meclisinde temsil edilen siyasi partilere yardımlar ve diğer destekler verebilirler. Meclis, parti desteğinin miktanna ve biçimine karar verir. Partiler bu desteği, herhangi bir mahalli siyasi faaliyette kullanmakta serbesttirler (MİGM, 1999: 417). Seçilmiş temsilciler seçildiği idarenin karar alma sürecine muhakkak kattlmalıdır. Sadece istisnai hallerde sorumlu tutulmazlar. Ayrıca bir temsilci, görevleriyle ilgili konulardaki sahtekarlıklanndan ötürü yargılanabilir. Ciddi bir cezai suçtan dolayı hapis cezası alırsa görevden uzaklaştırılabilir. Eğer sorumluluktan muaf olması reddedilirse, meclis zarann karşılanması için dava edilmesine karar verebilir. istifa ile ilgili olarak ise; seçilmiş temsilci eğer istifa etmek isterse, aksine özel sebepler olmadıkça, bu isteği kabul edilebilir. Bir seçilmiş temsilcinin görev süresi bittikten sonra yapamayacağı iş veya faaliyetlerle ilgili bir sınırlama olmadığı gibi, temsilcilerin yeniden seçilememeleri halinde mesleki entegrasyonlanna destek olmak için bir yardım da öngörülmemiştir. Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı isveç kamunun çok büyük bir yer tuttuğu bir ülkedir. Kamu harcamalan GSMH içinde yüzde 70 oranındadır. Aynı şekilde kamu tüketimi, GSMH'nın yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Aynca isveç'in, hükümet hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde büyük oranda anti-merkeziyetçi bir yapısı vardır. Kamusal tüketimin aşağı yukan yüzde 80'i yerel idareler tarafından gerçekleştirilmektedir (www.en.wikipedia.org). Mali açıdan yerel idareler oldukça bağımsızdır. Yerel idarelerin gelirlerinin yüzde ıo'sinden daha az bir tutarı merkezi hükümet tarafından sağlanmaktadır. Mahalli idarelerin gelirleri genelolarak yerel vergilerden ve hizmetlerinden sağladıklan gelirlerden meydana gelmektedir. Bunun asıl miktan gelir vergilerinden sağlanmaktadır. Hükümetten sağlanan ödenekler genelde kendilerine özel bir görev verilirse söz konusu olmaktadır.

7 74 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 i 996 yılında, tüm merkezi İdareler için bir eşitlendirme sistemi (equalisation system) getirilmiştir. Bu düzenlemeyle ulaşılmak istenilen amaç yerel idarelerin gelirlerinin ve maliyet farklılıklanndan meydana gelen yapısal farklılıklann e şitlenmesidir. Bir başka deyişle eşitlendirme uygulamasından sonra ulusal ortalamanın altında vergi gelirine sahip olan idareler eşitlendirici ödeneğe sahip o lacaklardır. Aynı şekilde vergi geliri, ortalamanın üstünde olan idareler ise devlete eşitlendirici pay ödeyeceklerdir. Bunun yanında, maliyet yapılan farklı olan idareler de yukandaki ödeme sistemiyle aynı yapıda olmak üzere payalacak veya ödeyecektir (www.ekutup.dpt.gov.tr). İsveç'te, yerel otoritelerin gelirleri şu başlıklar altında belirtilebilir (www. icisleri.gov.tr): Vergiler: İl ve belediyeler harcamalannı karşılamak üzere vergi koyabilirler. Vergi gelirlerinin yaklaşık üçte ikisini gelir vergisi oluşturmaktadır. iı ve belediyelerin vergileri merkezi idare tarafından toplanmaktadır yılı rakamlanna göre toplanan her i 00 verginin 20'si belediyeler, i O'u da il yönetimlerine gitmektedir. Ücretler: İl ve belediye meclisleri kendilerinin sunduklan hizmetler karşılığında ücret almaktadırlar. Eğer karşılığında ücret aldıklan hizmet kendileri tarafından sunulması zorunlu bir hizmetse, bu ücreti bu hizmeti sunmakta tek otorite olmalannı değerlendirerek alırlar. Bu ücretler, genelde yerel meclisler tarafından kararlaştınlan tarifeler çerçevesinde belirlenmektedir. "Ana Ücret Kuralı" adı verilen kural, sunulan hizmeti aşan bir ücretin alınmasının önüne geçmektedir. Devlet Sübvansiyonları: İsveç'te devlet yardımlan da önemli bir gelir kaynağını teşkil etmektedir. Devlet yardımlan genelde yerel yönetimlerin maliyeleri arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır. i 993 yılında bu konuda çok önemli bir değişikliğe gidilerek pek çok konudaki devlet yardımı ortadan kaldınlmış, genel devlet yardımı sistemine geçilmiştir. Bu yardımda temelolarak yerelotorite sınırlan içinde oturan insan sayısına bağlanmıştır. Mali Denkleştirme: İsveç'te il ve belediyeler için eşitleştirici sistem, 1996 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu sistem "Gelir Eşitleme" ve "Gider Eşitleme" olarak iki ayaktan oluşmaktadır. Bu sistem yerel yönetim sisteminin kendi içinde bir sistemdir ve devletten alınan hiçbir fon burada kullanılmamaktadır. Gelir e şitleme vergi tabanı üzerine kuruludur. Eğer bir il veya belediyenin vergi kapasitesi ülke ortalamasının altında ise o yerel birim devletten yardım almaktadır. Devletin verdiği bu yardım vergi kapasitesi ülke ortalamasının üzerinde olan yerel birimlerden alınarak karşılanır. Yani devlet merkezden herhangi bir kaynak ortaya koymamaktadır. Gelir eşitleme sistemi; birisi iller, diğeri ise, beledi

8 lsveç 'Ie Yerel Yönelimler 75 yeler için olmak üzere iki alt bölümden oluşmaktadır. Harcama eşitlemesinde ise, yapısalolarak olumsuz durumda olan il ve belediyelerin devletten yardım alması şeklinde olmaktadır. Bu kaynak da yine gelir eşitleme de olduğu gibi a vantajlı durumda olan il ve belediyelerden finanse edilmektedir. Yine aynı şekilde iller ve belediyeler için iki alt sistemden oluşmaktadır. Borçlanma: Mahalli idarelerin nereden veya kimden borçlanacaklarına ilişkin hiçbir sınırlama yoktur. Hatta dışarıdan bile borçlanabilirler. Merkezi hükümet borçlanma kaynağı değildir. Çizelge 3. İl Yerel Yönetimleri ve Belediye Gelirlerinin Yapısı Vergi gelirleri İşletme gelirleri Devlet yardımları (0/0) (%) (%) İl ~ Belediye İsveç belediyelerinin ve bölgesel idarelerinin toplam harcamalan 1991 yılında GSMH'nın yüzde 2S'i oranındadır. Bu oran geçmiş 10 yılın yüzde 2.6 gerisindedir. Belediye harcamalarının içerisinde en fazla orana sahip harcama çeşidi eğitim harcamaları olmuştur yılından itibaren sosyal hizmetlere daha fazla önem verilmeye başlanılmıştır (www.ekutup.dpt.gov.tr). Çizelge 4. Yerel Yönetimlerin Harcamaları (1992) Belediyeler (0/0) İller Okullar.25.Tıbbi bakım Yaşlıların korunması 20 Toplu taşıma S Çocukların korunması 13#' 'nijkortiına3" Kişilerin ve ailelerin korunması 8 Diğer 12 Diğer* '34 * Diğer giderler; altyapı, kültür ve eğlence, çevre ve sağlık koruma, toplu taşıma vs. Yerel Yönetim Faaliyetlerinin Kontrolü ve Denetimi Devlet denetimi kanuni, mali ve siyasi biçimlerde olabilir. Devlet, mevzuat veya devlet idare birimlerine yetki vermek yoluyla doğrudan veya dolaylı denetimin; mesela, mahkemeler, merkez ve bölge kuruluşları veya merkezi hükümet ombudsmanları gibi çeşitli araçlarını kullanabilir. Devlet tarafından alınan tedbirlerin amacı, yanlış, yasadışı veya yasaya aykırı belediye kararlarını ve bunların çeşitli etkilerini engellemektir. Yerel yönetimler bakımından yasadışı davranmanın yaptırımı, bazı hallerde, devlet yardımlarının kaybedilmesi veya dev

9 76 Çağdaş Yerel Yönetimler. J2 (3) Temmuz 2003 let birimleri tarafından gerçekleştirilecek özel denetime tabi tutulmaktır. Doğrudan denetim olarak nitelendirilmese de, tahsisli devlet yardımlan ve böyle yardımlan düzenleyen kurallar, merkezi hükümet politikalannın belediyeler tarafından uygulanmasını sağlamak üzere, devletin yerel düzeyde mali kaynaklannın kullanımını denetleyebilmesi için uygun araçlardır. Yerel yönetimlerin harcamalan üzerindeki denetim, üç yıllık bir süre için yerel yönetimlerce atanan ve İsveç Yerel Yönetimler Birliği ile yakın ilişki içinde çalışan denetçiler tarafından yapılmaktadır. Hükümet, yalnızca yerel yönetimlerin genelolarak mali durumlannı gözden geçirebilir, tek tek yerel yönetimlerin harcamalannı denetleyemez (IULA EMME, 1993: 61). Yargı denetimi vatandaşlar için bir başvuru yolu iken devlet için mahalli idarelerin bir denetim yoludur. Mahalli meclislerin bütün üyeleri, alınan kararlara karşı dava açabilirler. Bu İsveç yerinden yönetiminin çok önemli bir özelliğidir. Böylece belediye sakinleri bir belediye karannın yasalhğının idare mahkemesi tarafından kontrol edilmesini sağlayabilirler. Milli Sağlık ve Refah Kurulu, Milli Eğitim Kurumu, İl İdare Heyetleri, Parlamento Ombudsmanlan ve Adalet Bakanı gibi çeşitli merkezi hükümet birimleri de kendi alanlannda denetim yapabilmektedirler. Birimler sadece talep üzerine değil, kendiliklerinden de önlemler alabilirler. İsveç'te, il ve belediyeler üzerinde idari ve adli denetim olmak üzere iki türlü denetim bulunmaktadır. İdari Denetim: Yerel yönetim faaliyetleri üzerindeki inceleme ve denetleme yetkileri özel bir yasa veya krallık kararlannda tanımlanmıştır. Ulusal makamlar yerel yönetim kararlannı geçersiz kılamazlar. Bunlann muamele işlemleri çeşitlidir. Bazılan yerel yönetim karannın değişmesini ilgili belediye ve şehir meclislerinin müzekkere yoluyla çağnlmasını talep edebilir. İsveç'te belediye faaliyetleri birçok devlet idaresi tarafından denetlenir. Bunlar: - Parlamento Ombudsmanları: Bir mahalli idarenin işleminin sivil haklan ihlal edip etmediğini inceleme yetkisine sahiptir. - Adalet Bakanı: Anayasa ve otomatik bilgi işlem kanunu ile düzenlenen basın hürriyeti ve konuşma hürriyet i alanlannda özel denetim görevine sahiptir. - Devlet İl İdare Heyetleri: Zorunlu görevleri düzenleyen özel kanunlara göre yerine getirmeleri gereken ödevlerin yapılmasını sağlamakla yetkilidir. Hem planlama hem de yönetimden sorumlu olan il idare heyetleri, bölge düzeyindeki merkezi idare adına faaliyet gösterirler. Bu heyetler bölgelerindeki belediyeler üzerinde gözetim ve denetim uygularlar ve yerel yönetimlerin kararlanna karşı yapılan başvurulann da inceleme ma

10 Jsveç 'le Yerel Yönetimler 77 kamıdır. Son yıllarda bu heyetler, artan bir biçimde sosyal fiziki planlama, bölge politikası ve yönetimin sektörel planlaması üzerinde yoğunlaşmışlardır. İl idare heyetlerinin bir diğer görevi, bütün kamu kuruluşlarının bölge birimlerinin olmamasından kaynaklanmakta ve bölge birimlerinin olmadığı yerlerde, bu birimlerin görevlerini il idare heyeti üstlenmektedir (Council of Europe, 1997: 61). - Milli Eğitim Kurumu: Milli parlamento tarafından karar altına alınan kanun, emir ve müfredatla belirlenen eğitim alanındaki milli hedeflerin belediyelerce gerçekleştirilmesini denetlemekten sorumludur. - Milli Sağlık ve Refah Kurulu: Sosyal politikalann milli hedeflerinin yerel düzeyde ve yerel faaliyet alanına uyarlanarak gerçekleştirilmesinden sorumludur. - Milli Bilgi Denetleme Kurulu: Otomatik bilgi işlemle ilgili konulardan sorumludur. Adli Denetim: Yerel yönetim kararlan için ya adli inceleme veya idari temyiz ile hukuk mahkemesine başvurulabilir. Hukukilik ölçümünde; il ve belediyelerin kararlanna karşı eğer özel bir başvuru yolu yoksa bu yol kullanılabilmektedir. Bunun dışında meclis kararlannın hukukilik ölçümü yapılamamaktadır. Meclisin her üyesi; karar kendisini etkilesin ya da etkiiemesin bu istekte bulunabilir. Hukukilik ölçümü hiçbir şekilde karardan zarar göreni tespite yönelik değildir. Bu istek üzerine mahkeme kısmen ya da tamamen karann hukuka aykınlığına karar verir. Ancak hiçbir şekilde o konuda alınan karan yenileyemez, ya da onun yerine geçecek bir karar alamaz. Bu konudaki başvurular karann alınıp ilan panosuna asılmasından itibaren üç hafta içinde yapılabilmektedir. İdari temyiz; genel olarak otoritenin kararlannın idare tarafından uygulanması sonucu ortaya çıkar. İdari temyize genellikle sosyal değerlendirme yetkisi veya bina izin başvurusunun değerlendirilmesi gibi yetkinin kullanılmasını içeren kararlara karşı başvurulur. Bu tür durumlarda rücu hakkı etkilenen taraf için mahfuzdur, karann yasallığı ve makulluğu hakkında hüküm verilmiş olabilir ve mahkeme kendisinin yeni ve farklı bir karannı kullanarak temyiz edenin lehine bir karar sonuçlanabilir. İdari temyiz, karardan etkilenen şahısın haberdar edilmesiyle beraber üç hafta içinde yapılmak zorundadır (www.regeringen.-se). Yerel yönetimler bir mahkeme karanna karşı mahkemede bulunan diğer taraflarla aynı hakka sahiptir. İdare mahkemelerinin kararlanna karşı mahkemede bulunan diğer taraflarla aynı hakka sahiptir. İdare mahkemelerinin kararlanna karşı il idare mahkemesine, idare istinaf mahkemesine ve yüksek idare mahkemesine başvurulabilir. Sivil mahkemelerin kararlanna karşı ise "district" mahkemesine, istinaf mahkemesine ve yüksek mahkemeye başvurulabilir (MİGM, 1999: 430).

11 78 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 Yargı denetimi ile yetkili yargı organlan şunlardır: 1. İdare mahkemeleri: Yalnız kanunilik denetimi değil hem kanunilik, hem de yerindelik denetimi yapar. 2. Hukuk mahkemeleri: Belediyelerin içinde yer aldığı her tartışma mahkemeye götürülebilir. Bu bağlamda belediyeler, mahkeme huzuruna özel bir kurum veya kişi gibi gelirler. Zararlann tazmini davalan hukuk davalan gibi görülür. 3. Özel hukuk mahkemeleri: Özel süreçlere uygun olarak yasayla belirlenen özel hukuk problemleriyle uğraşırlar. Önemli olarak İsveç'te anayasa mahkemesi bulunmamaktadır. Mahkemeler anayasaya aykın bulduklan kanunlan uygulamama hakkına sahiptirler. Yerel Yönetim Personeli Yerel yönetimler personel konusunda hükümetten tamamen bağımsızdırlar. Personelin idari ve mali statülerine ve göreve alınmalanna serbestçe karar verirler. Hizmet şartlan devlet memurluğundakilerle bağlantılı değildir. Kamu yönetimi sahasında çalışanlann sayısı yaklaşık 'dir. Bunların yaklaşık 'i belediyeler, yaklaşık 6.000'i il meclis idareleri, geri kalanı merkezi idare tarafından İstihdam edilir. illerde sağlık personeli önemli bir o randa iken belediyelerde ise eğitim ve bakım hizmetlerinde çalışanlar önemli çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Çizelge 5. İller ve Belediyeler Personel Dağılımı iller Belediyeler Sektör o,,' Sektör % Doktor 7 Okul personeli 20 Hemşire': 25 ',' Çocuk koriıma 20 Diğer sağlık personeli 23 Teknik personel 15 ])iğer ',}:; }T"'4S Diğer koruma hizmetleri': 35' Yerel Yönetimlerle İlgili Hukuki Düzenlemeler Anayasal Hükümler Diğer 10 Yasalar ve buyruklar yolu ile Riksdag ve hükümet, belediyelerin ve şehir meclislerinin faaliyetleri için ulusal hedefleri tanımlar. Bunlar çoğunlukla politika hedefleridir ve çok sıklıkla yerel yönetimin kendi bünyesini etkilemekten ziyade daha kapsamlı koşullara işaret ederler.

12 Isveç 'le Yerel Yönelimler 79 Anayasada yerel yönetim özerkliği; faaliyetlerini finanse etmek amacıyla vergi toplamanın belediyelerin ve şehir meclislerinin yetkileri olarak yazılmış ve düzenlenmiştir. Yerel yönetim belirli sınırlar dahilinde belediyelerin ve şehir meclislerinin bağımsız karar verme yetkilerine sahip olma zorunluluğu anlamındadır. Ancak İsveç'in üniter devlet oluşu bunlann hiçbir zaman bir federasyon içindeki devletin sahip olduğu aynı özerkliğe sahip olamayacaklan anlamına gelir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 55) tarihli Yönetim Kanunu, yerel yönetimlerin yasal dayanağını oluşturur. Bu kanunun 1. bölümünün 1. maddesi şöyledir: "İsveç'te kamu gücü, kaynağını tamamen halktan alır. Kamu yönetimi, hür kamuouyu ve genel seçim hakkı ile oluşur. Kamu yönetimi, temsili ve parlamenter devlet sistemi ile mahalli yerinden yönetim yoluyla gerçekleştirilir. Kamu gücü kanunlar çerçevesinde kullanılır". 1. bölümün 7. maddesi ise şöyledir: "İsveç'te yerinden yönetimin temel birimleri belediyeler ve il meclisleridir. Belediyeler ve il meclislerinde karar alma hakkı, seçilmiş meclisler tarafından kullanılır. Belediyeler ve il meclisleri, görevlerini yerine getirmek için vergi koyabilirler." Yerel Yönetimler Yasası 1862 tarihli Yerel Yönetim Kanunu bugün hala yürürlükte olan yerel yönetim yasasının temellerini atmıştır. Belediyeler ve şehir meclisleri 1977 yılına kadar farklı kanunlarla gelmiştir. O tarihten bu yana Yerel Yönetim Yasası her ikisine de eşit uygulanmaktadır. Mevcut yerel yönetim yasası Ocak 1991 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 9 bölümden oluşur. 1. bölüm; belediyeler ve il meclislerini tanımlar ve görev alanlannı belirler. 2. bölüm; belediyeler ve il meclislerinin yetkileri, 3. bölüm; teşkilatlanmalan, 4. bölüm; seçilmiş temsilciler, 5. bölüm; belediye meclisleriyle parlamentonun yerel karşılığı, 6. bölüm; belediye idare heyetleriyle hükümetin yerel karşılığı ve mahalli idare komiteleriyle ilgilidir. 7. bölüm; ilgili tarafların oluşturduğu işbirliği kurumlan ve çalışanlann temsilcileriyle ve hizmeti veya kurumu kullanan kişiler ile çalışanlann temsilcilerinden oluşan yerinden yönetim organlarını düzenler. 8. bölüm; maliye idare yönetimi,

13 80 Çağdaş Yerel Yönetimler, J2 (3) Temmuz bölüm ise denetimle ilgilidir (www.regeringen.se). Yasa, belediye ve şehir meclislerine kendilerinin uygun gördükleri faaliyetleri organize etme konusunda özgürlük sağlamıştır. Yasa yerel yönetim sınırlarını ve üyeliği kapsamı içine alır, belediyelerin ve şehir meclislerinin yetkilerini tanımlar ve bunların organizasyonu ve yetkileri, seçilmiş temsilcileri, meclis, yönetim kurulu ve idari komiteleri, ortak karar prosedürleri, denetimi ve yerel yönetim kararlarının adli olarak gözden geçirilmesine ilişkin hükümler içermektedir (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 55). Bir belediyenin veya şehir meclisinin ayrıca bazı yönetmelikler yapma yetkileri de vardır. Bu yetkiler yerel yönetim yasası tarafından veya özel karamamelerle verilmiştir. Ayrıca bu yetki Anayasada da onaylanmıştır. Düzenlenebilecek alanlar trafik ve kamu düzenini de içerir. Örnek olarak bir belediye; trafik, kamu düzeni ve çöpleri toplama üzerine yönetmelik çıkarabilir. Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimler Arasındaki Yetki Dağılımı Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde genel bir denetim ve gözetim yetkisi bulunmakla birlikte, son yıllarda, yerel yönetimlerin yetkileri ve görevle -ri artmış, merkezi yönetiminki azalma eğilimine girmiştir. Mali açıdan bakıldığında ise, zaman içinde, yerel yönetimlerin belirleyici olduğu görülmektedir. Yerel yönetimlerin genel yönetim içindeki ağırlıkları şu nedenlerle artmaktadır: Birincisi, kişileri yakından ilgilendiren kararların onlara en yakın yerel yönetim birimince alınması, ikincisi vergi koyma yetkileri, üçüncüsü ise İsveç'in tarafsızlığıdır. Tarafsızlık, askeri harcamaların azlığı ve daha önemlisi, planlama gibi konularda, daha az merkeziyetçi olması anlamına gelmektedir (IULA EME, 1995: 62). İsveç, uzun yıllardan beri yerel düzeyde kendi kendine yönetim geleneğine sahiptir. Bu gelenek, belli bir coğrafi alanda yaşayan insanların belli sosyal ve teknik hizmetler gibi ortak ilgi ve çıkarları etrafında bir araya gelerek kendilerini ilgilendiren konularda kendi iradelerini ortaya koymalarıdır. Bu anlayış, anayasada da ifadesini bulmakta olup, aynı zamanda illerin ve belediyelerin vergi koyma ve diğer mali yetkilerine de kaynak teşkil etmektedir. Belediyeler ve il meclisleri, kendi görevalanlarında veya insanlarının yaşadığı alanlarda kamu çıkarlarıyla ilgili konularda karar verme genel hakkına sahiptirler. Somut olaylarda ise, yetkili birimi yargı içtihatları belirler. Yerel düzeyde kendi kendine yönetim ilkesi; belli sınırlar içinde ve İsveç'in üniter yapısı dikkate alınarak uygulanmaktadır. Bu ilke, federal devletlerde federe unsurların özerkliği anlayışına dayanan karar alma özgürlüğünü ifade etmektedir.

14 Jsveç 'te Yerel Yönetimler 8 ı İsveç yönetim modeli, kamu sorumluluklannın desantralize edilmesi, aktiviteler için gerekli karar alma mekanizmalannın mümkün olduğu kadar halka yakın olması esasına dayanır. Maastricht Antlaşması 'nı onaylamış bir ülke olarak "kararlann halka en yakın birimlerce alınması ilkesi yerelliğe verilen önemi pekiştirmektedir" (Keleş, 2000: 80). Yerel yönetimler yasası dışında pek çok özel yasa yerel otoriteler olan iller ve belediyelere geniş sorumluluklar vermektedir. Bu yasalann belli başlılan; Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Tıbbi Hizmetler, Kurtarma Hizmetleri yasalanyla eğitim ile ilgili yasalardır. Devlet, iller ve belediyeler arasında görev ve yetki alanı dağılımı, genelde pratik nedenler göz önüne alınarak yapılmıştır. Hiçbir zaman bu ayrım kesin ve belli çizgiler içermemekte, sosyal gelişmelerle şekillenmektedir. Görev ve sorumluluklann merkezi idare, iller ve belediyeler arasındaki dağılımı yasayla düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre devletin yani merkezi idarenin görev ve sorumluluklan şunlardır: Dış politika ve savunma, kamu düzeni ve güvenlik, adaletin idaresi, ekonomik politika, genel yüksek öğrenim ve araştırma, ana yollar ve uzun mesafeli iletişim, iş piyasası politikalan ve endüstriyel politikalar, konut politikası, sosyal güvenlik ve transferler. Devlet genelde vatandaşlann sosyal gelişiminden, güvenliğinden ve huzurundan sorumludur. Riksdag ve hükümet bundan dolayı yerel hükümet faaliyetinin yasal ve ekonomik çerçevelerini tanımlamak ve farklı alanlar için hedefler ve kaynak rehberler koymak zorundadır. Bu da her şeyden önce devlet tarafından kullanılan yasama yetkisi aracılığıyla yapılır. Yerel yönetimler ise, "genel yetki" prensibine göre hareket ederler. Yani yasayla bir başka idareye verilmemiş alanlarda yetkilidirler. Ancak bunlar için bazı görevler zorunlu bazılan ise ihtiyaridir (www. icisleri.gov.tr). iller için zorunlu görevler; sağlık ve tıbbi hizmetler, çocuklar ve 20 yaşına kadar olan gençlerin ağız ve diş sağlığı, ihtiyari görevler ise; kültür sektörüne destek ve eğitimdir. Belediyeler için zorunlu görevler; sosyal refah, çocuk bakımı, mecburi okullar, ortaokul üstü okullar, planlama ve inşa sorunlan, sağlık ve çevre koruma, çöp toplama ve atık idaresi, su ve kanalizasyon, kurtarma hizmetleri, sivil savunma ve kütüphaneler. Dinlenme ve kültürel ilişkiler, teknik hizmetler, eneıji üretimi, sokak onanmlan ise ihtiyari görevlerdendir. Her iki yönetim için bölgesel ve yerel toplu taşıma ise, zorunlu görevlerdendir. Yerel Yönetimler Arası İşbirliği Biçimleri Belediyeler ve il meclis idarelerine limited şirketler, ticaret şirketleri, anonim şirketler, kar amacı gütmeyen birlikler, vakıflar ve federasyonlar kurma izni verilmiştir. Fakat yetki kullanımının devri mümkün değildir. Belediyeler ve il

15 82 Çağdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 meclisleri ayrıca, kamu idaresi statüsünde olan mahalli idare federasyonlan kurmakta ve kurulu olanlara katılmakta da serbesttirler. Bu federasyonlar, belediyelere ve il meclis idarelerine kanunlar tarafından verilen görevleri üstlenebilirler. Belediytf girişimleri veya mahalli idare federasyonlan gönüllü olarak ve birkaç konuyu kapsamak üzere kurulabilirler. Girişimler birkaç alanda kurulur. Bunlann çoğunluğu limited şirketlerdir. çoğu konut, su ve elektrik gibi teknik sahalarda kurulmuştur. Mahalli idare federasyonlan ise kurtarma ve acil servis hizmetleri gibi alanlarda kurulurlar. Federasyonlarla ilgili mali hükümler kanunla düzenlenir. Ancak yerel yönetimler, işbirliğiyle ilgili ayrıntılan belirlemede oldukça geniş özgürlüğe sahiptir (MİGM, 1999: 423). İsveç belediyelerinin ülke dışı belediyelerle işbirliği yapma hakkını düzenleyen özel hükümler yoktur. Belediyelerin diğer ülkelerdeki benzerleriyle işbirliği yapmasına bu idarelerin yetkilileriyle ilgili yasal engeller olmaması şartıyla izin vermiştir. Bazı karar alma yetkileri ile ilgili olarak, milli mevzuat ülke içi belediyeler arası işbirliği gibi uluslararası işbirliği için de belli engeller öngörür. Mesela, bir belediyenin yetkinin kullanımı konusunda karar alma yetkisini bir başka idareye veya kişiye devretmesi mümkün değildir (MİGM, 1999: 424). Vatandaşların Karar Alma Sürecine Katılımı ve Hak Arama Yolları Bir belediye tarafından alınan karara karşı başvuru ancak belediyede yaşayan kişiler, mesela orada kayıtlı olan, gayrimenkulu bulunan veya vergi ödeyen kişiler tarafından yapılabilir. Üst mahkemeler, konu olan karann yasallığını gözden geçirebihrler. Böyle bir incelemeden sonra, bir karar, eğer yasal sürece göre a lınmamışsa, belediyenin görevalanı içindeki konularla ilgili değilse, karan alan organ yasal yetkiye sahip değilse veya karar kanunlara ve kurallara aykın ise hatalı olarak ilan edilir. Eğer karar hatalı olarak ilan edilmişse iptal edilir fakat değiştirilmez. Belediyelerin kararlan ile idari kararlann ikisine karşı başvurular, idare istinaf mahkemesine yapılır. Eğer idari davada başvuru reddedilirse, yüksek idare mahkemesine başvurulabilir (MİGM, 1999: 431). Vatandaşlann karar alma sürecine doğrudan katılımı referandumlar ve diğer katılım şekilleriyle olmaktadır. Yerel Referandumlar Belediye ve il meclisleri idare heyetleri bir meseleyi hazırlık aşamasında referanduma götürmeyi kararlaştırabilirler. Belli bir meselenin referanduma götürülmesi belediye ve il meclisi seçmenlerinin en az %S'i tarafından da istenebilir. Girişim yazılı olmalı, ilgili konuyu işaret etmeli ve girişimcilerin imzalan, imzalann sıhhatine dair belgeleri ve adreslerini kapsamalıdır. Belediyelerdeki referandumlar danışma niteliğindedir.

16 Isveç 'le Yerel Yönetimler 83 Doğrudan Katılımın Diğer Şekilleri Yerel Yönetimler Kanununa göre komiteler hizmetleri kullanan kişilerle ilişkileri artırmak zorundadırlar. Komiteler karar almayı belediyenin bir çalışanına devredebilirler. Bu durumda komite, hizmetlerden yararlanan kişilere teklifle bulunma veya karar almadan önce görüşlerini bildirme şansı verilmesinin şartlarını belirler. Komite ayrıca, bir çalışanın, eğer kararı komite hizmetlerinden yararlananların temsilcileri tarafından destekleniyorsa karar alabilmesine hükmedebilir. Sonuç İsveçte yerel yönetimlerle ilgili yapılan reform çalışmaları sırasında genelde İskandinav ülkelerinde yerel yönetimlerin daha serbest hareket etmelerini sağlayan "Serbest Yerel Yönetimler" adını verdiğimiz, bugün de geçerli olan sisteme geçiş önemli yer tutar. Hükümet belediye hesapları ve muhasebesi ile ilgili zorunlu mevzuat öngören tasarı belediyelerde 1999, il meclislerinde 2000 yılında yürürlüğe girmiştir. Vergi oranlarını, bugünkü seviyesine göre yükseltmek isteyen mahalli idarelere karşı, geçici ekonomik yaptırımlar sistemi getirilmesi planlanmaktadır. Teklif edilen sistemde; vergi gelirlerindeki %50 artış, ilgili mahalli idareye verilmesi planlanan devlet yardımından kesilecektir. Bu sistemin amacı mahalli vergi o ranlarında bir yükselmeyi engellemektir. İsveç, 1995 'ten beri Avrupa Birliği üyesidir. İsveç, belediye ve bölge yönetimleri faaliyetlerinin %60'ı AB mevzuatından etkilenmiştir. Yerel ve bölgesel düzeyler giderek daha fazla uluslararası sınır ötesi toplumdan etkilenmektedir. Ayrıca tüm İsveç bölgeleri İsveç yerel ve bölgesel yönetimleri birlikleri dahil olmak üzere Brüksel'de temsilcilik açmışlardır. Avrupa Birliği 'ne üyeliğin en önemli etkilerinden bir tanesi belediyelerin ve bölgelerin; okullar, kültürel kurumlar ve popüler hareketler için değişimler yaratmak, sınır ötesi iş bağlantılarını ve ekonomik kalkınmayı artırmak, örneğin çevre sorunları ve turizm ile ilgili siyasi işbirliği projelerini oluşturmaktır (Türkiye Belediyeler Birliği vd.; 2004: 140). Kaynakça Council of Europe (1997), Straeture And Operation OfLoeal And Regional Demoeraey, Stiuation İn 1996, Strasbourg. IULA EMME (1993), Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Yapıları, İstanbuL. Keleş, Ruşen (2000), Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul. Mahalli İdareler Genel Müdür1ügü (1999), Dünyada Mahalli İdareler, Yayın no: 27, Ankara, s. 415.

17 84 Çatdaş Yerel Yönetimler, 12 (3) Temmuz 2003 Türkiye Belediyeler Birligi-tsveç Belediyeler Birligi (2004), İsveç ve Türkiye 'de Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği Uluslararası Semineri, Ocak, Ankara, s ofsweden. of sweden. yy/isvec.pdf.

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar

Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Birlikte çalışmak: Avrupa Birliği ve Türkiye de sendikalar Bu yayın, iddialı bir Avrupa projesi olan Sivil Toplum Diyalogu: Ortak çalışma kültürü aracılığıyla Avrupa Birliği ve Türkiye den işçilerin bir

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ

AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ AVRUPA BÝRLÝÐÝ BÜTÇESÝ Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve İnceleme Serisi: 1 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ Müge H. GÜVENÇ 1 Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ

ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ EDİNME HAKKI VE İTİRAZ MERCİLERİ T.C. BAŞBAKANLIK BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 ULUSLARARASI BOYUTUYLA BİLGİ

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor

o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor o ALTUN/TAPEC/TR0702.28-01/FWC/041/BIS KAMU ETİK KOMİSYONLARININ İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN TEKNİK YARDIM Nihai Rapor Nisan 2011 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3... 5 1 VE YAPISI ARAMASI... 11 1.1

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir.

AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ TÜRKİYEYE UYARLANMASI. WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir. AVRUPA, AMERİKA ve ASYA ÜLKELERİNDE SU YÖNETİMİ Ve TÜRKİYEYE UYARLANMASI WATER QUALITY MANAGEMENT DERS NOTLARI ve ÖDEVLERİNDEN derlenmiştir 1996 İstanbul Değerli öğrencilerime teşekkürlerimle Prof.Dr.İ.Ethem

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu

FCG SIPU INTERNATIONAL AB. Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu FCG SIPU INTERNATIONAL AB Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu Sivil Toplum İhtiyaç Analizi Raporu TACSO 2 TÜRKİYE IPA Yararlanıcılarından Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım 2 (TACSO 2); EuropeAid/133642/C/SER/Multi

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Yapılan Düzenlemelerin Değerlendirmesi * 1. GİRİŞ Ülkeler arasındaki gelir düzeyi farklılığı bütçeleri ciddi olarak etkiler. Gelir düzeyi düşük ülkelerde yetersiz

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1

2015-2016 İç Kontrol Uyum Eylem Planı İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI. Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015-2016 İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANI Yüreğir Belediye Başkanlığı Sayfa 1 İÇİNDEKİLER I. KURUMSAL BİLGİLER... 9 I.A.TARİHSEL GELİŞİMİ... 9 I.B.Yetki, Görev Ve Sorumluluklar...

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ

ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 47 ALMANYA DA KAMU PERSONEL SİSTEMİ Selim ÇAPAR 1* ÖZET Almanya Federal Cumhuriyeti nde yaklaşık olarak 4,5 milyon kişi kamu hizmeti vermektedir. Kamu personeli,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı