ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 ARALIK 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 ARALIK 2012"

Transkript

1 Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 Engellilerin Erişebilirlik Sorunu Entegrasyon Değil İçerme BM'nin kabul ettiği özel gün ve haftalar kısa bir süre için bile olsa kimi kesimlerin hatırlanarak sorunlarının gündeme gelmesini sağlıyor de ilan edilen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" de bunlardan biri. Bu yılın teması engelleri kaldırarak herkesi içine alan ve herkes için erişebilir bir toplum yaratmak olarak ilan edilince Avrupa da harekete geçti ve erişebilirlik sorununu önplana çıkardı Avrupa da erişebilirlik tartışmaları aslında yeni bir konu değil. Her şeyden önce BM Engelli Hakları Sözleşmesi ne hem AB hem de 27 üye devletin tamamı taraf. Bu yönde AB ve Avrupa Konseyi düzenlemeleri de bulunmakta. Özellikle Avrupa Konseyi, engellilerin hayatlarını kendilerinin yönetebilmesi ve bağımsız karar alabilmesi gerektiği üzerinde durmakta. ERİŞEBİLİRLİK VE EŞİTLİK SORUNU Elâ BİLGEN BM verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15 ini engelliler oluşturuyor. 500 milyona yakın AB nüfusu içindeyse hafif ya da ağır 80 milyon engellinin yaşadığı tahmin ediliyor. Rakamlar bu kadar yüksek olunca BM nin dünyanın en büyük azınlık grubu olarak nitelediği engellilerin topluma tam ve eşit katılımını sağlayabilmek önem kazanıyor de yürürlüğe giren BM Engelli Hakları Sözleşmesi nin ilk maddesinde engelli kavramının diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin katılımın önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içerdiği belirtilmekte.yani Sözleşme, engelliliği topluma tam ve eşit katılımın sağlanmasıyla ölçerek, tedavisi olmayan özürlülük ya da sakatlığın aksine engelliliğin ortadan kaldırılabileceğini kabul ediyor. Böylece erişebilirlik çalışmaları hayati önem kazanıyor. (devamı 3.sayfada) Yunanistan'da Tarım Reformu Christos TEAZIS sayfa 6 Arrivederci Monti! Esra DERE sayfa 7 İşçi Partisi AB'den Uzaklaşıyor mu? Vural YAVAŞ sayfa 8-9 Krizler Ülkesi Romanya Emre YÜKSEL sayfa 11 Katalonya'nın Seçimi: İspanya'dansa AB'mi? Esra AKGEMCİ sayfa Flistin'in UCM'ye Gidebilme İhtimali Uzay AYSEV sayfa Uzlaşma Yok, Diyaloga Devam Mühdan SAĞLAM sayfa Portre: Samuel Beckett Recep Ersel ERGE sayfa üyelik ve diğer talepleriniz için

2 Yıl Sonra Basına Denetim Gökçe ÖZSU Yıl Sonra Basına Denetim Gökçe ÖZSU İngiltere de basın-siyaset- kide yer aldığı belirtiliyor. Ni- hak ve özgürlüklerini koru- mekanizmada yer alan kurupolis üçgenindeki kirli ilişki- tekim News Co nun eski baş- malı. Ayrıca, bu kurumun 1 mun bağımsızlığının güvenleri masaya yatıran Leveson kanlarından birinin yakın ar- milyon sterline kadar para ce altına alınması önerisi de Soruşturması nın 29 Kasım kadaşı olduğu da iddia edi- cezası kesme yetkisinin bu- endişeleri tamamen gidereda yayınlanan 1985 sayfalık len Cameron ın basın danış- lunması da tavsiye ediliyor. bilmiş değil. Medyanın taraporunda, son 20 yılda ger- manının News of the World Raporun en tartışmalı kısmı, mamının bu öneriyle karşı çekleşen birçok basın skan- ün editörü Andy Coulson ol- hiç kuşkusuz, bu öz denetim çıkması, geçmişte gerçekleşdalının ayrıntısı ve daha da duğu gerçeği, Cameron un mekanizması. Bunun için tiği iddia edilen olayların bir önemlisi basın standartlarını kendisini soruşturmanın i- parlamentonun devreye gir- daha yaşanmamasını sağlayükseltmek adına parlamen- çinde bulmasıyla sonuçlan- mesi gerektiği savunulurken, yabilir mi bilinmez ama medtonun basın denetiminde rol dı. Cameron hakkındaki id- parlamentonun bu konuda yanın destekleyeceği bir sialması gerektiği savunulu- dialar, BSkyB ihalesinde tam olarak ne yapması ge- yasi kanat da kalmamış gibi yordu. Raporsa, 2005 te bazı News Co ya iltimas geçtiği rektiği belirtilmemiş. Medya- gözüküyor. Cameron ın önebasın mensuplarının kraliyet ve bunun karşılığında da nın tamamı bu öneriye karşı rilere karşı ihtiyatlı ama çok ailesinin sesli mesajlarını din- Murdochların Muhafazakâr çıkarken, siyasetçilerse bö- da soğuk olmayan tutumu lediği iddiasıyla başlayan ba- Parti ye destek olduğu şek- lünmüş durumda. Muhale- karşısında medyanın Camesın etiği skandallarının de- linde. Murdoch hakkındaki fetteki İşçi Partisi e ka- ron a destek vermesi düşürinleşmesiyle Haziran 2011 iddialarsa daha çarpıcı: Ga- dar parlamentonun öz dene- nülen bir durum değil. Bude başbakan David Came- zete çalışanlarına siyasetçi- tim yasasını çıkarması gerek- nun yanında İşçi Partisi nin ron ın soruşturmanın başına lerin telefonlarını zorla din- tiğini bildirirken, Başbakan öneriyi şiddetle sahiplenmeatadığı Yüksek Mahkeme lettirme, yasa dışı yollardan Cameron meseleye temkinli si de medyayla İşçi Partisi ni Başkanı Lord Brian Leveson e-posta ve günlük okutma ve yaklaşıyor: Yüzyıllar boyun- karşı karşı getirebilecek kaa ait. Ancak skandallar öyle polislerden rüşvetle bilgi al- ca demokrasinin siperi olan dar zıtlaşmaya sebep olabiyerlere vardı ki, Cameron ma ten beri yayın ha- kamaramızın ifade özgür- lecek cinsten. kendisini açılması için bizzat yatını sürdüren ve bu iddia- lüğünü kısıtlama potansiye- Dünyada demokrasi tarihi ön ayak olduğu soruşturma- larla sarsılan 2 milyon tirajlı line sahip yasalar konusun- bağlamında basın, ifade ve nın içinde buldu. News of the World gazetesi, da çok dikkatli düşünmesi bireysel özgürlüklerin devle- Skandalların ortaya çıkma- 10 Haziran 2011 de Thank gerekir. Ancak şu da bir ger- te karşı nasıl korunması gesında ön ayak olan isimse, You and Good Bye baskısıy- çek ki, basın ve medya etiği rektiği tartışılırken, bireylerin Murdoch. News Co nun sa- la yayın hayatına son verdi. konusunda reforma gidilme- ve devlet kurumlarının basın hibi Avustralyalı uluslararası Soruşturmanın bitmesiyle ya- si gerektiği herkes tarafın- özgürlüğünün kötüye kullamedya patronu, geçtiğimiz yınlanan rapor, son 20 yılda dan kabul ediliyor, ancak bu- nılmasından nasıl korunması yıl İngiltere de şifreli yayın ya- siyasetçiler ve medya men- nun parlamento eliyle yasa gerektiği tartışmasının yürüpan BSkyB televizyonundaki supları arasında gelişen çir- yoluyla yapılması ihtimali, mesi gerçekten ilginç. Ancak yüzde 40 lık payını yüzde kin ilişkileri çok sert bir şekil- haklı olarak, ifade özgürlüğü şu da var ki, soruşturma baş- 100 e çıkarmak istemiş, an- de eleştirirken, basın stan- kaygılarını da beraberinde kanının önerilerinin çerçeve cak gazetesi News of the dartlarını yükseltmek için da- getiriyor. öneriler olmanın yanında cid- World un yasadışı telefon din- ha katı bir öz denetim meka- Basının, parlamento eliyle di reformist özellikler de baleme iddiasına adı karıştığı nizmasının devreye sokul- bir öz denetim mekanizması rındırması, konunun daha gerekçesiyle vazgeçmişti. So- masını öneriyor. Soruşturma altına sokulması fikri, akla ilk uzun süre tartışılacağı anlaruşturmanın siyasetçiler ve esnasında zarar gören aile- etapta sansürün yasallaş- mına geliyor. Bu noktada kamedya patronları ayağında lerin mağduriyetlerinin gide- ması nı getiriyor. Devlet eliy- muoyunun talebiyse kuşku- Murdoch ailesinin Cameron rilmesi de gündemde. Leve- le basına doğrudan sansür suz en doğal olanı: Medyahükümetinden Kültür, Med- son un Lordlar Kamarası uygulanabilme ihtimali her siyaset-polis üçgenindeki çirya ve Spor Bakanı Jeremy nda yaptığı konuşmaya gö- ne kadar ciddiye alınan bir ih- kin ilişkilerin faillerinin bir an Hunt ile ilişkisi incelenirken, re; Basın, sektörün önde ge- timal olmasa da, bunun med- önce cezalandırılması. Bubakanlık danışmanının istifa lenlerinden, hükümetten ve ya içinde oto-sansür uygu- nun dışında herhangi bir bahaberi geldi. Muhafazakâr siyasetçilerden tamamen ba- lamalarına sebep olacağı en- sın reformu veya bu anlama Parti yle Murdoch ailesi ara- ğımsız bir öz denetim kuru- dişesi hâkim. Olası bir parla- gelebilecek kurumsal yapısında iddia edilen flört mu ol uş turmalı. Bu kurum mento eliyle basın denetimi, lanmanın kabul görebilmesi ilişkisinin sadece Medya Ba- yüksek gazetecilik standart- 300 yıl sonra bir ilk olacağı içi n bazı liberallerin ve özelkanlığı düzeyinde olmadığı, larını savunmalı, hem kamu için, endişeleri arttıran bir du- likle de İşçi Parti seçmenleri- Cameron ın da bizzat bu iliş- yararını hem de bireylerin rum. Raporun öngördüğü nin ikna edilmesi gerekebilir.

3 Sözleşme nin erişebilirlikle il- kentsel alanları olduğu ka- açık ve Sözleşme ye taraf o- nin ağır ya da hafif derecede gili 9. maddesine göre taraf dar kırsal alanları kapsadığı lan tek bölgesel örgüt de AB. engelli olduğunu vurgulayan devletler engellilerin bağım- da Sözleşme de vurgulan- BM Sözleşmesi nin yanı sıra Avrupa Konseyi, engellilerin sız yaşayabilmesini ve yaşa- makta. Engelli Hakları Söz- bölgesel düzeyde AB ve Av- hayatlarını kendilerinin yömın tüm alanlarına etkin ka- leşmesi hem devletlerin, rupa Konseyi nin de erişebi- netebilmesi ve bağımsız katılabilmesini sağlamakla yü- hem de bölgesel entegras- lirlikle ilgili düzenlemeleri rar alabilmesi gerektiği üzekümlü. Bu yükümlülüğün yon örgütlerinin imzasına v ar. H er on Avrupalıdan biri- rinde durmakta. Entegrasyon mu, sosyal içerme mi? Avrupa da engellilerle ilgili yal yaşama katılımının arttıoluşturulan politikaların ge- rılması açısından önemli imnellikle finansal ya da mater- kânlar sunan internet kullayal destekle sınırlı kaldığı nımını üzerinde özellikle duuyarısında bulunan Konsey, ruluyor. Gerçekten de online üzerinde durulması gereken olarak yapılan gündelik yaasıl noktanın topluma tam şama ilişkin işler, bilgiye erientegrasyon olduğunu ifade şim ve e-demokrasi yoluyla ediyor. Aslında entegrasyon sağlanan siyasal katılım heterimi tartışmalı bir kavram. saba katıldığında, internet e- BM ye göre engelliye toplu- rişebilirliğinin önemi ortaya ma entegre olma sorumlulu- çıkıyor. Engelli Eylem Planı ğunun yüklenmesi yerine, nda engelli kadın ve çocukerişebilirlik düzenlemeleri yo- larla üst düzeyde desteğe ihluyla topluma engelliyi içer- tiyaç duyan ağır engellilerin me ödevi verilmeli. Konsey erişim sorunlarının da ihmal de bunu gözeterek engellile- edilmemesi gerektiği belirti- lem Planı ve ardından hazır- dan daha yoksul olduğu, çok rin topluma değil toplumun liyor. lanan Avrupa En- azının meslek sahibi olduğu, engellilere uyum sağlaması AB çatısı altında da detaylı gelli Stratejisi nde hem eri- eğitim, sağlık, ulaşım, barınkonusunda bir farkındalık ya- erişebilirlik düzenlemeleri ya- şebilirlik konusuna hem de ma ve teknoloji gibi hizmetratmaya çalışıyor. Nitekim Ni- pılmakta. AB, erişebilirliği, genel olarak AB politikaları- lerden faydalanma imkânlasan 2006 da kabul edilen engellilerin ürün, hizmet ve nın tamamında engellilerin rının oldukça kısıtlı olduğu Engelli Eylem Pla- kamusal altyapıları kullanır- dikkate alınması gerektiğine da dile getiriliyor. Bu duruma nı da Avrupa Konseyi nin bu ken karşılaştıkları engellerin yer veriliyor. Erişebilirlik ça- fiziksel engeller ve erişim soçabalarının sonucu olarak or- ortadan kaldırılması ve ön- lışmaları çevre, ulaşım araç- runları kadar ayrımcılığın da taya çıktı. On beş temel faa- lenmesi olarak tanımlamak- ları, kamu hizmetleriyle ileti- sebep olduğu belirtilerek AB liyet alanını kapsayan Plan ta. Engellilerin de engelsiz- şim ve bilgi teknolojileri ol- vatandaşlarının yaklaşık altıın göze çarpan konuları poli- lerle eşit yaşam koşullarına mak üzere dört alanı kapsı- da birinin bu ayrımcılıktan ettik, toplumsal ve kültürel ha- sahip olmasını ve topluma yor ve Strateji bağlamında, kilendiği vurgulanıyor. Bu neyata katılım, eğitim, bilgi ve aktif katılımlarını amaçlayan gelecek on yılda engelsiz bir denle erişebilirlik ve eşitliğin iletişim, istihdam, yapılı e riş ebili rlik çalışmaları, AB Avrupa yaratılması hedefle- sağlanması, Strateji nin önalanlara erişebilirlik ve ula- engelli politikasının önemli niyor. Avrupa Engelli Strate- celikli amaçları arasında. şım çalışmaları. Erişebilirlik ayaklarından birini oluşturu- jisi nde ayrıca engellilerin dikonusunda, engellilerin sos- yor Engelli Ey- ğer Avrupa vatandaşların- En erişebilir şehir Entegrasyon Değil İçerme Elâ BİLGEN BM Sözleşmesi nin erişebilir- şiminin sağlanması, yaşam dürülebilirliği ve diğer Avru- korumak için alınan tedbirleliğin kentsel alanlar kadar kır- koşullarının iyileştirilmesin- pa şehirlerinde de iyi uygula- rin anlatılacağı rapor, Parlasalda da gözetilmesine dair de yerel otoritelerin rolünün maların cesaretlendirilmesi mento nun önemli gündem hükmüne rağmen, AB ülke- güçlendirilmesi ve iyi uygu- kriterlerini dikkate alıyor. maddelerinden biriydi. Avrulerinde çalışmalar kentlerde lamaların yaygınlaştırılması Erişebilirliğin yaygınlaştırıl- pa Parlamentosu üyeleri ve yoğunlaşmış durumda. Av- amacıyla Avrupa Erişebilir ması konusunda Avrupa Kon- AB karar alıcılarıyla birlikte rupa Komisyonu tarafından Şehir Ödülü nü veriyor. Tabii seyi ve AB nin yanı sıra, en- Engelliler Parlamentosu nda her yıl verilen Avrupa Erişe- erişebilirliğin günlük işlerini gelli haklarıyla ilgili çalışma- yer alan Avrupa Engelliler Fobilir Şehir Ödülü de bu duru- kimseye ihtiyaç duymadan lar yürüten STK ların oluştur- rumu delegeleri, mevcut kriz mu pekiştiriyor. Erişebilir yapabilen ve işgücü piyasa- duğu Avrupa Engelli Forumu döneminde engelli hakları- Şehir Ödülü, 2010 da engel- sına kazandırılan engellile- da oldukça etkili. Engellilerin nın nasıl sağlanacağını da liler için kentsel çevreyi eri- rin sayısal çokluğundan ötü- yaşamları üzerinde doğru- tartıştı ve bu konuda önerişebilir kılmaya çalışan Avru- rü topluma sağlayacağı eko- dan ya da dolaylı etkiye sa- lerde bulundu. 3 Aralık Dünpa kentleri arasında başlatı- nomik katkılar da vurgulan- hip bütün AB kararlarının en- ya Engelliler Günü nedeniyle lan bir yarışma. Gerçi Avru- madan geçilmiyor ki, bu da gellilerle birlikte ve onlar ta- Aralık ayı gerek hükümetler, pa günümüzde önemli bir amaçlar açısından kimi so- rafından alınması için çalı- gerek uluslararası örgütler, kent toplumuna sahip ve AB runlu noktalara işaret etmi- şan Forum, erişebilirliği, ya- gerek STK lar açısından özelvatandaşlarının beşte dördü yor değil. pılı çevre, bilgi ve iletişim, l ikle erişebilirliğin konuşulşehir ve kasabalarda yaşıyor. Nüfusu 50 binin üzerinde ulaş ım, kamu alımları ve Av- duğu, yapılan çalışmaların Şehirlerde yaşlı nüfusun ve olan AB kentlerinin aday ola- rupa standardizasyonu çer- sergilendiği ve engellilerin dolayısıyla engelli sayısının bildiği yarışmaya bu yıl 20 ül- çevesinde ele alıyor. Ayrıca sorunlarının hatırlandığı bir yükselmesi nedeniyle engel- keden toplam 99 şehir katıl- Avrupa Yapısal Fonlarından gün oldu. Ancak Ümit Haslilerin yaşadığı güçlükler de dı. 3 Aralık Dünya Engelliler erişebilirliğe ayrılan paylar san ın dediği gibi, muktedirgiderek daha görünür hale Günü nde açıklanan sonuç- konusunda da önerilerde bu- ler hatırlatarak unutturur. Bu gelmekte. Şehirlerin kalaba- lara göre, 2013 Avrupa Eri- lunuyor. Avrupa Engelli nedenle hatırlatmanın bir lıklaşmasının herkes açısın- şebilir Şehir Ödülü ne Berlin Forumu ndan temsilciler, unutturma stratejisi olarak dan sorun oluşturduğu bir layık görüldü. AB Komisyo ve 2003 te gerçekleşti- kullanılmasının ve anlık hagerçek. Ancak engelliler, yaş- nu ndan ve Avrupa Engelliler rilen ilk iki toplantının ardın- tırlayışların uzun süreli unulılar, hareket kısıtlılığı ya da Forumu ndan temsilcilerin dan 5 Aralık ta düzenlenen tuşların meşru zeminini hageçici sakatlığı olanlar söz ko- bulunduğu jüri, ödül için ya- 3. Avrupa Engelliler Parla- zırlamasının, en az erişebilirnusu olduğunda sorunlar kat- pılı çevre ve kamu alanları, mentosu nda yer aldı. AB, ta- lik sorunu kadar ciddiye alınlanarak artıyor. Bu gruplar gi- ulaşım ve ilgili altyapı çalış- raf olduğu ilk insan hakları ması ve mücadele edilmesi derek şehir hayatının büyük maları, iletişim ve bilgi tek- sözleşmesi olan BM Engelli gereken bir durum olduğu bölümünden dışlanıyor ve nol oj ileri, kamu hizmet ve Hak ları Sözleşmesi yle ilgili da akıldan çıkarılmamalı. izole ediliyorlar. olanaklarından oluşan şehir ilk raporunu da 2013 te BM Avrupa Komisyonu da engel- yaşamının temel ihtiyaçları- ye sunacak. 80 milyon enlilerin kent yaşamına eşit eri- nın arttırılması, bunun sür- gelli vatandaşının haklarını 3

4 10 Nokia Düşer, Finlandiya Yükselir Onur HAZNEDAR 4 Nokia Düşer, Finlandiya Yükselir Onur HAZNEDAR Teknoloji, çağımızın vazge- oluşmasını da beraberinde Nokia da büyük bir düşüşe diya da yaşayanlar oluşturuçilmez bir ögesi... Her geçen getiriyor. Nokia nın açtığı yol- rastlanıyor. Zira akıllı telefon yor. Bugün yaklaşık 3 bin gün yeni ürünlerin piyasaya da çeşitli girişimciler ilerliyor sektöründe 2011 de yüzde 700 Finlandiyalı işten çıkarılsürüldüğü ve kimsenin hızı- ve yeni şirketler Finlandiya 16 lık bir pazar payına sahip mış durumda. na yetişemediği bir teknoloji ekonomisini ayakta tutmaya olan Nokia, 2012 de bu ora- Peki, bu durumun Finlandiya çağında yaşıyoruz. Kimileri devam ediyor. nı yüzde 5 e düşürerek ra- ekonomisine etkisi nasıl olbu hızlı çağa ayak uydurabi de Apple ın akıllı tele- kiplerinden açık ara fark ye- du? Aslında bakıldığında bu lirken kimileri de bir zaman- fonunu piyasaya sürmesiyle miş gibi gözüküyor. Ancak işten çıkarmaların Finlandiya lar bu âlemin devi bile olsa birlikte cep telefonu çağında tüm cep telefonları hesaba ekonomisine olumsuz bir etdüşmeye mahkûm kalabili- yepyeni bir döneme girildi. katıldığında Nokia yine de ki de bulunması beklenirdi. Ziyor. Bir zamanların teknoloji Gerek Nokia gerekse Sam- uluslararası pazarda ikinci ol- ra şirket, küçülme öncesinde devi Nokia da bunlardan bi- sung buna cevap vermek için maya devam ediyor. Finlandiya gayri safi milli hâri. Eskiden tüm dünyanın bir ciddi yatırımlar yaparak kı- Geçtiğimiz Haziran da Noki- sılasının yüzde 4 ünü oluşnumaralı cep telefonu üreti- yasıya bir mücadele içine gir- a şirketi 10 bin kişinin işten çı- turmaktaydı. Ancak beklecisi konumundaki Nokia, bu- diler. Ancak Nokia bugüne karılacağını kamuoyuna du- nen olmadı. Şirket küçülürgünlerde sıkıntılı günler yaşı- geldiğimizde rakiplerinin bir yurmuştu. Ayrıca firma bu- ken kendinden ayrılan yeteyor yılı itibariyle dün- adım gerisinde kalmış gibi günlerde Finlandiya daki nekli çalışanlarına mali yaryadaki pazar payındaki bi- gözüküyor. İstatistiklere bak- son fabrikasını da kapatma- dım ve eğitim sunarak kendi rinciliğini Samsung a kaptı- tığımızda, 2012 itibariyle y a hazırlanıyor te ta- işlerini kurmalarını sağlayaran Nokia, akıllı telefon dö- akıllı telefon pazarında Sam- mamlanması öngörülen bu cak programlar başlattı. Böyneminin açılmasıyla birlikte sung yüzde 28 lik bir paya sa- süreçle birlikte şirket küçül- lece Finlandiya ekonomisi de rakiplerinin bir adım gerisin- hipken bunu yüzde 20 yle meye giderek pazar payında küçülmeden etkilenmemiş olde kalmış gözüküyor. Ancak Apple ve yüzde 5 le de Nokia kaybettiği açığı kapatmaya du. Bugün, Nokia dan ayrı- Nokia nın düşüşü Finlandiya izlemekte. Özellikle 2011 ile çalışıyor. Bu işten çıkarmala- lanlar tarafından 220 yeni iş için yeni fırsat alanlarının 2012 yılları kıyaslandığında rın çoğunluğunuysa Finlan- kurulmuş durumda. Slush Konferansı Slush Konferansı, bugünle- murlu sokaklarından çıktı; Hal böyle olunca Nokia nın olacaktır. Yaşananlar olsa olrin popüler oyunu olan Los Angeles tan, Hollywood düşüşe geçmesi de Finlan- sa uluslararası rekabette Angry Birds ü yaratan Rovio ya da California dan değil. diya da olumsuz karşılanmı- Nokia nın geriye düşmesi şirketinin pazarlama şefi Pe- Gelecek, yeni işlerde. Bence yor. Hatta bu durumun hayır- olarak nitelenebilir. Ancak ter Vesterbacka tarafından gelecekteki işler buradan çı- lı olduğunu düşünenler bile burada vurgulanması gerebeş yıldır Helsinki de düzen- kacak. Geçmişi bir yana bı- var. Konferans öncesi giri- ken nokta, bu düşüşün Finleniyor. Konferansta, cep te- rakıp nereye yatırım yapaca- şimcilere koçluk yapan Miki landiya ekonomisine doğrulefonu uygulamalarından fit- ğımıza bakmalıyız. Kuusi de bu görüşü savunan- dan bir etkisinin bulunmaness hizmetlerine dek çeşitli Yeni kurulan şirketlere Fin hü- lardan. Nokia yı küçük bir or- ması. Zamanında milli geliralanlarda faaliyet gösteren kümeti de destek veriyor. mandaki büyük bir ağaca de belli bir paya sahip olan yüzlerce yeni şirket, fikirlerini Devlet küçük işyerlerine yatı- benzeten Kuusi, durumu şu böyle bir şirketin ekonomide verilen iki dakika içinde jüri ü- rım yapan girişimcilere ve şekilde açıklıyor: Etrafında- açtığı delik, hükümetin ve yelerine sunuyor. Eğer beğe- araştırma-geliştirmeye (AR- ki ekosistem gelişirken, No- özellikle de yeni girişimcileni toplarlarsa da bunları pi- GE) yatırım yapan yeni şir- kia şimdi kötüleşiyor. Hatta rin ve yatırımcıların desteğiyyasaya sürmelerini sağlaya- ketlere vergi indirimi gibi teş- Nokia nın düşüşünün ülke l e kapatılmış, dahası bunun cak desteği kazanıyorlar. viklerde bulunarak bu deste- için hayırlı olduğunu, böyle- da ötesine gidilebilmişti. Bu Üstelik konferansa artık Sili- ğini gösteriyor. Konferansa ce refaha giden yeni yollar n edenle aslında Nokia nın kon Vadisi nden de finans- katılan Başbakan Jyrki Kata- aramak zorunda kaldığımızı düşüşüne hayırlı olarak baman geliyor. Vesterbacka bu inen in açıklamaları da bu söyleyenler bile var. kanlara hak vermemek elde konferansın önemine vurgu desteği doğrular nitelikte: Sonuç olarak, öyle bir tüke- değil. Gerçekten de, Finlanyapıyor ve Finlandiya nın yük- Geleneksel endüstrimize ne tim dünyasında yaşıyoruz ki diya özellikle teknoloji alaselen konumuna dikkat çeki- olursa olsun yeni şeylere ihti- bugün için yeni olan yarın nı n da son dönemlerde ciddi yor: Finlandiya başlangıçlar yacımız var. Yeni kurulan gi- için eski olabiliyor. Nokia da atılımlar gerçekleştirdi. Yediiçin, yenilikler ve işler yarat- rişimler bizi geleceğe taşıyan bu dünyadan nasibini almışa den yetmişe herkesin beğemak için dünyanın en dina- cankurtaran simidi gibi. Emi- benziyor. Ancak yine de nisini toplayan Angry Birds mik yerlerinden biri olageldi. nim çok sayıda başarı hikâ- Nokia nın çöküşe girdiğini oyunu da bunun açık bir gös- Angry Birds, Helsinki nin ça- yesi çıkacak. söylemek herhalde yanlış tergesi.

5 11 KASIM 2012 Vergiler Fransızlıktan Çıkartıyor Ezgi KÖSE 11 5 Vergiler Fransızlıktan Çıkartıyor Ezgi KÖSE Fransa'da, Cumhurbaşkanı lerin sadece bir kaç yıl, borç sından da bir ev aldı. Arnault fazla dikkati -ve tepkiyi- çe- François Hollande'ın yıllık ge- yüzde 3'ün altına düşene ka- ve Depardieu nun ardından, ken Depardieu nun taşınmaliri 1 milyon Eurodan fazla dar yürürlükte kalacak ol- Auchan süpermarket zincir- sına belki de en sert tepkiyi olanlara yüzde 75 oranında- ması. lerinin sahibi ünlü Mulliez Ai- verense Fransa Başbakanı ki servet vergisi fikri, Fransa 2010 yılında 717, 2011'de lesi de kasabaya göç eden Jean-Marc Ayrault. Hollan- Maliye Bakanlığı'nın hazır- 650 ve 2012 de de 965 zenginler arasına katıldığını de' a göre daha sert bir üslup ladığı yasa taslağının kabul Fransız vatandaşı vergiden duyurdu. Nechin kasabası, kullanan Ayrault bakılırsa, edilmesiyle geçtiğimiz gün- kaçmak için başka ülke son zamanlarda Fransa da Depardieu tam bir sefil lerde resmileşti. 30 yılın en vatandaşlığını tercih etmişti. vergi ödemek istemeyen bir- zengin. Depardieu ise, bir sıkı bütçesini yapan Fransa' Son zamanlarda da ek vergi- çok zenginin yerleştiği kasa- gazeteye yazdığı mektupla, da, Paris yönetimi vergi zam- den kaçan zengin Fransızla- ba olarak biliniyor. 2 bin nü- eleştirileri yanıtladı ve gidişilarıyla 20 milyar Euro topla- rın sayısı artışa geçti ve en fuslu kasaba, şu aralar başta ni küçüklük olarak gören mayı hedefliyor. Hükümet çok tercih ettiği ülke Belçika Fransa'da olmak üzere dün- Başbakan Ayrault ya siz kim 2012'de yüzde 4.5'i bulan oldu. Belçika nın tercih edi- yanın her yerinde konuşulu- oluyorsunuz da beni yargılıbütçe açığını, gayri safi yurt len ülke olmasının sebebiy- yor. Nechin Belediye Başkanı yorsunuz sayın başbakan diiçi hasılanın yüzde 3'üne çek- se, Belçika da Fransa nın ak- Daniel Senesael de ünlü y e sesle nd i: Fransa yı terk e- meyi hedefliyor. Bu bağlam- sine varlık vergisinin olma- isimlerin gelmesinden mem- denlere bana olduğu kadar da kamu borçlarının azaltıl- ması ve miras kurallarının da- nuniyetlerini her fırsatta dil- asla hakaret edilmedi. Sosması da planlanıyor. Vergile- ha uygun olması. 41 milyar lendiriyor. yal güvenlik numaramı ve parin kalıcı olmayacağınınsa sü- Euro nun üzerindeki şahsi Yılda 1 milyon Euro dan faz- saportumu size geri veriyorekli altı çiziliyor. servetiyle dünyadaki en zen- la kazananların yüzde 75 r um. A rtık aynı vatandan de- Bu yeni vergiler kimse için gin Fransız olduğu belirtilen oranında vergi vermesinin ğiliz. Ben gerçek bir Avrupasürpriz olmadı aslında. Her- Louis Vuitton markasının sa- yurtsever bir hareket ola- lıyım. kes seçimlerden sonra kamu hibi Bernand Arnault, Belçi- cağını ifade eden Fransa Tüm bunlar bir yana, Deparborçlarının azaltılması için ka ya vatandaşlık başvuru- Cumhurbaşkanı Hollande d ie u yu Belçika da hoş vergilerin artırılacağını bili- sunda bulunarak isyanını ise kararından emin: Bu her- geldin pankartlı Emek Partiyordu. Le Point dergisinin gö ster enleri başında geliyor. kese gönderilmiş bir mesaj si temsilcileri karşıladı. Elleekonomi editörü Romain Ancak kısa bir zaman sonra olacak, bir sosyal uyum rindeki Taxe (Vergi) marka- Gubert a göre, Fransa'da in- Belçika dan Arnault u üze- mesajı... Çaba gösterilmesi lı deterjan kutularını hediye sanlar vergi ödemeyi daha cek bir haber geldi. Belçika gerekli. Ülkenin yeniden eden Partililer, bu soğuk hoş kolay kabul ediyor ve zen- Yabancılar Dairesi, Belçika ayakları üzerinde doğrula- geldin karşılamasıyla aslınginlerin daha fazla vergi v at and aş lığına başvuran bilmesi için ek vergi öden- da Belçikalıların da yaklaşık ödemesi fikri François Hol- Arnault ın talebine, kriterle- mesi, yurtseverlik olacaktır. yüzde 80 inin milyonerlerlande'a değil Fransız devri- re uymadığı gerekçesiyle Hollande, zenginlere ek ver- den vergi alınmasını istedikmine ait. Paris Ticaret Odası olumsuz görüş bildirdi. giye tabii olmasıyla ilgili ya- lerini bir kez daha vurgula- Başkanı Pierre Antoine Arnault un ardından ünlü sal düzenlemenin ardından ma fırsatı bulmuşa benziyor. Gailly ise bu yeni verginin Fransız aktör Gerard Depar- Fransa vatandaşlığından çı- Nitekim, Gérard Depardieu Fransa'nın ihtiyacı olan in- dieu da, yıllık kazancı 1 mil- karak başka bir ülkenin nün Belçika da iyi vakit geçirsanlara yanlış mesaj verdiği yon Euro yu geçenlerden yüz- vatandaşı olmak isteyenle- mesini dilemekle birlikte yapgörüşünde. Gailly ye göre, de 75 vergi alınmasını pro- riyse sert sözlerle eleştiriyor: tığının krizin ağır faturası bu iyi bir karar değil, çünkü testo ederek Paris'teki 19'un- Eğer Fransızsak, Fransa'yı sırtlarına yüklenen Fransız ve sadece birkaç kişiyi hedef a- cu yüzyıldan kalma dillere seviyorsak, ona hizmet et- Belçikalı emekçiler nezdinde lıyor. Birkaç bin çok yetenekli destan malikanesini 50 mil- meliyiz. Daha fazla maddi im- pek de hoş karşılanmadığını girişimci, tam da bu ülkenin yon Euro ya satışa çıkardı. kâna sahip olanlar daha faz- bilmesini istiyorlar. ihtiyacı olan şey aslında. Ta- 63 yaşındaki aktör, Belçika la gayret göstermeli. Dünya bii bu işin iyi tarafı, bu vergi- da bulunan Nechin kasaba- çapındaki ünü nedeniyle en

6 6 Yunanistan'da Tarım Reformu Christos TEAZIS Yunanistan da Tarım Reformu Christos TEAZIS Ekonomik kriz patlak verdi- sal yardımlar başladı. Bu fon- ağır ödendiği gibi, o dönem- ve yeni üreticilerin kullanımığinde, ulusal ve uluslararası lardan en çok faydalanan da den itibaren Yunan tarım na açılmasına niyet ediliyormedya, Yunanistan ın bu du- tarım sektörü oldu. Avrupa ürünleri ihraç edilememeye du.yunanistan, krize kadar ruma düşmesinin nedenleri- nın dediği şuydu: Bu parayı başladı. Ve hatta Yunanistan uluslararası değerler e ni kabaca şöyle sunmuştu: alın ve Yunan tarımını Avru- ithalata yönelmeye başladı. kapalıydı. Tarım konusunda Yunanistan da büyük kamu pa standartlarına yakın bir Ve tabii ithalat arttıkça borç- da öyle bir zihniyet sürdüsektörü ciddi sorunlar yarat- konuma getirin. Oysa döne- lanma da arttı. rülmüştü. Fakat krizle birlikmakta, bunun başında da min başbakanı Andreas Pa- Ekonomik krizin patlak ver- te, Avrupa şunu demeye başisraf ve yolsuzluklar gelmek- pandreu, bu parayı aldıktan mesinin ardından işsizlik kor- ladı: Artık tarımda eski zihnitedir; özelleştirmelere ka- sonra yapısal reformlar ya- kunç rakamlara ulaştı. Bu sü- yeti unuttun, yeni tarımla palılık ciddi mali yük ve kayıp parak Yunan tarımının reka- reçte, özellikle genç nüfus uğraşacaksanız. Bu da beanlamına gelmektedir; sa- bet gücünü artırmak yerine köylere göç etmeye başladı. nim istediğim tarımla olur; nayinin olmayışı büyük bir sosyal devleti daha da güç- Buna çare arayan Tarım Ba- yani organik tarım. Ve şaşırsorundur; Avrupa nın parası lendirdi. Üstelik, çiftçilere k anlığı da de bir tıcı bir şekilde organik tarım alınıp harcanmıştır. Kısacası ürettikleri ürüne göre para- proje başlattı. Projeye göre, konusunda Avrupa desteği Yunanistan, Avrupa nın şı- sal yardım vermek yerine dö- toprağı işlenmemiş araziler gittikçe artmakta. Organik tamarık çocuğu olarak lanse nüm bazında para vermeyi genç insanlara verilecek ve rımla uğraşan genç nüfus da edildi. tercih etti. Sonuçları? böylece de işsizlik azaltıla- çok memnun. Böylece Avru- Tüm bunlar gerçeği ne kadar Çiftçiler, hak etmedikleri pa- caktı. Bu topraklara başvuru pa, Yunanistan da pandorave ne derecede yansıtır ciddi ra gelmeye başlayınca çalış- sayısı 14 bini bulmuştu ve bu nın kutusunu açtı. Tek bir bir tartışma konusu. Öte yan- mamaya başladı. Böylece Yu- durum bakanlık yetkililerini farkla, kutudan bir zihniyet dan, bir de koskoca tarım nan tarım ürünleri uluslara- şaşırttı. Ayrıca bu projeye dö nüşümü çıkmakta. Hayır konusu bulunmakta. Ma- rası arenadaki rekabet gücü- Atina Başpiskoposu da Noel mı, şer mi bilinmez. İleriki zalum, Yunanistan Avrupa Eko- nü daha da yitirdi. Çiftçiler ve yılbaşı mesajlarında des- manda bunun meyveleri danomi Topluluğu na 1981 de de dolce vita yaşayabil- tek vererek kilise topraklarını ha net bir şekilde göretam üye oldu. Bu tarihten mek için kente yerleşmeye da bu amaçla hizmete sun- bileceğiz... sonra da Yunanistan daki ba- başladı. Bunun sonuçları çok duğunu ilan etti. Kilisenin zı sektörlere bir takım para- ağır oldu. Şimdi bedelin çok sahipliğindeki toprağın genç İletişim Adres: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi () Cemal Gürsel Caddesi, Cebeci, Ankara Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) Web: E-posta: Editör: Erdem DENK Tasarım: Turan BACI-Erdem DENK * Yazılarınızla katkıda bulunmak için adresine atabilirsiniz. * E-Bülten de yer alan yazılar ve görüşler tamamen yazarlarına aittir. 'un resmi görüşü değildir. * Bu içinde yer alan özel kullanım lisanslı tüm yazı ve görsellerin bütün hakları `a aittir. * Bu, kaynak gösterilerek kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir. Sahibi: adına Çağrı ERHAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erdem DENK Yayının Türü: Süreli (Aylık) Basım Yeri: Hermes Ofset Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı 39/16 İskitler/ANKARA Tel: 0(312) Basım Tarihi:

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı

Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı Sayı: 2009/18 Tarih: 09.08.2009 Aileler krize borçlu yakalandı; sorunu işsizlik katladı - Ekonomik krizin şiddeti devam ederken, krize borçlu yakalanan aileler, bu dönemde artan işsizliğin de etkisi ile

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

Bu Hafta Piyasalarda

Bu Hafta Piyasalarda 06 Nisan 2015 Bu Hafta Piyasalarda Geçtiğimiz hafta yurtiçinde beklenen 2014 büyüme rakamı %2,9 dördüncü çeyrek için ise %2,6 olarak açıklandı. Piyasa beklentisinin üzerinde gelen rakamlar Türkiye gibi

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2

ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013. Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 ÜLKE RAPORLARI ÇİN HALK CUMHURİYETİ 2013 Başkent Pekin Yönetim Şekli Marksist-Leninist Tek Parti Devleti Yüzölçümü 9,7 milyon km 2 Nüfus 1,35 milyar GSYH 8,2 trilyon $ Kişi Başına Milli Gelir 9.300 $ Resmi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Haziran 2015, Sayı: 15. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 15 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu İnci

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLETİŞİM STRATEJİSİ 1 AB İLETİŞİM STRATEJİSİ (ABİS) NEDİR? Türkiye - AB müzakere sürecinin üç ayağı: 1- Siyasi reformlar 2- AB yasal düzenlemelerinin kabul edilmesi ve uygulanması

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 23 Mayıs 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD de işsizlik başvuruları ve imalat sektörü PMI beklentilerin üzerinde gelirken, ikinci el konut satışlarında 4 aylık aradan sonra ilk kez artış yaşandı

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY GBPUSD EURUSD BRENT PETROL ALTIN Dünya Bankası küresel büyüme beklentilerini revize etti Dünya Bankası, Haziran 2016

Detaylı

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi

Temmuz Ayı Tekstil Gündemi Temmuz Ayı Tekstil Gündemi 05.08.2016 Temmuz Ayı Tekstil Gündemi «Bangladeş de 5 yeni denim firması kuruluyor» «Etiyopya devasa endüstriyel tekstil parkı açacak» «Hindistan, İran tekstil pazarını keşfediyor»

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Haziran 2015, Sayı: 16. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 16 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BAKA BULUŞMALARI -I-

BAKA BULUŞMALARI -I- BAKA BULUŞMALARI -I- Onur Konuğu Isparta Belediye Başkanı Y. Mimar Yusuf Ziya GÜNAYDIN Tarih 01 Ekim 2010 Cuma Saat 10:00 Katılımcılar Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Uzmanları Batı Akdeniz

Detaylı

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar

Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Türkiye de Dünya Bankası: Öncelikler ve Programlar Dünya Bankası Grubu Hakkında Dünya Bankası nedir? 1944 te kurulan Banka, kalkınma desteği konusunda dünyanın en büyük kaynağıdır 184 üye ülke sahibidir

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 14.05.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

15 Ekim 2014 Genel Merkez

15 Ekim 2014 Genel Merkez ÇİN Yatırım Fırsatları Paneli 15 Ekim 2014 Genel Merkez İş Dünyamızın Saygıdeğer Mensupları, Değerli MÜSİAD üyeleri, Değerli Basın Mensupları, Toplantımıza katılımından dolayı teşekkür ediyor, Sizleri

Detaylı

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor!

Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa nın Dünya Girişimcilik Haftası na özel 16 Avrupa ülkesinde yaptırdığı Girişimcilik Anketi sonuçları açıklandı! Türkler Kendi işinin patronu olmak istiyor! Amway Avrupa tarafından yaptırılan

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye ye karşı (mı?) 1. AB ne değildir? 2. AB Türkiye ye karşı farklı mı davranıyor? 3. ve Gerçekler 1.AB ne değildir AB bir ulus devlet değildir! AB 27 ulus devletten oluşan devletler

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Temmuz 2015 ÖNEMLİ GELİŞMELER Ekonomi basınında bugün *Dev fonların yeni gözdesi "nakit" oldu... Çin'deki gelişmeler endişeleri artırdı. Portföylerde nakit oranı 2008'den bu yana en yüksek

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 08 Haziran 2015, Sayı: 14. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 14 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Çağlar Kuzlukluoğlu 1

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI

AB, 2030 İKLİM VE ENERJİ PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDI Brüksel de yapılan AB Liderler Zirvesi nde, AB üyesi 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2030 İklim ve Enerji Paketi üzerinde anlaştı. Zirve de varılan mutabakat, sera gazlarının %40 azaltılması, yenilenebilir

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER 09.07.2013 FOREKS GÜNLÜK BÜLTEN İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar )

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 20 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Altın, Fed sonrası 3 haftanın yükseğinde ABD merkez bankası Fed'in faiz oranlarının düşük kalmaya devam edeceğini bildirmesi ile, alternatif yatırım aracı

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 27 Temmuz 2015, Sayı: 20. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 20 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ

MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ MALİYE BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN MAKROEKONOMİK GELİŞMELER İLE 2010 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRMEK ÜZERE DÜZENLEDİĞİ BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ

Detaylı

06 Temmuz 10 Temmuz 2015

06 Temmuz 10 Temmuz 2015 Önümüzdeki Hafta Neleri Takip Edeceğiz? Pazartesi; 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri 11:30 Euro Bölgesi - Perakende PMI Endeksi, Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 16:45 ABD Hizmet PMI Endeksi 17:00 ABD ISM

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD

IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Günlük Yorum Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD ALTIN BRENT PETROL GBPUSD FBI Açıklaması Trump a Yaradı Cuma günü FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?...

FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?... FED FAİZ KARARINDA SÜRPRİZ YAPABİLİR Mİ?... FED in genişleyici para politikasına geçtiği Aralık 2008 den bu yana faizler 0-0.25 bandında bulunuyor. 2008 de yaşanan finansal krizin ardından, ekonomideki

Detaylı

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç

Yasama süreci ve sivil toplum. İsveç Yasama süreci ve sivil toplum İsveç Sosyal faaliyet alanları Devlet Piyasa Sivil toplum Sivil toplum nedir? Ortak çıkarlar, amaçlar ve değerler etrafında birleşmiş gönüllü ve kolektif faaliyetler Değişken

Detaylı

23.09.2015 Sabah Analizi

23.09.2015 Sabah Analizi 23.09.2015 Sabah Analizi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önemli açıklamalarda bulundu Sürpriz bir şekilde yeniden milletvekili adayı olan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda

Detaylı

tepav Eylül2012 N201256 DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali Osman DİZMAN 1 Araştırmacı, Dış Politika Etütleri

tepav Eylül2012 N201256 DEĞERLENDİRME NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali Osman DİZMAN 1 Araştırmacı, Dış Politika Etütleri DEĞERLENDİRME NOTU Eylül2012 N201256 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali Osman DİZMAN 1 Araştırmacı, Dış Politika Etütleri Efşan NAS ÖZEN 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri EKONOMİK KRİZDEN

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD GBPUSD BRENT PETROL ALTIN

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD GBPUSD BRENT PETROL ALTIN Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY EURUSD GBPUSD BRENT PETROL ALTIN Brexit sonrası oluşan son iki günlük havanın biraz daha iyimser fiyatlamalara yol

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy Türkiye de temaslarına CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüşerek başladı. Görüşmeye katılan Loğoğlu açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Detaylı

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek

Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek Tarih: 19.01.2013 Sayı: 2014/01 İSMMMO dan Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı Raporu Türkiye nin geleceğini 25 milyonluk kitle belirleyecek İSMMMO nun Türkiye nin Yaratıcı Geleceği / Y Kuşağı adlı

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 08 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Sanayi üretimi beklentilerden iyi TÜİK tarafından bugün açıklanan sanayi üretimi verileri beklentilerden iyi geldi. Ağustos ayı mevsim ve takvim etkisinden

Detaylı

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması

Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Turkcell Global Bilgi Erzurum Çağrı Merkezi Ekonomik Etki Değerlendirme Çalışması Nihai rapor sunumu 14 Eylül 2011, Erzurum Turkcell Erzurum Çağrı Merkezi

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler...

3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... 3 Kasım 2002 Seçimlerine Doğru: Senaryolar ve Alternatifler... Seçime Doğru Giderken Kamuoyu: 3 Kasım 2002 seçimlerine bir haftadan az süre kalmışken, seçimin sonucu açısından bir çok spekülasyon bulunmaktadır.

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 26.09.2013

İÇİNDEKİLER 26.09.2013 26.09.2013 İÇİNDEKİLER Genel Bakış EUR/USD ( Euro / Dolar ) Teknik Analiz GBP/USD ( Sterlin / Dolar ) Teknik Analiz USD/TRY ( Dolar / Lira ) Teknik Analiz XAU/USD ( Altın / Dolar ) Teknik Analiz SORUMLULUK

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 23 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Almanya sanayi üretimi endeksi beklenenin altında kaldı Almanya da bugün açıklanan PMI İmalat Sanayi Endeksi, küresel ekonomik daralmanın ülke ekonomisine

Detaylı

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ

RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ RAKAMLARLA TÜRKİYE EKONOMİ Giriş Türkiye de hemen her sektör son yıllarda önemli bir gelişim gösterdi. Sağlıktan enerji sektörüne, eğitimden yatırımlara, ulaştırmadan tarım sektörüne kadar bu değişimin

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 13 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER BOE/Carney, "Faizler piyasaların beklediğinden daha yakın zamanda artabilir" İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, İngiltere'de faiz oranlarının

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 12 Haziran 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Davutoğlu: Sağlıklarından haberdarız Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Musul da IŞİD'in konsolosluk baskınında kaçırılan 48 Türk'ün güvenliğinden emin olduklarını

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM

ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM AVRUPA TERÖRLE MÜCADELEDE SAFLARI SIKILAŞTIRIYOR: ORTAK PNR UYGULAMASINA DOĞRU ADIM ADIM 62 EKONOMİK FORUM Melih ÖZSÖZ İKV Genel Sekreter Yardımcısı Son zamanlarda AB gündeminde yaşanan terör olaylarına

Detaylı

Doğal Afetler ve Kent Planlama

Doğal Afetler ve Kent Planlama Doğal Afetler ve Kent Planlama Yer Bilimleri ilişkisi TMMOB Şehir Plancıları Odası GİRİŞ Tsunami Türkiye tektonik oluşumu, jeolojik yapısı, topografyası, meteorolojik özellikleri nedeniyle afet tehlike

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli www.ekrempakdemirli.com 21.05.2014 1923 sonlarında Cumhuriyet Kurulduğunda Savaşlardan yorgun Eğitim-öğrenim seviyesi oldukça düşük bir toplum Savaşlar sonrası ülke harap ve

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 10 Ağustos 2015, Sayı: 22. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 22 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor

TOPLUMSAL RAPORLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor TOPLUMSAL RAPORLAR 15 YATIRIM TEŞVİKLERİ VE İSTİHDAM - 2010 (05.12.2010) Yatırımlar büyürken istihdam küçülüyor 10 yıllık dönemler itibariyle teşvik sisteminin istihdama etkisi Yıllık Yıllık Yıllık Yıl

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

FDP. türk. 22 Eylülde seçime gidin.

FDP. türk. 22 Eylülde seçime gidin. FDP türk 22 Eylülde seçime gidin. Almanya için dört iyi yıl Birlikte büyük şeyler elde edebiliriz Bireyin özgürlüğü liberalliğin temel ve sınır politikasıdır. Bu nedenle her insanın ülkemizde kendisini

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

Avrupa daki Medya ve Gazetesi nin Başarı Öyküsü

Avrupa daki Medya ve Gazetesi nin Başarı Öyküsü Avrupa daki Medya ve Gazetesi nin Başarı Öyküsü Avrupa daki Türk Nüfusu Federal Almanya daki ve Avrupa daki Türk Göçmenler ALMANYA Veriler T.C. vatandaşlarının toplam sayısı 1.760.000 Alman vatandaşlığını

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014 GÜNLÜK BÜLTEN 26 Kasım 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER ABD'de tüketici güveni sert düştü Conference Board adlı özel araştırma şirketinin ABD tüketici güven endeksi, Ekim'deki 94.1'den Kasım ayında 88.7'ye geriledi.

Detaylı

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi

Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Gençlerin Katılımına ilişkin Bildirgenin tanıtımı Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılımına İlişkin Gözden Geçirilmiş Avrupa Bildirgesi Barış sosyal birlik beraberlik kültürler arası diyalog katılım

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI HALUK DİNÇER İN İŞ DÜNYASI BAKIŞ AÇISIYLA TÜRKİYE DE YOLSUZLUK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 26 Kasım 2014 İstanbul, Sabancı Center TÜSİAD İş Dünyası Bakış Açısıyla Türkiye de

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD

Günlük Yorum. IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı. Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD Günlük Yorum IŞIKFX Uluslararası Piyasalar Departmanı Piyasalarda Bugün Ne Oldu? USDTRY BRENT PETROL ALTIN GBPUSD EURUSD Yellen dan faiz mesajı Cuma günü açıklanan ve beklentilerin oldukça altında kalan

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı