ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 ARALIK 2012

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 ARALIK 2012"

Transkript

1 Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 5 - Sayı 51 Engellilerin Erişebilirlik Sorunu Entegrasyon Değil İçerme BM'nin kabul ettiği özel gün ve haftalar kısa bir süre için bile olsa kimi kesimlerin hatırlanarak sorunlarının gündeme gelmesini sağlıyor de ilan edilen "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" de bunlardan biri. Bu yılın teması engelleri kaldırarak herkesi içine alan ve herkes için erişebilir bir toplum yaratmak olarak ilan edilince Avrupa da harekete geçti ve erişebilirlik sorununu önplana çıkardı Avrupa da erişebilirlik tartışmaları aslında yeni bir konu değil. Her şeyden önce BM Engelli Hakları Sözleşmesi ne hem AB hem de 27 üye devletin tamamı taraf. Bu yönde AB ve Avrupa Konseyi düzenlemeleri de bulunmakta. Özellikle Avrupa Konseyi, engellilerin hayatlarını kendilerinin yönetebilmesi ve bağımsız karar alabilmesi gerektiği üzerinde durmakta. ERİŞEBİLİRLİK VE EŞİTLİK SORUNU Elâ BİLGEN BM verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 15 ini engelliler oluşturuyor. 500 milyona yakın AB nüfusu içindeyse hafif ya da ağır 80 milyon engellinin yaşadığı tahmin ediliyor. Rakamlar bu kadar yüksek olunca BM nin dünyanın en büyük azınlık grubu olarak nitelediği engellilerin topluma tam ve eşit katılımını sağlayabilmek önem kazanıyor de yürürlüğe giren BM Engelli Hakları Sözleşmesi nin ilk maddesinde engelli kavramının diğer bireylerle eşit koşullar altında topluma tam ve etkin katılımın önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içerdiği belirtilmekte.yani Sözleşme, engelliliği topluma tam ve eşit katılımın sağlanmasıyla ölçerek, tedavisi olmayan özürlülük ya da sakatlığın aksine engelliliğin ortadan kaldırılabileceğini kabul ediyor. Böylece erişebilirlik çalışmaları hayati önem kazanıyor. (devamı 3.sayfada) Yunanistan'da Tarım Reformu Christos TEAZIS sayfa 6 Arrivederci Monti! Esra DERE sayfa 7 İşçi Partisi AB'den Uzaklaşıyor mu? Vural YAVAŞ sayfa 8-9 Krizler Ülkesi Romanya Emre YÜKSEL sayfa 11 Katalonya'nın Seçimi: İspanya'dansa AB'mi? Esra AKGEMCİ sayfa Flistin'in UCM'ye Gidebilme İhtimali Uzay AYSEV sayfa Uzlaşma Yok, Diyaloga Devam Mühdan SAĞLAM sayfa Portre: Samuel Beckett Recep Ersel ERGE sayfa üyelik ve diğer talepleriniz için

2 Yıl Sonra Basına Denetim Gökçe ÖZSU Yıl Sonra Basına Denetim Gökçe ÖZSU İngiltere de basın-siyaset- kide yer aldığı belirtiliyor. Ni- hak ve özgürlüklerini koru- mekanizmada yer alan kurupolis üçgenindeki kirli ilişki- tekim News Co nun eski baş- malı. Ayrıca, bu kurumun 1 mun bağımsızlığının güvenleri masaya yatıran Leveson kanlarından birinin yakın ar- milyon sterline kadar para ce altına alınması önerisi de Soruşturması nın 29 Kasım kadaşı olduğu da iddia edi- cezası kesme yetkisinin bu- endişeleri tamamen gidereda yayınlanan 1985 sayfalık len Cameron ın basın danış- lunması da tavsiye ediliyor. bilmiş değil. Medyanın taraporunda, son 20 yılda ger- manının News of the World Raporun en tartışmalı kısmı, mamının bu öneriyle karşı çekleşen birçok basın skan- ün editörü Andy Coulson ol- hiç kuşkusuz, bu öz denetim çıkması, geçmişte gerçekleşdalının ayrıntısı ve daha da duğu gerçeği, Cameron un mekanizması. Bunun için tiği iddia edilen olayların bir önemlisi basın standartlarını kendisini soruşturmanın i- parlamentonun devreye gir- daha yaşanmamasını sağlayükseltmek adına parlamen- çinde bulmasıyla sonuçlan- mesi gerektiği savunulurken, yabilir mi bilinmez ama medtonun basın denetiminde rol dı. Cameron hakkındaki id- parlamentonun bu konuda yanın destekleyeceği bir sialması gerektiği savunulu- dialar, BSkyB ihalesinde tam olarak ne yapması ge- yasi kanat da kalmamış gibi yordu. Raporsa, 2005 te bazı News Co ya iltimas geçtiği rektiği belirtilmemiş. Medya- gözüküyor. Cameron ın önebasın mensuplarının kraliyet ve bunun karşılığında da nın tamamı bu öneriye karşı rilere karşı ihtiyatlı ama çok ailesinin sesli mesajlarını din- Murdochların Muhafazakâr çıkarken, siyasetçilerse bö- da soğuk olmayan tutumu lediği iddiasıyla başlayan ba- Parti ye destek olduğu şek- lünmüş durumda. Muhale- karşısında medyanın Camesın etiği skandallarının de- linde. Murdoch hakkındaki fetteki İşçi Partisi e ka- ron a destek vermesi düşürinleşmesiyle Haziran 2011 iddialarsa daha çarpıcı: Ga- dar parlamentonun öz dene- nülen bir durum değil. Bude başbakan David Came- zete çalışanlarına siyasetçi- tim yasasını çıkarması gerek- nun yanında İşçi Partisi nin ron ın soruşturmanın başına lerin telefonlarını zorla din- tiğini bildirirken, Başbakan öneriyi şiddetle sahiplenmeatadığı Yüksek Mahkeme lettirme, yasa dışı yollardan Cameron meseleye temkinli si de medyayla İşçi Partisi ni Başkanı Lord Brian Leveson e-posta ve günlük okutma ve yaklaşıyor: Yüzyıllar boyun- karşı karşı getirebilecek kaa ait. Ancak skandallar öyle polislerden rüşvetle bilgi al- ca demokrasinin siperi olan dar zıtlaşmaya sebep olabiyerlere vardı ki, Cameron ma ten beri yayın ha- kamaramızın ifade özgür- lecek cinsten. kendisini açılması için bizzat yatını sürdüren ve bu iddia- lüğünü kısıtlama potansiye- Dünyada demokrasi tarihi ön ayak olduğu soruşturma- larla sarsılan 2 milyon tirajlı line sahip yasalar konusun- bağlamında basın, ifade ve nın içinde buldu. News of the World gazetesi, da çok dikkatli düşünmesi bireysel özgürlüklerin devle- Skandalların ortaya çıkma- 10 Haziran 2011 de Thank gerekir. Ancak şu da bir ger- te karşı nasıl korunması gesında ön ayak olan isimse, You and Good Bye baskısıy- çek ki, basın ve medya etiği rektiği tartışılırken, bireylerin Murdoch. News Co nun sa- la yayın hayatına son verdi. konusunda reforma gidilme- ve devlet kurumlarının basın hibi Avustralyalı uluslararası Soruşturmanın bitmesiyle ya- si gerektiği herkes tarafın- özgürlüğünün kötüye kullamedya patronu, geçtiğimiz yınlanan rapor, son 20 yılda dan kabul ediliyor, ancak bu- nılmasından nasıl korunması yıl İngiltere de şifreli yayın ya- siyasetçiler ve medya men- nun parlamento eliyle yasa gerektiği tartışmasının yürüpan BSkyB televizyonundaki supları arasında gelişen çir- yoluyla yapılması ihtimali, mesi gerçekten ilginç. Ancak yüzde 40 lık payını yüzde kin ilişkileri çok sert bir şekil- haklı olarak, ifade özgürlüğü şu da var ki, soruşturma baş- 100 e çıkarmak istemiş, an- de eleştirirken, basın stan- kaygılarını da beraberinde kanının önerilerinin çerçeve cak gazetesi News of the dartlarını yükseltmek için da- getiriyor. öneriler olmanın yanında cid- World un yasadışı telefon din- ha katı bir öz denetim meka- Basının, parlamento eliyle di reformist özellikler de baleme iddiasına adı karıştığı nizmasının devreye sokul- bir öz denetim mekanizması rındırması, konunun daha gerekçesiyle vazgeçmişti. So- masını öneriyor. Soruşturma altına sokulması fikri, akla ilk uzun süre tartışılacağı anlaruşturmanın siyasetçiler ve esnasında zarar gören aile- etapta sansürün yasallaş- mına geliyor. Bu noktada kamedya patronları ayağında lerin mağduriyetlerinin gide- ması nı getiriyor. Devlet eliy- muoyunun talebiyse kuşku- Murdoch ailesinin Cameron rilmesi de gündemde. Leve- le basına doğrudan sansür suz en doğal olanı: Medyahükümetinden Kültür, Med- son un Lordlar Kamarası uygulanabilme ihtimali her siyaset-polis üçgenindeki çirya ve Spor Bakanı Jeremy nda yaptığı konuşmaya gö- ne kadar ciddiye alınan bir ih- kin ilişkilerin faillerinin bir an Hunt ile ilişkisi incelenirken, re; Basın, sektörün önde ge- timal olmasa da, bunun med- önce cezalandırılması. Bubakanlık danışmanının istifa lenlerinden, hükümetten ve ya içinde oto-sansür uygu- nun dışında herhangi bir bahaberi geldi. Muhafazakâr siyasetçilerden tamamen ba- lamalarına sebep olacağı en- sın reformu veya bu anlama Parti yle Murdoch ailesi ara- ğımsız bir öz denetim kuru- dişesi hâkim. Olası bir parla- gelebilecek kurumsal yapısında iddia edilen flört mu ol uş turmalı. Bu kurum mento eliyle basın denetimi, lanmanın kabul görebilmesi ilişkisinin sadece Medya Ba- yüksek gazetecilik standart- 300 yıl sonra bir ilk olacağı içi n bazı liberallerin ve özelkanlığı düzeyinde olmadığı, larını savunmalı, hem kamu için, endişeleri arttıran bir du- likle de İşçi Parti seçmenleri- Cameron ın da bizzat bu iliş- yararını hem de bireylerin rum. Raporun öngördüğü nin ikna edilmesi gerekebilir.

3 Sözleşme nin erişebilirlikle il- kentsel alanları olduğu ka- açık ve Sözleşme ye taraf o- nin ağır ya da hafif derecede gili 9. maddesine göre taraf dar kırsal alanları kapsadığı lan tek bölgesel örgüt de AB. engelli olduğunu vurgulayan devletler engellilerin bağım- da Sözleşme de vurgulan- BM Sözleşmesi nin yanı sıra Avrupa Konseyi, engellilerin sız yaşayabilmesini ve yaşa- makta. Engelli Hakları Söz- bölgesel düzeyde AB ve Av- hayatlarını kendilerinin yömın tüm alanlarına etkin ka- leşmesi hem devletlerin, rupa Konseyi nin de erişebi- netebilmesi ve bağımsız katılabilmesini sağlamakla yü- hem de bölgesel entegras- lirlikle ilgili düzenlemeleri rar alabilmesi gerektiği üzekümlü. Bu yükümlülüğün yon örgütlerinin imzasına v ar. H er on Avrupalıdan biri- rinde durmakta. Entegrasyon mu, sosyal içerme mi? Avrupa da engellilerle ilgili yal yaşama katılımının arttıoluşturulan politikaların ge- rılması açısından önemli imnellikle finansal ya da mater- kânlar sunan internet kullayal destekle sınırlı kaldığı nımını üzerinde özellikle duuyarısında bulunan Konsey, ruluyor. Gerçekten de online üzerinde durulması gereken olarak yapılan gündelik yaasıl noktanın topluma tam şama ilişkin işler, bilgiye erientegrasyon olduğunu ifade şim ve e-demokrasi yoluyla ediyor. Aslında entegrasyon sağlanan siyasal katılım heterimi tartışmalı bir kavram. saba katıldığında, internet e- BM ye göre engelliye toplu- rişebilirliğinin önemi ortaya ma entegre olma sorumlulu- çıkıyor. Engelli Eylem Planı ğunun yüklenmesi yerine, nda engelli kadın ve çocukerişebilirlik düzenlemeleri yo- larla üst düzeyde desteğe ihluyla topluma engelliyi içer- tiyaç duyan ağır engellilerin me ödevi verilmeli. Konsey erişim sorunlarının da ihmal de bunu gözeterek engellile- edilmemesi gerektiği belirti- lem Planı ve ardından hazır- dan daha yoksul olduğu, çok rin topluma değil toplumun liyor. lanan Avrupa En- azının meslek sahibi olduğu, engellilere uyum sağlaması AB çatısı altında da detaylı gelli Stratejisi nde hem eri- eğitim, sağlık, ulaşım, barınkonusunda bir farkındalık ya- erişebilirlik düzenlemeleri ya- şebilirlik konusuna hem de ma ve teknoloji gibi hizmetratmaya çalışıyor. Nitekim Ni- pılmakta. AB, erişebilirliği, genel olarak AB politikaları- lerden faydalanma imkânlasan 2006 da kabul edilen engellilerin ürün, hizmet ve nın tamamında engellilerin rının oldukça kısıtlı olduğu Engelli Eylem Pla- kamusal altyapıları kullanır- dikkate alınması gerektiğine da dile getiriliyor. Bu duruma nı da Avrupa Konseyi nin bu ken karşılaştıkları engellerin yer veriliyor. Erişebilirlik ça- fiziksel engeller ve erişim soçabalarının sonucu olarak or- ortadan kaldırılması ve ön- lışmaları çevre, ulaşım araç- runları kadar ayrımcılığın da taya çıktı. On beş temel faa- lenmesi olarak tanımlamak- ları, kamu hizmetleriyle ileti- sebep olduğu belirtilerek AB liyet alanını kapsayan Plan ta. Engellilerin de engelsiz- şim ve bilgi teknolojileri ol- vatandaşlarının yaklaşık altıın göze çarpan konuları poli- lerle eşit yaşam koşullarına mak üzere dört alanı kapsı- da birinin bu ayrımcılıktan ettik, toplumsal ve kültürel ha- sahip olmasını ve topluma yor ve Strateji bağlamında, kilendiği vurgulanıyor. Bu neyata katılım, eğitim, bilgi ve aktif katılımlarını amaçlayan gelecek on yılda engelsiz bir denle erişebilirlik ve eşitliğin iletişim, istihdam, yapılı e riş ebili rlik çalışmaları, AB Avrupa yaratılması hedefle- sağlanması, Strateji nin önalanlara erişebilirlik ve ula- engelli politikasının önemli niyor. Avrupa Engelli Strate- celikli amaçları arasında. şım çalışmaları. Erişebilirlik ayaklarından birini oluşturu- jisi nde ayrıca engellilerin dikonusunda, engellilerin sos- yor Engelli Ey- ğer Avrupa vatandaşların- En erişebilir şehir Entegrasyon Değil İçerme Elâ BİLGEN BM Sözleşmesi nin erişebilir- şiminin sağlanması, yaşam dürülebilirliği ve diğer Avru- korumak için alınan tedbirleliğin kentsel alanlar kadar kır- koşullarının iyileştirilmesin- pa şehirlerinde de iyi uygula- rin anlatılacağı rapor, Parlasalda da gözetilmesine dair de yerel otoritelerin rolünün maların cesaretlendirilmesi mento nun önemli gündem hükmüne rağmen, AB ülke- güçlendirilmesi ve iyi uygu- kriterlerini dikkate alıyor. maddelerinden biriydi. Avrulerinde çalışmalar kentlerde lamaların yaygınlaştırılması Erişebilirliğin yaygınlaştırıl- pa Parlamentosu üyeleri ve yoğunlaşmış durumda. Av- amacıyla Avrupa Erişebilir ması konusunda Avrupa Kon- AB karar alıcılarıyla birlikte rupa Komisyonu tarafından Şehir Ödülü nü veriyor. Tabii seyi ve AB nin yanı sıra, en- Engelliler Parlamentosu nda her yıl verilen Avrupa Erişe- erişebilirliğin günlük işlerini gelli haklarıyla ilgili çalışma- yer alan Avrupa Engelliler Fobilir Şehir Ödülü de bu duru- kimseye ihtiyaç duymadan lar yürüten STK ların oluştur- rumu delegeleri, mevcut kriz mu pekiştiriyor. Erişebilir yapabilen ve işgücü piyasa- duğu Avrupa Engelli Forumu döneminde engelli hakları- Şehir Ödülü, 2010 da engel- sına kazandırılan engellile- da oldukça etkili. Engellilerin nın nasıl sağlanacağını da liler için kentsel çevreyi eri- rin sayısal çokluğundan ötü- yaşamları üzerinde doğru- tartıştı ve bu konuda önerişebilir kılmaya çalışan Avru- rü topluma sağlayacağı eko- dan ya da dolaylı etkiye sa- lerde bulundu. 3 Aralık Dünpa kentleri arasında başlatı- nomik katkılar da vurgulan- hip bütün AB kararlarının en- ya Engelliler Günü nedeniyle lan bir yarışma. Gerçi Avru- madan geçilmiyor ki, bu da gellilerle birlikte ve onlar ta- Aralık ayı gerek hükümetler, pa günümüzde önemli bir amaçlar açısından kimi so- rafından alınması için çalı- gerek uluslararası örgütler, kent toplumuna sahip ve AB runlu noktalara işaret etmi- şan Forum, erişebilirliği, ya- gerek STK lar açısından özelvatandaşlarının beşte dördü yor değil. pılı çevre, bilgi ve iletişim, l ikle erişebilirliğin konuşulşehir ve kasabalarda yaşıyor. Nüfusu 50 binin üzerinde ulaş ım, kamu alımları ve Av- duğu, yapılan çalışmaların Şehirlerde yaşlı nüfusun ve olan AB kentlerinin aday ola- rupa standardizasyonu çer- sergilendiği ve engellilerin dolayısıyla engelli sayısının bildiği yarışmaya bu yıl 20 ül- çevesinde ele alıyor. Ayrıca sorunlarının hatırlandığı bir yükselmesi nedeniyle engel- keden toplam 99 şehir katıl- Avrupa Yapısal Fonlarından gün oldu. Ancak Ümit Haslilerin yaşadığı güçlükler de dı. 3 Aralık Dünya Engelliler erişebilirliğe ayrılan paylar san ın dediği gibi, muktedirgiderek daha görünür hale Günü nde açıklanan sonuç- konusunda da önerilerde bu- ler hatırlatarak unutturur. Bu gelmekte. Şehirlerin kalaba- lara göre, 2013 Avrupa Eri- lunuyor. Avrupa Engelli nedenle hatırlatmanın bir lıklaşmasının herkes açısın- şebilir Şehir Ödülü ne Berlin Forumu ndan temsilciler, unutturma stratejisi olarak dan sorun oluşturduğu bir layık görüldü. AB Komisyo ve 2003 te gerçekleşti- kullanılmasının ve anlık hagerçek. Ancak engelliler, yaş- nu ndan ve Avrupa Engelliler rilen ilk iki toplantının ardın- tırlayışların uzun süreli unulılar, hareket kısıtlılığı ya da Forumu ndan temsilcilerin dan 5 Aralık ta düzenlenen tuşların meşru zeminini hageçici sakatlığı olanlar söz ko- bulunduğu jüri, ödül için ya- 3. Avrupa Engelliler Parla- zırlamasının, en az erişebilirnusu olduğunda sorunlar kat- pılı çevre ve kamu alanları, mentosu nda yer aldı. AB, ta- lik sorunu kadar ciddiye alınlanarak artıyor. Bu gruplar gi- ulaşım ve ilgili altyapı çalış- raf olduğu ilk insan hakları ması ve mücadele edilmesi derek şehir hayatının büyük maları, iletişim ve bilgi tek- sözleşmesi olan BM Engelli gereken bir durum olduğu bölümünden dışlanıyor ve nol oj ileri, kamu hizmet ve Hak ları Sözleşmesi yle ilgili da akıldan çıkarılmamalı. izole ediliyorlar. olanaklarından oluşan şehir ilk raporunu da 2013 te BM Avrupa Komisyonu da engel- yaşamının temel ihtiyaçları- ye sunacak. 80 milyon enlilerin kent yaşamına eşit eri- nın arttırılması, bunun sür- gelli vatandaşının haklarını 3

4 10 Nokia Düşer, Finlandiya Yükselir Onur HAZNEDAR 4 Nokia Düşer, Finlandiya Yükselir Onur HAZNEDAR Teknoloji, çağımızın vazge- oluşmasını da beraberinde Nokia da büyük bir düşüşe diya da yaşayanlar oluşturuçilmez bir ögesi... Her geçen getiriyor. Nokia nın açtığı yol- rastlanıyor. Zira akıllı telefon yor. Bugün yaklaşık 3 bin gün yeni ürünlerin piyasaya da çeşitli girişimciler ilerliyor sektöründe 2011 de yüzde 700 Finlandiyalı işten çıkarılsürüldüğü ve kimsenin hızı- ve yeni şirketler Finlandiya 16 lık bir pazar payına sahip mış durumda. na yetişemediği bir teknoloji ekonomisini ayakta tutmaya olan Nokia, 2012 de bu ora- Peki, bu durumun Finlandiya çağında yaşıyoruz. Kimileri devam ediyor. nı yüzde 5 e düşürerek ra- ekonomisine etkisi nasıl olbu hızlı çağa ayak uydurabi de Apple ın akıllı tele- kiplerinden açık ara fark ye- du? Aslında bakıldığında bu lirken kimileri de bir zaman- fonunu piyasaya sürmesiyle miş gibi gözüküyor. Ancak işten çıkarmaların Finlandiya lar bu âlemin devi bile olsa birlikte cep telefonu çağında tüm cep telefonları hesaba ekonomisine olumsuz bir etdüşmeye mahkûm kalabili- yepyeni bir döneme girildi. katıldığında Nokia yine de ki de bulunması beklenirdi. Ziyor. Bir zamanların teknoloji Gerek Nokia gerekse Sam- uluslararası pazarda ikinci ol- ra şirket, küçülme öncesinde devi Nokia da bunlardan bi- sung buna cevap vermek için maya devam ediyor. Finlandiya gayri safi milli hâri. Eskiden tüm dünyanın bir ciddi yatırımlar yaparak kı- Geçtiğimiz Haziran da Noki- sılasının yüzde 4 ünü oluşnumaralı cep telefonu üreti- yasıya bir mücadele içine gir- a şirketi 10 bin kişinin işten çı- turmaktaydı. Ancak beklecisi konumundaki Nokia, bu- diler. Ancak Nokia bugüne karılacağını kamuoyuna du- nen olmadı. Şirket küçülürgünlerde sıkıntılı günler yaşı- geldiğimizde rakiplerinin bir yurmuştu. Ayrıca firma bu- ken kendinden ayrılan yeteyor yılı itibariyle dün- adım gerisinde kalmış gibi günlerde Finlandiya daki nekli çalışanlarına mali yaryadaki pazar payındaki bi- gözüküyor. İstatistiklere bak- son fabrikasını da kapatma- dım ve eğitim sunarak kendi rinciliğini Samsung a kaptı- tığımızda, 2012 itibariyle y a hazırlanıyor te ta- işlerini kurmalarını sağlayaran Nokia, akıllı telefon dö- akıllı telefon pazarında Sam- mamlanması öngörülen bu cak programlar başlattı. Böyneminin açılmasıyla birlikte sung yüzde 28 lik bir paya sa- süreçle birlikte şirket küçül- lece Finlandiya ekonomisi de rakiplerinin bir adım gerisin- hipken bunu yüzde 20 yle meye giderek pazar payında küçülmeden etkilenmemiş olde kalmış gözüküyor. Ancak Apple ve yüzde 5 le de Nokia kaybettiği açığı kapatmaya du. Bugün, Nokia dan ayrı- Nokia nın düşüşü Finlandiya izlemekte. Özellikle 2011 ile çalışıyor. Bu işten çıkarmala- lanlar tarafından 220 yeni iş için yeni fırsat alanlarının 2012 yılları kıyaslandığında rın çoğunluğunuysa Finlan- kurulmuş durumda. Slush Konferansı Slush Konferansı, bugünle- murlu sokaklarından çıktı; Hal böyle olunca Nokia nın olacaktır. Yaşananlar olsa olrin popüler oyunu olan Los Angeles tan, Hollywood düşüşe geçmesi de Finlan- sa uluslararası rekabette Angry Birds ü yaratan Rovio ya da California dan değil. diya da olumsuz karşılanmı- Nokia nın geriye düşmesi şirketinin pazarlama şefi Pe- Gelecek, yeni işlerde. Bence yor. Hatta bu durumun hayır- olarak nitelenebilir. Ancak ter Vesterbacka tarafından gelecekteki işler buradan çı- lı olduğunu düşünenler bile burada vurgulanması gerebeş yıldır Helsinki de düzen- kacak. Geçmişi bir yana bı- var. Konferans öncesi giri- ken nokta, bu düşüşün Finleniyor. Konferansta, cep te- rakıp nereye yatırım yapaca- şimcilere koçluk yapan Miki landiya ekonomisine doğrulefonu uygulamalarından fit- ğımıza bakmalıyız. Kuusi de bu görüşü savunan- dan bir etkisinin bulunmaness hizmetlerine dek çeşitli Yeni kurulan şirketlere Fin hü- lardan. Nokia yı küçük bir or- ması. Zamanında milli geliralanlarda faaliyet gösteren kümeti de destek veriyor. mandaki büyük bir ağaca de belli bir paya sahip olan yüzlerce yeni şirket, fikirlerini Devlet küçük işyerlerine yatı- benzeten Kuusi, durumu şu böyle bir şirketin ekonomide verilen iki dakika içinde jüri ü- rım yapan girişimcilere ve şekilde açıklıyor: Etrafında- açtığı delik, hükümetin ve yelerine sunuyor. Eğer beğe- araştırma-geliştirmeye (AR- ki ekosistem gelişirken, No- özellikle de yeni girişimcileni toplarlarsa da bunları pi- GE) yatırım yapan yeni şir- kia şimdi kötüleşiyor. Hatta rin ve yatırımcıların desteğiyyasaya sürmelerini sağlaya- ketlere vergi indirimi gibi teş- Nokia nın düşüşünün ülke l e kapatılmış, dahası bunun cak desteği kazanıyorlar. viklerde bulunarak bu deste- için hayırlı olduğunu, böyle- da ötesine gidilebilmişti. Bu Üstelik konferansa artık Sili- ğini gösteriyor. Konferansa ce refaha giden yeni yollar n edenle aslında Nokia nın kon Vadisi nden de finans- katılan Başbakan Jyrki Kata- aramak zorunda kaldığımızı düşüşüne hayırlı olarak baman geliyor. Vesterbacka bu inen in açıklamaları da bu söyleyenler bile var. kanlara hak vermemek elde konferansın önemine vurgu desteği doğrular nitelikte: Sonuç olarak, öyle bir tüke- değil. Gerçekten de, Finlanyapıyor ve Finlandiya nın yük- Geleneksel endüstrimize ne tim dünyasında yaşıyoruz ki diya özellikle teknoloji alaselen konumuna dikkat çeki- olursa olsun yeni şeylere ihti- bugün için yeni olan yarın nı n da son dönemlerde ciddi yor: Finlandiya başlangıçlar yacımız var. Yeni kurulan gi- için eski olabiliyor. Nokia da atılımlar gerçekleştirdi. Yediiçin, yenilikler ve işler yarat- rişimler bizi geleceğe taşıyan bu dünyadan nasibini almışa den yetmişe herkesin beğemak için dünyanın en dina- cankurtaran simidi gibi. Emi- benziyor. Ancak yine de nisini toplayan Angry Birds mik yerlerinden biri olageldi. nim çok sayıda başarı hikâ- Nokia nın çöküşe girdiğini oyunu da bunun açık bir gös- Angry Birds, Helsinki nin ça- yesi çıkacak. söylemek herhalde yanlış tergesi.

5 11 KASIM 2012 Vergiler Fransızlıktan Çıkartıyor Ezgi KÖSE 11 5 Vergiler Fransızlıktan Çıkartıyor Ezgi KÖSE Fransa'da, Cumhurbaşkanı lerin sadece bir kaç yıl, borç sından da bir ev aldı. Arnault fazla dikkati -ve tepkiyi- çe- François Hollande'ın yıllık ge- yüzde 3'ün altına düşene ka- ve Depardieu nun ardından, ken Depardieu nun taşınmaliri 1 milyon Eurodan fazla dar yürürlükte kalacak ol- Auchan süpermarket zincir- sına belki de en sert tepkiyi olanlara yüzde 75 oranında- ması. lerinin sahibi ünlü Mulliez Ai- verense Fransa Başbakanı ki servet vergisi fikri, Fransa 2010 yılında 717, 2011'de lesi de kasabaya göç eden Jean-Marc Ayrault. Hollan- Maliye Bakanlığı'nın hazır- 650 ve 2012 de de 965 zenginler arasına katıldığını de' a göre daha sert bir üslup ladığı yasa taslağının kabul Fransız vatandaşı vergiden duyurdu. Nechin kasabası, kullanan Ayrault bakılırsa, edilmesiyle geçtiğimiz gün- kaçmak için başka ülke son zamanlarda Fransa da Depardieu tam bir sefil lerde resmileşti. 30 yılın en vatandaşlığını tercih etmişti. vergi ödemek istemeyen bir- zengin. Depardieu ise, bir sıkı bütçesini yapan Fransa' Son zamanlarda da ek vergi- çok zenginin yerleştiği kasa- gazeteye yazdığı mektupla, da, Paris yönetimi vergi zam- den kaçan zengin Fransızla- ba olarak biliniyor. 2 bin nü- eleştirileri yanıtladı ve gidişilarıyla 20 milyar Euro topla- rın sayısı artışa geçti ve en fuslu kasaba, şu aralar başta ni küçüklük olarak gören mayı hedefliyor. Hükümet çok tercih ettiği ülke Belçika Fransa'da olmak üzere dün- Başbakan Ayrault ya siz kim 2012'de yüzde 4.5'i bulan oldu. Belçika nın tercih edi- yanın her yerinde konuşulu- oluyorsunuz da beni yargılıbütçe açığını, gayri safi yurt len ülke olmasının sebebiy- yor. Nechin Belediye Başkanı yorsunuz sayın başbakan diiçi hasılanın yüzde 3'üne çek- se, Belçika da Fransa nın ak- Daniel Senesael de ünlü y e sesle nd i: Fransa yı terk e- meyi hedefliyor. Bu bağlam- sine varlık vergisinin olma- isimlerin gelmesinden mem- denlere bana olduğu kadar da kamu borçlarının azaltıl- ması ve miras kurallarının da- nuniyetlerini her fırsatta dil- asla hakaret edilmedi. Sosması da planlanıyor. Vergile- ha uygun olması. 41 milyar lendiriyor. yal güvenlik numaramı ve parin kalıcı olmayacağınınsa sü- Euro nun üzerindeki şahsi Yılda 1 milyon Euro dan faz- saportumu size geri veriyorekli altı çiziliyor. servetiyle dünyadaki en zen- la kazananların yüzde 75 r um. A rtık aynı vatandan de- Bu yeni vergiler kimse için gin Fransız olduğu belirtilen oranında vergi vermesinin ğiliz. Ben gerçek bir Avrupasürpriz olmadı aslında. Her- Louis Vuitton markasının sa- yurtsever bir hareket ola- lıyım. kes seçimlerden sonra kamu hibi Bernand Arnault, Belçi- cağını ifade eden Fransa Tüm bunlar bir yana, Deparborçlarının azaltılması için ka ya vatandaşlık başvuru- Cumhurbaşkanı Hollande d ie u yu Belçika da hoş vergilerin artırılacağını bili- sunda bulunarak isyanını ise kararından emin: Bu her- geldin pankartlı Emek Partiyordu. Le Point dergisinin gö ster enleri başında geliyor. kese gönderilmiş bir mesaj si temsilcileri karşıladı. Elleekonomi editörü Romain Ancak kısa bir zaman sonra olacak, bir sosyal uyum rindeki Taxe (Vergi) marka- Gubert a göre, Fransa'da in- Belçika dan Arnault u üze- mesajı... Çaba gösterilmesi lı deterjan kutularını hediye sanlar vergi ödemeyi daha cek bir haber geldi. Belçika gerekli. Ülkenin yeniden eden Partililer, bu soğuk hoş kolay kabul ediyor ve zen- Yabancılar Dairesi, Belçika ayakları üzerinde doğrula- geldin karşılamasıyla aslınginlerin daha fazla vergi v at and aş lığına başvuran bilmesi için ek vergi öden- da Belçikalıların da yaklaşık ödemesi fikri François Hol- Arnault ın talebine, kriterle- mesi, yurtseverlik olacaktır. yüzde 80 inin milyonerlerlande'a değil Fransız devri- re uymadığı gerekçesiyle Hollande, zenginlere ek ver- den vergi alınmasını istedikmine ait. Paris Ticaret Odası olumsuz görüş bildirdi. giye tabii olmasıyla ilgili ya- lerini bir kez daha vurgula- Başkanı Pierre Antoine Arnault un ardından ünlü sal düzenlemenin ardından ma fırsatı bulmuşa benziyor. Gailly ise bu yeni verginin Fransız aktör Gerard Depar- Fransa vatandaşlığından çı- Nitekim, Gérard Depardieu Fransa'nın ihtiyacı olan in- dieu da, yıllık kazancı 1 mil- karak başka bir ülkenin nün Belçika da iyi vakit geçirsanlara yanlış mesaj verdiği yon Euro yu geçenlerden yüz- vatandaşı olmak isteyenle- mesini dilemekle birlikte yapgörüşünde. Gailly ye göre, de 75 vergi alınmasını pro- riyse sert sözlerle eleştiriyor: tığının krizin ağır faturası bu iyi bir karar değil, çünkü testo ederek Paris'teki 19'un- Eğer Fransızsak, Fransa'yı sırtlarına yüklenen Fransız ve sadece birkaç kişiyi hedef a- cu yüzyıldan kalma dillere seviyorsak, ona hizmet et- Belçikalı emekçiler nezdinde lıyor. Birkaç bin çok yetenekli destan malikanesini 50 mil- meliyiz. Daha fazla maddi im- pek de hoş karşılanmadığını girişimci, tam da bu ülkenin yon Euro ya satışa çıkardı. kâna sahip olanlar daha faz- bilmesini istiyorlar. ihtiyacı olan şey aslında. Ta- 63 yaşındaki aktör, Belçika la gayret göstermeli. Dünya bii bu işin iyi tarafı, bu vergi- da bulunan Nechin kasaba- çapındaki ünü nedeniyle en

6 6 Yunanistan'da Tarım Reformu Christos TEAZIS Yunanistan da Tarım Reformu Christos TEAZIS Ekonomik kriz patlak verdi- sal yardımlar başladı. Bu fon- ağır ödendiği gibi, o dönem- ve yeni üreticilerin kullanımığinde, ulusal ve uluslararası lardan en çok faydalanan da den itibaren Yunan tarım na açılmasına niyet ediliyormedya, Yunanistan ın bu du- tarım sektörü oldu. Avrupa ürünleri ihraç edilememeye du.yunanistan, krize kadar ruma düşmesinin nedenleri- nın dediği şuydu: Bu parayı başladı. Ve hatta Yunanistan uluslararası değerler e ni kabaca şöyle sunmuştu: alın ve Yunan tarımını Avru- ithalata yönelmeye başladı. kapalıydı. Tarım konusunda Yunanistan da büyük kamu pa standartlarına yakın bir Ve tabii ithalat arttıkça borç- da öyle bir zihniyet sürdüsektörü ciddi sorunlar yarat- konuma getirin. Oysa döne- lanma da arttı. rülmüştü. Fakat krizle birlikmakta, bunun başında da min başbakanı Andreas Pa- Ekonomik krizin patlak ver- te, Avrupa şunu demeye başisraf ve yolsuzluklar gelmek- pandreu, bu parayı aldıktan mesinin ardından işsizlik kor- ladı: Artık tarımda eski zihnitedir; özelleştirmelere ka- sonra yapısal reformlar ya- kunç rakamlara ulaştı. Bu sü- yeti unuttun, yeni tarımla palılık ciddi mali yük ve kayıp parak Yunan tarımının reka- reçte, özellikle genç nüfus uğraşacaksanız. Bu da beanlamına gelmektedir; sa- bet gücünü artırmak yerine köylere göç etmeye başladı. nim istediğim tarımla olur; nayinin olmayışı büyük bir sosyal devleti daha da güç- Buna çare arayan Tarım Ba- yani organik tarım. Ve şaşırsorundur; Avrupa nın parası lendirdi. Üstelik, çiftçilere k anlığı da de bir tıcı bir şekilde organik tarım alınıp harcanmıştır. Kısacası ürettikleri ürüne göre para- proje başlattı. Projeye göre, konusunda Avrupa desteği Yunanistan, Avrupa nın şı- sal yardım vermek yerine dö- toprağı işlenmemiş araziler gittikçe artmakta. Organik tamarık çocuğu olarak lanse nüm bazında para vermeyi genç insanlara verilecek ve rımla uğraşan genç nüfus da edildi. tercih etti. Sonuçları? böylece de işsizlik azaltıla- çok memnun. Böylece Avru- Tüm bunlar gerçeği ne kadar Çiftçiler, hak etmedikleri pa- caktı. Bu topraklara başvuru pa, Yunanistan da pandorave ne derecede yansıtır ciddi ra gelmeye başlayınca çalış- sayısı 14 bini bulmuştu ve bu nın kutusunu açtı. Tek bir bir tartışma konusu. Öte yan- mamaya başladı. Böylece Yu- durum bakanlık yetkililerini farkla, kutudan bir zihniyet dan, bir de koskoca tarım nan tarım ürünleri uluslara- şaşırttı. Ayrıca bu projeye dö nüşümü çıkmakta. Hayır konusu bulunmakta. Ma- rası arenadaki rekabet gücü- Atina Başpiskoposu da Noel mı, şer mi bilinmez. İleriki zalum, Yunanistan Avrupa Eko- nü daha da yitirdi. Çiftçiler ve yılbaşı mesajlarında des- manda bunun meyveleri danomi Topluluğu na 1981 de de dolce vita yaşayabil- tek vererek kilise topraklarını ha net bir şekilde göretam üye oldu. Bu tarihten mek için kente yerleşmeye da bu amaçla hizmete sun- bileceğiz... sonra da Yunanistan daki ba- başladı. Bunun sonuçları çok duğunu ilan etti. Kilisenin zı sektörlere bir takım para- ağır oldu. Şimdi bedelin çok sahipliğindeki toprağın genç İletişim Adres: Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi () Cemal Gürsel Caddesi, Cebeci, Ankara Telefon: 0 (312) Faks: 0 (312) Web: E-posta: Editör: Erdem DENK Tasarım: Turan BACI-Erdem DENK * Yazılarınızla katkıda bulunmak için adresine atabilirsiniz. * E-Bülten de yer alan yazılar ve görüşler tamamen yazarlarına aittir. 'un resmi görüşü değildir. * Bu içinde yer alan özel kullanım lisanslı tüm yazı ve görsellerin bütün hakları `a aittir. * Bu, kaynak gösterilerek kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir. Sahibi: adına Çağrı ERHAN Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Erdem DENK Yayının Türü: Süreli (Aylık) Basım Yeri: Hermes Ofset Ltd. Şti., Kazım Karabekir Cad. Murat Çarşısı 39/16 İskitler/ANKARA Tel: 0(312) Basım Tarihi:

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 KASIM 2014. Fransa Tartışıyor Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 7 - Sayı 73 Fransa Tartışıyor Aile' Nedir, Kimlerden Oluşur Manif Pour Tous (Herkes için Protesto) hareketi,

Detaylı

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 AĞUSTOS 2010

ATAUM. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 AĞUSTOS 2010 ATAUM Avrupa Gündemi... Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yıl 2 - Sayı 23 Et Krizine Teknolojik Çare Taze Klonlanmış Et Et krizinin global boyut kazandığı şu günlerde,

Detaylı

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015]

Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası 10. Genel Kurul Çalışma Raporu [2011-2015] Tez-Koop-İş Sendikası, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ve Küresel Sendikal Birlik (UNI Global Union) üyesidir. Tez-Koop-İş

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ I84 İKV DEN YENİ YAYIN EYLÜL 2013 19 6 5 KRİZ SÖZLÜĞÜ 100 KELøMEDE AVRUPA NIN EKONOMøK KRøZø İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 261 A A N K A S. 0 0 1 5 3 I I N N L I Y I 2 19 6 5 ÖZEL - ANKARA

Detaylı

sinde pozitif gelişmelerin, 2015 yılında onom

sinde pozitif gelişmelerin, 2015 yılında onom DOLARA MüDAHALE istemiyoruz! Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Kur konusunda şu anda yaşanan Türk ekonomisi kaynaklı bir dalgalanma değildir, zaten şu anda kendi dengesini kurmaya başlamıştır" E konomi Bakanı

Detaylı

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi

ÜniversİEÜ İletişim Fakültesi Ev sahibi Dubai 27 Kasım da Paris teki OECD binasında yapılan EXPO 2020 nin hangi şehirde düzenleneceği belli oldu. Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurul toplantısına İzmir, Ekaterinburg, Dubai ve Sao

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı

Avrupa da Türkiye. Değişimin Kaçınılmazlığı Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Avrupa da Türkiye Değişimin Kaçınılmazlığı Bağımsız Türkiye Komisyonu Üçüncü Raporu Mart 2014 Bağımsız Türkiye

Detaylı

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa!

Cargill Türkiye Bizim okul biiir numaraaa! Cargill Türkiye Düşük sodyumlu gıdalar için Hayvan beslenmesinde de liderlik Hasan Aksoy ile bi lezzet hikayesi Eylül 2011 İçimizden Biri: Sezai Duyul Bizim okul biiir numaraaa! Cargill - Türkiye Eylül

Detaylı

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA...

ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... İmaj Center Macun Mah. 3. Cad. No: 2 / (A Giri i) İstanbul Yolu 6. Km. Yenimahalle - ANKARA Tel: 0.312 397 91 40 Faks: 0.312 397 41 54 www.danajans.com ÇİZGİDEN GERÇEĞE 10. YILINDA... Başkan dan Başkan

Detaylı

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni

ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI E Bülteni 23 29 Mayıs 2012 İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 İKV BAŞKANI PROF. DR. HALÛK KABAALİOĞLU ÇİN DE NANKEİ ÜNİVERSİTESİ NDE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ KONUSUNDA BİR KONFERANS VERDİ...

Detaylı

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz

Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Kadın temsilindeki artış olumlu ama yetersiz Mayıs 2011-10 TL KDV Dahil 67 10 Serpil Sancar FEMİNİSTLER: TEMSİLCİSİ PARLAMENTOYA GİREMEYEN TEK KESİM 15 Dr. Nazlı Çağın Bilgili DEMOKRASİNİN KALİTESİ KADINLARIN

Detaylı

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30

DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ YENİ KÜRESEL ŞARTLAR. EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ KAPSIYOR? >s.30 Sayı: 249 YENİ KÜRESEL ŞARTLAR DAVOS ZİRVESİ NDE DEĞERLENDİRİLDİ HOLLANDALI GİRİŞİMCİLERİN TÜRK PAZARINDAKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRME TURU BAŞLADI >s22 EKONOMİDE DÖNÜŞÜM PROGRAMI NIN İKİNCİ PAKETİ NELERİ

Detaylı

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S

B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S B TK SEL ÜRET M VE HAYVANCILIK DERG S Tarım Y l: 5 Say : 34 Ocak - ubat 2015 Zeytin ve zeytinyağı TAHIL HASTALIKLARI SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR F YATI: 20 TL w w w.t a r i m g o z l e m.c o m Ç NDEK LER 07

Detaylı

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI

DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ İHTİYAÇ DUYULANDAN FAZLASI DİĞERLERİNİN YÜKSELİŞİ Bu kitap, Amerika nın gerilemesinden ziyade diğerlerinin yükselişi ve dünyada gerçekleşen bu büyük değişimin, sıkça tartışılmasına karşın hala yeterince anlaşılmaması üzerinedir.

Detaylı

İS - HAYATI İŞ HAYATI DAYANIŞMA DERNEĞİ / BUSINESS LIFE COOPERATION ASSOCIATION İŞHAD, KUZEY IRAK A İŞ GEZİSİ DÜZENLEDİ

İS - HAYATI İŞ HAYATI DAYANIŞMA DERNEĞİ / BUSINESS LIFE COOPERATION ASSOCIATION İŞHAD, KUZEY IRAK A İŞ GEZİSİ DÜZENLEDİ İS - HAYATI MART 2014 Business Life İŞ HAYATI DAYANIŞMA DERNEĞİ / BUSINESS LIFE COOPERATION ASSOCIATION İŞHAD, 20 nci Genel Kurulu tamamlandı: GÜÇBİRLİĞİ MESAJI GAZİANTEP TEN DOĞU AFRİKA YA TİCARET KÖPRÜSÜ

Detaylı

Dijital AB: Liseler için e-kitap

Dijital AB: Liseler için e-kitap Dijital AB: Liseler için e-kitap Öğretmen Kılavuzu Bu kılavuzda dile getirilen görüşlerden yazarlar sorumludur ve bu görüşler AB Komisyonu nu bağlamamaktadır. Adapte eden: Talimhane Eğitim ve Danışmanlık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 7 Haziran 2005 Sayı: 23 ABD de İstihdam Artışı Sürüyor Almanya: Nisan İstihdam Verileri Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını

Detaylı

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org.

S rumluluk. Hintli gibi yaşamak. Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar. Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç. www.tukcev.org. S rumluluk Nisan-Mayıs-Haziran 2012 www.tukcev.org.tr Hintli gibi yaşamak Dünya Çevre Günü Çevre-kalkınma Erdoğan dengesi Bayraktar Çevre için yedi yıl pedallayacak Gürkan Genç 2 Doðal kaynaklarý yeniden

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3 AB nin yıldızları dökülüyor. 13 AB nin başkentinde Türkçe gazetecilik Binfikir 8 yaşında

İÇİNDEKİLER. 3 AB nin yıldızları dökülüyor. 13 AB nin başkentinde Türkçe gazetecilik Binfikir 8 yaşında İÇİNDEKİLER 3 AB nin yıldızları dökülüyor 7 Fransız demokrasisinde en sevilen seçilmiş, bizim seçilmiş... Fransa nın seçilmişler sorunu UĞUR HÜKÜM 10 Peer Steinbrück ün anlamı: SPD, sosyal demokrat bir

Detaylı

tel: 232 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com www.teknofset.com bilgi@teknofset.com www.teknofset.com 232 faks

tel: 232 faks : 232 458 54 04 www.teknofset.com www.teknofset.com bilgi@teknofset.com www.teknofset.com 232 faks 5632 sokak no: 2626 5632 sokak no: 26 5632 sokak no: ç aççm dmidb im r iirr diibb/ii i/z/ im izzm aam teltel 458 5858 0909 tel: 232 232 458 58 09 :: 232 458 232 458 54 04 faks : 232 458 54 04 faks : faks

Detaylı

ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler

ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler ALMANYA İmtiyazlı Ortaklık ve Göçmen Politikaları Gölgesinde Ayrıcalıklı İlişkiler Yrd. Doç. Dr. M. Murat ERDOĞAN Ağustos 2010 - Ankara ALMANYA İmti yazlı Ortaklık ve Göçmen Poli ti kaları Gölgesi nde

Detaylı

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır

Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır ATSO Ağustos 2011 Antalya mevcut yatırım bütçeleriyle çağın gerektirdiği kentsel gelişmeyi sağlayamamaktadır Çetin Osman BUDAK ATSO Yönetim Kurulu Başkanı TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saygıdeğer Üyelerimiz

Detaylı

HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK. olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak

HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK. olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak HüKüMETTEN SüRPRiZ TEŞViK olduğu gibi ev almak, evlenmek ve çocuğunuzu okutmak Başbakan Davutoğlu'nun açıkladığı yeni eylem planında devlet, evlene cek olanlardan, ev alanlardan ve eği tim için para biriktirenlerden

Detaylı

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN

Türk Dış Politikası Gündemi. Ocak-2014. Gözde KILIÇ YAŞIN Türk Dış Politikası Gündemi Ocak-2014 Gözde KILIÇ YAŞIN DAVUTOĞLU NDAN TIR AÇIKLAMASI Ocak-2014 Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları değerlendirdi.

Detaylı

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...8 SABAH GAZETESİ...11 RADİKAL GAZETESİ...

TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 MİLLİYET GAZETESİ...8 SABAH GAZETESİ...11 RADİKAL GAZETESİ... TURKISH YATIRIM GÜNLÜK HABER BÜLTENİ 20.01.12 1 HÜRRİYET GAZETESİ...2 Draghi: Temel sorunlar aşıldı, toparlanma göründü Çin ve Japonya IMF ye ek kaynak için yeşil ışık yaktı Doğalgaz ve elektrikte sıkıntı

Detaylı

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Subat 2010 Sayı: 14

Inovasyonun Renkleri. Tarih: Subat 2010 Sayı: 14 Inovasyonun Renkleri Tarih: Subat 2010 Sayı: 14 İçindekiler İnovasyon Liderlerinden... 1-3 Ali Akurgal Röportajı (1)... 1-3 -35: Yenilikçi Portre... 4-5 Yakup Sezer ve Açık İnovasyon Platformu... 4-5 Duydunuz

Detaylı

döviz dergisi DÖVİZ DERGİSİ NDE BİRÇOK ANALİZ PİYASA İLE İLGİLİ GELİŞMELER PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN WWW.DOVİZDERGİSİ.

döviz dergisi DÖVİZ DERGİSİ NDE BİRÇOK ANALİZ PİYASA İLE İLGİLİ GELİŞMELER PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN WWW.DOVİZDERGİSİ. PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN döviz dergisi 06 Mayıs 2013 pazartesi - SAYI NO: 16 BİRÇOK ANALİZ PİYASA İLE İLGİLİ GELİŞMELER DÖVİZ DERGİSİ NDE WWW.DOVİZDERGİSİ.COM İÇİNDEKİLER SAYFA 4 PARAN MI

Detaylı

döviz dergisi www.dovizdergisi.com PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN GENEL DEĞERLENDİRMELER BİRÇOK ÖNEMLİ ANALİZ ÖNEMLİ GELİŞMELER

döviz dergisi www.dovizdergisi.com PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN GENEL DEĞERLENDİRMELER BİRÇOK ÖNEMLİ ANALİZ ÖNEMLİ GELİŞMELER www.dovizdergisi.com PİYASA GELİŞMELERİNİ İLK SİZ TAKİP EDİN döviz dergisi 11 Şubat pazartesi GENEL DEĞERLENDİRMELER BİRÇOK ÖNEMLİ ANALİZ ÖNEMLİ GELİŞMELER DÖVİZ DERGİSİ NDE! DOVIZDERGISI Yaz 8071 e Gönder

Detaylı

firmanın %70 ine hizmet sunuyor. 2014 yılından itibaren yenilenen kurumsal yapısı ve kadrosu ile birlikte

firmanın %70 ine hizmet sunuyor. 2014 yılından itibaren yenilenen kurumsal yapısı ve kadrosu ile birlikte HİDROTEKNİK 500 FİRMANIN Y % 70 İNE HİZMET SUNUYOR! Ü Z Y Ü RÖPORTAJ Türkiye nin en iddialı forklift ve iş makineleri servis hizmetini sunan Hidroteknik, sektörün önde gelen 500 firmanın %70 ine hizmet

Detaylı