II. Meşrutiyet Dönemi Çalışma Hayatına Bakışlar: Gümrük Hamalları Grevi Örneği

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. Meşrutiyet Dönemi Çalışma Hayatına Bakışlar: Gümrük Hamalları Grevi Örneği"

Transkript

1 II. Meşrutiyet Dönemi Çalışma Hayatına Bakışlar: Gümrük Hamalları Grevi Örneği PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 539 Öğr. Gör. Cem DOĞAN Ardahan Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Özet 1908 Devrimi, Osmanlı ülkesinde o döneme dek görülmemiş birçok grev hareketine gebeydi. Meşrutiyet in ikinci kez ilanıyla birlikte, birçok çalışan grubu çeşitli nedenlerle greve gitti. Bu gruplardan biri de Osmanlı gümrük hamallarıydı. Bu çalışmada, II. Meşrutiyet grevlerine bir örnek olarak gümrük hamalları grevi incelenecektir. Anahtar Kelimeler: 1908 Devrimi, II. Meşrutiyet, Grev, Gümrük Hamalları. Views to the Working Life of the Second Constitutional Period: The Example of Customhouse Carriers Strike Abstract Revolution of 1908 was containing lots of strike movements that had never been seen in the Ottoman Empire up to that period. By the second declaration of the Constitutionalism, many groups of workers went on some strikes for several reasons. One of those groups was the Ottoman customhouse carriers. In this work, customhouse carriers strikes will be analyzied as an example of the strikes of the Second Constitutionalist period. Keywords: Revolution of 1908, Second Constitutionalism, Strike, Customhouse Carriers.

2 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 540 Giriş II. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı işçileri bakımından oldukça hareketli bir zaman aralığına işaret eder. Bu dönemde, Batılı işçi kütleleriyle kıyaslandığında proleter bilince oldukça geç erişebilen Osmanlı işçileri dağınık işkollarında ve temel örgütlenme zihniyetinden yoksun da olsa birçok grev hareketine girişmişlerdir. Bu grevler, gıdadan deniz taşımacılığı ve dokuma sanayisinde çalışan birçok kimseyi kapsayan bir nitelik arz etmiştir. 1 Şüphesiz ki, bu grevlerin ani sayılabilecek bir surette belirmesi ve yaygınlık kazanması II. Meşrutiyet in kısa süreli de olsa açtığı özgürlük ortamının birer ürünüydü. Gerçekten de, ülkeyi yaklaşık 33 yıl gibi uzunca bir süre mutlakiyeti altına alan II. Abdülhamit saltanatının son bulması ve bunu müteakip Jön Türklerin kendilerine şiar edindikleri liberté, égalité, fraternité düsturu, halinden memnun olmayan Osmanlı işçileri arasında tam anlamıyla örgütlü olmasa da anlık mobilizasyonlara yol açmıştır. Bu itki ile hareket eden işçiler; çalışma koşulları, işyerinde gözlemlenen çifte standartlar ve en çok da ücret düşüklüğü gibi nedenler öne sürerek birçok grev hareketine girişmiştir. Bu dönemde Osmanlı işçileri tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki grevden biri de, gümrük hamallarına aittir. Fakat bu grev, diğer grevlerden çok farklı bir nedenle ortaya çıkmıştır. Dersaadet ve Galata nın rıhtım hamalları, işten çıkarılan arkadaşlarının yeniden işe alınmaları için gerekli mercilere müracaat etmişlerse de bundan herhangi bir sonuç elde edemeyince greve gitmeye karar vermişlerdir. Dönemin yaygın grev hareketlerinin temel saikleri göz önünde bulundurulduğunda, bu grev nitelik bakımından diğerlerinden farklılık göstermektedir. Aşağıdaki kısa yazıda, gümrük hamallarının grevleri, dönemin diğer grevleriyle karşılaştırılarak incelenecektir. Bu karşılaştırmalı tetkikin, Osmanlı-Türk çalışma ilişkileri tarihi bakımından ilginç bir örnek teşkil edeceği ve alana katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. 1. II. Meşruiyet: Osmanlı İşçisinin Gecikmiş Baharı Osmanlı Devleti nin sanayileşememesinin temel nedenine ilişkin genel kanı, 1838 yılında İngiltere ile imzalanan Balta Limanı Ticaret Antlaşması nın Devlet in birkaç yüzyıldır Batılı üretim 1 Grevlerin işkollarına göre dağılımları ve toplam sayısı konusunda bkz. Cem Doğan, Osmanlı İmparatorluğu nda 1908 Grevleri ve Ta til-i Eşgal Kanunu (yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bolu: AİBÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi Bilim Dalı, 2010, ss

3 yöntemlerini izlemesine ve kısmen uygulamaya çalışmasına rağmen, bu antlaşmayla kendi topraklarını önce İngiliz ve daha sonra da diğer bazı Avrupa devletlerinin açık pazarı durumuna getirdiği yönündedir. Bu görüşe göre, yed-i vahit (tekel) usulünün kaldırılması ve yabancı uyruklu tüccarlara birtakım serbestiler ve ayrıcalıklar tanınması, Batı ekonomisine eklemlenme gayretinde olan Devlet ekonomisini zaafa uğratmıştı. Dahası, Osmanlı Devleti ni ileri Batı ekonomilerinin açık pazarı durumuna sokan 1838 Antlaşması yalnızca sanayileşmeyi önlemekle kalmamış, aynı zamanda Avrupa nın makine mamulleri karşısında Türkiye nin el ve tezgâh mamullerinin de ezilmesine neden olarak, güçsüz geleneksel sanayinin çökmesine ve yok olmasına neden olmuştu. 2 Diğer taraftan, 1838 yılını Osmanlı ekonomisi için çöküşün başlangıç noktası anlamında bir milat olarak kabul etmek, bu tarihi önceleyen dönemi ıskalama tehlikesini de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, konu daha kapsamlı çalışmaları gerektirdiği gibi bu alanda birçok çalışma da yapılmış ve farklı görüşler savunulmuştur. Ancak biz, yazının odağından fazla sapmamak adına bu tartışmayı yukarıdaki kısa bilgileri verip burada noktalayacak ve konumuzu daha ziyade ilgilendiren 1908 Devrimi ve ertesinde açılan II. Meşrutiyet dönemine döneceğiz Devrimi, yalnızca kurulu düzeni temelden değiştirmeyi isteyen halkın önemli bir çoğunluğunun değil, aynı zamanda İttihat ve Terakki Cemiyeti nin propagandasından etkilenmiş olan askerlerin de katıldığı bir halk hareketiydi. 3 Gerçekten de, Abdülmecit döneminde Tanzimat a ve onun şahsında Âli ve Fuat Paşalara yönelik beliren muhalif ses, daha sonra Abdülaziz ve II. Abdülhamit dönemlerinde gelişmiş; Genç Türkler olarak adlandırılan bu grup, deyimin Fransızca karşılığı olan Jön Türkler (Jeunes Turcs) tabirini kullanmayı yeğlemişlerdi. Ancak bu ikinci kuşağı, kendilerinden önceki muhalif gruptan ayıran önemli bir özellikleri, ikincilerin birincilere göre eyleme öncelik tanımalarıydı. Belki de, bu ayrılığın en somut göstergesi İttihatçı Resneli Niyazi nin, yanına bir grup asker, para ve mühimmat alarak Makedonya dağlarına çıkışıydı. Bu isyanın, 9-10 Haziran 1908 de İngiltere Kralı III. Edward ile Rus Çarı II. Nikola nın Reval görüşmelerinin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden vuku bulması, ikin- PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Nurullah Özbey, Türkiye de Sendikal Anlayışlar Sendika Siyaset İlişkisinin Gelişimi, Ankara: Enerji Yapı Yol Sendikası Yayını, 2001, ss Aykut Kansu, 1908 Devrimi (çev: Ayda Erbal). İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, s. 97.

4 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 542 ci kuşak Jön Türklerle ilgili olarak yukarıda vurguladığımız husus bakımından ayrı bir önem taşır. Zira ülkenin içinde bulunduğu bu tehlikeli ve çözümsüz durum, İttihat ve Terakki yöneticilerini ve Türk subaylarının harekete geçirmiştir. Onlara göre en hızlı ve kestirme çözüm II. Abdülhamit rejimine son vermek, meşrutiyeti ilan etmek ve Kanun-ı Esasi yi yeniden yürürlüğe koymaktı. 4 Böylece II. Abdülhamit, pek de kanlı sayılmayacak bir darbeyle, 23 Temmuz 1908 tarihinde Anayasayı yeniden yürürlüğe koymaya mecbur kılındığı gibi, bu tarih istibdat döneminin de bitişini temsil ediyordu. Bu bitişi ve yeni başlangıcı, Edward Knight şöyle tarih ediyordu: Zafere ulaşılmıştı, Jön Türk Partisi muzafferdi, Osmanlı halkı hürriyetini kazanmıştı. Kişi özgürlüğü ve basın özgürlüğü sağlanmıştı. Artık hafiyelerin maksatlı hane ziyaretleri ve baskınlar yoktu. Kısacası bir nesil boyudur en korkunç doğu istibdadı altında inleyen Osmanlı halkı bir gün içinde, İngiliz milleti gibi hatta onlardan fazlaca serbest ve özgür olmuştu. Uzun zamandır acımasız ırk kinlerinin adeta bir cehennemi olan bu çalkantılı ülkede barış aniden gelmişti. Herkes emniyete kavuşmuştu. Köylüler, bizzat kendi mahsullerini toplayacaklarına inanarak ekip biçme yeteneğine sahip olmuşlardı. Bu ihtilal diğerlerine benzemiyordu. 5 Knight ın ifadeleri, II. Meşrutiyet in ülkede nasıl bir coşku ve özgürlük havası estirdiğini anlamakta yardımcı olabilir. Bununla birlikte, Jön Türkler her ne kadar II. Abdülhamit aleyhindeki çalışmalarına hürriyet i kurtarmakta olduklarını söyleyerek başlamışlarsa da, İttihat ve Terakki nin 1876 Anayasası nı yürürlüğe koymanın ötesinde bir hürriyet kuramı yoktu. 6 Onlar için Abdülhamit yönetiminden kurtulmak, varılması gereken ilk hedefti. Jön Türkler, bunda başarılı olmuşlar ve meşrutiyeti yeniden ilan ettirmişlerdi. II. Meşrutiyet, topu topu on, eğer İttihatçıların Alman Askeri Heyeti komutası altında savaşa girdikleri 1914 yılı esas alınırsa altı yıl sürmüştür. Bu dönemde otuz küsur yıl boyunca bastırılmış yayın hayatının gizliden gizliye birikimi sayılabilecek bir fikir mayalanmasına ve İttihatçıların çeşitli alanlarda (eğitim, askerlik, ekonomi) başlattıkları reform girişimlerine ta- 4 A. Şerif Aksoy, İttihat ve Terakki. İstanbul: Nokta Kitap, 2008, ss Edward F. Knight, 1908 İhtilali nin Hikâyesi Jön Türkler ve II. Abdülhamit (çev: Sabiha Deniz). İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2010, ss Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi (der: Mümtaz er Türköne ve Tuncay Önder). İstanbul: İletişim Yayınları, 2009, ss. 99.

5 nık oluyorsak da, sonuç felaket olmaktan kurtulamamıştır İşçiler Harekete Geçiyor: II. Meşrutiyet in Grevleri II. Meşrutiyet, Osmanlı-Türk çalışma ilişkilerine ilişkin yazın bakımından kendine has bir yere sahiptir. Gerçekten de, bu döneme gelinceye dek tekil ve bölgesel anlamda getirilen düzenlemelere rastlanmaktayken; II. Meşrutiyet ile birlikte artık devletin çalışma ilişkilerine katılımı büyük ölçüde artmıştır. Osmanlı işçileri, II. Meşrutiyet in ilanından sonraki birkaç ay içinde 111 adet grev eylemi gerçekleştirmişlerdi. Osmanlı işçilerinin bu tutumu karşısın-da, İttihat ve Terakki Cemiyeti 8 Ekim 1908 de Tatil-i Eşgal Cemiyetleri Hakkında Kanun-ı Muvakkat adı altında bir tüzel düzenlemeyi, Meclis e bile sevk edilmeden Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) kararıyla yürürlüğe koydu. 8 II. Meşrutiyet ilan olunduğu zaman, İmparatorluğun büyük kentlerinde çalışan işçilerin sayısının yüz binin üstünde olduğu tahmin ediliyordu. Örgütlenme neredeyse hiç olmamakla birlikte, olanlar da özellikle demiryollarında, madenlerde, kent içi ulaştırmasında, yükleme ve boşaltma, inşaat ve matbaacılık işkollarında görülmekteydi yılında gerçekleşen grevlerin nedenleri, büyük ölçüde, 1908 öncesinde gerçekleşen grevlerin nedenleriyle ortaktır. Bunlar da, öncekiler gibi, büyük ölçüde ücret konusuna ilişkindir. 10 Bir örnek vermek gerekirse, demiryolu işçileri bütün ay izin almadan günde saat çılışıyor ve bir okka ekmeğin bir kuruşa alındığı bir sırada 7-8 kuruş gündelik alıyorlardı. Ayrıca, Osmanlı memurları, yabancı uyruklu memurların fazla maaş alıp kayırılmalarından da yakınmaktaydılar. 11 Anadolu Demiryolları ve Müstahdemleri, bu durumu düzeltmek adına topluca greve teşebbüs ettilerse de, bu hareket hükümet müdahalesi ile önlendi Temmuzu nun sonunda, İstanbul tersanelerinde çalışan PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Taner Timur, Uluslaşma Süreci, İttihatçılık ve Devrim 100. Yılında Jön Türk Devrimi (ed: Sina Akşin, Sarp Balcı ve Barış Ünlü). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, ss Cem Doğan, Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 31, Bahar 2012, ss Cahit Talas, Sosyal Ekonomi. Ankara: S Yayınları, 1976, ss Ahmet Makal, Osmanlı İmparatorluğu nda Çalışma İlişkileri: Ankara: İmge Kitabevi, 1997, ss Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (5. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi, 2009, ss Sedat Ağralı, Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sendikacılığı. İstanbul: Son Telgraf Matbaası, 1967, ss. 24.

6 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 544 binlerce liman işçisi greve gitti.13 Yine 18 Eylül 1908 de, Rumeli şimendifer işçileri, çeşitli ücret ve sosyal haklar için grev yapmış, ancak Edirne ye askerî sevkiyat gerektiğinde, kompartımanlara askerden başka kimsenin bindirilmemesi şartıyla grevci işçiler treni hareket ettirmeyi kabul etmişlerdir grevlerinin hemen tamamına yakınının ücret artışı ya da ödemedeki gecikmeler nedeniyle ortaya çıktığını biliyoruz. Bu anlamda, 1908 grevlerinin büyük bölümünün devlet ve özellikle yabancı sermaye işyerlerinde yoğunlaşması ve yine büyük bölümünün ücret artışı talepleriyle meydana gelmesi, bu işverenlerin diğer işverenlerden daha düşük ücretle işçi çalıştırdıklarını ve daha fazla kâr tercihi üzerine temel politikalarını oluşturduklarını düşündürmektedir. 15 Yukarıdaki örneklere benzeyen birçok grev hareketinin oluşturduğu havanın, Ta til-i Eşgâl Kanunu nun neşrine amil olduğu şüphesizdir. Nitekim bu Kanun un hazırlanmasına 1908 Teşrinievvel ayında derhal başlanmıştır. Bu Kanun 1909 senesi Temmuz ayında Meclis te son müzakereleri yapılırken bir protesto grevine de neden olmuştur. 16 Zira Kanun, Türk işçilerinin ilk ciddi eylemlilik ve örgütlenme çabalarına ciddi bir engel teşkil etmekteydi. Böylece, II. Meşrutiyet tin ilk günlerinde görülen demokratik gelişmelere karşın, daha hürriyetin ilanı nın birinci yılını doldurmasından önce, 31 Mart olayının da etkisiyle konulan ve 1918 yılına değin süren sıkıyönetim ile bu yeni rejime eklenen hükümet tedbirleri basın, toplanma, dernek kurma ve fikir hürriyetlerini baltalamışlardır. 17 Bu düzenlemelerden biri de, şüphesiz Ta til-i Eşgâl Kanunu dur Mart 1909 Gümrük Hamalları Grevi 1908 de taslağı kabul edilen ve 1909 da kanunlaşan Ta til-i Eşgâl Kanunu nun görüşmeleri ve son düzenlemeleri devam ederken de birçok grev hareketi gözlenmiştir. Ancak Kanun daha çok devlet müesseselerindeki işçilerin greve ilişkin haklarını 13 Stefan Velikov, Sur le Mouvement Ouvrier et Socialiste en Turquie Aprés la Révolution Jeune-Turque de 1908 Etudes Balkaniques I, Sofia, 1964, ss Kemal Sülker, 100 Soruda Türkiye de İşçi Hareketleri. İstanbul: Gerçek Yayınevi, 1968, ss Erdinç Yazıcı, Osmanlı dan Günümüze Türk İşçi Hareketi. Ankara: Sistem Yayınları, 1996, ss Sedat Toydemir, Türkiye de İş İhtilaflarının Tarihçesi ve Bugünkü Durumu İçtimaî Siyaset Konferansları (Dördüncü Kitap). İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1951, ss Mesut Gülmez, Türkiye de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) (ikinci Bası). Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, 1991, ss. 173.

7 kapsadığından, 1909 yılı içinde, çok sayıda sendika Ta til-i Eşgâl Kanunu nun kapsamına girmeyen işyerlerinde kurulmuştur. 18 Kanun görüşmeleri devam ederken patlak veren bir grev de, gümrük hamalları tarafından örgütlenmişti. 25 Mart 1909 tarihli İstişare Dergisi nde yer alan gümrük hamallarının grevine ilişkin haber, konuya ilişkin elimizdeki tek kaynak olmakla beraber; II. Meşrutiyet döneminin en ilginç haberlerinden biri olması hasebiyle özel bir dikkati hat etmektedir. Konuya ilişkin haber şöyleydi: Yine bu kabîlden olarak Dersaadet ve Galata ciheti rıhtım hamalları işlerinden çıkarılan bazılarının yine istihdamları maksadile kumpanyaya vuku bulan müracaatlarından bir semere hâsıl olmamasından dolayı ta til-i eşgâl itmişler ve nasihat içün gelen hoca efendile Van mebuslarını dinleyerek ta til-i muamelede ısrar itmemişlerdir. Bunun üzerine, evvelki gün taraf-ı hükûmetden (kanun-ı mahsus icabınca umuma müteallik müessesatda müstahdem olanların ta til-i eşgâl itmeleri memnû olub bu gibilerin hebsi ve kendirinden ceza-yı nakdi ahz idilmesi kanun-u mezkûr icabından bulunduğundan mezkûr rıhtım ve gümrüklerde müstahdem hamallardan herhangisi Salı gününden itibaren işinin başına avdet iderek gümrük ve rıhtım idarelerince temin olunan hidmeti ifa itmezse hemen tard ile yerine diğeri kabul ve istihdam idileceği gibi ta til-i eşgâlde temerrüd iden hamallar haklarında kanun-ı mezkûr ahkâmına tevfikan muamelât-ı lâzıma ifa olunacağı) ilan kalınması üzerine bunlardan Galata hamalları grevden vazgeçerek çalışmağa başlamışlar ise de Dersaadet hamalları henüz çalışmak fikrinde bulunmuyorlar. 19 Gümrük grevleri tarafından gerçekleştirilen bu grevi dönemin diğer grevlerinden ayıran temel özellik, ücret artışı, birikmiş ücretlerin ödenmesi ya da iş saatlerine ilişkin şikâyetler üzerine düzenlenmemiş olmasıdır. Bilakis bu grev, dönemin grevleri içerisinde pek de sık rastlanamayacak bir biçimde, çalışma arkadaşlarına destek veren gümrük hamallarınca gerçekleştirilmiştir. Filhakika, II. Meşrutiyet in grevleri genel itibarla ücret artışını öngörüyordu. Bu anlamda bakıldığında, Dersaadet ve Galata nın gümrük hamalları tarafından girişilen bu grev, dönemin diğer birçok grevinden ayrılmakta ve işçiler arasında, seyrek de olsa, belirli bir dayanışmayı göstermesi bakımından da ayrı bir anlam taşımaktadır. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI Oya Sencer, Türkiye de İşçi Sınıfı Doğuşu ve Yapısı. İstanbul: Habora Kitabevi, 1969, ss İstişâre, cilt: 2, sayı: 26, 25 Mart 1909, ss. 42.

8 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 546 Sonuç Yerine Meşrutiyetçiler ve Jön Türkler için en ideal rejim liberal temsilî bir sistemin, parlamenter bir meşrutiyetin kurulması idi. 20 Nitekim öyle de olmuştur. Ancak parlamenter sistemi yalnızca bir anayasa ilan etmekten ve ülkede liberalizmi temsil edecek bir sınıf yaratmadan liberal bir doktrini işlemekten ibaret kalan Jön Türk düşüncesi, II. Meşrutiyet ile açtığı özgürlük kapısını iç ve dış gelişmelerin de etkisiyle kısa süre sonra yine kendisi kapamıştır. II. Meşrutiyet in grevleri karşısında hükümetin çıkardığı Ta til-i Eşgâl Kanunu da bu duruma bir numune teşkil etmesi bakımından ayrıca anlamlıdır. Sosyal hak ve özgürlükler açısından çalışma yaşamında devleti bir yandan düzenleyici, bir yandan da yasaklayıcı faktör kimliğiyle ilk kez ortaya çıkarması nedeniyle önem taşıyan Ta til-i Eşgâl Kanunu, grev hakkını kesin bir biçimde doğrudan doğruya yasaklamış değildi. 21 Bununla birlikte, Kanun un kendi içsel çelişkilerinden doğan bazı nedenlerle grev hareketlerini sekteye uğratan bazı maddeleri mevcuttu. Bu da, Kanun her ne kadar grevi tamamıyla yasaklamış olmasa da, kısıtlı bir grev özgürlüğü tanıdığını göstermektedir. Bu durumu, Jön Türkler in toplum mühendisliği rolünü üstlenerek yeni, anayasal ve liberal bir devlet yaratma isteklerine yormak da mümkündür. Zira 1908 Ağustos ve Eylül ünde görülen grevler, tüm büyük şirket ve işyerleri yabancı sermayenin elinde olduğundan ister istemez anti-emperyalist bir tutum içinde oldukları görülür ve yabancıların hükümetten bu hareketlerin bastırılmalarını talep etmiş olmaları da gayet doğaldır. 22 Buna ilaveten, başlangıçta İttihatçıların da desteklediği bu grev gelişmeleri, giderek ülke ekonomisini felce uğratmış, özellikle demiryolu grevleri kilometre garantisi nedeniyle devlete mali külfet getirmiştir. 23 Bunun üzerine, grevleri kontrol altına almak maksadıyla Ta til-i Eşgâl Kanunu çıkarılmıştır. Ancak yine de, yıllarını Osmanlı işçisinin aldığı yevmiye açısından kıyasladığımızda yüzde 15 lik bir artış görüyoruz Tarık Zafer Tunaya, Hürriyetin İlânı İkinci Meşrutiyetin Siyasî Hayatına Bakışlar. İstanbul: Baha Matbaası, 1959, ss Mesut Gülmez, Bir Belge Bir Yorum: 1909 Ta til-i Eşgâl Yasası ve Grev Toplum ve Bilim, sayı: 12, Kış 1980, ss M. Fatih Gümüş, Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma Yabancı Sistemlerle Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Emel Matbaacılık, 1972, ss Zafer Toprak, 1909 Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Toplum ve Bilim, sayı: 13, Bahar 1981, ss Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı Sanayi İşçisi Sınıfının Doğuşu Osmanlı dan Cumhuriyet Türkiyesi ne İşçiler (der: Donald Quataert ve Erik Jan Zürcher/

9 Sonuç olarak, 1908 grev dalgasının, çok büyük oranda işçilerin ücret artışı talepleri ya da belli bir süre boyunca alamadıkları ücretlerini istemeleri nedeniyle ortaya çıktığı görülür. Ancak gümrük hamallarınca girişilen grev hareketi, ortaya çıkışı nedeniyle dönemin karakteristik grevlerinden ayrılmaktadır. Burada, işçiler salt işten çıkarılan arkadaşlarına destek vermek ve onları yeniden istihdam ettirmek maksadıyla bu grevi düzenlemişlerdir ki bu o dönem işçilerinin bilinç düzeyleri ve yukarıda da değinilen greve gidiş nedenleri göz önünde bulundurulduğunda oldukça sıra dışı bir eylem niteliği kazanmaktadır. Buradan hareketle, 1908 gibi Osmanlı-Türk işçisi için ergenleşme dönemi olarak belirtilebilecek olan biz zaman diliminde böyle destek amaçlı bir grevin gözlenmesi ayrı bir anlam kazanmaktadır. PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 547 çev: Cahide Ekiz). İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, ss. 32.

10 TARİHÇİLİĞE ADANMIŞ BİR ÖMÜR 548 KAYNAKÇA A. Şerif Aksoy, İttihat ve Terakki. İstanbul: Nokta Kitap, Ahmet Makal, Osmanlı İmparatorluğu nda Çalışma İlişkileri: Ankara: İmge Kitabevi, Aykut Kansu, 1908 Devrimi (çev: Ayda Erbal). İstanbul: İletişim Yayınları, Cahit Talas, Sosyal Ekonomi. Ankara: S Yayınları, Cem Doğan, Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sayı: 31, Bahar 2012, ss Edward F. Knight, 1908 İhtilali nin Hikâyesi Jön Türkler ve II. Abdülhamit (çev: Sabiha Deniz). İstanbul: Kariyer Yayıncılık, Erdinç Yazıcı, Osmanlı dan Günümüze Türk İşçi Hareketi. Ankara: Sistem Yayınları, İstişâre, cilt: 2, sayı: 26, 25 Mart Kemal Sülker, 100 Soruda Türkiye de İşçi Hareketleri. İstanbul: Gerçek Yayınevi, M. Fatih Gümüş, Türk İş Hukukunda İş Uyuşmazlıkları ve Uzlaştırma Yabancı Sistemlerle Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Ankara: Emel Matbaacılık, Mesut Gülmez, Bir Belge Bir Yorum: 1909 Ta til-i Eşgâl Yasası ve Grev Toplum ve Bilim, sayı: 12, Kış 1980, ss Mesut Gülmez, Türkiye de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) (ikinci Bası). Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, Nurullah Özbey, Türkiye de Sendikal Anlayışlar Sendika Siyaset İlişkisinin Gelişimi. Ankara: Enerji Yapı Yol Sendikası Yayını, Oya Sencer, Türkiye de İşçi Sınıfı Doğuşu ve Yapısı. İstanbul: Habora Kitabevi, Sedat Ağralı, Günümüze Kadar Belgelerle Türk Sendikacılığı. İstanbul: Son Telgraf Matbaası, Sedat Toydemir, Türkiye de İş İhtilaflarının Tarihçesi ve Bugünkü Durumu İçtimaî Siyaset Konferansları (Dördüncü Kitap). İstanbul: İsmail Akgün Matbaası, 1951, ss Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki (5. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi, Stefan Velikov, Sur le Mouvement Ouvrier et Socialiste en Turquie Aprés la Révolution Jeune-Turque de 1908 Etudes Balkaniques I, Sofia, 1964, ss Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi (der: Mümtaz er Türköne ve Tuncay Önder). İstanbul: İletişim Yayınları, Taner Timur, Uluslaşma Süreci, İttihatçılık ve Devrim 100. Yılında Jön Türk Devrimi (ed: Sina Akşin, Sarp Balcı ve Barış Ünlü). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2010, ss Tarık Zafer Tunaya, Hürriyetin İlânı İkinci Meşrutiyetin Siyasî Hayatına Bakışlar. İstanbul: Baha Matbaası, Yavuz Selim Karakışla, Osmanlı Sanayi İşçisi Sınıfının Doğuşu Osmanlı dan Cumhuriyet Türkiyesi ne İşçiler (der: Donald Quataert ve Erik Jan Zürcher/çev: Cahide Ekiz). İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, ss Zafer Toprak, 1909 Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Toplum ve Bilim, sayı: 13, Bahar 1981, ss

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Neslihan Erkan İlan-ı Hürriyet II. Meşrutiyet, 1878 de askıya alınan Kanun-i Esasi nin yeniden yürürlüğe girmesiyle 23 Temmuz 1908 de başladı. Osmanlı coğrafyasında yeniden meşruti

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017

İktisat Tarihi I. 5/6 Ocak 2017 İktisat Tarihi I 5/6 Ocak 2017 I. Dünya Savaşı öncesinde merkezi devletin yıllık vergi gelirleri, imparatorluk ölçeğindeki toplam üretim ve gelirin % 11 ini aşıyordu İlk dış borçlar 1840 lı yıllarda Galata

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Anabilim Dalının Yüksek Lisans / Doktora programlarına alınacak adayların Yabancı Dil puan kriterleri aşağıda belirtildiği gibidir: H.Ü. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ANABİLİM DALI 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI Başvuru Tarihi : 05/06/2017

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi

Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık İçin Genel Okuma Listesi Suraiya Faroqhi, Türkiye Tarihi: Geç Osmanlı İmparatorluğu 1603-1839, İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011 (The Cambridge History of Turkey, 3. Cilt).

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BIRINCI BÖLÜM ANAYASA HUKUKUNUN KISA KONULARI 1. 1961 Anayasası ile 1982 Anayasası nın Hazırlanış ve Kabul Ediliş Süreçlerindeki Farklılıklar...1 2. Üniter, Federal ve Bölgeli

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan

İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi. Neslihan Erkan İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİ Siyaset, Toplum, Ekonomi Neslihan Erkan Meşrutiyetin İlk Seçimi Seçimin başlıca iki partisi: İttihat veterakki & Ahrar Fırkası İki dereceli seçim İttihat ve Terakki nin seçim zaferi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ...XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ......XI GİRİŞ... 1 İkinci Meclisler... 1 Osmanlı Âyan Meclisi... 2 1921 ve 1924 Anayasaları... 3 Cumhuriyet Senatosu... 4 I. BÖLÜM OSMANLI DÖNEMİNDE İKİNCİ MECLİS Meclis-i Umumî...

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Sirküler Rapor 16.07.2012/134-1 ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞUNUN DÜZENLENDİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNU NUN 30 UNCU MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Kamu işyerlerinde yüzde dört özürlü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi.

Devleti yönetme hakkı Tanrı(gök tanrı) tarafından kağana verildiğine inanılırdı. Bu hak, kan yolu ile hükümdarların erkek çocuklarına geçerdi. Orta Asya Türk tarihinde devlet, kağan adı verilen hükümdar tarafından yönetiliyordu. Hükümdarlar kağan unvanının yanı sıra han, hakan, şanyü, idikut gibi unvanları da kullanmışlardır. Kağan kut a göre

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 9.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 9.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 Kamu hizmetlerinin yürütülmesi birçok unsur yanında olmazsa olmaz unsur işgücü gereksinimidir. Kamu görevlileri, kamu hizmetinin işgücü unsurunu oluştururlar.

Detaylı

İNSAN HAKLARI SORULARI

İNSAN HAKLARI SORULARI 1. 1776 Amerikan ve 1789 Fransız belgelerine yansıyan doğal haklar öğretisinin başlıca temsilcisi kimdir? a) J. J. Rousseau b) Voltaire c) Montesquieu d) John Locke 4. Aşağıdakilerden hangisi İngiliz hak

Detaylı

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x)

En İyisi İçin. I. Kanun-u Esasi gerçek anlamda anayasa bir monarşi öngörmemektedir. (x) Ne x t Le v e l Ka r i y e r 250ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Anayasa Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44

İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 İş ve Meslek Bakımından Ayırım Hakkında Sözleşme 44 Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağırılarak 4 Haziran 1958 de Cenevre de kırk ikinci toplantısını yapan, Milletlerarası

Detaylı

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ...

ÖRNEK SORU: 1. Buna göre Millî Mücadele nin başlamasında hangi durumlar etkili olmuştur? Yazınız. ... ÖRNEK SORU: 1 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti açısından, 30 Ekim 1918 de, yenilgiyi kabul ettiğinin tescili niteliğinde olan Mondros Ateşkes Anlaşması yla sona erdi. Ancak anlaşmanın,

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM

13. ASKERLİK GÖREVİ Ordu Hayatı Savaş Yönetimi ve Siyaset Ordu Okuldur SEÇİM İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 GENELGE... 5 GİRİŞ... 9 AÇIKLAMA... 23 VATANDAŞ İÇİN MEDENÎ BİLGİLER NEDEN BAHSEDER?25 L MİLLET... 28 1.1. Türk Milletinin İncelenmesi... 28 2. DEVLET...37 2.1. Devlet Şekilleri...

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016-2017 Eğitim Yılı ve Bahar Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Mevzuatı Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Tedbirlerinin Denetim

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

ASKERİ DARBELER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ: 1960, 1971 ve 1980 DARBELERİ

ASKERİ DARBELER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ: 1960, 1971 ve 1980 DARBELERİ ASKERİ DARBELER VE TOPLUMSAL ETKİLERİ: 1960, 1971 ve 1980 DARBELERİ Ercan Sözer Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Yükseklisans Öğrencisi Darbe, Türk Dil Kurumu tarafından bir ülkede baskı

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3

ÜNİTE:1. Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2. Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 ÜNİTE:1 Anayasa Kavramı, Anayasacılık Akımı ve Anayasa Çeşitleri ÜNİTE:2 Türkiye de Anayasa Gelişmelerine Genel Bakış ÜNİTE:3 Millî Güvenlik Konseyi Rejimi, 1982 Anayasası nın Yapılışı ve Başlıca Özellikleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz

Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz Hocam Prof. Dr. Nejat Göyünç ü Anmak Üzerine Birkaç Basit Söz PROF. DR. 133 Prof. Dr. Alaattin AKÖZ SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Hiç unutmadım ki! Akademik olarak hem yüksek lisans, hem de doktora

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme

Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 273 Türk İş Hukuku ve Çalışma İlişkileri Alanına Uzlaştırma Kurulunun Girişi: Ta til-i Eşgâl Kanunu Üzerine Bir Değerlendirme Entrance of the Board of Conciliation into the

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TÜRK ANAYASA DÜZENĐ 2011 2012 BAHAR DÖNEMĐ ARA SINAVI CEVAP ANAHTARI Anlatım soruları: 1- Osmanlı ve Türkiye de bugüne kadar yürürlükte bulunmuş anayasaların nasıl

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Cumhuriyet Dönemi 1936 1967 1971 3008 sayılı yasa 931 sayılı yasa anayasa mahkemesi 1475 sayılı kanun İSİG kurulları kuruluyor v ve 16 yaşın altındakiler ağır ve tehlikeli işlerde

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı

TÜRK ANAYASA DÜZENİ Bahar dönemi Ara sınavı TÜRK ANAYASA DÜZENİ 2016 Bahar dönemi Ara sınavı 1. Divan-ı Hümayun hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur? A) I. Osman B) Orhan C) II. Murat D) III. Selim E) II. Mahmut 2. Divan-ı Hümayunun kaldırılmasıyla

Detaylı

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası

ÜNİTE:1. Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2. Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3. Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:1 Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri ÜNİTE:2 Anayasaların Yapılması ve 1982 Anayasası ÜNİTE:3 Anayasaların Değiştirilmesi ve 1982 Anayasası ÜNİTE:4 1982 Anayasası na Göre Devletin Temel Nitelikleri

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm ANAYASA KAVRAMI Soru 1 : "Anayasa" deyince ne anlaşılır, ne anlamak gerekir? 7 Soru 2 : Türk tarihindeki anayasa hareketlerinin başlıca aşamaları ve özellikleri nelerdir? 15 İkinci

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü,

AHMET SELAMOĞLU Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, AHMET SELAMOĞLU, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, KİŞİSEL BİLGİLER 15.05.1964, İstanbul. Evli ve bir kızı var. EĞİTİM DURUMU 1990 1994 Doktora, Tez Konusu: Sendikacılığın Gücündeki Değişim (Gelişmeler-Nedenler-Eğilimler)

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2014 2015 Eğitim Yılı ve Dönemi Program Adı: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMI Dersin adı: İş Sağlığı Mevzuatları Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel içeriği: İş Sağlığı Tedbirlerinin

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer

SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME. Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık 1992 / 21433-Mükerrer SANAYİ İŞYERLERİNE ALINACAK ÇOCUKLARIN ASGARİ YAŞ SINIRINI BELİRLEYEN SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 3 Haziran 1937 Kanun Tarih ve Sayısı: 26 Kasım 1992 / 3849 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 12 Aralık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu nda Değişiklik Yapılması ve Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.

Detaylı

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR

SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI. Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR SAĞLIĞIN KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SAĞLIK POLİTİKASI Doç.Dr. Gülbiye YENİMAHALLELİ YAŞAR Tarihsel Gelişim: 1. Osmanlı İmparatorluğu nda: A. Meslek Örgütleri İçinde Yardımlaşma ve Hayır Kuruluşları Loncalar:

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine Bir Deneme

II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine Bir Deneme II. Meşrutiyet Dönemi İşçi Hareketleri ve Bu Hareketlerin Meydana Getirdiği Sorunlar Üzerine Bir Deneme Workers Movement During II. Constitutional Monarchy Period And A Study On The Problems Brought To

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN YENİ YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN YENİ YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TOPLU İŞ İLİŞKİLERİ VE SENDİKAL HAKLAR BAKIMINDAN YENİ YASANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Serap Tezsezer Kırklareli Üniversitesi Öğretim Görevlisi serap.tezsezer@kirklareli.edu.tr Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK

KONYA HAVA KARGO TERMİNALİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Konya Havalimanı, 2 yılında hizmete girmiş, 21 de dış hatlar yolcu trafiğine açılmış olup, yıllık uçak kapasitesi 17.52 dir. Havaalanı 196. m² alan üzerine kurulmuştur. Konya Havalimanı 213 yılı

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: EROL ÇANKAYA 2. Doğum Tarihi: 15.XI.1953 3. Ünvanı: DR 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans A.Ü. SİYASAL BİLGİLER 1979 İKTİSAT VE MALİYE Y. Lisans SİYASET

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER

SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER EYLEM VE ETKİNLİKLER Yaşanası güzel bir dünya için, emeğe, eşitliğe, özgürlüğe, barışa kardeşliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya önem veren bir Oda

Detaylı

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri

2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyetleri AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI EYLÜL AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN EYLÜL AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 20 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. ALINAN

Detaylı

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü.

Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. MEVZUAT Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. bütünü. NORMLAR HİYERARŞİSİ ANAYASALAR Dünya daki ilk Anayasa: 1787 ABD Anayasası İkincisi: 1791 Fransız Anayasası Türkiye'de anayasal hareketler

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR)

ERDOĞAN TEZİÇ. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) I ERDOĞAN TEZİÇ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi ANAYASA HUKUKU (GENEL ESASLAR) Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş ONYEDİNCİ BASI Beta II Yayın No. : 3128 Hukuk Dizisi : 1533 Birinci

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U)

TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) TOPLU İŞ HUKUKU (HUK302U) KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ.

Detaylı

Kamu sektöründe sendikal haklar

Kamu sektöründe sendikal haklar Araştırma, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik için Avrupa Sendikaları Enstitüsü ETUI-REHS Boulevard du Roi Albert II, 5, Box 4 1210 Brussels Belgium Tel. +32/ 2/ 224 04 70 Fax: +32/ 2/ 224 05 02 Email: etui@etui-rehs.org

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı