defolarýndan kurtulmaz"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "defolarýndan kurtulmaz""

Transkript

1 Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn geçildiði ve katýlýmlarýn giderek arttýðý görülüyor. SAYFA 11 DE 40 KURUÞ Aytekin Girgin'de turnuvada yer alacak SAYFA 11 DE Kadir Þimþek tarihi davayý Yargýtay'a taþýdý Müteahhit Hasan Çalýþ ve Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan kendilerinden "icbarlý irtikap" yolu ile rüþvet istendiði þeklinde ki iddialarý sonrasýnda açýlan davanýn 8. duruþmasý geçtiðimiz hafta yapýlmýþ ve mahkeme Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de aralarýnda bulunduðu sanýklarýn beraatine karar vermiþti. Davacýlardan Kadir Þimþek ise yerel mahkemenin kararýný Yargýtay'a taþýdý. Kadir Þimþek'in dün temyiz dilekçesini yetkili makamlara verdiði öðrenildi. Þimþek'in Yargýtay'dan gelecek sonuca göre de Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna baþvuruda bulunacaðý da belirtildi. MHP'den "Demokrasi Paketi"ne tepki! "Sadece eleþtirerek demokrasi defolarýndan kurtulmaz" Ýþkur, Futsal'da Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Bugün TV'de Faruk Mercan, Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Yazar Adem Yavuz Arslan ve Bugün Televizyonu Ankara Temsilcisi Tarýk Toros'un canlý yayýn konuðu oldu. Uslu, 24. Dönem 4. yasama yýlýný Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün mecliste yaptýðý konuþmayý ve Demokratikleþme Paketini deðerlendirdi. SAYFA 9 DA MHP Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"ne tepki gösterdi. Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin her haliyle millet adýna büyük bir utanç vesikasý olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Öyle bir demokrasi paketidir ki hazýrlanýrken dahi kimsenin fikri sorulma mýþtýr. SAYFA 3 TE Kimse Yokmu Derneði'nden kurban standý iddialý 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý için 25 Ekim'e kadar baþvurular devam ederken, Ýþkur da þimdiden turnuvada yerini alacak. Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ýn dün makamýnda ziyaret ettiði Ýþkur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, futsal turnuvasýna bir takýmla katýlacaklarýný dile getirirken, iddialý olacaklarýnýn da altýný çizdi. SAYFA 11 DE "Ýlçe hastanelerinin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmesi söz konusu deðil" "12 milyon 300 bin imza karþýlýðýný buldu" SAYFA 5 TE BELEDÝYE BAÞKANIM Kimse Yokmu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç derneðin bu yýl 100'ü aþkýn ülkede, toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin kurban sevincine ortak olmaya hazýrlandýðýný ifade etti. Çorum merkezde açýlan kurban standýnda çalýþmalar hakkýnda tanýtým faaliyetleri yapýlýrken, baðýþlarda kabul ediliyor. SAYFA 9 DA Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda "Demokratikleþme Paketi"ni deðerlendirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan demokratikleþme paketinin olumlu ve gerekli adýmlarý içerdiðini ancak bazý ilavelere ihtiyaç olduðunu kaydeden Ahmet Saatçi, "Özgürlüklerin önünü týkayan, antidemokratik ve darbe kalýntýsý yasaklarýn ortadan kaldýrýlmasýna olanak saðlayan, hedefler içeren paketin devlet ile milletin kaynaþmasýný hýzlandýracaðýný, demokratik devlet, özgür birey yolunu da kýsaltacaktýr. SAYFA 3 TE Memduh Tuluk "Saðlýkta baþarý saðlýk çalýþanlarýnýn olaðanüstü gayretlerinin eseridir" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eðitim yýlý açýlýþ törenine katýldý. Törende konuþan ve týp eðitimin çok önemli olduðunu ve kendisini sürekli yenilemesi gerek bir alan olduðunu söyleyen Agah Kafkas, " Üniversite eðitimi bizim önem verdiðimiz bir konudur. SAYFA 7 DE Yasalar gereði iþ yerimin önünde hiç iþe yaramayan ve park yasaðý olan küçük bir alana diktiðim çamlarýn sökülüp, tabana serdiðim yeþil halýda emrinizce kaldýrýldý. Gazeteden çýkan haberden hemen sonra görevli personeliniz müdür ve amirlerinize verilen çok acil emirle bu yere gereðini yapýn eski haline getirilsin bilgisini aldým iþ yerime gelen görevliden. SAYFA 6 DA TYP'de 526 kiþi istihdam edilecek SAYFA 3 TE KKSM, yeni döneme merhaba dedi SAYFA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Müftülük Kurban Bilgilendirme Stantlarý açtý Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardýmcý olmak amacýyla, Hürriyet Parký ve Ulu Camii avlusunda Vekâletle Kurban Kesim bilgilendirme standý açtý. Vekaletle Kurban Kesim stantlarýnda her gün saat arasýnda din görevlileri vatandaþlarý Vekaletle Kurban Kesimi ile ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine getiriyorlar. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, kesilen kurbanlarýn etlerinin, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný ifade ederek, Vekaletle Kurban Kesim Stantlarýnýn 14 Ekim 2013 tarihine kadar açýk kalacaðýný, vatandaþlarýn Vekaletle Kurban Kesim taleplerine açýlan stantlarda din görevlileri tarafýndan yardýmcý olacaðýný belirtti. Aþýk, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde 550 TL, yurt dýþýnda 380 TL olduðunu da hatýrlattý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 05:05 Güneþ : 06:30 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:52 Akþam : 18:31 Yatsý : 19:49 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Bir müslümanýn, hayýrlý bir sözü öðrenip öðretmesi ve onunla amel etmesi, bir senelik ibâdetten hayýrlýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ANNACINA ALMIÞ KOCA BERÝD'Ý Annacýna almýþ koca Berid'i Farýdý da deli gönlüm farýdý Hazret Nuh'tan beri kimler var idi Nuh'un tufanýný bilin mi meþe Anacýna almýþ koca ardýcý Baþýna yaðar da boranla gýcý Gittin Kâbe'ye de oldun mu hacý Ol Beyt-Þerif'e yüz sürdün mü meþe Þu meþenin bin incecik yolu var Sayamadým yüz bin türlü dalý var Þu dünyanýn yüz bin türlü hali var Þu dünyanýn halinden bilin mi meþe Karac'oðlan der, bu da böyle olsun Baþýndaki kuru dalýn göðersin Senin bahþýþýný Bertiz'li versin Ol Bertiz'in halini da bilin mi meþe ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: TÜTEV'den Rektör Alkan'a ziyaret Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi Onursal Baþkaný Osman Altýkardeþ, orum Þube Baþkaný Atak Gevher ve beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, kýsa sürede büyük mesafeler kateden üniversitenin bölgede, ülkede farkýndalýk oluþturarak, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirtti. Üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getiren TÜTEV yetkilileri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Fatih AKBAÞ Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Üniversitede Akademik Yýl 7 Ekim'de açýlýyor Hitit Üniversitesi akademik yýlý açýlýþ töreni, 7 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayacak program davetlilere müzik dinletisinin sunulmasýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan bir açýlýþ konuþmasý yapacak akademik yýlý açýlýþ dersini ise Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin verecek. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. BAHABEY CAD. NO:105 GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 77/D - PÝRÝ BABA Ç. KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "12 milyon 300 bin imza karþýlýðýný buldu" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda "Demokratikleþme Paketi"ni deðerlendirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan demokratikleþme paketinin olumlu ve gerekli adýmlarý içerdiðini ancak bazý ilavelere ihtiyaç olduðunu kaydeden Ahmet Saatçi, "Özgürlüklerin önünü týkayan, antidemokratik ve darbe kalýntýsý yasaklarýn ortadan kaldýrýlmasýna olanak saðlayan, hedefler içeren paketin devlet ile milletin kaynaþmasýný hýzlandýracaðýný, demokratik devlet, özgür birey yolunu da kýsaltacaktýr. Paketin kamu görevlileriyle ilgili boyutu yýllardýr beklenen ve istenen hususlarý kapsamaktadýr. Memur-Sen'in yýllardýr kararlý bir þekilde mücadele ettiði, talep ettiði ve eylemlilik süreci geliþtirdiði, son olarak da sivil itaatsizlik eylemiyle yasaða fiilen son verdiði, kamuda baþörtüsüne özgürlük konusunun pakette yer almasý Memur-Sen'inin baþarýsý olarak kabul edilmedir. Bu noktada baþörtüsüne özgürlük talebine imza atan 12 milyon 300 bin vatandaþýmýza bu imzalarýn toplanmasýný gerçekleþtiren Memur-Sen teþkilatýna ve baþörtüsü yasaðýna son verecek düzenlemeyi gerçekleþtirecek siyasi iradeye tüm vatandaþlar adýna teþekkür ediyoruz" dedi. Paketi Türkiye'nin demokratikleþmesinin önündeki prangalardan kurtulmasýnda çok önemli bir adým olarak deðerlendirdiklerini ifade eden ve biri mevcut yasaklarý sona erdirmek diðeri talep edilen özgürlükleri hayata geçirmek þeklinde iki ana çerçevesinin olduðunu kaydeden Saatçi, "Hala kurtulmamýz gereken yasaklarýn ve kavuþmamýz gereken özgürlükler bulunmaktadýr. Paketin, eksik yönlerini öne çýkarmak yerine daha fazlasýný isteyerek demokratikleþme iradesine katký sunmanýn önemli olduðunu düþünüyoruz. Sayýn baþbakanýn açýkladýðý paketle artýk 30 yýlý aþkýn bir süredir baþörtüsü üzerinden haklarý gasp edilen, ötekileþtirilen, yok sayýlan bu ülkenin kadýnlarý çalýþma hayatýnda daha fazla yer alacaklar. Kadýn eþitliði saðlanacak ve baþörtüsüyle görev yapan kadýnlar, kamuda yeni kariyer hedefleri geliþtirecek. Türkiye'nin ufkunu deðiþtirecek bir yarýþa girecekler. Bunun bir yansýmasý da olacak. Artýk meclis, baþörtülü milletvekillerine kapýsýný açacak ve onlara geçmiþte yapýldýðý gibi hadleri bildirilemeyecek. Kýlýk kýyafet yönetmeliði deðiþtiðinde ve baþörtüsüne özgürlük hukuken teminat altýna alýndýðýnda, Türkiye sadece 82 model militarist bir yönetmelikten kurtulmuþ olmayacak. Çok daha önemlisi özgürlükçü, insan haklarýna ve insan onuruna daha fazla önem veren yeni ve yýkýlmaz bir demokratik iradeyi de hayata geçirmiþ olacak. Bu noktada, asra yaklaþan bürokratik vesayetin yýkýlýþýna ve özgürleþtirici yeni devlet anlayýþýnýn inþasýna katký saðlayan ve öncülük eden baþta sayýn baþbakan olmak üzere hükümete ve bu sürece katký verenlere teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. Yargý, silahlý kuvvetler ve emniyet mensuplarýnýn baþörtüsü kapsamý dýþýnda tutulmasýný doðru bulmadýklarýný belirten Saatçi, "Baþörtüsü özgürlüðünün kapsamýna yargý, silahlý kuvvetler ve emniyet mensuplarýnýn alýnmamasý adalet ve eþitlik ilkeleriyle çeliþmektedir. Bu hizmetleri baþörtülü yürütmenin de hiç kimsenin hukukuna ve hakkýna zarar getirmeyeceði bilinmelidir" dedi. Paketin özellikle "geleceðin Türkiyesi" adýna umutlarý artýran baþlýklarýndan birisinin okullardaki andýn uygulamasýnýn kaldýrýlmasý olduðuna dikkat çeken Saatçi, "Memur-Sen olarak, ilkokulda çocuklarýmýza her sabah okutulan andýmýzýn kaldýrýlmasý gerektiðini ifade etmiþ ve bunun hem pedagojik hem de demokratik gerekçelerini sürekli dile getirmiþtik. Bu ülkenin çocuklarýný olduðu gibi kabul etmeyen, kimliklerini kendi zihinlerinde tartýþýlýr haline getiren bu ritüelin toplumun birleþmesine deðil ayrýþmasýna neden olduðunu da defalarca belirttik. Daha da ötesi çocuklarýn her sabah okumak zorunda býrakýldýðý andýn içeriði ayrýþtýrma ve ötekileþtirme manifestosudur. Andýmýzýn kaldýrýlmasýnýn ülkemizin her hangi bir etnik grubuna zarar vermek ya da yarar saðlamak sonucunu içermediðini, aksine and içindeki kavramlarýn ne anlama geldiðini dahi bilmeden söylemek zorunda býrakýlan çocuklarýmýzýn özgürlüklerine saygý duyma ve onlarý özgürlükle tanýþtýrma sonucunu içermektedir" þeklinde belirtti. Toplantý ve gösteri yürüyüþü maddesine de deðinen Saatçi, "Toplantý ve gösteri yürüyüþü hakkýna iliþkin mevcuttaki sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý ve katýlýmcý bir yöntem geliþtirilmesi, yardým toplama konusundaki tekelin kaldýrýlmasý, kiþisel verilerin korunmasý konusunda Anayasal güvencenin yasayla uygulanýr hale getirilmesi, dini inanýþ ve yaþayýþý dolayýsýyla kiþiye yönelik hak ihlallerinin cezalandýrýlmasý, nefret suçlarýnýn kapsamýnýn geniþletilip cezalarýnýn artýrýlmasýný da demokratikleþme paketinin diðer önemli adýmlarý olarak kabul ediyoruz" dedi. Siyaset hakkýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi ve sivil siyaset zeminin kuvvetlendirilmesi amacýyla siyasi partiler kanununda yapýlacak deðiþikliði de deðerlendiren Saatçi, "Siyasi partilere üye olabileceklerin kapsamýnýn geniþletilmesini çok önemli bir adým olarak görüyoruz. Ancak bu önemli adým çok önemli bir eksiði de barýndýrýyor. Ülkemizin yetiþmiþ insan kaynaðý profilinin önemli bir bölümünü oluþturan kamu görevlilerine yönelik siyaset yasaðýnýn sona erdirilmemesinin makul ve hukuki hiçbir gerekçesi olmadýðýna inanýyoruz. Bu nedenle gerekirse mini bir Anayasa paketi hazýrlanarak Anayasanýn 68. Maddesindeki kamu görevlilerine yönelik siyaset yasaðý deðiþtirilmeli ve kamu görevlileri siyaset kurumuna kazandýrýlarak siyasetin çözüm üretme kapasitesi artýrýlmalýdýr. Diðer taraftan bir emek örgütü olarak paketin içeriðinde sendika üyeliðine iliþkin yasaklarýn ve sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý yönünde bir hükme yer verilmesinin, sivil toplum ve katýlýmcý demokrasi açýsýndan elzem olduðunu, bunun gerçekleþmesi için pakete yönelik meclis çalýþmalarý sýrasýnda giriþimlerde bulunacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Ýlahiyat öðrencileri Ýskilip'i gezdi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri Ýskilip'in tarihi, turistik ve kültürel mekânlarýný gezdiler. Öðrenci kafilesi ilk olarak Ýskilip'te Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini, yapýlan arasta ve çarþýlarý, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesini, Ýskilip Kalesini, Kral Mezarlarýný, Þeyhyavsi Cami ve Türbesi ile Bedri Rahmi Sürekli Sergi Salonunu gezdiler. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer misafir öðrencilerle yakýndan ilgilenerek Belediye Kültür Yayýnlarý kapsamýnda bastýrýlan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabýndan hediye etti. Yasin YÜCEL MHP Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"ne tepki gösterdi. Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin her haliyle millet adýna büyük bir utanç vesikasý olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Öyle bir demokrasi paketidir ki hazýrlanýrken dahi kimsenin fikri sorulmamýþtýr. Aksine PKK'nýn emrivakilerini, tehditlerini ve kan tutkusunu tatmine yönelik olarak kaleme alýnmýþtýr. Bu paketin PKK ile yapýlan pazarlýklarýn sonucu olduðu apaçýk ortadadýr. Demokratikleþme paketinin milletimizin yüzünü güldüreceðini, darbecilerin de uykusunu kaçýracaðýný söylenmektedir. Ancak açýklanan paketten yüzü gülecek, içten içe sevinecek bölücü zümre ve küçük bir Hitit Üniversitesinde "TÜBÝTAK Üniversite Bilgi Günleri Etkinliði" yapýldý. TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve MHP'den "Demokrasi Paketi"ne tepki! azýnlýk dýþýnda hiçbir vatan evladý yoktur. Türk milleti yoktur, büyük milletimizin beklentilerinden hiçbir tanesi yer almamýþtýr. Sözde demokratikleþme ve reform kýlýfýyla Türk milletine pazarlamaya çalýþtýðý bu paket, özünde PKK'nýn yýllardýr beklediði hain isteklerin bir kýsmýdýr. Sözde demokratikleþme paketinde yer alan konu baþlýklarýnýn tartýþmaya açýk yönleri ve az da olsa olumlu görülebilecek yanlarý vardýr. Ancak paketin tümüne odaklandýðýmýzda PKK'nýn ve Ýmralý canisinin her tarafýna nüfuz ettiði, her yerine sindiði ve her satýrýný mühürlediði meydana çýkacaktýr. Türk Milliyetçileri olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceðiz ve asla PKK'ya milletimizin peþkeþ çekilmesine asla müsaade etmeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi TYP'de 526 kiþi istihdam edilecek TÜBÝTAK, destek programlarýný anlattý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 50 kamu kuruluþu iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulanacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelik ile Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirilmiþti. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz yaptýðý açýklamada TYP hakkýnda bilgi verdi. 27 Eylül 2013 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 526 kiþinin TYP kapsamýnda istihdam edileceðini ve programlarýn 21 Ekim 2013 tarihinde baþlayacaðýný belirten Eyvaz, "Normal þartlar altýnda bu programlarýmýzýn süresi 9 ay olabilmesine raðmen birçok belde belediyemizin 2014 yerel seçimlerinde belediye statülerini kaybedecek olmasýndan dolayý, bu beldelerimizde programlar tarihinde sonlandýrýlacaktýr. Ayrýca, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde uygulanacak olan program da okullarýn yaz tatiline girecek olmasý nedeniyle tarihinde sonlandýrýlacak. Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik" olup, katýlýmcýlara bu iþler yaptýrýlacak, program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak ve katýlýmcýlarýn ücretleri ile SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecek. Baþvurular, 7 Ekim 2013-Pazartesi gününe kadar (7 Ekim dahil) alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi, ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için ayrýca noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Ancak, Çorum Valiliði ve Ýl/Ýlçe Müftülüklerindeki programlarda katýlýmcýlarýn tamamý baþvuranlar arasýndaki dezavantajlý kiþilerden kurasýz belirlenecek. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 07 Ekim 2013 Pazartesi gününe kadar (7 Ekim dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler? Kurs? Kurs Bilgileri" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" dedi. Programlara baþvuru þartlarý ise þunlar: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ olmak, açýköðretim hariç öðrenci olmamak, kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. Fatih AKBAÞ bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla vermiþ olduðu destekler hakkýnda bilgi vermek amacýyla Rektörlük Konferans Salonu'nda, dün "TÜBÝ- TAK Üniversite Bilgi Günleri" etkinliði gerçekleþtirildi. Proje Koordinasyon Birimi Baþkaný Mehmet Aydýnkal'ýn açýþ konuþmasýný yaptýðý etkinlikte, TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) yetkilileri Uzman Arzu Kepoðlu ve Uzman Safiye Gündoðdu, Ulusal-Akademik Ar-Ge destekleri ve Sosyal ve Beþeri Bilimler Araþtýrma Destek Gurubu'na (SOBAG) iliþkin sunum yaptýlar. SOBAG'a iliþkin yapýlan sunum da proje destek programlarý, proje baþvurularýnýn deðerlendirilmeleri ve proje baþvurularýnda nelere dikkat edilmesi gerektiði anlatýldý.haber Servisi

4 HABER 4 Ajans Press, Karadeniz'de 60 yýldýr medya takibi konusunda uzmanlaþan Ajans Press, Karadeniz Bölge Müdürlüðünü açtý. Samsun, Çorum, Amasya, Çankýrý, Sinop, Kastamonu, Bartýn, Karabük ve Zonguldak illerinin baðlý olacaðý müdürlüðün baþýna Erhan Altýparmak atandý. Altýparmak, yerel yayýnlarla yaptýðý anlaþmalar sayesinde yayýnlarýn ayný gün Ajans Press genel merkeze ulaþmasýný ve ulusal gazeteler ile birlikte okunarak iþ dünyasýna servis edilmesini saðlýyor. Böylelikle Karadeniz yerel yayýnlarýnýn, ulusal platforma taþýndýðýný belirten Altýparmak, bu çalýþmanýn bölge yerellerinin reklam gelirlerine de etki edeceðinin altýný çizdi. Yayýnlarýn yaný sýra, bölgede birçok kamu ve özel sektörden lider þirketler, þimdiden Ajans Press abonesi olmuþ durumda. Türkiye genelinde 3 bin yazýlý basýn takip edildiði için, bu kurumlar, Edirne'den Ardahan'a herhangi bir yayýnda kendileri ile ilgili bir haber çýktýðý anda ayný gün haberdar olabiliyorlar. Ajans Press aboneleri ayný hýzda tv, internet ve sosyal medya takibi de yaptýrabiliyorlar. Yasin YÜCEL ÇODÝMDER Diyanet çalýþanlarýyla buluþacak Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný Adem Duru, 1-7 Ekim'in "Camiler ve Din Görevlileri Haftasý" olmasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Yeryüzünde Kâbe'yi Muazzama'nýn bir þubesi durumunda olan camilerin, inanan insanlarý hiçbir ayýrýma tabi tutmadan, protokol sýrasý gözetmeden bünyesinde toplayan, sevginin, saygýnýn kazanýldýðý, kâmil manada insan olmanýn yollarýnýn öðrenildiði, âdete kiþiyi Allaha ulaþtýran bir pusula konumundaki kutsal yerler olduðunu kaydeden Adem Duru, "Hafta vesilesiyle camilerimizde görev yapan "Peygamber Varislerinin" toplumumuz için bir çimento görevi üstlendiklerini idraklere sunmak istiyorum. Din Görevlileri bütün din görevlilerinin ortak adý 'imam' bütün manasý içinde gizli, önder. Namaz zamaný cami açan, namazdan sonra kapayan deðil, ömür boyu kapýsýný da, gönlünü de insanlýða açýk tutan kiþi. Allah Resulü varken kimse 'imam' olmadý. Çünkü O 'imamdý' Saðlýðýnda bu emaneti ümmetin en faziletlisi aldý. 'Sýddýk' ismi ondan kaldý. Gazali imamdý, Ebu Hanife imamdý. Ýmamlýk bir meslek midir? Öyle ise ulaþýlacak en yüce meslek. Mihrapta, rahlede, kürsüde, ama her zaman milletin önünde. Ýmam günah listesi tutan deðil, günahlarý, yýkayandýr. Cehennem'e odun deðil, Cennete kâmil insan hazýrlayandýr. Ýmam, sarýðý gibi gönlü de ak olan insandýr. Evlenecek gençlere dünürcü, düðünlerde, nikâhlarda, sünnetlerde duacýdýr. Yeni doðan bebeðin kulaðýna ezan okuyan, sekarat halinde hastanýn baþýnda Yasin okuyan, musallada cenaze kýldýran, kabirlere yerleþince telkin veren, hep imamdýr" dedi. Hafta vesileyle Diyanet çalýþanlarýyla yemekli bir toplantýda buluþacaklarýný ifade eden Duru, "Camileler ve Din Görevlileri Haftasý'nýn insanýmýz, toplumumuz ve din hizmeti veren din görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ederim" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Emeklilerden Altý Nokta'ya tebrik Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesinin geçtiðimiz hafta sonu yapýlan genel kurulu nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Genel Kurulda Kürþat Abit Ahýshalý'yý yeniden Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilmesinden dolayý tebrik etti. Ahýshalý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetim kuruluna teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Nur-Der hizmet aðýný geniþletiyor Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði, Çorum'da eðitim ve kültür hizmetlerini daha saðlýklý yürütebilmek için hizmet aðýný geniþletiyor. Akkent Mahallesinde bulunan þube pazar günü yoðun bir katýlýmla hizmete açýldý. Açýlýþa araþtýrmacý yazar Eyüp Fatih Nurullah Þaðban, AK Parti il Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Ýpek Yolu ve Nur-Der yetkilileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda mahalle sakini katýldý. Dernek baþkanýnýn konuþmasý, Kur'an-ý Kerim tilaveti, misafirlerin konuþmasý, tasavvuf musiki konseri ve ikramlarla açýlýþ programý sona erdi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Konu hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkan Yardýmcýsý Dursun Yýlmaz, "Yeni açýlan þubemiz derneðin eðitim ve kültür alanýnda hizmetlerine ev sahipliði yaparak insanlara hizmete edecek olmasý bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Özellikle kimlik bunalýmý içerisinde bulunan gençlerimize yardýmcý olmak onlarý milletimizin örf ve adetlerini anlatarak, hatýrlatarak kendi kültürümüz etrafýnda topluma kazandýrmak olacaktýr. Gençlerimizi her türlü zararlý akýmlardan koruyarak vatanýný ve milletini seven, büyüklerine saygýda kusur etmeyen, çalýþkan, dürüst; milli ve manevi deðerlere saygýlý bireyler olmasý noktasýnda çalýþmalar yapmaktýr" dedi. Gençlerin derslerinde baþarýlý olabilmeleri için eðitim-öðretim alanýnda yanlarýnda olmak ve onlara maddi ve manevi desteklerde bulunmak ve dernek tüzüðünün Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þöyle: elverdiði alanlarda faaliyet yapacaklarýný belirten Yýlmaz, amaçlarýnýn mahalle halkýna hizmet olduðunu kaydetti. Karanlýða küfretmektense bir mum yakmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten ve mahallede yardýma muhtaç olanlara yiyecek ve giyecek yardýmý, cenaze, düðün vb. durumlarda mahalle halkýnýn yanýnda bulunacaklarýný belirten Yýlmaz, "Hizmetlerimizde yanýmýzda bulunan ve maddi ve manevi desteðini esirgemeyen tüm dostlarýmýza sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi tarihlerinde saatleri arasýnda: Tosya-Ýskilip yolu Þehir geçiþi çalýþmalarý nedeniyle Meydan Mahallesinin bir kýsmý, Tokatlý civarý, Çorum Caddesi ve Çarþý Merkezine elektrik verilemeyecek. Mahir ODABAÞI Çýra... Gaz lambasý Ve Elektrik Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bizim çocukluðumuzda köylerde ocaklara yakýlan ateþle, çýrayla veya gaz lambasýyla aydýnlatma ihtiyacý giderilmeye çalýþýlýrdý. Genelde büyüklerimiz misafir geldiðinde ve çocuklar ders çalýþýrken gaz lambasýndan tasarruf etmez. Onun dýþýnda ekseriye kýsýk ayarla yakarlardý ki, idareli kullanýlsýn. Gaz yaðý bitmesin Çünkü her zaman þehre gidilemiyor veya gidilse de istediðin kadar alýnamýyor Bizler derslerimizi tablanýn üzerine konan gaz lambasýnýn ýþýðýnda çalýþýlýr, gaz lambasýný defterin dibine kadar yaklaþtýrýrdýk. Aydýnlýk olsun, yazýyý daha güzel yazalým ve öðretmenimiz kocaman bir 'Aferin' desin diye. Ya þimdi Eskiye nazaran imkânlar daha çok. Ama çocuklar çocukluðunu yaþayamýyor. Tabiri caizse; Çocuklar streste, bitkin Aileler þaþkýn Çalýþ, çalýþ demekten herkes býkkýn Köyümüzün yolunun açýlýþ töreninde elimize tutuþturulan pankartta 'KÖYE YOL, TARLAYA SU, SEKÝ'YE ELEK- TRÝK'' yazýsýný hiç unutmuyorum O zaman köyümüzde elektrik yoktu. Köyde, Rahmeti Karabaðça lakaplý bir dayýmýz vardý. Bir gün ''Dayýsýnýn, köye elektrik gelince bir daha hiç gitmeyecek sandýk. Çýra hazýrlamayý býraktýk ve iþi bitti diye gaz lambasýný kaldýrýp attýk. Bir gece elektrikler gitti. Evde ne çýra var, nede gaz lambasý Karanlýkta kaldýk. Anlayacaðýn dayýsýnýn çýraya, gaz lambasýna yine muhtaç olduk. Meðer elektrik denen þey ara sýra gidiyormuþ. Çýranýn, gaz lambasýnýn evin bir köþesinde yedekte bulunmasý gerekiyormuþ!'' diye anlatmýþtý. Günümüzde elektrik kullanýmý her alanda yaygýnlaþtý. Hayat kolaylaþtý. Neredeyse evimizde tüm eþyalar elektrikle çalýþýr duruma geldi. Evde; çamaþýra dokunma, bulaþýða dokunma, hamura dokunma, süpürgeye dokunma, ýsýnmaya dokunma, soðutmaya dokunma (ama genel olarak daha çok hastalan, daha çok mutsuz ol.) Birde bunlarýn periyodik bakýmý Bozulduklarý zaman ufacýk bir elektrik kaçaðý bile hayatýmýza mal olabilir. Çocuk, genç, yaþlý demez bir anda götürüverir. Dolaysýyla elektrik hayatýmýzý kolaylaþtýrmanýn yanýnda, bilinçli kullanýlmazsa veya sorumlular gerekli hassasiyeti, titizliði göstermezse çok tehlikelidir de. Bu tehlikelerden korunmak için sürekli uyarýlýrýz. Bence bu uyarý ana okundan deðil, ana kucaðýndan itibaren baþlayýp, evimizin, nimet ve bereketi olan yaþlýlarýmýza kadar süreklilik arz ederek devam etmelidir. Bu kadar önemli olan ve her yýl onlarca vatandaþýmýzýn canýna mal olan bilinçli elektrik kullanýmý, ELEKTRÝK VE TEHLÝKELERÝNDEN KORUN- MA YOLLARI VS. CAMÝLERDE VAAZLARDA, HUTBE- LERDE DE iþlenmelidir. Peki, elektrik insaný neden çarpar? Elektrik akýmý, þiddetine ve süresine baðlý olarak, insan vücudundan geçtiði zaman, ölüme kadar giden hasarlara sebep olabilir. Elektriðin insan vücudundan akmasýný nedeni, vücudumuzun iletken olmasýdýr. Hücre sývýlarý, baþta tuz olmak üzere çözülmüþ iyonlar içerdiðinden oldukça iletkendir. Kaslarýmýza gelen sinirsel sinyaller normalde küçük elektrik akýmlarýyla iletilir. Elektrik akýmý þiddeti 16 ma' i geçtiði zaman kaslarýmýzý kontrol etmemizi, böylelikle elektrik akýmýna neden olan nesneyi býrakmamýzý önler. 20 ma'i geçtiði zaman solunum sistemimizi etkiler ve geçici felce sebep olabilir. 100 ma'lik akým kalp kasýlmalarýnda düzensizlik yaratýr. Kalbimiz, küçük elektriksel sinyallerle çalýþtýðýndan, bu düzeni bozan akýmlar kalp krizine neden olur. 2 A'lýk akýmlar organlarýmýzda ýsýya neden olur ve telafisi mümkün olamayacak büyük hasar verir. Elektrik direklerinin ve yüksek gerilim hatlarýnýn yakýnlarýnda insanlarý uyarýcý ve ürkütücü bir kuru kafa iþareti olur. Bu oradan uzak durmamýz ve dikkatli olmamýz konusunda bir uyarýdýr. Çünkü yüksek gerilim hatlarý ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabilir. Buna raðmen kuþlar elektrik tellerine dizildikleri halde onlara hiçbir þey olmadýðýný görürüz. Bizim için tehlikeli olan elektrik onlarý niçin çarpmýyor diye zaman zaman düþünürüz. Elektrik çarpmasý canlýnýn üzerinden geçen akýmla ilgilidir. Akýmýn oluþmasý için enerjinin bir yerden diðer yere akmasý gerekir. Þebeke gerilimi için faz-nötr, doðru akým için ''+,-'' gibidir. Dolaysýyla sadece faza veya artýya dokunmak canlýya elektrik çarpmasý için yetmez. Diðer taraftan topraða, nötre veya baþka bir faza da dokunmasý veya yaklaþmasý gerekir. Enerji iletiþim hatlarýna konan kuþlar sadece enerjinin geçtiði kabloya konuyorlar. Eðer bacaklarý uzun bir kuþ olan leylek bir bacaðýný kabloya ve diðer bacaðýný direðe dokunsa kesinlikle çarpýlýr. Yani üzerinden yüksek akým geçer. ÖZETÝN ÖZETÝ: Çýra Gaz lambasý Lüks derken hayatýmýzýn her safhasýnda nimetlerinden istifade etmeye çalýþtýðýmýz elektrik ve ona baðlý eþyalar bilinçli ve dikkatli kullanýlmadýðýnda malýmýza, canýmýza zarar verebilir. Elektrik veya buna baðlý olarak kullanýlan eþyalarda; tedbirsizliðin, bilgisizliðin bedelini 7' den 77 'ye insanlarýn canýyla, malýyla ödediðini her gün haberlerde dinliyoruz, gazetelerden okuyoruz Bazen bu kadar da olmaz ki demekten kendimizi alamýyoruz O halde lütfen: Ferdi olarak veya kurum olarak '' Güvenlik için, küçük küçük tedbirleri dahi ihmal etmeyip hemencik almaktan, gerektiðinde masraf yapmaktan asla kaçýnmayýnýz. Zira büyük büyük gemileri, küçük küçük delikler batýrýr Ve geriye acý Gözyaþý Aðýt Beddua Býrakýr!'' * SEVDÝÐÝM SÖZ: ''Allah bile kullarý hakkýndaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra veriyor da, biz aciz insanlar kim oluyor ki, onlarý birkaç defa görmekle, haklarýnda iki üç yazý okumakla, birkaç DEDEKODU DÝNLEMEKLE hüküm verebiliyoruz'' (Dale Cargeine)

5 HABER 5 "Ýlçe hastanelerinin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmesi söz konusu deðil" OKA, "yenilenebilir enerji" projeleri bekliyor Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn yatýrýma dönüþmesi için proje çaðrýsý yaptýðýný belirterek, bu çaðrýya Çorum'daki dernek, demokratik kitle örgütü, kamu kurumlarý, muhtarlýklar, belediyeler ve kâr amacý gütmeyen tüm organizasyonlarýn baþvurmasý gerektiðini bildirdi. Ýl Genel Meclisi'nin ekim ayý ilk oturumunun açýlýþýnda konuþan Eker, "Ýl Özel Ýdaresi olarak Meclis Baþkaný sýfatý ile Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nda yönetim kurulu üyeliði görevini devam ettiriyorum. OKA kaynaklarýnýn memleketimize aktarýlmasý konusunda valimiz, belediye baþkanýmýz ve TSO baþkanýmýzla birlikte mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu konuda 3 hususta kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum. OKA'nýn kâr amacý gütmeyen kuruluþlarýn faydalanabileceði 'yenilenebilir enerji kaynaklarý' ile ilgili proje sunumu var. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn yatýrýma dönüþmesi için proje çaðrýsý yapýldý. Güneþ, rüzgâr, jeotermal gibi enerji kaynaklarýnýn elektriðe dönüþmesi için çaba gösterilmeli" dedi. Kýrsala hizmet ve yatýrým noktasýnda çalýþmalarýnýn devam ettiðini kaydeden Eker, "Ýl Özel Ýdaresi ve Ýl Genel Meclisi olarak halkýmýzdan, milletimizden aldýðýmýz güven duygusuyla hizmet bombardýmanýna devam ediyoruz. En son 3.8 liralýk KÖYDES ek ödeneði ile hizmet kervanýna devam ediyoruz. Bu yolculuðu her an ve her saniye devam ettireceðiz. Þuan lojman satýþý ile ilgili de yeni müjdeler almaktayýz. Lojman satýþlarýndan 3 milyon liralýk gelir elde ettik. Tüm bunlar, kýrsalda hizmet ve yatýrýma dönüþmesine vesile olacaktýr" ifadelerini kullandý. Kubilay Kaan YÜCEL Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk Komisyonu Baþkaný Ýsmail Keþliktepe, ilçelerdeki hastanelerin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmesinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Ýl Genel Meclisi'nin dün gerçekleþtirilen ekim ayý ilk oturumunda, Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edilen saðlýk ocaðýna dönüþtürülen birimlerin durumu ele alýndý. Konuyla ilgili hazýrlanan raporu Ýl Genel Meclisi üyelerinin bilgisine sunan Keþliktepe, "Ýlimize baðlý ilçelerdeki hastanelerin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmesi söz konusu deðildir. Saðlýk hizmetlerinde verimliliðin artýrýlmasý, kaynak tasarrufunun saðlanmasý ve hizmet sunumunun güçlendirilerek, yetkili merkezden sunulmasý için, ulaþým imkanlarý, nüfus, coðrafi ve sosyo-ekonomik þartlar ve bölge merkezli saðlýk planlamasý kriterleri gözetilmek suretiyle kiþiye yönelik koruyucu saðlýk hizmetleri, birinci basamak ve gezici saðlýk hizmetleri ile yataklý tedavi hizmetleri ilçe devlet hastaneleri bünyesinde aile hekimleriyle birlikte entegre saðlýk hizmeti olarak verilmektedir" dedi. Keþliktepe, entegre saðlýk hizmetinin koruyucu saðlýk hizmetleri, acil saðlýk hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doðum, ana çocuk saðlýðý hizmetleri, ayakta ve yatarak týbbi ve cerrahi müdahale ile çevre saðlýðý, adli tabiplik ve aðýz diþ saðlýðý hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiði, birinci basamak saðlýk hizmetlerini yoðunlukla yürütmek üzere tasarlanmýþ saðlýk hizmeti olduðunu dile getirdi. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn taþra teþkilatýnýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve Kamu Prof. Aykul ve Eyvaz'dan öðrencilere tavsiyeler Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliði olarak yeniden yapýlandýrýldýðýný vurgulayan Keþliktepe, konuþmasýnýn devamýnda þu bilgileri verdi:"ýlimiz merkezde Eðitim-Araþtýrma Hastanesi, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ve Aðýz Diþ Saðlýðý Merkezi ile Sungurlu -Alaca-Bayat-Ýskilip- Osmancýk-Kargý ve Mecitözü Devlet Hastaneleri Çorum Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Sekreterliði'ne baðlý olarak hizmet vermektedir. Ýl merkezinde 1. basamak saðlýk hizmetleri ve aile hekimliði hizmetleri ile Ortaköy-Dodurga-Oðuzlar- Uðurludað-Boðazkale-Laçin entegre ilçe hastaneleri ve Laçin Toplum Saðlýðý ve Aile Saðlýðý Merkezi Halk Saðlýðý Müdürlüðü'ne baðlý olarak hizmet vermektedir. Ýl merkezi ve ilçelerimizde bulunan 112 acil saðlýk hizmetleri (il içi ve il dýþý hasta nakilleri), il saðlýk yatýrýmlarý planlamasý takibi, denetim iþlemleri (kamu-özel saðlýk kurum ve kuruluþlarý ile eczaneler-ecza depolarý-aktarlargözlükçüler-protez-ortez ve iþletme cihaz satýþ ve üretim vb. yerler) organizasyon ve ildeki saðlýk hizmetlerinin koordinasyonu Ýl Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yürütülmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðüne baðlý E-2 ve E-3 Ýlçe Devlet Hastanelerine 52. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüðü Kurasý sonucuna göre Boðazkale, Ortaköy, Dodurga, Oðuzlar ve Uðurludað Ýlçe Devlet Hastanelerine doktor atamasý yapýlmýþ olup, bu doktorlar henüz göreve baþlamamýþtýr. Laçin Halk Saðlýðý Merkezimiz 1 ilçemize en güzel hizmetleri sunmaktadýr. Þu anda 4 doktor, 1 diþ hekimi, 4 ebe, 3 hemþire, 8 acil týp teknisyeni bulunmaktadýr. Saðlýk merkezi ilçemize yeterli olduðu için, 30 yataklý devlet hastanesi olarak yapýlan binanýn özel sektöre kiraya verilerek, ilçemizde iþsizlik sorununun azalmasýna ve ilçemize ekonomik katký saðlayacaðý düþünülerek Hasta Bakým Merkezi yapýlmýþtýr. Hasta Bakým Merkezimizde 136 engelli hastamýz ve bunlarýn bakýmýný saðlayan Laçin ilçemizden 50 kiþi çalýþmaktadýr. Ayrýca 2 sosyal hizmet uzmaný, 1 psikolog, 4 saðlýk personeli, görev yapmaktadýr. Komisyonumuzca yapýlan deðerlendirme de; hiçbir ilçemizde devlet hastanelerinin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmediði, doktorlarýmýzýn zamanýnda muayeneye yetiþtikleri bazý hastanelerimize tayini çýkan doktorlarýn istifa ederek gelmedikleri bazýlarýnýn askere gitmeleri nedeniyle boþluklar meydana geldiðin, Halk Saðlýðý Müdürlüðümüzün bunlarýn yerlerine görevlendirme yaptýðý komisyonumuza bildirilmiþtir" Kubilay Kaan YÜCEL Uslu, "TBMM Yasama Yýlý" açýlýþýna katýldý TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, TBMM'nin 24. Dönem 4. Yasama Yýlý'nýn açýlýþý dolayýsýyla Meclis'teki Atatürk Anýtý'na çelenk koydu. Yasama yýlý açýlýþ törenine Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu da katýldý. Törende Ýstiklal Marþý okundu, saygý duruþunda bulunuldu. Törene, TBMM Baþkanvekilleri Sadýk Yakut, Ayþe Nur Bahçekapýlý ile Baþbakan Yardýmcýlarý Bülent Arýnç ve Bekir Bozdað, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Sadullah Ergin, Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, AK Parti Grup Baþkanvekilleri Nurettin Canikli, Ahmet Aydýn, Mihrimah Belma Satýr, Mahir Ünal, CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, MHP Gurup Baþkanvekili Oktay Vural, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Malatya Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Ömer Faruk Öz, Muþ Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Sýrrý Sakik, TBMM divan üyeleri, milletvekilleri ve TBMM bürokratlarý katýldý. Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ve ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Hitit Üniversitesi Mezun Öðrenciler Derneði (HÜMÖD) üyeleriyle bir araya geldi. Mezun olacak öðrencilere, mezuniyet sonrasý öðrencilerin karþýlaþtýklarý durumlar hakkýnda bilgiler veren Eyvaz, mezun olacak öðrencilere iþ dünyasý ve iþ yaþantýsý ile ilgili bir takým tavsiyelerde bulundu.ýþkur'un Çorum'da ne gibi faaliyetlerde bulunduðunu da anlatan Eyvaz, iþ ve meslek danýþmanlýðý faaliyetleri, meslek bilgi merkezleri, ÝÞKUR tarafýndan yapýlan eðitici ve tanýtýcý faaliyetler, destek hizmetleri, meslek seçimi aþamasýnda bulunan kiþilere yapýlan yardýmlar hakkýnda da açýklamalarda bulundu. Eyvaz, kurum olarak, kendilerine baþvuran öðrencilere ÝÞKUR'un sunduðu imkanlar çerçevesinde desteðe hazýr olduklarýný ifade etti.mühendislik Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Halil Aykul ise iþ dünyasýna atýlan ilk adýmýn önemli olduðunu vurgularken, teorikte öðrenilen bilgilerin pratiðe aktarmasýnýn önemine deðindi ve bu noktada stajlara daha fazla dikkat etmeleri gerektiðini söyledi. Dernekten, öðrencilerin kendilerini geliþtirmelerine olanak saðlayacak teknik geziler düzenlemelerini isteyen Aykul, bu konuda Baþkan Ahmet Ölçer'den çalýþmalar beklediklerini ifade etti. Dernek Baþkaný Ahmet Ölçer ise mezuniyet sonrasý iþ ve meslek hayatýna yönelik hazýrlýk çalýþmalarýnýn derneðin amaçlarýndan birisi olduðunu ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde çalýþmalara baþlayacaklarýný ifade ederek, hem üniversiteden hem de ÝÞ- KUR'dan desteklerin devamýný beklediklerini söyledi. Haber Servisi

6 HABER TEK 6 BELEDÝYE BAÞKANIM Yasalar gereði iþ yerimin önünde hiç iþe yaramayan ve park yasaðý olan küçük bir alana diktiðim çamlarýn sökülüp, tabana serdiðim yeþil halýda emrinizce kaldýrýldý. Gazeteden çýkan haberden hemen sonra görevli personeliniz müdür ve amirlerinize verilen çok acil emirle bu yere gereðini yapýn eski haline getirilsin bilgisini aldým iþ yerime gelen görevliden. Þikayetin nedir buraya ne yapalým dediðinde benim þikayetim olmadý olmazda zaten yapýlan yapýldý yeþil alaným yok edildi çam aðaçlarým söküldü ne yaparsanýz yapýn ben karýþmýyorum bu yerle ilgili kararý yetkili kýsým verecektir dedim. Eðer buraya yapýlmasý gereken bir þey varsa karo döþensin veya küçük bir su havuzu yapýlsýn dedim. Bu önemli talebim ricamda önemsenip dikkate alýnmadý ve maalesef asfalt yapýldý güzel mi çirkin mi oldu bilmem ama önceki yaptýðým yeþil alanýn asfaltlanmasý çok insani üzüp rahatsýz edeceðini söylemeden yapamayacaðým. Park yasaðý olan bu yere asfalt yapýldý çok sýkýntý çekeceðiz devamlý park eden bu araçlara ceza iþlemi uygulandýðýnda bizden bilecekler sorunlar yaþayacaðýz. Türk adaletinin vereceði kararlara saygým sonsuzdur baþkaným. Eðer bu konuda bana 5 dakikanýzý ayýrýp bilgi verseydiniz bu kadar üzülmez zabýta müdürünüzü onun emrindeki memurlarýnýzý sýkýntýya sokup üzmez yormazdým. Ýþte çamlarla süslü yeþille güzelleþen iþyerimin eski hali ve asfaltlanan son hali bu konuda beni tanýyan Memduh Tuluk tanýmayan bu yerle ilgili buraya ne oldu diyenlere cevap vermekten yoruldum yapýlan asfalt düzenlenmesi ile belediyeniz adýna kýrgýnda üzgünde olsam yüce taktiri yeþili sevenlere býrakýyorum. Memduh Tuluk KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "Demokratikleþme Paketi, beklentilere cevap vermiyor" Yeþiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP) Çorum Ýl Eþsözcülerinden Süleyman Kamýþlý yaptýðý açýklamada Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýkladýðý "Demokratikleþme Paketini"nin Türkiye'deki demokrasi açýðýný veya eksik demokrasi sorununu ortadan kaldýracak beklentilere cevap vermediðini belirtti. Pakette toplumsal mücadeleler ile fiilen uygulanan, kazanýlmýþ ve toplum nezdinde meþruiyet saðlamýþ olan kimi olumlu maddeler olduðunu kaydeden Kamýþlý, "Partilere devlet yardýmý için % 3 düzenlemesi, kýlýk-kýyafet uygulamasý, andýn kaldýrýlmasý, nefret suçlarý yasasý, eþ baþkanlýk, Mor Gabriel'in haklarýnýn iade edilmesi, farklý dillerde propaganda konusunda düzenleme ve kamu görevlilerin siyasi parti üyeliðinin önü açýlmasý vb. gibi maddelerin neredeyse hepsi demokrasi güçlerinin, barýþ, eþitlik, özgürlük ve adalet için mücadele edenlerin, Kürt siyasal hareketinin yýllardýr bedeller ödeyerek yükselttiði taleplerdir. Ancak bugün Türkiye mevcut yapýya küçük rötuþlarla yetinilemeyecek bir dönemden geçiyor. Bu haliyle paketin asýl sorunu içerdikleri deðil, dýþarýda býraktýklarýdýr" dedi. Paketin, Kürt sorununda 'çözüm ve barýþ süreci'nin bugünkü temel ihtiyaçlarýna ne yazýk ki açýk ve doðrudan bir yanýt vermediðini yaþanan týkanýklýðýn aþýlmasýna hizmet etmediðini kaydeden Kamýþlý, "KCK adlý davalarda tutuklanmýþ olan BDP üye ve yöneticilerinin, milletvekillerinin, demokratik siyaset alanýnda çalýþanlarýn tutukluluk ve yargýlanma süreçlerine dair hiç bir düzenleme yer almýyor. Yerel yönetimlere dair uluslararasý anlaþmalara, örneðin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Þartý'na konulan kýsýt ve rezervlerin kaldýrýlmasý pakette bulunmuyor. Bu paket, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda demokratikleþme yönünde herhangi bir deðiþikliði içermiyor; Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nda yer alan, siyasetin demokratikleþmesinin ve doðallaþmasýnýn önündeki engelleri kaldýrmaya dair öneriler de barýndýrmýyor. Dillere pelesenk oldu: Anadil evrensel bir insan hakkýdýr. Bu hakký saðlamak devletin görevidir. Bu gerçek pakette bir yana itiliyor ve sorunun çözümü parasý olanýn gidebileceði özel okullara yükleniyor. Peki, yoksul milyonlarca Kürt köylüsünün çocuklarýnýn ana dillerinde eðitim ve öðretim görmesi kime havale ediliyor? Yoksa onlar da özel okula gönderilip, parasý kamu kaynaklarýndan mý karþýlanacak? Vergi veren, bu ülkenin insaný olan Kürt yurttaþlarýn ve anadili Türkçe olmayan diðer yurttaþlarýn anadilinde eðitimi bir kamu hizmeti olarak almalarý tartýþmasýz haklarýdýr ve bu haktan vazgeçilemez. Toplantý ve gösteri hakkýyla ilgili bir takým olumlu düzenlemeler yapýlacaðý söylenirken, diðer yandan toplantý ve gösteri alanlarýnýn valiliklerce önceden belirlenmesi yönündeki yasal düzenleme, demokratik protesto hakkýnýn kullanýlmasýný engelleyen kötü uygulamalara yasal kýlýf bulunmasý anlamýna gelecektir. Sunuþ konuþmasýnda 'Avrupa Birliði müktesebatý ve uluslararasý anlaþmalar, standartlar referansýmýzdýr' diyen Baþbakan Erdoðan, bu sözlerine uygun yeterli bir davranýþ göstermiyor. Haklarý taksit taksit verme anlayýþýna sahip olan bu pakette Alevi toplumunun sorunlarýna ve eþit yurttaþ olma, Cemevi vb. taleplerine dair hiçbir düzenleme yer almýyor. Keza gayri müslim yurttaþlarýmýzýn taleplerinden olan Heybeliada Ruhban Okulu'nun açýlmasý gibi bir dizi sorun da pakette yer almýyor. Seçim sisteminden çok çektik. Barajýn kaldýrýlmasý veya aþaðý çekilmesini istedik. Bu zaten demokrasinin olmazsa olmazýdýr. Ama paketten dar bölge veya daraltýlmýþ bölge çýkýyor. Temsilde adaletin, çoðulcu ve demokratik siyasetin önü yeterince açýlmýyor. Peki, þimdi ne yapýlacak? Ýdari ve yönetmeliðe baðlý olanlar Bakanlar Kurulu eliyle, yasaya baðlý olanlar ise TBMM kanalýyla gerçekleþecekse ve iyi niyet varsa, bu eksikler Meclis'te giderilebilir. Yarýn, Meclis'in açýlmasýndan sonra AKP'nin bu konulardaki samimiyeti de ortaya çýkacaktýr. Bu AKP'nin ihtiyaçlarýna cevap veren bir seçim hazýrlýðý paketi mi? Gerçekten bir demokratikleþme mi hedefleniyor, toplumun yakýcý ve acil talep ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý mý isteniyor; yoksa seçimlere kadar oyalamalarla bu dönem atlatýlmak mý isteniyor? Bu sorularýn yanýtý Meclis çalýþmasýnda, eksiklerin giderilip giderilmemesinde ve çok kýsa bir zamanda bir kez daha görülecektir. Bu paket bile göstermiþtir ki, idari düzenlemelerle hal olacak sorunlar yýllarca ertelenmiþ, yasa yoluyla çözülecek kimi sorunlar canlar pahasýna yýllar yýlý bekletilmiþtir. Bir kez daha görülüyor ki, Türkiye'de demokrasi ve barýþ güçleri, toplumsal muhalefet, Kürt siyasal hareketi, Alevi muhalefeti, emek ve kadýn hareketi, LGBT hareketi, çevre ve gençlik hareketi olarak ancak hep birlikte mücadele edildiðinde, taleplerimizin meþrulaþmasý, kamuoyunda benimsenmesi ve nihayetinde yasalaþmasý ve özgürlüklerin kazanýlmasý mümkün olacaktýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL "Andýn kaldýrýlmasý millete yapýlmýþ büyük hakarettir" Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Ýl Baþkanlýðý düzenlediði eylemde geçtiðimiz gün açýklanan "Demokratikleþme Paketinde" yer alana 'Andýn' kaldýrýlmasý maddesine tepki gösterdiler. Ülkü Ocaklarý Eðitim Kültür Vakfý Ýl Baþkaný Mesut Çelik, eylemde yaptýðý konuþmada, "Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn "Demokratikleþme Paketi" adý altýnda açýkladýðý maddelerden birisi de 'Andýmýzýn' kaldýrýlmasý olmuþtur. Bölücü terör örgütünün dayatmasý olduðu her yönüyle aþikâr olan bu adým, milletimize yapýlmýþ büyük bir hakarettir. Çünkü andýmýzýn kaldýrýlmasýndan rahatsýzlýk duymayan tek kesim, Türk düþmanlarý olmuþtur. Türk milletinin malý ve canýyla bedelini ödeyerek aldýðý bu topraklarýn hâkimiyet tapusu, AKP tarafýndan altýn tepsi içerisinde Türk düþmanlarýna sunulmaktadýr. Türk yurdunda 'Türküm' demenin suç haline dönüþtüðü bu ihanet süreci, gün gelecek sahiplerinin baþýna çalýnacaktýr. Türklüðe ve Türk milletine yapýlan bu saldýrýlarýn hesabý, asla mahþere kalmayacaktýr. "Varlýðýný Türk'ün varlýðýna armaðan eden" Türk milliyetçileri, bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da andýmýzý daha gür bir sesle okumaya devam edecektir" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmanýn ardýndan Ülkücü gençler hep birlikte 'Andý' okudular. Yasin YÜCEL Belediye Meclisi Cuma günü Çorum Belediye Meclisinin ekim ayý toplantýsý 4 Ekim Cuma günü yapýlacak.meclis salonunda saat 14.30'da gerçekleþtirilecek olan toplantý da 3 gündem maddesi görüþülecek. Gündem maddelerinin ikisi gayrimenkul satýn alýnmasý diðeri ise Kargý Belediye Baþkanlýðý ile ortak proje yapýlmasý olarak belirtildi.

7 HABER 7 "Saðlýkta baþarý saðlýk çalýþanlarýnýn olaðanüstü gayretlerinin eseridir" Belediye personelinden kan baðýþý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eðitim yýlý açýlýþ törenine katýldý. Törende konuþan ve týp eðitimin çok önemli olduðunu ve kendisini sürekli yenilemesi gerek bir alan olduðunu söyleyen Agah Kafkas, " Üniversite eðitimi bizim önem verdiðimiz bir konudur. Ýki günü ayný olan kayýptadýr. Týp alaný her gün kendini yenilemelidir. Ben doktor oldum tamam bitti diye bir þey yok. Eskiden dedemin bilgisi babama babamýn bilgisi bana yeterken bugün benim bilgim bana yetmiyor ki çocuklarýma yetsin. Her hafta yeni bir þey öðreniyorsunuz, her sabah uyandýðýnýzda yeni birtakým bilgiler öðreniyorsunuz. Ben bu nedenle bu toplantýyý çok önemsiyorum" dedi. "Ankara Hastanesi hak ettiði deðeri bulamýyor, bunda biraz da hastanenin fiziki konumunun etkisi var" diyen Kafkas, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bir yataða neredeyse 1.5 doktor düþüyor. Bu haksýzlýk. Bunu en kýsa sürede gidereceðiz. Alanýnýzýn dar olduðunun ve sýkýntýlarýnýzýn farkýndayým. Geçen hafta bir kampüs hastanesinin temelini attýk, bu ay içerisinde de yeni bir kampüsün temelini atacaðýz. Buralarýn kültürünü deðiþtiremeyiz. Bu bir günde oluþmuþ bir kültür deðildir. Köklü bir kültüre sahiptir. Yapacaðýmýz hastanelere de bu kültürü taþýmalýyýz. Biz "Sut Modeli"yle dünyada tartýþýlýr hale geldik. Bu kadar az parayla bu kadar az doktorla adýmýzdan söz ettiriyoruz. Bu baþarý saðlýk çalýþanlarýnýn olaðanüstü gayretlerinin baþarýsýdýr. Kötü dönemlerden biz de geçtik ama artýk o günler geride kaldý. Biz saðlýkta her gün daha çok verimliliði artýrmak ve kaliteli hizmet için uðraþýyoruz. Saðlýkta bir destan yazdýk. Bu destaný yazan ellere hürmetlerimi sunuyorum." Ayrýca törene Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uzm. Dr. Doðan Akdoðan ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Tuncer de katýldý. Çorum Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personeli kan baðýþýnda bulundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, Ýtfaiye Müdürü Ýsmail Öðütverici, Zabýta Müdürlüðü ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görevli personel Kýzýlay Kan Merkezi'ne giderek kan baðýþýnda bulundu. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduðunu belirterek herkesi Kýzýlay'a kan vermeye davet etti. Toplumun tüm kesimlerini kan baðýþý noktasýnda duyarlý olmaya davet eden Candan, "Kan, bir gün herkes kana ihtiyaç duyabilir" dedi. Türk Kýzýlayý Çorum Kan Merkezi Müdürü Dr. Yeþim Yýlmaz da yaptýðý konuþmada kan baðýþýnýn sürekli bir ihtiyaç olduðunu belirterek "Zabýta ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinin bu duyarlý davranýþlarý bizim için çok önemli. Kan baðýþý kampanyamýza destek veren tüm kamu çalýþanlarýna çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Haber Servisi KKSM, yeni döneme merhaba dedi Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi kurs dönemini Kültür Park'ta düzenledikleri kaynaþma pikniði ile Belediye baþlattý. Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü, AK Parti Ýl Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü H. Nuran Hakyemez, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Z. Betül Özseçer ile çok sayýda kursiyerin katýldýðý piknikte konuþan Hatice Külcü, Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nin kurulduðu günden beri çok önemli çalýþmalar yaptýðýný vurguladý. Çorum halkýnýn desteði ve teveccühü ile merkezin büyüyüp zenginleþtiðini ifade eden Hatice Külcü, "5 ayrý mahallemizde inþaatlarý devam eden Mahalle Kültür Merkezlerimiz aralýk ayýnda açýlacak. Bugün geriye dönüp baktýðýmýzda Çorum Belediyesi'nin 4,5 yýlda her yaþtan ve her kesimden insana hizmet vermesinin gururunu yaþýyoruz. Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde ilkokul ve ortaokul çaðýndaki çocuklar ve gençlerimize verilen eðitimler, Kadýn Kültür Merkezi ve Aile Eðitim Merkezlerinde düzenlenen kurslar, seminerler, danýþmanlýk hizmetleri ile merkezlerimiz Çorum halkýnýz hizmetine amadedir. Yaþlý bakým hizmetleri ile ulu çýnarlarýmýzýn evlerini temizliyoruz. Gönül Köprüsü projesi ve Hoþgeldin Bebek projesi gibi çalýþmalarýmýzla da tüm Çorumlu hemþehrilerimizin hizmetinde ve her zaman yanýndý oluyoruz" dedi. Hatice Külcü Çorum Belediyesi'nin "Ýnsaný yaþat ki, devlet yaþasýn" ilkesiyle hizmet ettiðini dile getiren Hatice Külcü, "Siz haným kardeþlerimizin mutlu olmasý toplumun mutlu olmasýdýr. Çünkü sizler bu toplumun çekirdeðisiniz. Aile dediðimizde eþimiz, çocuklarýmýz bizlerle þekilleniyor. Bu nedenle kendimizi geliþtirmek için daha da gayret göstermeliyiz. Bu yýl dýþarýdan ortaokul ve lise bitirenlerin sayýsý artmýþ. Kadýn Kültür Merkezi olarak her zaman yanýnýzdayýz. Merkezlerimizde çalýþan öðretmenlere, siz deðerli kursiyerlerimize, idarecilerimize ve tüm çalýþan arkadaþlara teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün Arife Betül Gülgün de yaptýðý konuþmada Ak kadrolar olarak Ak Belediyeciliðin farkýný göstermek istediklerini söyledi. Pikniðe katýlan tüm kadýnlara teþekkür eden Gülgün, "Allah bizlere sizlerin karþýnýzda alný ak, yüzü ak, geleceði ak insanlardan olmayý nasip etsin. Evlatlarýmýz bu vataný bizden daha ileri yere götürecekler. Yeni eðitim yýlýnýn bir önceki sezondan daha verimli geçmesini diliyorum. Yarýnlarda bu kadýnlarýn her biri birer filiz, birer tohum olsun" ifadelerini kullandý. Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Hanife Nuran Hakyemez de yeni dönem kurslarýnýn Kurban Bayramý sonrasý baþlayacaðýný belirtti kurs döneminde Ýngilizce, Arapça, nakýþ türleri, yaðlý boya karakalem, perspektif, keman, gitar, hat, çini, ebru, tezhip, örgü oyuncak, bilgisayar, beþ þiþ, dantel gibi kurslarýn yanýnda bu yýl ilk defa açýlacak olan, dekoratif sabun, ahþap boyama, taþ bebek, seramik, kat-ý ve iðne oyasý kurslarý ile Çorumlu kadýnlarýn hizmetinde olacaklarýný vurgulayan Hakyemez, "Kurs faaliyetleri dýþýnda sinema ve tiyatro günleri, geziler, yarýþmalar düzenleyeceðiz. Bizlere her çalýþmamýzda desteklerini esirgemeyen, bütün çalýþmalarýmýzda bizleri yalnýz býrakmayan, þehrimizi "kadýn dostu kentler" düzeyine ulaþtýrmak için bizlere hep destek olan ve önümüzü açan Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'ye ve eþi Hatice Külcü'ye teþekkür ediyorum" dedi. Haber Servisi Emre Koþar, Avukatlýk Ruhsatýný aldý Avukatlýk stajýný tamamlayan Emre Koþar, ruhsatýný düzenlenen törenle aldý.adliye'de bulunan Çorum Barosu Avukat odasýnda yapýlan törene Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz ve avukatlar katýldý. Emre Koþar'a cüppesini Av. Fahri Azkur giydirirken Avukatlýk Ruhsatýný ise Av. Yaþar Okumuþ verdi. Baro Baþkaný Özyýlmaz, Emre Koþar'a meslek hayatýnda baþarýlar diledi. Emre Koþar'ý bu mutlu gününde ailesi de yalnýz býrakmadý. Bahadýr YÜCEL Derman'dan kurban baðýþý kampanyasý Derman Kültür ve Eðitim Derneði, Farukiye Ýlim, Araþtýrma, Yayma ve Yardýmlaþma Vakfý (FÝAV) iþbirliðinde kurban organizasyonu düzenliyor. Kamboçya'daki muhtaç durumdaki Müslümanlar için düzenlenen kurban baðýþý kampanyasý hakkýnda bilgi veren Derman Derneði Baþkaný Mustafa Öztemiz, FÝAV tarafýndan belirlenen bir kiþilik hisse bedelinin 275 TL olduðunu açýkladý. Hisse bedelinin nakit, havale ya da kredi kartý yoluyla ödenebileceðini ifade eden Mustafa Öztemiz, adak ve akika kurbanlarýný da ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdýklarýný kaydetti. Vekaletle kurban kestirmek isteyenlerin Yazýçarþý Meydaný Abdibey Camii karþýsýndaki Derman Derneði irtibat bürosuna baþvurabileceklerini belirten Mustafa Öztemiz, detaylý bilginin ve numaralý iletiþim hattýndan, ve internet sitelerinden edinilebileceðini sözlerine ekledi. Derman Derneði'nin fakir öðrenciler yararýna kurban payý, derisi ve sakatatlarýný da baðýþ olarak ka-

8 Nasýl Yaptýn? Adamýn biri bir gün berbere gitmiþ. Az bir süre bekledikten sonra sýra kendisine gelince berber koltuðuna oturmuþ. Berber adama: - "Týraþýnýz nasýl olsun?" deyince adam baþlamýþ saymaya: - "Soldan kahkül Kelime Avý býrak, saðý kazý, arkayý sýfýra vur, ortadan bir merdiven þekli yap." Berber neye uðradýðýný anlamayýp þaþkýn bir þekilde: - "Ama beyefendi bunu ben nasýl yapayým. Bu ne biçim tarif?" Adam berbere sinirlenir: - "Geçen geldiðimde bunu tarifi olmadan nasýl yapmýþtýn?" YAÞAM Kronik hastalar grip Aþýsýný ihmal etmemeli Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Altýnay, baðýþýklýk sistemi zayýf olan kalp, þeker, tansiyon, astým gibi kronik hastalarýn, grip dönemini risksiz atlamalarý için geç kalmadan grip aþýsý yaptýrmalarý gerektiðini söyledi.sonbaharýn gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte grip vakalarý daha çok kendini göstermeye baþlýyor. Gribin soðuk algýnlýðýna göre daha ciddi bir hastalýk olduðunu belirten uzmanlar, kýþ mevsimi öncesi grip aþýsý olmayý tavsiye ediyor. Yapýlan grip aþýsýnýn temel amacýnýn komplikasyon geliþtirme yönünden en yüksek risk grubunda olanlarý, kronik hastalarý korumak olduðunu söyleyen uzmanlara göre bazý insanlarda grip, bronþit veya zatürre gibi daha ciddi hastalýklara neden olabilir ve bu hastalýklarýn meydana gelmesi halinde hastanede tedavi gerekebilir. Ayrýca pek çok yaþlý insanýn her kýþ gripten öldüðü de ifade ediliyor. Özellikle kronik hastalarýn grip aþýsý yaptýrmayý ihmal etmemeleri gerektiðini söyleyen Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Ýsmail Altýnay, önemli tavsiyelerde bulundu. Dr. Altýnay, zaten baðýþýklýk sistemi zayýf olan kalp, þeker, tansiyon, astým gibi kronik hastalarýn, grip dönemini risksiz atlamalarý için geç kalmadan aþý yaptýrmalarý gerektiðini ifade etti. Dr. Altýnay, "Gribi nezle, soðuk algýnlýðý gibi rahatsýzlýklarla da karýþtýrmamak lazým. Gribin belirtilerini bütün vücudun aðrýmasý, birden ateþin çýkmasý ve kuru öksürük diye sýralayabiliriz. Bu dönemde hastalarýn yatak istirahatýyla birlikte bol su, meyve ve sebzeyle beslenmelerini tavsiye ediyorum. Gripten korunmak için de hijyene dikkat etmek, elleri sýk sýk sabunla yýkamak gerekiyor." þeklinde konuþtu. 20:00 A.Þ.K 8 Azra, borçlarýndan kurtulma planýndan bahsettikten sonra Kerem den büyük bir tepki alýr. Kerem, Azra nýn, aþklarýný bu iþe dahil etmesine anlam veremez. Bu sýrada her þeyden habersiz Þebnem, bir yandan ailesine hissettirmeden hastalýðý ile ilgili son durumu idare etmeye çalýþýrken diðer yandan da Azra sayesinde Kerem ile hiç beklemediði þekilde birada olma þansý yakalar. Oyuncular : Hazal Kaya, Aslý Tandoðan, Nebahat Çehre, Hakan Kurtaþ, Kaan Urgancýoðlu Yönetmen : Ömür Atay 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Son baharda tatlýya düþkünlük artýyor Mevsim deðiþikliðini yaþadýðýmýz þu günlerde uzmanlar bazý uyarýlarda bulunuyor. Sonbahar baþlangýcýyla birlikte öðün aralarýnýn 34 saat sürmesi kan þekerinde dalgalanmalara neden oluyor. Bu dalgalanma ise tatlýya olan düþkünlük ve açlýk hissini artýrýyor. Uzmanlar, bu süreçte ara öðünlerde magnezyum ve potasyumdan zengin muz, omega 3 zenginliði bulunan ceviz, fýndýk tüketilmesinin yararlý olacaðýný dile getiriyor.sonbahar yorgunluðunu atmak için tüyolar veren Acýbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Diyetisyen Hümeyra Taþçýoðlu, sonbaharda güne kahvaltý ile baþlamak, bedenimize baþlarken ilk yakýtýný verebilmek adýna altýn kural olduðunu söyledi. Diyetisyen Taþçýoðlu, öðün aralarýnýn 3-4 saatten uzun sürmesinin kan þekerinde ani düþüþler meydana getirdiðini hatýrlatarak, þu bilgileri verdi; "Bu ani düþüþler tatlýya olan düþkünlüðü artýrýr. Her seferinde bu isteðimize yenik düþersek kan þekerindeki dalgalanmalar devam eder. Bu da açlýk duygusunu arttýrýr. Ara öðünlerde tüketebileceðiniz magnezyum ve potasyumdan zengin muz, Omega 3'ten zengin ceviz, fýndýk, badem ya da 1-2 parça çikolata hem kan þekerinizi dengeye getirir hem de stresi kontrol altýna almayý saðlar ve mutluluk verir. Bu yüzden 3 ana ve 3 ara öðün kuralýný unutmamak gerekir. Kan þekeri çok sýk düþenler için ara baharat katarak, vücut ýsýnýzý ve metabolizma hýzýnýzý artýrabilirsiniz" diyen Diyetisyen Taþçýoðlu, "Zencefil, zerdeçal, pul biber, tane karabiber, rezene gibi baharatlarý kullanmak faydalý olabilir. Zencefil ve tane karabiber çaylarda, zerdeçal ve pul biber yemeklerde rahatça kullanýlabilir. Yalnýz baharatlarý yemek piþtikten sonra, ateþi kapatýp yemeði dinlenmeye býraktýðýnýzda ilave etmek daha doðru olur. Her gün 1 tatlý kaþýðý çörek otunu ister yoðurtla, ister bal ya da lor peyniriyle tüketerek baðýþýklýðýnýza güç kazandýrabilirsiniz." önerilerinde bulundu.diyetisyen Hümeyra Taþçýoðlu, vücut direncini artýrmak ve yorgunluðu atmak için tüketilebilecek besinler arasýnda, balýk, ýspanak, mor lahana, havuç, elma, mantar, pancar, ceviz, badem, kefir, lor peyniri ve mevsiminde turunçgillerin iyi geleceðini söyledi.su ihtiyacýna da dikkat çeken Taþçýoðlu, "Sonbaharda artan kabýzlýk sorununun çözümü ve vücuttan toksinlerin uzaklaþtýrýlmasý için günde 8 12 bardak su içilmesi gerekir. Havalarýn soðumasý ile susama hissi azalmasýna raðmen, sonbaharda su ihtiyacýnýz azalmamaktadýr. Bu yüzden su içmek için susamayý beklemeyin. Suyun tadýndan hoþlanmayanlar için bir sürahi suya dilimlenmiþ elma, armut gibi taze meyveler, kabuk tarçýn ve karanfil gibi baharatlar ilave edilerek daha hoþ bir aroma kazandýrýlabilir" diye öðün sýklýðý arttýrýlabilir.""yemeklerinize konuþtu. Pis Yedili Ceyhun un staj için gezmediði yer kalmamýþtýr fakat hiçbir yere kabul edilmez. Elçin duruma el koyar ve babasýnýn arkadaþý Halil Bey den yardým ister. Halil Bey, yardým isteðini kabul eder, Ceyhun staja baþlayacaktýr. Fakat gelen telefonla her þey alt üst olur. Esma Sultan ýn bekarlýða veda partisine karþýlýk Dizel de bir veda partisi düzenler. Bunu duyan Esma Sultan, yanýna Oya Bilir'i alýr ve partiyi basar. Cimbom, okuldaki devamsýzlýk hakkýný doldurmuþtur. Bunu öðrenen Furkan, soluðu Esma Sultan ýn yanýnda alýr. Yönetmen : Osman Taþçý 20:00 Doksanlar Uzun zamandýr bakkal Lütfü ve Sakal arasýndaki büyük sýrrýn peþinde olan Emin, amacýna ulaþýr. Sýrla birlikte defineye de ortak olan Emin, Lütfü yü bu sefer köþeye sýkýþtýrýr. Nuri, daha rahat koþullarda yaþayabilmesi için memur kardeþi Bekir e gizli torpil yaptýrýr. Bu torpille iþinde yükselen Bekir, bu iþin arkasýnda aðabeyi Nuri nin olduðundan habersizdir. Öte yandan Özlem in gizemli kýz olduðunu öðrendiðinden beri intikam oyunu oynayan Atilla, bu sefer Dilara nýn gazabýna uðrar. Dilara tüm gerçekleri Özlem e anlatýr. Özlem ve Atilla için artýk hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Yönetmen : Müfit Can Saçýntý, M. Uður Yaðcýoðlu Koca Mustafa Reþid Paþa Mustafa Resid Paþa 1800 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. Eðitimine kýsa bir süre medreseye devam etti. Sonra Osmanlý devletinin önemli devlet ricalinden olan dayýsý Ispartalý Seyyid Ali Paþa'nýn yanýnda yetiþti. Beylerbeylik, sadrazamlýk, seraskerlik gibi önemli görevlere getirilen Seyyid Ali Paþa'nýn mühürdarlýðýni yaptý. 1824'te sadaret mektub-i kalemine girdi. 1829'da Rusya ile yapýlan Edirne Antlaþmasý ile 1833'te Kavalalý Mehmed Ali Paþa temsilcileri ile yapýlan Kütahya Antlaþmasý görüþmelerine katip olarak katýldý. Çalýþmalarýyla dikkati çekti. 1834'te genç yaþta Sultan II. Mahmut tarafýndan Paris elçiliðine atandý. 1836'da da Londra elçisi oldu. Ayný yýl Ýstanbul'a çaðrýlarak II. Mahmud'un reformlarý çerçevesinde yeni kurulan Hariciye Nezareti müsteþarlýðýna getirildi. 1837'de hariciye nazýri oldu. Bu görevde II. Mahmud'la daha yakýn iliþki kurdu. Padiþaha sunduðu raporlarla ülkede köklü reformlar yapýlmasý gereðini belirtti. 1838'de gittikçe aðýrlaþan Mýsýr sorununda destek saðlamasý amacýyla Londra büyükelçiliðine atandý. 1 Temmuz 1839 yýlýnda tahta yeni çýkan Sultan Abdülmecid'i kapsamlý bir reform programýnýn gereðine inandýrmayý baþardý. Bunun ilk adýmý ve hukuki temeli olarak da 3 Kasým 1839'da Tanzimat Fermaný (Gülhane Hatt-ý Humayunu) ilan edildi. Gülhane Hatt-ý Þerif-î'ni 3 Kasým 1839 tarihinde okuyan kiþi oldu. Ýkinci kez hariciye nazýrý olan Mustafa Resid Paþa, Tanzimat Fermaný'nýn öngördüðü yeniliklerin uygulanmasý için çaba harcamaktaydý. Ayný zamanda, 1840'ta imzalanan Londra Antlaþmasý ile Mýsýr sorununu da bir çözüme kavuþturdu. Ama Ýstanbul'da onun ve Tazminat Fermaný'nýn aleyhinde bulunanlar önem kazanmaya baþladýlar. Diðer taraftan Kavalalý Mehmed Ali Paþa ile ona arka veren Fransa Londra Antlaþmasý'na karþý direnmekteydiler. Sultan Abdülmecid ortalýðý yatýþtýrmak amacýyla 1841'de Mustafa Resid Paþa'yý hariciye nazýrlýðýndan almak zorunda kaldý. Ama hemen 1841 yýlýnda tekrar Paris'e büyükelçi olarak gönderildi. Mýsýr'ýn Londra Antlaþmasý'ný kabulünde ve Kýrým sorunlarýna çözüm geliþtirilmesinde rol oynadý. ENGÝNARLI PÝLÝÇ Malzemeler Bir küçük Piliç Ýnce bir adet havuç 1 adet küçük boy soðan 3 adet konseerve enginar 1 adet patates 2 su bardaðý su 2 çorba kaþýðý zeytinyaðý 2 çorba kaþýðý un 1 çay kaþýðý muskat Tuz, karabiber 1 küçük kutu krema 1 adet yumurtanýn þansý 6 çorba kaþýðý rendelenmiþ kaþar peyniri Ýnce kýyýlmýþ maydanoz Yemeðin Tarifi Kaynayan 2 su bardaðý suya 1 küçük tabak pilici, ufak doðranmýþ havucu ve çok küçük kesilmiþ soðan ekleyin. 15 dakika kaynatýn.yine ufak doðranmýþ patatesi ve dörde bölünmüþ enginarlarý ekleyin. 5 dakika daha haþlayýn.yemeðin suyundan yarým su bardaðý kadarýný bir kenara ayýrýn.zeytinyaðýný bir tavada kýzdýrýn. Unu ekleyin. Sararana dek kavurun. Ayýrdýðýnýz yarým su bardaðý suyu ekleyin. Muskat, karabiber ve yeterince tuzu ilave edin. Karýþtýrarak, 3 dakika piþirin.ayrý bir kapta yumurta sarýsý ve kremayý çýrpýn. Sýcak unlu sosu hýzlý karýþtýrarak, kremalý karýþýmý ekleyin. Tavayý ateþin üzerinden alýn. Pilici fýrýn tepsisine dizin. Sebzeleri üzerine koyun. Kremalý karýþýmý sebzelerin üzerine dökün. Rendelenmiþ kaþar peyniri serpin. Peynir eriyene dek sýcak fýrýnda bekletin.fýrýndan çýkardýktan sonra üzerine ince kýyýlmýþ maydanoz serperek, servis yapýn. Cesaret korkunun yokluðu deðil, Korkuya direnmek, korkuya hükmetmektir. (Mark Twain) 06:30 Avrupa Yakasý 09:00 Selena 11:00 Yahþi Cazibe 13:00 Maðazýn 13:20 adanalý 15:50 Çocuklar Duymasýn Esra Erol da Evlen Benimle 19:00 Ana haber 20:00 Doksanlar 23:15 Kim Milyoner Olmak Ýster? Zeynep Kýz Taþý Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli Nil in Dünyasý Gezi Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 19:30 Muro 21:05 Haber Saati 22:00 Þabaniye Hayata Gülümse Show Kulüp Magazin Proðramý Doktorlar Adýný Feriha Koydum Eve Düþen Yýldýrým Kelime Oyunu Spor Sayfasý 20:00 Pis Yedili 23:15 Muhallebi Kafa 09:00 Doktorum Umutsuz Ev Kadýnlarý Bana Her Þey Yakýþýr Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:50 Spor 20:00 A.Þ.K 22:15 Merhamet 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:40 Hava Durumu 19:50 Avrupa Avrupa 22:30 Eski Hikaye Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý Kendimize Doðru Ýki Dünya Arasýnda Sýrlar Dünyasý Yeþil Elma Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Küçük Gelin 23:00 Küçük Kýyamet

9 HABER 9 "Sadece eleþtirerek demokrasi defolarýndan kurtulmaz" Bankacýlýk sektörü kredi hacmi 983 milyar TL'ye geriledi Bankacýlýk sektöründe mali kesim dahil krediler toplamý 20 Eylül itibarýyla bir önceki haftaya göre; 3 milyar 118 milyon TL azalýþla 982 milyar 910 milyon TL'ye geriledi. Krediler 2012 yýlý sonuna oranla 177 milyar 266 milyon TL tutarýnda artýþ gösterdi. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Haftalýk Bülteni'nde açýkladýðý geçici verilere göre; bankacýlýk sektöründe krediler toplamý (mali kesime verilenler dâhil) 20 Eylül itibarýyla 13 Eylül'e oranla yüzde 0.3 oranýnda, 3 milyar 118 milyon TL tutarýnda azalýþla 986 milyar 28 milyon TL'den 982 milyar 910 milyon TL'ye geriledi. Krediler 2012 yýlý sonuna kýyasla yüzde 22 oranýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 29.3 oranýnda artýþ gösterdi. 20 Eylül itibarýyla mali kesim hariç krediler toplamý 13 Eylül'e oranla yüzde 0.4 oranýnda gerilemeyle 897 milyar 382 milyon TL'den 893 milyar 954 milyon TL'ye geriledi. Kimse Yokmu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç derneðin bu yýl 100'ü aþkýn ülkede, toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin kurban sevincine ortak olmaya hazýrlandýðýný ifade etti. Çorum merkezde açýlan kurban standýnda çalýþmalar hakkýnda tanýtým faaliyetleri yapýlýrken, baðýþlarda kabul ediliyor. Burada bir açýklama yapan Kimse Yokmu Derneði Müdürü Aykaç, geçen yýl dünya genelinde 75 ülkede toplamda 86 bin 208 kurban hissesini 258 bin 624 aileye daðýtarak kardeþliði tüm dünya ile yaþadýklarýný dile getirdi. Aykaç þöyle devam etti: "Standýmýz bir iyilik merkezi, ayný zamanda da dernek irtibat yeri gibi hizmet vermektedir.ýlk günler olmasýna raðmen insanlar ciddi anlamda ilgi göstermektedirler. Kimse Yok mu Derneði, geçtiðimiz yýl Türkiye'de 81 ilde, dünya da 75 ülkede toplamda 86 bin 208 kurban hissesini 258 bin 624 aileye daðýtarak kardeþliði tüm dünyada yaþattý. Dünya'nýn dört bir yanýna ulaþan ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Bugün TV'de Faruk Mercan, Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Yazar Adem Yavuz Arslan ve Bugün Televizyonu Ankara Temsilcisi Tarýk Toros'un canlý yayýn konuðu oldu. Uslu, 24. Dönem 4. yasama yýlýný Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün mecliste yaptýðý konuþmayý ve Demokratikleþme Paketini deðerlendirdi. Uslu, 24. Dönem 4. yasama yýlý hayýrlý uðurlu olmasý dileklerinde bulunarak, sunucu Faruk Mercan'ýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün "Siyasete devam etmek istediðine dair bir izlenim edindik. Deðerlendirmeniz ne olacaktýr? sorusuna þöyle cevap verdi: "Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn siyasete geri dönüp dönmeyeceðini bilmiyorum. Kendi takdiridir. Bu kadar birikimin elbette deðerlendirilmesi gerektiðini düþünüyorum. Konuþmanýn bütününe baktýðýmýz zaman aklýselim ve sorumluluk çerçevesinde hazýrlanmýþ son derce duyarlý, demokratik olgunluða uygun bir konuþmaydý. Þahsen her satýrýný çizerek dinledim. Son derece memnun olduðum ve bütünüyle katýldýðým bir konuþma. Siyasal konjonktüre takýlmadan ayný zamanda Türkiye'nin önüne hedefler koyan, Türkiye'nin gerek iç politikalarý gerekse dýþ politikalarý konusunda istikamet verici bir konuþma olduðunu düþünüyorum." Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün "seçildiðim görev sürecimde son Meclis açýlýþ konuþmam" sözlerinin deðerlendirilmesini isteyen gazetecilere Uslu, "Ddoðru bundan sonra yeni bir seçim var. Yeniden seçilir ise zaten yeni yasama döneminde yani 25. dönemde açýlýþ konuþmasý yapacaktýr. Bugüne kadar Cumhurbaþkanýmýz ile Baþbakanýmýz arasýnda hep bir kardeþlik, dostluk hukuku belirleyici olmuþtur. Bunu satýr aralarýnda niyetleri okuyarak bir yorum yapmak benim açýmdan çok zor" dedi. Uslu, "Demokratikleþme Paketi Çorum'da nasýl karþýlandý?" sorusuna ise "Demokratikleþme Paketi Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Çorum'da da memnuniyetle karþýlandý ve heyecan uyandýrdý. Herkesin sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerekiyor. Muhalefet partileri de bu pakete sorumluluk duygusu ile hareket edeceklerdir. Demokrasi standartlarýmýzýn yükseltilmesi konusunda katký saðlayacaklardýr. Sadece eleþtirerek, eksiklikleri ifade ederek, demokrasimizin ayýplardan ve defolardan kurtulmasý mümkün deðil. Yapýcý katkýlar bekliyoruz. Çorum halký gezi olaylarý sýrasýnda olaylara karýþmayarak, dýþýnda ve uzaðýnda durarak geçmiþte yaþadýðý acýlarýn olgunlaþtýrdýðý bir toplum olarak mesafe koymayý bilmiþtir. Nitekim bugün sunulan Demokratikleþme Paketinin de topluma getireceði kazanýmlarýn, toplumda yaratacaðý barýþýn, huzurun saðlayacaðý kalkýnmanýn büyümenin refahýn farkýndadýr. Buna uygun olarak da Çorum halký Demokratik açýlýmlarý desteklemektedir. Yeter ki muhalefet partileri bu durumdan bir siyasi pozisyon yaratma kolaycýlýðýna girmesinler. Yani olabildiðince sorumlu davranýp, demokratik standartlarýn geliþtirilmesine katký saðlasýnlar. Tüm Türkiye de olduðu gibi Çorum halký da bu paketi gönülden destekler" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Kimse Yokmu Derneði'nden kurban standý ulaþtýðý her yerde kardeþliði pekiþtiren kurban baðýþlarý gönüllerde mutluluk, dillerde içten bir teþekkür oldu." Ayný heyecan ve ayný tutkuyla bu sene de kurban sevincini tüm dünya ya ulaþtýrmayý hedeflediklerini aktaran Aykaç, Kimse Yokmu Derneði'nin Türkiye'de 81 ilde, dünyada ise 100'ü aþkýn ülkede, toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin kurban sevincine ortak olmaya hazýrlandýðýný söyledi. Türkiye'nin her yerinde, dünyanýn dört bir yanýnda 'kurbanýný paylaþ, kardeþliðini yaþat' sloganý ile hareket ettiklerini belirten Dernek Baþkaný Aykaç, "Bu yýl yurt dýþý kurban bedeli 300 lira, yurt içi kurban bedeli 700 lira olarak belirlenmiþtir. Kimse Yok mu Derneði olarak bizler büyük bir sorumluluk aldýðýmýzýn bilincinde olarak vekalet veren binlerce yardýmsever adýna kurbanlarýnýn kesimlerini özenle gerçekleþtiriyor ve etlerini hiç bekletmeden ihtiyaç sahiplerinin adreslerine kadar ulaþtýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Çorumlu hayýrsever vatandaþlara seslenen Aykaç, iyiliðin bir ucundan tutmak az veya çok içinde olmak isteyenleri beklediklerini ifade etti. Dünyanýn dört bir yanýnda Türkiye'den gelecek yardýmlarýn beklendiðini dile getiren Aykaç, "Biz Çorum olarak gözleri ufukta bizi bekleyen o insanlarýn yardýmlarýna elimizden geldiði kadar koþacaðýz. Burada kurban baðýþý yapmak isteyen vatandaþlarýmýza büyük iþ düþüyor. Kadirþinas Anadolu insanýnýn sevgisi ve yardýmlarýna dünyanýn her bölgesinde ihtiyaç vardýr" dedi. "DÜNYA YAÞLILAR GÜNÜ" Vücudu ve saðlýðý onu dinlemiyor. Ya siz!.. Dünyada ve ülkemizde geliþmiþliliðe paralel olarak gün geçtikçe yaþlý nüfus artmakta ve bununla ilgili olarak yapýlan düzenlemeler bazý noktalarda yetersiz kalmaktadýr. Yaþlýlýkta; yaþam biçiminde, duygusal, fiziksel ve biyolojik bakýmdan deðiþiklikler gerçekleþmekte örneðin; yalnýz yaþama, (eþini kaybetme aileden ya da arkadaþlardan ayrýlma iþten ya da evden ayrýlma), fiziksel engel, hareket güçlüðü, yardýmcý kiþi ve kurumlarýn olmamasý, gelir yetersizliði, fiziksel baðýmlýlýk, sosyal izolasyon, ruhsal problemler (Depresyon veya bunama), ilaç kullanýmý gibi olumsuz þartlar ileri yaþta ki bireyin yaþamýný zorlaþtýrmaktadýr. Yaþlýlýkla beraber, fiziksel ve fonksiyonel kayýplar kaçýnýlmaz olsa da; birey tecrübe, bilgi, hayata olgun ve daha doðru açýdan bakma kazanýmlarýna sahiptir hale gelir. Bulunduðumuz aný borçlu olduðumuz bizlerin hayatta olmasýna vesile olan yaþlýlarýmýza; aile, birey, toplum kurum ve sivil dernekler olarak sahip çýkýp destek olmak en önde gelen sorumluluklarýmýz arasýnda olmalýdýr. YAÞLILIKTA VÜCUTTA OLUÞAN DEÐÝÞÝKLÝKLER Normal yaþlanma sürecinde zamana baðlý olarak vücut yapýsýnda, organlarda ve organlarýn fonksiyonlarýnda bir takým deðiþiklikler ortaya çýkar. Bunlarý sýralarsak; Vücut Aðýrlýðý: Genellikle 60 yaþtan sonra aðýrlýk kazaným hýzý yavaþlar. Özellikle de 80 yaþtan sonra aðýrlýktaki azalma daha belirginleþir. Vücut Geneli: Vücut kompozisyonunda yaþla birlikte bazý deðiþiklikler gözlenir. Yaðsýz doku (kas doku) miktarýnda azalma ve yaðsýz dokuya oranla yað miktarýnda bir artýþ olur. 80 yaþ ve sonrasýnda yaðsýz dokudaki azalma hýzlanýr. Kadýnlarda yaðsýz doku miktarý erkeklerden daha azdýr. Yaðsýz doku kütlesindeki azalma, kas miktarýnda ve kuvvetinde de azalmaya neden olarak yürüyüþ ve dengeyi etkiler, düþme ve kýrýk riskini artýrýr. Ýskelet Sistemi: Yaþlýlýkta kemiklerdeki kalsiyumda azalmalar olur. Kadýnlar, yaþlýlýk döneminde, yarýsý menopozdan sonraki ilk 5 yýlda olmak üzere toplam iskelet kalsiyumunun % 40'ýný kaybederler. Bu kayýp yavaþlayarak sürer. Ayrýca, eklem esnekliðinde azalma ve eklem hareketlerinde kýsýtlýlýk nedeni ile hareketlilik azalýr. Bu etki, hem besinlere ulaþmada zorluk nedeni ile yetersiz beslenme hem de fiziksel aktivite kýsýtlýðý nedeni ile þiþmanlýk riski yaratabilir. Su Metabolizmasý: Vücuttaki su yüzdesi azalarak % 60'dan % 50'ye düþer. Susama hissinin azalmasýna baðlý olarak su alýmý azalýr. Buna karþýlýk vücuttan su kaybý fazladýr. Su kaybý, su ve diðer sývý besinlerin fazla tüketilmesi ile telafi edilmezse ciddi saðlýk sorunlarý ortaya çýkabilir. ORGAN FONKSÝYONLA RINDAKÝ DEÐÝÞÝKLÝKLER 1.Tat ve koku duyusunda azalma: Tüm duyularla birlikte tat duyusunda da bir azalma söz konusudur. 65 yaþ üzerindeki bireylerin yaklaþýk % 25'i dil ve aðýz boþluðundaki tat hücrelerinin fonksiyon ve sayýsýndaki azalmaya baðlý olarak 4 temel tattan (acý, tatlý, tuzlu, ekþi) bir ya da daha fazlasýný tanýmlayamamaktadýr. Tat ve koku duyusundaki azalma, yenilen besinlerden hoþlanmamaya ve iþtah azalmasýna neden olarak beslenme durumu için risk yaratabilir. 2.Tükürük salgýsýnda azalma: Tükürük salgýsýnýn azalmasý sonucu ortaya çýkan kuru aðýz yakýnmasý besin alýmýný etkiler, yiyeceklerin yutumunu güçleþtirir. Kuru aðýz yaþlýlýðýn bir sonucu olmakla birlikte ilaçlarýn etkisi ile de geliþebilir. 3. Aðýz ve diþ problemleri: Diþ sayýsýnda azalma ve takma diþ kullanýmý bazý besinlerin parçalanmasýný ve çiðnenmesini zorlaþtýrýr. Çiðnemenin güçleþmesi tüketilen besin çeþidinde azalmaya neden olarak farklý besin öðelerinin alýmýný engelleyebilir. 4. Yutmada güçlük: Yemek borusunun kasýlma yeteneðinin yaþla birlikte azalmasý sonucu aðýzda çiðnenen besinlerin yutulmasý güçleþir. Bu güçlük, yemek yeme isteðini ve sýklýðýný azaltabilir. 5. Mide fonksiyonlarýnda azalma: Yaþla birlikte midedeki yiyeceklerin boþalma hýzýnýn azalmasý uzun süreli tokluk hissi yaratýr. Uzun süreli tokluk hissi, daha az besin tüketilmesine neden olarak yetersiz beslenme riski yaratabilir. Tüketilen besinlerin emilimini saðlayan enzimlerin aktivitesinde ve miktarýndaki azalma sonucu kalsiyum, demir, B12 vitamini ve folik asit gibi bazý besin öðelerinin emilimi azalýr. Bu durum kansýzlýk ve sinir sistemi hastalýklarý riskini artýrabilir. 6.Karaciðer ve safra fonksiyonlarýnda azalma: Safra enzimlerinin azalmasý sonucu özellikle yaðda eriyen vitaminlerin vücuttaki etkinliðinde düþme olur. Karaciðerden kan akým hýzý azalýr. 7.Barsak fonksiyonlarýnda azalma: Ýnce baðýrsaktaki deðiþiklikler sonucunda besin öðelerinin vücutta kullanýmý azalýr. 8.Baðýþýklýk sistemi fonksiyonlarýnda azalma: Baðýþýklýk hücrelerinin çoðalmasý yavaþlar, enfeksiyonlara karþý vücut direnci düþer. Yaþlýlýkta baðýþýklýk sistemindeki yetersizlikler sonucunda üst solunum yollarý enfeksiyonlarý ve diðer enfeksiyon hastalýklarý ile kanserlerin görülme sýklýklarý ve neden olduklarý ölümler artar. 9.Sinir sistemi fonksiyonlarýnda azalma: Sinir hücrelerindeki kayýp sonucu bilgi depolama, anýmsama gibi yeteneklerde azalma olur. Bunama ve depresyon en yaygýn görülen belirtilerdir. Bu deðiþiklikler besin alýmýný engeller. 10.Enerji metabolizmasý: Bazal metabolizma hýzý yavaþlar. Toplam enerji harcamasý ve buna baðlý olarak da kalori gereksinmesi azalýr. YAÞLILARDA BESLENME Besinler, içerdikleri besin öðeleri ve besin öðesi olmayan kimyasallar açýsýndan farklýdýr. Vücudun gereksinimi olan besin öðeleri ve diðer kimyasallarýn çeþit ve miktar olarak yeterli düzeyde saðlanabilmesi için deðiþik türde besinler tüketilmelidir. Öðünlerde farklý türde besinlerin tüketilmesi ile dengeli bir beslenme saðlanabilir. Besin çeþitliliðinin az olmasý bazý besin öðelerinin yetersiz alýnmasýna neden olabilir. HER GRUP BESÝNDEN GÜN- LÜK ALINMASI GEREKEN MÝKTAR 1-Süt ve süt grubu: 3-4 porsiyon (1 porsiyon= Bir orta su bardaðý süt veya yoðurt veya 2 kibrit kutusu peynir) 2-Et ve kuru baklagil grubu: 2 porsiyon (1 porsiyon=2 köfte kadar et veya 1 çay bardaðý kadar piþmiþ kuru baklagil) 3-Ekmek ve tahýl grubu: 6 porsiyon (1 porsiyon=6 dilim ekmek veya 3 dilim ekmek 1 kepçe çorba veya 4 yemek kaþýðý pilav) 4-Sebze ve meyve grubu: 5 porsiyon (1 porsiyon=orta büyüklükte meyve veya bir kâse salata veya bir kâse sebze yemeði Ulu Önder Atatürk'ün söylediði gibi, "Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu, o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaya hakký yoktur". Yaþlýyken nasýl davranýlmak istiyorsak,o þekilde davranabilmek dileðiyle Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü

10 HABER 10 Hýrsýzlýk için girdi, vaazdan etkilenip tövbe etti Arkadaþým iki bira içmekten bir þey olmaz dedi. 19 yaþýnda alkole alýþtým. Alkol etkisini yitirdikçe hap kullandým. Sonra esrar aldým. En son kokaine baþlayýnca kontrolümü yitirdim. Adam yaralamaktan hapse girdim. Hýrsýzlýk yaptým. Ýçimde hep bir vicdan azabý vardý. Ama gittiðim ortamlar bana kendimi unutturdu. Þimdi o günleri hatýrlamak bile istemiyorum. Normal çalýþsan bir ayda alacaðýn en fazla 2 milyar. Bir senede 200 milyar para kazanýrým ama milleti zehirleyeceðim. Bazen son bir iþ yap hayatýn kurtulsun diye þeytan vesvese veriyor. O zaman o gün kahvede duyduðum helal rýzýk sohbetini hatýrlýyorum. Umran hoca Rýzkýnýz için acele etmeyin, sabredin helalinden kazanýn. demiþti. Ahiret var diyorum durduruyorum kendimi. Bu sözler, 15 ay önce alkol ve madde kullanmayý býrakýp tövbe eden 36 yaþýndaki A.C. ye ait. Bir kahvehane sohbetiyle deðiþen hayatýný anlatýrken kötü arkadaþ kurbaný olduðunu söylüyor. Bir süre hýrsýzlýk yapan A.C., parasýz kaldýðý bir gün, cesaret artýrýcý ilaç kullanarak bir kahvehaneye girer. Niyeti bir cep telefonu çarparak geçimini saðlamaktýr. O sýrada kahvedekiler bir konuþmacýyý dinliyordur. Bir masadaki telefonlardan en pahalýsýný gözüne kestirir ve harekete geçer. Tam telefonu alýp dýþarý çýkacaðý sýrada gayri ihtiyari konuþmacýnýn sözlerine kulak kesilir: Rýzýklarýnýz yolunda eðer acele ederseniz haramdan alýrsýnýz. Eðer sabrederseniz bu rýzýk yine gelir ama helalinden gelir. Bu dünyadaki her þeyden sorumluyuz. O an içinde bir þeyler kopar. Vicdaný sýzlar ve telefonu usulca yerine Aðustos'ta ihracat yüzde 12.9 azaldý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Aðustos 2013, Dýþ Ticaret Ýstatistikleri'ni açýkladý. TÜÝK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2013 yýlý Aðustos ayýnda, 2012 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 12.9 azalarak 11 milyar 174 milyon dolar, ithalat yüzde 3.4 azalarak 18 milyar 191 milyon dolar olarak gerçekleþti. -DIÞ TÝCARET AÇIÐI YÜZDE 17 ARTTI- Aðustos ayýnda dýþ ticaret açýðý yüzde 17 artarak 5 milyar 997 milyon dolardan 7 milyar 6 milyon dolara çýktý. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2012 Aðustos ayýnda yüzde 68.1 iken, 2013 Aðustos ayýnda yüzde 61.4'e geriledi. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT YÜZDE 0.1 ARTTI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2013 Aðustos ayýnda bir önceki aya göre ihracat yüzde 0.1 artarken, ithalat yüzde 5.5 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2013 yýlý Aðustos ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 9.8 azaldý, ithalat yüzde 0.3 arttý. Microsoft tan þaþýrtan "iphone" teklifi Nokia, akýllý telefon sektöründe sadece yüzde 3 lük paya sahip olan Windows Phone iþletim sistemini güçlendirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor. Apple ýn ilk üç gün için 9 milyon iphone 5S ve 5C satmasý karþýsýnda cesareti kýrýlmayan Microsoft, eski iphone sahiplerine dikkat çekici bir teklifte bulundu. Microsoft, iphone 4S ve iphone 5 telefonlarýný Windows Phone telefonlarýyla deðiþtirmek isteyecek tüketicilere en az 200 dolar ödeyeceðini açýkladý. Yazýlým devi, birkaç hafta önce ABD li tüketicilere benzer bir teklif götürmüþ ve ipad sahiplerine bir hediye çeki karþýlýðýnda tabletlerini Microsoft maðazalarýnda takas etme þansý sunmuþtu. Mashable sitesine açýklama yapan bir Miscorosft yetkilisi, yapýlan teklifin Recycle for Rewards programý kapsamýnda olduðunu, bu program altýnda eski akýllý telefonlardan Xbox lara kadar birçok cihazýn teslim alýnarak yerine hediye çeki verildiðini belirtti. Analistler, ipad in ardýndan iphone 5S ve 5C ye karþý atýlan hamlenin cesaretli olduðunu belirtirken, kampanyanýn ne kadar baþarýlý olacaðý belirsiz. iphone 4 ve 3GS gibi eski modellerin takas edilemediði kampanya, ABD de 3 Kasým da sona erecek. býrakýr. Sohbet bittiðinde soluðu konuþmayý yapan Fatih Müftülüðü Aile Ýrþat Rehberlik Baþkaný Umran Kýlýçer in yanýnda alýr. Kýlýçer ile uzun uzun konuþan A.C., ertesi gün ilk iþ olarak sabah namazýna camiye gider ve tövbe edip Allah tan af diler. A.C., tövbe ettikten sonra da daha önce yaraladýðý kiþiden helallik ister. Þimdi helal yollardan para kazanarak ailesini geçindiren A.C., en büyük korkusunun 4,5 yaþýndaki oðlunun yanlýþ bir yola sapmasý olduðunu söylüyor. Oðlumu kötülüklerden uzak tutmak için gerekirse evimi taþýyacaðým Eski arkadaþ çevresiyle artýk görüþmediðini aktaran A.C., Allah beni o günlere dönmekten korusun. Ýþim 6 da bitiyorsa ben 9 a kadar çalýþýyorum ki beni eskiye döndürecek baþka yerlere gitmeyeyim. diyor. Oðlumu büyüdüðünde nasýl koruyacaðým diye bazen endiþeleniyorum. Onun çevresine dikkat edeceðim, aralýklý zamanlarda gidip kontrol edeceðim. Çevresinin kötü olduðunu anladýðým anda hemen baþka bir okula yazdýracaðým, olmadý evimi deðiþtireceðim. þeklinde konuþan A.C., 1994 te terör sebebiyle Siirt ten Ýstanbul a ailece göç etmek zorunda kalmýþ. Ýstanbul da iki olumsuz arkadaþ grubu arasýnda kalan A.C., Ýstanbul daki arkadaþým beni gece âlemlerine götürmeye baþladý. Ýki biradan bir þey olmaz sözüyle baþladýðým bira, 3 oldu, 6 oldu. Raký içtik. Sonra beni hapa alýþtýrdý. Esrar kullandým. Gün geçtikçe hep daha kötüye gidiyordum. Ailemin haberi yoktu. Daða çýkarmak isteyen 3 arkadaþým ise Hadi gel, örgüt bize ev ve araba verecek, bir amaç uðruna ölelim diyor ve bana bunlarý aþýlamaya çalýþýyordu. Sonra onlar daða çýktýlar, çok geçmeden ölüm haberleri geldi. ifadelerini kullanýyor.zaman Aleviler için baþka paket Demokratikleþme Paketi'nde, kamuoyunda sýkça tartýþýlan Alevilere iliþkin düzenlemelerin yer almamasý tepki çekti. Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, "Alevi açýlýmý konusundaki çalýþmalar devam etmektedir. Bu konu daha sonra kamuoyuna açýklanacaktýr" dedi. Twitter hesabýndan paketi deðerlendiren Bozdað, "Tarihi adým olan demokratikleþme paketi Baþbakanýmýz tarafýndan açýklandý. Hayýrlý olsun. Bu paket ilk deðil, son da olmayacaktýr. Alevi açýlýmý konusundaki çalýþmalar devam etmektedir. Bu konu daha sonra kamuoyuna açýklanacaktýr. Paket son deðildir, yenileri gelecektir" ifadelerini paylaþtý. -"AB MÜZAKERE BAÞLIKLARI KADAR ÖNEMLÝ"- Pakete iliþkin Bakan Baðýþ ve Bakan Çelik'ten ise þu yorumlar geldi: "Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ: "Paketin her maddesi AB müzakere baþlýklarý kadar önemlidir. Demokrasi ve özgürlük barajýnýn önündeki kapaklar artýk açýlmýþtýr. Demokrasimiz ve AB sürecimiz için önemli bir eþik aþýlmýþ, Türkiye ayaðýndaki prangalardan kurtulmak için yeni bir milada kapý aralamýþtýr." -"SÝYASET-TOPLUM ÝLÝÞKÝSÝNÝN DERÝNLEÞTÝRÝLMESÝ"- Kültür ve Turizm Bakaný Ömer Çelik: "Demokratikleþme paketinin genel stratejisi, sivil siyasetin güçlendirilmesi, siyasi meþruiyetin olgunlaþtýrýlmasý, siyaset-toplum iliþkisinin derinleþtirilmesi oluþturuyor. Toplumsal taleplerin siyasi temsile dönüþmesi esas bu stratejide." Kaplan: Sanki þüpheli paket Kaplan, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, AK Parti'nin çýraklýk döneminde 8 AB uyum paketinin çýktýðýný ifade ederek, "AKP kalfalýk döneminde kömür makarna paketleri gündeme damga vurmuþ. AKP ustalýk döneminde 4 adet paket çýkmýþ, bu da 5'ncisi adýna "Demokratikleþme Paketi' deniyor, bakalým içinden ne çýkacak?" dedi. Demokratik toplumlarda "eþitliðin pakete sýðmayacaðý, özgürlüðün paketlenemediði için paketten çýkmayacaðýný" anlatan Kaplan, þunlarý kaydetti: "Adalet terazide pakette deðil. Sanki þüpheli paket önlem güvenlik alýnmýþ, muhalif basýna kapatýlmýþ, akredite alýþkanlýðý sürüyor, içinden basýna özgürlük çýkar mý? Barýþ paketlere sýðmaz, ortaklaþmadýr, birlikte çözümdür; onurlu ve kutsal olan barýþ için taraflar vardýr, tek yanlý deðil. Paketten çýkacak olumlu yanlarý takdir ederiz, eksikleri teþhir ederiz, oyalama kandýrmaya da asla fýrsat vermeyiz." Kamu-Sen maçlarý baþladý Kamu Sen tarafýndan bu yýl 3.sü düzenlenen Halý Saha Futbol Turnuvasýnda Tekmen&Saltukder takýmý oldu. ya yükseldi. Grupta haftanýn bay geçeni ise gruplarda ilk maçlar tamamlandý. Tertip C grubunda ise maçlar oldukça zorlu geçti. Komitesi Baþkaný Ahmet Sözüdoðru, farklý kurumlardan 18 takýmýn mücedele ettiði turnuva- 2 yenerek grubun ilk hafta lideri oldu. Grupta Mimar Sinan&Cumhuriyet, Merkez YÝBO yu 7- da Sungurlu ve Osmancýk tan iki Dodurga dan diðer maçta ise Cezaevi Gençlik ile Osmancýk ise bir olmak üzere ilçe takýmlarýnýn katýldýðý Milli Eðitim takýmlarý gol düellosundan 3-3 lük turnuvada eðitim, saðlýk, tarým, adalet gibi meslek gruplarýndan kamu çalýþanlarýnýn katýldýðýný ðini alan takýmlar oldular. beraberlikle ayrýlarak ilk haftanýn tek beraberli- ve tam bir kamu mozaiðinin oluþtuðunu söyledimancýk Saðlýk, Ormancýlar önünde 9-2 lik gali- D grubunda ise takýmlar gol yaðdýrdý. Os- Turnuvanýn ilk haftasýnda oynanan sekiz biyetle ilk haftayý farklý kazanýp liderliðe yükselen takým oldu. Grubun diðer maçýnda ise Sun- maçýnda bol gollü geçtiðini belirten Ahmet Sözüdoðru, ilk hafta açlarý sonunda A grubunda gurlu Hürriyet takýmý, Dodurga takýmýný 8-5 lik Büget Köyü, B grubunda Milli Emlak&Afad, C skorla yenerek üç puanýn sahibi oldu. grubunda Mimar Sinan&Cumhuriyet ve D grubunda ise Osmancýk Saðlýk ýn liderlik koltuðuda oynanacak. Turnuvanýn ikinci hafta maç Gruplarda ikinci maçlar ise bu hafta sonunna oturduðunu söyledi. programý þöyle: A grubunda ilk hafta maçlarýnda Büget Köyü Ýlköðreti Okulu, Özel Ýdare önünde 5-1 lik Saat Büget Köyü - Sungurlu Türk Eði- 5 Ekim Cumartesi: galibiyetle ilk haftanýn lideri olurken grubun diðer maçýrda ise Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Saat Seydim Petrol&23 Nisan Ortatim Sen. Seydim Petrol&23 Nisan Ortaokulu nu 3-2 yenerek ilk maçýndan üç puanla ayrýldý. Grupta Saat Osmancýk MEM - Mimar Siokulu - Özel Ýdare. Sungurlu Türk Eðitimsen ilk haftayý bay geçti. nan&cumhuriyet Ortaokulu. B grubunda ise ilk haftanýn en farklý skorunu Saat Ormancýlar - Sungurlu Hürriyet. Milli Emlak&AFAD kazandý. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Milli Emlak&AFAD önünde 11- Saat Merkez YÝBO - Cezaevi Gençlik. 6 Ekim Pazar: 3 lük galibiyetle ayrýlarak üç puanla liderliðe Saat Kapalý Cezaevi - Mehmet Akif yükseldi. Grubun diðer maçýnda ise Kapalý Cezaevi, Adliye önünde 5-1 lik galibiyet ve üç pu- Saat Adliye - Tekmen&Saltukder. Ortaokulu. anla grupta üç puanýn sahibi olarak ikinci sýra- Saat Dodurga - Osmancýk Saðlýk. Füze ihalesi kararý yurt dýþýnda yanký buldu Dünyanýn önde gelen savunma sitelerinden ABD'li DefenseNews, Türkiye'nin kararýný deðerlendirdiði haber analizinde "Savunma analistleri ve Batýlý diplomatlar, Türkiye'nin Batýlý müttefikler için hem siyasi hem de askeri meydan okumalarý sunduðunu söylediler" dedi. -"NATO TARAFINDAN KORUNAN TÜRKÝYE ÝTTÝFAKIN KAYGILARINI GÖZARDI ETTÝ" -Ankara'daki bir NATO ülkesinin savunma ataþesinin "NATO varlýklarýnca korunan Türkiye, ittifakýn kaygýlarýný gözardý ederek nasýl dost olmayan bir ülke tarafýndan üretilecek bir hava savunma sistemini tercih eder?" yönündeki tepkisini de yansýtan DefenseNews, ABD'nin geçen Þubat ayýnda Ýran, Kuzey Kore ve Suriye gibi ülkelerle teknolojisini paylaþtýðý için CPMIEC þirketi için yaptýrým kararýný aldýðýný anýmsattý. -"NATO ÜLKELERÝ, MUHTEMELEN ÝÞBÝRLÝÐÝNÝ REDDEDECEK"- Çin þirketinin saðlayacak sisteminin Türkiye'de konuþlandýrýlmýþ NATO varlýklarýyla ne ölçüde entegre olabileceði meselesine de deðinen DefenseNews, uzmanlar, analistler ve yetkililere atfen NATO ile entegrasyonun pek olasý görünmediðini kaydederken Londra'daki bir Türkiye uzmanýnýn NATO ülkelerinin "muhtemelen Çinli sistemin Türkiye'deki ittifak varlýklarýyla entegrasyonu konusunda Türkiye ile herhangi bir iþbirliðini yapmayý reddedecekleri"ni söylediklerine dikkat çekti. -"ÞANGAÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ ÖRGÜTÜNE BÝR SELAM"- DefenseNews, haberinde "Türkiye'nin attýðý adým ayný zamanda ülkenin Batýlý müttefiklerine bir meydan okuma olarak da görülüyor" dedikten sonra NATO üyesi Avrupalý bir ülkenin Büyükelçisinin "Bu açýkça Þanghay Ýþbirliði Örgütü'ne bir selamdýr Ve NATO müttefiklerine, Türkiye'nin artýk eskiden gibi saðlam bir müttefik olmayabileceði yönündeki güçlü bir mesaj" görüþünü de yansýttý. -"HAYAL KIRIKLIÐINI YARATTI"- Türkiye'nin kararýný da deðerlendiren Financial Times gazetesi ise, "Ankara'nýn bazý NATO ortaklarýný þaþýrdýðýný ve hayal kýrýklýðýný yarattýðýný" belirttiði haberinde Türk yetkililerinin kararýnýn "teknik ve fiyat temelinde verildiðini" söylediklerini anlattý. Ancak Batýlý diplomatlarýn Ankara'nýn proje için Çin grubunü tercih etmesinin kendileri þaþýrttýðýný ve hayal kýrýklýðýný yarattýðýný söylediklerini de kaydeden gazete, ayný diplomatlarýn Çinli sistemin NATO'nýn savunma mimarisiyle entegre olmamasýndan endiþe duyduklarýna dikkat çekti. -"TÜRKÝYE YERLÝ SAVUNMA SANAYÝ- ÝNÝ GÜÇLENDÝRMEYE ODAKLANIYOR"- Ýngiliz gazetesi haberinde Ýngiliz savunma ve güvenlik düþünce kuruluþu Royal United Services Institute'ten Aaron Stein'ýn deðerlendirmelerine de yer verdi. Aaron Stein, ihalenin Türkiye'nin savaþ alanýnda test edilen teknolojiyi hýzla almak yerine kendi yerli savunma sanayini güçlendirmeye odaklandýðýný gösterdiði görüþünü dile getirdi.

11 SPOR 11 Baðlum maçý hazýrlýklarý baþladý Çorumspor'da transfer arayýþlarý sürüyor Ligin üçüncü haftasýnda deplasmanda Keçiören Baðlum Belediyespor ile karþýlaþacak olan Çorumspor bu maçýn hazýrlýklarýna dün Nazmi Avluca Sahasý'nda yaptýðý tek antrenmanla baþladý.okulda bulunan futbolcularýn katýlmadýðý antrenman teknik direktör Sunay Güneþ ve yardýmcý antrenör Gökhan karakuþ idaresinde ýsýnma hareketleri ile baþladý. Antrenmanýn ilk bölümünü çabukluða dayalý koþularla baþlayan kýrmýzý siyahlýlar bu bölümde metre depar çalýþmalarý yaptýlar. Çabukluk koþularýnýn ardýndan dar alanda baský ve pres çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlýlar dünkü çalýþmalarýný oyunsal formatta çalýþmalarla bitirdi. Kýrmýzý siyahlýlar bugün sabah saat 11.00'da Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaklarý tek antrenmanla Keçiören Baðlum spor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecekler. Kastamonuspor beraberliði sonrasýnda takýma acil takviye yapmayý kafasýna koyan Çorumspor yönetimi transfer arayýþlarýna devam ediyor. Ýskilip Belediyespor maðlubiyeti ardýndan iç sahada Kastamonuspor beraberliði kýrmýzý siyahlý yönetimi, teknik direktörün raporu doðrultusunda kadro takviyesine yöneltti. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak yaptýðý açýklamada bu sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn BAL liginde kalmasýnýn ilk hedefleri olduðunu ancak bekledikleri transferleri gerçekleþtirmeleri halinde ilk 5 için mücadele edeceklerini belirterek taraftarlara umut verdi. Baþkan Ispanak, anlaþmaya vardýklarý en son Niðdespor formasý giyen Faruk Temizel isimli bir forvet oyuncusunun bugün takýmla birlikte antrenmanlara baþlayacaðýný belirtirken Çarþambaspor'dan da stoper Gürcan Altýntaþ ile görüþmelerin sürdüðünü bu futbolcunun da büyük bir aksilik olmamasý halinde bir iki gün içinde Çorum'a geleceðini kaydetti. Ispanak Adanalý iki futbolcu ile görüþmelerinin ise yüksek fiyat istemeleri ile sona erdiðini sözlerine ekledi. SANTRAFOR GÖKHAN GÝTTÝ Çorumspor formasý ile iki maça çýkan ancak bekleneni veremeyen santrafor Gökhan Iþýldað ile yollar ayrýldý. Ýskilip Belediyespor ve Kastamonuspor karþýlaþmasýnda performansý beðenilmeyen Gökhan Iþýldað ile bir görüþme yapan kýrmýzý siyahlý yönetimin bu futbolcuya kendisine takým bulmasýný söylediði öðrenildi. ADNAN YALÇIN Ýþkur, Futsal'da iddialý Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn geçildiði ve katýlýmlarýn giderek arttýðý görülüyor. Bu anlamda turnuvada yer alacak il merkezi haricinde Ýskilip ve Alaca'nýn dýþýnda Sungurlu da Futsal Turnuvasý'nda yerini alacak. Futsal Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, dün Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya'yý makamýnda ziyaret ederken, baþkan Uzunkaya futsal turnuvasý hakkýnda genel bilgiler aldýðý Sadýç'a turnuvada en az bir takýmla yer alacaklarýný belirtti. Güzel bir organizasyon olacaðýna inandýðýný belirten Uzunkaya, organizasyonu yapacaklara da teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý için 25 Ekim'e kadar baþvurular devam ederken, Ýþkur da þimdiden turnuvada yerini alacak. Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ýn dün makamýnda ziyaret ettiði Ýþkur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, futsal turnuvasýna bir takýmla katýlacaklarýný dile getirirken, iddialý olacaklarýnýn da altýný çizdi. Turnuvanýn her yönüyle güzel geçmesi dileðinde bulunan Eyvaz, geçmiþte birçok futbol organizasyonlarýna katýldýklarýný ve bu organizasyonlarda derecelerinin de olduðunu belirterek Futsal Turnuvasý'nda da önce gruplarý daha sonra da elemeleri geçerek dereceye girmek istediklerini söyledi. Ýþkur Ýl Müdürü Eyvaz, spor ve sosyallik açýsýndan heyecan getirecek olan turnuvanýn düzenleyeceklere de þimdiden teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ Milli Eðitim Müdürlüðü'nden Futsal'a katýlým Aytekin Girgin'de turnuvada yer alacak Demek ki doðru transfer çok parayla yapýlmýyor! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta yaþanan ilk 5 haftanýn puan tablosu bu sözün þimdilik doðruluðunu kanýtlar gibi. Çorum Belediyespor'un da bulunduðu grupta zirvede ilk 5 içinde 2 tane geçtiðimiz sezon Bölgesel Amatör Lig ekiplerinin bulunmasý ve bu ekiplerin transfer döneminde yaptýðý transferlerin esemesi bile okunmazken transfer döneminde özellikle Erzurum Büyükþehir Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði, Ünyespor ve Çorum Belediyespor yaptýðý flaþ transferlerle dikkat çekti. Lig tablosuna bir baþka açýdan bakýldýðýnda ilk 5 haftalýk periyotta bu takýmlarýn yanlýþ transfer politikasý veya ilk 5 içinde yer alan Düzyurtspor, Orhangazispor, Manavgat Evrensekispor, 68 Yeni Aksarayspor ve Batman Petrolspor'un ise doðru transfer politikasý izlediði söylenebilir. Ýlk 5 haftalýk periyotun yanlýþ fikirler sunduðu sezon sonunun beklenmesi gerektiði fikri de kesinlikle doðru bir savunmadýr. BÖLGESEL LÝGDEN GELENLER HENÜZ YENÝLMEDÝ Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta göz ardý edilmemesi gereken çarpýcý bir gerçek ise ilk beþ takýmýn içerisinde 2 bölgesel ligden gelen ekibin henüz ligde yenilgi yüzü görmemesidir. Bölgesel Amatör Lig'den yükselen Düzyurtspor ligde lider durumda bulunurken ligin yenilgi yüzü görmeyen üç takýmýndan biri olarak dikkat çekiyor. Düzyurtspor 5 haftalýk ligde 3 galibiyet 2 beraberlik elde ederken rakip kalelere 11 gol atýp kendi kalesinde sadece 3 gol gördü. Düzyurtspor gibi geçtiðimiz sezon bölgesel Amatör Lig'den yükselen 68 Yeni Aksarayspor'da henüz yenilgiye tanýþmazken, Aksaray ekibi de 5 karþýlaþmayý 2 galibiyet 3 beraberlikle kapattý. Aksarayspor bu karþýlaþmalarda 5 gol atýp kalesinde 3 gol gördü. ADNAN YALÇIN Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç, önceki gün Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin'e bir ziyarette bulunarak Futsal Turnuvasý hakkýnda genel bilgi verdi. Sohbet havasýnda geçen ziyarette Milli Eðitim Ýl Müdürü Aytekin Girgin Futsal Turnuvasý'nýn Çorum'a heyecan katacaðýný ve sosyal aktivite olarak güzel þeylerin olacaðýna inandýðýný söyledi. GÝRGÝN'DEN GÖSTERÝ MAÇI ÖNERÝSÝ! Milli Eðitim Ýl Müdürlüðü bünyesinde birkaç takýmla turnuvada yer alacaklarýný belirten Girgin, talimatlarýný da bu yönde verirken, kendisinin de turnuvada forma giyeceðini belirtti. Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, son olarak turnuvanýn spor ahlakýyla, herkesin dostane duygular içerisinde maçlarýný oynamalarý yönünde geçmesini beklediðini belirtirken, turnuva baþlangýcýnda Zihinsel ve Bedensel Engelliler Okulu öðrencilerinin bir gösteri maçý yapmasý önerisinde bulundu. Organizasyon yetkilileri de bu öneriye sýcak bakarken, zihinsel ve bedensel engellilerin gösteri maçýnýn yapýlabileceðini belirttiler. Girgin, turnuvayý düzenleyecek olan Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans'a da teþekkür etti. SPOR SERVÝSÝ TÜFAD, Antalya'da toplantýda TÜFAD'ýn 2013 yýlý 3. Genel Merkez Yönetimi ve Þube Baþkanlarý toplantýsý Antalya Sirene Otel'de sürüyor. Toplantýya TÜFAD Çorum Þube Baþkaný Nihat Armutçu ve Yönetim Kurulu üyeleri Bilal Gökmen ve Yasin Aksoy katýlýyor. Toplantý arasýnda Çorum TÜFAD yöneticileri TÜFAD Genel Baþkaný Ýsmail Dilber ile görüþtüler. Görüþme sýrasýnda Genel Baþkan Ýsmail Dilber, Çorum TÜFAD þubesinin çalýþmalarý hakkýnda bilgi aldý ve yapýlan düzenlemeler ve kurslarla ilgili bazý bilgilendirmelerde bulundu. Çorum Þube Baþkaný Nihat Armutçu'da þube yönetimi olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi. SPOR SERVÝSÝ

12 Sakaryaspor galibiyeti unuttu! Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor, bu sezon oynadýðý son 3 maçý kaybetti.yeþil siyahlý ekip, kötü bir dönem geçiriyor. Son iki sezonda sürekli küme düþen Sakarya temsilcisi, Spor Toto 3. Lig'de oynadýðý ilk 2 maçý kazanarak liderlik koltuðuna oturdu.ligin 3'üncü haftasýndan itibaren Düzyurtspor, Batman Petrolspor ve Manavgat Evrensekispor karþýsýnda sahadan maðlup ayrýlan Sakaryaspor, 12'nci sýraya geriledi. Yeþil siyahlý ekip, Çorum Belediyespor'u maðlup ederek yükseliþe geçmek istiyor. Adnan Yalçýn 13. Adam Anlamak mümkün deðil Gaziantepspor karþýlaþmasýnda oynanan futbolun ardýndan, Batman Petrolspor maðlubiyetini anlamakta güçlük çekiyorum. Gaziantepspor karþýlaþmasý için motivasyon denen sihrin bu maçtaki güzel futbolun tam açýklamasý olduðunu düþünüyordum. Ancak Batman Petrolspor karþýlaþmasýnda alýnan maðlubiyet ise hangi cümlelerle açýklanýr bilmiyorum. Karþýlaþmayý radyodan dinledim. Batman taraftarý yapmadýðýný býrakmamýþ, Zeki baþkanýn maç sonu açýklamasýnda ise hakemin korkak bir yönetim gösterdiðini öðrendik. Eðer galip gelselerdi çok daha kötü þeyler olabileceðini Baþkan Zeki Gül'ün maç sonunda Radyo Gün'e yaptýðý açýklamalarýndan öðrendik. Bunlarýn hepsi olmuþtur olmamýþtýr demem ancak sen Gaziantepspor karþýlaþmasýndaki futbolunu oyna da bakalým rakip ne yapacak, hakem ne yapacak. Ufak bir araþtýrma yaptým Batman takýmýný kendi sahasýnda kaybettiðinde rakiplerine neler yapýyor diye. Ligin ikinci haftasýnda Hacettespor Batman Petrolspor'u Batman'da 3-1 yenmiþ. TFF sitesinden baktým Batman takýmýnda kýrmýzý kart falan görende yok. Birde maçýn oynadýðý hafta Batman gazetelerinin spor sayfalarýna baktým. Hacettesporlu futbolcularýn maç öncesi maç yemini eden görüntüsüyle 'Ýnandýlar, baþardýlar' diye bir haber yapýlmýþ yani yenilmelerine raðmen bizim maçýmýzda yaptýklarý gibi saldýrgan tavýrlarý olmamýþ. Peki o zaman neden bize karþý saldýrgan tavýrlar sergilediler. Bunu da anlamak mümkün deðil. Ancak sen Gaziantespor maçýndaki kadronu sahaya çýkarýrsan ve o maçtaki futbolunu oynarsan bu takýma yenilmezsin ben bunu bilirim, bunu söylerim. Tabi ki taþkýnlýklar olmuþtur ama dediðim gibi sen kazanda senin maçtan nasýl çýkacaðýný emniyet düþünsün. Bak Hacettespor hem üçlemiþ hemde çýkmýþ Batman'dan. SAHA SORUNU DOSTLUK TOPLANTISI ÝLE ÇÖZÜLMELÝ Çorumspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki saha sorunu acilen çözüme kavuþturulmalý. Ýki kulüp idarecileri bu sorunu saðduyu ile çözmeye çalýþmalý. Çözüm noktasýnda iki yönetim empati ile birbirine yaklaþmalý. Bana göre ortak bir basýn toplantýsý ile bu gerginliði sonlandýrmalýdýr. Gelelim yazýlý açýklamalar doðrultusunda iki kulübün anlaþamadýðý noktaya. Benim iki kulüp yönetimlerinin yazýlý basýn açýklamasýndan anladýðým kadarýyla Çorumspor yönetimi diyorki: Biz size iyi niyetimizi göstermek için Kýlýçcýoðlu'nu size sözleþmemizi erken fesh ederek verdik. Fakat sizden de bu sahada maçýmýzý oynayacaðýmýz yönünde taahhüt aldýk. Ancak siz bizi sezon açýlýþýmýzda dahi sahaya sokmadýnýz bu yüzden sizin saha bakýmda söyleminize inanmýyoruz.belediyespor yönetimide yazýlý açýklamalarýnda þunu diyor: Biz Çorumspor'u Kýlýçcýoðlu'na sokmayacaðýz demiyoruz. Ancak bu hafta yapýlan saha bakýmý nedeniye sahaya girilmemesi gerekiyor. Sonraki haftalarda Çorumspor maçlarýný KýlýçcýoðluStadý'nda oynayabilir. Çorumspor yönetimi Kýlýçcýoðlu'nu zamanýndan önce Belediyespor'a erken vererek iyi niyet adýmý attýðýný söylüyor. Tarihte bir yanlýþlýk yoksa 'te Çorumspor'un Kýlýçcýoðlu'nu kiralama tarihi sona eriyor. Belediyespor yönetimi o dönem bakým ve tadilat için Çorumspor yönetiminden sözleþmenin feshi için izin istiyor. Ne oluyorsa aslýnda o dönem oluyor. Þuanda ise Belediyespor yöneticileri yok öyle bir þey deseler de, Çorum Belediyespor stadý ele geçirdikten sonra Çorumspor'u buradan atmaya çalýþýyormuþ gibi bir görüntü kamuoyuna aksettiriliyor bilmiþ olsunlar. Peki, Çorumspor sözleþmeyi feshetmeyerek Dr. Kýlýçcýoðlu'ndan çýkmasaydý ve Çorumspor yönetimi de Çorum Belediyespor'a sahayý vermeseydi ne olacaktý. Aslýnda iki tarafýn bu empatiyi yapmasý gerekiyor ve birbirlerine saðduyulu yaklaþmalarý gerekiyor. Kusara bakýlmasýn ama her ne kadar Belediyespor yönetimi, bizle alakasý yok derse de belediyenin geçtiðimiz sezonda bir Çorumspor yöneticisine kýzarak Çorumspor alt yapýsýna dahi grup maçlarýna gitmesi için otobüs vermediði de biliniyor. Yani geçmiþte bazý sýkýcý olaylar yaþandýðý için iki kulüp içinde her ne konuþulursa veya ima dahi edilse karþý taraf bu söylemi diðer taraf hakkýnda olumsuz olarak kamuoyuna lanse edebiliyor. Ýþte bu yüzden bence iki kulüp yöneticileri bir dostluk toplantýsý yapmalý. BELEDÝYESPOR'A VARDA ÇORUMSPOR'A YOK MU? Son olarak þunu söylemeden yazýyý bitirmek istemiyorum. Belediyespor'a her yerden destek veriliyor verilmelide doðrusu bu. Ancak ne hikmetse ayný iþadamlarý veya baþka iþadamlarý Çorumspor adýný duyunca birden suratlarý ekþiyor. Sakýn burada Çorumspor'a verildi demagojisi yapýlmasýn destek verildiði dönemlerde kimlerin yönetimde olduðuna bakýlmalýdýr derim. Yani bu kýsýr çekiþme bitmezse. En büyük zararý Çorum futbolu görür. Hoþçakalýn Belediyespor ilk çalýþmasýný yaptý Batman Petrolspor karþýlaþmasýndan moralsiz dönen Belediyespor dün yaptýðý tek antrenmanla Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Sedat Özbað ve yardýmcý hocalarýn nezaretinde yapýlan haftanýn ilk antrenmanýna tüm futbolcular katýlýrken antrenman ýsýnma hareketleri ve 5'e 2 çalýþmasý ile baþladý. Sedat Özbað ve futbolcularý Batman Petrolspor karþýlaþmasýnýn moral bozukluðunu üzerlerinden atmaya baþladýklarý gözlenirken antrenmanýn ikinci bölümünde teknik patron Özbað iki yarý sahada ayýrdýðý takýmlara savunma hücum çalýþmasý üzerine bir taktik çalýþma gerçekleþtirdi. Taktik çalýþmada futbolcularýn pas almak için yanlýþ alanlara hareketlenmelerine müdahale ederek uyarýlarda bulunan Özbað, doðru pas tercihi ve doðru bölgelere koþu yapýlmasý yönünde çok daha dikkatli olmalarýný istedi. Dün yapýlan haftanýn ilk çalýþmasý tam sahada yapýlan taktik çift kale ile sona erdi. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý antrenmanla Sakaryaspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. ADNAN YALÇIN

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kurbanlýk sýkýntýsý yok Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý olmayacaðýný söyledi.

Kurbanlýk sýkýntýsý yok Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Çorum da kurbanlýk sýkýntýsý olmayacaðýný söyledi. Millete hakaret And ötekileþtiriyor Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin katýldýðý toplantýda demokratikleþ me paketini deðerlendirdi.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE

Çorum Fen Lisesi. Rektör Prof. Dr. ziyaret etti. SAYFA 2 DE Halk Saðlýðý da Futsal'da yerini alacak Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken... SAYFA 10 DA SGK

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015

MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 Cumartesi, 04 Temmuz 2015 Taþpýnar Muhasebe MALÝ TATÝL 1 TEMMUZ-20 TEMMUZ 2015 MALÝ TATÝL NEDENÝ ÝLE BEYAN VE ÖDEME TARÝHLERÝ UZAYAN BEYANNAME VE BÝLDÝRÝMLER BEYANNAME/BÝLDÝRÝM

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ

MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ MAHÇİÇEK TEN 2015 MÜJDELERİ Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ilçede görev yapan 128 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek 2014 ün değerlendirmesini yaptı. Geride kalan yılı birbirinden güzel

Detaylı

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor

Sýklýk Tabiat Parký. Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý. Atlas'tan parti içi muhalefete tepki! Özgürlük filosu yeniden Gazze'ye gidiyor Baðcý'dan, AK Parti'nin 13. kuruluþ yýlý mesajý Cahit Baðcý AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, yayýnladýðý basýn açýklamasýnda AK Parti'nin 13. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. Açýklamasýna, "14

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı