defolarýndan kurtulmaz"

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "defolarýndan kurtulmaz""

Transkript

1 Sungurlu da Futsal'da Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan düzenlenecek olan Futsal (Salon Futbol) Turnuvasý'na katýlýmlar giderek artarken, hedeflenen 64 takýmýn kýsa sürede yarýsýnýn geçildiði ve katýlýmlarýn giderek arttýðý görülüyor. SAYFA 11 DE 40 KURUÞ Aytekin Girgin'de turnuvada yer alacak SAYFA 11 DE Kadir Þimþek tarihi davayý Yargýtay'a taþýdý Müteahhit Hasan Çalýþ ve Halil Ýbrahim Çalýþ'ýn Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü tarafýndan kendilerinden "icbarlý irtikap" yolu ile rüþvet istendiði þeklinde ki iddialarý sonrasýnda açýlan davanýn 8. duruþmasý geçtiðimiz hafta yapýlmýþ ve mahkeme Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün de aralarýnda bulunduðu sanýklarýn beraatine karar vermiþti. Davacýlardan Kadir Þimþek ise yerel mahkemenin kararýný Yargýtay'a taþýdý. Kadir Þimþek'in dün temyiz dilekçesini yetkili makamlara verdiði öðrenildi. Þimþek'in Yargýtay'dan gelecek sonuca göre de Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kuruluna baþvuruda bulunacaðý da belirtildi. MHP'den "Demokrasi Paketi"ne tepki! "Sadece eleþtirerek demokrasi defolarýndan kurtulmaz" Ýþkur, Futsal'da Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Bugün TV'de Faruk Mercan, Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Gazeteci Yazar Adem Yavuz Arslan ve Bugün Televizyonu Ankara Temsilcisi Tarýk Toros'un canlý yayýn konuðu oldu. Uslu, 24. Dönem 4. yasama yýlýný Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün mecliste yaptýðý konuþmayý ve Demokratikleþme Paketini deðerlendirdi. SAYFA 9 DA MHP Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"ne tepki gösterdi. Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin her haliyle millet adýna büyük bir utanç vesikasý olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Öyle bir demokrasi paketidir ki hazýrlanýrken dahi kimsenin fikri sorulma mýþtýr. SAYFA 3 TE Kimse Yokmu Derneði'nden kurban standý iddialý 8 Kasým'da baþlayacak olan Futsal Turnuvasý için 25 Ekim'e kadar baþvurular devam ederken, Ýþkur da þimdiden turnuvada yerini alacak. Futsal Turnuvasý Genel Koordinatörü Mustafa Sadýç'ýn dün makamýnda ziyaret ettiði Ýþkur Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, futsal turnuvasýna bir takýmla katýlacaklarýný dile getirirken, iddialý olacaklarýnýn da altýný çizdi. SAYFA 11 DE "Ýlçe hastanelerinin saðlýk ocaðýna dönüþtürülmesi söz konusu deðil" "12 milyon 300 bin imza karþýlýðýný buldu" SAYFA 5 TE BELEDÝYE BAÞKANIM Kimse Yokmu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç derneðin bu yýl 100'ü aþkýn ülkede, toplam 300 bin ihtiyaç sahibi ailenin kurban sevincine ortak olmaya hazýrlandýðýný ifade etti. Çorum merkezde açýlan kurban standýnda çalýþmalar hakkýnda tanýtým faaliyetleri yapýlýrken, baðýþlarda kabul ediliyor. SAYFA 9 DA Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda "Demokratikleþme Paketi"ni deðerlendirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan demokratikleþme paketinin olumlu ve gerekli adýmlarý içerdiðini ancak bazý ilavelere ihtiyaç olduðunu kaydeden Ahmet Saatçi, "Özgürlüklerin önünü týkayan, antidemokratik ve darbe kalýntýsý yasaklarýn ortadan kaldýrýlmasýna olanak saðlayan, hedefler içeren paketin devlet ile milletin kaynaþmasýný hýzlandýracaðýný, demokratik devlet, özgür birey yolunu da kýsaltacaktýr. SAYFA 3 TE Memduh Tuluk "Saðlýkta baþarý saðlýk çalýþanlarýnýn olaðanüstü gayretlerinin eseridir" Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi eðitim yýlý açýlýþ törenine katýldý. Törende konuþan ve týp eðitimin çok önemli olduðunu ve kendisini sürekli yenilemesi gerek bir alan olduðunu söyleyen Agah Kafkas, " Üniversite eðitimi bizim önem verdiðimiz bir konudur. SAYFA 7 DE Yasalar gereði iþ yerimin önünde hiç iþe yaramayan ve park yasaðý olan küçük bir alana diktiðim çamlarýn sökülüp, tabana serdiðim yeþil halýda emrinizce kaldýrýldý. Gazeteden çýkan haberden hemen sonra görevli personeliniz müdür ve amirlerinize verilen çok acil emirle bu yere gereðini yapýn eski haline getirilsin bilgisini aldým iþ yerime gelen görevliden. SAYFA 6 DA TYP'de 526 kiþi istihdam edilecek SAYFA 3 TE KKSM, yeni döneme merhaba dedi SAYFA 7 DE

2 ELEMAN ARANIYOR Çamaþýr Dünyasýnda çalýþacak BAYAN elemanlar aranýyor. bizimle çalýþmak isterseniz Adres: Yeniyol mah. HAMAM SK. NO :6 (ALÝ PAÞA KADINLAR HAMAMI KARÞISI) Müracaat: Kiralýk Yemekhane Ulukavak Mahallesi Söðütevler Caddesi No 105 de bulunan Yemekhane bütün ekipmanlarý ile birlikte kiralýktýr. Müracaat: Satýlýk Hyundaý Ruhsat sahibinden 2007 Model 130 Bin Km. Dizel Hyundai satýlýktýr. Araç Gri Renk de olup Klimalý, Hidrolik Direksiyon, ASR, Sis farý ve 4 Cam Otomatik dir. Müracaat Tel: HABER Müftülük Kurban Bilgilendirme Stantlarý açtý Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan düzenlenen Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonuna yardýmcý olmak amacýyla, Hürriyet Parký ve Ulu Camii avlusunda Vekâletle Kurban Kesim bilgilendirme standý açtý. Vekaletle Kurban Kesim stantlarýnda her gün saat arasýnda din görevlileri vatandaþlarý Vekaletle Kurban Kesimi ile ilgili bilgilendirip, taleplerini yerine getiriyorlar. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, kesilen kurbanlarýn etlerinin, yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, Kur'an Kursu ve öðrenci yurtlarýnda barýnan öðrencilere, yurtdýþýnda ise öncelikle açlýk, yoksulluk ve iç çatýþmalarýn yoðun olduðu Afrika, Afganistan, Pakistan, Arakan baþta olmak üzere Orta Asya, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri ve Kafkasya'daki kardeþlerimiz olmak üzere 65 ülkede ve 100 bölgede vatandaþlarýn adýna ulaþtýrýlacaðýný ifade ederek, Vekaletle Kurban Kesim Stantlarýnýn 14 Ekim 2013 tarihine kadar açýk kalacaðýný, vatandaþlarýn Vekaletle Kurban Kesim taleplerine açýlan stantlarda din görevlileri tarafýndan yardýmcý olacaðýný belirtti. Aþýk, Vekaletle Kurban Kesim ücretlerinin tüm masraflar dâhil yurt içinde 550 TL, yurt dýþýnda 380 TL olduðunu da hatýrlattý. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 05:05 Güneþ : 06:30 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:52 Akþam : 18:31 Yatsý : 19:49 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 38. Hafta Bir müslümanýn, hayýrlý bir sözü öðrenip öðretmesi ve onunla amel etmesi, bir senelik ibâdetten hayýrlýdýr. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ANNACINA ALMIÞ KOCA BERÝD'Ý Annacýna almýþ koca Berid'i Farýdý da deli gönlüm farýdý Hazret Nuh'tan beri kimler var idi Nuh'un tufanýný bilin mi meþe Anacýna almýþ koca ardýcý Baþýna yaðar da boranla gýcý Gittin Kâbe'ye de oldun mu hacý Ol Beyt-Þerif'e yüz sürdün mü meþe Þu meþenin bin incecik yolu var Sayamadým yüz bin türlü dalý var Þu dünyanýn yüz bin türlü hali var Þu dünyanýn halinden bilin mi meþe Karac'oðlan der, bu da böyle olsun Baþýndaki kuru dalýn göðersin Senin bahþýþýný Bertiz'li versin Ol Bertiz'in halini da bilin mi meþe ELEMAN ARANIYOR Pastanemizde çalýþtýrýlmak üzere bay - bayan garson alýnacaktýr Cevherzade Müracaat: Fatih Caddesi Þubesi Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý 5. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat 4 numara 44 de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü 4. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: TÜTEV'den Rektör Alkan'a ziyaret Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi Onursal Baþkaný Osman Altýkardeþ, orum Þube Baþkaný Atak Gevher ve beraberindeki heyet Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, kýsa sürede büyük mesafeler kateden üniversitenin bölgede, ülkede farkýndalýk oluþturarak, dünyanýn pek çok üniversitesi tarafýndan da iþbirliði için tercih edilmeye baþlandýðýný belirtti. Üniversitede yapýlan çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getiren TÜTEV yetkilileri, Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar dilediler. Fatih AKBAÞ Yýl: 9 Sayý: EYLÜL 2013 ÇARÞAMBA ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Üniversitede Akademik Yýl 7 Ekim'de açýlýyor Hitit Üniversitesi akademik yýlý açýlýþ töreni, 7 Ekim 2013 Pazartesi günü saat 10.00'da Fen Edebiyat Fakültesi Spor Salonu'nda gerçekleþtirilecek.saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayacak program davetlilere müzik dinletisinin sunulmasýnýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan bir açýlýþ konuþmasý yapacak akademik yýlý açýlýþ dersini ise Merkez Bankasý Baþkan Yardýmcýsý Necati Þahin verecek. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Hukuk Danýþmanlarý: Bahadýr Ömer YÜCEL Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Uður ÇINAR Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR KARACAOÐLAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 1,973 1,986 EUR 2,662 2,68 STERLiN 3,135 3,19 JPY YENi 0,0196 0,02 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ABALI ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. BAHABEY CAD. NO:105 GÜNEÞ ECZANESÝ TEL: GAZÝ CAD. 77/D - PÝRÝ BABA Ç. KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER 3 "12 milyon 300 bin imza karþýlýðýný buldu" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Þube Baþkanlarý ve Ýl Temsilcilerinin katýldýðý basýn toplantýsýnda "Demokratikleþme Paketi"ni deðerlendirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan demokratikleþme paketinin olumlu ve gerekli adýmlarý içerdiðini ancak bazý ilavelere ihtiyaç olduðunu kaydeden Ahmet Saatçi, "Özgürlüklerin önünü týkayan, antidemokratik ve darbe kalýntýsý yasaklarýn ortadan kaldýrýlmasýna olanak saðlayan, hedefler içeren paketin devlet ile milletin kaynaþmasýný hýzlandýracaðýný, demokratik devlet, özgür birey yolunu da kýsaltacaktýr. Paketin kamu görevlileriyle ilgili boyutu yýllardýr beklenen ve istenen hususlarý kapsamaktadýr. Memur-Sen'in yýllardýr kararlý bir þekilde mücadele ettiði, talep ettiði ve eylemlilik süreci geliþtirdiði, son olarak da sivil itaatsizlik eylemiyle yasaða fiilen son verdiði, kamuda baþörtüsüne özgürlük konusunun pakette yer almasý Memur-Sen'inin baþarýsý olarak kabul edilmedir. Bu noktada baþörtüsüne özgürlük talebine imza atan 12 milyon 300 bin vatandaþýmýza bu imzalarýn toplanmasýný gerçekleþtiren Memur-Sen teþkilatýna ve baþörtüsü yasaðýna son verecek düzenlemeyi gerçekleþtirecek siyasi iradeye tüm vatandaþlar adýna teþekkür ediyoruz" dedi. Paketi Türkiye'nin demokratikleþmesinin önündeki prangalardan kurtulmasýnda çok önemli bir adým olarak deðerlendirdiklerini ifade eden ve biri mevcut yasaklarý sona erdirmek diðeri talep edilen özgürlükleri hayata geçirmek þeklinde iki ana çerçevesinin olduðunu kaydeden Saatçi, "Hala kurtulmamýz gereken yasaklarýn ve kavuþmamýz gereken özgürlükler bulunmaktadýr. Paketin, eksik yönlerini öne çýkarmak yerine daha fazlasýný isteyerek demokratikleþme iradesine katký sunmanýn önemli olduðunu düþünüyoruz. Sayýn baþbakanýn açýkladýðý paketle artýk 30 yýlý aþkýn bir süredir baþörtüsü üzerinden haklarý gasp edilen, ötekileþtirilen, yok sayýlan bu ülkenin kadýnlarý çalýþma hayatýnda daha fazla yer alacaklar. Kadýn eþitliði saðlanacak ve baþörtüsüyle görev yapan kadýnlar, kamuda yeni kariyer hedefleri geliþtirecek. Türkiye'nin ufkunu deðiþtirecek bir yarýþa girecekler. Bunun bir yansýmasý da olacak. Artýk meclis, baþörtülü milletvekillerine kapýsýný açacak ve onlara geçmiþte yapýldýðý gibi hadleri bildirilemeyecek. Kýlýk kýyafet yönetmeliði deðiþtiðinde ve baþörtüsüne özgürlük hukuken teminat altýna alýndýðýnda, Türkiye sadece 82 model militarist bir yönetmelikten kurtulmuþ olmayacak. Çok daha önemlisi özgürlükçü, insan haklarýna ve insan onuruna daha fazla önem veren yeni ve yýkýlmaz bir demokratik iradeyi de hayata geçirmiþ olacak. Bu noktada, asra yaklaþan bürokratik vesayetin yýkýlýþýna ve özgürleþtirici yeni devlet anlayýþýnýn inþasýna katký saðlayan ve öncülük eden baþta sayýn baþbakan olmak üzere hükümete ve bu sürece katký verenlere teþekkür ediyoruz" þeklinde kaydetti. Yargý, silahlý kuvvetler ve emniyet mensuplarýnýn baþörtüsü kapsamý dýþýnda tutulmasýný doðru bulmadýklarýný belirten Saatçi, "Baþörtüsü özgürlüðünün kapsamýna yargý, silahlý kuvvetler ve emniyet mensuplarýnýn alýnmamasý adalet ve eþitlik ilkeleriyle çeliþmektedir. Bu hizmetleri baþörtülü yürütmenin de hiç kimsenin hukukuna ve hakkýna zarar getirmeyeceði bilinmelidir" dedi. Paketin özellikle "geleceðin Türkiyesi" adýna umutlarý artýran baþlýklarýndan birisinin okullardaki andýn uygulamasýnýn kaldýrýlmasý olduðuna dikkat çeken Saatçi, "Memur-Sen olarak, ilkokulda çocuklarýmýza her sabah okutulan andýmýzýn kaldýrýlmasý gerektiðini ifade etmiþ ve bunun hem pedagojik hem de demokratik gerekçelerini sürekli dile getirmiþtik. Bu ülkenin çocuklarýný olduðu gibi kabul etmeyen, kimliklerini kendi zihinlerinde tartýþýlýr haline getiren bu ritüelin toplumun birleþmesine deðil ayrýþmasýna neden olduðunu da defalarca belirttik. Daha da ötesi çocuklarýn her sabah okumak zorunda býrakýldýðý andýn içeriði ayrýþtýrma ve ötekileþtirme manifestosudur. Andýmýzýn kaldýrýlmasýnýn ülkemizin her hangi bir etnik grubuna zarar vermek ya da yarar saðlamak sonucunu içermediðini, aksine and içindeki kavramlarýn ne anlama geldiðini dahi bilmeden söylemek zorunda býrakýlan çocuklarýmýzýn özgürlüklerine saygý duyma ve onlarý özgürlükle tanýþtýrma sonucunu içermektedir" þeklinde belirtti. Toplantý ve gösteri yürüyüþü maddesine de deðinen Saatçi, "Toplantý ve gösteri yürüyüþü hakkýna iliþkin mevcuttaki sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý ve katýlýmcý bir yöntem geliþtirilmesi, yardým toplama konusundaki tekelin kaldýrýlmasý, kiþisel verilerin korunmasý konusunda Anayasal güvencenin yasayla uygulanýr hale getirilmesi, dini inanýþ ve yaþayýþý dolayýsýyla kiþiye yönelik hak ihlallerinin cezalandýrýlmasý, nefret suçlarýnýn kapsamýnýn geniþletilip cezalarýnýn artýrýlmasýný da demokratikleþme paketinin diðer önemli adýmlarý olarak kabul ediyoruz" dedi. Siyaset hakkýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi ve sivil siyaset zeminin kuvvetlendirilmesi amacýyla siyasi partiler kanununda yapýlacak deðiþikliði de deðerlendiren Saatçi, "Siyasi partilere üye olabileceklerin kapsamýnýn geniþletilmesini çok önemli bir adým olarak görüyoruz. Ancak bu önemli adým çok önemli bir eksiði de barýndýrýyor. Ülkemizin yetiþmiþ insan kaynaðý profilinin önemli bir bölümünü oluþturan kamu görevlilerine yönelik siyaset yasaðýnýn sona erdirilmemesinin makul ve hukuki hiçbir gerekçesi olmadýðýna inanýyoruz. Bu nedenle gerekirse mini bir Anayasa paketi hazýrlanarak Anayasanýn 68. Maddesindeki kamu görevlilerine yönelik siyaset yasaðý deðiþtirilmeli ve kamu görevlileri siyaset kurumuna kazandýrýlarak siyasetin çözüm üretme kapasitesi artýrýlmalýdýr. Diðer taraftan bir emek örgütü olarak paketin içeriðinde sendika üyeliðine iliþkin yasaklarýn ve sýnýrlamalarýn kaldýrýlmasý yönünde bir hükme yer verilmesinin, sivil toplum ve katýlýmcý demokrasi açýsýndan elzem olduðunu, bunun gerçekleþmesi için pakete yönelik meclis çalýþmalarý sýrasýnda giriþimlerde bulunacaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi Ýlahiyat öðrencileri Ýskilip'i gezdi Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðrencileri Ýskilip'in tarihi, turistik ve kültürel mekânlarýný gezdiler. Öðrenci kafilesi ilk olarak Ýskilip'te Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini, yapýlan arasta ve çarþýlarý, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesini, Ýskilip Kalesini, Kral Mezarlarýný, Þeyhyavsi Cami ve Türbesi ile Bedri Rahmi Sürekli Sergi Salonunu gezdiler. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer misafir öðrencilerle yakýndan ilgilenerek Belediye Kültür Yayýnlarý kapsamýnda bastýrýlan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi kitabýndan hediye etti. Yasin YÜCEL MHP Ýl Baþkaný Av.Ercan Daþdan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"ne tepki gösterdi. Baþbakan Erdoðan tarafýndan açýklanan "Demokratikleþme Paketi"nin her haliyle millet adýna büyük bir utanç vesikasý olduðunu belirten MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, "Öyle bir demokrasi paketidir ki hazýrlanýrken dahi kimsenin fikri sorulmamýþtýr. Aksine PKK'nýn emrivakilerini, tehditlerini ve kan tutkusunu tatmine yönelik olarak kaleme alýnmýþtýr. Bu paketin PKK ile yapýlan pazarlýklarýn sonucu olduðu apaçýk ortadadýr. Demokratikleþme paketinin milletimizin yüzünü güldüreceðini, darbecilerin de uykusunu kaçýracaðýný söylenmektedir. Ancak açýklanan paketten yüzü gülecek, içten içe sevinecek bölücü zümre ve küçük bir Hitit Üniversitesinde "TÜBÝTAK Üniversite Bilgi Günleri Etkinliði" yapýldý. TÜBÝTAK, ulusal ve uluslararasý akademik araþtýrmalara ve MHP'den "Demokrasi Paketi"ne tepki! azýnlýk dýþýnda hiçbir vatan evladý yoktur. Türk milleti yoktur, büyük milletimizin beklentilerinden hiçbir tanesi yer almamýþtýr. Sözde demokratikleþme ve reform kýlýfýyla Türk milletine pazarlamaya çalýþtýðý bu paket, özünde PKK'nýn yýllardýr beklediði hain isteklerin bir kýsmýdýr. Sözde demokratikleþme paketinde yer alan konu baþlýklarýnýn tartýþmaya açýk yönleri ve az da olsa olumlu görülebilecek yanlarý vardýr. Ancak paketin tümüne odaklandýðýmýzda PKK'nýn ve Ýmralý canisinin her tarafýna nüfuz ettiði, her yerine sindiði ve her satýrýný mühürlediði meydana çýkacaktýr. Türk Milliyetçileri olarak sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceðiz ve asla PKK'ya milletimizin peþkeþ çekilmesine asla müsaade etmeyeceðiz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi TYP'de 526 kiþi istihdam edilecek TÜBÝTAK, destek programlarýný anlattý ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 50 kamu kuruluþu iþbirliði ile "Toplum Yararýna Program (TYP)" uygulanacak. Daha önce Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) olarak düzenlenen bu programlarýn ismi, çýkarýlan yönetmelik ile Toplum Yararýna Program (TYP) olarak deðiþtirilmiþti. ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz yaptýðý açýklamada TYP hakkýnda bilgi verdi. 27 Eylül 2013 tarihinde imzalanan protokollerle, il genelinde toplam 526 kiþinin TYP kapsamýnda istihdam edileceðini ve programlarýn 21 Ekim 2013 tarihinde baþlayacaðýný belirten Eyvaz, "Normal þartlar altýnda bu programlarýmýzýn süresi 9 ay olabilmesine raðmen birçok belde belediyemizin 2014 yerel seçimlerinde belediye statülerini kaybedecek olmasýndan dolayý, bu beldelerimizde programlar tarihinde sonlandýrýlacaktýr. Ayrýca, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nde uygulanacak olan program da okullarýn yaz tatiline girecek olmasý nedeniyle tarihinde sonlandýrýlacak. Programlarýn konusu "Aðaçlandýrma, Çevre Düzenlemesi, Altyapý Çalýþmalarý, Temizlik" olup, katýlýmcýlara bu iþler yaptýrýlacak, program süresince asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak ve katýlýmcýlarýn ücretleri ile SGK primleri ÝÞKUR tarafýndan finanse edilecek. Baþvurular, 7 Ekim 2013-Pazartesi gününe kadar (7 Ekim dahil) alýnacak olup, yönetmeliðe göre katýlýmcýlarýn yüzde yirmisi, ÝÞKUR tarafýndan dezavantajlý gruba giren iþ arayan kiþilerden belirlenecektir. Kalan yüzde seksenlik kontenjanlarda, fazla baþvuru olmasý halinde her kurum için ayrýca noter tarafýndan kura çekiliþi yapýlarak katýlýmcýlar belirlenecektir. Ancak, Çorum Valiliði ve Ýl/Ýlçe Müftülüklerindeki programlarda katýlýmcýlarýn tamamý baþvuranlar arasýndaki dezavantajlý kiþilerden kurasýz belirlenecek. Durumu baþvuru þartlarýna uyan ve program kapsamýnda çalýþmak isteyen vatandaþlarýmýzýn 07 Ekim 2013 Pazartesi gününe kadar (7 Ekim dahil), ÝÞKUR Ýl Müdürlüðüne veya Hizmet Noktalarýna þahsen gelerek ya da internet adresinden iþ arayan giriþi yaptýktan sonra "Online Ýþlemler? Kurs? Kurs Bilgileri" kýsmýndan sistem (program) numarasýný yazýp seçerek baþvuru yapmalarý gerekmektedir. Katýlýmcýlarýn seçiminde, ilgili kurumun bulunduðu yerde ikamet edenlere öncelik verilecektir. Ayrýca, son bir yýl içerisinde TYP (yada TYÇP)'den toplam 9 (dokuz) aydan az faydalanmýþ olanlar, (tekrar baþvuru yapýp kurada çýktýklarý takdirde) toplam 9 aya tamamlanacak þekilde bu programlardan faydalanabileceklerdir" dedi. Programlara baþvuru þartlarý ise þunlar: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 18 yaþýný tamamlamýþ olmak, açýköðretim hariç öðrenci olmamak, kamudan emekli, malul, dul, yetim vb. aylýðý almamak, son bir yýl içerisinde yüklenici kurumun çalýþaný olmamak, son altý ay içerisinde ÝÞKUR'un diðer programlarýndan (Kurs, Giriþimcilik veya Ýþbaþý Eðitim) faydalanmamýþ olmak, son bir yýl içerisinde Toplum Yararýna Programlardan (TYP veya TYÇP) dokuz aydan az faydalanmýþ olmak. Fatih AKBAÞ bilim insanlarýna çeþitli programlarý aracýlýðýyla vermiþ olduðu destekler hakkýnda bilgi vermek amacýyla Rektörlük Konferans Salonu'nda, dün "TÜBÝ- TAK Üniversite Bilgi Günleri" etkinliði gerçekleþtirildi. Proje Koordinasyon Birimi Baþkaný Mehmet Aydýnkal'ýn açýþ konuþmasýný yaptýðý etkinlikte, TÜBÝTAK Araþtýrma Destek Programlarý Baþkanlýðý (ARDEB) yetkilileri Uzman Arzu Kepoðlu ve Uzman Safiye Gündoðdu, Ulusal-Akademik Ar-Ge destekleri ve Sosyal ve Beþeri Bilimler Araþtýrma Destek Gurubu'na (SOBAG) iliþkin sunum yaptýlar. SOBAG'a iliþkin yapýlan sunum da proje destek programlarý, proje baþvurularýnýn deðerlendirilmeleri ve proje baþvurularýnda nelere dikkat edilmesi gerektiði anlatýldý.haber Servisi

4 HABER 4 Ajans Press, Karadeniz'de 60 yýldýr medya takibi konusunda uzmanlaþan Ajans Press, Karadeniz Bölge Müdürlüðünü açtý. Samsun, Çorum, Amasya, Çankýrý, Sinop, Kastamonu, Bartýn, Karabük ve Zonguldak illerinin baðlý olacaðý müdürlüðün baþýna Erhan Altýparmak atandý. Altýparmak, yerel yayýnlarla yaptýðý anlaþmalar sayesinde yayýnlarýn ayný gün Ajans Press genel merkeze ulaþmasýný ve ulusal gazeteler ile birlikte okunarak iþ dünyasýna servis edilmesini saðlýyor. Böylelikle Karadeniz yerel yayýnlarýnýn, ulusal platforma taþýndýðýný belirten Altýparmak, bu çalýþmanýn bölge yerellerinin reklam gelirlerine de etki edeceðinin altýný çizdi. Yayýnlarýn yaný sýra, bölgede birçok kamu ve özel sektörden lider þirketler, þimdiden Ajans Press abonesi olmuþ durumda. Türkiye genelinde 3 bin yazýlý basýn takip edildiði için, bu kurumlar, Edirne'den Ardahan'a herhangi bir yayýnda kendileri ile ilgili bir haber çýktýðý anda ayný gün haberdar olabiliyorlar. Ajans Press aboneleri ayný hýzda tv, internet ve sosyal medya takibi de yaptýrabiliyorlar. Yasin YÜCEL ÇODÝMDER Diyanet çalýþanlarýyla buluþacak Çorum Diyanet Mensuplarý Derneði (ÇODÝMDER) Baþkaný Adem Duru, 1-7 Ekim'in "Camiler ve Din Görevlileri Haftasý" olmasý nedeniyle basýn açýklamasý yaptý. Yeryüzünde Kâbe'yi Muazzama'nýn bir þubesi durumunda olan camilerin, inanan insanlarý hiçbir ayýrýma tabi tutmadan, protokol sýrasý gözetmeden bünyesinde toplayan, sevginin, saygýnýn kazanýldýðý, kâmil manada insan olmanýn yollarýnýn öðrenildiði, âdete kiþiyi Allaha ulaþtýran bir pusula konumundaki kutsal yerler olduðunu kaydeden Adem Duru, "Hafta vesilesiyle camilerimizde görev yapan "Peygamber Varislerinin" toplumumuz için bir çimento görevi üstlendiklerini idraklere sunmak istiyorum. Din Görevlileri bütün din görevlilerinin ortak adý 'imam' bütün manasý içinde gizli, önder. Namaz zamaný cami açan, namazdan sonra kapayan deðil, ömür boyu kapýsýný da, gönlünü de insanlýða açýk tutan kiþi. Allah Resulü varken kimse 'imam' olmadý. Çünkü O 'imamdý' Saðlýðýnda bu emaneti ümmetin en faziletlisi aldý. 'Sýddýk' ismi ondan kaldý. Gazali imamdý, Ebu Hanife imamdý. Ýmamlýk bir meslek midir? Öyle ise ulaþýlacak en yüce meslek. Mihrapta, rahlede, kürsüde, ama her zaman milletin önünde. Ýmam günah listesi tutan deðil, günahlarý, yýkayandýr. Cehennem'e odun deðil, Cennete kâmil insan hazýrlayandýr. Ýmam, sarýðý gibi gönlü de ak olan insandýr. Evlenecek gençlere dünürcü, düðünlerde, nikâhlarda, sünnetlerde duacýdýr. Yeni doðan bebeðin kulaðýna ezan okuyan, sekarat halinde hastanýn baþýnda Yasin okuyan, musallada cenaze kýldýran, kabirlere yerleþince telkin veren, hep imamdýr" dedi. Hafta vesileyle Diyanet çalýþanlarýyla yemekli bir toplantýda buluþacaklarýný ifade eden Duru, "Camileler ve Din Görevlileri Haftasý'nýn insanýmýz, toplumumuz ve din hizmeti veren din görevlileri için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak'tan niyaz ederim" diyerek açýklamasýný tamamladý. Yýlmaz MERT Emeklilerden Altý Nokta'ya tebrik Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þubesinin geçtiðimiz hafta sonu yapýlan genel kurulu nedeniyle hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Genel Kurulda Kürþat Abit Ahýshalý'yý yeniden Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilmesinden dolayý tebrik etti. Ahýshalý ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Emekliler Derneði yönetim kuruluna teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL Nur-Der hizmet aðýný geniþletiyor Nurani Eðitim Kültür Edebiyat ve Yardýmlaþma Derneði, Çorum'da eðitim ve kültür hizmetlerini daha saðlýklý yürütebilmek için hizmet aðýný geniþletiyor. Akkent Mahallesinde bulunan þube pazar günü yoðun bir katýlýmla hizmete açýldý. Açýlýþa araþtýrmacý yazar Eyüp Fatih Nurullah Þaðban, AK Parti il Baþkan Yardýmcýsý Yakup Alar, Ýpek Yolu ve Nur-Der yetkilileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda mahalle sakini katýldý. Dernek baþkanýnýn konuþmasý, Kur'an-ý Kerim tilaveti, misafirlerin konuþmasý, tasavvuf musiki konseri ve ikramlarla açýlýþ programý sona erdi. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Konu hakkýnda bilgi veren Dernek Baþkan Yardýmcýsý Dursun Yýlmaz, "Yeni açýlan þubemiz derneðin eðitim ve kültür alanýnda hizmetlerine ev sahipliði yaparak insanlara hizmete edecek olmasý bizleri ziyadesiyle mutlu edecektir. Özellikle kimlik bunalýmý içerisinde bulunan gençlerimize yardýmcý olmak onlarý milletimizin örf ve adetlerini anlatarak, hatýrlatarak kendi kültürümüz etrafýnda topluma kazandýrmak olacaktýr. Gençlerimizi her türlü zararlý akýmlardan koruyarak vatanýný ve milletini seven, büyüklerine saygýda kusur etmeyen, çalýþkan, dürüst; milli ve manevi deðerlere saygýlý bireyler olmasý noktasýnda çalýþmalar yapmaktýr" dedi. Gençlerin derslerinde baþarýlý olabilmeleri için eðitim-öðretim alanýnda yanlarýnda olmak ve onlara maddi ve manevi desteklerde bulunmak ve dernek tüzüðünün Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ., Ýl Koordinatörlüðü bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak.yedaþ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamada kesintinin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek bölgeler þöyle: elverdiði alanlarda faaliyet yapacaklarýný belirten Yýlmaz, amaçlarýnýn mahalle halkýna hizmet olduðunu kaydetti. Karanlýða küfretmektense bir mum yakmak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirten ve mahallede yardýma muhtaç olanlara yiyecek ve giyecek yardýmý, cenaze, düðün vb. durumlarda mahalle halkýnýn yanýnda bulunacaklarýný belirten Yýlmaz, "Hizmetlerimizde yanýmýzda bulunan ve maddi ve manevi desteðini esirgemeyen tüm dostlarýmýza sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi tarihlerinde saatleri arasýnda: Tosya-Ýskilip yolu Þehir geçiþi çalýþmalarý nedeniyle Meydan Mahallesinin bir kýsmý, Tokatlý civarý, Çorum Caddesi ve Çarþý Merkezine elektrik verilemeyecek. Mahir ODABAÞI Çýra... Gaz lambasý Ve Elektrik Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bizim çocukluðumuzda köylerde ocaklara yakýlan ateþle, çýrayla veya gaz lambasýyla aydýnlatma ihtiyacý giderilmeye çalýþýlýrdý. Genelde büyüklerimiz misafir geldiðinde ve çocuklar ders çalýþýrken gaz lambasýndan tasarruf etmez. Onun dýþýnda ekseriye kýsýk ayarla yakarlardý ki, idareli kullanýlsýn. Gaz yaðý bitmesin Çünkü her zaman þehre gidilemiyor veya gidilse de istediðin kadar alýnamýyor Bizler derslerimizi tablanýn üzerine konan gaz lambasýnýn ýþýðýnda çalýþýlýr, gaz lambasýný defterin dibine kadar yaklaþtýrýrdýk. Aydýnlýk olsun, yazýyý daha güzel yazalým ve öðretmenimiz kocaman bir 'Aferin' desin diye. Ya þimdi Eskiye nazaran imkânlar daha çok. Ama çocuklar çocukluðunu yaþayamýyor. Tabiri caizse; Çocuklar streste, bitkin Aileler þaþkýn Çalýþ, çalýþ demekten herkes býkkýn Köyümüzün yolunun açýlýþ töreninde elimize tutuþturulan pankartta 'KÖYE YOL, TARLAYA SU, SEKÝ'YE ELEK- TRÝK'' yazýsýný hiç unutmuyorum O zaman köyümüzde elektrik yoktu. Köyde, Rahmeti Karabaðça lakaplý bir dayýmýz vardý. Bir gün ''Dayýsýnýn, köye elektrik gelince bir daha hiç gitmeyecek sandýk. Çýra hazýrlamayý býraktýk ve iþi bitti diye gaz lambasýný kaldýrýp attýk. Bir gece elektrikler gitti. Evde ne çýra var, nede gaz lambasý Karanlýkta kaldýk. Anlayacaðýn dayýsýnýn çýraya, gaz lambasýna yine muhtaç olduk. Meðer elektrik denen þey ara sýra gidiyormuþ. Çýranýn, gaz lambasýnýn evin bir köþesinde yedekte bulunmasý gerekiyormuþ!'' diye anlatmýþtý. Günümüzde elektrik kullanýmý her alanda yaygýnlaþtý. Hayat kolaylaþtý. Neredeyse evimizde tüm eþyalar elektrikle çalýþýr duruma geldi. Evde; çamaþýra dokunma, bulaþýða dokunma, hamura dokunma, süpürgeye dokunma, ýsýnmaya dokunma, soðutmaya dokunma (ama genel olarak daha çok hastalan, daha çok mutsuz ol.) Birde bunlarýn periyodik bakýmý Bozulduklarý zaman ufacýk bir elektrik kaçaðý bile hayatýmýza mal olabilir. Çocuk, genç, yaþlý demez bir anda götürüverir. Dolaysýyla elektrik hayatýmýzý kolaylaþtýrmanýn yanýnda, bilinçli kullanýlmazsa veya sorumlular gerekli hassasiyeti, titizliði göstermezse çok tehlikelidir de. Bu tehlikelerden korunmak için sürekli uyarýlýrýz. Bence bu uyarý ana okundan deðil, ana kucaðýndan itibaren baþlayýp, evimizin, nimet ve bereketi olan yaþlýlarýmýza kadar süreklilik arz ederek devam etmelidir. Bu kadar önemli olan ve her yýl onlarca vatandaþýmýzýn canýna mal olan bilinçli elektrik kullanýmý, ELEKTRÝK VE TEHLÝKELERÝNDEN KORUN- MA YOLLARI VS. CAMÝLERDE VAAZLARDA, HUTBE- LERDE DE iþlenmelidir. Peki, elektrik insaný neden çarpar? Elektrik akýmý, þiddetine ve süresine baðlý olarak, insan vücudundan geçtiði zaman, ölüme kadar giden hasarlara sebep olabilir. Elektriðin insan vücudundan akmasýný nedeni, vücudumuzun iletken olmasýdýr. Hücre sývýlarý, baþta tuz olmak üzere çözülmüþ iyonlar içerdiðinden oldukça iletkendir. Kaslarýmýza gelen sinirsel sinyaller normalde küçük elektrik akýmlarýyla iletilir. Elektrik akýmý þiddeti 16 ma' i geçtiði zaman kaslarýmýzý kontrol etmemizi, böylelikle elektrik akýmýna neden olan nesneyi býrakmamýzý önler. 20 ma'i geçtiði zaman solunum sistemimizi etkiler ve geçici felce sebep olabilir. 100 ma'lik akým kalp kasýlmalarýnda düzensizlik yaratýr. Kalbimiz, küçük elektriksel sinyallerle çalýþtýðýndan, bu düzeni bozan akýmlar kalp krizine neden olur. 2 A'lýk akýmlar organlarýmýzda ýsýya neden olur ve telafisi mümkün olamayacak büyük hasar verir. Elektrik direklerinin ve yüksek gerilim hatlarýnýn yakýnlarýnda insanlarý uyarýcý ve ürkütücü bir kuru kafa iþareti olur. Bu oradan uzak durmamýz ve dikkatli olmamýz konusunda bir uyarýdýr. Çünkü yüksek gerilim hatlarý ölümle sonuçlanacak kazalara neden olabilir. Buna raðmen kuþlar elektrik tellerine dizildikleri halde onlara hiçbir þey olmadýðýný görürüz. Bizim için tehlikeli olan elektrik onlarý niçin çarpmýyor diye zaman zaman düþünürüz. Elektrik çarpmasý canlýnýn üzerinden geçen akýmla ilgilidir. Akýmýn oluþmasý için enerjinin bir yerden diðer yere akmasý gerekir. Þebeke gerilimi için faz-nötr, doðru akým için ''+,-'' gibidir. Dolaysýyla sadece faza veya artýya dokunmak canlýya elektrik çarpmasý için yetmez. Diðer taraftan topraða, nötre veya baþka bir faza da dokunmasý veya yaklaþmasý gerekir. Enerji iletiþim hatlarýna konan kuþlar sadece enerjinin geçtiði kabloya konuyorlar. Eðer bacaklarý uzun bir kuþ olan leylek bir bacaðýný kabloya ve diðer bacaðýný direðe dokunsa kesinlikle çarpýlýr. Yani üzerinden yüksek akým geçer. ÖZETÝN ÖZETÝ: Çýra Gaz lambasý Lüks derken hayatýmýzýn her safhasýnda nimetlerinden istifade etmeye çalýþtýðýmýz elektrik ve ona baðlý eþyalar bilinçli ve dikkatli kullanýlmadýðýnda malýmýza, canýmýza zarar verebilir. Elektrik veya buna baðlý olarak kullanýlan eþyalarda; tedbirsizliðin, bilgisizliðin bedelini 7' den 77 'ye insanlarýn canýyla, malýyla ödediðini her gün haberlerde dinliyoruz, gazetelerden okuyoruz Bazen bu kadar da olmaz ki demekten kendimizi alamýyoruz O halde lütfen: Ferdi olarak veya kurum olarak '' Güvenlik için, küçük küçük tedbirleri dahi ihmal etmeyip hemencik almaktan, gerektiðinde masraf yapmaktan asla kaçýnmayýnýz. Zira büyük büyük gemileri, küçük küçük delikler batýrýr Ve geriye acý Gözyaþý Aðýt Beddua Býrakýr!'' * SEVDÝÐÝM SÖZ: ''Allah bile kullarý hakkýndaki hükmünü ömürleri sona erdikten sonra veriyor da, biz aciz insanlar kim oluyor ki, onlarý birkaç defa görmekle, haklarýnda iki üç yazý okumakla, birkaç DEDEKODU DÝNLEMEKLE hüküm verebiliyoruz'' (Dale Cargeine)

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor

40 KURUÞ. Beþinci duruþmada. çeliþkili ifadeler. Geçici iþçiler kadro istiyor Çorum, Kore'de tanýtýlýyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum baþta olmak üzere Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonunun tanýtýmý Güney Kore Dünya Seyahat Fuarý'nda yapýlýyor. SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı

okumayý öðreniyorlar

okumayý öðreniyorlar 10 yýlda 81 can, boðuldu SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Vali Sabri Baþköy düzenlediði basýn toplantýsýnda yaz aylarýnýn gelmesi ile birlikte artan boðulma vakalarýna karþý vatandaþlarý uyardý. SAYFA 10

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

"Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine

Ýster CHP'li olsun isterse diðer parti seçmenlerinden olsun öðlenden akþama kadar tüm vatandaþlarýmýzýn. sorunlarýný anlatabileceði problemlerine Futsala üç takým daha Kasým ayýnda baþlayacak Futsal heyecaný öncesinde takýmlar da belli olmaya baþladý. YEDAÞ ve Orman Ýþletme Müdürlüðünün ardýndan ÇESOB, Çorum Barosu ve Hitit Üniversitesi'de oluþturacaklarý

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü" aþýlayacak

yürüyüþ düzenledi. Yaþama Kültürünü aþýlayacak AK Parti Çorumda Yerel Yönetim yoklamasý yaptý Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Menderes Türel'in yardýmcýsý ve ayný zamanda AK Parti Kocaeli Milletvekili Ýlyas Þeker Dün AK Parti Çorum

Detaylı

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine

Alanya Rafet Kayýþ Mühendislik Fakültesine "Dershanelerin kapatýlmasý yerine bir karar deðildir" SAYFA TE "Dershanelerin kapatýlmasýnýn altýnda nasýl bir hesap var?" Dershanelerin kapatýlmasýna tepkiler çýð gibi büyüyor. Eðitim dünyasý, iþ adamlarý

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

Selim Aydýn SAYFA 3 TE

Selim Aydýn SAYFA 3 TE Kamu Sen'den baskýnlara tepki! Selim Aydýn "Çöp atmak için bile makam aracý kullanýlýyor" Türkiye Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn Ülke genelinde insanlarda kaygý yaþatmak

Detaylı

"Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz"

Ýþ çok ama çalýþacak eleman bulamýyoruz "Tarýmsal üretimde dünyada 7. sýradayýz" AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, sorunu olan kesimlerin siyasi aidiyetlerine bakmadan sorunlarýný çözdüklerini söyledi. 14. Oðuzlar Altýnkoz Kültür-Sanat

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru

Sosyal Bilimler Lisesinde sona doðru TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU "Cami ve Cemevi yan yana olmaz" BAÞLIYOR BBP Genel Baþkaný Destici, yerel seçimlere hazýr olduklarýný açýkladý. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa

Detaylı

"Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli"

Eðitimin her alanýnda hukuk eðitimi verilmeli Mustafa Keser coþturdu Türk Polis Teþkilatý'nýn 168. kuruluþ yýldönümü etkinlikleri kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan Ýl Emniyet Müdürlüðü personeli ve Çorum halkýna, Mustafa Keser konseri düzenlendi.

Detaylı

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Mehmet Akif yâd edildi 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn Kabulünün 92. Yýldönümü ve Milli Þair Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. SAYFA 3 TE Ýnaltekin, THY'nin Merzifon'dan uçuþlarýný

Detaylı