SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18"

Transkript

1 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 18 BAKİ SARISAKAL

2 MANASTIR Vilayet mebusları Manastır Vilayeti namına Zat-ı Hazreti Padişahiye saygılarını arz ederlerken Birinci Meşrutiyet Padişahı olan ve Osmanlılık aleminde meşrutiyet perverlikte birinciliği muhafaza buyuran büyük mukaddes vücudu şahanenizin Payitaht haricilerine saye-i endaz seyahat olmasını tekamül meşrutiyet için nimet bilirler. Ömür hümayunlarının azadiyesi temayüz derin kalp ile Cenabı Hakka isal eylerler. Zat-ı Hazreti Padişahi cevaben: Pek baliğ olan beyanatınız beni pek müteasis etti. Bilhassa beyanı mahzuziyet ederim buyurmuşlardır. Manastır: Bugün Huzuru Hümayunda Hürriyet Kahramanı Niyazi Beyefendi ile maiyeti efradının Manastır a duhulleri vakai tarihiyesi temsil edilecektir. Bu harekete Niyazi ve Eyüp Sabri Beyler bizzat kumanda edeceklerdir. Dün Vodena İstasyonunda küçük bir kız: Padişahım, Milletgâh, Ordugâh Çok Yaşa diye bağırmakla büyük padişahımız kız okşamışlar ve: Evet kızım, ben onlarsız yaşayamam buyurmuşlardır. 1 Sultan Mehmet Reşat Manastırda İkametgâhında Töreni İzliyor Manastır: Dün gece Manastır şehri emsalsiz ve müstesna bir gece yaşıyordu. Padişahlarını Meşrutiyet kadar seven ve takdis eden Manastır ahalisi dün padişahlarını huzuru şahanelerinde İlanı Hürriyeti temsil eyledikten sonra, gece de yine Sultanlarının şerefine olarak meşelalerle şehri ayin icra eylemişlerdir. Şehir rengarenk fenerler ve kandillerle baştan başa donatılmıştır. Bugün saat altı raddelerinde Padişah Meşrutiyetperver Efendimiz Hazretleri Saltanat arabalarına binerek, araba açık olduğu halde 10 Temmuz Caddesinden ahalinin sürekli alkışları arasından geçerek Hürriyet Meydanı na muvasalatı hümayun vuku buldukta 10 Temmuz 1324 de Hürriyeti Osmaniye afakı cihana ilan eden ilk topun atıldığı mahalde Abide-i Hürriyet in vazı esası resmi icra kılınarak Padişahımız Efendimiz Hazretleri daha sonra Dömeke Bahçesinde istirahat buyurmuşlardır. 1 Tanin 22 Haziran 1911

3 Ayandan Abdülkerim Paşa nın Manastır Valisi bulundukları zaman tesis eyledikleri bu Dömeke Bahçesi, dün Padişah Hazretlerini teşrifleriyle tarif edilmez bir fevkalade hal kesb etmişti. Zatı şahane öğle yemeklerini Dömeke Bahçesinde yemişlerdir. Dömeke Bahçesi Sultan Köşkü Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey mektepleri ziyaret eylemişlerdir. Mahbuslar hakkında gerçekleşen affı şahane gece tahakkuk etmiştir. Padişah Meşrutiyetperver Efendimiz Hazretleri, Elbasanlılara 100 lira ihsan buyurmuşlardır. Selanik Belediye Hastanesinde Pazartesi günü akşamı saat on buçuk raddelerinde Doğumhane nin temel atma resmi icra kılınmış ve şehzadelerden Ziyalettin ve Ömer Hilmi Efendiler hazretleriyle, Sadrazam Hakkı, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşalar ve Dahiliye Nazırı Halil, Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref, Başkatip Halit Ziya, Ser Teşrifatçı Cenati Beyefendilerle sair zevat hazır bulunmuşlardır. Doğumevinin ilk taşı Şehzade Ziyalettin Efendi Hazretleri tarafından vaz edilmiş olduğu gibi Sadrazam Paşa ile Dahiliye Nazırı Halil Beyefendide temele biraz harç koymuşlar ve merasime bilfiil iştirak etmişlerdir. İşbu resmi tören münasebetiyle hastanenin faal ve gayyur müdürü Doktor Nazım Bey tarafından beliğ bir nutuk irad olunmuş ve vazı esası yapılan doğumevinin inşasına hastaneye himayelerine alıp fevkalade bir suretle çalışmış ve çalışmakta bulunmuş olan muhterem hanımlarımızın sebebiyet vermiş oldukları doğumhanenin onların faaliyetleri mahsulü bulunduğunu söylemiştir. Temel atma merasiminden sonra şehzade Ziyalettin Efendi hastaneyi gezmek arzusunu izhar buyurmuşlar ve hasta koğuşlarını ziyaret buyurarak hastaların hatırlarını sormuşlardır. Şehzade Hazretlerinin bu lütfuna mazhar olan hastaların kalpleri minnet ve şükran hisleriyle dolmuştur. Ziyalettin Efendi hastanede gördükleri nezaket ve intizamdan pek memnun kalarak terakkiyesini temine çalışanları tebrik eylemişlerdir.

4 Muhterem ve sevgili padişahımız Rumeli yi latifeleriyle, iltifatlarıyla, minnetlere gark buyurdular. Birçok mektepleri vaki olan ihsanlarıyla ihya eylediler. Birçok ailelerin gözyaşlarını dindirdiler. Birçok kimselerin hayatlarına saadetler bahşettiler. Hülasa Rumeli ye ulvi seyahatleri ulvi bir hayat bahşettiler. Zat-ı Şahane daha ilk geldikleri gün hapishanede bulunan iki mahpusun borçlarını ödeyerek tahliyelerini irade buyurmuşlardı. Müşfik kalpleri bu kadarla iktifa etmedi. O isterdi ki hiç olmazsa birkaç ailenin saadetini badi olacak bir büyüklük gösterseler. Çok geçmedi bu büyüklüğü de gördük. Dün sevinçlerle seyrettiğimiz büyük bir manzara bunun büyük bir şahidi idi. Siyasi cürümlerinden dolayı Divan-ı Harp tarafından ve Nizamiye Mahkemesi tarafından mahkum edilen şahıslardan, idam cezasına mahkum olanlardan bir kısmının cezalarının kürek, bir kısmının on beş sene, kürek ve bir kısmının müebbet hapse tahviline ve muhtelif müddet cezalarla mahkum olan seksen neferin cezaları kamilen af buyrulmuş olmakla şerefvarid olan irade-i seniyye Hazreti Padişahi mucibince dün Daire-i Hükümet önünde Vilayet Mektupçusu Emin Bey, İstinaf Müdde-i Umumiyesi Sami Bey, Bidayet Müddei Umumiyesi Zihni Bey hazır oldukları halde kendilerine lazım gelen nasiyatta bulunulmuştur. Bunun üzerine mahkûmlarda Padişahım çok yaşa dualarıyla duygularını ilan etmişlerdir. 2 Manastır Manastır da: Zat-ı Hazreti Padişahi bu gün Cuma Namazını İshakiye Camii Şerifinde eda buyurmuşlardır. Namazdan sonra Aydın Mebusu Ubeydullah Efendi tarafından gayet beliğ bir dua irad edilmiş ve Cenabı Padişahi bir müddet istirahat buyurduktan sonra arabalarına binerek ahalinin samimi alkışları arasında ikametgah seniyelerine hareket etmişlerdir. 2 Tanin 23 Haziran 1911

5 Manastır Sabri Paşa Caddesi Ortalı Çarşıda İnşa Ettirilen Tak Sultan Mehmet Reşat, namazdan sonra ikametgahına dönmeden önce ordu kumandanlığı da ziyaret ederek özel deftere şunları yazdı: Sahâif-i tarih Osmanlı Ordusunun âsâr-ı satvet ve celâdetiyle münevverdir. Osmanlıların Padişah'ı Mehmed Reşat. 3 3 Mevlüt ÇELEBİ, Sultan Reşat ın Rumeli Seyahati, İzmir 1999, Sayfa: 82-83

6 Ubeydullah Efendi Huzuru Hümayuna kabul buyrulmuş ve kabulde Padişah a: Zat-ı şahânenize gâzi ünvânıyla hitâp etmekliğime müsaade buyurulmasını istirhâm iderim. Ecdâd-ı izâmınızdan bu ünvânı taşıyanların her biri birer gazâ ile iştihâr etmişlerdi. Siz onların fetheyledikleri memleketde geşt ü güzâr buyurdunuz ve feth-i külûb eylediniz. Zat-ı şahânenizin gazânız dahî daha ulvîdir. demiştir. Padişah da bu sözlere karşılık Ben bir gazâda bulunduğuma zâhib değilim, devrimiz sulh ve salâh devridir. Ben kimsenin isrâf-ı demîne sebebiyet verecek bir hatt-ı harekât ittihâz idemem. Ben milletimin sulh içinde teksîr ettiklerini görmekle bahtiyâr olmak isterim. Demiştir ve Zat-ı Hazreti Padişahi tarafından Ubeydullah Efendi ye mineli bir saat ihsan buyrulmuştur. Padişah Hazretleri, Manastır fukarasına 100 lira daha ihsan buyurmuşlardır. Firuzvik te, Gevgili deki çocukların Zat-ı Hazreti Padişahi ile İstanbul a getirilmesi tekerrür etmiştir. Mektuplar ve ahali tarafından hakpaye-i şahaneye takdimeler takdim kılınmış ve her biri Padişah Hazretlerine verilmiştir. Yarın saat 8 de Padişah Hazretleri Selanik e dönecektir. Zat-ı Hazreti Padişahinin Salı günü Selanik ten ayrılarak Manastır a teşrif buyurduklarını gerek yollarda ve gerekse Manastır da görülen sevgi gösterilerinin fevkaladeliğini telgraf havadisi olarak neşretmiştik. Bu babda muhabirimizden aldığımız malumat aşağıdadır: Zat-ı Hazreti Padişahi zevali saat yedi buçuk raddelerinde ikameti şahanelerine tahsis olunan Daire-i Hükümetten bir özel araba ile ayrılmıştır ve Rıhtıma müntehi olan Sabri Paşa Caddesini müteakiben limanda şark mendireğini teşrif ve merasimi mahsusa ile kendilerine indiren katara binmişlerdir. Zat-ı Şahanelerine mahsus olan bu trenin Şark Mendireğine hareketinden üç çeyrek saat evvel Üsküp İstasyonundan bir kılavuz treni hazırlanmıştır ki bunda hademe-i şahane ile muhabirin matbuat ve bir hayli zevat bulunuyordu. Üsküp İstasyonunda birkaç dakika mola veren tren istasyondaki tebaa-i müştekine iltifatlarda bulunduktan sonra Manastır yolunu tutmuş ve hiç mamul edilmeyen yerlerde görülen fevkaladelikler birer bire nezaret hayrete çarpmaya başlamıştır. Gevgili Çiftliği İstasyonunda bir cemi gafur padişahı karşılıyordu. Bunu takip eden Kurtcalar İstasyonunda ise 2000 kişi hazır bulunuyordu. Çifte davul zurna burada da bir ahenk milliyi terennümsaz olup duruyor. Davulun sesi, zurnanın tiz nidası davulcuyu da, zurnacıyı da etkiliyordu. Zat-ı Hazreti Padişahi buradaki hasretkeş didarı olan halka iltifatlarını buyurmuşlardır. Keza istasyonlardaki muhtaç halkı ayağa kalkıp Kurtcalar İstasyonu selamlayarak mesut ve bahtiyar kılmışlardır. Selanik ten sonra 65 kilometreye tesadüf eden Karaferye Mevkiinde daha fazla bir eser itina ve mükemmeliyet oluyordu. Burada İttihat ve Terakki Tak ı altında İttihat ve Terakki bayrağı görünüyor. İttihat ve Terakki mahsulü olan bir zümre kızın beyazdan, kırmızıdan mürekkep cici elbiseleriyle yer alıyorlardı.

7 Karaferye Tren İstasyonu Zat-ı Hazreti Padişahi burada her sınıf halktan mürekkep ve istasyon sahasını dolduran cesim gaffuruda selamlamışlar ve bir müddet istirahattan sonra üç Müslim ve 2 Rum mektebi talebesini huzuru şahanelerine alarak iltifat buyurmuşlardır. Karaferye den sonra Ağustos İstasyonunu iki çocuğun açtığı büyük bayrağımızla süslenen ve ipek kozalarından örülen muazzam bir tak ile kesbi şeref eyliyordu. Ağustos Tren İstasyonu

8 Vertekop ta ancak bu gün görülmüş bir kalabalıkla o ömür sakinesine bir fasıl zai hayat ilave etmiştir. Artık Vodena yaklaşıyordu. Tren seyrini hafifletmeye başlar başlamaz Osmanlı İttihat ve Terakki Sancağı arzı ihtişam etmişti. İttihat ve terakki azası, müteberan, mektep talebesi temadi edip güzel ve sık ağaçlar arasında kayboluyordu. Vodena da tren mola vereceği zatı şahane bir müddet istirahat buyuracağı için ağaçlardan müteşekkil bir maazallah tabii içinde bir otağ hazırlanmış, kıymettar koltuklar konulmuş idi. Otağın etrafında mektep talebesi bir hat teşkil ediyor. Şimendifere paralel bir yolda da ümera ve memurin, ulema meşayih bulunuyordu. Zat-ı Hazreti Padişahi Vodena ya bu binlerce halkın şedid ve hararetli alkışları ve duaları ile nazal olmuşlardır ve Karaferye de olduğu gibi burada da iki kurban dualar irad olunduktan sonra, bilhassa ulema ve meşayih ve Bulgar, Rum reisi ruhaniyelerine iltifat buyurarak otağı teşrif buyurmuşlardır. Bu esnada İnas İptidaiyesi talebesinden Tahsilat Memuru zade Nusret Hanım narin ve hoş bir eda ile: Hür Osmanlıların Hür Padişahı hitabıyla bir nutuk iradına başlamış ve Vatanın müstakbel validesi, bu masume cariyeniz şan ve şeref ve kudsiyet saçan huzurunuzda şu çiçek destesini takdim ile senelerden beri hasretnaş bulunduğumuz sevgili babamızı gördüğümüzden ilelebet bahtiyar ve bu temenniyatıma şurada duran refikalarımın da iştirak eylediklerini arz ederim. demiş ve çiçek demetini takdim etmiştir ve daha sonra sözlerine devam ederek: Padişahım, bizi yaradanın sevgili Padişah babamıza tükenmez ömürler ihsan ve şevketiyle, şanlı ecdadının büyük tahtında ber-devâm buyurması duasını tekrar ederim diye Padişahım Çok Yaşa duasını bütün arkadaşlarıyla tekziban olarak ilan eylemiştir. Zat-ı Hazreti Padişahi bu kızcağızın bu hitabe-i masumanesinden pek mahzuz olmuşlar ve nezdlerine çağırarak çocuğu okşamışlar, iltifat buyurmuşlardır. Daha sonra Bakkal Fuat Efendi nin mahdumu Rüştü, ikinci sınıf şakirdanından Hasan Efendi dahi: Sevgili Padişahım, kudûm-u şahânenizle bu acz ve müştâk evladlarınızı şâd ve bahtiyâr kıldınız, mülk ü milleti ma'mur ve mes ud görmek emeli ulviyesiyle vukua gelen bu teşrif-i hümayununuz hâtıra-i milletde kıymetdâr izler bırakacakdır. Heman Cenâb-ı mûli, büyük, sevgili babamızı tûl-i ömr ile ma'mur buyursun. Padişahım, maksadları okuyub yazmak suretiyle vatan ve milletin, sevgili meşrûtiyetperver Padişahına sadık-ı kâmile ve fedakârlıkla hizmet eylemek olan biz acizleri takdim eylediğim bahçelerimizin şu nâçiz mahsulünün kabul buyrulmasıyla da taltif buyurmanızı istirhâm iderim. demiş ve çiçek destesi getirilmeden Zat-ı Hümayun mahzuziyet ile çocuğa doğru yürümüşler ve çocuğu orada okşamışlardır. Burada Zeki isimli bir çocuğunda Askerinle, milletinle bin yaşa mısrası olan vatan marşı terennüm etmesini, Zat-ı Hazreti Padişahi: pek müteessir ve mütehassis olmuşlar ve Zaten hiçbir zaman yalnız yaşamak istemem, daima, milletimle, askerimle beraber yaşamak isterim. diye buyurmuşlardır. Bu sözü işiten maiyeti seniyye dahi ağlamış ve Padişah Hazretleri alkışlanmışlardır. Sonra Ermeni vatandaşlarımızdan Sisak Efendi bura tohumlarından yetiştirilmiş bir Koza dalı, Bulgar vatandaşlarımızdan Doğramacı Gavşi dahi dört çift gayet zarif sanatkârane işlemelerle nalın takdim etmiş ve lütfen kabule ibzal iltifat buyrulmuştur. On beş dakika moladan sonra belediye müftüsü Hüseyin Zühdü Efendi nin duasından sonra: Sizi maatteessüf terk ediyorum. iltifatıyla katara binmişlerdir. Zatı Şahane Müftü Efendinin duasından da mahzuz olmuşlar ve nezd hümayunlarına avdetle gark iltifat buyurmuşlardır. Vodena mektepleriyle mekteplilerden bazılarına da iltifatı seniyede bulunmuşlardır.

9 Telgrafta da yazdığım vecihle padişah şerefine istihzarat fevkaladede bulunanların ser amadanından olan Vodena Kaymakamı Mektebi Mülkiye mezunlarından Filibeli Sami Efendi gece saat beş buçuk raddelerinde faciatan vefat etmiş olduğundan bu vaka padişah Hazretlerine isal edilmiş ve beyanı teessürle, büyüğü üç buçuk yaşında olan bir erkek ve bir kız çocuğuyla validelerinin ihsanı şahaneyle tesriri irada buyrulmuştur. Rivayet olunduğuna göre kaymakam beyin zaten muzdarip bulunduğu hastalığa inzimam eden yorgunluk ve bir rivayete göre de tertibatın noksanlığından dolayı şikayeti ve tehdit amiz kelimelerle dolu olup cebinde bulunan bir mektubun tesirat seniyesi vefatına sebebiyet olmuştur. Ekşisu Tren İstasyonu Tren Vodena dan sonra Valodova da, Ostorova da, Serviçe de, Ekşisuda, Çervoda da, Paniçe de şiddetli alkışlar arasında didarı hümayunu görmek için toplananların tezahüratları içinde Florina ya muvasalat eylemiş ve Florina da büyük İttihat ve Terakki Sancağı ile karşı karşıya bir mahalde istirahat buyurmuşlardır. Florina

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI

ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI ABDÜLAZİZ VE BOĞAZ DA MARŞ OKUYAN ERMENİ ÇOCUKLARI Yrd. Doç. Dr. Şakir BATMAZ Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü E-mail: sbatmaz@erciyes.edu.tr; Tel: 0 352 437 49 01-33311 Özet Abdülaziz,

Detaylı

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

kitap SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. SĐVAS KONGRESĐ I Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Baskı - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Eylül 1999 GÂZĐ MUSTAFA KEMAL SĐVAS KONGRESĐ

Detaylı

İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet)

İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet) İbrahim Edhem PLEVNE HATIRALARI (Sebat ve gayret, kıyametten bir alâmet) TERCÜMAN GAZETESİ'nin bir kültür hizmeti olarak yayınladığı "1001 TEMEL ESER" Serisinin 135. kitabı İbrahim Edhem'in "PLEVNE HATIRALARI"

Detaylı

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI

ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI ADANA DA CUMHURİYET İN ONUNCU YILI KUTLAMALARI Erdem ÇANAK* ÖZET Türk milletinin İstiklal Harbi yıllarındaki var olma mücadelesi, Mustafa Kemal in önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulması

Detaylı

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ

HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ HAMĠDĠYE ZIRHLISI: 1924 KARADENĠZ VE 1938 KIBRIS GEZĠLERĠ Ulvi KESER Doç. Dr., Kara Harp Okulu Komutanlığı, e-posta: ulvi.keser@gmail.com Özet Hamidiye savaş gemisi Balkan Harbi ve hemen ardından Birinci

Detaylı

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim

Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Hakayık ül-beyân fi eşkâli l-ezmân Yahut Ne Derekeye İnmiştik Ne Dereceye Çıktık Üç Devirde Gördüklerim Mukaddime Zuhûr-ı İslâm selâmet-i encâmla husûle gelen teceddüt ve tekemmül-i dininin meydana koyduğu

Detaylı

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti!

''...Gelen raporları tetkik edince kat'iyyetle hükmettik ki, Türk'ün hakikî halâs güneşi 30 Ağustos sabahı ufuktan bütün şa'şaasiyle tulû edecekti! 30 AĞUSTOS HATIRALARI Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi - Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Baskı: Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.

Detaylı

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007 AHMED CEVDET PAŞA ve MECELLE Ahmed Şimşirgil Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2007 Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de

Detaylı

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2.

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 165 188 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7

Detaylı

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osman KÖKSAL Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı

MUSTAFA REŞİT PAŞA. Yaşamı MUSTAFA REŞİT PAŞA Bu çalışma, H. Basri Danışman ın Son Osmanlı Nazırlarından Mustafa Reşit Paşa hakkında yazdığı biyografisinin kısa bir özeti niteliğindedir. 1 Yaşamı Mustafa Reşit Paşa, 1858 yılında

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

Tarihe Düşülen Notlar 3

Tarihe Düşülen Notlar 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları (1920 2013) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Tarihe Düşülen Notlar 3 Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları

Detaylı

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI

İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI Yöneticiler İçin Yeni Bir Bakış İKİNCİ ABDÜLHAMİD HAN'IN LİDERLİK SIRLARI MEHMET AYDIN İÇiNDEKiLER Yayın Sorumlusu Başat Kocaoğlu Sayfa Düzeni ve Tashih Ajans Yalnızkurt Yavın-Dağıtım İzci Ltd. Şti. Kapak

Detaylı

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r.

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. Ruscuklu Hacı Ali Efendi-zâde Hacı Hafız Mehmed Eşref Efendi

Detaylı

BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMAL VE BAYBURT KAYMAKAMI NUSRET BEYLERİN İDAMI İHANETİN SON PERDESİ. Necdet SEVİNÇ

BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMAL VE BAYBURT KAYMAKAMI NUSRET BEYLERİN İDAMI İHANETİN SON PERDESİ. Necdet SEVİNÇ BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI KEMAL VE BAYBURT KAYMAKAMI NUSRET BEYLERİN İDAMI İHANETİN SON PERDESİ Necdet SEVİNÇ Milli Şehidimiz Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Beg Düşman donanması 13 Kasım 1918 de, sadece Osmanlı

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 1-25 CENUB-İ GARBİ KAFKAS HÜKÜMETİ NDEN, TBMM YE FAHRETTİN ERDOĞAN From The Caucasus Goverment

Detaylı

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ

İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ İKİNCİ MEŞRUTİYETİN İLK YILLARINDA SÜRGÜN VE FİRARİLER SORUNU VE FEDAKARAN-I MİLLET CEMİYETİ The Exile and the Escapees Problem in the First Years of the Second Constitutional Period and the Comittee of

Detaylı

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI

SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Tarih Dergisi, Sayı 57 (2013 / 1), İstanbul 2013, s. 127-145 SÜREYYA (PAŞA) İLMEN VE SERBEST CUMHURİYET FIRKASI Ö. Kürşad KARACAGİL Özet Bu makalede Osmanlı Devleti nin son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Harem den Haremeyn e Surre-i Hümayun un Denizden İhracı. Gemilerle Harem den Beyrut a Nakil

Harem den Haremeyn e Surre-i Hümayun un Denizden İhracı. Gemilerle Harem den Beyrut a Nakil Harem den Haremeyn e Surre-i Hümayun un Denizden İhracı Şakir BATMAZ 1 Bu çalışmada, Surre-i Hümayun un İstanbul dan Harameyn e 1864 yılından itibaren kara yolu yerine deniz yoluyla gönderilmeye başlanmasının

Detaylı

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür)

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür) SOSYAL HAYAT Tütün Amelesi Osmanlı İrtibat ve Terakkî Cemiyeti nâmıyla diğer bir kulüp teşkili için hükûmetden ilmuhaber istihsâl etmiş olan eşhâsın rü yet-i hesabâta müte allik iddiası mehâkim-i nizâmiyeye

Detaylı

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri

Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Birinci Dünya Savaşı nın Başlarında Diyarbakır Vilayetindeki Asayiş Sorunları ve Ermeni Tehciri Üzerindeki Etkileri Her ne kadar komisyonun çalışmalarında dönemin siyasi çatışma ortamı yargılama sürecini

Detaylı

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK *

MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ. Sanem YAMAK * 323 İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No:38 (Mart 2008) MEŞRUTİYETİN BAYRAMI: 10 TEMMUZ ÎD-İ MİLLİSİ Sanem YAMAK * Özet Osmanlı İmparatorluğu nda Meşrutiyetin ikinci kez ilan edildiği 10 Temmuz (23

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba

Sevgili AKİS okuyucuları. İ sın hürriyetine dair dost bir ses yükselmiş. ngiltere ve İsviçre'den sonra Amerika'dan da memleketimizdeki ba AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş * * İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK

Detaylı

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları

T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları DEVRE : I C 1 L T : 3 İÇTİMA SENESİ : III T. B. M. M. Gizli Celse Zabıtları 25 Kanunuevvel 1338 (1922) Mündorecat Sayfa 1. ZAPTI SABIK HULÂSASI 1146 2. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 1146 /. Lozan konferansı hakkında

Detaylı

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle

Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 367-389, January 2013 Refik Halit Karay ve Millî Mücadele Refik Halit Karay and the National Struggle Dr. Yenal Ünal Bartın Üniversitesi - Bartın Öz: Refik

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ

TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ TARİH SÜRECİNDE GÜL BABA TÜRBESİNİN İÇİNE GENEL BİR BAKIŞ İsmail Tosun SARAL ÖZET Budapeşte de gömülü olan Gül Baba nın, yaşadığı çağ ve tarihî kişiliği üzerine çeşitli rivayetler bulunmaktadır; ancak

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı