Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "

Transkript

1 BASIN KİTAPÇIĞI

2 AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ 1. Bu testte 100 soru vardır Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi yalnızca vatandaşlara tanınmış bir haktır? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının sınırlandırılması sebeplerinden biri değildir? Çalışma hakkı Haberleşme hürriyeti Sosyal güvenlik hakkı Kamu denetçisine başvurma hakkı Kamu hizmetlerine girme hakkı Millî güvenlik Kamu düzeni Kamu yararı Suç işlenmesinin önlenmesi Genel sağlığın ve genel ahlâkın korunması Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleşme hürriyetinin sınırlandırılması sebeplerinden biri değildir? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisinin izin sistemine bağlanması mümkündür? Genel sağlığı korumak Dernek kurma hakkı Suç işlenmesini önlemek Sendika kurma hakkı Kamu mallarını korumak Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Süreli ve süresiz yayın hakkı Radyo ve televizyon yoluyla yayım yapma hakkı Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 3. Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi 1982 Anayasası nın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? Ailenin korunması ve çocuk hakları Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Çalışma ve sözleşme hürriyeti Çalışma hakkı ve ödevi Düzeltme ve cevap hakkı 1

4 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 8. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki kurallardan hangisi, 1982 Anayasası nın geçirdiği değişikliklerden önceki ilk metinde açık bir biçimde yer alır? Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler lehine pozitif ayrımcılık yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın sınırlanabilir. Bilgi edinme hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Temel hak ve hürriyetler, yalnızca Anayasa nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, laik devletin gereklerine aykırı olamaz. Adil yargılanma hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa ya eklenmiştir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. 7. Türk Anayasaları nda temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ilkesine ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir? 9. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir? 1924 Anayasası nda 1982 Anayasası nın ilk metninde Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler Anayasası nda 1971 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Yüksek Askerî Şuranın bütün kararları yargı denetimine tabidir Anayasası nda 1995 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır Anayasası nda 2001 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 2

5 10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir? Anayasası na göre, Anayasa nın değiştirilmesi usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Disiplin mahkemelerinin askerî yargı alanından çıkarılması Anayasa nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ü tarafından yazıyla teklif edilebilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin, hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilmesi Savaş hâli haricinde, asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanamaması Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasa da yer alması Anayasa nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda 2 defa görüşülür. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Anayasa da yer alması 11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nın başlangıç metninde yer almamıştır? Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması hâlinde, Anayasa nın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağı hakkında karar verme yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına aittir. Türk Devletinin bölünmez bütünlüğü Yargı bağımsızlığı ilkesi Atatürk milliyetçiliği Halkoyuna sunulan anayasa değişikliğine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir. Atatürk inkılâp ve ilkeleri Millet iradesinin mutlak üstünlüğü TBMM üye tam sayısının 2/3 ü veya daha fazla bir oyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması ihtiyaridir Anayasası na göre, aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi affa uğramış olması durumunda milletvekili seçilmeye engel değildir? Hırsızlık suçundan mahkûmiyet Zimmet suçundan mahkûmiyet Dolanlı iflas suçundan mahkûmiyet Kasten yaralama suçundan mahkûmiyet Terör eylemelerini tahrik ve teşvik suçundan mahkûmiyet 3

6 Anayasası na göre, aşağıdakilerin hangisinde milletvekilliğinin sona ermesi için Meclis Genel Kurulunun karar alması gerekir? Ölüm Anayasası na göre, gensoru önergesi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir? İstifa Kısıtlanma Cumhurbaşkanı seçilme Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyme Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanının TBMM ye karşı siyasi sorumluluğu yoktur Anayasası na göre, Anayasa nın başlangıç ve madde kenar başlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasa nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayılmaz. Anayasa nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhil değildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayılır. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhildir. Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili suçlardan dolayı vatana ihanetten sorumlu tutulması mümkündür. Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili olmayan suçlarından dolayı sorumlu olmadığına dair açık bir hüküm Anayasa da bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanının görevi dışındaki kişisel işlemlerinden dolayı hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı görevi ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanır. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhil değildir. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıklarının Anayasa metnine dâhil olup olmadığı konusunda Anayasa da açık bir hüküm yoktur Anayasası na göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Cumhurbaşkanı seçimi boşalmayı takip eden kaç gün içinde tamamlanmalıdır? Anayasası na göre, TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki oylamasının yapılabilmesi için en az kaç üyenin toplanması gerekir?

7 20. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından Cumhurbaşkanına verilmiş görev ve yetkilerden biri değildir? Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek Buna göre, bu hüküm, aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisini ifade eder? TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak Cumhurbaşkanının tarafsızlığı TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından bakanları seçmek Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek Milletlerarası antlaşmaları onaylamak Yöntemsel bağımsızlık Dokunulmazlık Karşı - imza Bireysel sorumluluk Anayasası na göre, geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, geçici Bakanlar Kurulu, bu karardan başlayarak 5 gün içinde kurulur. TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hâlinde Başbakanın bağımsızlar arasından seçilmesi zorunludur. TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hâlinde, geçici Bakanlar Kuruluna Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları bağımsızlardan olmak şartıyla, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz Anayasası na göre, TBMM nin toplanma ve tatili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir. Meclis, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya Başbakan tarafından toplantıya çağrılabilir. Meclis, ara verme ve tatil sırasında, doğrudan doğruya Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Ara verme veya tatil sırasında, TBMM üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır. Geçici Bakanlar Kurulu yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür. 5

8 Anayasası na göre, TBMM aşağıdaki yetkilerden hangisini bir parlamento kararı ile değil, mutlaka bir kanun ile yerine getirir? Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek Kamu Başdenetçisini seçmek 26. Türk vatandaşlığı ile birlikte Alman vatandaşlığı da olan 28 yaşındaki A nın, yükümlü olduğu askerlik hizmeti tecil edilmiştir. Ayrıca A hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlaması ile yapılan yargılama devam etmektedir. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Olağanüstü hâl ilanı kararını onaylamak Çifte vatandaşlığı olduğu için milletvekili seçilemez. Anayasa nın 76. maddesinde sayılan suçlardan biriyle yargılandığı için milletvekili seçilemez. TBMM İçtüzüğünü değiştirmek 30 yaşını doldurmadığı için milletvekili seçilemez. Askerliğini yapmadığı için milletvekili seçilemez Anayasası ndaki yasama dokunulmazlığı müessesi açısından, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Meclis Genel Kurulu kararının iptali için 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkündür. 27. Seçmen olabilmenin tüm şartlarını taşıdığı için milletvekili seçilmesi mümkündür Anayasası na göre, yükseköğretim kurumları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Üniversiteler kanunla kurulur. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının iptali için ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili başvuruda bulunabilir. Dekanlar üniversite rektörlerince atanır. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlar. Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından yükseköğretim kurumları kurulabilir. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, yasama çalışmalarına katılabilir. Üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılması gerekir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa da özel bir karar yeter sayısı öngörülmemiştir. Üniversite öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 6

9 28. I. İnsan haklarına aykırı eylemde bulunma II. Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alma III. Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunma IV. Demokratik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunma 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi yukarıdaki fiillerin hangilerinde sadece ilgili siyasi partinin kapatılmasına karar verir? 30. İdarenin yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından düzenlenmemiştir? İmtiyaz sözleşmelerinde, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için milletlerarası tahkime gidilebileceği Yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu İdari yargı yerlerinin belli kararları için Bölge İdare Mahkemesine başvurulabileceği Yalnız II I ve II I, II ve IV Yürütmenin durdurulması kararının verilebileceği I, III ve IV I, II, III ve IV İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biridir? Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerini şekil ve esas bakımından incelemek ve denetlemek Anayasa değişikliklerini esas bakımından incelemek ve denetlemek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine yapılan başvuruları incelemek Anayasa Mahkemesine üye seçmeye ilişkin TBMM kararlarını incelemek ve denetlemek 31. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi ile ilgili düzenlemeler göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliğinin hem öncesi hem de sonrası için geçerli bir ifadedir? Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. Cumhurbaşkanının, Anayasa da belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, aday gösterme süreci olmaksızın doğrudan üye seçme yetkisi vardır. 45 yaşını doldurmuş ve en az 20 yıl görev yapmış olan avukatlar Anayasa Mahkemesine üye olarak seçilebilir. Yükseköğretim Kurulunun, Anayasa Mahkemesi üyeliği için göstereceği adayların en az ikisinin hukukçu olması şarttır. En az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri üye olarak seçilebilir. 7

10 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu şarttır. Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir geçerli oyun kullanıldığı ve 4 milletvekilinin seçileceği bir seçim çevresinde; A partisi , B partisi , C partisi , D partisi 5000 oy almıştır. Bu durumda 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu nun kabul ettiği seçim sistemine göre, C partisinin ülke barajını geçememesi hâlinde, milletvekillerinin siyasi partilere dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A partisi 2, B partisi 1, C partisi 1 milletvekili çıkarır. A partisi 2, B partisi 2 milletvekili çıkarır. A partisi 2, B partisi 1, D partisi 1 milletvekili çıkarır. A partisi 3, B partisi 1 milletvekili çıkarır. Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinden inceler. Ancak bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verebilir. A partisi 1, B partisi 2, D partisi 1 milletvekili çıkarır. Kanunun uygulanması, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek nitelikteyse yürürlüğün durdurulması kararı verilebilir Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 33. I. TBMM Başkanı II. Genelkurmay Başkanı III. Kamu Başdenetçisi IV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri V. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıdakilerden hangileri görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır? I, II ve III I, II ve IV I, III ve IV II, III ve V II, IV ve V Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul hâlinde çalışır. Genel Kurul, başkan veya başkanvekili başkanlığında, en az 12 üye ile toplanır. Daireler tarafından verilen kararlara karşı, Genel Kurula yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını kural olarak salt çoğunlukla alır. İptal ve itiraz davalarına Genel Kurulca bakılır. 8

11 Anayasası na göre, aşağıdakilerin hangisinde anayasa değişikliğine ilişkin bir kanunun şekil bakımından Anayasa ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesince denetimi mümkün değildir? 38. Parlamento tarafından usulüne uygun olarak kabul edilen bir kanunun, halkın isteğiyle düzenlenen bir referandum neticesinde reddedilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesidir. İptal davasının Cumhurbaşkanı tarafından açılması durumunda İptal davasının TBMM üye tamsayısının 1/5 i tarafından açılması durumunda Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar? Halkın vetosu Halkın kanun teklifi Kanunun, son oylamada öngörülen çoğunluk ile kabul edilmediğinin öne sürülmesi durumunda İptal davasının, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde açılması durumunda İstişari referandum Politik grev Temsilcilerin azli Teklifin, Anayasa Komisyonunda görüşülmediğinin öne sürülmesi durumunda Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ve üyeliğinin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. 39. Aşağıdakilerden hangisinin, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin seçiminde aday gösterme yetkisi yoktur? Sayıştay Genel Kurulu Baro başkanları Yükseköğretim Kurulu TBMM Bir kimse en fazla 2 defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar Anayasası na göre, yüksek mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması hâlinde, Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi hâlinde kendiliğinden sona erer. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Genel Kurulunca seçilir ve atanır. Danıştay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanlığını, Anayasa Mahkemesince görevlendirilen üye yapar. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı, Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Yargıtay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. 9

12 41. Görülmekte olan bir hukuk davasında aşağıdakilerden hangisinin ispatı gerekir? 43. Aşağıdakilerden hangisi tanıkla ispat edilemez? Taraflar arasındaki çekişmesiz vakıaların İkrar olunan vakıaların Nüfus kayıtlarındaki doğumun aksi Resmî senedin sahteliği Senedin hatır için verildiği Davanın çözümü bakımından etkisiz vakıaların Dava konusu bakımından uygulanması gereken ilgili Türk kanunu hükümlerinin Karineye dayanılan durumda karine hükmünde yer alan karine temelinin 44. Kiralanan eve zarar verilip verilmediği Haksız fiilin varlığı Görülmekte olan bir hukuk davasında davalı, aşağıdaki iddialardan hangisini tanıkla ispat edebilir? sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre, delillerin gösterilmesi ve incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğu öngörmediği hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir. Delil gösteren taraf, tahkikat aşamasına kadar o delile dayanmaktan vazgeçebilir. Deliller, kanunda belirtilen hâller dışında davaya bakan mahkeme huzurunda incelenir. Bonoyu davacıya hatır için verdiğini İmzaladığı satış sözleşmesinin konusu taşınmazın, gerçekte kendisine bağışlandığını Tahliye taahhüdünü davacının tehdidi altında imzalamak zorunda kaldığını Davacıya tamamen doldurmadan verdiği bononun sözleşmeye aykırı doldurulduğunu İmzaladığı satış sözleşmesinden kaynaklanan satış bedelini ödediğini Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir. 45. Aşağıdakilerin hangisinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir? Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe yoluyla toplanabilir. Ad ve soyadı değişikliği Doğrudan doğruya iflas Konkordatonun tasdiki Ergin kılınma Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi 10

13 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. A, Ankara da büro tipi dairesini, mimar olan B ye mimarlık bürosu olarak kullanılmak üzere adi yazılı şekilde yaptıkları bir sözleşme ile aylığı 3000 TL den kiraya vermiştir. Bir senenin sonunda A, mahkemeye başvurarak Kasım ve Aralık aylarına ilişkin kira bedellerinin ödenmediği ve kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği gerekçesiyle bir dava açmış ve 2 aylık kira alacağının tahsili ile, sözleşmeye aykırılıktan dolayı davalının tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davacı A, kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği hususunda davalı B nin yan komşusu C yi tanık olarak göstermiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 47. Davalı B, ilk duruşmada kira alacağı talebini kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Söz konusu beyan, davacı A tarafından kabul edilmezse davaya kira alacağı talebi bakımından devam edilir. B, bu beyanından her hâlde hüküm verilinceye kadar dönebilir. Söz konusu beyan, mahkeme tarafından kabul edilirse davaya kira alacağı talebi bakımından devam edilmez. Kira alacağı talebi, taşınmaz aynından kaynaklanan bir talep olduğundan söz konusu beyan hiçbir sonuç doğurmaz. Bu durumda, sadece tahliye talebi bakımından davaya devam edilir. Hâkimin belirlediği tanık giderlerini, verilen kesin süre içinde mahkeme veznesine yatırmayan A, C yi dinletmekten vazgeçmiş sayılır. B nin çok yakın arkadaşı olduğunu ileri süren C, tanıklıktan çekinebilir. İşitme engelli olan C, yeminsiz olarak dinlenir. 48. Dava görülürken davalı B, evi tahliye etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dava, hem tahliye talebi hem de kira alacağı talebi bakımından esastan reddedilir. Para karşılığı tanıklık yaptığı hakkında yeterli delil bulunan C, 2 haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir. Sağır ve dilsiz olup okuma ve yazma bilen C, kendisini işaret dilinden anlayan bilirkişi yardımıyla dinlenir. Tahliye talebi bakımından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, kira alacağı talebi bakımından davaya devam edilir. Dava, tahliye talebi bakımından esastan reddedilir, kira alacağı talebi bakımından usulden reddedilir. Dava, tahliye talebi bakımından sıfat yokluğundan, kira alacağı bakımından ise dava takip yetkisi yokluğundan reddedilir. Davaya, hem tahliye talebi bakımından hem de kira alacağı talebi bakımından devam edilir. 11

14 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. B, beyaz eşya mağazası sahibi A dan 7000 TL değerinde bir çamaşır makinesi satın almıştır. Aralarında yaptıkları adi yazılı satış sözleşmesine göre B, satış bedelinin 3000 TL sini peşin verecek, geri kalan 4000 TL yi ise 1 ay içinde ödeyecektir TL yi peşin ödeyerek malı teslim alan B nin vadesi geldiği hâlde 4000 TL yi ödememesi üzerine A, B ye karşı bir alacak davası açmıştır. 50. Bu davada davacı A, alacağının ispatı için davalı B ile aralarındaki satış sözleşmesini delil olarak göstermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B, kendisi tarafından imzalandığı iddia edilen sözleşmedeki imzayı inkâr etmek isterse sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi hâlde sözleşme, aleyhine delil olarak kullanılır. Altındaki imza mahkeme huzurunda B tarafından ikrar edilirse sözleşme, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. Sözleşmenin sahteliğini iddia eden B, bunu aynı mahkemede ön sorun şeklinde ileri sürebilir. 49. Bu davada davacı A nın, davalı B den alacağı bulunduğuna ilişkin iddiasını ispat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, iddiasını kural olarak her türlü delille ispatlayabilir. A, iddiasını B ye gönderdiği ihtarname ile ispatlayabilir. Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse bu konuda karar verilinceye kadar bu davada sözleşme, herhangi bir işleme esas alınmaz. Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse davaya bakan hâkim, sahtelik davası açması için B ye 1 haftalık kesin süre verebilir. A, iddiasını B nin zımni muvafakati varsa tanıkla ispatlayabilir. A, iddiasını B ye gönderdiği ve el yazısı ile yazdığı imzasız bir mektup bulunması hâlinde tanıkla ispatlayabilir. A, iddiasını kural olarak kesin delillerle ispat etmek zorundadır. 12

15 51. Savcı yürüttüğü bir soruşturmada şüpheli Ş nin tutuklanmasını sulh ceza hâkiminden istemiş, ancak sulh ceza hâkimi sanığı tutuklamamıştır. Savcı bu karara itiraz etmiş ve itiraz merci tutuklama kararı vermiştir. Buna göre, merciin verdiği bu kararın denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 53. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl kendisini çağıran merci önüne çıkarılamadığında, en geç ne kadar süre içerisinde çağıran hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir? Merci tarafından verilen bu tutuklama kararına karşı, itiraz kanun yoluna gidilebilir. Yol süresi hariç en geç 12 saat içinde Yol süresi hariç en geç 48 saat içinde Merciin itiraz üzerine verdiği bu karar kesindir ve başka bir kanun yoluna gidilemez. Yol süresi dâhil en geç 24 saat içinde Yol süresi dâhil en geç 48 saat içinde Merciin verdiği bu karara karşı, kanun yararına bozma talebinde bulunulabilir. Yol süresi hariç en geç 24 saat içinde Merciin bu kararına karşı, temyiz kanun yoluna gidilebilir. Merciin bu kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabilir. 54. Duruşmada ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, ilk önce kime verilir? Cumhuriyet savcısına Katılana veya vekiline 52. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi, uzatma süresi dâhil en çok ne kadardır? Sanığın müdafiine Sanığa Tanığa 1 yıl 1 yıl 6 ay 2 yıl 5 yıl 10 yıl 55. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, kamu davasına katılma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlar katılma hakkına sahiptir. Kanun yolu muhakemesinde kamu davasına katılma mümkün değildir. Kamu davasına katılma davayı durdurmaz. Katılmadan önce verilmiş kararların, katılana tebliği zorunludur. Katılanın ölümü katılmayı hükümsüz kılar. 13

16 56. Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tutukluyu resen serbest bırakma yetkisi yoktur. Tutuklu şüphelinin salıverilme istemi üzerine merciince, tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verilemez. Şüpheli veya sanığın salıverilme istemi üzerine merciince, 3 gün içinde karar verilir. Tutukluluk sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlara itiraz mümkün değildir. 58. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, kanun yararına bozma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kanun yararına bozma, sadece mahkeme tarafından verilen kararlar aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma, temyiz incelemesinden geçip geçmediğine bakılmaksızın tüm karar veya hükümler aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma talebi üzerine verilen bozma kararlarına karşı direnilebilir. 57. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde, toplam tutukluluk süresi 3 yılı geçemez. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edilemez? Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemini alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bozma talebine ilişkin kendi görüşüyle birlikte dosyayı ilgili ceza dairesine gönderir. Kanun yararına bozma nedeni, hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa Yargıtay Ceza Dairesi cezanın kaldırılmasına doğrudan hükmeder. Madde bakımından yetkisizlik kararına Tutuklama kararına Yer bakımından yetkisizlik kararına Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin karara 59. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren müdafiin dosya içeriğini ve delilleri incelemesine sınırlama getirilemez. Müdafiin dosyayı incelemesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının kararıyla bu yetki kısıtlanabilir. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile şüphelinin ifadesini içeren tutanakların müdafi tarafından incelenmesine engel olunamaz. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile bilirkişi raporlarının müdafi tarafından incelenmesi engellenemez. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu adli işlemlere ilişkin tutanakların incelenmesi engellenemez. 14

17 60. Ceza Muhakemesinde, aşağıdakilerden hangisi temyiz kanun yolu bakımından kesin hukuka aykırılık nedenlerinden biri değildir? 62. Bölge idare mahkemelerinin, tam bir istinaf mahkemesi olarak kabul edilmesini engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini yetkili görmesi Üyelerinin sadece yargıçlardan atanması Duruşmanın, kanunen mutlaka hazır bulunması gereken kişilerin yokluğunda yapılması Kanun yolu merci olması Hükmün, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayanması Verdiği tüm nihai kararların kesin olması Hükmün, gerekçeyi içermemesi Önüne gelen davalarda işin esası hakkında da karar verebilmesi Fiilin nitelendirilmesinde, maddi ceza hukukuna kesin aykırılığın bulunması Sadece itiraz kanun yolu ile başvurulabilmesi 61. I. Karşı tarafın dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren kural olarak 30 gün içinde cevap verilmelidir. 63. I. Davada Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olması II. İdarenin ikinci savunmasına kural olarak cevap verilemez. III. Davacı, ikinci dilekçesinde yeni bir hak talebinde bulunamaz. II. Davanın avukat olmayan vekil tarafından açılması III. Davanın, dava açma süresi geçtikten sonra açılması IV. Dava dilekçesinde davalının gösterilmemesi IV. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde mahkeme cevap süresini en fazla 15 gün süreyle uzatabilir. Buna göre, idari yargılama usulünde tebligat ve cevap verme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, yukarıdakilerden hangileri ilk incelemede davanın reddini gerektiren nedenlerden biri değildir? Yalnız IV II ve IV III ve IV Yalnız I Yalnız II I, II ve III I, II ve III I, II ve IV I, III ve IV I, II, III ve IV 15

18 64. Aracı İstanbul da trafiğe kayıtlı olan ve Ankara da ikamet eden A, Sivas a 10 km kala trafik işaretinin bulunmaması nedeniyle hızlı girdiği virajı alamayarak aracın devrilmesine neden olmuştur. Bu olaya göre A, araçta oluşan hasarın giderilmesi için kime karşı, hangi yargı yerinde dava açmalıdır? Ulaştırma Bakanlığı - Ankara İdare Mahkemesi Karayolları Genel Müdürlüğü - İstanbul İdare Mahkemesi Ulaştırma Bakanlığı - Sivas İdare Mahkemesi Karayolları Genel Müdürlüğü - Sivas İdare Mahkemesi Ulaştırma Bakanlığı - İstanbul İdare Mahkemesi 16

19 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 67. A, yıkım kararının iptali için idari yargıda açacağı davada iptal davası dilekçesini aşağıdaki yargı yerlerinden hangisine veremez? Bolu Gerede İlçe Belediye Encümeni da aldığı kararla A ya ait inşaatın, yapı ruhsatına aykırı yapılan kısımlarının da belediyece yıkılmasına ve ruhsata aykırı inşaat yapıldığı gerekçesiyle A ya 1500 TL idari para cezası verilmesine karar vermiş ve karar Ankara Beypazarı nda yaşayan A ya da tebliğ edilmiştir. Ankara İdare Mahkemesi Bolu İdare Mahkemesi Beypazarı Asliye Hukuk Hâkimliği Sakarya İdare Mahkemesi Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi 65. Yıkım ve idari para cezasının iptali için A tarafından açılması düşünülen davada görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Bolu İdare Mahkemesi Ankara İdare Mahkemesi 68. Yıkım kararının iptali için A nın açtığı iptal davasında Bolu İdare Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara İdare Mahkemesine göndermiştir. Dosyayı inceleyen Ankara İdare Mahkemesi de yetkisizlik kararı vermiştir. Buna göre, söz konusu yetki uyuşmazlığını çözme yetkisi aşağıdaki yargı yerlerinden hangisine aittir? Bolu Sulh Ceza Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Danıştay Ankara Sulh Ceza Mahkemesi Bolu Bölge İdare Mahkemesi Yıkım kararı için Bolu İdare Mahkemesi, idari para cezası için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi Son yetkisizlik kararı veren Ankara İdare Mahkemesi 66. Yıkım kararının iptali için idari yargıda açılacak iptal davasının son günü aşağıdakilerden hangisidir?

20 69. Sadece idari para cezasının iptali için da Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açan A, Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının da kesinleşmesi üzerine da Danıştayda, Bolu Valiliğine karşı iptal davası açmıştır. Buna göre, ilk inceleme sonucunda Danıştay ne tür bir karar vermelidir? Görev yönünden davanın reddi Davanın süreaşımından reddi Husumetin Bolu Belediyesine yönlendirilmesi Dava dilekçesinin Bolu Belediyesine tevdi İşin esasına geçilmesi 71. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmış ve işçiler grev kararı almıştır. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Grev hakkı iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kuruluna gitmesi hâlinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilecek karar, toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yüksek Hakem Kurulu, grevin ertelenmesine karar verebilir. Tarafların anlaşması hâlinde, uyuşmazlığın her safhasında Yüksek Hakem Kuruluna başvurulması mümkündür. 70. Yıkım kararı ile idari para cezasının iptali için idari yargıda ayrı ayrı dava açan A nın idari para cezası ile ilgili açtığı davada yargı yeri, esastan karar vermiştir. Buna göre, bu davada adli yargının görevli olduğunu düşünen davalı idarenin, kanun yolu başvurusuna bakmakla yetkili yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? Bölge İdare Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Danıştay Yargıtay 72. Greve katılmayanların, işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez. K, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle kolluk görevlileri tarafından yakalanmıştır. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K nin yakalama sebepleri ve isnat hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. K nin en geç 3 gün içinde hâkim önüne çıkarılması zorunludur. K nin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz. K nin hürriyeti kanuna aykırı olarak kısıtlanmışsa devletten tazminat isteme hakkı vardır. K nin yakalandığı, yakınlarına derhâl bildirilir. 18

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.)

(12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) (12 Eylül 2007 Tarihinde http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=232703 de yayımlanmıştır.) Ergun Özbudun ve ekibinin AKP için hazırladığı yeni anayasa taslağı NOT: Aynı numarayı taşıyan maddeler veya

Detaylı

genelyetenekgenelkültür 1

genelyetenekgenelkültür 1 ANAYASA SORU KAMPI YANIT ANAHTARI adım 1 adım 2 adım 3 adım 4 adım 5 adım 6 1. B 1. C 1. B 1. A 1. B 1. E 2. E 2. D 2. D 2. B 2. D 2. B 3. E 3. A 3. D 3. C 3. E 3. B 4. C 4. B 4. C 4. D 4. A 4. D 5. B

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI HAK-İŞ KONFEDERASYONU ÖNERİSİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 30 Aralık 2011 Ankara Yayın No: 45 HAK-İŞ VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI HAK-İŞ Konfederasyonu, yeni, sivil ve demokratik Anayasa yı ülkemizin temel

Detaylı

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır.

TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESAM. Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi www.tessam.org Bu rapor TESİAD'ın katkılarıyla TESAM tarafından hazırlanmıştır. TESİAD Genel Merkezi. İnönü Cad. No: 115 / 20-29 Osmangazi / BURSA

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN 11459 ANAYASA MAHKEMESİNİN KURULUŞU VE YARGILAMA USULLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6216 Kabul Tarihi : 30/3/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 3/4/2011 Sayı : 27894 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 7.11.1982 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 7.11.1982 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 7.11.1982 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli MADDE 1. Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. II. Cumhuriyetin nitelikleri MADDE 2. Türkiye

Detaylı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı

* Bu Anayasa; Kurucu Meclis tarafından 18/10/1982 de halkoylamasına sunulmak üzere kabul edilmiş ve 20/10/1982 tarihli ve 17844 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI ( * ) Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982 BAŞLANGIÇ (Değişik: 23/7/1995-4121/1 md.) * Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ

A ALAN BİLGİSİ TESTİ 41. 1982 Anayasası na göre, mahallî idarelerin organlarına ve bu organların üyelerine ilişkin seçimlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 43. I. Bir milletvekilinin yasama

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI (1)(2) Kanun Numarası : 2709 Kabul Tarihi : 18/10/1982 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 9/11/1982 Sayı: 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 3 Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 B A Ş L A N G I Ç 3 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 1, 2 Kanun No. : 2709 Kabul Tarihi : 18.10.1982 Yayımlandığı R.G.Tarih : 9.11.1982 Sayı : 17863 (Mükerrer) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 3 B A Ş L A N

Detaylı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı

Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı Anayasa Mahkemesi Kanunu Tasarısı (3.3.2007) 1 Anayasa Mahkemesi Kanunu 1 Tasarısı BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1. Madde: Amaç ve Kapsam 2 Bu Kanunun amacı; Anayasa

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ.

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ. ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI - 2 GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU

ÜNİTE HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER HEDEFLER. MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU HEDEFLER İÇİNDEKİLER MEDENİ USUL HUKUKU-İCRA ve İFLAS HUKUKU Medeni Usul Hukuku Yargı kavramı ve yargı kolları Hukuk yargılamasında mahkemeler teşkilatı Mahkemelerde çalışan kişiler Mahkemeye yardımcı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK T.C.KİMLİK NUMARASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM ve GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI HUKUK A ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Genel

Detaylı

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir.

HUKUK. C) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karara karşı Anayasa Mahkemesine başvurulabilir. HUKUK 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kağıdının Genel Yetenek Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000

;f*\ E)G#` Z0o+ ITl }] 0n(h5V aaa!!!aaa!!aa!a! MASTER KİTAPÇIK 00000000 MASTER KİTAPÇIK GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR 2011-İdari Yargı TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı