Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "

Transkript

1 BASIN KİTAPÇIĞI

2 AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Alan Bilgisi Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 120 dakikadır (2 saat). 3. Bu kitapçıktaki testte yer alan her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, size verilen silgiyle, cevap kâğıdını örselemeden, temizce siliniz ve yeni cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 5. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Bir soru ile ilgili cevabınızı, cevap kâğıdında o soru için ayrılmış olan yere işaretlemeyi unutmayınız. 7. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.

3 ALAN BİLGİSİ TESTİ 1. Bu testte 100 soru vardır Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi yalnızca vatandaşlara tanınmış bir haktır? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının sınırlandırılması sebeplerinden biri değildir? Çalışma hakkı Haberleşme hürriyeti Sosyal güvenlik hakkı Kamu denetçisine başvurma hakkı Kamu hizmetlerine girme hakkı Millî güvenlik Kamu düzeni Kamu yararı Suç işlenmesinin önlenmesi Genel sağlığın ve genel ahlâkın korunması Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yerleşme hürriyetinin sınırlandırılması sebeplerinden biri değildir? Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisinin izin sistemine bağlanması mümkündür? Genel sağlığı korumak Dernek kurma hakkı Suç işlenmesini önlemek Sendika kurma hakkı Kamu mallarını korumak Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak Süreli ve süresiz yayın hakkı Radyo ve televizyon yoluyla yayım yapma hakkı Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 3. Aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi 1982 Anayasası nın ikinci kısmının üçüncü bölümünde yer alan Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlığı altında düzenlenmemiştir? Ailenin korunması ve çocuk hakları Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi Çalışma ve sözleşme hürriyeti Çalışma hakkı ve ödevi Düzeltme ve cevap hakkı 1

4 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 8. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin aşağıdaki kurallardan hangisi, 1982 Anayasası nın geçirdiği değişikliklerden önceki ilk metinde açık bir biçimde yer alır? Çocuklar, yaşlılar ve özürlüler lehine pozitif ayrımcılık yapılabilmesine imkân tanınmıştır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın sınırlanabilir. Bilgi edinme hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin yalnızca suç soruşturması ve kovuşturması sebebiyle sınırlanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılmıştır. Temel hak ve hürriyetler, yalnızca Anayasa nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak sınırlanabilir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, laik devletin gereklerine aykırı olamaz. Adil yargılanma hakkı anayasal olarak düzenlenmiştir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı Anayasa ya eklenmiştir. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin sınırlamalar, demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamaz. 7. Türk Anayasaları nda temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılmaması ilkesine ilk kez aşağıdakilerin hangisinde yer verilmiştir? 9. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir? 1924 Anayasası nda 1982 Anayasası nın ilk metninde Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler Anayasası nda 1971 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Yüksek Askerî Şuranın bütün kararları yargı denetimine tabidir Anayasası nda 1995 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır Anayasası nda 2001 yılında yapılan anayasa değişikliğinde Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten çıkarma cezasına ilişkin olanlar dışındaki kararlarına karşı yargı mercilerine başvurulamaz. 2

5 10. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nda 2010 yılında 5982 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerden biri değildir? Anayasası na göre, Anayasa nın değiştirilmesi usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Disiplin mahkemelerinin askerî yargı alanından çıkarılması Anayasa nın değiştirilmesi TBMM üye tam sayısının en az 1/3 ü tarafından yazıyla teklif edilebilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyetinin, hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilmesi Savaş hâli haricinde, asker olmayan kişilerin askerî mahkemelerde yargılanamaması Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının Anayasa da yer alması Anayasa nın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda 2 defa görüşülür. Ekonomik ve Sosyal Konseyin Anayasa da yer alması 11. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası nın başlangıç metninde yer almamıştır? Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması hâlinde, Anayasa nın değiştirilen hükümlerinden hangilerinin birlikte hangilerinin ayrı ayrı oylanacağı hakkında karar verme yetkisi yalnızca Cumhurbaşkanına aittir. Türk Devletinin bölünmez bütünlüğü Yargı bağımsızlığı ilkesi Atatürk milliyetçiliği Halkoyuna sunulan anayasa değişikliğine ilişkin kanunların yürürlüğe girmesi için, halk oylamasında kullanılan geçerli oyların yarısından çoğunun kabul oyu olması gerekir. Atatürk inkılâp ve ilkeleri Millet iradesinin mutlak üstünlüğü TBMM üye tam sayısının 2/3 ü veya daha fazla bir oyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması ihtiyaridir Anayasası na göre, aşağıdaki mahkûmiyetlerden hangisi affa uğramış olması durumunda milletvekili seçilmeye engel değildir? Hırsızlık suçundan mahkûmiyet Zimmet suçundan mahkûmiyet Dolanlı iflas suçundan mahkûmiyet Kasten yaralama suçundan mahkûmiyet Terör eylemelerini tahrik ve teşvik suçundan mahkûmiyet 3

6 Anayasası na göre, aşağıdakilerin hangisinde milletvekilliğinin sona ermesi için Meclis Genel Kurulunun karar alması gerekir? Ölüm Anayasası na göre, gensoru önergesi verebilmek için en az kaç milletvekilinin imzası gerekir? İstifa Kısıtlanma Cumhurbaşkanı seçilme Milletvekili seçilmeye engel bir suçtan kesin hüküm giyme Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının sorumluluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanının TBMM ye karşı siyasi sorumluluğu yoktur Anayasası na göre, Anayasa nın başlangıç ve madde kenar başlıkları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Anayasa nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayılmaz. Anayasa nın başlangıç kısmı Anayasa metnine dâhil değildir, ancak madde kenar başlıkları Anayasa metninden sayılır. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhildir. Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili suçlardan dolayı vatana ihanetten sorumlu tutulması mümkündür. Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili olmayan suçlarından dolayı sorumlu olmadığına dair açık bir hüküm Anayasa da bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanının görevi dışındaki kişisel işlemlerinden dolayı hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı görevi ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanır. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıkları Anayasa metnine dâhil değildir. Anayasa nın başlangıç kısmı ve madde kenar başlıklarının Anayasa metnine dâhil olup olmadığı konusunda Anayasa da açık bir hüküm yoktur Anayasası na göre, Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir sebeple boşalması hâlinde Cumhurbaşkanı seçimi boşalmayı takip eden kaç gün içinde tamamlanmalıdır? Anayasası na göre, TBMM Başkanlığı seçiminin ilk iki oylamasının yapılabilmesi için en az kaç üyenin toplanması gerekir?

7 20. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından Cumhurbaşkanına verilmiş görev ve yetkilerden biri değildir? Anayasası na göre, Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmek Buna göre, bu hüküm, aşağıdaki anayasal ilkelerden hangisini ifade eder? TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak Cumhurbaşkanının tarafsızlığı TBMM üyeleri veya milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından bakanları seçmek Gerekli gördüğü hâllerde Bakanlar Kuruluna başkanlık etmek Milletlerarası antlaşmaları onaylamak Yöntemsel bağımsızlık Dokunulmazlık Karşı - imza Bireysel sorumluluk Anayasası na göre, geçici Bakanlar Kurulu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, geçici Bakanlar Kurulu, bu karardan başlayarak 5 gün içinde kurulur. TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hâlinde Başbakanın bağımsızlar arasından seçilmesi zorunludur. TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi hâlinde, geçici Bakanlar Kuruluna Adalet, İçişleri ve Ulaştırma bakanları bağımsızlardan olmak şartıyla, siyasi parti gruplarından, oranlarına göre üye alınır. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurulmaz Anayasası na göre, TBMM nin toplanma ve tatili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Meclis, bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir. Meclis, her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, ara verme veya tatil sırasında, doğrudan doğruya Başbakan tarafından toplantıya çağrılabilir. Meclis, ara verme ve tatil sırasında, doğrudan doğruya Meclis Başkanı tarafından toplantıya çağrılabilir. Ara verme veya tatil sırasında, TBMM üyelerinin 1/5 inin yazılı istemi üzerine Meclis Başkanı, Meclisi toplantıya çağırır. Geçici Bakanlar Kurulu yeni Meclis toplanıncaya kadar vazife görür. 5

8 Anayasası na göre, TBMM aşağıdaki yetkilerden hangisini bir parlamento kararı ile değil, mutlaka bir kanun ile yerine getirir? Radyo Televizyon Üst Kurulu üyelerini seçmek Kamu Başdenetçisini seçmek 26. Türk vatandaşlığı ile birlikte Alman vatandaşlığı da olan 28 yaşındaki A nın, yükümlü olduğu askerlik hizmeti tecil edilmiştir. Ayrıca A hakkında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçlaması ile yapılan yargılama devam etmektedir. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Olağanüstü hâl ilanı kararını onaylamak Çifte vatandaşlığı olduğu için milletvekili seçilemez. Anayasa nın 76. maddesinde sayılan suçlardan biriyle yargılandığı için milletvekili seçilemez. TBMM İçtüzüğünü değiştirmek 30 yaşını doldurmadığı için milletvekili seçilemez. Askerliğini yapmadığı için milletvekili seçilemez Anayasası ndaki yasama dokunulmazlığı müessesi açısından, bir milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Meclis Genel Kurulu kararının iptali için 10 gün içerisinde Anayasa Mahkemesine başvurulması mümkündür. 27. Seçmen olabilmenin tüm şartlarını taşıdığı için milletvekili seçilmesi mümkündür Anayasası na göre, yükseköğretim kurumları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Üniversiteler kanunla kurulur. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararının iptali için ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili başvuruda bulunabilir. Dekanlar üniversite rektörlerince atanır. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlar. Kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından yükseköğretim kurumları kurulabilir. Yasama dokunulmazlığı kaldırılan bir milletvekili, yasama çalışmalarına katılabilir. Üniversitelerin ülke sathına dengeli bir biçimde yayılması gerekir. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa da özel bir karar yeter sayısı öngörülmemiştir. Üniversite öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulunun veya üniversitelerin yetkili organlarının dışında kalan makamlarca görevlerinden uzaklaştırılamazlar. 6

9 28. I. İnsan haklarına aykırı eylemde bulunma II. Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden maddi yardım alma III. Laik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunma IV. Demokratik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemde bulunma 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi yukarıdaki fiillerin hangilerinde sadece ilgili siyasi partinin kapatılmasına karar verir? 30. İdarenin yargısal denetimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası tarafından düzenlenmemiştir? İmtiyaz sözleşmelerinde, yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için milletlerarası tahkime gidilebileceği Yargı yetkisinin, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olduğu İdari yargı yerlerinin belli kararları için Bölge İdare Mahkemesine başvurulabileceği Yalnız II I ve II I, II ve IV Yürütmenin durdurulması kararının verilebileceği I, III ve IV I, II, III ve IV İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirim tarihinden başlayacağı Anayasası na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkilerinden biridir? Olağanüstü hâl ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerini şekil ve esas bakımından incelemek ve denetlemek Anayasa değişikliklerini esas bakımından incelemek ve denetlemek Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarını görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak Yüksek Seçim Kurulu kararları aleyhine yapılan başvuruları incelemek Anayasa Mahkemesine üye seçmeye ilişkin TBMM kararlarını incelemek ve denetlemek 31. Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi ile ilgili düzenlemeler göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi 2010 Anayasa değişikliğinin hem öncesi hem de sonrası için geçerli bir ifadedir? Anayasa Mahkemesi 17 üyeden kurulur. Cumhurbaşkanının, Anayasa da belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler arasından, aday gösterme süreci olmaksızın doğrudan üye seçme yetkisi vardır. 45 yaşını doldurmuş ve en az 20 yıl görev yapmış olan avukatlar Anayasa Mahkemesine üye olarak seçilebilir. Yükseköğretim Kurulunun, Anayasa Mahkemesi üyeliği için göstereceği adayların en az ikisinin hukukçu olması şarttır. En az 5 yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri üye olarak seçilebilir. 7

10 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 2/3 oy çokluğu şarttır. Şekil bozukluğuna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip karara bağlanır. Yüce Divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir geçerli oyun kullanıldığı ve 4 milletvekilinin seçileceği bir seçim çevresinde; A partisi , B partisi , C partisi , D partisi 5000 oy almıştır. Bu durumda 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu nun kabul ettiği seçim sistemine göre, C partisinin ülke barajını geçememesi hâlinde, milletvekillerinin siyasi partilere dağılımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A partisi 2, B partisi 1, C partisi 1 milletvekili çıkarır. A partisi 2, B partisi 2 milletvekili çıkarır. A partisi 2, B partisi 1, D partisi 1 milletvekili çıkarır. A partisi 3, B partisi 1 milletvekili çıkarır. Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla baktığı davalar dışında kalan işleri dosya üzerinden inceler. Ancak bireysel başvurularda duruşma yapılmasına karar verebilir. A partisi 1, B partisi 2, D partisi 1 milletvekili çıkarır. Kanunun uygulanması, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecek nitelikteyse yürürlüğün durdurulması kararı verilebilir Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesinin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 33. I. TBMM Başkanı II. Genelkurmay Başkanı III. Kamu Başdenetçisi IV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleri V. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri 1982 Anayasası na göre, yukarıdakilerden hangileri görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır? I, II ve III I, II ve IV I, III ve IV II, III ve V II, IV ve V Anayasa Mahkemesi iki bölüm ve Genel Kurul hâlinde çalışır. Genel Kurul, başkan veya başkanvekili başkanlığında, en az 12 üye ile toplanır. Daireler tarafından verilen kararlara karşı, Genel Kurula yeniden inceleme başvurusu yapılabilir. Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını kural olarak salt çoğunlukla alır. İptal ve itiraz davalarına Genel Kurulca bakılır. 8

11 Anayasası na göre, aşağıdakilerin hangisinde anayasa değişikliğine ilişkin bir kanunun şekil bakımından Anayasa ya uygunluğunun Anayasa Mahkemesince denetimi mümkün değildir? 38. Parlamento tarafından usulüne uygun olarak kabul edilen bir kanunun, halkın isteğiyle düzenlenen bir referandum neticesinde reddedilerek yürürlüğe girmesinin engellenmesidir. İptal davasının Cumhurbaşkanı tarafından açılması durumunda İptal davasının TBMM üye tamsayısının 1/5 i tarafından açılması durumunda Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklar? Halkın vetosu Halkın kanun teklifi Kanunun, son oylamada öngörülen çoğunluk ile kabul edilmediğinin öne sürülmesi durumunda İptal davasının, kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün içinde açılması durumunda İstişari referandum Politik grev Temsilcilerin azli Teklifin, Anayasa Komisyonunda görüşülmediğinin öne sürülmesi durumunda Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi ve üyeliğinin sona ermesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasa Mahkemesi üyeleri 12 yıl için seçilirler. 39. Aşağıdakilerden hangisinin, Anayasa Mahkemesinin üyelerinin seçiminde aday gösterme yetkisi yoktur? Sayıştay Genel Kurulu Baro başkanları Yükseköğretim Kurulu TBMM Bir kimse en fazla 2 defa Anayasa Mahkemesi üyesi seçilebilir. Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi üyeleri 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar Anayasası na göre, yüksek mahkemeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması hâlinde, Anayasa Mahkemesi üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ile sona erer. Anayasa Mahkemesi üyeliği, bir üyenin hâkimlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymesi hâlinde kendiliğinden sona erer. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Genel Kurulunca seçilir ve atanır. Danıştay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Cumhurbaşkanı tarafından seçilir. Uyuşmazlık Mahkemesinin başkanlığını, Anayasa Mahkemesince görevlendirilen üye yapar. Danıştay Başkanı ve Başsavcısı, Danıştay Genel Kurulunca seçilir. Yargıtay üyeleri, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca seçilir. 9

12 41. Görülmekte olan bir hukuk davasında aşağıdakilerden hangisinin ispatı gerekir? 43. Aşağıdakilerden hangisi tanıkla ispat edilemez? Taraflar arasındaki çekişmesiz vakıaların İkrar olunan vakıaların Nüfus kayıtlarındaki doğumun aksi Resmî senedin sahteliği Senedin hatır için verildiği Davanın çözümü bakımından etkisiz vakıaların Dava konusu bakımından uygulanması gereken ilgili Türk kanunu hükümlerinin Karineye dayanılan durumda karine hükmünde yer alan karine temelinin 44. Kiralanan eve zarar verilip verilmediği Haksız fiilin varlığı Görülmekte olan bir hukuk davasında davalı, aşağıdaki iddialardan hangisini tanıkla ispat edebilir? sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu na göre, delillerin gösterilmesi ve incelenmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğu öngörmediği hâllerde, kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir. Delil gösteren taraf, tahkikat aşamasına kadar o delile dayanmaktan vazgeçebilir. Deliller, kanunda belirtilen hâller dışında davaya bakan mahkeme huzurunda incelenir. Bonoyu davacıya hatır için verdiğini İmzaladığı satış sözleşmesinin konusu taşınmazın, gerçekte kendisine bağışlandığını Tahliye taahhüdünü davacının tehdidi altında imzalamak zorunda kaldığını Davacıya tamamen doldurmadan verdiği bononun sözleşmeye aykırı doldurulduğunu İmzaladığı satış sözleşmesinden kaynaklanan satış bedelini ödediğini Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar verilir. 45. Aşağıdakilerin hangisinde görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir? Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilemeyen deliller, o yerde istinabe yoluyla toplanabilir. Ad ve soyadı değişikliği Doğrudan doğruya iflas Konkordatonun tasdiki Ergin kılınma Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi 10

13 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. A, Ankara da büro tipi dairesini, mimar olan B ye mimarlık bürosu olarak kullanılmak üzere adi yazılı şekilde yaptıkları bir sözleşme ile aylığı 3000 TL den kiraya vermiştir. Bir senenin sonunda A, mahkemeye başvurarak Kasım ve Aralık aylarına ilişkin kira bedellerinin ödenmediği ve kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği gerekçesiyle bir dava açmış ve 2 aylık kira alacağının tahsili ile, sözleşmeye aykırılıktan dolayı davalının tahliyesine karar verilmesini istemiştir. Davacı A, kira konusu bağımsız bölümün kitap satış yeri olarak işletildiği hususunda davalı B nin yan komşusu C yi tanık olarak göstermiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 47. Davalı B, ilk duruşmada kira alacağı talebini kabul ettiğini beyan etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Söz konusu beyan, davacı A tarafından kabul edilmezse davaya kira alacağı talebi bakımından devam edilir. B, bu beyanından her hâlde hüküm verilinceye kadar dönebilir. Söz konusu beyan, mahkeme tarafından kabul edilirse davaya kira alacağı talebi bakımından devam edilmez. Kira alacağı talebi, taşınmaz aynından kaynaklanan bir talep olduğundan söz konusu beyan hiçbir sonuç doğurmaz. Bu durumda, sadece tahliye talebi bakımından davaya devam edilir. Hâkimin belirlediği tanık giderlerini, verilen kesin süre içinde mahkeme veznesine yatırmayan A, C yi dinletmekten vazgeçmiş sayılır. B nin çok yakın arkadaşı olduğunu ileri süren C, tanıklıktan çekinebilir. İşitme engelli olan C, yeminsiz olarak dinlenir. 48. Dava görülürken davalı B, evi tahliye etmiştir. Bu durumda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Dava, hem tahliye talebi hem de kira alacağı talebi bakımından esastan reddedilir. Para karşılığı tanıklık yaptığı hakkında yeterli delil bulunan C, 2 haftayı geçmemek üzere disiplin hapsine mahkûm edilir. Sağır ve dilsiz olup okuma ve yazma bilen C, kendisini işaret dilinden anlayan bilirkişi yardımıyla dinlenir. Tahliye talebi bakımından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, kira alacağı talebi bakımından davaya devam edilir. Dava, tahliye talebi bakımından esastan reddedilir, kira alacağı talebi bakımından usulden reddedilir. Dava, tahliye talebi bakımından sıfat yokluğundan, kira alacağı bakımından ise dava takip yetkisi yokluğundan reddedilir. Davaya, hem tahliye talebi bakımından hem de kira alacağı talebi bakımından devam edilir. 11

14 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. B, beyaz eşya mağazası sahibi A dan 7000 TL değerinde bir çamaşır makinesi satın almıştır. Aralarında yaptıkları adi yazılı satış sözleşmesine göre B, satış bedelinin 3000 TL sini peşin verecek, geri kalan 4000 TL yi ise 1 ay içinde ödeyecektir TL yi peşin ödeyerek malı teslim alan B nin vadesi geldiği hâlde 4000 TL yi ödememesi üzerine A, B ye karşı bir alacak davası açmıştır. 50. Bu davada davacı A, alacağının ispatı için davalı B ile aralarındaki satış sözleşmesini delil olarak göstermiştir. Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? B, kendisi tarafından imzalandığı iddia edilen sözleşmedeki imzayı inkâr etmek isterse sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi hâlde sözleşme, aleyhine delil olarak kullanılır. Altındaki imza mahkeme huzurunda B tarafından ikrar edilirse sözleşme, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır. Sözleşmenin sahteliğini iddia eden B, bunu aynı mahkemede ön sorun şeklinde ileri sürebilir. 49. Bu davada davacı A nın, davalı B den alacağı bulunduğuna ilişkin iddiasını ispat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A, iddiasını kural olarak her türlü delille ispatlayabilir. A, iddiasını B ye gönderdiği ihtarname ile ispatlayabilir. Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse bu konuda karar verilinceye kadar bu davada sözleşme, herhangi bir işleme esas alınmaz. Sözleşme altındaki imza, B tarafından inkâr edilirse davaya bakan hâkim, sahtelik davası açması için B ye 1 haftalık kesin süre verebilir. A, iddiasını B nin zımni muvafakati varsa tanıkla ispatlayabilir. A, iddiasını B ye gönderdiği ve el yazısı ile yazdığı imzasız bir mektup bulunması hâlinde tanıkla ispatlayabilir. A, iddiasını kural olarak kesin delillerle ispat etmek zorundadır. 12

15 51. Savcı yürüttüğü bir soruşturmada şüpheli Ş nin tutuklanmasını sulh ceza hâkiminden istemiş, ancak sulh ceza hâkimi sanığı tutuklamamıştır. Savcı bu karara itiraz etmiş ve itiraz merci tutuklama kararı vermiştir. Buna göre, merciin verdiği bu kararın denetimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 53. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhâl kendisini çağıran merci önüne çıkarılamadığında, en geç ne kadar süre içerisinde çağıran hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir? Merci tarafından verilen bu tutuklama kararına karşı, itiraz kanun yoluna gidilebilir. Yol süresi hariç en geç 12 saat içinde Yol süresi hariç en geç 48 saat içinde Merciin itiraz üzerine verdiği bu karar kesindir ve başka bir kanun yoluna gidilemez. Yol süresi dâhil en geç 24 saat içinde Yol süresi dâhil en geç 48 saat içinde Merciin verdiği bu karara karşı, kanun yararına bozma talebinde bulunulabilir. Yol süresi hariç en geç 24 saat içinde Merciin bu kararına karşı, temyiz kanun yoluna gidilebilir. Merciin bu kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurulabilir. 54. Duruşmada ortaya konulan delillerle ilgili tartışmada söz, ilk önce kime verilir? Cumhuriyet savcısına Katılana veya vekiline 52. Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi, uzatma süresi dâhil en çok ne kadardır? Sanığın müdafiine Sanığa Tanığa 1 yıl 1 yıl 6 ay 2 yıl 5 yıl 10 yıl 55. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, kamu davasına katılma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Mağdur, suçtan zarar gören ve malen sorumlu olanlar katılma hakkına sahiptir. Kanun yolu muhakemesinde kamu davasına katılma mümkün değildir. Kamu davasına katılma davayı durdurmaz. Katılmadan önce verilmiş kararların, katılana tebliği zorunludur. Katılanın ölümü katılmayı hükümsüz kılar. 13

16 56. Tutuklama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının tutukluyu resen serbest bırakma yetkisi yoktur. Tutuklu şüphelinin salıverilme istemi üzerine merciince, tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasına karar verilemez. Şüpheli veya sanığın salıverilme istemi üzerine merciince, 3 gün içinde karar verilir. Tutukluluk sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlara itiraz mümkün değildir. 58. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, kanun yararına bozma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kanun yararına bozma, sadece mahkeme tarafından verilen kararlar aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma, temyiz incelemesinden geçip geçmediğine bakılmaksızın tüm karar veya hükümler aleyhine işletilebilen bir kanun yoludur. Kanun yararına bozma talebi üzerine verilen bozma kararlarına karşı direnilebilir. 57. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren işlerde, toplam tutukluluk süresi 3 yılı geçemez. Ceza Muhakemesi Kanunu na göre, aşağıdaki kararlardan hangisine itiraz edilemez? Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemini alan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bozma talebine ilişkin kendi görüşüyle birlikte dosyayı ilgili ceza dairesine gönderir. Kanun yararına bozma nedeni, hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa Yargıtay Ceza Dairesi cezanın kaldırılmasına doğrudan hükmeder. Madde bakımından yetkisizlik kararına Tutuklama kararına Yer bakımından yetkisizlik kararına Hâkimin reddi isteminin kabulüne ilişkin karara Eski hâle getirme isteminin reddine ilişkin karara 59. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? İddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren müdafiin dosya içeriğini ve delilleri incelemesine sınırlama getirilemez. Müdafiin dosyayı incelemesi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının kararıyla bu yetki kısıtlanabilir. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile şüphelinin ifadesini içeren tutanakların müdafi tarafından incelenmesine engel olunamaz. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile bilirkişi raporlarının müdafi tarafından incelenmesi engellenemez. Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi kısıtlansa bile şüphelinin hazır bulunmaya yetkili olduğu adli işlemlere ilişkin tutanakların incelenmesi engellenemez. 14

17 60. Ceza Muhakemesinde, aşağıdakilerden hangisi temyiz kanun yolu bakımından kesin hukuka aykırılık nedenlerinden biri değildir? 62. Bölge idare mahkemelerinin, tam bir istinaf mahkemesi olarak kabul edilmesini engelleyen özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini yetkili görmesi Üyelerinin sadece yargıçlardan atanması Duruşmanın, kanunen mutlaka hazır bulunması gereken kişilerin yokluğunda yapılması Kanun yolu merci olması Hükmün, hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delillere dayanması Verdiği tüm nihai kararların kesin olması Hükmün, gerekçeyi içermemesi Önüne gelen davalarda işin esası hakkında da karar verebilmesi Fiilin nitelendirilmesinde, maddi ceza hukukuna kesin aykırılığın bulunması Sadece itiraz kanun yolu ile başvurulabilmesi 61. I. Karşı tarafın dilekçesine tebliğ tarihinden itibaren kural olarak 30 gün içinde cevap verilmelidir. 63. I. Davada Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin görevli olması II. İdarenin ikinci savunmasına kural olarak cevap verilemez. III. Davacı, ikinci dilekçesinde yeni bir hak talebinde bulunamaz. II. Davanın avukat olmayan vekil tarafından açılması III. Davanın, dava açma süresi geçtikten sonra açılması IV. Dava dilekçesinde davalının gösterilmemesi IV. Haklı sebeplerin bulunması hâlinde mahkeme cevap süresini en fazla 15 gün süreyle uzatabilir. Buna göre, idari yargılama usulünde tebligat ve cevap verme ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu na göre, yukarıdakilerden hangileri ilk incelemede davanın reddini gerektiren nedenlerden biri değildir? Yalnız IV II ve IV III ve IV Yalnız I Yalnız II I, II ve III I, II ve III I, II ve IV I, III ve IV I, II, III ve IV 15

18 64. Aracı İstanbul da trafiğe kayıtlı olan ve Ankara da ikamet eden A, Sivas a 10 km kala trafik işaretinin bulunmaması nedeniyle hızlı girdiği virajı alamayarak aracın devrilmesine neden olmuştur. Bu olaya göre A, araçta oluşan hasarın giderilmesi için kime karşı, hangi yargı yerinde dava açmalıdır? Ulaştırma Bakanlığı - Ankara İdare Mahkemesi Karayolları Genel Müdürlüğü - İstanbul İdare Mahkemesi Ulaştırma Bakanlığı - Sivas İdare Mahkemesi Karayolları Genel Müdürlüğü - Sivas İdare Mahkemesi Ulaştırma Bakanlığı - İstanbul İdare Mahkemesi 16

19 SORULARI AŞAĞIDAKİ OLAYA GÖRE VE BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLARAK CEVAPLAYINIZ. 67. A, yıkım kararının iptali için idari yargıda açacağı davada iptal davası dilekçesini aşağıdaki yargı yerlerinden hangisine veremez? Bolu Gerede İlçe Belediye Encümeni da aldığı kararla A ya ait inşaatın, yapı ruhsatına aykırı yapılan kısımlarının da belediyece yıkılmasına ve ruhsata aykırı inşaat yapıldığı gerekçesiyle A ya 1500 TL idari para cezası verilmesine karar vermiş ve karar Ankara Beypazarı nda yaşayan A ya da tebliğ edilmiştir. Ankara İdare Mahkemesi Bolu İdare Mahkemesi Beypazarı Asliye Hukuk Hâkimliği Sakarya İdare Mahkemesi Beypazarı Asliye Ceza Mahkemesi 65. Yıkım ve idari para cezasının iptali için A tarafından açılması düşünülen davada görevli ve yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? Bolu İdare Mahkemesi Ankara İdare Mahkemesi 68. Yıkım kararının iptali için A nın açtığı iptal davasında Bolu İdare Mahkemesi yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara İdare Mahkemesine göndermiştir. Dosyayı inceleyen Ankara İdare Mahkemesi de yetkisizlik kararı vermiştir. Buna göre, söz konusu yetki uyuşmazlığını çözme yetkisi aşağıdaki yargı yerlerinden hangisine aittir? Bolu Sulh Ceza Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Danıştay Ankara Sulh Ceza Mahkemesi Bolu Bölge İdare Mahkemesi Yıkım kararı için Bolu İdare Mahkemesi, idari para cezası için Ankara Sulh Ceza Mahkemesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi Son yetkisizlik kararı veren Ankara İdare Mahkemesi 66. Yıkım kararının iptali için idari yargıda açılacak iptal davasının son günü aşağıdakilerden hangisidir?

20 69. Sadece idari para cezasının iptali için da Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açan A, Bolu Asliye Hukuk Mahkemesinin görevsizlik kararının da kesinleşmesi üzerine da Danıştayda, Bolu Valiliğine karşı iptal davası açmıştır. Buna göre, ilk inceleme sonucunda Danıştay ne tür bir karar vermelidir? Görev yönünden davanın reddi Davanın süreaşımından reddi Husumetin Bolu Belediyesine yönlendirilmesi Dava dilekçesinin Bolu Belediyesine tevdi İşin esasına geçilmesi 71. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlık çıkmış ve işçiler grev kararı almıştır. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Grev hakkı iyiniyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz. Uyuşmazlığın Yüksek Hakem Kuruluna gitmesi hâlinde Yüksek Hakem Kurulu tarafından verilecek karar, toplu iş sözleşmesi hükmündedir. Yüksek Hakem Kurulu, grevin ertelenmesine karar verebilir. Tarafların anlaşması hâlinde, uyuşmazlığın her safhasında Yüksek Hakem Kuruluna başvurulması mümkündür. 70. Yıkım kararı ile idari para cezasının iptali için idari yargıda ayrı ayrı dava açan A nın idari para cezası ile ilgili açtığı davada yargı yeri, esastan karar vermiştir. Buna göre, bu davada adli yargının görevli olduğunu düşünen davalı idarenin, kanun yolu başvurusuna bakmakla yetkili yargı yeri aşağıdakilerden hangisidir? Bölge İdare Mahkemesi Bölge Adliye Mahkemesi Uyuşmazlık Mahkemesi Danıştay Yargıtay 72. Greve katılmayanların, işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez. K, uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı şüphesiyle kolluk görevlileri tarafından yakalanmıştır. Bu durumda 1982 Anayasası na göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? K nin yakalama sebepleri ve isnat hakkında bilgi sahibi olma hakkı vardır. K nin en geç 3 gün içinde hâkim önüne çıkarılması zorunludur. K nin suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar suçlu sayılamaz. K nin hürriyeti kanuna aykırı olarak kısıtlanmışsa devletten tazminat isteme hakkı vardır. K nin yakalandığı, yakınlarına derhâl bildirilir. 18

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler

Yargı ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler Yargı ÜNİTE 9 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Yargı bağımsızlığı kavramını tanımlayabilecek, Yargı içinde yer alan farklı mahkemeleri ve bunların görevlerini öğreneceksiniz. İçindekiler Yargı Yetkisi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:11.10.2013/28792 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU

BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IÇINDEKILER... KISALTMALAR... GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU 1.1. GENEL OLARAK ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU... 5 1.2. MUKAYESELİ HUKUKTA BİREYSEL

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 BİYOLOJİ TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ANAYASASININ BAZI MADDELER

ANAYASASININ BAZI MADDELER 13 Mayıs 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27580 KANUN TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1 7/11/1982 tarihli

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 05/03/2004 Resmi Gazete Sayısı: 25393 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç,

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi Borsa İstanbul Anonim Şirketi Uyuşmazlık Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Borsa İstanbul Anonim Şirketi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010

Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 Page 1 of 12 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 5982 Kabul Tarihi: 7/5/2010 MADDE 1-7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ORTAÖĞRETİM GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 28 EYLÜL 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT

HUKUK. Soru Bankası İÇTİHAT HUKUK Soru Bankası ÇTHT G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU G SS - TÜK. TH VT TM T.- 1 SOU 1.. Federal devletin tüzel kişiliği yoktur.. Federe devletlerin ayrılma hakkı yoktur.. Federe devletlerin uluslararası

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR)

4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) 4982 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (MADDELERE GÖRE ÇIKMIŞ SORULAR) Tanımlar (Madde 3) 1. Kurum ve kuruluşların sahip oldukları kayıtlarda yer alan Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki her türlü veri ifadesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ

TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ TDUB - BİLGİ NOTU BİLİRKİŞİLERİN BELİRLENMESİ VE GÖREVLENDİRİLMESİ Türk Adli Yargı (Hukuk Yargısı ve Ceza Yargısı) ve İdari Yargı sistemlerinde Bilirkişilerin Belirlenmesi ve Görevlendirilmesi hakkında

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık

Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık 20 Ağustos 2014 Tarihli ve 29094 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Başbakanlık Personeli Görvede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmıştır. GYS 2015 Başbakanlık Personeli

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 7749 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4483 Kabul Tarihi : 2/12/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/1999 Sayı : 23896 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17

ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAZISI 5 İÇİNDEKİLER 7-12 KANUNLAR VE KAYNAKLAR 13-15 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgiler 17-29 1. Dersin adı ve konusu 17 2. Dersin amacı ve planı 18 3. CMH ve Hukuk

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı