S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S SM K YÖNTEM LE ZEM N TA IMA KAPAS TES VE OTURMASININ SAPTANMASI"

Transkript

1 MK YÖNTEM LE ZEMN TAIMA KAPATE VE OTURMAININ APTANMAI Prof. Dr. Ali KEÇEL Özet Zemin tama kapasitesi hesaplamalarnda, temelin taban seviyesi üzerindeki hafriyat yaplan arln yerine ilave edeer bir yük konduunda, yerine koyma ilevi hesaplamalar basitletirir ve hata küçük ve emniyetli tarafta olur. Bu görü noktasndan hareket ederek, zeminlerin sismik kayma dalga empedans (direnci) ile yer basnc ifade edilerek zeminlerin snr tama kapasitesi tanmlanmtr. Emniyetli tama kapasitesi elde edebilmek için zeminlerin özelliklerine bal güvenlik faktörü deerleri ile hz oran Vp/Vs deerlerinin benzerliinden yararlanarak Vp/Vs hz orannn güvenlik faktörü olarak kullanlabilecei gösterilmitir. Bu balamda, sismik kayma dalgas hzna bal younluk tanm yaplm ve bu çalmadaki saysal deerlendirmelerde kullanlmtr. Müsaade edilebilir tama kapasitesinin, standart penetration test (PT (N)) tekine benzer olarak temel ekil faktörüne bal tanmlanabilecei gösterilmitir. Ayrca, zeminlerin yatak katsaylar ve elastik oturma miktarlarnn Boussines denklemine göre basnç dalmnn aktif derinliine bal olarak saptanabilecei gösterilmitir. Zemin mekaniinden elde edilen yük-oturma erisi ile sismik hzlardan elde edilen yük-oturma erisi benzer deiim gösterdii görülmütür. Zemin etütlerinde, sismik yöntem, yapsal jeolojiyi ve dier özelliklerini aydnlatmak için kullanlrken, bu yöntem ile güvenilir zemin emniyetli tama kapasitesi, yatak katsays ve oturma deerleri hakknda daha çabuk ve ucuz olarak güvenilir ön bilgi elde etmek mümkün olmaktadr. Anahtar kelimeler: Tama kapasitesi, younluk, yatak katsays, yük-oturma, sismik DETERMNATION OF BEARING CAPACITY AND ETTLEMENT BY MEAN OF EIMIC METHOD Prof. Dr. Ali KEÇEL Abstract In computation of bearing capacity, if the weight of the soil above level of the foundation is replaced by an euivalent load, this substitution simplifies the computations and the error involved is small and the safe side. tarting from this point of view, an ultimate bearing capacity has been defined by expressing the earth pressure with the seismic shear wave impedance. In order to obtain a safe bearing capacity, it has been shown that velocity ratio Vp/Vs can be used as a safety factor due to the similarity of their values depending on the earth properties. Thus, a density relation depending on the seismic shear wave has been defined and it was used for the numerical evaluations in this study. It was shown that the allowable bearing capacity could be expressed depending on the foundation shape factor as used in the tandart Penetration Test (PT(N)). It has also been shown that amounts of the subgrade reaction and the elastic settlement can be determined by means of Boussines s euation. It was observed that the load-settlement curve obtained by the seismic method indicates similar variation to that obtained by the soil mechanics. In soil and rocks studies, while the seismic method is used to elucidate the structral geology and its other properties, it is also possible to obtain a reliable reconnaissance knowledge about the safety bearing capacity, subgrade reaction and settlement values uickly and low cost by this method. Key words: Bearing capacity, density, subgrade reaction, load-settlement, seismic method. Giri Zeminlerin sismik hz, özdirenç, kütle çekimi vb. gibi yaln fiziksel özelliklerinin, katmanlarn yer alt konumlarnn ve elastik parametrelerinin saysal olarak belirlenmi olmas mühendislik projelerinin tasarmlarnda yeterli olmamaktadr. Örnein; sismik hzn ve elastik parametre deerinin mühendislik projesinin temelini oluturacak bir zemin için ne ifade ettiinin, ilevinin ve öneminin proje mühendisi dilinde ifade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, son yllarda, zeminlerin anlan yaln fiziksel özellikleri yannda zeminlerin mühendislik özelliklerinden olan Litolojik, Fiziksel ve Elastik (mekanik) özelliklerinin aydnlatlmasna yönelik jeoteknik ve jeofizik inceleme ve uygulamalarn artmakta olduu görülmektedir. Ayrca, pratikte çok önemli olan, zemin özelliklerinin indeks deerlerinin de ifade edilmesi gerekmektedir. Ancak, jeofizik mühendislii uygulamalar zemin indeks özelliklerinin elde edilmesine henüz ulaamamtr. öz konusu çalmalar genellikle deneysel uygulamalardr. Bunlardan balcalar unlardr: Hardin ve dierleri (197) sismik kayma modülü ve konsolidasyon oran, Imai ve dierleri (1976) kayma dalga hz ve standart penetrasyon (TP) vuru says (N), tuempel ve dierleri (1984), Phillips ve dierleri (1989) sismik hz ile basnç etkisi, gözenek ve kil içerii, Othman (005) sismik hzlarla kayaç kalitesi, yatak katsays arasnda deneysel bantlar gelitirmilerdir. Bir mühendislik yapsnn zeminle ilgili tasarmnda önde gelen ana faktörlerden biri zeminin tama kapasitesi, dieri ani veya elastik ve zamanla zemin oturmas dolaysyla yatak katsaysdr. Zemine yük konsun veya konmasn zeminin zamanla oturmas, yani konsolidasyon oturmas oluur. Konsolidasyon oturmas laboratuar deneyleriyle saptanabilmektedir. Ani oturma deerini saptamak için dorudan bir laboratuar teknii henüz yoktur. Zemin deformasyonlarnn incelenmesinde kayma direnci veya makaslanma direnci ve elastisite modülü çok önemlidir. Zeminin jeolojik yaps karmak olmasndan dolay, zemin mekanii ilkelerine göre, gerçee uygun deformasyon analizleri yapmak oldukça zordur. Bu nedenle yaklak olmasna ramen ani oturmalar için genellikle elastisite teorisi kullanlmakta ve makul sonuçlar elde edilmektedir (Uzuner, 199). 65 JEOFİZİK BÜLTENİ

2 Türker 1988, 004 doktora tezinde bu yayn hazrlayan Keçeli nin önerdii ve yürüttüü zemin tama kapasitesinin sismik yöntemle saptanmas konusunu zemin hakim periyoduna bal olarak elde etmeye çalmtr. Tama kapasitesi katman kalnlna bal olmayan bir özelliktir. (Keçeli, 1990 ve 000) tarafndan sismik yöntemle zeminlerin tama kapasitelerinin, müsaade edilebilir tama kapasitelerinin ve ani oturmalarnn elde edilebilecei kuramsal bir yaklamla gösterilmitir. Tezcan, (006,009), Keçeli 000 nin gelitirdii kuramsal bantlar baz alarak kayma dalga hz ve tama kapasitesi arasnda daha ziyade kaya zeminlerin birim arlk tanmn içeren deneysel bir bant önermitir. Bu yaynda, Keçeli (1990 ve 000) yaynlarnda deinilen tama gücü ve onun sebep olabilecei deformasyon veya zemin oturmas, dolaysyla yatak katsays ile sismik empedans arasndaki kuramsal bantlar ve zemin mekaniindeki yük-oturma erisine benzer erinin elde edilii aratrlmtr. Tama Kapasitesinin aptanmas Zeminin bir noktasna bir basnç veya bir yük uygulandnda zemin yüzeyinde deformasyon yani oturma oluur. Birim alandaki ortalama yük ile oturma arasndaki iliki, zemin özelliine bal olarak, ekil- 1. deki yük-oturma erisi ile ifade edilir. Yük miktar arttkça oturma miktar da artar. Ancak, snr veya son tama kapasitesine varldktan sonra oturma miktar hzla artar ve göçme durumuna ulalr. Zeminin birim alannn göçme olmadan tayabilecei yük deerine snr tama kapasitesi, snr, denir. ekil 1 Zeminin birim alan için yük-oturma erisi, (Terzaghi, 1967) den adapte edilmitir. (Terzaghi, 1967 ve s.:18), Zemin Mekanii tama kapasitesi hesaplamalarnda, ekil. deki gibi, temelin taban seviyesi üzerindeki hafriyat yaplan topran arl, df, yerine ilave bir edeer basnç veya yük konduunda yerine koyma ilevinin hesaplamalar basitletirdiini, hatann küçük ve emniyetli tarafta olduunu ifade etmitir. Terzaghi edeer zeminin basnç yükünü df = d f (1) eklinde tanmlamtr. ekil-. Temel hafriyat derinlii, d f,ve hafriyatn noktasal düey basnc, df. Burada (=.g) kn/m 3 zeminin birim arldr, : Kg/m 3 younluk, g (=9,807 m/s veya 10 m/s ) yerçekim ivmesi ve d f : temel derinliidir. Hafriyat arl yerine edeer yük konmasyla zeminde herhangi bir deformasyon olumayacandan df yükü emin tarafta olan zeminin snr tama kapasitesi, snr, olarak kabul edilebilir. Yani; snr = df = g d f () olarak ifade edebilir. Zeminlerin depremde gösterecei maksimum yer ivmesi ve svlama potansiyelleri arasndaki iliki analizlerinden biri de birim alanl ve h derinlikli zemin kolonu kabul ile yaplmasdr Das, 1993)ve (eed ve Idriss, 1971). Benzer olarak ekil 3. de görüldüü üzere, snr tama basnc, snr, yerine temel zemininki ile ayn birim arlkl,, h derinlikli bir zemin sütunu, snr, veya edeer arlkl zemin kolonu basnc aadaki gibi h = h =g h (3) yazlabilir. 66 Haziran 010

3 eki- 3. Birim alan kesitli, h derinlikli zemin sütunu Düey olarak sismik dalga yaylm esnasnda, h derinlii, sismik hz V, ve sabit bir zaman T, cinsinden h bants aadaki gibi ifade edilebilir. h = V T (4) Mühendislik yapsn tayan zemin genellikle kayma veya makaslanma direncinin yenilmesiyle deformasyona uradndan, zeminin snr tama gücünün kayma dalgas hz, V, ilikisinden elde edilmesi gerekir. Dolaysyla, snr tama gücü bants snr = g V T (5) eklinde yazlabilir. (5) denkleminde T zaman dndaki terimler her hangi bir kayacn özelliini tanmlayan sabit deerlerdir. Bu nedenle, T zamannn da tüm kayaçlar için sabit deerinin saptanmas gerekir. T zaman miktarnn sabit deeri kayaçlarn emin tama gücünün literatürdeki en küçük ve en büyük deerlerine balangç ve son deer prensibine göre kalibrasyonu yaplarak, Keçeli (000) de de belirtildii üzere, aadaki gibi elde edilebilir: Zemin mekaniinde yük konan zeminde oturma ve göçme olmamas için emin tama kapasitesi, e, elde etme ilevinde snr tama kapasitesi bir güvenlik katsaysna (F ) bölünür. snr e (6) F (F ) emniyet faktörü yapnn önemine ve özellikle zeminden zemine bal olarak en salam zeminden en gevek zemine göre srasyla F =1.5-5 arasnda deimektedir (Venkatramaiah, 1993). Çiniciolu (005) yüksek güvenlik gerektiren statik tama gücü analizlerinde F =3 ve sismik tama gücü analizlerinde F = 5 arasnda veya daha yüksek olarak kullanldn belirtmektedir. Building Code larda ve yaynlanm tablolarda en sert ve masif genç kayalarn kabul edilebilir veya müsaade edilebilir tama kapasitesi 10 MPa olarak verilir Bowles (1984), Wyllie (199). Bu durumda, snr tama kapasitesi üst snr olarak yaklak 15 MPa veya 150 kg/cm olarak ifade edilebilir. Yani; snr = g V T = 1000 x 10(m/s ) x (kg/m 3 ) x V s (m/s) x T(s) =15000 (kkg/ms )=kn/m =(kpa)= 15MPa (7) yazlabilir. Kayaçlar için en yüksek skma dalga hz V p ve kayma dalga hz V s, yaklak olarak srasyla 6000 m/s; ve 4000 m/s, birim arl da 35 kn/m 3 civarnda olarak kabul edilebilir. Bu deerler (7) eitliinde yerine konursa, snr = 1.5 emniyetli =35x4000xT = 15 (Mpa) (8) snr = 35 (kn/m 3 ).4000 (m/s ). T = (kpa) (9) (9) eitliinin saysal sadeletirilmesinden, T zaman miktar T = 0.1 saniye olarak elde edilir. O zaman, T = 0.1 saniye ve g = 10 m/s saysal deerleri (7) eitliinde yerine konursa snr tama kapasitesi snr == g V T == 10. V.0.1 = V s (kpa) (10) 67 JEOFİZİK BÜLTENİ

4 elde edilir. Burada, bilindii gibi, Z =V enine dalga hz sismik empedansdr. Empedansn birimi (kg/m s) olup dalga hareketi basncn hza oran, (Nm 3 s), olarak da tanmlanr. (10) ifadesi nitelik bakmndan tama kapasitesi, nicelik ve formal bakmdan enine dalga sismik empedansdr. (10) ifadesinden emniyetli zemin tama kapasitesi V s e (kpa) (11) olarak yazlabilir. Veya F 1 snr Vs (kg/cm ) (1) 100 e 1 V s (kg/cm ) (13) 100 F olarak yazlabilir. Kayma dalgas sismik empedans ile kayma dalgas hz arasnda ekil 3a. de görüldüü gibi dorusal (lineer) bir iliki vardr. üphesiz ki, en yüksek sismik dirence sahip sert sk masif genç kayaç deformasyonu en küçük deformasyona sahip kayac tanmlar. ismik hzn ve younluun en küçük deerinde ise; gevek alüvyon zeminler en büyük deformasyonu tanmlar. Yani, herhangi bir kayaç için söz konusu en yüksek sismik direnç aldnda kayaç deformasyonu balar, ekil 3b. öz konusu sismik dirence bal deformasyon miktar ile zemin mekaniinde basnca bal deformasyon miktar edeer olur. öz konusu deformasyon oluumunun saysal deerlendirilmesi aadaki bölümlerde gösterilmektedir. ( a ) (b ) ekil-4 a- Kayma dalgas hz ile sismik kayma empedans veya direncinin deiimini, 4 b- kayaçlarn sismik kayma direnci ile oturma miktarlarnn deiimini göstermektedir. ekil-. deki gibi temelin taban seviyesi üzerindeki hafriyat yaplan topran arl, df, dikkate alnmas gerektiinde e sn d f e d f (14) eklinde ifade edilir. F Vp/Vs Orannn Güvenlik Faktörü Olarak Kullanlmas Elastik özelliklerden Poisson oran inaat yap malzemelerinin gözeneklilik orann ve gözenek içindeki sv doygunluunu yanstan ve yaygn olarak beton incelemelerinde kullanlan bir elastisite modülüdür. Poisson orannn deerleri (0-0.5) gibi oldukça dar bir aralkta deiir. Poisson oran Vp/Vs=(0.5-)/(1-) 1/ sismik hz oranyla daha geni olan 1-8 aral arasnda kontrol edildiinden Vp/Vs oran aada sözü edilen zemin özelliklerini çeitli amaçlar için saptanmasnda kullanlan önemli bir faktör olmutur. kma dalga hz, V P, yeralt gözenek svsna doygunluuna ve kayma dalga hz, V, yeraltnn katlna ve sklna duyarl olmas sebebiyle V P /V oran son yllarda deprem, yer kabuu, zemin svlamasnda ön bilgi, zemin büyütmesi, hidrokarbon rezervuarlarnn ve akiferlerin incelemelerinde laboratuar ve arazi uygulamalaryla kullanlan önemli bir faktör olmutur. öz konusu uygulamalardan bazlar unlardr: Tatham (198) Vp/Vs orannn yer alt suyu doygunluuna ve krkllna duyarlln, Prakla-seismos (1986) katmanlarn Vp/Vs oranlarn ve hidrokarbon rezervuarlarnn deerlendirilmesinde kullanlabileceini ilk gösterenlerdir. Wang (001) Vp/Vs orann litolojik gösterge olarak kullanlacan ve direk rezervuar saptamalarnda da baaryla kullanlabileceini belirtmektedir. Daha sonralar Ishihara K. ve dierleri (004) deneysel svlama incelemelerinde gözenek basnc katsays ile V P /V oran arasndaki ilikinin deprem anndaki gibi olduunu, Hamada (004) Vp/Vs oran kullanarak rezervuar incelemelerinin baaryla yaplabileceini, Carvalho ve dierleri (008) olas bir depremde lokal etkilerini mikrobölgelemede zemin davran büyütmesinin belirlenmesinde ve snflamasnda V P /V oranlarnn önemli bir parametre olduu uygulama örnekleri ile göstermitir. Bu konularda dier balca çalmalar Fu ve dierleri (006, Moreno ve dierleri (003), Hicks (006) olarak belirtilebilir. 68 Haziran 010

5 ismik skma dalga hznn, V p, kayma dalgas hzna,v s, oran, (V p /V ), da yeraltsuyuna doygun olmayan çok sk, sert ortamlarda 1.5 ile yeraltsuyuna doygun gevek ortamlarda genelde 8 arasnda deimektedir. Güvenlik says, F, ve (V p /V ) oran arasndaki zemin türüne bal benzerlik tablo 1. de görülmektedir. Zemin türü ( V p / V s ) Güvenlik says(f ) Kaya ortamlarda Çok sk sert ortamlarda k kat ortamlarda 3 Orta sk bozumu ortamlarda Gevek yumuak ortamlarda Gevek yer alt suyuna doygun Tablo-1. Zemin türüne göre V P /V ve (F ) deiimi. Tablo-1 de V p /V s F veya V p /V s 1.5 F olduu görülmektedir. Tablo 1. deki güvenlik says deerleri ile V p /V s hz oran deerlerinin benzerliinden yararlanarak güvenlik faktörü yaklak olarak sismik hz oran cinsinden VP F (15) V eklinde ifade edilebilir. Buradan emniyetli zemin tama kapasitesi, e, sismik yöntemde (13-14) eitliinden aadaki gibi ifade edilebilir: Vs e (kpa) (16) V p e 1 Vs (kg/cm ) (17) 100 V p Bu durumda, G=V kayma modülü tanm ile, 16 eitlii Vs G Makaslanma deformasyonu e Vp VP Boyuna deformasyon (18) shear modül kpa compressional vave velocity eklinde ifade edilebilir. Bu ifade ile sismik hzlardan elde edilen emniyetli tama kapasitesi ifadesinin zemindeki bir yükün sebep olaca bilinen deformasyon türlerini içerdii görülmektedir. V p / V s oran yer alt suyu içeren gözenekli gevek zeminlerde oran artar. Çünkü, zeminin yer alt suyu doygunluu arttkça, V den ziyade, aada younluk bölümünde açkland gibi, V P hz önemli miktarda etkilenir. Bu nedenle, V p / V s oran güvenlik faktörü olarak kullanlmas halinde zemin mekaniinde olduu gibi suya doygun zeminlerdeki emniyetli tama gücü deerinde herhangi bir indirgeme faktörü kullanmaya gerek kalmamaktadr. Dolays ile, (V p / V s ) oran güvenlik saysna edeer olarak kullanlmas halinde kiisel tercihe bal olmadndan daha salkl olmaktadr. Nitekim Pien. ve Peken E.(009) fakl yöntemlerden elde edilen emniyetli tama kapasitesi deerlerinin karlatrlmasnda Kullanlan güvenlik saylarnn zeminlerin heterojen olduunu bildiimiz halde her tür zemin için 3 kullanlmas yerine, F = Vp/Vs oranndan elde edilerek kullanlmasnn ilgili zemin için daha doru deerler verebilecei sonucuna varlmtr. denilmektedir. Tezcan (006 ve 009) sadece taneli zeminler için emniyet faktörünü 4 sabit deerinde kabullenip onun tersi 0.5 ile kayma dalgas empedansnn çarpmndan oluan fakat deformasyon türlerinden olan kayma modülü ve düey deformasyonu içermeyen = 0.5 P V eklinde deneysel bir bant önermitir. Burada, P = boyuna dalga hzna bal birim arlk (kn/m 3 ). V P /V orann kullanlmasnn dier bir yarar, Vs hznn elde edilmesinin titizlik gerektirmesinden kaynaklanmaktadr. Bilindii gibi elde edilen verinin salkl olmas birinci derecede önem tar. Polaritesi kontrol edilmemi sadece Vs ölçülmü olsa Vs ölçülerine Vp dalgasnn karp karmadnn farkna varlamaz. Bu nedenle sadece Vs hzn kullanarak ilem yapmak hatal sonuç verebilir. V P /V oran deeri Tablo 1 deki zemin türüne uygun olup olmadnn kontrolünü salar. 69 JEOFİZİK BÜLTENİ

6 Younluk tanm Kayaçlarn younluklarnn sismik hzlardan elde edilmesinde kaya zeminlerde (Telford et al., 1976) V p hz ile kaya zeminler için younluklar arasnda deneysel ilikiyi aadaki gibi vermitir. = (V P (km/s)) (19) Lankston (1990) V p hz ile taneli zeminler için younluklar arasnda deneysel ilikiyi aadaki gibi vermitir. = 0.31 (V p 0.5 (m/s)) (0) Tezcan (006 ve 009) V p hz ile taneli zeminler için birim arlklar,, arasnda deneysel ilikiyi aadaki gibi vermi = (V P (m/s)) (1) ve (1) da zeminler için 0 =16 (gevek kum, kil ve silt), 0 = 17 (sk kum ve çakl), 0 = 18 kn/m 3 (çamurta kireçta), 0 = 0 kn/m 3 (krkl kumta ve tüf), 0 =4 kn/m 3 (sert kaya) için tanmlamtr. Halbuki; gevek taneli zeminlerin birim arlklar 0 =1 kn/m 3 na kadar deiebildiinden (1) tanm tüm zemin younluklarn temsil etmemektedir. Ayrca, suya doygun taneli zeminlerde V P =500 m/s iken yer alt suyu V P =1500 m/s etkisiyle suya doygun ayn taneli zeminlerde V P =1300 m/s daha yüksek olabilmektedir. Bu bakmdan taneli gevek zeminlerde V P hzndan younluk saptamak salkl olmamaktadr. Ar krkl ve gözenekli olmayan kaya ortamlarda yer alt suyu miktar kat ksmna oranla çok az olacandan V P hzn fazla etkilememektedir. Bu tür kaya ortamlarda V P hzndan younluk saptamas yanltc olmaz. Bu nedenle, V kayma dalgas hz suya duyarsz olduundan ve sadece kat ortamn hzn yansttndan taneli zeminlerin younluklarnn saptanmasnda V hznn kullanlmas daha uygun olmaktadr. Ayrca, burada tama kapasitesi saptamasnda V hz esas alndndan zemin younluunun V hzndan saptanmas gerekmektedir. ismik yöntemle tama gücü elde edilmesinin dier önemli yan ölçü ve hesaplamalarda kiisel tercihlerin ortadan kalkmasdr. Bu nedenle, numune koullarna bal olmamas, ayn zamanda younluun yukarda kalibrasyon için kullanlan deerlerden elde edilmesi ve ön görülen kalibrasyon ilevine uygun olmas gerekmektedir. Lankston (1990) nn taneli zeminler için yapt younluk tanmna paralel olarak av () genel tanmlamas yaplrsa, burada =0.5 olup a V (3) ifadesinin saysal sadeletirmesi yaplarak elde edilen aadaki younluk tanmnn kullanlmas daha uygun olmaktadr. = 0.44 V 0.5 (4) burada younluk deeri gr/cm 3 ve V m/s birimi ile ifade edilmektedir. Müsaade Edilebilir Tama Kapasitesinin aptanmas (10-11 veya 14) bantlar ile tanmlanan emniyetli tama kapasitesi birim alanda noktasal bir tama kapasitesi olup temel ekil faktörü ile birlikte deerlendirildiinde ancak bir mühendislik yaps için müsaade edilebilir tama kapasitesi, a, anlamn tar. Bu sonuca göre, erit temel bantlaryla PT (N) says ilikilendirilmesinden müsaade edilebilir tama kapasitesinin, an, elde edilmesinde olduu gibi keçeli 000 de (10-11) bantlarn erit temel ekil faktörleri ile ilikilendirerek müsaade edilebilir tama kapasitesinin elde edilebileceini göstermitir. Örnein d f temel derinlii, B temel genilii olmak üzere temel ekil faktörüne bal olarak Meyerhof PT müsaade edilebilir tama kapasitesi, an, deneysel tanmn Bowles (1984) aadaki gibi vermitir. an = 1N k d B 1. (5) an = 8N((B+0.305)/B) k d B 1. (6) Literatürde yukardaki koullarda k d =1+0.33(d f / B) 1.33 olmas önerilir. (5) eitliinde N yerine e konursa, sismik yöntemde de temel ekil faktörüne bal müsaade edilebilir tama kapasitesi, as, benzer ekilde aadaki gibi ifade edilebilir. Bowles ifadesi, T/m biriminde olan PT (N) vuru says (10N) kpa birimine dönütürerek ifade edilirse as = 1. s k d (kpa) (7) as 0.1 s k d (kg/cm ) (8) Burada, temel ekil faktörlerine bal olarak aadaki deerler elde edilir. B=1 metre için k d 1.33 koulunda as =1.5 s (9) d f = 0 yani yeryüzünde k d = 1 koulunda as =1. s B= metre ve d f = 0 için k d = 0.5 koulunda as = 0.6 s 70 Haziran 010

7 Aratrmann balangcnda dikkate alnmayan temel ekil faktörü bu ekilde ileme sokulabilir. Burada, PT (N) yönteminde olduu gibi, gelitirilen bu teknikte de temelin zemine aktaraca müsaade edilebilir tama kapasitesi (9) eitliinde yer alan k d içindeki B temel genilii büyüdükçe azalaca, d f temel derinlii büyüdükçe artaca sonucu benzerdir. Yatak Katsaysnn ve Zemin Oturmasnn Elde Edilmesi Zemine konan yükün sebep olabilecei oturma miktar yük miktarna ve zemin özelliine bal olduu kadar ayn zamanda yük geriliminin etki alannn dalm ekline de baldr. ismik yöntemde yük-oturma erisinin deiim ekli aada açkland gibi elde edilebilmektedir. Elastik ortamlarda basnç sonucu oluan elastik deformasyon miktar Hook Kanununu Boyuna geri lim P E (30) Boyuna deformasyon bants ile tanmlanr. Burada E elastisite modülü, 3V E G V P P 4V V P uygulanan gerilim ve deformasyon miktardr. Jeoteknik mühendisliinde zemine herhangi bir yük konduunda zeminin elastik deformasyon karakteri analiz yöntemlerinden biri olan yatak katsays, k s, ile belirli bir gerilme altnda zeminde meydana gelen oturma olarak tanmlar. Elastik skma genelde ani oturma olarak adlandrlr, çabuk vuku bulur ve küçüktür. k s Hook kanunu tanmna benzer ekilde aadaki gibi k s (3) ifade edilir. Burada oturmay temsil etmektedir. Yatak katsays hesaplama yöntemlerinden biri de edeer devre gibi yay sistemi kullanan hesap yöntemidir. Yatak katsays uygulamasnda oldukça iyi sonuç veren bir yöntem olarak bilinir. k s deerini saptamak için dorudan bir laboratuar teknii yoktur. Nihai oturma deeri laboratuar yöntemleri ile numuneler üzerinde uygun bir konsolidasyon teorisine göre oturma hesaplar yaplr ve yatak katsays belirlenir. Yatak katsaylar toplam oturmay bulmak için kullanlmaz. (31) ismik hzlardan elastisite modülü kolaylkla saptanabildiinden yatak katsays tanmnn Hook kanunu ile benzerliinden yararlanarak zemin elastik oturmas saptayp yatak katsays için süratli ve kolay bir ekilde ön bilgi edinmek aadaki gibi sismik hzlarla mümkün olabilmektedir. (3) ifadesi zemine konan bir yap yükü temel ekil faktörünü imdilik dikkate almadan düey z derinlii kadar bir zemin kalnlnn düey yöndeki oturma (deformasyon), z miktar için Hook kanunu aadaki gibi ifade edilebilir. s z z z (33) E (33) ifadesinde oturma miktarna ve E kadar z derinlik deeri de etkili olmaktadr. ( 33 ) ifadesindeki z derinlii aadaki Boussines denkleminden saptanabilir. Boussines denklemi genel olarak zemin içindeki gerilim dalmn zemin yüzeyinde tahmin için kullanlr. Zemine konan mühendislik yaps yükünün birim alanda zemin içinde düey dorultuda oluan düey gerilim dalm Boussines denklemine göre zemin mekaniinde ekil deki gibi verilir, (Terzaghi, 1967) ve (Uzuner,199). ekil 5. Zemine konan yükün zemin içinde düey yönde basnç noktalar (Terzaghi, 1967). 71 JEOFİZİK BÜLTENİ

8 ekil 6. Birim alanda yükünden dolay düey dorultuda oluan basnç soan ve düey gerilme dalm (Uzuner,199). 5/ 3 1 pz I 1 ( r/ z) z z (34) Burada p z : birim alandaki yükünün derinlie bal gerilim deeri, ( I ) : düey noktasal yük için etki faktörü olarak tanmlanr. r=0 için (34) bants 3 p z z (35) olur. Buradan z derinlii ( 35) ifadesinden aadaki gibi saptanabilir. Boussines denklemine göre zemine konan yükten dolay gerilim dalmnn veya basnç soannda yükün üçte bir deerini ald derinlik deeri (zemine konan yükün deformasyon etkinlik derinlii) aktif derinlik olarak kabul edilmektedir. Baka bir deyile, ancak aktif derinlik içinde oturma oluabilmektedir. Bu çalmada, farkl yükler ve farkl özellikteki zeminlerin oturma miktarlarn saptamak durumunda olduumuzdan kstas yük olarak birim yük ve birim yükün üçte bir deerini kullanmak durumundayz. Yani, p z =0.333 kpa deerini kullanmamz uygun olmaktadr. Ayrca, jeofizik mühendislii potansiyel alan dalmnda kütle yer içinde, hesaplama kütle üstündeki yeryüzündedir, yani hesaplama yarsonsuz ortamdadr. Burada yük veya kütle yeryüzünde, etki deerlendirmesi yer içindedir, yani üç boyutlu ortam içindedir. Bu sebeple, bu çalmada I etki faktöründeki yerine 4 kullanlmas gerekmektedir. Bu durumda ön görülen koullar altnda söz konusu aktif derinlik, (35 ) ifadesinden z (36) snr olarak elde edilir. z aktif derinlie bal oturma miktarlar sismik hzlardan saptanan yük yani empedans deeri ve elastisite modülü kullanarak zemin oturmas ve yatak katsays aadaki örnekteki gibi saptanabilir. ismik hzlar V P =400 m/s, V =100 m/s olan ve bu hzlardan zeminin yeryüzüne konan snr = 139 kpa yükünün oluturaca E elastisite modülü ve zemin deformasyonu geriliminde oturma, Hook kanununa göre; snr = E 139 = (37) olup burada deformasyonu birim uzunluk veya birim derinlik için deformasyondur. Zemine konan yük nedeniyle deformasyon yükün deerini ald aktif derinliine kadar etkin olaca için, bu deformasyonun etkin derinlik deerinin saptanarak ilem görmesi gerekir. Bunun için (36) bantsndan V P, V hzlarndan elde edilen yüke bal etkin derinlik z z = 10 m (38) olarak elde edilir. Zemine konan yükün etkin derinlii z=10 m itibariyle toplam elastik oturma miktar E snr z z z =0.0034x10=0.034 m veya 3.4 cm (39) olabilecei elde edilir. Buradan yatak katsays 7 Haziran 010

9 snr 139 ks 4088 kn/m 3 (40) z elde edilir. Bowles deneysel bants k Bowles na göre k Bowles = 40 x snr = 40 x 139= 5560 kn/m 3 (41) olarak elde edilir. Temel mühendisliinde maksimum oturma toleranslar, genel olarak, kil zeminlerde.5 cm, kum zeminlerde cm olarak kabul edilir. Nitekim Bowles (1984) yatak katsays, s, deneysel bantsn k Bowle =40x snr olarak tanmlam ve katsayy 40 olarak seçmitir. k Bowles snr 40xsnr (4) z buradan maksimum oturma miktar (4) eitliinin sa tarafnda z çekildiinde ve M.K.. sisteminden c.g.s. sistemine dönütürüldüünde z =.5 cm elde edilir. Bowles çeitli zeminlerin yatak katsaylarn aadaki Tablo 1. deki gibi vermitir. Zemin türü Yaklak k s T/m 3 Gevek kum zemin Orta sk kum zemin k kum zemin Killi sk kum zemin iltli sk kum zemin Killi toprak zemin (u < kg/cm) Killi toprak zemin (u = kg/cm) Killi toprak zemin ( u 8 kg/cm 3 ) Tablo-. Yatak katsays deneysel deerleri 38 ifadesine yatak katsays deerinin 40 ifadesindeki ve Tablo. deki deerle belirli bir aralk içinde uyumlu olduu görülmektedir. Tablo 3. çeitli kayaçlarn farkl hz ve hz oranlarna göre saptanan konu edilen parametre deerlerini ve ayn zamanda Bowles yatak katsaylarna göre elde edilenle sismik hzlardan elde edilen katsaylarn karlatrlmasn göstermektedir. Tablo 3. deerlerine göre sismik kayma dalgas hz azaldkça yani sismik kayma dalgas empedans azaldkça yatak katsaysnn küçüldüü dolaysyla oturma miktarnn art görülmektedir. VP snr e E z sn sn k snr k Bowles z e e V - V P V g/cm 3 kpa kpa kpa m m kn/m 3 =40 snr m m x Tablo-3. Bowles yatak katsaylar ile sismik hzlardan elde edilen katsaylarn karlatrlmas. Bowles yatak katsaylar ile sismik hzlardan elde edilen katsaylarn karlatrlmas deerlerinden ekil 3. deki sismik empedans- oturma ilikisini gösteren grafiin çizilebilecei görülmektedir. 73 JEOFİZİK BÜLTENİ

10 V - V P m/s g/cm 3 E kpa kpa z cm Tablo- 4. Yük-oturma ilikisi saysal deerleri. Tablo 4. örnek olarak seçilen sismik hzlar V P = 900 m/s, V = 300 m/s ve younluu = 1.83 g/cm 3 olan bir zeminde yük (sismik empedans) artrldnda oturma miktarnn ne ekilde deitiinin saysal deerlerini göstermektedir. Tablo 5. örnek olarak seçilen sismik hzlar V P = 400 m/s, V = 100 m/s ve younluu = 1.39 g/cm 3 olan bir zeminde yük (sismik empedans) artrldnda oturma miktarnn ne ekilde deitiinin saysal deerlerini göstermektedir. V - V P m/s g/cm 3 E kpa kpa z cm Tablo-5. Yük-oturma ilikisi saysal deerleri. Farkl kayaçlarn sismik empedanslarnn (dirençlerinin) da farkl snr deerleri olduundan bu balamda aadaki yükoturma ekli içinde benzer olarak çizilebilir. Tablo 3 daki deerlere göre oluturulan yük-oturma erisi ekil 7 de gösterilmitir. ekil 7. yük arttkça snr deerinin aldn, oturma veya göçmenin baladn ve oluacak oturma miktarlarn göstermektedir. Tablo 3. ve ondan oluturulan ekil 7 daki artan yüke bal oturma deerlerinin zemin mekaniinde elde edilen ekil 1. deki yük-oturma erisi deiim ile uyumlu olduu görülmektedir. 74 Haziran 010

11 ekil-7. Zeminlerin yük - oturma veya sismik empedans - deformasyon iliki grafii. ekil 1. ve 7. daki yük-oturma erilerinin benzer deiime sahip olmalar sismik dalga yaylmasnda oluan deformasyon miktarlarnn Das (1993) belirttii gibi ( ) mertebelerinde çok küçük olmasnn zeminlerin tama kapasitelerinin ve oturmalarnn saptanmasnda önemli olmadn göstermektedir. Yukarda hesaplanan yatak katsays ve oturma miktarlar birim alandaki yükün düey basncna aittir. Mühendislik yaplarnn temel eklinin deiik ksmlarnda yük dalm farkldr, dolaysyla ( I ) etki faktörü farkldr. Bunun sonucu olarak, farkl basnç dalm oturmalarn da farkl olmasna neden olur. Temel ekil faktörüne bal zemin oturma konusu bu çalmann dndadr. ONUÇ Bu çalmada elde edilen sonuçlar aadaki gibi sralanabilir: 1- Zeminlerin snr tama kapasiteleri sismik kayma dalgas empedanslar ile ifade edilebilmektedir. - Zeminlerin özelliklerine bal olan güvenlik says deerleri ile V p /V s hz oran deerlerinin benzerliinden yararlanarak Vp/Vs orannn güvenlik faktörü olarak kullanlmas mümkün olmaktadr. 3- V p / V s oran güvenlik faktörü olarak kullanlmas halinde zemin mekaniinde olduu gibi suya doygun zeminlerdeki emniyetli tama gücü deerinde herhangi bir indirgeme faktörü kullanmaya gerek kalmamaktadr. 4- Tüm zemin türlerinin younluklarnn sismik kayma dalgas hzna bal yeni bir younluk tanm ile ifade edilmesi daha uygun olduu görülmütür. 5- Zemine konan yükün Boussines denklemine göre basnç dalmnn aktif derinliine bal olarak zeminlerin yatak katsaylar ve ani oturma miktarlarnn sismik hzlardan elde edilen elastisite modülü deerleri kullanarak saptanabilmektedir. 6- ismik hzlardan elde edilen emniyetli tama kapasitesi ifadesinin zemindeki bir yükün sebep olaca bilinen deformasyon türlerini içermektedir. 7- Zemin mekanii ilkelerinden elde edilen yük-oturma erisi ile sismik hzlardan elde edilen yük-oturma erisi benzer deiim göstermektedir. 8- PT (N) müsaade edilebilir tama kapasitesi tanmndakine benzer olarak sismik yöntemde de temel ekil faktörüne bal müsaade edilebilir tama kapasitesi tanmlanabilmektedir. 9- Yük-oturma erilerinin benzer deiime sahip olmalar sismik dalga yaylmasnda oluan deformasyon miktarlarnn ( ) mertebelerinde çok küçük olmasnn zeminlerin tama kapasitelerinin ve oturmalarnn saptanmasnda önemli olmadn göstermektedir. onuç olarak, sismik yöntem yapsal jeolojiyi ve dier özelliklerini aydnlatmak için kullanlrken, bu yöntem ile güvenilir zemin emniyetli tama kapasitesi, yatak katsays ve oturma deerleri hakknda daha çabuk ve ucuz olarak güvenilir ön bilgi elde etmek mümkün olmaktadr. 75 JEOFİZİK BÜLTENİ

12 YARARLANILAN KAYNAKLAR Bowles,J.E.,(1984). Physical and Geotechnical Properties of oils. McGraw-Hill. Carvalho J., Dias R., Pinto C., Leote J. and Mendes-Victor L., 008, a oil Classification for eismic Hazard Assesment and Mitigation of the Algarve The 14 th World Conference on Earthuake Engineering, October 1-17, Beijing, China. CarvalhoJ., Dias R., Pinto C., Leote J. and MendesV., L., 009, PT seismic hazard seismic refraction soil classification. and Geotechnical Data Applied to the oil Microzoning of Western Algarve, European Journal of Environmental and Enginnering Geophysics 5, Çiniciolu. F., 005, Zeminlerde tatik ve Dinamik Yükler Altnda Tama Gücü Anlay ve Hesab: MO, stanbul eminer Notu. Das, M.B, (1993). Principles of oil Dynamics. nd edn. PW-KENT Publishing Company. Fu D., ullivan E.C. and Marfurt K.J., 006, Rock-Property and eismic-attribute Analysis of a chert reservoir in Devenian Thirty-one Formation: Geophysics, Vol. 71, No.5. Guliev E., Vp/Vs estimation from Multicomponent eismic Data for Improved Characterization of a Tight sanstone Gas reservoir, Colorado chool of Mines, A thesis for the degree of Master of cience (Geophysics). Hamada G. M., 004, Reservoir Fluids Identification Using Vp/Vs Ratio? Oil & Gas cience and Technology- Rev.IFP,Vol.59,No.6,pp Hardin, B.O., Drnevich, V.P., (197), hear modulus and damping in soils: design euations and curves, Journal of oil Mechanics and Foundation Division, ACE, 98(M7),pp Hicks G.J., 006, Extended Elastic mpedance and Its Relation to AVO Crossplotting and Vp/Vs EAGE 68 th Conference, Vienna, Austria. Ishihara K. and Tsukamoto Y., 004, Review: Cyclic rength of Imperfectly aturated ands and Analysis of Liuefaction: Proc. Japan Acad. V.80, er. B(004). Keçeli, A. D., (1990). The determination of the Bearing Capacity by means of the seismic method. ( in Turkish). Jeofizik 4, Keçeli, A., (000), ismik Yöntemle Kabul edilebilir veya Emniyetli Tama Kapasitesi aptanmas, The Determination of the Presumptive or afe Bearing Capacity by means of the eismic Method, Jeofizik Dergisi, Cilt:14, ay: 1-, Ankara. Moreno C., Huffman A., and Bertagne A., 003, The Vp/Vs Inversion Procedure: A Methodology for hallow Water Flow (WF) Prediction from eismic Analysis of Multicomponent Data. Offshore Technology Conference, Houston, Texas. Othman A. A., (005) Construed geotechnical characteristics of foundation beds by seismic measurements. J. Geophys. Eng Pien. ve Peken E., (009), Zeminler için Farkl Yöntemlerden Elde Edilen Zemin Emniyet Gerilmesi Deerlerinin Karlatrlmas: Uygulamal Yerbilimleri ay:(ekim-kasm) Phillips, D. E., Han, D. H. & Zoback, M. D., (1989). Emprical Relationships among eismic Velocity, Effect Pressure, Porosity, and Clay Content in andstone. Geophysics,54:(1) Prakla -, (1986). eismos AG. Buchhholzer tr. 100 P.O.B D-300 Hannover 51. eed H.B., and Idriss I. M., 1971, implified Proce4dure For evaluating oil Leuefaction Potential: Journal of the oil Mechanics and Foundation Division. ACE. V.:97, No:M9.PP: Tatham, R.H.,(198). Vp/Vs and Lithology. Geophysics, 47: Tezcan.., Keceli A., Özdemir Z., 006, Allowable Bearing Capacity of hallow Foundations Based on hear Wave Velocity, Geotechnical and Geological Engineering, p: TEZCAN., OZDEMIR Z. and KECELI A., 009, eismic Techniue to Determine the Allowable Bearing Pressure for hallow Foundations in oils and Rocks: Acta Geophysica, vol. 57, no., pp Türker, E.,(1988). ismik Yöntemlerle Zemin Tama Gücünün aptanmas, Doktora Tezi, A.Ü.Isparta Mühendislik Fakültesi. Türker, E.,(004). Computatio of ground bearing capacity from shear wave velocity. In: D. Bergman et al. (eds.), Continuum Models and Discrete ystems Kluwer Academic Publishers, Neterhlands, Uzuner B.A.,199, Temel Zemin Mekanii, naat Mühendisleri Odas Trabzon ubesi Venkatramaiah, C., (1993). Geotechnical Engineering, John Wiley & ons. Wang Z., 001, Fundamentals of eismic Rock Physics: Geophysics, Vol. 66, No. ; P Willkens, R., immons G. & Caruso, L., (1984). The ratio V p /V s as a Discriminant of Composition for iliceous Limestones. Geophysics, 49( 11) Wyllie, D. C., (199). Foundations on Rock. E & FN pon, London. 76 Haziran 010

SİSMİK YÖNTEM İLE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ VE OTURMASININ SAPTANMASI

SİSMİK YÖNTEM İLE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ VE OTURMASININ SAPTANMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:1 (Mayıs-Haziran 2010) 23-41 SİSMİK YÖNTEM İLE ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ VE OTURMASININ SAPTANMASI Determination of Soil Bearing Capacity and Consolidation Using Seismic Method

Detaylı

ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ

ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ Yıl: 010, Cilt:3, Sayı:1, Sayfa:1-10 TÜBAV BİLİM DERGİSİ ZEMİN VE KAYAÇLARDA EMNİYET GERİLMESİNİN SİSMİK YÖNTEM İLE BELİRLENMESİ Semih S. TEZCAN 1, Ali KEÇELI ve Zuhal ÖZDEMIR 3 1 İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 123 Parsel

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2. MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİ UYGULAMALARI 2.5.2.1. Sismik Refraksiyon (Kırılma) Etüdleri İstanbul ili Silivri ilçesi --- sınırları içinde kalan AHMET MEHMET adına kayıtlı Pafta : F19C21A Ada : 321 Parsel

Detaylı

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Uygulamalı Yerbilimleri Sayı:2(Ekim-Kasım) 2009 36-46 SIĞ ZEMİNLER İÇİN FARKLI YÖNTEMLERDEN ELDE EDİLEN ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Safe Bearing Capacity Obtained

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ

ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ 4. Geoteknik Sempozyumu 1-2 Aralık 2011, Çukurova Üniversitesi, Adana ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİNİ KULLANAN TAŞIMA GÜCÜ ANALİZ METODLARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF SOIL'S ULTIMATE BEARING CAPACITY

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi

T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:9, Sayı:2, 34-47 Aralık 2007 T.C. Adalet Bakanlığı Balıkesir/Kepsut Cezaevi inşaat sahasındaki presiyometre deney sonuçlarının incelenmesi Ahmet ÇONA 1, 1 Balıkesir Üniversitesi Müh.

Detaylı

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF

NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF ANKARA - TURKIYE sonlu elemanlara dayalı SAYISAL ANALİZ; TEMEL altı zemin İyİleştİrme örneği NUMERICAL ANALYSIS USING FINITE ELEMENT METHOD; example OF SOIL IMPROVED under foundatıon *Yrd. Doç. Dr. Ayşe

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol

Geçiş Eğrisi Olarak 4.Dereceden Parabol Geçi E risi Olarak 4.Dereceden Parabol hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Sayı 0 www.hkmo.org.tr hkm Jeodezi,Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 009/ Say 0 www.hkmo.org.tr Geçiş ğrisi larak.dereceden Parabol Geçi

Detaylı

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU

ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT RAPORU SAHĐBĐ ĐLĐ ĐLÇESĐ KÖYÜ MEVKĐĐ : BĐGA MERMER SANAYĐ VE TĐC. LTD. ŞTĐ : ÇANAKKALE : BĐGA : KOCAGÜR : SARIGÖL PAFTA NO : 6 ADA NO : -- PARSEL NO : 1731-1732-1734 ĐMAR PLANINA ESAS JEOLOJĐK-JEOTEKNĐK ETÜT

Detaylı

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ

AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ AKTİF KAYNAKLI YÜZEY DALGASI (MASW) YÖNTEMINDE FARKLI DOĞRUSAL DIZILIMLERIN SPEKTRAL ÇÖZÜNÜRLÜLÜĞÜ M.Ö.Arısoy, İ.Akkaya ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar).

10. KONSOLİDASYON. Konsolidasyon. σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). . KONSOLİDASYON Konsolidasyon σ gerilmedeki artış zeminin boşluk oranında e azalma ve deformasyon yaratır (gözeneklerden su dışarı çıkar). σ nasıl artar?. Yeraltısuyu seviyesi düşer 2. Zemine yük uygulanır

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 453-461 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi İki Tabakalı Profilinde Kazık Temellere Gelen Deprem Yüklerinin Eşdeğer

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ

ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ ZEMİN MUKAVEMETİ: LABORATUVAR DENEY YÖNTEMLERİ Arazide bir yapı temeli veya toprak dolgu altında kalacak, veya herhangi bir başka yüklemeye maruz kalacak zemin tabakalarının gerilme-şekil değiştirme davranışlarını

Detaylı

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ

KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık ve Buket Ekinci KUMLUCA YERLEŞİM ALANININ SIVILAŞMA ANALİZİ Osman Uyanık, ve Buket Ekinci Suleyman Demirel Üniversitesi Müh.-Mim. Fak. Jeofizik Müh. Böl. Isparta, Türkiye uyanik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş

Year : 2016. : Sığ Temellere Giriş Course Year : 2016 : Sığ Temellere Giriş İÇERİK 1. Birleşik Temeller 2. Oturmaları Kavramı 3. Kohezyonlu Zeminde Oturma Hesapları 4. Kohezyonsuz Zeminde Oturma Hesapları Giriş: a) Sığ Temeller Temeller:

Detaylı

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2

Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 11 Mayıs-15 Mayıs, 215, İstanbul Eighth National Conference on Earthquake Engineering, 11May-15 May 215, Istanbul, Turkey Ceyhun EREN 1 ve Hilmi L 2 --

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi. Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemlerle Belirlenmesi Sinancan ÖZİÇER ve Osman UYANIK BU KAPSAMDA 31 MAYIS 2012 TARİH VE 28309 SAYILI * AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN

SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN SERT KAYAÇLARDA DELNEBLRLK TAYN Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisli$i Bölümü, Maden 'letme Anabilim Dal) Engin KARAMAN Aral)k, 2008 ZMR YÜKSEK LSANS TEZ

Detaylı

ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ PREDICTION WITH NUMERICAL STRESS ANALYSIS METHOD OF SOIL STRESSES

ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ PREDICTION WITH NUMERICAL STRESS ANALYSIS METHOD OF SOIL STRESSES 121 SDU International Technologic Science Vol. 5, No 1, June 2013 pp. 121-127 Constructional Technologies ZEMİN GERİLMELERİNİN SAYISAL GERİLME ÇÖZÜMLEMESİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ Cevdet Emin EKİNCİ, Müge Elif

Detaylı

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ ÖZET: B. Öztürk 1, C. Yıldız 2 ve E. Aydın 3 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Niğde

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr?

Keynesyen makro ekonomik modelin geçerli oldu(u bir ekonomide aa(daki ifadelerden hangisi yanltr? SORU 31: 3 / 4 Bir ekonomide kii ba üretim fonksiyonu y = 2k biçiminde verilmektedir. Nüfus art hz %2, teknik ilerleme hz %2 ve amortisman oran %6 iken tasarruf oran da %30 ise bu ekonomideki kii ba sermaye

Detaylı

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Viskozitenin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Viskozienin Ölçülmesi ve Sıcaklıkla Deiiminin ncelenmesi (5 No lu Deney) DENEY TARH 3 Mar 2003 Pazaresi AMAÇ Oswald viskozimeresi

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by

Detaylı

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI

STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI STANDARTLAR BETONLA LG L TÜRK STANDARTLARI EN12504-2 Yaplarda Beton Deneyleri - Bölüm 2: Tahribatsz Deneyler - Geri Sçrama De%erinin Tayini EN12763 Boru ve Ekleme Parçalar - Lifli Çimento ile 0mal Edilmi1

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yüzeysel Temeller 2015 2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi Doç. Dr. Sadık ÖZTOPRAK Mayne et al. (2009) 2 ÖZTOPRAK, 2014 1 Zemin İncelemesi Sondaj Örselenmiş

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3

Profesör, Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 2. Uzman, Rektörlük, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 3 BAYRAKLI BELEDİYE SINIRLARI İÇİNDE YÜKSEK KATLI YAPILAR İÇİN 1-2 BOYUTLU ZEMİN ANA KAYA MODELLERİNİN TANIMLANMASINA YÖNELİK JEOLOJİK, JEOFİZİK VE GEOTEKNİK ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

MTA Dergisi (2017) 154:? Maden Tetkik ve Arama Dergisi

MTA Dergisi (2017) 154:? Maden Tetkik ve Arama Dergisi MTA Dergisi (2017) 154:? Maden Tetkik ve Arama Dergisi http://dergi.mta.gov.tr ZEMİNLERİN EMNİYETLİ TAŞIMA KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİNDE OTURMA MİKTARININ ÖNEMİ THE IMPORTANCE OF AMOUNT OF SETTLEMENT IN

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon

Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon Zeminlerin Sıkışması ve Konsolidasyon 2 Yüklenen bir zeminin sıkışmasının aşağıdaki nedenlerden dolayı meydana geleceği düşünülür: Zemin danelerinin sıkışması Zemin boşluklarındaki hava ve /veya suyun

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1

Sedat SERT-Aşkın ÖZOCAK-Ertan BOL 1 T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-201 2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 302 TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Sedat SERT Yrd. Doç. Dr. Aşkın ÖZOCAK Doç. Dr. Ertan

Detaylı

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi

Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Da m ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Konya 2-3. Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Dam ebekesindeki Harmonik Seviyelerinin ncelenmesi Hasan EROLU 1 Musa AYDIN 2 1,2 Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü Mühendislik-Mimarlk Fakültesi Selçuk

Detaylı

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR İZMİR İÇ KÖRFEZİ DOĞUSUNDA SİSMİK-MÜHENDİSLİK ANAKAYASI VE ZEMİN MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR Mustafa Akgün 1, Özkan Cevdet Özdağ 3, Oya Pamukcu 1, Şenol Özyalın 1, Tolga Gönenç

Detaylı

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER

DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Yıl: 2012, Cilt:5, Sayı:4, Sayfa: 17-32 TÜBAV BİLİM DERGİSİ DEPREM DALGALARININ ZEMİN BÜYÜTMESİ ÜZERİNE ÖRNEKLER Kubilay Kaptan, Semih Tezcan 1 Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın

Detaylı

KARADENİZ MÜHENDİSLİK

KARADENİZ MÜHENDİSLİK KARADENİZ MÜHENDİSLİK BAĞLIK MAH. ŞEHİT RIDVAN CAD. NO:25/1 KDZ EREĞLİ / ZONGULDAK TEL & FAX : 0 (372) 322 46 90 GSM : 0 (532) 615 57 26 ZONGULDAK İLİ EREĞLİ İLÇESİ KIYICAK KÖYÜ İNCELEME ALANI F.26.c.04.c.4.d

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ

TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ TEMEL İNŞAATI ZEMİN İNCELEMESİ Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 Zemin incelemesi neden gereklidir? Zemin incelemeleri proje maliyetinin ne kadarıdır? 2 Zemin incelemesi

Detaylı

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal

Döküm Yöntemleri. Dr.-Ing. Rahmi Ünal Döküm Yöntemleri Dr.-Ing. Rahmi Ünal 1 HASSAS DÖKÜM Hassas Döküm Son derece kark parçalar temiz ve tam bir ekilde elde edilebilir. Özellikle tala kaldrlarak ilenmesi veya dövülebilmesi mümkün olmayan alamlardan

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET

1.1 FET Çal³ma Bölgeleri. Elektronik-I Laboratuvar 6. Deney. Ad-Soyad: mza: Grup No: JFET; jonksiyon FET. MOSFET; metal-oksit yar iletken FET Elektronik-I Laboratuvar 6. eney Ad-oyad: mza: rup No: 1 FET ve FET Çal³ma Bölgeleri Alan etkili transistorlar ksaca FET (Field-Eect Transistor) olarak bilinmektedir. Aktif devre eleman olan alan etkili

Detaylı

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar

Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Dr. Halil Yurdugül yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 Davran Bilimlerinde Ölçek Gelitirme Çalmalar için Baz Ayrntlar Davran bilimlerinde, niceliksel çözümleme modelleri için gerekli olan ölçme i lemi; bir psikolojik

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ

TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY İLÇESİNDE YER MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNİN JEOFİZİK ÖLÇÜMLER, JEOLOJİK GÖZLEMLER VE JEOTEKNİK DENEYLERLE BELİRLENMESİ Determination of The Ground Engineering Characteristics in Tekirdağ-Çerkezköy

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS

SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS SISMIK UYGULAMALARLA ZEMIN YENILME RISKLERININ IRDELENMESI THE STUDY OF GROUND DEFORMATION RISK WITH SEISMIC APPLICATIONS (MENGÜLLÜOĞLU. Nevzat., ÖZTÜRK S.Melike.) Jeofizik Müh. Jeofizik yük. Müh. Anahtar

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU SINIRLI SORUMLU KARAKÖY TARIMSAL KALKINMA KOOP. MEVZİİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ BAYRAMİÇ İLÇESİ KARAKÖY KÖYÜ Pafta No : 1-4 Ada No: 120 Parsel No: 61 DANIŞMANLIK ÇEVRE

Detaylı

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail.

Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik E itimi A.B.D., Kad köy- stanbul, *nonat@marmara.edu.tr **sedatersoz1@gmail. FOTOOLTAK SSTEMLERDE MAKSMUM GÜÇ NOKTASI ZLEYC ALGORTMALARININ KARILATIRILMASI Nevzat ONAT * Sedat ERSÖZ** Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Eitimi A.B.D., Kadköy-stanbul, *nonat@marmara.edu.tr

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ

BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖRNEĞĠ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKİM 2010-DÜZCE BETONARME BĠR OKULUN DEPREM GÜÇLENDĠRMESĠNĠN STA4-CAD PROGRAMI ĠLE ARAġTIRILMASI: ISPARTA-SELAHATTĠN SEÇKĠN ĠLKÖĞRETĠM

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

JET GROUTING YÖNTEMĠ ĠLE ZEMĠN ISLAHI SONRASI PARAMETRE DEĞĠġĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

JET GROUTING YÖNTEMĠ ĠLE ZEMĠN ISLAHI SONRASI PARAMETRE DEĞĠġĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 6. Geoteknik Sempozyumu 26-27 Kasım 2015, Çukurova Üniversitesi, Adana JET GROUTING YÖNTEMĠ ĠLE ZEMĠN ISLAHI SONRASI PARAMETRE DEĞĠġĠMLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ EVALUATION OF SOIL PARAMETERS EXCHANGE AFTER

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ DOKTORA TEZ lker Fatih KARA BETONARME YAPIARIN ÇATAMA ETKS GÖZ ÖNÜNE AINARAK NEER OMAYAN ANAZ N"AAT MÜHENDS$ ANABM DAI ADANA, 7 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BMER ENSTTÜSÜ

Detaylı

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ

EGE ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ YÜKSEK L SANS TEZ EGE ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ YÜKSEK LSANS TEZ KELEBEK VANALARDA VANA KAYIP KATSAYISININ SONLU HACMLER YÖNTEMYLE ve DENEYSEL OLARAK BELRLENMES Burcu AKSU DUYMAZ Makina Mühendislii Anabilim Dal Bilim

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 TMMOB NAAT İNŞAAT MÜHENDİSLERİ MÜHENDSLER ODASI ANKARA İZMİR ŞUBESİ UBES Bayındırlık ve İskan Bakanlığı DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK 2007 Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI. Ders Değerlendirme

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI. Ders Değerlendirme T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GEOTEKNİK ANABİLİM DALI Ders Değerlendirme Çalışmaların Başarıya Etkisi Yıl İçi Çalışma % 50 Yıl Sonu Sınavı % 50 Yıl İçi Çalışma

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ (TEK EKSENLİ EĞİLME DENEYİ) ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR. AHMET TEMÜGAN DERS ASİSTANI ARŞ.GÖR. FATİH KAYA

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ224 YAPI MALZEMESİ II BETONDA ŞEKİL DEĞİŞİMLERİ Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter BETONUN DİĞER ÖZELLİKLERİ BETONUN

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı