4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$"

Transkript

1

2 TEiA$ 170 ve 420 kv KoMpoziT silikon izomr6n rip rerlix senrulmesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam '1.2. Standartlar 1.3. Qahgma Kogullarr 1.4. Garantilerin Kargrlanmamasr ve Sapmala(Deviation) 2. TEKNiK OZELL KLER 2.1. izolatdrtipleri 2.2. Elektriksel ve Mekanik Ozellikler 2.3. Yaprsal Ozellikler izolat6r Qekirdegi(Rod) Silikon Gdvde ve Yapraklar Ug Pargalar ve Korona/Ark Halkalart Srkrgtrrma Srzdtrmazltk Galvanizleme Resimler Etiket 3. TESTLER 3.1. Tasarrm Testleri 3.2. Tip Testleri 3.3. Numune Testleri 3.4. Rutin Testler 3.5. Numune Alma 4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR 4.1. Testler 4.'t. 1. Tasanm Testleri f ip Testleri Rutin Testler Kabul (Numune) Testleri Ara Denetim 4.2.Kabul Kriterleri 4.3. Kabul Prosediiru REV ZE:TEMM UZ 201 4IIDB-17

3 reia$ r70 ve 4zo kv Kompozir silixor.r izour6n rip rerruix sanrruamesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam Bu gartname iletim Sisteminde 170 kv ve 420 kv'luk Enerji iletim Hatlannda ve Trafo Merkezleri galt sahalarrnda kullanrlmak Uzere satrn alrnacak Kompozit Silikon tip askr ve gergi izolatdrlerin teknik ozelliklerini kapsar. Temini istenen Kompozit Silikon izolat6rlerin teknik ozellikleri gartnamede ve gartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Ozellikler Listesinde belirtilmigtir Standartlar Bu gartname kapsamrndaki izolatdrler IEEE, CIGRE, lec, ASTMA ve ANSI standartlarrn en son baskrlarrna uygun olarak imal edilecek ve testlerden Kalite Y6netim Sistemi Belgesi izolatdrler - Havai hatlar igin - Anma gerilimi 1000 v'tan buyuk a.a. sistemler igin kompozit askr ve gergi izolatorleri - Tarifler, deney metotlarr ve kabul kriterleri lnsulators For Overhead Lines - Composite Suspension And Tension insulators For A.C. Systems With A Nominal Voltage Greater Than V - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria izolat6rler - Polimer esaslr - Anma gerilimi 1000 v'tan buyuk olan bina igi ve bina drgr kullanrm igin - Genel tarifler, deney metotlarr ve kabul kriterleri Polymeric HV lnsulators For lndoor And Outdoor Use- Definitions,Test Methods And Acceptance Criteria for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, i and general principles

4

5 Kirli Kogullarda kullanrlacak YUksek Gerilim izolatdrlerinin segimi ve boyutlandrrrlmasr -BdlUm-1 :Tanrmlamalar, bilgi ve genel prensipler Selection And Dimensioning Of High-Voltage lnsulators intended For Use in Polluted Conditions - Part 3: Polymer insulators For A.C. Systems Kirli Kogullarda Kullanrlacak YUksek Gerilim lzolatdrlerinin Segimi Ve Boyutlandrrrlmasr -BdlUm-3:A.C Sistemler lgin Polimer izolatdrler Electrical insulating Materials Used Under Severe Ambient Conditions - Test Methods For Evaluating Resistance To Tracking And Erosion A$rr Ortam $artlarrnda Kullanrlacak Elektriksel Yalrtrm Malzemeleri-Kahcr iz (Tracking) Ve Erozyona Kargr Dayanrmtn (Direncin) De$erlendirilmesi Konusunda Test Metodlart Dimensions Of Ball And Socket Couplings Of String lnsulator Units izolat6rler-birlegik Zincir izolatdr Birimleri-Beyan Gerilimi 1 kv'dan BUyUk Hava Hatlarr igin -BOlUm 1:Standart Gerilme Srnrflarr ve Sonlandrrma Ba$lantrlarr Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Part 1 : Standard strength classes and end fittings izolat6rler-birlegik zincir izolat6r birimleri-beyan gerilim i 1 kv'dan buyuk hava hatlarr igin-bolum 2: Boyut ve elektrik karakteristikleri Composite string insulator units for overhead lines with ^,ffi nominal voltage greater than V Parl2: Dimension?fAaY electrical characteristics il': / frt izolatorler-hava Hatlarr lgin-anma Gerilimi Volturl\. UstUnde Olan BOIUm 1: Seramik Veya Cam lzolator Biri{erg[- A.A. Sistemleri lgin Tarifler, Deney Metotlarr Ve Kabul KriNQi lnsulators For Overhead Lines With A NominalVoltage Above 1000 V - Part 1: Ceramic Or Glass lnsulator Units For A.C. Systems - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria

6 izolatorler-hava Hatlarr igin-anma Gerilimi 1000 Voltun UstUnde Olan BOIUm 2: Seramik Veya Cam izolator Birimleri- A.A. Sistemleri igin Tarifler, Deney Metotlarr Ve Kabul Kriterreri lnsulators For Overhead Lines With A Nominal Voltage Above 1000 V - Part 2: lnsulator Strings And lnsulator Sets For A.C. Systems - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria Zincir izolat6r Birimlerinin Top Ve Yuva Baglantrlarr igin Kilitleme DUzenleri-Boyutlar ve Deneyler Locking Devices For BallAnd Socket Couplings Of String lnsulator Units - Dimensions And Tests Radio lnterference Test On High-Voltage lnsulators lnsulators for overhead lines-lnsulator strings and sets for lines with the nominal voltage greater than 1000 V-AC power arc tests izolatorler-hava Hatlarr igin-anma Gerilimi looo Voltun UstUnde Olan izolatdr Teli Ve Setleri-A.A Gi.rg Ark Deneyi HV Polimeric lnsulators For lndoor And Outdoor Use Tracking And Erosion Testing By Wheel Test And 5000 h Test Harici ve Dahilide Kullanrlan YG Polemerik izolatorlerinin iz Olugumu ve Erozyon igin Telerlek ve 5000 Saat Testi ile Test Edilmesi Srzdrrmazlrk Sisteminin Performanst American National Standard For Composite Suspension lnsulators For Overhead Transmission Lines-Tests (Havai Hatlardaki Kompozit Askr Tip izolatorlerin Tesfleri igin Amerikan Ulusal Standardr) American National Standard For Composite Suspension lnsulators (Kompozit Askr Tip izolatdrler icin Amerikan Ulusal Stand Guide For The Apllication Of Composite lnsulators (Kompozit izolat6rlerin Uygulanmasr igin Rehber)

7

8 Composite lnsulators Handling Guide (Kompozit izolat6ri Tagrma Rehberi) Zinc Coating(HotDip) On lron And Steel Hardware (Demir ve Qelik Hrrdavatlarrn (Srcak Daldrrma) Qinko Kaplanmasr) Demir ve gelikten imal edilmig malzemeler Uzerine srcak daldrrmayla yaprlan galvaniz kaplamalar - Ozellikler ve deney metotlarr articles - specification and test methods Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel Elektriksel aksesuarlar, bilegenler ve di$er yardrmcr donanrm TSE ve IEC Standartlanna uygun olacaktrr. Egde$er ya da daha UstUn bagka standartlar uygulanmrgsa bunlarrn TUrkge ve/veya i ngilizce kopyalarr teklifle birlikte verilecektir. TSE ve ASTM ile IEC Standartlarr arasrnda farkhlrklar olursa, farkhlrk arz eden konularda hangi standardrn uygulanaca$r hususunda idareden yaah musaade alrnacaktrr. TSE ve IEC standartlartntn bulunmadr$r ozel pargalarla ilgili olarak, Teklif Sahibi, idarenin onaylayaca$r Uluslararast standartlar 6nerecektir. Kompozit Silikon izolatorlerin imalatrnda kullanrlan malzemelerin tum kimyasal, fiziksel ve dielektrik karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN (Deutsches lnstitut fur Normung) veya Avrupa Birligi Ulkelerinin normlarrnrn OngdrdU$U dzelliklere uygun olacaktrr. Kompozit Silikon izolatdrler igin alrnan tekliflerin agrlmasrndan sonraki agamalarda yukartdaki standart ve/veya dokumanlar tadil edilirse, idare tarafrndan aksi yazrll olarak istenmedikge, teklif tarihinde yururlukte olan tadilat veya baskt gegerli olacaktrr. 1.3 Qalrsma Kosullarr Malzeme listesinde ve/veya Garantili Ozellikler Listesinde aksi belirtilmedikge si konusu Kompozit silikon askr ve gergi izolatdrleri agagrda belirtilen harici kogullarrnda kullanrlmaya elverigli olacaktrr. Aga$tda verilen kogullar, ilgili standartlarrndan alrnan galrgma kogullarr ol Teknik $artname ve eklerindeki de$erler bu kogullara gore verilmigtir. idan kogullardan farklr talebi olmasr halinde; imalatgr, galrgmalarrnl ilgili standartlara bir gekilde, bu durumu dikkate alarak yapacaktrr.

9

10 - Ortam srcaklr$r. En yuksek. En dug0k. 24 saatlik ortalama - Ortam hava kirliligi - Maksimum nispi nem (24 saatlik ortalama) l-zolatorler ile ilgili istenen deger ve karakteristikler bilgi vermek baktmrndan Garantili ozellikler Listesinde belirtilmigtir. idare, izolatorlerin* kullanrlacagr yeri," g"l,9ru gartlarrnr dikkate alarak Malzeme Listesini ve Garantili Ozettitter [istesini hazrrlayacaktrr Garantilerin Karsrlanmamasr ve Sapmalar(Deviation) Teknik $artnamede belirtilen hususlar ile Garantili Ozellikler Listesinde verilen degerlerin birebir kargrlanmasl esastrr. Kargrlanmamasr durumunda teklif sahibi sapmalarr (deviation) Ek-lll'deki listede agrkga belirtecektir. Teklif sahibi tarafrndan doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, ldare tarafrndan Teknik $artnamenin ozi.jne ve ilgili standartlara uygunlugu y6nunden degerlendirilecektir. Teklif degerlendirilmesi agamasrnda, ldarenin, teknik sapmalan igeren teklifleri reddetme veya kabul etme hakkr sakhdrr. sapmalar (Deviation) Listesinde herhangi bir husus belirtilmemigse, izolat6rlerin gartnameye tamamen uygun olduqu degerlendirilir. Kompozit Silikon lzolatdrler ve standartlarrn son baskrlarrnda ve olacaktrr. ug pargalarr(metal bolumler) madde 1.2,deki bu gartnamede belirtilen teknik ozelliklere sahip 2.1 lzolatdr Tipleri Kompozit Silikon lzolat6rler; Kullanrm yerlerine gdre. Askr/Gergi Kirlenme seviyelerine gore. Normal/Agrr/Qok agrr tiplerde olacaktrr Elektriksel ve Mekanik Ozellikler Malzeme Listesinde velveya Garantili Ozellikler Listesinde aksi belirtilmedikge kompozit silikon askr ve gergi izolat6rleri agagrda belirtilen ozelliklerde olacaktrr.

11 Sistemin anma krsa sureli dayanrm akrmr(1 s igin) (ka-rms ) Kuruda yrldrrrm darbe dayantm gerilimi (kv{epe ) yagta aqma-kapama darbe dayanrm (kv_tepe ) gerilimi Yagta gebeke frekanslr dayantm gerillmi (kv-rms ) Kirlilik seviyelerine g6re minimum (mm / kv) yuzeysel kagak yolu uzunluklarr - Normal - A$rr - Qok A$rr Kirlilik seviyelerine gore minimum toplam kagak yolu uzunluklarr (mm) - Normal - Agrr - Qok A$rr devrelerden kaynaklanan, deprem ve titregim sebebiyle meydana gelen k dayanacak gekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. elektriksel alan da$rlrmrnrn Uniform bir gekilde da$rlrmrnr sa$layacak ve parazitlerini en aza indirecek gekilde tasanmlanacaktrr. lzolat6rlerin Uretti$i girigim gerilimi (RlV) IEC 60437'de dlgulecek 1.1 Un/./3 gerilimde MH: aralr$rnda 2500 trrv'u gegmeyecektir.

12 TEIA$ Minimum yuzeysel kagak yolu uzunlu!u en az25 mm/kv olacaktrr. lmalat kalrpta enjeksiyon yontemiyle gergeklegtiriliyorsa 170 kv'luk izolat6rler tek kalrpta yekpare imal edilecek, 420 kv'luk izolatorler ise en fazla iki aqamada imal edilecektir. imalatr tamamlanan izolatdrlerin yalrtrm bolumleri imalat bittikten sonra herhangi bir igleme tabi tutulmayacak, piirtizstiz, dikigsiz, eksiz, duz ve kusursuz olacaktrr. idare veya temsilcisi, Garantili Ozellikler Listesinde yaprsal, kimyasal ve fiziksel 6zellikler igin garanti edilen degerleri dogrulamak amacryla izolat6rleri ldareye higbir gider y[jklemeksizin testten gegirmek suretiyle denetim yapmakta serbesttir izolator Qekirdeqi (Rod) izolator gekirdegi mekanik ve elektriksel olarak saglam olacak, iginde bogluklar olmayacak, yabancr maddelerden annmtg olacak ve imalat hatalarrnr barrndrrmayacaktrr. GUglendirilmig Fiberglas Qekirdek, maksimum mukavemeti saglamak igin elektriksel korozyona, asit korozyonuna ve hidrolize kargr kimyasal direngli fiberglas gubuk olacaktrr. Bor igermeyen, asit korozyonuna dayanrkh E-CR tipi olacaktrr ve bu ozelliklere sahip oldugu belgelendirilecektir. cam elyaf, epoksi regine vb. malzemelerin test raporu vb. teknik dokumanlarr idareye Rodun trzerini kaplayan silikon malzemenin ve yapraklardaki silikon malzemenin kalrnlr$r higbir yerde 3,00 mm'den az olmayacak gekilde tasarlanacak ve roda srkrca ba$lanacaktrr. Baz polimer, takviye edici dolgu maddelerinin ilavesinden 6nce %100 silikon kauguk olacaktrr. Silikon malzeme ile rod arasrndaki bagrn mukavemeti kompozit silikonun yrrtrlma mukavemetinden yuksek olacaktrr. yapraklarda kullanaca$r malzemenin raporlarrnr teklifleriyle/onay dokijmanlarr Silikon g6vde ve yapraklar aleve, gevresel etkilere, UV rgrnlarrna, krzrlotesi harici kirlilik ve neme kargr dayanrkh, hidrofobik(su tutmayan) 6zellikte olacak ozelliklerini beyan edilen malzeme Omrii boyunca koruyacaktrr. lm.alatqrlar izolatorlerin kuglar ve kemirgenler tarafrndan hasarlanmasrnr onlemek amacryla tedbir alacaktrr.

13 Malzemenin iz olugumu dayanrmr IEC 60587'ye uygun olacak ve bu standarda gore yaprlan testlerin raporlarr ldareye sunulacaktrr. Yapraklarrn aralr!r, boyutlan, egimleri ve gekilleri ilgili standartlarrn son baskrlarrnda belirtilen teknik 0zelliklere sahip olacak, en iyi elektriksel performansr saglayacak ve yuzeylerinde kir,toz vb.maddeleri tutmayacak gekilde tasarlanacaktrr. izolatorler ilgili standard rnda belirtilen ytkama gucune dayanacaktrr Uc Parcalar ve Korona/Ark Halkalarr Kompozit silikon izolat0run ug pargalarr olan toplu ve yuvalr goz krsrmlarr mekanik yuku izolatorun gekirde$ine iletecek ve tutarlr, homojen bir mekanik mukavemeti geligtirecek gekilde dizayn edilecektir. Ug pargalarrn imalatrnda kullanrlacak malzeme uygun sertlik, dovulebilirlik, korozyona dayanrklr ozellige sahip ve srcakta iglenmeye musait olacaktrr. ( dovme gelik olacak) Ug pargalann imalatrnda keskin k69e ve kenarlar olugmayacak, toplu ve yuvalr goztin imalatr d6vme iglemi ile gergeklegtirilecektir. Kopilyala(Security Clips) kaliteli piring-bakrr alagrmrndan(o/080 Bakrr, %20 Qinko) veya fosfor bronz ya da paslanmaz qelikten yaprlacaktrr. Kilitleme sisteminin kontrolu IEC ve IEC 'e gore yaprlacaktrr. Sistem gerilimi '154 kv ve daha buyuk degerde oldugundan korona/ark halkalarr kullan rlacaktrr. Korona/ark halkalarrnln olgtl ve yerlegtirilmesi ug pargalarr civanndaki kuruda atlamayr sa!layacak ve ug pargalarrna koronayr engellemek igin siper olacak gekilde dizayn edilecektir. Halkalarrn montajr ve sokulmesi askr ve gergi takrmrnrn di$er krsrmlannr sokmeyecek gekilde, mevcut Enerji lletim Hattr montaj aletleri ile sa$lanabilecek, korona/ark halkalan galvanizli demir veya aluminyum malzemeden korumayr saglayacak gekilde korona halkalarrnrn montajrnrn yaptlmasr izolator 0zerinde kahcr bir gekilde igaretlenerek belirtilecektir. Kompozit silikon izolatortin ug pargalan lzolator ekseninde olacak, mekanik zorlanmalarda izolatdr gekirde!inden ayrrlmayacak gekilde tespit tespit igin kullanrlan malzeme yuksek kalitede ve metal krsrmlarla reaksiyona girmeyecek ve genlegmelerde krrrlmayacak 6zellikte olacaktrr.

14

15 TEtA$ Korona/Ark halkalarrnrn izolatore tespitinde kullanrlan crvatalar mekik dig gekilmig ve paslanmaz gelik crvata olacaktrr Srkrstrrma olugan mekanik ytikii izolator gekirdegine iletecek ve tutarlr, homojen bir mekanik mukavemeti saglayacak olan toplu ve yuvalt goz krsrmlarr, izolator gekirdegine Beyan Edilen Mekanik Yuku(sML) tagryacak gekilde, kontrollu bir srkrgma teknigi ile baglanacaktrr. Rod ile metal krsrmlarrn srkrgtrrrlmasr esnasrnda rodda krlcal qatlaklann olugmasr engellenecektir. Srkrgtrrma igleminde gatlak olugup olugmadrgrnr ses, rgrn vb. metodlarla tespit edebilen duzenekler vasrtasryla imalat yaprlacaktrr Srzdrrmazlrk lzolator gekirdegi ile metal ug pargalarr arasrnda nem,asit vb. maddelerin srzmayaca$r kalrcr bir srzdrrmazhk sistemi olugturulacak,srzdrrmazlrk sisteminin performansr, ilgili standartlar gergevesinde tahkik edilecektir. Srzdrrmazlrk slstemi gok katmanh olacak ve, maksimum koruma sa$layacaktrr. Srzdrrmazlrk sisteminin ne kadar stlreden beri uygulanmakta oldulu, denenmig ve kabul gormiig oldugu hususlarr ldare tarafrndan goz onunde bulundurulacaktrr Galvanizleme Kompozit silikon izolatorun ug pargalarr ile izolat0ri.in igletme gerilimine gore kullanrlacak demir olan korona/ark halkalarr srcak daldtrma yontemiyle galvanizlenecektir. Galvaniz kaplr y0zeyde gapak, curuf, siyah leke ve kabarcrk bulunmayacak, galvaniz ozellikleri ile demir, gelik dokum ve dovme malzemeler igin galvaniz kaplama kalrnh$r TS EN ISO 1461 veya ASTMA 153'e uygun olacaktrr Resimler lsteklilerl/0kleniciler kompozit silikon izolatorlerin boyut resimlerini ug parqalarr Korona/Ark halkalarr ile birlikte komple resim olarak ve parga resmi ekinde/onay dokumanlarrnd a ayn ayfl vereceklerdir. Sunulan bu resimler gu bilgileri igerecektir; izolat6run boyu, gapr,kaplamalr rod gapr, Beyan Edilen Mekanik YUkU (SMl),rodun cizelligi, yapraklarrn rn boyut ve sayrsr, yapraklar arasr mesafeler, yapraklarrn e!im elektriksel 6zellikler, ug pargalarrn malzeme ozellikleri, korona halkaslnrn boyuflan ve malzeme 6zellikleri REVIZE:TEMMUZ2114!DB-17 /

16 reia$ Etiket A9a$rdaki bilgiler, ilgili standartlarda kompozit silikon izolatdrlerin tantmlanmast igin verilen orneklere uygun olarak kolayca okunabilecek, hava gartlart ile agtnmaya dayanrklr ve silinmeyecek gekilde izolat6r0n tizerinde bulunacakttr. - idarenin siparig numarasr - imalatgrnrn adr veya ticari markasr - imalat yrh - lmalatqrnrn gizim numarasr - Beyan Edilen Mekanik Yuk(SML) - Seri numarasr 2. TESTLER Aga$rdaki tasanm, tip, numune ve rutin testleri ilgili standartlartn son basktlartna gore yaprlacaktrr. Kompozit silikon izolatorlere uygulanacak tasarrm, tip, numune ve rutin testleri aga!rda belirtilmigtir. Ug parcalarrn bailantrlan ve aravuze iliskin testler (Tests On lnterfaces And n zorlanma (Pre-stressing) r YUkUn aniden salrnmasrna iligkin 6n zorlanma(sudden load release prestressing) (lec Madde ) o lsrl mekanik on zorlanma(thermal-mechanical pre-stressing)(lec Madde ) b) Suya daldrrma 6n zorlanmast (Water immersion pre-stressing) (lec madde 9.2.6) c)dogrulama testleri (Verification tests) (lec madde 9.2.7) d) Gozle muayene (Visual examination) (lec madde ) e) Basamak cepheli darbe gerilim testi (Steep-front impulse voltage test) (lec madde ) f) Kuruda gtlg frekansh gerilim testi(dry power-frequency voltage test) (lec madde ) 2.Silikon Govde ve vaprak (Etek ve mahfaza) malzemesine iligkin testler (Tests on shed and housinq materialx IEC madde 9.3) a) Sertlik testi (Hardness test) (lec madde 9.3.1) b) Hrzlandrrrlmrg hava gartlandrrma testi (Accelatated weathering test)( IEC madde 9.3.2) c)iz olugumu ve erozyon Test( Tracking and Erosion Testing) ii.5000 saat goklu stres Testi (5000 h Multiple Stress Test)(lE madde 4.3) d) Alevlenebilirlik testi (Flammability Test ) (lec madde 9.3.4) REViZE:TEMMUZ 2O14Ii 10A /

17

18 ine iliskin testler (Tests on the 4.izolatdr cekirdeqinin (rod) vuk-zaman testi(assembled core load-time test XIEC madde 10.4) a) Biraraya getirilmig izolatorun nuvesinin ortalama krrrlma yukunun M", belirlenmesi (Determination of the average failing load of the core of the assembled insulator Ma,) (lec madde ) b) 96 saat dayanma yukunun do$rulanmasr (Verification of the 96 h withstand load) (lec madde ) 3.2 Tip Testleri izolatorun hangi hammadde ve process ile yaprldr$rnr, fiziksel/kimyasal teknik dzelliklerini igeren Tip Test raporlarr idareye sunulacaktrr. $artname kapsamrndaki kompozit silikon izolatdrlerin her tipine uygulanacak tip testleri aga$rda belirtilmigtir. Tip testleri igin ahnacak numune sayrsr her test igin ilgili standard r nda belirtild i$ i gekilde olacaktt r. 1. Kuruda Yrldrrrm Darbe Dayanrm Gerilimi Testi (Dry Lightning lmpulse Withstand Voltaqe TestXlEC Madde 1 1.1) Switching lmpulse Uzerinde ise, (lec Hasar srnrrr ispatlama testi ve ug tutturma elemanlarrn ve izolat6r mahfazast arasrndaki arayuzun srzdrrmazlrk testi(damage Limit Proof Test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing)(lec Madde 11.2) 7. Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testi(The Brittle Fracture Resistance Test ) Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testinin vaprltgr: Bu test Fiberglas polimerik (FRP) malzemeden imal edilen korozyona kargr mekanik direncini teyit igin ve ortam st yaprlacaktrr.uretim bandrndan grkan veya numune testlerinden gegen bir kullan rlacaktrr. izolatdr gekirde$i izolatorun orta krsmtndan ve en az 150 mm uzunlff olacak gekilde agr$a grkartrlacaktrr.agr$a grkarrlan izolator gekirde$i, UzG kalan silikon koruyucu krlrf artrklarrndan ince bir ztmpara(gren buyuklu$u

19

20 asit kabt izolat6r gekirde$inin etrafrnr saracak gekilde yerlegtirilecektir.asit kabrnrn ebadt, izolat6r gekirde$inin yuzeyini en az 1 cm kallnlrkta asit tabakasr ile gevreley_ecek ve bu asit tabakasrnrn yuksekli$i en az 4 cm olacak gekilde segilecektir.lzolator ug pargalarrndan gerilme yukune tabi tutulacaktrr. Gerilme yuku, stftrdan beyan edilen mekanik yukun (SML) o/o7}'ine kadar hrzlr ancak duzgun. bir gekilde arttrrrlacak ve sonra da 96 saat sure ile bu degerde tutulacakttr. YUkUn uygr1lglmasrndan hemen sonra, asit kabrna 1 n ( 1n = 937 g suya eklenmig 63 g HNO3) konsantrasyonunda nitrik asit dokulecektir. Asit, izolator ug pargalarr ile temas etmeyecektir. 96 saatlik test strastnda izolat6r gekirde$inde krrrlma meydana gelmezse test olumlu sayrlacaktrr. 3.3.Numune Testleri Aga$rda belirtilen testler rutin testlerden gegmig izolat6r partilerinden alrnacak numuneler Uzerinde yaprlacak, numune sayrlarr ilgili standardrnda belirtildigi gibi olacaktrr. 1. Bovutlarrn 2. Ug pargalartnrn do$rulanmasr(verification Of the end fittings) (lec Madde 3. Ug tutturma elemanlan ve izolator mahfazasr arasrndaki arayizin stzdtrmazlt$tntn ve beyan edilen mekanik yukun SML dogrulanmasr (Verification of tightness of the interface between end fittings and insulator housing and of the 5. Boya NUfuz Etme Testi (Porosity Test(Dye Penetration test)) (lec madde Sertlik testi (Hardness test) (lec madde 9.3.1) (3 ayltk periyotlarla yrlda 4 defa olmak Uzere idarenin talebi Uzerine TEiAg'rn da katrhmryla qerceklestirilir. ) 7.Malzemeninizolugumudayantmt(Trackingrei Koruyucu Krhf Yaprgkanhk Testi Koruyucu Krlrf Yaprskanlrk Testinin yaprlrsr: Test ISO 813'de belirtilen esaslara uygun olacaktrr. Test proseduru herhangi bir izolatdr numunesinden 1 kanat segilecek ve etrafrndaki yapraklar temizlenecek ve kanadrn birer cm drgrndan mahfaza malzemesi rodun gevresi boyunca kesilecektir. Daha sonra segilen kanattan eksen boyunca 4 egit parga dikey eksende roda kadar kesilecek, kesilen pargalardan 1 adedine kuvvet uygulanacak (pense veya benzeri bir alet vasrtasryla) mahfaza kanat koparrlacaktrr. Rod ile yuksek oldu$u kanrtlanacaktrr. Kanatlar ve mahfaza tamamen koparr Uzerinde silikon malzemesi kaldrqr kanrtlanacaktrr. 9. Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testi (6 ayltk periyotlarla yrlda 2 defa olmak Uzere idarenin talebi Uzerine TE katr lrmryla qerceklestirilir.

21

22 reiag Numune testlerinin bagartstz olmasr durumunda Testin Tekrarlanma Y6ntemi (Retesting Procedure) IEC Madde 12.6'daki prosedure g6re yaprlacaktrr. Garantili Ozellikler Listesinde teklif edilen silikon malzemeye ait verilen ozellikleri do$rulayan bilgi, belge ve raporlar ldareye sunulacaktrr. Numune testi ile kanrtlanabilen 6zelliklerin testleri idarenin gerek gormesi halinde yapttnlacaktrr. 3.4.Rutin Testler izolatorlerin her birine imalat srrasrnda uygulanacak rutin testler aga$rda belirtilmigtir. 3.5 Numune Alma Her teslimatta muayene ve teste sunulan izolat6rlerden aynr tip ve yaprda olanlar bir parti sayrlrr. IEC 61109'un refere edildi$i numune testleri igin El ve E2 olmak Uzere iki numune kullanrlacak, numune saytst aga$rdaki gizelgeye gore tespit edilecek ve numuneler ldare temsilcileri tarafrndan rastgele segilecektir. Partideki izolat6r saytsl (N) ALnacak numune saytst Partideki izolator sayrsrnrn 'den fazla olmasr durumunda, arasrnda izolatorden olugan optimum sayrdaki egit gruba sonuglarr her grup igin ayrr ayrr degerlendirilecektir. 4. TESTLERE VE KABUL KR TERLERINE ili$kin HUSUSLAR 4.1. Testler Tasarrm Testleri bunlar 2000 ile ayrrlacak ve test

23 TEIA$ idareye sunulan tasanm test raporlarr, teklif edilen izolatorler ile aynr fabrikada ve aynr proses ile imal edilmig, aynr tip ve aynr ozellikte izolatorler Uzerinde yaptlmtg testlere ait olacaktrr. idareye sunulmayan veya sunulan ancak yukandaki kogullarr sallamayan tasartm testleri; ilgili standartlarrn g0ncel ve son basktlartna gore, akredite bir laboratuarda, idare temsilcilerinin gozetiminde, bedeli YUkleniciye ait olmak Uzere yaptlacakttr. lstenen tasarrm test raporlarr verilmig ve idarece uygun bulunmug olsa dahi, ldare ihale dosyasrnda tekrarlanmasrnr istedigi tasanm testlerini belirtmesi kaydtyla idarece istenen tasarrm testleri idareye herhangi bir masraf yuklemeksizin yaptrrrlacaktrr Saat Qoklu Stres Testinin test siirecinin uzun olmast nedeniyle tarihi itibariyle yaprlacak ihalelerde idarece tum imalatgrlardan bu tip testine sahip olmasr istenecektir. Tip testine sahip olmayan imalatgrlar bu stlre zarltnda tip testini yaptrracaktrr. 4.'1. 2. Tip Testleri T0rk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararast Laboratuar Akreditasyon igbirli$i Kargrlrklr Tanrnma Anlagmastnda yer alan akreditasyon kurumlart taraflndan akredite edilmig bir laboratuarda, ilgili standartlarrn en son baskrlartna gdre ihale tarihi itibariyle son on ytl iginde yaptrnlmtg tip testlerine ait raporlar idareye sunulacakttr. idareye sunulan tip test raporlart, teklif edilen izolatdrler ile aynl fabrikada imal edilmig, aynr tip ve aynr Ozellikte izolatdrler Uzerinde yaptlmtg testlere ait olacakttr. istenen tip test raporlan verilmig ve idarece uygun bulunmug olsa dahi, idare ihale dosyasrnda tekrarlanmasrnr istedi$i tip testlerini belirtmesi kaydryla ldarece istenen tip testleri ldareye herhangi bir masraf ytiklemeksizin yaptrrrlacakttr. ldareye sunulmayan veya sunulan ancak yukarrdaki kogullarr saglamayan tip testleri; ilgili standartlann guncel ve son basktlartna gore, akredite bir laboratuarda, ldare temsilcilerinin g0zetiminde, bedeli YUkleniciye ait olmak 0zere yaptlacakttr. idareye sunulmayan veya sunulan ancak yukartdaki kogullart sa$lamayan tasartm testleri ve tip testleri, kabul (numune) testlerinden 6nce yaptlacakttr. istekliler tarafrndan idareye sunulan tip ve tasartm testlerinin raporlartnda, s6zkonusu tip ve tasanm testi igin kullantlan silikon malzemenin adl, referans no. su, imalatgtst listesinde teklif edilen silikon malzeme ile test raporunda beyan edilen sil malzeme aynr ozellikte olacak ve aynt ozellikte oldu$unu dogrulayan bilgi, test raporlan idareye sunulacakttr idareye sunulan tasartm test raporlarl ve tip test raporlart ile ilgili olarak; t testleri ve tip testleri yaprlan izolat6rlerin hangi fabrikada imal edildigi, hangi ozellikteki izolatorlere ait oldu$u, tasartm testleri ve tip testlerinin hangi hangi tarihte yaprldr$r bilgilerini igeren bir tablo, tasartm testleri ve tip testlerinin REVTZE:rEMM uz2ol4ttdb.1',w.o g 9' / I fu d'

24

25 reia$ yaprldr0r Iaboratuarrn akredite bir laboratuar oldu$una dair belgeler, gerekli agrklamalar yaprlarak sunulacaktrr Rutin Testler Tip Teknik gartnamenin 3.4 Maddesinde yer alan rutin tesiler; kabul igin sunulan her izolat6re imalatgr tarafrndan uygulanacakirr Kabul (Numune) Testleri Tip Teknik gartnamenin 3.3 Maddesinde yer alan numune tesfleri; ilgili standarda uygun miktarda segilecek numuneler uzerinde, her parti izolator teslimatr igin ilgili standartlarrn g0ncel ve son baskrlarrna gore kabul tesfleri olarak uygulanacak ve rutin test raporlarr CD/DVD ortamrnda veya yazl olarak en az 3 (ug)1opya olarak ldareye sunulacaktrr Kabul (numune) testleri, imalatgr laboratuarrnda veya ldarenin onay verecegi bir laboratuarda, bedeli Yukleniciye ait olmak ijzere yaprlacaktrr. Rutin tesfle[ ait belgeler, kabul testlerine baglanrlmadan once Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktrr. Aksi halde, test ve kabul iglemlerine baglanmayacaktrr Ara Denetim idare veya temsilcisi, imalat veya uretim s0recinde belirli agamalarda veya belirli surelerde, Teknik $artnameye uygunluklarrnr do!rulamak amacryla iz'olat6rleri inceleme ve/veya testten gegirmek suretiyle ara deneiim yapmakta ser'besttir Kabul Kriterleri a) Testlerde kullanrlacak cihazlartn kalibrasyonlarr akredite bir kurulug tarafrndan y9q'lt]g olacak, kalibrasyon sertifikalafl tesfler baglanrlmadan once Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktrr. b) Yaprlacak tum tasanm testleri ve tip tesilerinden olumlu sonug ahnacaktrr. Bir tasanm testi veya tip testinin olumsuz sonuglanmasr halinde siparigteki tum izolatdrler reddedilecektir. Ancak, ytiklenicinin talebi ve idarenin de uygun bulmasr kaydryla, masraflarr Yukleniciye ait olmak trzere, makul bir siire igin-de, tasarrm de$igikligi yaprlarak tiretilen yeni ljrijne ait tesflerin; karar verme yetkisi'yalnrz ldareye ait olmak ilzere, sr.lre uzatrmr verilmeksizin tekran kabul edilebilir. ikinci kez yaprlacak testlerin de bagarrsrz sonuglanmasr halinde, siparigin tamamr reddedilecektii. c) TUm kabul (numune) testlerinden olumlu sonug alrnacaktrr. Kabul (numune) testlerinin herhangi birinden olumsuz sonug alrnrrsa, ilk numunelerin higbirisi kusurlu grkmamahdrr. Kusurlu birimrerin grkmasr durumunda reddedilecektir Kabul ProsedtirU inceleme ve testler, imalatgrnrn tesislerinde, malzeme teslimat yerinde malzemelerin son teslim yerinde yaprlabilir. lnceleme ve tesiler, ln tesislerinde yaprldrgrnda, ldareye higbir gider yuklemeksizin, incetemecitere';i;ffiv ilretim bilgilerini gozden gegirme izni dahil, mantrkh her turlti yardrm ve kolaylrk sa$lanacaktrr. tum incfil?te ve test giderleri yuklenici tarafrndan kargrlanacaktrr. REVTZE:rEMM urrrlk*tb 15 tt- / / b p-

26 TEIAg YUklenici, S6zlegmenin imzalanmasrndan sonra idareye aynnttlt test programtnt gdnderecektir. Yuklenici testlerin asrl baglama tarihini, yurtdrgrnda yaprlacak tesiler igin en az 30 (otuz) giin, yurtiginde yaprlacak testler igin en az 15 (onbeg) giln 6ncesinden idareye bildirecektir. Bagarrh test ve inceleme sonucunda, test raporlarr kargrlrkh olarak imzalanacak ve idare temsilcilerince sevkiyat igin Sevk Emri verilecektir. Ytiklenici, kargrhkh olarak imzalanmrg en az 3 (0q) kopya test raporunu ldare temsilcilerine verecektir. Ancak, ldare Yilkleniciye zamanrnda haber vererek testlerde bulunmayaca$rnr bildirebilir. ldarenin testlere katrlaca$rnrn 48 saat onceden yazrlr olirak bildirilmemesi durumunda, YUklenici testleri yapacak ve sonuglarrnr ldareye bildirecektir. YLlklenici tarafrndan hazrrlanan ve imzalanan test raporlan, incelenmesi ve onaylanmasr igin 3 (Ug) kopya olarak idareye gdnderilecektir. Test raporlarrnrn onaylanmisr durumunda, ldare tarafrndan sevkiyat igin Sevk Emri verilecek, onayh 1 1Oi4 fopya test raporu Y0kleniciye geri gonderilecektir.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN, 1996 2013 REVİZE ORTA GERİLİM AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI O.G. HAVA HATTI MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI SARGILARI EPOKSİ REÇİNE İLE ÖRTÜLÜ KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ NİSAN-2002 İÇİNDEKİLER 1. GENEL

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE S ATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI O.G. AKIM TRANSFORMATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET A

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gazTı) MART: 1995 ARALIK 2002 (REVİZE) HAZİRAN-2006

Detaylı

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞUBAT-2003 METAL MAHFAZALI ALÇAK GERİLİM

Detaylı

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE EI.IK TRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM KESİCİLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİM-1995 REVİZE: OCAK-2006 O RTA G ERİLİM K E SİC İL E R İ TEK N İK ŞARTNAM ESİ

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM - I 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları 2. ÖZELLİKLER 2.1. Elektriksel Özellikler

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı)

TEDAŞ-MYD/2013-059. BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) TÜRKĐYE ELEKTRĐK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETĐMĐ VE SATINALMA DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI YARI GÖMÜLÜ KOMPAKT TĐP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ (MMH-gaz lı) OCAK - 2013 ĐÇĐNDEKĐLER

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ MART 2014 / İDB-31 TERMAL KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Genel Şartlar 1.3. Standartlar

Detaylı

TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ-MYD/2000-036.B-C TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BETON MAHFAZALI KOMPAKT TİP YG OG /AG DAĞITIM TRANSFORMATÖR M ERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMMH-hd)

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. M ALZEME YÖNETİM İ VE SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAĞIMSIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI TEKN İK ŞARTNAM ESİ DANIŞM AN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4. 1.1 İşin Kapsamı... 4. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4. 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 4 1.1 İşin Kapsamı... 4 1.2 Tasarım ve İşçilik... 4 1.3 Uygulanabilir Standartlar... 4 1.4 Ölçü Birimleri... 5 1.5 Toleranslar... 5 1.6 Gerilmeler ve Emniyet Faktörü...

Detaylı

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-061(TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞRU AKIM (DC) TOPLAMA PANOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Yönetmelikler 1.4. Çalışma Koşulları

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1. 1.1 İşin Kapsamı... 1. 1.2 İlgili Dökümanlar... 1. 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 1 1.1 İşin Kapsamı... 1 1.2 İlgili Dökümanlar... 1 1.3 Şantiye Tesisleri... 1 1.4 Uygulanacak Standartlar... 1 1.5 Markalama ve İsim Plakaları... 2 1.6 Projelendirme...

Detaylı

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03.

@tr. A tt, Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects ANKARA. Uyesi. Tarlh: '11.03. Turk Muqavir Mtihendisler ve Mimarlar Birligi Association of Turkish Consulting Engineers and Architects @tr Uyesi Tarlh: '11.03.2013 Sayr: 13 / 084 T.C. ENERJIVE TABII KAYNAKLAR BAKANLIGI ANKARA Konu;

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için)

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı) TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU (Söz. EK:2b) Sözleşme başlığı : Enerjisini Güneşden Alan Proje Yayın Referansı : TRC1/14/BSR/0029 1. Genel Tanım : (Mal Alımı ihaleleri

Detaylı

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6

1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5. 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6. 5.1 Genel... 6 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 Genel... 6 5 MEKANİK İŞLER... 6 5.1 Genel... 6 5.2 Yönetmenlikler, St andartlar ve İşçilik... 7 5.3 Montaj ve Yerleştirme... 8 5.4 Proje

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3. 1.1 İşin Kapsamı... 3. 1.2 Şantiye Tesisleri... 3. 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 3 1.1 İşin Kapsamı... 3 1.2 Şantiye Tesisleri... 3 1.3 Uygulanacak Standartlar... 3 1.4 Markalama ve İsim Plakaları... 4 1.5 Projelendirme... 4 1.6 Malzemeler, İşçilik

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

GENEL TEKNİK KOŞULLAR...

GENEL TEKNİK KOŞULLAR... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 1-1 1.1 İşin Kapsamı... 1-1 1.2 Genel Servis Şartları... 1-1 1.2.1 Sismik Koşullar... 1-1 1.2.2 Kontrol Güç Kaynağı... 1-1 1.2.3 İç İhtiyaç Güç kaynağı... 1-1 1.2.4

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. AR-GE PLANLAMA VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TEDAŞ-ARGEP/2010-057.B Eylül-2010 Revize Aralık 2013 Revize

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. KABLO SİSTEMLERİ MALZEME STANDARTLARI VE ONAYLI ÜRÜN TALİMATI TAL.507 2013 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. KABLO SİSTEMLERİ ONAYLI ÜRÜN TALİMATI 3-13 2. KABLO SİSTEMLERİ

Detaylı