4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR. rip rerlix senrulmesi. TEiA$"

Transkript

1

2 TEiA$ 170 ve 420 kv KoMpoziT silikon izomr6n rip rerlix senrulmesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam '1.2. Standartlar 1.3. Qahgma Kogullarr 1.4. Garantilerin Kargrlanmamasr ve Sapmala(Deviation) 2. TEKNiK OZELL KLER 2.1. izolatdrtipleri 2.2. Elektriksel ve Mekanik Ozellikler 2.3. Yaprsal Ozellikler izolat6r Qekirdegi(Rod) Silikon Gdvde ve Yapraklar Ug Pargalar ve Korona/Ark Halkalart Srkrgtrrma Srzdtrmazltk Galvanizleme Resimler Etiket 3. TESTLER 3.1. Tasarrm Testleri 3.2. Tip Testleri 3.3. Numune Testleri 3.4. Rutin Testler 3.5. Numune Alma 4. TESTLERE VE KABUL KR TERLER NE iliskin HUSUSLAR 4.1. Testler 4.'t. 1. Tasanm Testleri f ip Testleri Rutin Testler Kabul (Numune) Testleri Ara Denetim 4.2.Kabul Kriterleri 4.3. Kabul Prosediiru REV ZE:TEMM UZ 201 4IIDB-17

3 reia$ r70 ve 4zo kv Kompozir silixor.r izour6n rip rerruix sanrruamesi 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam Bu gartname iletim Sisteminde 170 kv ve 420 kv'luk Enerji iletim Hatlannda ve Trafo Merkezleri galt sahalarrnda kullanrlmak Uzere satrn alrnacak Kompozit Silikon tip askr ve gergi izolatdrlerin teknik ozelliklerini kapsar. Temini istenen Kompozit Silikon izolat6rlerin teknik ozellikleri gartnamede ve gartname ekinde verilen Malzeme Listesinde ve/veya Garantili Ozellikler Listesinde belirtilmigtir Standartlar Bu gartname kapsamrndaki izolatdrler IEEE, CIGRE, lec, ASTMA ve ANSI standartlarrn en son baskrlarrna uygun olarak imal edilecek ve testlerden Kalite Y6netim Sistemi Belgesi izolatdrler - Havai hatlar igin - Anma gerilimi 1000 v'tan buyuk a.a. sistemler igin kompozit askr ve gergi izolatorleri - Tarifler, deney metotlarr ve kabul kriterleri lnsulators For Overhead Lines - Composite Suspension And Tension insulators For A.C. Systems With A Nominal Voltage Greater Than V - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria izolat6rler - Polimer esaslr - Anma gerilimi 1000 v'tan buyuk olan bina igi ve bina drgr kullanrm igin - Genel tarifler, deney metotlarr ve kabul kriterleri Polymeric HV lnsulators For lndoor And Outdoor Use- Definitions,Test Methods And Acceptance Criteria for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, i and general principles

4

5 Kirli Kogullarda kullanrlacak YUksek Gerilim izolatdrlerinin segimi ve boyutlandrrrlmasr -BdlUm-1 :Tanrmlamalar, bilgi ve genel prensipler Selection And Dimensioning Of High-Voltage lnsulators intended For Use in Polluted Conditions - Part 3: Polymer insulators For A.C. Systems Kirli Kogullarda Kullanrlacak YUksek Gerilim lzolatdrlerinin Segimi Ve Boyutlandrrrlmasr -BdlUm-3:A.C Sistemler lgin Polimer izolatdrler Electrical insulating Materials Used Under Severe Ambient Conditions - Test Methods For Evaluating Resistance To Tracking And Erosion A$rr Ortam $artlarrnda Kullanrlacak Elektriksel Yalrtrm Malzemeleri-Kahcr iz (Tracking) Ve Erozyona Kargr Dayanrmtn (Direncin) De$erlendirilmesi Konusunda Test Metodlart Dimensions Of Ball And Socket Couplings Of String lnsulator Units izolat6rler-birlegik Zincir izolatdr Birimleri-Beyan Gerilimi 1 kv'dan BUyUk Hava Hatlarr igin -BOlUm 1:Standart Gerilme Srnrflarr ve Sonlandrrma Ba$lantrlarr Composite string insulator units for overhead lines with a nominal voltage greater than 1000 V - Part 1 : Standard strength classes and end fittings izolat6rler-birlegik zincir izolat6r birimleri-beyan gerilim i 1 kv'dan buyuk hava hatlarr igin-bolum 2: Boyut ve elektrik karakteristikleri Composite string insulator units for overhead lines with ^,ffi nominal voltage greater than V Parl2: Dimension?fAaY electrical characteristics il': / frt izolatorler-hava Hatlarr lgin-anma Gerilimi Volturl\. UstUnde Olan BOIUm 1: Seramik Veya Cam lzolator Biri{erg[- A.A. Sistemleri lgin Tarifler, Deney Metotlarr Ve Kabul KriNQi lnsulators For Overhead Lines With A NominalVoltage Above 1000 V - Part 1: Ceramic Or Glass lnsulator Units For A.C. Systems - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria

6 izolatorler-hava Hatlarr igin-anma Gerilimi 1000 Voltun UstUnde Olan BOIUm 2: Seramik Veya Cam izolator Birimleri- A.A. Sistemleri igin Tarifler, Deney Metotlarr Ve Kabul Kriterreri lnsulators For Overhead Lines With A Nominal Voltage Above 1000 V - Part 2: lnsulator Strings And lnsulator Sets For A.C. Systems - Definitions, Test Methods And Acceptance Criteria Zincir izolat6r Birimlerinin Top Ve Yuva Baglantrlarr igin Kilitleme DUzenleri-Boyutlar ve Deneyler Locking Devices For BallAnd Socket Couplings Of String lnsulator Units - Dimensions And Tests Radio lnterference Test On High-Voltage lnsulators lnsulators for overhead lines-lnsulator strings and sets for lines with the nominal voltage greater than 1000 V-AC power arc tests izolatorler-hava Hatlarr igin-anma Gerilimi looo Voltun UstUnde Olan izolatdr Teli Ve Setleri-A.A Gi.rg Ark Deneyi HV Polimeric lnsulators For lndoor And Outdoor Use Tracking And Erosion Testing By Wheel Test And 5000 h Test Harici ve Dahilide Kullanrlan YG Polemerik izolatorlerinin iz Olugumu ve Erozyon igin Telerlek ve 5000 Saat Testi ile Test Edilmesi Srzdrrmazlrk Sisteminin Performanst American National Standard For Composite Suspension lnsulators For Overhead Transmission Lines-Tests (Havai Hatlardaki Kompozit Askr Tip izolatorlerin Tesfleri igin Amerikan Ulusal Standardr) American National Standard For Composite Suspension lnsulators (Kompozit Askr Tip izolatdrler icin Amerikan Ulusal Stand Guide For The Apllication Of Composite lnsulators (Kompozit izolat6rlerin Uygulanmasr igin Rehber)

7

8 Composite lnsulators Handling Guide (Kompozit izolat6ri Tagrma Rehberi) Zinc Coating(HotDip) On lron And Steel Hardware (Demir ve Qelik Hrrdavatlarrn (Srcak Daldrrma) Qinko Kaplanmasr) Demir ve gelikten imal edilmig malzemeler Uzerine srcak daldrrmayla yaprlan galvaniz kaplamalar - Ozellikler ve deney metotlarr articles - specification and test methods Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel Elektriksel aksesuarlar, bilegenler ve di$er yardrmcr donanrm TSE ve IEC Standartlanna uygun olacaktrr. Egde$er ya da daha UstUn bagka standartlar uygulanmrgsa bunlarrn TUrkge ve/veya i ngilizce kopyalarr teklifle birlikte verilecektir. TSE ve ASTM ile IEC Standartlarr arasrnda farkhlrklar olursa, farkhlrk arz eden konularda hangi standardrn uygulanaca$r hususunda idareden yaah musaade alrnacaktrr. TSE ve IEC standartlartntn bulunmadr$r ozel pargalarla ilgili olarak, Teklif Sahibi, idarenin onaylayaca$r Uluslararast standartlar 6nerecektir. Kompozit Silikon izolatorlerin imalatrnda kullanrlan malzemelerin tum kimyasal, fiziksel ve dielektrik karakteristikleri ilgili ASTM (American Society for Testing and Materials) veya DIN (Deutsches lnstitut fur Normung) veya Avrupa Birligi Ulkelerinin normlarrnrn OngdrdU$U dzelliklere uygun olacaktrr. Kompozit Silikon izolatdrler igin alrnan tekliflerin agrlmasrndan sonraki agamalarda yukartdaki standart ve/veya dokumanlar tadil edilirse, idare tarafrndan aksi yazrll olarak istenmedikge, teklif tarihinde yururlukte olan tadilat veya baskt gegerli olacaktrr. 1.3 Qalrsma Kosullarr Malzeme listesinde ve/veya Garantili Ozellikler Listesinde aksi belirtilmedikge si konusu Kompozit silikon askr ve gergi izolatdrleri agagrda belirtilen harici kogullarrnda kullanrlmaya elverigli olacaktrr. Aga$tda verilen kogullar, ilgili standartlarrndan alrnan galrgma kogullarr ol Teknik $artname ve eklerindeki de$erler bu kogullara gore verilmigtir. idan kogullardan farklr talebi olmasr halinde; imalatgr, galrgmalarrnl ilgili standartlara bir gekilde, bu durumu dikkate alarak yapacaktrr.

9

10 - Ortam srcaklr$r. En yuksek. En dug0k. 24 saatlik ortalama - Ortam hava kirliligi - Maksimum nispi nem (24 saatlik ortalama) l-zolatorler ile ilgili istenen deger ve karakteristikler bilgi vermek baktmrndan Garantili ozellikler Listesinde belirtilmigtir. idare, izolatorlerin* kullanrlacagr yeri," g"l,9ru gartlarrnr dikkate alarak Malzeme Listesini ve Garantili Ozettitter [istesini hazrrlayacaktrr Garantilerin Karsrlanmamasr ve Sapmalar(Deviation) Teknik $artnamede belirtilen hususlar ile Garantili Ozellikler Listesinde verilen degerlerin birebir kargrlanmasl esastrr. Kargrlanmamasr durumunda teklif sahibi sapmalarr (deviation) Ek-lll'deki listede agrkga belirtecektir. Teklif sahibi tarafrndan doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, ldare tarafrndan Teknik $artnamenin ozi.jne ve ilgili standartlara uygunlugu y6nunden degerlendirilecektir. Teklif degerlendirilmesi agamasrnda, ldarenin, teknik sapmalan igeren teklifleri reddetme veya kabul etme hakkr sakhdrr. sapmalar (Deviation) Listesinde herhangi bir husus belirtilmemigse, izolat6rlerin gartnameye tamamen uygun olduqu degerlendirilir. Kompozit Silikon lzolatdrler ve standartlarrn son baskrlarrnda ve olacaktrr. ug pargalarr(metal bolumler) madde 1.2,deki bu gartnamede belirtilen teknik ozelliklere sahip 2.1 lzolatdr Tipleri Kompozit Silikon lzolat6rler; Kullanrm yerlerine gdre. Askr/Gergi Kirlenme seviyelerine gore. Normal/Agrr/Qok agrr tiplerde olacaktrr Elektriksel ve Mekanik Ozellikler Malzeme Listesinde velveya Garantili Ozellikler Listesinde aksi belirtilmedikge kompozit silikon askr ve gergi izolat6rleri agagrda belirtilen ozelliklerde olacaktrr.

11 Sistemin anma krsa sureli dayanrm akrmr(1 s igin) (ka-rms ) Kuruda yrldrrrm darbe dayantm gerilimi (kv{epe ) yagta aqma-kapama darbe dayanrm (kv_tepe ) gerilimi Yagta gebeke frekanslr dayantm gerillmi (kv-rms ) Kirlilik seviyelerine g6re minimum (mm / kv) yuzeysel kagak yolu uzunluklarr - Normal - A$rr - Qok A$rr Kirlilik seviyelerine gore minimum toplam kagak yolu uzunluklarr (mm) - Normal - Agrr - Qok A$rr devrelerden kaynaklanan, deprem ve titregim sebebiyle meydana gelen k dayanacak gekilde tasarlanacak ve imal edilecektir. elektriksel alan da$rlrmrnrn Uniform bir gekilde da$rlrmrnr sa$layacak ve parazitlerini en aza indirecek gekilde tasanmlanacaktrr. lzolat6rlerin Uretti$i girigim gerilimi (RlV) IEC 60437'de dlgulecek 1.1 Un/./3 gerilimde MH: aralr$rnda 2500 trrv'u gegmeyecektir.

12 TEIA$ Minimum yuzeysel kagak yolu uzunlu!u en az25 mm/kv olacaktrr. lmalat kalrpta enjeksiyon yontemiyle gergeklegtiriliyorsa 170 kv'luk izolat6rler tek kalrpta yekpare imal edilecek, 420 kv'luk izolatorler ise en fazla iki aqamada imal edilecektir. imalatr tamamlanan izolatdrlerin yalrtrm bolumleri imalat bittikten sonra herhangi bir igleme tabi tutulmayacak, piirtizstiz, dikigsiz, eksiz, duz ve kusursuz olacaktrr. idare veya temsilcisi, Garantili Ozellikler Listesinde yaprsal, kimyasal ve fiziksel 6zellikler igin garanti edilen degerleri dogrulamak amacryla izolat6rleri ldareye higbir gider y[jklemeksizin testten gegirmek suretiyle denetim yapmakta serbesttir izolator Qekirdeqi (Rod) izolator gekirdegi mekanik ve elektriksel olarak saglam olacak, iginde bogluklar olmayacak, yabancr maddelerden annmtg olacak ve imalat hatalarrnr barrndrrmayacaktrr. GUglendirilmig Fiberglas Qekirdek, maksimum mukavemeti saglamak igin elektriksel korozyona, asit korozyonuna ve hidrolize kargr kimyasal direngli fiberglas gubuk olacaktrr. Bor igermeyen, asit korozyonuna dayanrkh E-CR tipi olacaktrr ve bu ozelliklere sahip oldugu belgelendirilecektir. cam elyaf, epoksi regine vb. malzemelerin test raporu vb. teknik dokumanlarr idareye Rodun trzerini kaplayan silikon malzemenin ve yapraklardaki silikon malzemenin kalrnlr$r higbir yerde 3,00 mm'den az olmayacak gekilde tasarlanacak ve roda srkrca ba$lanacaktrr. Baz polimer, takviye edici dolgu maddelerinin ilavesinden 6nce %100 silikon kauguk olacaktrr. Silikon malzeme ile rod arasrndaki bagrn mukavemeti kompozit silikonun yrrtrlma mukavemetinden yuksek olacaktrr. yapraklarda kullanaca$r malzemenin raporlarrnr teklifleriyle/onay dokijmanlarr Silikon g6vde ve yapraklar aleve, gevresel etkilere, UV rgrnlarrna, krzrlotesi harici kirlilik ve neme kargr dayanrkh, hidrofobik(su tutmayan) 6zellikte olacak ozelliklerini beyan edilen malzeme Omrii boyunca koruyacaktrr. lm.alatqrlar izolatorlerin kuglar ve kemirgenler tarafrndan hasarlanmasrnr onlemek amacryla tedbir alacaktrr.

13 Malzemenin iz olugumu dayanrmr IEC 60587'ye uygun olacak ve bu standarda gore yaprlan testlerin raporlarr ldareye sunulacaktrr. Yapraklarrn aralr!r, boyutlan, egimleri ve gekilleri ilgili standartlarrn son baskrlarrnda belirtilen teknik 0zelliklere sahip olacak, en iyi elektriksel performansr saglayacak ve yuzeylerinde kir,toz vb.maddeleri tutmayacak gekilde tasarlanacaktrr. izolatorler ilgili standard rnda belirtilen ytkama gucune dayanacaktrr Uc Parcalar ve Korona/Ark Halkalarr Kompozit silikon izolat0run ug pargalarr olan toplu ve yuvalr goz krsrmlarr mekanik yuku izolatorun gekirde$ine iletecek ve tutarlr, homojen bir mekanik mukavemeti geligtirecek gekilde dizayn edilecektir. Ug pargalarrn imalatrnda kullanrlacak malzeme uygun sertlik, dovulebilirlik, korozyona dayanrklr ozellige sahip ve srcakta iglenmeye musait olacaktrr. ( dovme gelik olacak) Ug pargalann imalatrnda keskin k69e ve kenarlar olugmayacak, toplu ve yuvalr goztin imalatr d6vme iglemi ile gergeklegtirilecektir. Kopilyala(Security Clips) kaliteli piring-bakrr alagrmrndan(o/080 Bakrr, %20 Qinko) veya fosfor bronz ya da paslanmaz qelikten yaprlacaktrr. Kilitleme sisteminin kontrolu IEC ve IEC 'e gore yaprlacaktrr. Sistem gerilimi '154 kv ve daha buyuk degerde oldugundan korona/ark halkalarr kullan rlacaktrr. Korona/ark halkalarrnln olgtl ve yerlegtirilmesi ug pargalarr civanndaki kuruda atlamayr sa!layacak ve ug pargalarrna koronayr engellemek igin siper olacak gekilde dizayn edilecektir. Halkalarrn montajr ve sokulmesi askr ve gergi takrmrnrn di$er krsrmlannr sokmeyecek gekilde, mevcut Enerji lletim Hattr montaj aletleri ile sa$lanabilecek, korona/ark halkalan galvanizli demir veya aluminyum malzemeden korumayr saglayacak gekilde korona halkalarrnrn montajrnrn yaptlmasr izolator 0zerinde kahcr bir gekilde igaretlenerek belirtilecektir. Kompozit silikon izolatortin ug pargalan lzolator ekseninde olacak, mekanik zorlanmalarda izolatdr gekirde!inden ayrrlmayacak gekilde tespit tespit igin kullanrlan malzeme yuksek kalitede ve metal krsrmlarla reaksiyona girmeyecek ve genlegmelerde krrrlmayacak 6zellikte olacaktrr.

14

15 TEtA$ Korona/Ark halkalarrnrn izolatore tespitinde kullanrlan crvatalar mekik dig gekilmig ve paslanmaz gelik crvata olacaktrr Srkrstrrma olugan mekanik ytikii izolator gekirdegine iletecek ve tutarlr, homojen bir mekanik mukavemeti saglayacak olan toplu ve yuvalt goz krsrmlarr, izolator gekirdegine Beyan Edilen Mekanik Yuku(sML) tagryacak gekilde, kontrollu bir srkrgma teknigi ile baglanacaktrr. Rod ile metal krsrmlarrn srkrgtrrrlmasr esnasrnda rodda krlcal qatlaklann olugmasr engellenecektir. Srkrgtrrma igleminde gatlak olugup olugmadrgrnr ses, rgrn vb. metodlarla tespit edebilen duzenekler vasrtasryla imalat yaprlacaktrr Srzdrrmazlrk lzolator gekirdegi ile metal ug pargalarr arasrnda nem,asit vb. maddelerin srzmayaca$r kalrcr bir srzdrrmazhk sistemi olugturulacak,srzdrrmazlrk sisteminin performansr, ilgili standartlar gergevesinde tahkik edilecektir. Srzdrrmazlrk slstemi gok katmanh olacak ve, maksimum koruma sa$layacaktrr. Srzdrrmazlrk sisteminin ne kadar stlreden beri uygulanmakta oldulu, denenmig ve kabul gormiig oldugu hususlarr ldare tarafrndan goz onunde bulundurulacaktrr Galvanizleme Kompozit silikon izolatorun ug pargalarr ile izolat0ri.in igletme gerilimine gore kullanrlacak demir olan korona/ark halkalarr srcak daldtrma yontemiyle galvanizlenecektir. Galvaniz kaplr y0zeyde gapak, curuf, siyah leke ve kabarcrk bulunmayacak, galvaniz ozellikleri ile demir, gelik dokum ve dovme malzemeler igin galvaniz kaplama kalrnh$r TS EN ISO 1461 veya ASTMA 153'e uygun olacaktrr Resimler lsteklilerl/0kleniciler kompozit silikon izolatorlerin boyut resimlerini ug parqalarr Korona/Ark halkalarr ile birlikte komple resim olarak ve parga resmi ekinde/onay dokumanlarrnd a ayn ayfl vereceklerdir. Sunulan bu resimler gu bilgileri igerecektir; izolat6run boyu, gapr,kaplamalr rod gapr, Beyan Edilen Mekanik YUkU (SMl),rodun cizelligi, yapraklarrn rn boyut ve sayrsr, yapraklar arasr mesafeler, yapraklarrn e!im elektriksel 6zellikler, ug pargalarrn malzeme ozellikleri, korona halkaslnrn boyuflan ve malzeme 6zellikleri REVIZE:TEMMUZ2114!DB-17 /

16 reia$ Etiket A9a$rdaki bilgiler, ilgili standartlarda kompozit silikon izolatdrlerin tantmlanmast igin verilen orneklere uygun olarak kolayca okunabilecek, hava gartlart ile agtnmaya dayanrklr ve silinmeyecek gekilde izolat6r0n tizerinde bulunacakttr. - idarenin siparig numarasr - imalatgrnrn adr veya ticari markasr - imalat yrh - lmalatqrnrn gizim numarasr - Beyan Edilen Mekanik Yuk(SML) - Seri numarasr 2. TESTLER Aga$rdaki tasanm, tip, numune ve rutin testleri ilgili standartlartn son basktlartna gore yaprlacaktrr. Kompozit silikon izolatorlere uygulanacak tasarrm, tip, numune ve rutin testleri aga!rda belirtilmigtir. Ug parcalarrn bailantrlan ve aravuze iliskin testler (Tests On lnterfaces And n zorlanma (Pre-stressing) r YUkUn aniden salrnmasrna iligkin 6n zorlanma(sudden load release prestressing) (lec Madde ) o lsrl mekanik on zorlanma(thermal-mechanical pre-stressing)(lec Madde ) b) Suya daldrrma 6n zorlanmast (Water immersion pre-stressing) (lec madde 9.2.6) c)dogrulama testleri (Verification tests) (lec madde 9.2.7) d) Gozle muayene (Visual examination) (lec madde ) e) Basamak cepheli darbe gerilim testi (Steep-front impulse voltage test) (lec madde ) f) Kuruda gtlg frekansh gerilim testi(dry power-frequency voltage test) (lec madde ) 2.Silikon Govde ve vaprak (Etek ve mahfaza) malzemesine iligkin testler (Tests on shed and housinq materialx IEC madde 9.3) a) Sertlik testi (Hardness test) (lec madde 9.3.1) b) Hrzlandrrrlmrg hava gartlandrrma testi (Accelatated weathering test)( IEC madde 9.3.2) c)iz olugumu ve erozyon Test( Tracking and Erosion Testing) ii.5000 saat goklu stres Testi (5000 h Multiple Stress Test)(lE madde 4.3) d) Alevlenebilirlik testi (Flammability Test ) (lec madde 9.3.4) REViZE:TEMMUZ 2O14Ii 10A /

17

18 ine iliskin testler (Tests on the 4.izolatdr cekirdeqinin (rod) vuk-zaman testi(assembled core load-time test XIEC madde 10.4) a) Biraraya getirilmig izolatorun nuvesinin ortalama krrrlma yukunun M", belirlenmesi (Determination of the average failing load of the core of the assembled insulator Ma,) (lec madde ) b) 96 saat dayanma yukunun do$rulanmasr (Verification of the 96 h withstand load) (lec madde ) 3.2 Tip Testleri izolatorun hangi hammadde ve process ile yaprldr$rnr, fiziksel/kimyasal teknik dzelliklerini igeren Tip Test raporlarr idareye sunulacaktrr. $artname kapsamrndaki kompozit silikon izolatdrlerin her tipine uygulanacak tip testleri aga$rda belirtilmigtir. Tip testleri igin ahnacak numune sayrsr her test igin ilgili standard r nda belirtild i$ i gekilde olacaktt r. 1. Kuruda Yrldrrrm Darbe Dayanrm Gerilimi Testi (Dry Lightning lmpulse Withstand Voltaqe TestXlEC Madde 1 1.1) Switching lmpulse Uzerinde ise, (lec Hasar srnrrr ispatlama testi ve ug tutturma elemanlarrn ve izolat6r mahfazast arasrndaki arayuzun srzdrrmazlrk testi(damage Limit Proof Test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing)(lec Madde 11.2) 7. Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testi(The Brittle Fracture Resistance Test ) Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testinin vaprltgr: Bu test Fiberglas polimerik (FRP) malzemeden imal edilen korozyona kargr mekanik direncini teyit igin ve ortam st yaprlacaktrr.uretim bandrndan grkan veya numune testlerinden gegen bir kullan rlacaktrr. izolatdr gekirde$i izolatorun orta krsmtndan ve en az 150 mm uzunlff olacak gekilde agr$a grkartrlacaktrr.agr$a grkarrlan izolator gekirde$i, UzG kalan silikon koruyucu krlrf artrklarrndan ince bir ztmpara(gren buyuklu$u

19

20 asit kabt izolat6r gekirde$inin etrafrnr saracak gekilde yerlegtirilecektir.asit kabrnrn ebadt, izolat6r gekirde$inin yuzeyini en az 1 cm kallnlrkta asit tabakasr ile gevreley_ecek ve bu asit tabakasrnrn yuksekli$i en az 4 cm olacak gekilde segilecektir.lzolator ug pargalarrndan gerilme yukune tabi tutulacaktrr. Gerilme yuku, stftrdan beyan edilen mekanik yukun (SML) o/o7}'ine kadar hrzlr ancak duzgun. bir gekilde arttrrrlacak ve sonra da 96 saat sure ile bu degerde tutulacakttr. YUkUn uygr1lglmasrndan hemen sonra, asit kabrna 1 n ( 1n = 937 g suya eklenmig 63 g HNO3) konsantrasyonunda nitrik asit dokulecektir. Asit, izolator ug pargalarr ile temas etmeyecektir. 96 saatlik test strastnda izolat6r gekirde$inde krrrlma meydana gelmezse test olumlu sayrlacaktrr. 3.3.Numune Testleri Aga$rda belirtilen testler rutin testlerden gegmig izolat6r partilerinden alrnacak numuneler Uzerinde yaprlacak, numune sayrlarr ilgili standardrnda belirtildigi gibi olacaktrr. 1. Bovutlarrn 2. Ug pargalartnrn do$rulanmasr(verification Of the end fittings) (lec Madde 3. Ug tutturma elemanlan ve izolator mahfazasr arasrndaki arayizin stzdtrmazlt$tntn ve beyan edilen mekanik yukun SML dogrulanmasr (Verification of tightness of the interface between end fittings and insulator housing and of the 5. Boya NUfuz Etme Testi (Porosity Test(Dye Penetration test)) (lec madde Sertlik testi (Hardness test) (lec madde 9.3.1) (3 ayltk periyotlarla yrlda 4 defa olmak Uzere idarenin talebi Uzerine TEiAg'rn da katrhmryla qerceklestirilir. ) 7.Malzemeninizolugumudayantmt(Trackingrei Koruyucu Krhf Yaprgkanhk Testi Koruyucu Krlrf Yaprskanlrk Testinin yaprlrsr: Test ISO 813'de belirtilen esaslara uygun olacaktrr. Test proseduru herhangi bir izolatdr numunesinden 1 kanat segilecek ve etrafrndaki yapraklar temizlenecek ve kanadrn birer cm drgrndan mahfaza malzemesi rodun gevresi boyunca kesilecektir. Daha sonra segilen kanattan eksen boyunca 4 egit parga dikey eksende roda kadar kesilecek, kesilen pargalardan 1 adedine kuvvet uygulanacak (pense veya benzeri bir alet vasrtasryla) mahfaza kanat koparrlacaktrr. Rod ile yuksek oldu$u kanrtlanacaktrr. Kanatlar ve mahfaza tamamen koparr Uzerinde silikon malzemesi kaldrqr kanrtlanacaktrr. 9. Gevrek Krrrlmaya Dayanrm Testi (6 ayltk periyotlarla yrlda 2 defa olmak Uzere idarenin talebi Uzerine TE katr lrmryla qerceklestirilir.

21

22 reiag Numune testlerinin bagartstz olmasr durumunda Testin Tekrarlanma Y6ntemi (Retesting Procedure) IEC Madde 12.6'daki prosedure g6re yaprlacaktrr. Garantili Ozellikler Listesinde teklif edilen silikon malzemeye ait verilen ozellikleri do$rulayan bilgi, belge ve raporlar ldareye sunulacaktrr. Numune testi ile kanrtlanabilen 6zelliklerin testleri idarenin gerek gormesi halinde yapttnlacaktrr. 3.4.Rutin Testler izolatorlerin her birine imalat srrasrnda uygulanacak rutin testler aga$rda belirtilmigtir. 3.5 Numune Alma Her teslimatta muayene ve teste sunulan izolat6rlerden aynr tip ve yaprda olanlar bir parti sayrlrr. IEC 61109'un refere edildi$i numune testleri igin El ve E2 olmak Uzere iki numune kullanrlacak, numune saytst aga$rdaki gizelgeye gore tespit edilecek ve numuneler ldare temsilcileri tarafrndan rastgele segilecektir. Partideki izolat6r saytsl (N) ALnacak numune saytst Partideki izolator sayrsrnrn 'den fazla olmasr durumunda, arasrnda izolatorden olugan optimum sayrdaki egit gruba sonuglarr her grup igin ayrr ayrr degerlendirilecektir. 4. TESTLERE VE KABUL KR TERLERINE ili$kin HUSUSLAR 4.1. Testler Tasarrm Testleri bunlar 2000 ile ayrrlacak ve test

23 TEIA$ idareye sunulan tasanm test raporlarr, teklif edilen izolatorler ile aynr fabrikada ve aynr proses ile imal edilmig, aynr tip ve aynr ozellikte izolatorler Uzerinde yaptlmtg testlere ait olacaktrr. idareye sunulmayan veya sunulan ancak yukandaki kogullarr sallamayan tasartm testleri; ilgili standartlarrn g0ncel ve son basktlartna gore, akredite bir laboratuarda, idare temsilcilerinin gozetiminde, bedeli YUkleniciye ait olmak Uzere yaptlacakttr. lstenen tasarrm test raporlarr verilmig ve idarece uygun bulunmug olsa dahi, ldare ihale dosyasrnda tekrarlanmasrnr istedigi tasanm testlerini belirtmesi kaydtyla idarece istenen tasarrm testleri idareye herhangi bir masraf yuklemeksizin yaptrrrlacaktrr Saat Qoklu Stres Testinin test siirecinin uzun olmast nedeniyle tarihi itibariyle yaprlacak ihalelerde idarece tum imalatgrlardan bu tip testine sahip olmasr istenecektir. Tip testine sahip olmayan imalatgrlar bu stlre zarltnda tip testini yaptrracaktrr. 4.'1. 2. Tip Testleri T0rk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararast Laboratuar Akreditasyon igbirli$i Kargrlrklr Tanrnma Anlagmastnda yer alan akreditasyon kurumlart taraflndan akredite edilmig bir laboratuarda, ilgili standartlarrn en son baskrlartna gdre ihale tarihi itibariyle son on ytl iginde yaptrnlmtg tip testlerine ait raporlar idareye sunulacakttr. idareye sunulan tip test raporlart, teklif edilen izolatdrler ile aynl fabrikada imal edilmig, aynr tip ve aynr Ozellikte izolatdrler Uzerinde yaptlmtg testlere ait olacakttr. istenen tip test raporlan verilmig ve idarece uygun bulunmug olsa dahi, idare ihale dosyasrnda tekrarlanmasrnr istedi$i tip testlerini belirtmesi kaydryla ldarece istenen tip testleri ldareye herhangi bir masraf ytiklemeksizin yaptrrrlacakttr. ldareye sunulmayan veya sunulan ancak yukarrdaki kogullarr saglamayan tip testleri; ilgili standartlann guncel ve son basktlartna gore, akredite bir laboratuarda, ldare temsilcilerinin g0zetiminde, bedeli YUkleniciye ait olmak 0zere yaptlacakttr. idareye sunulmayan veya sunulan ancak yukartdaki kogullart sa$lamayan tasartm testleri ve tip testleri, kabul (numune) testlerinden 6nce yaptlacakttr. istekliler tarafrndan idareye sunulan tip ve tasartm testlerinin raporlartnda, s6zkonusu tip ve tasanm testi igin kullantlan silikon malzemenin adl, referans no. su, imalatgtst listesinde teklif edilen silikon malzeme ile test raporunda beyan edilen sil malzeme aynr ozellikte olacak ve aynt ozellikte oldu$unu dogrulayan bilgi, test raporlan idareye sunulacakttr idareye sunulan tasartm test raporlarl ve tip test raporlart ile ilgili olarak; t testleri ve tip testleri yaprlan izolat6rlerin hangi fabrikada imal edildigi, hangi ozellikteki izolatorlere ait oldu$u, tasartm testleri ve tip testlerinin hangi hangi tarihte yaprldr$r bilgilerini igeren bir tablo, tasartm testleri ve tip testlerinin REVTZE:rEMM uz2ol4ttdb.1',w.o g 9' / I fu d'

24

25 reia$ yaprldr0r Iaboratuarrn akredite bir laboratuar oldu$una dair belgeler, gerekli agrklamalar yaprlarak sunulacaktrr Rutin Testler Tip Teknik gartnamenin 3.4 Maddesinde yer alan rutin tesiler; kabul igin sunulan her izolat6re imalatgr tarafrndan uygulanacakirr Kabul (Numune) Testleri Tip Teknik gartnamenin 3.3 Maddesinde yer alan numune tesfleri; ilgili standarda uygun miktarda segilecek numuneler uzerinde, her parti izolator teslimatr igin ilgili standartlarrn g0ncel ve son baskrlarrna gore kabul tesfleri olarak uygulanacak ve rutin test raporlarr CD/DVD ortamrnda veya yazl olarak en az 3 (ug)1opya olarak ldareye sunulacaktrr Kabul (numune) testleri, imalatgr laboratuarrnda veya ldarenin onay verecegi bir laboratuarda, bedeli Yukleniciye ait olmak ijzere yaprlacaktrr. Rutin tesfle[ ait belgeler, kabul testlerine baglanrlmadan once Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktrr. Aksi halde, test ve kabul iglemlerine baglanmayacaktrr Ara Denetim idare veya temsilcisi, imalat veya uretim s0recinde belirli agamalarda veya belirli surelerde, Teknik $artnameye uygunluklarrnr do!rulamak amacryla iz'olat6rleri inceleme ve/veya testten gegirmek suretiyle ara deneiim yapmakta ser'besttir Kabul Kriterleri a) Testlerde kullanrlacak cihazlartn kalibrasyonlarr akredite bir kurulug tarafrndan y9q'lt]g olacak, kalibrasyon sertifikalafl tesfler baglanrlmadan once Muayene ve Kabul Komisyonuna sunulacaktrr. b) Yaprlacak tum tasanm testleri ve tip tesilerinden olumlu sonug ahnacaktrr. Bir tasanm testi veya tip testinin olumsuz sonuglanmasr halinde siparigteki tum izolatdrler reddedilecektir. Ancak, ytiklenicinin talebi ve idarenin de uygun bulmasr kaydryla, masraflarr Yukleniciye ait olmak trzere, makul bir siire igin-de, tasarrm de$igikligi yaprlarak tiretilen yeni ljrijne ait tesflerin; karar verme yetkisi'yalnrz ldareye ait olmak ilzere, sr.lre uzatrmr verilmeksizin tekran kabul edilebilir. ikinci kez yaprlacak testlerin de bagarrsrz sonuglanmasr halinde, siparigin tamamr reddedilecektii. c) TUm kabul (numune) testlerinden olumlu sonug alrnacaktrr. Kabul (numune) testlerinin herhangi birinden olumsuz sonug alrnrrsa, ilk numunelerin higbirisi kusurlu grkmamahdrr. Kusurlu birimrerin grkmasr durumunda reddedilecektir Kabul ProsedtirU inceleme ve testler, imalatgrnrn tesislerinde, malzeme teslimat yerinde malzemelerin son teslim yerinde yaprlabilir. lnceleme ve tesiler, ln tesislerinde yaprldrgrnda, ldareye higbir gider yuklemeksizin, incetemecitere';i;ffiv ilretim bilgilerini gozden gegirme izni dahil, mantrkh her turlti yardrm ve kolaylrk sa$lanacaktrr. tum incfil?te ve test giderleri yuklenici tarafrndan kargrlanacaktrr. REVTZE:rEMM urrrlk*tb 15 tt- / / b p-

26 TEIAg YUklenici, S6zlegmenin imzalanmasrndan sonra idareye aynnttlt test programtnt gdnderecektir. Yuklenici testlerin asrl baglama tarihini, yurtdrgrnda yaprlacak tesiler igin en az 30 (otuz) giin, yurtiginde yaprlacak testler igin en az 15 (onbeg) giln 6ncesinden idareye bildirecektir. Bagarrh test ve inceleme sonucunda, test raporlarr kargrlrkh olarak imzalanacak ve idare temsilcilerince sevkiyat igin Sevk Emri verilecektir. Ytiklenici, kargrhkh olarak imzalanmrg en az 3 (0q) kopya test raporunu ldare temsilcilerine verecektir. Ancak, ldare Yilkleniciye zamanrnda haber vererek testlerde bulunmayaca$rnr bildirebilir. ldarenin testlere katrlaca$rnrn 48 saat onceden yazrlr olirak bildirilmemesi durumunda, YUklenici testleri yapacak ve sonuglarrnr ldareye bildirecektir. YLlklenici tarafrndan hazrrlanan ve imzalanan test raporlan, incelenmesi ve onaylanmasr igin 3 (Ug) kopya olarak idareye gdnderilecektir. Test raporlarrnrn onaylanmisr durumunda, ldare tarafrndan sevkiyat igin Sevk Emri verilecek, onayh 1 1Oi4 fopya test raporu Y0kleniciye geri gonderilecektir.

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ OG DAĞITIM HATLARI İZOLATÖR İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI İZOLATÖR İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Harici Mesnet zolatörleri

Harici Mesnet zolatörleri Harici Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, orta gerilim bina d fl bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörü olarak kullan l r. Üretim yelpazemizde yer alan izolatörler afla da gösterilen gruplara

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ

2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 2015 YILI HİDROLİK DİREK TEKNİK ŞARTNAMESİ 1-AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak uzun ayak kömür üretim sisteminde kullanılmak üzere 300 adet çelik hidrolik direk satın

Detaylı

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI

PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM.ŞEBEKELERİ OG DAĞITIM HATLARI ZİNCİR İZOLATÖR HIRDAVATLARI İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI ZİNCİR İZOLATÖR

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU KURU TİP TRANSFORMATÖR VE HARİCİ TOPRAKLI AYIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak, kullanılmak

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TEDAŞ-MLZ(GES)/2015-060 (TASLAK) TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FOTOVOLTAİK SİSTEMLER İÇİN DC ELEKTRİK KABLOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ.. - 2015 İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşulları

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO KANALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak metal kablo kanalları aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GERPAAS MARKA AĞIR HİZMET TİPİ KABLO MERDİVENLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Mayıs 2010 Sayfa no: 1 KAPSAM Projede kullanılacak kablo merdivenleri ve aksesuarlarının imalatı, sıcak daldırma galvanizasyonu, ve alıcının

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/6 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOBB-ETU MODEL TEST LAB. PN25 REDÜKSİYON (FLANŞLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ TEM-FR-1 2/6 TOBB-ETU MODEL TEST

Detaylı

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr,

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3.

: Saf kil, Alüminyum Silikat; Al 2 O 3.2SiO 2.2H 2 O. Feldspat : Potasyum Alüminyum Silikat; K.Al.Si 3 O 8 veya K 2 O.Al 2 O 3. 4. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı

TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ TCDD 2. BÖLGE YOL MEKANİK ATÖLYE MÜDÜRLÜĞÜ WM-170 TİPİ POZ OTOLARINA AİT DİFERANSİYEL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ Hazırlayan: Ersin ÖNCÜ Mühendis Tarih: 28.05.2015 Kontrol: Selman ÇELİKER Mühendis Onay: Sezgin

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System)

IEC71-2 Göre Faz Toprak Arası İzolasyon Mesafesi (Air Insulated System) OG BARA İZOLASYON TÜPLERİ TEKNİK SARTNAMESİ ( 6-36 kv ) 1. Bara izolasyon tüpleri ısı büzüşmeli olacaktır. 2. OG Baralar için kullanılacak ısı büzüşmeli tüpler, bara ölçülerine göre kolayca takılabilir

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000

ICS 91.100.25 TÜRK STANDARDI TS EN 538/Ocak 2000 ÖNSÖZ Bu standard, CEN tarafõndan kabul edilen EN 538 : 1994 standardõ esas alõnarak, TSE İnşaat Hazõrlõk Grubu nca hazõrlanmõş ve TSE Teknik Kurulu nun 6 Ocak 2000 tarihli toplantõsõnda Türk Standardõ

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda

f'i1 ,k;;i66 furutugan tarafrndan aireoite eoilmii olan tarafsrz denetim firmalannrn denetimleri sonucunda f'i1 artalrt TEDARiKQi DEGERLENDiRME PROSEDURU 1. AMAg Muratpap Belediyesi'ne bagh ve harcama yetkisi verilen mfidtirltiklerin, tirtin ve hizmet sattn aldtklan tedarikgi firmalann degerlendirilmesi ile

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM SİSTEMLERİ İÇİN GEÇİT İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM SİSTEMLERİ İÇİN GEÇİT İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. MALZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ORTA GERİLİM SİSTEMLERİ İÇİN GEÇİT İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM-TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ. Proje no: VİD 2017/01 TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİCİ İŞLETMELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FM ANTEN SİSTEMİ MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Proje no: VİD 2017/01 TEKNİK ŞARTNAME 1. GENEL: Bu şartnamenin amacı İdari şartname çerçevesinde

Detaylı

Alçak Gerilim İzolatörleri. Low Voltage Insulators. İzolatör / Insulator

Alçak Gerilim İzolatörleri. Low Voltage Insulators. İzolatör / Insulator İzolatör / Insulator 1 Alçak Gerilim İzolatörleri Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE,

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERİLİM MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERİLİM MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERİLİM MESNET İZOLATÖRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DANIŞMAN: ELTEM - TEK ELEKTRİK TESİSLERİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. HAZİRAN, 1996 ORTA GERİLİM

Detaylı

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ

GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ GRE EPOXY BORUNUN İZOLASYONU ŞARTNAMESİ 1.1. GENEL HUSUSLAR GRE Epoxy Borular İdare tarafından temin edilecek olup borular yüklenici fabrikasına araç üstü teslim edilecektir. İzole edilmiş borular İDARE

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LED Lİ SAHA VE CEPHE AYDINLATMA ARMATÜRLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GENEL...3 1.1 Konu ve Kapsam...3 1.2 Standartlar...3 1.3

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

l) Teklifzarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. lhriyac LlsrESi

l) Teklifzarflan firma tarafinda bizzat verilecektir. lhriyac LlsrESi T.C. SAELTK BAXANLIGI TURKIYE KAMU HASTANELf,Ri BlRLle i BA'I'MAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi Sayr : B.l 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan K.D.V. harig fiyal teklifinizi

Detaylı

ÇOK TÜPLÜ TEK KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC )

ÇOK TÜPLÜ TEK KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC ) ÇOK TÜPLÜ TEK KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC 60794-3-12) 1-Kablo Tipi: Tipi SM 9/125 ( ) 1310 nm de zayıflama Max.0,36 db/km 1550

Detaylı

TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ

TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ TR FI ES MA GM MK TN EG AZ IQ SY SA AE YE MZ HARİCİ MESNET İZOLATÖRÜ Hakkımızda ANKARA SERAMİK A.Ş Türkiye'de porselen izolator üreten en büyük firmalardan birisi olan Ankara Seramik A.Ş. 1996 yılında

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

ISOFLON: İLK İZOLATÖR

ISOFLON: İLK İZOLATÖR ISOFLON: İLK İZOLATÖR Rebosio kompozit ürünlerini geliştirmeye 1950lerde başladı. İlk uygulamasını 1957de Monza daki tren istasyonunda fiberglas çubukları sabit izole kollar ve kesit izolatörler olarak

Detaylı

TEDAŞ-MLZ(GES)/

TEDAŞ-MLZ(GES)/ İÇİNDEKİLER 1. GENEL 1.1. Konu ve Kapsam 1.2. Standartlar 1.3. Çalışma Koşullan 1.4. Tanımlar 2. TEKNİK ÖZELLİKLER 2.1. Genel 2.2. Yapısal Özellikler 2.2.1. İletken 2.2.2. Yalıtım 2.2.3. Dış Kılıf 3. İŞARETLEME

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz Genel Müdürlük Birimleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü nün ihtiyaçları olarak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

PÝLSA PE 100 BORULARI

PÝLSA PE 100 BORULARI PÝLSA PE BORULARI Plastik teknolojisinin hýzlý geliþimi hammadde üretiminde de önemli geliþmelerin yaþanmasýný saðlamýþtýr. PE 32, 40 ve 63 ten imal borular yüksek basýnç gerektirmeyen sistemlerde baþarý

Detaylı

MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC )

MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC ) MERKEZİ TÜPLÜ ÇİFT KILIFLI ONDÜLE ÇELİK BANT ZIRHLI BORU İÇERİSİNE VEYA DİREKT TOPRAĞA DÖŞENEBİLEN FİBER OPTİK KABLO (IEC 60794-3-12) 1-Kablo Tipi: Fiber Tipi SM 9/125 (G.652 d ) 1310 nm de zayıflama Max.0,36

Detaylı

diilnis Hastane Yiinl

diilnis Hastane Yiinl T.C. SAELIK BAKANLICI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN ndlce DEvLET HnsrnNpsi Sayr : B. 10.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:... Kurumumuzun ihtiyacr olan ndroloii yogun bakrmda kullanrlmak

Detaylı

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan

all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan izpti n xalir qtleui all,r'maz. Madde 6 - Bildirim ve tebligat esaslan gergevesinde gergekle$tirilir. 6.3. Tebtigatrn hakh veya zorunlu yaprlamamasr halinde Kanunun 65 kanunlanna sunulan ve tarafindan

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

,,"1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI'

,,1ofty,f,o,ns. l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr. - bnjektor SEHPASI IMALATI' - bnjektor SEHPASI IMALATI' Teknik Sanname No;.TARLA-2O I4TSHZOO5" l. Aliiminyum Diizeneklerin Hazlrlanmasr Masa demet hattr boyunca iizerinde barrndrracalr hat elemanlannr tagryacaktrr. Masa aliiminyumdan

Detaylı

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02

TS EN 1555-3 PE EKLEME PARÇALARI BELGELENDİRME TEKNİK ŞARTNAMESİ UBTKŞ-02 SAYFA 2/11 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu teknik şartname, UGETAM ürün belgelendirme sistemine belgelendirme için başvuru yapan tedarikçilerin PE ekleme parçalarının karşılaması gereken şartları CEN/TS 1555-7 Plastics

Detaylı

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü

TS EN CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ Türk Standardları Enstitüsü TS EN 12810-1- CEPHE İSKELELERİNİN BELGELENDİRMESİ 1 İskeleye Bakış Açımız 2 İskeleye Bakış Açımız 3 İskeleye Bakış Açımız 4 İskeleye Bakış Açımız 5 İskeleye Bakış Açımız 6 Değişen Yapı Sistemimiz- Binalar

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEDAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ OG DAĞITIM HATLARI İLETKEN HIRDAVATLARI İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE VE TESİS DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETKEN HIRDAVATLARI TEKNİK

Detaylı

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik.

100 TL/adet ISO TL/adet Metalik Malzemelerde. Standard Specification. 200 TL/adet 99. Elyaf takviyeli plâstik. Güncelleme: 06.07.2014 Deney Adı Metod / Standart Standart Adı Fiyatı Kapsam / Kapasite Eğme TS 205-1 EN ISO 7438 Eğme deneyi Metalik Malzemelerde 5173 2010 Kaynak Dikişleri A1 2011 Üzerinde Tahribatlı

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları

TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ. TS 7451 / IEC 60726 / VDE 0532-76-11 :Kuru tip transformatörler : Kuru tip transformatörler için yükleme kuralları kıb-tek DÖKME REÇİNELİ KURU TİP OG/OG, BOŞTA KADEME DEĞİŞTİRİCİLİ, TRANSFORMATÖR ŞARTNAMESİ 1. GENEL 1.1 Konu ve Kapsam Bu şartname 22 kv orta gerilim dağıtım sistemlerinde kullanılacak üç fazlı, 20.000

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA

TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ÇELİK TAKVİYELİ KAUÇUK KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA ARBRIDGE 01-02-03-04-05 KÖPRÜ GENLEŞME DERZİ; Avantajları Metal Olmayan Kısımlar Çok Yönlülük Kaymaya karşı koruma Düşük gürültü

Detaylı

3 Hava Hatt Mesnet zolatörleri Line Post Insulators Hava Hatt Mesnet zolatörleri Bu tip izolatörler, orta gerilim da t m enerji nakil hatlar nda iletkenin dire e tesbitinde kullan l r. Bu izolatörler IEC-383

Detaylı

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YERLEŞİM SİSTEMLERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ ST 37 İMAL EDİLEN PARÇALARIN TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bu Şartname yayınlandığı Tarihte yürürlüğe girer. 2. Bu şartname toplam 5 sayfadan ibarettir. 3. Şartnamede

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri:

1. Kigi ve Onay Bilgileri girig iglemleri: 6245 sayrh Harcrrah Kanunu Yurtigi Gegici Gtirev Yollulu Hazrrlama Ktlavuzu 1.GiRi9 Bu krlavuz, 6245 sayrh Harcrrah Kanunu hukiimlerine gdre diizenlenen yurtigi ge9ici gdrev yolluf,u i$lemlerinin Kamu

Detaylı

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI

ihtiyac LiSTESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet BA6LANTI APARATI T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN B6LGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.ISM.4.72.00.20l Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan HASTANENTN MUHTELIF SERVISLERINDE

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Duvar Geçit İzolatörleri

Duvar Geçit İzolatörleri İzolatör / Insulator Duvar Geçit İzolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine girişinde kullanılan ve iletkeni duvara karşı izole

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1/8 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OBRUK HES TÜRBİN SALMASTRASI TASARIM VE İMALAT TEKNİK ŞARTNAMESİ 2/8 OBRUK HES TÜRBİN SALMASTRASI TASARIM

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre

İzolatör başlıca beş kısımdan oluşur: Gövde: İletkenin ve mesnet demirinin tutturulduğu kısımdır. Tutturma yuvası: İzolatör demirinin izolatöre 6. İZOLATÖRLER İzolatörler, hava hattı iletkenlerini direkler üzerinde taşımaya ve/veya faz iletkenlerini topraktan yalıtmaya yararlar. Bir izolatör aşağıdaki temel özellikleri taşımalıdır: Elektriksel

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 10277-3 Mart 2004 ICS 77.140.60 PARLAK ÇELİK MAMULLER - TEKNİK TESLİM ŞARTLARI - BÖLÜM 3: OTOMAT ÇELİKLERİ Bright steel products - Technical delivery conditions -

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir.

2.1-ANA HAT: Tüm aparatları üzerinde, kuruluma hazır (200 veya 100 metrelik) bobinler halinde imal edilecektir. 2015 YILI KAÇIŞ GÜZERGÂHLARINA KURULACAK HAYAT HATTI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- AMAÇ: TTK İhtiyacı olarak Grup-1 (metan) gazı ihtiva eden yer altı taş kömürü ocaklarında acil durum planlarına uygun kaçış güzergahları

Detaylı