GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU"

Transkript

1 GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ALKLEEN LIQUID Ürün Parça Numarası: (25 liter), (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan kullanımları ve ikaz edilen kullanımları Madde/Preparat Kullanımı: Çözücü 1.3 Güvenlik veri formu sağlayıcısına ait detaylar Tedarikçi Adı: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat 50, 3165AB Rotterdam, The Netherlands Telefon: Fax: Head office: Wilhelmsen Ships Service AS Strandveien 20, N1324 Lysaker Norway, Tel: (47) Other suppliers SEE SECTION 16!!! For quotations contact your local Customer Services Sorumlu Kişi: Product HSE Manager, Eposta: Telefon: Tel.: Sorumlu Kişi: 1.4 Acil durum telefon numarası ****ONLY TO BE USED IN CASE OF AN INCIDENT**** International 24hrs Emergency NCEC: American Chemistry Council 24hrs American 24hrs Emergency CHEMTREC (800) Greece: Poisoning emergency center, Norway: Poison information centre, Sweden: Poison information centre, China NRCC 24hrs emergency telephone number: Wilhelmsen Ships Service, Melbourne, AUSTRALIA Emergency 24hrs: SECTION 2 Tehlike Tespiti 2.1 Madde veya karışımın sınıflandırması Counsil Directive 1999/45/EEC Classification, packing and labelling of dangerous preparations. Mevcut Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC) ye başvurun Semboller: C Şiddetli yanıklara neden olur (R35) Yutulursa zararlı (R22) Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Uyarı sözcüğü: Tehlike Datasheet Number v

2 SECTION 2 Tehlike Tespiti (...) Semboller: GHS05, GHS07 Acute Tox. 4 Skin Corr. 1B Met. Corr Etiket elemanları Sinyal Word: Tehlike içerirι: potassium hydroxide C6 Alkylglucoside Tehlike İfadeler Yutulursa zararlı (H302) Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur (H314) Metalleri aşındırabilir (H290) Ihtiyati İfadeler Koruyucu eldiven/koruyucu elbise/göz korumasi/yüz korumasi ekipmanlari giyin. (P280) YUTULDUGU TAKDIRDE: agzinizi suyla çalkalayin. Kusmaya ÇALISMAYIN. (P301+P330+P331) CILDE (veya saça) TEMAS ETMESI HALINDE: Ürünün bulastigi tüm kiyafetleri derhal çikarin. Temas eden yeri suyla durulayin ya da dus alin. (P303+P361+P353) GÖZLERLE TEMAS ETMESI HALINDE: Gözlerinizi birkaç dakika dikkatlice suyla durulayin. Varsa ve çikartmasi kolaysa kontak lensleri çikartin. Durulamaya devam edin. (P305+P351+P338) Derhal bir ZEHIRLENME MERKEZI ya da doktora basvurun. (P310) 2.3 Diğer tehlikeler Uygulanamaz Görünüm: Sıvı, renksiz ile sarı arası, suda çözünebilir Koku: Kokusuz REACH Annex XIII e göre PBT değil SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi 3.1 Karışımlar potassium hydroxide Konsantrasyon: 1030% CAS Numarası: EC Numarası: R/H İfadesi: R22, R35 H302, H290, H314 Semboller: C, GHS05, GHS07 Kategoriler: Acute Tox. 4, Met. Corr. 1, Skin Corr. 1A C6 Alkylglucoside Konsantrasyon: 15% CAS Numarası: Datasheet Number v

3 SECTION 3 Bileşenler ile ilgili derleme/bilgi (...) EC Numarası: R/H İfadesi: R41 H318 Semboller: Xi, GHS05 Kategoriler: Eye Dam. 1 SECTION 4 İlk yardım önlemleri 4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Soluma: Hastayı temiz havaya çıkarın Gerekiyorsa doktorunuza başvurun Yeme: Kusturmayın Bilinci yerinde olmayan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin Su ya da süt içirin Derhal tıbbi kontrolden geçin Gözle temas: Eğer madde göze kaçarsa, derhal bol suyla en az 15 dakika boyunca yıkayın Göz kapaklarını kaldırarak gözleri iyice sulayın Derhal tıbbi kontrolden geçin Tıbbi yardım gelene kadar suyla temizlemeye devam edin. Deriye temas: Kontamine olmuş giysileri derhal çıkarın ve etkilenen deriyi bol suyla durulayın. Sonra sabunlu suyla yıkayın Gerekiyorsa doktorunuza başvurun 4.2 Akut ve gecikmiş olan en önemli semptom ve etkiler Gözlerde, deride ve mukoza zarlarında hasara yol açabilir 4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gerekliliği göstergesi Semptom tedavisi uygulanır SECTION 5 Yangın önlemleri 5.1 Yangın söndürücü maddeler Alev almaz. Yangın çıkarsa, çevredeki koşullara uygun söndürme aracı kullanın 5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Yangından çıkan duman tahriş edicidir 5.3 İtfaiyeciler için öneri Solunum Cihazı Takın SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri 6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri Bölüm 8 uyarınca koruyucu giysiler giyin 6.2 Çevresel Tedbirler Kanalizasyon ve su yollarına girmesine izin vermeyin 6.3 Muhafaza ve temizleme yöntemleri ve malzemesi Dökülen materyali durağan bir malzemeye emdirip kürekle toplayın Datasheet Number v

4 SECTION 6 Kazayla oluşan salınım önlemleri (...) Materyal tamamen toplandıktan sonra alanı havalandırın ve dökülen yeri yıkayın Asit ile nötralize edin 6.4 Diğer bölümlere referans Bkz Bölüm 13 SECTION 7 Yüklemeboşaltma ve depolama 7.1 Güvenli kullanım için önlemler Göz yıkama şişeleri bulundurulmalıdır Gözlere, cilde ve elbiselere temas ettirmeyin. (P262) Bkz Bölüm Uyumsuzluklar dahil güvenli saklama koşulları Kuru bir yerde saklayin. Kapali bir kapta saklayin. (P402+P404) Iyi havalandirilan bir yerde saklayin. (P403) Buzlanmadan koruyunuz 7.3 Özel nihai kullanım(lar) Daha fazla bilgi için tedarikçiyle iletişime geçin SECTION 8 Maruz kalma denetimleri/kişisel koruma 8.1 Denetim parametreleri potassium hydroxide TLV (TWA) 2 mg/m3 ( ) 8.2 Maruziyet kontrolleri Ürün sprey formunda kullanılmadığı sürece özel bir havalandırmaya gerek yoktur 8.3 Mesleki Maruziyet kontrolleri Göz/yüz koruması ve eldiven (plastik ya da kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin Neopren ya da eldivenler takın Penetration time of glove material: The exact break trough time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed. İyi kişisel hijyen pratiklerini uygulayın SECTION 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Koku: Kokusuz Görünüm: Sıvı, renksiz ile sarı arası, suda çözünebilir ph %100 konsantrasyonda ph10,5 12,0 at 0,2 % concentration Kaynama noktası >100 C ila 760 C Yoğunluk: Yoğunluk 1,165 1,185 g/cm3 20 C derecede Suda tamamıyla çözünebilir 9.2 Diğer Bilgiler Yok Datasheet Number v

5 SECTION 10 Stabilite ve Reaktivite 10.1 Reaktiflik Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.2 Kimyasal stabilite Normal şartlar altında stabil olduğu düşünülür 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Tasarlandığı amaçla kullanılırsa, tehlikeli bir reaksiyonu bilinmemektedir 10.4 Kaçınılması gereken durumlar Alüminyumla temas ettirmeyin Galvanize metallere temas ettirmeyin Çinkoyla temas ettirmeyin 10.5 Uyumsuz malzemeler Asitle uyuşmaz Oksitleyici maddelerle uyuşmaz 10.6 Tehlikeli Ayrışım Ürünleri Tehlikeli ayrışım ürünleri olduğu bilinmiyor SECTION 11 Toksikolojik Bilgi 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgi LD50 (oral, sıçan) >2000 mg/kg 11.2 Gözle temas Gözlerde hasara yol açabilir 11.3 Deriyle temas Kızarıklık ve iritasyona yol açar Deriye ya da göze uzun süre temas kimyasal yanıklara yol açabilir 11.4 Yeme Büyük miktarlarda yenmesi yanma hissine yol açabilir Büyük miktarlarda yenmesi sindirim sisteminde hasara yol açabilir 11.5 Soluma Şiddetli maruziyet durumlarında iritasyon görülebilir SECTION 12 Ekolojik Bilgi 12.1 Toksisite LC50 (balık) >100 mg/l (Alkylglucoside sa) Biodegradability. OECDtest. 28 days 20% Diethylhydroxylamine EC50 (dafniya) >100 mg/l (Alkylglucoside sa) This product contains an alkaline substance which may cause a high phvalue. Effect depends on waterquality and the organisms tolerance due to phvalue. Bu ürün Avrupa BİrlİĞİ'İnde çevre İçİn tehlikeli sınıfına giren maddeler İçermemektedİr Dayanıklılık ve parçalanabilirlik İçerİĞİ ya hızla dağılacak ve suda çözülecektir, ya da kolayca/niteliği gereği biyolojik olarak parçalanacaktır Biyoakümülasyon Potansiyeli Bu ürünün elemanlarının biyolojik birikmesi önemsizdir Topraktaki hareketlilik Suda tamamıyla çözünebilir 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Datasheet Number v

6 SECTION 12 Ekolojik Bilgi (...) REACH Annex XIII e göre PBT değil 12.6 Diğer Advers Etkiler Herhangi bir bilgi bulunmamaktadır SECTION 13 Tasfiyede dikkat edilecekler 13.1 Atık arıtma yöntemleri Kanalizasyona ya da çevreye boşaltmayın, yetkili bir atık toplama noktasına götürün Atma işlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarına uymalıdır AB Atık Kodları: Sınıflandırma SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi 14.1 UN UN No: UN1814 Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION Tehlike Sınıfı: 8 Ambalaj Grubu: II 14.2 Çevresel tehlikeler Uygulanamaz 14.3 Kullanıcı için özel önlemler Bu ürün için özel bir tedbir gerekmemektedir 14.4 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC yönetmeliğine göre toptan nakil Uygulanamaz 14.5 Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) ADR UN No: UN1814 Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION ADR Tehlike Sınıfı: 8 ADR Ambalaj Grubu: II 14.6 Deniz (IMDG) IMDG UN No: UN1814 Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION IMDG Tehlike Sınıfı: 8 IMDG Ambalaj Grubu: II IMDG EmS: FA, SB 14.7 Hava (ICAO/IATA) ICAO UN No.: UN1814 Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION ICAO Tehlike Sınıfı.: 8 ICAO Ambalaj Grubu: II 14.8 DOT / CFR (ABD Ulaştırma Bakanlığı Kimlik Numarası: UN1814 Datasheet Number v

7 SECTION 14 Ulaştırma Bilgisi (...) DOT Uygun Nakliye Adı : POTASSIUM HYDROXIDE, SOLUTION DOT etiketler: 8 Ürün RQ (Ibs): Uygulanamaz SECTION 15 Düzenleyici Bilgi 15.1 Madde veya karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevre çevre düzenlemeleri/mevzuatı Regulations 1272/2008/EEC. Classification, labeling and packing of dangerous substances and preparations Norwegian Productregistration no: Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi None SECTION 16 Diğer Bilgiler Bu güvenlik bilgi formunun başka yerlerinde kullanıldığında ifade kodlarıyla verilmeyen metinler: H290: Metalleri aşındırabilir. H302: Yutulursa zararlı. H314: Ağır deri yanıklarına ve göz hasarına neden olur. H318: Ağır göz hasarına neden olur. R22: Yutulursa zararlı. R35: Şiddetli yanıklara neden olur. R41: Gözlerde ciddi hasar riski. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileşenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiştir. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulama(lar) için kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır böyle bir durumda kullanımı bu listede bahsedilmemiş risklere yol açabilir. Üreticiye danışmadan diğer uygulama(lar) için kullanmayın. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanır. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik şartları açısından inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. The most uptodate version of this MSDS can be found on OTHER CONTACT INFORMATION MAJOR CHEMICAL OFFICES Wilhelmsen Ships Service Level 17, 636 St Kilda Road Melbourne Vic 3004 AUSTRALIA Tel: Emergency 24hrs: Wilhelmsen Ships Service INC 210 Edgewater Street US10305 Staten Island New York United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 2200 W. Pacific Coast Highway US90810 Long Beach California, United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC 701 Ashland Ave. Ashland Center Two, Bay 12 US Folcroft Pennsylvania United States Tel (+1) Fax (+1) Wilhelmsen Ships Service INC New Century Drive US77507 Pasadena Texas United States Telephone daytime: (+1) Fax: (+1) Wilhelmsen Ships Service Ltd. Unit 3A NewtonsCourt Crossways DA2 6QL Dartford, Kent United Kingdom Tel (+44) Fax (+44) Wilhelmsen Ships Service Ltda Rua Bispo Lacerda nos.61/67 Del Catilho BR Rio de Datasheet Number v

8 SECTION 16 Diğer Bilgiler (...) Janeiro Brazil Tel (+55) Fax (+55) Wilhelmsen Ships Service (S) Pte Ltd 186 Pandan Loop Singapore Tel (+65) Wilhelmsen Ships Service Co., Ltd 1231 Torihamacho Kanazawaku Yokohamashi JP , Japan Tel (+81) Fax (+81) Wilhelmsen Ships Service Hellas SA 100, D. Moutsopoulou & Serifou str GR Piraeus Greece Tel (+ 30) Fax (+ 30) Wilhelmsen Ships Service AS U.A.E. Fl 24 Executive Heights, Tecom C Sheikh Zayed Road (East) Dubai United Arab Emirates Tel (+971) Wilhelmsen Ships Service AS, Willem Barentszstraat AB RotterdamAlbrandswaard, the Netherlands. Tel (+31) Datasheet Number v

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 6 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleyiciler - Hassas 1.3 Güvenlik veri

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E

Güvenlik Veri Levhası PROPYLPLUS 707 E Tarihli Güvenlik Veri Levhası 5/2/2015, Uyarlamalar 1 BÖLÜM 1: Madde/karışımın ve şirket/üstlenicinin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Preparatların tanımlanmaları: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 14563 Materyal

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Dressing fg Oluşturma tarihi 10.07.14 Version 2.0 Ref.No. BDS000035_28_20140710 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Dressing fg Aerosol 1.2.

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Formula 5 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 12 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Grip Oluşturma tarihi 03.12.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000037_28_20131203 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Grip Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Acrylic Paint Oluşturma tarihi 19.06.14 Version 3.0 Ref.No. BDS001216_28_20140619 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Acrylic Paint all fluo colours Aerosol

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 950043;950044; 950097; 950152;

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi

BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması. ! BÖLÜM 2: Olası tehlikeler. 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi BÖLÜM 1: Madde, karışım ve işletme tanımlaması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari ürün ismi Code-Nr. 104102 1.2. Madde veya karışımın uygun tanımlanmış kullanımları ve tavsiye edilmeyen kulanımlar Önerilen kullanım

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 506240;506241;791439;1042307 1.2.

Detaylı