Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) σ(n) > 2n"

Transkript

1 Zengin Sayılar (abundant numbers or excessive numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) > 2n ise, n zengin bir sayıdır. Örnek: 12 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 3, 4, 6, 12} Bölen kümesi elemanları toplamı σ(n): σ(n) = = 28 2n = 2 * 12 = 24 σ(n) > 2n 28 > 24 sağlıyor, dolayısıyla 12 zengin bir sayıdır. Şimdi de 16 nı ele alalım. Bölen kümesi={1, 2, 4, 8, 16 } Bölen kümesi elemanları toplamı σ(n): σ(n) = = 31 2n = 2 * 16 = den büyük olmadığı için 16 zengin bir sayı değildir. Aşağıdaki listede 1 den 286 ya kadar olan zengin sayılar gösterilmiştir. n Bölenler σ(n) 12 1, 2, 3, 4, 6, , 2, 3, 6, 9, , 2, 4, 5, 10,

2 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, , 2, 3, 5, 6, 10, 15, , 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, , 2, 4, 5, 8, 10, 20, , 2, 3, 6, 7, 14, 21, , 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, , 2, 3, 6, 9, 18, 27, , 2, 4, 7, 8, 14, 28, , 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, , 2, 3, 6, 11, 22, 33, , 2, 5, 7, 10, 14, 35, , 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, , 2, 3, 6, 13, 26, 39, , 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, , 2, 3, 4, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42, , 2, 4, 8, 11, 22, 44, , 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 30, 45, , 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, , 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, , 2, 3, 6, 17, 34, 51, , 2, 4, 8, 13, 26, 52, , 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 27, 36, 54, , 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 56, , 2, 3, 6, 19, 38, 57, , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60, , 2, 3, 6, 7, 9, 14, 18, 21, 42, 63, , 2, 3, 4, 6, 11, 12, 22, 33, 44, 66, , 2, 3, 6, 23, 46, 69, , 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70, , 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 36, 48, 72, , 2, 3, 5, 6, 10, 15, 25, 30, 50, 75, , 2, 3, 4, 6, 12, 13, 26, 39, 52, 78, , 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, , 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54, 81, , 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 14, 21, 24, 28, 42, 56, 84, , 2, 3, 6, 29, 58, 87, , 2, 4, 8, 11, 16, 22, 44, 88, , 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 36, 45, 60, 90,

3 Zengin sayılar , 2, 3, 6, 31, 62, 93, , 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96, , 2, 4, 7, 14, 28, 49, 98, , 2, 3, 6, 9, 11, 18, 22, 33, 66, 99, , 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, , 2, 3, 4, 6, 12, 17, 34, 51, 68, 102, , 2, 4, 8, 13, 16, 26, 52, 104, , 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105, , 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 27, 36, 54, 72, 108, , 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, , 2, 3, 6, 37, 74, 111, , 2, 4, 7, 8, 14, 16, 28, 32, 56, 112, , 2, 3, 4, 6, 12, 19, 38, 57, 76, 114, , 2, 3, 6, 9, 13, 18, 26, 39, 78, 117, , 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20, 24, 30, 40, 48, 60, 80, 120, , 2, 3, 6, 41, 82, 123, , 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 28, 36, 42, 63, 84, 126, , 2, 3, 6, 43, 86, 129, , 2, 4, 5, 10, 13, 20, 26, 52, 65, 130, , 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 22, 24, 33, 44, 66, 88, 132, , 2, 3, 5, 6, 9, 10, 15, 18, 27, 30, 45, 54, 90, 135, , 2, 4, 8, 16, 17, 34, 68, 136, , 2, 3, 4, 6, 12, 23, 46, 69, 92, 138, , 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 20, 28, 35, 40, 56, 70, 140, , 2, 3, 6, 47, 94, 141, Liste-135 zengin olan sûrelerden kaç tanesinin sıra numarasının tek, kaç tanesinin çift olduğuna bakalım: zengin olan sûreler 3 Âl-i İmrân Vâkı'a

4 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 4 Nisâ Haşr 24 5 Mâide Teğâbün Enbiyâ Talâk Hac Tahrîm Kasas Mülk Rûm Müzzemmil Secde Müddessir Sebe' Kıyâmet Sâd Nebe' Fussilet Abese Hucurât Mutaffifîn Zâriyât Fecr Rahmân Beled 20 Liste-136 Liste-136 de 28 sûre mevcuttur. zengin olan sûrelerden sıra numarası tek olanlar 3 Âl-i İmrân Haşr 24 5 Mâide Talâk Enbiyâ Mülk Fussilet Müzzemmil Hucurât Kıyâmet Zâriyât Mutaffifîn Rahmân Fecr 30 Liste-137 Liste-137 de 14 sûre mevcuttur. zengin olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar 246

5 Zengin sayılar 4 Nisâ Vâkı'a Hac Teğâbün Kasas Tahrîm Rûm Müddessir Secde Nebe' Sebe' Abese Sâd Beled 20 Liste-138 Liste-138 de 14 sûre mevcuttur. Sonuçları bir arada görelim: < א > Onun tevilinden başka bir şey beklemiyorlar! Tevili geldiği gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: Doğrusu Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler (A râf/53) 247

6 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÂYET SAYISI ZENGİN OLAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI TEK OLANLAR ÂYET SAYISI ZENGİN OLAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI ÇİFT OLANLAR S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet zengin olan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 248

7 Zengin sayılar Şimdi de aynı yaklaşımla, âyet zengin olmayan sûrelere bakalım: zengin olmayan sûreler 1 Fâtiha 7 60 Mümtehine 13 2 Bakara Saff 14 6 En'âm Cum'a 11 7 A'râf Münâfikûn 11 8 Enfâl Kalem 52 9 Tevbe Hâkka Yûnus Me'âric Hûd Nûh Yûsuf Cin Ra'd İnsân İbrâhîm Mürselât Hicr Nâzi'ât Nahl Tekvîr İsrâ İnfitâr Kehf İnşikâk Meryem Bürûc Tâhâ Târık Mü'minûn A'lâ Nûr Gâşiye Furkân ems u'arâ Leyl Neml Duhâ Ankebût İnşirâh 8 31 Lokmân Tîn 8 33 Ahzâb Alak Fâtır kadir 5 36 Yâsîn Beyyine 8 37 Sâffât Zilzâl 8 39 Zümer Âdiyât

8 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 40 Mü'min Kâri'a ûrâ Tekâsür 8 43 Zuhruf Asr 3 44 Duhân Hümeze 9 45 Câsiye Fil 5 46 Ahkâf Kureyş 4 47 Muhammed Mâûn 7 48 Fetih Kevser 3 50 Kâf Kâfirûn 6 52 Tûr Nasr 3 53 Necm Tebbet 5 54 Kamer İhlâs 4 57 Hâdîd Felak 5 58 Mücâdele Nâs 6 Liste-139 Liste-139 da 86 sûre mevcuttur. zengin olmayan sûrelerden sıra numarası tek olanlar 1 Fâtiha 7 61 Saff 14 7 A'râf Münâfikûn 11 9 Tevbe Hâkka Hûd Nûh Ra'd Mürselât Hicr Nâzi'ât İsrâ Tekvîr Meryem Bürûc Mü'minûn A'lâ Furkân ems Neml Duhâ Ankebût Tîn 8 31 Lokmân kadir 5 33 Ahzâb Zilzâl 8 35 Fâtır Kâri'a

9 Zengin sayılar 37 Sâffât Asr 3 39 Zümer Fil 5 43 Zuhruf Mâûn 7 45 Câsiye Kâfirûn 6 47 Muhammed Tebbet 5 53 Necm Felak 5 57 Hâdîd 29 Liste-140 Liste-140 ta 43 sûre mevcuttur. zengin olmayan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre adı 2 Bakara Cum'a 11 6 En'âm Kalem 52 8 Enfâl Me'âric Yûnus Cin Yûsuf İnsân İbrâhîm İnfitâr Nahl İnşikâk Kehf Târık Tâhâ Gâşiye Nûr Leyl u'arâ İnşirâh 8 36 Yâsîn Alak Mü'min Beyyine 8 42 ûrâ Âdiyât Duhân Tekâsür 8 46 Ahkâf Hümeze 9 48 Fetih Kureyş 4 50 Kâf Kevser 3 52 Tûr Nasr 3 54 Kamer İhlâs 4 58 Mücâdele Nâs 6 60 Mümtehine 13 Liste

10 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Liste-141 de 43 sûre mevcuttur. Sonuçları bir arada görelim: < Yoksa, onu kendisi uydurdu mu diyorlar? (Tur/33) 252

11 Zengin sayılar 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÂYET SAYISI ZENGİN OLMAYAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI TEK OLANLAR ÂYET SAYISI ZENGİN OLMAYAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI ÇİFT OLANLAR S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet zengin olmayan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 253

12 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şimdi, Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayıları zengin olmak bakımından türdeş olan ve olmayan diye ikiye ayıralım. numarası ve âyet türdeş olan sûrelere örnek: 30 Rûm 60 Rûm sûresi türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da zengin sayılardır. 1 Fâtiha 7 Fâtiha sûresi de türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da zengin sayılar değildir; yani aynı türdendir. numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelere örnek: 12 Yûsuf 111 Yûsuf sûresinin sıra numarası zengin bir sayıdır; ancak âyet böyle değildir. Dolayısıyla Yûsuf sûresi türdeş olmayan bir sûredir. 4 Nisâ 176 Nisâ sûresinin âyet zengin bir sayıdır; ancak sıra numarası böyle değildir. Dolayısıyla Nisâ sûresi türdeş olmayan bir sûredir. numarası ve âyet zengin olmak bakımından türdeş olan sûreler kümesi 1 Fâtiha 7 61 Saff 14 2 Bakara Cum'a 11 6 En'âm Münâfikûn 11 7 A'râf Tahrîm

13 Zengin sayılar 8 Enfâl Kalem 52 9 Tevbe Hâkka Yûnus Nûh Hûd İnsân Ra'd Mürselât İbrâhîm Nebe' Hicr Nâzi'ât Nahl Abese İsrâ Tekvîr Meryem İnfitâr Mü'minûn Bürûc Furkân Târık u'arâ A'lâ Neml Beled Ankebût ems Rûm Leyl Lokmân Duhâ Ahzâb İnşirâh 8 35 Fâtır Tîn 8 37 Sâffât kadir 5 39 Zümer Beyyine 8 43 Zuhruf Zilzâl 8 44 Duhân Kâri'a Câsiye Asr 3 46 Ahkâf Fil 5 47 Muhammed Kureyş 4 50 Kâf Mâûn 7 52 Tûr Kâfirûn 6 53 Necm Nasr 3 56 Vâkı'a Tebbet 5 57 Hâdîd Felak 5 58 Mücâdele 22 Liste-142 Liste-142 deki elemanları sayarsak bu kümenin eleman nın 71 olduğunu görürüz. 71 asal bir sayıdır. 255

14 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir numarası ve âyet zengin olmak bakımından türdeş olmayan sûreler kümesi 3 Âl-i İmrân Haşr 24 4 Nisâ Mümtehine 13 5 Mâide Teğâbün Yûsuf Talâk Kehf Mülk Tâhâ Me'âric Enbiyâ Cin Hac Müzzemmil Nûr Müddessir Kasas Kıyâmet Secde Mutaffifîn Sebe' İnşikâk Yâsîn Gâşiye Sâd Fecr Mü'min Alak Fussilet Âdiyât ûrâ Tekâsür 8 48 Fetih Hümeze 9 49 Hucurât Kevser 3 51 Zâriyât İhlâs 4 54 Kamer Nâs 6 55 Rahmân 78 Liste-143 Liste-143 deki elemanları sayarsak bu kümenin eleman nın 43 olduğunu görürüz. 43 da asal bir sayıdır. Sonuçları bir arada görelim: 256

15 Zengin sayılar TÜRDE SÛRELER TÜRDE OLMAYAN SÛRELER 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, zengin olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (asal-asal) dağılımı görülüyor. 257

16 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir TÜRDE SÛRELER TÜRDE OLMAYAN SÛRELER 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m 62 Asal Asal 54 K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i ekilde, zengin olmak bakımından türdeş olan ve olmayan sûrelerin (asal-asal) dağılımı görülüyor. 258

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET

KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 31-37, ANKARA-TURKEY KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA ** ÖZET Arap dilini bilmeksizin

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? 3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? ي ا أ ي ه ا الن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن اك ش اه د ا و م ب ش ر ا و ن ذ ير ا و د اع ي ا إ ل ى الل ه ب إ ذ ن ه و س ر اج ا م ن ير ا Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit,

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Öğetim Bakanlığı Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi İlmi Araştırmalar Dekanlığı Tercüme Kısmı Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab Türkçe

Detaylı

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen!

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! EL ĞAFÛR Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! 173-) Size yalnızca ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU

KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU Historical Development of the Qur an By Canon Edward Sell, D.D., M.R.A.S. www.muhammadanism.org December 1, 2006 Turkish language 'THE FAITH OF ISLAM,' 'THE RELIGIOUS ORDERS OF

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı