KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE"

Transkript

1 O.D.C KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE ILIŞKIN ARAŞTIRMALAR IMPREGNATION STUDIES OF ALDER (Alnus barbata C.A. Mey) POLES AND FENCE POSTS BY DİFFERENT PROCESSES. Dr. Rıfat İLHAN Orman Yüksek Mühendisi Osman TAŞKIN Orman Yüksek Mühendisi. ORMANCILIK ARAŞTIRMi\ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Teknik Bülten Serisi No: 82 Şark Matbaası Ankara

2 ÖN SÖZ Bu araştırma Orman Başmüdürlüklerince Enstitümüz tarafından araştırılması istenen konular arasında yer almış ve Enstitü Teknik Komisyonunca Orman Mahsullerinnden Paydalanma Şubesine bir araştırma çalışması Kızılağaç, olarak verilmiştir. yurdumuzun özellikle Karadeniz yörelerinin özgül ağaçlarından birisi olup hızlı gelişme gösterir ve düzgüsel iklim koşullannda 2-3 yıl gibi _çok kısa bir süre içinde ardaklanıp çürüyerek kullanma olanaklarını erken yitirir. Araştırmanın amacı, uygulama açısından kolay ve ekonomik olan bir emprenye yönetimi saptıyarak bu ağaç türü odunun kullamş süresini uzatıp uygulayıcılara yararlar sağlamaktır. Büylece, yöresel gereksinmeler açısından büyük bir önem taşıyan köy elektrifikasyonuna gerekli olan teldirek ve tarımsal alanda bol miktarda kullanılan çit kazığı ihtiyaçlarının karşılanmasında küçümsenmeyecek yararlar sağlanmış olunacaktır. Orman Genel Müdürlüğünden talep edilen teldireğin karşılanmasına ilişkin olarak, mevcut kızılağaç ormanlarından yararlanıp, kızılağacın bu alanda ve yeni yöntemlerle değerlendirmesiyle diğer arınanlara olacak üretim dışı zorlamalara yardımcı olunarak ulusal ormancılığımıza katkılar sağlanacaktır. Araştırmanın asal çalışmaları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Mahsullerinden PaYdalanma Şubesi Laboratuvarlarmdaki tahnit tesislerinde vazedilmiş ve alınan sonuçlar gerek karşılaştırına sağlamak ve gerekse uygulama olanaklarının saptanması açısından, Bolu- Karacasu Tahnit kunımlarında eşit koşullarda yürütülmüştür. Araştırma sonuçlannın ilgililere ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerken gerek deneme materyelinin sağlanmasında ve gerekse yürütülmesi sırasında emeği geçmiş bulunan bütün meslektaşianınıza burada teşekkürlerimizi sunmayı bir ödev sayarız. ANKARA, Mayıs 1974 Dr. Rıfat İLHAN Osman TAŞKIN -III-

3 -İÇİNDEKİLER- Sayfa ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... :... 1 I. ARAŞTIRMANIN AMAC I II. MEMLEKETİMİZDE YETİ'ŞEN KIZILAGAÇ TÜRLE- Rİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sistematikteki yeri... ~ Botanik özellikleri Denemelere konu olarak alınan sakallı kızılağaç (Alnus barhata C.A. Mey) in doğal yayılışı Sakallı kızılağacın anatomik yapısı (Alnus barbata) Makroskopik özellikleri Miknoskopik özellikleri Teknolojik özellikleri ve buna ilişkin olarak tüketim yerleri Odun yapısını değiştirmeden tüketim yerleri Odun yapısını değiştiren tüketim yerleıi... 7 III. AGAÇ MALZEMEYf KORUMA TEKNİGİNİN ÖNEM- Lİ YÖNLERİ Açık hava koşullarında emprenye edilmiş ağaç malzemenin kullanılmasına ilişkin ekonomik yararlar Yapılarda kullanılan ağaç malzemenin emprenye edilmesiyle sağlanan ekonomik yararlar V-

4 Sayfa 3.3 Türkiyenin enerji ve haber iletim şebekesi ve ağaç direk gereksinmesi ve bunların emprenyesine ilişkin genel bilgiler... ıo 3.3.ı Ağaç direkler Çit kazıkiarı ı Türkiye'de mevcut emprenye tesisleri ve bunlarda uygulanan emprenye yöntemleri ı Kamu sektörüne ai ttesisler Özel sektöre ait olan emprenye tesisleri ı4 IV: ARAŞTIRMA MATERYALİ VE ARAŞTIRMA METOT- LARI... ı4 4.1 Araştırma materyeli ve elde edilmesindeki esaslar ı4 4.l.ı Deneme ağaçlarının seçimi ıs 4:1.2 Teldireklerinin hazırlanması ıs Çit kazıklarının hazırlanması ıs 4.2 Araştırmada uygulanan emprenye metotları ı6 4.2.ı Kazanda basınç metodu... ı Besi suyunu çıkarma (Boucherie) metodu... ıs Basit daldırma metodu (uzun süreli Batırma Metodu) Basit difüzyon metodu Emprenye metodlannın uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlemler Emprenyeden önce yapılan işlemler Odunun anatomik yapısının incelenmesi Deneme materyelinin emprenye edilmeden önceki ağırlıklannın bulunması Deneme materyeli hacmının bulunması Deneme ma teryeli rutubetinin ölçülmesi Özgül ağırlığın saptanması Hacım yoğunluk değerinin saptanması Odunun içine alabileceği en yüksek su miktarının hesaplanması Emprenye işleminden sonra yapılan işlemler... 2S Emprenyeden sonraki ağırlıkların saptanması Absarbe edilen emprenye maddesi miktarının bulunması Emprenye maddesi nüfuz derinliğinin ölçülmesi Net kuru tuz miktarının hesaplanması Araştırmada kullanılan emprenye maddesine ait genel bilgiler...;... ~ VI-

5 Sayfa V. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE DEGERLENDİRİL- MESİ... _ Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde uygulanan Matematik-İstatistik Metotlar VI. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BUNLARA İLİ'ŞKİN AÇIKLAMALAR Kazanda basınç (Bethell) metodunun uygulanmasıla alınan sonuçlar Besi suyunu çıkarma (Boucherie) uygulanmasından alınan sonuçlar Uzun süreli batırma metodunun uygulanmasından alınan sonuçlar..., Basit difüzyoıi metodunun uygulanmasından alınan sonuçlar VII. SONUÇ VE ÖNERiLER ÖZET SUMMRY YARARLANILAN KAYNAKLAR VII-

6 TABLO LİSTESİ TABLO SAYFA 1 Kızılağaç, kavak ve ibreli ağaçların teknolojik özellikleri Yılları arasında Türkiyede teldireği ve maden direğinin ibreli ve yapraklı ağaç türlerine göre üretim miktarları (1000) II. 5 Yıllık Plan hedeflerine göre elektrik direği gereksinmesi ve üretimi ile gereksinme farkı Yılı teldireği üretim tertip tablosu Yıllar itibariyle gayrı mamul olarak yapılan teldireği satışları, Araştırma materyali ve metodlar (Methods and Material) 54 7 Bethell Metodu için deneme kayıt cetveli- (a, b) (Estimated volues of full-cell process) Besi Suyunu Çıkarma Metodu için deneme kayıt cetveli (Estimated volues of Boucherie process) Uzun Süreli Batırma Metodu için deneme kayıt cetveli (a, b) (Estimated volues of steeping process - a, b, d, d) Basit Difüzyon Metodu için deneme kayıt cetveli (a, b) (Estimated volues of simple diffusion procos - a, b,) Çeşitli yöntemlere ilişkin istatistiki sonuçların karşılaştırılması (A comparison of statistical results related to different processes) Uygulanan yöntemlere göre... 1 ma malzeme için harcanan kuru Wolmanit-CB miktarları ve bunların parasal yönden değerleri (Amount of dry W olmanit-cb used per cb meter in different processes and their costs) 62 -IX-

7 RESiM LiSTESi RESiM SAYFA 1 Kızılağaç (Alnus barbata) odunun enine kesiti 5 (Cross-section of Alnus barbat awood) 2.Kızılağaç (Ainus barbata) odununun teğetsel kesiti S (Tangential seetion of Alnus) barhata wood) 3 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldirek ve çit kazıklarının kazana konulması 17 (Preperation of material for fııll-cell process) 4 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldireklerin emprenye nüfuz derinliklerinin saptanması 17 (Deterınination of depht of penetration) 5 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldirek ve çit emprenyeden sonra enine kesitlerinin görünüşü (Cross-section of poles and fence posts after treatment) kazıklarının 6 Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldirekleri 19 (Poles treated by Boucherie process) 7 Uzun Süreli Batırma ve Basit Difüzyon Metoduyla emprenye edilecek çit kazıklarının kabuklarının soyulması 20 (Peeling operation of fence posts before steeping and simple diffusion process) 8 Uzun Süreli Batırına Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 20 (Fence posts treated by steeping proecss) 9 Uzun Süerli Batırma Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 21 (Fence posts treated by steeping process) 10 Basit Difüzyon Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 22 (Fence posts treated by simple diffusion process) ll Bethell emtedunun uygulanmasında kızılağaç teldirek ve çit kazıklarının absorpsiyon ve hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları 29 (Relationship between voluıne and absorption of Alnus barhata poles (A 1 ) and fence posts (A 2 ) in full-cell process impregnation) -.XI- 18

8 RESiM SAYFA ıs Bethell metodunun uygulanmasında kızılağaç teldirek ve çit kazık larımn absorpsiyon ve nüfuz derinliği arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between absorption depth of penetration of Alnus barhata poles (A,) and fence posts (A 2 ) in full.cell process impregnation) Besi suyunu çıkarma metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile rutubet arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between time and moisture content of Alnus barhata poles in Boucherie process iınpregnation) Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Re}ationship between time and volume of Alnus barhata poles in Boucherie process impregnation) Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile direk boyları arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between time and length of poles of Alnus berbata poles in Boucherie process iınpregnation) Uzun Süreli Batırı11a Metodunun uygulanmasında kızılağaç çitkazıklarının absorpsiyon ve hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları (Relationship between absorption and volume of Alnus barhata fence posts C,C 2,C,,C in steeping process iınpregnation) Uzun Süreli Batırma Metodunun uygulanmasında kızılağaç çiftkazıklarının absorpsiyon ve nüfuz derinliği arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları (Relationship between absorption and depht of penetration of Alnus barbatcı fence posts C,,C 2,C,,C in steeping process impregnation) Basit Difüzyon Metodunun uygulanmasında kızılağaç çitkazıklarının eınprenyesiyle absorpsiyon ve özgül ağırlık arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between absorption mıd density of Alnus barhata fence posts D,D 2 simple dil'fus1on process impregnation) Çeşitli metodların uygulanmasıyla emprenye edilen kızılağaç teldirek ve çit kazıkiarı için harcanan kuru Wolmanit-CB miktarları (Histogram of the amount of dry Wolmanit-CB, used for Alnus barhata poles and fence posts impregnation process) XII-

9 I. ARAŞTIRMANIN AMACI Bütün Dünyada olduğu gibi Ulusumuzda da her geçen gün değer kazanan odun hammaddesi en ekonomik ve yararlı bir şekilde kullanılmalıdır. Çeşitli etkeniere karşı çok hassas olan odun, bazı kimyasal maddelerle muamele edilerek kullanış yerlerindeki dayanma süresi uzatılarak ekonomik anlamda değerlendirilmiş olur. Bu da odunun emprenye maddesini alabilme özelhklerinin yeterince bilinmesi ve amaca uygun yöntemlerin uygulanması ile sağlanabilir. Araştırmaya konu olarak seçilen kızılağaç (Alnus barbata) Doğu Karadeniz yöresinde Yaygın olarak bulunmakta ve bu lokal iklim koşullarında çok kısa bir sürede ardaklanıp çürüyerek kullanma özelliklerini yitirmektedir. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda istemi artan teldireği ihtiyaçlarının karşılanmasında anılan ağaç türü odunun değerlendirilmesi asal ağaç türlerimize olacak aşırı istihsal zorlamalarının yükünün azaltılmasına yardımcı olmaktır. Diğer yönden, tüm ormancılık çalışmalarında, orman içi ağaçlandırmaları, mera islahı erozyon kontrolü, daimi ve geçici fidanlıklar ya. pımı, av üretme sahaları, piknik alanlarının çevrilmesi, ayrıca tarım arazisinin korunması ve sınırlandınlmasında çok miktarda çit malzemesine istem vardır (1). Bu arada yapılan çalışmalar kızılağaç odunundan teldirek ve çit kazığı olarak yararlanma olanaklarını, değişik emprenye yöntemleri uygularıj.ak suretiyle saptamak ve alınan sonuçları uygulayıcılara ileterek lokal gereksinmelerin karşılanmasında ekonomik yararlar sağlamaktadır, ı

10 II. MEMLEKETİMİZDE YETiŞEN KIZILAGAÇ TÜRLERiNE İLİŞKİN GENEL BİI~GİLER 2.1 Sistematikdeki Yeri: Angiyospermlerin Betulaceae familyası Alnus cinsinin dört ayrı türü yurdumuzda doğal olarak yetişmektedir. Bunlar kışın yapraklarını döken ağaç veya ağaçcık halinde odunsu bitkilerdir. Bazen 30 m boyda ağaç bazenele ağaçcık durumunda bulunurlar. Işık istekleri ortadır. Bazı türleri toprak istemi bakımından fazla güçlük göstermez iseler de genellikle serin ve derin toprakları severler. Nemli topraklarda ya da bataklıklarda yetişen türleri vardır. Köklerinde bulunan yumrulada havanın azotundan yararlanabildiklerinden baklagil bitkileri gibi toprağı ıslah ederler. (5). Bu cinsin halen Kuzey Yarı Küresinin mutedil zonlarında yayılmış olan takriben 30 kadar türü vardır. Bunlardan Türkiye' de doğal olarak yetişenler A. glutinosa (L.) Gaertn; A. cordiflara Ten; A. orientalis Done; A. barbata (C. A. Mey.) Lebed. türleridir. Denemelerin yürütülmesinde Yararlamlan Alnus barhata (C. A. Mey.) Ledeb. adi kızılağaca çok benzerse de ondan yapraklarının uçlarının daha sivri oluşu, alt yüzlerinde kahverengi tüy demetlerinin bulunuşu, erkek çiçek kurallarının daha uzun, dişi kozalaklarının daha büyük olmasiyle kolayca ayrılır. (ll) Botanik Özellikleri : Işık isteği orta ve donlara karşı dayamklı olan kızılağaçlar hızlı büyüme gösterirler. Gövdeler düzgün ve silindir biçiminde kabuk önceleri düzgün, sonraları uzunlamasına ya da yatay olarak yırtılmış yapraklar dallara sarmal olarak dizilmiş, kanatlar testere dişli, az olarak da düz, tüysüz, yapışkan uçları küt ya da kertiklidir. (5). Kızılağe:cm mevcudiyeti esas itibariyle toprağın su muhtevasi bakımmdan zengin hava~ın nisbi rutubetinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu ağaçlar tamamen su altında bulunmayan fakat su hasmalarına maruz olan yerlerde, cıkarsu kenarlarınci iyi yetişir. 2.2 Denemelere konu olarak alınan Sakallı Kızılağaç (Alnus barhata C. A. Mey.) in doğal Yaydışı : Boylu düzgün gövdeli bir ağaçtır. Yapraklar yumurta ya da elips şeklindedir. Üst yüzü yapışkan değildir. Alt yüzünde ana damar ile ana 2

11 daınarların açı yaptığı yerde sık, kahverengi tüyler vardır. Bundan dolayı da kendisine sakallı kızılağaç adı verilmiştir. Bu tür Adi kızılağaca çok benzer, fakat ondan yapraklarının uçlarının daha sivri oluşu, alt yüzlerinde kahverengi tüy demetlerinin bulunuşu, erkek çiçek kurallarının daha uzun, dişi kozalaklarının daha büyük olmasıyle kolayca ayrılır. (11). Gövde kabuğu koyu renkli olan Alnus barbata serin geçirgen ve gi.içlü toprakları sever. Bazı botanikçilere göre ıneınleketiınizde en yaygın olan iki kızılağaç türü arasında bir ayrıcalığın olmadığı (Alnus barbata C. A. Mey), (Alnus glutinosa) ve diğer bazılarına göre bunların iki ayrı kızılağaç türü olduğu iddia edilmektedir. Meyer'e göre 1\Jnus barbata ayrı bir türdür, Ledebour'a göre ise Alnus barbata Alnus glutinosa'nın bir varye- tesidir. (6). Kızılağaç ıneşçerelerinin kapladığı saha memleketimiz ormanlarının genel sahasının % 1 ni oluşturur. (8). Alnus barbata Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış göstermektedir. (B. Kasaplıgil, 1947) tarafından yapılan tesbitiere göre Rize yöresinde bu t.ürün kapladığı koru orman sahasının ls.ooo hektan bulduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı yazara göre Rize ve Pazar'ın sahil yörelerinde kızılağaçlar genellikle baltalık ormanları halinde ve kimi yerlerde de korular halinde bulunmaktadır. Baltalık ormanlarının % 9S ini kızılağaçlar oluşturmaktadır (S), (6) ya göre bu kızılağaç türü Trabzon dolaylarında, Meryemana ormanlarında dere içlerinde, ayrıca Şona, Yumru ve Arsen de galeri ormanları, ufak meşçereler halinde ve münferit olarak da bulunmaktadır. Rize dolaylarında kıyı çevresinde ormangülü, karayemiş ve dişbudaklada kanşık durumda baltalıklar halinde bulunur. Ayrıca Borçka'yı Hopa'ya bağlayan yolun her iki yanında geniş olarak aynı türe rasianır. Bu çalışmada yapılan tesbitiere göre (1973) Pazar kazası mülki hudutları dahilinde sahilden içe doğru tahminen 8-10 km lik bir mesafede tapulu yerlerde halk tarafından kızılağaç yetiştirilmektc ve idare müddeti 10- ls yıl olarak tutulmaktadır. Pazar İşletmesi Merkez Bölgesi olarak yılda ortalama ( tapulu alanlardan) 3SOO- SOOO m 3 kızılağaç dikili gövde hacmi elde edilmektedir. Sürmene Orman İşletmesinin kızılağaç serveti m 3 olarak görülmektedir. Amenajman planlarında verilmiş olan bu servetin tamamen yerleşme yerlerinde tapulu sahalar üzerindeki servet olarak saptandığı ilgililerce belirtilmektedir. Rize Orman İşletme Müdürlüğünün hektarlık genel saha ~ının hektar olan ormanlık sahasında, kızılağaç % S lik bir oranla 3

12 temsil edilmektedir. Bunun saha olarak karşılığı ise karışık meşçere olarak 526 hektar saf olarak 72 hektardır. 2.3 Sakallı kızılağaç (Alnus barbata. C. A. Mey) odunun anatomik yapısı: Makroskopik Özellikler : Sakallı kızılağaç odununun rengi kırmızımsı beyaz ile açık kırmızımsı kahverengi arasında değişir. Diri ve öz odunu birbirinden açık bir şekilde ayrılmamıştır. Özden kabuğa doğru gidildiğinde odun renginde bir açılma görülür. Kesimden sonra rengin parlak sarımsı kırmızıya dönmesi odunun havadaki oksijenle oksitlenmesinden dolayıdır. Daha sonra odun kuruduğunda bu renk değişmesi kaybolmaktadır. Enine kesitte traheeler çıplak gözle görülmez. Boyuna kesitte, odun hafif parlak olup, ince çizgilidir. Bu kesitte öz lekeleri kırmızı kahve renginde ve oldukça kısa çizgiler halinde bir görünüş gösterirler. Teğetsel kesitte ise, kalın olan yalancı öz ışınlarının oluşturduğu uzun, koyu renkteki mat şeritler belirgin bir şekilde gözle görülebilmektedir. Kızılağacın odunu kolayca yarılabilen, yumuşak, oldukça hafif, ve kolayca işlenilebilir. (6). Sakallı kızılağaç, düzgün gövdeli bir ağaçtır. Gövde kabuğu koyu renktedir. Genç gövde kısımlannda bu kabuk düzgün, yeşilimsi kahverenginde olup bir çok kırmızımsı mesameleri ihtiva eder Mikroskopik Özellikleri : Dağınık traheeli ağaçlar arasında yer alan bu a~::ıç türü odununun enine kesitine bakıldığında, traheelerin teker teker ya da radial grupiar halinde yıllık halka içerisinde dağılmış bulunduğu görülür. Yine enine kesit üzerinde çıplak gözle görülemiyen hakiki öz ışınları lupla dahi zor görülür. Bir çok ince öz ışınlarının yan yana gelmesiyle kenarları keskin olmıyan, çeşitli aralıklı fakat genellikle çok sayıda mürekkep öz ışınları görülür. Kalın olan bu mürekkep Yalancı öz ışınlarının yıllık halka sınırlarına rastladığı yerde, yıllık halka sınırı bariz olarak içeriye doğru girinti yapar. (Resim 1-2) Teknolojik özellikleri ve buna ilişkin olarak tüketim yerleri : Sakallı kızılağacın tarafımızdan, (1973), (2) ve (6) nın yaptıkları araştırmalarla bazı teknik özellikleri saptanmış bulunmaktadır. 4

13 Resim: 1 Resim: 2 5

14 Özellikler Tamkuru özgül ağırlık (r ) Havakurusu özgül ağırlık Hacım yoğunluk (rı ) Basınç direnci // (u='%12) Eğilrne direnci u=. %12 Dinamik eğilrne direnci u=% 12 Çekme direnci u=% 12 (I) Çekme direnci u='%12 (//) Ortalama gr/cm" gr/crn' 3 (İ. Gürsü, 1967) gr/cm" (A. Berkel) gr/crn gr/cm" (İ. Gürsu, 1967) 458 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 838 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 0.60 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 25.4 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 591 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) Kızılağaç odununun saptanan bu özelliklerini diğer bazı ağaç tür lerimizin özellikleri ile karşılaştınrsak (Tablo - 1) de. görüldüğü gibi : Kızılağacın tamkuru özgül ağırlığının ( gr/crn 3 ) karakavağın (0.410 gr/cm") ve göknarınkinden (0.405 gr/cm 3 ) daha yüksek olduğu ve bunun sarıçarnın özgül ağırlığına (0.496 gr/crn 3 ) çok yakın bulunduğu saptanmış bultmulrnaktadır. Dolayısiyle bu özgül ağırlığa paralel olarak kızılağaç odununun bazı kuvvet tesirlerine karşı olan dirençleri de yüksek olacaktır. Keza, hava kurusu rutubetinde kızılağacın basınç direncinin 458 kg/cm" olmasına karşın bu karakavakta 650 kg/cm ve sarıçarnda 649 kg/cm olarak saptanmıştır. Dinamik eğilrne direnci kızılağaçta 0.60 kg/crn 2, karakavakta 0.50 kg/crn 2, göknarda 0.36 kg/cm" ve sarıçarnda 0.55 kg/cm" dir. Liflere dik yöndeki çekme direnci ise kızılağaçta 25.4 kg/cm göknarda 14 kg/cm" ve sarıçarnda ise 21.1 kg/crn 2 dir. Buraya kadar verilen çeşitli ömeklerle, kızılağaç odununun gösterdiği direncin bu üç ağaç odunlarının dirençlerinden yüksek olduğu görünmektedir. Dolayısiyle, değişik rutubet şartları altında çabuk ardaklanıp çüriyen kızılağaç odununu bir çok kullanma yerlerinde kavak, göknar ve sarıçarn gibi ve hatta onlardan daha iyi bir şekilde kullanma olanağı vereceği anlaşılmaktadır. Ancak uygun yöntemlerle kullanma yerleri için koruma önlemlerinin (ernprenyenin) yapılması en önemli husustur Kızılağaç odunu yapısını değiştirmeden tüketim yerleri : Bundan önceki bölümde açıkladığımız gibi kızılağaç odunu olduk

15 ça dayanıklı ve elastiktir. Ayrıca odunu temiz ve kolay işlenir, kolay yarılır. Yine bu odunu cilalamak ve yağlı boya ile boyamakta çok kolaydır. Bu odunun başlıca mahsuru değişik hava koşullarına maruz kaldığında çabuk ardaklanması ve dolayısiyle çürümesidir. Araştırmanın amacı, kızılağaç odununun bu mahsurlu tarafını ortadan kaldırıp, onun kullanma yerlerinde bu düşünceden ari bir şekilde tüketilmesi olanaklarını geliştirmektcdir. Kızılağaç odununun kullanılma yerleri Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Mahsullerinden Paydalanma Şubesince yapılan bir araştırma ile (6) geniş bir şekilde anlatılmış bulunulmaktadır. Burada konu genel hatlariyle belirtilmeğe çalışılmıştır. şöylece Kızılağaç odununun yapısını değiştirmeden tüketim yerleri başlıca sıralanılabilir; İnşaat kerestesi, kaplamalık, ambalaj sanayiinde, döğer tahtası, çadır kazığı, tırpan sapı, çeyiz sandığı, yayık tahtası, hamur ve çamaşır teknesi, iplik makarası, A.B.D. mobilya sanayinde, (yemek odası, yatak odası ve masif olarak mutfak takımları) kullanılmaktadır. Ayrıca kızılağaç odunu Doğu Karadeniz Bölgesinde geniş bir şekilde yakacak odunu olarak kullanılmaktadır. Fırıncılar bol alev veren bu odunu tercih etmektedirler Odunun yapısını değiştiren tüketim yerleri : Kızılağaç odununun, kağıt hamuru yapımında kullanılması (nötr - yarı kimyevi sülfit metodu) bu yolla imal edilen kağıt hamuru, bilhassa ambalaj kutuları, beyaz kağıt, dayanıklı olan oluklu levhalar üretiminde kullanılmaktadır. Oluldu levhalar imali için kullanılan kızılağaç odunu beyaz kağıt imali için kullanıldığında % randıman vermektedir. Kızılağaç odunundan sülfit, sülfat ve soda metodlariyle de kağıt hamuru imal edilmektedir. Son iki metodla elde edilen randıman % 50 dir. Ayrıca A.B.D. soğuk soda metoduyla kağıt hamuru elde edilmektedir, ki buradaki randıman % 75 civarındadır. Yine kızılağaç odunu bazı meşe türü odunlariyle karıştırılarak A.B.D. liflevhası yapımında kullanılmıştır. (6). Bundan başka kızılağaç odununun kabuğu (Alnus glutinosa) boya maddesi imalinde kullanılmaktadır. 7

16 HI. AGAÇ MALZEMEYi KORUMA TEKNİGİNİN ÖNEMLİ YÖN LERİ Ağaç malzemenin dayanıklığına tesir eden etkenleri şöylece sıralıyabiliriz : 1. Biyolojik Faktörler 2. Fiziki» 3. Mekaniki» 4. Kimyasal» Biyolojik faktörler yaşıyan canlı organizmalardır. Bunlar odunu ya doğrudan doğruya besin maddesi olarak kullanırlar ya da onu bozuşturarak içinde kendi gelişmeleri için bir barınak Yaparlar. Ağaç malzeme dış hava koşullarında özellikle biyolojik faktörlerin etkilerine maruz kalır. Yapıların iç kısımlarında, kuru yerlerde, su ve deniz içinde teredo ve limnoria gibi zarar yapan hayvanların bulunma dığı ortamlarda SOO yıl gibi uzun bir süre dayanmaktadır. (3). Fiziki faktörlerin başında hiç kuşkusuz ısı faktörü gelmektedir. Yüksek ısıda, odunun yanarak yok olması günlük hayatımııda her an vuku bulmaktadır, ve büyük zararlara sebep olmaktadır. Diğer bir fiziki faktör ise rutubettir. Bu faktör ağaç malzemenin diğer faktörlere karşı olan dayanıklılığını etkilediğinden büyük bir önem taşır. Mekaniki faktörler ise odunu herhangi bir kuvvet, basınç, sürtünme ile aşınma, çarpma v.s. gibi mekaniki tesirlerle hasara uğramasına sebebiyet veren faktörlerdir. Kimyasal faktörlere gelince, bunların başında, odunun metal, asit ve bazı kimyasal maddeler ile teması halinde meydana gelen reaksiyonlar sonucunda hasıl olan zararlan oluşturan faktörlerdir (9). Yukarıda sıraladığımız etkeniere karşı her ağaç türü kendine özgü bir dayanma gücü gösterir. Buna değgin ağaç türleri dayanıklıhk bakımından bazı sınıflara ayrılırlar. Bu günkü teknik olanaklarla ağaç malzemeyi emprenye etmek suretiyle anılan faktörlere karşı dayanıklılığını uzun bir süre gerçekleştirmek mümkündür. Ancak, dayanmanın araştırılması bakımından emprenye yöntemlerinde ekonomik açıdan belli bir sınır tanımak uygun görülmektedir. Burada amaç, daima ekonomik yararların üstünde olacak bir koruma önleminden kaçınmak olmalıdır. Bir çok eşya ve maddenin faydalı olma ömrü modaya bağlı bir husustur. Şartların ve zevklerin değişmesi ile bu durum son zamanlarda daha çok 8

17 etkilenir bir hal almıştır. Ancak ev, direkt, travers ve benzeri yapıt ya da elemanların kaç yıl süre içinde demade olacağı da kesinlikle belirtilemez. Genellikle SS - 65 yıllık bir süre, kullanılan materyelin, konstrüksiyon tipinin ve yatırımların arnortise edilmesi bakımından esas alınmaktadır. Bu süreyi, ekonomik açıdan yararlı kullanma silresi olarak nitelernek yerinde olur. Bu durumun aksi de bazı hallerde meydana gelebilir. Örneğin açık hava şartlnrına karşı hassas ve çabuk çürüyen ağaç türleri odunlannın kullanılması veya yalnız diri odunun yer alması ile ekonomik kullanış süresi kısalmış olmaktadır. Böylece benzer malzemenin açık hava koşullarında değil yapıların iç bölümlerinde kullanılması ve hafif bir koruma yönteminin uygulanması ile ekonomik kullanış süresi daha iyi bir şekilde sağlanabilir. Sonuç olarak, odunun teknolojik özelliklerine göre kullanılması ve ona uygun koruma önlemlerinin saptanması ile en yüksek ekonomik yarar sağlanmış olunur. 3.1 Açık hava koşullarında emprenye edilmiş ağaç malzemenin kullanılmasına ilişkin ekonomik yararlar,hiç kuşkusuz açık hava koşullarında koruma önlemleri alınmış olan ağaç malzemeyi kullanmak, ;koruma önlemleri alınmamış olan malzerneye oranla daha ekonomiktir. Odun korunmasının ekonomik analizlerini yapabilmek için, empren Yeli ve emprenyesiz ağaç malzemenin dayanma süreleri arasında karşılaştırma yapmak konuya açıklık getirecektir. Kuş_kusuZ, emprenyeli ağaç malzeme için emprenye giderleri ile konstrüksiyon genel giderlerini dikkate alıncık gereklidir. Diğer bakımdan bu karşılaştırmayı demir, çelik ve çimento malzeme ile, emprenye edilmiş ya da edilmemiş ağaç malzeme arasında da yaparak, ekonomik açıdan önemli sonuçlara gitmek de olanaklıdır. Burada yapılacak olan analizierin özelliği, doğal olarak dayanıklı olmıyan ağaç türlerinin emprenyeli olarak kullanılmaları halinde, ne gibi yararların sağlanabileceği ve kullanılmalanndaki emniyetin ne düzeyde guvenilir olabileceğini vermesi bakımından önem taşımasıdır. Yirminci yüzyıl emprenye tekniği bize çeşitli Yöntemlerin uygulanmasına olanak vermektedir. Kuşkusuz en ekonomik ve yararlı olan emprenye yöntemi, en ucuz ve gerçekleştirilmesi en kolay yoldan uygulanabilen yöntemdir. Emprenye ile, doğal olarak 2-4 yıl gibi kısa bir süre içinde ardaklamp çürüyen bir odunu yıl gibi uzun bir süreye çıkarmak olası"

18 lığı vardır. Konu Dünyanın bir çok ülkesinde denenmiş ve alınan sonuçlar açıklanmıştır. Özellikle doğal olarak dayanıklı olmayan ağaç türü odunlannın emprenye edilerek dayanma sürelerinin uzatılınası büyük önem taşımaktadır. Araştırmamıza konu olarak seçilen kızılağaç odunu da böyle bir özellik göstermektedir. Nitekim (3) kızılağacı az dayanıklı ağaçlar kategorisinde göstermiş bulunmaktadır. 3.2 Yapılarda kullanılan ağaç malzemenin emprenye edilmesiyle sağlarum ekonomik yararlar : Yapılarda kullamlan ağaç malzemenin emprenyesine ilişkin ekonomik hususlar daha değişik ve karmaşık bir durum gösterirler. Binanın tabanından tavanına kadar oluşan zararların durumu (cinsi ve miktarı) değişiktir. Özellikle yapılarda kullamlan ağaç malzemenin tümünü emprenye etmek gerekli değildir. Açık hava etkisinde kalan ya da böcek ve mantar zararlarına açık olan taban, tavan ve çatı konstrüksiyonlarında emprenye işlemlerinin yapılmasına gereksinme vardır. Diğer taraftan emprenye için harcanması gereken miktar genel yatırım giderlerinin % 2 sini geçmemelidir. (9). Ancak yörelerin özellikleri (iklim, mantar, böcek ve termit zararları) saptanarak gerekli koruyucu önlemlerin alınması ekonomik açıdan önemli bulunmaktadır. Tahrip faktörünün daha şiddetli bulunduğu yerlerde, daha etkili ölan madde ve yöntemler, bu faktörün daha az şiddetli olduğu hallerde ise, daha hafif ve fakat yeterli koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Odun korunmasında genel bir kural; emprenye giderlerinin az olması değil, fakat ekonomik ve uzun süre etkili olmasiyle en iyi sonucun sağlanması esasını ön görür. Korumanın derecesi aşağıdaki üç ana faktör ile belirlenebilir. a) Odun yüzüne tatbik edilen koruyucu madde miktarı (gr/m'). b) Belirli bir süre içerisinde ulaşılabilir nüfüz derinliği (mm). c) Eşit bir şekilde odun içerisine emprenye maddesinin istenen miktarda dağılması (kg/m"). (Suda çözünen emprenye maddelerinde net kuru tuz miktarı kg/m 3 olarak). 3.3 Türkiye'nin enerji ve haber iletim şebekesi ve,a_ğaç direkt gereksinmesi ve bunların emprenyesine ilişkin genel bilgiler : Ağaç direkler: Ağaç direkler, gerek haberleşmede ve gerekse enerji dağıtım şebekesinde günümüze kadar kullanıla gelmiştir. lo

19 Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın bir kullanış alanı bulunan ağaç direkler çabuk ardaklanıp çürüdüğünden yerlerini demir ve beton direklere bırakmış ise de son yıllarda geliştirilen emprenye metod ve tekniğiyle yeniden eski önemini kazanmış bulunmaktadır. Ağaç direkler özellikle alçak gerilim şebekelerinin yapımında ekonomik ve kolay bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu günedek yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ağaç direğin zayıf akımda, orta ve alçak gerilirnde ekonomik ve teknolojik yönden en uygun olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Ağaç direk Ierin kullanılması, çoğu kez, bir ülkenin iklim, engebe, orman serveti ve taşıma giderlerine önemli ölçüde bağlıdır. Haberleşme şebekelerinde, telefon ve telgraf hatlarının yapımında küçük boylardaki ağaç direkler kolay ve geniş bir tüketim alanını oluştururlar. Araştırmamızda ele aldığımız kızılağaç teldirekleri özellikle son.yıllarda kırsal alanlarda hızla gelişen köy elektrifikasyonu yönünden düşünülmüş ve bu ağaç türü odununun anılan sahalarda teldireği olarak değerlendirilmesi açısından çalışmaya konu edilmiştir. Ağaç direkierin kullanılmasında genel olarak aşağıdaki yararlar sağlanır: - Fiat ucuzluğu (özellikle ormanca zengin ülkelerde) - Hafifl1k (transport giderleri düşüktür) - Taşımacia emniyet (Taşımada özel tedbirler almayan gereksinme göstermez). - Montaj ve demontaj giderleri düşüktür. - Tırmanma kolaydır. - ELastikiyeti yüksektir (odun özelliğinden dolayı) - İzolasyon derecesi yüksektir (Hattın elektriksel emniyeti açısından çok önemli bir özelliktir) - Güzergah görünüşüne uygunluk (Ağaç direk geçtiği yerin doğal güzelliğini bozmaz ve çevre ile uyum halindedir.) (YSE, 1970). P.T.T. Genel Müdürlüğü (1972), den alınan bilgilere göre halen km lik haberleşme şebekesinde 1 km de ortalama 20 direkt olmak üzere adet direk bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde, yatırım, bakım, arıza onarımı.uzak mesafe abone hatlarında ortalama adet dolayında teldireği gereksinmesi bulunmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında km telgraf, telefon hattının yapıını programlanmıştır. Gerçekleşmesi halinde sadece yatırımlar için adet ert1prenyeli teldireğe gereksinme vardır. ll

20 Diğer yönden TEK in yıllık teldireği ihtiyacı da adet olarak saptanmış bulunmaktadır. Bunun karşılığı ise ma lük bir hammadde demektir. yapılan TürkiYe yılları arasında Teldirek ve Maden direği olarak üretim (Tablo - 2,4) de verilmiştir. Ayrıca, (EİE, 1968) Türkiye'nin elektrik, makine, cihaz ve malzeme ihtiyacının genel etüdü adlı yazısına göre yılları arası İkinci Beş Yıllık Plan dönemindeki direk gereksinmesini (Tablo - 3 de görüldüğü gibi belirtmektedir. Tabloya göre köy elektrifikasyonunda tamamen ağaç direk kullanıldığında üretim ve tüketim farkının m 3 olduğu anlaşılır. Farkın büyüklüğü orman ürünlerine olan gereksinmenirr önemini kamtlarken, emprenye işlemleriyle, şebekelerde kullamlan ağaç teldireklerinde alınması gereken koruma önlemlerine özel bir önem verilmesinin gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu açığın kapatılması için ithal edilen teldireklere ödenen para oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Emprenye işlerine ilişkin girişimlerin hızlandmiması gerek memleket ormancılığı ve gerekse ulusal ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer yönden Yıllara göre gayri mamul olarak yapılan satışlar (Tablo - S) görüldüğü gibidir Çit kazıklan: Yurdumuzda arınancılık çalışmalarından orman içi ağaçlandırmaları, orman bakımı, mer'a islahı ve erozyon kontrolü, daimi ve geçici fidanlıklar yapımı, yamk arınan sahalan ile gerek normal olarak gençleştirmeye alınan, gerekse reçine üretiminde tensile alınan son periyot sahalarının korunması ve mesire yerleri tesisi gibi hizmetlerin görülmesi sırasında, ayrıca tarım arazisinin korunması ve sınırlandırılması açısından bol miktarda çitlere ve çit malzerneye gereksinme vardır (1). Yukarıda sıraladığımız tüketim alanlarına av üretme sahalarının çevrilmesi, üzüm bağlarında kullamlan kazıklar v.b. gibi tüketim sahalarını da katabiliriz. A.B.D. de, Virginia Eyaletindeki çiftçiler her yıl için 10 milyonun üstünde çit malzeme tüketmektedirler. Emprenye edilmiş ve iyi inşa edilmiş çitler yıl gibi süre dayanabilirler. Emprenyesiz olarak sahaya dikilen çit malzemenin değiştirilmesi ve yerlerine Yenilerinin konulması için çitlere ödenen para ve işçilik giderleri büyük miktarlara ulaşmaktadır. Yapılan harcamalar uygulanan emprenye yöntemine ve ağaç türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, bazı ağaç türü odunla- 12

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri)

Juglans (Cevizler), Pterocarya (Yalancı cevizler), Carya (Amerikan cevizleri) JUGLANDACEAE 6-7 cinsle temsil edilen bir familyadır. Odunları ve meyveleri bakımından değerlidir. Kışın yaprağını döken, çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı formundadırlar. Yaprakları tüysü (bileşik) yapraklıdır.

Detaylı

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır.

BETULACEAE. Alnus cinsleri vardır. BETULACEAE Jeolojik devirlerde daha fazla sayıda cins ve türlere sahip olan bu familyanın, bugün 6 cins ve bu cinslerin kışın yaprağını döken 100 kadar türü, Kuzey Yarımkürenin ılıman ve serin bölgelerinde

Detaylı

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L.

Porsuk. Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Porsuk Şube : Gymospermae Sınıf : Coniferae Takım : Taxoideae Familya : Taxaceae Cins : Taxus L. Tür : Taxus baccata L. Genel olarak 15-20 m boylanır. 2-2.5 m çap yapabilir. Yenice - Karakaya (Karabük)

Detaylı

CUPRESSUS L. Serviler

CUPRESSUS L. Serviler CUPRESSUS L. Serviler Bu cinsin Kuzey Amerika, Oregon, Meksika, Akdeniz den Himalaya ve Çin e kadar yaklaşık 20 türü var. Herdem Yeşil ağaç ve çalılar. Sürgünler dört köşeli, yahut yuvarlakça. Yapraklar

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR

BİTKİ TANIMA I. Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR 1 PEP101_H02 Abies (Göknar); A. pinsapo (İspanyol Göknarı), A. concolor (Gümüşi Göknar, Kolorado Ak Gökn), A. nordmanniana (Doğu Karadeniz-Kafkas Göknarı), A. bornmülleriana

Detaylı

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29

Normal (%) 74 59 78 73 60. Bozuk (%) 26 41 22 27 40. Toplam (Ha) 889.817 192.163 354.526 1.436.506 17.260.592. Normal (%) - - - - 29 1.1. Orman ve Ormancılık Türkiye yaklaşık olarak 80 milyon hektar (ha) yüzölçümüyle dağlık ve eko-coğrafya bakımından zengin bir çeşitliliğe sahiptir. Bu ekolojik zenginliğe paralel olarak ormanlar da

Detaylı

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ Konsolidasyon Su muhtevası Dane dağılımı Üç eksenli kesme Deneyler Özgül ağırlık Serbest basınç Kıvam limitleri (likit limit) Geçirgenlik Proktor ZEMİN SU MUHTEVASI DENEYİ Birim

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr.

BİTKİ TANIMA I. P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) Yrd. Doç. Dr. 1 BİTKİ TANIMA I Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR P E P 1 0 1 _ H 0 4 C h a m a e c y p a r i s l a w s o n i a n a ( L a v z o n Ya l a n c ı S e r v i s i ) C r y p t o m e r i a j a p o n i c a ( K a d i f

Detaylı

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda

Aksi durumda yabacı bir bölgeden getirilen ırk/ırklar o yöreye uyum sağlamış yerel ırklarla polen alışverişine giriştiklerinde genetik tabanda Ağaçlandırma çalışmalarına temel oluşturacak tohum sağlanmasını emniyetli hale getirebilmek için yerel ırklardan elde edilen tohum kullanılması doğru bir yaklaşımdır. Aynı türde de olsa orijin denemeleri

Detaylı

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri

Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri II. ULUSAL AKDENİZ ORMAN VE ÇEVRE SEMPOZYUMU Akdeniz ormanlarının geleceği: Sürdürülebilir toplum ve çevre 22-24 Ekim 2014 - Isparta Sarıçam dan Üretilen Masif Panellerin Bazı Özellikleri Süleyman KORKUT

Detaylı

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C

P E P 1 0 1 _ H 0 5 C Yrd. Doç. Dr. Taki DEMİR BİTKİ TANIMA I P E P 1 0 1 _ H 0 5 C u p r e s s u s s e m p e r v i r e n s ( A d i s e r v i - A k d e n i z s e r v i s i ) C u p r e s s u s a r i z o n i c a ( A r i z o n

Detaylı

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER

ODUN FİZİĞİ Yrd.Doç.Dr BİLGİN GÜLLER ODUN FİZİĞİF İĞİ Yrd.Do Doç.Dr BİLGİN N GÜLLERG Takip edilecek ders kitabı Fiziksel ve Mekanik AğaçA Teknolojisi (I. Bölüm) Yazar: A. Yılmaz Y Bozkurt,Yener Göker Yardımcı Kaynaklar: Wood: Influence of

Detaylı

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ

MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ MAK-LAB007 AKIŞKAN YATAĞINDA AKIŞKANLAŞTIRMA DENEYİ 1.GİRİŞ Deney tesisatı; içerisine bir ısıtıcı,bir basınç prizi ve manometre borusu yerleştirilmiş cam bir silindirden oluşmuştur. Ayrıca bu hazneden

Detaylı

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/

Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 Sayı : 46232573/ Büro : Bölüm Sekreterliği Adana, 22 / 04 /2014 ACADİA MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TARAFINDAN GETİRİLEN KAYAÇ NUMUNESİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK RAPOR İlgi: ACADİA Madencilik

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ2023 YAPI MALZEMESİ I AHŞAP Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter Canlı bir organizma olan ağaçtan elde edilen lifli,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA 6.3.2.4. Akdeniz Bölgesinde Tarımsal Ormancılık Uygulamaları ve Potansiyeli Bölgenin Genel Özellikleri: Akdeniz kıyıları boyunca uzanan Toros

Detaylı

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh.

İşletmesinde Toz Problemi TKİ. OAL. TKİ Maden Müh. TKİ. OAL. İşletmesinde Toz Problemi TKİ Maden Müh. 1) Giriş Henüz, Türkiye'de kömür ve metal ocaklarında teneffüs edilebilir toz kontrolü yapılmamaktadır. Bu alandaki çalışmaların önemi gün geçtikçe daha

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta

ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta ORMAN AMENAJMANI SEÇME ORMANLARINDA ANLAMA -XI hafta KTÜ Orman Fakültesi Seçme Ormanı Değişik yaşlı ve düşey kapalı orman formuna seçme ormanı ve seçme işletmesi adı verilmektedir. Tabakalı seçme ormanında,

Detaylı

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI

5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI h 1 h f h 2 1 5. BORU HATLARI VE BORU BOYUTLARI (Ref. e_makaleleri) Sıvılar Bernoulli teoremine göre, bir akışkanın bir borudan akabilmesi için, aşağıdaki şekilde şematik olarak gösterildiği gibi, 1 noktasındaki

Detaylı

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ

3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5. TARIM MAKİNALARI BÖLÜMÜ 3.5.1. TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Yürütücü Kuruluş (lar) : Çeşitli Tarımsal Ürünlerin Vakumla Kurutulmasında Kurutma Parametrelerinin Belirlenmesi İşbirliği Yapan Kuruluş

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Tarım Agro silvikültürel Agro silvipastoral Ormancılık Agropastoral Silvipastoral Hayvancılık Agroforestry de ağaçların çok tabakalı kuruluşu

Detaylı

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ

CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ CEPHE KAPLAMA MALZEMESİ OLARAK AHŞAPTA ORTAM NEMİNİN ETKİSİ Öğr. Gör. Hakan ÜNALAN (Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu) Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN (Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü)

Detaylı

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU M.Hayri ERTEN Orta Doğu Teknik Üniversitesi ÖZET. Flotasyondan elde edilen kolemanit konsantrelerinin kurutma veya kalsinasyon gibi

Detaylı

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda)

Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen. Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Sedirler (Cedrus) Türkiye de doğal olarak yetişen Toros (Lübnan) Sediri (C. libani) Türkiye de egzotik (yaygın ya da parklarda) Himalaya Sediri Atlas Sediri (C. deodora) (C. atlantica) Dünyada Kuzey Afrika,

Detaylı

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA

TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA TARIMSAL ORMANCILIK (AGROFORESTRY) Prof. Dr. İbrahim TURNA Ülkemizde Tarımsal Ormancılık Çalışmaları Ülkemizde tarımsal ormancılık çalışmalarını anlayabilmek için ülkemiz topraklarının yetişme ortamı özellikleri

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Silvikült Temel Esasları

Silvikült Temel Esasları Silvikült ltürün Temel Esasları (Klasör - 5) Prof. Dr. Musa GENÇ Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Silvikültür Anabilim Dalı 32260 Isparta musagenc@sdu.edu.tr http://kisisel.sdu.edu.tr/akademik/musagenc

Detaylı

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır.

FAGACEAE. kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü vardır. FAGACEAE Fagaceae familyasının 6 cins (Fagus, Quercus, Castanea, Castanopsis, Lithofagus, Nothafagus) ve bu cnislerin her iki yarı kürenin subtropik ve serin bölgelerinde ormanlar kuran 600 kadar türü

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Dal Alma Kalın dallarda motorlu testere, ince dallarda balta kullanılır. Özellikle ergonomik ve ekonomik

Detaylı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı

mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı mümkün olduğu takdirde hasta fidecikleri yakmak gerekir. Ayrıca sık ekimlerden kaçınmalı, tohum gerektiğinden daha fazla derine ekilmemeli, aşırı gübre kullanılmamalı, kirli su ile sulama yapılmamalıdır.

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT

KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT KATI YALITIM MALZEMELERİ KALSİYUM SİLİKAT Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi KALSİYUM SİLİKAT Yüksek mukavemetli,

Detaylı

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur.

DENEYİN YAPILIŞI: 1. 15 cm lik küp kalıbın ölçüleri mm doğrulukta alınır. Etiket yazılarak içine konulur. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TAZE BETON DENEYLERİ DENEY ADI: TAZE BETON BİRİM HACİM AĞIRLIĞI DENEY STANDARDI: TS EN 12350-6, TS2941, ASTM C138 DENEYİN AMACI: Taze

Detaylı

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SİLVİKÜLTÜREL PLANLAMA-7 Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER SILVIKÜLTÜRÜN AMACı: Koru ormanı İşletmelerinin Silvikültürel Planlaması Tıraşlama İşletmesi: Bir alan üzerinde yaşlı ağaçların aynı zamanda kesilmesi

Detaylı

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi

ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÇATI KONSTRÜKSİYONLARINDA GAZBETON UYGULAMALARI Doç.Dr.Oğuz Cem Çelik İTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Statiği ve Betonarme Birimi ÖZET Donatılı gazbeton çatı panellerinin çeşitli çatı taşıyıcı sistemlerinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 01330 ADANA Sayı:B30.2.ÇKO.0.47.00.05/ 488 Tarih:19.06.2009 EMRE TAŞ ve MADENCİLİK A.Ş. TARAFINDAN GETİRİLEN 3114780 ERİŞİM NOLU VE 20068722 RUHSAT NOLU SAHADAN ALINAN BAZALT LEVHALARININ VE KÜP ÖRNEKLERİNİN MİNEROLOJİK,

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI. (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETME LABORATUVARI (2014-2015 Bahar Dönemi) BÖHME AŞINMA DENEYİ Amaç ve Genel Bilgiler: Kayaç ve beton yüzeylerinin aşındırıcı maddelerle

Detaylı

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm

YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak. (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS Yönetimine Ormancılık Perspektifinden Bakmak (Ormancılıkta Yaban Hayatına Yer Vermek) I. Bölüm YGS yönetimi; Hedef, prensipler,araçlar,gerekli şartlar ve detaylar Hedef: EtkinYGS yönetimi Prensip:

Detaylı

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR)

GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Bitki tanıma I 1 GENUS: ABİES (GÖKNARLAR) Yaklaşık 35-40 türü bulunur. Ülkemizde doğal olarak 4 türü yetişir. Herdem yeşildir. Dallar gövdeye çevrel dizilir. Kabuk gençlerde düzgün yaşlılarda çatlaklıdır.

Detaylı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı

BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı BİTKİ SU TÜKETİMİ 1. Bitkinin Su İhtiyacı Bitki, yapraklarından sürekli su kaybeder; bünyesindeki su oranını belirli seviyede tutabilmesi için kaybettiği kadar suyu kökleri vasıtasıyıla topraktan almak

Detaylı

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V

CĠSMĠN Hacmi = Sıvının SON Hacmi - Sıvının ĠLK Hacmi. Sıvıların Kaldırma Kuvveti Nelere Bağlıdır? d = V 8.SINIF KUVVET VE HAREKET ÜNİTE ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2013 KALDIRMA KUVVETİ Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetini bulmak için,n nı önce havada,sonra aynı n nı düzeneği bozmadan suda ölçeriz.daha

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUARLARINDA YAPILABİLEN ANALİZ VE TESTLER ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI Lignoselülozik Materyallerin Kimyasal Analizleri AÇIKLAMA YÖNTEM ÜNİVERSİTE

Detaylı

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir.

Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Tohumun kullanma değerini ifade eden bir diğer kavram da fidan yüzdesidir. Açık arazide normal koşullar altında ekilen 100 tohumdan yaşama yeteneğine sahip, kışı geçirebilen fidanların sayısı fidan yüzdesi

Detaylı

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1

ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI. Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMALARDA FİDAN ÜRETİM VE DİKİM ÇALIŞMALARI Prof.Dr. Ali Ömer Üçler 1 Temel Kabuller Endüstriyel ağaçlandırmalarda genellikle topraksız (çıplak köklü) fidanlar dikilmektedir (türe göre

Detaylı

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER

KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER KAVAK VE HIZLI GELİŞEN TÜRLER Populus nigra Dr. Süleyman GÜLCÜ - 2008 1 KAVAK FİDANI ÜRETİMİ VE FİDANLIK TEKNİĞİ Kavak fidanı yetiştirilmesinde en önemli konuların başında, kaliteli kavak fidanı yetiştirilmesine

Detaylı

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları

BETON* Sıkıştırılabilme Sınıfları BETON* Beton Beton, çimento, su, agrega kimyasal ya mineral katkı maddelerinin homojen olarak karıştırılmasından oluşan, başlangıçta plastik kıvamda olup, şekil rilebilen, zamanla katılaşıp sertleşerek

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ UZAYSAL VE DOLU GÖVDELİ AŞIKLARIN ÇELİK ÇATI AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ Mutlu SEÇER* ve Özgür BOZDAĞ* *Dokuz Eylül Üniv., Müh. Fak., İnşaat Müh. Böl., İzmir ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde çelik hal

Detaylı

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT)

ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) ÖLÇÜ KAPLARI OLARAK KULLANILAN ÖLÇÜ ŞĐŞELERĐNE DAĐR YÖNETMELĐK (75/107/AT) Yayımlandığı R. Gazete Tarihi: 11.04.2002 Sayı: 24723 1. Değişiklik Resmi Gazete tarih ve sayısı : 01 Haziran 2003 / 25125 2.

Detaylı

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİMLİ ARAZİLERDE TERASLAMA TEKNİĞİ BUROR HENDEKLİ TERAS BUROR ÇUKURLU SEKİ TERAS (BUROR : Bursa Orman Terası) 2009 Arazi Yetenek Sınıfları ve Bu

Detaylı

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ

3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ 3. ORMAN YOLLARININ ÖNEMİ Ormancılık faaliyetlerinin gerçekleşebilmesi için alt yapı tesisi olan orman yolları olmalıdır. Orman Yollarının Özelliği Orman yolu bir bilgisayar programı gibidir. Nasıl ki

Detaylı

Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I YOĞUNLUK SAPTANMASI

Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I YOĞUNLUK SAPTANMASI Ġnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü 321 Cevher Hazırlama Laboratuvarı I 1. GĠRĠġ YOĞUNLUK SAPTANMASI Özellikle, cevher hazırlama ve zenginleştirme aygıtlarının kapasitelerinin

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar

Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Ürün Bilgi Föyü Düzenleme 06.01.2009 Revizyon no.: 0 Identification no: 01 07 03 01 023 0 000001 Sika -Su Tutucu Bantlar Derz sızdırmazlığı için PVC esaslı Su Tutucu Bantlar Construction Ürün Tanımı Kullanım

Detaylı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI. A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE OKALİPTÜSLERİN YETİŞTİRİLMESİ OLANAKLARI ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI A. GANİ GÜLBABA Orman Yüksek Mühendisi Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü PK. 18 33401

Detaylı

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI DİYARBAKIR MERMER TOZ ARTIKLARININ TAŞ MASTİK ASFALT YAPIMINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI 1.GİRİŞ Mermer üretiminde ülkemiz dünyada önemli bir yere sahiptir. Mermer ocak işletmeciliği ve işleme

Detaylı

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim

Sıkıştırma enerjisi arttıkça optimum su muhtevası azalmakta, kuru birim hacim ağırlık artmaktadır. Optimum su muhtevasına karşılık gelen birim hacim KOMPAKSİYON KOMPAKSİYON Zeminlerin stabilizasyonu için kullanılan en ucuz yöntemdir. Sıkıştırma, zeminin kayma mukavemetini, şişme özelliğini arttırır. Ancak yeniden sıkışabilirliğini, permeabilitesini

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı TÜRKİYE ORMAN VARLIĞI Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı Yayın No. : 115 Envanter Serisi No.

Detaylı

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi

Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi FİDAN ÜRETİMİNDE BAKIM ÇALIŞMALARI Sulama Ot Mücadelesi ve Çapalama Gübreleme ve Toprak Islahı Seyreltme Gölgeleme veya Siperleme Budama Yerinde Kök Kesimi SULAMA Sulamada kullanılan suyun miktarı; toprağın

Detaylı

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02

www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 www.velle.com.tr Metal Pigment Kaplamalar hava Tel.: +90 (216) 701 24 01 Faks.: +90 (216) 701 24 02 Metal Pigment Kaplamalar Metal Pigment Kaplamalar metal yüzeylerde korozyon olarak r. Bunun ötesinde

Detaylı

Picea A. Dietr. Ladinler

Picea A. Dietr. Ladinler Picea A. Dietr. Ladinler Kuzey Yarım kürenin serin ve yağışlı bölgelerinde 40 kadar türü Ülkemizde tek bir türü (Doğu Ladini) Çin ve Japonya da 18 tür Kuzey Amerika ve Kanada da 7 tür Geniş ormanlar kurar.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529)

5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) 5-AGREGA BİRİM AĞIRLIĞI TAYİNİ (TS 3529) Deneyin Amacı: Agreganın gevşek ve sıkışık olarak işgal edeceği hacmi saptamaktır. Agreganın kap içindeki net ağırlığının kap hacmine bölünmesiyle hesaplanır ve

Detaylı

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler

Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Hava Hattı İletkenlerine Gelen Ek Yükler Enerji iletim hava hatları, ülkemiz genelinde farklı iklim şartları altında çalışmaktadır. Bu hatların projelendirilmesi sırasında elektriksel analizlerin yanı

Detaylı

Elektrikli Devrilir Tavalar

Elektrikli Devrilir Tavalar Electrolux THERMALINE otel, işyeri mutfakları, hastane, merkezi mutfaklar ve havaalanı inflight mutfaklarının ağır iş gereksinimleri için tasarlanmıştır. Ekipman serisi geniş seçenekler sunar; tek tek

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 10. Cadde No: 4 Melikgazi 38070 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 90 352 321 11 06 Faks : 90 352 321 15 69 E-Posta : kayserilab@tse.org.tr

Detaylı

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI Dünyamızda o kadar çok canlı türü var ki bu canlıları tek tek incelemek olanaksızdır. Bu yüzden bilim insanları canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmışlardır.

Detaylı

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU

www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU www.terbo.com.tr TERLEYEN BORU TOPRAK ALTI SULAMA BORUSU Tasarrufun önemi Su kaynakları bakımından çok zengin olmayan Türkiye de de suyun bütün sektörlerde tasarruflu kullanımını özendirici yeni tedbirler

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BORİK ASİTİN MADDELERİN YANICILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PROJENİN AMACI Bor madeninden elde edilen borik asitin maddelerin yanıcılığını geciktirici özelliğinin araştırılması amaçlanmaktadır. GİRİŞ Günümüzden

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER

Ağaçlandırma Tekniği (2+1) Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER Ağaçlandırma Tekniği (2+1) 2015-2016 Bahar yarıyılı Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 1 Ülkenin %27.3'si ormanlarla kaplıdır. Bu da 21.403.805 hektar ormana karşılık gelmektedir. Prof. Dr. Ali Ömer ÜÇLER 2 Ağaçlandırma

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI YAPACAK OLAN ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN UYGULAMA TEZ KONULARI EK:2 1- SİLVİKÜLTÜRÜN TEMEL ESASLARI, METOTLARI, TEDBİRLERİ, SİLVİKÜLTÜR PLANLARININ YAPIMI VE SİLVİKÜLTÜR TEKNİKLERİNİN

Detaylı

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran

Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran Üst yapı yüklerinin bir bölümü ya da tümünü zemin yüzünden daha derinlerdeki tabakalara aktaran temel derinliği/temel genişliği oranı genellikle 4'den büyük olan temel sistemleri derin temeller olarak

Detaylı

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA)

ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) ORMANCILIĞIMIZ (TOHUM-FİDAN-AĞAÇLANDIRMA) Prof. Dr. İbrahim TURNA Orman Nedir? Orman, sadece ağaç ve ağaççık toplulukları değildir. Orman canlı ve büyük bir sistemdir. Bu sistem; ağaçlar, çalılar, otlar,

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ

ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ ORMAN TRANSPORT TEKNİĞİ DERSİ Hazırlayan: Dr. Mehmet EKER 11.09.2008 Ormancılıkta Transport-M.Eker 1 Yükleme Metotları : Elle Yükleme Çapraz Yükleme Makine Gücü ile Yükleme: Taşıma Aracına Monte Edilen

Detaylı

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ

SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZU TEKNOLOJİSİ SÜT TOZLARININ TANIMI VE BİLEŞİMİ Süt tozu, yağlı ve yağsız taze sütlerin suyunun mümkün olduğu kadar uçurulması suretiyle elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür FAO ve WHO standartlarına

Detaylı

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ

EPOKSİ VE POLİÜRETAN SİSTEMLER METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ METYX TELATEKS MANİSA O.S.B. FABRİKASI ELEKTRİK TRAFO BİNASININ DURATEK ÜRÜNLERİ İLE YENİLENMESİ YAPILAN İŞLER Bina Dış Cephe Gerekli Yüzey Hazırlıklarının ve Gerekli Tamiratların Yapılması Dış Cephenin

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GIDALARIN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Gıdalara uygulanan çeşitli işlemlere ilişkin bazı hesaplamalar için, gıdaların bazı fiziksel özelliklerini yansıtan sayısal değerlere gereksinim bulunmaktadır. Gıdaların

Detaylı

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1

3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI. 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 3.KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI 05.05.2015 Dr.Salim ASLANLAR 1 KABARTILI DİRENÇ KAYNAĞI Kabartılı direnç kaynağı, seri imalat için ekonomik bir birleştirme yöntemidir. Uygulamadan yararlanılarak, çoğunlukla

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Sesin Kırınması Ses dalgalarının bir engelden ötürü doğrultu değiştirmesi olayına kırınma

Detaylı

Gaz ve hava filtresi. GF/1: Rp 1/2 - Rp 2 GF/3: DN 40 GF/4: DN 50 - DN 100 GF: DN 125 - DN 200

Gaz ve hava filtresi. GF/1: Rp 1/2 - Rp 2 GF/3: DN 40 GF/4: DN 50 - DN 100 GF: DN 125 - DN 200 Gaz ve hava filtresi GF/1: / - GF/: DN GF/: DN - DN 0 GF: DN 1 - DN 0 11.0 Printed in Germany Edition 0.1 Nr. 0 1 Teknik Gaz iç hatları için filtre, DIN ya göre yüksek toz haznesi kapasitesi ile. GF/1:

Detaylı

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU

CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU Kadıköy Sicil Ticaret : 20707 CYACUP SİYANÜRLÜ BAKIR KAPLAMA BANYOSU ARIZA TABLOSU 1. Kaplama Pürüzlü ve Koyu Kırmızı - Kahve Renkli Kaplama a) Çözeltide Karbonat konsantrasyonunun aşırı miktarda oluşu.

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Kesim İşlerinde Kullanılan Bazı Alet ve Makineler Baltalar Kesim baltaları Yarma baltaları Geniş

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMELERİ ANABİLİM DALI 1. KONU İlgi yazının ekindeki Murat Ayırkan, Fibertaş Prekast Şirketi adına imzalı dilekçede Fibertaş

Detaylı

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DÜZCE İLİNDE 1999 YILINDAKİ DEPREMLERDE YIKILAN BETONARME BİNALARDA KULLANILAN BETONUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Ercan ÖZGAN 1, Metin Mevlüt UZUNOĞLU 1, Tuncay KAP 1 tuncaykap@hotmail.com, metinuzunoglu@hotmail.com

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı