KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE"

Transkript

1 O.D.C KIZILAGAÇ (ALNUS barhata C. A. Mey) TELDIREK VE ÇIT KAZlKLARININ ÇEŞITLI METOTLARLA EMPRENYESINE ILIŞKIN ARAŞTIRMALAR IMPREGNATION STUDIES OF ALDER (Alnus barbata C.A. Mey) POLES AND FENCE POSTS BY DİFFERENT PROCESSES. Dr. Rıfat İLHAN Orman Yüksek Mühendisi Osman TAŞKIN Orman Yüksek Mühendisi. ORMANCILIK ARAŞTIRMi\ ENSTİTÜSÜ YAYINLARI Teknik Bülten Serisi No: 82 Şark Matbaası Ankara

2 ÖN SÖZ Bu araştırma Orman Başmüdürlüklerince Enstitümüz tarafından araştırılması istenen konular arasında yer almış ve Enstitü Teknik Komisyonunca Orman Mahsullerinnden Paydalanma Şubesine bir araştırma çalışması Kızılağaç, olarak verilmiştir. yurdumuzun özellikle Karadeniz yörelerinin özgül ağaçlarından birisi olup hızlı gelişme gösterir ve düzgüsel iklim koşullannda 2-3 yıl gibi _çok kısa bir süre içinde ardaklanıp çürüyerek kullanma olanaklarını erken yitirir. Araştırmanın amacı, uygulama açısından kolay ve ekonomik olan bir emprenye yönetimi saptıyarak bu ağaç türü odunun kullamş süresini uzatıp uygulayıcılara yararlar sağlamaktır. Büylece, yöresel gereksinmeler açısından büyük bir önem taşıyan köy elektrifikasyonuna gerekli olan teldirek ve tarımsal alanda bol miktarda kullanılan çit kazığı ihtiyaçlarının karşılanmasında küçümsenmeyecek yararlar sağlanmış olunacaktır. Orman Genel Müdürlüğünden talep edilen teldireğin karşılanmasına ilişkin olarak, mevcut kızılağaç ormanlarından yararlanıp, kızılağacın bu alanda ve yeni yöntemlerle değerlendirmesiyle diğer arınanlara olacak üretim dışı zorlamalara yardımcı olunarak ulusal ormancılığımıza katkılar sağlanacaktır. Araştırmanın asal çalışmaları, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Mahsullerinden PaYdalanma Şubesi Laboratuvarlarmdaki tahnit tesislerinde vazedilmiş ve alınan sonuçlar gerek karşılaştırına sağlamak ve gerekse uygulama olanaklarının saptanması açısından, Bolu- Karacasu Tahnit kunımlarında eşit koşullarda yürütülmüştür. Araştırma sonuçlannın ilgililere ve meslektaşlarımıza yararlı olmasını dilerken gerek deneme materyelinin sağlanmasında ve gerekse yürütülmesi sırasında emeği geçmiş bulunan bütün meslektaşianınıza burada teşekkürlerimizi sunmayı bir ödev sayarız. ANKARA, Mayıs 1974 Dr. Rıfat İLHAN Osman TAŞKIN -III-

3 -İÇİNDEKİLER- Sayfa ÖNSÖZ... 1 GİRİŞ... :... 1 I. ARAŞTIRMANIN AMAC I II. MEMLEKETİMİZDE YETİ'ŞEN KIZILAGAÇ TÜRLE- Rİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sistematikteki yeri... ~ Botanik özellikleri Denemelere konu olarak alınan sakallı kızılağaç (Alnus barhata C.A. Mey) in doğal yayılışı Sakallı kızılağacın anatomik yapısı (Alnus barbata) Makroskopik özellikleri Miknoskopik özellikleri Teknolojik özellikleri ve buna ilişkin olarak tüketim yerleri Odun yapısını değiştirmeden tüketim yerleri Odun yapısını değiştiren tüketim yerleıi... 7 III. AGAÇ MALZEMEYf KORUMA TEKNİGİNİN ÖNEM- Lİ YÖNLERİ Açık hava koşullarında emprenye edilmiş ağaç malzemenin kullanılmasına ilişkin ekonomik yararlar Yapılarda kullanılan ağaç malzemenin emprenye edilmesiyle sağlanan ekonomik yararlar V-

4 Sayfa 3.3 Türkiyenin enerji ve haber iletim şebekesi ve ağaç direk gereksinmesi ve bunların emprenyesine ilişkin genel bilgiler... ıo 3.3.ı Ağaç direkler Çit kazıkiarı ı Türkiye'de mevcut emprenye tesisleri ve bunlarda uygulanan emprenye yöntemleri ı Kamu sektörüne ai ttesisler Özel sektöre ait olan emprenye tesisleri ı4 IV: ARAŞTIRMA MATERYALİ VE ARAŞTIRMA METOT- LARI... ı4 4.1 Araştırma materyeli ve elde edilmesindeki esaslar ı4 4.l.ı Deneme ağaçlarının seçimi ıs 4:1.2 Teldireklerinin hazırlanması ıs Çit kazıklarının hazırlanması ıs 4.2 Araştırmada uygulanan emprenye metotları ı6 4.2.ı Kazanda basınç metodu... ı Besi suyunu çıkarma (Boucherie) metodu... ıs Basit daldırma metodu (uzun süreli Batırma Metodu) Basit difüzyon metodu Emprenye metodlannın uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlemler Emprenyeden önce yapılan işlemler Odunun anatomik yapısının incelenmesi Deneme materyelinin emprenye edilmeden önceki ağırlıklannın bulunması Deneme materyeli hacmının bulunması Deneme ma teryeli rutubetinin ölçülmesi Özgül ağırlığın saptanması Hacım yoğunluk değerinin saptanması Odunun içine alabileceği en yüksek su miktarının hesaplanması Emprenye işleminden sonra yapılan işlemler... 2S Emprenyeden sonraki ağırlıkların saptanması Absarbe edilen emprenye maddesi miktarının bulunması Emprenye maddesi nüfuz derinliğinin ölçülmesi Net kuru tuz miktarının hesaplanması Araştırmada kullanılan emprenye maddesine ait genel bilgiler...;... ~ VI-

5 Sayfa V. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE DEGERLENDİRİL- MESİ... _ Araştırma sonuçlarının değerlendirilmesinde uygulanan Matematik-İstatistik Metotlar VI. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE BUNLARA İLİ'ŞKİN AÇIKLAMALAR Kazanda basınç (Bethell) metodunun uygulanmasıla alınan sonuçlar Besi suyunu çıkarma (Boucherie) uygulanmasından alınan sonuçlar Uzun süreli batırma metodunun uygulanmasından alınan sonuçlar..., Basit difüzyoıi metodunun uygulanmasından alınan sonuçlar VII. SONUÇ VE ÖNERiLER ÖZET SUMMRY YARARLANILAN KAYNAKLAR VII-

6 TABLO LİSTESİ TABLO SAYFA 1 Kızılağaç, kavak ve ibreli ağaçların teknolojik özellikleri Yılları arasında Türkiyede teldireği ve maden direğinin ibreli ve yapraklı ağaç türlerine göre üretim miktarları (1000) II. 5 Yıllık Plan hedeflerine göre elektrik direği gereksinmesi ve üretimi ile gereksinme farkı Yılı teldireği üretim tertip tablosu Yıllar itibariyle gayrı mamul olarak yapılan teldireği satışları, Araştırma materyali ve metodlar (Methods and Material) 54 7 Bethell Metodu için deneme kayıt cetveli- (a, b) (Estimated volues of full-cell process) Besi Suyunu Çıkarma Metodu için deneme kayıt cetveli (Estimated volues of Boucherie process) Uzun Süreli Batırma Metodu için deneme kayıt cetveli (a, b) (Estimated volues of steeping process - a, b, d, d) Basit Difüzyon Metodu için deneme kayıt cetveli (a, b) (Estimated volues of simple diffusion procos - a, b,) Çeşitli yöntemlere ilişkin istatistiki sonuçların karşılaştırılması (A comparison of statistical results related to different processes) Uygulanan yöntemlere göre... 1 ma malzeme için harcanan kuru Wolmanit-CB miktarları ve bunların parasal yönden değerleri (Amount of dry W olmanit-cb used per cb meter in different processes and their costs) 62 -IX-

7 RESiM LiSTESi RESiM SAYFA 1 Kızılağaç (Alnus barbata) odunun enine kesiti 5 (Cross-section of Alnus barbat awood) 2.Kızılağaç (Ainus barbata) odununun teğetsel kesiti S (Tangential seetion of Alnus) barhata wood) 3 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldirek ve çit kazıklarının kazana konulması 17 (Preperation of material for fııll-cell process) 4 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldireklerin emprenye nüfuz derinliklerinin saptanması 17 (Deterınination of depht of penetration) 5 Bethell Metoduyla emprenye edilen teldirek ve çit emprenyeden sonra enine kesitlerinin görünüşü (Cross-section of poles and fence posts after treatment) kazıklarının 6 Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldirekleri 19 (Poles treated by Boucherie process) 7 Uzun Süreli Batırma ve Basit Difüzyon Metoduyla emprenye edilecek çit kazıklarının kabuklarının soyulması 20 (Peeling operation of fence posts before steeping and simple diffusion process) 8 Uzun Süreli Batırına Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 20 (Fence posts treated by steeping proecss) 9 Uzun Süerli Batırma Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 21 (Fence posts treated by steeping process) 10 Basit Difüzyon Metoduyla emprenye edilen çit kazıkiarı 22 (Fence posts treated by simple diffusion process) ll Bethell emtedunun uygulanmasında kızılağaç teldirek ve çit kazıklarının absorpsiyon ve hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları 29 (Relationship between voluıne and absorption of Alnus barhata poles (A 1 ) and fence posts (A 2 ) in full-cell process impregnation) -.XI- 18

8 RESiM SAYFA ıs Bethell metodunun uygulanmasında kızılağaç teldirek ve çit kazık larımn absorpsiyon ve nüfuz derinliği arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between absorption depth of penetration of Alnus barhata poles (A,) and fence posts (A 2 ) in full.cell process impregnation) Besi suyunu çıkarma metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile rutubet arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between time and moisture content of Alnus barhata poles in Boucherie process iınpregnation) Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Re}ationship between time and volume of Alnus barhata poles in Boucherie process impregnation) Besi Suyunu Çıkarma Metoduyla emprenye edilen kızılağaç teldireklerinin emprenye süresi ile direk boyları arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between time and length of poles of Alnus berbata poles in Boucherie process iınpregnation) Uzun Süreli Batırı11a Metodunun uygulanmasında kızılağaç çitkazıklarının absorpsiyon ve hacım arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları (Relationship between absorption and volume of Alnus barhata fence posts C,C 2,C,,C in steeping process iınpregnation) Uzun Süreli Batırma Metodunun uygulanmasında kızılağaç çiftkazıklarının absorpsiyon ve nüfuz derinliği arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayıları (Relationship between absorption and depht of penetration of Alnus barbatcı fence posts C,,C 2,C,,C in steeping process impregnation) Basit Difüzyon Metodunun uygulanmasında kızılağaç çitkazıklarının eınprenyesiyle absorpsiyon ve özgül ağırlık arasındaki doğrusal ilişki ve korelasyon katsayısı (Relationship between absorption mıd density of Alnus barhata fence posts D,D 2 simple dil'fus1on process impregnation) Çeşitli metodların uygulanmasıyla emprenye edilen kızılağaç teldirek ve çit kazıkiarı için harcanan kuru Wolmanit-CB miktarları (Histogram of the amount of dry Wolmanit-CB, used for Alnus barhata poles and fence posts impregnation process) XII-

9 I. ARAŞTIRMANIN AMACI Bütün Dünyada olduğu gibi Ulusumuzda da her geçen gün değer kazanan odun hammaddesi en ekonomik ve yararlı bir şekilde kullanılmalıdır. Çeşitli etkeniere karşı çok hassas olan odun, bazı kimyasal maddelerle muamele edilerek kullanış yerlerindeki dayanma süresi uzatılarak ekonomik anlamda değerlendirilmiş olur. Bu da odunun emprenye maddesini alabilme özelhklerinin yeterince bilinmesi ve amaca uygun yöntemlerin uygulanması ile sağlanabilir. Araştırmaya konu olarak seçilen kızılağaç (Alnus barbata) Doğu Karadeniz yöresinde Yaygın olarak bulunmakta ve bu lokal iklim koşullarında çok kısa bir sürede ardaklanıp çürüyerek kullanma özelliklerini yitirmektedir. Bu araştırmanın amacı, son yıllarda istemi artan teldireği ihtiyaçlarının karşılanmasında anılan ağaç türü odunun değerlendirilmesi asal ağaç türlerimize olacak aşırı istihsal zorlamalarının yükünün azaltılmasına yardımcı olmaktır. Diğer yönden, tüm ormancılık çalışmalarında, orman içi ağaçlandırmaları, mera islahı erozyon kontrolü, daimi ve geçici fidanlıklar ya. pımı, av üretme sahaları, piknik alanlarının çevrilmesi, ayrıca tarım arazisinin korunması ve sınırlandınlmasında çok miktarda çit malzemesine istem vardır (1). Bu arada yapılan çalışmalar kızılağaç odunundan teldirek ve çit kazığı olarak yararlanma olanaklarını, değişik emprenye yöntemleri uygularıj.ak suretiyle saptamak ve alınan sonuçları uygulayıcılara ileterek lokal gereksinmelerin karşılanmasında ekonomik yararlar sağlamaktadır, ı

10 II. MEMLEKETİMİZDE YETiŞEN KIZILAGAÇ TÜRLERiNE İLİŞKİN GENEL BİI~GİLER 2.1 Sistematikdeki Yeri: Angiyospermlerin Betulaceae familyası Alnus cinsinin dört ayrı türü yurdumuzda doğal olarak yetişmektedir. Bunlar kışın yapraklarını döken ağaç veya ağaçcık halinde odunsu bitkilerdir. Bazen 30 m boyda ağaç bazenele ağaçcık durumunda bulunurlar. Işık istekleri ortadır. Bazı türleri toprak istemi bakımından fazla güçlük göstermez iseler de genellikle serin ve derin toprakları severler. Nemli topraklarda ya da bataklıklarda yetişen türleri vardır. Köklerinde bulunan yumrulada havanın azotundan yararlanabildiklerinden baklagil bitkileri gibi toprağı ıslah ederler. (5). Bu cinsin halen Kuzey Yarı Küresinin mutedil zonlarında yayılmış olan takriben 30 kadar türü vardır. Bunlardan Türkiye' de doğal olarak yetişenler A. glutinosa (L.) Gaertn; A. cordiflara Ten; A. orientalis Done; A. barbata (C. A. Mey.) Lebed. türleridir. Denemelerin yürütülmesinde Yararlamlan Alnus barhata (C. A. Mey.) Ledeb. adi kızılağaca çok benzerse de ondan yapraklarının uçlarının daha sivri oluşu, alt yüzlerinde kahverengi tüy demetlerinin bulunuşu, erkek çiçek kurallarının daha uzun, dişi kozalaklarının daha büyük olmasiyle kolayca ayrılır. (ll) Botanik Özellikleri : Işık isteği orta ve donlara karşı dayamklı olan kızılağaçlar hızlı büyüme gösterirler. Gövdeler düzgün ve silindir biçiminde kabuk önceleri düzgün, sonraları uzunlamasına ya da yatay olarak yırtılmış yapraklar dallara sarmal olarak dizilmiş, kanatlar testere dişli, az olarak da düz, tüysüz, yapışkan uçları küt ya da kertiklidir. (5). Kızılağe:cm mevcudiyeti esas itibariyle toprağın su muhtevasi bakımmdan zengin hava~ın nisbi rutubetinin yüksek olmasına bağlıdır. Bu ağaçlar tamamen su altında bulunmayan fakat su hasmalarına maruz olan yerlerde, cıkarsu kenarlarınci iyi yetişir. 2.2 Denemelere konu olarak alınan Sakallı Kızılağaç (Alnus barhata C. A. Mey.) in doğal Yaydışı : Boylu düzgün gövdeli bir ağaçtır. Yapraklar yumurta ya da elips şeklindedir. Üst yüzü yapışkan değildir. Alt yüzünde ana damar ile ana 2

11 daınarların açı yaptığı yerde sık, kahverengi tüyler vardır. Bundan dolayı da kendisine sakallı kızılağaç adı verilmiştir. Bu tür Adi kızılağaca çok benzer, fakat ondan yapraklarının uçlarının daha sivri oluşu, alt yüzlerinde kahverengi tüy demetlerinin bulunuşu, erkek çiçek kurallarının daha uzun, dişi kozalaklarının daha büyük olmasıyle kolayca ayrılır. (11). Gövde kabuğu koyu renkli olan Alnus barbata serin geçirgen ve gi.içlü toprakları sever. Bazı botanikçilere göre ıneınleketiınizde en yaygın olan iki kızılağaç türü arasında bir ayrıcalığın olmadığı (Alnus barbata C. A. Mey), (Alnus glutinosa) ve diğer bazılarına göre bunların iki ayrı kızılağaç türü olduğu iddia edilmektedir. Meyer'e göre 1\Jnus barbata ayrı bir türdür, Ledebour'a göre ise Alnus barbata Alnus glutinosa'nın bir varye- tesidir. (6). Kızılağaç ıneşçerelerinin kapladığı saha memleketimiz ormanlarının genel sahasının % 1 ni oluşturur. (8). Alnus barbata Doğu Karadeniz Bölgesinde yayılış göstermektedir. (B. Kasaplıgil, 1947) tarafından yapılan tesbitiere göre Rize yöresinde bu t.ürün kapladığı koru orman sahasının ls.ooo hektan bulduğu anlaşılmaktadır. Yine aynı yazara göre Rize ve Pazar'ın sahil yörelerinde kızılağaçlar genellikle baltalık ormanları halinde ve kimi yerlerde de korular halinde bulunmaktadır. Baltalık ormanlarının % 9S ini kızılağaçlar oluşturmaktadır (S), (6) ya göre bu kızılağaç türü Trabzon dolaylarında, Meryemana ormanlarında dere içlerinde, ayrıca Şona, Yumru ve Arsen de galeri ormanları, ufak meşçereler halinde ve münferit olarak da bulunmaktadır. Rize dolaylarında kıyı çevresinde ormangülü, karayemiş ve dişbudaklada kanşık durumda baltalıklar halinde bulunur. Ayrıca Borçka'yı Hopa'ya bağlayan yolun her iki yanında geniş olarak aynı türe rasianır. Bu çalışmada yapılan tesbitiere göre (1973) Pazar kazası mülki hudutları dahilinde sahilden içe doğru tahminen 8-10 km lik bir mesafede tapulu yerlerde halk tarafından kızılağaç yetiştirilmektc ve idare müddeti 10- ls yıl olarak tutulmaktadır. Pazar İşletmesi Merkez Bölgesi olarak yılda ortalama ( tapulu alanlardan) 3SOO- SOOO m 3 kızılağaç dikili gövde hacmi elde edilmektedir. Sürmene Orman İşletmesinin kızılağaç serveti m 3 olarak görülmektedir. Amenajman planlarında verilmiş olan bu servetin tamamen yerleşme yerlerinde tapulu sahalar üzerindeki servet olarak saptandığı ilgililerce belirtilmektedir. Rize Orman İşletme Müdürlüğünün hektarlık genel saha ~ının hektar olan ormanlık sahasında, kızılağaç % S lik bir oranla 3

12 temsil edilmektedir. Bunun saha olarak karşılığı ise karışık meşçere olarak 526 hektar saf olarak 72 hektardır. 2.3 Sakallı kızılağaç (Alnus barbata. C. A. Mey) odunun anatomik yapısı: Makroskopik Özellikler : Sakallı kızılağaç odununun rengi kırmızımsı beyaz ile açık kırmızımsı kahverengi arasında değişir. Diri ve öz odunu birbirinden açık bir şekilde ayrılmamıştır. Özden kabuğa doğru gidildiğinde odun renginde bir açılma görülür. Kesimden sonra rengin parlak sarımsı kırmızıya dönmesi odunun havadaki oksijenle oksitlenmesinden dolayıdır. Daha sonra odun kuruduğunda bu renk değişmesi kaybolmaktadır. Enine kesitte traheeler çıplak gözle görülmez. Boyuna kesitte, odun hafif parlak olup, ince çizgilidir. Bu kesitte öz lekeleri kırmızı kahve renginde ve oldukça kısa çizgiler halinde bir görünüş gösterirler. Teğetsel kesitte ise, kalın olan yalancı öz ışınlarının oluşturduğu uzun, koyu renkteki mat şeritler belirgin bir şekilde gözle görülebilmektedir. Kızılağacın odunu kolayca yarılabilen, yumuşak, oldukça hafif, ve kolayca işlenilebilir. (6). Sakallı kızılağaç, düzgün gövdeli bir ağaçtır. Gövde kabuğu koyu renktedir. Genç gövde kısımlannda bu kabuk düzgün, yeşilimsi kahverenginde olup bir çok kırmızımsı mesameleri ihtiva eder Mikroskopik Özellikleri : Dağınık traheeli ağaçlar arasında yer alan bu a~::ıç türü odununun enine kesitine bakıldığında, traheelerin teker teker ya da radial grupiar halinde yıllık halka içerisinde dağılmış bulunduğu görülür. Yine enine kesit üzerinde çıplak gözle görülemiyen hakiki öz ışınları lupla dahi zor görülür. Bir çok ince öz ışınlarının yan yana gelmesiyle kenarları keskin olmıyan, çeşitli aralıklı fakat genellikle çok sayıda mürekkep öz ışınları görülür. Kalın olan bu mürekkep Yalancı öz ışınlarının yıllık halka sınırlarına rastladığı yerde, yıllık halka sınırı bariz olarak içeriye doğru girinti yapar. (Resim 1-2) Teknolojik özellikleri ve buna ilişkin olarak tüketim yerleri : Sakallı kızılağacın tarafımızdan, (1973), (2) ve (6) nın yaptıkları araştırmalarla bazı teknik özellikleri saptanmış bulunmaktadır. 4

13 Resim: 1 Resim: 2 5

14 Özellikler Tamkuru özgül ağırlık (r ) Havakurusu özgül ağırlık Hacım yoğunluk (rı ) Basınç direnci // (u='%12) Eğilrne direnci u=. %12 Dinamik eğilrne direnci u=% 12 Çekme direnci u=% 12 (I) Çekme direnci u='%12 (//) Ortalama gr/cm" gr/crn' 3 (İ. Gürsü, 1967) gr/cm" (A. Berkel) gr/crn gr/cm" (İ. Gürsu, 1967) 458 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 838 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 0.60 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 25.4 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) 591 kg/cm" (İ. Gürsu, 1967) Kızılağaç odununun saptanan bu özelliklerini diğer bazı ağaç tür lerimizin özellikleri ile karşılaştınrsak (Tablo - 1) de. görüldüğü gibi : Kızılağacın tamkuru özgül ağırlığının ( gr/crn 3 ) karakavağın (0.410 gr/cm") ve göknarınkinden (0.405 gr/cm 3 ) daha yüksek olduğu ve bunun sarıçarnın özgül ağırlığına (0.496 gr/crn 3 ) çok yakın bulunduğu saptanmış bultmulrnaktadır. Dolayısiyle bu özgül ağırlığa paralel olarak kızılağaç odununun bazı kuvvet tesirlerine karşı olan dirençleri de yüksek olacaktır. Keza, hava kurusu rutubetinde kızılağacın basınç direncinin 458 kg/cm" olmasına karşın bu karakavakta 650 kg/cm ve sarıçarnda 649 kg/cm olarak saptanmıştır. Dinamik eğilrne direnci kızılağaçta 0.60 kg/crn 2, karakavakta 0.50 kg/crn 2, göknarda 0.36 kg/cm" ve sarıçarnda 0.55 kg/cm" dir. Liflere dik yöndeki çekme direnci ise kızılağaçta 25.4 kg/cm göknarda 14 kg/cm" ve sarıçarnda ise 21.1 kg/crn 2 dir. Buraya kadar verilen çeşitli ömeklerle, kızılağaç odununun gösterdiği direncin bu üç ağaç odunlarının dirençlerinden yüksek olduğu görünmektedir. Dolayısiyle, değişik rutubet şartları altında çabuk ardaklanıp çüriyen kızılağaç odununu bir çok kullanma yerlerinde kavak, göknar ve sarıçarn gibi ve hatta onlardan daha iyi bir şekilde kullanma olanağı vereceği anlaşılmaktadır. Ancak uygun yöntemlerle kullanma yerleri için koruma önlemlerinin (ernprenyenin) yapılması en önemli husustur Kızılağaç odunu yapısını değiştirmeden tüketim yerleri : Bundan önceki bölümde açıkladığımız gibi kızılağaç odunu olduk

15 ça dayanıklı ve elastiktir. Ayrıca odunu temiz ve kolay işlenir, kolay yarılır. Yine bu odunu cilalamak ve yağlı boya ile boyamakta çok kolaydır. Bu odunun başlıca mahsuru değişik hava koşullarına maruz kaldığında çabuk ardaklanması ve dolayısiyle çürümesidir. Araştırmanın amacı, kızılağaç odununun bu mahsurlu tarafını ortadan kaldırıp, onun kullanma yerlerinde bu düşünceden ari bir şekilde tüketilmesi olanaklarını geliştirmektcdir. Kızılağaç odununun kullanılma yerleri Ormancılık Araştırma Enstitüsü Orman Mahsullerinden Paydalanma Şubesince yapılan bir araştırma ile (6) geniş bir şekilde anlatılmış bulunulmaktadır. Burada konu genel hatlariyle belirtilmeğe çalışılmıştır. şöylece Kızılağaç odununun yapısını değiştirmeden tüketim yerleri başlıca sıralanılabilir; İnşaat kerestesi, kaplamalık, ambalaj sanayiinde, döğer tahtası, çadır kazığı, tırpan sapı, çeyiz sandığı, yayık tahtası, hamur ve çamaşır teknesi, iplik makarası, A.B.D. mobilya sanayinde, (yemek odası, yatak odası ve masif olarak mutfak takımları) kullanılmaktadır. Ayrıca kızılağaç odunu Doğu Karadeniz Bölgesinde geniş bir şekilde yakacak odunu olarak kullanılmaktadır. Fırıncılar bol alev veren bu odunu tercih etmektedirler Odunun yapısını değiştiren tüketim yerleri : Kızılağaç odununun, kağıt hamuru yapımında kullanılması (nötr - yarı kimyevi sülfit metodu) bu yolla imal edilen kağıt hamuru, bilhassa ambalaj kutuları, beyaz kağıt, dayanıklı olan oluklu levhalar üretiminde kullanılmaktadır. Oluldu levhalar imali için kullanılan kızılağaç odunu beyaz kağıt imali için kullanıldığında % randıman vermektedir. Kızılağaç odunundan sülfit, sülfat ve soda metodlariyle de kağıt hamuru imal edilmektedir. Son iki metodla elde edilen randıman % 50 dir. Ayrıca A.B.D. soğuk soda metoduyla kağıt hamuru elde edilmektedir, ki buradaki randıman % 75 civarındadır. Yine kızılağaç odunu bazı meşe türü odunlariyle karıştırılarak A.B.D. liflevhası yapımında kullanılmıştır. (6). Bundan başka kızılağaç odununun kabuğu (Alnus glutinosa) boya maddesi imalinde kullanılmaktadır. 7

16 HI. AGAÇ MALZEMEYi KORUMA TEKNİGİNİN ÖNEMLİ YÖN LERİ Ağaç malzemenin dayanıklığına tesir eden etkenleri şöylece sıralıyabiliriz : 1. Biyolojik Faktörler 2. Fiziki» 3. Mekaniki» 4. Kimyasal» Biyolojik faktörler yaşıyan canlı organizmalardır. Bunlar odunu ya doğrudan doğruya besin maddesi olarak kullanırlar ya da onu bozuşturarak içinde kendi gelişmeleri için bir barınak Yaparlar. Ağaç malzeme dış hava koşullarında özellikle biyolojik faktörlerin etkilerine maruz kalır. Yapıların iç kısımlarında, kuru yerlerde, su ve deniz içinde teredo ve limnoria gibi zarar yapan hayvanların bulunma dığı ortamlarda SOO yıl gibi uzun bir süre dayanmaktadır. (3). Fiziki faktörlerin başında hiç kuşkusuz ısı faktörü gelmektedir. Yüksek ısıda, odunun yanarak yok olması günlük hayatımııda her an vuku bulmaktadır, ve büyük zararlara sebep olmaktadır. Diğer bir fiziki faktör ise rutubettir. Bu faktör ağaç malzemenin diğer faktörlere karşı olan dayanıklılığını etkilediğinden büyük bir önem taşır. Mekaniki faktörler ise odunu herhangi bir kuvvet, basınç, sürtünme ile aşınma, çarpma v.s. gibi mekaniki tesirlerle hasara uğramasına sebebiyet veren faktörlerdir. Kimyasal faktörlere gelince, bunların başında, odunun metal, asit ve bazı kimyasal maddeler ile teması halinde meydana gelen reaksiyonlar sonucunda hasıl olan zararlan oluşturan faktörlerdir (9). Yukarıda sıraladığımız etkeniere karşı her ağaç türü kendine özgü bir dayanma gücü gösterir. Buna değgin ağaç türleri dayanıklıhk bakımından bazı sınıflara ayrılırlar. Bu günkü teknik olanaklarla ağaç malzemeyi emprenye etmek suretiyle anılan faktörlere karşı dayanıklılığını uzun bir süre gerçekleştirmek mümkündür. Ancak, dayanmanın araştırılması bakımından emprenye yöntemlerinde ekonomik açıdan belli bir sınır tanımak uygun görülmektedir. Burada amaç, daima ekonomik yararların üstünde olacak bir koruma önleminden kaçınmak olmalıdır. Bir çok eşya ve maddenin faydalı olma ömrü modaya bağlı bir husustur. Şartların ve zevklerin değişmesi ile bu durum son zamanlarda daha çok 8

17 etkilenir bir hal almıştır. Ancak ev, direkt, travers ve benzeri yapıt ya da elemanların kaç yıl süre içinde demade olacağı da kesinlikle belirtilemez. Genellikle SS - 65 yıllık bir süre, kullanılan materyelin, konstrüksiyon tipinin ve yatırımların arnortise edilmesi bakımından esas alınmaktadır. Bu süreyi, ekonomik açıdan yararlı kullanma silresi olarak nitelernek yerinde olur. Bu durumun aksi de bazı hallerde meydana gelebilir. Örneğin açık hava şartlnrına karşı hassas ve çabuk çürüyen ağaç türleri odunlannın kullanılması veya yalnız diri odunun yer alması ile ekonomik kullanış süresi kısalmış olmaktadır. Böylece benzer malzemenin açık hava koşullarında değil yapıların iç bölümlerinde kullanılması ve hafif bir koruma yönteminin uygulanması ile ekonomik kullanış süresi daha iyi bir şekilde sağlanabilir. Sonuç olarak, odunun teknolojik özelliklerine göre kullanılması ve ona uygun koruma önlemlerinin saptanması ile en yüksek ekonomik yarar sağlanmış olunur. 3.1 Açık hava koşullarında emprenye edilmiş ağaç malzemenin kullanılmasına ilişkin ekonomik yararlar,hiç kuşkusuz açık hava koşullarında koruma önlemleri alınmış olan ağaç malzemeyi kullanmak, ;koruma önlemleri alınmamış olan malzerneye oranla daha ekonomiktir. Odun korunmasının ekonomik analizlerini yapabilmek için, empren Yeli ve emprenyesiz ağaç malzemenin dayanma süreleri arasında karşılaştırma yapmak konuya açıklık getirecektir. Kuş_kusuZ, emprenyeli ağaç malzeme için emprenye giderleri ile konstrüksiyon genel giderlerini dikkate alıncık gereklidir. Diğer bakımdan bu karşılaştırmayı demir, çelik ve çimento malzeme ile, emprenye edilmiş ya da edilmemiş ağaç malzeme arasında da yaparak, ekonomik açıdan önemli sonuçlara gitmek de olanaklıdır. Burada yapılacak olan analizierin özelliği, doğal olarak dayanıklı olmıyan ağaç türlerinin emprenyeli olarak kullanılmaları halinde, ne gibi yararların sağlanabileceği ve kullanılmalanndaki emniyetin ne düzeyde guvenilir olabileceğini vermesi bakımından önem taşımasıdır. Yirminci yüzyıl emprenye tekniği bize çeşitli Yöntemlerin uygulanmasına olanak vermektedir. Kuşkusuz en ekonomik ve yararlı olan emprenye yöntemi, en ucuz ve gerçekleştirilmesi en kolay yoldan uygulanabilen yöntemdir. Emprenye ile, doğal olarak 2-4 yıl gibi kısa bir süre içinde ardaklamp çürüyen bir odunu yıl gibi uzun bir süreye çıkarmak olası"

18 lığı vardır. Konu Dünyanın bir çok ülkesinde denenmiş ve alınan sonuçlar açıklanmıştır. Özellikle doğal olarak dayanıklı olmayan ağaç türü odunlannın emprenye edilerek dayanma sürelerinin uzatılınası büyük önem taşımaktadır. Araştırmamıza konu olarak seçilen kızılağaç odunu da böyle bir özellik göstermektedir. Nitekim (3) kızılağacı az dayanıklı ağaçlar kategorisinde göstermiş bulunmaktadır. 3.2 Yapılarda kullanılan ağaç malzemenin emprenye edilmesiyle sağlarum ekonomik yararlar : Yapılarda kullamlan ağaç malzemenin emprenyesine ilişkin ekonomik hususlar daha değişik ve karmaşık bir durum gösterirler. Binanın tabanından tavanına kadar oluşan zararların durumu (cinsi ve miktarı) değişiktir. Özellikle yapılarda kullamlan ağaç malzemenin tümünü emprenye etmek gerekli değildir. Açık hava etkisinde kalan ya da böcek ve mantar zararlarına açık olan taban, tavan ve çatı konstrüksiyonlarında emprenye işlemlerinin yapılmasına gereksinme vardır. Diğer taraftan emprenye için harcanması gereken miktar genel yatırım giderlerinin % 2 sini geçmemelidir. (9). Ancak yörelerin özellikleri (iklim, mantar, böcek ve termit zararları) saptanarak gerekli koruyucu önlemlerin alınması ekonomik açıdan önemli bulunmaktadır. Tahrip faktörünün daha şiddetli bulunduğu yerlerde, daha etkili ölan madde ve yöntemler, bu faktörün daha az şiddetli olduğu hallerde ise, daha hafif ve fakat yeterli koruyucu önlemlerin alınması gerekir. Odun korunmasında genel bir kural; emprenye giderlerinin az olması değil, fakat ekonomik ve uzun süre etkili olmasiyle en iyi sonucun sağlanması esasını ön görür. Korumanın derecesi aşağıdaki üç ana faktör ile belirlenebilir. a) Odun yüzüne tatbik edilen koruyucu madde miktarı (gr/m'). b) Belirli bir süre içerisinde ulaşılabilir nüfüz derinliği (mm). c) Eşit bir şekilde odun içerisine emprenye maddesinin istenen miktarda dağılması (kg/m"). (Suda çözünen emprenye maddelerinde net kuru tuz miktarı kg/m 3 olarak). 3.3 Türkiye'nin enerji ve haber iletim şebekesi ve,a_ğaç direkt gereksinmesi ve bunların emprenyesine ilişkin genel bilgiler : Ağaç direkler: Ağaç direkler, gerek haberleşmede ve gerekse enerji dağıtım şebekesinde günümüze kadar kullanıla gelmiştir. lo

19 Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaygın bir kullanış alanı bulunan ağaç direkler çabuk ardaklanıp çürüdüğünden yerlerini demir ve beton direklere bırakmış ise de son yıllarda geliştirilen emprenye metod ve tekniğiyle yeniden eski önemini kazanmış bulunmaktadır. Ağaç direkler özellikle alçak gerilim şebekelerinin yapımında ekonomik ve kolay bir şekilde kullanılmaktadırlar. Bu günedek yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar ağaç direğin zayıf akımda, orta ve alçak gerilirnde ekonomik ve teknolojik yönden en uygun olduğunu ortaya koymuş bulunmaktadır. Ağaç direk Ierin kullanılması, çoğu kez, bir ülkenin iklim, engebe, orman serveti ve taşıma giderlerine önemli ölçüde bağlıdır. Haberleşme şebekelerinde, telefon ve telgraf hatlarının yapımında küçük boylardaki ağaç direkler kolay ve geniş bir tüketim alanını oluştururlar. Araştırmamızda ele aldığımız kızılağaç teldirekleri özellikle son.yıllarda kırsal alanlarda hızla gelişen köy elektrifikasyonu yönünden düşünülmüş ve bu ağaç türü odununun anılan sahalarda teldireği olarak değerlendirilmesi açısından çalışmaya konu edilmiştir. Ağaç direkierin kullanılmasında genel olarak aşağıdaki yararlar sağlanır: - Fiat ucuzluğu (özellikle ormanca zengin ülkelerde) - Hafifl1k (transport giderleri düşüktür) - Taşımacia emniyet (Taşımada özel tedbirler almayan gereksinme göstermez). - Montaj ve demontaj giderleri düşüktür. - Tırmanma kolaydır. - ELastikiyeti yüksektir (odun özelliğinden dolayı) - İzolasyon derecesi yüksektir (Hattın elektriksel emniyeti açısından çok önemli bir özelliktir) - Güzergah görünüşüne uygunluk (Ağaç direk geçtiği yerin doğal güzelliğini bozmaz ve çevre ile uyum halindedir.) (YSE, 1970). P.T.T. Genel Müdürlüğü (1972), den alınan bilgilere göre halen km lik haberleşme şebekesinde 1 km de ortalama 20 direkt olmak üzere adet direk bulunmaktadır. Bir yıl içerisinde, yatırım, bakım, arıza onarımı.uzak mesafe abone hatlarında ortalama adet dolayında teldireği gereksinmesi bulunmaktadır. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında km telgraf, telefon hattının yapıını programlanmıştır. Gerçekleşmesi halinde sadece yatırımlar için adet ert1prenyeli teldireğe gereksinme vardır. ll

20 Diğer yönden TEK in yıllık teldireği ihtiyacı da adet olarak saptanmış bulunmaktadır. Bunun karşılığı ise ma lük bir hammadde demektir. yapılan TürkiYe yılları arasında Teldirek ve Maden direği olarak üretim (Tablo - 2,4) de verilmiştir. Ayrıca, (EİE, 1968) Türkiye'nin elektrik, makine, cihaz ve malzeme ihtiyacının genel etüdü adlı yazısına göre yılları arası İkinci Beş Yıllık Plan dönemindeki direk gereksinmesini (Tablo - 3 de görüldüğü gibi belirtmektedir. Tabloya göre köy elektrifikasyonunda tamamen ağaç direk kullanıldığında üretim ve tüketim farkının m 3 olduğu anlaşılır. Farkın büyüklüğü orman ürünlerine olan gereksinmenirr önemini kamtlarken, emprenye işlemleriyle, şebekelerde kullamlan ağaç teldireklerinde alınması gereken koruma önlemlerine özel bir önem verilmesinin gereğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu açığın kapatılması için ithal edilen teldireklere ödenen para oldukça yüksek değerlere ulaşmaktadır. Emprenye işlerine ilişkin girişimlerin hızlandmiması gerek memleket ormancılığı ve gerekse ulusal ekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer yönden Yıllara göre gayri mamul olarak yapılan satışlar (Tablo - S) görüldüğü gibidir Çit kazıklan: Yurdumuzda arınancılık çalışmalarından orman içi ağaçlandırmaları, orman bakımı, mer'a islahı ve erozyon kontrolü, daimi ve geçici fidanlıklar yapımı, yamk arınan sahalan ile gerek normal olarak gençleştirmeye alınan, gerekse reçine üretiminde tensile alınan son periyot sahalarının korunması ve mesire yerleri tesisi gibi hizmetlerin görülmesi sırasında, ayrıca tarım arazisinin korunması ve sınırlandırılması açısından bol miktarda çitlere ve çit malzerneye gereksinme vardır (1). Yukarıda sıraladığımız tüketim alanlarına av üretme sahalarının çevrilmesi, üzüm bağlarında kullamlan kazıklar v.b. gibi tüketim sahalarını da katabiliriz. A.B.D. de, Virginia Eyaletindeki çiftçiler her yıl için 10 milyonun üstünde çit malzeme tüketmektedirler. Emprenye edilmiş ve iyi inşa edilmiş çitler yıl gibi süre dayanabilirler. Emprenyesiz olarak sahaya dikilen çit malzemenin değiştirilmesi ve yerlerine Yenilerinin konulması için çitlere ödenen para ve işçilik giderleri büyük miktarlara ulaşmaktadır. Yapılan harcamalar uygulanan emprenye yöntemine ve ağaç türüne göre değişiklik gösterir. Örneğin, bazı ağaç türü odunla- 12

ORMANCILIKTA TRANSPORT

ORMANCILIKTA TRANSPORT K.T.Ü. ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ORMANCILIKTA TRANSPORT DERS NOTLARI Prof. Dr. H. Hulusi ACAR Trabzon 2004 ÖNSÖZ Ormancılıkta transport işleri bölmeden çıkarma ve uzak nakliyat aşamalarının

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN DEPOLARINDAKİ TOMRUKLARDA ÜRETİMDEN KAYNAKLANAN FİZİKSEL ZARARLARIN BELİRLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yaşar ERMİŞ

Detaylı

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI

ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI ORMAN İDARESİ VE PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM DERS NOTLARI Ankara-Nisan 2012 ORMAN ENVANTERİ GİRİŞ Amenajman Planlarının hazırlanması, bilindiği üzere iki aşamada olmaktadır. Bunlardan

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ARTVİN YÖRESİNDEKİ BÖLMEDEN ÇIKARMA ÇALIŞMALARININ ORMAN TOPRAĞININ BAZI ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KULLANIM FONKSİYONLARINA GÖRE ORMAN YOLLARININ PLANLANMASI VE TASARIMI ÜZERİNE İNCELEMELER KANLICA DEVLET ORMAN İŞLETMESİ ÖRNEĞİ Or. Müh.

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DAĞLIK ARAZİDEKİ LADİN MEŞCERELERİNDE FARKLI BÖLMEDEN ÇIKARMA YÖNTEMLERİNİN ÇEVRESEL AÇIDAN İRDELENMESİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI

AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI II.TÜRKİYE DE AĞAÇLANDIRMANIN BAŞLANGICI AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ VE ÖZEL AĞAÇLANDIRMA MEVZUATI A. AĞAÇLANDIRMANIN TARİHÇESİ: I. DÜNYADA İLK AĞAÇLANDIRMALAR: Ağaçlandırma çalışmalarının tarihi XIV. yüzyılın ikinci yarısına uzanmaktadır. 1368

Detaylı

ÖNSÖZ. ThermoWood, tescilli bir markadır ve sadece Uluslararası ThermoWood Derneği nin üyeleri tarafından kullanılabilir.

ÖNSÖZ. ThermoWood, tescilli bir markadır ve sadece Uluslararası ThermoWood Derneği nin üyeleri tarafından kullanılabilir. ÖNSÖZ Önsöz Bu el kitabı, Uluslararası ThermoWood Derneği (International Thermowood Association - ITWA) üyeleri tarafından hazırlanmıştır. Yeni ürün ve üretim metotları çeşitli pazarlara girdiğinde, bilgi

Detaylı

NOVA Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş

NOVA Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş NOVA Orman Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş ThermoWood El Kitabı ÖNSÖZ Bu el kitabı Nova Orman Ürünleri San. Tic. A.Ş. tarafından THERMOWOOD (ısıl işlem) hakkında sizleri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Detaylı

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ

KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ KATI ATIK YÖNETİMİ YASAL DÜZENLEMELER VE SİNOP ÖRNEĞİ MEHMET YENİÇERİOĞLU Şehir ve Bölge Plancısı 26 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 I. BÖLÜM... 6 I. KATI ATIK YÖNETİMİ... 6 I.1. TÜRKİYE DE KATI ATIK YÖNETİMİNDEKİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI

İSTANBUL TİCARET ODASI İSTANBUL TİCARET ODASI ÇAY SEKTÖR PROFİL ARAŞTIRMASI HAZIRLAYAN HİLAL USTA İSTATİSTİK ŞUBESİ 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa No I. ÇAYIN TANIMI, KAPSAMI VE TARİHÇESİ 1) Çay ın Tanımı ve Kapsamı 3 2) Çay

Detaylı

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK KÜLTÜREL BAKIM ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı

Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU. Süs Bitkileri Sektörü. Yatırım. El Kitabı Bu proje AB tarafından desteklenmektedir This project is funded by the EU Yatırım Süs Bitkileri Sektörü El Kitabı önsöz Ülkemizde dış mekan süs bitkileri üretiminde ve satışında başta Marmara, Ege ve

Detaylı

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU

FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ. Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU FINDIK YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Prof. Dr. Turan KARADENĠZ Prof. Dr. S. Zeki BOSTAN Prof. Dr. Celal TUNCER Doç. Dr. Ceyhan TARAKÇIOĞLU ORDU-2008 1 . BaĢkanlığı Bilimsel Yayınlar Serisi Yayın No: 1 Yazarlarla YazıĢma

Detaylı

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ

AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ ARITMA ÇAMURLARI 850CK0101 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI

ORMANCILIKTA YABAN HAYATI ORMANCILIKTA YABAN HAYATI DERS NOTU PROF.DR. İDRİS OĞURLU ISPARTA-2004 ÖNSÖZ Fakültemizde verilmekte olan Ormancılıkta Yaban Hayatı ve Yaban Hayatı Amenajmanı derslerinde öğrencilerimize yardımcı olmak

Detaylı

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI

FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI FİDANLIK KURULUŞUNA VE ÇALIŞMALARINA AİT TEMEL ESASLAR VE FİDAN, TOHUM ÜRETİMİ VE AĞAÇ ISLAHI ÇALIŞMALARI 1-GİRİŞ: Belirli bir amaç doğrultusunda, daha sonra başka yerlere dikilmek üzere, ihtiyaç duyulan

Detaylı

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON

DOKTORA TEZİ. Orm. Yük. Müh. Yılmaz TÜRK NİSAN 2011 TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMANCILIKTA ENDÜSTRİYEL ODUN HAMMADDESİNİN TARIM TRAKTÖRLERİYLE BÖLMEDEN ÇIKARILMASINDA SÜRÜTME ŞERİTLERİ AĞININ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak

Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak 6. TOPRAK MÜHENDİSLİĞİ 6.1 Orman Yolları Yapımında Toprak Mühendisliği Doğru yol yapımı, doğru yerin tespit edilmesiyle mümkündür. Sürekli kullanılacak orman yollarının, yapım ve bakım masraflarının minimize

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SOĞAN DEPOSUNDA KULLANILAN BİR HAVALANDIRMA SİSTEMİNİN PROJELENDİRİLMESİ Hakan MUTLU YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM MAKİNALARI ANABİLİM DALI Danışman: Prof.Dr.

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI

DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİM PLANLAMASININ MOBİLYA SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Hasan YILMAZ 0730201011

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU

SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU SULAMA ARAÇ YÖNTEM ve ORGANİZASYONU Bahri ÇEVİK 1 Cevat KIRDA 1 Süleyman SAYIN 2 Özet Ülkemizde havzalar arası su taşınması gibi pahalı yatırım ve teknolojilere gerek olmadan sulanabilecek toplam tarım

Detaylı

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır.

TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON ÖZELLİKLERİ Kıvam, taze betonun en belirgin özelliği olup aşağıda verilen metotlara göre sınıflandırılır. TAZE BETON KIVAM SINIFLARI - TS EN 206-1 SERTLEŞMİŞ BETON ÖZELLİKLERİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI

KARAYOLU YOL ÜST YAPISI CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KARAYOLU YOL ÜST YAPISI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ YRD.DOÇ.DR. AHMET ŞENOL SİVAS, 2010 1 KARAYOLUNUN TARİHÇESİ İlk Yollar

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BAHÇECİLİK ÇELİKLE ÜRETİM ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ HAVAİ ENERJİ HATLARI 522EE0131 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı