Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : , , , ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 2012-03-22. Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : 1094430, 1028357, 1033221, 1031056, 1025157"

Transkript

1 Orthoxylene 99% 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Orthoxylene 99% Malzeme : , , , , EC-No.Kayıt numarası Kimyasal Ġsmi CAS-No. Endeks-No. Legal Entity Kayıt numarası Chevron Phillips Chemicals International NV Pre-registered ġirket : Specialty Chemicals Six Pines Drive The Woodlands, TX Lokal : Chevron Phillips Chemicals International N.V. Brusselsesteenweg 355 B-3090 Overijse Belgium Acil durum telefonu: MSDS Requests: (800) Technical Information: (832) Responsible Party: Product Safety Group Sağlık: (Kuzey Amerika) (Uluslararası) Nakliye: North America: CHEMTREC or ASIA: EUROPE: BIG (phone) or (telefax) Chemcare Asia: Tel: Mob: Fax: South America SOS-Cotec Inside Brazil: Outside Brazil: Sorumlu bölüm : Ürün Güvenliği ve Toksikoloji Grubu Elektronik posta adresi : Web sitesi : MSDS Numarası: /18

2 2. TEHLĠKELERĠN TANITIMI Maddenin veya karıģımın sınıflandırması Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) Alev alabilir sıvılar, Kategori 3 H226: Alev alabilir sıvı ve buhar Akut toksisite, Kategori 4 H332: Solunması zararlıdır. Akut toksisite, Kategori 4 H312: Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Deri tahriģi, Kategori 2 H315: Deri tahriģine neden olur. Göz tahriģi, Kategori 2 H319: Ciddi derecede göz tahriģine neden olur. Spesifik hedef organ sistemik zehirlilik - H335: tek maruz kalma, Kategori 3 Solunum tahriģine neden olabilir. Aspirasyon tehlikesi, Kategori 1 H304: Yutulur ve hava boģluklarına girerse öldürücü olabilir. Sınıflandırması (EEC/67/548, 1999/45/EC) Alevlenebilir R10: Alevlenir. Zararlı R65: Zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R20/21: Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. TahriĢ edici R36/37/38: Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriģ edicidir. Etiket elemanları Etiketleme (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) Tehlike piktogramları : Sinyal Kelime : Tehlike Tehlike Açıklamaları : H226 Alev alabilir sıvı ve buhar H304 Yutulur ve hava boģluklarına girerse öldürücü olabilir. H312 Cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. H315 Deri tahriģine neden olur. H319 Ciddi derecede göz tahriģine neden olur. H332 Solunması zararlıdır. H335 Solunum tahriģine neden olabilir. Önlem Açıklamaları : Önlem: P210 P261 Müdahele: Isı/ kıvılcım/ açık alevden/ ıcak yüzeylerden uzak tutunuz. -Sigara içilmez. Toz/is/gaz/buhar/spreyini solumaktan kaçınınız. MSDS Numarası: /18

3 P301 + P310 YUTULMASI HALĠNDE: Hemen ZEHĠR MERKEZĠ veya doktora baģvurunuz. P303 + P361 + P353 DERĠYE BULAMIġSA (ya da saça): Hemen tüm bulaģmıģ giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. P331 KusturMAyınız. P370 + P378 Yagın halinde: Yangını söndürmek için kum, kuru kimyasal veya alkole dayanıklı köpük kullanınız. Tehlikeli bileģenler etiket üzerinde belirtilmelidir: ĠÇERĠĞE ĠLĠġKĠN YAPI/BĠLGĠLER EĢanlamlıları : O-Xylene Benzene, 1,2-Dimethyl- Molekül formülü : C8H10 KarıĢımlar Zararlı bileģenler Kimyasal Ġsmi CAS-No. EINECS-No Sınıflandırması (EEC/67/548) R10 Xn; R20/21 Xi; R38 Xn; R65 Xi; R36-R37 Sınıflandırması (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT)) STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H332 Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Asp. Tox. 1; H304 Konsantrasyon [wt%] EC-No.Kayıt numarası Kimyasal Ġsmi CAS-No. EINECS-No Kayıt numarası Chevron Phillips Chemicals International NV Pre-registered Bu bölümdeki R cümlelerinin tüm metni için 16. Bölüme bakınız. Bu bölümde adı geçen H-Bildirimleri tüm metni için 16.Bölüme bakınız. 4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ Genel öneri : Tehlikeli bölgenin dıģına çıkartınız. Doktorunuza baģvurduğunuzda bu güvenlik veri çizelgesini gösteriniz. Zehirlenme belirtileri ancak birkaç saat sonra ortaya çıkabilir. Kazazedeyi tek baģına bırakmayınız. MSDS Numarası: /18

4 Solunması halinde : Temiz havaya çıkartınız. Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora baģvurunuz. Semptomlar devam ederse doktora baģvurunuz. Deriyle teması halinde : Deri tahriģi devam ederse doktora baģvurunuz. Deriye bulaģmıģsa, suyla iyice yıkayınız. Giyisilere bulaģmıģsa, giyisileri çıkartınız. Gözle teması halinde : Gözlere hemen bol miktarda su tutunuz. Kontakt lensleri çıkarınız. Zarar görmemiģ gözü koruyunuz. Gözlerinizi yıkarken açık tutunuz. Göz yanması devam ederse, bir uzmana baģvurunuz. Yutulması halinde : Solunum borusunu açık tutunuz. KusturMAyınız. Süt veya alkollü içecekler vermeyiniz. Bilinçsiz bir kiģiye asla ağızdan herhangi birģey vermeyiniz. Yaralıyı hemen hastaneye kaldırın. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ Parlama noktası : 32 C (32 C) Metod: Tag kapalı kap Kendiliğinden tutuģma sıcaklığı Uygun yangın söndürme aracı Uygun olamayan söndürme maddeleri Yangın söndürme sırasında oluģabilecek spesifik zararlar Yangın söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar : Uygun veri yoktur : Kuru kimyasal. Karbon dioksit (CO2). Alkole karģı dirençli köpük. : Yüksek hacimli su jeti. : Yangın söndürme sularının lağıma veya su borularına karıģmasını önleyiniz. : Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız. Ek bilgi : KirlenmiĢ yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiģ yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır. Herhangi bir yangın durumunda güvenlik nedeniyle, kutular, kapalı bir yerde ayrıca saklanmalıdır. Tam kapalı kapları soğutmak için su püskürtücü kullanınız. Yangın ve patlamaya karģı koruma : Çıplak aleve veya akkor halindeki materyallerin üzerine püskürtmeyiniz. Statik elektrik desarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(statik elektrik desarjı organik buharların tutuģmasına neden olabilir). Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuģmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Tehlikeli ayrıģma ürünleri : Karbon oksitler. MSDS Numarası: /18

5 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERĠ KiĢisel tedbirler : KiĢisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Ġyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. TutuĢmaya neden olabilecek herģeyi yok ediniz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Buhar birikimi patlayıcı yoğunluğa ulaģabilir, dikkatli olunuz. Buhar zemine yakın yerlerde birikebilir. Çevresel tedbirler : Ürünün kanalizasyona karıģmamasına dikkat ediniz. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Maddenin nehire, göle veya lağıma karıģması halinde gerekli mercilere baģvurunuz. Temizlik için metodlar : Dökülenleri, yanıcı olmayan emici maddelerle( kum, toprak, diatome toprak veya 'vermisülit' le) toplayıp, yerel/ulusal kurallara uygun olarak atık kaplarına koyunuz.(bakınız bölüm 13). 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA TaĢıma Dikkatli kullanılmasını sağlayınız Yangın ve patlamaya karģı korunması tavsiye edilir : Aerosol oluģumundan sakınınız. Tozu/buharı solumayınız. Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin. Göz ve cilt ile temasından sakının. KiĢisel korunma için 8. bölüme bakınız. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. ÇalıĢma ortamında yeterli hava değiģimi ve/veya egsozu olmalıdır. Kap basınç altında olabilir, dikkatlice açınız. Lokal ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz. Elektrostatik yük birikebilir ve malzeme kullanılırken tehlikeli bir durum oluģturabilir. Bu tehlikeyi en aza indirmek için, elektrik toprak bağlantısı ve topraklama gerekebilir ancak bunlar tek baģına yeterli olmayabilir. Elektrostatik yük ve/veya yanıcı atmosfer oluģturma ve biriktirme olasılığı taģıyan tüm iģlemleri (depo ve konteyner doldurma, püskürterek doldurma, depo temizleme, örnek alma, kalibrasyon, anahtar yükleme, filtreleme, karıģtırma, çalkalama ve vidanjör iģlemleri dahil) inceleyin ve uygun azaltıcı prosedürleri uygulayın. Daha fazla bilgi için, OSHA Standardı 29 CFR "Yanıcı ve TutuĢabilir Sıvılar"; Ulusal Yangından Korunma Kurumu (NFPA 77), "Önerilen Statik Elektrik Uygulamaları"; ve/veya Amerikan Petrol Enstitüsünün (API) Önerdiği Uygulamalar 2003, "Statik Akım, Yıldırım ve Kaçak Akımlardan Kaynaklanan TutuĢmalara KarĢı Korunma" belgelerine baģvurun. : Çıplak aleve veya akkor halindeki materyallerin üzerine püskürtmeyiniz. Statik elektrik desarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(statik elektrik desarjı organik buharların tutuģmasına neden olabilir). Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuģmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Sigara içilmez. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmıģ yerlerde saklayınız. Açılan kaplar, dökülmeyi MSDS Numarası: /18

6 önlemek için dikkatli bir Ģekilde kapatılmalı ve dik tutulmalıdır. Etiketteki önlemleri dikkate alınız. Elektrik donanımları ve aletleri teknolojik emniyet standartlarına uygun olmalıdır. 8. MARUZĠYET KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUMA ÇalıĢma alanı kontrol parametreleri ile bileģenler LT Komponentai Pagrindas, bazė Vertė Kontrolės parametrai Pastaba LT OEL IPRD 50 ppm, 200 mg/m3 O, LT OEL TPRD 100 ppm, 450 mg/m3 O, Cumene LT OEL IPRD 25 ppm, 120 mg/m3 O, LT OEL TPRD 35 ppm, 170 mg/m3 O, O Oksiduojanti LU Composants Base Valeur Paramètres de Note contrôle LU OEL TWA 50 ppm, 221 mg/m3 Peau, LU OEL STEL 100 ppm, 442 mg/m3 Peau, Cumene LU OEL TWA 20 ppm, 100 mg/m3 Peau, LU OEL STEL 50 ppm, 250 mg/m3 Peau, Peau Une pénétration cutanée s'ajoutant à l'inhalation réglementée est possible LV Sastāvdaļas Bāze Vērtība Pārvaldības parametri Piezīme LV OEL AER 8 st 50 ppm, 221 mg/m3 Āda, LV OEL AER īslaicīgā 100 ppm, 442 mg/m3 Āda, Cumene LV OEL AER 8 st 20 ppm, 100 mg/m3 Āda, LV OEL AER īslaicīgā 50 ppm, 250 mg/m3 Āda, Āda Āda MT Ingredients Basis Value Control parameters Note MT OEL TWA 50 ppm, 221 mg/m3 Skin, MT OEL STEL 100 ppm, 442 mg/m3 Skin, Cumene MT OEL TWA 20 ppm, 100 mg/m3 Skin, MT OEL STEL 50 ppm, 250 mg/m3 Skin, Skin A skin notation assigned to the OEL identifies the possibility of significant uptake through the skin. NL Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking Cumene NL MAC TGG-8 uur 100 mg/m3 H, NL MAC TGG-15 min 250 mg/m3 H, H Huidopname NO Komponenter Grunnlag Verdi Kontrollparametere Nota NO OEL TWA 25 ppm, 108 mg/m3 H, Cumene NO OEL TWA 25 ppm, 125 mg/m3 H, H En del av stoffene kan i stor grad trenge gjennom huden selv om denne er uskadet, og således tas opp i kroppen. PL Składniki Podstawa Wartość Parametry dotyczące kontroli Cumene PL NDS NDS 100 mg/m3 PL NDS NDSch 250 mg/m3 Uwaga PT Componentes Bases Valor Parâmetros de Nota controlo PT OEL VLE-MP 100 ppm, (1), A4, IBE, PT OEL VLE_CD 150 ppm, (1), A4, IBE, PT OEL VLE-MP 100 ppm, (1), A4, IBE, PT OEL VLE_CD 150 ppm, (1), A4, IBE, Cumene PT OEL VLE-MP 50 ppm, (1), (1) Abrangido por legislação nacional específica ou por legislação comunitária não transposta A4 IBE Agentes não classificáveis como carcinogénicos no Honem Identifica substâncias para as quais existem índices de exposição biológicos. Estes podem ser de dois tipos: IBE A referentes a pesticidas inibidores da acetilcolinesterase e IBE M indutores de metahemoglobina. MSDS Numarası: /18

7 RO Componente Bază Valoare Parametri de control Notă Cumene RO OEL TWA 20 ppm, 100 mg/m3 RO OEL STEL 30 ppm, 150 mg/m3 SE Beståndsdelar Grundval Värde Kontrollparametrar Anmärkning SE AFS NGV 50 ppm, 200 mg/m3 H, SE AFS KTV 100 ppm, 450 mg/m3 H, SE AFS NGV 50 ppm, 200 mg/m3 H, SE AFS KTV 100 ppm, 450 mg/m3 H, Cumene SE AFS NGV 25 ppm, 120 mg/m3 H, SE AFS KTV 35 ppm, 170 mg/m3 H, H Ämnet kan lätt upptas genom huden. SI Komponente Osnova Vrednost Parametri nadzora Pripomba SI OEL MV 50 ppm, 221 mg/m3 K, EU, BAT, Cumene SI OEL MV 20 ppm, 100 mg/m3 K, EU, BAT Biološka mejna vrednost - določena je biološka mejna vrednost, ki pomeni opozorilno raven nevarne kemične snovi in njenih metabolitov v tkivih, telesnih tekočinah ali izdihanem zraku, ne glede na to, ali je nevarna kemična snov vnesena v organizem z vdihavanjem, zaužitjem ali skozi kožo EU European Union - mejna vednost določena na ravni Evropske unije K Lastnost lažjega prehajanja snovi v organizem skozi kožo SK Súčasti Podstata Hodnota Kontrolné parametre Poznámka SK OEL NPEL 50 ppm, 221 mg/m3 K, SK OEL CEIL 442 mg/m3 K, Cumene SK OEL NPEL 20 ppm, 100 mg/m3 K, SK OEL CEIL 250 mg/m3 K, K Znamená, ze faktor môže byt' l'ahko absorbovaný kožou. Niektoré faktory, ktoré l'ahko prenikajú kožou, môžu spôsobovat' až smrtel'né otravy, éasto bez varovných príznakov (napr. anilín, nitrobenzén, nitroglykol, fenoly a pod.). Pri látkach s významným prienikom cez kožu, éi už v podobe kvapalín alebo pár, je osobitne dôležité zabránit' kožnému kontaktu. AT Inhaltsstoffe Basis Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter AT OEL TMW 50 ppm, 221 mg/m3 H, AT OEL KZW 100 ppm, 442 mg/m3 H, AT OEL TMW 50 ppm, 221 mg/m3 H, AT OEL KZW 100 ppm, 442 mg/m3 H, Cumene AT OEL TMW 20 ppm, 100 mg/m3 H, AT OEL KZW 20 ppm, 250 mg/m3 H, H Besondere Gefahr der Hautresorption BE Bestanddelen Basis Waarde Controleparameters Opmerking BE OEL TGG 8 hr 50 ppm, 221 mg/m3 D, BE OEL TGG 15 min 100 ppm, 442 mg/m3 D, Cumene BE OEL TGG 8 hr 20 ppm, 100 mg/m3 D, BE OEL TGG 15 min 50 ppm, 250 mg/m3 D, D Opname van het agens via de huid, de slijmvliezen of de ogen vormt een belangrijk deel van de totale blootstelling. Deze opname kan het gevolg zijn van zowel direct contact als zijn aanwezigheid in de lucht. BG Компоненти Основа Стойност Параметри на Бележка контрол BG OEL TWA 221 mg/m3 -, BG OEL STEL 442 mg/m3 -, Cumene BG OEL TWA 100 mg/m3 -, BG OEL STEL 250 mg/m3 -, - Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност CH Inhaltsstoffe Basis Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter Cumene CH SUVA MAK-wert 50 ppm, 245 mg/m3 H, C, CH SUVA STEL 200 ppm, 980 mg/m3 H, C, C H Eine Schädigung der Leibesfrucht braucht bei Einhaltung des MAK-Wertes nicht befürchtet zu werden. Vergiftung durch Hautresorption möglich; Bei Stoffen, welche die Haut leicht zu durchdringen vermögen, kann durch die zusätzliche Hautresorption die innere Belastung wesentlich höher werden als bei alleiniger Aufnahme durch die Atemwege. CY Σπζηαηηθά Βάζε Τηκή Παξάκεηξνη ειέγρνπ Σεκείωζε TWA 50 ppm, 221 mg/m3 STEL 100 ppm, 442 mg/m3 MSDS Numarası: /18

8 Cumene TWA 20 ppm, 100 mg/m3 STEL 50 ppm, 250 mg/m3 CZ Složky Základ Hodnota Kontrolní parametry Poznámka CZ OEL PEL 200 mg/m3 D, CZ OEL NPK-P 400 mg/m3 D, Cumene CZ OEL PEL 100 mg/m3 D, CZ OEL NPK-P 250 mg/m3 D, D Při expozici se významně uplatňuje pronikání látky kůží DE Inhaltsstoffe Basis Wert Zu überwachende Bemerkung Parameter DE TRGS 900 AGW 100 ppm, 440 mg/m3 DFG, EU, H, DE TRGS 900 AGW 200 mg/m3 Gruppen-AGW, AGS, Cumene DE TRGS 900 AGW 20 ppm, 100 mg/m3 EU, H, Y, AGS Ausschuss für Gefahrstoffe DFG Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission) EU Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.) Gruppen-AGW Gruppengrenzwert für Kohlenwasserstoff-Lösemittelgemische H Y Hautresorptiv Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden DK Komponenter Basis Værdi Kontrolparametre Note DK OEL GV 25 ppm, 109 mg/m3 H, E, DK OEL GV 25 ppm, 109 mg/m3 H, E, Cumene DK OEL GV 20 ppm, 100 mg/m3 H, E, E At stoffet har en EF-grænseværdi H Betyder, at stoffet kan optages gennem huden. EE Komponendid, osad Alused Väärtus Kontrolliparameetrid Märkused EE OEL Piirnorm 50 ppm, 221 mg/m3 A, EE OEL Lühiajalise kokkupuute piirnorm 100 ppm, 442 mg/m3 A, EE OEL Piirnorm 50 ppm, 221 mg/m3 A, EE OEL Lühiajalise kokkupuute piirnorm 100 ppm, 442 mg/m3 A, Cumene EE OEL Piirnorm 20 ppm, 100 mg/m3 A, EE OEL Lühiajalise kokkupuute piirnorm 50 ppm, 250 mg/m3 A, A Naha kaudu kergesti absorbeeruvad ained ES Componentes Base Valor Parámetros de control Nota ES VLA VLA-ED 50 ppm, 221 mg/m3 vía dérmica, VLB, VLI, ES VLA VLA-EC 100 ppm, 442 mg/m3 vía dérmica, VLB, VLI, Cumene ES VLA VLA-ED 20 ppm, 100 mg/m3 vía dérmica, VLI, ES VLA VLA-EC 50 ppm, 250 mg/m3 vía dérmica, VLI, vía dérmica Vía dérmica VLB Agente químico que tiene Valor Límite Biológico específico en este documento. VLI Agente químico que tiene establecido un valor límite indicativo por la UE. FI Aineosat Peruste Arvo Valvontaa koskevat Nota muuttujat FI OEL HTP-arvot 8h 50 ppm, 220 mg/m3 iho, FI OEL HTP-arvot 15 min 100 ppm, 440 mg/m3 iho, FI OEL HTP-arvot 8h 50 ppm, 220 mg/m3 iho, FI OEL HTP-arvot 15 min 100 ppm, 440 mg/m3 iho, Cumene FI OEL HTP-arvot 8h 20 ppm, 100 mg/m3 iho, FI OEL HTP-arvot 15 min 50 ppm, 250 mg/m3 iho, iho Ihon läpi imeytyvien aineiden elimistöön joutuvia määriä ja elimistöön joutuneesta aineesta aiheutuvaa vaaraa ei voida näin ollen arvioida pelkästään ilmapitoisuuksien avulla.tämän vuoksi näiden aineiden HTP-arvojen yhteyteen on huomautussarakkeeseen otettu ihon läpi imeytymisen osoittamiseksi merkintä 'iho'. Monet aineet, varsinkin voimakkaat hapot tai emäkset, voivat aiheuttaa iholle jouduttuaan ihon ärsyyntymistä tai syöpymistä. FR Composants Base Valeur Paramètres de Note contrôle FR VLE VME 50 ppm, 221 mg/m3 *, zwart/vet, FR VLE VLCT (VLE) 100 ppm, 442 mg/m3 *, zwart/vet, Cumene FR VLE VME 20 ppm, 100 mg/m3 *, zwart/vet, FR VLE VLCT (VLE) 50 ppm, 250 mg/m3 *, zwart/vet, MSDS Numarası: /18

9 * Risque de pénétration percutanée zwart/vet Valeurs limites réglementaires contraingnantes GB Ingredients Basis Value Control parameters Note Cumene GB EH40 TWA 25 ppm, 125 mg/m3 Sk, GB EH40 STEL 50 ppm, 250 mg/m3 Sk, Sk Can be absorbed through skin. The assigned substances are those for which there are concerns that dermal absorption will lead to systemic toxicity. GR Σπζηαηηθά Βάζε Τηκή Παξάκεηξνη ειέγρνπ Σεκείωζε GR OEL TWA 100 ppm, 435 mg/m3 Δ, GR OEL STEL 150 ppm, 650 mg/m3 Δ, GR OEL TWA 100 ppm, 435 mg/m3 Δ, GR OEL STEL 150 ppm, 650 mg/m3 Δ, Cumene GR OEL TWA 50 ppm, 245 mg/m3 Δ, GR OEL STEL 75 ppm, 370 mg/m3 Δ, Δ Η έλδεημε 'δέξκα' (Δ), ε νπνία επηζεκαίλεη νξηζκέλνπο ρεκηθνύο παξάγνληεο ηνπ πίλαθα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ππνλνεί ηελ πηζαλή ζπκβνιή ζηελ ζπλνιηθή έθζεζε ηνπ εξγαδόκελνπ θαη ηεο πνζόηεηαο απηώλ ηωλ ρεκηθώλ παξαγόληωλ πνπ απνξξνθάηαη δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο θαηά ηελ άκεζε επαθή καδί ηνπο. HU Komponensek Bázis Érték Ellenőrzési Megjegyzés paraméterek HU OEL AK-érték 221 mg/m3 b, EU3, HU OEL CK-érték 442 mg/m3 b, EU3, Cumene HU OEL AK-érték 100 mg/m3 b, EU3, i, HU OEL CK-érték 250 mg/m3 b, EU3, i, b Bőrön át is felszívódik. Az ÁK-értékek a veszélyes anyagoknak ezt a tulajdonságát, illetve az ebből származó expozíciót csak a levegőben megengedett koncentrációjuk mértékének megfelelően veszik figyelembe EU3 2000/39/EK irányelvben közölt érték i Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat) IE Ingredients Basis Value Control parameters Note IE OEL OELV - 8 hrs (TWA) 50 ppm, 221 mg/m3 Sk, IOELV, IE OEL OELV - 15 min (STEL) 100 ppm, 442 mg/m3 Sk, IOELV, Cumene IE OEL OELV - 8 hrs (TWA) 20 ppm, 100 mg/m3 Sk, IOELV, IE OEL OELV - 15 min (STEL) 50 ppm, 250 mg/m3 Sk, IOELV, IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Value Sk Substances which have the capacity to penetrate intact skin when they come in contact with it, and be absorbed into the body IT Componenti Base Valore Parametri di controllo Nota IT OEL TWA 50 ppm, 221 mg/m3 Pelle, IT OEL STEL 100 ppm, 442 mg/m3 Pelle, Cumene IT OEL TWA 20 ppm, 100 mg/m3 Pelle, IT OEL STEL 50 ppm, 250 mg/m3 Pelle, Pelle La notazione 'Pelle' attribuita ai valori limite di esposizione indica possibilità di assorbimento significa tivo attraverso la pelle. RO Biological exposure indices Numele substanţei Nr. CAS Parametri de control Timp de prelevare a probei Adus la zi acid metilhipuric: 3 g/l (urină) SfârĢit schimb SK Názov látky Č. CAS Kontrolné parametre Doba odberu vzorky kyselina metylhippurová: mg/l (moč) koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny xylén: 1,5 mg/l (Krv) koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny xylén: 14.2 µmol.l-1 (Krv) koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny Aktualizácia MSDS Numarası: /18

10 CH kyselina metylhippurová: µmol.l-1 (moč) kyselina metylhippurová: 1250 mg/g kreatinínu (moč) kyselina metylhippurová: 700 µmol/mmol kreatinínu (moč) koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny koniec vystavenia alebo pracovnej zmeny Stoffname CAS-Nr. Zu überwachende Parameter Probennahmezeit punkt Xylol: 1,5 mg/l (Blut) Expositionsende, bzw. Schichtende Methyl-Hippursäure: 1.5 g/g Expositionsende, Kreatinin (Urin) bzw. Schichtendebei Langzeitexpositio n: nach mehreren vorangegangene n Schichten Methyl-Hippursäure: 874 Expositionsende, µmol/mmol Kreatinin (Urin) bzw. Schichtendebei Langzeitexpositio n: nach mehreren vorangegangene n Schichten Xylol: 14.1 µmol/l (Blut) Expositionsende, bzw. Schichtende Cumene Phenyl-2-propanol: 50 mg/g Expositionsende, Kreatinin (Urin) bzw. Schichtende DE 2-Phenyl-2-propanol: 41.5 µmol/mmol Kreatinin (Urin) Expositionsende, bzw. Schichtende Stoffname CAS-Nr. Zu überwachende Parameter Probennahmezeit punkt Xylol: 1,5 mg/l (Blut) Expositionsende, bzw. Schichtende Methylhippur(Tolur-)säure: 2 g/l Expositionsende, (Urin) bzw. Schichtende Cumene iso-propylbenzol: 2 mg/l (Blut) Expositionsende, bzw. Schichtende 2-Phenyl-2-propanol: 50 mg/g Expositionsende, Kreatinin (Blut) bzw. Schichtende HU Az anyag megnevezése CAS szám Ellenőrzési paraméterek Mintavétel időpontja Stand Stand Korszerűsítés metil-hippursavak: 1500 mg/g kreatinin (vizeletben) metil-hippursavak: 860 mikromol/mmol kreatinin (kerekített értékek) (vizeletben) muszak után muszak után Mühendislik ölçütleri Havadan nakledilen madde miktarının, maruz kalma standartlarının/sınırlarının altında tutulması için uygun havalandırma sağlanmalıdır. Mühendislik denetimlerini tasarlarken ve kiģisel koruyucu ekipmanları seçerken bu maddenin olası tehlikelerini (bkz. Bölüm 2), ilgili maruziyet sınırlarını, iģ faaliyetlerini ve çalıģma yerindeki diğer maddeleri dikkate alın. Mühendislik denetimleri veya iģ uygulamaları bu maddenin zarar verici düzeylerine maruz kalmayı engellemek için yeterli değilse, aģağıda sıralanan kiģisel koruyucu ekipmanlar önerilir. Koruma genelde sadece sınırlı bir süre boyunca veya belirli Ģartlar altında sağlandığından, kullanıcı ekipmanla birlikte verilen tüm talimatları ve sınırlamaları okumalı ve anlamalıdır. MSDS Numarası: /18

11 KiĢisel koruyucu ekipmanlar Solunumun korunması : Normal atmosfer basıncı koģullarında, kullanılan havalandırma veya baģka mühendislik uygulamaları hacimce minimum %19,5 oksijen içeriği sağlamadığı sürece NIOSH onaylı hava beslemeli maske takın. Bu malzeme ile çalıģırken, havadan karıģan maddelere zararlı olabilecek derecede maruz kalma olasılığı olduğunda NIOSH onaylı bir maske takın. Örneğin: Organik Buharlar Ġçin Hava Filtreli Maske. Kontrol dıģı serbest kalma olasılığı varsa, maruz kalma düzeyleri bilinmiyorsa veya hava temizleme filtrelerinin yeterli korumayı sağlayamadığı durumlarda pozitif basınçlı solunum cihazı kullanın. Ellerin korunması : Belli bir iģ ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danıģılmalıdır. Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aģınma ve temas süresi gibi özel kullanım Ģartlarını da göze alınız. Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiģtirilmelidir. Gözlerin korunması : Gözleri yıkamak için saf su ĢiĢesi. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Deri ve vücudun korunması : Tehlikeli maddenin çeģidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de iģyeri koģullarına göre uygun vücut koruması seçiniz. Uygun giyininiz:. Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi. ÇalıĢanlar antistatik ayakkabılar giymelidir. Hijyen ölçütleri : Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin. Kullanım sırasında sigara içmeyin. ÇalıĢmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi Görünüm Form Maddenin hali Renk Koku Güvenlik bilgileri : Sıvı : Sıvı : renksiz : keskin kokulu, Tatlı Parlama noktası : 32 C (32 C) Metod: Tag kapalı kap TutuĢma sıcaklığı : 463 C (463 C) Alt patlama limiti Üst patlama limiti : 0,9 %(V) : 6,7 %(V) Oksitleyici özellikler Kendiliğinden tutuģma : hayır : Uygun veri yoktur MSDS Numarası: /18

12 sıcaklığı Molekül formülü : C8H10 Molekül ağırlığı ph Akma noktası Kaynama noktası/kaynama ölçeği (aralığı) Buhar basıncı Bağıl yoğunluk Su çözünürlüğü Ayrılma katsayısı: n- oktanol/su Viskozite, dinamik : 106,18 g/mol : Uygulanmaz : Uygun veri yoktur : 144 C (144 C) tahmin edilen : 0,26 PSI : 0,8755, 25 C(25 C) : 170,5 MG/L nin 25 C (25 C) Ihmal edilebilir : log POW: 3,12 : 0,76 mpa.s nin 25 C (25 C) Rölatif buhar yoğunluğu : 3,7 (Hava=1.0) BuharlaĢma oranı : 1 Uçucu madde yüzdesi : > 99 % Diğer bilgiler Ġletkenlik : < 50 psm nin 20 C 10. KARARLILIK VE TEPKENLĠK Kimyasal stabilite : Bu malzeme, normal ortam ve beklenen depolama altında istikrarlı kabul ediliyor ve sıcaklık ve basınç Ģartları taģıma. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı Kaçınılması gereken koģullar : Isı, alevler, yangın ve yakıcı maddeler. Kaçınılması gereken materyaller Diğer veriler : Klorat, nitrat, peroksit vb. gibi oksijen ve güçlü oksitlendirici ajanlarla reaksiyona girebilir. : Belirtildiği Ģekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. 11. TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER MSDS Numarası: /18

13 Akut oral toksisite : LD50: mg/kg Cinsi: sıçan Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50: 27,124 mg/l Maruziyet zamanı: 4 h Cinsi: sıçan Test atmosferi: buhar Akut dermal toksisite : Akut zehirlilik tahmini: mg/kg Metod: DönüĢtürülmüĢ akut zehirlilik noktası tahmini LD50: mg/kg Cinsi: tavģan Orthoxylene 99% Deri tahriģi Orthoxylene 99% Göz tahriģi Hassasiyet : Cildi tahriģ eder. : Göz tahriģi Gözleri tahriģ eder. : Hassasiyete neden olmaz. genellikle insanlar üzerindeki kanıtlara dayalıdır. Mükerrer doz zehirlenmesi : Cinsi: sıçan Uygulama ġekli: Solunum Doz: 0, 3500 ppm Maruziyet zamanı: 6 wk Gözlemlenebilir en düģük etki sınırı: 3500 ppm Kansere neden olabilirlik : Cinsi: sıçan Doz: 0, 250, 500 mg/kg Maruziyet zamanı: 103 wks Maruziyet sayısı: 5 d/wk Notlar: Karsinojenisite kanıtı yoktur Cinsi: fare Doz: 0, 500, 1000 mg/kg Maruziyet zamanı: 103 wks Maruziyet sayısı: 5 d/wk Notlar: Karsinojenisite kanıtı yoktur Teratojenisite (geliģimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Cinsi: sıçan Uygulama ġekli: Solunum MSDS Numarası: /18

14 Doz: 0, 100, 500, 1000, 2000 ppm Maruziyet sayısı: 6 h/d, 7 d/wk Test periyodu: GD 6-20 NOAEL Teratogenicity: 100 ppm NOAEL Maternal: 500 ppm Orthoxylene 99% Teneffüs yoluyla zehirlilik CMR etkileri : Yutulur ve hava boģluklarına girerse öldürücü olabilir. Maddeler insanda soluma yoluyla zehirlenme tehlikesine yol açtığı için insanda soluma zehirlenme tehlikesine yol açar olarak bilinmeli veya varsayılmalıdır. : Kansere neden olabilirlik: Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir kanserojen etki göstermemiģtir. Mutagenlik: Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde mutajenik etkiler göstermedi. Teratojenisite (geliģimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. Üreme sistemi için zehirli: Üremeye toksik değildir Orthoxylene 99% Ek bilgi : TLV değeri üzerindeki konsantrasyonlar, narkotik etkiler yaratabilir. Çok miktarda maruz kalınması durumunda basağrısı, baģ dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi semptomlar görülebilir. Çözücüler derideki yağ oranını azaltabilir. 12. EKOLOJĠK BĠLGĠLER Balıklar için zehirlilik derecesi : LC50: 7,6 mg/l Maruziyet zamanı: 96 h Cinsi: Salmo gairdneri (GökkuĢağı alabalığı) Daphnia ve diğer suda yaģayan omurgasızlara zehirliliği. : EC50: 1 mg/l Maruziyet zamanı: 24 h Cinsi: Daphnia magna (Defne) Metod: OECD Test Klavuzu 202 Yosunlar için zehirli : EC50: 4,2 mg/l Maruziyet zamanı: 8 Days Cinsi: Selenastrum capricornutum (alg) statik test Analitik gözlem: evet Eliminasyon bilgisi (dayanıklılık ve degradabilite) MSDS Numarası: /18

15 Biyoakümülasyon : Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 29 Organizmalarda kaydadeğer Ģekilde birikim yapmaz. Biyodegrabilite Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Biyolojik olarak bozunması beklenmektedir : Sudaki yaģam için zehirlidir. 13. BERTARAF ETME BĠLGĠLERĠ Bu MSDS'de sunulan bilgiler sadece nakliye edildiği Ģekliyle ürüne özgüdür. Maddeyi amacına uygun olarak kulanın veya mümkünse geri dönüģümünü sağlayın. Bu maddenin atılması gerekirse, madde RCRA (40 CFR 261) veyadiğer Eyalet düzeyindeki ve yerel yönetmelikler uyarınca, US EPA tarafından tanımlanmıģ olan tehlikeli atık kriterlerini karģılayabilir. Doğru bir belirleme yapmak için fiziksel özelliklerin ölçülmesi ve düzenlenmiģ bileģenlerin incelenmesi gerekebilir. Bu madde tehlikeli atık olarak sınıflandırılmıģsa, federal yasa gereği bir lisanslı tehlikeli atık tesisinde bertaraf edilmelidir. Ürün Kirli paket : Madde su borularına, lağıma veya toprağa karıģmamalıdır. Göletleri, havuzları, suyollarını veya kanalları kimyasal veya kullanılmıģ kaplarla kirletmeyiniz. Lisanslı bir atık iģleme Ģirketine gönderiniz. : Arta kalanların içlerini boģaltınız. KullanılmamıĢ ürün olarak imha ediniz. BoĢalan kapları tekrar kullanmayınız. BoĢ varili yakmayınız veya kesmek için ıģık kaynaklı veya kıvılcım yaratan kesici aletler kullanmayınız. 14. TAġIMACILIK BĠLGĠSĠ Burada gösterilen, nakliye açıklamaları yalnızca yığın halindeki taşımalar için geçerlidir ve yığın olmayan ambalajların taşınması için uygun değildir (mevzuat tanımına bakın). Ġlave nakliye açıklama gereksinimleri (ör. teknik ad veya adlar, vb.) için araç ve miktara özel uygun yerel veya uluslararası Tehlikeli Maddeler Yönetmeliklerine baģvurun. Ancak, burada gösterilen bilgiler her zaman maddeye ait nakliye konģimentosundaki açıklamayla uyuģmayabilir. Maddenin yanma noktaları, MSDS ve konģimento arasında küçük farklılıklar gösterebilir. US DOT (UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION) UN1307, XYLENES, 3, III, RQ (O-XYLENE) IMO / IMDG (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS) UN1307, XYLENES, 3, III, (32 C), MARINE POLLUTANT, (O-XYLENE), RQ (O-XYLENE) IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION) UN1307, XYLENES, 3, III ADR (AGREEMENT ON DANGEROUS GOODS BY ROAD (EUROPE)) UN1307, XYLENES, 3, III RID (REGULATIONS CONCERNING THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS (EUROPE)) MSDS Numarası: /18

Drispac (Regular and Superlo ) Polymer

Drispac (Regular and Superlo ) Polymer BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Ürün hakkında bilgi Ticari ismi : Malzeme : 1016803, 1016806 Şirket : Drilling Specialties Company 10001 Six Pines Drive The Woodlands, TX 77380

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

Sodium Methyl Mercaptide

Sodium Methyl Mercaptide BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve Ģirket / iģ sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ticari ismi : Malzeme : 1114147, 1114146, 1114145, 1065936, 1066239, 1030037, 1029154, 1029192, 1034903 ġirket

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.1 Yeni düzenleme tarihi

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.1 Yeni düzenleme tarihi BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1116560, 1115084, 1115083 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP 10001 Six Pines Drive

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

K-Resin KR01 Styrene-Butadiene Copolymer

K-Resin KR01 Styrene-Butadiene Copolymer BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ticari ismi : Malzeme : 1075488, 1076902, 1020931, 1017034, 1020721, 1021128, 1021325, 1021324, 1021323, 1021322,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7631-95-0 231-551-7 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sunol 70 EO Yağda su, Emülsiyonu EO Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

2. TEHLĠKELERĠN TANITIMI

2. TEHLĠKELERĠN TANITIMI SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 08.08.2012 Basım Tarihi 31.07.2013 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

: GUM-EX 400 ML D/F/NL/I/GR

: GUM-EX 400 ML D/F/NL/I/GR 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 40000032 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61589 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Basım Tarihi 22.10.2010 16.12.2009 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ

Basım Tarihi 22.10.2010 16.12.2009 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Versiyon 1 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Türk Ürün hakkında bilgi Ürünün ticari ismi Tavsiye edilen kullanım şekli: Kırmızı penetratif sıvı, floresan Şirket: Chemetall

Detaylı

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.2 Yeni düzenleme tarihi

Kaçıncı düzenleme olduğu 1.2 Yeni düzenleme tarihi BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1079863, 1080486, 1079705 Kullanmak : Sentetik Kayganlaştırıcılar Şirket : Chevron Phillips

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

Ardrox 9 PR 5 Aerosol

Ardrox 9 PR 5 Aerosol 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Türk Ürün hakkında bilgi Ürünün ticari ismi Tavsiye edilen kullanım şekli: Temizlik maddesi Şirket: Chemetall GmbH Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Bluegip 20 SL Bitki gelişim düzenleyicisi, SL (Çözünen Konsantre)

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 13.04.2012 Basım Tarihi 31.07.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 13.04.2012 Basım Tarihi 31.07. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 13.04.2012 Basım Tarihi 31.07.2013 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

: INNOMAT 10L D/PL/F/I/TR

: INNOMAT 10L D/PL/F/I/TR 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61424 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAG 1571

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre SAG 1571 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Köpürmeyi önleyici madde ġirket : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE - 51368

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer

K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : K-Resin KR03 Styrene-Butadiene Copolymer Malzeme : 1116152,

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası Precipitation Buffer (N3) YılıkithalatmiktarıbirtonunaltındaolduğundanveyaREACHMadde23uyarınca

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Exzum 450 EC Fungusit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası PROTEINASE K (20MG/ML)5X1.25ML

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft* TLC textile softener

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft* TLC textile softener 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Yalnızca endüstriyel kullanım içindir. Şirket : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude

Detaylı

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 04.09.2012 Basım Tarihi 05.09.2012

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 04.09.2012 Basım Tarihi 05.09.2012 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 64565 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

2. TEHLĠKELERĠN TANITIMI

2. TEHLĠKELERĠN TANITIMI SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 16.05.2012 Basım Tarihi 07.11.2013 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre RTV 8001

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre RTV 8001 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Silikon katalizörü karışımı Şirket : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude V7 DE -

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Efdal Isofosat 48 SL Herbisit, SL Üretici Firma Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Kimarsol Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Fungusit Islanabilir Toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 23.03.2016 23.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Fenos Nematosit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

K-Resin XK40 Styrene-Butadiene Copolymer

K-Resin XK40 Styrene-Butadiene Copolymer K-Resin XK40 Styrene-Butadiene Copolymer BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : K-Resin XK40 Styrene-Butadiene Copolymer Malzeme : 1116753,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

: NATURAL CLEANER VINEGAR 1L WEST

: NATURAL CLEANER VINEGAR 1L WEST 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61043 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61 1. ÜRÜN ve ġġrket TANITIMI Ürün Adı : Voltaj 48 SC Kullanım Amacı : Larvasit Kimyasal Grubu : Benzoylphenylurea Ruhsat Sahibi : Hazar Çevre Sağlığı Hiz. Ticaret Yılmaz HASGÜL Adres : İnönü Cad. No:550/B

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Presumptive Phenolphthalein Blood Test Kit Ürün Kodu CB8126 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık

Detaylı

: CREAM CLEANER NO 6 LEMON WEST

: CREAM CLEANER NO 6 LEMON WEST 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61151 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft SRS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft SRS 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Tekstil kaplaması Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Roksan-M Herbisit Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt a.m.

Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt a.m. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Türk Ürün hakkında bilgi Ürünün ticari ismi Tavsiye edilen kullanım şekli: Renk verici madde Şirket: Chemetall GmbH Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

1. KĠMYASAL MADDENĠN/PREPARATIN VE ġġrketġn/üstlenenġn KĠMLĠKLERĠ 1.1 Ürün tanıtıcıları Ürün ismi : Beeswax

1. KĠMYASAL MADDENĠN/PREPARATIN VE ġġrketġn/üstlenenġn KĠMLĠKLERĠ 1.1 Ürün tanıtıcıları Ürün ismi : Beeswax SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Revize Edildiği Tarih 17.03.2011 Basım Tarihi 01.08.2013 1. KĠMYASAL MADDENĠN/PREPARATIN VE ġġrketġn/üstlenenġn

Detaylı

Hazirlanma Tarihi 16-May-2011 Revize Edildiği Tarih 16-May-2011 Revizyon numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

Hazirlanma Tarihi 16-May-2011 Revize Edildiği Tarih 16-May-2011 Revizyon numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Hazirlanma Tarihi 16-May-2011 Revizyon numarası 1 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün ismi Eşanlamlıları Tavsiye edilen kullanım şekli Bilgi bulunmamaktadir. Laboratuar kimyasalları

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 06.09.2016 06.09.2016 Versiyon

Detaylı

: TAWIP 10 L D/PL/F/I/TR

: TAWIP 10 L D/PL/F/I/TR 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61558 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.09.2016 02.09.2016 Versiyon

Detaylı

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34

Cas No Kimyasal Maddeler % Konsantrasyon Sınıf R ibareleri 64-17-5 Ethanol %15-30 F R 11 7173-51-5 Dideclydimethylammonıum chlorıde <%1 C R 22,R 34 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Yayın Tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR ALCOHOL 100 Ürün Tanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

: PK. PS PK Pigment black rb25kg

: PK. PS PK Pigment black rb25kg Malzeme numarası 1172829 Sayfa Page 1 of 9 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün adı Malzeme numarası : 1172829 Ticari ismi : Kayıt numarası : 01-2119457599-19-xxxx Madde adı : 68186-94-7

Detaylı

WCP712 Aerosol. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre. Versiyon: Basım Tarihi

WCP712 Aerosol. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre. Versiyon: Basım Tarihi 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Türk Ürün hakkında bilgi Ürünün ticari ismi Tavsiye edilen kullanım şekli: Katkı maddesi Şirket: Chemetall GmbH Trakehner Strasse 3 60487 Frankfurt

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 07.09.2016 07.09.2016 Versiyon

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

Güvenlik Veri Belgesi

Güvenlik Veri Belgesi Güvenlik Veri Belgesi (KONSEYYÖNETMELİĞİ(AB)No453/2010'auygunolarak) Ürüntanımlayıcı BÖLÜM 1:Maddenin/karışımınveşirketin/girişimintanımlanması Ürünadı REACHkayıtnumarası STRIP TB, IC PROTONV1 SOLNS1 Uygulanamaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Maco M-45 WP Fungusit, Islanabilir toz formülasyon Tarkim

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı