Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam"

Transkript

1

2 Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Total eklem artroplastisi uygulanan hastalarda cinsel yaflam Uzm. Dr. Gökhan Çakmak Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Erektil fonksiyon fizyolojik, hormonal, nörolojik, vasküler ve kavernozal fonksiyonlar n birlikte iflleyifliyle oluflur. Bu fonksiyonlar n ve yaflam kalitesinin bozulmas sonucunda erektil disfonksiyon geliflebilir. Geliflmifl ülkelerde yaflam süresinin uzamas yla beraber hormonal, nörojenik ve vasküler yafllanmaya ba l olarak yafll larda erektil disfonksiyon yak nmalar nda da art fl görülmektedir (1). Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerdeki popülasyonda beklenen yaflam süresinin uzamas ile beraber osteoartrit önemli hastal k gruplar n n bafl nda yer almaya bafllam flt r. Özellikle diz ve kalça artroplastisinde yeni implant tasar mlar n n ve cerrahi tekniklerin gelifltirilmesi ile birlikte cerrahi uygulama yafl dördüncü dekata kadar inmifltir. Baflta primer osteoartrit olmak üzere; romatoid artrit, ankilozan spondilit, hemofilik artropati, tüberküloz artrit, septik artrit, posttravmatik artroz, avasküler nekroz, perthes, geliflimsel kalça displazisi gibi sebepler sonucu diz ve kalça ekleminde artroz geliflebilmektedir. Amerika Birleflik Devletleri nde (ABD) y lda artroplasti yap ld ve bu say n n 2030 y l nda 1 milyona ulaflaca tahmin edilmektedir (2). Artroplasti uygulamalar n n bafllad ilk y llarda artrozun neden oldu u a r y ortadan kald rmak bafll ca hedefken; son 15 y lda hastalar n aktif yaflama kat lmalar ve fiziksel aktivitelerini artt rmak da öncelikli hedefler aras na girmifltir. Çal flmalarda ortopedik tedavi uygulanan hastalardaki beklentilerin yafla, tan ya ve yaflam tarz na göre de ifliklik gösterdi i bildirilmektedir (3,4,5). Ameliyat öncesi hastalar n beklentileri tedavinin baflar s n da etkilemektedir. Bununla beraber opere edilen hastalar n fiziksel aktivitelerinin bir bölümünü seksüel aktiviteler oluflturmaktad r. Yap lan çal flmalarda; kalça osteoartriti olan hastalar n 2/3 ünde, romatoid artritli erkek hastalar n %69 unda ve romatoid artritli kad nlar n %85 inde kalça a r s ve hareket k s tl l na ba l olarak seks yaparken güçlük oldu u belirtilmifltir (6,7,8). Bununla iliflkili olarak baflar l total kalça artroplastileri (TKA) sonras seksüel baflar n n ve performans n artt gösterilmifltir (6). Kalça ve diz replasman yap lan yafll hastalar n seksüel aktivitelerindeki de ifliklikler literatürde baz çal flmalarda incelenmifltir; ancak bu konu yeterli olarak tart fl lmam flt r. Dahm ve arkadafllar, kalça ve diz cerrahisi ile ilgilenen 254 cerraha anket çal flmas yapm fllard r. Araflt rmac lar, erkek hastalar n TKA sonras cinsel aktivitelerle ilgili soru sorduklar n bu çal flmada bildirmektedir. Ankete kat lan cerrahlardan 233 ünün (%80) nadiren veya hiçbir zaman bu konular hastalar na aktarmad klar görülmüfltür. Cerrahlar n %96 s, bu gibi konularla ilgili bilgilendirmeye yönelik konuflmalar n befl dakikadan az sürdü ünü belirtmifltir. Cerrahlar n %45 i cinsel yaflamla ilgili yaz l bilgi vermektedirler ve bu grubun sadece %44 ü isteyen hastalar bilgilendirmektedir. Bu konu hakk nda, evli hastalarla daha fazla konuflulmaktad r. TKA fazla yapan cerrahlar, hastalar n n cinsel hayatla ilgili sorular n daha fazla yan tlamaktad rlar ve hastalar na daha erken seksüel hayata bafllama izni vermektedirler. Cerrahlar n %67 si primer ve revizyon TKA olgular nda 1-3 ay sonra seksüel aktiviteye izin vermektedirler. TKA için kullan lan cerrahi yaklafl m fleklinin bu süreye ve tercih edilen seks pozisyonlar na etkisinin olmad görülmüfltür. Toplam 51 (%20) cerrah en az bir olguda seks sonras kalça dislokasyonuna rastlad - n bildirmifltir. Çal flmada ortopedistlere 12 seks pozisyonu hakk nda düflünceleri sorulmufltur. Kat l mc lar n %90 taraf ndan befl pozisyon erkekler (Resim 1), üç pozisyon kad nlar için (Resim 2) oluflabilecek dislokasyon riskinin düflük olmas nedeniyle kabul görmüfltür. Her iki cins için bir pozisyon %90 oran nda uygun bulunmufltur (Resim 3). Bu çal flmada; sa l k personelinin ameliyat sonras cinsel yaflamla ilgili konular hakk nda bilgilerinin eksik oldu u, haz rl ks z olduklar ve bu konularla ilgili konuflmaktan rahats zl k duyduklar vurgulanm flt r (6). Seksüel aktiviteleri ertelemedeki amaç; yara, perikap- 1

3 ERKEK C NSEL SA LI I Derleme Resim 1: Ortopedistler taraf ndan erkekler için uygun görülen befl pozisyon (6) Resim 2: Ortopedistler taraf ndan kad nlar için uygun görülen üç pozisyon (6) Resim 3: Ortopedistler taraf ndan hem erkekler hem kad nlar için uygun görülen pozisyon (6) süler dokular n ve kaslar n iyileflmesi için zaman tan yarak dislokasyon riskini azaltmakt r (6). Primer TKA uygulanan hastalar n günlük hayatlar nda %2-3 oran nda dislokasyon riski bulunmaktad r ve bunlar n %59 u ameliyat sonras ilk 3 ayda olmaktad r (9). Anterior ve posterior cerrahi yaklafl mda farkl dislokasyon riskleri bulunmaktad r. Bununla beraber kalça fleksiyon ve addüksiyonu esnas nda posterior ç k k olma olas l yüksektir ve her iki cerrahi yaklafl mda da dikkat edilmesi gereken hareketler aras ndad r. Kalçan n posterior dislokasyonu; afl r fleksiyon, addüksiyon ve internal rotasyon beraber yap ld nda meydana gelebilir. Anterior dislokasyonlar ise afl r ekstansiyon, addüksiyon ve d fl rotasyonda oluflur. TKA yap lan hastalar bu hareketleri yapmamaya dikkat etmelidir. Revizyon kalça artroplastisi olgular nda; iyileflme süresi göz önünde bulunduruldu unda cinsel aktiviteye dönüfl süresi primer olgulara göre daha uzun tutulmal d r. Cinsel aktivite esnas nda hastalar n; afl r kalça fleksiyonu, addüksiyon ve iç rotasyondan kaç nmalar gerekmektedir (6). Danimarka da prospektif bir çal flmada total kalça ve diz artroplastisi uygulanan 70,6 yafl ortalamas olan 99 erkek hastaya anket çal flmas yap lm flt r.(10) Ameliyat öncesi ve ameliyattan alt ay sonra hastalar n seksüel aktiviteleri ve erektil fonksiyonlar n de erlendiren anket formu uygulanm flt r. Hastalar n %17 sinin ameliyat öncesi seksüel aktivitelerini kaybetti i ve hiçbirinde geri dönüfl olmad görülmüfltür. %26,1 i preoperatif dönemde normal olan erektil fonksiyonlar n kaybederken %6,7 si normale dönmüfltür. leri yafl ile cinsel aktivitenin azalmas ve erektil disfonksiyon aras nda iliflki bulunmufltur. Bu çal flmadan elde edilen verilerle özellikle seksüel fonksiyonlarda bozukluk olan artroplasti hastalar nda seksüel aktivite ve ereksiyon yetene inin azald vurgulanm flt r. Artroplasti gibi büyük cerrahi giriflimlerin hastalar n cinsel yaflamlar n olumsuz yönde de etkileyebilece i göz önünde bulundurulmal d r (10). Sonuç olarak cinsel aktiviteler hayat m z n bir parças - d r. Fiziksel olarak daha aktif olmak için total eklem artroplastisi uygulanan hastalar n da bir cinsel hayat n n oldu u ve bizlerden beklentileri olabilece i ameliyat öncesi ve sonras dönemde ak ldan ç kar lmamal d r. Hastalar cinsel konularda bilgilendirilmeli ve operasyon sonras yapmamalar gereken hareketler vurgulanmal d r. Baflar l bir cerrahi giriflimin hastan n yaflam kalitesi ile iliflkili oldu u ak ldan ç kar lmamal d r. 2

4 Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Kaynaklar: 1. Kadri Anafarta, Önder Yaman; Temel Üroloji; Ankara, Günefl Yay nevi, 1998; Parvizi J. Hip, pelvic reconstruction, and arthroplasty. Orthopedic Knowledge Update 2005, 8: Noble PC, Gordon MJ, Weiss JM, Reddix RN, Conditt MA, Mathis KB. Does total knee replacement restore normal knee function; Clin Orthop Relat Res Feb; 431: Insall JN, Dorr LD, Scott RD, Scott WN. Rationale of the knee society clinical rating system; Clin Orthop. 1989; 248: Mohtadi N. Development and validation of the quality of life outcome measure (questionnaire) for chronic anterior cruciate ligament deficiency; Am J Sports Med. 1998; 26: Dahm DL, Jacofsky D, Lewallen DG. Surgeons rarely discuss sexual activity with patients after THA: A survey of members of the American Association of Hip and Knee Surgeons.;Clin Orthop Relat Res Nov;428: Currey HL. Osteoarthritis of the hip joint in sexual activity; Ann Rheum Dis. 1970; 29: Elst T, Syvesma T, Van der Stadt RJ. Sexual problems in rheumatoid arthritis and ankylosing spondylitis.; Arthritis Rheum. 1984; 27: Woo RY,Morrey BF. Dislocations after total hip arthroplasty; J Bone Joint Surg. 1982; 64A: Nordentoft T, Schou J, Carstensen J. Changes in sexual behavior after orthopedic replacement of hip or knee in elderly males-a prospective study; Int J Impot Res Jun;12(3):

5 ERKEK C NSEL SA LI I Derleme Vakum konstriksiyon cihazlar Yard. Doç. Dr. Cüneyt Adayener, Yard. Doç. Dr. lker Akyol GATA Haydarpafla E itim Hastanesi, Üroloji Servisi Amerikal bir doktor olan John King, 1870 li y llarda, penise küçük bir vakum pompa uygulanmas ile daha iyi bir ereksiyon sa lanabilece ini rapor etmifltir. Ancak bizim bildi imiz anlamda vakum konstriksiyon cihaz (VKC) patentini almak Otto Lederer isimli bir Alman a k smet olmufltur. Cihaz, Osbon isimli bir Amerikal giriflimcinin kurdu u firmada seri üretime geçilmesiyle anavatan na geri dönmüfl ve 1982 de Erec Aid ad ile Amerika g da ve ilaç kurulu (FDA) onay alm flt r (1). Cihaz ile ilgili ilk çal flma ise 1986 y l nda Nadig taraf ndan yap lm flt r (2). VKC tedavi endikasyonlar VKC, etiyolojisi ne olursa olsun tüm erektil ifllev bozuklu u tiplerinde kullan labilir (2). Fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin devreye girmesi ile ikinci basamak tedavide yer bulabilen VKC, çok da do al olmayan bir ereksiyon oluflturmas nedeniyle gençlerden ziyade daha nadir cinsel giriflimde bulunan yafll hastalarda kullan lmaktad r (3). Bununla birlikte Chen in belirtti i gibi VKC denemifl ve ayn zamanda sildenafil ile baflar elde etmifl erkeklerin üçte birinin tercihi VKC olmufltur (4). VKC tedavisi di er tedaviler ile kombine kullan ld nda da (sildenafil ve psikoterapi) daha baflar l sonuçlar elde edilmektedir (5,6). Teknik Ticari tüm cihazlar n mekanizmas ayn d r. Plastik bir silindirin alt ucu, kayganlaflt r c ile hava s zd rmazl k kazand r larak penis köküne bast r l r ve bir pompa vas tas ile plastik tüp içerisinde negatif bas nç oluflturulur. Vakum, kan n kavernozal cisimlerdeki sinuzoidal boflluklara çekilmesini sa lar. Yeterli sertlikte ereksiyon oluflturulduktan sonra bir lastik halka, plastik tüp üzerinden ilerletilerek penis köküne yerlefltirilir. Kavernozal dokuda iskemi riskine karfl plastik halka penis kökünde en fazla 30 dk tutulmal d r. yi bir ereksiyon için vakum bas nc 90 mmhg dan fazla, tercihen mmhg aras nda olmal d r (7). Piyasada, elle kumanda edilebilen ve pil ile çal flan iki çeflit pompa mevcuttur. El ile kumanda edilen pompal VKC n n kullan m, romatoid artrit veya Parkinson hastal nedeniyle el becerisi zay f olan hastalarda zor olabilir. Bu nedenle böyle hastalarda pil ile çal flan tercih edilmelidir. Do al ereksiyonlar ile k yasland nda VKC ereksiyonlar hem hasta hem de partner için farkl l k içerir. Lastik halkan n proksimalinde kalan kavernoz cisimler ve kruslar n oldu u bölgenin ereksiyona kat lmamas, penis instabilitesine neden olur ve vajen içine duhulünde yard m gerektirir. Penis içinde hapsedilen venöz kan nedeniyle penis normalden daha siyanotik görünümlü ve daha so uk olmas na ra men glans hacmi normaldekinden daha fazlad r (7). VKC tedavisi sonuçlar Literatürde yap lan çal flmalar n tümünde Osbon Erec Aid marka VKC kullan lm flt r. Bu çal flmalar n neredeyse tümünde görülen fley cihaz kullan m önerilen hasta say s ile tedavi baflar s n n de erlendirildi i hasta say s n n çok farkl olmas d r. Örnek olarak, iki genifl serili çal flmada cihaz önerilen hastalar n sadece %10-17 sinin sonuçlar de erlendirilebilmifltir (7,8). VKC tedavisinin sonuçlar - n n de erlendirildi i di er çal flmalarda hastalar n %40-60 cihaz kullanmay b rakm fllard r (9,10,11). Graham, 1236 erektil ifllev bozuklu u olan hastada yapt bir çal flmada, tüm tedavi modaliteleri içerisinden iki haftal k VKC tedavisini 323 (%47) hasta seçmifl ancak sadece 74 ü (%6) deneme sonras nda bu tedavi modelini tercih etmifllerdir (12). Yak n tarihli bir çal flmada ise radikal prostatektomi yap lan ve erken ve geç dönemde VKC tedavisine al nan hastalardan erken tedavi bafllanan hastalar n takiplerinde di erlerine göre penis boylar n n k salmad ve erektil ifllev skorlar n n daha yüksek oldu u görülmüfltür (13). 4

6 Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Kontrendikasyonlar ve komplikasyonlar VKC, spontan priapizm ve uzam fl ereksiyonlar tarif eden hastalarda kullan lmamal d r (7). Peniste hematom ve peteflilerin daha s k görüldü ü iddia edilse de bir çal flmada bu oran n genel popülasyondan daha fazla olmad - belirtilmifltir (14). Bununla birlikte VKC tedavisi, do- umsal veya Peyronie ye sekonder belirgin penil kurvatürleri olan erkeklerde kontrendikedir. Penil hissizlik, a r ve petefliler VKC kullanan hastalar n en s k karfl laflt klar yan etkilerdir. Konstriksiyon halkas nedeniyle a r l ejakülasyon ise çok s k rapor edilir (7,8). Ereksiyonun artifisyel ve do al ktan uzak olmas nedeniyle fiziksel ve mental cinsel uyar lma eksikli i beraberinde hasta ve efllerinde cinsel iliflki tatmininin azalmas na yol açabilir (15). Çok ender de olsa VKC kullan m, Peyronie hastal oluflumuna neden olabilir (16). Penil ciltte nekroz ve üretral kanama ender olarak rapor edilen di er komplikasyonlard r (17). Uzun dönem kullan m ve tedaviyi b rakma VKC ile hastalar n yaklafl k %75 inde cinsel iliflki için yeterli ereksiyon sa lanmas na ra men (18), hastalar n tedaviye uyumsuzluk nedenleri, mevcut yan etkiler, ifllemin uzun sürmesi ve cihaz n pahal olmas olarak belirtilmektedir (19). Ancak bir süre kullan ld ktan sonra hasta ve hasta eflleri taraf ndan etkili oldu u, iliflki say s n, cinsel uyar lmay, koital orgazm ve cinsel tatmini art rd ifade edilmektedir (20). VKC tedavisi uygulanan hastalar n az bir bölümünde ise (%8-16) spontan ereksiyonlar n geri döndü ü rapor edilmektedir (7,9,10,11,21). Sonuç VKC tedavi seçene i, oral farmakoterapinin baflar s z oldu u, stabil eflleri olan hastalara intrakavernöz enjeksiyon tedavisine alernatif olarak sunulmal d r (22,23). Etiyolojisi ne olursa olsun tüm erektil ifllev bozukluklar nda kulan labilmesi VKC tedavisinin en önemli avantajlar ndand r (18). Penil protezleri herhangi bir nedenle ç kar lan hastalarda penil skarlaflmay ve k salmay engellemek amaçl (20,22) ve yine venöz greft ile cerrahi uygulanan Peyronie hastalar nda da ameliyat sonras penis boyunu uzatmak amac yla kullan labilir (24). Kaynaklar: 1. Lederer O., Vorrichtung zur küntslichen erektion des penis. Patentschrift Nr , Klasse 30d, Gruppe 15. Kaiserliches Patentamt Available from European patent Office. Den Haag, The Netherlands, Nadig PW, Ware JC, Blummof R. Noninvasive device to produce and maintain erection-like state. Urology 1986;27: Hakim LS, Kim C, Krongrad A, et al. Intracavernosal injection of prostaglandin E1 versus the vacuum erection device: A comparative analysis of the early effects on corporeal blood chemistry and blood flow J urol 1999;161(No.4 Suppl): Chen J, Mabjeesh NJ, Greenstein A. Sildenafil versus the vacuum erection device: Patient preference. J Urol 2001;166(5): Raina R, Agarwal A, Allamaneni SS, Lakin MM, Zippe CD. Sildenafil citrate and the vacuum constriction device combination enhances sexual satisfaction in erectile dysfunction after radical prostatectomy. Urology 2005;65: Wylie KR, Jones RH, Walters S. The potential benefit of vacuum devices augmenting psychosexual therapy for erectile dysfunction: A randomized controlled trial. J Sex Marital Ther 2003;29 (3): Lewis RW, Witherington R. External vacuum therapy for erectile dysfunction: Use and results. World J Urol 1997;15 (1): Witherington R. Vacuum constriction device for management of erectile impotence. J Urol 1989;141: Fedel M, Sudhoff F, Andreeben R, et al. Vakuumerektionschilfesysteme in der behandlung der erektilen dysfunktion. Akt Urol 1995;26: Cookson MS, Nadig PW. Long term results with vacuum constriction device. J Urol 1993;141: Droupy S, Amar E, Thiounn N, et al. Acceptance and efficacy of vacuum constriction device fort he treatment of erectile dysfunction after radical prostatectomy. Int J Impotence Res 1998;10 (Suppl.3): S Graham P, Collins JP, Thijssen AM. Popularity of the vacuum erection device in male sexual dysfunction. Int J Impotence Res 1998;10 (Suppl.3): S6 13. Köhler TS, Pedro R, Hendlin K, et al. A pilot study on the early use of the vacuum erection device after radical retropubic prostatectomy. Br J urol 2007;100: Limoge JP, Olins E, Henderson D, Donatucci CF. Minimally invasive therapies in the treatment of erectile dysfunction in anticoagulated cases: a study of satisfaction and safety. J Urol 1996;155(4): Delizonna LL, Wincze JP, Litz BT, Brown TA, Barlow DH. A comparison of subjective and phsyiological measures of mechanically produced and erotically produced erections (or, is an erection an erection?). J Sex Marital Ther 2001;27(1): Hakim LS, Munarriz RM, Kulaksizoglu H, Nehra A, Udelson D, Goldstein I. Vacuum erection associated impotence and Peyronie s disease. J Urol 1996;155 (2): Ganem JP, Lucey DT, Janosko EO, Carson CC. Unusual complications of the vacuum erection device. Urology 1998;51: Montague DK, Barada JH, Belker AM, et al. Clinical guidelines panel on erectile dysfunction: Sumary report on the treatment of organic erectile dysfunction. The American Urological Association. J Urol 1996;156 (6): Meuleman EJ, Experience with a vacuum apparatus in the treatment of erection disorders. Ned Tijdschr Geneeskd ;137 (8): Althof SE, Turner LA, Levine SB, et al. Through the eyes of women: The sexual and psychological responses of women to their partner s treatment with self injection or external vacuum therapy. J Urol 1992;147: Baltaci S, Aydos K, Kosar A, et al. Treating erectile dysfunction with a vacuum tumesence device: A retrospective analysis of acceptance and satisfaction. Br J Urol 1995;76: Hatzimouratidis K, Hatzichristou DG. A comparative review of the options for treatment of erectile dysfunction: Which treatment for which patient? Drugs 2005;65: Nunez Mora C, Rios Gonzales E, Martinez Pineiro Lorenzo L, et al. Treatment of erectile dysfunction with vacuum devices. Arch Esp Urol 2000;53: Lue TF, El-Sakka AI.Lengthening shortened penis caused by Peyronie s disease using circular venous grafting and daily stretching with a vacuum erection device. J Urol 1999;161(4):

7 ERKEK C NSEL SA LI I Derleme Erektil disfonksiyon tedavisinde testosteron ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörlerinin kullan m Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Altu Tuncel Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Normal ereksiyon, sa l kl penil vasküler yap lara ve proksimal penisi destekleyen perineal ve iskiokavernöz kas fonksiyonuna ba l d r. Yeterli arteriyel ak m ve kavernozal yap lar içerisinde kan n tutulmas (veno-okluzif mekanizma), penis içindeki hacim ve bas nç art fl nda kritik olan noktalard r. Arteriyel kan ak m na ek olarak perineal ve iskiokavernöz kaslar n kas lmas penil rijiditeyi artt r r. Ereksiyon oluflum süreci içinde androjenler (testosteron) ve fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri (PDE5i) çok önemli role sahiptir. PDE5i lerinin ereksiyon sürecindeki etkili oldu u nokta iyi bilinmesine karfl n androjenlerin penil ereksiyon üzerindeki etkileri oldukça komplekstir ve günümüzde hâlâ tart fl lan bir konudur. Eski tarihlerde androjenlerin sadece libido üzerinde etkili oldu u ve dolayl olarak ereksiyona katk yapt düflünülürdü. Ancak yeni çal flmalar n sonuçlar testosteronun ereksiyon mekanizmalar üzerindeki etkisinin düflünülenden daha fazla oldu- unu göstermifltir. Dolafl mda testosteron azalmas n n libidoda ve ereksiyon kapasitesinde azalmaya yol açt iyi bilinmesine ra men (1-3), kastrasyon yap lm fl baz erkeklerde ereksiyonun devam etti i gösterilmifltir (4). Hipogonadal erkeklerin sadece %40-60 nda testosteron tedavisi sonras nda ereksiyon say s nda art fl ve ereksiyon kalitesinde düzelme saptanm flt r (5,6). Bu durumun nedeni tam olarak aç klanamamaktad r. Erektil fonksiyonlar n az anlafl lan yönlerinden birisi penil yap lar n ve fonksiyonel bütünlü ün idamesi üzerinde androjenlerin rolüdür (7). fiimdiye kadar yap lan çal flmalar androjenlerin nitrik oksit (NO)/siklik guanozin monofosfat (cgmp) yola üzerindeki etkisine yo unlaflm flt r. Ereksiyon sürecinde ilk aflamada NO nun, ikinci aflamada cgmp nin oluflumunun, sal n m n n ve etkisinin önemi bilinmektedir. Cinsel uyaran sonras nda L-arginin den nöronal ve endoteliyal kaynakl nitrik oksit sentetaz (NOS) yolu ile sinir uçlar nda ve endotel hücrelerinde üretilen NO, kavernöz düz kas gevflemesini sa layarak ereksiyonda rol oynayan temel mediatördür (8-10). Üretildikten hemen sonra düz kas içine difüze olan NO, guanilat siklaz stimüle ederek guanozin trifosfat (GTP) dan ikincil mesajc olan cgmp düzeyini artt r r. cgmp bilinen en güçlü vazodilatatör ve düz kas gevfletici ajand r (11,12). NO/cGMP sinyal iletim sisteminin penil ereksiyonda rol oynayan temel mekanizma oldu unun anlafl lmas ndan sonra erektil disfonksiyon (ED) un medikal tedavisinde önemli geliflmeler sa land ve bir PDE5i olan sildenafil sitrat klinik kullan ma girdi. PDE-5i, cgmp metabolizmas n inhibe ederek endojen NO etkisini artt r r ve sonuç olarak kavernozal düz kas gevflemesini sa lamaktad r. PDE5i nin kullan lmas ile cgmp konsantrasyonu daha uzun süre yüksek derecede devam eder (13). Biyokimyasal aç dan PDE5i etkinli i için ortamda mutlaka cgmp oluflmas gereklidir. Bu nedenle her ED hastas PDE5i tedavisine yeterli cevab vermemektedir. PDE5i leri, ED tedavisinde ilk basamak tedavi olarak kullan lmalar na karfl n ortalama %70 civar nda baflar l olmaktad rlar (14). Bu faydas zl n endojen NO üretimindeki bozulmadan kaynakland kabul edilmektedir (15). Diyabetes mellitus, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, yafllanma gibi etkenler endotel fonksiyonunu bozarak NO üretimini azalt rlar. PDE5i ne cevap oran radikal prostatektomiyi takiben kavernöz sinir hasar nedeniyle erektil dokuya NO sal n m n n ciddi bozuldu u kiflilerde %40 a kadar düflmektedir (16). Hayvan modellerinin kullan ld laboratuar çal flmalar nda androjenlerin erektil fonksiyonun idamesinde önemli oldu u ve vazoaktif ajanlara damar düz kaslar n n cevab n n desteklenmesinde etkili oldu u gösterilmifltir (17,18). Baba ve arkadafllar n n iki ayr çal flmas nda (19,20) kastre edilmifl hayvanlarda pelvik sinir stimulasyonu ve intrakavernozal papaverin enjeksiyonu sonras nda intrakavenozal bas nçta anlaml düflme gösterilmifl, tes- 6

8 Derleme ERKEK C NSEL SA LI I tosteron replasman ile bu hemodinamik bozukluk düzeltilmifltir. Seftel ve arkadafllar (21), serum testosteron düzeyinin erektil fonksiyon üzerinde etkili oldu unu göstermifllerdir. Ancak hangi serum testosteron düzeyi normal ereksiyon için yeterlidir; bu konu henüz ayd nl a kavuflmam flt r. Androjenlerin ereksiyon fonksiyonu üzerindeki etkileri Testosteron pelvik gangliyon nöronlar n n yap ve fonksiyonlar n n ve perineal adalelerin kitlesinin idamesinde önemlidir (22,23). Elektron mikroskopik çal flmalarda da ratlarda kastrasyon sonras dorsal sinirde ultrastrüktürel de ifliklikler saptanm flt r. Kastrasyon ile miyelinli ve myelinsiz aksonlar n çap nda azalma gösterilmifltir. Bu hayvanlara testosteron verildi inde sinir lifleri ve miyelin k l f restosrasyonu sa lanm flt r (24). Bu bulgular penisin periferik otonom ve duyusal nöral yap lar n n idamesinde androjenlerin ne kadar önemli oldu unu göstermifltir. Çeflitli çal flmalarda androjenlerin korpus kavernozumda NOS izofomlar n n regülasyonunda etkili oldu u gösterilmifltir (19,25,26). Bir çal flmada (27), adult ratlar kastre edildi inde nnos ve enos aktivitelerinde %50 lik bir azalma saptanm flt r. Bu de ifliklikler testosteron replasman ile düzeltilmifltir. Moleküler çal flmalarda da kastrasyon sonras hayvanlarda nnos, mrna ekspresyonu kontrol grubundakilere göre anlaml olarak daha az saptanm flt r (10). Bu bulgular androjenlerin nnos yoluyla yeterli NO oluflumunu sa lad ve ereksiyona katk sa lad - n göstermektedir. Tavflan modelinde kastrasyon ile PDE5 aktivite ve ekspresyonunda azalma gözlenmifl ve androjen replasman ile PDE5 aktivite ekspresyonunda up-regülasyon olufltu u bildirilmifltir (28,29). Baflka bir çal flmada kastrasyon yap lm fl hayvanlara pelvik sinir stimülasyonundan 10 dakika önce PDE5i verilmesi ile erektil cevab n artmad saptanm fl, ancak kastre edilmemifl kontrol grubunda ise erektil cevap artm flt r (30). Bu bulgular androjenlerin sadece NOS aktivitesi için de il ayn zamanda PDE5 aktivitesi için de önemli oldu unu göstermifltir. Androjenlerin azalmas PDE5i lerinin relaksasyon yap c etkisini engellemektedir. Trabeküler düz kaslar detumesans ve ereksiyonun regülasyonunda çok önemlidir. Kastre edilmifl hayvan modellerinde androjen deprivasyonunun trabeküler düz adale içeri inde anlaml azalma ve konnektif doku depozisyonunda belirgin art fla yol açt gösterilmifltir (30,31). Kastre edilmifl hayvanlarda korpus kavernozum düz kaslar nda dezorganizasyon, çok say da intrasitoplazmik vakuol oluflumu, sitoplazmik miyoflamanlarda azalma saptanm fl ve bu durum testosteron verilmesi ile düzelmifltir (24). Ratlarda kastrasyon sonras penil kavernozal ve spongiozal dokularda saptanan apopitoz androjen replasman ile geri döndürülmüfltür (32,33). Bu bulgular peniste androjene ba ml baz hücreler oldu unu göstermektedir. Androjenler korpus kavernozum düz kas hücrelerinin morfolojisi, oryantasyonu, organel fonksiyonu ve apopitoz üzerinde etkilidir. Androjen deprivasyonu penil sinirlerin, trabeküler düz kaslar n, endotelin ve konnektif dokunun hücreler aras sinyalizasyonunda, yap s nda ve fonksiyonunda de iflime neden olur. Bu de ifliklikler sonucunda korpus kavernozumlar n genifllemesini sa layan fibroelastik özelliklerinde bozulma ve erektil disfonksiyon ortaya ç kar (7). Baflka bir çal flmada kastrasyon sonras korpus kavernozumlarda trabeküler düz adalelerde dezorganizasyon, büyük sitoplazmik vakuollerin oluflumu ve sitoplazmik miyofibrillerde azalma saptanm flt r (24). Orfliektomili hayvanlardan elde edilmifl penil doku kesitlerinde subtunikal bofl selüler alanlar oldu u gösterilmifl, bu alanlar n adipozit olabilece i düflünülmüfltür. Bu adipozit depozitosunun veno-oklüzif mekanizmada bozulmaya yol açarak erekiyon kayb na neden olabilece i belirtilmifltir (34). Ancak hâlâ androjenlerin trabeküler düz kas hücrelerinin ve/veya adipozitlerin geliflim ve diferansiasyonunda nas l rol oynad tam olarak bilinmemektedir. Klinik deneyim Hayvan çal flmalar ndan elde etti imiz bilgiler fl nda NO ve PDE5 enzimi androjen ba ml d r. Yeterli testosteron düzeyi PDE5i lerinin tam etkinli i için gereklidir (35). PDE5i leri ilk tedavi seçene i olarak ED u olan kiflilere verilmektedir. Bu hastalar n %30-50 kadar PDE5i tedavisine yeterli cevap vermemektedirler (36,37). Son y llarda PDE5i tedavisinin yeterli olmad kiflilerde testosteron ve PDE5i kombine kullan m gündeme gelmifltir. Kalinckenko ve arkadafllar, sadece sildenafile yeterli cevap vermeyen diyabetik hastalara oral testosteron replasman eklendi- inde erektil fonksiyonlar n düzeldi ini göstermifllerdir (38). Aversa ve arkadafllar n n çal flmas nda ise (39) arteriyojenik ED si olan ve düflük-normal s n rlarda androjen 7

9 ERKEK C NSEL SA LI I Derleme düzeyi saptanan kiflilere sildenafil ile beraber testosteron verilmifltir. Plasebo kontrollü bu çal flmada arteriyel ak mda art fl ve sonuçta erektil fonksiyonlarda düzelme saptanm flt r. Baflka bir çal flmada, sadece sildenafile cevap vermeyen hipogonadal kiflilere sildenafil ve testosteron kombinasyonu uygulanm flt r. Plasebo kontrollü bu çal flmada da kombinasyon tedavisi baflar l bulunmufltur (40). Androjen düzeyinin düflük oldu u subklinik hipogonadizmi olan kiflilerde sadece PDE5i tedavisinin baflar s z oldu u gösterilmifltir (41). nsanlarda aç k hipogonadizm varl nda sadece androjen verilmesinin anlaml pozitif bir etkisinin olaca iyi bilinmesine karfl n (42), k smi androjen azl olan kiflilerde androjen replasman n n penil ereksiyon üzerindeki etkileri tart flmal d r (43). Yafllanan erkekte parsiyel androjen yetmezli i ile iliflkili ED yak nmas olan 40 hastan n dahil edildi i yeni bir çal flmada sildenafil tedavisine hiç cevap vermeyen ve k smi cevap veren kiflilere testosteron ve PDE5i tek tek ve kombine olarak verilerek etkinlik karfl laflt r lm fl, kombine tedavinin erektil fonksiyonlar daha iyi düzeltti i saptanm flt r (44). Sonuç Ereksiyon fizyolojisi üzerinde androjenlerin etkisi komplekstir. Androjenler, NOS izoformlar n n ekspresyon ve aktivitelerinin düzenlenmesinde ve PDE5 aktivitesinin regülasyonunda çok önemlidir. NO üretim ve aktivitesini bozan diyabetes mellitus, hiperkolesterolemi, hipertansiyon, hipoandrojenizm gibi durumlarda testosteron ve PDE5i nin beraber kullan lmas daha baflar l sonuçlar sa layacakt r. Kaynaklar: 1. Maruma K, Baba S, Murai M. Erectile Erectile function and nocturnal penile tumescence in patients with prostate cancer undergoing luteinizing hormone-releasing hormone agonist therapy.; Int J Urol. 1999;6: Greestein A, Plymate SR, Katz PG. Visually stimulated erection in castrated men.; J Urol. 1995;153: Eri LM, Tveter KJ. Safety, side effects and patient acceptance of the luteinizing hormone releasing hormone agonist leuprolide in treatment of benign prostatic hyperplasia.; J Urol. 1994;152: Shabsigh R. Testosterone therapy in erectile dysfunction and hypogonadism.; J Sex Med. 2005;2: Buvat J, Lemaire A. Endocrine screening in 1,022 men with erectile dysfunction: Clinical significance and cost-effective strategy.; J Urol. 1997;158: Jain P, Rademaker AW, McVary KT. Testosterone supplementation for erectile dysfunction: Results of a meta-analysis.; J Urol. 2000;164: Traish A, Kim N. The physiological role of androgens in penile erection: Regulation of corpus cavernosum structure and function.; J Sex Med. 2000;52: Andersson KE, Holmquist. Regulation of tone in penile cavernous smooth muscle. Established concepts and new findings.; Worl J Urol. 1994;12: Burnett AL. Role of nitric oxide in the physiology of erection.; Biol Reprod. 1995;52: Reilly CM, Zamorano P, Stopper VS, Milss TM. Androgenic regulation of NO availability in rat penile erection.; J Androl. 1997;18: Shabsigh R, Anastasiadis AG. Erectile dysfunction.; Ann Rev Med. 2003;54: Lue, T.F. Physiology of erection and pathophysiology of impotence. In: Campbell's Urology. P.C. Walsh, P.B. Retik, T.A. Stamey and E.D. Vaughan, Jr. (Eds.). W.B. Saunders: Philadelphia 1992, Ballard, SA, Gingell, CJ, Tang, K, Turner LA, Price, ME, Naylor, AM. Effects of sildenafil on the relaxation of human corpus cavernosum tissue in vitro and on the activities of cyclic nucleotide phosphodiesterase isoenzymes.; J Urol. 1998;159: Goldstein I, Lue TF, Padma-Nathan H, Rosen RC, Steers WD, Wicker PA. Oral sildenafil in the treatment of erectile dysfunction.; N Eng J Med. 1998;338: Cellek S, Foxwell NA, Moncada S. Two phases of nitrergic neuropathy in streptozotocin-induced diabetic rats.; Diabetes. 2003;52: Zippe CD, Kedia AW, Kedia K, Nelson DR, Agarwal A. Treatment of erectile dysfunction after radical prostatectomy with sildenafil citrate (Viagra).; Urology. 1998; 52: Mills TM, Lewis RW. The Role of Androgens in the Erectile Response: A 1999 perspective.; Mol Urol. 1999;3: Mills TM, Lewis RW, Stopper VS. Androgenic maintenance of inflow and veno-occlusion during erection in the rat.; Biol Reprod. 1998;59: Baba K, Yajima M, Carrier S, Morgan DM, Nunes L, Lue TF, Iwamoto T. Delayed testosterone replacement restores nitric oxide synthase-containing nerve fibres and the erectile response in rat penis.; BJU Int. 2000;85: Baba K, Yajima M, Carrier S, Akkus E, Reman J, Nunes L, Lue TF, Iwamoto T. Effect of testosterone on the number of NADPH diaphorase-stained nerve fibers in the rat corpus cavernosum and dorsal nerve.; Urology. 2000;56: Seftel AD, Mack RJ, Secrest AR, Smith TM. Restorative increases in serum testosterone levels are significantly correlated to improvements in sexual functioning.; J Androl. 2004;25: Matsumato A. J Androgen stimulates neuronal plasticity in the perineal motoneurons of aged male rats.; J Comp Neurol. 2001;430: Rand MN and Breedlove SM. Androgen alters the dendritic arbors of SNB motoneurons by acting upon their target muscles.; J Neurosci. 1995;15: Rogers RS, Graziottin TM, Lin CS, Kan YW, Lue TF. Intracavernosal vascular endothelial growth factor (VEGF) injection and adeno-associated virus-mediated VEGF gene therapy prevent and reverse venogenic erectile dysfunction in rats.; Int J Impot Res. 2003;15: Seo SI, Kim SW, Paick JS. The effects of androgen on penile reflex, erectile response to electrical stimulation and penile NOS activity in the rat.; Asian J Androl. 1999;1: Park KH, Kim SW, Kim KD, Paick JS. Effects of androgens on the expression of nitric oxide synthase mrnas in rat corpus cavernosum.; BJU Int. 1999; 83: Penson DF, Ng C, Cai L, Rajfer J, Gonzales-Cadavid NF. Androgen and pituitary control of penile nitric oxide synthase and erectile function in the rat.; Biol Reprod. 1996; 55: Traish AM, Park K, Dhir V, Kim NN, Moreland RB, Goldstein I. Effects of castration and androgen replacement on erectile function in a rabbit model.; Endocrinology 1999;140: Zhang XH, Morelli A, Luconi M, Vignozzi L, Filippi S, Marini M, Vannelli GB, Mancina R, Forti G, Magni M. Testosterone regulates PDE5 expression and in vivo responsiveness to tadalafil in rat corpus cavernosum.; Eur Urol. 2005;47: Traish AM, Munarriz M, O Connell L, Choi S, Kim SW, Kim NN, Huang YH, Goldstein I. Effects of medical or surgical castration on erectile function in an animal model.; J Androl. 2003;24:

Metabolik sendromda hipogonadizm

Metabolik sendromda hipogonadizm Derleme ERKEK C NSEL SA LI I Metabolik sendromda hipogonadizm Doç. Dr. Ali Atan, Dr. Y lmaz Aslan Sa l k Bakanl, Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi, 3. Üroloji Klini i Metabolik sendrom (MS)

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Spor ve erektil disfonksiyon

Spor ve erektil disfonksiyon Derleme ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI Spor ve erektil disfonksiyon Dr. Gürkan Çoban, Dr. Ergün Gürer, Prof. Dr. Barış Altay Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Giriş Sporun insanlara ne denli yararlar

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJ BÜLTEN TÜRK ANDROLOJ DERNE YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derne i Cemil Aslan Güder Sok. dil Ap. B Blok D.1 34349 Gayrettepe, stanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri

Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Derleme Benign Prostat Hiperplazisi Benign prostat hiperplazisi tedavisinde minimal invaziv yöntemlerin hayat kalitesi ve cinsel yaflam üzerine etkileri Faruk Küçükdurmaz, Zarifcan Muradov, Atefl Kad o

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum

Spastisitede Nonfarmakolojik Tedavideki Son Durum Nöropsikiyatrik Bozukluklar ve Tedavileri Baflak Yücel stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Nörolojik klinik tablolar n psikiyatrik yans malar çok s k karfl

Detaylı

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m

GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m REVIEW GnRH Antagonistlerinin Kontrollü Ovaryen Hiperstimülasyonda Kullan m Cihat ÜNLÜ, Ifl k ÜSTÜNER, Murat SÖNMEZER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Kad n Hastal klar ve Do um AD, Ankara, Türkiye GnRH

Detaylı

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye

Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye Omurilik Yaralanmalar nda Cerrahi Zamanlama Murat Hanc stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal, stanbul, Türkiye 101 Omurilik yaralanmalar nda cerrahinin

Detaylı

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008

TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i 1988 TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K ARTER VE VEN HASTALIKLARI TEDAV KILAVUZU-2008 Türk Kalp Damar Cerrahisi Derne i TÜRK KALP DAMAR CERRAH S DERNE PER FER K

Detaylı

Kad n Cinsel fllev Bozuklu u

Kad n Cinsel fllev Bozuklu u Kad n Cinsel fllev Bozuklu u Dr. brahim O uzülgen, Doç. Dr. Levent Peflkircio lu Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi, Üroloji AD Girifl Son y llarda ortalama yaflam süresinin artmas ve erektil disfonksiyon

Detaylı

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R

MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R OBEZ TE MART 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYANLAR Gamze ÇITAK AKBULUT (Uzm. Dyt.) Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doç Dr M Mahir ÖZMEN Ankara Numune EAH Genel Cerrahi Klinik

Detaylı

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA

AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA 14. BÖLÜM AKUT M YOKARD NFARKTÜSÜ SONRASINDA SEKONDER KORUNMA Prof. Dr. Hakan KÜLTÜRSAY Ege Üniversitesi T p Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dal Epidemiyoloji ve risk belirlemesi Son y llarda tan ve tedavide

Detaylı

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI

LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI LOKAL ZE PROSTAT KANSER NDE AKT F ZLEM POL T KASININ YARAR VE ZARARLARI Mesrur Selçuk SILAY*, Cengiz M RO LU* Girifl PSA marifetiyle gereksiz tan (overdiagnosis) oran ndaki ciddi art fl, baz lokalize prostat

Detaylı

Güncelleme Serileri Ocak 2014 // Cilt:3 //Sayı:1

Güncelleme Serileri Ocak 2014 // Cilt:3 //Sayı:1 Güncelleme Serileri Ocak 2014 // Cilt:3 //Sayı:1 Erektil Disfonksiyonun İlaç Dışı Tedavileri Sayı Editörü : Dr.Haluk KULAKSIZOĞLU Yazarlar : Dr.Haluk KULAKSIZOĞLU Dr.Hasan Hüseyin TAVUKÇU Dr.Ömer AYTAÇ

Detaylı

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi

Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz Tromboembolizm 35 Cerrahi Hastalar nda Venöz Tromboembolizm ve Tromboprofilaksi Venöz tromboembolizm s k görülen, toplum sa l n tehdit eden bir sorundur. Cerrahlar kanamay kontrol ettikleri gibi

Detaylı

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI

DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON GERIATRIC NEPHROLOGY AND UROLOGY 9. ULUSLARARASI GER ATR K NEFROLOJ VE ÜROLOJ KONFERANSI TÜRK NEFROLOJ DERNE N N YAYIN ORGANIDIR ISSN: 1300-7718 Cilt / Vol. 16, No: 4 Ek / Supplement 2 Ekim / October 2007 TÜRK NEFROLOJ NEFROLOJ D YAL Z VE TRANSPLANTASYON DERG S 9 th INTERNATIONAL CONFERENCE

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri

XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 13-17 Ekim 2012, Belek, Antalya Konuflma Özetleri Özetler / Abstracts RAED Dergisi 202;4(Suppl):S-S24 doi:0.2399/raed.2.s0 www.raeddergisi.org XIII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 3-7 Ekim 202, Belek, Antalya Konuflma Özetleri (KÖ-0 KÖ-4)

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1

florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1 florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi.

Detaylı

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi

Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi Orijinal Araflt rma Original Investigation 197 Losartan n karotid arter intima-media kal nl na etkisi The effect of losartan on the intima-media thickness of carotid artery Hulki Meltem Sönmez, Filiz Canl

Detaylı

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER

GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER DERLEME GÜNÜB RL K ANESTEZ PRENS PLER Didem Tuba AKÇALI, Demet COfiKUN, Hülya ÇELEB ÖZET Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Anesteziyoloji Reanimasyon AD, Ankara Hasta say s n n ve hastanede kal fl maliyetlerinin

Detaylı