Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.simetrikkitap.com"

Transkript

1 Mükemmel Sayılar (perfect numbers) n pozitif bir tamsayı olmak üzere, n nın pozitif bölenlerinin toplamı σ(n) dir. Şâyet, σ(n) = 2n ise, n mükemmel bir sayıdır. Örnek: 28 nı ele alalım. Bölen kümesi={ 1, 2, 4, 7, 14, 28} Bölen kümesi elemanları toplamı σ(n): σ(n) = = 56 2n = 2 * 28 = 56 σ(n) = 2n 56 = 56 sağlıyor, dolayısıyla 28 mükemmel bir sayıdır. Şimdi de 10 nı ele alalım. Bölen kümesi={ 1, 2, 5, 10} Bölen kümesi elemanları toplamı σ(n): σ(n) = = 18 2n = 2 * 10 = na eşit olmadığı için 10 mükemmel bir sayı değildir. Aşağıdaki listede 1 den 286 ya kadar olan mükemmel sayılar gösterilmiştir. 1 n Bölenler σ(n) 6 1, 2, 3, , 2, 4, 7, 14, Liste den 286 ya kadar olan sayılar içerisinde sadece iki tane mükemmel sayı vardır. 221

2 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir mükemmel olan sûrelerden kaç tanesinin sıra numarasının tek, kaç tanesinin çift olduğuna bakalım: mükemmel olan sûreler Sûre adı 71 Nûh Cin Kâfirûn Nâs 6 Liste-119 Liste-119 da 4 sûre mevcuttur. mükemmel olan sûrelerden sıra numarası tek olanlar Sûre adı 71 Nûh Kâfirûn 6 Liste-120 Liste-120 da 2 sûre mevcuttur. mükemmel olan sûrelerden sıra numarası çift olanlar Sûre adı 72 Cin Nâs 6 Liste-121 Liste-121 da 2 sûre mevcuttur. 222

3 Mükemmel sayılar 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÂYET SAYISI MÜKEMMEL OLAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI TEK OLANLAR ÂYET SAYISI MÜKEMMEL OLAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI ÇİFT OLANLAR 2 2 S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet mükemmel olan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 223

4 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Şimdi de aynı yaklaşımla, âyet mükemmel olmayan sûrelere bakalım: mükemmel olmayan sûreler 1 Fâtiha 7 56 Vâkı'a 96 2 Bakara Hâdîd 29 3 Âl-i İmrân Mücâdele 22 4 Nisâ Haşr 24 5 Mâide Mümtehine 13 7 A'râf Saff 14 6 En'âm Cum'a 11 8 Enfâl Münâfikûn 11 9 Tevbe Teğâbün Yûnus Talâk Hûd Tahrîm Yûsuf Mülk Ra'd Kalem İbrâhîm Hâkka Hicr Me'âric Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr Furkân İnfitâr u'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Kasas Bürûc Ankebût Târık Rûm A'lâ

5 Mükemmel sayılar 31 Lokmân Gâşiye Secde Fecr Ahzâb Beled Sebe' ems Fâtır Leyl Yâsîn Duhâ Sâffât İnşirâh 8 38 Sâd Tîn 8 39 Zümer Alak Mü'min kadir 5 41 Fussilet Beyyine 8 42 ûrâ Zilzâl 8 43 Zuhruf Âdiyât Duhân Kâri'a Câsiye Tekâsür 8 46 Ahkâf Asr 3 47 Muhammed Hümeze 9 48 Fetih Fil 5 49 Hucurât Kureyş 4 50 Kâf Mâûn 7 51 Zâriyât Kevser 3 52 Tûr Nasr 3 53 Necm Tebbet 5 54 Kamer İhlâs 4 55 Rahmân Felak 5 Liste-122 Liste-122 da 110 sûre mevcuttur. mükemmel olmayan sûrelerden sıra numarası tek olanlar 1 Fâtiha 7 57 Hâdîd 29 3 Âl-i İmrân Haşr 24 5 Mâide Saff 14 7 A'râf Münâfikûn

6 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 9 Tevbe Talâk Hûd Mülk Ra'd Hâkka Hicr Müzzemmil İsrâ Kıyâmet Meryem Mürselât Enbiyâ Nâzi'ât Mü'minûn Tekvîr Furkân Mutaffifîn Neml Bürûc Ankebût A'lâ Lokmân Fecr Ahzâb ems Fâtır Duhâ Sâffât Tîn 8 39 Zümer kadir 5 41 Fussilet Zilzâl 8 43 Zuhruf Kâri'a Câsiye Asr 3 47 Muhammed Fil 5 49 Hucurât Mâûn 7 51 Zâriyât Tebbet 5 53 Necm Felak 5 55 Rahmân 78 Liste-123 Liste-123 da 55 sûre mevcuttur. mükemmel olmayan sûrelerden sıra numarası çift olanlar 2 Bakara Mücâdele 22 4 Nisâ Mümtehine 13 6 En'âm Cum'a 11 8 Enfâl Teğâbün Yûnus Tahrîm

7 Mükemmel sayılar 12 Yûsuf Kalem İbrâhîm Me'âric Nahl Müddessir Kehf İnsân Tâhâ Nebe' Hac Abese Nûr İnfitâr u'arâ İnşikâk Kasas Târık Rûm Gâşiye Secde Beled Sebe' Leyl Yâsîn İnşirâh 8 38 Sâd Alak Mü'min Beyyine 8 42 ûrâ Âdiyât Duhân Tekâsür 8 46 Ahkâf Hümeze 9 48 Fetih Kureyş 4 50 Kâf Kevser 3 52 Tûr Nasr 3 54 Kamer İhlâs 4 56 Vâkı'a 96 Liste-124 Liste-124 te 55 sûre mevcuttur. Sonuçları bir arada görelim: Câhili olduğu bir şeyin düşmanlığına soyunmak, insana yakışmaz! 227

8 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 ÂYET SAYISI MÜKEMMEL OLMAYAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI TEK OLANLAR ÂYET SAYISI MÜKEMMEL OLMAYAN SÛRELERDEN SIRA NUMARASI ÇİFT OLANLAR S i m e t r i e k s e n i ekilde, âyet mükemmel olmayan sûrelerin eşit dağılımı görülüyor. 228

9 Mükemmel sayılar Şimdi, Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayıları mükemmel olmak bakımından türdeş olan ve olmayan diye ikiye ayıralım. numarası ve âyet türdeş olan sûrelere örnek: 1 Fâtiha 7 Fâtiha sûresi türdeş bir sûredir. Çünkü sıra numarası da âyet da mükemmel sayılar değildir; yani aynı türdendir. 2 numarası ve âyet türdeş olmayan sûrelere örnek: 6 En âm 165 En âm sûresinin sıra numarası mükemmel bir sayıdır; ancak âyet böyle değildir. Dolayısıyla En âm sûresi türdeş olmayan bir sûredir. 71 Nûh 28 Nûh sûresinin âyet mükemmel bir sayıdır; ancak sıra numarası böyle değildir. Dolayısıyla Nûh sûresi türdeş olmayan bir sûredir. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûreler kümesi 1 Fâtiha 7 57 Hâdîd 29 2 Bakara Mücâdele 22 3 Âl-i İmrân Haşr 24 4 Nisâ Mümtehine 13 5 Mâide Saff 14 2 Kur ân-ı Kerîm de sıra numarası da âyet da mükemmel olan bir sûre bulunmamaktadır. 229

10 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 7 A'râf Cum'a 11 8 Enfâl Münâfikûn 11 9 Tevbe Teğâbün Yûnus Talâk Hûd Tahrîm Yûsuf Mülk Ra'd Kalem İbrâhîm Hâkka Hicr Me'âric Nahl Müzzemmil İsrâ Müddessir Kehf Kıyâmet Meryem İnsân Tâhâ Mürselât Enbiyâ Nebe' Hac Nâzi'ât Mü'minûn Abese Nûr Tekvîr Furkân İnfitâr u'arâ Mutaffifîn Neml İnşikâk Ankebût Bürûc Rûm Târık Lokmân A'lâ Secde Gâşiye Ahzâb Fecr Sebe' Beled Fâtır ems Yâsîn Leyl Sâffât Duhâ Sâd İnşirâh 8 39 Zümer Tîn 8 40 Mü'min Alak Fussilet kadir 5 42 ûrâ Beyyine 8 43 Zuhruf Zilzâl 8 44 Duhân Âdiyât Câsiye Kâri'a

11 Mükemmel sayılar 46 Ahkâf Tekâsür 8 47 Muhammed Asr 3 48 Fetih Hümeze 9 49 Hucurât Fil 5 50 Kâf Kureyş 4 51 Zâriyât Mâûn 7 52 Tûr Kevser 3 53 Necm Nasr 3 54 Kamer Tebbet 5 55 Rahmân İhlâs 4 56 Vâkı'a Felak 5 Liste-125 Liste-125 da 108 sûre mevcuttur. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerden Kur ân-ı Kerîm in ilk yarısında yer alanlar 1 Fâtiha 7 31 Lokmân 34 2 Bakara Secde 30 3 Âl-i İmrân Ahzâb 73 4 Nisâ Sebe' 54 5 Mâide Fâtır 45 7 A'râf Yâsîn 83 8 Enfâl Sâffât Tevbe Sâd Yûnus Zümer Hûd Mü'min Yûsuf Fussilet Ra'd ûrâ İbrâhîm Zuhruf Hicr Duhân Nahl Câsiye İsrâ Ahkâf Kehf Muhammed

12 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 19 Meryem Fetih Tâhâ Hucurât Enbiyâ Kâf Hac Zâriyât Mü'minûn Tûr Nûr Necm Furkân Kamer u'arâ Rahmân Neml Vâkı'a Ankebût Hâdîd Rûm 60 Liste-126 Liste-126 de 55 sûre mevcuttur. 55 asal bir sayı değildir. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerden Kur ân-ı Kerîm in ikinci yarısında yer alanlar 58 Mücâdele A'lâ Haşr Gâşiye Mümtehine Fecr Saff Beled Cum'a ems Münâfikûn Leyl Teğâbün Duhâ Talâk İnşirâh 8 66 Tahrîm Tîn 8 67 Mülk Alak Kalem kadir 5 69 Hâkka Beyyine 8 70 Me'âric Zilzâl 8 73 Müzzemmil Âdiyât Müddessir Kâri'a Kıyâmet Tekâsür 8 232

13 Mükemmel sayılar 76 İnsân Asr 3 77 Mürselât Hümeze 9 78 Nebe' Fil 5 79 Nâzi'ât Kureyş 4 80 Abese Mâûn 7 81 Tekvîr Kevser 3 82 İnfitâr Nasr 3 83 Mutaffifîn Tebbet 5 84 İnşikâk İhlâs 4 85 Bürûc Felak 5 86 Târık 17 Liste-127 Liste-127 de 53 sûre mevcuttur. 53 asal bir sayıdır. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûreler kümesi Sûre adı Sûre adı 6 En'âm Cin Kasas Kâfirûn 6 71 Nûh Nâs 6 Liste-128 Liste-128 de 6 sûre mevcuttur. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden Kur ân-ı Kerîm in ilk yarısında yer alanlar 6 En'âm Kasas 88 Liste

14 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir Liste-129 te 2 sûre mevcuttur. 2 asal bir sayıdır. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden Kur ân-ı Kerîm in ikinci yarısında yer alanlar 71 Nûh Cin Kâfirûn Nâs 6 Liste-130 Liste-130 te 4 sûre mevcuttur. 4 asal bir sayı değildir. Sonuçları bir arada görelim: < Elif. Lâm. Râ. (bu) leri sağlamlaştırılmış bir kitap tır (Hûd/1) 234

15 Mükemmel sayılar TÜRDE TÜRDE DEĞİL 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d 29 S i m e t r i e k s e n i S i m e t r i e k s e n i 58 M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s S i m e t r i e k s e n i ekilde, mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerle olmayan sûrelerin (asal-asal değil) dağılımı görülüyor. 235

16 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir TÜRDE TÜRDE DEĞİL 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i S i m e t r i e k s e n i asal asal değil S i m e t r i e k s e n i asal asal değil ekilde, mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerle olmayan sûrelerin (asal-asal değil) dağılımı görülüyor. 236

17 Mükemmel sayılar numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik çitlik bakımından türdeş olanlar Sûre adı 1 Fâtiha 7 58 Mücâdele 22 2 Bakara Münâfikûn 11 4 Nisâ Teğâbün 18 9 Tevbe Tahrîm Hûd Kalem Ra'd Me'âric İbrâhîm Müddessir Hicr Nebe' Nahl Abese İsrâ Tekvîr Kehf A'lâ Hac Gâşiye Nûr Beled Furkân ems Neml Duhâ Ankebût İnşirâh 8 30 Rûm kadir 5 32 Secde Beyyine 8 33 Ahzâb Kâri'a Sebe' Tekâsür 8 35 Fâtır Asr 3 38 Sâd Fil 5 39 Zümer Kureyş 4 43 Zuhruf Mâûn 7 45 Câsiye Tebbet 5 56 Vâkı'a İhlâs 4 57 Hâdîd Felak 5 Liste-131 Liste-131 te 54 sûre mevcuttur. 237

18 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerden teklik çitlik bakımından türdeş olmayanlar 3 Âl-i İmrân Rahmân 78 5 Mâide Haşr 24 7 A'râf Mümtehine 13 8 Enfâl Saff Yûnus Cum'a Yûsuf Talâk Meryem Mülk Tâhâ Hâkka Enbiyâ Müzzemmil Mü'minûn Kıyâmet u'arâ İnsân Lokmân Mürselât Yâsîn Nâzi'ât Sâffât İnfitâr Mü'min Mutaffifîn Fussilet İnşikâk ûrâ Bürûc Duhân Târık Ahkâf Fecr Muhammed Leyl Fetih Tîn 8 49 Hucurât Alak Kâf Zilzâl 8 51 Zâriyât Âdiyât Tûr Hümeze 9 53 Necm Kevser 3 54 Kamer Nasr 3 Liste-132 Liste-132 da 54 sûre mevcuttur. Sonuçları bir arada görelim: 238

19 Mükemmel sayılar 239

20 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 MÜKEMMEL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE OLAN SÛRELERDEN TEKLİK ÇİFTLİK BAKIMINDAN TÜRDE OLANLAR S i m e t r i e k s e n i MÜKEMMEL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE OLAN SÛRELERDEN TEKLİK ÇİFTLİK BAKIMINDAN TÜRDE OLMAYANLAR ekilde, mükemmel olmak bakımından türdeş olan sûrelerin teklik çiftlik bakımından eşit dağılımı görülüyor. 240

21 Mükemmel sayılar numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik çitlik bakımından türdeş olanlar 28 Kasas Cin Nâs 6 Liste-133 Liste-133 de 3 sûre mevcuttur. numarası ve âyet mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerden teklik çitlik bakımından türdeş olmayanlar 6 En'âm Nûh Kâfirûn 6 Liste-134 Liste-134 de 3 sûre mevcuttur. Sonuçları bir arada görelim: 241

22 İkili Simetrik Kitap ❶ dr. müh. halis aydemir MÜKEMMEL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE OLMAYAN SÛRELERDEN TEKLİK ÇİFTLİK BAKIMINDAN TÜRDE OLANLAR 1 F â t i h a 7 2 B a k a r a  l - i İ m r â n N i s â M â i d e E n ' â m A ' r â f E n f â l 75 9 T e v b e Y û n u s H û d Y û s u f R a ' d İ b r â h î m H i c r N a h l İ s r â K e h f M e r y e m T â h â E n b i y â H a c M ü ' m i n û n N û r F u r k â n u ' a r â N e m l K a s a s A n k e b û t R û m L o k m â n S e c d e A h z â b S e b e ' F â t ı r Y â s î n S â f f â t S â d Z ü m e r M ü ' m i n F u s s i l e t û r â Z u h r u f D u h â n C â s i y e A h k â f M u h a m m e d F e t i h H u c u r â t K â f Z â r i y â t T û r N e c m K a m e r R a h m â n V â k ı ' a H â d î d M ü c â d e l e H a ş r M ü m t e h i n e S a f f C u m ' a M ü n â f i k û n T e ğ â b ü n T a l â k T a h r î m M ü l k K a l e m H â k k a M e ' â r i c N û h C i n M ü z z e m m i l M ü d d e s s i r K ı y â m e t İ n s â n M ü r s e l â t N e b e ' N â z i ' â t A b e s e T e k v î r İ n f i t â r M u t a f f i f î n İ n ş i k â k B ü r û c T â r ı k A ' l â G â ş i y e F e c r B e l e d e m s L e y l D u h â İ n ş i r â h 8 95 T î n 8 96 A l a k K a d i r 5 98 B e y y i n e 8 99 Z i l z â l  d i y â t K â r i ' a T e k â s ü r A s r H ü m e z e F i l K u r e y ş M â û n K e v s e r K â f i r û n N a s r T e b b e t İ h l â s F e l a k N â s 6 S i m e t r i e k s e n i MÜKEMMEL OLMAK BAKIMINDAN TÜRDE OLMAYAN SÛRELERDEN TEKLİK ÇİFTLİK BAKIMINDAN TÜRDE OLMAYANLAR ekilde, mükemmel olmak bakımından türdeş olmayan sûrelerin teklik çiftlik bakımından eşit dağılımı görülüyor. 242

www.simetrikkitap.com

www.simetrikkitap.com İkiye bölünen ancak üçe bölünmeyen sayılar Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm fihristinde bulunan sayılardan ikiye bölünen ancak üçe bölünmeyenleri tespit ederek işe başlayacağız. Daha sonra, bunlar arasında matematiksel

Detaylı

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1

19 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları 1 lu gruplar halinde sûrelerin sondan sıra numaraları ile âyet sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sondan sıra numarları ile âyet sayılarını lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz.

Detaylı

İkili Simetrik Kitap ❸

İkili Simetrik Kitap ❸ 19 lu Gruplar Halinde Sûrelerin Numaraları ve Âyet Sayıları Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm de bulunan sûrelerin sıra numarlarını ve âyet sayılarını 19 lu gruplar halinde birlikte inceleyeceğiz. İlk 19 sûrede

Detaylı

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1

Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Kur ân-ı Kerîm sûrelerinin sondan sayılması 1 Bu bölümde Kur ân-ı Kerîm sûrelerini sondan sayalım. Örnek: Sondan birinci sûre Nâs sûresidir. Sûrenin sondan sıra numarası Sûrenin adı 1 Nâs 6 Sûrenin içerdiği

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için

Âyet sayısı sıra numarasından büyük olan sûreler için Sayısı Sıra umarasından Küçük Olan Sûreler sıra numarasından büyük olan sûreler için yaptığımız incelemenin aynısını bu kez âyet sıra numarasından küçük olan sûreler için gerçekleştirelim. Aşağıdaki listede

Detaylı

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi

4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 4. DERS Siyer Kur an İlişkisi 1 إ ن الل ه و م ل ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى الن ب ي ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آم ن وا ص ل وا ع ل ي ه و س ل م وا ت س ل ي اما Allah ve melekleri, Peygamber e çok salât ederler. Ey müminler!

Detaylı

KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET

KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 31-37, ANKARA-TURKEY KUR AN-I KERİM İN KIRGIZCA ÇEVİRİLERİ * Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA ** ÖZET Arap dilini bilmeksizin

Detaylı

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN)

İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü İHTİYAÇ ODAKLI KUR AN KURSLARI ÖĞRETİM PROGRAMLARI (YÜZÜNDEN OKUYANLAR İÇİN) Ankara 2012 Bu öğretim programının Kur an kurslarında

Detaylı

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005

Kuran Araflt rmalar Grubu. Kur an. Hiç Tükenmeyen Mucize. 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR. stanbul Yay nevi 2005 Kuran Araflt rmalar Grubu Kur an Hiç Tükenmeyen Mucize 8.Bask BUGÜNE KADAR 130.000 ADET BASILMIfiTIR stanbul Yay nevi 2005 stanbul Yay nevi KUR AN H Ç TÜKENMEYEN MUC ZE Bask ve Cilt: Seçil Ofset Massit

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1

KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 KUR AN IN ÖĞÜTLERİ 1 Kaynaklar : - Evrensel Çağrı Kur an Meali (Mustafa Sağ) - Kur an-ı Kerim Meali (Prof.Dr.Yaşar Nuri Öztürk) - Son Çağrı Kur an (Prof.Dr.Salih Akdemir) - Kur an-türkçe Çeviri (Prof.Dr.Hüseyin

Detaylı

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz?

3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? 3. DERS Nasıl Siyer Öğrenmeliyiz? ي ا أ ي ه ا الن ب ي إ ن ا أ ر س ل ن اك ش اه د ا و م ب ش ر ا و ن ذ ير ا و د اع ي ا إ ل ى الل ه ب إ ذ ن ه و س ر اج ا م ن ير ا Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit,

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi

The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi The Message of the Qur ân ın Türkçe Çevirisi (Kur an Mesajı) nin Eleştirisi Dr. İsmail ÇALIŞKAN a a Temel İslam Bilimleri Bölümü, Tefsir AD, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas Ya zış ma

Detaylı

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1

ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1 Kur'ân'da "Rabbinize ibadet edin" 4 ALLAH'I TANIMAK, O'NA İMAN EDİP İTAAT ETMEK 1, 2 edin" "Allah'a iman ف ا م ن وا ب الل edin" 3 "Allah'a itaat و ا ط يع وا للا 1 و اع ب د وا ر ب ك م ve buyrulmaktadır.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Suudi Arabistan Krallığı Yüksek Öğetim Bakanlığı Medine-i Münevvere İslam Üniversitesi İlmi Araştırmalar Dekanlığı Tercüme Kısmı Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab Türkçe

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths

A Semantic Analysis On Meaning Field Of Belâ Concept in The Qur an And Hadiths Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 27, Erzurum, 2007 KUR AN ve HADİSLERDE BELÂ KAVRAMININ ANLAM ALANI ÜZERİNE SEMANTİK BİR İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇELİK ÖZET Bu çalışmamızda dilimizde

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU

KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU KURAN IN TARİHSEL OLUŞUMU Historical Development of the Qur an By Canon Edward Sell, D.D., M.R.A.S. www.muhammadanism.org December 1, 2006 Turkish language 'THE FAITH OF ISLAM,' 'THE RELIGIOUS ORDERS OF

Detaylı

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen!

Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! EL ĞAFÛR Allâh Rahmetinden asla ümit kesilmemesi gereken. Gerekli arınmayı yaptırtarak Rahîmiyetin nimetlerine erdiren. Rahîm ismini tetikleyen! 173-) Size yalnızca ölmüş hayvanı, kanı, domuz etini ve

Detaylı

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire

Kitab-ı Mukaddes ve. Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru. Daniel Wickwire Kitab-ı Mukaddes ve Kur an-ı Kerim Hakkında 200 Soru Daniel Wickwire 2014 200 Soru Indeks Kitaplar Hakkında...1-24 Tanrı veya Allah Hakkında...25-50 Kutsal Ruh, Şeytan Cinler ve Melekler Hakkında...51-65

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN

KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN KUR ÂN-I KERÎM DEKİ TEMEL EMİRLER VE YASAKLAR EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Kur ân-ı Kerîm deki Temel Emirler ve Yasaklar Yazar: Emre Dorman İletişim:

Detaylı

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine

Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Osmanlı Sonrası Bosna da Yapılan Bazı Kur an Tercümeleri Üzerine Ekrem GÜLŞEN * / İzzet TERZİÇ ** Öz: Osmanlı idaresinden 1878 de çıkmasının ardından Bosna-Hersek te pek çok Kur an çevirisi yapılmıştır.

Detaylı

Kur an Anlaþýlsýn Diye

Kur an Anlaþýlsýn Diye Kur an Anlaþýlsýn Diye Yaygýn Eðitim ve Kültür Derneði Yayýnlarý: 1 Temel Ýslâm Kültürü: 1 Proje Hüseyin Akkuþ Editör Alpaslan Durmuþ Metin Ýlyas Aslan Soru Üretim Ahmet Kalkan Alpaslan Durmuþ Ayþe Uçkan

Detaylı