AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 AOB-6006 AOB-6007 VÝTROSERAMÝK ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

2 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr. Kullanma klavuzunuz en yeni teknoloji ile imal edilmiþ olan cihazýnýzý, güvenle ve en yüksek verimle kullanmanýza yardýmcý olmak amacýyla hazýrlanmýþtýr. Cihazýnýzý kullanmadan önce, doðru ve güvenli yerleþtirme, bakým ve kullaným için temel bilgileri içeren bu klavuzu dikkatli bir þekilde okuyunuz ve ürününüzün montajý için, size en yakýn VESTEL Yetkili Servisi ne müracaat ediniz. BU ÜRÜN ELEKTRIK AKSAMLARI IÇERDIGI IÇIN, ÜRÜNÜN ILK MONTAJ VE DEVREYE ALINMASI ISLEMININ VEYA SÖZ KONUSU ISE TASINMA ISLEMI SONRASI MONTAJININ VESTEL YETKILI SERVISLERI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKLIDIR. AKSINE DURUMLARDA MEYDANA GELEBILECEK SORUNLARDAN VESTEL PAZARLAMA A.S. VEYA VESTEL BEYAZ ESYA A.S. SORUMLU TUTULAMAZ. Cihazýnýzýn Sanayi Bakanlýðý tarafýndan tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi) 10 yýldýr.

3 IÇiNDEKiLER 1. Ürün Tanýtýmý ve Özellikleri 2. Uyarýlar 3. Kurulum ve Kullanýma Hazýrlýk 4. Ocaðýn Kullanýmý 5. Ocaðýn Temizlik ve Bakýmý 6. Servis ve Nakliye 1

4 Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý 2 - Vitroseramik iki bölgeli oval ýsýtýcý( AOB-6007 modelinde vardýr.) 3 - Vitroseramik iki bölgeli ýsýtýcý 4 - Dokunmatik kontrol panosu 5 - Vitroseramik yüzey 6 - Alt muhafaza 5 6 AOB-6007 AOB *145, 1*dual, 1*oval ýsýtýcýlý, önden dokunmatik kontrollü, siyah gömme vitroseramik ocak 2*145, 1*180, 1* dual ýsýtýcýlý, önden dokunmatik kontrollü, siyah gömme vitroseramik ocak Bölüm 2: UYARILAR CÝHAZI KULLANMADAN ÖNCE TÜM ÖNEMLÝ EMNÝYET TEDBÝRLERÝNÝZÝ ALINIZ VE KULLANMA KILAVUZUNU TAM OLARAK OKUYUNUZ. Bu cihaz, evde mobilya içerisine gömme olarak kullanmak için tasarlanmýþtýr. Cihazý ambalajýndan çýkardýktan sonra herhangi bir hasar olup olmadýðýný mutlaka kontrol edin. Eðer hasar var ise; cihazý hiç kullanmayýn ve hemen VESTEL Yetkili Servisi ne baþvurun. Ambalaj malzemeleri (naylon, zýmba, strafor vb.) çocuklar için tehlike yaratacaðýndan hemen toplanýp kaldýrýlmalýdýr. Cihaz, üreticinin kýlavuzda belirttiði þartlarda, yetkili bir teknisyen tarafýndan kurulmalý ve devreye sokulmalýdýr. Hatalý kurulumdan meydana gelebilecek hasarlardan üretici sorumlu deðildir. Cihazýnýzý evdeki elektrik þebekesine baðlamadan önce, cihazýn ve/veya ambalajýn üzerindeki bilgi etiketinde belirtilen gerilim kullaným þartlarýna uygunluðunu kontrol edin. Ürünü yerine yerleþtirmeden kesinlikle çalýþtýrmayýnýz. Cihazý uzun süre kullanmayacaksanýz fiþini çekin. Tüm düðmelerini kapalý pozisyonda tutun. Cihazýn montajý sýrasýnda besleme kablosunun sýkýþmadýðýndan emin olun. 2

5 Besleme kablosu asla müþteri tarafýndan deðiþtirilmemelidir. Herhangi bir nedenle hasar görmesi durumunda lütfen VESTEL Yetkili Servisi ne baþvurun. Temizlik ya da bakým gibi iþlemlerden önce cihazý kapatýn. Cihazýn bazý bölümleri uzun süre sýcaklýðýný koruyabilir, ýsýya birinci dereceden maruz kalan yüzeylere dokunmadan önce soðumasý beklenmelidir. Cihaz çalýþýrken yakýnýnda yanýcý maddeler bulundurmayýn. Cihazýn yakýnýnda baþka elektrikli aletler çalýþtýrýrken, kablolarýnýn sýcak kýsýmlara temas etmemesine dikkat edin. Kullanma kýlavuzunu okurken, þekillerin bulunduðu anlatýmlara dikkat edin. Bu cihazin fiziksel, algisal ve zihinsel yeterliligi olmayan veya bilgi ve tecrübeden yoksun insanlar tarafindan (çocuklar dahil); bu kisilerin güvenliginden sorumlu bir baskasinin gözetimi veya talimati altinda olmadan kullanilmasi sakincalidir. Çocuklarin cihaz ile oynamadigindan emin olunmalidir. Cihazinizin temizlenmesi esnasinda sert ve asindirici maddeler kullanmaktan kaçininiz. Vitroseramik cam yüzeyinde çatlak vb. meydana geldiðinde cihazýnýzýn elektrik baðlantýsýný kesin ve hemen yetkili servisi arayýnýz. CÝHAZIN VERÝMÝ VE EMNÝYETÝ ÝÇÝN, HER ZAMAN ORJÝNAL YEDEK PARÇA KULLANMANIZI VE ÝHTÝYAÇ DUYDUÐUNUZDA SADECE YETKÝLÝ SERVÝSLERÝMÝZÝ ÇAÐIRMANIZI TAVSÝYE EDÝYORUZ! Aldýðýnýz cihaz, ev tipi kullaným için üretilmiþ olup, sadece evde ve belirtilen amaçlar için kullanýlabilir. Ticari yada toplu kullanýma uygun deðildir. Tüketicinin buna aykýrý kullanýmýnda, TKHK hükümlerinde belirlenmiþ, ücretsiz onarým ve garanti süresi içinde arýzalardan üretici ve satýcýnýn mesuliyetinin kalktýðýný önemle belirtiriz. Bu cihaz EEE yönetmeliðine uygundur. 3

6 Bölüm 3: KURULUM VE KULLANIMA HAZIRLIK Ocak elektrik kaynaðýna yakýn bir yere yerleþtirilmelidir. Ambalaj malzemelerinin ve cihazýn aksesuarlarýný cihaz üzerinden çýkardýktan sonra ocaðýn herhangi bir zarar görüp görmediðini kontrol ediniz. Eðer cihazýn zarar gördüðüne dair herhangi bir kuþku duyuyorsanýz, cihazý kullanmayýnýz ve derhal VESTEL Yetkili Servisi ile temas kurunuz. Ocaðý mutfak tezgahýn üzerinde uygun bulunan yerin kesilip çýkartýlmasýndan sonra yerleþtiriniz. Özellikle bu amaç için saðlanmýþ olan elektrik devre kutusu yardýmýyla ocaðýn alt kýsmýna elektrik baðlantýsý yapýlacaktýr. Tüm öteki hususlarda da cihazýn sahibi, Cihaz Güvenlik Kurallarý ve yürürlükteki Kararname ve Talimatlara uygun olarak cihazýn montaj ve kullaným iþlemlerinin düzgün olarak yapýlmasýndan sorumludur. Ocaðýnýzýn Konumlandýrýlmasý: Mutfak tezgahý üzerinde meydana gelebilecek sývý sýzýntýsý sorunlarýný önlemek amacýyla, ocaðýnýzla birlikte özel bir sýzdýrmazlýk bandý temin edilmiþtir. Rulo halindeki tek taraflý sýzdýrmazlýk bandýný aþaðýda gösterildiði gibi tüm ocaðý çerçeveleyecek þekilde zorlamadan yapýþtýrýn. Ocaðýnýzýn montajýný yaparken montaj braketlerini aþaðýda gösterildiði gibi takýnýz. Ocaðýnýz, banko montaj braketlerindeki klipsler sayesinde mutfak tezgahýnda bulunan açýklýðýn içine kendiliðinden sabitlenecektir. Montaj braketi 4

7 Þekilde verilen ölçülere uygun olarak mutfak tezgahý üzerinde bir bölümü keserek çýkartýnýz. Ocaðý, kontrol düðmeleri ön tarafýmýzda kalacak þekilde bu boþluða yerleþtiriniz. 520mm 590mm 41mm Min. 25mm Min. 150mm 560mm 490mm Min. 60mm Min. 130mm Ocaðýnýzýn Elektrik Baðlantýsý: Elektrik baðlantýsý yaparken aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz. - Ev elektrik þebekesinin ve ürünün baðlanacaðý prizin akým taþýma kapasitesinin, ocaðýn kullandýðý maksimum güç için uygun olduðuna emin olunuz. - Kapasite etiketinde belirtilen ürün çalýþma geriliminin, þebeke gerilimi ile ayný olduðundan emin olunuz. - Ürünü direk prize baðlayýnýz. Arada trafo vs. türü þeyler olmamalýdýr. - Ürünü mutlaka toprak hatlý prize baðlayýnýz. - Ürünü, þebeke kordonuna rahat eriþebilmeyi saðlayabilecek þekilde konumlandýrýnýz. - Ürün üzerindeki bütün kutuplarýn elektriðini kesebilecek kontaklarý arasýnda 3mm açýklýk bulunan bir þalterin ürünle birlikte kullanýlmasý gereklidir. * Bu ürün mutlaka toprak hatlý prize baðlayýnýz. * Bu tür baðlantýlar için H05VV-F tipi kablo kullanýlmalýdýr Bu tür baðlantýlar için kullanacaðýnýz kablo tipi H05VV-F ve tek fazlý kullanýmlar 2 için 3x2.5mm olmalýdýr. - Kablo boyu izolasyon güvenliði için 2m yi geçmemelidir. - Ürününüzü yerleþtirirken elektrik kablosunu gövdenin altýna sýkýþtýrmayýnýz, ocaklarýn yakýnýndan geçirmeyiniz. Kablo izolasyonu bundan zarar görebilir. - Elektrik kablosu hasarlandýðýnda en yakýn Vestel Yetkili Servisi ne baþvurarak yenisini taktýrýnýz. - Yukarýdaki talimatlara uyulmadan kullanma halinde doðacak zarardan firmamýz sorumlu olmayacaktýr. 5

8 Bölüm 4: OCAÐIN KULLANIMI Dokunmatik Kontrol Panosunun Tanýtýmý: Isýtýcý göstergesi 2. Isýtýcý seçme 3. Ondalýk noktasý 4. Ýkili bölge uyarý 5. Ýkili bölge seçme Dokunmatik Kumanda Düðmeleri: 6. Isý kademe azaltma 7. Isý kademe arttýrma 8. Tuþ kilidi uyarý 9. Tuþ kilidi 10. Açma/Kapama Ocaðýnýz ön tarafýnda bulunan dokunmatik kumanda düðmeleri ile çalýþtýrýlmaktadýr. Dokunmatik kumanda düðmeleri de ýþýk algýlama sistemi ile çalýþmaktadýr. Algýlayýcýlar dokunmatik kontrol ünitesi aktif hale geldiðinde vitroseramik cam yüzeyden gelen sinyali algýlar. Böylece ürününüz istenilen konumda çalýþýr. OCAÐINIZIN KULLANIMI: Ocaðýnýzý açma: - Açma/kapama düðmesine 1 saniye dokununuz. Kontrol panosu kullanýma geçmiþtir. Tüm ýsýtýcý göstergeleri ve ondalýk noktalarý yanýp sönmeye baþlar. -10 saniye içinde hiçbir giriþ yapmazsanýz ocaðýnýz otomatik olarak kapanacaktýr. Isýtýcýlarý çalýþtýrma: - Çalýþtýrmak istediðiniz ýsýtýcýnýn ilgili ýsýtýcý seçme düðmesine basýnýz. 6

9 - Seçtiðiniz ýsýtýcý göstergesinin yanýnda kýrmýzý bir ýþýk (ondalýk nokta) yanarak ilgili ýsýtýcýnýn seçildiðini, yani ayarlanabileceðini gösterir. - Isý kademe arttýrma ve azaltma düðmelerini kullanarak, 1-9 arasý istediðiniz ýsý ayarýnda ocaðýnýzý çalýþtýrabilirsiniz. Sýcak yüzey ikaz: - Ocaðýnýzý kapattýktan sonra cam yüzey hala sýcak konumda kalabilir. Bu durumda ilgili ýsýtýcýlarýn göstergelerinde H sembolü belirerek, yüzeylerin sýcak olduðuna dair sizi uyarýr. - Yüzey sýcaklýklarý normale döndüðünde bu sembol kaybolacaktýr. - Isýtýcýlarý kapattýktan sonra yemeðinizi sýcak tutmak için bu ýsýdan faydalanabilirsiniz.! Uzun süreli elektrik kesintilerinden sonra, yüzey sýcak olsa dahi ýsýtýcý göstergelerinde H sembolü görünmez. Ocaðýnýzý kapatma: - Tüm ýsýtýcýlarý ayný anda kapatmak için ocaðýnýzýn açma/kapama düðmesine basýnýz. ÝKÝ BÖLGELÝ ISITICI: Ýki bölgeli ýsýtýcýyý açma: - Ýki bölgeli ýsýtýcýya sahip modellerde, ýsýtýcýlarýn sadece iç veya hem iç hem de dýþ bölgeleri kullanýlabilmektedir. - Ýki bölgeli ýsýtýcýnýn iç bölgesi çalýþýrken, dýþ bölgeyi de etkinleþtirmek için ikili bölge seçme düðmesine 1 kez basýnýz. Isýtýcýnýn ikili bölge uyarý lambasý yanarak, iki bölgeli ýsýtýcýnýn etkin olduðunu gösterir. Ýki bölgeli ýsýtýcýyý kapatma: - Ýki bölgeli ýsýtýcýnýn her iki bölgesi de etkin haldeyken, dýþ bölgeyi kapatmak için ikili bölge seçme düðmesine 1 kez basýnýz. Isýtýcýnýn ikili bölge uyarý lambasý sönerek, dýþ bölgenin kapandýðýný gösterir, iç bölge çalýþmaya devam eder. - Ýkili ýsýtýcýnýn tüm bölgelerini ve ýsýtýcýyý ayný anda kapatmak için, ýsý kademe arttýrma ve azaltma düðmelerine ayný anda basýnýz. CÝHAZI KÝLÝTLEME: Tuþ kilidi: - Tuþ kilidi özelliði ocaðýnýz çalýþýr durumdayken yanlýþ kullanýmýný önlemek için, ocaðýnýzý çalýþtýrdýktan sonra etkinleþtirilebilen bir sistemdir. - Ocaðýnýzý kilitlemek için kontrol panosunda bulunan tuþ kilidi düðmesine basýnýz. Tuþ kilidi uyarý lambasý yanarak, tuþ kilidinin etkin hale geldiðini gösterir. - Bu sistem devredeyken sadece ocaðýnýzý açýp kapatabilirsiniz. Açma/kapama düðmesi dýþýnda hiçbir düðme çalýþmaz. - Tuþ kilidi fonksiyonunu tamamen kapatana kadar etkin kalýr. Ocaðýnýzý tekrar kapatýp açmak dahi tuþ kilidini açmayý saðlamaz. - Tuþ kilidini iptal etmek için tuþ kilidi düðmesine basýn. Tuþ kilidi uyarý lambasý sönerek, tuþ kilidinin artýk etkin olmadýðýný gösterir. 7

10 Çocuk kilidi: - Çocuk kilidi özelliði ocaðýnýz kapalý konumdayken istenmeyen kullanýmdan doðacak sorunlarý önlemek amacýyla etkinleþtirilebilen bir sistemdir. - Birkaç adýmdan oluþan bu kilit sistemini etkin hale getirebilmek için öncelikle ocaðýnýzýn kapalý konumda olmasý gerekmektedir. - Ocaðýnýzýn açma/kapama düðmesine ikaz sesi gelene kadar basýlý tutun. Isý kademe arttýrma ve ýsý kademe azaltma düðmelerine ayný anda basýn, hemen ardýndan ýsý kademe arttýrma düðmesine basýn. Tüm ýsýtýcý göstergelerinde L sembolü yanarak, çocuk kilidinin etkin hale geldiðini gösterir (aþaðýdaki þekilde gösterilmektedir). - Bu sistem devredeyken sadece alarm olarak zamanlayýcý fonksiyonu etkin durumdaysa, süre dolana kadar çalýþmasýna devam eder. Süre dolduðunda sesli ikaz verir ve zamanlayýcý kapanýr. Böylece ocaðýnýz tamamen kilitli duruma geçer. - Çocuk kilidini iptal etmek için açma/kapama düðmesine ikaz sesi gelene kadar basýlý tutun. Isý kademe arttýrma ve ýsý kademe azaltma düðmelerine ayný anda basýn, hemen ardýndan ýsý kademe azaltma düðmesine basýn. Tüm ýsýtýcý göstergelerinde L sembolü sönerek, çocuk kilidinin artýk etkin olmadýðýný gösterir. ViTROSERAMiK OCAÐINIZIN KULLANIMI: - Vitroseramik camýn ýsýya ve aþýrý sýcaklýk deðiþikliklerine karþý dayanýklýlýðý çok yüksektir. Isýnýn yüzeyde zaman içinde kýrmýzýlýk gözlenir. - Herhangi bir ýsýtma ünitesi çalýþtýrýldýðýnda hafif bir ses duyulabilir, bu normal olup sistemin teknik yapýsýyla ilgilidir. Kalite açýsýndan herhangi bir problem teþkil etmemektedir. - Keskin köþeli tencerelerin vitroseramik cama sürtmesi yada üzerine sertçe býrakýlmasý halinde yüzey zarar görebilir. Dikkatli olunmasý tavsiye edilir. - Kullanýlacak tencere çaplarý enerjinin boþa harcanmamasý için, ocak yüzeylerinde küçük yada büyük olmamalýdýr. - Çalýþma konumunda ýsýtýcý yüzeyi sýcak olduðundan, küçük çocuklarýn yüzeye yaklaþmasý önlenmelidir. - Kýzgýn yaðýn tutuþabilme özelliðinden ötürü, kýzartma gibi iþlemler kapalý bir kapta yapýlmalýdýr. - Camýn üzerinde ekmek vb. bir kesme iþlemi yapmayýnýz. Alüminyum tabanlý tencereler kullanmayýnýz. - Ocaðýnýzýn üzerine aþýrý aðýrlýk koymaktan kaçýnýn. 8

11 - Vitroseramik yüzey üzerine plastik alüminyum gibi malzemeler koymayýnýz. Eðer herhangi bir sebeple üzerinde plastik yada alüminyum bir malzeme erimiþse hemen spatula ile temizleyiniz. - Bulaþýk bezi yada sünger gibi malzemelerle seramik yüzeyi silmeyiniz. Deterjan kalýntýlarý yangýna ve cam renginin solmasýna sebep olabilir.! Vitroseramik ocak yüzeyinde herhangi bir çatlak görüldüðü taktirde, cihazýnýzý hemen besleme kaynaðýndan ayýrýnýz. Enerji Tasarrufu * Elektrikli ocakta pisirme yapilirken düz tabanli tencere kullanilmalidir. * Kullanilan tencere tabaninin büyüklügüne uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir. * Pisirme süresini düsürmek için tencerenin üstüne kapak konulmalidir. * Pisirme süresinin uzun olmamasi için gereken miktardan fazla su yada yag kullanilmamalidir. * Yiyecek kaynama basladiktan sonra sicaklik ayari düsürülmelidir. 9

12 Bölüm 5: OCAÐIN TEMiZLiÐi VE BAKIMI Vitroseramik Ocaðýnýzýn Temizliði: - Temizliðe baþlamadan önce Vitroseramik camýn tam olarak soðumasýný bekleyiniz. - Temizlik için kullanacaðýnýz temizlik malzemelerinin camý çizebilecek partiküller içermemesine dikkat ediniz. Krem yada sývý deterjanlar kullanýnýz. - Vitroseramik yüzey üzerinde temizleme maddeleri kalmayacak þekilde soðuk su ile silinmeli ve yumuþak bir bez ile kurulanmalýdýr. - Dökülen yiyeceklerin ve artýklarýn temizlenmesi için ürününüzle birlikte verilen temizleme spatulasýný kullanabilirsiniz. - Tatlý cinsi yiyecekler döküldükten hemen sonra Vitroseramik camýn soðumasýný beklemeden temizlenmelidir. - Çelik temizleme telleri ile fýrçalama Vitroseramik camýn yüzeyine zarar verebilir. - Yüzey üzerinde oluþacak tozlanmalar nemli bir bez ile temizlenmelidir. - Seramik cam yüzey üzerinde oluþabilecek renk deðiþiklikleri Vitroseramik in fonksiyonel yapýsýný ve kalýcýlýðýný etkilemez. - Renk deðiþikliðinin sebebi malzemenin deðiþmesi olmayýp, yüzey üzerinde oluþan yanmýþ artýklarýn temizlenmemesinden, kullanýlan tencerelerin cam yüzeyi aþýndýrmalarýndan ve uygun olayan temizlik maddelerinin kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. - Temizleme spatulasý, daima kimyasal temizleme maddelerinden önce kullanýlmalýdýr. Bu spatula sayesinde Vitroseramik yüzey üzerindeki en ufak kirleri bile temizleyebilirsiniz. Erimiþ plastik, aðýr yaðlar, þekerli maddeler gibi temizlenmesi zor kirler spatula sayesinde kolayca temizlenir. - Spatulanýz üzerinde jilet takýlý olduðu için tehlikelidir, çocuklarýn ulaþabileceði yerlerden uzak tutulmalýdýr. - Spatula ile temizlik esnasýnda cam kenarlarýnda yeralan silikon yapýþtýrýcýlarýn kazýnmamasýna dikkat ediniz. Bölüm 6: SERVÝS VE NAKLÝYE Servise Baþvurulmadan Önce Yapýlmasý Gerekenler Ocak Çalýþmýyor ise; Ocaðýn fiþi çekilmiþ, sigorta atmýþ olabilir. Bunlarýn dýþýnda, ürününüzde hala bir problem var ise lütfen VESTEL Yetkili Servisini" arayýn. Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler Eðer nakliyeye ihtiyacýnýz olursa; Ürünün orjinal kutusunu saklayýn ve taþýnmasý gerektiði durumlarda orjinal kutusu ile taþýyýn. Kutu üzerindeki taþýma iþaretlerine uyun. Ocaðý sararak kýlýfýný sabitlemek için bantlayýn. Orjinal kutusu yok ise; Ocaðýn dýþ yüzeylerine (cam yüzeyler) gelebilecek darbelere karþý önlem alýn. Taþýma sýrasýnda ocaðýnýzý dik konumda tutun ve üzerine hiçbir yük koymayýn. 10

13 Teknik Özellikler Ürün Boyutlarý AOB-6007 AOB-6006 Yükseklik * Geniþlik * Derinlik mm 41 * 590 * * 590 * 520 Banko Boþaltmasý Boyutlarý Geniþlik * Derinlik mm 560 * * 490 Ocak Özellikleri Ø145 mm Isýtýcý Kafa W Ø180 mm Isýtýcý Kafa W 1800 Ø180 mm Ýki Bölmeli Isýtýcý Kafa W Ø145 mm Ýki Bölmeli Oval Isýtýcý Kafa W 1800 Diðer Özellikler Toplam Güç Tüketimi kw 5,9 5,9 Voltaj V 230 / 400V 3N~ 230 / 400V 3N~ Paketli Boyutlarý (Geniþlik*Derinlik*Yükseklik) mm 618x578x x578x132 Net Aðýrlýk Maksimum kg 9,5 9,5 Brüt Aðýrlýk Maksimum kg 10,25 10,25 11

14

15

16 ÜRETÝCÝ FÝRMA VESTEL BEYAZ EÞYA SAN.VE TÝC.A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi Manisa / Türkiye Tel:(0236) Fax:(0236) VESTEL Vestel Dayanýklý Tüketim Mallarý Pazarlama A.Þ. Zorlu Plaza Avcýlar Ýstanbul / Türkiye Tel:(0212) Fax:(0212) Kullanim Süresi: 10 Yildýr /10 R001 Danýþma Merkezimize; Ýstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Ýzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Muðla dýþýndaki illerden 0212 alan koduyla ulaþabilirsiniz.

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006

ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6006 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6008 AOB-6004 AOW-6004 AOX-6007 AOW-6007 AOX-6004 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234

ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 234 DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncellikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz;

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocaklar KM 3034 KM 3054 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Gazlý-Ocak KM 3012 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi

DAVLUMBAZ KULLANMA KILAVUZU MODEL GARANTÝ BELGESÝ. (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) (Ankastre) Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 77 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca, T.C.

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. inverter mono split klima kullanma kýlavuzu 12060 18060 24060 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No.

MODEL KULLANMA KILAVUZU DAVLUMBAZ. 3310 (ankastre) GARANTÝ BELGESÝ. Firma Yetkilisinin Ýmza ve Kaþesi. Satýcý Firmanýn. Fatura Tarihi ve No. GARANTÝ BELGESÝ "Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve bu Kanun'a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair Yönetmelik uyarýnca,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler DİKKAT, 2 Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN Türkçe, 1 H6GVAG TK Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 3-6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu

Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu Setüstü Ocak Kullanma Kılavuzu 17011 WWL LPG / NG 4 Gözü Gazlı (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17021 WWL LPG / NG 3 Gözü Gazlı 1 Gözü Elektrikli (Lüx) Setüstü Ocak - Emaye - FFD 17031 XXL LPG / NG 4 Gözü

Detaylı

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127

Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Duvar Tipi Mono Split Klima Kullanma Kılavuzu GRD 1097 GRD 1127 Ýçindekiler 1. Klimanýzý kullanmadan önce yapýlmasý gereken iþlemler ve güvenlik uyarýlarý...2 2. Klimanýzýn teknik özellikleri...3 Ýç ünite...4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı