MÜBADELEDE KÜÇÜKKUYU EX-CHANGE AT KUCUKKUYU. Mithat ATABAY Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ÖZET SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜBADELEDE KÜÇÜKKUYU EX-CHANGE AT KUCUKKUYU. Mithat ATABAY Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ÖZET SUMMARY"

Transkript

1 Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (BaharGüz 2008, s.6190) MÜBADELEDE KÜÇÜKKUYU EXCHANGE AT KUCUKKUYU Mithat ATABAY Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi ÖZET Türkiye ile Yunanistan arasõnda mübadele protokolü 30 Ocak 1923 tarihinde imzalandõ. Bu protokol ile Yunanistan ve adalardan Türk mübadiller getirilerek iskan edildiler. Küçükkuyu ya da Girit ve Midilli den gelen mübadiller yerle ti. SUMMARY The corvention concerning the Exchange of Greece and Türkiye was signed at Lausanne on 30 January In accordance with convention Turks migrated to Anatolia from Greece and the Aegean Islands. The Turkish migrants settled in Küçükkuyu came Cerete and Lesbos islands. 61

2 Giri Türk Kurtulu Sava õ nõn ba arõya ula masõ üzerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Türk halkõnõn ba õmsõzlõ õnõ dünya devletlerine resmen kabul ettirmek için Lozan Barõ Görü melerinde büyük çaba harcadõ. Lozan Barõ Görü meleri sõrasõnda Türkiye Büyük Millet Meclisi delegelerini en çok me gul eden sorunlarõn ba õnda toplumsal bir sorun olan göçmenler sorunu olmu tu. Uzun tartõ malardan sonra Barõ Antla masõ imzalandõktan sonra yürürlü e girmek üzere 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Yunanistan arasõnda Mübadele (Kar õlõklõ Nüfus De i imi) Protokolü imzalandõ 1. Lozan Barõ Antla masõ uzun tartõ malardan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalandõ. kinci TBMM 2, Lozan Antla masõ nõ görü mek üzere toplandõ. 23 A ustos tarihinde yapõlan oylamada ondört olumsuz oya kar õlõk ikiyüzonüç oyla Lozan Barõ Antla masõ onaylandõ. Lozan Barõ Antla masõ nõn TBMM nde onaylanmasõnõ takip eden günlerde Türkiye de önemli geli meler ya andõ. Toplumsal anlamda ise en önemli sorun mübadele idi. TBMM mübadelenin planlanmasõ, düzenli ekilde yapõlmasõ, kar õla õlacak güçlüklerin üstlenilmesi ve çözüme kavu turulmasõ amacõyla Mübadele mar ve skân Bakanlõ õ nõn kurulmasõnõ kararla tõrdõ Lozan Barõ Görü meleri devam ederken Milletler Cemiyeti, Türkiye ile Yunanistan arasõndaki göç sorunu konusunda temaslarda bulunmak üzere Dr. Fridtjof Nansen i görevlendirdi. Dr. Nansen in yaptõ õ temaslar sonucunda Milletler Cemiyeti ne Türkiye ye sunulmak üzere üç öneride bulundu. Dr. Nansen e göre; stanbul daki Rumlar mübadele dõ õnda tutulmalõ, Yunanistan daki Müslümanlar ile Anadolu daki Rumlar mübadeleye tabi olmalõdõr ve mübadele iste e ba lõ yapõlmalõdõr. TBMM Hükümeti, Milletler Cemiyeti nin Dr. Nansen in raporunu esas alan teklifi kabul etmedi. TBMM Hükümet, stanbul dahil olmak üzere Türkiye deki tüm Rumlarõn mübadeleye tabi olmasõnõ, Batõ Trakya daki Türklerin mübadele dõ õ tutulmasõnõ ve mübadelenin zorunlu yapõlmasõnõ istedi. Nüfus sorunlarõnõn görü üldü ü komisyonun ba kanõ olan Lord Curzon, devreye girerek mübadelenin zorunlu olmasõ, 1918 yõlõndan önce stanbul a yerle mi olan Rumlar ile Bozcaada ve Gökçeada daki Rumlarõn mübadele dõ õ tutulmasõ, buna kar õlõk olarak da 1913 tarihli Bükre Antla masõ nda belirtilen sõnõr çizgisinin do usunda bulunan Batõ Trakya da ikâmet eden Müslüman ahalinin de mübadele harici kalmasõ kararla tõrõldõ. Mübadele konusunda yapõlan görü meler için bkz., Lozan Barõ Konferansõ, Tutanaklar ve Belgeler, c.ii, Takõm:2, çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi SBF Yayõnlarõ, Ankara 1973, s.95; ayrõca bkz., smail Sosyal, Tarihçeleri ve Açõklamalarõyla Birlikte Türkiye nin Siyasal Antla malarõ c.i ( ), TTK Yayõnlarõ, Ankara 1983, s.183; Nihat Erim, Milletlerarasõ Daimi Adalet Divanõ ve Türkiye, Etabli Meselesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.ii/1, Ankara 1944, s Nisan 1923 tarihinde Meclis seçimlerin yenilenmesi için çalõ malarõnõ tatil etti. HaziranTemmuz 1923 tarihinde yapõlan seçimler sonucunda kinci TBMM 6 A ustos 1923 tarihinde toplandõ. kinci TBMM nin ele aldõ õ ilk konu Lozan Barõ Antla masõ olmu tur. Bkz., Erol Tuncer, Osmanlõ dan Günümüze Seçimler ( ), 2.baskõ, Ankara 2003, s.319. Osmanlõ Devleti nin son dönemlerinde de göçler ve göçmenler konusu büyük sorun olmu tu. Osmanlõ Devleti bu amaçla Muhacirun Müdürlükleri kurmu tu. Ancak devletin sürekli toprak kaybetmesi ve sürekli göçlere maruz kalõnmasõ nedeniyle bu te kilât fazlaca ba arõlõ olmadõ. Yeni Türkiye Devleti nin Ba bakanõ Ali Fethi (Okyar) Bey, mübadele için ayrõ bir kuruma ihtiyaç oldu unu kabul etmi ti. Fethi Bey, 5 Eylül 1923 tarihinde 62

3 Mübadele, mar ve skân Bakanlõ õ nõn kurulmasõndan hemen sonra mübadillerin Türkiye ye getirilmesi hazõrlõklarõna giri ildi. Milletler Cemiyeti, Türkiye ve Yunanistan dan delegelerin olu turdu u Muhtelit Mübadele Komisyonu çalõ malarõna ba ladõ 4. Mübadillerin ta õnmasõ büyük ölçüde deniz yoluyla ta õnmasõna karar verildi 5. Mübadeleye 10 Kasõm 1923 tarihinde ba landõ 6. Mübadeleden Önce Küçükkuyu Anadolu nun Batõ sahilleri Yunanistan õn ba õmsõzlõ õnõ kazanmasõ ve hemen pe isõra da Mõsõr Valisi Mehmet Ali Pa a nõn isyan etmesi üzerine ngiltere ile 1838 ticaret antla masõnõ yaptõ Osmanlõ ngiliz Ticaret Antla masõ na kõsa sürede pek çok devlet katõldõ. Bu antla ma, Osmanlõ Devleti ni dünyanõn açõk pazarõ haline getirmekle kalmadõ, kõsa sürede iflasõn e i ine getirdi. Ayrõca 1839 yõlõnda Tanzimat Fermanõ ile gayrimüslimlerin haklarõ güvence altõna alõnõrken, 1856 yõlõnda ilan edilen TBMM ne sundu u Hükümet Programõ nda durumu dile getirmi ti. Bkz., smail Arar, Hükümet Programlarõ ( ), stanbul 1968, s Ancak sorunun bir müdürlükle de il, kurulacak bir bakanlõkla çözülebilece ini dü ünen Tunalõ Hilmi Bey ve yüzotuziki arkada õ bir kanun teklifi verdiler. 13 Ekim 1923 tarihinde TBMM nde görü ülen ve aynõ gün yasala an teklifle Mübadele, mar ve skân Vekâleti kuruldu. Bknz., Düstur, c.v, 3.Tertip, stanbul 1931, s.380; ayrõca bkz., TBMM Zabõt Ceridesi, Devre:II, ctima: I, c. II, Ankara (t.y.), s.826. Muhtelit Mübadele Komisyonu; Selânik, Kavala, Drama, Hanya, Kandiye ve Resmo da be er ki iden olu an alt komisyonlar kurdu. Bu alt komisyonlar mübadillerin nereye gidece ini ve mallarõnõn kayõtlarõnõ yapacaklardõ. Bkz., Ayõn Tarihi, I/1, Eylül 1923, s Mübadillerin ta õnmasõ büyük sorun oldu. TBMM Hükümeti mübadillerin denizyoluyla ta õnmasõ için ihale açtõ. haleye talyan, Yunan, Ermeni ve Türk vapur irketleri katõldõ. talyan irketi ihaleyi kazandõ ancak Türk kamuoyu buna tepki gösterdi. Türk Vapurlar Birli i Reisi Suudi Bey 23 Eylül 1923 tarihinde stanbul Ticaret Odasõ nda mübadillerin Türk vapurlarõ ile ta õnmasõ gerekti ini belirten ve hükümeti ele tiren bir konu ma yaptõ. Hükümet mübadillerin ta õnmasõ için yeni bir ihale açtõ. Türk Vapurlar Birli i reisi Suudi bey stanbul Ticaret Odasõnda 23.Eylül.1923 te bu konuda bir konu ma yaptõ. Daha sonra da Ticaret ve Sanayi Odasõ Hükümete ba vurarak Türk Vapur irketlerinin yabancõ irketlere kar õ korunmalarõnõ istedi ve hükümet nezdinde bir takõm giri imlerde bulundu. Bu giri imler sonuncunda Hükümet ihaleyi iptal etti. Yeni bir ihale açõldõ. Yeni ihale sonrasõnda ta õma i i Seyri Sefain daresi ve Türk Vapurcular Birli i ne verildi. Mübadiller Türkiye ye Giresun, Sakarya, Ankara, nönü, Türkiye, Altay, stanbul, Sulh, Akdeniz, Te vikiye, Trabzon, Bahrõ Cedid, Rize, Ümit, Marunyan, Jan, Kartal, Temah, Turan, Kõzzade, Arslan, Antalya, Sürat, Ar ipologos, Dumlupõnar, smet Pa a vapurlarõyla ta õndõ. Bu vapurlar seyahate çok uygun de illerdi. Bu sõrada Seyri Sefain daresi nin elinde tonajõ ikibinden fazla olan altõ vapur bulunuyordu. Di er vapurlarõn tonajõ çok küçüktü. Vapurlar eski ve bazõlarõ yük ve kömür gemileri idi ve yolcu ta õmaya elveri li de ildi. Bu gemilerde tadilatlar yapõlarak yolcu ta õnacak hale getirildi. O nedenle bu gemilerle mübadillerin sa lõklõ ekilde ta õnmasõ pek de mümkün de ildi. Kötü hava artlarõ ve kötü yolculuk artlarõ birle ince mübadillerin bir kõsmõ hastalandõ ve yolda ölenler oldu. Ayrõca mübadiller Sakarya, Giresun, Akdeniz, Sulh, Antalya ve Sürat vapurlarõnda hayvanlarõyla birlikte seyahat etmek zorunda kaldõklarõndan seyahat sa lõksõz artlar altõnda sürmü tü. Bu konuda bkz., Kemal Arõ, Mübadele Göçmenlerini Türkiye ye Ta õma Sorunu ve zmir Göçmenleri ( ), Ça da Türkiye Tarihi Ara tõrmalarõ Dergisi, c.i/1, zmir 1991, s.1346; ayrõca bknz., Mehmet Çanlõ, Yunanistan daki Türklerin Anadolu ya Nakledilmesi II, Tarih ve Toplum, sayõ: 130, Ekim 1994, s Kemal Arõ, Büyük Mübadele Türkiye ye Zorunlu Göç ( ), Tarih Vakfõ Yurt Yayõnlarõ, stanbul 1995, s

4 Islahat Fermanõ ve 1867 yõlõnda çõkarõlan padi ah iradesiyle toprak sistemi de i tirildi ve mir i topraklar halka satõlmaya ba landõ. Osmanlõ Devleti nde Hicaz hariç her yerde köylere kadar yabancõlara toprak tasarrufu hakkõ verildi 7. Kõsa sürede modernle me adõ altõnda batõlõlarõn Osmanlõ Devleti nin her yaptõ õna müdahale etmesi, gayrimüslim tebaanõn korunmasõ sonucunda özellikle Batõ Anadolu da Rumlar toprak tasarrufuna önem verdiler ve buralara yerle erek ekonomik ya amda etkinliklerini arttõrdõlar. 19.yüzyõlda zmir in kuzeyinden ba layarak Küçükkuyu yu da içine alan bölge zeytin bölgesi olarak tanõmlanmõ tõ Kõrõm Sava õ ndan sonra batõlõlar ve Rumlar bu bölgede zeytinya õ, sabun, pirina ve un de irmeni gibi tesisler kurdular 8. Tanzimat tan sonra Rumlar bölgenin nüfus yapõsõnda önemli de i ikli e sebep oldular. Küçükkuyu ya da ilk Rumlar Kõrõm Sava õ ndan sonra geldiler. Ticaretin geli mesi, hükümetin korumasõ ve büyük devletlerin kayõrmasõ sonucunda bölgede ticari ya amda etkili oldular ve güçlendiler. Yerli halk köylü idi. O nedenle hiçbir konuda bilinçli de ildi. Tanzimat la birlikte ortaya çõkan ekonomik ve toplumsal yapõ yerli halkõ hõzla yoksul hale getirdi. Temel ihtiyaçlarõnõ bile temin edecek gelire sahip olmadõklarõndan Rum bakkallardan aldõklarõ maddelerin paralarõnõ ödeyemediklerinden tarlalarõnda ve bahçelerindeki ürünleri ipotek ettirmek zorunda kaldõlar ve hatta tarlalarõnõ ve bahçelerini Rumlara satmak zorunda kaldõlar. Rum nüfus giderek arttõ. Rum nüfusun özellikle sahildeki yerle im birimlerinde yo unla tõ õ görülmektedir. Balkan Sava larõ sõrasõnda Yunanistan 31 Ekim Mart 1913 tarihleri arasõnda Egede ki tüm adalarõnõ ele geçirdi. Küçükkuyu ya çok yakõn olan Midilli nin de Yunanistan tarafõndan i gal edilmesi üzerine pek çok Müslüman Anadolu sahillerine ve Küçükkuyu ya göç etti 9. O nedenle Küçükkuyu ya gelen ilk göçmenler Balkan Sava õ sõrasõndadõr. Bu göçmenlere bölgedeki Rumlarõn Nurdo an Taçalan, Ege de Kurtulu Sava õ Ba larken, stanbul 1970, s.5455; ayrõca bkz., Ömer Lütfi Barkan, Türk Toprak Hukuk Tarihinde Tanzimat ve 1274 Tarihli Arazi Kanunnamesi, Tanzimat I, stanbul 1940, s Bu konuda efik Aker unlarõ yazmaktadõr: Kõrõm Sava õ ndan sonra, daha önce Ezine de tek bir Rum yokken Rumlar gelmeye ba lamõ tõr. Hatta hükümet bunlarõ korumu tur. Sayõlarõ 1909 da 380 e yükselmi tir. Hükümetin uursuzlu una ra men yerli halk tedirgindi efik Aker, stiklal Harbinde 57.Tümen ve Aydõn Milli Cidali, c.i, stanbul 1937, s.6670; ayrõca bkz., Do an Avcõo lu, Milli Kurtulu Tarihi, c.iii, stanbul 1974, s Midilli Yunan kuvvetlerinin saldõrõsõna ancak bir ay dayanabildi ve 20 Aralõk 1912 tarihinde teslim oldu. Bknz. Genelkurmay Ba kanlõ õ Harp Dairesi Ba kanlõ õ, Balkan Harbi Tarihi VII nci cilt Osmanlõ Deniz Harekatõ ( ), stanbul 1965, s.7980.midilli adasõ Müslümanlar açõsõndan önemli bir yerdi. Hacca deniz yoluyla gidenler dönü te Midilli adasõna u rayarak her tarikatõn adada bulunan dergahõna u rar eyhlerinin duasõnõ aldõktan sonra memleketlerine dönerlerdi. O nedenle bugün bile o dönemden kalma pek çok cami ve tarikat dergâhõnõn izlerini adada görmek mümkündür. 64

5 bir kõsmõnõn gitmesi nedeniyle onlarõn terk ettikleri evlere yerle tirildiler. Birinci Dünya Sava õ sõrasõnda Küçükkuyu da bulunan Rumlarõn bir kõsmõ göç etmi se de sava õn bitiminde tekrar geri dönmü ler ve mübadeleye kadar Küçükkuyu da kalmõ lardõr 10. Mübadiller Küçükkuyu da Türkiye, mübadillerin yerle tirilmesi amacõyla on iskân bölgesine ayrõldõ. Çanakkale ili Edirne, Tekirda, Gelibolu ve Kõrklareli ile birlikte ikinci iskân bölgesinde yer alõyordu. Gelecek mübadillerin iskân bölgeleri geldikleri yerlerde yaptõklarõ mesleklere göre belirlenmi ti. lk etapta Girit ve adalardan gelecek olan otuzbin ki i zeytin yeti tirilen bölgelerde iskân edilecekti. O nedenle Küçükkuyu da Girit ve adalardan gelecek mübadilerin iskân edilece i yerler arasõndaydõ. Mübadiller; yanlarõnda aile kimlik belgesi, a õ belgesi, Yunanistan daki mal varlõ õnõ gösterir tasfiye talep belgesi, Yunanistan da iken Yunan makamlarõnca el konulan mallarõna kar õlõk verilen makbuz ve resmi tutanaklarõ gelirken yanlarõnda bulundurmak zorundaydõlar 11. Küçükkuyu da iskân edilecek olan mübadilleri almak üzere 10 Mart 1924 tarihinde Te vikiye vapuru Hanya ya geldi. Te vikiye vapuru, Resmo dan binikiyüz otuzbe ve Hanya dan binikiyüz altmõ be mübadili alarak 19 Mart 1924 tarihinde hareket etti 12. Giritli mübadil Çanakkale de karaya çõktõ mübadil ba ka iskelelere gitti. Bunlardan bir kõsmõ Yalova ya, bir kõsmõ da Tuzla ve Darõca iskelelerinde karaya çõkarak buralarda iskân edildi 13. Çanakkale ye hem mübadeleye tabi, hem de mübadeleye gayri tabi Giritli mübadilin geldi i görülmektedir. Mübadeleye gayri tabi Giritliler emvali metrukesi mübadele kapsamõnda bulunmayan Bozcaada ya gönderildiler 14. Çanakkale ye Te vikiye vapuruyla gelen mübadiller burada kurulan Çok hõzlõ bir nüfus de i imi oldu u için Balkan Sava larõndan itibaren Küçükkuyu ya kaç ki inin gelip gitti i konusunda kesin bir rakam vermek imkanõ bulunmamaktadõr. Kemal Arõ, Büyük Mübadele Türkiye ye Zorunlu Göç ( ), Tarih Vakfõ Yurt Yayõnlarõ, stanbul 1995, s B.C.A., M.G.M., / , 2122 Mart 1340 (1924). Giritli mübadillerin tahliyesi 29 Mayõs 1924 tarihinde tamamlandõ. Girit irkap heyeti la v edildi. Bu heyet 1 Haziran 1924 tarihinde Ayvalõk a geldi. Bkz., Cengiz Parlak, Girit ten Çanakkale ye Göçler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayõnlanmamõ Yüksek Lisan Tezi), Çanakkale 2004, s.78. B.C.A., T..G.M., / , 28 Te rinievvel 1339(1923); ayrõca bkz., Parlak, a.g.e., s

6 yataklõ misafirhane ye getirildiler. Çocuklar ve ya lõlar burada misafir edildiler. Bu misafirhanede soba, battaniye bulunuyordu. Mübadillere sõcak yemek, çay verildi. Sa lõk kontrolünden geçirilen mübadiller Küçükkuyu ya gönderildiler. Küçükkuyu nahiye merkezi olup; Adatepe, Adatepeba õ, Arõklõ, Çetmiba õ, Çetmi Sagir (Küçük Çetmi), Çetmi Kebir (Büyük Çetmi), Kõzõlyar, Nusratlõ ve Küçükkuyu köylerinden olu uyordu 15. Girit ten gelen 127 aile ve 519 nüfus Küçükkuyu nahiyesinde iskân edildi 16. Giritlilerin bir kõsmõ Küçükkuyu nahiye merkezi yerine köylerde iskan edildiler. Adatepe, Çetmi Kebir köylerinde iskân edilmek istemeyen Giritlilere komisyon nahiye merkezinde fazla ev bulunmadõ õ için iki aileye bir eve yerle tirebilece ini belirtti. Ayrõca mübadiller nahiye merkezinde kendi paralarõyla ma azayõ tamir ettirerek burada iskân edildiler. Onbe Giritli mübadil ailesi kendilerine köylerde yer verildi i halde gitmedikleri için açõkta kaldõlar. Bunlar akrabalarõnõn yanõna yerle tiler. Devlet bunlara istedikleri zaman gösterilen köylerde verilen evlere yerle me hakkõnõ saklõ tuttu 17. Küçükkuyu merkezde iskân edilenlerden 55 aile 239 Girit/Hanyalõ, 9 aile 41 nüfus Midilli den, 1 aile 4 nüfus Ohri den, 4 aile 15 nüfusun geli yeri belirtilmemi ti. Ayrõca bir mübadil Midilli den gelip burada oturan biriyle evlenmi tir. Küçükkuyu da toplam 70 aile ve 302 nüfus iskân edilmi tir. Büyük Çetmi de 16 aile 76 nüfus, Küçük Çetmi de 27 aile 95 nüfus, Adatepe de 26 aile 97 nüfus, Çetmiba õ nda 1 aile ve 5 nüfus ve iskân yeri kayõtlarda yer almayan ancak bu bölgeye gönderilen 1 aile 7 nüfus ile birlikte toplam 582 nüfus bulunmaktadõr 18. Küçükuyu nun merkezinde iskân edilen mübadillerin göçmen kayõt defterlerindeki verilere göre meslekleri u ekildedir: Çiftçi 3, kahveci 4, bakkal 2, eczacõ 1, kunduracõ 1, esnaf 1, semerci 1, memur 1 ve ayak i i yapan 1 ki idir. 70 ki iden ancak 15 tanesinin meslek hanesinde bilgi bulunmaktadõr. Di er 55 ki inin ise meslek hanesi bo bõrakõlmõ tõr. Ancak bunlarõn meslekleri çiftçi olarak kabul edilebilir. Küçükkuyu nun haricindeki köylerde iskân edilenlerin meslekleri ise; 1 eczacõ, 1 kunduracõ, Dahiliye Vekaleti, Son Te kilatõ Mülkiyede Köylerimizin Adlarõ, Hilal Matbaasõ, stanbul KHGMA, Göçmen Esas Defteri, 1927 Yõlõ Mübadil Göçmenlere Ait Fihrist Çanakkale, s.159; B.C.A., T..G.M., / , 6 Ekim 1340 (1924). KHGMA, Göçmen Esas Defteri, 1927 Yõlõ Mübadil Göçmenlere Ait Fihrist Çanakkale, s

7 1 ev i leri, 1 kasap, 1 dülger ve mesle i belirtilmemi olarak da 52 ki i bulunmaktadõr. Küçükkuyu merkezine iskan edilen mübadillere 97 zeytinlik, 55 ev, 48 bahçe, 9 arsa, 3 sulu bahçe, 3 haraphane, 3 ba yeri, 1 natamamhane, 1 kahvehane, 1 müfrezhane, 1 maa tarla, 1 armutluk ve 1 tarla verildi. Küçükkuyu nun köylerindekilere ise; 50 zeytinlik, 12 ba yeri, 10 bahçe ve 3 arsa verildi. zeytinlikler ile bahçelerin tamamõ iyi nitelikte idi. Ba yerleri ise orta niteliktedir 19. Küçükkuyu merkezinde iskân edilen mübadillere verilen arazilere bakõldõ õnda büyük ço unlu unun zeytin yeti tiricisi oldu u görülmektedir. Küçükkuyu ya ba lõ Büyük Çetmi köyündeki aileler ise büyük ço unlukla zeytincilik ve ba cõlõkla me gul idiler. Küçük Çetmi köyündekiler de zeytin yeti tiricisidir. Adatepe köyünde iskân edilenlerden birisinin mesle i kasap, di erinin dülger idi. Burada da õtõlan mallar arasõnda 84 dekar iyi zeytinlik, 30 adet zeytinlik, 9 adet bahçe, 33 dekar iyi bahçe, 5 adet ba yeri bulunmaktadõr. Burada da zeytin yeti tiricilerinin iskân edildi i görülmektedir 20. Mübadillerin Kar õla tõ õ Sorunlar Mübadelenin ba lamasõ ile Yunanistan da mübadeleye tabi olanlar aleyhine baskõlar ba lamõ ve giderek artmõ tõr. Yunan hükümeti mübadillerin mallarõna el koyma yolunu seçince Muhtelit Mübadele Komisyonu üyesi Dr. Tevfik Rü tü (Aras) Bey Yunan delegelerine bir mektup yazarak el konulan mallarõn iadesini talep etti. Hatta Dr. Tevfik Rü tü Bey Yunanlõlar Türk mübadillere yaptõklarõ bu haksõzlõ õn Türkiye de duyulmasõ durumunda Türkiye de mübadil olan Rumlar aleyhine de üzüntülü olaylarõn ortaya çõkabilece ini ve bunlarõn önüne geçilmesinin çok zor olabilece ini bildirdi Birinci derece verimli ve güzel zeytinlik sahasõ asgari 100 dönüm, azami a aç adedi 120 tane, ikinci derecede verimli ve güzel zeytin sahasõ asgari 120 dönüm, azami a aç sayõsõ 150 tane, üçüncü derecede verimli ve güzel zeytin sahasõ asgari 150 dönüm, azami 200 tane zeytin a acõndan olu uyordu. E er aile nüfusu be ten fazla ise her bir nüfus için birinci derece verimli araziden 810 dönüm, ikinci derece verimli araziden 1015 dönüm ve üçüncü derece verimli araziden 1520 dönüm verilecekti. Ba ve bahçeden ise 1,53 dönüm, zeytin a acõ olarak da her fazla nüfus için 2030 adet zeytin a acõ verilenlere ilâve edilecekti. Ayrõntõlar için bkz., T.C. skân Genel Müdürlü ü, skan Mevzuatõ, Ankara 1936, s KHGMA, Göçmen Esas Defteri, 1927 Yõlõ Mübadil Göçmenlere Ait Fihrist Çanakkale, s B.C.A., M.G.M., 30.10/ , 22 Te rinievvel 1339 (1923). 67

8 Yunanlõlar özellikle Girit te bulunan mübadillerin hõzlõ bir ekilde adayõ terk etmelerini istemi lerdi. Bunu yapmazlarsa adaya gelecek olan üçbin Pontuslu Rum un Türk mübadillerin evlerine hemen yerle tirilece ini, gelen Rum mübadillerin e yalarõna ev koyacaklarõnõ belirttiler. Ayrõca kiraladõklarõ ev, ma aza ve toprak gelirlerine el konuluyordu 22. Bu baskõlar Çanakkale de de duyuldu. Bunun üzerine Çanakkale Vilâyet gazetesinde Muhacirlere Yardõm Edelim ba lõklõ bir makale yayõmlandõ. Makalede öyle deniliyordu 23 : Ülkemiz her taraftan dü man muhacematõna maruz kaldõ õ günlerde azim ve imanõmõzla çõkardõ õmõz büyük ordu vatanõmõzõ hain dü man ayaklarõndan kurtardõ. Bu suretle, Anadolu ve Trakya da yapõlan mezalim nihayetlenirken esir vatan parçalarõnda dinda larõmõz edit bir i kenceye tabi tutuluyorlardõ. Ve son zaferimizle sersemle mi alçaklar hiddetlerini zavallõ, silahsõz karde lerimize tahammülfersa mezalim icra etmekle teskin ettiler. Gençler öldürüldü. Irza geçildi; hanmanlar söndürüldü. Daha nice akõl ve hayale sõ mayacak enaatler irtikâp edildi. Aç ve susuz; evsiz kalan Garbi Trakya da Girit te bulunan din karde lerimiz bitkin bir vaziyette bizden istimdada ba ladõlar. Feryatlar her Türkün kalbini sõzlattõ. Her gün yüzlercesi hâke serilirken her gün binlercesi zulüm ve i kence kurbanõ olurken Türkün asil necip kanõ damarlarõnda nasõl duruyordu Bizi kurtarõnõz!?diye feryat eden bu Müslümanlar son bir ümidi necat ta õyordu. Hicret etmek ya da ölüm! Matem bulutlarõ afâkõ kaplamõ, hiçbir taraftan ümidi halas yok iken bu iki kelime onlara büyük bir cesaret bah ediyordu. Ölüm ne tatlõ bir hülya. Lâkin murdar ellerde caniyane katledilme i arzuke bir Türk kalbi yoktur. Türkün anõna yaõ õr bir ölüm. Mertçe ölmek vardõr. te dinda larõmõz buna meftunu meclubtu. Caniyane ve vah iyane ölümden kurtulmak için Türk ve Müslüman karde lerinin agu u efkât ve hamiyetine almak lâzõmdõ. Dinda larõmõza yardõm bir vazifeyi vataniye ve farizai diniyedir. Memleketimizin zirai, sõnai bo luklarõnõ dolduracak muhacir karde lerimize Parlak, Girit ten Çanakkale ye Göçler, s Çanakkale de çõkan Çanakkale Gazetesi nden Muhacirlere Yardõm Edelim, ba lõ õyla yayõmlanan ve Riyazi Kâzõm tarafõndan yazõlan bu yazõ için bkz., Türkiye Hilali Ahmer Mecmuasõ, sayõ:29, 15 Kanunõ Sani 1340 (1924), s

9 azami muavenette bulunalõm. Dü man elinden kurtulan bu karde lerimiz Türk vatanõnda gözümüzün önünde bakõmsõzlõktan terki hayat ederlerse bizlere ayõptõr Bütün Çanakkale ahalisi bu emri hayra canü gönülden i tirak etme i bir vecibe ad eylemektedir. Hepimiz gücümüz yetti i kadar muavenet etmekle bu insani borçtan ancak kurtulabiliriz Aç ve susuz; evsiz kalan Garbi Trakya da Girit te bulunan din karde lerimiz bitkin bir vaziyette bizden istimdada ba ladõlar. Feryatlar her Türk ün kalbini sõzlattõ. Her gün yüzlercesi hâke serilirken her gün binlercesi zulüm ve i kence kurbanõ olurken Türkün asil necip kanõ damarlarõnda nasõl duruyordu Bunlarõn ne yiyecek ekme i ne yatacak yeri vardõr. Dü man kur ununa, dü man süngüsüne hedef olup bugün mecruhen kollarõmõz arasõna atõlan karde lerimiz bizden muavenet bekliyor. Onlara giyecek lâzõm, onlara yiyecek lâzõm, onlara ilaç lâzõm Çanakkale ye de Girit ten muhacirlerden bir kafile gelmek üzeredir. Bunlarõn ne yiyecek ekme i ne yatacak yeri vardõr. Babasõ balta ile hunharca ehit edilen kim bilir kaç öksüz görece iz. Yavrusunun açlõktan mütevellit bitabane eninini durdurmak için memesinden bir damla sütü bulunmayan validelere acõmayacak mõyõz? Mübadiller gelirken büyük zorluklar çektiler. Vapurun çok kalabalõk olmasõ yeterli kamara bulunmamasõ nedeniyle bir kõsõm mübadilin güvertede seyahat etmesine sebebiyet verdi. O nedenle hastalananlar oldu. Girit ten ayrõlõrken limanda bekleyen için çok hüzünlü ve acõklõ olaylar ya andõ. Tüm ömürlerini burada geçirmi olanlar yeni ve bilmedikleri bir ya ama ilk adõmlarõnõ atõyorlardõ. Mübadiller Küçükkuyu ya geldikten sonra özellikle Küçükkuyu nun merkezinde Rumlardan kalan emlakõ metrukeden yeterli ev bulunmamasõ sebebiyle Küçükkuyu nun köylerinde iskân edilmek istenen mübadiller bunu kabul etmediler. Bu büyük bir sorun yarattõ. Bedirzade Süleymano lu 69

10 Ethem A a, Acilo lu Abdullah, Bayramzade Bayramo lu Mehmet A a, Betülzade Ahmeto lu Kasõm A a, Kaytaan Mehmeto lu Ciril Emin, Nuhçavu Kerimesi Mükerrem Hanõm ve Sakallõ Hüseyino lu Hüseyin A a ev alamadõlar. Kazakirzade Mercano lu Halil Efendi ye tamamlanmamõ bina verildi. Vakturzade smailo lu Emin Efendi ile Mavrizade Mehmeto lu Hasan Efendi ye ise birer haraphane alabildiler. Feyzizade Feyzio lu Mustafa Efendi ise bir müfrezhane alarak evini kendi parasõ ile in a etti. Kayõtlarda Sarõzade Mustafao lu brahim ve Bayraktar Hüseyino lu Mehmet A a hiçbir mal ve mülk alamadõklarõ görülmektedir 24. Mübadillerden Nuhçavu Kerimesi Mükerrem Hanõm Midilli den Küçükkuyu ya gelmi olup, Bozcaada da Telgraf Müdürü Kasõm A a ile evlenmi ve hemen Hazõm adõnda bir çocuklarõ dünyaya gelmi tir. Küçükkuyu ya gelen mübadillerin en ya lõsõ Bayraktar Hüseyino lu Mehmet A a nõn teyzesi 90 ya õndaki Hacer Hanõm dõ ve Hanya da do mu tu. Abdülhalimo lu Mehmet Lebip Efendi ile birlikte Küçükkuyu ya gelen akrabasõ Baha o lu Ahmet 70 ya õnda, Ahmet kõzõ Hala Hamide Hanõmla birlikte gelen kõz karde i Kafakolzade Ali Kerimesi Cemile hanõm da 50 ya õnda geldikten kõsa bir süre sonra vefat etti. Bayraktar Hüseyino lu Mehmet A a nõn annesi Halime Hanõm da 1926 yõlõ Eylül ayõnda Küçükkuyu da hayatõnõ kaybetti. Hamalba õzade Osmano lu Ali Rõza Efendi ve ailesi (kõz karde leri erife, Gülfidan, Pembe Hanõm ile ye eni E ref ve onun karde i E ref) 1925 yõlõnda, Lahnazade Hüseyin Kerimesi Elvane Hanõm, kõz karde i Selma Hanõm ve Selma Hanõmõn kõzõ ( anlõ Mehmet Kerimesi) 1925 Nisan ayõnda bir daha dönmemek üzere Küçükkuyu dan ayrõldõlar. Küçükkuyu da iskân edilen mübadillerin en çok ikayetçi olduklarõ konu, malmülk sorunlarõ ve zeytinliklerle ilgili istekleridir. Küçükkuyu da iskân edilen Girit ve Midilli den gelen mübadiller, Küçükkuyu bölgesinde Edremit e nazaran zeytin yeti tirme alanlarõnõn daha az oldu unu, tarõmsal alanlarõn ise oldukça yetersiz bulundu unu belirterek geçim sõkõntõsõ 24 KHGMA, Göçmen Esas Defteri, 1927 Yõlõ Mübadil Göçmenlere Ait Fihrist Çanakkale, s

11 çektiklerini belirten bir dilekçeyi 6 Mart 1926 tarihinde çi leri Bakanlõ õ na gönderdiler 25. Mübadiller, kendilerine verilen zeytin a açlarõ haricinde kiraladõklarõ zeytin a açlarõnõn kendilerinden geri alõnmak istendi ini, halbuki bu a açlarõ borçlanarak kiraladõklarõnõ ve ürününü bu yõl alacaklarõ için a açlarõn alõnmasõ durumunda çok zor duruma dü eceklerini o nedenle bu konuya çare bulunmasõnõ istediler. çi leri Bakanlõ õ Küçükuyulu mübadillerin bu dilekçeleri hakkõnda Çanakkale Valili i skân Müdürlü ü nden bilgi istemi tir 26. Çanakkale Valili i skân Müdürlü ü 11 Mayõs 1926 tarihinde verdi i cevapta; tüm mübadillere arazi talimatnamesi do rultusunda zeytin a acõ verildi ini, imara ve a açlandõrmaya açõlan zeytinliklerin ise harap olmamasõ için geçici olarak kiralandõ õnõ, dilekçe sahiplerinin kiraladõklarõ a açlarõ ba ka mübadillere vermek istemediklerini hatta bir kõsmõnõn kiralarõnõ ödemedi ini belirterek, bu bölgeye yeni gelen mübadillere vermek için bu arazileri geri almak istediklerini bildirdi. çi leri Bakanlõ õ, Çanakkale Valili i skân Müdürlü ü nün bu cevabõnõ yerinde bularak 11 Mayõs 1926 tarihinde sözkonusu zeytinliklerin yeni gelen mübadillere verilmesi talimatõnõ verdi 27. Bu karara ra men, GiritHanya mübadillerinden Rõza ve arkada larõ da 19 Mayõs 1926 tarihinde çi leri Bakanlõ õ na ba vurarak i lettikleri zeytinliklerin uhdelerine bõrakõlmasõnõ istemi lerdi 28 Bakanlar Kurulu, 16 ubat 1927 tarihinde Adatepe ve Nusratlõ köylerinde bulunan Rumlardan kalan zeytinliklerin hazineye ait oldu u konusunda bir kararname çõkararak, açõk arttõrma yolu ile köylülere satõlabilece ini belirtti 29. Böylece bu konuda daha sonra ortaya çõkabilecek sorunlarõndan imdiden önüne geçmi oldu. Küçükkuyu da iskân edilen Serdaro lu Selahattin Bey, kendisine Yunanistan da bõraktõ õ ta õnmazlara kar õlõk yeterli mal verilmedi ini belirtmesi üzerine, Çanakkale Valili i skân Müdürlü ü Serdaro lu Selahattin Bey e Küçükkuyu da yeteri kadar zeytinlik verildi ini B.C.A., T..G.M., / , 6 Mart B.C.A., T..G.M., / , 27 Nisan B.C.A., T..G.M., / , 11 Mayõs B.C.A., T..G.M., / , 19 Mayõs Bakanlar Kurulu Kararõ için bkz., B.C.A., B.K.K., / , 16 ubat

12 bildirmi ti 30. Aynõ ekilde Selanik mübadillerinden Mür ide Hanõm da ba vuruda bulunmu, Mür ide Hanõm a da Yunanistan da bõraktõ õ ta õnmaz mallarõna kar õlõk zeytinlik verildi i belirtilmi ti 31. Sonuç Balkan Sava õ nõn ba lamasõ Ege de bulunan adalar Yunan donanmasõ tarafõndan birer birer i gale u ramõ tõ. Midilli de bunlardan biridir. Burada ya ayan Türklerden bir kõsmõ adanõn i gal edilmesi üzerine Küçükkuyu ya geldiler ve orada yerle tiler. Güleli ailesi Balkan Sava õ sõrasõnda Küçükkuyu ya gelenlerdendir. Midillililerin ço u varlõklõ insanlardõ. Balkan Sava larõ ndan kõsa bir süre sonra I.Dünya Sava õ ba ladõ ve Midilli de kalanlar üzerinde baskõlar giderek arttõ. Bir kõsõm Türkler bu baskõya dayanamayarak sava sõrasõnda Küçükkuyu ya gelip yerle tiler. Sönmez ve Sakallõ ailesi 1917 yõlõnda Adatepe ye geldiler. I.Dünya Sava õ sõrasõnda Yunanistan õn tilaf Devletleri ile sürekli ili ki içerisinde bulunmasõ nedeniyle Osmanlõ Devleti nde yönetimi elinde bulunduran ttihat ve Terakki Hükümeti Küçükkuyu nahiyesinde bulunan Rumlarõn daha iç bölgelere nakletti yõlõ sonlarõndan itibaren bölgedeki Rumlarõn önemli bir kõsmõ tekrar geri geldi. Kurtulu Sava õ sõrasõnda zmir in i galinden itibaren Yunanistan dan bölgeye Rumlar getirilerek iskân edildiler. Bu sõrada Küçükkuyu nahiyesindeki Rumlarõn sayõsõnõn 1200 civarõnda oldu u tahmin edilmektedir. Atatürk önderli inde gerçekle tirilen Kurtulu Sava õ nõn ba arõya ula masõ ve Yunan Ordusunun 1922 yõlõ Eylül ayõnda Anadolu yu terk etmek zorunda kalmasõ üzerine Küçükkuyu nahiyesi ve köylerindeki Rumlar da bölgeden kaçtõlar. 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Mübadele Protokolü çerçevesinde 1924 yõlõ ba larõnda ilk mübadiller önce Çanakkale ye getirildiler. Orada yapõlan sa lõk kontrolleri yapõldõ ve on gün Çanakkale de kaldõlar. Çanakkale iskelesinden motora binerek Küçükkuyu iskelesine geldiler. Küçükkuyu da iskân edilen ilk mübadiller Çanakkale ye stanbul vapuru ile, ikinci grup mübadiller ise Te vikiye vapuru ile getirildiler. Küçükkuyu da iskân edilen ilk mübadiller Midilli ve Girit ten gelmi lerdi. Midilli den gelenler Molvalõ lardõ. Girit ten gelen aileler arasõnda ise; Burnazlar, Güzeli ler, B.C.A., T..G.M., / , 1 Mayõs B.C.A., T..G.M., / , 2 Mayõs

13 Karbõyõklar, Kazakiler, Kocasoylar, Oklar, bulunmaktadõr. Pasakolar ve Tosunlar Küçükkuyu da iskân edilen mübadiller büyük ölçüde zeytincilikle geçimlerini sürdürmü lerdi. Midilli ve Girit te zeytincili i iyi bildikleri için Küçükkuyu nahiyesinde de zeytincili e devam ettiler. Mübadeleden sonra Küçükkuyu da ilk zeytinya õ fabrikasõnõ Midilli den gelen Molvalõlar i lettiler. Daha sonra bunu di er zeytinya õ fabrikalarõ izledi. Mübadiller Küçükkuyu nahiyesinde büyük ölçüde yeni ya amlarõna uyum sa ladõlar. Yerli halk ile mübadiller arasõnda önemli sorunlarla kar õla õlmadõ. 73

14 KAYNAKÇA Ar iv Belgeleri B.C.A., M.G.M., / , 2122 Mart 1340 (1924). B.C.A., T..G.M., / , 28 Te rinievvel 1339(1923). B.C.A., T..G.M., / , 6 Ekim 1340 (1924). B.C.A., M.G.M., 30.10/ , 22 Te rinievvel 1339 (1923). B.C.A., T..G.M., / , 6 Mart B.C.A., T..G.M., / , 27 Nisan B.C.A., T..G.M., / , 11 Mayõs B.C.A., T..G.M., / , 19 Mayõs B.C.A., B.K.K., / , 16 ubat B.C.A., T..G.M., / , 1 Mayõs B.C.A., T..G.M., / , 2 Mayõs Düstur, c.v, 3.Tertip, stanbul KHGMA, Göçmen Esas Defteri, 1927 Yõlõ Mübadil Göçmenlere Ait Fihrist. TBMM Zabõt Ceridesi, Devre:II, ctima: I, c. II, Ankara (t.y.). Ayõn Tarihi, I/1, Eylül Türkiye Hilali Ahmer Mecmuasõ, sayõ:29, 15 Kanunõ Sani 1340 (1924). Kitap ve Makaleler Aker, efik, stiklal Harbinde 57.Tümen ve Aydõn Milli Cidali, c.i, stanbul Arar, smail, Hükümet Programlarõ ( ), stanbul Arõ, Kemal, Büyük Mübadele Türkiye ye Zorunlu Göç ( ), Tarih Vakfõ Yurt Yayõnlarõ, stanbul Arõ, Kemal, Mübadele Göçmenlerini Türkiye ye Ta õma Sorunu ve zmir Göçmenleri ( ), Ça da Türkiye Tarihi Ara tõrmalarõ Dergisi, c.i/1, zmir 1991, s Avcõo lu, Do an, Milli Kurtulu Tarihi, c.iii, stanbul Barkan, Ömer Lütfi, Türk Toprak Hukuk Tarihinde Tanzimat ve 1274 Tarihli Arazi Kanunnamesi, Tanzimat I, stanbul 1940, s Çanlõ, Mehmet, Yunanistan daki Türklerin Anadolu ya Nakledilmesi II, Tarih ve Toplum, sayõ: 130, Ekim 1994, s Dahiliye Vekaleti, Son Te kilatõ Mülkiyede Köylerimizin Adlarõ, Hilal Matbaasõ, stanbul Erim, Nihat, Milletlerarasõ Daimi Adalet Divanõ ve Türkiye, Etabli Meselesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c.ii/1, Ankara 1944, s

15 Genelkurmay Ba kanlõ õ Harp Dairesi Ba kanlõ õ, Balkan Harbi Tarihi VII nci cilt Osmanlõ Deniz Harekatõ ( ), stanbul Lozan Barõ Konferansõ, Tutanaklar ve Belgeler, c.ii, Takõm:2, çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi SBF Yayõnlarõ, Ankara Parlak, Cengiz, Girit ten Çanakkale ye Göçler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Yayõnlanmamõ Yüksek Lisan Tezi), Çanakkale Sosyal, smail, Tarihçeleri ve Açõklamalarõyla Birlikte Türkiye nin Siyasal Antla malarõ c.i ( ), TTK Yayõnlarõ, Ankara Taçalan, Nurdo an, Ege de Kurtulu Sava õ Ba larken, stanbul T.C. skân Genel Müdürlü ü, skan Mevzuatõ, Ankara Tuncer, Erol, Osmanlõ dan Günümüze Seçimler ( ), 2.baskõ, Ankara

16 EKLER KÜÇÜKKUYU YA GELEN MÜBAD LLER (Yrd.Doç. Dr. Mithat ATABAY) Sõra Mubadil Adõ Ya õ Mesle i Geldi i Mal Açõklama No Yer Arazi 1 Aile Reisi Yunuszade Ömero lu 50 Zürra Girit Ev Mehmet A a (2) Karõsõ Recep kõzõ Fatma 35 Girit O lu Ömer 20 Girit Kõzõ Cemile 12 Girit Kõzõ Perizat 7 Girit O lu Hüseyin 5 Girit O lu Kemal 1 Girit 2 Aile Reisi Sofuzade Abdullaho lu Recep 85 Zürra Girit Ev Karõsõ Sagide 70 Girit 3 Aile Reisi Hacõ Tosunzade brahim Cemali 49 Zürra Girit Ev Karõsõ Hüseyin kõzõ Zekiye 30 Girit Kõzõ Mehpare 12 Girit O lu Cemali 10 Girit O lu Hüseyin 8 Girit O lu Mehmet 5 Girit O lu Kemal 2 Girit Kõzõ Mükerrem 4 Girit Kõzõ ahsene 3 Girit 4 Aile Reisi Hacõ Tosunzade Bekir Efendi Bin Cemali 46 Hanya Ev Haraphane Sulubahçe Karõsõ Mustafa kõzõ Fatma 30 Hanya Hanõm O lu Mehmet Ali 8 Hanya Kerimesi Mehpare Hanõmõn hissesi zevcinin iskanõna dahil edilmi tir 76

17 KÜÇÜKKUYU YA GELEN MÜBAD LLER (2) Sõra Mubadil Adõ Ya õ Mesle i Geldi i Mal Açõklama No Yer Arazi 5* Aile Reisi Karaylõzade 43 Kahveci Hanya Ev 10 dekar Hüseyino lu Ali A a Karõsõ Mustafa kõzõ Zehra 45 Hanya Annesi Hüseyin Abdullah kõzõ 65 Hanya Saliha 6 Aile Reisi Lokumzade Mustafao lu Mehmet A a 50 Hanya Ev Karõsõ smail kõzõ Aliye 45 Hanya 7 Aile Reisi Bedirzade Süleymano lu Ethem A a 54 Hanya Arsa Karõsõ Mustafa kõzõ Caniye 42 Hanya Kõzõ Halime 12 Hanya O lu Mustafa 11 Hanya O lu Ali 20 Hanya O lu Süleyman 7 Hanya O lu Kandriye 5 Hanya 8 Aile Reisi Terkinyanzade Mehmeto lu Ali Efendi 38 Bakkal Hanya Ev Bahçe (1 ) Karõsõ Hasan kõzõ Fatma Hanõm 35 Hanya 9 Aile Reisi Kazakirzade Mercano lu Halil Efendi 48 Kahveci Hanya Na tamamhane Karõsõ Pembe 35 Hanya Kõzõ Esma 7 Hanya Kõzõ Kübra 1 Hanya 5 dekarlõk iyi bahçe 2dekarlõk iyi zeytinlik 20 dekar iyi zeytinlik 77

18 KÜÇÜKKUYU YA GELEN MÜBAD LLER (3) Sõra No Mubadil Adõ Ya õ Mesle i Geldi i Yer Mal 10 Aile Reisi Abdülhalimo lu Hüseyin 50 Eczacõ Hanya Ev Avni Efendi Arsa Bahçe (2) (2) Karõsõ Hsan kõzõ Kübra 35 Hanya O lu Abdülhalim 17 Hanya O lu Mustafa Kemal 2 Hanya Kõzõ Hamide 8 Hanya Kõzõ Asiye 5 Hanya O lu Mehmet Ali 15 Hanya 11* Aile Reisi Abdülhalimo lu Mehmet Lebib Efendi 54 Hanya Ev Açõklama Arazi 8 dekar iyi zeytinlik Karõsõ smail kõzõ Beyza Hanya O lu (ismi belirtilmemi ) Hanya O lu (ismi belirtilmemi ) Hanya O lu (ismi belirtilmemi ) Hanya Akrabasõ Baha o lu Ahmet 70 Hanya Vefat etmi tir. 12 Aile Reisi Hocazade Bahrio lu Mehmet Bahri Efendi 45 Hanya Ev (4) Karõsõ smail kõzõ Beyza 35 Hanya O lu Ali 10 Hanya O lu Hikmet 8 Hanya O lu Bahri 7 Hanya O lu Orhan 1 Hanya Kõzõ Saffet 4 Hanya 78

19 KÜÇÜKKUYU YA GELEN MÜBAD LLER (4) Sõra No Mubadil Adõ Ya õ Mesle i Geldi i Yer Mal 13 Aile Reisi Haydarzade Alio lu 55 Hanya Ev brahim Karõsõ Emin Efendi kõzõ Fatma 40 Hanya Hanõm O lu Emin 12 Hanya O lu Ali Haydar 7 Hanya Kõzõ Hikmet 13 Hanya Kõzõ Kübra 8 Hanya Kõzõ Cazibe 4 Hanya 14 Aile Reisi Hacõ Hüseyino lu 38 Kunduracõ Hanya Ev Mehmet Emin Efendi (2) Karõsõ Hüseyin kõzõ Fatma 30 Hanya 15** Aile Reisi Karagülzade Mustafa Kerimesi Fatma Hanõm 60 Hanya Ev O lu Osmano lu Ali 42 Hanya O lu Osmano lu Hüseyin 32 Hanya 16 Aile Reisi Hacõ Hüseyinzade Hüseyino lu Halil A a 35 Hanya Ev Karõsõ Mustafa kõzõ Seher 25 Hanya Kõzõ Fatma 1 Hanya 17 Aile Reisi Maçikanzade Alio lu Kadir A a 60 Hanya Ev Karõsõ Cemali kõzõ Akile 70 Hanya O lu Hüseyin 23 Hanya Arazi Açõklama 79

20 KÜÇÜKKUYU YA GELEN MÜBAD LLER (5) Sõra No Mubadil Adõ Ya õ Mesle i Geldi i Yer 18 Aile Reisi Çoranbacõzade brahimo lu Murat A a Mal 60 Hanya Ev Sulu Bahçe Karõsõ Latife 50 Hanya Kõzõ(Ü) brahim (Hasan erif kõzõndan olma) O lu Hasan 22 Hanya Kõzõ Mevlüde 15 Hanya Kõzõ Azize 12 Hanya 19 Aile Reisi Abdi A azade Ali Efendio lu Mustafa Bey Arazi Açõklama 25 Hanya brahim binti Hasan erif eklinde kayõt 52 Hanya Ev Karõsõ Cemal kõzõ Gülizar 45 Hanya 20 Aile Reisi Hamito lu Feyzullah A a 50 Hanya Arsa (3) Karõsõ Nuh kõzõ Ay e 35 Hanya O lu Mustafa 8 Hanya 21 Aile Reisi Hacõbekirzade Mustafao lu Mehmet 45 Hanya Ev Karõsõ Mustafa kõzõ Zeynep 32 Hanya Kõzõ Hamide 4 Hanya O lu Mustafa 3 Hanya Kõzõ Havva 1 Hanya 22 Aile Reisi Tunusluzade Hasano lu Hacõ Ahmet A a 30 Hanya Ev (2) Karõsõ Aliye 25 Hanya 23* Aile Reisi Musazade Hüseyino lu Adem A a 65 Hanya Ev Arsa (2) Ba yeri Karõsõ Halim kõzõ Emine 55 Hanya K.Karde i Ali kõzõ Melek zade 30 Hanya ZadeMelekbinti Ali 80

DURING THE BALKAN WARS IN THE CHANAKKALE REGION ACTIVITY THAT HOSPITALS H LAL- AHMER (RED CRESCENT)

DURING THE BALKAN WARS IN THE CHANAKKALE REGION ACTIVITY THAT HOSPITALS H LAL- AHMER (RED CRESCENT) Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ 10-11 nci Sayõsõ (s.71-86) BALKAN SAVA LARI SIRASINDA ÇANAKKALE BÖLGES NDE FAAL YET GÖSTEREN H LÂL- AHMER HASTANELER DURING THE BALKAN WARS IN THE CHANAKKALE REGION

Detaylı

S I C A K G E L M E L E R

S I C A K G E L M E L E R bölümden olu maktadõr Bölgeler ba lõ õ altõnda yer alan Avrupa, Asya-Pasifik, Amerika, Afrika ve Orta Do u-körfez ülkelerine ait güncel bilgiler ve geli meler sunulmaktadõr S I C A K G E L M E L E R E

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR.

ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. ATATÜRK ÜN ANNE SOYU: KONYARLAR. ATATÜRK ÜN SOYKÜTÜĞÜ ATATÜRK ÜN BABA SOYU: KIZIL OĞUZ YAHUT KOCACIK YÖRÜKLERİ. Atatürk ün hem baba, hem de anne tarafından soyu Rumeli nin fethinden sonra buraların Türkleştirilmesi için Anadolu dan getirilerek

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

GERÇEKLE EMEYEN B R FRANSIZ TE EBBÜSÜ: ÇANAKKALE ZM R DEM RYOLU AN UNSUCCESSFUL FRENCH PROJECT: DARDANELLES IZMIR RAILWAY

GERÇEKLE EMEYEN B R FRANSIZ TE EBBÜSÜ: ÇANAKKALE ZM R DEM RYOLU AN UNSUCCESSFUL FRENCH PROJECT: DARDANELLES IZMIR RAILWAY Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (95 nci Yõl Özel Sayõsõ s.111-124) GERÇEKLE EMEYEN B R FRANSIZ TE EBBÜSÜ: ÇANAKKALE ZM R DEM RYOLU AN UNSUCCESSFUL FRENCH PROJECT: DARDANELLES IZMIR RAILWAY M. Mustafa

Detaylı

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR

5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR 5 MART 2002 TARİHİNDE ESKİŞEHİR DE KARAKOLLAR, HUZUREVİ VE YETİŞTİRME YURTLARINDA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ RAPOR Alt Komisyon Raporu, 28 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy

Detaylı

Mübadele Sürecinde Bazı Ada Halklarının Yaşamış Olduğu Sorunlar Üzerine Tespitler *1

Mübadele Sürecinde Bazı Ada Halklarının Yaşamış Olduğu Sorunlar Üzerine Tespitler *1 Mübadele Sürecinde Bazı Ada Halklarının Yaşamış Olduğu Sorunlar Üzerine Tespitler *1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 435 Doç. Dr. Necmi UYANIK SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Özet 1923 te başlayan mübadele

Detaylı

MÜBADELE SIRASINDA SELANİK MÜSLÜMAN TÜRK KÖYLERİ

MÜBADELE SIRASINDA SELANİK MÜSLÜMAN TÜRK KÖYLERİ MÜBADELE SIRASINDA SELANİK MÜSLÜMAN TÜRK KÖYLERİ BAKİ SARISAKAL -Mübadele Sırasında Selanik Müslüman Türk Köyleri: Aksaklı veya Arsaklı: 1912 yılına kadar 200 kişinin sadece Müslüman Türklerin yaşadığı

Detaylı

dö eme üzerine beton dökülmü tür. Çimento eski ta ve harç ile hiçbir ÇANAKKALE ESK MERKEZ HASTANES (KALE- SULTAN YE HASTAHANE- ASKERÎYYE)

dö eme üzerine beton dökülmü tür. Çimento eski ta ve harç ile hiçbir ÇANAKKALE ESK MERKEZ HASTANES (KALE- SULTAN YE HASTAHANE- ASKERÎYYE) Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ 10-11 nci Sayõsõ ( s.3-24) ÇANAKKALE ESK MERKEZ HASTANES (KALE- SULTAN YE HASTAHANE- ASKERÎYYE) Senem Y T KAHRAMAN Y. Mimar Restoratör, stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Mübadele. Dido Sotiriyu nun ünlü. Bir Göç Öyküsü: Tarih Kürsüsü. Prof. Dr. Kemal Arı

Mübadele. Dido Sotiriyu nun ünlü. Bir Göç Öyküsü: Tarih Kürsüsü. Prof. Dr. Kemal Arı Tarih Kürsüsü Prof. Dr. Kemal Arı Bir Göç Öyküsü: Mübadele Dido Sotiriyu nun ünlü bir romanı var: Benden selam söyle Anadolu ya. Türkçe ye bu adla çevrilen kitap aslında Şirince li bir Rum genci olan Aksiyotis

Detaylı

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

MÜBADELE DE KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ NİN ROLÜ

MÜBADELE DE KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ NİN ROLÜ MÜBADELE DE KIZILAY (HİLÂL-İ AHMER) CEMİYETİ NİN ROLÜ Prof. Dr. Mesut ÇAPA Giriş Lozan Konferansõ nõn ilk döneminde yapõlan görüşmeler sonucu, Türk ve Yunan taraflarõ arasõnda 30 Ocak 1923 te Türk ve Rum

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11. KİMLİK NO 21962610502 Bilal ÇETİN Çayır DOĞUM TARİHİ 01.02.1977 Kara Kuvvetleri Komutanlığı P.Komd.Onb. P.Komd.Onb. Hakkari -Yeşilöz Bölgesi ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.1997 Çayır Köyü Şehit P.Komd.Onb.Bilal

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 0200/25 HAFTALIK BÜLTEN 8/6/200 22/6/200 A...200 22.6.200 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ:..200 22.6.200 tarihleri arasõnda Sermaye Piyasasõ Kurulu

Detaylı

ERENKÖY HASTANES VE TRO A KAZILARI ERENKOY HOSPITAL AND ARCHAELOGICAL STUD ES IN TROIA

ERENKÖY HASTANES VE TRO A KAZILARI ERENKOY HOSPITAL AND ARCHAELOGICAL STUD ES IN TROIA Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ 10-11 nci Sayõsõ ( s.87-94) ERENKÖY HASTANES VE TRO A KAZILARI ERENKOY HOSPITAL AND ARCHAELOGICAL STUD ES IN TROIA Rüstem ASLAN Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Okan YA AR Doç. Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E itim Fakültesi ÖZET

Okan YA AR Doç. Dr, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi E itim Fakültesi ÖZET Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (95 nci Yõl Özel Sayõsõ s.195-232) 1909, 1913 ve 1914 TARIM SAYIMI STAT ST KLER NE GÖRE OSMANLI DEVLET SON DÖNEM NDE VE KALE- SULTAN YE SANCA I NDA TARIMIN DE ERLEND

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 29.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/03 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Eğitim Bilimleri Eğitim Programları

Detaylı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı

05.08.2014 15:22 12.09.2014 12.09.2014 10:10 07:20 16.10.2014 12:10 16.10.2014 08:25. Kafile Bşk. : MUHAMMED ATIF YILDIRIM Kafile Adı -7. KAFİLE (NORMAL) 1 MUAMMER KURAN 1 0 47302566148 HANİFE BULUT U08935145 MANİSA KIRKAĞAÇ (531) 734-1245 -- (531) 734-1245 NORMAL 2 0 10280799860 SÜNDÜS ÇEVEN U08706664 MANİSA KIRKAĞAÇ (236) 588-2935

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-014 17 Ocak 2005 Sayõ : 2005-01-A İ stanbul Meşrutiyet Caddesi No: 74 Tepebaşõ 80050 İstanbul - Türkiye

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar

Kurum :Ceza İnfaz kurum ve tutukevlerini, İdare :Ceza İnfaz kurum ve tutukevleri müdürlüklerini, ifade eder. Esaslar CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİNDE HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN DIŞARIDAKİ YAKINLARIYLA TELEFONLA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde - Bu Yönetmelik, ceza infaz kurumlarõ ve tutukevlerinde

Detaylı

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark

ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ. İsmet Binark ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 257 İsmet Binark Kütüphaneci - Arşivist. Millî Kütüphane de Başuzmanlõk yaptõ. Başbakanlõk Cumhuriyet Arşivi nin kurulmasõna öncülük

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMA KURULUŞLARINDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2007 OCAK - HAZİRAN Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayõnda

Detaylı

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama

Teminatlandõrma ve Kar/Zarar Hesaplama Giriş Borsada kullanõlan elektronik alõm satõm sisteminde (VOBİS) tüm emirler hesap bazõnda girilmekte, dolayõsõyla işlemler hesap bazõnda gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak teminatlandõrma da hesap

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

DARDANOS TABYASINDA SAVA ALANI ARKEOLOJ S VE SONUÇLARI FIELD OF ARCHAEOLOGY AND RESULTS OF WAR DARDANUS BATTLEFIELD

DARDANOS TABYASINDA SAVA ALANI ARKEOLOJ S VE SONUÇLARI FIELD OF ARCHAEOLOGY AND RESULTS OF WAR DARDANUS BATTLEFIELD Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (95 nci Yõl Özel Sayõsõ s.57-90) DARDANOS TABYASINDA SAVA ALANI ARKEOLOJ S VE SONUÇLARI FIELD OF ARCHAEOLOGY AND RESULTS OF WAR DARDANUS BATTLEFIELD Reyhan KÖRPE Dr.

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile

Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Türkiye ve Avrupa AB Üyelik Görüflmeleri Bafllang c ndan Sonra ve Yeni Alman Hükümeti ile Dr. Hilmi Bengi Değerli konuklar Konrad Adenauer Vakfõ ve Türkiye Gazeteciler Cemiyetince düzenlenen 20. Türk Gazeteciler

Detaylı

KİTAPLAR. " Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s.

KİTAPLAR.  Avrupa Birliği Balõkçõlõk Müktesebat Rehberi. Bandõrma Ticaret Odasõ.2007, 287 s. KASIM 2007 İÇİNDEKİLER! Bilgi Merkezimize Gelen Yeni Yayõnlar 1! Yeni Çõkan İTO Yayõnlarõ Özet Bilgileri 2! Bilgi Kaynaklarõnõn Tanõtõmõ 3! Veri Tabanlarõ 4! Süreli Yayõnlar 5! Seçilmiş Makaleler 6! Seçilmiş

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 30 Ocak 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27126 BAKALAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ

ATAMA / YERDEĞİŞTİRME ONAY LİSTESİ ATANDIĞI GÖREV YERİ ve ALANI MEHMET AYTEKİN GAZİANTEP ŞAHİNBEY Gaziantep Beden Eğitimi 72 2 ERGÜN ASLANARGUN GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL Bayraktar Anadolu Beden Eğitimi GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL (74909)Hacı Lütfiye

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER SABANCI NIN ADANA SİAD KONUŞMASI 06 Eylül 2004 Adana Adana ilinin değerli yöneticileri, sevgili Adanalõ dostlar, sayõn basõn mensuplarõ Aile köklerimizin bulunduğu kentte,

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

KÜPELİ RAPORU (ŞANLIURFA-BOZOVA)

KÜPELİ RAPORU (ŞANLIURFA-BOZOVA) KÜPELİ RAPORU (ŞANLIURFA-BOZOVA) Şanlõurfa nõn Bozova ilçesine bağlõ Küpeli Köyüne 10 Temmuz 2003 Perşembe günü sabah 06:30 sularõnda yaklaşõk otuz kişilik jandarma timinin gelerek bütün köylüyü okul bahçesinde

Detaylı

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR

TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR TRABZON-ÇAYKARA-TAŞÖREN KÖYÜ KÜLTÜR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİDİR NO ADI SOYADI BABA ADI İKAMET YERİ TELEFON NUMARASI EMAİL ADRESİ İMZA 1 Ahmet ÇİFTÇİ Abdülaziz Güngören-İSTANBUL 0212

Detaylı

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7

Adı Soyadı Alanı Görev Yeri Tercihleri Genel Puanı 1 / 7 1 FİKRET SAĞMAK Bilişim Teknolojileri HAYMANA-Halk Eğitim Merkezi Mamak/Ankara Bilim Sanat Merkezi 2 2 MAKBULE ÖNDEŞ Bilişim Teknolojileri KALECİK-Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Mamak/Ankara

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR

(2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR (2016) YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYAN BAŞVURULAR NO KURUM BAKANLIK ADI SOYADI KADRO ÜNVANI GÖREV YERİ NO HİZMET SÜRESİ 1 A0559 ABDULLAH YILMAZ BİLGİSAYAR

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Çanakkale The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ

Çanakkale The Turkish Yearbook of Gallipoli Studies. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVA LARI ARA TIRMA MERKEZ ÇANAKKALE ONSEKZ MART ÜNVERSTES ATATÜRK ve ÇANAKKALE SAVALARI ARATIRMA MERKEZ Çanakkale Aratõrmalarõ Türk Yõllõõ 95 nci Yõl Özel Sayõsõ Yõl : 8 Sayõ : 8-9 Bahar Güz 2010 Çanakkale The Turkish Aratõrmalarõ

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr.

HSBC. HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş. Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 13 Temmuz 2005 Bu rapor HSBC Yatõrõm Menkul Değerler A.Ş nin Bireysel Müşterileri için hazõrlanmõştõr. 01 Günlük Bülten 13 Temmuz 2005! Hükümet ten sosyal güvenlik yasasõ ile ilgili çelişkili açõklamalar

Detaylı

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ)

KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) KENTSEL ULAŞIM SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (BALIKESİR ÖRNEĞİ) Turgut ÖZDEMİR 1, Ayşe TURABİ 2, Füsun ÜÇER 3, Ayhan ARIK 4 SUMMARY The present transportation infrastructures couldn t enough

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU

İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU İYELİK TAMLAMASINDA ÇOKLUK ÜÇÜNCÜ KİŞİ SORUNU Doç. Dr. Mustafa S. KAÇALİN Kõrgõzistan Türkiye Manas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü İlgi tamlamasõ, iyelik tamlamasõ, ad tamlamasõ gibi

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI TUNCAY ÖZİLHAN IN TÜRKİYE SİAD PLATFORMU 7. SİAD ZİRVESİ AÇILIŞ KONUŞMASI 19 Aralõk 2003 İzmir Sayõn Bakan, sayõn milletvekilleri,

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ

2012 ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ 8. SINIFLAR SONUÇ BELGESİ ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ ONUR AS ŞAHABETTİN //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ SENANUR YILMAZ YILDIRIM //...... Tercih Güvenlik No(*) :.,... ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ RABİA

Detaylı

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu

難 民 認 定 申 請 書 Mültecilik Kabulü Başvuru formu 別 記 第 七 十 四 号 様 式 ( 第 五 十 五 条 関 係 ) Ek Form 74 (Madde 55 ile ilgili) 日 本 国 政 府 法 務 省 Adalet Bakanlığı, 法 務 大 臣 殿 Kime: Adalet Bakanı 氏 名 Adı soyadı 生 年 月 日 Doğum Tarihi 国 籍 地 域 ( 又 は 常 居 所 を 有 していた 国 名

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ Toplantı Tarihi : 07.01.2016 Toplantı Saati : 10:00 Toplantı No : 2016/01 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU GÜNDEMİ 1. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarından

Detaylı

KARAR. Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT'ın Başkanlığında,

KARAR. Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT'ın Başkanlığında, Sayısı: 20582433-301.05-135 Yoklama, Gündeme İlaveler ve Önceki Toplantının Karar Özetinin Kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT'ın Başkanlığında, Mehmet GÜNER, Mehmet KARAMAN, Salih

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 12361 Mart 2002 ICS 03.080.30 YETKİLİ SERVİSLER - GENEL KURALLAR Competent services - General rules TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlõklar/ANKARA

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ

ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ ĐLÂHĐYAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 11 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 1303-3670 Sahibi

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR

GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR GAYR MENKULLER N ELDEN ÇIKARILMASINDA VERG SEL SORUMLULUKLAR ÜCRETS ZD R Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasõndan ula abilirsiniz. Ayrõntõlõ Bilgi çin Vergi leti im Merkezi nin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/40 HAFTALIK BÜLTEN 27/09/2010 01/10/2010 A. 04.01.2010 01.10.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 (TL) Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ISSN 1302 6658 Kocaeli Üniversitesi ISSN 1302 6658 Yusuf Bayraktutan, Yüksel Bayraktar Yakınlaşma Kriterleri Bağlamında AB Genişlemesi ve Türkiye Tahir Büyükakın, Cemil Erarslan Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin

Detaylı

1 3MURAT BELGE. Edebiyatta Ermeniler

1 3MURAT BELGE. Edebiyatta Ermeniler 1 3 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7Edebiyatta Ermeniler 1 3MURAT BELGE 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1

Detaylı

ÇANAKKALE SAVA LARINA SUALTINDAN B R BAKI A LOOK FROM UNDERWATER TO THE ÇANAKKALE WARFARES

ÇANAKKALE SAVA LARINA SUALTINDAN B R BAKI A LOOK FROM UNDERWATER TO THE ÇANAKKALE WARFARES Çanakkale Ara tõrmalarõ Türk Yõllõ õ (95 nci Yõl Özel Sayõsõ s.91-110) ÇANAKKALE SAVA LARINA SUALTINDAN B R BAKI A LOOK FROM UNDERWATER TO THE ÇANAKKALE WARFARES H. Barõ ÖZALP Ara tõrma Görevlisi, ÇOMÜ

Detaylı

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER:

PERFORMANS KRİTERLERİNE ÖRNEKLER: KONTROL ORTAMI Standart 3: Personelin Yeterliliği ve Performansı İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler

Detaylı

Daha yeşil bir gelecek için suyun

Daha yeşil bir gelecek için suyun Daha yeşil bir gelecek için suyun dönüşümü Yağmur sularõ, sel sularõ, arõndõrõlmõş sularõn tamamõ, istenildiği şekilde arõtõldõğõ durumda, sulama, meracõlõk, sebze ve meyvecilik, endüstriyel üretim alanõ

Detaylı

DPT Bünyesindeki Kurullar:

DPT Bünyesindeki Kurullar: DPT Bünyesindeki Kurullar: Yüksek Planlama Kurulu ve Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Mustafa Ateş Nisan 2001 Sayfada yer alan bilgiler Kurullar Sekreteryasõ Uzmanõ Mustafa Ateş in, 1999 yõlõnda Teşkilatça

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ORTAK ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ İSTANBUL TİCARET ODASI NA KAYITLI FİRMALARIN KURULUŞUNDA YABANCI ve SERMAYE DURUMU 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ için Hazine Müsteşarlõğõ ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran

Detaylı

TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE ANKARA VİLAYETİNDE MÜBADİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE ANKARA VİLAYETİNDE MÜBADİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi Journal Of Modern Turkish History Studies XIV/29 (2014-Güz/Autumn), ss.175-188. TASFİYE TALEPNAMELERİNE GÖRE ANKARA VİLAYETİNDE MÜBADİLLERİN YERLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ

SIRA SAYISI: 618 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 4 SIRA SAYISI: 618 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Şehircilik Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun

Detaylı

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR. I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar

TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR. I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE AZINLIK OKULLARI VE YABANCI OKULLAR Prof. Dr. Ersoy TAŞDEMİRCİ I. On Sekizinci Yüzyõla Kadar Azõnlõk Okullarõ ve Yabancõ Okullar Osmanlõ Devleti, eğitim ve öğretim kurumlarõnõ açma

Detaylı

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA İLİMİZE BAĞLI TEKKEKÖY İLÇESİ YENİBÜYÜKLÜ MAHALLESİNDE BULUNAN 2/B ARAZİLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 19/04/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yemin törenine katılımı gerçekleşti. 04.12.2012 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim kuruluna bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284

Firma : S.S. İLKYANKI SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ. Muavin Defter. Tarih : 19.03.2015 Sayfa : 1 / 284 Alt Hesap Kodu : 131.0939.01 Alt Hesap Adı : MEDİYHA AKSU (502) Sayfa : 1 / 284 Açılış Fişi 95,24 95,24 A 4,76 B 30.01.2015 000000023 30.01.2015 DİĞER İŞ BNK AİDAT ÖDEMESİ 100,00 95,24 A 4,76 B 28.02.2015

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ

2015-ÖSYS TERC H KILAVUZU Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan. Bk. 105. Bu programa ba vurabilmek için yüksekö retim kurumunun aradõ õ Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yüksekö retim Programlarõnõn Ko ul ve Açõklamalarõ (1. Kõsõm) Yüksekö retim programlarõ ile ilgili bazõ özel ko ul ve açõklamalara bu kõlavuzda özet olarak yer verilmi tir.

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

Göç, insanın yaşama uğraşının en trajik göstergelerinden biridir. Tarih büyük ya da küçük göçlerle doludur

Göç, insanın yaşama uğraşının en trajik göstergelerinden biridir. Tarih büyük ya da küçük göçlerle doludur MÜBADİLLERİN GÖZÜNDEN Zorunlu göç insanları nasıl etkiler? Seçil Buket MEYDAN * Göç, insanın yaşama uğraşının en trajik göstergelerinden biridir. Tarih büyük ya da küçük göçlerle doludur ve her biri de

Detaylı

I. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA NÜFUS MÜBADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE YE GÖÇENLERE KARŞI YUNANİSTAN IN TUTUMUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMASI

I. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA NÜFUS MÜBADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE YE GÖÇENLERE KARŞI YUNANİSTAN IN TUTUMUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMASI I. DÜNYA SAVAŞI NDAN SONRA NÜFUS MÜBADELESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE YE GÖÇENLERE KARŞI YUNANİSTAN IN TUTUMUNUN İSTANBUL BASININA YANSIMASI Seydi Vakkas TOPRAK ÖZ Türkiye ile Yunanistan arasında nüfus mübadelesi

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI

İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI İZMİR KONAK BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE YAKIN ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI SONUÇLARI Ġzmir Konak Belediyesi Hizmet Binası ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Mimari Proje YarıĢması 4734

Detaylı

Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giritli Mübâdil Göçmenler *

Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giritli Mübâdil Göçmenler * Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 127-154 Çanakkale Merkeze ve İlçelerine Yerleştirilen Giritli Mübâdil Göçmenler * Cengiz PARLAK ** Özet Girit ten Türkiye ye göçler

Detaylı

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi ĠZMĠR TABĠP ODASI HEKĠM MECLĠSĠ ÜYELERĠ SIRA ADI SOYADI GÖREV 1 Ali AĞZITEMĠZ TTB Büyük Kongre Delegesi 2 Lütfiye AKALIN 3 Ġsmail AKKOL Buca Seyfi Demirsoy Devlet 4 Ekin Özgür AKTAġ 5 F.Sibel ALPER 6 TaĢkın

Detaylı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: Özelleştirme İdaresi Başkanlığından: ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 22/7/2013 KARAR NO : 2013/119 24 Temmuz 2013 Sayı : 28717 RESMÎ GAZETE Sayfa : 89 KARAR NO : 2013/119 KONU Kurulumuzca; : TEİAŞ İştirak Hissesi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/6/2013 tarih ve 5352 sayılı yazısına istinaden,

Detaylı