tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda"

Transkript

1

2 tutulmaz acıların hesabı bir yılandır k ahpelik pusularda susmak korkak harcıdır ölmek yiğit işidir k avgalarda (Mehmet Ercan)

3 Haziran '95'te 1 Merhaba 2 Aslaa Geri Dönmeyeceğimiz Bir Yolda Yürüy oruz/ Tav ır 5 Biz Hiç Teslim Olmadık Ki/ Hakan Alak 6 Yarsız ve Zamansız/ Cemil Altınkaya 7 Dev rimci Halk Kültürü/ Tav ır 14 Baba İshak Ayaklanması/ Sadun Can 18 Kan/ Hay ati Azim 23 Muhbir/Zeki Oğuz 24 Şimdi S a n a Kim Öldü Diyebilir?/ Gülnaz Taçyıldız 26 Onlardan Öğrendik Sevmeyi/Hülya Şenol 28 Kara Elmas Diyarında/ Hazal Tunç 35 Düşün- Uyan/Hatice Ş a p 36 Özgür Gelecek'in S a n a t Anlayışı ve Devrimci Sanat/ Yasemin Özdemir 40 Sev dadır Bu/ Turan Altuntaş 42 Yüreklerimizi Ayaklanma Saatlerine Ayarlayıp Çıktık Yola/ S a d ı k Çelik 44 Moskof Selim-G. Vizyinos/ İbrahim Karaca 45 Haber-Yorum ön k a p a k : Me h m e t Ö Z E R ar k a k a p a k H a k a n Dİ L E K MERHABA Gazi halkının yarattığı direniş ve ayaklanma ruhu giderek yükseliyor. Faşizmin saldırısı, karşısında biranda onbinlerin öfkesini ve barikatlarını buluyor. Halkın adalet duygusu barikat savaşlarında bileniyor. Yeni direnişler "yeni insan"ı yaratıyor. "Yeni insan kokuşmuşluğun, yozluğun arasından yeni değerleri; yoldaşlığı, dayanışmayı, fedakarlığı, sahiplenmeyi, "biz asla teslim olmayız" diyenleri; Sibeller'i yaratıyor. Düzenin kalemşörleri ise şaşkınlık içinde bir "teröristin" halk tarafından sahiplenilmesini ve bir kahraman olarak görülmesini hazmedemiyorlar. Ama anlayamadıkları, anlamak istemedikleri bir şey var. Sibel Yalçın bugün yoksul Türkiye halklarının onuru, özgür vatan topraklarında yeşerecek Devrimci Halk İktidarı'nın yeni bir simgesidir. Sömürünün, katliamların, kayıpların, işkencelerin,kaçırılıp katledilmelerin öfkesiyle dolu halklarımızın, adalet duygusunun adıdır. İşte bu yüzden sahipleniliyor Sibel Yalçın; Bu yüzden cenazesi faşizme bırakılmıyor. Sahiplenilen, halkın kendi onuru, namusdur. Polisiyle, kontrgerillasıyla, sivil faşistiyle halka zulmeden faşist düzenin karşısında direnilmediğini, savaşılmadığını, hep suskun kalındığını tarih yazmış mıdır? Hayır... Tarih halkların onur, namus, adalet, özgürlük savaşının devrimcilerin ve halkların kendi ellerinde yükseldiğini yazdı her zaman. Bugün de tarih Gazi'nin onurlu ruhunun rengarenk, öfkeli, disiplinli bir coşkuyla 1 Mayıs'ta alanlara aktığını, Nurtepe'de, Okmeydanı'nda faşist-burjuva politikalarını, oyunlarını barikat direnişiyle boşa çıkardığını, Elbistan'da polisin analarımızın, kızlarımızın ırzına, namusuna yönelik saldırısı karşısında, halkın namusu uğruna o köhnemiş, çürümüş devlet aygıtına yönelik ayaklanmasını yazıyor. Onur için, özgürlük için yürünen yol koşulsuz sosyalizmdir. Her türlü insani değer, paylaşım ve kardeşlik; yeni bir hayat, yeni bir kültür, "Devrimci Halk Kültürü" yürünen bu yolda şekileniyor. Bu yol "Asla Gerİ Dönmeyeceğimiz" bir yoldur. Köklerimiz Anadolu'nun isyankar topraklarındadır. Bedrettinler'in, PirSultanlar'ın, Dadaloğlular'ın, Baba İshaklar'ın, Kawalar'ın isyan ateşidir bugün ellerde taşınan. Yüzyıllar öncesinin halk önderlerini, zalime karşı yürüttükleri halk isyanlarını ve bunların nedenlerini bilmek; bugünün Kürdistan'ını, Gazi'sini, Nurtepe'sini daha iyi kavratacaktır bize. Anadolu topraklarındaki ilk örgütlü halk isyanını başlatan Baba İshak anlatımını, ileriki sayılarımızda diğer halk önderleri ve isyan hareketleri izleyecek. Devrimci sanatımız, geri dönmeyeceğimiz yolun savaşanlarını ve yarattıkları değerleri anlatmaya devam edecek. Üretimlerimiz, etkinliklerimiz yeni mevzilerle, sahibi olan emekçi halklara ulaşacak. Dergimiz temsilciliği olarak faaliyete başladığımız Gazi Halk Kültürevi daha açılış günü polis tarafından basıldı. Baskında aralarında Grup Yorum ve Özgürlük Türküsü elemanlarının da bulunduğu 66 kişi gözaltına alındı. Kültürevi bir hafta sonra da mühürlendi. Aralarında, dergimiz çalışanları Aynur Altın ve Aynur Cihan'ın bulunduğu beş kişi tutuklanırken gözaltına alınan diğer misafir ve sanatçılar serbest bırakıldı. Böylece dergimiz elemanlarından tutsak olanların sayısı altıya ulaşmış oldu. Faşizmin saldırganlığı arttıkça, dergimize ve temsil ettiğimiz devrimci sanata yönelik baskılar dalgalıyor. Dergimizin 33. sayısına beş yazı nedeniyle soruşturma açıldı ve toplatıldı. Ancak hiçbir engel, hiçbir güç sanatımızın ve Devrimci Halk Kültürü'nün gelişmesini engelleyemeyecek. Yine türkülerimiz, marşlarımızla yeni direnişlerin, yeni barikatların içinde olacağız. Dostlukla! T A V I R 1

4 Kuruluş Kongresi Raporu'nu okurken "Bu kongreyi düzenleyebilmemiz için çok uzun zaman geçti "diy e söze başlay an önderimiz 20 y ılı aşkın mücadeleci bir süreçte savaşmay ı ve örgütlenmey i öğrenen Kürt v e Türk ulusuna, Arap, Çerkes, Laz, Gürcü ve diğer milliy etlerden halklara bağımsız, özgür v e kardeşçe bir gelecek vaadeden partimizi müjdeliy ordu. İdeolojik sağlamlıkla, güv enle, sağa sola sav rulmadan, acıları v e sevinçleriyle uzun v e dolambaçlı bir y ol aşılmıştır bu zaman içerisinde. Ödenmesi gereken bütün bedeller tereddütsüz ödenmiş; özv eriy le v e cesaretle, belki de hiç bir dev rimde görülemeyecek özgünlüklerle dolu bir tarih y aratılmıştır. İşte bu tarih "esas olarak şehitlerimizin tarihidir". Düny ay ı bir kere de Türkiye'den sarsacağımıza söz v ermişsek ve dediğini y apan, sözüne güv enilir bir hareketsek bu, özellikle şehitlerimizin en zor koşullarda dahi düşmana başeğmey en, ölen ama y enilmeyen nitelikleriy le kazanılmıştır. Hiç kimse bize bahşetmedi; kolay ve ucuz değildi; emekle, zorla koparıp aldık her şey i. Ve y ürüyüşümüzü hızlandıracak, önümüzdeki bütün engelleri aşacak olan Partimiz şehitlerimizin bay raklaştığı mücadelemizi zaf erle taçlandıracak. Onlar bağımsızlık, demokrasi v e sosy alizm için y ola çıkmışlardı. Eşit, özgür bir düny a kuracaklarına inanmışlardı. Teslimiyet, güvensizlik v e icazet çemberinden kopmuşlar, halkların kurtuluş y olunu göstermişlerdi. Tüm düny aya mey dan okuy acak kadar cüretkardılar. Elleri güneşe uzanıy ordu ama ay aklarını sağlam basmışlardı v atan topraklarına. Kökleri, tanrılardan ateşi çalıp insanlara armağan eden Prometeus'lara; kölelere, emeğini artık kölelik zincirini kırmak için kullanmay ı öğreten Spartaküs'lere day anıy ordu. Onlar, Pir Sultanların isy ankarlığını, Bedrettin'lerin özgürlük ve eşitlik duy gula- rını y akıcı bir tutkuya taşımışlar, sosy alizmin ilk f ilizi Bolşev ik'lerin geleceğini kuşanmışlardı. Küba'da, Sierra Maestra'larda kıv ılcım gibi parlay ıp ülkeyi ay dınlatan Che v e y oldaşlarının kararlılığı v e sav aşçılığı v ardı onlarda. Onlar Ho Amca gibi inatçı v e inançlıy dılar. Tüm imkansızlıklara rağmen koca bir empery alist dünyay ı karşısına alacak kadar Vietnam halkına güv enen Ho Amca gibi güv eniyorlardı Türkiy e halklarına.yolu y ok, bu ülke, bu halklar kendi ay akları üstünde doğrulacak, emperyalist kuşatmay ı kıracak, emeğin iktidarını kuracaktı. Düny a yeniden kurulacak, tarih yeniden yazılacaktı. Tarihi y azmaya başladılar...tarih onları yazmaya başladı. 30 Mart 1972 uzlaşmacılıktan, teslimiyetten kopuşun tarihidir. Kavga, halka sırtı dönük masabaşı tartışmalarında değil mey danlarda, f abrikalarda, dağlarda halkla birlikte sav aşarak öğrenilir diy enlerin bir manif estosudur. Hay ır! Kızıldere son değil. Onun için Mahirler'i, Hüsey inler'i, Ulaşlar'ı ağıtlarda anmıy oruz. Gelişip serpilerek, bu topraklara kök salarak sav aşı sürdürüy oruz. Onların Kızıldere'de akan kanı bu topraklarda bereket, inatçı v e militan bir gelenek oldu. Onların adları, bay rağı devrime kadar taşıma şiarının simgesi oldu. 1972'de halkların umudunu yok ettik diye düşünenler y anıktılar. Bir kez tohum toprağa düşmüş ilk filizini sürmüştü. Bundan böy le derinlere kök salacak, gelişip serpilecek. Dev -Genç bu geleneğin sürdürücüsü oldu. Yok edilemey en gelenek kav ganın içinde y eniden canlandı, v ücut buldu. Emekçi y ığınların hak alma mücadelesinde ustalaştığı v e kitlelerin iktidara y öneldiği bir dönemde f aşist terör v e katliamlar, halkın Önünde en büy ük engeldi. Siv as, Maraş, Çorum, 1 May ıs '77, 16 Mart katliamları f aşizme, emeğin düşmanlarına karşı amansız bir mücadele sorumluluğu y üklüy ordu dev rimcilere. 12 Ey lül Halka açılan açık sav aş. 12 Eylül 1980 sabahı 5 general halka v e dev rimcilere sesleniy ordu: Teslim Olun!". Yerin derinliklerinden çıkartılan kömürü, bakırı; toprağın rahminde y eşeren pamuğu, tütünü, çay ı; üniversitelerde bilimi; fabrikalarda, tornabaşlarında alınterini, insanlık adına y aratılan tüm güzellikleri v e bu güzelliklerin sav aşçılarını, onuru, adaleti teslim almak istiyorlardı. Doğrultup namluları y oksul hal- 2 T A V I R

5 kın göğsüne bağırdılar: "Teslim Olun!". Karanlığın hükmü sürsün diye, okyanus ötesinden sesi gelen Coni'nin adına "teslim olun!". Silahları işkence, darağacı ve zindandı. Halkın önderlerini, devrimcileri teslim almak gerekiyordu önce. Necdet Pişmişler, Ahmet Karlangaç, Mehmet Selim Yüce, Mazlum Güder, Hayrettin Erenler teslimiyet çağrılarına karşı örülen ilk barikatlardı. Onlarla birlikte, 12 Eylül politikalarını bozguna uğratacak direniş, kökleşerek geleneğe dönüştü. Nerede, hangi koşullarda Cunta'ya ve onların halkı teslim alma politikalarına direnmek. Aslında 12 Eylül döneminde, direnme ya da direnmeme olgusu, yaşamın tüm alanları için geçerliydi. 12 Eylül döneminde direnmeyenler, sınıf mücadelesi arenasından çekilenler, cezaevlerinde de direnme yolunu terkettiler.işçi ve emekçi halka en büyük saldırının yöneltildiği 12 Eylül döneminde direnmeyenler geçmişi, geçmişlerini karaladılar; direnişe ait ne varsa inkar ettiler. Giderek de bu geçmişten kopuş ve inkarcılık direnmemeyle birleşince, sözde kendilerine ne derlerse desinler, özde düzene, düzenin "sol"dan ürettiği düşünce akımlarına ve yaşam biçimlerine angaje oldular. Egemen sınıflar için kabul edilebilir, zararsız bir çizgiye geldiler. Özgürlükler için ölüme yürümenin, en yüce değerler için "Ölüm Oruçları"nda ölümü zaptetmenin zamanı gelmişti. Bıraktılar kalemlerini, diller sustu... Artık siyasi kimlik konuşacak; savunulacak yaşamın onuru; yürekteki inanç dövüşecek... Daralan kuşatma çemberini bedenleriyle yarmak, yeni bir direniş cephesi açmak için kör dehlizlerde, ışıklı bir kavga başlattılar. Ölümü göze almak, yaşamı türkü tadında sevebilenlerin, tüm dünya ve insanlık için yaşamayı bilenlerin yapabileceği türden bir fedakarlıktır. Açlık yeryüzünden silinsin, insanlık tüm insani ihtiyaçlarına doysun diye açlığa yatanlar, bize bir gelenek miras bırakmakla kalmadılar, faşizmin cezaevlerinde T A V I R 3

6 işkenceyle y ürüttüğü teslim alma v e kimliksizleştirme politikalarını da y endiler. Apo, Haydar, Haşan, Fatih insanlık onurunun işkenceyi yeneceği inancının ilk kıv ılcımlarıy dılar. Cezaev leri ve "Ölüm Oruçları"y la kendini y eniden yaratan devrimci mücadelenin oluşturduğu y eni değerler ve geleneklerle sessizliği ilk bozan, toplumun üzerine serpilen ölü toprağından ilk silkinen analar oldu. Yaprağın bile kıpırdamadığı bir dönemde y üreklerinde kopan f ırtınay ı kav ga alanlarına taşımay ı Dildiler. Öğrenci gençlik uzun y ürüyüşleriyle, Nisan Direnişiy le bir kıv ılcım gibi çaktı. "Demokratik Üniv ersite" şiarıy la bitimin gerçek sav unucusu olurken öte y andan halkın sorunlarını sahiplenerek ay dın sorumluluğunun örneklerini sergilediler. Sessizlik bozulmuş, karanlık dağılmıştı bir kez. Fabrikalardan okullara, kondulara kadar halk, örgütlü hak alma mücadelesiy le zincirleri kırmay ı başardı. Kök saldıkça y eni sürgünler v erdi geleneğimiz. Her f ilizde çok geçmeden meyv eye durdu dallar. 1 May ıs bir hesaplaşmaydı. Bu hesaplaşma alanlarda göğüs-göğüse, soluk-soluğa y aşandı. Öztürk Acari, Salih Kul, Mehmet Akif Dalcı alana y ürüy en beşbinlerin inancını, iradesini temsil etti. Kopartılıp alınan y asal 1 May ıs hakkında, üniv ersite anfilerinde, koridorlarında karartı bir ses y ankılanıy ordu. Day anışma, boykot v e direnişler Birtanlar'ın, Seherler'in adıy la anılacaktı. Yoksul gecekondu halkları örgütlü bir direnişle sahip çıktılar haklarına. Dozerlerin, panzerlerin karşısına "emeğimle yaptığım kondumu yıktırmam"diy e dikildiler, ölüm pahasına. Hüsnü İşeri, Armutlu'nun sokaklarına, harcına, sof ralarına sindi. Şimdi polis işgali altınday ken bile mey dan okuy orlar "Şehidimiz var, kimse söküp atamaz bizi buradan"'diy e. Kav gay ı güzelleştiren, onu sanatlaştırabilendir. 12 Temmuz'da, 17 Nisan'da ve Bağcılar'da bu sanatın doruklarına ulaşıldı. Kararlılık, cesaret v e onur, en somut if adesini buldu direnişlerde. Öldürü- y or düşman ama "y endik" diy emiy or. Tankıy la, topuyla, tüf eğiyle saldırıy or ama bitiremiy or. Bitiremey ecek. Çünkü saldırdıkça bütün bir halkı karşısına alıy or. Çünkü 12 Temmuz'da yazılan manif esto, direniş geleneğinin sürdüğünü bildiriyordu. 17 Nisan'da göky üzünde dalgalandırılan bay rak, Adana'da duv arlara kanla yazılan son söz oluy or. Sabolar'ın, Edalar'ın "Ülkenin dört bir yanında kızıl karanfiller olarak açacağız!" hay kırışları y ankılanıy or, ülkenin dört bir y anında uzlaşmazlığın, y enilmezliğin y eni f ilizleri oluy or. 17 Nisanda dalgalanan bay rak elden ele dolaşarak Bağcılar'a ulaşıy or. Mücadelenin nabzı daha hızlı attıkça adımlar sıklaşıy or. Ev lerde, kondularda, dağlarda can bedeli ateşler y anıy or. Yaratılacak olan dünya, silahı kav rayan ellerde şekilleniy or. Bir bay rak elden ele dolaşıy or daha f azla özveriy le, daha fazla cesaretle. Umudun adı kanla y azılıy or duv arlara. Bu umut, somunu sıkan, demiri döven, yoksul sof ralarda ekmeği bölen, çamurlu sokaklarda gecey arısı duv ar örenlerin umudu. Başak tanelerinde iz bırakan, üniversite koridorlarında söz bırakan, May ıs mey danlarında kapıkulluğunu kırıp grev e uzanan ellerin umududur. Bu umudu y ok edemezler, kavga mayalandı bir kez. Gökyüzü, toprak sarsıldı. Bu umut ülkenin dağlarına serpilip Malaty a'da, Sıv as'da ve Caniklerde güneşi kıskandıracak parıltılarla açan çiçek oldu, doruklarda çakan kıv ılcım. Her kesilen dalından y eni y üzlerce f iliz v eren gür bir f idanlık, ateş hattında sınanmış çelik bir yapı. Zafere ulaşılacak. Çünkü gelenekleriyle, şehitleriy le, ilkeleriy le halkına duyduğu güv en v e halka verdiği güv enle kararlı adımlarla y ürüy or mücadele. Adım attıkça y ıkılan her köhnemiş duv arın y erinde, tuğlaları kavganın alev inde pişirilmiş, harcına halkın öfkesi, coşkusu v e alınterinin katıldığı, y eni insanın ellerinde şekillenen bir y apı yükseliyor. Adım attıkça v erimli toprakları, ov aları; vadilerinde mitraly öz seslerinin y ankılandığı dağları, dağların ardından kızararak beliren şaf ağı müjdeliy or hayat. Tünelin ağzına, gün ışığına, eşsiz v e engin eşitliklerin toprağına açılan y oldur y ürünen. Kuşkusuz bu en kestirme, en zahmetsiz y ol değil. Bilinçle tercih edilmiş "engebeli, dolambaçlı ve sarp" bir yoldur. Yaşanan katliamların sonrasında göğe dikilip kusturulan kara namlular, amigo sloganları, "beynini dağıttık", "kökünü kazıdık" açıklamalarının ardından görülen; Eylül f ırtınalarında sınanmış, Haziran'da Ölüm Oruçlar'ından geçmiş, 12 Temmuz v e daha nice ateşli sınavları aşmış dağıtılamay acak bir bey in, ülke topraklarında derinliklere uzanan, y ığınların dev inimini, y ürek v uruşlarını damarlarında hisseden asla kazınmay acak köklerdir. Yediv erenlerin, kardelenlerin, kendi küllerinden y eniden doğarak cisimleştiği bir gelenektir bu. Bu geleneği postal, miğf er, işkence tezgahı v e demagojiy le suskun v e karanlık bir ülke yaratmak istey enlerin karşısına beden beden, hücre hücre, mermi mermi dikilip dirençle ay dınlığı çoğaltanlar bugüne taşıdı.. Haine aman v ermez bu gelenek, kirini pasını söküp atmay ı bilmiştir. Değerlerine sahip çıkmış ideolojisine güv enmiş önderi, savaşçılarıy la, gençleri, y aşlıları çocukları, kadınları, analarıy la gelmiştir bu güne. Bu geleneği anlamak, hayatı anlamaktır. Bu geleneği taşımak, hay atı coşkuyla sav unmak, zorun, zorbanın karşısında cesareti bay raklaştırmaktır. Bunun için orak ve çekicin süslediği y ıldızlı bay rağımız düşmanlarımızın korkulu düşüdür. Bunun için y ıldızımız Kürt, Türk ulusları, Arap, Çerkes, Laz, Gürcü tüm milliy etlerden halkımızın gözbebeğidir; güv encesi, geleceği v e mutluluğudur. Gelecek, y alan ve demagojiden başka kendilerini ay akta tutacak day anakları kalmay anların değil, halkın güv enini v e umudunu taşıy anların, halkın adaletini simgeley enlerin olacaktır. 4 T A V I R

7 Biz Hiç Teslim Olmadık ki! Hakan ALAK U yanıyor bir Haziran sabahında İstanbul sokakları. Gazi uyanıyor, Nurtepe uyanıyor, 1 Mayıs mahallesi uyanıyor. Taze bir bahar havası var sokaklarda. Ayaklanma havası var, umut var. Uyanıyor İstanbul sokakları gencecik bir kızın silahından çıkan kurşun sesleriyle. Komutan Sibel'in zafer sloganlarıyla uyanıyor Okmeydanı. Bu haykırış, bu slogan, bu ses... tanıyor bu sesi insanlık. Binlerce yıl öncesinden tanıyor. Anadolu köylerinden tanıyor, Baba İshak'tan tanıyor, Sarı Saltık'tan tanıyor. Köroğlu'ndan, Karayılan'dan. Pir Sultan'in sesi bu, yüzyıllar öncesinden bugüne uzanan. Geri çekiliyor vuruşa vuruşa. Gecekondular uzanmış yolu boyunca. Gözler aralamış perdeleri. Bakışlar korkuyu değil, hayranlık dolu bir gülümsemeyi anlatıyor. 18 'inde bir genç kız yeni bir sayfa ekliyor yiğitlik manzumemize. Daha 18'inde ömrünün baharında. Ak renk değmemiş daha tenine. Ölüm, daha çok uzak yaşına. Umut onunla, sevinç onunla, gelecek onunla. 18'inde daha ömrünün baharındayken, halkının onuru özgürlüğü için silahı elinde. Geri çekiliyor vuruşa vuruşa. Gecekondular sıralanmış yolu boyunca. Çiçekleniyor sokaklar o vuruştukça. Gözler aralamış perdeleri. Sellere e gülümsüyor gözler Sibel'e, dağlarca... "Bu rica değil, emirdir! Gideceksiniz." Bir ana nasıl korursa yavrularını kötülüklerden, bir güvercin nasıl çırpınma yavruları için, öyle koruyor yoldaşlarını. Daha onsekizinde, gencecik ama bir ana gibi sımsıcak.sanyor yavrularını, alıyor kanatları altına. Onun mayasında vefa var, özveri var. Onun damarlarında tereddütsüz feda etmek var kendini, yolunu gözleyenlere. O, feda kuşağının evladı, o bir komutan. Attığı her adımda sorumluluğu var yoldaşlarına, halkına. Kaç kez geçti de ateş çemberinden, kaç kez sınadı da yüreğini kavgada, öyle aldı bu yükü omuzlarına. Geri çekiliyor vuruşa vuruşa. Gecekondular sıralanmış yolu boyunca. Gözler aralamış perdeleri, korku yok bakışlarda. Bir perde kapanıyor bir evde. Gözler çekiliyor perdenin arasından. Bir kapıyı açıyor gözler: "Gir içeri" diyor, "Burası sana siper, burası sana vatan." Beyaz bir arabanın ardından çıkıyor, alnının üstünda terler birikmiş, gözleri kısık. Hızla giriyor evden içeri. Odadalar; Ayşenur, İsmail, Lütflye, Yusuf, Hasan ve Rıdvan güç veriyorlar ona, sıvazlıyorlar omzundan. "Sor bunların hesabını" diyorlar. Bir vakit orman kuytuluklarına atılmanın, dipsiz kuyulara salınmanın, tecavüzlerin, namussuzlukların... "Sor bunlann hesabını!" Makinaya kaptırılan kol için sor, üzerine kurşun yağan bedenler için sor, namusuna yellenilen genç kızlarımız için sor. Güç veriyorlar Sibel'e, silahına mermi, damanna taze kan oluyorlar. Akacaklannı bile bile... "Siz çıkın" diyor evin sahiplerine. "Bir zarar gelsin istemem size. Biz kalacağız. Yoldaşlarım ve ben çatışacağız son mermimize dek". Dışarıda 'Teslim ol!' diye böğürüyordu sürüngenler, 'Teslim oll' Nasıl teslim olurdu? teslimiyet ihanetti, ölümdü teslimiyet. Panzerin üstünde ölüme meydan okuyan, barikat olan, destan olan Gazi'ye ihanet. Alıp Gazi'nin selamını sokaklarına taşıyan Elbistan'a ihanet. Dicle'sinden kan akan Kürt halkına, göçük altından "Hesabımı sorun!" diye haykıran madenciye, inancı gaspedilmiş, özgürlüğünü gözleyen Alevi'ye, Sünni'ye ihanetti. Nasıl teslim olurdu? Bir daha nasıl bakardı, gülen gözlerinin içine Ayşenur'un. Bir daha nasıl "Merhaba" derdi, Yenibosna'da onu sevenlere, dostlara. Bir buket çiçeği nasıl bırakırdı anacığının mezarına. O ana ki "Namuslu ol, onurlu yaşa" diye büyütmemiş miydi onu, gecesini gündüzüne katarak yıllar boyu. Nasıl teslim olurdu, nasıl ihanet ederdi yolunu gözleyenlere. "Teslim ol!" diye bağırıyordu sürüngenler, "Teslim ol!" Biz hiç teslim olmadıkki. Pir Sultan teslim olmadıki Hızır Paşa'ya, Mahir teslim olmadıki. Bedrettin bir kez bile el pençe divan durmadı ömrü boyunca. Seyit Rıza kendi çekti ya ipini "Yaşasın bağımsız Kürdistan" diye diye. Dar etmedi mi İbrahim Diyarbakır zindanlarını zebanilere. Yazmaz tarih kitapları başeğdiğimizi zulmün önünde. Ölüme, yarine hasret bir sevdalı gibi sarılıp, öylece ölürüz de, boyun eğmeyiz yine de zulmün önünde. "Teslim ol!" diye bağırıyor sürüngenler. "Teslim ol!" Billur gibi bir ses yanıtlıyor onları, pürüzsüz bir haykırış: "Ancak cesetlerimizi teslim alırsınız!" Bir gün sonra gazetelerdesin. Resmin var ön sayfada. Huzurlusun. Sözümü yerine gelirdim dercesine. Kavgadaki adına bakıyorum da yüreğimde bir kasırga kopup geçiyor, 'Özlem'. Ne kadar da yakışıyor sana. Bağcılardaki zılgıtı taşıyorsun bugünlere. Özlem gibi direngen, Özlem gibi sevdalı, Özlem gibi onsekizinde. Şimdi çocuklar senin adınla doğacak. Senin adınla gülecek o çocuklar özgür vatan topraklarında. Bugünümüzü, yarınımızı yaratan tüm şehitlerimiz gibi sen de olacaksın yanımızda zafer gününde. O sabah bir ateş düştü canımıza. Ne etsek, nere gitsek çare yok. İlle içeceğiz 'abı hayat'tan, ille murat alacağız hasretten. Çünkü sen saldın bu sevdayı yüreğimize Delal. Artık can çıkar, sevdan çıkmaz bedenimizden. Korku düşmüş yüreğine sürüngen basının. Öfkeyle, korkuyla saldınyor etrafına. "Yetti" diyor, tehditler savuruyor. Sıktığın her kurşunda sonunu görüyor, sıktığın her kurşun ölümüdür çünkü. Bir kurşun da namussuza, ırz düş manına aman vermeyen Elbistan halkı için sık Delal. Bir kurşun da 'kanım yerde kalmasın' diyen Ayşenur için, Hasan için, Rıdvan, İsmail için sık. Bir kurşun da yollarda ölen Berivanlarımız, Rojdalarımız için sık Delal. Bir kurşun da, bir kurşun da, bir kurşun da... T A V I R 5

8 YARSIZ VE ZAMANSIZ Cemil ALTUNKAYA ölümün böylesi, soğuk zamans ız Ve kalleştir, can. Nereye koyalım şimdi seni? Neye yarar Kimbilir kaç ihanet pususunu birlikte atlattığımız O koca kentin varoşlarına Bir ış ığın gölgesine s ığınıp ağlamak? Sonra koparıp yüreğimizi ıtırlı bahçesinden Bir avuç köz yutmuş gibi Göğsümüzü yumruklayıp dağlamak? Ölüm yeni bir şey değil. Asıl zorumuza giden, s ıkıştırması bir köşede Böyle güpegündüz Böyle sinsi, apansız Kucağımızda çiçekler Düş mek bir yola Ve üstelik, Bilinmedik Gidilmedik Ve yarsız... 6 T A V I R

9 DEVRİMCİ HALK KÜLTÜRÜ TAVIR Halklar binlerce y ıl süren insanlık tarihi boy unca, sınıf lar arası ilişkiler içinde şekillenen üstyapı kurumlarını da oluşturarak kültürel birikimlerini yarattılar. Bu ay nı zamanda, ezilen v e toplumsal haklarından mahrum edilen y ığınların uygarlaşma (bizim anladığımız anlamıy la özgür ve sömürüsüz bir dünya) y olunda egemen sınıf lara karşı v erdikleri mücadele birikimlerinin bütünüydü de. Anadolu halkları egemen kültürün yanında feodal sömürü ve baskıya direnerek ilerici özü olan bir kültür yaratmay ı başarmıştır. Empery alist çağda ise, kapitalizmin y ukarıdan aşağı inşa sürecinde işbirlikçi burjuv azi, emperyalist kültürü ikame etmey e çalışırken, kendi çarpık kültürünü de oluşturdu. Bu süreç halk kültürünün gelişme sey rinden saptırılmaya, şekilsizleştirilmeye ve düzene uy durulmaya çalışıldığı bir süreçtir. Ancak kapitalizm halkların kültürünü ortadan kaldıramadı, kaldıramazdı da. Çarpık kapitalizmin emekçi sınıf - ları ortadan kaldırabilmesi mümkün değildi. Çünkü yaşamını, ezdiği bu sınıf lara day andırıy ordu. Yani halklar, gelişme dinamiği burjuvazi taraf ından y ok edilmeye çalışılan kültürlerini bağrında y aşattı; f akat çarpık ve kozmopolit yeni bir toplumsal y a- pının ortasında. Ama doğal ki, halk kültürünün toplumsal bir mücadele üzerinde y ürümeden günlük yaşamda zenginleşmesi ve gelişip serpilmesi mümkün değildi. Çünkü demokratik halk kültürünün kapitalist toplumda özgürce gelişebilmesi, üretim araçlarına v e devlet aygıtına sahip burjuv azi taraf ından önleniyor, yaşam olanağı bulmuyordu. Emperyalist çağ demokratik halk kültürüne yeni bir dinamik ve içerik kazandırmıştır. CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE HALK KÜLTÜRÜ Cumhuriyet döneminde 'reform' niteliğinde atılan adımlar yüzeyseldi ve halkın y aşamında köklü bir değişikliği başarabilecek nitelikte değildi. Küçük burjuva devriminin, emekçi halkların kültürünü korumak v e yaşatmak gibi bir kaygısı y oktu. Daha çok 'Türk milliy etçiliği'ni sloganlaştırıp, diğer ulusların kültürü üzerinde baskı kurarak asimilasyona hizmet eden politikalar üretildi. Toplumun yaşamını belirleyen üretim ilişkilerinde değişiklik yapmadan, o toplumun kültürünün özgürce gelişmesini beklemek hayaldi. Nitekim de oyla oldu. Özellikle 1923 'İzmir İktisat Kongresi' kararlarıyla burjuvaziy i oluşturmaya çalışan, bunu da emperyalizmin desteğine bağlayan küçük burjuva diktatörlük, emekçi halkları uzun yıllar köleliğe sürükleyecek bir sömürü zinciri kurdu. Halkları sefalete, açlığa, adaletsizliğe sürükleyecek temel politikaları dev rey e soktu. O dönemdeki kültür politikaları diğer ulusların birikimlerini y ok say arak, 'Türk Milliyetçiliği' ekseninde 'ulusal' bir kültür bütünlüğü y aratma doğrultusundaydı. "Türklük" öne çıkarılarak, dışındaki ulusal değerler tahrip edilmeye başlandı. Yağmalama v e asimilasy ona uğratıldı. Ama doğal olarak Türk ulusunun değerleri de tahrip oluyordu. Çünkü y üzy ılların ortak y aşamıy la oluşturulan değerler de ortak kültürel değerlerdi. Bununla birlikte ulusal bir birikim y aratmak ve onu işlemekten çok, 'Batı' hayranlığını y ansıtan uygulamalar gözlendi. Müzikten giy inmeye kadar hemen her konuda 'Batı' taklitçiliği esas alındı, öy le ki; sözde çağdaş olmak adına geleneksel değerler 'geri' olarak nitelenerek, bir 'dönem klasik ve geleneksel Türk Müziğinin rady olarda çalınması y a- saklandı. Şehir hatları v apurlarında sürekli bati müziği dinletildi. Bazı bölgelerde temel ulusal çalgı olan bağlamalar f ırınlarda y akıldı. Ama başarısızlık kaçınılmazdı. 'Tepeden kondurma' anlay ış halkta y ankısını bulmadı. Diğer y andan bu tür değişikliklere halkın bütününü katabilmek, iletişim ve teknolojinin düzey i düşünüldüğünde de mümkün olamıyordu. Bu kez eğitim kurumlan, batıdan dev şirme aydın politikalarıy la y eniden biçimlendirmenin odağına oturtuldu. Batı pek rağbet görmey ince, yüzeysel bir araştırma sef erberliği başlatıldı. Aynı süreçte Batı okullarına da, y etiştirilmek üzere birçok insan gönderildi. Gittikçe gelişen burjuvazi halk kültürünün gelişme dinamiklerini kopartmaya, kendisinin önündeki tüm değer birikimlerini tasfiy eye v e 'Cumhuriy etten' kalan tüm kırıntıları da y ok etmey e başlamıştı. Ay dınların tutuklanması, dev let kurumlarında ulusal kültürün ileri yanlarını temsil edenlerin ayıklanması gibi belirgin saldırılar, özellikle 50-55'le rastlıy ordu. Bu dönem, yeni sömürgeciliğin ülkeyi etkisi altına almay a başladığı y ıllardır. Ülkenin ekonomik, siy asi v e her açıdan empery a- lizme bağlandığı, atılacak en küçük adımın bile emperyalizmin izni olmadan y aşama geçirilemediği bir dönemin başlangıcıdır. Bu anlamda empery alizmin 'Demokratik Halk Kültürünü tasfiye politikaları bizzat dev let kanalıy la hay ata geçirilmiştir. Silahlı mücadelenin ancak 71 'de başlaması, yani emekçi halkların kurtuluşunu sağlayacak önder gücün hayata ancak bu süreçte müdahale edebilmesi de, dev letin yok etme politikalarına karşı köklü bir mücadale içinde bulunamamay ı, direnememeyi v e halkların kültürünün yeni bir içerikle işlenerek günlük yaşam içerisinde yoğrulamamasını beraberinde getirmiştir. Düzenin kontrolü altındaki sanatçıların, çürüy en bir düzenin y ozlaşmış ürünlerini yeni ve m o d e r n bir kültürün yansımaları olarak sunmaları kaçınılmazdı. Alternatif ürünler ise bireysel çabalarla oluşuyordu. T A V I R 7

10 Sanatsal birikimler bazı kayda değer çalışmaları içine alıyordu, ama yetersizdi. Çünkü hayatın her alanına hakim ve emekçi halkların umudu olma niteliğini taşıy an dev rimci bir önderlik y aratılamamıştı. EMPERYALİST YOZ-ÇARPIK 8 T A V I R KÜLTÜR Bugün tpplumsal ev rimimiz çarpık-kapitalist bir üretim sürecini yaşıyorken, üsty apıda da kendi iç dinamiği ile gelişemeyen aynı karmaşık ilişkileri halkların yaşamında görmemek düşünülemez. Doğası gereği ömrünü uzatmak için didinen ve yaşam alanını hem iktisadi,'hem siyasal, hem de kültürel anlamda genişletmeye çalışan burjuvazi, halk kültürünün karşısında kendi çarpık yaşamının if adesi olan yoz-kozmopolit kültürünü biçimlendirmektedir. Asıl kay nağı emperyalist kültürün ikame ürünleridir. Örneğin Coco Cola tek başına lüks bir tüketim maddesi değil, emperyalistlerin y aşamının somut, yapışkan v e medyayla desteklenen y oz bir imajıdır. Aslında bu durum, kendi üst y a- pısını da kendi içi dinamiğiyle oluşturamayan burjuvazinin köksüz, ikame kültürünü açığa vermektedir. Emperyalizmin kültürü yoz bir imajdan ibarettir. Züppelik, ahlaki düşkünlük, birey cilik gibi çürümüş özelliklerle, merhabalaşmasından oturup kalkmasına kadar her şey, burjuv azinin yaşamında bolca mevcuttur. Bu kültür özellikle yeni kuşakları etkilemekte, kimliksizliğe v e kültürsüzlüğe itmektedir. 12 Ey lül süreciyle tam anlamıy la hız verilen bu politikalarla emekçi halklar geçmişine ve sınıfsal özelliklerine yabancı, edilgen v e emperyalizme ait bambaşka bir kültür denizinin ortasında kuşatılarak, kaybedilmek istenmektedir. Alternatif kanalları kapandıkça da, bu dejenere değişim hızlanmaktadır. Burjuv azi bugün halkların kültürünü kimlik değişikliğine uğratmaya çalıştığı gibi, eğitimi genelleştirmesinden kültürel kurumların baskı altına alınmasına, halk kültür ürünlerinin törpülenmesine v e hatta başkalaştırılmasına kadar yoğun bir uğraş içerisindedir. Yine bugün halk kültürünün korunması, geliştirilmesi v e özgür bir y aratıcılık olanağının sağlanması dev letin faşist mekanizmalarıyla durdurulmuş, tüm dev rimci hatta ilerici, demokrat, ay dın-sanatçı v e bilim adamlarına saldırılar başlatılmış, hatta 80 öncesinde de olduğu gibi birçoğu katledilmiş, hapse atılmış, dev rimci halk kültür ürün ve etkinlikleri "terörist faaliyetler" olmaktan kurtulamamıştır. Buna karşın 'zararsız', niteliksiz olanlarla içeriksiz v e salt yüzeysel bir tarih araştırmasına dayalı ürünlere belli oranlarda izin verilmektedir. İLERİCİ-DEMOKRATİK HALK KÜLTÜRÜNDEN, DEVRİMCİ HALK KÜLTÜRÜNE Halkların kültürlerinin kendi başına gelişme gösteremeyeceği ortadadır. Ay rıca bu kültürlerin yaşaması için gerekli olan özgür bir ortam da, faşist dev let yapılanması içerisinde asla gerçekleşmey ecektir. Bundan öte, dev let kültürel değerlerin içini boşaltmakta ve bir süre sonra da o kültürün sahipleri üzerinde egemenlik sağlayabilmek için bir araç olarak kullanmaktadır. Alevi kültürünü genelleştirme çabası buna en çarpıcı örneklerden biridir. Bu erezy onun durdurulması v e kültürlerin yeniden hayat bulabilmesi, zenginleştirilebilmesi, emekçi halkların mücadele içindeki y erlerine ve devletin tasfiye politikalarına karşı alternatif politika ve kanalların y aratılmasına bağlıdır. Emekçi halkların uy garlık yolunda, feodal dönem içinde geliştirdikleri demokratik halk kültür mirası, sınıf savaşının göbeğinde bulunduğumuz bugün, devrimci önderliğin devraldığı bir aşamadır. Bu nedenle halkların iki seçeneği bulunuyor: Demokratik halk kültürünü y a sınıf sız bir topluma, sosyalizme ulaşma mücadelesinde yenileyeceğiz v eya tepkisiz v e köksüz bir toplum olarak emperyalizme teslim olacağız ve kültürsüzleşeceğiz. Nitekim bu durum sadece Türk ve Kürt ulusal kültürlerinde değil, tüm ezilen ulusların gerçeğinde ortaya çıkmaktadır. Diğer uluslar ve ulusal azınlıkların tarihi kültürel birikimleriyle y aşay abilmeleri ve yeni

Gerçek dergisine bir öneri: "Dağlara gel" (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il-

Gerçek dergisine bir öneri: Dağlara gel (...) Gerçek dergisinin 24 Aralık 1994 tarihli sayısında kamu emekçilerinin 20 Aralık eylemleri ile il- 2 21 OCAK 1995 Merhaba, Geçtiğimiz hafta halk düşmanları, düşmanlığa devam ettiler yine... Sana düşman, bana düşman, halka düşman... Demokratik kurumlardan sosyalist basına, yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine

Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine 22 Ekim 1994 Mücadele gazetesinin yayını bir ay durduruldu Mücadele gazetesinin 114. sayısı yine yıldırım hızıyla toplatılırken, Ağustos habiri ve diğer 11 kişi, 9 gün gözaltında na alındılar. Halkın Gücü

Detaylı

PARTİ-CEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM

PARTİ-CEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM PARTİ-CEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM haziran yayınevi PARTİ-CEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM HAZİRAN YAYINCILIK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Alayköşkü Cad. Sıdıka Batu İşhanı 12/303 Cağaloğlu-İstanbul Tel: (0212)

Detaylı

DEVRİMCİ SANATIN KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİDİR

DEVRİMCİ SANATIN KAYNAĞI İNSAN SEVGİSİDİR MERHABA Bültenimizin ikinci sayısı savaş tehlikesinin kapımıza dayandığı koşullarda çıkıyor. Hepimizin bildiği gibi Irak'ın Kuveyt'i işgalini bahane eden ABD emperyalizmi, Ortadoğu'yu kan gölüne çevirmeye

Detaylı

MÜCADELE İÇİNDEKİLER BÜROLARIMIZ. MÜCADELE 2 1 Ekim 1994

MÜCADELE İÇİNDEKİLER BÜROLARIMIZ. MÜCADELE 2 1 Ekim 1994 MÜCADELE 2 1 Ekim 1994 MERHABA İstanbul'da şehit düşen halk kurtuluş savaşçısı Bedii Cengiz Mersin'in Kazanlı ilçesinde toprağa verildi. Bedii Cengiz halkların yüreğinde yaşamaya devam edecek. Cenazesi

Detaylı

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. "Kirli savaş" sürüyor. Kirli savaşın kur-

oğullarını, kızlarını sorduklarında kapı- özel savaşa ve kontrgerillaya ayırdık. Kirli savaş sürüyor. Kirli savaşın kur- MÜCADELE 2 14 Kasım 1992 MERHABA Şimdiye kadar alışılagelmiş gibi ga- ki çıkarayım" zetemizin 19. sayısı da toplatıldı. Top- derken sistelatma kararına gerekçe olarak Devrimci min son vuru- Sol'un eylemlerini

Detaylı

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze

Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Dev-Genç ten Kızıldere ye, Kızıldere den Günümüze Kızıldere ye uzanan tarihi süreç yeni durumlar karşısında kendisini yenileyen derinleştiren, somut koşullara göre uyarlanan bir mücadele örneğidir. Kızıldere

Detaylı

Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz

Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz Cephe Kültürü ve Halk Gelenekler imiz Parti güçtü, parti devrimdi, iktidardı, cepheydi. Bu devrimci faaliyetin her alanında, üslubumuzdan, oluşturduğumuz örgütlenmelere, ürettiğimiz taktiklere kadar pek

Detaylı

"BÜYÜK OPERASYON"... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma...

BÜYÜK OPERASYON... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... 10 Gün Operasyon, 20 Saat Çatışma... "BÜYÜK OPERASYON"... Serinhisar bölgelerinde iki bin asker ve özel timle DHKP-C gerillalarına yönelik başlatılan operasyonu Ege'nin yerel gazetelerinden DEHA Yirmi

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 fiehitler özgürlü ün teminat d r fiehitlerimizin her biri bir parça vatan, her biri bir kahraman... Onlar, özgür

Detaylı

fiehitler özgürlü ün teminat d r

fiehitler özgürlü ün teminat d r SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 20 / Sayı: 232 / Nisan 2001 fiehitler özgürlü ün teminat d r fiehitlerimizin her biri bir parça vatan, her biri bir kahraman... Onlar, özgür

Detaylı

DEVRİMCİ SOL Ağustos 2015 SAYI: 24 DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA SOSYALİST DENMEZ

DEVRİMCİ SOL Ağustos 2015 SAYI: 24 DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA SOSYALİST DENMEZ DEVRİMCİ HALK KURTULUŞ PARTİSİ DEVRİMCİ SOL Ağustos 2015 SAYI: 24 DEVRİM İÇİN SAVAŞMAYANA SOSYALİST DENMEZ DÜŞMANI TANIMAK Toplumlar tarihi aynı zamanda sınıf savaşımları tarihidir. Bu savaşlarda hep iki

Detaylı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı

Genel Direniş Tam Bir Zaferle Sonuçlandı Merhaba, Onursuz ve ahlaksızdılar... Yüreklerindeki korkunun ifadesiydi işkencecileri bu kadar pervasızlaştıran. Bu yüzden yine saldırdılar çalışanlarımıza, okurlarımıza. Adana temsilcimiz Bülent Ecevit

Detaylı

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL. Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim!

Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL. Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim! Aylık Liseli Gençlik Dergisi * Sayı: 55 * Aralık 2013 * Fiyatı: 1TL! n ı s l ı t a p a k a d r a l l u k o l e z ö e d r nele Dersha Eşit, parasiz, bilimsel, anadilde eğitim! - Lİselİlerİn Sesİ İçindekiler

Detaylı

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2

Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Sayı 34 /11 Haziran 1999 KURTULUŞ 2 Gazetemizin 4 Haziran 1999 tarihli 33'üncü sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. 33'üncü sayımız da sansürlenen yazarlarımız; Kürdistan'da

Detaylı

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE, POLİSİNE KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ!

KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE, POLİSİNE KARŞI HALKIMIZLA DİRENECEĞİZ! www.yuruyus.com Haftalık Dergi / Fiyatı: 1 TL (kdv dahil) info@yuruyus.com Cepheli 24 Şehidiyle Onurlu Gazi Halkı Yeni Direniş Gelenekleri Yaratıyor! KATİLLERİMİZİ MAHALLELERİMİZE SOKMAYACAK, ÇETESİNE,

Detaylı

HALK EKMEĞE BERKİN ADALETE DOYUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ

HALK EKMEĞE BERKİN ADALETE DOYUNCAYA KADAR SUSMAYACAĞIZ CMYK Kalkın kadınlar ve unutmayın ki bizim size ihtiyacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki dünyanın yarısı siz iseniz devrim kavgasının yarısı da siz olmalısınız Ernesto Che Guevera 15 Günlük Gazete SAYI:9

Detaylı

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım!

1 Mayıslar Meşrudur 1 Mayıs'ta Alanlarda Olalım! Gazetemizin 9 Nisan tarihli 25'inci sayısı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından sansürlendi. Sansürlenme gerekçeleri bilinen, "bölücük yapmak", "halkı kışkırtmak", "yasadışı örgüt propagandası

Detaylı

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ

haberler haberler YGS aldatmacasına hayır! DEVRİMCİ GENÇLER MAHİR E YÜRÜDÜ DERSİMİZ SAVAŞSA ÇALIŞMIYORUZ ÖZGÜRLÜKÇÜYÜZ AMA SALAK DEĞİLİZ 2 Merhaba Uzun bir sürenin ardından, biraz gecikmeyle de olsa yine beraberiz. Önceki sayılarımızda dillendirdiğimiz ve hiç vazgeçemediğimiz bir sözümüz var: Bizler hayatın uslanmaz acemileriyiz. Bu sözümüzden

Detaylı

Devrimci Karargah. Ana Dava Tutsakları. Savunması

Devrimci Karargah. Ana Dava Tutsakları. Savunması Devrimci Karargah Ana Dava Tutsakları Savunması İSTANBUL 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ DEVRİMCİ KARARGÂH DAVASI HEYETİNE Dosya No:2009/213Es Okan DUMAN, Cemal BOZKURT, Fatih AYDIN SEREZ DEN BOSTANCI YA BU TARİH

Detaylı

Haftalık MÜCADELE Seçme Yazılar l

Haftalık MÜCADELE Seçme Yazılar l 1996 MUHARREM KARAKUŞ evrimcilere ve halkımıza i pervasızca saldıran istanbul Polisi bir katliam daha yaptı. Katledilenler Devrimci Halk Kurtuluş Savaşçıları Mustafa Bektaş ve Muharrem Karakuş'tu. 10 Nisan

Detaylı

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 272 / Ağustos 2004 15 A USTOS RUHUYLA DEMOKRAT K ATILIMA

JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE. Yıl: 23 / Sayı: 272 / Ağustos 2004 15 A USTOS RUHUYLA DEMOKRAT K ATILIMA SERXWEBÛN JI SERXWEBÛN Û AZADIYÊ BI RÛMETTIR TIŞTEK NÎNE Yıl: 23 / Sayı: 272 / Ağustos 2004 15 A USTOS RUHUYLA DEMOKRAT K ATILIMA KEMAL P R VE BER TAN RUHUYLA PKK N N YEN DEN NfiA SÜREC NE KATILALIM Apocu

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi *Sayı 154 *Temmuz 2010 *Fiyatı: 2 TL *ISSN: 1302-7506 ÖZGÜRLÜK İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELTELİM 3. GENÇ KADIN BULUŞMASI DOSYASI SAYFA 34-56 Dersim 10. Doğa ve Kültür Festivali nde

Detaylı

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN

olitika PSAVAŞSIZ VE SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA İÇİN 4 Devletin Tüm Terör ve İmha Operasyonları Durdurulmalıdır! 4 Kürt Halk Önderi A. Öcalan Üzerindeki Tecrit Kaldırılmalıdır! 4 Kürt Ulusal Sorununun Çözümü İçin Müzakereler Başlamalıdır! olitika PSAVAŞSIZ

Detaylı

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne

türlü içlerine sindiremiyorlar. Malatya'da gazetemiz okurlarımız tarafından insanlara tek tek anlatılınca polis ne MÜCADELE 2 3 Ekim 1992 MÜCADELE Yüzlerce katiliyle devrimcileri kurşuna dizen, Türkiye halklarına karşı açık sonrasında şehitlerimizin başına üşüşerek zamlarla, halkın cebindeki son kuruşa detine bizi

Detaylı

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE

SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE HALK İÇİN SAYI: 39 17 Temmuz 1997 100.000 TL (KDV Dahil) HAFTALIK SİYASI GAZETE 1996 Mayıs -Temmuz Cezaevleri IfllIlPİlll n HALK İÇİN KURTULUŞ 2 19 Temmuz 1997 İDİL'İN SORUSU.. "SORU SORMAK MI DAHA KOLA

Detaylı

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor

kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MART - 2009 SAYI 2009-3 kriz ve savaş: işsizlik, açlık, ölüm kapımızı çalıyor MÜLKİYE ARAŞTIRMA MERKEZİ (MAR) KURULDU 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI KRİZDEN İNSAN MANZARALARI İÇİNDEKİLER mülkiye

Detaylı

Basıldığı yer: Azadi matbaası

Basıldığı yer: Azadi matbaası Basıldığı yer: Azadi matbaası Basım tarihi: Mayıs 2004 İçindekiler Giriş Bu işte kadınlar da var Hedefimiz, silahsız bir dünya Bunları yaşayan yüzlerce kadın var Dağlar, bir gerilla için bambaşkadır Özgür

Detaylı