Yatirim. GarantiKlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatirim. GarantiKlavuzu"

Transkript

1 Yatirim GarantiKlavuzu

2 ÇOK TARAFLI YATIRIM GARANTI KURUMU DÜNYA BANKASI GRUBU

3 MIGA: Müşterilere Benzersiz Üstünlükler Sağlamak Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (MIGA) Dünya Bankası Grubunun bir üyesidir. Amacı yatırımcılara ve kredi verenlere siyasi risk sigortası (garantileri) sağlayarak ve gelişmekte olan ekonomilerin özel yatırımları çekmesine yardımcı olarak doğrudan yabancı yatırımları teşvik etmektir. MIGA'nın benzersiz gücü hissedarları arasında dünyanın çoğu ülkesi bulunan bir uluslararası kuruluş olmasından kaynaklanmaktadır. Bu, kurumun yatırımları kesintiye uğratabilecek hükümet eylemlerine karşı bir caydırıcılık şemsiyesi sağlamasını ve olası ihtilafların çözümünü etkilemesini ve nihai olarak yatırımcıların güvenini arttırmasını mümkün kılmaktadır. Kurum, uygun yatırım projelerinin sigortalanması için ortak sigorta ve reasürans düzenlemeleri yoluyla, kamu ve özel siyasal risk sigortacıları ile aktif işbirliği yapmaktadır. Bu işbirliği çabaları gelişmekte olan ülkelerde işlerini genişletmek isteyen başvuru sahipleri için mevcut sigorta kapasitesini önemli ölçüde arttırmaktadır. MIGA bir projenin toplam sigorta gereksinimleri için düzenleyici olarak görev yapabilir.

4 Uygun olanlar nelerdir? YATIRIMLAR MIGA yeni, sınır ötesi yatırımları ve mevcut projelerin genişletilmesi, modernizasyonu veya mali yeniden yapılandırılması ile ilgili projeler ile devlet işletmelerinin özelleştirilmesi ile ilgili satın almaları garanti edebilir. Projeler yatırım yapılan ülkenin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmalı ve mali, ekonomik ve çevresel açılardan sağlam olmalıdır. Yatırımlar gelişmekte olan MIGA üyesi bir ülkede yapılmalıdır. Yararlanabilen yatırım biçimleri arasında öz sermaye yatırımları, hissedar kredileri ve hisse sahipleri tarafından verilen kredi garantileri vardır. Kredilerin ve kredi garantilerinin süresi en az üç yıl olmalıdır. İlişkili olmayan müstakrizlere verilen krediler, yararlanma hakkına sahip bir hissedarın yatırımını MIGA ya kaydettirmesi şartıyla garanti edilebilir. Garantiden yararlanabilen diğer yatırımlar arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, teknik yardım, yönetim sözleşmeleri, kiralama, imtiyaz ve lisans anlaşmaları yer almaktadır, şu şartla ki akdi taahhütlerinin süresi en az üç yıl olmalı ve yatırımcının kazancı büyük ölçüde projenin faaliyet sonuçlarına bağlı olmalıdır. Sponsorların yatırım gereksinimlerini MIGA ile önceden görüşmeleri teşvik edilir. Teminatlar, yatırımlar ile sınırlı olmalıdır ve bunların uygulaması, MIGA tarafından garantinin müracaat kaydını müteakip başlamaktadır. BAŞVURUDA BULUNANLAR Başvuruda bulunabilmek için yatırım yapılacak ülke dışında bir MIGA üyesi ülke vatandaşı olmak gerekir. Bazı durumlarda, MIGA yatırım yapılan ülkenin vatandaşı tarafından yapılan bir yatırımı da sigorta edebilir, bunun için finansman kaynağının yatırım yapılan ülkenin dışında olması ve yatırım yapılan ülke hükümetinin yatırımı onaylaması gereklidir. Bir üye ülkede kurulmuş veya faaliyet merkezleri bir üye ülkede olan, ya da hisselerinin çoğunluğu üye ülke vatandaşlarına ait şirketler ve finans kurumları sigortadan yaralanabilir. Devlete ait şirketler de ticari esasta faaliyet gösterdikleri takdirde bundan yararlanabilirler.

5 Hangi siyasal riskler sigorta edilir? PARA BİRİMİNİN ÇEVRİLEMEMESİ VE TRANSFER KISITLAMALARI Yatırımcının yerel para biriminin (sermaye, faiz, anapara, kar, işletme patı ve diğer ödemeler) yatırım yapılan ülke dışına transfer için dövize çevirememesinden doğan zararlara karşı koruma sağlar. Bu, aynı zamanda yatırım yapılan ülkenin hükümetinin eylemleri veya eylemde bulunmaması nedeniyle döviz temininde aşırı gecikmelere karşıda sigorta sağlar. Para birimim değer kaybetmesi garanti kapsamına dahil değildir. Bloke edilen para birimi yatırımcıdan alındığında, MIGA garanti sözleşmesinde belirtilen para biriminde tazminat öder. İSTİMLAK Yatırım yapılan ülke hükümetinin sigorta edilen yatırımın mülkiyetini, üzerindeki kontrolü ya da hakları kısıtlayan veya ortadan kaldıran eylemlerinden doğan zararlara karşı koruma sağlar. Doğrudan devletleştirme ve istimlâk yanında, tırmanan istimlâk yani bu sonucu doğuran bir dizi eylem de garanti kapsamına dahildir. Kısmi istimlâk (örneğin fonlara veya maddi varlıklara el koyma) için sınırlı bir esasta sigorta garantisi sağlanır. Yatırım yapılan ülkenin hükümeti tarafından düzenleyici yetkilerin kullanımı çerçevesinde iyi niyetli ve ayrımcı olmayan önlemler istimlâk niteliğinde sayılmaz. Öz sermaye yatırımlarının tümüne el koyma durumunda, MIGA sigorta edilen yatırımın net defter değerini öder. Fonlara el koyma durumunda, MIGA bloke edilen fonların sigorta edilen kısmını öder. Krediler ve kredi garantileri için, MIGA ödenmemiş anapara ve tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faizi sigorta edebilir. Sigorta tazminatı yatırımcının el konulan yatırımdaki payının (örneğin hisseler veya bir kredi anlaşmasındaki hak) MIGA ya temliki üzerine ödenir.

6 SAVAŞ VE İÇ KARGAŞA İhtilal, ayaklanma, hükümet darbesi, sabotaj ve terör eylemleri dahil, yatırım yapılan ülkede siyasi amaçlı savaş eylemleri ve iş kargaşa nedeniyle maddi varlıkların hasar, görmesi, tahrip edilmesi veya kaybolmasından doğan zararlara karşı koruma sağlar. Savaş ve iç kargaşa sigortası garanti sözleşmesinde belirlenen bir dönem boyunca projen genel mali sürdürülebilirliği için zorunlu proje faaliyetlerinin kesintiye uğramsı da dahil edilebilir. İşin kesintiye uğramasına yönelik sigorta koruması yatırımın tümüyle kayıp sayıldığı noktada geçerlidir; bu noktada MIGA toplam sigorta edilen yatırımın defter değerini öder. Öz sermaye yatırımlarında, MIGA hangisi en düşükse, varlıkların defter değeri, yenileme maliyeti ve zarar gören varlıkların onarım maliyeti içinde yatırımcının payını öder. Kredi ve kredi garantilerinde, MIGA savaş ve iç kargaşa nedeniyle proje varlıklarındaki hasarın doğrudan veya sigorta kapsamına dahil olaylar nedeniyle işin kesintiye uğramasının sonucu olarak ödenmeyen anapara ve faiz ödemelerinin sigorta edilen kısmını öder. SÖZLEŞMENİN İHLALİ Yatırım yapılan ülke hükümetinin yatırımcı ile sözleşmeyi ihlal etmesi veya bu sözleşmeye uymamasından doğan zararlara karşı koruma sağlar. Bir ihlal iddiasında, yatırımcı esas alınan sözleşmedeki ihtilafların çözümü mekanizmasına (örneğin tahkim) başvurabilmeli ve zararlara için bir karar çıkartabilmelidir. Belirlenen bir süre sonunda, yatırımcı ödeme almamışsa veya ihtilafların çözümü mekanizması yatırım yapılan ülke hükümetinin eylemleri nedeniyle sonuçsuz kalmışsa, MIGA tazminat öder. MIGA ihtilaf çözümü sürecinin sonucuna bağlı olarak geçici ödeme yapabilir. Tanımlana sigorta kapsamı tek başına veya diğerleriyle birlikte satın alınabilir, ancak istenen sigortaların seçimi yatırımcı tarafından MIGA garantiyi vermeden önce yapılmalıdır.

7 Sigorta Şartları Nelerdir? FİYATLANDIRMA MIGA risklere göre fiyatlandırma yapar ve primler proje bazında belirlenir. Sigorta edilen risk başına 30 baz puan oranında yükselebilirler, ancak bu sigorta edilen ülke, sektör, işlem ve sigorta edilen riskin cinsine da başlıdır. Primler, her bir sözleşme döneminin başlangıcında ödenmektedir. GARANTİ SÜRESİ MIGA 15 yıla kadar (projenin niteliği gerektirdiğinde 20 ye çıkabilir) süreyle sigorta garantisi sağlar. Garanti sahibi MIGA ya karşı akdi yükümlülüklerinde temerrüde düşmedikçe MIGA garantiyi feshedemez, ama garanti sahibi sözleşmenin üçüncü yıldönümünden sonra sigortayı azaltabilir veya iptal edebilir. SİGORTA TUTARI Öz sermaye yatırımlarında, MIGA yatırımın yüzde 90 ına kadarını artı yatırımla ilişkili gelirleri kapsamak için yatırım katkısının ek yüzde 450 sine varan tutarı garanti edebilir. Krediler ve kredi garantilerinde, kurum genellikle anaparanın yüzde 95'ine kadar (veya duruma göre daha yüksek= artı kredi süresince tahakkuk eden faiz için anaparanın ek yüzde 135 ine kadarını garanti eder. Teknik yardım sözleşmeleri ve diğer sözleşmelerde, MIGA sigorta edilen anlaşma kapsamında yapılacak ödemelerin toplam değerinin yüze 90 ına kadarını (istisnai koşullarda yüzde 95 e kadarı) sigorta edebilir. Projenin niteliğine bakılmaksızın, yatırımcının borç ve öz sermaye için herhangi bir zarar kısmı riski olması gerekir. MIGA halihazırda, tek bir proje için kendi hesabına 180 milyon dolar sigorta teminatı verebilmekte ve reasürans düzenlemeleri çerçevesinde çok daha yüksek ilave tutarlar için de teminat verebilmektedir. MIGA ayrıca, katılımcı sigortacılar arasında kendisinin lider düzenleyici olduğu bir ortak sigorta çerçevesinde, Kooperatif Sigorta Programı uyarınca, diğer siyasi risk sigortacıları ile, ilave kapsam sunabilmektedir.

8 Nasıl Başvurulur MIGA sigortası için başvurmak isteyenler yatırım için gayrı kabili rücu bir taahhüt yapılmadan önce, gizli tutulan bir ön başvuru yapmalıdır. Bunun için herhangi bir ücret alınmaz. Yatırım ve finansman planları belirlendikten sonra, başvuru sahipleri kesin başvuru ile birlikte ilgili proje belgelerini sunmalıdır. Kesin başvuru için bir ücret alınır. Lütfen tüm başvuruları şu adrese gönderiniz: Application Office Mail Stop U H St., NW Washington, DC ABD faks Lütfen tüm soruları şu adrese gönderiniz: External Outreach and Partners Group tel faks

9 Preliminary Application for Guarantee All fields for investor and investment information must be completed upon submission. investor information Company name Investor s contact First Last Investor s address Telephone fax investment information If majority public owned, does the company operate on a commercial basis? Yes no Investor country (Investor Country must be different than Host Country) Host country (Where project is located) Name of project Brief description of project (Industry/sector) Estimated total cost of project (in millions) Estimated amount of investment (in millions) Euro Japanese Yen Pounds Sterling US Dollars Euro Japanese Yen Pounds Sterling US Dollars Types of investment for which cover is requested Equity Shareholder loan Non-shareholder loan (please see next page) Loan guarantee Other (If other, please provide details) Is this application related to a prior guarantee issued by MIGA or to another application filed with MIGA? Yes no (If yes, please provide details - contract number or registration number) Estimated date of commitment to invest Broker or Investor Representative Information (if any) If broker or representative is involved, please specify. Broker Representative Company name Broker s or investor representative s name First Last Title Address Telephone fax

10 How did you hear about MIGA? MIGA News/Publications Insurance Broker World Bank/MIGA Staff Investment Insurer Host Government Official Conference MIGA s Web site Newspaper/Magazine Other (If other, please provide details) Signature Date The purpose of this application is to ensure that the investment is registered with MIGA before it is made or irrevocably committed. Upon acceptance, a Notice of Registration will be issued. This notice does not constitute a commitment either by MIGA to offer a guarantee or by the applicant to accept such a guarantee. MIGA will treat all information contained in this application as confidential, and will not disclose it outside the agency except with the applicant s consent. Eligible Investments The following is a summary of MIGA s rules on eligibility pertaining to investments and applicants. Other types of investments might qualify for MIGA s coverage. 1. New Investments Cross-border investments originating in any member country and destined for any developing member country. Investment contributions associated with the expansion, modernization, or financial restructuring of existing projects. Acquisitions involving privatization of state enterprises. 2. Form of Investments Equity interests. Shareholder loans made and loan guarantees issued by equity holders, which must have a term of at least three years. Non-shareholder loans, provided an eligible investment is covered or will be covered by MIGA. In this respect, MIGA should receive an application from an eligible investor in the project before or at the time when the application for the non-shareholder loan is filed. Other investments such as technical assistance, management contracts, franchising and licensing agreements as long as the remuneration of the investor depends on the revenues or production of the investment project and such form of investment has a term of at least three years. 3. Eligible Applicants Nationals of a member country other than the country in which the investment is to be made (host country). Juridical persons if they are either incorporated in and have their principal place of business in a member country or if they are majority-owned by nationals of member countries. State-owned corporations if they operate on a commercial basis. Nationals of the host country or juridical persons incorporated in said host country or whose capital is majority-owned by its nationals, provided that the invested assets are transferred from outside the host country. For more details on MIGA s activities, including its member countries, contact the Michael Durr, MIGA Business Development Analyst, at or World Bank Group Multilateral Investment Guarantee Agency Application Office 1818 H Street, NW Mail Stop U Washington, DC 20433, USA f

11 Insuring Investments r ensuring opportunities

12 Multilateral Investment Guarantee Agency 1818 H Street, NW Washington, DC USA World Bank Group

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 1 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 1 Small and Medium-sized

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 20 Kiralamalar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 20 Kiralamalar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 20 Leases of the International Financial Reporting

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 4 Finansal Durum Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 4 Statement of Financial Position of

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 25 Borçlanma Maliyetleri IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 25 Borrowing Costs of the International

Detaylı

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1

Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Kira Öder Gibi Ev Satın Almak Ne Zaman Karlı Olur?: Tutsat (Mortgage) Uygulaması Dr. Metin AKTAŞ 1 Öz Bu çalışmada, tutsat (mortgage) sistemi ile ilgili teorik bilgilerin yer almasının yanında, tutsat

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR

GTC_V_14.01_Eng-Tur SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENERAL TERMS AND CONDITIONS SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR SIBUR INTERNATIONAL GMBH GENEL HÜKÜMLER VE ŞARTLAR İşbu Genel Hükümler ve Şartlar (bundan sonra GHŞ olarak söz edilecektir), SIBUR International GmbH ile Alıcı arasında akdedilecek tüm sözleşmelerin ayrılmaz

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 5 Kapsamlı Gelir Tablosu ve Gelir Tablosu IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 5 Statement of Comprehensive

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. tarafından 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve

Detaylı

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar

IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali. Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Vakfı: IFRS for SMEs Eğitim Materyali Modül 15 İş Ortaklıklarındaki Paylar IFRS Foundation: Training Material for the IFRS for SMEs including the full text of Section 15 Investments in Joint Ventures

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU ELEKTRİK PİYASASI UYGULAMA EL KİTABI Nisan 2003 1 PİYASA YAPISI... 1 1.1 AMAÇLAR... 1 1.2 PİYASA YAPISINA GENEL BAKIŞ... 2 1.3 PİYASA FAALİYETLERİ VE PİYASAYA GİRİŞ...

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi NOT: BU VERSİYON SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLARAK SUNULMAKTADIR. BU METİN İLE SÖZLEŞMENİN İNGİLİZCE VERSİYONU ARASINDA BİR ÇATIŞMA OLMASI DURUMUNDA, İNGİLİZCE VERSİYONU

Detaylı

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum

Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk Mevzuatı ve Politikalarına Uyum ĐÇĐNDEKĐLER 1 1 1 2 2 Fasıl 1- Genel Hükümler Madde 1 Konu Madde 2 Đzlenecek Hedefler Madde 3 Hukuki Çerçeve Madde 4 Konvansiyonel Çerçeve Madde 5 Đlgili Hukuki ve Konvansiyonel Çerçeve ve Diğer Topluluk

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ

YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ YAP İŞLET DEVRET MODELİNDE UYGULANAN USUL VE ESASLARIN KALKINMA AJANSLARI AÇISINDAN ANALİZİ 0 ÖNSÖZ Gelişen teknoloji, hızlı nüfus artışı ve artan ihtiyaçlar nedeniyle devletin yerine getirmesi gereken

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DÜNYADA ve TÜRKİYE DE KALKINMA BANKACILIĞI ve KALKINMANIN FİNANSMANI Ahmet KANDEMİR Araştırma Müdürü GA 02-3-10 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Temmuz 2002 ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa No

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı);

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Türk Tarafı) ve Rusya Federasyonu Hükümeti (Rus Tarafı); TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ NDE AKKUYU SAHASI NDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI GİRİŞ Türkiye

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı