BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 94 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Ocak 2008

3 Sevgili Gençler; Biz sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýný, huzur ve mutluluðunu sizler saðlayacaksýnýz. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çok deðerlisiniz. Bu sebeple, sizin eðitiminize ayrý bir önem veriyoruz. Onun içindir ki, siz gençlerimizin eðitimi için yapýlan yatýrým ve harcamalar da bu güne kadar hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýk, bugünden sonrada kaçýnmayacaðýz. Biz bireysel akýldan, ortak akýlýn daha üstün olduðuna inanýrýz. Katýlýmcýlýða ve þeffalýða büyük önem veririz. Sizin görüþleriniz, fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemlidir. Eðitim ve Gençlik sorunlarýnýn çözümünde, aktif rol almanýzý, kendi sorunlarýnýza kendinizin sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sebeple Gençlik Meclisi mizi oluþturduk. Bu; demokratik bir uygulamadýr. Siz genç beyinlerin yönetme katýlmasý hususunda atýlmýþ önemli bir adýmdýr. Bu mecliste sorunlarýnýzý tartýþacak, çözüm önerileri üreteceksiniz. Bizde; sizlerden gelen önerileri hayata geçirmek için her türlü imkanlarýmýzý seferber edeceðiz. Sevgili gençler; hayatta her birinizin belli hedefleri olmalýdýr. Hepinizin, çok okuyan, çok düþünen ve çok çalýþan insanlar olacaðýnýzý ümit ediyorum. Baðcýlar Gençlik Meclisimizin Þûra sunumlarýný takip ettim, çok güzel geçti. Gençlik Meclisimizin önemli projelerinin olduðunu gördüm. Bizler Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar Gençlik Meclisi Þûrasý'nda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, gençlik meclisi ile ilgili teklifler, þurayý yansýtan resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Baðcýlar Gençlik Meclisi'ne ve emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5 SUNUMLARIN KONULARI ve SUNACAK OKULLAR 1-Okullarda Þiddet - (Kadayýfçý Oðlu Lisesi-Tuðba Baþ) 2-Yabancý dilde eðitim mi? Yabancý dil eðitimi mi? - (Birikim Lisesi-Nihan Albayrak) 3-Kültür yozlaþmasý ve Gençlik - (Gazi Lisesi-Elif Doðu) 4-Milli Eðitimde rehberlik sorunu - (Baðcýlar Lisesi-Hasan Kaya-Alican Parlak) 5-Spor ve gençlik - (Ýbn-i Sina Lisesi-Samet serhat Sarý) 6-Gençlerin Baðcýlar Belediyesi'nden beklentileri- -(Orhan Gazi Lisesi-Merve Karabey)

6 Abdullah Arýdoru Sunucu Programý açmadan önce, Sunum yapacak olan arkadaþlarýmýza yardýmcý olacak olan öðretmenlerimizin, ya da arkadaþlarýmýzýn reji odasýnda, hazýr bulunmalarýný rica ediyoruz. Görsellik açýsýndan sunuma takviye yapacak olan arkadaþlarýmýzýn, öðretmenlerimizin ses odasýnda hazýr bulunmalarýný rica ediyoruz. Yaþý ilerlemiþ olanlar hep ifade ederler; Hele sizler gibi gençleri görünce coþkuyla belirtirler. Aslýnda sizlere söylenecek çok fazla söz yoktur. Ama yine de tecrübeli olanlar birikimlerini paylaþmak maksadýyla, "senin yaþýnda olsaydým" diye söze baþlarlar ve ufuk açan cümleler kurarlar. Ýþte bulunduðu yaþta ufuk açmanýn ne demek olduðunu bilen, yaþayan ve yaþatmak isteyen gençlerle birlikteyiz. Her birinize ayrý ayrý hoþgeldiniz diyorum. Bu anlamlý programa, yani þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Alkýþlarýmýz devam etsin diyeceðim. Çünkü; Sunum yapacak olan arkadaþlarýmýzý ben sahneye davet edeceðim. Dr. K. Naci Ekþi Lisesi'nden Mehmet Barýþ Gökçe, Ahi Evran Lisesi'nden Emine Yayla, Barbaros Lisesi'nden Betül Özcan, alkýþlar okullarýn puanýný da yazýyor tabi. Osman Gazi Lisesi'nden Haným Aslan, Baðcýlar Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Meslek Lisesi'nden Yunus Kulca, Özel Cihangir Lisesi'nden Irmak Hekimoðlu. Ýsimlerini okuduðum okullardan görevli olmak üzere, günler öncesinden hazýrlýk yapan ve hazýrlýklarýný burada kýsa sürede sizlerle, bizlerle paylaþacak olan arkadaþlarýmýz sahnedeki yerlerini aldýlar ama, biz gönül dünyamýzdan þehitlerimiz için, gazilerimiz için, büyüklerimiz için ve kendimiz için aslýnda Milli Marþýmýzý, Ýstiklal Marþýmýzý kuvvetlice okuyarak programýmýzý açmak istiyoruz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýz için buyurun lütfen. Teþekkür ediyorum. Tabi ruhu, gönlü genç olanlar bizlerle birlikte demiþtik. Yaþý genç olanlar bizlerle birlikte, Emniyetimizin emin elleri de bizlerle birlikteler. Baðcýlar Emniyet Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Ýrfan Bekaroðlu da aramýzdalar, hoþgeldiniz diyoruz kendilerine. Hayata yýllar sonrasýnda "Keþke" ile bakmayacak olan, "Ýyi ki" ile bakabilmenin formüllerini bugünden bulmuþ olan ve onlarý bugünden kendi hayatýna yansýtma giriþiminde bulunan, sadece kendi derdiyle deðil, ayný yaþta olduðu diðerlerinin de, baþkalarýnýn da, tanýmadýðý, bilmediði dillere sahip olanlarýn da derdiyle ilgilenmeyi kendisine ölçü belirlemiþ olan sevgili gençler, Ýyi ki geldiniz, bir kez daha hepinize teþekkür ediyoruz. Hoþgeldiniz, þeref verdiniz. 6

7 Bugün burada Gençlik Þûralarýmýzýn 6.sýný gerçekleþtiriyoruz. Daha önceki yýllarda bulunanlar þimdi abi oldular. Hatta bazýlarý, eðitim ordusundan, eðitim ordusuna farklý bir nefer olarak aramýzdan ayrýldýlar. Ve yarýn sizler de, hiç þüphesiz, bugün burada oturanlara yarýn hitap etmek üzere ufuk açýcý konuþmalar yapacaksýnýz ama, sizin yapacaðýnýz konuþmalar çok daha farklý olacak. Çünkü; Siz hayatýnýzla da, yaptýðýnýz konuþmalarý ispatlamýþ olacaksýnýz. Ýþte Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi de, bu söylediðim cümlelere uygun olmak üzere yýllardýr çalýþýyor ve daha nice yýllarca çalýþsýn istiyoruz. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkanýný, sizlere neler yaptýklarýný paylaþmak için alkýþlarýnýzla davet edeceðim. Alkýþlarýmýz sevgili Cahit Tuz için. Buyurun. 7

8 Cahit TUZ Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasiyi ve demokratikleþme yolunda, daha gençken belli bir yapý oluþturularak onlarýn geliþimine katký saðlamaktýr.

9 Cahit Tuz Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Deðerli Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Cafer Sezgin Beyefendi, Deðerli Ýlçe Emniyet Müdürlüðü temsicisi ve saygýdeðer protokolun diðer üyeleri ve Baðcýlar gençlerinin temsilcilerinin tamamýnýn burada olduðunu dile getiriyor ve hoþgeldiniz diyorum. Sizlere Gençlik Meclisi hakkýnda kýsaca bilgi vermek ve döneminde gerçekleþtirilen faaliyetleri anlatmak üzere söz almýþ bulunuyorum. Gençlik Meclisi Baðcýlar'da ikamet eden bütün gençlerin belediyemizin sunduðu imkanlardan da yararlanarak gençlik sorunlarýný belirlemek, çözümler aramak, Sosyal etkinliklerde bulunmak amacýyla 2004 yýlýnda kurulmuþtur. O dönemden günümüze meclisimizce sosyal ve eðitim içerikli bir çok faaliyet gerçekleþtirilmiþtir. Bu faaliyetlerin baþýnda yaz kamplarý, kültürel geziler, gençlik þölenleri, sportif faaliyetler, eðitim içerikli paneller, gençlik konulu yarýþmalar gelmektedir. Bu çalýþmalar yapýlýrken tamamen þeffaf davranýlmaya özen gösterilmiþ, baþarýlýya destek, baþarýsýza teþvik, imkaný olmayanlara da imkanlar saðlanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasiyi ve demokratikleþme yolunda, daha gençken belli bir yapý oluþturularak onlarýn geliþimine katký saðlamaktýr. Þimdi sizlere döneminde gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda kýsaca bilgi vereceðim. Meclisimizce oluþturulan Yönetim Kurulu ve Komisyonlarýmýz birlik içinde çalýþmalarýný yürütmüþtür. Bu çalýþmalar, dönem içerisinde projelere dönüþtürülerek gerçekleþtirilmiþtir. Bu projelerimizin bazýlarý þunlardýr: 1-5. Gençlik Meclisi Þûrasý; Geçen sene düzenlenen 5. Gençlik Þûramýzda, Baðcýlar'da bulunan liselerimizden 6'i belirlenen konular üzerinde bildiriler sunmuþlardýr. Þûramýz kitaplaþtýrýlarak, tüm gençlere ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. 2- Paneller; Okul temsilcilerimizin aracýlýðýyla bazý okullarýmýzda farklý konular üzerinde paneller düzenlenerek, gençlerimizin fikirleri alýnýp, sorunlar dile getirilmiþtir. Bu sorunlar meclisimizce deðerlendirilmeye alýnmýþ ve projelendirilmiþtir. 3- Kültürel geziler; Meclisimizce, baþta Ankara, Çanakkale ve Kapodokya'ya geziler düzenlenmiþtir. Bu gezilerimizle baþarýlý olan gençlerimizi ödüllendirme ve maddi imkâný kýsýtlý olan gençlerimize ülkemizin kültürel zenginliklerini yakýndan görme imkaný saðlanmýþtýr. 9

10 Ankara Gezisi: Gençlik Meclisimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisiyle birlikte Ankara gezisine katýlmýþtýr. TBMM ziyaret edilmiþ ve Meclisimizin bir çok üyeleriyle görüþülmüþ, Baðcýlar hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Özellikle Anýtkabir ve diðer bazý önemli yerler gezilmiþtir. Çanakkale Gezisi: Çanakkale'ye gezi Düzenlenmiþ, Çanakkale'nin Türk milleti için ne anlama geldiðini, özellikle günümüze nasýl gelindiðini, gençlerimizin yakýndan görme imkaný saðlanmýþ ve gençlerimize, atalarýmýzýn hangi zorluklarla ve hangi koþullarda mücadele ettiklerini çok yakýndan görme imkanlarý saðlanmýþtýr. Kapadokya Gezisi: Kapadokya gezimizde de, özellikle Baðcýlar'da yaþamýþ, maddi durumu kýsýtlý olan gençlerimiz günlük sefer olarak uçakla götürülüp getirilmiþ, orada, yine geçmiþ hakkýnda bilgiler verilerek, öðrenci arkadaþlarýmýzýn oralar hakkýnda daha yakýndan bilgi edinmeleri saðlanmýþtýr. 4- Sportif Faaliyetler; Liseler arasý futbol turnuvalarý düzenlenmiþ, dereceye giren liselerimiz ödüllendirilmiþtir. Yine sportif faaliyetlerle ilgili her sene Gençlik Meclisimizce, artýk gelenekse hale gelmiþ olan "Çevre Haftasý Liseler arasý Futbol Turnuvasý" düzenlenmektedir. Her yýl olduðu gibi bu senede Gençlik Þöleni'nde, dereceye giren öðrenci arkadaþlarýmýza ve baþarýlý arkadaþlarýmýza ödülleri verilmiþtir. 5- Gençler Yarýþýyor Projesi; Bu projemizle, eðitim, sanat, spor gibi bir çok alanlarda yarýþmalar düzenlenmiþtir. Yarýþmalarda dereceye giren Gençlerimiz ödüllendirilmiþtir. Buradaki temel amaç da; Gençlerimizin özellikle sanat ve eðitim alanýnda kendi becerilerini keþfetme ve bu konuda bilgiler sunma imkânlarýný saðlamak ve onlarý baþarýya teþvik etmektir. 6- Gençlik Þöleni; Baþarýlý gençlerimize ödüllerini vermek ve onlara güzel bir gece yaþatmak amacýyla düzenlenmesi planlanan þölenimiz Türkiye'nin yaþadýðý üzücü olaylar sebebiyle ertelenmiþtir. Yalnýz, 14 Aralýk 2007 Cuma günü Olimpik Spor salonunda yapýlacaktýr. Þimdiden hepiniz davetlisiniz. 7- Yaz Kamplarý; Meclisimizce geleneksel hale getirilmiþ olan yaz kamplarýmýzda, derslerinde baþarýlý olmuþ, fakat maddi imkânsýzlýklar nedeniyle tatile çýkamayan gençlerimiz götürülmüþtür. Yaz kamplarýmýz kýz ve erkek olarak iki ayrý grup þeklinde düzenlenmiþ ve orada bir hafta boyunca arkadaþlarýmýzýn eðlenmelerine ve orada bilgiler edinmelerine vesile olunmuþtur. 8- Anma Programlarý; Bunlarýn yaný sýra Meclisimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile ortaklaþa, yazar ve düþünürlerin katýldýðý çeþitli paneller ve anma programlarý düzenlemiþtir. 10

11 Son olarak, sizlere Meclisimiz tarafýndan hazýrlanmýþ, fakat zaman darlýðý ve diðer bazý nedenlerden dolayý gerçekleþtirilemeyen, yeni dönemde gerçekleþtirilmesini umduðumuz bazý projeleri de sizlere kýsaca takdim etmek istiyorum. Bunlarýn birincisi Gençlik Meclisi Dergisidir. Gençlik Meclisi dergisinde, Baðcýlar'da görev alan ve Baðcýlar'da Ýlköðretim ve liselerde okuyan tüm öðrenci arkadaþlarýmýzýn tamamýna burada kendilerini ifade etme ve kendi becerilerini keþfetme imkaný saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Meclisimize ait Resmi Web Sitesi; Bosna Hersek Gezisi; Bosna Hersek gezisi geçen sene, geçen dönem belediye baþkanýmýz olan Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Bey tarafýndan söz verilmiþti. Yalnýz çeþitli nedenlerden dolayý düzenlenemedi. Ýnþaallah bu yýl bu gezimiz düzenlenecektir. ÖSS ve OKS'ye yönelik deneme sýnavlarý; Burada da OKS'ye girecek Ortaokullu arkadaþlarýmýz ve ÖSS'ye girecek liseli arkadaþlarýmýz hem motivasyonlarýný geliþtirme, hem de bu konuda nasýl hareket etmeleri noktasýnda bilgi vermek ve onlarýn motivasyonlarýný güçlendirmek amacýyla yapýlmasý planlanmaktadýr. 11

12 Meclisimizi tanýtýcý broþürler hazýrlanmasý; Ýstanbul-2010 Avrupa Kültür Baþkenti Gençlik Projelerinin hazýrlanmasý. Son olarak; Geçmiþ dönemde bizimle çalýþan Gençlik Meclisinin baþta Yönetim Kurulu ve 45 üyesi, tüm arkadaþlarýmýza çok güzel çalýþmalarýndan dolayý ve desteklerinden dolayý, azimlerinden dolayý, daima gönüllü olmasýna raðmen bu meclise katkýlarýndan dolayý kendilerine gönülden teþekkür ediyorum. Baðcýlar Belediyesi'n Deðerli Baþkanlarý Feyzullah Kýyýklýk ile Lokman Çaðýrýcý Beylere bize bu imkanlarý sunduklarý için, ayrýca bizimle ilgilenen Belediye Baþkan Müþavirimiz Þevket Sezer ve Kültür Müdürümüz Kenan Gültekin hocamýz olmak üzere, belediyemizin tüm çalýþanlarýna gönülden, 45 kiþilik Meclis üyesi arkadaþlarým adýna teþekkürlerimi sunuyorum. Yeni seçilecek baþkan ve 45 kiþilik üye arkadaþlarýmýza, gelecek dönemde baþarýlar diliyorum. Beni dinlediðiniz için çok teþekkür ediyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Biz de çok teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný sevgili Cahit Tuz'a. Tabi biliyorsunuz, zaman zaman gündemimize, bir sonrakine veya bir öncekine olumsuz cümlelerle atýfta bulunulur. Burada olumlu cümlelerle atýfta bulunulduðuna þahit oldunuz ki, bu, Baðcýlarýn genel bir özelliði ve güzelliði sevgili arkadaþlar. Hadiselere, olaylara ve þahýslara, özellikle de gençlere gecekondu zihniyeti fikirleriyle bakmayan ve bizim için ne anlama geldiðini iyi bir þekilde ifade eden ve bu meclisle de bunu hem Baðcýlar'daki gençlere, hem de Türkiye'deki tüm gençlere gösteren bir belediye Baðcýlar Belediyesi biliyorsunuz. Ve konuþmalarýný yapmak üzere, Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Baþkan Vekili Sayýn Cafer Sezgin Beyi davet ediyorum. Alkýþlarýnýzla. 12

13 Cafer SEZGÝN Baðcýlar Belediyesi Baþkan Vekili Belki o geliþmiþ demokrasilerin, geliþmiþ ekonomilerin geliþmelerinin altýndaki yegane sebep de, o toplumlarda gönüllülük iliþkisinin, gönüllülük çalýþmasýnýn çok had safhada olmasýndan kaynaklanýyor diye düþünüyorum.

14 Cafer Sezgin Baðcýlar Belediye Baþkan Vekili Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Meclis Grup Baþkan Vekilimiz, Baþkan yardýmcýsý arkadaþým, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaþlarýmýz, okul müdürü ve Gençlik Spor Ýlçe Müdürümüz, deðerli müþavir arkadaþlarým ve sevgili gençler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularýmla selamlýyor, bu güzel gaye için burada toplanmanýzdan dolayý sizleri kutluyor ve hoþgeldiniz diyorum. Aslýnda çok güzel bir tablo var. Tabi gençlerle bir arada olup, öncelikli olarak ilçemizin, ilimizin, ülkemizin ve dünyanýn baþýnda olan bir takým konularý, sorunlarý çözülmesi gereken problemleri birlikte müzakere etmek, çok güzel bir duygudur diye düþünüyorum. Bu güzelliði birlikte yaþama adýna, paylaþma adýna bir organizasyon yaptýk. 6. sýný gerçekleþtirdiðimiz bu Gençlik Þûramýz, yýllar öncesinden baþladý bu güzellikler. Artarak, geliþerek devam etti. Her þeyin tabi ki bir baþlangýcý var. Bu güzelliði bugün yaþamamýza vesile olan, vaktiyle ilçemizde, gecesini gündüzüne katarak hizmet eden, þu anda da hizmetin bir baþka aþamasýnda yine devam eden Saygýdeðer Belediye Baþkanýmýz, Onursal Belediye Baþkanýmýz ve Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Fayzullah Kýyýklýk'ý da anmadan geçemiyoruz. Bu çalýþmalarý Baðcýlar'a kazandýrdýðýndan dolayý da kendisine teþekkür ediyoruz. 14

15 Sevgili katýlýmcýlar, Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrý Bey þu an Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzla birlikte bir baþka toplantýda olduðundan dolayý Gençlik Þûramýza iþtirak edemedi. Kendilerinin selam ve saygýlarýný da sizlere iletiyorum. Deðerli arkadaþlar, bizim belediyemizin bir resmi meclisi var, bir de onun yanýnda gönüllü meclislerimiz var. Tabi bu, belediyemizin resmi meclisiyle beraber gönüllü meclislerimiz de koordinasyon halinde çalýþýyorlar. Ýki meclis de geleceðe dönük stratejiler üretme noktasýnda ve Baðcýlarýmýzýn daha güzel yarýnlarýný hazýrlama noktasýnda gayretler sarfediyorlar. Gönüllü meclislerimiz de adý üstünde bu iþi gönüllü olarak yapýyorlar. Geliþmiþ demokrasilerin hepsine baktýðýnýzda, sivil toplum kuruluþu durumunda olan bu gönüllü meclislerimiz çok önemli, çok güzel çalýþmalara vesile olmuþlar. Belki o geliþmiþ demokrasilerin, geliþmiþ ekonomilerin geliþmelerinin altýndaki yegane sebep de, o toplumlarda gönüllülük iliþkisinin, gönüllülük çalýþmasýnýn çok had safhada olmasýndan kaynaklanýyor diye düþünüyorum. Bir iþe gönlünüzü kattýðýnýz zaman o iþin ne kadar güzel olduðunu hep beraber yaþýyor ve görüyoruz. Tabi bugün resmi olarak, yasal olarak gelin burada toplanýn denilmiyor. Ýnsanlar kendi rýzalarýyla, kendi gönülleriyle bir güzelliði paylaþmak için buraya geliyorlar. Ve dünyamýzýn, ülkemizin sorun olarak önünde duran bir takým konularý birlikte müzakere edip, belki çözüm arayýþlarý içerisine giriyorlar. Bu güzel bir olaydýr, güzel bir neticedir. Biz yýllardanberi, biliyorsunuz Baðcýlar belediyesi olarak katýlýmcý demokrasinin öncülüðünü yaptýk. Halkýmýzý, insanlarýmýzý, gençlerimizi, hanýmefendileri, çocuklarýmýzý sürekli olarak yönetime katma uðraþýsý içerisinde olduk. Biz hep, Baðcýlar Belediyesi olarak insanlarýmýzý, gönüllü kuruluþlarýmýzý yönetimde birer sivil aktörler olarak gördük. Yani, belki birilerinin henüz yeni yeni anlamaya ve anlatmaya çalýþtýðý yönetim anlayýþýný biz yýllar öncesinde baþlattýk. Hani bugün yönetiþim, iyi yönetiþim dedikleri þeyi biz yýllardanberi yapmaya çalýþýyoruz. Yerleþik geleneksel bir yönetim anlayýþýnda, yönetenler ve yönetilenler vardýr. Yönetiþim ve iyi yönetiþim anlayýþýnda ise, birlikte yönetmek vardýr. Birlikte yönetirseniz güzel sonuçlarýn birlikte sahibi olursunuz, eksiklerin de birlikte sorumlusu olacaðýnýzdan dolayý da, bu eksiklikler oluþmamasý için azami gayreti sarfedersiniz. Ve iþin baþarýsý da zannedersem buradan geliyor. Çünkü; Ýnsanlar kendilerinin ürettikleri projelerin baþarýya ulaþmasý için çok daha fazla gayret sarfederler ve o projeler de baþarýya ulaþýr. Ýþte Baðcýlar Belediyesi de, Baðcýlar'daki belediye yönetimini hep bu anlayýþla ele aldý. Ben deðil, birlikte yönetelim ve iyi yönetelim mantýðýyla Baðcýlar'da bir yönetim anlayýþý sergilendi. Ýþte, 15 yýllýk bir süre içerisinde gördüðünüzde, baktýðýnýzda, hakikaten çýtasý çok yüksek hizmet anlayýþýnýn olduðunu ve geleceðe matuf çok önemli, köklü büyük eserlerin yapýldýðýný hep beraber müzakere etmiþ bulunuyoruz. 15

16 Ýþte içerisinde bulunduðunuz þu Halk Sarayý da Baðcýlar Ýlçemize çok önemli bir prestij kazandýrmýþtýr. Sizler de yakinen takip ediyorsunuz; Bir çok ulusal toplantýlara, ildeki büyük toplantýlara ev sahipliði yapýyor bu salonumuz. Ve deðiþik ilçelere gittiðinizde, insanlarla konuþtuðunuzda size hemen bu eserin güzelliðinden söz ediyorlar. Ve ilçemizin prestijine bir prestij de katmýþ oluyoruz. Kültür Merkezimizde, Mahalle konaklarýmýzda yapmýþ olduðumuz hizmetlerimizle, yeþil alan, park bahçe vesair belediyecilik hizmetleriyle hakikaten çok güzel sonuçlar aldýðýmýzý düþünüyoruz. Yine, sosyal belediyecilik alanýnda bugüne kadar epeyce mesafeler kat ettik. Halkýmýzýn sürekli olarak dertleriyle dertlendik, o dertlerin çözümü noktasýnda kamu yönetimi olarak, belediye olarak üzerimize düþenleri hep yapmanýn gayreti içerisinde olduk. Ve bütün bunlarý halkýmýzla beraber, her þeyimizi paylaþarak, þeffaf, katýlýmcý bir yönetim anlayýþýnýn sonucu olarak yaptýk. Takdir edersiniz ki, güzel baþarýlara da imza attýðýmýzý düþünüyorum. Efendim, iþte bu güzel çalýþmalara da, biraz önce Gençlik Meclisi Baþkanýmýzýn sinevizyonda sizlere sunduðu bu çalýþmalara emek veren arkadaþlarýmýz oldu. Baþta Gençlik Meclisi Baþkanýmýza ve onun deðerli üyelerine, bu iþlerin koordinasyonu görevini yapan Baþkan müþavirimiz Þevket Sezer Bey'e ve bu iþlerin tamamýna belediyemiz adýna lojistik destek veren Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüz Sayýn Kenan Gültürk Bey'e ve her þeyden önemlisi, bu iþlerin tamamýna ortak zemin hazýrlayan Ýlçe Kaymakamýmýza ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öðretmen arkadaþlarýmýza ve bütün öðrenci arkadaþlarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz. Belediyemiz ve Baþkanýmýz adýna hepinizi saygýyla ve sevgiyle selamlýyorum. Saðolunuz, var olunuz. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Baþkan Vekili deðerli büyüðümüz, ayný zamanda siz sevgili gençler için, bizler için deðerli bir abi, Cafer Sezgin Beye teþekkür ediyoruz. " Öyle bir geçlik ki; Zaman Bendedir ve mekan bana emanettir.. þuurunda bir gençlik.. Kim var? diye sorulunca saðýna ve soluna bakmadan, ben burdayým cesaretini gösterebilen " siz sevgili gençlere bu kez Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Bey hitap edecekler. Alkýþlarýnýzla. Buyurun Sayýn Baþkaným. 16

17 Hayrettin KAYA Baðcýlar Belediye Meclis Baþkan Vekili Baðcýlar Belediyesi'nin baþarýsýnýn asýl altýnda yatan bu katýlýmcý ve çoðulcu bir yönetim anlayýþýdýr deðerli gençler.

18 Hayrettin Kaya Baðcýlar Belediye Meclis Baþkan Vekili Çok deðerli Belediye Baþkan Yardýmcým, Baþkan Vekilim, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Ýl Meclis Üyesi arkadaþlarým, Ýlçe Meclis Üyesi arkadaþlarým, çok deðerli müdürlerim, öðretmenlerim, Belediyemizin çok deðerli personeli, saygýdeðer hanýmefendiler, beyefendiler, 6. Baðcýlar Gençlik Þûrasý'na hoþgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Çok deðerli Baþkan Yardýmcýmýz cidden çok toparlayýcý bir bilgi verdi, bir konuþma yaptý. Ondan sonra bana verilen zaman da zaten çok sýnýrlý. Yine tabi Geçlik Meclis Baþkanýmýz Faaliyetlerini ve projelerini anlatan raporu okudu. Bu çalýþmalarýndan dolayý da kendisini tebrik ediyorum. Tabi ben bu arada protokolü sayarken Gençlik Meclis Baþkanýmýzý da unuttum. Çünkü; O da beni unutmuþtu. Ben kendisini de buradan tebrik ediyorum, selamlýyorum. Deðerli Gençlik Þûrasý katýlanlarý, ben aslýnda deðiþik bir perspektiften bakacaðým; tabi ki Baðcýlarýmýzda, Sayýn Baþkan Yardýmcýmýz da ifade etti; "Katýlýmcý Yönetim, Çoðulcu Demokrasi" Evet, Baðcýlar Belediyesi'nin baþarýsýnýn asýl altýnda yatan bu katýlýmcý ve çoðulcu bir yönetim anlayýþýdýr deðerli gençler. Deðerli gençler tabi ben baþka bir perspektiften yaklaþacaðým dedim. Sizlerin buradaki, gençlik sorunlarýný masaya yatýrdýðýnýz ve çözümlerini ürettiðiniz bir platformdur burasý. Bu platformdaki görüþleriniz ne yapýlacak? Kent Konseylerine taþýnacak, Kent Konseylerinde ne yapýlacak? Önerileriniz ve çözümleriniz ve görüþleriniz Kent Konseylerinde dile getirilecek, Kent Konseyi Sekreteryasý tarafýndan gündeme alýnacak ve Kent Konseyi'nden sonra Baðcýlar Belediyesi'nin ilk Meclis toplantýsýna sunulacak. Meclis ne yapacak? Bunu gündem maddesi olarak alacak ve gerekli tartýþmalar ve görüþmelerden sonra karara baðlayacak ve hayata geçirecek. Ýþte, gerçek demokrasi anlayýþý da bu. Benim zamaným kýsýtlý. Sizleri görünce, yarýnýmýzýn bugünümüzden çok daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediyesi Meclis Grup Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Bir telgraf mesajýmýz var. Gönlünün burada olduðunu ifade eden, "Nazik davetinizden dolayý, yakýn ilgi ve inceliðinize teþekkür eder, 6. Gençlik Þûranýzýn anlamlý ve güzel bir ortamda geçmesini diler, katýlan tüm davetlilere sevgi, saygý ve selamlarýmý sunarým" deniliyor bu telgraf mesajýnda. Ýmza; Beyoðlu Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Misbah Demircan. Baðcýlar gençleri olarak biz de kendilerine teþekkür ediyoruz. Onu biz aslýnda eðitimin olduðu her yerde görüyoruz, kültürün olduðu her yerde görüyoruz ve iftihar ediyoruz. Haliyle de ben teþekkürlerimizle kürsüye davet etmek istiyorum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiyi. Buyurun efendim. Alkýþlarýnýzla lütfen. 18

19 Kadir KUÞ Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kusurlarý görüp fâþ eden (uluorta açýklayan) deðil, örten, teselli arayan deðil, teselli veren, anlayýþ bekleyen deðil, anlayýþ gösteren, yalnýz sevilmeyi deðil, seven bir gençlik.

20 Kadir Kuþ Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Belediye Baþkan Vekilim, protokolün çok deðerli temsilcileri, deðerli okul müdürü, öðretmen arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Ýl Milli Eðitim Müdürümüz bundan önce yapýlan Çocuk Þûrasý'na katýlmýþtý. Bugün yoðun iþleri nedeniyle buraya gelemediler. Ama sizlere sevgilerini ve selamlarýný iletmemizi söylediler. Ayrýca, Sayýn Kaymakamýmýz teþrif edeceklerdi. O da çok yoðun iþleri nedeniyle gelemediler. Selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Öncelikle, ben bu güzel þûrayý burada bizlere sunan, tertip eden, bu güzel yavrularýmýzý geleceðe hazýrlama içerisinde bulunan, gayret eden, hakikaten, burada görev yaptýðý müddetçe, sanki, belediye baþkaný deðil de bir eðitimci gibi, ayný zamanda eðitimci kendileri de, yani eðitim iþini ön planda tutarak gayret eden, bugün de yine eðitim camiasýna çok daha büyük hizmetler vereceðine inandýðýmýz Eskimez Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi saygýyla anýyor ve kendilerine gýyabýnda teþekkür ediyorum. Ayný zamanda, bugün kaldýðý yerden bu güzel hizmetleri devam ettiren þimdiki Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beye ve ekibine diyeyim, çünkü, ekip olarak mükemmel bir çalýþma sergileniyor. Bunu hepimiz görmekteyiz. Gönülden teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayrýca, bu hizmetlerde emeði geçen, ilçemizdeki yoðun çalýþmalar ve þûbe müdürü sayýsýnýn az olmasý sebebiyle, katýlmayý arzu ettiði halde buraya katýlamayan Þûbe Müdürümüz Þaban Türk Beye, bu güzel öðrencilerimizi buraya getiren, getirilmesinde emeði geçen okul müdürü arkadaþlarýma, bu güzel sunularý hazýrlayan, hazýrlanmasýnda katkýsý olan öðretmen arkadaþlarýma, kýsaca, bu þûrada emeði geçen bütün emektarlara, eðitimcilere ve belediye çalýþanlarýna, hepsine gönülden teþekkür etmekteyim. Ben sözlerimi çok uzatmayacaðým. Her zaman uzatmamaya gayret etmekteyim. Çünkü; Biraz önce çok sevdiðimiz, saygýdeðer Abdullah Bey zamanýn ne kadar önemli olduðunu veciz bir þekilde ifade etti. Sizler çok þanslýsýnýz. Ýstanbul'da 32 tane ilçe var. Ama bu ilçelerin hepsinde mutlaka güzel çalýþmalar var. Arkadaþlarýmýz, ilgililer, yetkililer güzel çalýþmalar sergiliyorlar. Ama Baðcýlar'da yaþananlar, Baðcýlar'daki kültürel faaliyetler, Baðcýlar'da sosyal etkinlikler çok farklý. Ýþte görmekte ve yaþamaktasýnýz. Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadýnlar Meclisi, Çevre Þûrasý, Ýzci Þûrasý gibi, Belediyemiz sanki Milli Eðitim'in bir birimi gibi bize o kadar destek oluyorlar ki; Ne kadar teþekkür etsek, bu destekler karþýsýnda azdýr. Bu bakýmdan þanslýsýnýz. Hiç bir eðitim problemine hayýr demiyen bir Belediye Baþkaný ve ekibi var. Hem Eskimez Belediye Baþkanýmýzý kasdederek söylüyorum, Sayýn Vekilimizi, hem de 20

21 yeni Baþkanýmýzý. Bugüne kadar bana, þahsým adýna söylüyorum; Eðitim adýna ne götürmüþsek, ne söylemiþsek "Hayýr" denmedi, denmiyor. Okul müdürü arkadaþlarýmýz da, öðretmen arkadaþlarýmýz da bunu yaþýyor. Evet, devlet ve milletler için gençlik çok önemli. Önemli bir güç. Ülkemiz, gençlik açýsýndan çok þanslý bir durumdadýr. Zira, nüfusumuzun hemen hemen yarýsý 20 yaþýn altýndadýr. Toplumu meydana getiren, fertler olduðuna göre, eðer toplumda huzur, toplumda mutluluk, toplumda saadet istiyorsak, gençlerimizin eðitilmesi hususunda çok düþünmek ve gayret etmek gerekiyor. Milli ve manevi deðerlere baðlý, vicdanlý, dürüst, daima ileri bakabilen, akýlcý, cesur, mütevazi, mert, adil, kalbi sevgi dolu, kardeþ sevgisini her þeyden öncelikli tutan, muasýr medeniyetleri geçmeyi hedefleyen, kendi kültürümüze ve tarihimize sahip çýkan, çok ama çok okuyan, öðrendiklerini uygulayan, bölücü deðil, birleþtirici, iki günü eþit geçirmeyen, sürekli öðrenen, sorumluluk duygusu yüksek, güneþ gibi etrafýný aydýnlatan, iletiþimi mükemmel, gülümseyen, kiþilikli, saðduyulu, ahlaklý, çaðdaþ, dindar, ilerici, saygýlý bir nesil ve gençlik yetiþtirme zorundayýz. Ýþte bu güzel özellikleri taþýyan güzel gençlerimizi de karþýmýzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kusurlarý görüp fâþ eden (uluorta açýklayan) deðil, örten, teselli arayan deðil, teselli veren, anlayýþ bekleyen deðil, anlayýþ gösteren, yalnýz sevilmeyi deðil, seven bir gençlik. Alan ele deðil, veren ele sahip, Hakka tapan ve Hak ile yaþayan bir gençlik diyor, hepinize saygýlar ve sevgiler sunuyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Aslýnda, gençliðin þahsiyetini oluþturan ölçülerden bahsettiler. O ölçülerle güzelleþemiyenimiz varsa, ya da o ölçülerden birine ait ufkumuz, düþüncemiz, yaþantýmýz yoksa bile onlarý temin edebilmenin de zannediyorum kararýný verebileceðimiz dakikalar bu dakikalar. Teþekkürümüzü tekrarlýyoruz Sayýn Milli Eðitim Müdürümüze. Sevgili arkadaþlar, programla ilgili bu dakikalarda þöyle bir bilgi vermek istiyorum; gerçi daha önceki þûralarda bulunan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklar. Sahnede bulunan tebliðci arkadaþlarýmýz tebliðlerini müzakeremize sunacaklar. Konuþmalar bittikten sonra Tebliðler sunulduktan sonra sizler de, hem tebliðlere iliþkin, hem de yeni projelere, kültür, sanat, eðitim, turizm, özellikle ilçemizde bizim özellikle devreye girebileceðimiz, Baðcýlar Belediyesi olarak yapabileceðimiz projeler noktasýnda düþüncelerinizi ve söylenenlerle ilgili 21

22 sorularýnýzý, intibalarýnýzý almak istiyoruz. Dolayýsýyla, lütfen sunumlarý bu merkezden takip ediniz. Ben, arkadaþlarýmýza söz vermeden önce onlarýn heyecanýný biraz yatýþtýtalým istiyorum. Alkýþlarmýyýz onlarý?... Teþekkür ederim. Tabi günler öncesinden yapýlan hazýrlýklar. Hatta aylar öncesinden yapýlan çalýþmalar. Bu dakikalarda sizin gönlünüze, yüreðinize, aklýnýza tevdi edilecek ve bu kez sizin dünyanýzdan yansýmalar beklenecek. Biz sahnedeki arkadaþlarýmýzýn tebliðlerini ilerleyen dakikalarda tamamladýklarýnda göreceðiz ki, hakikaten çok yönlü bir çalýþma yapýlmýþ ve iyi ki de bu konular bizimle paylaþýlmýþ diyeceðiz. Ýþte onlardan biri; Küresel Isýnma ve Doðal kaynaklar üzerindeki etkileri" Büyük büyük adamlarýn, ya da isimlerinin önünde prof. Diye baþlayan, ya da bulunduklarý kurumlar sayýlarak iftiharla isimleri zikredilen, büyüklerimizin de ilgilendiði, igilenmek durumunda olduðu çok önemli bir konuyu Dr. Kemal Naci Ekþi Lisesi'nden sevgili Mehmet Barýþ Gökçe sunacak. Alkýþlarýnýzla. 22

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:120 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:80 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:92 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 6.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:2 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kenan GÜLTÜRK Tashih

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:93 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 93 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Kemal GÜLTÜRK Tashih Ekrem

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107. 7.Hanımlar. Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 7.Hanımlar Şûrâsı Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 107 Tasarým Ayþe

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:109 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 109 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 8.ÇOCUK ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:117 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 12.ÇEVRE ŞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:116 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 105 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:105 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:91 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON - Faik IÞIM Kenan GÜLTÜRK - Hakký

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 11. ÇEVRE ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:103 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Osman GÜNEÞ Yayýn Kurulu Abdullah

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 8. HANIMLAR ÞÛRASI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:118 Yayýn Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Kurulu Osman GÜNEÞ-Yavuz SUBAÞI Abdullah ARIDORU-Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı