BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94"

Transkript

1 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94

2 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:94 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Þevket SEZER - Yalçýn LÝMON Tashih Ekrem KAFTAN KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 94 Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti Yýl Mah. Mas-sit Matb. Sitesi 4. Cad. No:77 Baðcýlar-Ýstanbul Tel: (Pbx) Fax: Ocak 2008

3 Sevgili Gençler; Biz sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz. Bu ülkenin sosyal ve ekonomik kalkýnmasýný, huzur ve mutluluðunu sizler saðlayacaksýnýz. Sizler bizim için çok önemlisiniz, çok deðerlisiniz. Bu sebeple, sizin eðitiminize ayrý bir önem veriyoruz. Onun içindir ki, siz gençlerimizin eðitimi için yapýlan yatýrým ve harcamalar da bu güne kadar hiçbir fedakarlýktan kaçýnmadýk, bugünden sonrada kaçýnmayacaðýz. Biz bireysel akýldan, ortak akýlýn daha üstün olduðuna inanýrýz. Katýlýmcýlýða ve þeffalýða büyük önem veririz. Sizin görüþleriniz, fikirleriniz ve önerileriniz bizim için çok önemlidir. Eðitim ve Gençlik sorunlarýnýn çözümünde, aktif rol almanýzý, kendi sorunlarýnýza kendinizin sahip çýkmanýzý istiyorum. Bu sebeple Gençlik Meclisi mizi oluþturduk. Bu; demokratik bir uygulamadýr. Siz genç beyinlerin yönetme katýlmasý hususunda atýlmýþ önemli bir adýmdýr. Bu mecliste sorunlarýnýzý tartýþacak, çözüm önerileri üreteceksiniz. Bizde; sizlerden gelen önerileri hayata geçirmek için her türlü imkanlarýmýzý seferber edeceðiz. Sevgili gençler; hayatta her birinizin belli hedefleri olmalýdýr. Hepinizin, çok okuyan, çok düþünen ve çok çalýþan insanlar olacaðýnýzý ümit ediyorum. Baðcýlar Gençlik Meclisimizin Þûra sunumlarýný takip ettim, çok güzel geçti. Gençlik Meclisimizin önemli projelerinin olduðunu gördüm. Bizler Baðcýlar Belediyesi olarak, gerçekleþtirdiðimiz bütün etkinliklerimizde yapýlan konuþmalarýn, verilen faydalý bilgilerin kitaplaþtýrýlmasýný ve gelecek nesillerimizin istifadesine sunulmasýný istiyoruz. Baðcýlar Gençlik Meclisi Þûrasý'nda sunulan bildiriler, yapýlan konuþmalar, açýklanan görüþ ve düþünceler, gençlik meclisi ile ilgili teklifler, þurayý yansýtan resimler bu kitabýn muhtevasýný oluþturmaktadýr. Baðcýlar Gençlik Meclisi'ne ve emeði geçen herkese katkýlarýndan dolayý teþekkür ediyor, arzu edilen faydayý saðlamasý dilek ve temennisiyle sevgiler sunuyorum. Lokman ÇAÐIRICI Belediye Baþkaný

4

5 SUNUMLARIN KONULARI ve SUNACAK OKULLAR 1-Okullarda Þiddet - (Kadayýfçý Oðlu Lisesi-Tuðba Baþ) 2-Yabancý dilde eðitim mi? Yabancý dil eðitimi mi? - (Birikim Lisesi-Nihan Albayrak) 3-Kültür yozlaþmasý ve Gençlik - (Gazi Lisesi-Elif Doðu) 4-Milli Eðitimde rehberlik sorunu - (Baðcýlar Lisesi-Hasan Kaya-Alican Parlak) 5-Spor ve gençlik - (Ýbn-i Sina Lisesi-Samet serhat Sarý) 6-Gençlerin Baðcýlar Belediyesi'nden beklentileri- -(Orhan Gazi Lisesi-Merve Karabey)

6 Abdullah Arýdoru Sunucu Programý açmadan önce, Sunum yapacak olan arkadaþlarýmýza yardýmcý olacak olan öðretmenlerimizin, ya da arkadaþlarýmýzýn reji odasýnda, hazýr bulunmalarýný rica ediyoruz. Görsellik açýsýndan sunuma takviye yapacak olan arkadaþlarýmýzýn, öðretmenlerimizin ses odasýnda hazýr bulunmalarýný rica ediyoruz. Yaþý ilerlemiþ olanlar hep ifade ederler; Hele sizler gibi gençleri görünce coþkuyla belirtirler. Aslýnda sizlere söylenecek çok fazla söz yoktur. Ama yine de tecrübeli olanlar birikimlerini paylaþmak maksadýyla, "senin yaþýnda olsaydým" diye söze baþlarlar ve ufuk açan cümleler kurarlar. Ýþte bulunduðu yaþta ufuk açmanýn ne demek olduðunu bilen, yaþayan ve yaþatmak isteyen gençlerle birlikteyiz. Her birinize ayrý ayrý hoþgeldiniz diyorum. Bu anlamlý programa, yani þûranýza hepiniz hoþgeldiniz, þeref verdiniz. Alkýþlarýmýz devam etsin diyeceðim. Çünkü; Sunum yapacak olan arkadaþlarýmýzý ben sahneye davet edeceðim. Dr. K. Naci Ekþi Lisesi'nden Mehmet Barýþ Gökçe, Ahi Evran Lisesi'nden Emine Yayla, Barbaros Lisesi'nden Betül Özcan, alkýþlar okullarýn puanýný da yazýyor tabi. Osman Gazi Lisesi'nden Haným Aslan, Baðcýlar Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve Meslek Lisesi'nden Yunus Kulca, Özel Cihangir Lisesi'nden Irmak Hekimoðlu. Ýsimlerini okuduðum okullardan görevli olmak üzere, günler öncesinden hazýrlýk yapan ve hazýrlýklarýný burada kýsa sürede sizlerle, bizlerle paylaþacak olan arkadaþlarýmýz sahnedeki yerlerini aldýlar ama, biz gönül dünyamýzdan þehitlerimiz için, gazilerimiz için, büyüklerimiz için ve kendimiz için aslýnda Milli Marþýmýzý, Ýstiklal Marþýmýzý kuvvetlice okuyarak programýmýzý açmak istiyoruz. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýmýz için buyurun lütfen. Teþekkür ediyorum. Tabi ruhu, gönlü genç olanlar bizlerle birlikte demiþtik. Yaþý genç olanlar bizlerle birlikte, Emniyetimizin emin elleri de bizlerle birlikteler. Baðcýlar Emniyet Müdür Yardýmcýmýz Sayýn Ýrfan Bekaroðlu da aramýzdalar, hoþgeldiniz diyoruz kendilerine. Hayata yýllar sonrasýnda "Keþke" ile bakmayacak olan, "Ýyi ki" ile bakabilmenin formüllerini bugünden bulmuþ olan ve onlarý bugünden kendi hayatýna yansýtma giriþiminde bulunan, sadece kendi derdiyle deðil, ayný yaþta olduðu diðerlerinin de, baþkalarýnýn da, tanýmadýðý, bilmediði dillere sahip olanlarýn da derdiyle ilgilenmeyi kendisine ölçü belirlemiþ olan sevgili gençler, Ýyi ki geldiniz, bir kez daha hepinize teþekkür ediyoruz. Hoþgeldiniz, þeref verdiniz. 6

7 Bugün burada Gençlik Þûralarýmýzýn 6.sýný gerçekleþtiriyoruz. Daha önceki yýllarda bulunanlar þimdi abi oldular. Hatta bazýlarý, eðitim ordusundan, eðitim ordusuna farklý bir nefer olarak aramýzdan ayrýldýlar. Ve yarýn sizler de, hiç þüphesiz, bugün burada oturanlara yarýn hitap etmek üzere ufuk açýcý konuþmalar yapacaksýnýz ama, sizin yapacaðýnýz konuþmalar çok daha farklý olacak. Çünkü; Siz hayatýnýzla da, yaptýðýnýz konuþmalarý ispatlamýþ olacaksýnýz. Ýþte Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi de, bu söylediðim cümlelere uygun olmak üzere yýllardýr çalýþýyor ve daha nice yýllarca çalýþsýn istiyoruz. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkanýný, sizlere neler yaptýklarýný paylaþmak için alkýþlarýnýzla davet edeceðim. Alkýþlarýmýz sevgili Cahit Tuz için. Buyurun. 7

8 Cahit TUZ Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasiyi ve demokratikleþme yolunda, daha gençken belli bir yapý oluþturularak onlarýn geliþimine katký saðlamaktýr.

9 Cahit Tuz Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Deðerli Baþkan Yardýmcýmýz Sayýn Cafer Sezgin Beyefendi, Deðerli Ýlçe Emniyet Müdürlüðü temsicisi ve saygýdeðer protokolun diðer üyeleri ve Baðcýlar gençlerinin temsilcilerinin tamamýnýn burada olduðunu dile getiriyor ve hoþgeldiniz diyorum. Sizlere Gençlik Meclisi hakkýnda kýsaca bilgi vermek ve döneminde gerçekleþtirilen faaliyetleri anlatmak üzere söz almýþ bulunuyorum. Gençlik Meclisi Baðcýlar'da ikamet eden bütün gençlerin belediyemizin sunduðu imkanlardan da yararlanarak gençlik sorunlarýný belirlemek, çözümler aramak, Sosyal etkinliklerde bulunmak amacýyla 2004 yýlýnda kurulmuþtur. O dönemden günümüze meclisimizce sosyal ve eðitim içerikli bir çok faaliyet gerçekleþtirilmiþtir. Bu faaliyetlerin baþýnda yaz kamplarý, kültürel geziler, gençlik þölenleri, sportif faaliyetler, eðitim içerikli paneller, gençlik konulu yarýþmalar gelmektedir. Bu çalýþmalar yapýlýrken tamamen þeffaf davranýlmaya özen gösterilmiþ, baþarýlýya destek, baþarýsýza teþvik, imkaný olmayanlara da imkanlar saðlanýlmaya çalýþýlmýþtýr. Meclisimizin diðer amaçlarýndan biri de, gençlerimize demokrasiyi ve demokratikleþme yolunda, daha gençken belli bir yapý oluþturularak onlarýn geliþimine katký saðlamaktýr. Þimdi sizlere döneminde gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda kýsaca bilgi vereceðim. Meclisimizce oluþturulan Yönetim Kurulu ve Komisyonlarýmýz birlik içinde çalýþmalarýný yürütmüþtür. Bu çalýþmalar, dönem içerisinde projelere dönüþtürülerek gerçekleþtirilmiþtir. Bu projelerimizin bazýlarý þunlardýr: 1-5. Gençlik Meclisi Þûrasý; Geçen sene düzenlenen 5. Gençlik Þûramýzda, Baðcýlar'da bulunan liselerimizden 6'i belirlenen konular üzerinde bildiriler sunmuþlardýr. Þûramýz kitaplaþtýrýlarak, tüm gençlere ücretsiz olarak daðýtýlmýþtýr. 2- Paneller; Okul temsilcilerimizin aracýlýðýyla bazý okullarýmýzda farklý konular üzerinde paneller düzenlenerek, gençlerimizin fikirleri alýnýp, sorunlar dile getirilmiþtir. Bu sorunlar meclisimizce deðerlendirilmeye alýnmýþ ve projelendirilmiþtir. 3- Kültürel geziler; Meclisimizce, baþta Ankara, Çanakkale ve Kapodokya'ya geziler düzenlenmiþtir. Bu gezilerimizle baþarýlý olan gençlerimizi ödüllendirme ve maddi imkâný kýsýtlý olan gençlerimize ülkemizin kültürel zenginliklerini yakýndan görme imkaný saðlanmýþtýr. 9

10 Ankara Gezisi: Gençlik Meclisimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisiyle birlikte Ankara gezisine katýlmýþtýr. TBMM ziyaret edilmiþ ve Meclisimizin bir çok üyeleriyle görüþülmüþ, Baðcýlar hakkýnda bilgiler verilmiþtir. Özellikle Anýtkabir ve diðer bazý önemli yerler gezilmiþtir. Çanakkale Gezisi: Çanakkale'ye gezi Düzenlenmiþ, Çanakkale'nin Türk milleti için ne anlama geldiðini, özellikle günümüze nasýl gelindiðini, gençlerimizin yakýndan görme imkaný saðlanmýþ ve gençlerimize, atalarýmýzýn hangi zorluklarla ve hangi koþullarda mücadele ettiklerini çok yakýndan görme imkanlarý saðlanmýþtýr. Kapadokya Gezisi: Kapadokya gezimizde de, özellikle Baðcýlar'da yaþamýþ, maddi durumu kýsýtlý olan gençlerimiz günlük sefer olarak uçakla götürülüp getirilmiþ, orada, yine geçmiþ hakkýnda bilgiler verilerek, öðrenci arkadaþlarýmýzýn oralar hakkýnda daha yakýndan bilgi edinmeleri saðlanmýþtýr. 4- Sportif Faaliyetler; Liseler arasý futbol turnuvalarý düzenlenmiþ, dereceye giren liselerimiz ödüllendirilmiþtir. Yine sportif faaliyetlerle ilgili her sene Gençlik Meclisimizce, artýk gelenekse hale gelmiþ olan "Çevre Haftasý Liseler arasý Futbol Turnuvasý" düzenlenmektedir. Her yýl olduðu gibi bu senede Gençlik Þöleni'nde, dereceye giren öðrenci arkadaþlarýmýza ve baþarýlý arkadaþlarýmýza ödülleri verilmiþtir. 5- Gençler Yarýþýyor Projesi; Bu projemizle, eðitim, sanat, spor gibi bir çok alanlarda yarýþmalar düzenlenmiþtir. Yarýþmalarda dereceye giren Gençlerimiz ödüllendirilmiþtir. Buradaki temel amaç da; Gençlerimizin özellikle sanat ve eðitim alanýnda kendi becerilerini keþfetme ve bu konuda bilgiler sunma imkânlarýný saðlamak ve onlarý baþarýya teþvik etmektir. 6- Gençlik Þöleni; Baþarýlý gençlerimize ödüllerini vermek ve onlara güzel bir gece yaþatmak amacýyla düzenlenmesi planlanan þölenimiz Türkiye'nin yaþadýðý üzücü olaylar sebebiyle ertelenmiþtir. Yalnýz, 14 Aralýk 2007 Cuma günü Olimpik Spor salonunda yapýlacaktýr. Þimdiden hepiniz davetlisiniz. 7- Yaz Kamplarý; Meclisimizce geleneksel hale getirilmiþ olan yaz kamplarýmýzda, derslerinde baþarýlý olmuþ, fakat maddi imkânsýzlýklar nedeniyle tatile çýkamayan gençlerimiz götürülmüþtür. Yaz kamplarýmýz kýz ve erkek olarak iki ayrý grup þeklinde düzenlenmiþ ve orada bir hafta boyunca arkadaþlarýmýzýn eðlenmelerine ve orada bilgiler edinmelerine vesile olunmuþtur. 8- Anma Programlarý; Bunlarýn yaný sýra Meclisimiz, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Gençlik Meclisi ile ortaklaþa, yazar ve düþünürlerin katýldýðý çeþitli paneller ve anma programlarý düzenlemiþtir. 10

11 Son olarak, sizlere Meclisimiz tarafýndan hazýrlanmýþ, fakat zaman darlýðý ve diðer bazý nedenlerden dolayý gerçekleþtirilemeyen, yeni dönemde gerçekleþtirilmesini umduðumuz bazý projeleri de sizlere kýsaca takdim etmek istiyorum. Bunlarýn birincisi Gençlik Meclisi Dergisidir. Gençlik Meclisi dergisinde, Baðcýlar'da görev alan ve Baðcýlar'da Ýlköðretim ve liselerde okuyan tüm öðrenci arkadaþlarýmýzýn tamamýna burada kendilerini ifade etme ve kendi becerilerini keþfetme imkaný saðlanmasý amaçlanmýþtýr. Meclisimize ait Resmi Web Sitesi; Bosna Hersek Gezisi; Bosna Hersek gezisi geçen sene, geçen dönem belediye baþkanýmýz olan Sayýn Feyzullah Kýyýklýk Bey tarafýndan söz verilmiþti. Yalnýz çeþitli nedenlerden dolayý düzenlenemedi. Ýnþaallah bu yýl bu gezimiz düzenlenecektir. ÖSS ve OKS'ye yönelik deneme sýnavlarý; Burada da OKS'ye girecek Ortaokullu arkadaþlarýmýz ve ÖSS'ye girecek liseli arkadaþlarýmýz hem motivasyonlarýný geliþtirme, hem de bu konuda nasýl hareket etmeleri noktasýnda bilgi vermek ve onlarýn motivasyonlarýný güçlendirmek amacýyla yapýlmasý planlanmaktadýr. 11

12 Meclisimizi tanýtýcý broþürler hazýrlanmasý; Ýstanbul-2010 Avrupa Kültür Baþkenti Gençlik Projelerinin hazýrlanmasý. Son olarak; Geçmiþ dönemde bizimle çalýþan Gençlik Meclisinin baþta Yönetim Kurulu ve 45 üyesi, tüm arkadaþlarýmýza çok güzel çalýþmalarýndan dolayý ve desteklerinden dolayý, azimlerinden dolayý, daima gönüllü olmasýna raðmen bu meclise katkýlarýndan dolayý kendilerine gönülden teþekkür ediyorum. Baðcýlar Belediyesi'n Deðerli Baþkanlarý Feyzullah Kýyýklýk ile Lokman Çaðýrýcý Beylere bize bu imkanlarý sunduklarý için, ayrýca bizimle ilgilenen Belediye Baþkan Müþavirimiz Þevket Sezer ve Kültür Müdürümüz Kenan Gültekin hocamýz olmak üzere, belediyemizin tüm çalýþanlarýna gönülden, 45 kiþilik Meclis üyesi arkadaþlarým adýna teþekkürlerimi sunuyorum. Yeni seçilecek baþkan ve 45 kiþilik üye arkadaþlarýmýza, gelecek dönemde baþarýlar diliyorum. Beni dinlediðiniz için çok teþekkür ediyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Biz de çok teþekkür ediyoruz. Baðcýlar Belediyesi Gençlik Meclisi Baþkaný sevgili Cahit Tuz'a. Tabi biliyorsunuz, zaman zaman gündemimize, bir sonrakine veya bir öncekine olumsuz cümlelerle atýfta bulunulur. Burada olumlu cümlelerle atýfta bulunulduðuna þahit oldunuz ki, bu, Baðcýlarýn genel bir özelliði ve güzelliði sevgili arkadaþlar. Hadiselere, olaylara ve þahýslara, özellikle de gençlere gecekondu zihniyeti fikirleriyle bakmayan ve bizim için ne anlama geldiðini iyi bir þekilde ifade eden ve bu meclisle de bunu hem Baðcýlar'daki gençlere, hem de Türkiye'deki tüm gençlere gösteren bir belediye Baðcýlar Belediyesi biliyorsunuz. Ve konuþmalarýný yapmak üzere, Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Baþkan Vekili Sayýn Cafer Sezgin Beyi davet ediyorum. Alkýþlarýnýzla. 12

13 Cafer SEZGÝN Baðcýlar Belediyesi Baþkan Vekili Belki o geliþmiþ demokrasilerin, geliþmiþ ekonomilerin geliþmelerinin altýndaki yegane sebep de, o toplumlarda gönüllülük iliþkisinin, gönüllülük çalýþmasýnýn çok had safhada olmasýndan kaynaklanýyor diye düþünüyorum.

14 Cafer Sezgin Baðcýlar Belediye Baþkan Vekili Sayýn Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz, Meclis Grup Baþkan Vekilimiz, Baþkan yardýmcýsý arkadaþým, Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi Üyesi arkadaþlarýmýz, okul müdürü ve Gençlik Spor Ýlçe Müdürümüz, deðerli müþavir arkadaþlarým ve sevgili gençler, öncelikle hepinizi en kalbi duygularýmla selamlýyor, bu güzel gaye için burada toplanmanýzdan dolayý sizleri kutluyor ve hoþgeldiniz diyorum. Aslýnda çok güzel bir tablo var. Tabi gençlerle bir arada olup, öncelikli olarak ilçemizin, ilimizin, ülkemizin ve dünyanýn baþýnda olan bir takým konularý, sorunlarý çözülmesi gereken problemleri birlikte müzakere etmek, çok güzel bir duygudur diye düþünüyorum. Bu güzelliði birlikte yaþama adýna, paylaþma adýna bir organizasyon yaptýk. 6. sýný gerçekleþtirdiðimiz bu Gençlik Þûramýz, yýllar öncesinden baþladý bu güzellikler. Artarak, geliþerek devam etti. Her þeyin tabi ki bir baþlangýcý var. Bu güzelliði bugün yaþamamýza vesile olan, vaktiyle ilçemizde, gecesini gündüzüne katarak hizmet eden, þu anda da hizmetin bir baþka aþamasýnda yine devam eden Saygýdeðer Belediye Baþkanýmýz, Onursal Belediye Baþkanýmýz ve Ýstanbul Milletvekilimiz Sayýn Fayzullah Kýyýklýk'ý da anmadan geçemiyoruz. Bu çalýþmalarý Baðcýlar'a kazandýrdýðýndan dolayý da kendisine teþekkür ediyoruz. 14

15 Sevgili katýlýmcýlar, Sayýn Belediye Baþkanýmýz Lokman Çaðýrý Bey þu an Büyükþehir Belediye Baþkanýmýzla birlikte bir baþka toplantýda olduðundan dolayý Gençlik Þûramýza iþtirak edemedi. Kendilerinin selam ve saygýlarýný da sizlere iletiyorum. Deðerli arkadaþlar, bizim belediyemizin bir resmi meclisi var, bir de onun yanýnda gönüllü meclislerimiz var. Tabi bu, belediyemizin resmi meclisiyle beraber gönüllü meclislerimiz de koordinasyon halinde çalýþýyorlar. Ýki meclis de geleceðe dönük stratejiler üretme noktasýnda ve Baðcýlarýmýzýn daha güzel yarýnlarýný hazýrlama noktasýnda gayretler sarfediyorlar. Gönüllü meclislerimiz de adý üstünde bu iþi gönüllü olarak yapýyorlar. Geliþmiþ demokrasilerin hepsine baktýðýnýzda, sivil toplum kuruluþu durumunda olan bu gönüllü meclislerimiz çok önemli, çok güzel çalýþmalara vesile olmuþlar. Belki o geliþmiþ demokrasilerin, geliþmiþ ekonomilerin geliþmelerinin altýndaki yegane sebep de, o toplumlarda gönüllülük iliþkisinin, gönüllülük çalýþmasýnýn çok had safhada olmasýndan kaynaklanýyor diye düþünüyorum. Bir iþe gönlünüzü kattýðýnýz zaman o iþin ne kadar güzel olduðunu hep beraber yaþýyor ve görüyoruz. Tabi bugün resmi olarak, yasal olarak gelin burada toplanýn denilmiyor. Ýnsanlar kendi rýzalarýyla, kendi gönülleriyle bir güzelliði paylaþmak için buraya geliyorlar. Ve dünyamýzýn, ülkemizin sorun olarak önünde duran bir takým konularý birlikte müzakere edip, belki çözüm arayýþlarý içerisine giriyorlar. Bu güzel bir olaydýr, güzel bir neticedir. Biz yýllardanberi, biliyorsunuz Baðcýlar belediyesi olarak katýlýmcý demokrasinin öncülüðünü yaptýk. Halkýmýzý, insanlarýmýzý, gençlerimizi, hanýmefendileri, çocuklarýmýzý sürekli olarak yönetime katma uðraþýsý içerisinde olduk. Biz hep, Baðcýlar Belediyesi olarak insanlarýmýzý, gönüllü kuruluþlarýmýzý yönetimde birer sivil aktörler olarak gördük. Yani, belki birilerinin henüz yeni yeni anlamaya ve anlatmaya çalýþtýðý yönetim anlayýþýný biz yýllar öncesinde baþlattýk. Hani bugün yönetiþim, iyi yönetiþim dedikleri þeyi biz yýllardanberi yapmaya çalýþýyoruz. Yerleþik geleneksel bir yönetim anlayýþýnda, yönetenler ve yönetilenler vardýr. Yönetiþim ve iyi yönetiþim anlayýþýnda ise, birlikte yönetmek vardýr. Birlikte yönetirseniz güzel sonuçlarýn birlikte sahibi olursunuz, eksiklerin de birlikte sorumlusu olacaðýnýzdan dolayý da, bu eksiklikler oluþmamasý için azami gayreti sarfedersiniz. Ve iþin baþarýsý da zannedersem buradan geliyor. Çünkü; Ýnsanlar kendilerinin ürettikleri projelerin baþarýya ulaþmasý için çok daha fazla gayret sarfederler ve o projeler de baþarýya ulaþýr. Ýþte Baðcýlar Belediyesi de, Baðcýlar'daki belediye yönetimini hep bu anlayýþla ele aldý. Ben deðil, birlikte yönetelim ve iyi yönetelim mantýðýyla Baðcýlar'da bir yönetim anlayýþý sergilendi. Ýþte, 15 yýllýk bir süre içerisinde gördüðünüzde, baktýðýnýzda, hakikaten çýtasý çok yüksek hizmet anlayýþýnýn olduðunu ve geleceðe matuf çok önemli, köklü büyük eserlerin yapýldýðýný hep beraber müzakere etmiþ bulunuyoruz. 15

16 Ýþte içerisinde bulunduðunuz þu Halk Sarayý da Baðcýlar Ýlçemize çok önemli bir prestij kazandýrmýþtýr. Sizler de yakinen takip ediyorsunuz; Bir çok ulusal toplantýlara, ildeki büyük toplantýlara ev sahipliði yapýyor bu salonumuz. Ve deðiþik ilçelere gittiðinizde, insanlarla konuþtuðunuzda size hemen bu eserin güzelliðinden söz ediyorlar. Ve ilçemizin prestijine bir prestij de katmýþ oluyoruz. Kültür Merkezimizde, Mahalle konaklarýmýzda yapmýþ olduðumuz hizmetlerimizle, yeþil alan, park bahçe vesair belediyecilik hizmetleriyle hakikaten çok güzel sonuçlar aldýðýmýzý düþünüyoruz. Yine, sosyal belediyecilik alanýnda bugüne kadar epeyce mesafeler kat ettik. Halkýmýzýn sürekli olarak dertleriyle dertlendik, o dertlerin çözümü noktasýnda kamu yönetimi olarak, belediye olarak üzerimize düþenleri hep yapmanýn gayreti içerisinde olduk. Ve bütün bunlarý halkýmýzla beraber, her þeyimizi paylaþarak, þeffaf, katýlýmcý bir yönetim anlayýþýnýn sonucu olarak yaptýk. Takdir edersiniz ki, güzel baþarýlara da imza attýðýmýzý düþünüyorum. Efendim, iþte bu güzel çalýþmalara da, biraz önce Gençlik Meclisi Baþkanýmýzýn sinevizyonda sizlere sunduðu bu çalýþmalara emek veren arkadaþlarýmýz oldu. Baþta Gençlik Meclisi Baþkanýmýza ve onun deðerli üyelerine, bu iþlerin koordinasyonu görevini yapan Baþkan müþavirimiz Þevket Sezer Bey'e ve bu iþlerin tamamýna belediyemiz adýna lojistik destek veren Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürümüz Sayýn Kenan Gültürk Bey'e ve her þeyden önemlisi, bu iþlerin tamamýna ortak zemin hazýrlayan Ýlçe Kaymakamýmýza ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze, okul müdürlerimize, öðretmen arkadaþlarýmýza ve bütün öðrenci arkadaþlarýmýza teþekkürlerimizi sunuyoruz. Belediyemiz ve Baþkanýmýz adýna hepinizi saygýyla ve sevgiyle selamlýyorum. Saðolunuz, var olunuz. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Baþkan Vekili deðerli büyüðümüz, ayný zamanda siz sevgili gençler için, bizler için deðerli bir abi, Cafer Sezgin Beye teþekkür ediyoruz. " Öyle bir geçlik ki; Zaman Bendedir ve mekan bana emanettir.. þuurunda bir gençlik.. Kim var? diye sorulunca saðýna ve soluna bakmadan, ben burdayým cesaretini gösterebilen " siz sevgili gençlere bu kez Baðcýlar Belediyesi Meclis Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Bey hitap edecekler. Alkýþlarýnýzla. Buyurun Sayýn Baþkaným. 16

17 Hayrettin KAYA Baðcýlar Belediye Meclis Baþkan Vekili Baðcýlar Belediyesi'nin baþarýsýnýn asýl altýnda yatan bu katýlýmcý ve çoðulcu bir yönetim anlayýþýdýr deðerli gençler.

18 Hayrettin Kaya Baðcýlar Belediye Meclis Baþkan Vekili Çok deðerli Belediye Baþkan Yardýmcým, Baþkan Vekilim, Ýlçe Milli Eðitim Müdürüm, Ýl Meclis Üyesi arkadaþlarým, Ýlçe Meclis Üyesi arkadaþlarým, çok deðerli müdürlerim, öðretmenlerim, Belediyemizin çok deðerli personeli, saygýdeðer hanýmefendiler, beyefendiler, 6. Baðcýlar Gençlik Þûrasý'na hoþgeldiniz diyor, hepinizi sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Çok deðerli Baþkan Yardýmcýmýz cidden çok toparlayýcý bir bilgi verdi, bir konuþma yaptý. Ondan sonra bana verilen zaman da zaten çok sýnýrlý. Yine tabi Geçlik Meclis Baþkanýmýz Faaliyetlerini ve projelerini anlatan raporu okudu. Bu çalýþmalarýndan dolayý da kendisini tebrik ediyorum. Tabi ben bu arada protokolü sayarken Gençlik Meclis Baþkanýmýzý da unuttum. Çünkü; O da beni unutmuþtu. Ben kendisini de buradan tebrik ediyorum, selamlýyorum. Deðerli Gençlik Þûrasý katýlanlarý, ben aslýnda deðiþik bir perspektiften bakacaðým; tabi ki Baðcýlarýmýzda, Sayýn Baþkan Yardýmcýmýz da ifade etti; "Katýlýmcý Yönetim, Çoðulcu Demokrasi" Evet, Baðcýlar Belediyesi'nin baþarýsýnýn asýl altýnda yatan bu katýlýmcý ve çoðulcu bir yönetim anlayýþýdýr deðerli gençler. Deðerli gençler tabi ben baþka bir perspektiften yaklaþacaðým dedim. Sizlerin buradaki, gençlik sorunlarýný masaya yatýrdýðýnýz ve çözümlerini ürettiðiniz bir platformdur burasý. Bu platformdaki görüþleriniz ne yapýlacak? Kent Konseylerine taþýnacak, Kent Konseylerinde ne yapýlacak? Önerileriniz ve çözümleriniz ve görüþleriniz Kent Konseylerinde dile getirilecek, Kent Konseyi Sekreteryasý tarafýndan gündeme alýnacak ve Kent Konseyi'nden sonra Baðcýlar Belediyesi'nin ilk Meclis toplantýsýna sunulacak. Meclis ne yapacak? Bunu gündem maddesi olarak alacak ve gerekli tartýþmalar ve görüþmelerden sonra karara baðlayacak ve hayata geçirecek. Ýþte, gerçek demokrasi anlayýþý da bu. Benim zamaným kýsýtlý. Sizleri görünce, yarýnýmýzýn bugünümüzden çok daha iyi olacaðýný düþünüyorum. Hepinizi saygýyla selamlýyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Belediyesi Meclis Grup Baþkan Vekili Sayýn Hayrettin Kaya Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Bir telgraf mesajýmýz var. Gönlünün burada olduðunu ifade eden, "Nazik davetinizden dolayý, yakýn ilgi ve inceliðinize teþekkür eder, 6. Gençlik Þûranýzýn anlamlý ve güzel bir ortamda geçmesini diler, katýlan tüm davetlilere sevgi, saygý ve selamlarýmý sunarým" deniliyor bu telgraf mesajýnda. Ýmza; Beyoðlu Belediye Baþkaný Sayýn Ahmet Misbah Demircan. Baðcýlar gençleri olarak biz de kendilerine teþekkür ediyoruz. Onu biz aslýnda eðitimin olduðu her yerde görüyoruz, kültürün olduðu her yerde görüyoruz ve iftihar ediyoruz. Haliyle de ben teþekkürlerimizle kürsüye davet etmek istiyorum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiyi. Buyurun efendim. Alkýþlarýnýzla lütfen. 18

19 Kadir KUÞ Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kusurlarý görüp fâþ eden (uluorta açýklayan) deðil, örten, teselli arayan deðil, teselli veren, anlayýþ bekleyen deðil, anlayýþ gösteren, yalnýz sevilmeyi deðil, seven bir gençlik.

20 Kadir Kuþ Baðcýlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Sayýn Belediye Baþkan Vekilim, protokolün çok deðerli temsilcileri, deðerli okul müdürü, öðretmen arkadaþlarým ve sevgili öðrenciler, hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum. Ýl Milli Eðitim Müdürümüz bundan önce yapýlan Çocuk Þûrasý'na katýlmýþtý. Bugün yoðun iþleri nedeniyle buraya gelemediler. Ama sizlere sevgilerini ve selamlarýný iletmemizi söylediler. Ayrýca, Sayýn Kaymakamýmýz teþrif edeceklerdi. O da çok yoðun iþleri nedeniyle gelemediler. Selam ve sevgilerini sizlere iletiyorum. Öncelikle, ben bu güzel þûrayý burada bizlere sunan, tertip eden, bu güzel yavrularýmýzý geleceðe hazýrlama içerisinde bulunan, gayret eden, hakikaten, burada görev yaptýðý müddetçe, sanki, belediye baþkaný deðil de bir eðitimci gibi, ayný zamanda eðitimci kendileri de, yani eðitim iþini ön planda tutarak gayret eden, bugün de yine eðitim camiasýna çok daha büyük hizmetler vereceðine inandýðýmýz Eskimez Belediye Baþkaný Feyzullah Kýyýklýk Beyefendiyi saygýyla anýyor ve kendilerine gýyabýnda teþekkür ediyorum. Ayný zamanda, bugün kaldýðý yerden bu güzel hizmetleri devam ettiren þimdiki Belediye Baþkanýmýz Sayýn Lokman Çaðýrýcý Beye ve ekibine diyeyim, çünkü, ekip olarak mükemmel bir çalýþma sergileniyor. Bunu hepimiz görmekteyiz. Gönülden teþekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ayrýca, bu hizmetlerde emeði geçen, ilçemizdeki yoðun çalýþmalar ve þûbe müdürü sayýsýnýn az olmasý sebebiyle, katýlmayý arzu ettiði halde buraya katýlamayan Þûbe Müdürümüz Þaban Türk Beye, bu güzel öðrencilerimizi buraya getiren, getirilmesinde emeði geçen okul müdürü arkadaþlarýma, bu güzel sunularý hazýrlayan, hazýrlanmasýnda katkýsý olan öðretmen arkadaþlarýma, kýsaca, bu þûrada emeði geçen bütün emektarlara, eðitimcilere ve belediye çalýþanlarýna, hepsine gönülden teþekkür etmekteyim. Ben sözlerimi çok uzatmayacaðým. Her zaman uzatmamaya gayret etmekteyim. Çünkü; Biraz önce çok sevdiðimiz, saygýdeðer Abdullah Bey zamanýn ne kadar önemli olduðunu veciz bir þekilde ifade etti. Sizler çok þanslýsýnýz. Ýstanbul'da 32 tane ilçe var. Ama bu ilçelerin hepsinde mutlaka güzel çalýþmalar var. Arkadaþlarýmýz, ilgililer, yetkililer güzel çalýþmalar sergiliyorlar. Ama Baðcýlar'da yaþananlar, Baðcýlar'daki kültürel faaliyetler, Baðcýlar'da sosyal etkinlikler çok farklý. Ýþte görmekte ve yaþamaktasýnýz. Çocuk Meclisi, Gençlik Meclisi, Kadýnlar Meclisi, Çevre Þûrasý, Ýzci Þûrasý gibi, Belediyemiz sanki Milli Eðitim'in bir birimi gibi bize o kadar destek oluyorlar ki; Ne kadar teþekkür etsek, bu destekler karþýsýnda azdýr. Bu bakýmdan þanslýsýnýz. Hiç bir eðitim problemine hayýr demiyen bir Belediye Baþkaný ve ekibi var. Hem Eskimez Belediye Baþkanýmýzý kasdederek söylüyorum, Sayýn Vekilimizi, hem de 20

21 yeni Baþkanýmýzý. Bugüne kadar bana, þahsým adýna söylüyorum; Eðitim adýna ne götürmüþsek, ne söylemiþsek "Hayýr" denmedi, denmiyor. Okul müdürü arkadaþlarýmýz da, öðretmen arkadaþlarýmýz da bunu yaþýyor. Evet, devlet ve milletler için gençlik çok önemli. Önemli bir güç. Ülkemiz, gençlik açýsýndan çok þanslý bir durumdadýr. Zira, nüfusumuzun hemen hemen yarýsý 20 yaþýn altýndadýr. Toplumu meydana getiren, fertler olduðuna göre, eðer toplumda huzur, toplumda mutluluk, toplumda saadet istiyorsak, gençlerimizin eðitilmesi hususunda çok düþünmek ve gayret etmek gerekiyor. Milli ve manevi deðerlere baðlý, vicdanlý, dürüst, daima ileri bakabilen, akýlcý, cesur, mütevazi, mert, adil, kalbi sevgi dolu, kardeþ sevgisini her þeyden öncelikli tutan, muasýr medeniyetleri geçmeyi hedefleyen, kendi kültürümüze ve tarihimize sahip çýkan, çok ama çok okuyan, öðrendiklerini uygulayan, bölücü deðil, birleþtirici, iki günü eþit geçirmeyen, sürekli öðrenen, sorumluluk duygusu yüksek, güneþ gibi etrafýný aydýnlatan, iletiþimi mükemmel, gülümseyen, kiþilikli, saðduyulu, ahlaklý, çaðdaþ, dindar, ilerici, saygýlý bir nesil ve gençlik yetiþtirme zorundayýz. Ýþte bu güzel özellikleri taþýyan güzel gençlerimizi de karþýmýzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Kusurlarý görüp fâþ eden (uluorta açýklayan) deðil, örten, teselli arayan deðil, teselli veren, anlayýþ bekleyen deðil, anlayýþ gösteren, yalnýz sevilmeyi deðil, seven bir gençlik. Alan ele deðil, veren ele sahip, Hakka tapan ve Hak ile yaþayan bir gençlik diyor, hepinize saygýlar ve sevgiler sunuyorum. Abdullah Arýdoru Sunucu Baðcýlar Milli Eðitim Müdürümüz Sayýn Kadir Kuþ Beyefendiye çok teþekkür ediyoruz. Aslýnda, gençliðin þahsiyetini oluþturan ölçülerden bahsettiler. O ölçülerle güzelleþemiyenimiz varsa, ya da o ölçülerden birine ait ufkumuz, düþüncemiz, yaþantýmýz yoksa bile onlarý temin edebilmenin de zannediyorum kararýný verebileceðimiz dakikalar bu dakikalar. Teþekkürümüzü tekrarlýyoruz Sayýn Milli Eðitim Müdürümüze. Sevgili arkadaþlar, programla ilgili bu dakikalarda þöyle bir bilgi vermek istiyorum; gerçi daha önceki þûralarda bulunan arkadaþlarýmýz hatýrlayacaklar. Sahnede bulunan tebliðci arkadaþlarýmýz tebliðlerini müzakeremize sunacaklar. Konuþmalar bittikten sonra Tebliðler sunulduktan sonra sizler de, hem tebliðlere iliþkin, hem de yeni projelere, kültür, sanat, eðitim, turizm, özellikle ilçemizde bizim özellikle devreye girebileceðimiz, Baðcýlar Belediyesi olarak yapabileceðimiz projeler noktasýnda düþüncelerinizi ve söylenenlerle ilgili 21

22 sorularýnýzý, intibalarýnýzý almak istiyoruz. Dolayýsýyla, lütfen sunumlarý bu merkezden takip ediniz. Ben, arkadaþlarýmýza söz vermeden önce onlarýn heyecanýný biraz yatýþtýtalým istiyorum. Alkýþlarmýyýz onlarý?... Teþekkür ederim. Tabi günler öncesinden yapýlan hazýrlýklar. Hatta aylar öncesinden yapýlan çalýþmalar. Bu dakikalarda sizin gönlünüze, yüreðinize, aklýnýza tevdi edilecek ve bu kez sizin dünyanýzdan yansýmalar beklenecek. Biz sahnedeki arkadaþlarýmýzýn tebliðlerini ilerleyen dakikalarda tamamladýklarýnda göreceðiz ki, hakikaten çok yönlü bir çalýþma yapýlmýþ ve iyi ki de bu konular bizimle paylaþýlmýþ diyeceðiz. Ýþte onlardan biri; Küresel Isýnma ve Doðal kaynaklar üzerindeki etkileri" Büyük büyük adamlarýn, ya da isimlerinin önünde prof. Diye baþlayan, ya da bulunduklarý kurumlar sayýlarak iftiharla isimleri zikredilen, büyüklerimizin de ilgilendiði, igilenmek durumunda olduðu çok önemli bir konuyu Dr. Kemal Naci Ekþi Lisesi'nden sevgili Mehmet Barýþ Gökçe sunacak. Alkýþlarýnýzla. 22

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 108 Tashih Ekrem KAFTAN Tasarým Ayþe ERGÜL Baský Seçil Ofset Ltd. Þti.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7.ÇOCUK ÞÛRÂSI BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:106 7. Çocuk Meclisi Çocuk 7. Şûrâsı KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 106 Tashih Ekrem KAFTAN

Detaylı

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88

7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:88 7.Çevre Þûrasý Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:83 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN -

Detaylı

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR

39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI. Gündem. 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI DİZİSİ NO:124 39. İSTİŞARE KURULU TOPLANTISI Gündem 29 Mart 2009 Yerel seçimlerinden bugüne Belediye Hizmetlerinin değerlendirilmesi BAĞCILAR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74

12-15 Aktüalite I N D E K S. indeks. Portre Devrim Gürkan 91. Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 indeks 2 I N D E K S 7 Konuk Yazar Zeynep Göðüþ 71 36 Maariften Yetiþenler Turhan Dökmeci 41 46 Mesaj Gurme/Tike 38 Saðlýk Elif Sezginer Daðlý 74 8 Portre Devrim Gürkan 91 48 Kutusu Asým Arar 73 50 52

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu

Akyaka Kent Konseyi Kuruldu Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. OKTAY AKBAL AKYAKA HALK KÜTÜPHANESÝ NÝHAYET KENDÝ YERÝNE KAVUÞTU Yýl: 2 Sayý: 12

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

ÝSKENDER n LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci kez ihale düzenledi. Terminal de ikinci ihale Çorum Belediyesi'nde yapýmý tamamlanan Þehir Terminali nde satýþý yapýlmayan iþ yerleri için ikinci

Detaylı

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali

16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali 2. AÐ VE BÝLGÝ GÜVENLÝÐÝ ULUSAL SEMPOZYUMU 16-18 Mayýs 2008 Girne, KIBRIS Biliþim Hukuku: Kiþisel Haklarýn Ýhlali Panel Yöneticisi Musa Çeçen TMMOB EMO Baþkaný Panelistler Dinçer Ay Ýstanbul Emn.Asayiþ

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM

HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý - TOHAV HUKUK, DEMOKRASÝ ve SÝVÝL TOPLUM Hukuk, Demokrasi ve Sivil Toplum Sempozyumu 28-29 Þubat 2004 Diyarbakýr Toplum ve Hukuk Araþtýrmalarý Vakfý Yayýnlarý (5) ISBN

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Üzerine RÖPORTAJLAR - II

Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Üzerine RÖPORTAJLAR - II Eser Adý Dizi Editörü Yayýna Hazýrlýk & Dizgi-Tasarým Telif Haklarý : Yerel Siyaset Üzerine Röportajlar II : Hulusi ÞENTÜRK : OKUTAN YAYINCILIK Serhat

Detaylı

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ

HYGD'den provakasyon uyarýsý! SAYFA 7 DE 40 KURUÞ HYGD'den provakasyon uyarýsý! Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, provokasyonlara karþý uyarýda bulundu. Açýklamada, "Demokratik tepkileri amacýndan saptýracak provokasyonlara dikkat" denildi.

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI

BORSALARIN EKONOMÝDEKÝ YERÝ VE GLOBALLEÞME SÜRECÝNDE YENÝDEN YAPILANDIRILMALARI ERLER A.Þ. ADA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ADABANK A.Þ. AK YATIRIM MENKUL DEÐERLER Þ. ALAN YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALFA MENKUL DEÐERLER A.Þ. ALTAY MENKUL TÜRKÝYE SERMAYE PÝYASASI YMETLER A.Þ. ANADOLUBANK

Detaylı