Prof. Dr. Ýhsan Karaman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Ýhsan Karaman"

Transkript

1 Bu saatler kimseye uymuyor, anlatabiliyor muyuz? Ýstanbul'da eðitim gören Çorumlu öðrencilerden sonra benzer þikâyetler bazý iþadamlarýndan gelmeye baþladý. HABER- YORUM MUSTAFA DEMÝRER Türk Hava Yollarý Ýstanbul- Merzifon hattý uçuþ saatlerinde yaptýðý yeni düzenlemeden sadece öðrencilerin deðil bazý iþadamlarý da þikayetçi. * SAYFA 4 DE Panelistler, Türkiye nin Ortadoðu yaþanan problemlerin çözümünde kilit ülke olduðunu vurguladý. Türkiye, Ortadoðu konusunda kilit ülke * HABERÝ 10 DA ÇORUM 11 ARALIK 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Prof. Dr. Ýhsan Karaman Prof. Ýhsan Karaman rektör oldu Hemþehrimiz Prof. Dr. Ýhsan Karaman Ýstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüðü ne atandý. * HABERÝ 7 DE Çorum büyükþehir olmaya yakýn 2012 yýlýnda çýkarýlan yasa ile nüfusu 750 bini geçen 14 il ile 30 olan büyükþehir sayýsý 2019'a kadar 40'a çýkacak. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, yeni bir düzenleme yapýlacaðýný iþaret etti. Arýnç, 30 olan büyükþehir sayýsýnýn en az 40'a yükselebileceðini belirtti. Kulislerde yasanýn, nüfusu 500 bini geçen illeri kapsayacaðý konuþuluyor. Bunlar arasýnda Çorum da var. Bülent Arýnç * HABERÝ 3 DE Köy Gerçekliði Baðlamýnda Köy Romaný konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Bartýn Rektörü konferans verdi Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ýn katýlýmýyla Köy Gerçekliði Baðlamýnda Köy Romaný konulu bir konferans gerçekleþtirildi. * HABERÝ 4 DE Çorum da asayiþ olaylarý Polisten kaçakcýlara darbe Ahþap evde yangýn paniði Uyuþturucu operasyonu Saldýrgan hastaneye sevk edildi Otobüsten düþtü * HABERLERÝ 6 DA AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uðurludað ilçesine çeltik fabrikasý, toplu konut sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapýlacaðýný açýkladý. 3 ilçeye iyi haber AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uðurludað, Bayat ve Sungurlu ya yapýlacak yeni hizmetlerle ilgili bilgi verdi. * HABERÝ 2 DE Uslu dan sevindiren giriþim Ýskilip'e Atýf Hoca adýyla bir Kültür Merkezi yapýlmasý için ilk giriþim Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tarafýndan yapýldý. * HABERÝ 17 DE Milletvekili Salim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u ziyaret etti. Her zaman ekibin bir parçasý olacaðým Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, parti binasýnda basýn açýklamasý yaptý. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na seçilen Avukat Yaþar Anaç'ý ziyaret ederek kutlayan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni göreve gelen yönetimin bir parçasý gibi olacaðýný söyledi. * HABERÝ 3 DE Doðu Türkistan da zulme dünya sessiz Türk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde Müslüman Türk'ün yaþadýðý hak Sami Çam ihlâline dikkat çekerek, "Güneþin doðdu yerden Doðu Türkistan'dan batýðý yere Endülüs'e kadar Müslüman Türk olduðu için hiçbir insani hakký olmayan insanlarýn yaþadýðý bir dünyada yaþýyoruz." dedi. * HABERÝ 5 DE Çin zulmüne karþý imza kampanyasý Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal, Doðu Türkistan'da yaþatýlan Çin zulmüne dikkat çekti. Eski sendikacýlardan Mahmut Ýþgör, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Özbek in açýklamalarýna tepki gösterdi. Ahmet Hattab Ýmal * HABERÝ 5 DE Çerkezler in kendi topraklarýna gitme talebi yok Mahmut Ýþgör * HABERÝ 7 DE

2 2 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Uðurludað a 3 yatýrým birden Parti Çorum AKMilletvekili Salim Uslu, Uðurludað ilçesine çeltik fabrikasý, toplu konut sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapýlacaðýný açýkladý. AK Parti Uðurludað ilçe kongresinde konuþan milletvekili Salim Uslu, çeltik fabrikasý için önümüzdeki günlerde Pankobirlik ten teknik bir heyetin ön inceleme için ilçeye geleceðini söyledi. Uslu, ilçeye çeltik fabrikasý kurulmasýyla birlikte zengin ürün çeþitlemesi, istihdam ve fiyatlarýn regüle edilmesinin saðlanacaðýný belirtti. Uðurludað a ikinci bir müjdelerinin ise sentetik çim yüzeyli futbol sahasý olduðunu anlatan Uslu, Futbol sahamýzýn birinci etap çalýþmalarý için 700 Bin TLbugün Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ne gönderildi. Sahanýn 1.2 milyon TL ye mal olacak olan tel örgüleri ve aydýnlatmasý birinci etapta tamamlanacak. 500 bin TL ye mal olacak soyunma odasý binasý ve çelik kapalý tribünü ikinci etapta tamamlanacak. Ayrýca 1993 yýlýnda baþlanan antrenman spor salonunu tamamlayarak hizmete açtýk dedi. Uðurludað Belediyesi ve Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi iþbirliðiyle kendi giriþimleri sonucu ilçede toplu konut projesi hayata geçireleceðini dile getiren Uslu, toplu konut projesi belediyenin arsa çalýþmalarýnýn devam ettiðini bildirdi. Uslu, konutlarýn yapýldýðý arazinin belirlenmesinin ardýndan arsanýn TOKÝ ye devredileceðini ifade etti. 12 YILDA 149 MÝLYON TL YATIRIM AK Parti iktidarýnda ilçede devam eden ve baþlatýlan yatýrýmla, desteklemelerin toplamýnýn yaklaþýk 149 milyon TLolduðunu açýklayan Uslu, Uðurludað Ýlçe Hastanesini tamamladýk. Uzun yýllar süren yatýrýmlar tarih oldu. Ýlçede 30 yýldýr gündemde olan, 77 bin 50 dekar araziyi sulayacak olan Týmarlý Sulamasý 2.Kýsým ihale ediliyor. Þendere içmesuyu ve sulama göleti tamamlandý. Sulama ve içme suyu çalýþmalarý için ilk etapta AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Uðurludað ilçesine çeltik fabrikasý, toplu konut sentetik çim yüzeyli futbol sahasý yapýlacaðýný açýkladý. 5 Milyon TLödenek gönderildi. Küçükerikli, Kýzaðýlý, Kaledere Karaevliya, Eskiçeltek köyü Dereyar ve ilçe merkezindeki Kuru deresinin taþkýn korumalarý saðlandý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan belediyemize çöp toplama aracý kazandýrýlýrken, alt yapý yatýrýmlarý kapsamýnda 361 Bin TLödenek yardýmý yapýldý. Belediyemize çok amaçlý yol süpürme aracý kazandýrýlýrken Toplum Yararýna Çalýþma Programý kapsamýnda 84 kiþiye istihdam saðlandý. Sosyal yardýmlar kapsamýnda ise evde bakým yardýmýndan 84 aileye yýllarýnda 2,3 milyon TL, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfýndan yýllarýndan ihtiyaç sahiplerine 2,6 milyon TLyardým yapýldý. Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumundan traktör ve ekipmanlarý desteklemesinde 8 Projeye yüzde 50 si hibe olmak üzere 755 bin TL, Ýl Genel 2015 performans programýnda Karakýsýk ve Küçükerikli köylerine kilittaþý, Gölçeaðaç ve Karaevliya köylerine kanalizasyon, Üçdam köyüne çocuk oyun grubu, Belkavak- Yarýmca-Üçdam- Karakýsýk ve Belkavak- Sungurlu-Tuðlu grup yolunun ikinci kat asfaltlarý yapýldý.(ýha) Baðcý bütçeyi konuþtu Parti Çorum AKMilletvekili TBMM Planr ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, ekim ayý sonundan bu yana komisyonda ele alýnan 2015 Yýlý Merkezi Yönetim Bütçesi görüþmelerinin TBMM Genel Kurulu'nda görüþüldüðünü bildirdi. Baðcý, yaptýðý açýklamada, "Bütçe, Baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu baþkanlýðýndaki 62. Hükumetin ilk, AK Parti Hükumetlerinin 13. bütçesi olacak. Siyasi Parti temsilcileri bütçenin tümü üzerine görüþ, düþünce ve eleþtirilerini ortaya koydular.ardýndan Baþbakanýmýz Sayýn Davutoðlu bütçesini sundu." ifadelerine yer verdi. Bu arada, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý da, bütçenin tümü üzerinde bugün milletvekilleri adýna bir konuþma yaptý.. Baðcý'nýn konuþmasýnda; 2015 bütçe fonksiyonlarý, hedeflenen yatýrýmlar, makro hedefler, Türkiye'nin kazanýmlarý ve 2023 hedeflerini anlattý. (Haber Merkezi) Cahit Baðcý Sungurlu Ulu Camii restorasyonu 12 Aralýk ta B aþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü, Sungurlu'nun sembollerinden olan tarihi Ulu Cami'nin restoresi 12 Aralýk 2014 tarihinde ihale edilecek. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "1762 yýlýnda Mehmet Sungur Bey tarafýndan yaptýrýlan Ulu Cami, 1984 ve 1994 yýllarýnda da onarýmlarý yapýlmýþtý. Mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne ait zamanla yýpranan Sungurlu Ulu Bayat SGM ihalesi bu ay ayat Sosyal BGüvenlik Merkezi Hizmet Binasý 26 Aralýk 2014'de ihale ediliyor. Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Ýlçelerimizin ihtiyaçlarýna göre hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçtiðimiz yýl Ýskilip Sosyal Güvenlik Merkezinin açýlýþýný gerçekleþtirmiþtik. Alaca Sosyal Güvenlik Merkezinin ihalesi de 4 Aralýk'ta yapýldý. Ýhale süreci devam ediyor. Þimdi de 26 Aralýk'ta Bayat Sosyal Güvenlik Merkezi Hizmet Binamýzý ihale ediyoruz. Bayatlý hemþehrilerimize Tarihi Sungurlu Ulu Cami'nin restoresi 12 Aralýk 2014 tarihinde ihale edilecek. Caminin restorasyonuna yönelik takibimizle hazýrlanan projelerle ilgili izinler alýnmýþtý yýlý yatýrým programýna da alýnan caminin onarým ihalesini 12 hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Bayat Sosyal Güvenlik Merkezi, Çankýrý Caddesi üzerinde bulunan 847 m2 yüzölçümlü arsa üzerine, 495 m2 kapalý alanda; bodrum, zemin ve 1 kattan oluþacak. 231 Bin TLödenek ayrýlan iþ yeri tesliminden itibaren 180 takvim gününde bitirilmesi planlanýyor. Bayat SGM'de 14 personelle hizmet verecek. BAYAT SGM SÜRECÝ Sosyal Güvenlik Merkezi binasý yapýlmasý için ve geçmiþte Tohum Eleme Tesisi olarak kullanýlmýþ Çankýrý Caddesi üzerinde Aralýk Cuma günü saat 10.00'da gerçekleþtiriyoruz" dedi. Sungurlu Ulu Camii, bahçesinden çatýsýna, tuvaletlerinden bulunan 847 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn tahsisi Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nde bulunuyordu. Tahsisin kaldýrýlarak Hazineye devredilmesi talebi 27 Mayýs 2013 tarihli yazý ile Bakanlýða bildirilmesine raðmen çözülememiþti. AK Parti Bayat Ýlçe Baþkaný Sadýk Memiþ, 'de konuyla ilgili sorunu AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya TBMM'de aktararak yardým istemiþti. Uslu'da konuyu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'e þadýrvanýna kadar esaslý bir onarýmdan geçirilecek. Restorasyonun yýl sonuna kadar bitirilmesi planlanýyor" dedi. (Haber Merkezi) Restorasyonu Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü yapacak. Salim Uslu ileterek, 'de tahsisin kaldýrýlmasýný saðlamýþtý. Akabinde Sosyal Güvenlik Kurumunun tahsisi almasý ile proje süreci baþlatýlmýþ ve sonuçlandýrýlmýþtý. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:3415) KARAKAÞLAR OTOMOTÝV Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) (Ç.HAK:2502)

3 PERÞEMBE 11 ARALIK Çorum büyükþehir olmaya yakýn 012 yýlýnda çýkarýlan yasa ile nüfusu 2750 bini geçen 14 il ile 30 olan büyükþehir sayýsý 2019'a kadar 40'a çýkacak. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, yeni bir düzenleme yapýlacaðýný iþaret etti. Arýnç, 30 olan büyükþehir sayýsýnýn en az 40'a yükselebileceðini belirtti. Kulislerde yasanýn, nüfusu 500 bini geçen illeri kapsayacaðý konuþuluyor. Bunlar arasýnda Çorum da var. NÜFUSU 500 BÝNÝ GEÇEN ÝLLER Kulislerde büyükþehir yasasýnda yapýlacak bir deðiþiklikle nüfusu 500 binden fazla olan illerin de büyükþehir yapýlacaðý iade ediliyor. 2014'ün Ocak ayýnda açýklanan Son sayým verilerine göre nüfusu 500 binden fazla 11 il bulunuyor. Bu iller arasýnda mevcut yasaya göre büyükþehir olmaya en yakýn il ise 707 bin nüfusu ile Afyonkarahisar. 12 ÝL BÜYÜKÞEHÝR OLMAYA YAKIN Nüfusu 500 binin üzerinde ve sýnýrýnda olan iller ise þöyle: Adýyaman (597184, Afyonkarahisar (707123), Aðrý (551177), Çanakkale (502328), Çorum (532080), Elazýð (568239), Kütahya (572059), Sivas (623824), Tokat (598708), Zonguldak (601567), Batman (547581), Osmaniye (498981) bin. ARINÇ: EN AZ 40 OLACAK Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Türkiye'de büyükþehir sayýsýnýn daha da artacaðýný söyleyerek "Mevcut 30 büyükþehirimiz nüfusun yüzde 72'sini taþýyor. Milyorlarca insanýn büyükþehirler içerisinde yaþadýðýný düþünüyoruz. Herhalde ilk düzenleme ile bu oran 80'leri 85'leri bulacak, ilerisini ben bilemem. Ama 2019 seçimlerinde en az 40 olacaðýný söyleyebilirim" dedi. SON BÜYÜKÞEHÝR ORDU 2012'den çýkan kanuna göre, Aydýn, Balýkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraþ, Mardin, Muðla, Tekirdað, Trabzon, Þanlýurfa ve Van, büyükþehir belediyesi olmuþ, daha sonra yapýlan sayýmda nüfusu 750 bini geçen Ordu ili de büyükþehir yapýlmýþtý.(ajanslar) Külcü den Anaç a hayýrlý olsun ziyareti EROL TAÞKAN elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez BÝlçe Baþkanlýðý'na seçilen Avukat Yaþar Anaç'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. AK Parti Belediye Meclis üyeleri ile birlikte ziyarette bulunan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Merkez Ýlçe Baþkan ve yönetimi tarafýndan karþýlandý. Ziyarete gelen ve karþýlayan ekibin kalabalýk olmasý nedeniyle, açýklamalar için Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ýn odasýndan toplantý odasýna geçildi. Hayýrlý olsun dileklerini aktaran Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, eski Baþkan Mustafa Köse'yi de vefa dolu sözlerle anarken, yeni yönetimle birlikte yollarýna kenetlenmiþ olarak devam edeceklerini açýkladý. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç da konuþmasýnda, ziyaretten duyduðu memnuniyetini aktararak, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün siyasette ustalýk dönemini yaþadýðýný, hizmetleriyle Çorum'a vizyon kazandýrdýðýný, birlikte çalýþarak Çorum'a ve AK Parti'ye hizmet edeceklerini söyledi. Her zaman ekibin bir parçasý olacaðým elediye Baþkaný BMuzaffer Külcü, yeni göreve gelen AK Parti Merkez Ýlçe Yönetimi'nin bir parçasý gibi olacaðýný söyledi. Teþkilatlarýn büyük bir bütünün parçalarý olduðuna iþaret eden Külcü, "Bir kardeþiniz olarak bu ekibin bir parçasýyýz. Parçalarý doðru yere koymakla bir bütün tamamlanýr." dedi. Yeni bir heyecan ve yeni bir baþlangýç yaþandýðýna iþaret eden Külcü., AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ý ziyaretinde, seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde tamamlandýðýný, kardeþlik duygularýnýn zedelenmediðini belirterek, eski Baþkan Köse ve yeni Baþkan yaþar Anaç'a teþekkür etti. Ahde vefanýn önemli olduðuna deðinerek baþladýðý konuþmasýnda, AK Parti eski Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse'den övgü dolu sözlerle bahseden Baþkan Külcü, "Mustafa Köse ile birlikte 4 yýl uyumlu Bülent Arýnç Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na seçilen Avukat Yaþar Anaç'ý ziyaret ederek hayýrlý olsun dileklerini iletti. bir çalýþma yaptýk. Kusur ve eksiklerimizi kapatarak, güzel bir yol arkadaþlýðý sergiledik. Heyecan ve iftiharla diyorum ki ciddi bir seçim kampanyasý yaþadýk. % 51 gibi tarihi bir rekorla muvaffak olduk. bu sonucun Çorum'daki siyasi mimarý o günün merkez ilçe yönetimidir." dedi. Yürüttüðü Belediye Baþkanlýðý'nýn yanýsýra, siyasi olarak da AK Partili olduðunu dile getiren Külcü, AK Parti rozetinin yakasýnda, sevgisinin de her zaman gönlünde olduðunu söyledi seçimlerinden güçlü bir meclis yapýsý çýkarmak için çalýþacaklarýný ifade eden Külcü, siyasi hayatý boyunca istikametini ve çizgisini hiç bozmadýðýný, merkez ilçe yönetiminden birisi gibi çalýþýp, merkez ilçenin emrinde olacaðýný vurguladý. Kulislerde yasanýn, nüfusu 500 bini geçen illeri kapsayacaðý konuþuluyor. Bunlar arasýnda Çorum da var. Büro Memur Sen Anaç'ý kutladý M. ALÝ CEYLAN üro Memur Sen BÇorum Ýl Temsilciliði, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý'na seçilen Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Büro Memur Sen Ýl Temsilcisi Erdoðan Cengiz ile Yönetim Kurulu üyeleri katýldý. Erdoðan Cengiz, Yaþar Anaç'ý kutlayarak, yeni görevinde baþarýlar diledi. Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise, ziyaretten Büro Memur Sen Çorum Ýl Temsilciliði, Yaþar Anaç ý kutladý. duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, parti binasýnda basýn açýklamasý yaptý.

4 4 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Bu saatler kimseye uymuyor, anlatabiliyor muyuz? itit Üniversitesi HFen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü tarafýndan Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ýn katýlýmýyla Köy Gerçekliði Baðlamýnda Köy Romaný konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Öðrenci, öðretmen, akademisyen ve konuya ilgi duyan çeþitli meslek dallarýndan kiþilerin yoðun ilgi gösterdiði konferans öncesinde Prof. Dr. Ramazan Kaplan, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti ve davetten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Alkan ise, üniversiteler arasýnda fayda saðlayacak her türlü iþ birliðinin önemine deðinerek, Kaplan ýn bir konferans nedeniyle üniversitede bulunuyor olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu belirtti. Prof. Dr. Ramazan Kaplan ýn ziyaretine üniversiteyi ziyarete gelen Karamanoðlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Gökmen ve Yüksek Ýhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Rüþtü Karaman da eþlik etti. Prof. Dr. Ramazan Kaplan, köy romaný konusunda bir tez hazýrladýðýný, fikrin hocasý Prof. Dr. Kenan Akyüz e ait olduðunu ve bu kapsamda 90 dan fazla roman okuyarak tezini yazabildiðini belirterek konferansýna HABER YORUM Mustafa Demirer MUSTAFA DEMÝRER /HABER-YORUM ürk Hava Yollarý Ýstanbul-Merzifon Thattý uçuþ saatlerinde yaptýðý yeni düzenlemenin öðrencilerin bütçesine hiç uymadýðýný hatýrlatmýþtýk. Yazdýk yazmasýna da uçuþ saatleri ile ilgili þikayetlerin ardý arkasý kesilmiyor. Bilindiði gibi yeni uçuþ tarifesine göre, Ýstanbul Atatürk Havalimaný'ndan sabah saat 06.00'da Merzifon'a, Merzifon'dan da saat 08.20'de Ýstanbul'a uçuþlar baþladý. Ýstanbul'dan Merzifon'a gelmek isteyen öðrenciler sabah 04.00'de yola çýktýklarýnda ulaþým için metro gibi toplu ulaþým araçlarýný bulamadýðýndan ticari taksiye binmek zorunda kalýyor. Bu durum haliyle bütçeyi zorluyor. Öðrencilerin çilesi sadece Atatürk Havalimaný için geçerli deðil. Özel hava yolu þirketleri ile Merzifon'a gelmek isteyen Çorumlu öðrenciler Atatürk Havalimaný kadar olmasa da, Sabiha Gökçen'de de benzer sorunlar yaþýyormuþ. SEFER ÝPTALLERÝ AYRI BÝR DERT Ýstanbul'da eðitim gören Çorumlu öðrencilerden sonra benzer þikâyetler bazý iþadamlarýndan gelmeye baþladý. THY'nin yeni tarifesine göre rezervasyon yaptýran iþadamlarý, geçtiðimiz günlerde üst üste sefer iptalleri yaþamýþ. Ýstanbul'a gitmek için havaalanýna giden yolcular iki gün üst üste hava muhalefeti nedeniyle seferin iptal edildiðini öðrenmiþ. Gerisin geriye memlekete dönmüþler. Üçüncü gün ayný þekilde iptalle karþýlaþýnca THY yolcularý Samsun'a transfer etmiþ, oradan da Ýstanbul'a uçmuþlar. Üstüne üstlük bu kadar iptal yolculara kýsa bir mesajla dahi bildirilmemiþ. Yolcular habire gel-git yapmýþ. Çorumlu iþadamlarý yeni tarifeden sonra hava muhalefeti nedeniyle yaþanan sefer iptallerinin maðduriyete neden olduðunu, havaalanlarýnda en çokta hastalarýn, yaþlýlarýn, çocuklarýn periþanlýk yaþadýklarýný, eziyet çektiklerini hatýrlattýktan sonra, "Bu tarife bize uymadý." diyor. ESKÝDEN DAHA ÝYÝYDÝ Öðrenci velilerimiz gibi bazý iþadamlarýmýz da diyor ki; "Memleketimize müstakil bir havaalaný yaptýramadýk. Ortak kullandýðýmýz Merzifon Havaalaný'na Çorum ismini de yazdýramadýk. Yýllardýr alýþageldiðimiz, memnun kaldýðýmýz uçuþ saatlerini deðiþtirdiler, tepki gösterdik, yeni tarifeye geçtiler. Yeni tarife Ýstanbul'da konaklama zorunluluðu getirdiði gibi üst üste sefer iptalleri yaþatýp havaalanlarýnda periþan olmamýza neden oldu. Çorum'u temsil vazifesi verilen iktidar temsilcilerine baský yaparsak, ters teper mazaallah uçak seferleri tamamen iptal edilebilir(!). Uçuþ saatlerinin eski haline veya daha uygun bir hale getirilmesi saðlanamaz mý?" Anlayacaðýnýz, uçuk sefer saatlerinden hemen hemen her kesim þikâyetçi. Çözümü de elbetteki mümkün. Yeter ki, bu yola girilsin. Köy Gerçekliði Baðlamýnda Köy Romaný konulu bir konferans gerçekleþtirildi. Bartýn Rektörü konferans verdi Konferansý Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü düzenledi. Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan, öðrencilere hitap etti. baþladý. Kaplan, Türk edebiyatýnda Ahmet Mithat Efendi den Cumhuriyet e kadar geçen sürede çeþitli köy içerikli roman ve hikâyeler yazýldýðýný, özellikle Refik Halit Kaplan, Cumhuriyet yýllarýnda köy romancýlýðýnýn tam olarak anlaþýlamadýðýný ve doðru þekillenmediðini savunarak, bu baðlamda köy gerçekliði derken ilgilendiren hýrs, aþk, nefret, merhamet gibi evrensel duygu ve düþüncelere yer veren eserlerin kalýcýlýðý yakaladýðýnýn altýný çizdi. Dinleyicilerin Karay ýn köyü anlatma insanýn unutulduðunu sorularýný cevaplayarak anlayýþýnýn ve belirtti. Prof. Dr. konuþmasýný üslubunun önemli ve Kaplan, edebiyatýn tamamlayan Prof. Dr. farklý olduðunu toplumu anlatýrken vurgulayarak sözlerine bireyi de ihmal Kaplan a, Rektör Prof. devam etti. Cumhuriyet etmemesi gerektiði Dr. Reha Metin Alkan yýllarýnda Refik Halit Karay ýn çizgisi sürdürülseydi köy romanýnýn çok farklý ve daha iyi yerlerde olabileceði fikrini paylaþan Prof. Dr. üzerinde durduðu konuþmasýnda edebiyatýn kendine has dili ve estetik deðerleriyle baþlý baþýna bir olgu olduðunu, bu sebeple insaný tarafýndan Hitit kültür ve medeniyetinden esinlenilerek hazýrlanan bir hediye sunuldu.(haber Merkezi) Ýstanbul'da eðitim gören Çorumlu öðrencilerden sonra benzer þikâyetler bazý iþadamlarýndan gelmeye baþladý. Çorum Teknokent ten yararlanýn itit Üniversitesi, HÇorum Teknokent avantajlarýndan yararlanýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Üniversiteden yapýlan duyuruda; Çorum Teknokent binasýnýn kýsa süre içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir. Özellikle yeni ve ileri teknoloji alanlarýnda AR-GE faaliyetleri yürüten firma ve sanayiciler ile Üniversite-sanayi iþ anayi siciline kaydýný Syaptýrmayanlara para cezasý uygulanacak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, sanayi siciline kayýt olmasý gerekip de bugüne kadar kaydýný yaptýrmayan iþletmelere 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt olmalarý halinde idari para cezasý uygulanmayacaðýný bildirerek, "Düzenlemelerle sanayi siciline kayýtlý iþletme sayýsýnýn 85 binden, 185 bine çýkarýlmasýný hedefliyoruz" dedi. Bakan Iþýk, Sanayi Sicil Kanunu'na iliþkin AA muhabirine yaptýðý açýklamada, iþletmelerin sicil kaydý yaptýrmalarý gerektiðini vurguladý. Iþýk, þunlarý kaydetti: "Bir maddenin nitelik, þekil, özellik veya birleþimini makine, cihaz, tezgah, alet yardýmýyla veya sadece el emeðiyle kýsmen veya tamamen deðiþtirmek, maddeleri iþleyerek devamlý ve seri halde üreten yerler, madenlerin çýkarýlýp iþlendiði yerler, devamlý ve seri halde tamirat yapan müesseseler, enerji elde eden santraller ve gemi inþaatý gibi büyük inþaat yerleri ve buralarda yapýlan iþler sanayi iþleri sayýlýr ve bu kapsamda deðerlendirilen iþletmelersanayi siciline kayýt edilir." Sanayi iþletmelerinin üretim faaliyetlerine baþladýktan sonra 2 ay içinde Sanayi Sicil birliði kapsamýnda çalýþmalar yapmak isteyen öðretim üyeleri ve öðrencilerin yararlanabileceði Teknokent imizden Bilgi Sistemi'ne dahil olmasý gerektiðini belirten Iþýk, her üretim yapýlan yerin ayrý ayrý kaydedilmesi gerektiðinin altýný çizdi. Iþýk, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayýt yapýlan her iþletme adýnasanayi Sicil Belgesi düzenlendiðini anlattý. Sanayi sicil kaydý olmayan iþletmeler hakkýnda idari para cezasý uygulandýðýna dikkati çeken Iþýk,sanayi siciline kayýt olmasý gerekip de bugüne kadar kaydýný yaptýrmayan iþletmelere, 31 Aralýk 2014 tarihine kadar kayýt olmalarý halinde idari para cezasý uygulanmayacaðýný söyledi. MÝKRO ÝÞLETMELERE KOLAYLIK Iþýk, sanayi sicil belgesi almak için ilk kayýt müracaatýnda bulunan mikro iþletme vasýflarýný taþýyansanayi iþletmelerinden kapasite raporu olmayanlar için firma beyaný esas alýnacaðýný dile getirdi. Kayýt iþlemlerinin elektronik ortamda "https://sanayisicil.sanayi.gov.tr" adresinden yapýldýðýna deðinen Iþýk, "Sanayi iþletmelerinin kayýt altýna alýnmasý vesanayi sicil belgesi alma prosedürlerinin iyileþtirilmesini amaçlayan düzenlemelerle, sanayi siciline kayýtlý iþletme sayýsýnýn 85 binden 185 bine çýkarýlmasýný hedefliyoruz" dedi. Veriliþ tarihi itibarýyla Sanayi Sicil Belgesi'ne 2 yýlda çalýþma ofislerin kiralanmasý için ön baþvurular baþlamýþtýr. Proje deðerlendirme süreci ön baþvuru formunun gönderilme sýrasýna göre yapýlacaktýr. Baþvuru koþullarý ve konuyla ilgili tüm bilgiler Çorum Teknokent web sayfasýnda (http://www.corumtekn okent.org/) yer almaktadýr. denildi. (Haber Merkezi) Sicil affý için son gün 31 Aralýk alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Sungurlu Çilçesi ve merkeze baðlý Kuruçay köyünde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, bugün saatleri arasýnda Sungurlu ilçesine baðlý Hacýosman, Çayan, Sarýcalar, Oyaca, Topuz, Üçoluk, Güloluk ve Kýþla köyleri, Sarýcalar Enerji kesintisi bir vize yapýldýðýna deðinen Iþýk, sanayi iþletmelerinin faaliyetlerine son ya da ara vermeleri, yeniden üretime baþlamalarý ve verilen bilgilerde deðiþiklik olmasý durumunda 1 ay içinde bakanlýðýn il müdürlüklerine bilgi vermeleri gerektiðini belirtti. Sanayi iþletmelerinin, bir önceki yýlla ilgili faaliyetlerinin yer aldýðý yýllýk iþletme cetvellerini yýl sonundan itibaren 4 ay içinde bakanlýðýn il müdürlüðüne teslim etmeleri uyarýsýndan bulunan Iþýk, yanlýþ ya da eksik beyanda bulunanlar ile denetimlerde firma adýna düzenlenensanayi Sicil Belgesi görevli personele ibraz etmeyenlere de idari para cezasý uygulandýðýný ifade etti. Iþýk, sanayi sicil kaydý olmayan iþletmelere uygulanacak idari para cezalarý hakkýnda bilgi verdi. Sanayi iþletmesinin zamanýnda sanayi siciline tescil ettirilmemesi, faaliyete son ya da ara verme, yeniden üretime baþlama ve deðiþiklik hallerinin süresinde bildirilmemesi, yýllýk iþletme cetvellerinin süresinde verilmemesi halinde 759 lira para cezasý kesildiðini kaydeden Iþýk, sanayi sicil belgesinin yetkililere ibraz edilmemesi durumunda 379 lira ve istenen bilgilerin gerçeðe aykýrý beyan edilmesi halinde ise bin 520 lira ceza uygulandýðýný ifade etti.(trthaber) Köyü Ýçme Suyu, Çelebi Koçak, Nurettin Koçak, Ýhsan Koçak tesislerine ve Aralýk tarihlerinde Sungurlu ya baðlý Hacýosman köyüne; yarýn saatleri arasýnda ise Çorum merkeze baðlý Kuruçay köyüne programlý olarak elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi)

5 T Doðu Türkistan da zulme dünya sessiz ürk Büro Sen Þube Baþkaný Sami Çam, dý. 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde Kýz çocuklarý ailelerinden zorla alýnarak Müslüman Türk'ün yaþadýðý hak ihlâline Çin'in iç kesimlerine gönderiliyor, zorla fuhuþ dikkat çekerek, "Güneþin doðdu yerden Doðu yaptýrýlmakta. 120 bin din âlimi idam edildi, 29 Türkistan'dan batýðý yere Endülüs'e kadar Müslüman Türk olduðu için hiçbir insani hakký olmek yasak. Oruç tutmak yasak, namaz kýlmak bin cami yýkýldý, dini anlam içeren mesaj çekmayan insanlarýn yaþadýðý bir dünyada yaþýyoruz." Dedi. mek yasak. Ay yýldýz sembol bulundurmak da- yasak. Toplu taþýma araçlarýna baþörtülü bin yýlýndan bu tarafa her yýl BM ve diðer kurumlar tarafýndan düzenli olarak kutlan- Tüm bu vahþeti yapan Kýzýl Çin'in milli hi yasak dýðýný hatýrlatan Çam, yaptýðý açýklamada þöyle gelirinin yüzde 40'ý Doðu Türkistan'ýn yer altý dedi: "Bu gün, bizim için kutlamaktan ziyade ve yerüstü kaynaklarýndan karþýlamakta. Bu sadece inancýndan ve kimliðinden dolayý ezilen, horlanan, yaþam hakký elinden alýnan, iþ- insani deðer ve insan hakký tanýmamaktadýr. sömürünü düzenini koruyabilmek adýna hiçbir kenceye maruz kalan milyonlarca esir Türk Sami Çam Kaynaklardan o bölge halkýna pay vermeyen milletinin mensuplarýnýn ve Ýslam ülkelerinin kurduðu fabrikalarda ve kamuda çalýþanlara içinde bulunduðu bu kargaþa ortamýndan bir an evvel kurtulmasý temennimiz olur. %10 kota koyduðu açlýða ve sefalete terk ettiði Doðu Türkistan'da yaþanan bu mezalime dünya sesiz kalmakta. Biz Türk Büro Sen olarak Bu zalimlere ses çýkarmayan 10 Aralýk insan haklarý gününde sessiz kalanlarý kýnýyoruz. Güneþin doðdu yerden Doðu Türkistan'dan batýðý yere Endülüs'e kadar Müslüman Türk olduðu için hiçbir insani '3 milyona kapý açan hükümet 300 kiþiye de açmalý' hakký olmayan insanlarýn yaþadýðý bir dünyada yaþýyoruz. 45 Milyon Doðu Türkistanlý sistematik bir þekilde soykýrým uygulanmakta. 300 kardeþimiz Tayland'da aç, susuz, Günümüzde acýmazca Kýzýl Çin tarafýndan soykýrým uygulanan Doðu Türkistan kan aðlýyor, daha geçen hafta 8 Türk daha gerekçesiz idam edildi. periþan bir vaziyette ne olacaðý belirsiz çaresiz bir þekilde celladýný beklemekte. Kanlarý kanýmýz, dinleri dinimiz, dilleri dilimiz, soylarý soyumuz olan öz kardeþlerimize Türk Dev- Mao'nun kültür devrimi adý altýnda eðitim öðretimde kota uygulanmasýndan sonra son 30 yýlda 4 defa alfabesi deðiþtirildi. Ateist bir yapý için büyük bir asimilasyon uygulankiye Cumhuriyetine getirilmelidir." (Haber leti kapýlarýný açmalý, soydaþlarýmýz çok acil bir þekilde Tür- Merkezi) Çin zulmüne karþý imza kampanyasý lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Baþka- Ahmet Hattab Ýmal, Doðu Türkistan'da Üný yaþatýlan Çin zulmüne dikkat çekti. Yarým asrý aþkýn bir süredir, komünist Çin'in iþgali altýnda olan Doðu Türkistan'da Uygur Türkleri'ne yönelik zulümlerin sistematik olarak devam ettiðini hatýrlatan Ýmal, bölgede soydaþlarýmýzýn bir soykýrýma tabi tutulduðunu, Türk milletinin izlerinin Doðu Türkistan topraklarýndan silinmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Çin iþgal yönetiminin, basýn ve internet sansürü ile bölgede yaþanan dramý, dünya kamuoyundan gizlediðini belirten Ýmal, vatanlarýný ve hatýralarýný geride býrakarak, Çin'in zulmünden kaçan soydaþlarýmýzýn göze aldýklarý risklerin Doðu Türkistan'da bile ne denli aðýr bir baskýnýn yaþandýðýný açýkça gösterdiðini kaydetti. Ýmal, yaptýðý açýklmada þöyle dedi: "Yaklaþýk bir ay önce Tayland üzerinden, Çin'in zulmünden kaçmaya çalýþan 300 civarýnda soydaþýmýz, yetkililer tarafýndan ormanlýk bir arazide bulunmuþlardýr. Her gün yeni bir can pazarýnýn yaþandýðý Doðu Türkistan'ý, terk etmek zorunda kalan bu soydaþlarýmýz, Tayland'da ormanda kaldýklarý süre zarfýnda açlýða, hastalýklara ve vahþi doðaya karþý adeta bir ölüm kalým savaþý yaþamýþlardýr. Tüm bu imkânsýzlýklara raðmen yaþamayý baþaran soydaþlarýmýz için bazý medya organlarýnda da belirtildiði gibi yeni bir tehlike söz konusudur. Taylandlý yetkililere Türkiye'ye sýðýnmak istediklerini belirten soydaþlarýmýzýn, Çin'e teslim edilebileceði konuþulmaktadýr. Kadýn, çocuk ve yaþlýlarýnda içerisinde bulunduðu 300 civarýndaki soydaþýmýzýn Çin'e iadesi durumunda, vahþice idam edilecekleri aþikârdýr. Bu bir realite olarak önümüzde dururken, soydaþlarýmýzýn Çin'e teslim edilmesi katliama ortak olmak demektir. Bugüne kadar zorda kalan herkese kucak açmýþ olan Türkiye Cumhuriyeti, soydaþlarýmýz ile olan tarihi, kültürel, dini ve insani baðlarýmýz hasebiyle Tayland ile gereken görüþmeleri ivedilikle yaparak, Uygur Türkleri'nin ülkemize gelmesini saðlamalýdýr. Zira her geçen gün Uygur Türkleri'nin aleyhine iþlemekte, gerek Çin tehdidi gerekse hastalýklar gün geçtikçe artmaktadýr. Zulme uðrayan Müslüman Türk, olduðunda tüm dünya 'lal' olsa, sözde insan haklarý havarileri kýnamaktan bile aciz kalsa da, Uygur Türkleri haklý davalarýnda asla yalnýz deðillerdir. Soydaþlarýmýzýn yanýnda her zaman ve her þartta, her bir neferi engin yürekli ve çelik iradeli olan Ülkü Ocaklarý vardýr. Uygur Türklerii'ne olan desteðimizi somutlaþtýrmak amacýyla tarafýmýzdan bir imza kampanyasý baþlatýlmýþtýr. Bu kampanya kapsamýnda Ülkü Ocaklarý'nýn tüm il, ilçe, belde ve üniversite teþkilatlarý görevlendirilmiþtir. '300 Uygur Türk'ü, Türkiye'ye Gelsin" baþlýðý altýnda tarafýmýzdan toplanacak olan tüm imzalar, yetkili mercilere gönderilecek ve böylece Türk Milleti'nin soydaþlarýna olan desteði, Türk Milleti'nin bu konudaki kararlýlýðý bir kez daha gösterilecektir. Zulümden ve iþkenceden dolayý yurtlarýný terk ederek, Tayland'a sýðýnmýþ olan soydaþlarýmýzýn Çine teslim edilerek katledilmesine mani olunmasý için Türkiye'ye getirilmesi gerektiðini düþünen, tüm vicdan sahiplerini bu kampanyamýza destek olmaya davet ediyoruz. Ülkü Ocaklarý olarak her zaman olduðu gibi bugün de tüm mazlumlarýn ve tüm dünya Türklüðü 'nün yanýnda olduðumuzu bir kez daha hatýrlatmak isteriz. Müslüman Türk'e mühürlenen kapýlar açýlana kadar, soydaþlarýmýzýn durumunu her platformda dile getirmeye ve meselenin takipçisi olmaya devam edeceðimizi belirtiriz." (Haber Merkezi) Ýnsan haklarýnýn içi boþaltýlýyor lkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý Ýl Baþkaný ÜAhmet Hattab Ýmal, 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü münasebetiyle yaptýðý açýklamada, Bugün bir kere daha dünya Türklüðünün ve mazlumlarýnýn içinde bulunduklarý ahvâli idrak ediyor ve hatýrlatmak istiyoruz. dedi. Ýmal, Ýnsan haklarý, en yalýn ifadesiyle, insanýn doðuþtan iktisap ettiði ve insan olma vasfýnýn doðal sonucu olarak haiz olduðu haklardýr. Ýnsan haklarý, bir statüye veya aidiyete baðlý olmadýðý gibi, herhangi bir makamýn onayýna ya da herhangi bir kimsenin bahþetmesine de baðlý deðildir. Ýnsan haklarý, yaþama hakkýndan baþlayarak saðlýklý beslenme ve konut hakkýndan, barýþ içinde yaþam hakkýna uzanan geniþ bir yelpazeyi kapsamaktadýr. Üzülerek ifade etmek gerekir ki, içinde bulunduðumuz an itibariyle, insan haklarý kavramýnýn içi boþaltýlmýþ, iþlevselliði yok edilmiþtir. Baþta Türk ve Ýslam dünyasý olmak üzere dünyanýn muhtelif yerlerinde, birinci nesil insan haklarý olarak tasnif edilmiþ hukuk önünde eþitlik, iþkence yasaðý ve yaþama hakký gibi en temel haklar dahi hiçe sayýlmaktadýr. Çin iþgali altýndaki 35 milyon Türk ün yaþadýðý Doðu Türkistan, bugün insan haklarý ihlallerinin en belirgin yaþandýðý coðrafyalardan biridir. Masum insanlarýn herhangi bir adil yargýlanmaya tabi olmaksýzýn idam edilerek yaþam haklarýnýn ellerinden alýndýðý, insanlarýn inançlarýnýn gereði olan en sade ibadetlerinin bile yasaklandýðý, barýþçýl gösterilerin dahi þiddet yolu ile bastýrýlmaya çalýþýldýðý Doðu Türkistan, Dünya nýn insan haklarý sicilinin en bariz yüz karalarýndan biri olarak karþýmýzdadýr. Daha 22 yýl önce, 613 Azerbaycan Türkü nün modern dünyanýn gözü önünde katledildiði Hocalý Soykýrýmý hafýzalarýmýzda tazeliðini korurken, Karabað daki Ermeni iþgali de halen devam etmektedir. Benzer þekilde Güney Azerbaycan da da, Türk dili esaret altýna alýnmýþ; kadim Türk topraklarýnda Türkler kendi kültürlerini yaþayamaz ve yaþatamaz hâle gelmiþtir. Türk yurdunda Batý Trakya da Türk kimliðinin inkârý devam etmekte, eðitim ve inanç özgürlüðü konusundaki ayrýmcý ve asimilasyoncu politikalar ve vatandaþlýktan çýkarma gibi uygulamalarla Batý Trakya Türklüðü nün haklarý ihlal edilmektedir. Ahmet Hattab Ýmal Bugün Irak ve Suriye sýnýrlarý içinde yer alan Türkmeneli ise, en hazin manzaralarýn müþahede edildiði Türk coðrafyalarý olarak karþýmýzda durmaktadýr. Türkmenler, evlerinden ve topraklarýndan koparýlmýþ, aileleri daðýtýlmýþ, açlýkla cebelleþ bir hâlde can derdine düþmüþlerdir. Aþaðýlayýcý muamelelere maruz kalan soydaþlarýmýz, terör ve baþýbozuk çetelerinin insafýna terk edilmiþ vaziyette, katledilme korkusuyla yaþamaktadýrlar. Hayatlarý tehdit altýndaki soydaþlarýmýzýn acý feryadý, maalesef yeterince iþitilmemekte, devranýn karmaþasýnda kaybolup gitmektedir. Türk dünyasýnda olduðu gibi, Ýslam dünyasýnda da evrensel insan haklarý kaideleri hiçe sayýlmakta, mazlum milletler her devrin ezileni olarak tarih sahnesinde gün doldurmaktadýr. Bugün Filistin, Arakan darda, Afrika yüzyýllardýr olduðu gibi açlýðýn ve ölümün pençesindedir. Batýlý milletler, temiz çevre hakký, siyasal temsil gibi üçüncü nesil olarak tasnif edilen haklarýn mücadelesini verirken; mazlum milletler yaþama haklarýný dahi dünya düzeni nezdinde tescil ettirememiþtir. Ýnsan haklarý, günümüzde tüm insanlýðýn evrensel bir deðerler sistemi olarak kabul edilmektedir. Ancak bir takým çevreler, insan haklarý savunuculuðu kisvesi altýnda, Türk milletini hedef gözeten faaliyetlerini sürdürmekte, milli birliðimizi bozmaya, kardeþliðimizi yýkmaya çalýþmaktadýrlar. Oysa insan haklarý, sadece belirli bazý çevrelerin, siyasal hedeflerine ulaþmak için kullandýklarý bir silah olarak kabul edilmemelidir. Tarihin her devresinde hür yaþama iradesini ortaya koymuþ bir milletin fertleri; Hoca Ahmet Yesevi, Hacý Bektaþ Veli, Mevlana, Yunus Emre gibi evrensel bir insan sevgisini benimseyen ve bugünkü anlamýyla bilinmediði dönemlerde dahi insan haklarý kavramýnýn özde ve öncü savunucularý olan þahsiyetlerin evlatlarý; tabutluklarda kalmýþ, týrnaklarý çekilmiþ, 12 Eylül zindanlarýnda iþkenceler görmüþ, idam sehpalarýna sürülmüþ bir davanýn neferleri olarak, dünya Türklüðünün ve diðer mazlumlarýn haklarýný savunmaya devam edeceðiz. Bu vesileyle tüm vicdan sahiplerini, zulme karþý saf tutmaya ve mazlumun yanýnda yer almaya davet ediyoruz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) (Ç.HAK:3392) PERÞEMBE 11 ARALIK Vali Ahmet Karageniþ bir alana kurulan Sýklýk Tabiat Parký'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sýklýk Tabiat Parký ný inceledi ali Ahmet Kara, Botanik VPark ve Fauna Tanýtým Alaný dâhil olmak üzere geniþ bir alana kurulan Sýklýk Tabiat Parký'ný ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kara ya inceleme ziyaretinde Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ile Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel de eþlik etti. Vali Kara, Orman ve Su Ülkücü hareket özgürlüklere duyarlý Ýþleri Bakanlýðý'nýn Her Ýle Bir Tabiat Parký Projesi kapsamýnda Çorum Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü'ne ait Botanik Park ve Fauna Tanýtým Alaný dâhil Ýl Özel Ýdaresi'nin de katkýlarýyla kurulan Çorum Sýklýk Tabiat Parký'nda yapýlan ve yapýlmasý planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürlüðü Çorum Þube Müdürü Mahmut Temel, Çorum halkýnýn rahat ve temiz bir nefes almasýný saðlayan Sýklýk Tabiat Bekir Özsaçmacý lkü Ocaklarý Ülkü Evleri Mütevelli ÜHeyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, haklýnýn hakim olduðu bir gelecek temennisinde bulundu. Özsaçmacý, açýklamasýnda þöyle dedi: "10 Aralýk, Birleþmiþ Milletler tarafýndan Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilmesi nedeniyle Ýnsan Haklarý Günü olarak kutlanmaktadýr. Ýnsan haklarýna saygý göstermek, insaný insan gibi yaþatmak arzusu en temel haktýr. Ülkemizde ve dünyada bu hakkýn ihlal edilmemesi, belirli bir coðrafya, etnik köken, inanç ve sýnýf farký gözetmeksizin insan hak ve hukukunu tüm insanlarýmýz için ilerletme yönünde çaba gösterilmesi zaruridir. Daðlýk Karabað'daki Ermeni iþgalinin devam etmesine uluslar arasý vicdanýn hala sessiz kalmasý, Doðu Türkistan'daki kardeþlerimizin çektiði zorluklar, Gazze'de çocuklarýn tepesinde patlayan bombalar, Irak, Suriye, Ahýska, Kerkük, Tebriz, Kazan, Batý Trakya ve daha nice Türk yurdunda devam eden baskýlar, komþularýmýzda yaþanan insanlýk dramlarý ve Afrika kýtasýndaki açlýk ise ne yazýk ki, bu belgenin insanlýða sunduðu ilkelerin çok uzaðýnda bir dünyayý bizlere göstermektedir. Ýnsan haklarý açýsýndan bakýldýðýnda, Türkiye'deki durum da parlak deðildir. Ülkemizde hala sömürülen, yeterli bakým ve dikkat saðlanamayan çocuklar, þiddet gören kadýnlar, baský gören memurlar sorunu hala çözülememiþtir. Herkesin dinlenme endiþesiyle yaþadýðý, ifade özgürlüðünün sýfýrýn da altýna indirildiði bir ülke birçoðumuzda endiþe uyandýrmaktadýr. Herkese ait haklarýn yerini belli kesimlerin çýkarýnýn almasý sorunun kaynaðýný teþkil etmektedir. Ülkücü hareket, vatanýmýzý ne insan haklarý diyerek insan canýna kýyanlara ne insan haklarý kisvesi altýnda insanlarýmýzýn özgürlüðünü kýsýtlayanlara teslim etmeyecektir. Yaþadýklarýmýz defalarca ispat etmiþtir ki, Hak yolunda yürüyen Ülkücü camia için kul hakký da insan haklarý da en mukaddes deðerlerin baþýndadýr. 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü Türkiye'deki vatandaþlarýmýz Ýnsan Kaynaklarý Departmanýmýzda Yönetici olarak çalýþtýrmak üzere; * yaþlarý arasýnda, * Erkek adaylarýn askerliðini yapmýþ, * Üniversite mezunu (Tercihen Ýnsan Kaynaklarý, Sosyoloji, Psikoloji Bölümü), * Gruba alýnacak personelin ön eleme ve ön mülakatýný yapabilecek, * Personel için eðitim ve geliþtirme programlarýný uygulayabilecek, * Ýþe giriþ ve çýkýþlarý yapabilecek, * Puantaj ve bordro iþlemleri ile SGK iþlemlerini yapabilecek, * Çalýþanlarýn emeklilik, prim avans, ikramiye, kýdem ihbar tazminatý gibi iþlemleri yapabilecek, * Ýþ kanunu ve SGK mevzuatýnýn temel ilkelerine vakýf, * Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý ve iletiþim becerisi yüksek, * Proaktif ve sorumluluk bilinci yüksek, * MS Office uygulamalarýna hâkim, * Ýyi derecede Ýngilizce bilen, * Bu alanda en az 5 yýl tecrübe, Yukarýda belirtilen özellikteki þahýslarýn adresinden insan kaynaklarý bölümüne veya þahsen baþvurusu gerekmektedir. Tel: Adres: Eðridere Çarþýsý No:17 Çorum Parký'nda geniþletme çalýþmalarýna baþladýklarýný belirtti ve bu çalýþmalarýn öncesinde yeni yol açmak için Ýl Özel Ýdaresi'nden verilen ekipmanlarý kullandýklarýný kaydetti. Þube Müdürü Mahmut Temel, kendilerine verilen destekten dolayý Vali Ahmet Kara'ya, Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan'a teþekkür etti. (Haber Merkezi)

6 6 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Polisten kaçakcýlara darbe Ç orum polisi, yýl içinde yaptýðý baþarýlý operasyonlarla yasa dýþý örgütlerin önemli gelir kaynaklarýndan biri olan kaçakçýlýða darbe vurmaya devam ediyor. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM) ekiplerinin yürüttüðü organizeli çalýþmalar sonunda piyasa deðeri 4 milyon 500 bin TL'yi bulan binlerce paket kaçak sigara, deðiþik türlerde uyuþturucu madde ele geçirildi. Yasa dýþý yollarla ülkeye sokulan uyuþturucu maddeler ve kaçak eþyalar, baþta Ýstanbul olmak üzere batý illeri ve Avrupa ülkelerine sevk ediliyor. KOM Þube Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan özel ekipler, edinilen bilgiler doðrultusunda risk analizi yaparak operasyonlar düzenliyor. Ýhlas Haber Ajansý nýn derlediði bilgilere göre, il genelinde uyuþturucu madde satýþý ticareti yapanlara yönelik 100 operasyon gerçekleþtiren polis, 25 kilo esrar, 600 sentetik ecza maddesi, bin kök kenevir bitkisi ele geçirirken, 280 þahýs hakkýnda 'Uyuþturucu madde ticareti yapmak, bulundurmak ve nakletmek, izinsiz hint keneviri yetiþtirmek' suçlarýndan yasal iþlem yapýldý. Haklarýnda iþlem yapýlan þahýslardan 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dýþý örgütlerin en büyük finansal kaynaklarýnýn baþýnda gelen kaçakçýlýk faaliyetlerine yönelik yüz üzerinde baþarýlý operasyona imza atan Çorum polisi, operasyonlar kapsamýnda 850 bin paket kaçak sigara, bin litre kaçak akaryakýt, 50 sahte belge, 40 adet sahte para, 2 bin 500 cep telefonu ile 16 bin adet gümrük kaçaðý elektronik eþya ve emtia, 400 bin makaron, 500 tarihi eser, 20 tabanca ele geçirdi. Kaçakçýlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 90 þahýs hakkýnda yasal iþlem yapýldý. KOM ekiplerinin özverili çalýþmalarýnýn Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri kaçakçýlýða geçit vermiyor. Yasa dýþý yollarla ülkeye sokulan uyuþturucu maddeler ve kaçak eþyalar ele geçirildi. Özel ekipler, edinilen bilgiler doðrultusunda risk analizi yaparak operasyonlar düzenliyor. yaný sýra, birimde görevli Poyraz adlý narkotik köpeði de suçlularýn korkulu rüyasý oldu. Bir taraftan eðitim alan diðer taraftan operasyonlara katýlan Poyraz, suçlulara göz açtýrmýyor. Bugüne kadar katýldýðý operasyonlarda büyük baþarýlara imza atan Poyraza birimdeki tüm polisler göz bebeði gibi bakýyor. Özel bir barýnaðý bulunan narkotik köpeði, ayrýca günün belirli saatlerinde þehrin farklý bölgelerinde eðitimden geçiyor. Sürekli antrenman yaptýrýlan Poyraz, her an göreve hazýr bekletiliyor. Poyraz ýn yiyecek ihtiyacýna özel bir önem veriliyor. SADECE TRAFÝK DEÐÝL HUZUR OPERASYONLARI DA TAKDÝR TOPLUYOR Ýl Emniyet Müdürü Erkan Tarancý nýn göreve baþlamasýnýn ardýndan Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerince alýnan güvenlik tedbirleri de meyvelerini vermeye baþladý. Emniyet teþkilatýnýn sadece trafik deðil, kentte huzur ve asayiþin saðlanmasý noktasýnda yapýlan huzur operasyonlarý kamuoyunda takdir toplarken sýk sýk þikayetlere konu olan þehir magandalarýna yönelik de bu dönemde titiz bir çalýþma yürütüldü. Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerinin özverili çalýþmalarý sonucu yapýlan operasyonlarda ve meydana gelen asayiþ olaylarýnda çok sayýda suç unsuru ele geçirildi. ÇOCUKLAR UNUTULMADI Çorum polisinin kentte huzur ve asayiþin saðlanmasýna yönelik çalýþmalarýnýn yaný sýra geleceðin teminatý olan çocuklara yönelikte örnek çalýþmalara imza atýldý. Emniyet müdürlüðü, Gelecek Çocuklarla Þekillenecek projesi anaokulundaki en küçük çocuktan, lisede eðitim gören çocuklara, zihinsel ve fiziksel engelli gençlerden suça sürüklenen ve suçtan zarar gören çocuk ve gençlere kadar toplumun dezavantajlý olarak tabir ettiði grup bireyleri ile bunlarýn aile ve eðitsel çevrelerine yönelik, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüterek, çocuk ve gençlere toplum içinde yalnýz olmadýklarýný hissettirdi. Sivil toplum kuruluþlarýyla el ele vererek düzenlediði baðlama kursu engelli öðrencilerin hayata tutunmasýný saðlayan Çorum polisi, Polis amcalarla engelleri aþýyorum projesi ile de engelli öðrencilerin bir engelli öðrencilerin polisle ve polislik mesleðiyle kuvvetli bir bað kurulmasýný saðladý.(ýha) Çorum'un Sungurlu ilçesinde ahþap bir evde yangýn çýktý. Ahþap evde yangýn paniði Uyuþturucu operasyonu Yangýn sonrasý ev kullanýlamaz hale geldi. orum'un Sungurlu ilçesinde Çahþap bir evde yangýn çýktý. Edinilen bilgiye göre, Ýsmetpaþa Mahallesi Savak Sokak ta bulunan Fatih Sertkaya ya ait ahþap evde iddiaya göre elektrik kontaðýndan yangýn çýktý. Çýkan yangýnda alevler kýsa sürede çatý katýný sararken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekipleri yangýna müdahale etti. Yaklaþýk 1 saatlik çalýþma sonucu yangýný kontrol altýna aldý. Herhangi bir can kaybýnýn olmadýðý yangýnda, ahþap ev kullanýlamaz hale gelirken, soðutma çalýþmalarý halen devam ediyor.(ýha) orum un Sungurlu ilçesinde dü- iki operasyonda, 20 fi- Çzenlenen þek bonzai, 65 adet extacy hap ve 10 gram esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kiþi gözaltýna alýndý. Edinilen bilgiye göre, Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne baðlý polis ekipleri ilçe merkezinde düzenledikleri iki operasyonda uyuþturucu madde sattýklarýný tespit ettikleri 7 kiþiyi yakaladý. Gözaltýna alýnan þahýslarýn ev ve iþyerlerinde yapýlan aramalarda, 20 fiþek bonzai, 65 adet extacy hap ve 10 gram esrar ele geçirildi. Polisteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edilen 7 kiþiden 1 i tutuklanarak cezaevine gönderildi.(ýha) Çorum Baro Baþkaný Altan Akpýnar ve Ýnsan Haklarý Komisyon Baþkaný Dinçer Solmaz, açýklama yaptý. Baro dan Ýnsan Haklarý Günü kutlamasý EROL TAÞKAN orum Baro Baþkaný ÇAltan Akpýnar ve Ýnsan Haklarý Komisyon Baþkaný Dinçer Solmaz, yaptýklarý açýklama ile Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle düzenledikleri basýn toplantýsýnda, insan hak ve özgürlüklerine vurgu yaptýlar. Tamer Demirbaþ, Mehmet Altunkeser ve Özer Akpýnar ýn da hazýr bulunduðu basýn toplantýsýnda., Baro Baþkaný Altan Akpýnar, her insanýn bir gün insan haklarý ihlalleri ile karþýlaþabileceðini ve insan onuruna yakýþýr bir dünyanýn ancak insan haklarýnýn tam korunmasý durumunda oluþabileceðini bilmesi gerektiðine iþaret etti. Akpýnar, Ýnsan hak ve özgürlüklerinin, hukukun, adaletin herkes için korunup hayata geçirildiði bir dünyada yaþamak umuduyla, insan haklarýnýn yýlmaz savunucularý avukatlar olarak Dünya Ýnsan Haklarý Günü nü kutluyoruz. dedi. Öte yandan Baro Ýnsan Haklarý Komisyon Baþkaný Dinçer Solmaz da günün önemine dair yaptýðý açýklamasýnda, özellikle eðitim haklarýna vurgu zyaparak, insan haklarýnýn çatýsý altýnda,. günlük yaþamý ilgilendiren her özgürlüðün ve hakkýn korunmasý gerektiðine iþaret etti. Otobüsten düþtü tobüsten düþen Oyaþlý kadýn yaralandý. Gülabibey Mahallesi Cengiz Topel Caddesi nde meydana gelen olayda Tuntuþ S. isimli kadýn belediye otobüsünden inmek isterken kapýlar kapanýnca yere düþtü. Yaralanan kadýn hastanede tedavi altýna alýndý. Otobüsün þoförü M.T. ise araç ici kameralardan kontrol edip kapýlarý kapattýðýný otobüs içinde çýðlýk sesi duyduðunda aynadan bakýnca yerde yatan kadýný gördüðünü söyledi. Ýfadesi alýnan þoför serbest býrakýldý. (Haber Merkezi) Ç Atatürk büstü ve kaidesini balyozla parçalayan Rüþtü A., Samsun Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edildi. Saldýrgan hastaneye sevk edildi orum'da geçen cuma günü adliye önündeki Atatürk büstü ve kaidesini balyozla parçalayan Rüþtü A., Samsun Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edildi. Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, geçen cuma günü, adliye önünde bulunan Atatürk büstünün þizofreni hastasý olduðu ileri sürülen Rüþtü A. tarafýndan parçalanmasý ile ilgili dün yazýlý bir açýklama yaptý. Yapýlan açýklamada Çorum Adliyesi giriþ kýsmýnda bulunan Atatürk büstünün ve kaide üzerindeki mermer yazýnýn balyozla kýrýldýðýný hatýrlatan Baþsavcý Yurdagül, "Adliye binasýnda görevli bulunan kolluk personeli tarafýndan yakalanan þüpheli hakkýnda Cumhuriyet Baþsavcýlýðýmýz soruþturma baþlatýlmýþtýr yýlýnda bir ilköðretim okulunda benzer nitelikte bir suç iþlediði iddia olunan þüphelinin, akýl hastasý olduðu ve cezai ehliyetinin bulunmadýðýnýn tespit edilmesi sebebiyle, belirtilen eyleminden dolayý hakkýnda þifa buluncaya kadar koruma ve tedavi amaçlý güvenlik tedbiri uygulandýðý, halen bu karar kapsamýnda kontrol muayenelerinin devam ettiði anlaþýlmýþtýr" dedi. Baþsavcý Yurdagül, adliye önündeki büste yapýlan saldýrýnýn ardýndan, Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn talebi üzerine, 3 hafta süre ile gözlem altýna alýnmasýna karar verilen þüphelinin, Samsun Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi'ne sevk edildiði açýklandý. Öte yandan kýrýlan Atatürk büstünün yerine yenisi konuldu.(dha)

7 Prof. Ýhsan Karaman rektör oldu GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER yýnlandý. Karaman, birçok ulusal kongre ve týbbi toplantýnýn düzenleme ve emþehrimiz Prof. Dr. Ýhsan Kara- Ýstanbul Medeniyet Üniver- bilimsel kurulunda, ayrýca 10 týbbi der- Hman sitesi Rektörlüðü ne atandý. ginin hakem veya editörler kurulunda yer aldý. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn açýk bulunan YÖK üyeliði ile 6 kurucularýndan olan Prof. Karaman, Türk Çocuk Ürolojisi Derneði'nin üniversitenin rektörlüðüne yapýlan atama duyuruldu. Buna göre hemþehrimiz Kurulu Üroloji Müfredat Komisyonu- T.C. Saðlýk Bakanlýðý Týpta Uzmanlýk Prof. Dr. Hayrettin Karaman ýn oðlu nun da üyeliðini yürütüyor. Prof. Dr. Muhammet Ýhsan Karaman, Ýstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüðü ne atandý. Prof. Dr. M. Ýhsan Karaman ýn 1962 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu da Ýstanbul Týp Fakültesi'nden mezun oldu. Prof. Dr. Ýhsan Karaman Halen, Dünya Ýslami Týp Birlikleri Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý olan Karaman, mesleki faaliyetleri yanýnda, küresel bir sosyal sorumluluk projesi olarak, "Yeryüzü Doktorlarý Türkiye" adlý uluslararasý bir týbbi ve insani yardým teþkilatýnýn kurucularýndan olup 10 yýl süreyle genel baþkanlýðýný yürüttü. Bu çerçevede gerek insani yardým gerekse týbbi görev ekibi gönüllüsü Ýstanbul Týp Fakültesi Üroloji Kliniði'nde ihtisas eðitimini tamamlayarak 1991 yýlýnda üroloji uzmaný oldu de bir yýl kadar Houston-ABD'de Baylor Col- olarak onlarca ülkede hizmet verdi. Prof. Karaman, 1 Nisan 2011 de Newyork da Birleþmiþ Milletler Genel lege of Medicine'de misafir ürolog olarak çalýþtýktan Kuruluna katýlarak 193 ülkenin temsilcisine, sürdürülebilir kalkýnmanýn inþasýnda sivil toplumun rolü ve öne- sonra, 1996 yýlýnda doçent, 2008 de ise üroloji profesörü ünvanýný aldý. mi konusunda hitap etti. Mayýs 2011 de Ýstanbul da yapýlan 2001 yýlýnda Haydarpaþa Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji Kliniði Þefi olan Prof.Dr. Karaman, BM 4. En Az Geliþmiþ Ülkeler Konferansý Sivil Toplum Forumunun Koordinatörlüðünü yürüttü yýlýnda Ýstanbul Medeniyet Üniversitesi Týp Öðrencilik yýllarýndan beri sivil toplum çalýþmalarýna katýlan Dr. Karaman, Hayat Saðlýk ve Sosyal Hiz- Fakültesi Öðretim Üyeliðine atandý. Yine ayný yýl, çocuk ürolojisi alanýnda yan dal uzmaný oldu. metler Vakfý Mütevelli Heyeti üyesi; Beþikçizade Týp ve Prostat kanserinde güncel bilgiler ve Brakiterapi isimli bir bilimsel kitap editörlüðü, katkýda bulunduðu 30 dan fazla kitap bölümü yazarlýðý, 300'den fazla ulusal ve uluslararasý alanda yayýmlanmýþ/sunulmuþ akademik çalýþmasý ve almýþ olduðu 500 ün üzerinde uluslararasý atýf yanýnda, 2012 yýlýnda yayýnlanan Cinsel Saðlýktan Ýnsani Bilimler Merkezi Yürütme Kurulu üyesi; Yeryüzü Doktorlarý Türkiye Denetim Kurulu Baþkaný ve Ýstanbul Araþtýrma ve Eðitim Vakfý Týp ve Ahlak Çalýþma Grubu Baþkanýdýr. Karaman, 31 Ekim 2012 tarihinde de Türkiye Yeþilay Cemiyeti Genel Baþkanlýðýna seçilmiþtir. Mutlu Aileye isimli popüler eðitim kitabý mev- Ýngilizce ve Arapça bilen Prof. Dr. Karaman, evli cut yýlýnda da Yeþilay Diyor ki! isimli kitabý ya- ve iki çocuk babasý. Ece, Anadolu Markalarý yarýþmasýnda Ýmalat kategorisinde birinciliðe layýk görüldü. ECE, imalatta birinci 68 Çerkezler in kendi topraklarýna gitme talebi yok MUSTAFA DEMÝRER Eski sendikacýlardan Mahmut Ýþgör, Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Aziz Özbek in açýklamalarýna tepki gösterdi. Özbek in, Anadolu Ajansý na yaptýðý deðerlendirmede, yaklaþýk 150 yýl önce yaþanan sürgünle anavatanlarýndan ayrýlmak zorunda býrakýlan Çerkezler in, dil ve kültürlerinin tamamen yok olmamasý amacýyla kendi topraklarýna dönebilmek için Türkiye ve Rusya'dan kolaylýk saðlamasýný istediðini hatýrlatan Ýþgör, Çerkezlerin kendi topraklarýna gitmek gibi bir talebi yok. Gitmek isteyene de zaten engel olan yok. Sayýn Özbek in görüþlerine katýlmýyoruz. Kendisi gitmek istiyorsa, gidebilir. dedi. yýl önce Çorum da küçük bir atölyede temelleri atýlan yapý sektörünün lider markasý ECE Banyo; Ekonomist ve Capital dergileri ile Türkiye Finans öncülüðünde gerçekleþtirilen Anadolu Markalarý yarýþmasýnda Ýmalat kategorisinde birinciliðe layýk görüldü. Ýmalat kategorisinde birinci Bu yýl sekizincisi düzenlenen Anadolu Markalarý Türkiye nin Yýldýzlarý yarýþmasýnda Çorum da yer alan 7 üretim tesisi ile büyük iþletmeler grubunda deðerlendirilen ECE, imalat kategorisinde birinci seçildi. Anadolu nun En Ýyisi: Çorum Anadolu dan çýkmýþ, marka olmuþ ya da marka olma yolunda hýzla ilerleyen baþarýlý firmalarýn birçok farklý kategoride deðerlendirilerek ödüllendirildiði yarýþmada, büyük ödüller 2 grupta verildi. Birinci grupta büyük þirketler Ticaret, Tarým ve Ýmalat kategorilerinde ödüllendirilirken, ikinci grupta ise; cirosu 10 milyon TL ye kadar olan küçük iþletmeler deðerlendirmeye alýndý. Anadolu dan 172 markanýn baþvurduðu yarýþmada, Çorum'daki üretim tesisleri ile imalat alanýnda ülkeye ve bulunduðu bölgeye sunduðu katma deðerle ECE, büyük þirketler arasýnda birinciliði elde etti. Çerkezlerin babalarýnýn, dedelerinin Balkanlar, Kafkasya ve Rus cephelerinde bu vatan topraklarý için savaþtýðýný hatýrlatan Ýþgör, Çerkezlerin kendi topraklarýna gitmek gibi bir talebi yok. Olsa da zaten engel olan yok. Özbek in görüþlerine katýlmýyoruz. Kendisi gitmek istiyorsa gidebilir. Türkiye de çerkezler genelkurmay baþkanlýðý, cumhurbaþkaný ve baþbakan oldu. Çerkezlere hiçbir kýsýt- Mahmut Ýþgör lama getirilmedi, ayrý muamele yapýlmadý. diye konuþtu. Fatoþ Karahasan ýn sunduðu ödül töreninde ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, ödülünü Capital Dergisi Haber Müdürü Þeyma Öncel Bayýksel den aldý. ECE markasýnýn Çorum dan çýkan bir Anadolu Markasý olarak dünyanýn 45'den fazla ülkesine ihracat gerçekleþtirdiðini anlatan Çenesiz, bu ödülle ECE Ailesi'nin baþarýsýnýn tescillendiðini ve bu ödülün benzer birçok Anadolu markasýna moral ve motivasyon olacaðýný ifade etti. Anadolu Markalarý Türkiye Ekonomisine Yön Veriyor Anadolu nun sahip olduðu kültür, tarým, turizm, ticaret ve sanayi gibi pek çok alanda büyük bir potansiyel taþýdýðýný belirten ECE Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, her geçen gün yenileri eklenen "Anadolu Markalarý" sayesinde gerek bölgesel eþitsizliklerin azaldýðýný gerekse ülkenin kalkýnma hýzýnýn arttýðýný ifade etti. Erdem Çenesiz, bu ödülü hammaddeden ve pazardan uzakta olmasýna karþýn Çorum'daki üretim tesislerinde büyük bir özveri, emek ve çalýþmalarýyla bu baþarýyý sürekli kýlan 900 ECE Holding çalýþanýný temsilen aldýðýný söyledi. (Haber Merkezi) PERÞEMBE 11 ARALIK Ýslâm'a göre insan haklarýný anlattý Prof. Dr. Hilmi Demir 'Ýslamiyet ve Ýnsan Haklarý' konulu konferans düzenlendi. HURÞÝT BOZKURT C umhuriyet Anadolu Lisesi'nde Program Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde gerçekleþtirildi. 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle 'Ýslamiyet ve Ýnsan Haklarý' konulu konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir'in konuþmacý olarak katýldýðý program bugün saat 13.30'da Cumhuriyet Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Konferansa Okul Müdürü Þule Toksoy, ;konferansta Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir konuþtu. bazý öðretmenler ile çok sayýda öðrenci katýldý. Ýnsan haklarýnýn þahsa ait olduðunu, kesinlikle bir baþkasýna devredilemediðini belirten Prof. Dr. Hilmi Demir, "Ýnsan yiyen, içen, dolaþan biyolojik bir varlýk deðil" dedi. Ýnsan kavramýnýn kökünde iki anlam olduðunu ifade eden Hilmi Demir, "Bu kavramlar unutmak ve ünsiyettir. Ýnsan unutur. Yaþadýðý þeyleri, Ýslam da insan haklarý kavramý anlatýldý. yaptýklarýný, geçmiþini, Ýnsan tek baþýna toplu olarak yaþamaya yaþamalarýdýr. Ýnsan tarihini insan her þeyi yaþayamaz." þeklinde meyilli olduðuna tek baþýna yaþayamaz. unutabilir. Ünsiyet ise, konuþtu. deðinen Demir, Toplu olarak yaþanan insan toplumsal bir Ýnsaný insan "Ýnsanlarýn en önemli yerlerde insan haklarý varlýktýr. Yanýna yapan en önemli özelliklerinden birisi baþlar." diye konuþtu. arkadaþ, dost ister. özelliklerden birinin toplu olarak Tüm muhtarlar ayný çatý altýnda dernekleþti EROL TAÞKAN saat 09,30 da Anitta Yýlmaz Kýlcý Muhtarý Mehmet Ç orumlu Otel de baþkanlýðýnda Bölükbaþ, Kale muhtarlar, düzenleyecekleri kuruluþu Mahallesi Muhtarý Çorum Muhtarlar basýn toplantýsý ile gerçekleþtrilen Ali Þahin, Derneði ismiyle yeni dernek çalýþmalarý dernek yönetiminde, Bahçelievler bir dernek kurdu. ve hedefleri Karakeçili Mahallesi Mahallesi Muhtarý Baþkanlýk görevini Muhtarý Mehmet Hasan Kýzýltepe ve hakkýnda Çöplü Mahallesi Aydýn, Gülabibey Baharaveler kamuoyunu Muhtarý Yýlmaz Mahallesi Muhtarý Mahallesi Muhtarý bilgilendireceklerini Kýlcý nýn yaptýðý Hikmet Durgun, Abdulkadir Erdoðan kaydetti. derneðe, Çorum Üçtutlar Mahallesi yer alýyor. merkez muhtarlarý, ilçe, belde ve köylerde görev yapan tüm muhtarlarýn üye olabileceði belirtildi. Gazetemizi ziyaret eden Çöplü Mahallesi Muhtarý Yýlmaz Kýlcý ve Karakeçili Mahallesi Muhtarý Mehmet Aydýn, tüm muhtarlar arasýnda birlik ve beraberliði saðlamak için dernek çalýþmasý gerçekleþtirdiklerini anlatarak, bugün Çorumlu muhtarlar, Çorum Muhtarlar Derneði ismiyle yeni bir dernek kurdu.

8 8 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 B Çorum Müzesi ile ilgili bilgiler ve ricam! ir önceki yazýmda, Müze Müze Müze diye tempolu kalabalýk sesleri sayesinde, Çorum a müze kurulmasýnýn saðlandýðýný ve bu kapsamda, Antalya Müzesi nin temiyle olsa da yönetim mekan ihtiyacýný karþýlandý. tý yaptýrýldý. Bahçedeki eser teþhir portiklerinin etrafýný duvarla çevirterek gecekondu yön- projesinin küçülterek Çorum a uyarlandýðýný anlatmýþtým. 13 Ekim 1968 de hizmete açýlan 1986 yýlýnda Vehbi Dinçerler in bakanlýðý döneminde boþ duran bugünkü Müze binasý Milli Eðitim Bakanlýðý ndan Kültür Bakanlýðýna devir edildi. Ahmet Ertekin bu konu- ve aþaðýda fotoðrafý görülen Çorum Müze binasýnýn çatýsýz olmasýný nedeni Antalya da uygulanan projenin Çorum için uygulanmasý olduðunu belirtmek gerekir. da, böylesi bir bina devri milli eðitimde hiç yaþanmamýþ. demektedir. Ben bu konunun Bu Müze binasý Çorum Erkek Sanat Enstitüsü bahçesinde tahsis edilen 3000 m2 alan gerçekleþmesinde kendisini yakýnen tanýdýðým Bakan Vehbi Dinçerler in eþinin uzun yýllar Çorum Lisesi nde Ýngilizce öðretmenliði yapmýþ olmasýna ve Çorum a yakýnlýk duy- üzerinde inþa edilmiþti. Aþaðýda görülen krokide yýkýlan binanýn yeri belirtilmiþtir. Çorum sýnýrlarý içerisinde masýna baðlýyorum bulunan ve dünyanýn tanýdýðý Çorum Müzesi için bu tahsisisn yapýlmasý nedeniyle daha büyük bir binaya kavuþmanýn mutluluðu yaþanýrken yangýn sürprizi ile karþýlaþýldý. Onarým projesi ve restorasyonu Alacahöyük ve Boðazköy müzeleri ise 1975 yýlýnda Ankara daki Anadolu Medeniyetleri le yýllarca mazot emdirilmiþ ahþap döþemelerin tutuþmasý sonucu 1988 yýlýnda yandý. Fo- beklenirken bina büyük bir ihtimalle sigara içen öðrencilerin attýklarý izmaritler nedeniy- Müzesi ne baðlýydý. Çorum Müzesi lokal bir müze konumunda Samsunlu Prof. Dr. Ahmet toðrafda görüldüðü gibi sadece taþ duvarlar ayakta kaldý. idi. Bu arada Ankara Medeniyetleri Müzesine baðlý olan Gordi- yangýn geçirmiþ ve 2003 yýlýnda Yeni Çorum Müzesi olarak ziyarete açýlmýþtýr. Özet olarak 1986 yýlýnda Milli Eðitim Bakanlýðý nca devir alýnan bina 1988 yýlýnda on Müzesi'nin soyulmasýný fýrsat Müzeler; eski kültürlere, sanata, insan emeðine saygý ve vefanýn yansýtýldýðý kuruluþlar olduðuna bir defa daha dikkat çekerek. Eski yýkýlan müze arsasýnýn tekrar ek Müze binasý yapýlmak bilerek, ayný akibetin Alacahöyük ve Boðazköy müzeleri içinde oluþabileceði gerekçesiyle bu müzelerin, Ýller Ýdaresi Yasasý gereði Ýstanbul, 10 Aralýk 2014 üzere Kültür Bakanlýðýna devrini ilgililerden rica ediyorum. Çorum Müzesine baðlanmasý teklifinde bulunuldu ve Genel Müdür Hikmet Gürçay ikna edilerek Çorum Müzesine baðlanmalarý saðlandý. Kaynak: -Ahmet Ertekin, Sýhhat Mektebinden Müzeye, Çorum Müze Binasý nýn 100. Yýl Kutlama Etkinlikleri Ýle 5. Çorum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, Kasým 2014, Çorum Ahmet Ertekin in belirttiðine göre binasý Ýlin kültürel potansiyeline hiç yakýþmýyordu yýlýnda Cumhuriyet Müzeleri Müdürü Mustafa Süel in katkýlarýyla birçok eksik tamamlandý. Müze binasýna ça Müze Binasý yangýn sonrasý Eski Müze binasý 1967 Emekliye çifte zam müjdesi yolda 015 yýlýnda hem SSK ve Bað-Kur emeklileri 2hem de memur emeklileri çift zam alacak. Toplu sözleþme kapsamýnda bu yýl tek zam alan memur emeklilerinin maaþýnda, 2015'te 2 kez artýþ yapýlacak. Memur emeklileri, toplu sözleþmeye göre, Ocak'ta yüzde 3 zam alacak. Temmuz'da ise bir yüzde 3 artýþ daha yapýlacak, ayrýca 2015'in ilk yarýsýnda enflasyon yüzde 3'ü aþarsa, bunun da farký verilecek. FARKLI ARTIÞ 2015 yýlý programýnda memur emeklilerinin Temmuz zammýyla ilgili öngörü yer aldý. Buna göre; memur emekli aylýklarýnýn, oluþacaðý tahmin edilen yüzde 0.63'lük enflasyon farký nedeniyle Temmuz'da yüzde 3.63 artýrýlmasý planlanýyor. SSK ve Bað-Kur emeklileri de 2015'te çift zam alacak. Zam oranlarý, memur emeklilerinden farklý olacak. Maaþlarda Ocak ve Temmuz aylarýnda, bir önceki 6 aylýk dönemde gerçekleþen enflasyon kadar artýþ olacak. SSK ve Bað-Kur emekli aylýklarýnýn önceki 6 aylýk enflasyon tahminine göre Ocak ve Temmuz'da sýrasýyla yüzde 3.45 ve yüzde 3.63 artýrýlmasý öngörülüyor. Kesin zam oranlarý ise Ocak ve Temmuz'da açýklanacak 6 aylýk enflasyon verileriyle belli olacak. (Takvim) Bakan Yýlmaz dan saðlam çýkýþ nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Ekendisi hakkýnda verilen gensoru önergesiyle ilgili açýklama yaptý. HDP nin Soma ve Ermenek baþta olmak üzere madenlerde meydana gelen kazalarda sorumluluðu olduðu gerekçesi ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz hakkýnda verdiði gensoru önergelerinin gündeme alýnýp alýnmamasý görüþmelerinde, önergelerin gündeme alýnmasý kabul edilmedi. ''BU DOÐRU BÝR YAKLAÞIM DEÐÝL'' Kendisi hakkýnda verilen gensoru önergesi üzerinde konuþmak üzere kürsüye çýkan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, ''Biz kömürü daha fazla üretmemiz lazým. Kömürün daha fazla üretilmesini bir Saðlýða zararlý 60 bin ürün toplatýldý urettin Canikli, piyasadaki 800 Nbin ürünün denetlendiðini belirterek, saðlýða zararlý 60 bin uygunsuz ürünün toplatýldýðýný bildirdi. Gümrük ve Ticaret Bakaný Nurettin Canikli, yaptýðý açýklamada, tehlikeli kimyasal içeren ayakkabýlara iliþkin tahlillerde, 15 numuneden 12'sinin uygunsuz çýktýðýný ve bu ürünlerin tamamýnýn Çin malý olduðunu hatýrlattý. Ancak numuneleri alan firma yetkililerinin söz konusu ayakkabýlarýn "yerli malý" olduðu yönünde bir açýklama yaptýðýný kaydeden Canikli, "Bu bilgilendirme kesinlikle doðru deðil" dedi. Söz konusu numuneler alýnýrken suç gibi göstermek doðru bir yaklaþým deðil'' dedi. ''BUNLARIN HESABINI TEK TEK VERECEÐÝZ'' ''Maden kazalarý bir doðal afet deðildir'' ifadelerini kullanan Bakan Yýldýz, herhangi bir korumacýlýk ve kollamacýlýk yapýlamayacaðýný kaydederek, ''Bugün adalet karþýsýnda kendisini koruyabilen, þu veya bu gerekçe ile koruyabilen yapýda insanlar oluþmuþ olabilir. Sizin ve bizim inandýðýmýz, hep beraber düþündüðümüz, ahirette bunlarýn hesabýný tek tek vereceðiz. Ýnsanlarýn tek baþýna kanunlarýn karþýsýnda kendisini temize çýkartmasý yetmez. Ben ham kanunlar karþýsýnda hem de uhrevi kurallar karþýsýnda kendimizi baðlayýcý hissediyorum'' diye konuþtu.(haber7) görevlilerin bir tutanak düzenlediðini ve malýn menþeinden tüm teknik özelliklerine kadar bütün bilgilerin bu tutanakta kayýt altýna alýndýðýný anlatan Canikli, "O numune alýnýrken arkadaþlarýmýz düzenledikleri tutanakta malýn ithal olduðunu ve Çin menþeli olduðunu belirtiliyorlar. O tutanakta firma sahibinin de orijinal imzasý var. Dolayýsýyla bu numunelerin tamamýnýn Çin malý olduðu, yerli malý olmadýðý çok açýk bir þekilde görülüyor. Dolayýsýyla bu þekildeki bir yanýltma doðru bir bilgilendirme deðil. Neden kamuoyuna böylesi gerçek dýþý bir bilgilendirme yapýldý bilemiyorum. Doðru olmadýðý kesin" diye konuþtu.(aa) Türkiye den AB ye soðuk duþ ürkiye nin çok boyutlu anlaþma- imza attýðý Rusya ile yakýn- Tlara laþmasý, Avrupa Birliði (AB) ülkelerinde rahatsýzlýða neden oldu. Ankara ya 'apar topar' bir ziyaret gerçekleþtiren AB heyeti, Rusya ya uyguladýklarý yaptýrýmlara Türkiye nin de uymasýný istedi. AB Dýþ Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Komþuluk Politikasý ve Geniþleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn ve Ýnsani Yardým ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Christos Stylianides, Ukrayna krizinden ötürü AB ülkelerinin Rusya ya yönelik baþlattýðý yaptýrýmlarý hatýrlattý; ''Türkiye de bizimle birlikte hareket etmeli'' mesajý verdi. ONLARA KARÞI BÝZÝM- LE HAREKET EDÝN' AB ile Rusya arasýndaki ekonomik yaptýrýmda, Rus enerji devlerine tüm kapýlar kapanmýþtý. Bunun üzerine geçtiðimiz günlerde Cumhurbaþkaný Erdoðan ýn davetlisi olarak Türkiye ye gelen Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, ''stratejik ortaklýk'' olarak nitelendirilecek anlaþmalara imza koymuþtu. Putin ayrýca, AB ülkelerini besleyecek Güney Akým Projesi nin Bulgaristan ayaðýný ise çeþitli sýkýntýlar nedeniyle iptal ettiðini açýklamýþ, hattýn, Türkiye-Yunanistan sýnýrýndan geçecek þekilde yeniden dizayn edileceðini açýklamýþtý. Tüm bu geliþmeler, enerjide 2,5 milyar dolarlýk kayba uðrayan AB ülkelerinde þok etkisi oluþturdu. Bu þokun etkisiyle soluðu Ankara da alan AB heyeti, önceki gün Baþbakanlýk Resmi Konutu nda basýna kapalý gerçekleþen kabulde ''Rusya ya karþý bizimle hareket edin'' çaðrýsýnda bulundu. '50 YILIN ARDINDAN KÝMSE FEDAKARLIK BEKLE- MESÝN' Dýþiþleri Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu ile AB Bakaný ve Baþmüzakereci Volkan Bozkýr ýn da hazýr bulunduðu temasa iliþkin bilgi veren kaynaklar, 1 Kasým da Catherine Ashton dan görevi devralan Federica Mogherini nin, Rusya ya yönelik Türkiye ye ''birlikte hareket'' çaðrýsýnda bulunduðunu belirtti. Ankara nýn Rusya konusunda AB nin yanýnda yeralmasýnýn beklenmediðini dile getiren kaynaklar, Türkiye nin Rusya ile iliþkileri daha geliþtirmek istediðini vurgulayarak, ''50 yýldýr Türkiye yi oyalayan AB için Rusya ile iliþkilerde kendi çýkarlarýndan fedakarlýk yapmasýný kimse beklemesin'' deðerlendirmesi yapýyor.(yeni Þafak)

9 PERÞEMBE 11 ARALIK HIDIRLIK Ölümle yaþamýn buluþtuðu tepe H ýdýrlýk Camii ve Türbesi. Türbe kapýsýndan girdiðinizde asýrlýk çýnarlarýn yaydýðý gölgeler altýnda manevi bir hava kaplýyor içinizi. Yüzyýllara meydan okumuþ bu taþ türbe, geçmiþ ile gelecek nesiller arasýnda köprü kurmaya devam ediyor. Türklüðe ölümsüz eserler býrakan Selçuklularýn taþtan yaptýðý sanat þaheseri. Selçuklular taþ mimariyi tarihin önemli Türk-Ýslam þehirlerinden Özbekistan mimarisini ustalarý vasýtasýyla Anadolu'ya taþýmýþlar. Anadolu'nun birçok þehrinde bu büyük sanatkarlarýn yaptýklarý bunun gibi Selçuklu kültür eserleri bugün dimdik ayakta. Anadolu'nun þehir merkezlerinde Türklüðe birlik ruhu veren taþ camiler, Ulu Camii gibi Selçuklunun ölümsüz eserleri. Taþ yapýlar sýcak ülkemizde yaz aylarýnda içerisini ve çevresine serin bir hava veriyor ayrýca ibadetlere ayrý bir derin mana veriyor. Bu yapýlar, taþlara sinen serin uhrevi hava ile bir araya gelen Anadolu insanlarýný ruh ayný alemine yaklaþtýrýp, gönül birliðinde buluþturuyor. Atalarýmýz insanlarý sadece þekil deðil, ruhen de bir araya getirip onlarýn arasýnda gönül birliði saðlamýþlar. Bu eserler Türk insanýný birleþtirmek için yapýlmýþ. Orta Asya'dan Avrupa'ya uzanan yani dünyanýn yarýsýný yurt edinen büyük ecdadýmýzýn ruh ve manayý bu yapýlarda yakalamasý, bunlarý yüzyýllar sonraki nesillere aktarmalarý onlarýn ancak sanatlarýnýn büyüklüðüyle anlatýlabilir. Ýyi sanatkar el becerisine, aklýný buna bir de ruhunu da katandýr. Hýdýrlýk çevresindeki bu manevi havayý iyi bilen ve buna uygun modern lavabo ve merdivenlerle çaðýn þartlarýna göre yenileyen Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü'yü de ayrýca gönülden teþekkür etmek lazým. Süheyb Ýbn Sinan Rumi Arif EGEMEN Edebiyat Öðretmeni yani Ebu Yahya böyle taþ mimaride yatýyor. Bu mücahit, Peygamberimizin hizmetin bulunmuþ, savaþlara katýlmýþ, dört halife devrini yaþamýþ, Muaviye döneminde Ýstanbul'u fethetmek için Ýstanbul'a giderken 70 yaþýnda vefat etmiþ büyük bir Ýslam büyüðü. Kerep Gazi Türbesi. Cami içindeki türbeye defnedilmiþtir. Türbenin bulunduðu yeþil Hýdýrlýk Parký'ndan ilerleyip tepecik üzerindeki yeþil camiye doðru çýkýnca düz ova içindeki Çorum þehrine adeta bir tepeden bakýyorsunuz. Cami olarak yapýlan taþ türbenin kapýlarý þehre doðru dönük. Þehir merkezine yüzümüzü dönüp bakýnca, yeþil çam ve çýnar aðaçlarý arasýndan görünen, yeni yapýlan Akþemsettin Camii dört büyük minaresi ve büyük ihtiþamýyla Çorum þehrine ayrý bir güzellik katýyor. Türbenin giriþine ve þehir tarafýna içinde çeþitli meyvelerin, aðaçlarýn da bulunduðu Hýdýrlýk Parký yapýlmýþ. Türbenin arka tarafýnda, yan taraflarýnda mezarlýk var. Önünde camii ile ayný yaþta yapýlmýþ bir þadýrvan var. Anýt mezar yaptýran Çorum sakinlerinin yanýnda küçük taþlarla mezarlarý çevrilmiþ insan mezarlarý arasýnda dolaþýp ölümün sessizliðini burada yaþýyorsunuz. Karþýdan Çorum þehrinin cývýl cývýl hayatýnýn sesi duyuluyor. Burada ahiret aleminin manevi havasý ile dýþarýdaki dünyevi havanýn sesleri bir tezat oluþturuyor. Ahiret alemine dalýp dünyadan soyutlanýyor insan. Ölümün yaþamla buluþtuðu tepe Hýdýrlýk Buradaki her mezar, bu iki dünyanýn buluþtuðu tepede sükûnetle yatýyor. Hemen her mezar taþ üzerinde baharda; mor, kýrmýzý, sarý, pembe açan, renk renk kokulu çiçekler Ýslam'ýn güler yüzünü temsil ediyor. Ölümün muhteþem yaþamla buluþtuðu tepe. Çorum'un manevi havasýný insan burada yakalýyor. Ruhlarýn göðe yükseldiði manevi tepe. Cennet ile Dünya arasýndaki buluþma noktasý. Bu Ýslam büyüklerinin ve Çorum sakinlerinin suskun birliktelikleri insan ruhuna derin bir manevi hava dolduruyor. Sonsuzluk hayatý kaplýyor insan benliðini. Burada türbenin her vakit bu havasýný teneffüs eden mutlu insanlarý var. Kültür eserleri ve din adamlarý yüzyýllar boyu Anadolu topraklarýna manevi bir hava vermiþ milletimizi ortak bir noktada birleþtirmiþtir. Bunlar millet olmamýzýn temel harcýdýrlar. Bu yapýyý bozmaya çalýþan dýþ güçlerin çabasý milleti yok etme, Türklüðü parçalama amacýndan baþka bir þey deðildir. Nesillerin dinden, tarihten ve kültürden soðutulmasý, din adamlarýný hor görülme politikasý savaþ meydanlarýnda yenilmeyen bu milleti içten çökertme planýdýr. Bugün Yunus Emre'nin insan sevgisini, Mevlana'nýn kardeþlik içinde bir araya topladýðý bu millet Selçuklularýn ve Mimar Sinanlarýn eserleriyle bir araya toplanmýþ yüzyýllar boyu ayný manada birleþerek güçlü olarak ayakta kalmýþtýr. Toplumun bugün iyi sanatkarlara, din adamlarýna, bu gibi kültür eserlerine daha çok ihtiyacý var. Ýyi ki bizleri ayný kültürde, ayný manevi havada, atalarýmýzla ayný manada buluþturan tarihi eserlerimiz var. BMM ye sunulan yeni iþ gü- yasa tasarýsýna göre Tvenliði kaskýný takmayan iþçi tazminatsýz iþten atýlabilecek. Baþbakan Ahmet Davutoðlu tarafýndan geçen ay ana hatlarý açýklanan iþ güvenliði yasa tasarýsý TBMM ye sunuldu. Bunu yapmayan iþçi yandý Tasarý ile kaskýný takmadýðý için yazýlý olarak uyarýlan iþçi, tazminatsýz iþten atýlabilecek. Tasarýyla getirilen düzenlemeler þöyle: TAZMÝNATSIZ ATILA- CAK: Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu nda yer alan yükümlülükleri yazýlý olarak hatýrlatýldýðý halde yerine getirmeyen iþçi, patronu tarafýndan tazminatsýz olarak iþten atýlabilecek. Bu yükümlülükler arasýnda, kiþisel koruyucu donanýmlarý doðru kullanmak ve korumak da bulunuyor. YASAK MADENCÝYE: Ölümlü iþ kazasý meydana gelen iþyerlerinde 2 yýl kamu ihalesi yasaðý maden iþyerleriyle sýnýrlandýrýldý. Ýhale yasaðý için iþverenin kusurlu olduðunun yargý kararýyla tespit edilmesi gerekecek. PRÝM TEÞVÝKÝ: Çok tehlikeli sýnýfta yer alan ve 10 dan fazla çalýþaný bulunan iþyerlerinde 3 yýl süreyle ölümlü veya sürekli sakatlýkla sonuçlanan kaza olmazsa iþsizlik sigortasý iþveren primi 3 yýl boyunca yüzde 2 yerine yüzde 1 olarak alýnacak. Ancak, ölümlü iþ kazasý olan iþyerlerinde ise bu oran yüzde 3 olarak uygulanacak. ERMENEK E 6 AY MAAÞ Ermenek te maden kazasýnýn yaþandýðý ocakta, kazanýn meydana geldiði gün sigortalý olanlar ile hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine 6 ay süreyle brüt asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlacak. (Habertürk) 141 ülkede iþkence yapýlýy- ünya Ýnsan Haklarý Günü. Uluslararasý Af Örgütü tüm dünya ülkelerini iþ- karþý kararlý tavýr almaya çaðýrdý.türkiye'deki geliþmeler hakkýn- Dkenceye da da açýklamada bulunuldu. 141 ülkede iþkence yapýldýðý belirtildi. Uluslararasý Af Örgütü (Amnesty International) iþkenceye göz yuman ülkelerin bunun sonuçlarýna katlanmasý gerektiðini hatýrlattý. Amnesty, 1984 yýlýnda dünyanýn çeþitli ülkeleri tarafýndan imzalanan BM Ýþkence Ýle Mücadele Anlaþmasý nýn aradan geçen 30 yýl boyunca sürekli ihlâl edildiðini de vurguladý. Uykusuz býrakma, kýrbaçlama, elektro þok, vücuda kaynar su dökme, dövme, tecavüz Tüm bu iþkence yöntemleri dünyanýn birçok ülkesinde hâlâ gündelik uygulamalardan sayýlýyor. BM Ýþkence Ýle Mücadele Anlaþmasý nýn imzalanmasýndan bu yana aradan 30 yýl geçmesine raðmen birçok ülkedede hâlâ iþkence uygulanýyor. HER KITADA ÝÞKENCE VAR Uluslararasý Af Örgütü'nün verilerine göre geçen beþ yýl içerisinde toplam 141 ülkede iþkence ve kötü muamele vakasý belgelenmiþ durumda. Örgütün uluslararasý hukuk uzmaný Maria Scharlau dün Berlin de yaptýðý açýklamada, devletler hukukunun iþkenceyi yasaklama zorunluluðu bulunmasýna raðmen, dünya üzerindeki her kýtada iþkence uygulamalarýnýn gündelik olaylardan sayýlmasýný eleþtiriyor. Scharlau þunlarý da sözlerine ekliyor: Tanýklarla, avukatlarla birebir görüþüyoruz. Söz konusu ülkelerde görev yapan insan haklarý örgütleri ile sýk sýk konuþuyoruz. Yüksek standartlar kullanýyoruz, yani bir olaya iliþkin olarak baðýmsýz üç kaynaktan görüþ alýyoruz. Ondan dolayý da 141 ülkeden söz ederken asgarî olarak 141 ülkeyi kastediyoruz.

10 10 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Türkiye, Ortadoðu da kilit ülke Zekeriya Iþýk RECEP MEBET Panelistler, Türkiye nin Ortadoðu yaþanan problemlerin çözümünde kilit ülke olduðunu vurguladý. Düzenlenen panele üniversite öðrencileri de büyük ilgi gösterdi. Ortadoðu da Deðiþen Dengeler ve Türkiye adlý panel dün gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda düzenlenen panelde Dýþiþleri Bakanlýðý Ortadoðu da Deðiþen Dengeler ve Türkiye adlý panel dün gerçekleþti. Diplomasi Akademisi bu çevrelere baðnazlýk bunun neresinde? Baþkaný Mesut Özcan, SETA Dýþ Politika Direktörü Ufuk Ulutaþ ve SETA Araþtýrmacýlarýndan Can Acun konuþmacý olarak yer aldý. Hulasa insanlýðýmýzý sorgular bir hale geldiðimiz þu sürçte ben baþta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve milletine, ona bu vicdani Hitit Üniversitesi, Hitit Akademi Derneði, Siyaset, Ekonomi ve istikameti veren hükümetine, AFAD'a, bütün yardým kuruluþlarý Toplum Araþtýrmalarý Vakfý (SETA) iþbirliðinde organize edilen dernek ve vakýflara, Hitit Akademi Derneði'nin de bir parçasý olduðu panelde, Türkiye nin Ortadoðu yaþanan problemlerin çözümünde Milli Ýrade Platformu ile Ýnsani Deðerler Platformu ndaki dernek ve kilit ülke olduðu vurgulandý. vakýflarýmýza þükranlarýmý sunuyor sözlerimi içinde bulunduðumuz Ortadoðu meselesinin farklý açýlardan ele alýndýðý panele Hitit durumu oldukça güzel ifade eden bir dörtlükle tamamlýyorum: Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, Çorum Cihan bir dâr-ý mihnettir ehl-i iman eylemez ibret. Resulullah Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, bazý daire amirleri ve sivil buyurdu müminin zindaný anlaya külli dikkat. Hûda emval ve evlad toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayýda öðrenci fena fitnedir dedi. Anýn içün mümine zindan olub da kâfire cennet. katýldý. Bu tefekkür ýrmaðýndan, gönül dünyasýndan süzülerek Hýdýrlýk ÝNSANLIK VÝCDAN SINAVINI KAYBETTÝ Mezarlýðý'nda kalan cevheri Osmanlýca Türkçesi nden günümüz Panelin açýþ konuþmasýný yapan Hitit Akademi Derneði Türkçesi ne çeviren çok deðerli kardeþlerim Ýrfan Yiðit ve Ülkü Baþkaný Öðr. Gör. Zekeriya Iþýk, Ortadoðu da yaþanan geliþmelerin Ünlüsoy'a bu çalýþmayý Osmanlý Mezar Taþlarý adý altýnda Türkiye ve diðer dünya ülkeleri açýsýndan büyük önem taþýdýðýný kitaplaþtýrarak ölümsüzleþtiren Çorum Belediyemize þükranlarýmý vurguladý. sunuyorum. Ortadoðu konusunda insanlýk vicdan sýnavýný kaybetti diyen Açýþ konuþmasýnýn ardýndan sýrasýyla söz alan panelistler ise Zekeriya Iþýk, Suriye baþta olmak üzere bölge ülkelerinin içinde Ortadoðu da deðiþen dengeler ve Türkiye nin konumu hakkýnda bulunduðu drama dikkat çekti. açýklamalarda bulundular. Iþýk, Son dönemlerde Ortadoðu'da yaþanan geliþmeler ve Türkiye'nin bu süreçteki yeri ve konumuna dair bir çok kiþi o ya da bu þekilde bir þeyler söyledi. Ancak, konunun gerçek anlamda muhatabý olmaktan uzak olan bu çevreler insanlarýn kafalarýný karýþtýrmaktan, yanlýþ bir takým toplumsal algýlara sebep olmaktan öteye gidemedi dedi. Türkiye nin yaþanan süreçte 1,5 milyonu aþkýn mülteciye kapýlarýný açtýðýný ve yaptýðý insani yardýmlarla mazlumlarýn yanýnda olduðunu dile getiren Iþýk, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Özellikle son yýllarda bölgemizde, hemen hemen bütün dünyanýn insanlýk ve vicdan sýnavýný kaybettiði vahim bir süreç yaþanýyor. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Kurulu Temsilcisi Carol Batchelor, 2014 sonuna kadar Suriye ve IÞÝD hadiselerinden dolayý baþka ülkelere göç etmek zorunda kalan mültecilerin 4,1 milyonu aþacaðýný belirtti. Panelistler, Türkiye nin Ortadoðu daki siyasi ve kültürel baðlarýna dikkat çektiler. Batchelor, Türkiye hükümeti, Türk halký ve AFAD'a misafirperverliðinden ötürü minnettarlýðýný ifade ederken çok ciddi uluslararasý yardýmlara ihtiyaç duyulduðunu kaydetti. Ancak ne var ki ne Türkiye ne de diðer ülkelerdeki mülteci kamplarýna gereken ilgi ve alaka gösterilmezken milyonlarca mülteci çoðu kadýn ve çocuk sýðýndýklarý ülkelerle birlikte kaderlerine terk edildiler. BAZI ÇEVRELER GAFLET ve DALALET ÝÇÝNDE Uluslararasý camianýn vicdanlarýnýn körleþtiði kalplerinin taþlaþtýðý bu süreçten ülkemizdeki bazý çevreler de maalesef nasibini aldý. Zira söz konusu çevrelerin bir kýsmý etnik, bir kýsmý ise mezhebi duyarlýlýkla ancak yaný baþýmýzdaki felaketi fark edebildiler. Yine ayný çevreler, bugün 1.5 milyondan fazla Yapýlan konuþmalarda Türkiye nin mültecilere yardýmlarý da deðerlendirildi. mülteciye kapýlarýný açan Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini IÞÝD ile iliþkilendirmek amaçlý uluslararasý algý operasyonlarýnýn bir parçasý olarak gaflet ve dalalete düþtüler. Bugün yazýlý ve görsel basýnda IÞÝD üzerinden hareketle Türkiye'de Selefilik avýna çýkanlardan tutunda sokaklarý terörize edenlere kadar nerede ise Suriye ve Irak'ýn kaderini bu ülkeye de Panelde yapýlan konuþmalar, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. teþmil etmek isteyen bir zihniyet çýðýrtkanlýk yapýyor. Herkes þunu iyi bilmelidir ki, deðil Türkiye, Türk tarihinde dahi bu topraklarda hiçbir zaman Selefýlik olmadý. Dillerine pelesenk ettikleri krizler çaðýnýn Kadýzadelileri bile Ýmparatorluk aklý, kadim Türk devlet geleneðinin güçlü temellerini sarsamamýþ saðlam istikametini Ortadoðu nun tekrar huzur ve istikrara kavuþmasýnýn yolunun barýþtan geçtiði belirtildi. deðiþtirememiþtir. Öyle ise her yýlda bu ülkede ruh çaðýrýr gibi Selefilik arayanlarýn amacý nedir. Yazýklar olsun ki onlarýn asýl özlemi darbeler döneminin yasaklanmýþ din ve vicdan hürriyetidir. Oysaki bu ülke, bütün dünyaya inat Arabý, Türkmeni, Kürdü, Þiisi, Sünnisi, Nusayrisi, Ezidisi ile bütün mültecilere kapýlarýný açtý. Soruyorum size hal bu ise Selefilik bunun neresinde? Anadolu'su Trakyasý bütün halkýmýz kenetlenmiþ bu insanlara dil, din, mezhep ayrýmý yapmadan týrlar dolusu Panelistler, konuyla ilgili araþtýrmalarýndan örnekler de verdiler. Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Konferans Salonu nda düzenlenen panelde Ortadoðu daki geliþmeler ele alýndý. yardým ediyorlarsa sorarým

11 PERÞEMBE 11 ARALIK MÜSÝAD, Anaç ý kutladý Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ziyarette MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve MÜSÝAD üyeleri, geçtiðimiz günlerde yapýlan kongrede AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðýna seçi- len Av. Yaþar Anaç a yeni görevinde baþarý dilediler. Anaç ýn MÜSÝAD ýn kurucu üyeleri arasýnda yer aldýðýný dile getiren MÜSÝAD Baþkaný Bekiroðlu, sivil toplum kuruluþlarýnda görev yapan insanlarýn illerin yönetimlerinde de görev almasýný önemsediklerini belirtti. Bu durumun kendileri için deðerli olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Allah utandýrmasýn ve mahçup etmesin dedi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç ise, iþ dünyasýnýn problemlerinin çözümü noktasýnda siyaseten her türlü desteði vermeye hazýr olduðunu belirtti. Ýþ dünyasýnýn emrinde olduðunu kaydeden anaç, kapýlarýnýn esnaf ve sanayiciye her zaman açýk olduðunu belirtti. Anaç, MÜSÝAD taki çalýþma arkadaþlarýnýn ziyaretinden memnun olduðunu belirterek, iþadamlarýmüsýad Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Yaþar Anaç ý kutlayarak baþarýlar diledi. na teþekkür etti. (ÝHA) Çorum da halk pazarlarýnýn kalbi olan Çarþamba Pazarý, hareketli günlerinden birini yaþadý. PAZAR FÝLESÝ DENÝZ URAL Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Çorum Þubesi Yönetimi, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkanlýðý ný ziyaret etti. Eti de insan haklarý konferansý Çarþamba Pazarý nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý. Evinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinden itibaren Terminal yanýnda kurulan Çarþamba Pazarý nýn yolunu tuttu. Havanýn soðuk ve yaðýþlý olmasý nedeniyle satýþlarda zaman zaman durgunluk yaþandýðýný belirten esnaf, ilerleyen günlerde hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundular. Pazar esnafý, hareketliliðin daha da artmasý temennisinde bulundu. Vatandaþlar, evlerinin sebze ve meyve ihtiyacýný karþýlamak için alýþveriþ yaptý. Doç. Dr. Ahmet Özalp DENÝZ URAL Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsýyla, Eti Anadolu Lisesi nde konferans düzenlendi. Konferansta insan haklarý kavramý hakkýnda açýklamalar yapýldý. Öðrenciler, insan haklarý ve önemi konusunda bilgilendirildi. Dünya Ýnsan Haklarý Günü dolayýsýyla dün Eti Anadolu Lisesi tarafýndan konferans düzenlendi. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özalp in konuþmacý olarak yer aldýðý konferansa idareci ve öðretmenler ile çok sayýda öðrenci katýldý. Okul Salonu'nda gerçekleþen konferansýn açýþ konuþmasýný yapan Seyran Uzun, günün anlam ve öneminden bahsetti. Konuyla ilgili video gösterisinin ardýndan kürsüye gelen Doç. Dr. Ahmet Özalp, Ýnsan haklarý, kiþiyi kendi özüyle yaþatacak kurallardýr. Ýnsanýn insana hükmetmesi, onu ezmesi insan onuruna yakýþmayan ve kabul edilemeyecek bir davranýþtýr. Bu tür ayrýmlarýn yapýldýðý toplumlarda kavga, çatýþma, isyan eksik olmamýþtýr. Ýnsanlar arasýnda hak, eþitlik, adalet, özgürlük düþüncesi yaygýnlaþtýkça bu konuyla ilgili mücadeleler de artmýþtýr dedi. Özalp, konuþmasýnýn ardýndan öðrencilerin konuyla ilgili sorularýný da cevapladý. ÜRÜN Mandalina Portakal Elma Ayva Armut Muz Nar C. Hurmasý Kivi Nar Üzüm Patates Soðan Domates Dereotu Ispanak Kabak Bal Kabaðý Taze Fasulye Biber Dolma Biber Karný Bahar Brokoli Kýrmýzý Lahana Salatalýk Patlýcan Pýrasa Lahana Marul Turp Limon Maydanoz Havuç Sarýmsak Bal Kabaðý Kestane Kültür Mantarý Yumurta (Koli) FÝYATI (kg) : 0,50 Kr : 1 TL : 1 TL : 1 TL : 1 TL : 4 TL : 2 TL : 1,5 TL : 3 TL : 2 TL : 75 Kr : 1 TL : 0,50 Kr : 2 TL : 75 Kr : 1,5 TL : 2 TL : 1 TL : 2,5 TL : 1 TL : 2 TL : 2 TL : 3 TL : 1 TL : 2 TL : 1,5 TL : 2 TL : 2 TL : 1,5 TL : 1 TL : 1,5 TL : 50 Kr : 1,5 TL : 7 TL : 1 TL : 8 TL : 3 TL : 6 TL

12 12 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 B Bastýðý yerde ot bitmeyen insan: CAHÝL ir þeyi ilk kez görme hakkýn tektir, bir kez kayýtlarýna geçti mi, artýk geri dönüþü yoktur. Bu yüzden ilk bakýþa paha biçilemez. Bu yüzden ilk kez geldiðim Almanya'nýn bu eski baþkentinde ilk kez tecrübe edeceðim her an çok deðerli, zira yarýnlarda hiçbir þey ilk anki gibi olmayacak, duygu çöplüðü baktýðým her yeri gölgeleyecek. Doða ve çocuk sevgisi anneannemden, gezgin ruh anneannemin annesinden miras kalmýþ bana. Algýda seçiciyim, kuþ ve çocuk seslerini, rengârenk çiçekleri ve yeþilin binbir tonunu hiç affetmem, baktýðým her yerde seçerim. Baktýðým yerde bütün bunlardan en az birini görmem, içimdeki kelebekleri uçuþa geçirmeye yeter de artarken, birden fazlasýný görüyorsam eðer kelebekler çýlgýna döner, içimden taþar, uçar, coþar. Buraya geldiðimden beri tüm kelebeklerim çýlgýna dönmüþ durumda. Perdelerimi kapatmýyorum uyurken, ki sabah uyandýðýmda ilk gördüðüm bana gülümseyen aðacýmýn yapraklarý olsun. Aðaç dedimse, sanmayýn ki þehre uzak kýrlýk bir alandayým, bilakis þehir meydanýna on dakika yürüme mesafesindeyim. Aðaç dedimse, sanmayýn ki kolum kadar gövdesi olan yeni yetme vir fidan, bilakis dedem yaþýnda, yapraklarý göðe dokunan devasa, bilge aðaçlar. Arýzalý ayaklarýma raðmen geldiðimden beri hemen her gün yürüyüþe çýkýyorum, ki yeþilin binbir tonunda ruhum dinlensin. Yürüyüþ yaparken telefonuma deðil etrafýma bakýyorum, ki babasý koþarken yanýnda bisikletiyle veya önünde özel pusetinde veya koþuda babasýna eþlik eden sarý-mavi çocuklarý görebileyim. Yaþadýðýn yer önemlidir, zamanla etkileþirsin. Þehirleþme, ciddi bir iþtir; fark etmezsin, ruhuna sirayet eder. Seni sen yapan en önemli unsurlardan biridir. ''Türkiye'de þehir yok. Bizim bir ülkemiz var ama þehrimiz yok. Þehir dediðin þey þöyledir, kaldýrýmlar olur bir þehirde, bizde kaldýrýmlar yoktur. Bir þehirde eðer kaldýrým yoksa, o þehirde insanýn deðeri yoktur. Kaldýrýmýn olmamasý demek þu demektir; bizim ülkemizde en kýymetli insan, evliyasýndan sanatçýsýndan filozofuna kadar külüstür bir araba kadar bile deðerli deðildir. Parklarýmýz yok. Park dediðin þey þudur; 50 dönüm olur ve þehirde üç tane olur, bazýsý 75 dönüm bazýsý 100 dönüm olur. Park þu iþe yarar; çocuklarýn koþar. Þu anda biz koþamayarak büyümüþ çocuklarýn çýldýrdýðý bir ülkede yaþýyoruz.'' derken fikir sahibi ne demek istiyordu, þimdi çok daha iyi anlýyorum. Çorum'da geçen kendi çocukluðumu hatýrlýyorum, grilerle dolu. Bisikletime binecek yer bulamaz, okul bahçelerindeki küçücük alanlara týkýlýp kalýrdým. Toprak, aðaç, yaprak, çiçek; bunlar hep grilerin, egzoz dumanlarýnýn arasýnda renklerini kaybetmiþ, solmuþ, sönmüþ küçük ayrýntýlar... Ýster istemez kýyaslama yapýyor, imreniyorum. Bir profesyonel deðilim, bilmiyorum, ama belki de mesele çok sevdiðim dostumun söylediði gibidir: ''Onlar sýfýrdan o noktaya geliyorlar, biz orada geliþeni alýp monte etmeye çalýþýyoruz.'' Neden bizim þehir merkezlerimizde yaþlý, bilge aðaçlarýmýz yok? Neden her baktýðým yer yeni yetme fidanlarla dolu? Anadolu ot bitmez çorak bir yer miydi bizden önce? Hayýr, bizim bastýðýmýz yerde ot bitmiyor. Biz oturup kendi þehrimize, kendi dokumuza ve kültürümüze en uygun olaný araþtýrmak, bulmak, seçmek, icabýnda icat etmek yerine, uygarlýk, geliþmiþlik, þehirleþme adýna dokularý bizimle uyuþmayan bambaþka bir yerden bir parça alýp þehrin metobolizmasýnýn kabul etmesini bekliyoruz. Üstelik de bunu yaparken malesef çoðu zaman bin yýllýk tarihi, kültürel miraslarýmýzý harap ederek þehrin çoktan hazmettiði bir yapýyý ondan koparýp alýyoruz. Evet, ben bir profesyonel deðilim, bilmiyorum gerçek þehirlere sahip olabilmemiz için nereden ve nasýl baþlamalýyýz, ama bir yerden baþlamak için çok ciddi sebeplerimiz var, biliyorum. Merve AYVAZ Deðer artýþýnýn yüzde 40 ý kamuya konomi yönetimi, Emaliklerin talebi üzerine yapýlacak imar planý deðiþikliklerinde, emsal artýþý olan parsellerin, artan deðerinin yüzde 40 ýný, kamuya deðer artýþ payý olarak almayý planlýyor. Hedef, bir arsada mevcut imar durumunda; bazý giriþimlerle ya da el deðiþtirdikten sonra imar hakký yükseliþi olursa, ortaya çýkacak dah abüyük projenin (rantýn) kamu lehine vergilendirilmesi. Böylece kamuoyunda sýklýkla konuþulan aslýnda o arsanýn imarý þu kadardý, yolunu buldular ya da el deðiþtirdi imar da deðiþti þeklinde gündeme gelen kirli iliþkileri önlemek ve ortaya çýkan ek deðeri vergilendirmek. Örneðin mevcut imar hakkýna göre en fazla 5 kat bina yapýlabilecek bir arsa imar deðiþikliði talebiyle 7 kata çýkarýlýyorsa 2 ekstra katýn deðerinin yüzde 40 ý kamuya ödenecek. Ancak mevcut imar planýnda 5 kat olmasýna raðmen 3 katlý bir binanýz varsa ve yýkýp 5 katlýk bir bina yaparsanýz imar deðiþikliði olmadýðý için kamuya yüzde 40 pay vermeyeceksiniz. YETÝNMEYE N ÖDER Çevre ve Þehircilik Bakanlýð Yetkilileri konuyla ilgili þu bilgileri verdi: Bunun amacý imardaki haksýz kazancý, haksýz rekabeti, kirli iliþkileri engellemek. Ýlk imar planlamasý yapýldýðýnda imar parselinin yüzde 40 ý, düzenleme ortaklýk payý olarak kesiliyor, bu devlete veriliyor. Bu da yapýlan imar düzenlemesinin karþýlýðý gibi deðerlendiriliyor. Ama daha sonra imar artýþlarý söz konusu olduðunda herhangi bir vergi kesinti olmadýðýndan haksýz kazanç ve kirli iliþkiler ortaya çýkýyor. Bu durumun önüne geçmek için kamu yararý doðrultusunda imar artýþý olursa yüzde 40 kamuya aktarýlacak. Bu, gelir de olabilir, deðer de olabilir hisse de olabilir. Bunun vatandaþla ilgisi yok, yeni bir vergi deðil. Mevcut imar durumuyla yetinmeyerek daha fazla imar hakký talebi yapýlan yerlerde yüzde 40 ýn kamuya devridir. Böylelikle haksýz kazancýn da önüne geçilmiþ olacak. Kimse kendi cebinden para vermiyor. Arsa sahibi kendisine verilen hakkýn yüzde 40 ýný devlete veriyor. Özel mülkiyete konu olan bütün arsalarda bu geçerli olacak. (Hürriyet) DAVUTOÐLU AÇIKLAYACAK Geçtiðimiz günlerde imara yönelik düzenlemelere deðinen Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan ise "Ýmarla ilgili sorunlarý da içerek þekilde bir þeffaflýk paketi üzerinde çalýþýlýyor. Paketin detaylarýný Baþbakanýmýz Ahmet Davutoðlu en kýsa zamanda kamuoyuna açýklayacak" dedi.(haber7) Ýþsize günde 25 TL. F irmalar iþsize meslek öðretirse primleri devlet ödeyecek. Kursiyere de günde 25 lira harçlýk verilecek Hükümet, iþçi maliyetlerinden dert yanan, nitelikli eleman bulmakta zorlanan patronlara destek için önemli bir adým daha attý. Türkiye Ýþ Kurumu'nca baþlatýlan 'Ýþbaþý Eðitim Programý' ile iþverenin kalifiye eleman bulmasý saðlanacak. Kendi iþyerinde iþ öðreten, meslek kazandýran iþverenin sigorta giderini devlet karþýlayacak. ÝÞKUR, ayný zamanda çalýþtýrýlan sigortalýya günlük 25 lira ödeme yapacak, genel saðlýk sigortasý ile iþ kazasý ve meslek hastalýðý primlerini de karþýlayacak. 6 MÝLYON GENCE ÝÞ KAPISI Son 5 yýlda 6 milyon gence iþ kapýsý açan hükümet, 1 yýlda 1.2 milyon kiþiye ilave istihdam saðladý. Bu yýl için öngörülen 540 bin ilave istihdamýn da üzerine çýkýlmasý bekleniyor. ÝÞKUR'un baþlattýðý her yýl 400 bin iþsize yönelik aktif iþgücü programlarýnýn sayýsý artýrýlýrken, sürpriz adýmlar da Asabiyet erken yaþlandýrýyor zmanlar, stres ve sinirlilik halinin Uözellikle kaþ çatma çizgilerinin oluþumunu kolaylaþtýrdýðýný belirtti. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ayþegül Sivri, Asabiyet erken yaþlandýrýyor. Bu nedenle stresten uzak durulmasý gerekir dedi. Ýnsan cildinin diðer tüm organlar gibi kronolojik olarak yaþlandýðýný ifade eden Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Ayþegül Sivri, Cildi diðer organlardan ayýran özelliði dýþ etkenlere baðlý yani çevresel faktörler nedeniyle de yaþlanmasýdýr. Cilt serbest radikaller, güneþin zararlý ýþýnlarý, sigara, kirli hava, rüzgâr, mevsim geçiþleri, makyaj gibi dýþ faktörler cildin yaþlanmasýna neden olur ile ve Sosyal Politikalar Bakaný AAyþenur Ýslam, yaþlý bakýmýnda politika deðiþikliðine gidildiðini belirterek, "Artýk toplu yerlerde deðil, daha ufak yerlerde, þehirlerin içinde kurduðumuz yerlerde yaþlýlarýmýzýn bakýmlarýný yapacaðýz. Böylece yaþlýlarýmýzý hayatýn içinde tutmaya çalýþacaðýz dedi. "EVLERÝNDE AÐIRLAYACAÐIZ" Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ýslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün Meyra Palace Otel de düzenlediði Yaþlý Haklarý Konferansý na katýldý. Bakan Ýslam burada yaptýðý konuþmada, Geleneklerimize uygun bir yaþlýlýk atýlýyor. Ýþbaþý Eðitim Programý ile iþveren aradýðý elemaný maliyetsiz þekilde bulacak, sigortalý da vasýflý hale gelerek meslek öðrenmiþ olacak. Program, iþverene, kalifiye eleman bulmakta zorlandýðý meslekte vasýfsýz elemaný kendi iþyerinde yetiþtirmesi için destek saðlýyor. Programýn iþverene hiçbir maliyeti olmayacak, sigortalýnýn tüm giderlerini ÝÞKUR karþýlayacak. Uygulama hem iþverene hem de iþsiz gençlere fýrsat yaratacak. Patron maliyetsiz eleman bulurken, gençler de vasýflý hale gelerek meslek sahibi olacak. NASIL YARARLANILACAK? Ýþkur bu elemanlarýn sigortasýný, iþ kazasý ve meslek hastalýðý primlerini ödeyecek. Ayrýca elemanlara günlük 25 TLödeme yapacak. Programdan yararlanabilmek için bir iþyerinde en az 2 sigortalý çalýþanýn olmasý gerekiyor. Eðer 10'dan fazla çalýþan varsa her 10 kiþiye karþýlýk 1 kiþi için bu destekten yararlanýlacak. Yararlanacak gençlerin ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmasý, iþverenin birinci dereceden akrabasý ve öðrenci olmamasý ve 15 yaþýný tamamlamasý gerekiyor. Yaþlýlar için yeni sistem planlamasý yapýyoruz. Yaþlýlarýmýzý alýþkýn olduklarý yerden ayýrmadan, topluma katýlmalarýný mümkün kýlacak yerlerde bakýmlarýný yapmaya çalýþýyoruz. Bunun için bir takým tedbirler almamýz gerektiðini de biliyoruz. Yaþlýlarýmýzýn kendi evlerinde, ailelerinin yanýnda bakým ve ihtiyaçlarýný karþýlamaya çalýþýyoruz. Bunun yanýnda yaþlý bakým evlerinde de aðýrlýyoruz ifadelerini kullandý. Bu tarz konferanslarýn devam edeceðini kaydeden Ýslam, Hükümetimiz, yaþlý nüfusumuzu rahat ettirmeye ve onlarý üretken kýlmaya, genç nüfusumuzun da ülke ekonomisine katkýsýný saðlamaya çalýþýyor. Ülkemin bütün yaþlýlarýna saygýlarýmý sunuyorum diye konuþtu.(haber7) diye konuþtu. Doðal yaþlanma sürecine giren cildin çevresel faktörlerin etkisiyle kýrýþmaya ve elastikiyetini kaybetmeye baþladýðýný anlatan Dr. Ayþegül Sivri, Erken oluþan kýrýþýklýklar, özellikle dudak çevresi, göz kenarý ve alýn bölgelerinde oluþan mimik kýrýþýklýklarý ve ince çizgilerdir. Derin kýrýþýklýklar ise þöyle meydana gelir. Hormonal deðiþiklik ve hormonal aktivitelerin yavaþlamasýyla cilt yaþlanmasý hýzlanýr. Cildin elastikiyetini saðlayan kolajen ve yað doku zayýflar. Cildin nem tutma kapasitesi azalýr. Ciltte sýkýlýk kaybý, incelme ve kuruluk gözlenir. Cildin doðal antioksidan sistemi yetersiz kalmaya baþlar. Bu durumlarýn sonucunda ciltte derin kýrýþýklýklar oluþur. Derin kýrýþýklýklar iki türlüdür; dinamik (hareketli) ve statiktir (duraðan). Dinamik kýrýþýklýklar yüz kaslarýnýn hareketleriyle geliþirler. Bunlar, göz etrafýndaki kazayaðý çizgileri, alýndaki kaygý lo Tapu Hattý ile "online "Arandevu sistemini hizmete alan Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn uygulamasýna vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi Eylül ayýnýn 15'inden itibaren ALO 181 Çaðrý Merkezi yoluyla tapu ve kadastro konularýnda randevu iþlemleri artýk bir telefonla alýnabiliyor. ALO 181 Çaðrý Merkezi, 7/24 hizmet verme esasýna göre kuruldu. Bu hat sayesinde telefonla randevunun yaný sýra ayný zamanda bilgi, þikayet ve ihbarlar, hizmetin iyileþtirilmesi iþlemleri, tek bir merkezden etkin, hýzlý ve güvenli bir þekilde yürütülüyor. ALO 181'e tapu çizgileri ve kaþlarýn arasýndaki kaþ çatma çizgileridir. Statik kýrýþýklýklar ise, kas hareketleri ile deðiþim göstermezler. Stres ve sinirlilik hali özellikle kaþ çatma çizgilerinin oluþumunu kolaylaþtýrýr. Bu nedenle stresten uzak durulmasýnda fayda kesinlikle vardýr dedi. Tapuda randevu dönemi baþladý ve kadastro konusunda özellikle telefonla randevu alma konusunda gelen aramalar her geçen ay artarak devam ediyor. Geçtiðimiz ay merkez en fazla Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Antalya, Adana, Tekirdað, Kocaeli ve Mersin illerinden arandý. Vatandaþlarýn hattý ararken en fazla merak ettiði ve bilgi sorusu yönelttiði bazý sorular ise þöyle: "Veraset ve intikal iþlemlerini nasýl gerçekleþtirebiliriz? Konut alým ve satýmýnda harç ve vergi miktarlarý ne kadar? Kentsel dönüþüme katýlsak tapu harçlarýndan da muaf mýyýz? Oturduðumuz evin ada, parsel bilgilerini öðrenebilir miyiz? Kimler aile konutu þerhi verebilir?" (Haber7)

13 PERÞEMBE 11 ARALIK :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:18 SAFER: 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:28 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým: ARALIK Milli Güvenlik Kurulu'nun kuruluþu (1962) - Ruslarýn Çeçenistan'a saldýrmasý (1994) ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Ýslâmiyet, kâfirlerdeki silâhlarýn hepsini yapmakla ve bunlarý iyi kullanmak ile saðlam kalýr. Hadîs-i þerîf ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ EBRU GÜBEN M. SÝNAN MAH 5. CAD. NO:1/C - METROPOL YANI ZÜLAL ECZANESÝ ELÝF ÖZGE MAZ ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD. 21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI VEFAT EDENLER 1-Mescitli Köyü' nden gelme, Lütfi KAKÝS' in eþi, Rukiye, Fatih ve Ferhat KAKÝS' in annesi, Ýsa CELEB' in kayýnvalidesi, Sarmaþa Köyü' nden Ahmet SARI' nýn kýzý, Hüseyin SARI' nýn ablasý; Asiye KAKÝS. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. B "Dünya Cenneti " Ýstanbul Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net Ýslam ve Ýlim 6 ir önce ki yazýmýzda özellikle 9. Asýrdan itibaren Ýslam dünyasýnda Ýslami ilimler ve bilim konusunda önemli geliþmelerin ne- VAHYÝN IÞIÐINDA ný kanýtlayabilir mi gibi ana konular üzerine yoðunlaþmýþlardýr. san aklý ile evrende ki düzeni anlayabilir mi ve Allah'ýn varlýðýdenlerinin baþýnda, Kur'an ve sünnette ilim adamlarýnýn övülerek ilme teþvik edilmeleri, Müslüman devlet adamlarýnýn yine ayný þekillayýþýný geliþtirerek "Erdemli þehir." adlý bir de eser yazmýþtýr. Farabi, Platon'dan aldýðý görüþlerle ideal bir toplum düzeni ande ilim adamlarýný övmeleri, deðer vermeleri ve her türlü imkaný Farabi'den sonra gelen Ýbn-i Sina, Farabi'nin düþüncelerini daha da geliþtirerek sistemleþtirmiþ ve mantýk, metafizik, psikolo- saðlamalarý üzerinde durmuþtuk. Özellikle 9. Asýrdan itibaren Ýslam dünyasýnda dini ilimler ve ji alanlarýnda önemli eserler ortaya koymuþtur. pozitif bilim alanýnda önemli geliþmelerin nedenlerinden 4.sü ise tercüme olaylarýnýn baþlamasýdýr. Müslümanlar bir taraftan Kur'an ve kir,mutasavvýf,kur'an ve sünnet'i iyi bilen ilim adamlarýndan Ýslam dünyasýnda yetiþen en önemli filozof,mütefek- sünnetin ýþýðý altýnda, onlarýn doðrultusunda, onlarý referans alarak, biriside Gazalidir.Farabi ve Ýbn-i Sina gibi filozoflarýn eserlerinin tamamýný inceledikten sonra görüþlerinin önemli bir bölü- aklî muhakeme ile (tefsir,hadis,fýkýh,kelam gibi ilimler konusunda akýl yürüterek farklý görüþler ortaya koymuþ,çok sayýda eser yazarak münü kabul etmekle birlikte, bazý konularda hatalar yaptýklarýný hatta 3 konuda ise küfre düþtüklerini sistemli bir þekilde ile- kafalardaki problemlere çözüm yollarý aramýþlardýr.müslümanlar bir taraftan dini konulardaki sorulara cevaplar ararken bir taraftan da eski Yunan ve Hint kültürlerinin beli baþlý eserlerini tercüme ederek hotmail.com ri sürerek delillerle birlikte yazmýþ olduðu, Tehâfüt el Felasife Veysel Uysal faydalý olan bilgileri alýp onlardan da yararlanmýþlardýr. Zira Peygamberimiz "Ýlim Çin de bile olsa gidip alýnýz" buyurmuþtur. zali, bu eserinde filozoflarýn aklýn gücünü abarttýklarýný ve akla (Filozoflarýn Tutarsýzlýðý) adlý eserinde ortaya koymuþtur. Ga- taþýyamayacaðý büyük bir yük yüklediklerini, Allah'ýn varlýðýný, ruhun ölümsüzlüðünü akýlla kanýtlayamayacaklarýný öne sürmüþtür. Evrenin oluþumu, Allah'ýn Müslümanlar ilk fetih hareketleri sýrasýnda Hint, Fas ve Helen medeniyetlerine ait zengin bir bilgi ve kültürel birikimle karþýlaþtýlar. Ýlk 4 halife ve Emeviler zamanýnda bu birikimden sadece (sonraki yazýlarýmýzda üzerinde duracaðýmýz) týp, fizik, kimya,matematik ve astronomi alanlarýnda istifade etmekle sýalar ortaya attýklarýný, bunlarý yaparken de Kuran'ýn görüþleri üzerinde yeterli varlýðý ve birliði, ahiret mutluluðu konularýnda kanýtlanmasý zor bir takým iddinýrlý kalmýþlardý. Abbasilerin ilk yýllarýndan itibaren baþlayýp Memun döneminde "Beytül Hikme"nin kurulmasý ile hýzlanan tercüme faaliyetleri esnasýnda felmüþtür. ölçüde durmadýklarý, Kuran ve Sünneti referans almadýklarý görüþünü ileri sürsefede Müslümanlarýn ilgi alanýna girdi. Beytül Hikme'de Eflatun, Aristo, Platon vb. birçok düþünürün çok sayýda ki felsefi ve ahlaki muhtevalý eserleri ter- cüz'iyatý bilmediðini söylemeleri, ölümle ruhlarýn yok olacaðý, cennet veya ce- Gazali, Farabi ve Ýbn-i Sina gibi filozoflarýn âlemin ezeli oluþu, Allah'ýn cüme edildi. Buna eþ zamanlý olarak da Ýslam dünyasýnda felsefi cereyanlar ortaya çýkmaya baþlayarak bir çok Ýslam filozofu yetiþmiþtir. konuda da hata yapýp günah iþledikleri, 3 konuda ise küfre düþtüklerini ayet ve hennemde cismani olarak zevkleri ve acýlarý hissetmeyi inkar etmeleri gibi 17 Ýslam dünyasýnda tercüme olaylarý 8. Asýrdan itibaren baþlamýþ, ürünlerini hadislerle ortaya koymuþtur. Gazali'den sonra uzun yýllar onun çapýnda (Kur'aný, Sünneti, Tasavvufu ve Felsefeyi iyi bilen) büyük mütefekkir yetiþmemiþtir. 9. asýrdan itibaren vermiþtir. Yunan filozoflarýnýn ve deðiþik ülkelerdeki týp bilginlerinin yazmýþ olduklarý eserlerin büyük bir çoðunluðu tercüme edildikten Bu belkide Gazali'nin ulaþtýðý zirveye ulaþmanýn güçlüðünden kaynaklamýþtýr. sonra fikri ve fiili geliþmeler alanýnda bir zenginlik oluþturulmuþtur. Tercüme Gazali eleþtirilerini yaparken kelamcýlarýn yaptýðý gibi sadece dini üslubu kullanmamýþ ayný zamanda usta bir þekilde felsefe üslubunu de kullanarak eleþti- edilen eserler Ýslam düþünürleri tarafýndan dikkatlice incelenmiþtir. Bir çoðuna da þerhler (açýklamalar) yazmýþlardýr. Bir taraftan da orjinal yazýlar kaleme alýnarak, orijinal görüþ ve buluþlar ortaya konulmuþtur. Mesela Ýspanya da yetiþ- Ýbn-i Rüþt'de, Tahafüt Tahafüt el Felasife (Filozoflarýn Tutarsýzlýðýnýn Turilerini öyle yapmýþtýr. miþ olan Ýslam filozoflarýndan Ýbn-i Rüþt, Aristo'nun temel eserleri üzerine küçük, orta ve büyük olmak üzere 3 ayrý çapta açýklamalar yazmýþtýr. eleþtirmiþtir. Daha sonra Osman Ýbn Musa, Ahmet Ýbn-i Süleyman, Hakim Þah tarsýzlýðý) adlý eserinde Farabi ve Ýbn Sina'nýn görüþlerini savunarak Gazali'yi Doðu Ýslam dünyasýnda Kindi ve Ebu Bekir Razi den sonra Farabi, Ýbn-i Muhammed, Muhammed el Kazvini tarafýndan da Tahafütler yazýlmýþtýr. Ýlim Sina, Ýmam-ý Gazali gibi önemli filozoflar, Ýslam düþünürleri ve mütefekkirleri ve tefekküre büyük deðer veren Fatih Sultan Mehmet'te Gazali Ýbn-i Rüþt tartýþmasýnýn aydýnlatýlmasýný istemiþ ve devrin ünlü bilginlerinden Alaeddin Ali yetiþmiþtir. Batý islam dünyasýnda (Ýspanya) ise Ýbn-i Bâcce, Ýbn-i Tufeyl ve Ýbn-i Rüþt gibi fikir ve düþünce alanlarýnda önemli etkiler býrakan ünlü filozoflarý görmekteyiz. Ýslam felsefesinin genelde üzerinde durduðu konular, özellik- Sadece bu konuda 9 ayrý mütefekkir tarafýndan bu konunun ele alýnarak El Tusi ve Mustafa Muslihuddin'de bu konuda birer eser kaleme almýþlardýr. le felsefenin 2. babasý kabul edilen Farabi'nin üzerinde durduðu konulardýr. Allah'ýn varlýðý ve birliði, evren, madde, tabiat, canlýlar, insan aklýnýn sýnýrlarý, in- kadar büyük bir önem verildiðinin enine boyuna tartýþýlmasý fikir serdetmeleri düþünceye, fikre ve araþtýrmaya ne kanýtlarýndandýr. Kadir Yüktaþýr com Bu sözü Bediüzzaman söylemiþti "Dünya cenneti" Gerçekten de öyle Ýstanbul ayrý bir deryadýr Bir vesile ile gittiðim her defasýnda Ýstanbul'un sur içindeki mabedlerini ve tarihi yerlerini tefekkür ederek gezerim Bu gittiðim birkaç güllük gezi de deöyle oldu.. Bu bana haz verir. Ýstanbul'un tabi güzelliðini tamamlayan yegane þeyleri mabedleri ve tarihi miraslarýdýr Bir Süleymaniye Bir Beyazýt Camiii, Bir Sultanahmet meydaný ve muhteþem camisi Topkapý sarayý, Ayasofya'nýn mahzun hali Þehzade baþý camii.. Fatih semti ve camii ile külliyesi Nuri Osmaniye camiii.. Ve Yeni Camii Saymak ile bitmez bu mekanlar Ve, tarihi izleri sildiðiniz zaman Ýstanbul curcunaya döner Göðe yükselen minareler bir niþan taþýdýr adeta Bakmaya doyamadýðým estetik ve muhteþem haþmeti ile güne meydan okumaktadýrlar Ýþte Ýstanbul Bu gözle bakýlmayan bu Dünya þehri Ýstanbul bir kasvet ve bunalým yeri halini alýr.. "Güzel gören, güzel düþünür, Güzel düþünen hayatýndan lezzet alýr." Ölçü budur Adýna þiirler ve manzumeler yazýlan kudsi mekanlar "Ol mahiler ki derya içredürler, fakat deryayý bilmezler " Ýstanbul da yaþayan insan bu halin farkýnda olmayabilir.. Fakat bu bir vakýadýr Bundan asýrlar önce çalýnan mehterin muhteþem sesi adeta hala kulaklarýmýzdadýr Þakasý yok Burasý Ýstanbul dur Meþhur bir tabir vardýr Eskiler þöyle derlermiþ: "Köre ne? Görene " Ecdat Ýstanbul'a silinmeyen imzalar atmýþtýr Onu "Ýslambol" yapmýþtýr Zikreden zakirlerin sesleri asýrlar ötesinden gelmektedir Mimar Sinan'ýn koyduðu her taþýn besmelesi bu gün söylenmiþ gibi tap tazedir Ýþte bunun için Ýstanbul "Dünya cenneti" olmuþtur Bütün menfi planlar burada bozulmuþtur Ýþte size Ýstanbul.. Adeta cihanýn baþ þehridir Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ARALIK 2014 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 89, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 89,59 Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE Mevlana mânâ erimiz 11 ARALIK 2014 AK parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami ten insana kollarýný açan felsefesi onu Ceylan, 741.vuslat yýl dönümünevrensel bir deðer haline getirmiþtir. O de büyük Türk-Ýslam mutasavvýf, þair ve insanlara merhameti, hoþgörüyü, iyilidüþünürü, mana eri Hz. Mevlana'yý sayði, güzel ahlaki, sabrý, þiddetten uzak gýyla andýklarýný bildirdi. durmayý öðütlerken tüm insanlarý kuceylan, açýklamasýnda þöyle dedi: caklamýþ ve insanlýk tarafýndan da ku"vuslatýnýn üzerinden asýrlar geçmesine caklanmýþtýr. Mevlana'nýn çaðrýlarý öyraðmen Mevlana Celaleddin Rumi'nin halesine samimidir ki, insanlarýn özlem yatý, düþünceleri, eserleri, sevgi, barýþ ve duyduðu bir dünyanýn kapýlarýný açhoþgörüyü temel alan evrensel mesajýyla maktadýr. Dünyamýzda bugün yaþanan geniþ kitleleri etkilemeye devam etmekteolaylar dikkate alýndýðýnda sadece üldir. Anadolu'nun önemli mimarlarýndan kemizin deðil tüm dünyanýn Mevlana Mevlana ''Gel, Gel Ne Olursan Ol Gel'' 'yý daha iyi okumasý ve anlamasý gereçaðrýsý insanlarý kaynaþtýrmaya sevgi ve kiyor. Bu duygu ve düþüncelerle vusbarýþ içinde yaþamaya davet etmiþtir. Ýlahi lat yýl dönümünde Hz. Mevlana'yý sayahmet Sami Ceylan aþk, sevgi ve birlik üzerine kurduðu, farklýgý ve rahmetle anýyor, hemþerilerime lýklarý dýþlamayan her dilden, her dinden ve her renksevgi ve selamlarýmý sunuyorum." (Haber Merkezi) Sinan Yaðmur konferansý YÜKSEL BASAR Ç Vali Yardýmcýsý Sayýn Haldun Aksalman, Sinan Yaðmur'a çiçek verdi. Yazar Sinan Yaðmur program sonunda kitaplarýný imzaladý. orum Belediyesi tarafýndan Mevlana Anma Haftasý etkinlikleri kapsamýnda konferans düzenlendi. Son dönemin en çok satan kitaplarý arasýnda yer alan Aþkýn Göz Yaþlarý, Tebrizli Þems gibi eserlerin sahibi olan Sinan Yaðmur, önceki gün öðleden sonra öðrencilerle söyleþi yaptý akþam da halka yönelik konferans verdi. Program sonrasý Vali Yardýmcýsý Sayýn Haldun Aksalman, Sinan Yaðmur'a çiçek verdi. Yazar Sinan Yaðmur program sonunda kitaplarýný imzaladý. Bilge Kaðan da Ýnsan Haklarý konferansý 10 Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak Çorum Barosu Avukatlarýndan Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Dinçer Solmaz katýldý. Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda saat 14.00'te gerçekleþtirilen programa Okul Müdürü Mustafa Güneysu, müdür yardýmcýlarý, öðretmen ve öðrenciler katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýyla baþlayan programda, 11/B sýnýfý öðrencilerinden Serdar Ek ve Gazi Gürçok tarafýndan hazýrlanan Ýnsan Haklarý konulu slayt sunuldu. Avukat Dinçer Solmaz konferansta yaptýðý konuþmada, insan haklarýnýn ortaya çýkýþý ve geliþimi hakkýnda bilgi verdi. Ýnsan haklarýnýn önemini vurgulayan Solmaz, yaþamýn her alanýnda ve toplumun tüm kesimlerinde insan haklarýnýn bir yaþam biçimi haline getirilmesi gerektiðini kaydetti. Programa konuþmacý olarak Çorum Barosu Avukatlarýndan Ýnsan Haklarý Komisyonu Baþkaný Dinçer Solmaz katýldý. Yarýþma birincisi Salih Can Çakýr'ýn ödülünü Avukat Dinçer Solmaz, ikinci Öznur Özdemir'in ödülünü Okul Müdürü Mustafa Güneysu, üçüncü Serdar Ek'in ödülünü de Müdür Baþyardýmcýsý Yusuf Renkli verdi. (Haber Merkezi) Uðurludað AK Parti de kongre AK Parti Uðurludað 5. Olaðan kongresinde ilhedeflere ulaþacaðýz. AK Parti, bu yeni aþamada çe baþkanlýðýna tekrar seçilen Yakup Torun milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima millegüven tazeledi. timizin yanýnda olmaya, milletimizin dilini Kongreye AK Parti Çorum Milletvekili ve konuþmaya, onunla TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Uðurludað Belediolan gönül baðýný koruye Baþkaný Remzi Torun, AK Parti Çorum Ýl Baþkamaya devam edecektir. ný Ahmet Sami Ceylan ve partililer katýldý. Milletle aramýza kimse Kongrede konuþan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný giremeyecek ifadeleriahmet Sami Ceylan, Ak Parti ile Türkiye de büyük ni kullandý. bir deðiþim ve dönüþüm sürecinin yaþandýðýný belirkonuþmalarýn arterek, hayal dahi edilemeyecek projelerin hayata gedýndan seçimlere geçilçirildiðini söyledi. di. Seçimlere Yakup Ceylan, AK Parti nin kurulduðu günden itibatorun baþkanlýðýnda ren millete taahhüt ettiði ve bugün yeni Türkiye olatek liste katýldý. Konrak tanýmladýklarý demokratikleþme, refah toplumu, grede tekrar ilçe baþkalkýnma, öncü ülke olma, ilerleme ve büyük medekanlýðýna seçilen Yaniyetimizi geleceðe taþýma süreçlerinin tamamýný sikup Torun güven tazeyakup Torun yasi yolculuðunun ve büyük baþarý hikayesinin bir ledi. destaný olarak gerçekleþtirdiðini dile getiren Ceylan, artýk vesayet rejimlerinin sona erdiðini belirtti. AK Parti nin kurucu genel baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve bu büyük davaya inanmýþ kadrolarýyla birlikte 13 yýlda kimsenin hayal bile edemediði bir atýlýmý gerçekleþtirdiðini kaydeden Ceylan, bu atýlýmýn kaynaðýnýn demokkongre sonrasý yeni yönetim oluþturuldu. ratik meþruiyet, siyasal meþruiyet ve 9 seçimde milletin ortaya koyduðu büyük destek olduðunun altýný çizerek, þimdiki hedeflerinin cumhuriyetin 100. yýlý olan 2023 te ikinci atýlýmý tamamlamak olduðunu açýkladý. AK Parti kurucu Genel Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn cumhurbaþkaný, Prof. Dr. Ahmet DavuMilletvekili Salim Uslu, kongreye katýldý. toðlu nun baþbakan seçilmesi ile yeni Türkiye nin kapýlarý ardýna kadar açýldýðýný söyleyen Ceylan, Türkiye, bu yeni dönemde güçlü, demokratik, müreffeh ve saygýn bir ülke olma hedefine daha büyük bir azimle yürüyecek. Bu kutlu yürüyüþte genel baþkanýmýz ve baþbakanýmýz Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu nun öncülüðünde tüm teþkilatlarýmýzla yekuðurludað a yapýlan yeni yatýrýmlar konuþuldu. vücut olarak büyük TAR-GEL eðitimi sona erdi 2 Ýnsan Haklarý konulu afiþ yarýþmasý Konferansýn sonunda Ýnsan Haklarý Haftasý nedeniyle okul öðrencileri arasýnda düzenlenen afiþ yarýþmasýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Afiþ yarýþmasýnda 11/A Gazetecilik Alaný öðrencisi Salih Can Çakýr birinci oldu. Yarýþmada 11/B Halkla Ýliþkiler Alaný öðrencisi Öznur Özdemir ikinci, yine ayný sýnýftan Serdar Ek ise üçüncü oldu. AK Parti Uðurludað 5. Olaðan kongresinde ilçe baþkanlýðýna tekrar seçilen Yakup Torun güven tazeledi. Etkinlik Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlendi. 014 yýlýnda düzenlenen Tarýmsal Yayýmý Geliþtirme (TARGEL) bilgilendirme ve deðerlendirme toplantýlarýnýn 3. sü, 8-10 Aralýk tarihleri arasýnda Çorum Anitta Otel de gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim, Yayým ve Yayýnlar Baþkaný Halil Ýbrahim Gül, Daire Baþkanlarý Süleyman Bulut ve Ergün Dinç, 28 ilin Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdürleri ve her ilçeden bir Tar-Gel personeli katýldý. Tarýmsal yayýma önem veriyoruz Öðrenciler tarafýndan sunumlar yapýldý. Toplantýnýn kapanýþ programýna katýlan Gýda Ta- rým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim, Yayým ve Yayýnlar Baþkaný Halil Ýbrahim Gül, þu konuþmayý yaptý; Tarýmsal yayým ve danýþmanlýk çalýþmalarý, kalkýnma sürecindeki kýrsal toplumlarýn kalkýnmalarýnda olduðu kadar, topyekün tarým sektörünün geliþmesinde de vazgeçilmez bir unsurdur. Tarýmsal verimliliðin artýrýlmasýnda üreticilerin eðitimini saðlayacak tarýmsal yayýma büyük önem vermekteyiz. Bakanlýðýmýz bünyesinde, ülke genelinde, mühendis ve veteriner hekimlerden oluþan 10 bin Tar-Gel personeli tarýmdaki modern teknik, bilgi ve yöntemleri sahada çiftçilerimize ulaþtýrarak eðitim ve yayým faaliyetlerini gerçekleþtirmektedir. Ülkemizin tarýmsal hasýlasýnýn 62 milyar dolarý aþarak Avrupa'nýn en büyük tarým ülkesi haline gelmesinde TarGel personelimizin yürüttüðü eðitim ve yayým faaliyetlerinin katkýsý büyüktür. Bakanlýk olarak eðitim faaliyetlerine çok önem vermekteyiz. Eðitim ve yayým faaliyetlerini daha etkin ve verimli sürdürebilmek amacýyla Anadolumuzun kültür mirasý, kadim medeniyetler þehri Çorum'da personelimize yönelik düzenlediðimiz toplantýmýzý Çorum ve diðer Anadolu þehirlerinde yapmayý sürdüreceðiz." (Haber Merkezi)

15 Hyundai i20, Kasým þampiyonu Ýbrahim Saçmacý arataþ Otomotiv Sa- Müdürü Ýbrahim Ktýþ Saçmacý, Hyundai'nin Türk otomotiv pazarýndaki en yeni oyuncusu olan Yeni i20, geçtiðimiz ay yapýlan lansmanýn ardýndan Kasým ayýndaki toplam 1753 adetlik satýþýyla göz doldurdu. dedi. Bir önceki nesil i20 ile birlikte toplam i20 satýþýnýn 2 bin 552 adet olarak gerçekleþtiðini belirten Saçmacý, segmentinde Kasým ayý þampiyonu olduðunu belirten Hyundai i20 nin 30'dan fazla Avrupa ülkesinde ve Türkiye'de büyük ilgi uyandýrdýðýný, bu önemli satýþ baþarýsýyla birlikte 2015 yýlý için belirlenen 25 bin adetlik satýþ hedefine de emin adýmlarla koþtuðunu söyledi. Yeni i20 segmentinde liderliðe oynuyor Saçmacý, açýklamasýnýn devamýnda; Yeni i20, sportif öðeleriyle her ne kadar genç kullanýcýlarýn ilgisini çekse de aslýnda sofistike tasarým çizgisi ve geniþ iç mekanýyla ailelerin de kullanýmýna olanak saðlýyor. Geniþleyen kabinle birlikte beþ kiþinin rahatlýkla yolculuk etmesi Yeni i20'nin sunduðu en büyük avantajlardan biri. Satýþýna baþlayalý henüz 1 ay olan Yeni i20, özellikle sportif ve modern tasarýmý, ferah ve iddialý iç mekanýyla dikkatleri üzerine topluyor. Tüketicilerin çoðu Yeni i20'nin yüksek donanýmlý Elite modelini tercih ederken, segmentinde sadece Yeni i20'de bulunan açýlabilir panoramik cam tavana da ilgi çok yüksek. Bir önceki nesliyle Türkiye'de kullanýcý ihtiyaçlarýna cevap veren i20, ayný zamanda markanýn pazardaki öncü modeli olmasýyla öne çýktý. Akýcý Tasarým Felsefesi ve karakteristik altýgen ýzgarasýyla kendine has bir kimlik bürünen i20, artýk daha modern, daha kaliteli ve daha iddialý bir þekilde Türk tüketicisinin karþýsýna çýkýyor. Hyundai'nin üçüncü B-segment otomobili olan Yeni i20, eskisine göre daha uzun, daha geniþ ve daha kaliteli bir gövdeye sahip. Tamamen yeni bir platform üzerinde inþa edilen otomobil, markanýn karakteristik çizgisi olan Akýcý Tasarým 2.0, en yeni temsilcisi durumunda. Altýgen ýzgara, LED entegre ön farlar, geniþ hava giriþli ve difüzörlü sportif tamponlar, tasarýmda olduðu kadar sürtünme kat sayýsýnýn azaltýlmasýnda etkili olan arka stoplar, Yeni i20'nin baþlýca yenilikleri. Yeni i20, sofistike tasarýmýný ve konforlu iç mekanýný üç farklý motor seçeneði ve manuel ve otomatik þanzýmanlarýyla destekliyor. 1.2 ve 1.4 lt Benzinli Kappa motorlarýn yaný sýra ekonomik 1.4 litrelik dizel motor da Yeni i20'de görev alýyor. Dayanýklýlýðý kanýtlanan bu motorlar bir önceki nesil i20'den alýnarak yeni model için geliþtirildi. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Ünlü editörlerden YEDAÞ a övgü ünyaca ünlü dergi Ideasb2b DBusiness to Business editörleri, Kalite Platin Tacý'na sahip YEDAÞ'ý sayfalarýna taþýdý. Övgü dolu yazýlarýný okuyucularýna aktaran editörler, dev þirketler arasýnda YEDAÞ'ý Kalite Ligi'nde zirveye koydular. Genel Müdür Türkoðlu, "BID'inin kurumsal mühürünü paylaþan þirketler arasýnda artýk YEDAÞ da var" dedi PRÝETO, MÝLLER VE CA- SAL TÜRKOÐLU'NU TEBRÝK ETTÝ Dünyaca ünlü magazin dergisi Ideasb2b Business to Business, Paris'te gerçekleþen ve dünyanýn dört bir yanýndan profesyonellerin ve firma liderlerinin mükemmelliði ve baþarýyý onaylamak için bir araya geldiði BID Dünya Kalite Baðlýlýk Kongresi'nde Kalite Platin Tacý'ný alan YEDAÞ'ýn 'Mükemmellikteki Baþarý Hikayesini' sütunlarýna taþýdý ve dünyaya tanýttý. YEDAÞ'ý övgü dolu metinlerle okuyucularýna aktaran dergi editörleri, YEDAÞ'ýn mükemmelliði ve yenilikçi anlayýþýndan dolayý Platin Kategorisi'nde Dünya Kalite Baðlýlýk Ödülü'nü aldýðýný altýný çizdi. Editörler, YE- DAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'na Kalite Platin Tacý Ödülü'nü BID Baþkaný ve CEO'su Jose E. Prieto, QC100 Baþkaný Craig Miller ve BID Bilim Departmaný Müdürü Prof. Dr. Alfonso C. Casal tarafýndan takdim edildiðini yazdý. KALÝTE LÝGÝ'NDE ZÝRVE- YE YEDAÞ'I KOYDULAR YEDAÞ'ý son iki yýldýr Dünya Kaliteye Baðlýlýk Kongresi'nin parlayan þirketi olarak lanse eden Ideasb2b Business to Business dergisi editörleri, YEDAÞ'ýn sadece elektrik daðýtýmý sektöründe deðil, ayný zamanda Türkiye'deki tüm þirketlere model olacak yönetim anlayýþýyla büyük ilerleme kaydettiðine vurgu yaptý. YEDAÞ'ýn geçen yýl Kalite Altýn Tacý'na, bu yýl da Kalite Platin Tacý'na sahip bir þirket olduðunu sayfalarýna taþýyan dergi editörleri, müþteri memnuniyeti temelinde, Toplam Kalite Yönetim Sistemi ile yönetilen, tüm iþ süreçlerinde kaliteyi ilk sýraya koyan þirket olarak Dünyaca ünlü dergi Ideasb2b Business to Business editörleri YEDAÞ ý övdü. anlattý. Derginin üst yönetimi, ayný zamanda YEDAÞ'ý Kalite Ligi'nde yer alan enerji devleri arasýnda 'Giriþimci ruhu, pozitif yönde büyümesi ve þu anki zor þartlar altýndaki global ekonomik çevrede galip gelen YEDAÞ" olarak zirveye koydu. YÖNETÝM MODELÝMÝZ MÜKEMMELLÝÐÝ GETÝRÝYOR YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, YEDAÞ'ýn her geçen gün kalitede mükemmelleþmek için uðraþtýðýný belirterek, "Kalite Platin Tacý Ödülü, BID tarafýndan kaliteyi en ön planda tutarak yaptýklarý iþlerde mükemmellik ve yenilikçilik anlayýþýna en iyi þekilde baðlý kalan dünyanýn dört bir yanýndan þirketlere ve kuruluþlara veriliyor. Þirketimiz, yalnýzca giriþimci baþarýsýyla deðil, ayrýca sürekli geliþime ve yeniliklerle birlikte Toplam Kalite Yönetim Sistemi modelini tüm iþ süreçleriyle içselleþtiriyor. Bu model, müþteri memnuniyetini arttýrýrken ve verimi optimize ederken, kurumsal kültürü ve geliþen sürece etkin bir yaklaþýmý da birlikte getiriyor" dedi. BID KURUMSAL MÜHÜ- RÜNE SAHÝP ÞÝRKET YEDAÞ Kalite Ligi'ndeki 170 ülkeden þirketin liderlerinin katýlým saðladýðý BID Dünya Kalite Baðlýlýk Kongresi'nin Þeref Tablosu'nda yer almanýn YEDAÞ'ýn sürdürülebilir baþarýsýndan kaynaklandýðýný kaydeden Türkoðlu, "BID Ödülü'nü almanýn en önemli gerekliliklerinden biri olan kaliteye sürekli baðlýlýktýr. BID'inin kurumsal mühürünü paylaþan þirketler arasýnda artýk YE- DAÞ da var. Dünyanýn "Fortuna 500 Global" listesindeki Hindistan Petrol, Pekin COFCO Plaza, Ansaldo Enerji, RAO-Birleþmiþ Enerji Sistemleri, Franklin Elektrik, QMS ve Viking Line gibi dev þirketlerin yer aldýðý Kalite Ligi'nde zirveye adým adým ilerliyoruz" diye konuþtu. (Haber Merkezi) PERÞEMBE 11 ARALIK Osmancýk ta Kentsel Dönüþüm ihalesi tamam smancýk'ta riskli alan ilan Oedilen 10 mahallede kentsel dönüþüm yapýlmasý için hazýrlanacak yeni imar planý ve Kentsel Dönüþüm Projesi nin ihalesi tamamlandý. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede kapsamlý bir kentsel dönüþüme hazýrlandýklarýný belirterek yeni imar planý ve kentsel dönüþüm projesinin ihalesinin tamamlandýðýný söyledi. Kentsel dönüþüm çalýþmasý sonucunda inþa edilecek yaþam alanlarý ile Osmancýk'ýn modern bir kente dönüþtürüleceðini kaydeden Karataþ "Riskli alan dönüþümü yapacaðýmýz bölge Yeni, Hýdýrlýk, Yazý, Ulucami, Kýzýlýrmak, Cumhuriyet, Gemici, Çay, Güney ve Yeþilçatma Mahallesi sýnýrlarý içerisinde kalan yaklaþýk 160 hektarlýk bir alan. Bu alan Osmancýk'ýn en eski yerleþim bölgesi olduðundan þehir standartlarýný taþýmayan alt yapýsý yetersiz bir bölge olmakla birlikte çoðunlukla afet riski taþýyan yapýlara sahip bir yerleþim alaný. Kentsel dönüþümle bu bölge, zemin durumu ve üzerindeki saðlýksýz yapýlaþmadan kaynaklanan risklerden arýndýrýlacak. Alan içerisinde güvenlik açýsýndan sýkýntý yaratan, afet riski taþýyan, herhangi bir mühendislik hizmeti almadan yapýlaþmýþ, ekonomik ömrünü tamamlamýþ yapýlar bertaraf edilerek altyapýsý ve sosyal donatýsý tamamlanmýþ, saðlýklý, güvenilir kentsel yaþam alanlarý inþa edilecek." ifadelerini kullandý. Kentsel Dönüþüm Projesini hazýrlayacak firma ile bir hafta içerisinde sözleþme imzalanarak yer teslimi yapýlacaðýný kaydeden Karataþ, kentin imar planýnýn da günümüz standartlarýna göre yeniden düzenleneceðini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi) Zeytin Orman Ýþletme Þefliði smancýk'ta hizmet veren Osmancýk ve Koyun- Orman Ýþletme þefliklerinin yaný sýra Obaba üçüncü þeflik de açýldý. Osmancýk'ta sayýsý iki olan Orman Ýþletme Þefliði üçe çýkarýldý. Zeytin Orman Ýþletme Þefliði adý altýnda kurulan þeflik Zeytin Havzasýnda bulunan ormanlarýndan sorumlu olacak. Açýlmasýnýn ardýndan 3 ay gibi bir süre geçmesine raðmen henüz þef atamasý yapýlmayan Zeytin Ýþletme Þefliðine Osmancýk Orman Ýþletme Þefi Serhat Cihan Keskin vekaleten görevlendirildi. YILBAÞINDAN SONRA 4. ÞEFLÝK Osmancýk'ta bulunan 3 adet Orman Þefliðinin yaný sýra Aðaçlandýrma Þefliði nin de yýlbaþýndan sonra açýlmasý gündeme geldi. Çorum merkezde hizmet veren Osmancýk Aðaçlandýrma Þefliði Osmancýk'a taþýnarak ismini aldýðý þehirde hizmetine Ýþ görüþmesine gitti, inþaattan düþtü smancýk'ta yapýmý Odevam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatýndan düþen vatandaþ yaralandý. Edinilen bilgilere göre olay akþam saatlerinde meydana geldi. Ýmam Hatip Lisesi yurt inþaatýnda çalýþmak üzere iþ görüþmesine giden 48 yaþýndaki Metin Kýlýç, görüþmesini tamamladýktan sonra inþaattan çýkmak üzere aþaðý indi. Ýnþaat halindeki binanýn gece karanlýk olmasý sebebiyle merdivenden inerken asansör boþluðuna düþen Kýlýç yaralandý. Yardýmýna inþaatta çalýþan iþçiler koþtu. Düþtüðü yerden çýkarýlan Kýlýç, olay yerine çaðýrýlan ambulansla Osmancýk Devlet Hastanesi ne kaldýrýldý. Vücudunun çeþitli yerlerinde kýrýk olduðu tespit edilen Kýlýç'ýn hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi. Polis olay yeri incelemesini tamamladýktan sonra soruþturma baþlattý. (Haber Merkezi) Hamza Karataþ devam edecek. Çalýþmalarýný Çorum'da yürüten Osmancýk Aðaçlandýrma Þefliði bölgeye hitap etmesi ve bu þefliðin Osmancýk'a taþýnmasý ilçenin geliþimi açýsýndan önem saðladýðý belirtildi. OSMANCIK NEDEN MÜDÜRLÜK DEÐÝL Osmancýk'ta 3 adet Orman Ýþletme Þefliðinin bulunmasý ve dördüncü þefliðinde açýlacak olmasý Neden müdürlük olmuyor? sorusunu da akýllara getirdi. Osmancýklý vatandaþlar, Müsteþar Lütfi Akça'nýn Osmancýklý olmasýný deðerlendirerek Osmancýk için yaptýðý hizmetlerin yaný sýra müdürlük içinde bir çalýþma yapmasýný istedi. Kargý ve Ýskilip'te bulunan Orman Ýþletme Müdürlüðü nü Osmancýk'ýn da hak ettiðini dile getirdiler. (Haber Merkezi) Osmancýk'ta yapýmý devam eden Ýmam Hatip Lisesi inþaatýndan düþen vatandaþ yaralandý. Polis olay yeri incelemesini tamamladýktan sonra soruþturma baþlattý.

16 16 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Kargý nýn asýrlýk çýnarlarý K Hacýhamzalý gençler ne istiyor? H acýhamzalý gençler, köylerinin Kargý ilçesinden ayrýlýp Osmancýk ilçesine baðlanmasý için imza topluyor. Hacýhamza köyü halkýnýn aralarýnda imza toplayarak Kargý ilçesinden ayrýlýp Osmancýk ilçesine baðlanmak istediklerini belirten argý da yaþayan en yaþlý kadýn Münüse Çoruk 104, en yaþlý erkek Þaban Kaplan ise 103 yaþýnda doðumlu Münüse Çoruk ve 1911 doðumlu Þaban Kaplan, ilerlemiþ yaþlarýna raðmen oldukça saðlýklýlar. Asýrlýk çýnar Çoruk, ilerlemiþ yaþýna raðmen baston kullanmadan gezebiliyor. Her türlü ihtiyacýný karþýlayabilen Çoruk, baþkasýna muhtaç olmadan yaþamýný sürdürebildiði için Allah'a þükrediyor. Yýllar önce eþini kaybeden, üç çocuk ve onlarca torun sahibi olan Çoruk, Melahat, Mustafa ve Nejdet isimli çocuklarýndan Mustafa Çoruk u on yýl, Nejdet Çoruk u ise beþ ay önce kaybettiðini belirtiyor. Þaban Kaplan ise, bu kadar uzun süreli yaþamýný saðlýklý beslenme ve bedeni çalýþmasýna baðlýyor. En büyük erkek çocuðunun 80 yaþýnda olduðunu belirten ve bütün torunlarýnýn isimlerini sayabilen Kaplan, hafýzasýnýn yerinde olduðunun iþaretini veriyor. (Kargý Havadis) Erhan Ekmekçi Münüse Çoruk Köy Muhtarý Erhan Ekmekçi, Köy esnafý da kampanyaya büyük destek veriyor fakat ayrýlma kararýnýn nedeni þu an açýklanmýyor. Hacýhamza gençleri gece gündüz demeden imza topluyor. dedi. (Kargý Havadis) Þaban Kaplan Çiftçilerin sorunlarý görüþüldü iraat Odasý Meclis Kurulu Aralýk Ayý ZOlaðan Toplantýsý yapýldý. Gündem konularýnýn görüþüldüðü toplantýyla ilgili açýklamalarda bulunan Ziraat Odasý Meclis Kurulu Baþkaný Sadettin Karaarslan; Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ve ilgili brokratlarýn Çorum u ziyaretleri sýrasýnda çiftçilerin sorunlarýnýn aktarýlmasýnda ve organizasyonun gerçekleþmesinde büyük çaba harcayan baþta Ýl Müdürü ve ilgili personele çiftçiler adýna teþekkür edilmesi; Bilindiði gibi bakanlýðýmýzca uygulamaya konulan 2015 yýlý çiftçi kayýt sisteminin 2014 yýlý 31 Aralýk ta bitmesi gerekmesi þeklindeki uygulama gerek Ýl Müdürlüðümüzde gerekse Odamýzda yoðun taleplere neden olmuþ, çiftçilerimizin bu konudaki þikayetleri basýna yansýmýþ, tatsýz olaylarýn yaþandýðý gözlenmiþtir. Esasen teknik olarak ta yaklaþýk üzerinde kayýt yapýlacaðýndan mümkün deðildir. Bazý bölgelerde tapularýn ve parsel numaralarýn deðiþmesi ayrý bir yük getirmiþtir. ÇKS kayýtlarýnýn tapu kayýt sistemi ile özdeþleþmesi ayrýca söz konusudur. Dolayýsýyla kayýtlarýn Mart sonuna kadar ertelenmesi elzemdir. Dört yýlda bir yapýlmasý gereken Ziraat Odasý seçimleri ile ilgili muhtarlýklarca yapýlacak delege seçimleri tarihi 28 Aralýk 2014 Pazar günü olarak belirlenmiþtir. Ýlgili genelge ve muhtarlýklar seçmen listeleri muhtarlarýmýza teslim edilecektir. Muhtarlýklar tarafýndan listeler ilgili seçim yerine asýlarak herhangi bir þikayete meydan vermeden kendilerine verilen genelge doðrultusunda delege seçimleri yapýlmasý önem arz etmektedir. Ýlimizde 5200 sayýlý yasa ile kurulan ve yine yeni hal yasasýnýn getirdiði hükümler çerçevesinde birlik üretici belgesi almýþ bazý birliklerin genel kurullarýný yapmadýklarý gerekçesi ile kapatýlmasý için mahkemeye verildiði üzülerek tespit edilmiþtir. Gün geçtikçe önem kazanan üretici örgütlerinin canlandýrýlmasý yerine kapatýlmasý odamýzca uygun bulunmamaktadýr. Bu konuda maddi imkânsýzlýklar bertaraf edilerek genel kurullarýnýn yaptýrýlmasý konusunda yardýmcý olunmasý yýlýnda þeker pancarýnýn ekim alanlarýnýn belirlenmesinde ÇKS belgesi ile birlikte ekilen parsellere ait koordinat bilgilerinin de isteneceði duyumlarý alýnmýþtýr. Bu husus çiftçilerimizi büyük sýkýntýya sokacaðý gibi ekim alanlarýný da daraltacaktýr. Yetkililerin bu hususu tekrar gözden geçirmelerinin çiftçiler adýna talep edilmesi hususlarýnda görüþ birliðine varýlmýþtýr. dedi. (Haber Merkezi) Sendikal nedenle iþten atýlmalar insanlýk suçu Aralýk Ýnsan Haklarý Günü nedeniyle 10açýklama yapan Þeker-Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Sefer Kahraman, sendikal nedenle iþten atýlmalarýn da insanlýk suçu olduðunu söyledi. Kahraman, açýklamasýnda; Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi, tüm dünya devletleri tarafýndan ortak deðerler olarak kabul edilen insan haklarý ilkelerini yansýtmaktadýr. Günümüzde insan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi ülkelerin bir iç sorunu olmaktan çýkarak tüm insanlýðýn ortak bir sorunu haline dönüþmüþtür. Ýnsan haklarýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi konusundaki sorumluluk öncelikle devletlere ait olmakla birlikte, bu görev medyadan sivil toplum örgütlerine kadar tüm kuruluþ ve bireylerin iþbirliðini gerektirmektedir. Bu çerçevede, insan haklarý bilincinin ve insan haklarýnýn tam olarak benimsenerek uygulanmasý için gerekli sorumluluk duygusunun bireylerde, özelliklede sivil toplum kuruluþlarýnda bulunmasý, baþta güç ve kudret sahibi bir takým iþ çevrelerinin gemlenemez ihtiraslarýyla iþçi kýyýmlarýnýn önünde en büyük engel olacaktýr. Anayasanýn 5. maddesinde " kiþilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluðunu saðlamak; kiþinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle baðdaþmayacak surette sýnýrlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldýrmak insanýn maddi ve manevi varlýðýnýn geliþmesi için gerekli þartlarý hazýrlamak, Devletin temel amaç ve görevleri arasýnda sayýlmýþtýr" ifadesi insan hakkýnýn korunmasý ve geliþtirilmesi açýsýndan büyük önem arz etmektedir. Ayrýca Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi'nin 23 Maddesinin 4. Fýkrasýna göre" Herkesin çýkarlarýnýn korunmasý için bir sendikaya katýlma hakký vardýr. Ayrýca Anayasal bir hak olan sendikalaþmaya ve toplu sözleþme hakkýna saygý duyar. Tüm çalýþanlar, sendikal üyelik konusunda serbesttir ve hür iradeleriyle hareket ederler" vurgusu yapýlmakta iken iþçilerin Anayasal haklarýný kullandýklarý için iþverenler tarafýndan akýl almaz çaðdýþý yaklaþýmlarla iþten Sadettin Karaarslan Sefer Kahraman atýlmalarý Anayasal bir suç, her þeyden önemlisi insanlýk suçu ile eþdeðerdir. Bugün binlerce iþçinin sýrf sendikalara üye olduklarý gerekçesiyle iþten atýlarak "ötekileþtirildiði", aðýr insan haklarý ihlalleri ile karþý karþýya bulunduðu ülkemizde farklýlýklarýn insan haklarý, sevgi ve hoþgörü ekseninde bir zenginlik olarak görülmesi yerine bir tehlike, bir tehdit olarak çatýþma unsuru yerine konulmasý günümüzün önemli söylem ve pratiði gelmiþtir. Son yýllarda Anayasa'nýn 51. Maddesi, kar hýrsýný þahsi hýrs haline getirerek alýn terine, bir dilim ekmeðe, bir parça umuda çöreklenmiþ zihniyetler tarafýndan inkar ve ihlal edilmektedir. Anayasal hakkýný kullanan sendikal iþçiler, hiç hak etmediði, hiç layýk olmadýðý sýkýntý ve açmazlarla dolu bir hayatý kendi iþvereni eliyle yaþamaya mahkûm edilmektedir. Birçok ülke ve toplumlarýn da karþý karþýya olduðu bu tür iþçiye bedel ödetme politikalarýyla, ciddi, sistematik ve kapsamlý bir þekilde mücadele etmek ve bunlara yönelik strateji geliþtirmek artýk bir zorunluluk haline gelmiþtir. Bunun için tüm iþçi Konfederasyonlarý ve sendikalar ile sivil toplum kuruluþlarý ve toplumun ortak paydaþlarýnýn acil olarak bir "zihniyet dönüþümü" insan haklarýnýn korunmasý ve geniþletilmesi hedefine paralel olarak sözde deðil, özde uygulamaya koymasý gerekmektedir. Þüphesiz ki köle düzeninde bir çalýþma hayatýnýn giderek yaygýnlaþtýrýlmasý ve güvencesiz ve taþeronlaþmýþ bir çalýþma modelinde insan haklarý bilincinin yerleþmesi ve geliþmesi düþünülemez. Bunun için bireysel haklarla birlikte çalýþma hayatýnda da gerekli olan yasal düzenlemelerin ivedilikle yapýlmasý gerekmektedir. 10 Aralýk Dünya Ýnsan Haklarý Günü'nde hizmet ve himmetine sýðýndýðý iþverenleri tarafýndan sendikal nedenden dolayý iþten atýlarak söndürülen hayallerin, aç býrakýlan gariplerin, yaþatýlan travmalarýn iþverenin yapacaðý son kötülük olarak kalacaðýný vurgular, iþçiye doðrultulan namlunun bir gün mutlaka kendilerine döneceðini hatýrlatýrýz. diye konuþtu. (Haber Merkezi) Sendikacýlarýn Kargý ziyareti Kaldýrým iþgaline uyarý ungurlu Belediye SBaþkaný Abdulkadir Þahiner, Belediye Baþkan yardýmcýsý Bahri Sezen ve zabýta ekibi ile birlikte ilçe esnafýný ziyaret etti. Baþkan Þahiner, cadde ve sokak üzerindeki esnafýn, kaldýrýmlarý çeþitli þekillerde iþgal etmesinden rahatsýzlýk duyan vatandaþlarýn þikayeti üzerine dükkanlarýnýn önüne tezgah açan ve yayalarýn geçiþlerini engelleyen esnafa, çevre kirliliðinin önlenmesi ve hijyen kurallarýna uyulmasý konusunda uyarýlarda bulundu. Baþkan Þahiner, bu uygulama sayesinde hem Ýlçenin güzel bir görünüm kazanacaðýný, hemde vatandaþýn alýþveriþini kolaylýkla yapabileceðini belirterek bu uygulamaya tüm esnafýn yardýmcý olmasýný gerektiðini belirtti. Çaðdaþ þehircilik anlayýþýnýn gereði olarak, ilçe içerindeki kaldýrýmlardaki çirkin görüntüyü ortadan kaldýrmak amacýyla kaldýrým iþgaline karþý esnafa uyarýlarda bulunan zabýta ekipleri, Türk Tarým Orman-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Öztürk Çorum un Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðünü ziyaret etti. uyarýlara raðmen iþgallerde ýsrar eden esnafa ise yönetmelik gereði cezai iþlem yapmak zorunda kalacak diyen Baþkan Þahiner, "Halkýmýz tarafýndan da rahatsýzlýkla ürk Tarým Orman-Sen Genel Baþkan TYardýmcýsý Sebahattin Öztürk Çorum un Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðünü ziyaret etti. Türk Tarým Orman-Sen Genel Baþkan Yardýmcýsý Sebahattin Öztürk, Çorum Ýl Baþkaný Necati Gül'le birlikle, Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðünü ziyaret etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk personellerle görüþerek sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Sendikaya baðlý üyelerin sorunlarýný da dinleyen Öztürk üyelerle karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulundu. Daha sonra Ýþ yeri temsilcisi Habib Kalyon ile birlikte, Kargý Orman Ýþletme Müdürü Ahmet Demirci'ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulunan Genel Baþkan Yardýmcýsý Öztürk ayrýca üyelerin yaþadýklarý sorunlarý da iþletme müdürü Demirci'ye iletti.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçe esnafýný denetledi. Kaldýrým iþgali konusunda uyarýda bulunuldu. karþýlanan esnaflarýmýzýn gerekli vitrin sergileme standartlarýna uymamasý ve kaldýrýmlara aþýrý çýkma yapmasý üzerine, belediyemize þikayetler gelmektedir. Bu konu üzerine bizde derhal harekete geçerek, zabýta ekiplerimiz ile birlikte esnaflarýmýzý ziyaret ederek uyarma gereði duyduk" diye konuþtu.(ýha) Aile hekimlerine acil nöbetine itiraz Hacý Nuri Lafcý aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve SÝletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Aile hekimlerine hastane acil servislerinde nöbet tutturulmasýna karþýyýz. Aile hekimliði sisteminin kuruluþ amaçlarý arasýnda acil nöbeti tutmanýn bulunmadýðýnýn hatýrlanmasý lazýmdýr. dedi. Hastane acillerindeki iþ yükünü paylaþtýrma amacýyla aile hekimlerine nöbet uygulamasýnýn, aile hekimliði faaliyetlerinin ve hedeflerinin ruhuna uygun olmayan zorlama bir tasarruf olduðunu ifade eden Lafcý, Saðlýk-Sen olarak geçmiþte de kamuoyuna açýkladýðýmýz üzere, bu uygulamayý doðru bulmuyoruz. Aile hekimliði sisteminin kuruluþ amaçlarý arasýnda acil nöbeti tutmak bulunmamaktadýr. Aile hekimliði faaliyetlerinin etkinlik ve niteliðini artýrma konusunda atýlacak her adýmý destekleriz, ancak aile hekimlerini sorumluluk alaný kapsamýndaki saha çalýþmalarý dýþýnda aile saðlýðý merkezlerinin dýþýnda hizmet sunmaya zorlayan hiçbir uygulamayý desteklemeyiz. Bu noktada Hastalýk Bakanlýðý deðil, Saðlýk Bakanlýðýyýz diyerek, haklý bir biçimde, toplum saðlýðýný koruma ve geliþtirme mücadelesine büyük önem atfeden sayýn Saðlýk Bakanýmýza, aile hekimlerimizin toplum saðlýðý mücadelesinin baþarýya ulaþmasýndaki hayati rolünü bir kez daha hatýrlatýyoruz. Türkiye nin saðlýk mücadelesinde koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkinliðinin artmasý gibi temel bir hedefle çeliþen nöbet uygulamasýnda ýsrar edilerek aile hekimlerimiz küstürülmemelidir. Saðlýk sisteminin baþarýsý ve ülke insanýmýzýn saðlýðý için eþsiz bir fedakârlýk sergileyen saðlýk çalýþanlarýnýn, saðlýk hizmeti sunumu sürecine iliþkin sahanýn ihtiyaçlarý ve sistemin ruhuyla çeliþen, idari uygulamalarýn baskýsýný yaþamaya devam etmektedir. Bu gün bir genelge yayýnlayarak bu konuda ýsrarýný sürdüren Bakanlýk yetkililerini ýsrarlarýndan vazgeçmeye, saðduyulu bir yaklaþým ortaya koyarak aile hekimliði sisteminin ruhuna zarar verecek yaklaþýmlardan vaz geçmeye çaðýrýyoruz. Triaj uygulamalarýnýn acile baþvuranlarýn yüzde 80 inin yeþil alan hastasý olduðunu ortaya koymaktadýr. Acil servisleri meþgul eden, acil servis çalýþanlarýnýn iþ yükünü ve yýpranmýþlýðýný artýran bu çarpýk tablonun palyatif çözümlerle düzeltilmeye çalýþýlmasýndan vazgeçilmeli, topluma bilinç ve tutum kazandýracak, toplumun saðlýk okuryazarlýðý düzeyini yükseltecek etkin mücadele yöntemleri geliþtirilerek minimize edilmelidir. diye konuþtu. (Haber Merkezi)

17 Ý PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Atýf Hoca Kültür Merkezi için ilk adým skilip'e Atýf Hoca adýyla bir Kültür Merkezi yapýlmasý için ilk giriþim Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu tarafýndan yapýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u ziyaret eden Uslu, Ýskilip ilçesine Atýf Hoca Kültür Merkezi yapýlmasý için hazýrlanan dosyayý sundu. Uslu, "Bir devre dik duruþuyla damga vuran, bir dönemin mazlumu olarak her daim hatýrlarda olacak olan Atýf Hoca bugün milyonlarca gönülde yaþýyor. Bizim de O nun adýný bugünün tarihine nakþetmemiz gerekiyor. Ýskilip ilçemizin özüne uygun, Atýf Hoca nýn isminin yaþatýlacaðý, sosyokültürel etkinliklerin yapýlabileceði bir kültür merkezi için çalýþma baþlattýk. Bu kapsamda ilk olarak Müsteþarýmýza hazýrlanan dosyamýzý sunduk. Ýskilip Belediye Baþkanýmýz önümüzdeki günlerde gerekçeleri ile birlikte hazýrlayacaðý resmi müracaatýný bakanlýðýmýza yapacak. Bizde takipçisi olacaðýz. Ýskilip ilçemizin tarihi dokusunu ortaya çýkartmak için; Dikiciler ve Sandýkçýlar Sokak Restorasyonu projesi, Turizm Ofisi ve Kültür Sanatevi projesi, Çatalkara Kültür Sanatevi ve Saraycýk 17 Köyü Çivisiz Ahþap Cami projelerle bir bütünlük arz eden Kültür Merkezi Ýskilip için önem arz etmektedir. diye konuþtu. Uslu, ayrýca Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan tarihi eser sahiplerine karþýlýksýz verilen Taþýnmaz Kültür Onarýmý Yardýmlarýnýn devam ettiðini de kaydetti. (Haber Merkezi) Milletvekili Salim Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'u ziyaret etti. Kýzýlay yardýmlarý Çukuröz de K KESK bütçeyi protesto etti KESK Çorum Þubeler Platformu, 2015 yýlý bütçe kanun tasarýsýný protesto etti. K ESK Çorum Þuberýn ekonomik kaynakler Platformu, 2015 lara, kamusal hizmetyýlý bütçe kanun tasarýsýlere, eðitime, saðlýða ný protesto ederek, 13 ve sosyal koruma hakaralýk'ta Ankara'da yalarýna adil ve eþit bir pýlacak olan 'Bütçe Miþekilde eriþimi saðlantingi'ne' çaðrýda bulunmalýdýr. du. " Silahlanma, Dün akþam PTT þiddet ve savaþ politiönünde KESK Çorum kalarýna dayanan bütþubeler Platformu adýna çe anlayýþýndan vazgebasýn açýklamasýný çilmelidir. KESK Dönem Sözcüsü " Kamu harcases Þube Baþkaný Mermalarý iþsizliði, yokter Kocatüfek yaptý. Kosulluðu, gelir daðýlýmý catüfek, Türkiye'nin, her adaletsizliklerini gidegeçen gün daha derin bir KESK Dönem Sözcüsü SES Þube Baþkaný Merter Kocatüfek rici olmalýdýr, bütçe bu karanlýðýn içine sürüklendiðini savunarak, AK yönde þekillendirilmelidir. Parti hükümetinin kapalý kapýlar ardýnda hazýrla" Kamu hizmetlerinin eþit, ücretsiz, nitelikdýðý bütçenin de bu saldýrýlarýn bir devamý olduðuli ve herkese ulaþýlabilir olmasý saðlanmalýdýr. nu iddia etti. Merter Kocatüfek, açýklamasýnda " Kamu emekçilerinin AKP-Memur Sen özetle þöyle dedi: "Bugüne dek, tasarýnýn antidesatýþ Sözleþmesinden kaynaklanan maaþlarýndaki mokratik hazýrlanýþ biçiminden, içeriðine kadar kayýplar derhal telafi edilmelidir itirazlarýmýza, taleplerimize tamamen kulaðýný tý" Emeklilikteki sefalet ücretine son verilkayan hükümet, týpký diðer bütçelerde olduðu gimeli, ek ödemeler emekliliðe yansýtýlmalýdýr. bi 2015 yýlý bütçesiyle de kaynaklarýn nasýl topla" Asgari ücret, iþçinin ailesi ile birlikte tüm nacaðýna, nasýl bölüþtürüleceðine ve kimin payýna zorunlu ihtiyaçlarýný karþýlayacak biçimde, insan ne kadar düþtüðüne tek baþýna karar vermiþtir. onuruna yakýþan bir düzeyde ve demokratik yöntemlerle tespit edilmelidir. AKP hükümetinin 2015 yýlý bütçesi ile de halktan topladýðý aðýr vergilerle kendi otoriter, " Emekçiler ve küçük esnaf üzerindeki verbaskýcý ve sömürücü düzenini inþa ettiði; iþçilerin, gi yükü azaltýlmalý, sermaye üzerindeki vergi yüemekçilerin kazanýmlarýna, halkýn birikimlerine kü artýrýlmalýdýr. ve de yaþam alanlarýna göz diktiði açýk ve net bir " Gelir daðýlýmýnda adaletsizliði pekiþtiren þekilde görülmektedir. dolaylý vergiler tamamen kaldýrýlmalý, ortaya çýbizlere iþçilerin artýk her gün toplu iþ katlikacak kaynak ihtiyacý sermaye ve servetten alýnaamlarýnda can verdikleri, kamu emekçilerinin köcak vergilerle karþýlanmalýdýr. leleþtirildiði, kadýnlarýn aþaðýlandýðý, gençlerin " Kamu emekçilerinin baþta ücretleri olgeleceksizleþtirildikleri bir ülke dayatýlmak istenmak üzere bütün haklarý özgür toplu pazarlýk sümektedir. reciyle belirlenmeli; siyasi iktidar, KESK ile derhaklarýmýza göz diken torba yasalar, piyasahal yeniden toplusözleþme masasýna oturmalýdýr. laþmayý kutsayan dönüþüm politikalarý, çalýþma " Eðitime ve saðlýða ayrýlan pay toplumsal yaþamýmýzý cehenneme çeviren uygulamalar her ihtiyaçlar çerçevesinde yeniden belirlenerek artýgeçen gün hýzlanmaktadýr. rýlmalýdýr. "Emekten Yana Halk Ýçin Bir Bütçe!" talebi" Kamuda istihdam eksikliði; kadrolu, iþ mizi en geniþ emekçi kesimlerle, toplumun tüm güvenceli çalýþma üzerinden ihtiyaç çerçevesinde ezilen kesimleriyle ortaklaþtýrarak 13 Aralýk'ta derhal giderilmelidir. Ankara'da merkezi bir miting gerçekleþtireceðiz. " Kamuda reform adý altýnda gündeme getüm iþçileri, kamu emekçilerini, insanca yatirilen emek karþýtý yasalar geri çekilmeli, sosyal þam hakký hýzla elinden alýnan tüm yurttaþlarýmýdevleti ve demokratikleþmeyi güçlendiren, emekzý adil bir gelecek için mücadelemize güç vermeçilerin haklarýný geliþtirici yeni bir reform için, ye çaðýrýyoruz sendikalarýn ve demokratik kitle örgütlerinin katýtaleplerimizi burada bir kez daha tekrar edilýmýyla çalýþmalar baþlatýlmalýdýr. yoruz; " Vergide adalet saðlanmalý, iþçilerin, kamu " Bütçe, gelir daðýlýmýný daha da bozucu emekçilerinin vergi dilimi artýþýndan etkilenmedeðil, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliði giderici bir mesi için gerekli düzenleme yapýlmalýdýr. iþleve sahip olmalýdýr. Kendilerine saray, han, hamam, milyonlarca " Bütçenin hazýrlanmasýnda demokratik süemekçiye günlük 1 lira zammý reva görenlere; ekreçler iþlemeli, sendikalar, demokratik kitle örgütmeklerimizi küçültürken saraylarýný büyütenlere; leri bütçe hazýrlýk süreçlerinde yer almalýdýr. Halyaðmacýlara, talancýlara, halka hizmet etmeyi dekýn bütçe öncelikleri konusunda kararlara katýlýðil sermayeye uþak olmayý tercih edenlere karþý, mýný saðlayacak mekanizmalar geliþtirilmelidir. paranýn, yolsuzluk ve adaletsizliðin saltanatýna " Bütçenin hazýrlanmasýna toplumsal cinsikarþý çýkan tüm halkýmýzý 13 Aralýk'ta Ankara'da yet eþitsizliði ile mücadele esas alýnmalý, kadýnlayapacaðýmýz mitinge davet ediyoruz." ýzýlay Çorum Þubesi, Bayat ýn Çukuröz köyünde çýkan yangýn sonucu evleriyle birlikte bütün eþyalarýný yitiren köy halký için topladýðý yardýmlarý teslim etti. Yangýn sonrasý Kýzýlay ýn baþlattýðý yardým kampanyasýnda Ayakkabýcýlar ve Hazýr Elbiseciler Odasý, Ýstanbul Merter Þube Baþkanlýðý ve Kýzýlay Sosyal Hizmetler Müdürlüðü, çeþitli kiþi ve kuruluþlardan gelen yardýmlar beden, yaþ ve cinsiyete göre düzenlendikten sonra ailelere teslim edildi. Kampanya kapsamýnda 2024 parça giysi, 154 çift ayakkabý, mes ayakkabý ve çocuklara daðýtýlmak üzere 142 parça çeþitli oyuncak, öðrencilere 396 parça çeþitli kýrtasiye malzemesi, 21 gýda kolisi, 24 adet et konservesi teslim edildiðini belirten Kýzýlay Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, Kalýcý evler yapýlýncaya kadar ailelerin ihtiyaçlarý devam edecek. Bu nedenle kampanyamýz da çok yönlü devam ediyor. Her türlü giyisi, ayakkabý, gýda, mutfak eþyasý, ev eþyasý yardýmý alacaðýz. Yardýmlar yeterli büyüklüðe ve sayýya ulaþtýkça ailelere teslim edeceðiz. di- (Haber Merkezi) yerek, destek olan kiþi ve kuruluþlara teþekkür etti. Kýzýlay Çorum Þubesi, Bayat ýn Çukuröz köyüne yardým götürdü. Yardýmlar beden, yaþ ve cinsiyete göre düzenlendikten sonra ailelere teslim edildi. TEGV Aralýk Dünya Gönüllüler Günü nü etkinliklerle kutladý. Gönüllüler gönlünce eðlendi G ücünü binlerce gönüllüsünden alan TEGV Çorum Öðrenim Birimi, daha iyi bir gelecek için gönüllülerin geliþimine katkýda bulunmak ve gönüllülük bilincinin yerleþmesi amacýyla 5 Aralýk Dünya Gönüllüler Günü nü etkinliklerle kutladý. 5 Aralýk'ta Dalgýçlar Otel de düzenlenen kutlama etkinliði oldukça renkli geçti. Geceye destek olan gönüllülere hediyeler verilerek, teþekkür edildi. Faaliyetlerini binlerce gönüllüsünün desteði ile gerçekleþtiren TEGV, ilköðretim çaðýndaki çocuklara eðitim desteði verirken, gönüllülük kavramýnýn tanýtýlmasýný, benimsetilmesini, yaygýnlaþtýrýlmasýný ve süreklilik kazanmasýný saðlamayý hedefliyor. (Haber Merkezi) Borsa da ürün fiyatlarý Çorum Ticaret Borsasýnda (ÇTB), 3. kalite Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðdayýn kilogramý 0,857 ila 0,898 lira arasýnda iþlem gördü. ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek kilogram fiyatý (kilogram/tl) þöyle: ÜRÜN CÝNSÝ BUÐDAYLAR Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday Tritikale EN DÜÞÜK (LÝRA) 0,857 0,760 EN YÜKSEK (LÝRA) 0,898 0,760(AA)

18 18 PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Belediye THM Korosu ndan Ýskilipgücü yarýrýna konser Çorum Belediyesi Halk Müziði Korosu Ýskilipgücüspor yararýnaýskilip de Ç Konseri izlemeye giden Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ü Ýskilipgücüspor Baþkaný Nihat Armutçu tarafýndan Ýskilipgücü kaþkolu hediye edildi orum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu, 1. Amatör Küme'de mücadele eden Ýskilipgücü Futbol Takýmýna konser verdi. Ýskilip Azmi Milli Ortaokulu konferans salonundaki konsere Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül ve eþi Halime Gül, Ýskilip Belediye Baþkan Vekili Fatma Selvi, Ýskilipgücü Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ýskilipgücü futbolcularý ve çok sayý- Çorum Belediyesi Halk Müziði Korosu Ýskilip de konser verdi da Ýskilipli katýldý. Koro Baþkaný Kemal Kan ve þef Kazým Mercan'ýn yönetimindeki Çorum Belediyesi Türk Halk Müziði Korosu üyeleri birbirinden güzel türküleri bu kez de Ýskilipgücü futbolcularý ve yöneticileri için seslendirdi. Koronun seslendirdiði türkülere zaman zaman eþlik de eden Ýskilipgücü Futbol Takýmý oyuncularý kendilerine yönelik düzenlenen konser için baþta Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü olmak üzere Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve koro üyelerine teþekkür etti. Konser sonunda kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Belediyespor Kulübü Baþkaný Zeki Gül, Ýskilipgücü'na baþarýlar diledi. Ýskilip Belediye Baþkan Vekili Fatma Selvi günün anýsýna Zeki Gül'e plaket takdim ederken Ýskilipgücü Teknik Direktörü Nihat Armutçu da kaþkol hediye etti. Halk Müziði konserine Ýskilip halký büyük ilgi gösterdi ve salonu doldurdu Kömür, Þeker e hazýrlanýyor S por-toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda kendi sahasýnda konuk edeceði Tutap Þekerspor maçý hazýrlýklarýna baþladý. Teknik Direktör Cahit Terzi nezaretinde yapýlan antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý. Daha sonra dar alanda top çalýþmasý yapan kýrmýzý-lacivertli futbolcular, haftanýn ilk antrenmanýný tamamladýlar. Geçen hafta oynanan Tuzla maçýndan 1 Liseli Gençler futbolda yarý final maçlarý dün oynandý. puanla dönerek zirve iddiasýný devam ettiren Kýrmýzý-Lacivertli ekip- te haftanýn ilk antrenmanýnda morallerin yerinde olduðu gözlendi. Hasan Paþa TML:0-Spor Lisesi:1 Zeki Sevim, Okan Baykara. Sarý kart alarmý Darýca Gençlerbirliði nde Ýstanbulspor maçýnda sarý kart gören Ferhat, 7 nci sarý kartýný görerek kart sýnýrýnda olan futbolcular kervanýna katýldý. Son haftalarda kart cezalarý sebebiyle sýkýntý yaþayan ve son maçta orta sahada Tuncay ýn yokluðunu hisseden Darýca Gençlerbirliði nde, Ferhat ýn da sarý kart görmesinin ardýndan sýnýrda olan futbolcu sayýsý 3 e çýk- tý. Üstelik bu 3 oyuncu da savunmada yer alan futbolculardan Bülent, Sadi ve Ferhat oldu. Bu 3 oyuncu zorlu Çorum Belediyespor karþýlaþmasýnda sarý kart görmeleri halinde, ilk dev- renin son haftasýndaki Adliyespor karþýlaþmasýnda forma giyemeyecekler. Batman ara transfere hýz verdi S ezona þampiyonluk parolasýyla giren ancak ligin dibine demir atan Batman Petrolspor, ilk devrenin bitiminden önce ara transfer çalýþmalarýna hýzlandýrdý. Transfer Komitesi Baþkaný ve Sportif Direktör Mehmet Gönülaçar, önümüzdeki hafta transfer çalýþmalarý için Ýstanbul a gidecek. Teknik Direktör Erdal Alpaslan ile birlikte koordineli çalýþmalarý yürüteceklerini belirten Gönülaçar: Ta- kýmýn durumu ortada. Oynanmayan maçýmýzla birlikte önümüzde 3 maçýmýz kaldý. Play-Off þansýný kaçýrmamak için transferde ince eleyip sýk dokuyacaðýz. Nokta transferler gerçekleþtirmek istiyoruz. 6-7 futbolcuyla görüþme halindeyiz. Önümüzdeki haftadan itibaren Ýstanbul a giderek, çalýþmalara start vereceðim diye konuþtu. Liseli Gençler Hentbol...Liseli Gençler Hentbol Spor Lisesi: 23- Özel Pýnar SML:13 SAHA : Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Sami Keskin. Öncel, Yasir SPOR LÝSESÝ : Ecegül, Bahar, D. Nur, Selenay, Azize, Elif, Seyhan, Buket, Sümeyye, Özlem, K. Kader, Elif. ÖZEL PINAR SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ : Nisanur, Yasemin, C. Göl, D. Merve, Ýlayda, F. Asena, Arzu, Dilan, Semanur, Ayþe, Emine, C. Sultan. ÝLK YARI : 11-6 Spor Lisesi), Buhara M. Teknik: 22-Eti Anadolu:17 SAHA : Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Sami Adýkdý. Öncel, Taner BUHARA MESLEKÝ TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Fatima, Sinem, Zeynep, Yaðmur, Ülkü, Kübra, Esranur, S. Meltem, Elif, Ayþenur, Þulenur, Elif. ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Yaðmur, Kübra, Selin, Hazal, Mine, Berfin, Dilek, Veda, Esra, Kader, Büsra, Ceren, Ezgi. ÝLK YARI : 11-6 Spor Lisesi), Anadolu Ýmam Hatip ve Spor Lisesi finalde Liseli Gençler futbol il birinciliðinde dün oynanan yarý final maçlarýný kazanan Spor Lisesi ve Anadolu Ýmam Hatip Lisesi okullarý yarý finalde karþýlaþacak. SAHA: 1 Nolu Sentetik. HAKEMLER: Özcan Genel, P azar günü sahasýnda Çorum Belediyespor la karþýlaþacak olan Darýca Gençlerbirliði hazýrlýklara baþladý, Geçtiðimiz hafta sonu grupta ilk yenilgisini Ýstanbulspor deplasmanýnda alan Darýca Gençlerbirliði nde Teknik Heyet futbolculardan bu maçý unutmalarýný ve Çorum Belediyespor maçýna odaklanmalarýný istedi. Ýstanbulspor yenilgisinin ardýndan futbolcularýn durgun ve morali bozuk olduklarý gözlenirken, Teknik Direktör Özgür Vurur futbolcularla bir toplantý yaptý. Ýstanbulspor maçýnýn geride kaldýðýný belirten Vurur, Çorum Belediyespor maçýnýn çok daha önemli bir hal aldýðýný ve kesinlikle kazanmalarý gerektiðini söyledi. Teknik Direktör Özgür Vurur yönetiminde yapýlan antrenman yaklaþýk 1 saat 35 dakika sürdü. Düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman istasyon çalýþmasýyla devam etti. Gruplara ayrýlan sarý yeþilli futbolcular pas ve orta çalýþma yaptýlar. Antrenmanýnýn son bölümünde yarý sahada çift kale maç yapýlýrken, idman bireysel çalýþmalarla noktalandý. Serkan. M. HASANPAÞA MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ahmet, Ali, Ali Mert, Berkay, Erdem, Eren, Furkan, Ýlker, Mehmet Reþit, Muhammet Kürþat, Oktay, Özkan, Ramazan, Recai, Samet Þafak, Sefa Öziþçi, Sefa Ünal, SPOR LÝSESÝ : Abdulkadir, Ahmet, Ahmet Onur, Alican, Batuhan, Burak, Can Muhammed, Dursun, Emre, Cihat, Mustafa Atakan, Nebi, Oðuzhan, Onur Tekin, Onur Yýldýrým, Ramazan Can, Umut Serkan, Zafer. GOL: 4. dak. Abdulkadir (Spor Lisesi). Spor Lisesi yarý final maçýný tek golle kazanarak finale ismini yazdýrmayý baþardý L iseli Gençler futbol il birinciliðinde Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Spor Lisesi finale yükseldiler. Dün oynanan yarý final ilk maçýnda Hasan Paþa Ticaret Meslek Lisesi ile Spor Lisesi arasýndaki maçtan ilk dakikalarda Abdulkadir ile bulduðu golle 1-0 kazanan Spor Lisesi finale yükselen ilk takým oldu. Ýkinci yarý final maçýnda ise Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi karþýlaþmasý çok zorlu mücadeleye sahne oldu. Son dakikalarýna 0-0 berabere girilen maçta Anadolu Ýmam Hatip Lisesi 64. dakikada Muhammed Çoban ve son dakikada Muhammed Enes in attýðý gollerle sahadan 2-0 galip ayrýlan Anadolu Ýmam Hatip Lisesi finale yükselen ikinci takým oldu. Cumhuriyet Ana- dolu Lisesi nden ikisi maç içinde ikisi ise maç sonunda kýrmýzý kart gördüler. Ýl birinciliðinde þampiyon yarýn oynanacak final maçýndan sonra belli olacak. fa, Tugay, Yasin. Musa, Sefa (maçtan sonra)(cumhuriyet Anadolu Lisesi), GOLLER: 64. dak. Muhammed Çoban, 70. dak. Muhammed Enes (Anadolu Ýmam Hatip Lisesi). Anadolu Ýmam Hatip:2- Cumhuriyet: 0 SAHA: Sentetik. 1 Nolu HAKEMLER: Yüksel Basar, Barýþ Karakuþ, Onur Alagöz. KIRMIZI KART: 68. dak. Abdulkerim, dak. Mert Cankat, ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Deniz, Elvan, Ertuðrul, Ethem, Fatih Cam, Fatih Emre, Ýbrahim, Ýsmail, Muhammed Çoban, Muhammed Enes, Muhammet Mustafa, Mustafa, Mücahit, Numan, Onur, Tunahan, Yunus Salih, Yusuf Furkan, CUMHURÝYET ANADOLU LÝSESÝ : Abdulkerim, Ahmet Kürþat, Berkay, Burak Çamlýbel, Burak Sarsýk, Emre Gümüþ, Emre Özmen, Fahri, Hikmet Kerem, Kadir Ersin, Mert Cankat, Musa, Mustafa, Muzaffer, Nurullah, Se- Anadolu Ýmam Hatip Lisesi yarý final maçýný kaybederek finale yükseldi

19 11 ARALIK Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü 2015 yýlý için araç kiralama hizmet alýmý iþi (6 araç-þoförlü-yakýtsýz- 12 ay süreli) Yer: Valilik Ek Binasý 5. Kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Saat: ARALIK TMO Çorum Þube Müdürlüðü TMO Çorum Þube Müdürlüðü ve baðlý iþyerleri ile bu iþyerleri nezdinde ileride açýlacak ekip ve koltuk ambarlarýnda 2015 yýlý döneminde hububat, çeltik, fýndýk, haþhaþ ve iþtigal konusuna giren tüm ürünlerin yükleme boþaltma iþlerinin yaptýrýlmasýný teminen açýk eksiltme usulü ile ihale edilmesi iþi. Yer: TMO Çorum Þube Müdürlüðü Ýdare Binasý Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 199 parsel no, Çoraköz Mevkii Tatar köyü merkez/ Çorum m2 mahalle/mevkinde tarýma uygun taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 369 parsel no, Avlandere Mevkiinde tarýma elveriþli taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmetleri herkese açýk ihale usulü ihale ile hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý - Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 8 Ýlkadým / Samsun Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Katyonik Polielektrolit alýmý ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra 167 adet demir satýþ iþi Yer: Kaynar Yediemin Deposu / Çorum Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 524 ada no, 27 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 3 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 4. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1708 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahallesi nde 6 baðýmsýz bölümlü dairenin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 1505 ada no, 10 parsel no, Çepni Mah. Mahalle/Mevkiinde taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra 19 LE 922 plakalý, 1992 model Tofaþ- Fiat marka, Þahin tipli, siyah renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: ARALIK Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü ve baðlý birimlerine 2015 yýlý elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet binasý 3. Kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý 28 elektrik abonesinin 2015 yýlý ihtiyacý için elektrik enerjisi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: ARALIK YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa AYPAK Hüseyin oðlu 1973 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3414) T.C. Çorum 1. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 90 ada No, 159 Parsel No, Suyolu Mahallesi, Ölükçül köyünde bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi ,05 2. Taþýnmaz: Çorum il, Ortaköy ilçe, 53 Ada No, 36 Parsel No, Suyolu Mahalle/Mevkii, 1/2 hisseli arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Müzayede Salonu Saat: ARALIK KOSGEB Çorum Hizmet Merkezi Müdürlüðü KOSGEB Çorum ve Samsun Hizmet Merkezi Müdürlüklerine Özel Güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Organize Sanayi Bölgesi Sosyal Tesisler No: 8 Çorum Saat: ARALIK Devlet Su Ýþleri 5. (Ankara) Bölge Müdürlüðü Çorum Osmancýk Ýçmesuyu Ýsale Hattý, Depolar ve Arýtma Tesisi Proje Yapýmý hizmet alýmý iþi. Yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2151/1 A Blok No: Çankaya / Ankara Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 19 AN 872 plakalý, 1997 model Mercedes marka, mavi, mor, lila renkli açýk kasa kamyonun satýþý iþi Yer: Kaynar Otopark ve Yediemin Deposu Saat: OCAK 2015 T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum ili, merkez ilçe, 2530 ada no, 870 parsel no, Yavruturna Mahallesi, Sülüklü Mavkii, cilt no 74, sayfa no 7253, 1 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: OCAK Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü 12 antrenör, 18 gençlik lider ve 3 cankurtaran hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah. Samsun Cad. No: 97 Çorum Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 541 ada no, 7 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 12 baðýmsýz bölümlü daire 6 katlý binanýn 3. katýnýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1009 Ada No, 26 Parsel No, Bahçelievler Mahalle/Mevkii, 25 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1833 Ada No, l Parsel No, Karakeçili Mah. Tavukluk Mevkii, 29 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 25 ÞUBAT T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 206 Ada No, 88 Parsel No, 2 baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: SAHÝBÝNDEN SATILIK MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE Ýskilip Yolu üzeri 10. Km. de bulunan m2 bakýmlý mantar çiftliði, boþ þekilde. Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32 Azizenver Apt da güney doðu cepheli (Ç.HAK:3408) 229 m2 lik daire satýlýktýr Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:3171) SATILIK ARAÇLAR * 2000 model Transporter 2.5 TDÝ City Wan 4+1 hususi. * 2005 model Peugeot 307 (Ç.HAK:3104) (Ç.HAK:3249) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ X5 dizel (Ç.HAK:2702) PERÞEMBE 11 ARALIK Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) SATILIK VÝLLA Orta Ilýca da 1000 m2, 3 katlý tribleks, havuzu, kuyusu, doðalgazý bulunan Villa sahibinden satýlýktýr SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK OTOMOBÝL 2011 model Doblo Safeline km. de gümüþ rengi. (Ç.HAK:3412) BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynak, torna, freze iþinden anlayan bakým elemanlarý alýnacaktýr. Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti. (Ç.HAK:3389) AKFA HOLDÝNG ÇORUM ÞUBESÝNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE SATIÞ VE PAZARLAMA ÝÇÝN BAY VE BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR. ÝKÝLÝ ÝLÝÞKÝLERDE BAÞARILI AKTÝF BÝLGÝSAYAR KULLANABÝLEN SEKRETER ALINACAKTIR.. ASGARÝ ÜCRET MAAÞ + PRÝM + YEMEK + YOL + SGK ÇÖPLÜ MAH.OSMANCIK CAD NO 17 / 4 (Ç.HAK:3393) TL (pazarlýklý) Mür. Tel: ÝNSAN KAYNAKLARI ÝRTÝBAT TEL : ÝRTÝBAT GSM : Organize San. Bölgesi Satýlýk Kýymetli Mülk Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2 2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata (Ç.HAK:3172) imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr. ÖZBEK TELEFON KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak (Ç.HAK:3253) (Ç.HAK:3382) No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný) SATILIK LÜKS DAÝRE 3. Stad Sokak ta 120 m2, 3. kat yeni daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Sekreter Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: Satýlýk Tarla Ankara Yolu Çaðýl Makina, Efes Pilsen Depo arkasý, Yaydiðin,113 ada, 6 parsel, m2 tarla sahibinden satýlýktýr. (Ç.HAK:3394) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere yaþlarý arasýnda yetiþtirilmek üzere bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. TESAN ASANSÖR Adres: Eþrefhoca Cad. No: 1/A (Eðitim Eczanesi Karþýsý) (Ç.HAK:3395) Fiyat: Dönümü TL Mür. Tel:

20 Darýca taktiðine devam Belediyespor Hegsagone Hotel de kalacak Ç orum Belediyespor ilk yarýnýn son deplasman maçýnda pazar günü Darýca Gençlerbirliði ile oynayacaðý maçýn programý netleþti. Hasan Özer Gökmen, kafilenin cumartesi sabahý Çorum dan ayrýlacaðýný ve öðleden sonra Darýca merkezde bulunan Hedsagone Hotel e yerleþeceðini söyledi. Kamber in boþu yok Hüseyin Kamber orum A Klasman Vo- hakemi Hüse- Çleybol yin Kamber e üst üste üçüncü haftada görev verildi. Ayrýca bu hafta yardýmcý hakem olarakda Tuncay Sevim Çorum dan Tuncay Sevim. Bu sezon Aklasman hakemi olan Hüseyin Kamber e sezon baþýndan buyana verilen görevler bu haftada devam etti. 2. Lig Bayanlar B grubunda 14 Aralýk pazar günü Ordu Atatürk Spor Salonu nda Ordu Telekomspor ile MKE Ankaragücü takýmlarý arasýnda oynanacak maçýn baþ hakemi Hüseyin Kamber. Yardýmcýsý ise bu sezon klasmana B kategorisinden yükselen Tuncay Sevim, Maçýn gözlemcisi ise Ordu dan Kemal Cebeci. orum Belediyespor ilk yarýnýn son Çdeplasman maçýnda pazar günü grup lideri Darýca Gençlerbirliði oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmana soðuk alðýnlýðý nedeniyle Turgay ile önceki günki antrenmanda sakatlanan Mehmet Akif dýþýnda tüm futbolcular katýldý. Hafta sonu týrnaðýndan ufak bir operasyon geçiren Çaðlar ise masör Ali Köseer gözetiminde ayrý bir çalýþma yaptý. Isýnma hareketleri ilebaþlayan antrenman dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Daha sonra oyun içinde kanatlardan gol çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Yavuz Ýncedal orta yapýlýrken ceza sahasýna bakarak yapýlmasý ve boþa yapýlmamasý konusunda uyarýlarda bulundu, Daha sonra yarý sahada çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlý takýmda futbolcularýn zorlu maça motive olduklarý gözlendi. Çorum Belediyespor Darýca maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý Mert Babadað Türkiye Þampiyonasý vizesi aldý Mert Babadað il birinciliði sonunda antrenörleri ve kulüp yöneticileriyle birlikte Ýlhan Aþkýn antrenör geliþin seminerinde ençlikspor ve Milli takým Tekvando An Aralýk tarihlerinde Antal- Gtrenörü ya da yapýlacak olan seminere katýlacak. Tekvando Federasyonu ndan yapýlan açýklamaya göre Aralýk tarihleri arasýnda Antalya da üç grup halinde yapýlacak antrenör ve hakem geliþim seminerine Çorum dan Ýlhan Aþkýn Aralýk tarihleri arasýnda katýlacak. Bu seminerde antrenör ve hakemlere yeni sezon faaliyetleri ve yeni kurallar hakkýnda bilgiler verilecek. Keskin ve Tabak a dört günde ikinci maç Yasir Keskin ve Yasin Tabak Giresun da görev Çorum Hentbol Klasman hakemleri Yasir Keskin ve Yasin Tabak a hafta sonu da görev var. Dün Ünilig de Samsun da görev yapan Yasir Kesin ve Yasin Taban 14 Aralýk pazar günü ise Giresun Dereli Ýlçe Spor Salonu nda Giresun Derelispor ile Mardin 1947 Saðlýkspor takýmlarý arasýnda oynanacak 2. Lig Bayanlar A grubu beþinci hafta maçýný yönetecekler. Maçýn gözlemcisi ise Çorum da klasman olan ve halen Ordu da görev yapan Taner Öztürk. Çorum Yýldýzlarý ndan Mert Babadað kýsa kulvar il seçmelerindeki derecesiyle Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandý. eçtiðimiz hafta sonu Gyapýýlan Kýsa Kulvar il seçmelerinde 14 Yaþ erkekler 50 metre yarýþýnda mücadele eden Çorum Yýldýzlarýspor dan Mert Babadað Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandý. Ýl birinciliðine Çorum Yýldýzlarýnýn 17 sporcu ile katýldýðýný belirten kulüp Basýn Sözcüsü Ýsmet Alagöz, Mert Babadað ýn yarýþmayý lik derecesiyle tamamladýðý ve olan Türkiye barajýný geçtiðini Türkiye Þampiyonasý na katýlmaya hak kazandýðýný söyledi. Türkiye Þampiyonasý nýn Aralýk tarihlerinde Ýstanbul Tozkoparan Yüzme Havuzu nda yapýlacaðýný belirten Alagöz, hedeflerinin Türkiye þampiyonasýnda da final yüzerek milli takýma davet edilmesini saðlamak olduðunu söyledi. Alagöz, yüzme branþýnda milli takým düzeyinde sporcular yetiþtirmek için çalýþmalarýnýn aralýksýz devam edeceðini söyledi. SAHA : Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muammer Türkmen. KARÞIYAKA ORTAOKULU : Zarif, Mustafa, Orçun, Deniz Can, umut Eren, Ali Rýza, Alperen, Aytunç, Caner, Murteza, Birkan, Eren, Nesimi, Göray. BAYAT H. ÇELEBÝ : B. Melih, H. Ali, Abdullah, Ýlhami, Abdullah Aydýn, M. Mustafa, Þ. Ahmet, M. Metehan, Berat, F. Ali, M Ramazan, Tuncay, Yusuf. ÝLK YARI : 6-0 (Karþýyaka Ortaokulu), kullu Yýldýzlar Hentbol Ýl birinciliðinde erkeklerde Oiki takýmýn tek maçlý mücadelesi sonunda Karþýyaka Ortaokulu þampiyon oldu. Karþýyaka Ortaokulu ile Bayat H. Çelebi Ortaokulu erkek takýmlarýný dün Tevfik Kýþ Spor Salonu nda yaptýðý maçtan 9-3 galip ayrýlan Karþýyaka Ortaokulu þampiyon oldu. Maçýn ardýndan düzenlenen törenle iki takýma kupa ve madalyalarý verildi. Çorum Gençlikspor ile Halk Eðitim Kültürspor bünyesinde gerek yaz okulllarýnda gerekse kýþ döneminde hentbol branþýnda bir çok beden eðitimi öðretmeni ve antrenör görev yaparak ücret almasýna karþýn il birinciliðine erkeklerde iki bayanlarda ise üç okulun katýlmasý oldukça düþündürücü. Kýzlarda ise dün oynanan ilk maçta Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu önünde 6-2 galip gelerek þampiyonluk yolunda avantaj yakaladý, PERÞEMBE 11 ARALIK 2014 Tek maçlýk il birinciliði!... Okullu Yýldýzlar Hentbol erkeklerde iki takýmýn mücadelesinde dün Bayat H. Çelebi Ortaokulu nu 9-3 yenen Karþýyaka Ortaokulu þampiyonluðu kazandý. Çorum Gençlikspor ve HE Kültürspor bünyesinde bir çok beden eðitimi öðretmeni ve hentbol antrenörü gruplar çalýþtýrarak ücret almasýna karþýn erkeklerde iki kýzlarda ise üç okulun mücadele ettiði il birinciliðinde oldukça düþündürücü. Dünki antrenman sonunda Zakir Ardahanlý için düzenlenen doðum günü kutlamasý Zakir hocaya doðum günü sürprizi orum Belediyespor da doðum Çgünü kutlama geleneði dün antrenör Zakir Ardahanlý ile sürdü. Dün 28. yaþýna giren Zakir Ardahanlý yý Nazmi Avluca sahasýnda yapýlan antrenmanýn sonunda Zakir Ardahanlý için hazýrlanan pasta üzerindeki mumlarý söndüren Zakir Ardahanlý arkadaþlarýna bu jestinden dolayý teþekkür etti. Þampiyon olan Karþýyaka nýn kupasýný Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Ýkinci olan Bayat H. Çelebi Ortaokulu nun kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þeflerinden Ayþe Þenyuva verdi Mehmet Akif: 6 - Cumhuriyet: 2 SAHA : Tevfik Kýþ. HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Muammer Türkmen. MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Betül, Gülcan, Þule, Sibel, Esra, Buse, Nazar, Ýlayda, Þerife, Nergiz, Kübra, Müslüme, Özge, Nefise, Neslihan. CUMHURÝYET ORTAOKULU : Yaðmur, Feyzanur, Betül, Beyza, Serra Sýla, Melike Nur, Ýlayda, Kader, Miyase, Dilan, Esra, Zeynep. ÝLK YARI : 2-1 (Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu), kullu Küçük Kýzlar hentbol il birinciliðinde dün oy- maçta Mehmet Akif Ersoy, Cumhuriyet Or- Onanan taokulu nu 6-2 yenmeyi baþardý. Ýl birinciliðinde ikinci maçta yarýn Karþýyaka Ortaokulu ile Cumhuriyet Ortaokullarý karþýlaþacak.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com

ŞANLIURFA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü İNTERNET HABERLERİ. İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Günlük Haber Bülteni 11.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.sanliurfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet Haber Sitesi: www.urfa.com Tarih:10.03.2015 İNTERNET HABERLERİ İnternet

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Engeller del Lift ile aþýlýr... Adel Kaset Tip Engelli Lifti del Þirket Profili ADEL Otomotiv, 2005 yýlýnda otomotiv yan sanayisi olarak Sn. Kamil Sölpüker tarafýndan kurulmuþtur. TEMSA Global A.Þ.'nin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü

(Ç.HAK:2879) ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42. Gönül köprüsü Týp öðrencilerimiz 20 de Çorum da Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi yönetici ve akademisyenlerini ziyaret etti. Ziyarette Týp Fakültesi'yle birlikte Çorum'da yapýlamayan

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý.

TEKNOKENT e 1 milyon ek ödenek. Çorum da etkili olan kar yaðýþý nedeniyle Sungurlu ilçesine baðlý 2 köy yolu ulaþýma kapandý. TEKNOKENT e milyon ek ödenek AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Lütfiye Ceritoðlu Kurt ve Rektör Reha Metin Alkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk'ý ziyaret etti. AK Parti Çorum

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk

35 milyarlýk ORTAGEP Projesi ne dahil olduk Çorum a yeni müjdeler vermeye hazýrlanýyoruz diyen Uslu: Kýrkdilim için harekete geçildi AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu dün Çorum Gazeteciler Cemiyeti ni ziyaret etti. Ziyarette

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor

çelik kapý ihracatý DÝVA-SEN teþkilatlandý Þizofren dehþeti! Ýmam Hatip ler büyüyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Akþemsettin çevresi cazibe merkezi oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan inþaatý tamamlanarak ibadete açýlan Akþemseddin Camii'nin etrafý da yeþillendiriliyor. Belediye, caminin doðusunda yer alan 6 dönümlük

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı