ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S"

Transkript

1 ULUSAL REKABET HUKUKU KURALLARININ ÜLKE DIfiI UYGULANMASININ TÜRK YE VE AVRUPA B RL L fik S ÜZER NDE ETK S Av. HAL SAN YENG N (1) Girifl Ulusal hukuk kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas n engelleyen devletlerin egemenli i prensibi uyar nca, devlet, kendi kanunlar n ancak kendi ülkesi s n rlar içerisinde uygulayabilmektedir. Ülkesellik prensibinin de bir gere i olan di er devletlerin egemenli ine ve ba ms zl na sayg gösterme yükümlülü ünün s n r n çizmek, yine bu kural koyan devletlerin kendi yetkileri dahilindedir. Bu s n r çizmek isteyen devletler, bu amaçlar na uluslararas andlaflmalar yaparak varabilecekleri gibi, tekdüze, genel ve tutarl uygulamalar sonucunda uluslararas bir teamülün oluflmas na sebebiyet vererek de ulaflabileceklerdir. Bu makalenin yaz lmas ndaki gaye, ulusal rekabet hukuku kurallar n n ülke d fl nda uygulanmas sonucunu do uran devletlerin uygulamalar n n uluslararas bir gelene in oluflumuna hizmet edip etmedi inin saaptanmas n n yap lmas d r. Bu saaptama yap l rken öncelikli olarak, yetki konusu ile ilgili devletler umumi hukukuna egemen olan ilkeler incelenecek, sonraki bölümlerde ise Avrupa Toplulu u, Amerika Birleflik Devletleri ve di er devletlerin bu konudaki tutumlar ayr nt l bir biçimde ele al nacakt r. Bunu izleyen bölümde ise, teamül hukukunun oluflumunun koflullar, ilgili devlet uygulamalar n n bu koflullar dahilinde yorumu ile birlikte irdelenecek ve en son aflamada Türkiye nin uluslararas hukuktan do an yükümlülükleri ve bu yükümlülüklere uymas halinde ve efl zamanl olarak sahip oldu u haklar aç klanacakt r. 1. Devletler Umumi Hukukuna Egemen Olan Prensipler a. Egemenlik ve Devlet Yetkisi Kavramlar : Belirli bir toprak parças üzerinde yaflayan insanlar n oluflturdu u kamu gücüne sahip, siyasal örgüt olarak tan mlanan devletin en önemli unsuru, ülkesinin s n r- (1) Marmara Üniversitesi, Avrupa Birli i Hukuku Doktora Ö rencisi

2 964 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 lar içinde mutlak egemen olmas d r (2). Egemenlik, devletin ülke içinde en üstün otorite olmas n, uluslararas alanda da di er devletlerle ve uluslararas kurulufllarla olan iliflkilerinde ba ms z ve eflit güce sahip olmas - n ifade etmektedir (3). Devleti, di er devletler ile iliflkilere girebilme ehliyetine sahip, baflka bir anlat m ile ba ms z ve egemen olarak öngören ve bu egemenli i sonucunda milletleraras hukuki kiflili e sahip oldu unu ifade eden görüfle (4) karfl elefltiriler (5) olsa bile, bu görüfl hala geçerlili ini korumaktad r. flte bu egemenli in sonucu olarak ortaya ç kan devletin yetkisi (Jurisdiction), bir devletin, di er devletin egemenlik hakk n ihlal etmeksizin kendi hukuk kurallar n yap p uygulayabilmesinin s n r olarak öngörülmektedir (6). Devletin egemen olmas ilkesinin sonucu olan hukuk kurallar yapma yetkisi, devlete, ilgili konudaki kural belirleme ve bu kural uygulama, yani icra etme (enforcement) yetkisini tan maktad r. Devlet, hukuk kural belirleme yetkisini yerine getirirken, ço u zaman herhangi bir müdahale ile karfl laflmamakta ise de ilgili kural n icra edilmesi aflamas nda baz uyuflmazl klar ç kabilmektedir. Bu uyuflmazl klardan en önemlisi olan ve tart flmalar da beraberinde getiren hukuk kurallar - n n ülke d fl nda uygulanmas (extraterritorial enforcement), bu makalenin yaz l fl amac bak m ndan ayr nt lar yla incelenecektir. Bundan önce belirtilmelidir ki, egemenlik ilkesi uyar nca, devletin yetkisinin yine kendi ülkesi s n rlar yla çevrilmifl oldu u hernekadar milletleraras hukukta egemen olan görüfl ise de, zamanla ve küreselleflmenin de bir sonucu olarak bu ilkeye baz s n rland r lmalar n getirilmesi gerekmifl ve bunun ayn zamanda hakkaniyetin de bir sonucu oldu una iflaret edilmifltir. i. Ülkesellik Prensibi: Her devlet, egemenli inin bir sonucu olarak, kendi ülkesinin s n rlar içindeki faaliyetleri düzenlemek (7) ve devletin kendi ülkesi üzerindeki egemenli inin bir sonucu olarak gerekti inde bu faaliyetleri müeyyelendirebilmek hak ve yetkisi ile donat lm flt r. Baflka bir ifade ile, devlet, kendi ülkesi s n rlar içerisinde, egemenlik hakk n n da bir sonucu olan yarg yetkisi ne sahip bulunmaktad r (8). Ülkesellik prensibi, devletin kendi ülkesi içindeki bütün davran fllar düzenleme yetkisine sahip oldu unu ve buna ek olarak ülke s n r esas al nmas nedeniyle, hukuka ayk r davran flta bulunan n vatandafll na bak lmaks z n o ülkede ifllenen eylem ve davran fllara o devletin kanununun uygu- (2) PAZARCI, H., Uluslararas Hukuk Dersleri II, Ankara, 1990, s.6; ERO LU, H., Devletler Umumi Hukuku, Ankara, 1984, s (3) AK PEK,., Devletler Hukuku, Ankara 1964, s (4) GÜNDÜZ, A., Milletleraras Hukuk Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta, 1998, s. 3-4 (5) KAPAN, M., Politika Bilimine Girifl, A.Ü.H.F. Yay nlar, No:371, Ankara, s (6) JENNINGS, R.Y., The Limits of State Jurisdiction, 32 Nordisk Tidsskrift For International Ret, 1962 (7) EROL, K., Milli Hukuk Kurallar n n Ülke D fl nda (EXTRATERRITORIAL) Uygulanmas na liflkin Devletler Hukuku Kurallar, 1999, s. 5 (8) ÇEL KEL, A., NOMER, E., Devletler Hususi Hukuku, Örnek Olaylar, Mahkeme Kararlar, Beta, 2001, s

3 Ulusal Rekabet Hukuku Halisan Yengin 965 lanaca n (9) ifade eden bir terimdir. Hernekadar devletin yetkisinin ülkesel oldu u evrensel olarak kabul edilegelmifl bir ilke olsa da, sözkonusu yetkinin hangi ölçüde mutlak olarak uygulanabilece i konusunda baz tart flmalar n da varoldu unun vurgulanmas gerekmektedir. Bu ilkeye getirilen s n rlamalara geçilmeden önce, öneminden ötürü de inilmesi gerekilen uluslararas bir davan n da alt n çizmekte fayda bulunmaktad r. Bozkurt-Lotus Davas olarak an lan bu dava sonucunda Milletleraras Daimi Adalet Divan Uluslararas hukukça bir devlete getirilen ilk ve en önemli k s tlama, aksine izin veren bir kural olmad kça, onun baflka bir devlet s n rlar içinde hiçbir flekil ve biçimde yetkisini kullanamamas d r. Bu anlamda yarg yetkisi kesinlikle ülkeseldir ve uluslararas örf ve adet ya da andlaflmalardan ç kar lan bir kural olmad kça bir devlet taraf ndan kendi ülkesinin s n rlar d fl nda kullan lamaz oldu una iflaret etmifltir (10). ia. Subjektif Ülkesellik Prensibi: Bu ilke uyar nca, hukuka ayk r eylemin sonucunun gerçekleflti i yerin ülke s n rlar içinde olup olmad önemli olmamakta ve eylemin baflland yer devletinin yasalar uyar nca eyleme yapt r mlar getirilmektedir. ib. Objektif Ülkesellik Prensibi: Bu ilke uyar nca, hukuka ayk r eylemin bafllad yer önemli olmamakta ve fakat kamu düzeni hukuka ayk r eylemin sonuçlar n n gerçekleflti i yerde bozuldu u gerekçesiyle (11) bu devletin yetkisi söze konu olmaktad r. Biraz önce de an lan ünlü Bozkurt- Lotus Davas nda Mahkeme objektif ülkesellik ilkesinin gerekçelerini kendi ceza kanunlar na çok s k ülkesellik karakteri vermifl olan ülkelerin mahkemeleri de dahil birçok ülke mahkemesi, ceza kanunlar n, onu yazanlar n e er suçun temel unsurlar ndan birisi ve özellikle etkileri kendi topraklar nda cereyan etmiflse, o suçun kendi topraklar nda ifllenmifl say - laca n düflündüklerini esas alarak yorumlam fllard r (12) fleklinde ifade ederek vurgulam flt r. ii. Vatandafll k Prensibi: Failin milliyetinin önemli oldu u bu ilke uyar nca, devlet, (ratione personae), kendi s n rlar d fl nda suç iflleyen vatandafllar üzerinde kovuflturma ve yarg lama yetkisini haiz bulunmakta ve böyle bir durumda ilgili kiflinin hangi ülke s n rlar içinde oldu u önem tafl mamaktad r. fiunu da eklemek gerekir ki, bu prensibin çok genifl bir biçimde uygulanmamas gerekti ine iflaret edilerek, s n rlanmas gerekti- i ifade edilmifltir (13). iii. Koruyuculuk Prensibi: Ma durun, yani suçtan zarar gören kiflinin vatandafll esas üzerine kurulu olan bu prensip uyar nca, ülke d - fl ndaki herhangi bir eylemi dolay s yla bir yabanc ilgili devletin vatan- (9) EROL, K., op.cit 5-6 (10) Ayr nt l bilgi için bak n z P.C.I.J Reports, Lotus, Judgment No. 9, 192. Series A, No. 10, 4. (11) ANTONIO, C., International Criminal Law, Oxford Pres, 2003, s (12) EROL, K., op.cit, s. 5-6 (13) MANN, F..A., The Doctrine of Jurisdiction in International Law, Oxford 1973, s. 43

4 966 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 dafllar na zarar veriyorsa, vatandafl zarar gören devlet, o yabanc y, eylem kendi ülkesi içinde gerçekleflmifl bulunmazsa bile yarg layabilme (14) hakk n haiz bulunmaktad r. iv. Ülke Güvenli i Prensibi: Bu prensip uyar nca, devlet, kendi güvenli ine yönelik hukuka ayk r eylemde (15) bulunan bir yabanc y, bu eylemlerin tamam kendi ülkesi d fl nda gerçekleflmifl ve hatta gerçekleflti i ülke kanunlar uyar nca hukuka ayk r olarak düzenlenmemifl olsa bile, yarg lama yetkisini haiz bulunmaktad r. v. Evrensellik Prensibi: Bu prensip uyar nca, devletler, sadece suçun do as na dayanarak yarg lama yetkisini kullanmakta ve böyle bir durumda suçun ifllendi i yer, failin veya ma durun vatandafll gibi unsurlar önem arzetmemekte ve fakat uluslararas kamu düzeni nin tesis edilmesi gere i ön plana ç kmaktad r. Her devlet taraf ndan kabul edilen ( jus cogens ) ve hangi devletin s n rlar içerisinde ifllendi inin önem tafl mad -, tüm devletleri ilgilendiren nitelikte olan bu suçlar ifllendi i vakit, yukar da bahsi geçen bir ba lant n n varolup olmad na bak lmaks z n, herhangi bir devlet yarg lama yetkisini ileri sürebilmektedir. kinci bölüme geçilmeden önce burada ifade etmenin uygun olaca düflünülen bir tart flma konusu da ulusal rekabet hukuklar n n ülke d fl nda uygulanabilmesi aç s ndan baz sorulara verilecek yan tlar, bu kurallar n ülke d fl nda uygulan p uygulanamayaca hususuna netlik kazand rmakla beraber, bunun hukuki gerekçelerini ve izlenmesi gereken yöntemi de belirlemesi aç s ndan yararl olacakt r. Bu böyle olmakla birlikte, ö retide uzun süredir devam eden bu tart flmalar n ayr nt lar na girilmeksizin (16), kabul edilen bask n görüfl uyar nca, ulusal rekabet hukuku kurallar n n ülke d fl etkisinin belirlenmesinde izlenecek yöntemin özel hukuktaki kanunlar ihtilaf kurallar na göre de il, fakat uluslararas hukuk kurallar na göre belirlenmesinin uygun olaca görüflü a rl k kazanmaktad r (17). 2. Avrupa Toplulu u Rekabet Hukuku Kurallar n n Yorumunda ABD nin Uygulamalar Sonucu Kurumlar n Yaklafl m : AT Andlaflmas n n 81. maddesi, rekabeti bozucu, engelleyici veya k s tlay c amaç veya etki tafl yan teflebbüsler aras anlaflma veya uyumlu eylem veya teflebbüs birli i kararlar n üye ülkeler aras ndaki ticareti etkiledi i takdirde yasaklamaktad r (18). Madde metninin ifade edilifl tarz na göre, üye ülkeler ara- (14) EROL, K., op.cit, s. 6-7 (15) Bu prensibin uyguland suçlar genellikle para, pasaport, bayrak gibi bir milli birlik sembolü aleyhine olabilece i gibi, devletin ekonomik menfaatlerini ihlal eder nitelikteki baz suç tipleri için de öngörülmektedir. (16) Ayr nt için bak n z: EROL, Kemal, op.cit, s. 7 (17) T RYAK O LU, B., Rekabet Hukukundan Do an Kanunlar htilaf, Ankara,1997, s. 23 (18) Türkiye de 4054 say l Kanun un 4. maddesine tekabül eden bu madde flu flekildedir: Belirli bir mal veya hizmet piyasas nda do rudan veya dolayl olarak rekabeti engelleme, bozma ya da k s tlama amac tafl yan veya bu etkiyi do uran yahut do urabilecek nitelikte olan teflebbüsler aras anlaflmalar, uyumlu eylemler ve teflebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka ayk r ve yasakt r.

5 Ulusal Rekabet Hukuku Halisan Yengin 967 s ndaki rekabetin bozuldu una, engellendi ine veya k s tland na dair bir karara ulaflabilmek için öncelikli olarak, ilgili anlaflma, uyumlu eylem veya karar n n yap lmas nda bu tipten bir amac n tafl nmas gerekli olmakla birlikte, bu tipten bir amac n varoldu unun saptanamad hallerde ise, ilgili piyasada böyle bir etkinin do mas n n ve hatta do ma olas l n n bile olmas n n yeterli oldu unun vurgulanmas gerekmektedir. Baflka bir ifade ile, bir anlaflma, karar veya uyumlu eylemin amac - n n saptanamad hallerde, ilgili piyasada böyle bir etkinin do du unun hükmüne var lmas yeterli ve gerekli olmaktad r. Bu böyle olmakla birlikte, böyle bir amac n saptand hallerde ise ilgili pazarda böyle bir etkinin do mas veya do ma olas l n n olmas n n araflt r lmas gerekli olmayacakt r (19). AT Andlaflmas n n 82. maddesi uyar nca bir veya birden ziyade teflebbüsün ortak pazarda veya ortak pazar n önemli bir bölümünde hakim durumunu kötüye kullanmas n (lar ) üye ülkeler aras ndaki ticareti etkiledi i takdirde yasaklamaktad r. Burada ifade etmek isterim ki, olas bir birleflme veya devralma durumunda, AT Andlaflmas n n 81. maddesinin mi yoksa 82. maddesinin mi uygulanaca konusunda oldukça duraksamalar yaflanm fl (20) ve bu duraksamalar birçok Divan karar n n oluflumuna sebebiyet vermifltir. Bu böyle olmakla birlikte, bu duraksamalar, Avrupa Komisyonu nun ilgili Tüzükleri ç karmas sonucunda ortadan kalkm flt r (21). Sonucunda ise, ilgili uyuflmazl n çözümünde somut olay n fl alt nda an lan maddeler uygulama alan bulabilecektir. An lanlara ek olarak ifade etmek gerekir ki, AT Andlaflmas n n Rekabet Hukuku ile ilgili maddelerinin ve buna ek olarak düzenlenen ikincil nitelikteki mevzuat n n uygulama alan bulabilece i yerler yine Anlaflma n n 299. maddesinde aç k bir biçimde ifade edilmektedir. Bu madde uyar nca Rekabet Hukuku ile ilgili mevzuat n uygulama alan Topluluk (19) Consten&Grund g karfl Commission, 56-58/64, 1966, s (20) Daha ayr nt l bilgi için bak n z: WHISH, R., Competition Law, Butterworths, 1993, s. 187vd; GOYDER D.G., EC Competition Law, Oxford, 2003, s. 325vd.; CRAIG, P., BURCA, G., EC Law, Texts, Cases and Materials, Oxford, 2002, s. 1034; TEK NALP, G./TEK NALP, Ü., Avrupa Birli i Hukuku, stanbul, 1997; ÖZ(AfiÇIO LU), G.: Avrupa Birli i ve Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullan lmas, A.Ü.S.B.E. 1997; ULU, H., Birleflme ve Devralmalarda Ortaya Ç kan Rekabet Sorunlar ve Koflullu zin, RK Yay nlar, 2004, s (21) Türkiye de ise Avrupa Birli i ndeki tereddütlerin yaflanabilece i kayg s ile Birleflme ve Devralmalar n Kontrolü ile ilgili ayr ve aç k bir hükme yer verilmifltir. An lan Kanunumuzun 7 inci maddesi uyar nca Bir ya da birden fazla teflebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlar n daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir k sm nda herhangi bir mal veya hizmet piyasas ndaki rekabetin önemli ölçüde azalt lmas sonucunu do uracak flekilde birleflmeleri veya herhangi bir teflebbüsün ya da kiflinin di er bir teflebbüsün mal varl n yahut ortakl k paylar n n tümünü veya bir k sm n ya da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisini veren araçlar, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, devralmas hukuka ayk r ve yasak oldu u hükme ba lanm fl bulunmaktad r. Bu hükmün 4064/89 Say l Yo unlaflmalar n Kontrolü Hakk nda Konsey Tüzü ü do rultusunda ve ona uygun olarak metinlefltirildi ini de ifade etmek gerekir.

6 968 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 s n rlar ile çevrilmektedir (22). Andlaflma n n bizatihi kendisinin lafz ile Rekabet Hukukunun ülkesel olarak uygulanaca ifade edilmifl olsa bile, bu durum pratikte, teoriden daha farkl bir durum geliflmesine engel olamam fl ve Adalet Divan kararlar çerçevesinde AT Rekabet Hukuku mevzuat farkl bir yöne de kayma e ilimi göstermifltir. Adalet Divan n n kararlar n n ne derecede hukuki gerekçeden mahrum olup olmad n ve bu kararlar n makuliyet derecelerini de erlendirmeden önce bu kararlar n oluflumuna dayanak teflkil eden geliflmelerin aktar lmas nda yarar bulunmaktad r. Makalenin konusu olan ulusal rekabet hukuku kurallar n n ülke d - fl nda uygulanmas sorununun ilk olarak fark edildi i ülke, bu sorunun ilk filizlendi i ve filizlenirken de kendi meflru gerekçelerini de beraberinde getirdi i yer Amerika Birleflik Devletleri olmufltur. Dolay s yla, bu sorunun çözümü ve çözümüne katk da bulunacak meflru gerekçelere girilmeden önce, bizatihi sorunun ne flekilde ortaya ç kt n n da k saca ele al nmas gerekmektedir. a. ABD Uygulamalar i. Alcoa Davas (23) : Alcoa isimli bir Amerikan Alüminyum fiirketi taraf ndan Kanada da kurulmufl olan yavru flirketi, ngiliz, Alman, Frans z ve sviçreli alüminyum flirketleri taraf ndan kurulan ve amac tüm dünya piyasalar ndaki alüminyum üretim ve sat fl n s n rlamak olan uluslararas bir kartele kat ld. Bu böyle olmakla birlikte, Amerikan firmas olan Alcoa bu kartele kat lmad için Amerika n n bu karteli yarg lamada yetkisi do mamakta ve fakat ilgili kartel Amerika n n d fl ticaretini etkilemekteydi. sviçre kanunlar uyar nca kurulan bu kartele, sviçre kanunlar n n kartele izin vermesi gerekçesi ile herhangi bir yapt r m da uygulanamamaktayd. Amerika Temyiz Mahkemesi önüne gelen bu uyuflmazl kta, Kongrenin, Amerikan Mahkemelerinin eline geçirdi i herkesi, ABD de herhangi bir sonuç do urmayan eylemlerinden dolay cezaland rma niyetinde oldu u söylenemez. Bu böyle olmakla birlikte, flu husus yerleflik bir hukuk kural haline gelmifltir ki, her devlet, kendisine sadakat ba ile ba l olmayan kiflilerin, kendi s n rlar içinde sonuç do uran eylemleri nedeniyle o kiflilere sorumluluk yükleme yetkisine sahiptir ve bu flekilde yüklenen sorumluluk di er devletler taraf ndan ola an flartlar alt nda tan nacakt r (24) fleklinde de erlendirme yapm flt r. fiunu da ifade etmek gerekir ki, AT Andlaflmas n n 81. maddesinden farkl olarak Temyiz Mahkemesi, yetki konusunda uyuflmazl çözüme kavufltururken, Amerika n n ithalat ve (22) Topluluk Rekabet Hukukunun bu s n rlar d fl nda hangi alanlarda istisnaen de olsauygulanaca na iliflkin ayr nt l bir inceleme için AT Andlaflmas n n 299 uncu maddesine bak n z. (23) American Aliminium Company v. U.S., 148, F2d.443, 1951 (24) EROL, K., op.cit, s , naklen

7 Ulusal Rekabet Hukuku Halisan Yengin 969 ihracat üzerinde gerçekten önemli baz etkilerin bulunmas n flart koflarak, böyle bir amac n güdülmesinin yeterli olmad n ifade etmifltir (25). ii. Continental Ore Davas (26) : Amerika n n yarg lama yetkisinin do- abilmesi için Amerika n n ticaretinin etkilenmesi flart na Alcoa Davas nda hükmeden Mahkeme, bu etkinin oran na ve ne flekilde olmas gerekti ine bu dava yoluyla de inerek, Amerikan piyasalar ndaki do rudan do ruya ve önemli etkide bulunmas gere ine iflaret etmifltir (27). Daha sonralar bu flartlara ek olarak öngörülebilir etki flart n n da eklendi ini (28) ifade etmemiz gerekmektedir. iii. The Timberlane Davas (29) : Yukar da an lan flartlara ek olarak getirilmifl bulunan yarg lama yetkisinin makul olmas koflulu bu davada ilk defa ele al narak tart fl lm fl ve Amerika n n yetki uyuflmazl klar konusundaki yaklafl m na karfl yöneltilen elefltiriler bir nebze de olsun yumuflat lmaya çal fl lm flt r. Bu son koflul uyar nca, uyuflmazl k konusu önüne gelen Mahkeme, Amerika n n ç karlar ve di er devlet(ler)in ç karlar n karfl l kl olarak de erlendirmeye tabii tutacak ve bunun sonucunda Amerika n n ilgili uyuflmazl n çözümü konusunda yetkili olmas n n makul oldu u sonucuna varabiliyor ise ve bu, devletlerin karfl l kl olarak ç - karlar n n dengelenmesine de hizmet edebilecek nitelikte ise, bu takdirde, Amerika Birleflik Devletleri nin ilgili uyuflmazl n çözümünde yetkili oldu u sonucuna varabilecektir. Baflka bir ifade ile Amerika, ilgili uyuflmazl n çözümünde hangi makul(!) gerekçe ile yetkili oldu unu ispat etmek durumunda olacakt r. An lanlar n fl alt nda ifade etmek gerekir ki, ilgili uyuflmazl kta Amerika Mahkemeleri nin yetkili oldu una ve bunun da makul oldu una dair karar verecek olan yine Amerika Mahkemesi yarg c olaca için makul olma koflul unun hangi makul(!) gerekçeler fl nda yerine getirilmifl olaca konusunda karar vermeye yetkili olacak mercii de yine Amerika Mahkemesi yarg c olacakt r. Zira flah slar aras ndaki iliflkileri düzenleyen hukuk sisteminde, böyle bir durumda uyuflmazl çözüme ba layacak olan mercii, uyuflmazl n taraflar ndan farkl olan bir merciidir. Dolay s yla, hernekadar Amerika n n etki doktrinini uygulamas na gelen tepkileri yumuflatmak gerekçesiyle bu tipten bir koflul öngörülmüfl bile olsa, kanaatimizce, bu asl nda uyuflmazl klar gidermeye yeter nitelikte bir sonuç olamamaktad r (30). fiöyle ki, ilgili uyuflmazl kta birden ziyade devlet tüm bu koflullar n kendi devleti için gerçek- (25) lginçtir ki Mahkeme, hernekadar Alcoa flirketinin idare merkezi NewYork ta olsa bile, Amerika n n bu davadaki yetki uyuflmazl n çözümlerken -Avrupa Birli i ndeki uygulamalardan farkl olarakbuna de inmemifltir. (26) Continental Ore Co v. Union Carbon & Carbide corp., 370 U.S s. ct. 1404, 8L. Ed. 2d 777, 1962 (27) EROL, K., op.cit, s (28) Ibid., s. 24 (29) TIMBERLANE LUMBER Co. v. Bank of America N.T&S.A. 549.F.2d.597 (9th Gt.1976); EROL, K., dipnot (30) Daha ayr nt l bilgi için bak n z: EROL, K., op.cit, s. 27vd.

8 970 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 leflti ini ve kendi yapt klar de erlendirmeler sonucunda kendi devletlerinin uyuflmazl k hakk nda hüküm tesis etmeye yetkili oldu una karar erecek olursa, bu takdirde uyuflmazl n halli ne flekilde olacakt r? Bu oldukça karmafl k bir sorun olarak görünse bile, Amerika Birleflik Devletleri nin yöntemi, özellikle de yukar da an lan makuliyet k stas, bu sorunun çözümünde uygulanabilir gibi görünmemektedir. Zaten Amerika n n da bu son koflulu ço u zaman uygulamadan kendilerini uyuflmazl k konusunda hüküm tesis etmeye yetkili görmeleri, asl nda kendilerinin bile bu koflulun gerçekleflmifl olmas n n gerekmedi ine dair inançlar ndan kaynaklanmaktad r. b. Avrupa Toplulu u Kurumlar n n Yaklafl m i. Dyestuffs Karar : Bu uyuflmazl a konu olan davada onbir anilin üreticisinin fiyat karteli oluflturdu u sonucuna varan Komisyon a karfl baz flirketler, merkezlerinin Topluluk içinde olmamas gerekçesi ile Komisyon un kendileri hakk nda soruflturma açamayaca iddias nda bulundu. Komisyon ise, Avrupa Toplulu u Rekabet Hukuku kurallar n n ortak pazarda faaliyet gösteren tüm teflebbüslere uygulanabilece ini ifade ederek, 81. maddenin, üye devletler aras ndaki ticareti etkileyen veya bu tipten bir amaç güden teflebbüsler aras tüm anlaflma, teflebbüs birli i karar ve uyumlu eylemleri yasaklad n vurgularken, söze konu olan teflebbüslerin ikametgahlar n n veya yönetim merkezlerinin Topluluk içinde olmas n n koflul olmad n hükme ba lam flt r (31). Komisyon un bu karar na karfl birçok elefltiriler geldi ini burada ifade etmek gerekir (32). Bu elefltirilerin (33) detay na girmeksizin önemli bir tart flman n alt n çizmekte fayda bulunmaktad r. Yukar da da ifade edildi i üzere, hukuka ayk r eylemin bafllad yerin önemli olmad ve fakat hukuka ayk r eylemin sonuçlar n n gerçekleflti i yerin, yetki tespitinde de erlendirildi i objektif ülkesellik prensibi uyar nca Komisyon un karar n verdi i savunulmufl olmakla birlikte, Komisyon un karar nda bu prensibi asl nda dikkate almad da vurgulanm flt r. Hernekadar bu tart flmalar (34) teoride hala ileri (31) Cases 48/69 etc 1972, ECR 619, CMLR 557 (32) ALLEN, N., The Development of European Economic Community Antitrust Jurisdiction Over Alien Undertakings, 1974, s. 35 (33) Bu elefltirilerin temeli ise Topluluk rekabet hukuku kurallar n n ne söyledi i de il, fakat üye olmayan ülkelerde bulunan teflebbüslerin bu kurallara tabi olup olmamas ile ilgilidir. Baflka bir tart flma konusu ise, Komisyon un objektif ülkesellik prensibini uygulamad, zira bu ilke uyar nca, etkinin ilgili eylemin bir sonucu olmas gerekti i ve bunun da Komisyon taraf ndan ispatlanmas gerekti i, bu böyle olmakla birlikte, etki teorisinde ise, etkinin varl n n ispatlanmas n n yeterli oldu u ve fakat bu etkinin ilgili eylem sonucu gerçekleflti inin ispat edilmesine gerek olmad yolunda gereksiz, hukuken temelsiz oldu unu düflündü ümüz bir tart flma idi. fiunu da ifade etmek gerekir ki, dava konusu olan uyuflmazl klar n tarihlerine bak ld vakit, bunlar n çok eski tarihli oldu u ve rekabet hukuku kurallar na dair içtihatlar n da henüz oluflmaya ve oturmaya bafllad görülebilecektir. Ancak bu tipten bir aç klama, hukuken mesnetten yoksun bu tip bir tart flmay aç klayabilecektir kanaatindeyiz. (34) WHISH, R., op.cit, s. 188; GOYDER, D.G., op.cit, s. 498vd.

9 Ulusal Rekabet Hukuku Halisan Yengin 971 sürülebilecek nitelikte olsa da flunu ifade etmemiz gerekir ki, Komisyon an lan kararda bunlara de inmeyerek, Topluluk ticaretinin etkilenmifl olmas n yeterli görmüfltür. Böylelikle Amerika Birleflik Devletleri nde uygulanan etki doktrini, Avrupa Toplulu u nda da ilk olarak bu dava ile telaffuz edilmifltir (35). Bu karar n verilmesinden önce Quinine Cartel (36) adl karar n veren Komisyon, bir Amerikan flirketinin yavru flirketi olan iki ngiliz flirketi hakk nda ad geçen kartele üye olduklar iddias na karfl l k herhangi bir delil bulamad gerekçesi ile bu iki flirketi cezaland rmazken, kartele kat lan di er flirketleri yeterli delilin bulunmas gerekçesiyle cezaland rm flt r. Bununla birlikte konumuz aç s ndan önemli olan husus ise, Komisyon un, an lan kararda yetkisiz oldu undan dolay de il, fakat yeterli delil bulamad ndan dolay ilgili flirketlere ceza vermemek yoluna gitmesidir. ii. ICI Davas (37) : Dyestuffs Karar n n sonucuna tepki gösteren taraflar bu karar Adalet Divan önüne getirerek, Avrupa Komisyonu nun Topluluk üyesi olmayan bir ngiliz flirketi olan ICI ( Imperial Chemical International ) hakk nda karar vermeye yetkili olmad n iddia etmifllerdir. Buna karfl l k gelen cevab nda ise Komisyon, hernekadar yavru flirket ile ana flirket farkl tüzel kifliliklere sahip olsalar bile, yavru flirketin, ana flirketten ald emirleri uygulamakta oldu unu ve bu flekilde ana flirketin Topluluk içindeki bir uzant s oldu unu dile getirmifltir (38). Divan ise karar nda, hernekadar yavru flirketin ayr bir tüzel kiflili i olsa bile, piyasada kendi eylem ve ifllemleri hakk nda ba ms zca karar veremeyece i veya vermedi i durumlarda ana flirketin sorumlulu una gidilebilece ini, zira böyle durumlarda, yavru flirket ile ana flirket aras nda ekonomik bir bütünlük oldu unu ve bu do rultuda, yavru flirketin eylemlerinden dolay ana flirketin sorumlu tutulaca n ifade etmifltir. Bu kararda hernekadar gerekçe bölümü farkl ve zorlama bir flekilde kaleme al nm fl ve etki doktrini dile getirilmemifl olsa bile, Divan taraf ndan var lan bu sonuç, asl nda Topluluk piyasas nda rekabeti bozucu etki yaratan faaliyetleri müeyyideye ba lama amac ndan baflka bir gayeye hizmet etmemektedir. iii. BEGUEL N Davas (39) : Japon firmas olan Béguelin fiirketi nin, daval Frans z flirketinin bayilikten do an haklar n ihlal etti i gerekçesiyle açt bu dava sonucunda Divan, anlaflmaya taraf olan flirketlerden birisinin Topluluk içinde kurulmufl bir flirket olmad durumlarda bile yine de bu durumun 81. maddenin uygulanmas na engel olamayaca n, zira (35) Daha eski tarihli olmakla birlikte etki doktrininin telaffuz edilmedi i bir baflka karar ise Grosfillex, 1964, C.M.L.R.237 (36) Cartel in Quinine, July 16, 1969, CMLR (37) ICI v. Commission, (48/69), C.M.L.R., 1972, n. 619 (38) Bu esnada ngiliz Hükümeti nin Adalet Divan na bir Aide Memorie göndererek Divan n bu flirket ile ilgili olarak yetkiye sahip olmad n ifade etmesi ve fakat Divan n karar verirken bu hususu dile bile getirmemesi oldukça dikkat çekicidir. (39) Béguelin Import v. G.L. Import-Export, 22/71, C.M.L.R. 81, 1972

10 972 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 3 Y l 2006 ilgili anlaflmadan do an yükümlülüklerin yerine getirildi i (40) yerin ortak pazar oldu unu ifade etmifltir. Hernekadar Divan n bu davada etki doktrinini uygulamad vurgulan lm fl olsa bile, bu doktrin uygulan lmaks z n bu tipten bir karar n hangi gerekçelerle verilece ini aç klayamayan müelliflere (41) kat lamamaktay m. Zira Divan uyuflmazl a konu olan anlaflman n ifa edilece i yerdeki rekabetin bozulaca ve ortak pazar n bu anlaflman n sonuçlar ndan etkilenece i gerekçesiyle (42), zorlama da olsa, bu tipten bir karar vermifltir. Burada vurgulan lmaya de er bir baflka tart flma ise, Komisyon, verdi i baz kararlar nda (43) uyuflmazl a konu olan anlaflmalar n hayata geçirilmesini beklemeyerek, rekabeti ve Topluluk ticaretini etkilemeye yönelik amaç tafl yan anlaflmalar n bu tipten bir etki do urmas n beklemeye gerek olmad n ve fakat amac n varl n n tespitinin yeterli oldu unu vurgulam flt r. Anlaflman n rekabet ve Topluluk ticareti üzerinde olumsuz bir etki yaratm fl olmas n n koflul olmay p, bu tipten bir amac n güdülmesinin yeterli oldu una dair bir karara varm fl olmas nda Komisyon un dayana asl nda daha önceleri Adalet Divan taraf ndan verilen Consten- Grundig (44) karar d r. Bu böyle olmakla birlikte, Amerika n n ilk olarak Alcoa Davas nda uygulamaya koydu u etki doktrininde bile, Amerika Mahkemesi hakimi, anlaflman n ABD ihracat ve ithalatini etkileme kast yla yap lm fl olmas n yeterli görmeyerek, ABD ticareti üzerinde gerçekten baz etkiler yaratmas koflulunu aram flt r. Zaten sonras nda verilen kararlarda da ek baz koflullar getirilmesi, Amerika Mahkemeleri nin yetkisine dair bir uyuflmazl n çözümünde, anlaflman n amac n n yeterli olmad ve fakat Amerika ticareti üzerinde olumsuz etki yaratmas n n da koflul oldu unu vurgular niteliktedir. Dolay s yla, Komisyon un bu uygulamas, baflka bir ifade ile anlaflmalar n, uyumlu eylem ve kararlar n Topluluk ticareti üzerindeki etkisini de il, fakat amaçlar n inceleyerek, bu tipten bir gayenin güdülmesinin yeterli oldu una dair karar vermesi, (40) Hernekadar Divan n kulland ifade since the agreement is operative on the territory of the Common Market olsa bile, bu ifadeyi Türkçeye çevirdi imiz vakit bunun karfl l nda kullan lmas gereken ifadenin anlaflmadan do an yükümlülüklerin yerine getirilece i veya ifa edilece i yer olmas gerekti ini düflünmekteyiz. Bu do rultuda Say n Kemal Erol un ifade etti i iflletilecek ifadesinin, Divan n ifadesini karfl lad n düflünmemekteyiz. (41) Daha ayr nt l bilgi için bak n z: EROL, K., op.cit, s (42) Nihayetinde Komisyon un bu karar sonras nda bildirdi i Görüfl ü uyar nca Japon firmalar n n yönetim merkezlerinin Topluluk içinde olmamas ve fakat yapt klar faaliyetlerin Topluluk ticaretini ve ortak pazardaki rekabeti bozmas halinde bu firmalara 81 inci maddenin uygulanaca ifade edilmifltir. Bu Görüfl sonras nda Komisyon un etki doktrini uyar nca verdi i kararlarda bulunmaktad r. Ayr nt l bilgi için bak n z: Franco-Japanese Ballbearings Agreements, C.M.L.R. D.8, 1975, O.J.(1974) L.343/19; The French and Taiwanese Mushroom Packers, C.M.L.R. D.83, 1975, O.J.(1975) L.29/26; Theal/Watts, C.M.L.R. 44, 1977; The Community v. Genuine Vegetable Parchment Association, C.M.L.R. 534, 1978; The Community v. Associated Lead Manufacturers Ltd. and others, 1979 (43) Franco-Japanese Ballbearings Agreements, C.M.L.R. D.8, 1975, O.J.(1974) L.343/19; The French and Taiwanese Mushroom Packers, C.M.L.R. D.83, 1975, O.J.(1975) L.29/26 (44) 56 ve 58/64 say l Consten&Grund g.v. Commission, C.M.L.R. 418, 1966

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler

Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Baz Yunan Mahkeme Kararlar Ifl nda K br s Sorununa liflkin Düflünceler Thoughts Regarding Cyprus Problem in the Ligth of Some Greek Court Decisions U ur Bay ll o lu * Çankaya Üniversitesi ÖZET K br s Sorunu

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir.

Av. IfiIL EGEMEN (1) hükmünün uluslararas tahkim sözleflmelerinin geçerlili ine etkisi incelenecektir. ULUSLARARASI TAHK M HUKUKUNDA Vekilin Özel Yetkisi Olmaks z n Tahkim Anlaflmas Akdetmesinin Geçerlili i Sorunu - BK m. 388/III ün Tahkim Anlaflmalar n n Geçerlili ine Etkisi- Av. IfiIL EGEMEN (1) BK m.

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı