BĐR ÖLÜM RĐTÜELĐ OLARAK MEVLĐT VE DĐN GÖREVLĐLERĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĐR ÖLÜM RĐTÜELĐ OLARAK MEVLĐT VE DĐN GÖREVLĐLERĐ"

Transkript

1 BĐR ÖLÜM RĐTÜELĐ OLARAK MEVLĐT VE DĐN GÖREVLĐLERĐ M. Cengiz YILDIZ * Özet Her kültür çevresinde olduğu gibi Đslam kültür çevresinde de ölüm olgusu karşısında belli ritüeller yapılmaktadır. Bahsedilen ritüellerden birisi de Mevlit tir. Mevlit, Đslam Peygamberi nin doğum günü olarak bilinmesine rağmen, daha çok belli gün veya gecelerde yapılan merasimlere verilen bir isimdir. Mevlit, günümüzde sadece ölüm vakalarında değil; doğum, sünnet, Hacc a gidiş veya dönüş, Kur an hatmi gibi birçok durumda gerçekleştirilen bir ritüeldir. Mevlit merasimlerinin her Müslüman tarafından gerçekleştirilmesi olası iken, daha çok bu ritüelde din görevlileri devreye girmektedir. Bu çalışmada, Mevlit olgusu, din görevlileri ile bağlantılı olarak ele alınacak ve bazı değerlendirmelerde bulunulacaktır. Anahtar Kavramlar: Mevlit, Din Görevlisi, Diyanet Đşleri Başkanlığı. Abstract As in all cultures also Islam culture area has the certain rituals against to death. Mevlit is one of the mentioned rituals. Although Mevlit is known as the birth of Prophet, mostly Mevlit is named as the ceremony at special nights. Nowadays Mevlit is a ritual not only in the death but also is used with birth, Sunna, going and returning from pilgrimage and finishing a complete reading of the Koran. At Mevlit ceremonies all Moslems can join but mostly at this ritual religious employee takes place. This article Mevlit fact is examined with relating to religious employee and also some evaluations will take place. Key Words: Mevlit, Religious Employee, the Presidency of Religious Affairs Giriş Bu çalışmada, Đslam dinine mensup olanların, olağanüstü bir durum (Đslam Peygamberi'nin doğumu, kutsal kabul edilen geceler, doğum ve ölüm vakaları, sünnet olma, nikâh kıyma, göreve başlama, bir okuldan mezun olma, Hac ca gidiş-gelişler, Kur'an'ın hatmedilmesi vs.) karşısında uyguladıkları mevlit ritüeli üzerinde durulmuş, bu ritüelin Türk insanı tarafından uygulanma gerekçeleri tartışılmıştır. Bahsedilen dini ritüelin uygulanmasında en çok görev alan din görevlileri değerlendirmeye tabi tutulmuş, bu ritüele * Yrd.Doç.Dr., Polis Akademisi Elazığ Zülfü Ağar Polis MYO ELAZIĞ, 1

2 din görevlilerinin bakış açısı ele alınmış, bu dini ritüelin yerine getirilmesi karşılığında din görevlilerinin ücret alma konusu işlenmiş ve bu konuya din görevlilerinin yaklaşım tarzı üzerinde durulmuştur. Türk din bürokrasisi ve din görevlileri üzerine daha önce yapılan alan araştırmasının (Yıldız,1999) verileri ele alınmış, birtakım değerlendirmelerde bulunulmuş, genellemelere ulaşılmaya çalışılmıştır. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için kısaca; ölüm ve din görevlilerinin genel durumları üzerinde durulmasında yarar vardır. Ölüm Ölüm, kısaca; canlılarda, hayat merkezlerinden kalp veya beynin fonksiyonunu yitirmesi sonucu hayatın sona ermesi (Cilacı,2001,279) olarak tanımlanabilir. Hançerlioğlu, ölümü; canlı varlıklardaki yaşamsal görevlerin bir daha yinelenmemek üzere sona ermesi olarak ele almaktadır. Ölüm, aynı zamanda; insan için çaresi bulunmayan ve önü alınamayan bir son, yaşama arzusunun önüne dikilmiş bir engel, korku ve dehşet uyandıran (Karaca,2000,85) bir durum olarak da görülmektedir. Ölüm, farklı din ve kültür çevrelerinde, insan yaşamının ayrı bir evresi olarak ele alınmaktadır. Bu olay öncesinde ve sonrasında çeşitli törenlerin yapılmasında, ölümden dolayı meydana gelen boşluğu doldurma ve teselli düşüncesinin önemli bir yere sahip olduğu dile getirilebilir. Ölüm, çoğu zaman, insanlığın çözülmemiş en büyük problemi olarak görülmüş, bunu aşabilmenin yolu dini inançta bulunmuştur. Birçok din ve kültür çevresinde, farklı aktiviteler yapılırken, Đslam dünyasında da birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerden birisi de mevlit törenidir. Mevlit törenleri, sadece ölümden sonra gerçekleştirilmemekte, daha başka zaman ve olaylardan sonra da bahsedilen dini ritüel yapılmaktadır. Din Görevlilerine Genel Bakış Din adamı (din görevlisi) kavramı, Türkçe Sözlük te; mesleği dinle ilgili işler olan görevli biçiminde ele alınmaktadır (TDK,1998,592). Đslam dininin ibadetlerinin ifa edilebilmesi için meydana gelen örgütlenmede, Hıristiyanlıkta var olan, belli bir sınıfın üstünlüğü veya mutlak yetkisi bulunmamaktadır. Aksine, topluluk veya toplum içinde bilgili, yetenekli vs. kişilerin imam olması esasının geçerli olduğu dile getirilebilir. Dolayısıyla, yukarıdaki tanımın, Đslam da tarih boyunca din hizmetlerini yerine getirenleri tam olarak karşılamadığı ifade edilebilir. Diyanet Đşleri Başkanlığı nın kurulmasından sonra, din 2

3 görevlilerinin, tanımın kapsamı içine nispeten girdikleri ileri sürülebilir. Çünkü Diyanet Đşleri Başkanlığı nın mevzuatında, din görevlilerinin dinle ilgili işleri, en ayrıntısına kadar ele alınmış ve çerçevesi çizilmiştir. Demirkol (1996,96 99), Weber in ele aldığı bürokratik örgüt özelliklerinin, Diyanet Đşleri Başkanlığı Kanunu nda açıkça görüldüğünü dile getirmektedir. Din görevlisi kavramı, Diyanet Teşkilatı içindeki din hizmetleri sınıfına (DHS) mensup; imam-hatip, müezzin-kayyım, Kur an kursu öğretisi, vaiz, murakıp ve genel idari hizmetler sınıfında (GĐHS) yer almasına karşın dini faaliyet içinde bulunan müftü ve müftü yardımcılarını kapsamaktadır. Cami görevlisi kavramıyla, imam-hatip ve müezzin-kayyım anlatılmakta, diğer din görevlileri (Kur an kursu öğreticisi, vaiz, murakıp, müftü) için cami görevlileri dışındaki din görevlisi kavramı kullanılmaktadır (Yıldız,1999,101) rakamlarına göre, Diyanet Đşleri Başkanlığı'nın; 861 il ve ilçe müftüsü, 91 müftü yardımcısı, 482 vaiz ve cezaevi vaizi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur an kursu öğretisi bulunmaktadır. Yurtdışında 968 eleman görev yaparken, eğitim merkezlerindeki toplam eleman sayısı 187'dir. Bütün personelle birlikte toplam sayı olmaktadır. Bunun yanında münhal (boş) olan kadro sayısı 'tür (DĐB1996YĐ,1997,7;35;57) yılı itibariyle, Türkiye'de cami bulunmaktadır. Kur an kursu sayısı olup, öğrenci sayısı dir. Bu Kur an kurslarında Kur an kursu öğreticisi (kadrolu-geçici görevli) görev yapmaktadır. Camilerin %11.38'i kadrosuz, Kur an kurslarının 1.146'sı öğretime kapalı bulunmaktadır (DĐB1996YĐ,1997,91;94;105). Cami sayısı her yıl, yaklaşık dolayında artmaktadır (Yücel,1994,458). Din görevlilerinin yerine getirdikleri hizmetlerin; cami ve Kur an kursu hizmetleri, soru sorma ve danışma ile ilgili hizmetler (dini liderlikle ilgili), görev dışındaki dini faaliyetler (mevlit, hatim, nikâh, Yasin okutma, cenaze ve devir merasimleri), görev alanı dışında gerçekleştirilen birtakım dini sohbetler biçiminde sıralanması olasıdır. Din görevlerinden örnekleme dâhil edilenlerin kısaca; yaş, medeni durum, mesken durumu, coğrafi köken, öğrenim, baba mesleği, çocuk sayısı, kıdem, unvana ilişkin durumları üzerinde durulmasında yarar bulunmaktadır. Örneklem grubundaki din görevlilerinin; %36.0 ı yaş, %32.0 ı yaş, %18.7 si yaş, %8.7 si yaş, %4.0 ı yaş arasında olurken, 20 yaş ve aşağısında olanların oranı %0.7 dir yılı istatistiklerine göre, Diyanet Đşleri Başkanlığı 3

4 teşkilatında görev yapan personelin %80.38'inin yaş arasında yoğunlaştığı (DĐB1996YĐ,1997,11) dikkat çekmektedir Din görevlilerinin %90.0 ı evli, %9.3 i bekâr ve %0.7 si ise boşanmıştır. Diyanet Đşleri Başkanlığı istatistiklerinde (1996) medeni durum dağılımı şöyledir: %94.45 evli, %5.26 bekâr, %0.28 dul (DĐB1996YĐ,1997,11;29;40). Din görevlilerinin %40.7 si lojmanda ikamet ederken, %32.7 si kirada, %24.0 ı kendi mülkünde oturmaktadır. %2.7 si de başka biçimindeki seçeneğe yanıt vermiştir. Din görevlilerinin %39.3 ü ilçeye bağlı köy, %22.7 si il merkezi, %21.3 ü il merkezine bağlı köy, %12.0 ı ilçe merkezi, %3.3 ü kasaba doğumludur. %1.3 lük kesim ise soruya yanıt vermemiştir. Örneklemin yaklaşık 2/3 sinin kırsal kesimde doğduğu görülmektedir. Öğrenim durumuna bakıldığında; imam-hatip lisesi mezunu %67.3, yüksekokul / üniversite mezunu %23.3, lise ve dengi okul mezunu %5.3, ortaokul mezunu %2.7, ilkokul mezunu %1.3 biçiminde bir dağılım gerçekleşmiştir. Baba mesleğinde; çiftçi %42.7, işçi %20.0, imam-hatip %15.3, serbest-tüccar %8.6, memur %3.3, öğretmen %1.3, müezzin-kayyım %0.7, başka %2.7, yanıt yok %5.3 biçiminde bir dağılım ortaya çıkmıştır. Başka seçeneğine, bir kişi seyyar satıcı, iki kişi fahri imam, bir kişi harp malûlü-gazi ve bir kişi ise inşaatçı cevabını vermiştir. Çocuk sayısı bakımından; 2 çocuk %24.0, 3 çocuk %16.7, 4 çocuk %16.7, 1 çocuk %12.7, 5 çocuk %10.7, 6 çocuk %4.0, çocuk yok %2.0, 7 çocuk ve yukarısı %1.3, yanıt yok %12.0 dağılımı ortaya çıkmıştır. Meslekteki kıdem durumuyla ilgili; 6 10 yıl arası %30.7, 1 5 yıl arası %16.7, yıl arası %16.7, yıl arası %14.7, yıl arası %12.7, yıl arası %3.3, 1 yıldan az %3.3, 31 yıl ve daha fazla %1.3, yanıt yok %0.7 biçiminde bir dağılım gerçekleşmiştir. Örneklem grubuna dâhil edilen din görevlilerinin unvan dağılımı şöyledir: %71.3 imam-hatip, %13.3 müezzin-kayyım, %8.7 Kur an kursu öğreticisi, %5.3 müftü, %1.3 vaiz. Mevlit Ülkemizde, ölen kişinin anıldığı günler arasında; üçüncü, yedinci, kırkıncı, elli ikinci ve yıl dönümü önemli bir yer tutar. Kırkıncı gün, en yaygın ve tipik olan dini ritüeldir. Mevlit okunması, hatim indirilmesi, yasin okunması, kırk duası, elli ikinci duası (elli ikinci gecede, ölünün kemiklerinin etinden ayrıldığı ve bu durumun ölüye çok acı verdiği, bundan dolayı bu gecede yapılan iyiliklerden dolayı ölünün azap çekmeyeceği biçiminde bir inanış vardır) (Erginer,2004,290; Erdil,1995,97 101; Örnek,2000,220) vs. bu günlerde yaygın 4

5 olarak yapılan merasimlerdir. Bahsedilen bu uygulamaların Kur an ve Sünnet te bulunmadığı, dolayısıyla bid at (aslında olmayan, sonradan ortaya çıkan şey, Đslam Peygamberi nden sonra ortaya çıkan genellikle Sünnet e aykırı uygulama) olduğu (Adam,2001) dile getirilmektedir. Mevlit (mevlid), Arapçada; doğum, doğum yeri, doğum zamanı anlamlarına gelir. Türkçede en çok kullanılanı doğum zamanı kelimesidir (Cilacı,2001,242). Mevlit, Đslam Peygamberi ni övmek ve O nun üstün vasıflarından bahsetmek amacıyla yazılan şiirlerin genel adıdır. Đslam Peygamberi nin doğumu, hayatı ve vasıfları burada ele alınmaktadır. Mevlit; Đslam Peygamberi'nin doğum günü olarak anlaşıldığı gibi, Peygamber'in doğum yılı münasebetiyle yapılan merasimler de bu adla anılmaktadır. Bu dini törenler, önceleri yalnızca Peygamber'in doğumu münasebetiyle düzenlenirken, daha sonraları; diğer kutsal gecelerde, doğum ve ölüm vakalarında, sünnet olmada, nikâh kıymada, göreve başlamada, bir okuldan mezun olmada, Hacca gidiş-gelişlerde, Kur'an'ın hatmedilmesi gibi durumlarda da uygulama alanı bulmuştur. Bu törenlerde, Süleyman Çelebi tarafından kaleme alınan Mevlit kitabı (Vesiletü n-necat), Kur'an'dan sureler (Tapper-Tapper,1996,43 44) ve birtakım ilahiler okunmaktadır. Süleyman Çelebi nin Vesilet-ün Necat ı, Türk edebiyatında kendi türünde yazılan ilk eseridir. Süleyman Çelebi den sonra, bu alanda pek çok eser yazılmış olmasına rağmen, hiçbiri onun kadar benimsenmemiştir. Öyle ki Mevlit, Türk edebiyatında aynı isimle anılan bir türün adı olmuştur (Toygar,1982,521). Đslam Peygamberi nin övülmesi amacıyla yazılan birçok mevlit bulunurken, hiçbirisi, XV. yüzyılda, Süleyman Çelebi tarafından yazılanı kadar ilgi görmemiş ve bu metin, Đslam dünyasının birçok köşesinde okunur olmuştur. Öyle ki bu metin, 1900 lü yılların ortalarında birçok dile (Arapça, Farsça, Arnavutça, Boşnakça, Rumca vb.) çevrilmiştir (Çağatay,1995, ). Süleyman Çelebi, adı geçen eserini lu yıllarda yazmaya başlamıştır (Toygar,1982,519). Dil ve edebiyat açısından Mevlit in (Vesilet-ün Necat) bazı özellikleri aşağıdaki gibidir: Eser, XV. Yüzyıl Anadolu Türkçesiyle yazılmıştır. Anlatım yalın ve etkileyicidir. Aruz vezni başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Bu yönüyle ahenge, nağmeye ve terennüme daha elverişlidir. Anlam, beyitler içinde tamamlanmakta, beyitlerin bütünlüğü bozulmamaktadır. Mesnevi tarzında yazılması, eserin hikâye etme özelliğini kuvvetlendirmiştir. Đslam Peygamberi ne duyulan sevgi; abartıdan uzak, saf ve samimi duygularla dile getirilmektedir (Toygar,1982,522). Mevlit törenlerinde okunan Süleyman Çelebi nin eserinde çok sayıda değişiklik meydana gelmiştir. Eserde bazı bölümler tamamen bulunmazken, bazı bölümler kısaltılmış, 5

6 bazı yeni beyitler eklenmiştir. Metindeki bu değişiklikler; Mevlit metinlerini çoğaltan kişilerin farklı mezheplere bağlı olması, dikkatsiz davranması vs. unsurlara dayandırılırken, Mevlidin okunmasını kolaylaştırmak da burada amaç olarak görülebilir. Merasim esnasında, mevlit okuyan kişinin kitaba bağlı kalması pek hoş karşılanmadığından, okunurken birtakım ekleme ve çıkarmalar söz konusu olabilmektedir. Mevlit törenlerinde, bazı bölümlerin bilerek okunmadığı da görülmektedir. Özellikle Peygamber in ölümünün ele alındığı Vefat kısmı pek okunmamaktadır. Bu tavrın, Đslam Peygamberi ne olan sevgi ve hürmetten dolayı ortaya çıktığı ve bu yolla Peygamber in ölümsüzlüğüne vurgu yapıldığı (Toygar,1982, ) dile getirilmektedir. Mevlit okuma merasimlerinde öncelikle Kur an, ardından Vesilat-ün Necat tan bölümler, ilahi veya kasideler dönüşümlü olarak okunur. Veladet bahri (bölüm) nde, Peygamber in doğumunu bildiren beyit okunurken, yani doğdu ol saatte sultan-ı din, nura gark oldu semavat-ı zemin mısraından sonra ayağa kalkılarak ara duası yapılır. Merhaba bölümünün icrasında ise, salâvat-ı şerife getirilmekte ve tokalaşılmaktadır. Susadım su diledim içmekliğe, verdiler bir kıf ki dolu şerbeti, kardan ağ idi vü hem soğuk idi, dahi şirindi şekerden lezzeti biçimindeki mısralardan sonra da şerbetler dağıtılıp içilir. Bazı bölgelerde; un helvası, kuru üzüm ve lokum denilen bir çeşit çörek dağıtılır (Aymutlu,1995,60 61; Toygar,1982,527). Özellikle şehir merkezlerinde yapılan törenlerde, gülsuyu ve küçük kutucuklar haline getirilmiş şekerlerin dağıtılması biçimindeki uygulamanın günümüzde çokça yaygınlaştığı dile getirilebilir. Mevlidin sonunda uzun dualar edilmektedir. Mevlitler, klasik tek bir makamla okunmamaktadır. Bazı mevlitlerde, hangi bölümlerin hangi makamlarla okunacağına dair kayıtlar bulunmaktadır. Mevlit okuyucusunun, Kur an tilavetine özgü olan tecvit kurallarına uyma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çünkü Mevlit Türkçedir. Eskiden mevlitlerin bir kısmında ney ve kudüm ün kullanıldığı dile getirilmektedir. Türkiye de icra edilen mevlitlerde, ilahi de yoğun olarak okunmaktadır. Okunan bu ilahilerin çoğunluğunun sözleri tekke şairleri ne aittir. Bunun yanında, şairi bilinmeyen-anonim olanları da mevcuttur. Sadece kadınlara ait mevlitlerde, ilahiye özel bir ağırlık verilmektedir. Đlahiler, tek okunabildiği gibi bir grup tarafından da okunabilmektedir. Bu ilahilerin belli başlı makamları; rast, mahur, saba, suzinak (Toygar,1982, ) biçiminde sıralanabilir. Đlk mevlit merasiminin Fatımiler devletinin son dönemlerinde Mısır da icra edildiği ifade edilmektedir. Đlk zamanlar sadece Rebiü levvel ayının on ikisinde yapılan bu törenler, daha sonra Şii kesim tarafından, imamlar ve sevdikleri din büyükleri için de yapılmıştır. 6

7 Bahsedilen bu merasimler, ilk zamanlarda daha çok saray çevresine mahsustur ve halk katılmamaktadır. Mevlit merasimlerine halkın iştirak etme tarihi, Erbil meliki Muzafferü ddin dönemine ( ) kadar uzanır. Bu törenler, daha sonra Đslam dünyasına yayılmış ve bir bayram havasında kutlanmaya başlanmıştır (Aymutlu,1995,51; Toygar,1982, ). Osmanlılarda ilk mevlidin, 1589 yılında, III. Murat devrinde okunduğuna dair bilgiler mevcuttur. Buna karşılık Tayyar Zade, Osmanlı da II. Selim döneminde ( ), kutsal kabul edilen gecelerde mevlit faaliyetinin olduğundan bahseder. Aynı eserde, varlıklı kimselerin evlerinde mevlit okuttukları ve camilerde mevlit okutulması için vakıflar tesis edilmiş olduğu dile getirilmektedir (Aymutlu,1995,52). Mekke de düzenlenen mevlit merasimlerinin çok ihtişamlı olduğu ve mevlit törenlerinin Anadolu da olduğu gibi icra edildiği ifade edilmektedir (Aymutlu,1995,58). Mevlit okuma / okutma nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: 1.Kutsal gecelerde (Đslam Peygamberi nin doğum yıldönümü olan Rebiü l-evvel ayının on ikinci gecesi, Recep ayının ilk Cuma gecesi olan regaip kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan miraç kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi olan berat gecesi, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi olan kadir gecesi, Ramazan ayı içerisinde, kurban bayramı gecelerinde). 2.Çeşitli vesilelerle şehitlerin ruhlarını taziz için (yıldönümleri, herhangi bir Cuma günü veya gecesi). 3.Bir kişinin ölümünde (toprağa verilmesinin ilk gecesinde, ölümünün üçüncü, kırkıncı veya elli ikinci gecesinde, ölüm yıldönümlerinde). 4.Adaklarda (Cuma günü veya gecesi okutulmak üzere, erkek veya kız çocuğu isteğinde, sınav kazanmada, bir işe veya memuriyete tayin veya terfide, ev sahibi olunduğunda, bir felaketten kurtulmada vs.). 5.Mahalli şöhret sahiplerinin ruhlarını taziz için (teşekküller veya şahıslar tarafından, Cuma günü veya gecesi, pazartesi gecesi). 6.Dini veya içtimai kurumların açılışında (temel atma töreninde, ticari bir ortaklığın kuruluşunda, gündüz veya gece). 7.Hac dönüşünde (hacının kendisi veya ailesi tarafından uygun görülen bir günde). 8.Doğumlarda (doğum günü, yıldönümü, doğumun yedinci günü, doğumun kırkıncı günü, çocuğa ad verme günü). 9.Sünnet (sünnet töreninin yapıldığı gün, sünnetin yedinci günü). 10.Okula-okumaya başlama (Kur an öğrenimine başlama günü, Kur an ın hatmedilmesinde, ilkokula başlama günü). 7

8 11.Askerlik (askere uğurlama veya askerden dönmede). 12.Evlenme (söz kesimi, nişan, düğün töreni). 13.Şükür için (sevinçli olayların kutlanmasında). 14.Yağmur duasına çıkarken (Aymutlu,1995,59 60; Toygar,1982, ; Tezcan,1997,148). Bazı yörelerde, evlilikten sonra duvak mevlidi okutulur. Bu ritüelle, ilahi uğur dilenir. Bu merasimden sonra; şeker, şerbet ve yemek dağıtılır (Santur,1998, ). Özellikle tanınmış kişilerin ölüm yıldönümlerinde mevlit okutulacağının ilanı gazeteler yoluyla yapılabilmektedir (Örnek,2000,213). Basın yayın araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ilanlar, daha geniş kesimlerin ulaşacağı araçlarla (özellikle televizyon) yapılmaya başlanmıştır. Mevlit törenleri; cami, müstakil veya apartman daireleri, köy odaları, kır, açık hava vs. yerlerde yapılabilirken (Toygar,1982,523), son zamanlarda düğün salonları, lokanta, çay bahçesi gibi mekânlar da kullanılabilmektedir. Özellikle televizyondan canlı veya banttan mevlit törenleri de günümüzde çokça yaygınlaşmıştır. Kutsal kabul edilen gecelerde, televizyon kanallarının büyük çoğunluğunda bu yayınlar yayınlanmakta ve o gece herhangi bir programda bulunmayan kişiler, bu yayınları dinleyebilmektedirler. Mevlit törenlerine her kesimden (erkek, bayan, çocuk) katılım olmakta ve aynı mekânda farklı bölmelerde oturmak suretiyle bu dini merasim ifa edilmektedir. Cami, gibi yerlerde, kadınlar ayrı bir bölümde bulunurken, ev gibi daha küçük mekânlarda ise farklı odalar tercih edilmektedir (Toygar,1982,524). Mevlit okuma veya okutma, Türk halkı arasında yaygın olarak yerine getirilmektedir. Bunun yanında, hatim indirme biçimindeki dini törenler de yaygındır. Yapılan bir araştırmada; ailelerin %43.0 ının yılda bir kez, %19.0'ının birkaç yılda birkaç kez mevlit okuttukları ortaya çıkmıştır (Yasa,1969,248). Kırsal kesim üzerine yapılan bir araştırmada (1960); en çok Ahmediye, Muhammediye, Kur'an, Mızraklı Đlmihal ve Mevlit gibi kitapların mevcut olduğu görülmüştür. (Tezcan,1974, ). Mevlit törenlerinin, Türk toplumunda kadınlar arasında çok daha sevildiği ve önemsendiği dikkat çekmektedir. Bunun nedenleri; Mevlit in ana temasının kadınlar için önemli bir hadise olan doğumdan bahsetmesi, kadınların kendi dünyaları dışına çıkmalarına olanak sunması, bu dini ritüellerin bir törenden çok bir ibadet olarak kabul görmesi vb. (Toygar,1982,523) biçiminde sıralanabilir. 8

9 Mevlit benzeri törenlerin, özellikle bazı toplumlarda uygulanması ve önemsenmesi ile ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Buna göre, anadilin Arapça olmadığı toplumlarda, dini ritüellerin daha da inceldiği, kalabalıklaştığı ve kutsallık atfedilen unsurların çoğaldığı ifade edilmektedir. Bu uygulamada, bilinmeyen bir dille ibadet yapılmasının etkili olduğu dile getirilmektedir. Hatta gelenekler ve örflere karşı da bir kutsiyet atfedilmektedir. Arapça bilen Müslüman toplumlarda; dinin, daha çok rasyonel formları ve selefi yorumları güçlü iken, Arap dışı toplumlarda, mistik unsurların daha çok yaygınlık kazandığı görülmektedir. Gelenek, örf, velilerin menkıbeleri ve diğer bazı dini ritüeller, daha çok halk Đslam'ı olarak adlandırılmaktadır. Mevlit de, halk Đslam'ının önemli unsurlarından biri olarak kabul edilebilir (Türköne,1995,40 41). Halk Đslam ı veya volk Đslam ın bazı uygulamalarının yaygınlık kazanmasında, din görevlilerinin etkisinin büyük olduğu (Tezcan,1974,188) ifade edilebilir. Mevlit törenlerinin; Đslam Peygamberi nin doğumundan ölümüne kadarki hayatını anlatma, Kur an dinleme ve ibadet vesilesi olarak dini fonksiyonu; insanlar arasında tanışma, hatırlaşma, bir araya gelmek suretiyle insanların kaynaşmasını sağlaması yönüyle toplumsal fonksiyonu; kendine has musikisi, ilahileri ve edibi kıymetiyle kültürel fonksiyonu; mutluluk ve kederde birleştirmesi yönüyle de moral fonksiyonlu olduğu (Toygar,1982, ) dile getirilebilir. Ölüm ve ölümlerdeki törenlerle ilgili olması yönüyle üzerinde durulması gerekli olan konulardan birisi de Kur an ın hatmedilmesidir. Hatim; Kur'an'ın baştan sona kadar okunmasıdır. Peygamber döneminden itibaren, Kur'an'ın ezberlenmesi ve dolayısıyla sık sık hatmedilmesi yaygın bir gelenek olarak uygulama alanı bulmuştur. Asr-ı Saadet olarak adlandırılan dönemde, Kur'an'ın hatmedilmesi o kadar yaygındır ki, Kur'an'ı günde iki defa hatmedenlerden bahsedilmektedir. Hatim merasimleri, Peygamber döneminden günümüze dek devam edegelmiştir. Bu dini ritüel, hayırlı bir olayın sonrasında veya bir sıkıntı durumunda yaygın olarak icra edilmektedir. Kur'an'ın, hafızlar tarafından cemaat karşısında okunması, Đslami literatürde mukabele olarak tanımlanmaktadır. Bu merasimler, daha çok Ramazan ayında cami, mescit ve evlerde yapılmaktadır (Buyrukçu,1995,193; RS, ). Đslam dininin kutsal kitabı Kur'an, nazil olduğu dönemden itibaren, bu dinin müntesipleri tarafından okunmakta ve emirleri yerine getirilmektedir. Kur'an'ın öğrenilmesi, öğretilmesi ve okunması; Peygamber ve sonraki dönemlerde ortaya çıkan mezheplerin temsilcileri tarafından tavsiye edilmesine rağmen, Kur'an okumasını bilmeyen Müslümanlar daima var olagelmişlerdir. Bu durum karşısında, Kur'an'ı başkalarına okutmak biçiminde bir uygulama başlamıştır. 9

10 Mevlit ve Din Görevlileri Mevlit şeklindeki dini törenler, toplumumuzda yaygın bir biçimde uygulama alanı bulurken, din görevlileri, mevlit törenlerinde görev almakta; Kur'an, Mevlit ve ilahi okumaktadırlar. Bu alanda, din görevlilerinin sergiledikleri tutumun ve bu konudaki düşüncelerinin öğrenilmesi için kendilerine mevlit, hatim ve cenaze gibi dini merasimler ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? biçiminde soru yöneltilmiştir. Din görevlilerinin %42.6'sı, bu hizmetlerden ücret alınmamasını istemiş, %33.3'ü ise ücret alınabileceğini ifade etmiştir. %5.3'lük bir oran, bu soruyu yanıtsız bırakmıştır. Yanıtları, başka seçeneği adı altında ele alınanların oranı ise %32.0 olarak gerçekleşmiştir. Soruya, birden fazla seçenekle yanıt verilmiştir. Mevlit, hatim ve cenaze ile ilgili olarak genel anlamda bir soru sorulmuş, ancak, din görevlilerinin önemli bir kısmı, bu soruya ücretle irtibatlı olarak cevap vermiştir. Bunun yanında, farklı birtakım ölçütlerin, verilen yanıtlarda göz önüne alındığı dikkat çekmektedir. Din görevlilerinin bu konudaki düşünceleri, şu başlıklar altında ele alınabilir: Ücret: Bu törenler aslından çıkarılıp, para kazanma aracı haline getirilmişlerdir. Bu törenleri; birçok din görevlisi, ticaret ve geçim kaynağı gibi görmektedir. Mutlaka para alınacaksa, mevlit ve cenaze işlemlerinden alınabilir. Ancak, Kur'an'ın hatmedilmesinden kesinlikle para alınmamalıdır. Bu dini faaliyetlerin yerine getirilmesi karşılığında, din görevlilerine, hak etmiş oldukları ücret verilmelidir. Din görevlisinin memnun edilmesi esas alınmalıdır. Din görevlisi, insanların parasal durumuna göre ücret alabilir. Aksi durumda insanlarda, din görevlisinin bu işi yapmaya mecbur olduğu biçiminde bir kanaat uyanır ve itibarı düşer. Eğer kişi gerçekten fakir ise, bu işlemlerin ücretsiz yapılması lazımdır. Diyanet Đşleri Başkanlığı; hatim, mevlit ve cenaze işlemlerinin görev bilinci içinde yapılmasını ve bu işte Allah rızasının göz önünde bulundurulmasını istemektedir. Bu vazifeler karşılığında ücret talep edilmesi, görevde etkili ve başarılı olmayı önleyen ve halkın güvenini sarsan davranışlar olarak ele alınmaktadır (DĐBG1995/1,1995,13). Ancak, mevlit okutan kimseden para alınması ve caminin giderleri için harcanması (DĐBMTTGÇY,1985,77) din görevlilerinden istenmektedir. Đnsanların bilgilendirilmesi: Đnsanların, yukarıda söz edilen törenler hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmeleri gerekir. Cemaatin çoğu; mevlit gibi, dinin özünden olmayan konulara önem vermekte ve diğer ibadetlere yeterince ilgi göstermemektedir. Bu dini 10

11 merasimlerin, farz ibadet gibi algılanması yanlıştır. Öncelikli olarak, farz ibadetlerin yapılması gerekir. Bu konuların, dinin en önemli vecibeleriymiş gibi sunulması, dinin anlaşılmasına mani olmaktadır. Bahsedilen dini merasimler, bir anlamda halkın ihtiyacıdır. Din görevlilerinin, bu konuda üstüne düşen görevleri, gerektiği biçimde yerine getirmeleri elzemdir. Mevlidi, yaygın hale getirmek yersizdir. Kur'an'ı, herkesin okumaya çalışması gerekir. Bu şekildeki dini törenlerden ziyade, eğitim ve ibadet konularına önem verilmelidir. Bu dini törenlerin yerine getirilme biçiminin, din görevlileri dışındaki kimseler tarafından bilinmesi de bir gerekliliktir. Bu konudaki görüşler, dinle ilgili birçok eserde belirtilmiştir. Uygun olan durum, sahih birtakım kitaplara göre davranılmasıdır. Bahsedilen dini davranışların yerine getirilmesi ve karşılığında ücret alınmasının, bazı din görevlilerini büyük ölçüde rahatsız ettiği dikkat çekmektedir. Din görevlilerinin, bu faaliyetleri yerine getirme konusunda tek merci gibi algılanmasının önlenebilmesi için, halkın bilgilenmesinin istenilmiş olma ihtimali yüksektir. Dinin gerçek anlamda bilinmesi fırsatının ortaya çıkması: Bu faaliyetler, insanların bir araya gelmesi için bir fırsat olarak ele alınmalıdır. Bu sayede insanlara, gerçek Đslam anlatılmış olur. Bu törenlerde, insanların aynı çatı altında toplanması sağlanmaktadır. Söz konusu törenlerin, dine hizmet için bir araç olarak kullanılması uygun olurken, kişilerin manevi duygularının gelişmesi de bu sayede sağlanmış olur. Mevlit, Peygamber için bir methiyedir, okunması faziletlidir. Ancak, insanların dini görevlerinin, bu merasimlerle gereğince yerine getirilmiş olduğu düşüncesinin oluşması engellenmelidir. Bu merasimler, dua etmede bir vesile olarak ele alınabilir. Din hizmetinin gereğince yapılması ve insanlara dinle ilgili bilgilerin aktarılması konusunda belli vazifeleri yerine getiren din görevlilerinin, bahsedilen dini törenleri bir vesile gibi ele almış olma ihtimalleri bulunmaktadır. Buna göre, din görevlilerinin parasal gelir yanında, manevi bir kazanç sağlama düşüncesinde oldukları ileri sürülebilir. Đtibar: Bu gibi faaliyetler, din görevlilerinin itibarını düşürdüğünden, ücret karşılığı yapılması doğru değildir. Bir din görevlisi; mevlit, hatim ve cenaze törenine iştirak ederken görevinin şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutmalıdır. Maddiyata karşı bir zaaf içinde olmamalıdır. Din görevlilerinden bazıları, kimi dini faaliyetler karşılığında ücret alınmasının; insanlarda, din görevlilerine parayla her türlü işin yaptırılabileceği düşüncesinin oluşmasına 11

12 neden olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte, toplum üzerinde söz sahibi olma durumunun da yitirildiği ifade edilmiştir. Bu anlayış; din görevlilerini, ücret karşılığı görev icra eden memur lara dönüştürmektedir. Bazı din görevlileri, özellikle insanlar arasında imam denince, akla mevlit, cenaze peşinde koşan kişi nin geldiğini ve bu bakış açısının, itibar kaybının bir göstergesi olduğunu ifade etmişlerdir. Bir araştırmada (Köylü,1989, ), din görevlilerinin itibar düşüklüğünün nedenleri ve prestijin yükseltilmesi için neler yapılması gerektiği ele alınmıştır. Buna göre; din görevlilerinin %5.9'u, meslektaşlarının birtakım dini törenlerden (mevlit, Yasin, hatim, cenaze, devir vs.) para almalarının itibar kaybına neden olduğunu belirtmiştir. Zorunluluk: Din görevlilerinin, bu faaliyetleri yerine getirme konusunda, bir mecburiyetlerinin olmadığının bilinmesi gerekir. Ancak, her din görevlisi, bu alanda bilgi sahibi olmalıdır. Cenazeyi yıkamak, din görevlileri için bir zorunluluk gibi algılanmaktadır. Hâlbuki bu işlemlerin, ölen kişinin akrabaları tarafından yapılabilmesi mümkündür. Bahsedilen bu dini faaliyetin, her insan tarafından yerine getirilecek düzeyde dini bilginin artırılmasının gereğine vurgu yapılmıştır. Din görevlilerinin önemli bir kısmı; mevlit, Yasin, nikâh, hatim, cenaze, devir gibi dini merasimleri, resmi görev dışı dini hizmet olarak değerlendirmektedir. Yukarıda adı geçen dini faaliyetlerin yerine getirilmesi, Diyanet Đşleri Başkanlığı'na bağlı din görevlilerinin vazifeleri arasında yer almamasına rağmen, toplum; bu faaliyetleri, din görevlilerinin yapması gereken işler arasında görmektedir. Bu görevlerin yerine getirilmemesinden dolayı, din görevlilerinin amirlerine şikâyet edildiği de vakidir. Bahsedilen dini faaliyetler, yaygın ve örgün din eğitimi sayesinde, toplumun büyük bir kısmı tarafından öğrenilebilecek bir özellik taşımaktadır. Kur'an ve mevlit okuma konularında, din görevlilerine zorunlu olarak görev verildiği durumlar da olmaktadır. Gerçekleştirilecek bir mevlit töreninde, dışarıdan birileri getirilmiş olsa bile, görevli olduğu camide okunduğundan dolayı, cami görevlileri de bu törene iştirak etme zorunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla bazı din görevlilerinin, bu törenlere istemeyerek de olsa katıldıkları ifade edilebilir. Yapılan bir araştırmada (Köylü,1989,81 87), meslekten memnun olmama nedenleri arasında, din görevlileri arasında birtakım kazanç grupları nın (mevlit, nikâh, Yasin, cenaze, hatim vs.) oluşması, önemli bir yer tutmaktadır. 12

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DİYANET İHTİSAS KURSİYERLERİNİN FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI İLE DİNİ TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet SAİN Yüksek Lisans Tezi Felsefe ve Din Bilimleri

Detaylı

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA ***

OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK VE YOL GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNE SOSYOLOJİK BAKIŞ * M.Cengiz YILDIZ ** Mehmet KARACA *** Özet: Günümüz modern yaşamını geçmiş dönemlerden ayıran yönlerden birisi,

Detaylı

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl" "'~'"-""''--.n.ı~ru,,.-uu

Fatına Yılmaz. tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli. Yılmaz SORUNU. Ali Bulut. nru ılıl '~'-''--.n.ı~ru,,.-uu HURA..PE İLE MÜCADELEN1N N1CELİGİ VE N1TEL1Gİ ÜZERİNE Seyfettin Erşahin KADlNLAR ARASINDAKİ HURAFELER VE İSlAM'ıN HURAFELERE.un. "'- '" Fatına Yılmaz tlenş!m TEKNİKLERİ VE D!Nİ 1LET1Ş!M Hökelekli Y1JRTDIŞI

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARININ YETİŞKİN DİN EĞİTİMİNE KATKISI (ADANA İLİ ÖRNEĞİ) Ömer ÖZDEMİR

Detaylı

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları

Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş Atan Çocukların Dînî Alt Yapıları Ve Dine Bakış Açıları SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Nisan 2013, Sayı:28, ss..17-41 April 2013, No:28, pp. 17-41 Terör-Din Eğitimi İlişkisi: Taş

Detaylı

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU

Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU. Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Suffa dan Yurt a Öğrenci Yatılı Hizmetleri Ahmet GÜNDOĞDU Türkiye nin Yatılı Çocuklar/Öğrenciler Karnesi Doç. Yaşar UĞURLU Tarihi Süreciyle Yurt Hizmetleri ve Önemi Kurtuluş ÖZTÜRK Öteki Çocukların Okul

Detaylı

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası

Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası DOSYA dünyada bir mesele olarak islam dini eğitimi Dünyada Bir Mesele Olarak İslâm Dini Eğitimi Mahmut ZENGİN* Günümüzde din e ve onun eğitime konu edilmesine olan ilgi, gerek uluslararası alanda yaşanan

Detaylı

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL

Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 4 Türkiye de Bireysel Ba șlar ve Vak f Uygulamalar nda E ilimler Ali Çarko lu SABANCI ÜN VERS TES, STANBUL 82 I. Bireysel Bağışlar a. Çalışmanın Amaçları Elinizdeki çalışma, An Na im ve Halim in (2002,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ

İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN EĞERLENDİRİLMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ İSLAM HUKUK KAYNAKLARINDAKİ FAİZ KAVRAMININ MODERN EKONOMİ BAĞLAMINDA YENİDEN

Detaylı

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI

OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI OKULDA DİN DERSİ TARTIŞMALARI (Türkiye de Din Dersinin Tarihi, Teorik Yapısı, Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması)* Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN** Özet Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

Dinî Statü Sahibi Medrese Seydalarının Ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Birbirlerine Bakışı (Diyarbakır Örneği) 1

Dinî Statü Sahibi Medrese Seydalarının Ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Birbirlerine Bakışı (Diyarbakır Örneği) 1 Journal of International Management and Social Researches Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi ISSN:2148-1415 Özet Dinî Statü Sahibi Medrese Seydalarının Ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının

Detaylı

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR

TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR 1 www.mehmetbozkurt.com.tr TARİHTE KADIN VE İSLAM IN KADINA SAĞLADIĞI HAKLAR İslam ın kadına verdiği hakların mükemmelliği, İslam dan önceki din, düzen ve uygarlıkların kadına verdiği hakları ve toplumdaki

Detaylı

TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ

TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 19 2008 TÜRKLERDE CENAZE TÖRENLERİ BAĞLAMINDA MEVLİD OKUMA GELENEĞİ Prof. Dr. Fuzuli BAYAT Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D. Öğretim

Detaylı

Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü

Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 12, Sayı:1, 2003 s. 193-214 Popüler Kültür ve Din: Dindarlığın Değişen Yüzü Vejdi BİLGİN Dr.; U.Ü. İlahiyat Fakültesi Özet Türkiye de 1990 lardan itibaren

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA

Fatih ÖZBAY * FUNCTIONS OF FELLOW COUNTRYMEN ASSOCIATIONS IN THE PROCESSES OF URBANISATION AS A SOCIAL RELATION NETWORK: INSTANCE OF KÜTAHYA ŞEHİRLEŞME SÜREÇLERİNDE SOSYAL BİR İLİŞKİ AĞI OLARAK HEMŞEHRİ DERNEKLERİNİN İŞLEVLERİ: KÜTAHYA ÖRNEĞİ 1 Fatih ÖZBAY * Özet: Şehirleşme süreçleri sosyal bilimler literatüründe tüm dünyada oldukça geniş

Detaylı

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU

İSLAM VE EKONOMİ. Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İSLAM VE EKONOMİ Prof. Dr. Osman ESKİCİOĞLU İZMİR-1999 Yazan : Prof. Dr. Osman Eskicioğlu Yayına Hazırlayan: Yusuf Çiftçioğlu Dizgi, Sayfa Düzeni: Yusuf Çiftçioğlu Kapak Tasarım: Nil A. Ş. ISBN: 975-6824-02-6

Detaylı

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre

4857 Sayılı İş Kanunu na Göre 4857 Sayılı İş Kanunu na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları Muzaffer KOÇ * /İbrahim GÖRÜCÜ ** ÖZET: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre

Detaylı

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK

GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI GÜMRÜK HİZMETLERİ VE ETİK Doç. Dr. Hamza ATEŞ Doç. Dr. Tuncay GÜLOĞLU Yrd. Doç. Dr. Muharrem ES Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI KADIN ve AİLEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2007-2009 DİN HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Koordinatörler: Prof. Dr. İzzet ER Mehmet BEKAROĞLU Dr. Ahmet ÇEKİN Hazırlayan ve Derleyen:

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

ALMANYA DAKİ BIBELGARTEN IM KARTON ÖRNEĞİNİN ORTOPEDİK ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KUR AN BAHÇESİ UYARLAMASI

ALMANYA DAKİ BIBELGARTEN IM KARTON ÖRNEĞİNİN ORTOPEDİK ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KUR AN BAHÇESİ UYARLAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BİLİM DALI ALMANYA DAKİ BIBELGARTEN IM KARTON ÖRNEĞİNİN ORTOPEDİK ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ AÇISINDAN

Detaylı

İSLAM AİLE HUKUKUNDA KADININ MEHİR HAKKINA TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME *

İSLAM AİLE HUKUKUNDA KADININ MEHİR HAKKINA TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * İSLAM AİLE HUKUKUNDA KADININ MEHİR HAKKINA TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME * Saliha OKUR GÜMRÜKÇÜOĞLU ** ÖZET İslam aile hukukunda mehir fonksiyonel olup önemli bir boşluğu doldurmasına

Detaylı

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU *

YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * YAZILI ANLATIM BECERİLERİ BAKIMINDAN KÖY VE KENT BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DURUMU * Arş. Gör. Kemalettin DENİZ ** GİRİŞ Özet Bu araştırmada, köyde ve kentte yaşayan ilköğretim öğrencilerinin yazılı

Detaylı