SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Sultangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluşuna, görevlerine, yönetim ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (Değişik: 05/06/ /41K.) 1 (1) Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ve Belediyelere çevre konusu ile görev, yetki veya sorumluluk yükleyen diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen; Belediye - Sultangazi Belediyesini, Başkanlık - Sultangazi Belediye Başkanlığını Meclis - Sultangazi Belediye Meclisini, Müdürlük - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü, Personel - Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı tüm çalışanları ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve İdari Yapı Kuruluş MADDE 5- (1) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi ile tarih ve Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına 1 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 1nci maddesiyle bu maddeye 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

2 Dair Yönetmelikte yer alan düzenlemeler çerçevesinde Sultangazi Belediye Meclisinin 09/12/2010 tarih ve 171 Sayılı kararıyla kurulmuştur. İdari yapı MADDE 6- (1) Müdür, şef ve yeterli sayıda teknik eleman, çevre zabıtası, memur ve işçiden oluşan Müdürlüğün alt birimleri şunlardır: a)- Çevre Koruma Şefliği, - Çevre Zabıtası birimi, b)- Veteriner İşleri Şefliği, c)- Sağlık İşleri Şefliği, (Ek: 05/06/ /41K.) 2 ç)- Güvenlik Şefliği, ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Görev, Yetki Ve Sorumluluklar Müdürlüğün yetkisi MADDE 7- (1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev yapar. Müdürlüğün görev ve sorumlulukları MADDE 8- (1) Müdürlüğün görev ve sorumlulukları şunlardır: a) 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatların Belediyelere verdiği görevleri yerine getirir; İl ve İlçe Çevre Kurulu Kararları, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Yönetmelikleri, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları ile Belediye Meclis ve Encümen Kararlarını uygular, b) Müdürlük tarafından yapılacak faaliyetlerin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO Çevre Yönetim Sistemi Standartlarına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar, c) Müdürlüğün amaç, hedef ve faaliyetlerinden oluşan stratejik planının hazırlanmasını sağlar, stratejik plana uygun olarak bütçe taslağını hazırlar ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderir, ç) Müdürlük bütçesinin ekonomik, etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlar, d) Stratejik plan doğrultusunda, gerçekleşme raporlarının hazırlanmasını sağlar ve Başkanlık Makamına sunar, e) Kanun ve yönetmeliklere uygun geri dönüşüm yönetim ve denetim planlarını hazırlar ve uygular, 2 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 2nci maddesiyle bu maddeye (ç) bendi eklenmiştir.

3 f) (Değişik: 05/06/ /41K.) 3 Hava, su ve toprak kalitesinin korunması amacıyla evsel atıklar ile kaçak yollarla veya zamansız olarak atılan ve dökülen çöp, moloz, cüruf, hafriyat atık ve artıklar hariç olmak üzere her türlü atığın yönetmeliklere uygun toplanması, taşınması, geri kazanımı veya bertaraf edilmesi için gerekli çalışmaları yapar, g) Çevreye rahatsızlık veren ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen kirliliklerin ortadan kaldırılması veya yönetmeliklerin ön gördüğü değerlere çekilmesi için gerekli çalışmaları yapar, ğ) Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir teknolojiyi belirler ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit eder, h) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini yürütür, destekler, yönlendirir, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımını yapar, çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapar, toplantılar düzenler, ı) Çalışma konularıyla ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi temsil eder, i) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, doküman ve yöntemleri belirler, kullanımını sağlar, bilgi ve belgeleri muhafaza eder, faydalanmak isteyenlere yardımcı olur, j) Çalışma konularına ilişkin her türlü denetimi gerçekleştirir ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütür, k) Çevre eğitimi konusunda ilgili kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar; eğitim programlarını hazırlar ve uygular, personelin gerek mevzuat ve gerekse teknik açıdan gelişmesi için eğitim çalışmalarına katılımını sağlar. l) Vatandaş şikâyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirir ve gereğini yerine getirir, m) Müdürlük çalışma konularıyla ilgili olarak, kişi, kurum, kuruluşlar ve sivil toplum oluşumlarıyla koordinasyon kurularak ortak çalışmaların yapılmasını sağlar, n) Çevre mevzuatını ilgilendiren konularda oluşturulacak komisyonlara iştirak eder, o) Mevzuat değişikliklerine esas olmak üzere ilgili mercilerce talep edilen konularda görüş bildirir; lüzum görülen hallerde talep edilmesini beklemeksizin görüş ve önerileri ilgili mercilere sunar. p) Cenaze def in ruhsatı ile ilgili işlemleri koordine etmek ve gerekli belgeleri Nüfus Müdürlüğüne göndermek. r) Hasta nakil aracı ile hasta taşıma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. s) Sıhhi, gayrı sıhhi ve umuma açık işyeri ruhsatları verme aşamasında kendi alanında görüş bildirmek. ş) (Değişik: 05/06/ /41K.) 4 İlçemiz sınırları içerisinde; konulan her türlü reklam, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla gerekli denetimleri yapar. 3 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 3ncü maddesiyle bu yönetmeliğin 8nci maddesinin 1nci paragrafındaki f bendine evsel atıklar ibaresinden sonra gelmek üzere ile kaçak yollarla veya zamansız olarak atılan ve dökülen çöp, moloz, cüruf, hafriyat atık ve artıklar ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir. 4 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 4ncü maddesiyle bu yönetmeliğin 8nci maddesinin 1nci paragrafındaki ş bendi değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

4 t) Çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla; işletme, tesis, işyerleri, şantiye alanları ile rekreasyon ve eğlence yerlerinin denetimlerini yapmak. u) Her türlü faaliyet sonucu hava kirlenmesine sebebiyet veren olumsuz etkileri gidermek için gerekli işlemlerin yapılmasını koordine etmek ve bu konuda gerekli kontrolleri yapmak. ü) (Mülga: 05/06/ /41K.) v) Çevreye olumsuz etkisi olan her türlü plan ve projenin çevresel olgularının ve değerlendirilmesini sağlayarak bu tür çalışmaları denetlemek ve izlemek. y) Sosyal Belediyecilik gereği müdürlük faaliyetlerine Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllülerin iştirakini sağlamak. z) (Ek: 05/06/ /41K.) Belediyemiz Gazi Mahallesi Kent Ormanlarının vatandaşlarımızın yoğun kullanımı sebebiyle çevre koruma ve düzeninin sağlanması ile güvenlik hizmetlerini yaptırır. Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 9- (1) Müdürlüğün yönetiminden ve personelin bu yönetmelikte yazılı esaslar çerçevesinde çalıştırılmasından sorumludur. Başkanına ve Başkan Yardımcısı na bağlı olarak yürürlükteki yasaların ve ilgili yönetmeliklerin yetki ve sorumlulukları kapsamında, bu yönetmelikte belirtilen görevlere ve ilgili mevzuatların belediyelere verdiği görevleri ifa eder. (2) Müdürün diğer görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Sultangazi Belediye Başkanı adına Müdürlüğü temsil eder, b) Müdürlüğün idari ve teknik her türlü işlerini, kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık talimatları doğrultusunda idare eder, c) İlgili mevzuat, yetki ve yönetmelikler çerçevesinde uygulama projeleri geliştirir ve destekler, ç) Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirerek plan ve programları yapar ve çalışmaların programa uygunluğunu sağlar, d) Birimler arasında koordinasyonu sağlayıcı tedbirleri alır ve yapılan işleri denetler, e) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derecede imza yetkisine sahiptir. f) Yapılacak işleri planlar ve buna uygun iş akış programı hazırlar, programa uyumunu denetler, g) Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir. ğ) Müdürlük emrinde görev yapan büro sorumluları ve diğer görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit eder, h) Müdürlüğün ihtiyaçlarını (araç, gereç, doküman) tespit ve tedarik eder, denetimini sağlar, ı) Yönetmelik, talimat, yıllık bütçe, stratejik plan hazırlayıp ilgili birime sunar ve stratejik plan, bütçe, iş yatırım programları ve yasalar uyarınca harcama yapılmasını sağlar, i) Müdürlüğün Yatırım Programlarını hazırlayarak ilgili birime sunar, j) Toplumu bilinçlendirmek amacıyla müdürlüğün çalışmaları ve faaliyet alanlarıyla ilgili yazılı ve görsel olarak halkı bilgilendirecek, teşvik edecek afiş, kitap, broşür vb. basar ve/veya bastırır,

5 k) Müdürlüğün işlevlerine ve yürütülmesine ilişkin ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamı na öneride bulunma yetkisine sahiptir. l) Kurumun mevzuatı, yasalar ve bu yönerge ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, Yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından, Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanı na karşı sorumludur. m) Müdürlüğün yetki ve görev alanına giren konularda araştırma yapılmasına karar verir, bu iş için gerekli her türlü harcama alım satım, ihale işlemlerinin yürütülmesinin kontrolünü ve sonuçlandırılmasını sağlar, n) Mal, hizmet, malzeme alımlarında harcama yetkilisidir. Çevre Koruma Şefliği ile Güvenlik Şefliğinin Görev Yetki ve Sorumlulukları (Değişik: 05/06/ /41K.) 5 MADDE 10- (1) Çevre koruma şefliğinin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Ambalaj atıklarının, Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, b) Elektronik atıkların, diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, c) Atık bitkisel yağların, "Atık Bitkisel Yağların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak kaynağında ve diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, ç) Hafriyat ve inşaat atıklarının, Hafriyat ve İnşaat Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, d) Atık Pillerin, "Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, e) Atık araç lastiklerinin, Ömrünü Tamamlamış Araç Lastiklerinin Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapar, f) Tıbbi atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ne uygun olarak diğer atıklardan ayrı bir şekilde toplanmasına yönelik çalışmaları denetler, g) Atıkların kaynağında ayrı toplanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi amacıyla halkın eğitimine yönelik çalışmalar yapmak, kampanyalar düzenler ve çevre ile ilgili hususlarda yapılacak eğitim çalışmalarında kişi, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar, ğ) Toplumda çevre bilincinin gelişmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirir, eğitici materyaller hazırlar ve eğitim programları düzenler, h) Yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan denetim çalışmalarını yapar; gerektiğinde ölçümler yapar veya yaptırır, ı) Çevre ile ilgili şikâyetleri çevre mevzuatına uygun bir şekilde değerlendirir ve sonuçlandırır, 5 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 7nci maddesiyle bu maddenin başlığı değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

6 i) İlgili birim, kurum ve kuruluşlarla ortak denetimler düzenler, j) İlçeye ait çevre envanterini oluşturur, çevre istatistiklerini tutar ve bu bilgileri uygun yöntemlerle halkın bilgisine sunar ve arşivler, k) Çalışma konularıyla ilgili olarak düzenlenecek seminer, panel, fuar, gezi, konser gibi organizasyonlarda Belediyeyi temsil eder, l) Çevre bilincinin yükseltilmesi amacıyla Geleneksel Çevre Ödülleri Yarışmalarını düzenler, kampanyalar, etkinlikler v.b. çalışmaları yapar, m) Çevre konularına ilişkin yerel ve ulusal basını takip ederek ilgili haber ve yayımları takip eder, n) Çağrı Merkezinden gelen şikâyet, talep ve önerileri sonuçlandırır. o) İlçemiz sınırlarında bulunan okul, resmi ve özel iş yerlerine kağıt kumbaraları yerleştirmek ve atık kağıtların geri kazanımını sağlamak. Veteriner İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 11- (1) Veteriner işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Hayvanlardan insanlara bulaşan hayvan hastalıkları ( zoonozlar) ile mücadele eder ve gerekli önlemleri alır veya aldırır, b) Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele eder, aşılama yapar, önlemler alır, aldırır ve ilgili mercilerle koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütür, c) Halk sağlığını koruma ve çözüm yollarını belirlemek amacı ile Zoonoz ve bulaşıcı hayvan hastalıklarını tanıtacak afiş, broşür, yazılı ve görsel basın yayın organları yolu ile eğitim çalışması yapar veya yaptırır, ç) Sahipsiz hayvanlara yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Orman ve Su işleri Bakanlığının Çıkardığı Hayvanların Korumasına Dair Uygulama Yönetmeliği gereği rehabilitasyon ve geçici barındırma merkezi açar, burada barındırılan hayvanların sağlıklarını korumaya ve üremelerini kontrol altına almaya yönelik tedbirler alır, aşılar, işaretler, sahiplendirir ve kayıt altına alır, sağlığına kavuşanları alındıkları yere bırakır, d) Çevre ve Halk Salığını olumsuz etkileyen haşere, sinek, kemirgen ve diğer zararlılarla, insan beden ve ruh sağlığına uygun yöntemlerle vektör mücadelesi yapar ve her türlü önlemi alır, aldırır, e) Belediye sınırlarımız içinde bulunan okul, kamu kuruluşları, ibadethane vb. yerlerin periyodik aralıklarla programlı dezenfeksiyon işlemlerini yapar, f) Adaklık hayvanların sıhhi ve hijyenik şartlarda kesilmesi ve satışa sunulmasını sağlamak için İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli olarak tedbir alır, aldırır ve kaçak hayvan kesimlerini önler. g) Sıhhi şartlarda kurbanlık hayvan satış yerinin düzenlenmesi, barınma, beslenme kesim öncesi sağlık kontrolü, kurbanlık hayvanların kesiminin, sıhhi ve hijyenik ortamda gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tedbirleri alır, aldırır, ğ) Hayvan hastalıkları, gıda güvenliği, zoonoz mücadelesi ve vektör mücadelesi gibi konularda afiş, broşür görüntülü iletişim araçlarını kullanarak eğitim çalışması yapar. h) Sahipli hayvanları kayıt altına alır. ı) Hayvan sevgisi, korunması ve yaşatılması ile ilgili eğitim çalışmaları yapmak.

7 i) Su ürünleri sabit perakende satış yerlerini ve sabit olmayan su ürünleri perakende satış yerlerini denetlemek, toptan satış yerlerini yetkili birimlerle birlikte denetlemek. j) Gerektiğinde tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, İbadethaneler ve fakir vatandaşlara ait konutlardaki haşerelerle mücadele etmek. k) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak. Sağlık İşleri Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları MADDE 12- (1) Sağlık işleri şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) 1593 Sayılı Umumi Hıfsısıhha Kanunu ve Mezarlık Yerlerinin İnşası İle Cenaze Nakil Ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik gereğince, Belediyemiz sınırları içerisinde vefat eden kişilerin ölüm muayenelerinin yapılması ile Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan tarih ve 2012/05 sayılı genelge doğrultusunda (01 Ocak 2013 tarihinden itibaren) ölen kişilere ait bilgilerin ÖBS (Ölüm Bildirim Sistemi) yazılım programı üzerinden elektronik ortama aktarılmasını sağlar, b) Şüpheli görülen ölümleri Cumhuriyet Savcılığına bildirir, c) Cenaze nakillerinde gerekli işlemleri yürütür, ç) Mevcut hasta nakil ambulansı ile acil durum gerektirmeyen hastaların hastanelere nakil hizmetini karşılar. d) Cenaze def in ruhsatı ile ilgili işlemleri koordine etmek ve gerekli belgeleri Nüfus Müdürlüğüne göndermek. e) İşçilerin işe giriş ve yıllık periyodik muayenesini yapmak. f) Birime başvuran hasta personelin muayene ve tedavisi için gerekli işlemleri yapmak. g) Enjeksiyon ve pansuman hizmetleri vermek. ğ) Planlanan mesai sonrası çalışmalarda yer almak. h) Kan bağışı kampanyaları organize etmek, organizasyonun ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlamak. ı) Gençlik ve spor ile ilgili sağlığa ilişkin hizmetler sunmak. i) Sağlık konularında eğitici ve bilinçlendirici toplantılar ve etkinlikler düzenlemek. Güvenlik şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları MADDE 13 (Ek: 05/06/ /41K.) (1) Güvenlik şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) Belediye Başkanlığı, diğer hizmet binaları ve sosyal tesisler, kent ormanları v.b. sosyal donatı alanlarının sabotaj, yangın, yağma, yıkma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korunmasını özel güvenlik personeli aracılığıyla sağlar, b) Özel güvenlik personelinin mesai ve nöbet hizmetlerinde düzenini takip eder. c) Özel güvenlik işleri ile ilgili her türlü işlemleri Müdürlük adına yürütür ve takibini yapar. ç) Özel güvenlik alımıyla ilgili işlemleri yürütür. d) Özel güvenlik hak ediş dosyalarının takibini yapar ve sonuçlandırır. e) Güvenlik personelinin günlük, haftalık ve aylık çalışma programları kontrol eder.

8 Müdürlük Kaleminin Görevleri MADDE 14- (Değişik: 05/06/ /41K.) 6 (1) Müdürlük kaleminin görevleri şunlardır: a) Müdürlüğün tüm büro işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlar, b) Gelen giden yazıların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütür, gelen tüm belgelerin önceki belgeler ve dosyalarla bağlantısını yapar, c) Müdürlük makamına imzaya sunulacak evrakları, yazışma kurallarına uygun olarak hazırlar, ç) Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip, ilgili birimlere intikalini sağlar, d) Evrak kayıtlarını belli aralıklarla kontrol etmek suretiyle açık görünen evrakları ilgili birim amirine rapor eder, e) Personele ait yıllık izin onaylarını alır, izinli ve raporlu personelin ayrılış ve başlayışlarını izleyerek ilgili birime bildirir, f) Her türlü kanun, yönetmelik, genelge, bildiri ve Başkanlık emirlerini takip eder; gerektiğinde ilgili personelin bilgisine sunar ve arşivler, g) Müdürlüğün ayniyat ve demirbaş kayıtlarını tutar, kırtasiye ve büro malzemelerinin düzenli giriş ve çıkışını sağlamak suretiyle eksikliklerin giderilmesini sağlar, h) Müdürlükte çalışan memur ve işçi personelin her türlü özlük işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar, ı) Üst makamlarca verilecek diğer görevleri yerine getirir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönetmelikte yer almayan hususlar MADDE 15 - (Değişik: 05/06/ /41K.) 7 (1) İşbu Yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 16 - (Değişik: 05/06/ /41K.) 8 (1) 09/06/2011 tarihli ve 35 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Çevre ve Koruma Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. 6 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 9ncu 7 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 10ncu 8 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 11nci

9 Yürürlük MADDE 17 (Değişik: 05/06/ /41K.) 9 (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Sultangazi Belediyesi Meclisi nin kabulünü takiben 3011 sayılı yasaya göre ilanı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (Değişik: 05/06/ /41K.) 10 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sultangazi Belediyesi Başkanı yürütür. 9 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 12nci 10 05/06/2014 tarihli ve 2014/41 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Değişiklik Yönetmeliğinin 13ncü

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK T.C. TUġBA BELEDĠYE BAġAKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, KuruluĢ, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1: Bu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi

Detaylı

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar T.C. FATĐH BELEDĐYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT

T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI. Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT 1 T.C. ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ Divan Katibi : Hüseyin EMÜR Divan Katibi : Elif Derya CANBULUT Karar Tarihi 03.09.2010 Karar No 158 Özü: Sağlık İşleri

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYESİ PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plan ve Proje Müdürlüğünün kuruluşunu,

Detaylı

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği Sağlık İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Sağlık

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Temizlik İşleri Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 1 GENEL GEREKÇE Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Temizlik İşleri Müdürü Şef İdari İşler Servisi Kent Temizliği Servisi Üretim Planlama Servisi Ambalaj Atığı Toplama Taşıma Hizmet Servisi Servisi Ulaşım Servisi

Detaylı

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIȘMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu yönetmeliğin amacı Zabıta Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2012-İZMİR BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç ve Kapsam: Madde

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Teşkilat T.C TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü

Detaylı

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2013 SANCAKTEPE BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR UŞAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Belediyesinde faaliyet gösteren birimlerin, kuruluş, görev,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İmar ve Şehircilik

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık

Detaylı