ORD. PROF. DR. PH L PP SCHWARTZ IN ( ) STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES NDE PATOLOJ E T M NE KATKILARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORD. PROF. DR. PH L PP SCHWARTZ IN (1894-1977) STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES NDE PATOLOJ E T M NE KATKILARI"

Transkript

1 TÜRK PATOLOJ DERG S 19 (1-2): 1-6 (2003) (The Turkish Journal of Pathology) 1 ORD. PROF. DR. PH L PP SCHWARTZ IN ( ) STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES NDE PATOLOJ E T M NE KATKILARI Dr. Ar n NAMAL ÖZET: Hitler Almanya s n terkeden bir bilim adam olan Schwartz, stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Patolojik Anatomi Enstitüsü nde y llar aras nda Enstitü Direktörü olarak görev yapt. Bu göreve bafllad nda, patolojik anatomi e itiminde de ifltirmek istediklerini, bir rapor halinde, T p Fakültesi Dekan na sundu. Bu makalede, sözkonusu rapor ve Schwartz n patolojik anatomi dal na di er hizmetleri tan t lmaktad r. ANAHTAR KEL MELER: 1933 Türk Üniversite Reformu, patolojik anatomi e itimi SUMMARY: PROF. DR. PHILIPP SCHWARTZ S ( ) CONTRIBUTIONS TO THE PATHOLOGY EDUCATION AT THE MEDICAL FACULTY OF ISTAN- BUL UNIVERSITY. Being a scientist who had left Hitler s Germany, Schwartz worked as the Director of the Institute of Pathological Anatomy at the Medical Faculty of Istanbul University between the years When he started office, he presented to the Dean of Medical Faculty a report pertaining the changes he wanted to realize in the education of pathological anatomy. This article introduces this report and other contributions and services of Schwartz in the branch of pathological anatomy. KEY WORDS: 1933 Turkish University Reform, pathological anatomy education G R fi Hitler Almanyas n terkeden bilimadamlar na, dünyan n bir baflka köflesinde yeniden bir üniversite çat s alt nda çal flma olana yaratma amac yla Zürih de Yurtd fl ndaki Alman Bilimadamlar Acil htiyaç Birli i ni (Notgemeinschaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland) kuran Prof. Dr. Philipp Schwartz, 6 Temmuz 1933 de Ankara da, devrin E itim Bakan Dr. Reflid Galip baflkanl nda toplanan Üniversite Reformu Komisyonu na kat larak birçok kader arkadafl n n stanbul Üniversitesi nde görev almalar n sa lam fl, ard ndan sviçre ye, arkadafllar n sevince bo an, Üç de il, otuz! sözcüklerinin yerald ünlü telgraf çekmiflti. Kendisi de stanbul Üniversitesi nde görevlendirilen ilk yabanc bilimadam kafilesi içinde yer alan, stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Patolojik Anatomi Kürsüsü ne 1933 y l ndan bafllayarak yirmi y l hizmet eden Schwartz, 1973 y l nda, yani ülkemizden ayr l fl üzerinden yirmi y l geçtikten sonra, Prof. Dr. Münevver Yenerman n önerisi üzerine stanbul Üniversitesi nce Dr. honoris causa ünvan ile onurland r lm flt. Onun biyografisini, Türkiye deki hizmetlerini konu alan kapsaml yay nlar yap lm fl (1,2), 1933 Türk Üniversite Reformu na tan kl na iliflkin konferans notlar da, bir Alman araflt rmac taraf ndan yay nlanm flt r (3). Bu makale, Schwartz n alan nda devrald e itim yaklafl mlar n n k saca an msat lmas ard ndan, stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Dekanl Personel Dairesi nde ad na aç lm fl dosyada (5) yer alan, direktörlü ünü üstlendi i bölümdeki e itimi gelifltirme konusunda düflüncelerini aç klad, o günkü hizmet kapasitesini ve karfl - laflt sorunlar de erlendirdi i, flimdiye dek gün fl na ç kmam fl bir raporu ile baz yaz flmalar n, günümüz patoloji e itimcilerine tan tma, de erlendirmelerine sunma amac n tafl maktad r. stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Deontoloji ve T p Tarihi Anabilim Dal, stanbul B YOGRAF S N N ANIMSANMASI AMACIYLA KISACA Sami ve Regina Schwartz n o ullar Philipp Schwarz, tarihinde Versecz de (Yugoslavya) dünyaya gelmiflti, musevi idi y l A ustos ay nda Budapeflte T p Fakültesi nden mezun oldu y llar aras nda Macaristan Ordusu nda ve Galiçya Cephesi nde müttefikimiz olarak harbeden k tada subayd y llar aras nda Frankfurt Üniversitesi Marazî Teflrih (Patolojik Anatomi) Kürsüsü nde uzman, doçent ve profesör oldu. Almanya da iken yenido anda do um travmalar, do- um travmalar üzerinde deneysel çal flmalar ve Virchow ensefaliti, eriflkinde beyin kanamalar, gliomlar n lokalizasyonu ile çevre infiltrasyonlar, Recklinghausen Sendromu gibi çeflitli nöropatoloji konular ile tüberkülozda hipersensibilite ve immünite ile ilgili doku lezyonlar hakk nda çeflitli makaleler yay nlam flt (4,5). Hitler in iktidara gelifli akabinde, istenmeyen kifli konumunda görülenleri y ld rma, ülkeden uzaklaflt rma amaçl bask lar n bir parças olarak 1933 Mart nda evi polis taraf ndan bas larak silah aramas yap lm fl, ertesi gün hastane bahçesinde karfl laflt bir doçent arkadafl, hayretler içerisinde neden hala kaçmam fl oldu unu sormufltu kendisine. Schwartz, o gece o lu ile birlikte Zürih e yola koyulacak, k z ve efli, birkaç gün sonra pefllerinden gelecektir. Nisan ay n n ortalar nda Neue Zürcher Zeitung adl gazetede, Alman Bilimadamlar çin Dan flma Bürosu nun aç ld n duyuran ilanlar vermeye bafllar (3). Notgemeinschaft kurdu u, Türkiye de kendisinin ve pek çok kader arkadafl bilimadam n n görev almas n sa layaca bir yolda ad mlar atmaktad r art k. Schwartz, ülkemizde göreve bafllarken 39 yafl ndayd y l nda evlendi i, kendisi gibi musevi olan efli Vera, her ikisi de Frankfurt do umlu çocuklar 6,5 yafl ndaki o lu Andre ile 2,5 yafl ndaki k z Susan da onunla ile birlikte Türkiye ye gelmiflti. Dilimizi k sa sürede ö renmeyi baflard, ülkemizde bulundu u y llar içerisinde 17 si yurtd - fl, 13 ü yurtiçi dergilerinde yay nlanan 30 makale, her bi-

2 TÜRK PATOLOJ DERG S 19 (1-2) Ord. Prof. Dr. Philipp SCHWARTZ ri birkaç kez bas lan, Genel Patoloji, ltihap, Ur Bilgisine Girifl, Selim ve Habis Urlar, Hemoblastozlar, Genel Histopatoloji, Özel Histopatoloji, Otopsi Tekni- i bafll klar n tafl yan 8 kitap kaleme ald (4,5) tarihinde Türk uyru una geçmesine karfl n, ülkemizdeki çal flmalar n 1953 y l nda noktalayarak A.B.D. Pennsylvania Warren State Hospital da Patolojik Anatomi Araflt rma Enstitüsü Direktörlü ü nü üstlendi. 1 Aral k 1977 de Florida da yaflama gözlerini yumdu (2). STANBUL ÜN VERS TES NDEK GÖREV NDE DEVRALDI I KOfiULLAR Patolojik Anatomi e itiminin, ülkemizde bir yüzy l önceki durumunu kavramak aç s ndan, Askeri T bbiye den 1903 y l nda mezun olan Ord. Prof. Dr. Tevfik Sa lam n ( ) ö rencilik an lar (6) oldukça fikir vericidir: Patolojik anatominin bir laboratuar yoktu. Ona yaln z bir oda vermifllerdi. Orada bir mikroskop, bir mikrotom, boyalar ve saire depo edilmifl dururdu. Bu odada hocan n bir gün çal flt n görmedi imiz gibi, biz de hiçbir tatbikat görmedik. Hoca nadiren dershaneye mikroskop alt nda eski bir preparat getirirdi. S ra ile bakar, geçerdik. Bir fley görüp görmedi imiz hocan n umurunda olmazd. Otopsiye gelince, o da ayn feci durumda idi. Otopsinin nas l yap laca n uzun uzad ya dinledik. O y l bir tek kadavra geldi, Hoca onun üzerinde otopsi tekni- ini gösterdi. Hülasa T bbiye de hiçbir fley ö renmeden bir y l patolojik anatomi okuduk, tafl basmas notlar ezberleyerek yüksek notlarla imtihan geçtik. E er T bbiye den ç kt ktan sonra Gülhane de patolojik anatomiyi ders halinde ve tatbikî olarak okumasayd k ve bol say - da otopsi görmeseydik, t bb n temellerinden biri olan patolojik anatomiden bilgisizli imizin ac s n hayat m z boyunca çekecektik. Sa lam n gördü ü t p e itiminde, patolojik anatomi tek bir y l boyunca, haftada 1 saat okutulan bir dersti. T bbiye mezunlar n n pratik deneyim ve becerilerini gelifltirme amac ile stanbul da 1898 y l nda faaliyete geçirilen, Sa lam n da burada ald e itimden çok yararland n belirtti i Gülhane Hastanesi nin kuruluflunda görev alm fl ve direktörü olmufl Alman profesör Dr. Robert Rieder ( ), bu dersin iki y l, haftada iki saat okutulmas görüflündeydi. Klinik t bb n hasta bafl nda ö renilece i nas l tart flmas z ise, patolojik anatominin de ancak kadavra bafl nda ö renilebilece ine inan yordu (7). Otopsi çal flmalar n n nadir oluflundan rahats zl k duyan Dr. Rieder, Gülhane de, hastalar için gerekli tüm patolojik ve bakteriyolojik muayenelerin, küçük çapl araflt rmalar n yap labilece i, uygulamal derslerin görülebilece i bir laboratuar bölümü de kurdurmufltu (7) y l nda T bbiye den mezun olup 1899 da Gülhane deki stajlar n tamamlayan hekimler içinden seçilen 5 kifli, Almanya ya ihtisasa gönderilir. Bu isimlerden biri, Schwartz n stanbul Üniversitesi ndeki görevinde selefi olacak Hamdi Suat Aknar ( ) d r. Almanya da patolojik anatomi alan nda uzmanlaflan Aknar, ihtisas sonras 1904 y l nda Gülhane de uzman oldu u alanda görevlendirilmifl,iki y l sonra bu görevden ayr lm fl, T p Fakültesi nin askeri ve sivil bölümlerinin birleflerek Haydarpafla daki yeni binada faaliyete geçti i 1909 y l nda, bu alanda yeniden müderris olarak görevlendirilmiflti (8). Araflt rmac kimli i a r basan bir hoca olan Aknar, kürsüsünde önemli say da kavanozlar içerisinde makroskopik materyal içeren bir müze kurmufl, ilginç olgulara ait mikroskopi arflivi düzenlemifl, genel patoloji ve otopsi konular nda kitap yazm fl (9,10), yurtd fl ndaki bilimsel kongrelerde ilgi çeken birçok bildiri sunmufl, yine çok say da makalesini Alman bilim dergilerinde yay nlatmay baflarm flt (8). Aknar, stanbul Üniversitesi bünyesinde 1928 Haziran nda faaliyete geçen Kanser Enstitüsü nün de kurucusuydu (11). stanbul Üniversitesi y l Talebe Rehberi (13), Aknar n yönetimindeki Patolojik Anatomi Kürsüsü nde Teflrîh-i Marazî (Patolojik Anatomi) dersinin 3. ö retim y l nda 5. ve 6. sömestrelerde okutulup, s nav - n n y l sonunda yap ld n, 4. ö retim y l nda 7. ve 8. sömestrlerde Teflrîh-i Marazî-Feth-i meyyit adlar ndaki derslere devam edilip, y l sonunda yine bu dersin s nav - na girildi ini belirtmektedir. Patolojik Anatomi Kürsüsü seçkin bir bilimadam n n yönetiminde idi, fakat döneme tan kl k etmifl bir patoloji uzman na göre (12), Üniversite Reformu ndan önce bu dersin ö retimi kuramsal dersler fleklinde sürdürülmüfl, mikroskopi ve makroskopi gibi uygulamal çal flmalarda devam zorunlulu u aranmam fl, otopsi uygulamalar da çok k s tl ölçüde yap labilmiflti. Patoloji s nav kuramsal konulardan yap lmakta ve ö renciler s nava istedikleri y lda girebilmekte idiler. Ancak bitirme s navlar na girebilmek için, patoloji s nav n n baflar lm fl olmas koflulu aran yordu. Schwartz, stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nde patoloji alan n yaklafl k on y l, Ord. Prof. Dr. Siegfried Oberndorfer ( ) ile paylaflacakt. Oberndorfer de, yatakl Münih Schwabing Hastanesi Patoloji Seksiyonu Direktörlü ü nü musevi oldu u için terketmek zorunda kalm fl bir bilimadam yd (14). stanbul Üniversitesi T p Fakültesi nde Schwartz, özel, yani sistem patolojisi konular n n okutuldu u Patolojik Anatomi Enstitüsü nün, Oberndor-

3 ORD. PROF. DR. PH L PP SCHWARTZ IN ( ) STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES NDE PATOLOJ E T M NE KATKILARI (The Turkish Journal of Pathology) 3 fer ise Genel ve Deneysel Patoloji Enstitüsü nün direktörü oldular. Oberndorfer, 1937 y l nda yeniden oluflturulan Kanser Enstitüsü nün de direktörü olmufltu y l nda ülkemizde vefat edifli ard ndan kürsüsü, elemanlar ile birlikte Schwartz n Kürsüsü ne ba lanacakt (15). Schwartz, göreve bafllay fl ard ndan k sa bir süre geçtikten sonra kürsünün durumunu ve gereksinimlerini Dekanl a sundu u raporunda (5), halen 1 ordinaryüs profesör, 1 profesör, 2 doçent, 1 prosektör ve 5 yard mc ile çal flt klar n ve günde ortalama bir otopsi yapt klar n belirterek, acilen asistan ve yard mc personel talep etmiflti. Kadro sa lanmas yan nda, u raflt bir di er konu, ödenek ayr lmas yd (5):...Bir sene zarf nda, talebenin uygulamal çal flmalar ndan ç kar lan cenaze say s 100 ü biraz geçer. mtihanlarda sarfedilen cenaze say s, vasati olarak 20 adettir. Müessesenin müzesine konulacak piyeslerle, ö retim üyesi ve yard mc lar n n çal flmalar için de yaklafl k 30 cenaze sarfedilir. fiu halde, müessesenin bir senelik yaklafl k cenaze sarfiyat 150 yi bulur. Bir cenazeye 10 liral k zerk mahlulu sarfedildi ine göre, 1500 lira cenaze zerklerine ait ilaç, cenazelerin muhafazas için kullan lan küvetin içindeki muhafaza mahlûllerinin de ifltirilmesi için 300 kilo formalin gerekecektir. Bu da, günün piyasas na göre, 330 lira tutmaktad r. Fakülte ye cenaze nakli için, cenaze bafl na 125 kurufltan 150 cenaze için harcama yap laca hesap edilmifltir. Talebenin çal flm fl olduklar ceset parçalar n n mezarl a nakil ve gömdürülmesi için, takribi olarak, bir senelik 50 lira nakil masraf yap laca tahmin edilmektedir. fi r nga aletlerinin yenilenmesi, daimi alet ihtiyac n n temini, renkli boyalar al nmas, yapt r lmakta olan tablolar için resim malzemesi, gömlekler, eldiven ve müessesenin kütüphanesine kitap koyma ve sair müteferrik ihtiyaçlar için de 1000 lira ayr lmas düflünülmüfltür. PATOLOJ K-ANATOM DERSLER N N YEN DEN YAPILANMASI Ç N Schwartz, 5 May s 1934 de T p Fakültesi Dekan Prof. Dr. Tevfik Salim Sa lam Pafla ya Patolojik Anatomi Kürsüsü nün ders program ve derslerin içeri i ile s navlar n nas l yap lmas gerekti i hakk ndaki görüfllerini, yaz s (Bkz. Belge 1) ekinde yer alan flu raporla bildirmiflti: PATOLOJ K ANATOM E T M PROGRAMI (16) Belge 1: Schwartz, Dekan a e itim program önerisini sunuyor. Patolojik Anatomi e itimi klinik e itimin esas n oluflturdu undan t p ö rencilerinin klinik dersleri esnas nda bu e itimi de almalar gerekir. Bundan ötürü Patolojik Anatomi E itimi, 5. sömestreden bafllamal ve sonuncu sömestrenin sonuna kadar devam etmelidir. Patolojik Anatomi e itiminin omurgas n : I - Ö rencinin edinece i pratik deneyim oluflturur. Pratik Patolojik Anatomi e itimi üç amaca yöneliktir: A - Ö renciye otopsi tekni ini ö retmek, B - Hasta organlar n makroskopik tan s n ö retmek, C - Çeflitli hastal klardaki mikroskopik de ifliklikleri tan tmak. Bu pratik e itim: II - Teorik derslerle tamamlan r. Teorik dersler, ö rencinin pratik derslerde ö rendikleri üzerine infla edilir. Teorik e itimin amac ö renciye, pratik olarak ö rendikleri hastal klar n etyolojisi ve patogenezini aç klamakt r. Ayn zamanda bu teorik derslerde bir k s m hastal klar n ve hastal k gruplar n n di erleri ile iliflkileri aç klan r ve bilimsel araflt rmalar n konu ald sorular hakk nda da bilgi verilir. Bu durumda e itimin bütünü bir yandan kapsaml pratik bilgi ve deneyim, di- er taraftan da teorik bilgiyi kapsayacakt r ki bu, hastal klar n bilimsel olarak incelenmesine ve bilimsel araflt rmaya yatk nl k kazand racakt r. 1 - PRAT K DERSLER: A - Otopsi tekni inin ö retilmesine patolojik anatomi e itiminin bafl nda, yani 5 ve 6. sömestrlerde bafllanmal d r. Bu ders, gruplar halinde verilir. Yani 6 talebe ayn zamanda bir ceset üzerinde ders alacaklard r (Patolojik Anatomi Otopsi Tekni i Kursu). Otopsi tekni i dersleri ö leden önce yap l r ve otopsi için ayr lm fl ö renci grubu, o gün için klinik dersinden sorumlu tutulmaz. Asl nda her ö renci, ayda yaln z bir kez otopsi dersine ça r laca ndan o gün için klinikten uzak kalmas büyük bir sak nca oluflturmayacakt r. Deneyimler ortaya koymufltur ki, ö renciler otopsi tekni ini bir sömestr zarf nda ö renmektedirler. 6. sömestrde ise tekrar edilen otopsi dersleri, talebenin teknik ayr nt hakk nda derinleflmesini sa layacakt r. Efl zamanl olarak ö rencinin dikkati patolojik anatomiye ait detaylara çekilmeye çal - fl lacakt r. Ö renciler 6. sömestr sonunda Patolojik Anatomi Otopsi Tekni i nden s nav geçirirler.

4 TÜRK PATOLOJ DERG S 19 (1-2) B - Patolojik anatomik hastal k tablolar n makroskopik olarak tan lama 3 yolla ö retilir: 1 - Ö rencilerin otopsileri bizzat yapmalar : 7. ve 8. sömestrde leri Ö renci Grubuna Otopsi Pratikleri : Alt ö renci bir grup halinde bu uygulamalara gelirler. Her ö renci bu yolla ayda iki kez otopsiye gelecektir. Bu uygulama esnas nda ö renci, ayn zamanda hastal n meydana getirdi i de iflikliklerin protokolünün nas l tutulaca n ö renecektir. 2 - Profesör ya da vekilinin yapt otopsileri izlemeleri: Bu otopsi dersi, patolojik anatomi dersi çerçevesinde haftada bir kez yap l r. Burada mümkün oldu u kadar ö rencinin klinikte tan d hastan n otopsisi yap lmaya çal fl l r. Ö renci, bu derslerde klinik gözlemlerinin, patolojik anatomi uygulamas ile nas l tamamland n ve patolojik anatomi muayenesinin gerek pratik, gerekse teorik aç dan bir klinik olguyu nas l ayd nlatt n ö renecektir. Otopsinin tamamlanmas için gerekli histolojik incelemeler de ö rencinin gözü önünde tamamlanarak, sonuç kendisine eksiksiz olarak gösterilir. 3 - Patolojik anatomi demonstrasyon kurslar na kat lmalar : Haftada bir kez patolojik anatomi dersine gelen bütün ö renciler kat l r. Bu derste Patolojik Anatomi Enstitüsü ne ait elemanlar taraf ndan, o hafta zarf nda yap lan otopsilere ait parçalar gösterilir. Ö rencilere, organlara iyice bakma olana verilmifl olur. 8. sömestrin sonunda ö renciler pratik makroskopik tan bilgilerinden s nava tabi tutulurlar. Pratik e itimin önemli bir k sm da Histolojik Mikroskopik Kurs tur. Burada ilk safhada, genel patolojik morfoloji konular ö retilecektir. Ö renciler özellikle nekroz, dejenerasyon, iltihap, tümörler, dolafl m bozukluklar ve sonuçlar hakk nda bilgilenecekleri yeterince örnek göreceklerdir. Bu derslerin ad Patolojik Histoloji Kursu olacak, haftada bir kez, iki saat sürecek flekilde verilecektir. Temel prensip, ö rencinin üzerinde çal flt preparat bizzat muhafaza etmesidir. Ö renci 8. sömestrin sonunda bu dersten de s - nava tabi olacakt r. 2 - TEOR K DERSLER: Patolojik anatomi teorik dersleri 6. sömestrde bafllar. Haftada iki saat ile ö renci morfolojik patolojinin esas hakk nda bilgi edinecektir. Bu derslerin ismi Genel Patolojik Anatomi dir ve burada hücre ve dokunun morfolojik patolojisinden söz edilecektir. Patolojik oluflumlar n genel morfolojisi, nekrozlar, dejenerasyonlar ve tümör oluflumu gibi. Patolojinin bu temel bilgileri, s rf morfoloji bak m ndan ö retilecektir. Etyoloji ve patogenez k s mlar hakk nda ö renciye oldukça k sa bilgi verilecek, daha genifl bilgi, Bakteriyoloji ve Genel ve Deneysel Patoloji derslerinde aktar lacakt r. 7. ve 8. sömestrlerdeki teorik derslerde hastal klar n k sa fakat sistematik tan mlamalar yap - lacakt r. Bu genel bak fl tamamlay c olmal d r. Bu derslere Özel Patolojik Anatomi Dersleri denir ve haftada iki saattir. Bu dersler s ras nda bütün uzuvlar n hastal klar - n n morfolojik tarifi yap ld gibi ayr ca etyoloji ve patogenezinden de söz edilir. 8. sömestrin sonunda ö renciler ald klar bu teorik e itimden de s nava tabi tutulurlar. 9. ve 10. sömestrin sonunda talebeler haftada iki saat (Özel Patolojik Anatomi) dersi al rlar, ki bu dersler Patolojik Anatomi profesörü, ç Hastal klar, Cerrahi ve Kad n-do um profesörlerinin birlikte verdikleri derslerdir. Bu ortak derslerde pratik ve teorik aç dan önemli hastal klar önce klinisyenler taraf ndan klinik ve fizyopatolojik özellikleri aç s ndan ele al n r, ard ndan patolojik anatomi hocas patogenezi ve morfolojisinden söz eder. Bu tarzdaki e itimden ö rencinin son derece yararlanaca düflüncesindeyim. 10. sömestrin sonunda üç temel dalda son s navlar yap lmal d r: Kad n Hastal klar ve Do um, ç Hastal klar ve Cerrahi dallar nda s navlar, klinik ve patolojik anatomi aç lardan ayn zamanda yap lmal d r. Ö renci bu s nav, ancak klinik oldu u kadar, patolojik anatomi bilgisini ortaya koydu u takdirde kazanabilmelidir. PATOLOJ K ANATOM SINAVLARI 1. S nav: 6. sömestrin sonunda, Patolojik Anatomi Otopsi Tekni i S nav 2. S nav: 8. sömestrenin sonunda: a - Makroskopik tan : Olguyu S n fland rma ve Protokol Düzenleme b - Histolojik Tan lama c - Teorik Patolojik Anatomi 3. S nav: Tüm e itimin sonunda ç Hastal klar, Cerrahi ve Kad n-do um kürsüleri ile birlikte kombine s nav. PATOLOJ K ANATOM E T M N N UYGULANMASI 5. Sömestr: 1 - Patolojik Anatomi Otopsi Dersi: Ö leden önce klinik dersinden ay r lacak olan 6 kiflilik talebe gruplar na verilir. 2 - Patolojik Anatomi Demonstrasyon Dersi: Ö leden sonra haftada 1 saat. Bu derse 7. sömestr ö rencileri de kat lacakt r. S nav yap lacaksa, bu dersin haftada 2 saate ç kar lmas tavsiye edilir. 3 - Otopsi Demonstrasyon Dersi (Klinik otopsi): Ayn zamanda 7. sömestr ö rencilerinin de kat l m ile haftada 1 saat. 6. Sömestr: 1 - Patolojik Anatomi Otopsi Dersi: Klinik derslerinden ayr lacak 6 kiflilik ö renci gruplar na ö leden önce verilir. 2 - Patolojik Anatomi Demonstrasyon Dersi: Haftada 1 saat ö leden sonra. Bu derse 8. sömestr de kat l r. Mümkünse haftada 2 saate ç kar lmas tavsiye edilir. 3 - Otopsili Demonstrasyon Kursu (Klinik otopsi): 8. sömestr ö rencilerinin de kat l m na aç k, haftada 1 saat. 4 - Genel Patolojik Anatomi: Sadece 6. sömestr ö rencilerine haftada 2 saat teorik ders. 7 ve 8. Sömestr: 1 - leri Ö renci Grubuna Otopsi Pratikleri: Ö leden önce klinik dersinden ayr lan 6 flar kiflilik ö renci gruplar na verilir.

5 ORD. PROF. DR. PH L PP SCHWARTZ IN ( ) STANBUL ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES NDE PATOLOJ E T M NE KATKILARI (The Turkish Journal of Pathology) Patolojik Anatomi Demonstrasyon Dersleri: Ö leden sonra haftada 1 saat. Ayn derse 5. ve 6. sömestr ö rencileri de kat l r. Mümkünse bu dersin haftada 2 saate ç kar lmas tavsiye edilir. 3 - Otopsili Demonstrasyon Dersi (Klinik otopsi): Ayn zamanda 5. ve 6. sömestr ö rencileri için haftada 2 saat. 4 - Özel Patolojik Anatomi: Haftada 2 saat, yaln z 7. ve 8. sömestr ö rencileri içindir. 5 - Patolojik Histoloji Dersi: Haftada 1 defa 2 saatlik 7. ve 8. sömestr ö rencileri içindir. 9 ve 10. Sömestr: 1 - Özel Patoloji Dersi: Haftada bir defa 2 saat, dönüflümlü olarak ç Hastal klar, Cerrahi ve Kad n- Do um profesörleri ile ortak ders. Olanak varsa: 2 - Patolojik Anatomi Demonstrasyon Dersi: Haftada 1 saat, ö leden sonra. Klini e devam eden bütün ö renciler içindir. Olanak oldu u takdirde bu derse haftada 2 saat ay r lmal d r. Olanak varsa: 3 - Otopsili Demonstrasyon Dersi (Klinik otopsi). Klini e devam eden tüm ö renciler için. SCHWARTZ IN B RKAÇ YIL SONRAK DURUM DE ERLEND RMES stanbul Üniversitesi Y l Talebe Rehberi nde, Schwartz n Kürsüsü ne ait Marazî Teflrih (Patolojik Anatomi) dersinin 4., 5., 7. ve 8. sömestrelerde, Oberndorfer in Kürsüsü ne ait Umûmî ve Tecrübevi Emrâz n (Genel ve Deneysel Patoloji) 5. ve 6. sömestrelerde okutuldu u ifade edilmifltir (17). Schwartz, Dekanl a tarihinde sundu u ö retim y l faaliyet raporunda (5), verdikleri e itimden duydu u memnuniyeti dile getirir. Ö renciler, teorik ve pratik derslerden baflka, postalar halinde sabahlar ö leye kadar otopsi ve histoloji kurslar na devam etmifltir. Bu uygulamal çal flma program n n, di er yabanc ülkelerle k yasland nda daha baflar l oldu u görüflünde oldu unu aç klar. Ancak, otopsi ve muayene edilen biyopsi materyallerinin adedinin azalmas ndan yak n r. Gureba Hastanesi ne, Üniversite ye mensup olmayan bir patoloji uzman - n n atanmas, buradan sa lanan otopsi parçalar n n kaybolmas na yol açm fl, böylelikle ö renciye ders esnas nda gösterilen taze ve ilginç parçalardan mahrum kal nm flt r. Bir önceki y l, 5 ay zarf nda 330 otopsi ve 406 biyopsi parças muayene edilirken, bu say n n içinde bulunduklar y l 270 otopsi ve 277 biyopsi parças na inmesi, onu gelecek y llar aç s ndan endiflelendirmifltir. Kliniklerden yaln z Prof. Dr. Rudolf Nissen ( ) yönetimindeki I. Cerrahi Kürsüsü nden düzenli olarak biyopsi parçalar alabildiklerini belirtir. Schwartz, bu flikayeti üzerinde srarla duracak, de bu kez dilekçesine T p Fakültesi Dekanl yoluyla stanbul Üniversitesi Rektörlü ü ne hitab ile bafllayarak durumun düzelmedi ini rapor edecektir:...bu sene gerek benim, gerekse mesai arkadafllar m n yapt klar otopsi ve histolojik muayene miktar geçen senelere nazaran maalesef çok geridir. Geçen sene yap lan takriben otopsiye mukabil, bu sene bu miktar 500 e bile vas l olmayacakt r. Geçen sene otopsi kurslar nda her gün muntazam surette talebeler hem yaz hem de k fl sömestirinde otopsi için cenaze bulduklar halde, bu sene baz günler cenaze noksanl ndan talebeler otopsi yapamamaktad r. Bu otopsi ifllerinin azl gerek fenni araflt rmalar - m z ve gerekse ders için büyük bir tehlike teflkil etmektedir... Bir di er yak nma konusu, Kürsü nün hala kadrolu asistan n n bulunmay fl d r. Asistanlara verilen ücret yeterli olmad için asistan sa lanamam flt r. Halen stajyer bir ö renci ile 8. sömestrde bulunan bir ö renciden yard m almakta olduklar n aç klar. SÜREC N TANI I PROF. DR. MÜNEVVER YENERMAN A GÖRE Ö rencisi, daha sonra ayn kürsüde ö retim üyesi ve Kürsü Baflkan olmufl Yenerman n, Schwartz n ülkemizde patoloji dal na etkilerini konu alan makalesinde yer alan de erlendirmeleri (1), onun e itimde hedefledikleri do rultusunda yo un u rafl verdi ini aç kça gözler önüne sermektedir: Schwartz, Haydarpafla dan Beyaz t a tafl nm fl olan Kürsü de ilk giriflim olarak pratik uygulamalar n yürütülece i, mikroskopi, makroskopi ve otopsi salonlar yapt rm flt r. Hamdi Suat n haz rlad müzeyi özenle korumufl, de erini her f rsatta belirtmifltir. Mikroskopik preparatlar n haz rland laboratuarlar gelifltirmifl, ö rencinin uygulamal çal flmalar için kurs preparatlar haz rlatm flt r. Foto raf bölümü ile mikroskoptan ve makroskopik olarak organlardan resim yapmak üzere kürsü kadrosuna ressam alm fl, bu amaçla iyi resim yapan t p ö rencilerini çal flt rm fl, üst dönemdeki ö rencilere pratik e itimden sonra otopsi uygulamalar nda ve mikroskopi kurslar nda demonstratör olarak görev vermifl, ö rencinin patolojiden kopmamas n, ö retime katk da bulunmas n sa lam fl ve patolojiyi sevdirmifltir...ö rencilerin yaz çal flmalar, de inilmesi gereken bir baflka yenilik idi. Onun döneminde küçük s n f ö rencilerinin de ilgi duydu u bu yaz çal flmalar, ö rencinin laboratuar tekni ini ö renmesi, patolojiyi okumaya bafllad zaman konular daha kolay kavramas na yard mc oluyor ve bu ö renciler, daha sonraki y llarda mikroskopi kurslar na demonstratör olarak kat l yor, hatta daha sonraki yaz tatillerinde de laboratuara devamlar n sürdürüyorlard. Dersler, kiflisel olarak kendi dersleri, sistemli, kat kuramsal bilgi aktar lan dersler olmaktan çok, otopsi vakalar üzerinde analiz ve sentez yap lan demonstrasyonlard. Ayr ca Türkiye de ilk kliniko-patoloji derslerini 1942 y - l nda Schwartz uygulam flt r. lginç otopsi vak alar n, klinikte hastay izleyen ö retim üyesini de davet ederek derse ç kar r, dersi ö rencinin ilgisini çekecek ve belle- inde kalacak bir olay haline getirirdi. S nav konusunda da bir yenilik getirmiflti. Patolojiyi s - nav s ras nda da ö retmek ve sevdirmek. Ö retim sürecinde oldu u kadar s navda da uygulama çok önemli idi. Otopsi, mikroskopi ve makroskopi ile kuramsal konulardan s nav yap l rd. S nav öncesi günlerde, hatta bu günler bayram gibi tatillere rastlasa bile, salonlar ö rencilere aç l r ve çal flmalar sa lan rd. Ö renci, Patoloji nin kap-

6 TÜRK PATOLOJ DERG S 19 (1) Belge 2: 1944 y l T bbiyelilerinin kaleminden, üç önemli ismin, Prof. Dr. Philipp Schwartz, Prof. Dr. Besim Turhan ve Prof. Dr. Kemal Akgüder in patoloji e itimine yaklafl mlar (18) sam genifl bir ders oldu unu düflünerek büyük bir psiflik bask alt nda kal rd (Bkz. Belge 2). Uygulamal s navlarda baflar l olan ö renci, ilk y llarda sözlü, daha sonralar yaz l yap lan kuramsal s navda baflar ile baflar s zl k s n r nda ise Prof. Schwartz, ertesi günü getirmek üzere ö renciye bir konu verir ve o konuda bir yaz (makale) yazmas n isterdi. Mikroskopi uygulamas ya da otopsiden ayn durumda olan ö rencilere ertesi günü otopsi yapt r r ya da preparat vererek mikroskopiden s nava al rd. Asistan e itiminde de uygulamal çal flma ön planda gelmekte idi. Sistemli otopsi yap lmas, raporun kürsüde kalan bölümüne en küçük ayr nt lar n yaz lmas, yeni bir asistana özenle ve sakin çal flmay, düzenli olmay ö retiyordu. Otopsi yapan n epikriz ile beraber rapor yazmas gerekiyordu. Kürsünün önemli bir faaliyeti de otopsi kontrolleri idi. Otopsi raporlar n n incelenmesi, önce bir ö retim üyesi taraf ndan yap l r, otopsiyi yapan ile tart fl l r, sonra Prof. Schwartz taraf ndan yeniden incelenir ve tart fl l rd. Ço u kez ders konular bu vakalardan seçilir ve tüm ö retim üyeleri derslere girerek böyle bir vak a üzerinde nelerin ö retilece ini merakla izlerdi. Biyopsi preparat ve raporlar ile otopsi raporlar n n saklanmas Prof. Schwartz n bafllatt bir sistem olmufltur. SONUÇ Tarihe bak fl, uygulama a rl kl e itim verilmesi gereken bir t p bilimleri dal olan patolojinin, t p e itimimiz içerisinde öneminin kavran p, almas gereken yeri edinmesinin, 20.yy. n ilk yar s ndaki çabalara dayand n ortaya koymaktad r. Bu süreçte, Gülhane de gerçeklefltirilenlerin devam nda, Haydarpafla T bbiyesi nde Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar n ve 1933 Üniversite Reformu ile Ord. Prof. Dr. Philipp Schwartz adlar ön plana ç kmaktad r. Üniversite ye ait fakültelerde uygulanmakta olan ders programlar n içeren Talebe Rehberleri, Hamdi Suat n, patolojik anatomi derslerini, 1933 Üniversite Reformu na dek, Rieder in de savunmufl oldu u görüflün paralelinde, iki y la yayarak okuttu unu gösteriyor. Bu e itim program nda, patolojik anatomi dersine 1 sömestr boyunca teorik girifl yap ld, pratiklere sonraki sömestrde bafllan ld, otopsi derslerinin ise ertesi y la b rak ld anlafl l yor. Schwartz n e itim program önerisinde ise, ö renciyi önce pratikle buluflturan, sonraki sömestrde teorik deste i devreye sokan, ö rencinin küçük gruplar halinde daha dersin bafllang ç aflamas nda bizzat prati in içine çekildikleri ve e itimlerinin sonuna dek patoloji ile iç içe olduklar bir modelin savunuldu u görülüyor. Bu modelin klinik dallarla iflbirli ini öne ç kar fl, günümüzde interaktif e itim olarak nitelenen, ö renciyle etkileflime zemin haz rlayan yap tafl y fl, aç kt r ki o dönem için oldukça yenilikçi bir yaklafl md. Ders programlar na yer veren dönemin Talebe Rehberleri, Schwartz n önerdi i program n, uygulamada, sömestrlere da l m aç s ndan ayn flekliyle derhal uygulamaya konulamam fl oldu unu gösterse de (16), Kürsü Direktörlü ü nün ilk y llar nda otopsi say s n y lda 1000 e vard r fl, bu rakam n gerilememesi için ortaya koydu u srar, arad yollar, kürsüsünde uygulamalara, araflt rmalara odaklan lm fl farkl bir çal flma biçimi içerisine girildi ini kan tlamaktad r. KAYNAKLAR 1. Yenerman M. Patoloji Dal nda 1933 Üniversite Reformu ile Sa lanan Geliflmeler ve Ord.Prof.Dr.Philipp Schwartz n Etkileri. 2.Türk-Alman T bbi liflkileri Simpozyumu ( stanbul, Eylül 1981).Ed.: Terzio lu A, stanbul 1981, s Winkelmann O. Prof. Dr. Ph. Schwartz und die Universität Frankfurt am Main. Acta Turcica Historiae Medicinae (Türk T p Tarihi Y ll )VIII, Ed. : Terzio lu A, Outschar U. stanbul 2001, s Schwartz P. Notgemeinschaft. Hrsg. u. eingel. v. Helge Peukert. Marburg stanbul Üniversitesi Rektörlü ü Zatiflleri Dairesi Arflivi. Philipp Schwartz Dosyas (Nr. 4109/168) 5. stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Dekanl Personel Dairesi Arflivi. Philipp Schwartz Dosyas. 6. Sa lam T. Nas l Okudum. Yay. Haz. : Hüsrev Hatemi, Aykut Kazanc gil. stanbul 1991, 3. bask, s Rieder R. Für die Türkei. Bd.1, Jena 1903, s. 11, Atabek E. Gülhane ç Hastal klar Klinikleri ve Hamdi Suat Aknar. Türk-Alman T bbi liflkileri Simpozyumu Bildirileri ( stanbul, Ekim 1976). Ed.: Arslan Terzio lu. stanbul 1981, s Hamdi S. Teflrîh-i Maraz- Umûmî.126 resim. stanbul 1330/1914. Yeni harflerle resimsiz 4. bask Hamdi S. Feth-i Meyyit ve Teflrîh-i Marazî Teflhisi ve T bb- Adlî de Ehemmiyeti. 4. bask. stanbul stanbul Üniversitesi Talebe Rehberi-Ders Senesi Ekspres Matbaas. Istanbul 1931, s Akgüder K. T bbiyemizde Patolojik Anatomi. T bbiyeli 1950, 3: Talebe Rehberi Senei Dersiyesi. Yeni Matbaa. stanbul, s. 41, Grothusen KD. Der Scurla-Bericht. Frankfurt 1987, s anonim: Genel Patoloji ve Patolojik Anatomi Kürsüsü.Cumhuriyetin 50. Y l nda stanbul T p Fakültesi. stanbul 1974, s stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Dekanl Personel Dairesi nde Philipp Schwartz ad na aç lm fl dosyada yer alan Almanca metin, yazar taraf ndan Türkçelefltirilmifltir. 17. stanbul Üniversitesi Talebe Rehberi-Ders Senesi Ahmed hsan Bas mevi. 18. T p Yolunda Y lbafl Dergisi 1944, s. 9.

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul. Ankara Patoloji Derneği

Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul. Ankara Patoloji Derneği i er ne ğ lo ji D Pa to ka ra An Doç. Dr. Selda SEÇKİN Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1873, Harput - 1936, İstanbul Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar 1899 Mekteb-i Tıbbiye-i

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini),

YÖNETMELİK. c) Merkez (Hastane): Selçuk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini (Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesini), 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İNTÖRN PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER

K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER K.S.Ü. MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÖDEVİ / BİTİRME PROJESİ DERSLERİ İLE İLGİLİ İLKELER 1- TANIM K.S.Ü. Müh. Mim. Fakültesinin Tekstil Mühendisliği Bölümünde Bitirme

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ Amaç AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİTİRME TEZİ YÖNERGESİ I. BÖLÜM GENEL Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinden mezun olacak öğrencilerin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi

Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu İl Emine ÇELİKCİ Osmancık İsmail Karataş Sağlık Meslek Lisesi Koyunbaba mahallesi ÇORUM Ünit Bilgisi Ünite Başlığı

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ STAJ ESASI Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu esas Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü

Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi (AKTS) 27 Mart 2009 Yrd. Doç. Dr Sevinç HATĠPOĞLU Erasmus Koordinatörü o AKTS Nedir? o AKTS Sisteminin Özellikleri o AKTS Kredisi Nedir? o AKTS Notlandırma Sistemi

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI

ŞARKÜTERİ, BAKKAL VE GIDA PAZARLARI SATIŞ ELEMANI TANIM Şarküteri, bakkal ve gıda pazarlarında müşteriye ürünü tanıtan ve satmaya çalışan kişidir. A-GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışa sunulacak malları teslim alır, mal giriş kayıtlarını

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ ve KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 Bu yönergenin amacı Şifa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE T.C. MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE AMAÇ: T.C. ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI STAJ ESASLARI Öğrencilerin teorik bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ANA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ STAJ ANA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ I. KAPSAM VE STAJIN AMACI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ Madde 1- Bu yönerge, İstanbul Ticaret Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ABD. 2013 2014 GÜZ YARIYILI OKULLARDA GÖZLEM DERSİ UYGULAMALARI Dersin Sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Ramin ALİYEV

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ, ÖRGÜTLEME ve İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ KURULUŞ: Madde 1 İstanbul Kültür Üniversitesi, Anayasa, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile Vakıf Yüksek Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ Programı Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)Bu yönergenin amacı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+ Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı