NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ. Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu"

Transkript

1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu Çerkezköy/Tekirdağ, Mart 2008

2 Ek: Birim ve Đdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALĐYET RAPORU. ĐÇĐNDEKĐLER I-GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-Đdareye Đlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-Đnsan Kaynakları 5-Sunulan Hizmetler 6-Yönetim ve Đç Kontrol Sistemi D-Diğer Hususlar II-AMAÇ ve HEDEFLER A-Đdarenin Amaç ve Hedefleri B-Temel Politikalar ve Öncelikler C-Diğer Hususlar III-FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları 4-Diğer Hususlar B-Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 2-Performans Sonuçları Tablosu 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5-Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABĐLĐYET ve KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A-Üstünlükler B-Zayıflıklar C-Değerlendirme V-ÖNERĐ ve TEDBĐRLER EKLER

3 ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsisi edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerinin yasallık ve düzenliliğe ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer Tarih) Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yrd.Doç.Dr. E. Recep ERBAY MÜDÜR

4 Ek: 3 Harcama Yetkilisinin Đç Kontrol Güvence Beyanı ĐÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Üst yönetici olarak yetkim dahilinde Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsisi edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanın çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkim işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Yer Tarih) Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yrd.Doç.Dr. E. Recep ERBAY MÜDÜR

5 Ek: Birim ve Đdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2006 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALĐYET RAPORU. BAKAN SUNUŞU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU ĐÇĐNDEKĐLER I-GENEL BĐLGĐLER A-Misyon ve Vizyon Misyonumuz : Mesleki gelişmeleri ve teknolojiyi verimli kullanarak ülke gelişimine katkı sağlayan, çağdaş toplum değerlerini üzerinde barındıran, ülke çıkarlarını gözeten ve Atatürk Đlke ve Devrimleri ni koruyan sorumluluk ve meslek ahlakına sahip, sektörün ihtiyacı olan nitelikleri olan meslek elemanlarını eğitim- öğretim açısından yeterli düzeyde yetiştirmek. Vizyonumuz: Üretilen eğitim ve hizmet ile çağın gereksinimlerine uygun nitelikli ara eleman insan gücü yetiştiren (Önlisans), açık iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilen tercih edilebilir bir meslek yüksekokulu olmak ve bu yolda ilerlemek. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar: Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. C Đdareye Đlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı : Yüksekokulumuzun Tarihçesi; Çerkezköy MYO Eğitim Öğretim yılı güz dönemi, Trakya Üniversitesi adı altında kurulmuş olup, Çerkezköy Belediyesi ile Çerkezköy Real Kuruluşların katkılarıyla Eğitim- Öğretim yılında Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile Tekstil Programıyla faaliyetine başlamış bir Meslek Yüksekokuludur. Yüksekokulumuz Trakya Üniversitesine bağlıyken; 11 yıl ( 22 Yarıyıl ) kesintisiz eğitim vermiştir. Yüksekokulumuz 2006 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Eylül ayında Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu olarak yeniden kurulur ve Yasal Kuruluş Đşlemleri 2006 yılında başlamış olur

6 . Bugün Yüksekokulumuzun Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde; Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı, Halkla Đlişkiler Programı, Teknik Programlar Bölümünde; Tekstil in yılında öğrenci alımı durdurulmuş Elektronik programına da açıldığı günden,bugüne öğrenci alımı gerçekleşmemiştir. Yüksekokulumuzun 4 katlı bina olup, Toplam Kapalı alanı 1860 m2 dir. *- 1 Ad. Akademik Müdür Odası *- 1 Ad. Müdür Yrd. Odası *- 1 Ad.Özel Kalem Odası *- 1 Ad. Yüksekokul Sekreter Odası *- 1 Ad. Fotokopi Odası *- 1 Ad. Toplantı Salonu *- 1 Ad. Çay Ocağı *- 1 Ad. Misafir Öğretim Elm. Odası *- 4 Ad. Öğretim Görevlileri Odası *- 1 Ad. Kullanıma hazır Öğr.Elm.Odası *- 2 Ad. Memur Odası (Öğrenci Đşleri-Muhasebe) *- 6 Ad. Ortalaması 70 bulan ders odaları *- 2 Ad. Bilgisayar laboratuarı *- 1 Ad. Đletişim laboratuarı *- 1 Ad. Depo *- 1 Ad. Arşiv *- 1 Ad. Kantin 150 kişilik *- 1 Ad. Yemekhane Salonu 60 kişilik Yukarıda Saydığımız -Odalardan meydana gelmiştir.

7

8 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar : Bilgi Kaynaklarımız; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 4734 sayılı Kamu Đhale Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek yüksekokulu Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve bu Kanunlara dayalı yayımlanan Yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, Karar ve yürürlükteki mevzuatlardan oluşmaktadır. Teknolojik araçlarımız ise 47 bilgisayar, 2 fotokopi makinası, 1 baskı makinası, 1 faks cihazı, 2 projeksiyon cihazı ve 1 tepegöz cihazı, 1 Ad.Video Camera bulunmaktadır.. 4 Đnsan Kaynakları : Yüksekokulumuz içerisinde yer alan Kurul ve Komisyonlar; Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Eğitim Öğretim Komisyonu, Staj Uygulama Komisyonu, Satın Alma Komisyonu, Yemek Denetim Komisyonu bulunmaktadır. Bu kaynaklar doğrultusunda hiyerarşik düzen devam etmektedir. 5- Sunulan Hizmetler: 2007 Yılında Yüksekokulumuzla ilgili örgütsel birimleri aşağıdaki hizmetleri yapmışlardır; 1. Yüksekokulumuz Öğrenci Đşleri ve Yazı Đşleri Birimlerinde; kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyet, öğrenci yatay-dikey geçiş işlemleri, kayıt silme- yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, dersler için öğretim görevlilerinin görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazışmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrencilerin askerlik işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, sınav sonuçlarının ilgili programlara yazılması, sınav sonuçlarının ilanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantıları ile ilgili yazışmalar, personelin terfi ve derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren işlemler yapılmaktadır. 2. Yüksekokulumuz Evrak Kayıt ve Arşiv Đşlemleri Birimince; Yazı Đşleri ve Öğrenci işlerince yapılan tüm yazışmaların kayıt defterlerinin tutulması, numaralandırılması ve arşivlenmesi işleri yürütülmektedir. 3. Yüksekokulumuz Mali Đşler Birimince; aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücretleri, eczane ödemeleri, hastane tedavi ödemeleri, görevli personelin yolluk ödemelerini, Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin alınması ve kayıt işlemleri yürütülmektedir.

9 4. Yüksekokulumuza bağlı 2 bölüm içerisinde; Halkla Đlişkiler ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları normal gündüz eğitime devam edilmektedir.. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler almakta ve özellikle her iki bölüme ders verilmek üzere mevcut 32 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuarında uygulamalı dersler yapılmaktadır. Her bölümün ayrı danışman öğretim elamanı bulunmaktadır. 5. Yüksekokulumuz Öğrenci Đşleri ve Yazı Đşleri Birimlerinde; kurumlarla yapılan yazışmalar, öğretim elemanlarının görev sürelerinin takibi, bölümlerden istenen ders dağılımları, akademik, yıllık, mazeret izinlerinin takibi, rapor ve sevkler, öğrencilerin mezuniyet, öğrenci yatay-dikey geçiş işlemleri, kayıt silme- yenileme işlemleri, öğrenci faaliyetlerine yönelik alınan izinler, dersler için öğretim görevlilerinin görevlendirmelerinin takibi, ek ders ücret formlarının toplanması, kontrol edilmesi, seminer, konferans, panel ve benzeri akademik faaliyetler için yapılan yazışmalar, mezun olan öğrencilerin bitirme derecelerini bildiren yazılar, öğrencilerin askerlik işlemlerinin takibi, öğrenci burslarına yönelik yazışmalar, kayıt yenilemeyen öğrencilerin takibi, sınav sonuçlarının ilgili programlara yazılması, sınav sonuçlarının ilanı, Yüksekokul Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Disiplin Kurulu Toplantıları ile ilgili yazışmalar, personelin terfi ve derecelerinin bölümlere iletilmesini içeren işlemler yapılmaktadır. 6. Yüksekokulumuz Evrak Kayıt ve Arşiv Đşlemleri Birimince; Yazı Đşleri ve Öğrenci işlerince yapılan tüm yazışmaların kayıt defterlerinin tutulması, numaralandırılması ve arşivlenmesi işleri yürütülmektedir. 7. Yüksekokulumuz Mali Đşler Birimince; aylık maaş bordrolarının hazırlanması, ek ders ücretleri, eczane ödemeleri, hastane tedavi ödemeleri, görevli personelin yolluk ödemelerini, Mali yıla dair ayniyat hesapları, sarf ve demirbaş malzemelerinin alınması ve kayıt işlemleri yürütülmektedir. 8. Yüksekokulumuza bağlı 2 bölüm içerisinde; Halkla Đlişkiler ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları normal gündüz eğitime devam edilmektedir.. Dersler içerisinde; teorik ve uygulamalı dersler almakta ve özellikle her iki bölüme ders verilmek üzere mevcut 32 bilgisayar kapasiteli Bilgisayar Laboratuarında uygulamalı dersler yapılmaktadır. Her bölümün ayrı danışman öğretim elamanı bulunmaktadır.

10 6 - Yönetim ve iç kontrol sistemi : Müdür ve yardımcısı, Yüksekokul kurullarının kararları doğrultusunda, Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin uygulamaların koordinasyonunu sağlamaktadır. Ayrıca derslerin uygulanması aşamasında iç denetim de yapılmaktadır. II -AMAÇ VE HEDEFLER A - Đdarenin amaç ve hedefi : Amaç 1: Meslek Yüksekokulumuzun tüm programlarında eğitim-öğretime dayalı kaliteyi yükseltmek. Amaç 2: Meslek Yüksekokulumuzun öğrenci ve öğretim elemanlarının uluslar arası nitelikli eğitim faaliyetlerinden yararlanmaları Amaç 3: Öğrencilerimizin eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif olanaklardan da yararlanmasını sağlamak B - Temel politika ve öncelikler : Yüksekokulumuzun temel politikası Atatürk Đlke ve Đnkılapları doğrultusunda, bölümlerin diğer birimlerle uyum ve koordinasyonunun sağlanması, öğretim elemanlarının kendi çalışma alanlarında yurt içi ve yurt dışı bilimsel çalışma yapmalarının teşvik edilmesi ve bilimsel bir eğitim ve araştırma altyapısının sağlanmasıdır. C-Diğer Hususlar: 2547 Sayılı Yükseköğretim mevzuatı ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği kişilerin akademik ve idari kadroları bakımından ast-üst ilişkileri saygın ve seviyeli bir şekilde devam etmekte olup, her bir kişi kendi görev ve yetki alanını korumaktadır. Verilen Eğitimde Đstenilen hassasiyetlik ve esneklik sağlanmaktadır.

11 III-FAALĐYETLERE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE DEĞERLENDĐRMELER A-Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Đşler Birimince; 2006 mali yılı itibariyle ayrılan ödenekler ve serbest bırakılma oranları doğrultusunda döneminde yapılan harcama tutarları ve kalan ödenek miktarları aşağıda çıkarılmıştır. BÜTÇE YILI : 2007 KURUM ADI : NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐRĐM ADI : ÇERKEZKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BĐRĐM KODU : 806 KURUMSAL SINIFLANDIRMA : FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMA : FĐNANS TĐPĐ : 2 EKONOMĐK : Genel Harcamalar YTL GĐDER BÜTÇESĐ TERTĐBĐ VE AÇIKLAMA 2007 MALĐ YILI TOPLAM ÖDENEK DÖNEMĐ HARCAM A 2008 YILI KALAN ÖDENEK PERSONEL GĐDELERĐ 01.1 MEMURLAR , ,00 000,00 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMLARINA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ 02.1 MEMURLAR , ,00 000, TÜKETĐME YÖNELĐK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,00 647, YOLLUKLAR 4.500, ,00 145,00 MAL VE HĐZMET ALIMI GĐDERLERĐ 03.5 HĐZMET ALIMLARI 3.500, ,00 10, MENKUL MAL GAYRĐ MADDĐ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ GAYRĐMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĐDERLERĐ 4.000, ,00 35, , ,00 28, TEDAVĐ VE CENAZE GĐDERLERĐ 4.853, , ,00

12 2-Temel Mali Tablolara Đlişkin Açıklamalar: Yüksekokulumuzun 2007 Mali yılı içinde eğitim ve öğretime dayalı olarak gerek büro hizmetlerinde gerek öğrenci hizmetlerinde (ders ve laboratuvar) larda, ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alınmış olup bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır. Verilen bütçe miktarları hizalarında olduğu kadar harcama yapılmış olup bu konuda sıkıntı yaşanmamıştır. 3-Mali Denetim Sonuçları: Yüksekokulumuzun genel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan ve satın alınan mal ve hizmet karşılığı belgelere dayanılarak hazırlanan tahakkuk evrakları, Harcama Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi tarafından incelenip, denetlendikten sonra ödemeye esas olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ödenir. 4-Diğer Hususlar: 2007 Mali Yılında Hizmet Alımları Harcama Kaleminde verilen bütçe ödeneği bu işle ilgili tahakkuk giderlerimizi karşılayamamıştır. Bu nedenle Ödemeye bağlı olarak sıkıntılar yaşanmıştır Mali Yılı Hizmet Alımları harcama kalemine verilen ödenek yetersiz görülmüştür.

13 B-PERFORMANS BĐLGĐLERĐ 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri; 1. Yazı Đşleri yukarıda belirtilen işlemler doğrultusunda 2006 yılında giden evrak 981, gelen evrak 909 olmak üzere toplam 1810 evrak işleme alınmıştır. 2-Performans Sonuçları Tablosu: Akademik Yöneticiler Adı-Soyadı Ünvanı Görevi Yetki ve Sorumlulukları Ertuğrul Recep ERBAY Yrd.Doç.Dr. Müdür Yüksekokulumuzun birinci derece ita amiri, Yönetim ve organizasyon şeklini koordine eden bunları sevk ve idare eden yetkili merci. Gülten VATANSEVER Öğr.Gör. Müdür Yrd. Yüksekokulumuz ikinci derece yetkili amiri. Özlem BERKDEMĐR Öğr.Gör. Müdür Yrd. Yüksekokul Müdürünün olmadığı zamanlar okulun sevk ve idaresini yetkisi dahilinde görev kıldığı bu kişiye vermektedir. Ali AĞBAL Yük.Ok.Sek. Yüksekokulumuz idari amiri yetkisi dahilinde alt kadrosu ile birlikte Okulun idari işlerinden sorumlu olup, görev ve yetkisini kullanmaktadır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuza bağlı birimler ve bölümler birbirleri ile uyum içerisinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Eğitim ve araştırma kalitesi ve altyapısı her geçen gün daha fazla artmaktadır. Pek çok bölümümüzde eğitim, projeksiyon cihazı, tepegöz ve Notebook vasıtasıyla, teknoloji destekli olarak yürütülmektedir. 4-Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi: Yüksekokulumuzda kadrolu ve serbest görev yapan ve ders veren öğretim elamanları tarafından eğitim verilmektedir. Yüksekokulumuzun fiziki olarak eğitime sağlıklı şekilde cevap vermektedir. Her öğretim elamanı akademik eğitimci kariyeri ile eğitimde üstüne düşen performansı idarenin tayin ettiği yön doğrultusunda izlemektedir. Genel Đdare Hizmetlerinde Đdari personel tüm idare işlerinin yapılmasında koordinalı olarak görev ve yetkilerini idarenin tayin ettiği yön doğrultusunda hizmet vermektedir. Bilgi sisteminde katılımcı bilgi sistemi paylaşımı olmaktadır.

14 5-Diğer Hususlar: Kurumumuz eğitim-öğretim kurumu olduğundan verilen eğitim her yıl gelişmekte olan teknolojiye bağlı olarak güncelleştirilmekte ve bunun takibi yakından izlenmektedir. IV. KURUMSAL KABĐLĐYET VE KAPASĐTENĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ A-Üstünlüklerimiz : - Çerkezköy Đlçesinde Yalnızca bir Meslek Yüksekokulunun Olması - Yerel Sektörlerin Yüksekokulumuzdan yetişmiş ara elaman insan gücü talebinde bulunmaları - Yüksekokulumuzun büyük kentlere yakınlığı - Emniyet açısından, Đlçe Jandarma ve Đlçe Emniyet Müdürlüğünün bizim binayla karşı karşıya olması (Kapı Komşu) oluşu. - Kontenjanlarımızın (ek kontenjanlar da dahil) her yıl dolması - Öğrencilerimiz ile öğretim elemanlarımızın güçlü bir iletişim içinde olması - Bölgemizde yer alan diğer eğitim kurumlarından yetişmiş uzman kişilerden serbest öğretim elemanı olarak faydalanabilmek - Đnternet imkanlarından hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabilmesi (Sınırsız Olarak) B- Zayıf Yönlerimiz: - Kadrolu öğretim elemanı sayımızın yetersiz olması - Sınavsız Geçiş nedeniyle, ortaöğretim kurumlarından gelen öğrenci niteliğinin düşük olması - Öğrenci potansiyelimizi sağlayan mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretim seviyesinin düşük olmasından dolayı bunun yüksekokulumuzun başarısına olumsuz yansıması - Öğrencilerimiz açısından önemli gördüğümüz staj çalışmalarının, staj yerlerinin dağınıklığı ve öğretim elemanı yetersizliğinden dolayı gerekli şekilde denetlenememesi C-Değerlendirme: Yüksekokulumuz kurulduğundan bugüne kadar çalışan personeli ile hep kendisini yeniliklere açık, Atatürk Đlke ve Đnkılapları doğrultusunda kendisini yenilemiştir. Yüksekokulumuzun fiziksel olarak donatımı yapılmış olup bu standart kapasitesi kadar öğrenciye eğitim imkanını sağlıklı bir platformda vermektedir.

15 V-ÖNERĐ VE TEDBĐRLER EKLER 1-Yüksekokulumuz kadrosunda Güvenlik kadrosunun açılması ve verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. * Eğitim Öğretim Yılı Đçinde Ödül Alan Öğretim Elamanları. Bilimde hizmet ödülü, Sanatta hizmet ödülü, Bilim ödülü, Sanat ödülü,bilimde teşvik ödülü, Sanatta teşvik ödülü, Tübitak ödülleri gibi ödüller alan Öğretim Elamanlarınızı ödülleriyle beraber belirtiniz. Bilimde hizmet ödülü, Sanatta hizmet ödülü, Bilim ödülü, Sanat ödülü,bilimde teşvik ödülü, Sanatta teşvik ödülü, Tübitak ödülleri gibi ödüller alan Öğretim Elamanlarımız bulunmamaktadır. * Yılı Đçinde Üniversitemiz ve Çeşitli kurumlarca Desteklenmiş Projeler. Üniversitemize ve çeşitli kurumlara teklif edilen, desteklenen projelerle ilgili bilgileri belirtiniz. Üniversitemize ve çeşitli kurumlara teklif edilen, desteklenen projelerle ilgili bilgiler, Üniversitemiz Senato toplantılarında alınan kararlar doğrultusunda faaliyet göstermektedir. * Öğretim Elamanı Kadrolarının Sayısal Dağılımı. Yabancı Uyr. Ünvanı Kadrolu Sözleşmeli Sözleşmeli Toplam Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi 4 4 Araştırma Görevlisi Okutman Uzman Eğitim Öğretim Planlamacısı Çevirici Toplam Eğitim Öğretim Yılındaki unvan değişikleri sayıları ve yurtdışı görevlendirmeleri hakkında bilgi veriniz Eğitim Öğretim Yılındaki unvan değişikleri sayıları ve yurtdışı görevlendirmeleri, Yüksekokulumuzda yaşanmamıştır.

16 Đdari Personel Kadrolarının Sayısal Dağılımı. Sınıfı Adedi Yüksek Okul Sekreteri 1 Genel Đdare Hizmetleri Sınıfı 2 Teknik Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetler Sınıfı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 3 Toplam 6 * Birim Adı : Namık Kemal Üniversitesi Çerkezköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü. * Yılı Okuyan Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam T.C. Uyruklu Öğrenci Sayısı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Genel Toplam 177 * Yılı Mezun Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam T.C. Uyruklu Öğrenci Sayısı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Genel Toplam 91 * Yılında Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayıları Kız Erkek Toplam T.C. Uyruklu Öğrenci Sayısı Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı Genel Toplam 78

17 * Öğretim Yılı Bilimsel Faaliyetler Toplantılara tebliğ ile katılan öğretim elamanı sayısı 4 Verilen Konferans Sayısı 2 Yapılan Bilimsel Toplantı Sayısı Düzenlenen Kongre Sayısı 1 Düzenlenen Sempozyum Sayısı Katılınan Konferans Sayısı Katılınan Bilimsel Toplantı Sayısı Katılınan Kongre Sayısı Katılınan Sempozyum Sayısı Verilen Tebliğ Sayısı Benzer Etkinlikler Sayısı 1 Türkçe Kitap Sayısı Yabancı Dilde Kitap Sayısı Türkçe Makale Sayısı Yabancı Dilde Makale Sayısı SCI-SSCI Kapsamında Makale Sayısı BÜTÇE DURUMU 2007 Yılı Harcama Kalemlerine Göre Bütçe Durumu. Harcama Kalemi Açıklama 01.1 Memurlar Verilen Ödenek Miktarı Harcanan Ödenek Miktarı Kalan Ödenek Miktarı , ,00 000, Memurlar , ,00 000, Tük. Yön. Mal. Ve Malzeme Alımları , ,00 647, Yolluklar 4.500, ,00 145, Hizmet Alımları 3.500, ,00 10, Men. Mal. Gay. Mad. Hak. Al. Bak.ve Onarım Giderleri 4.000, ,00 35, Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid , ,00 28, Tedavi ve Cenaze Giderleri , , ,00 TOPLAM , , ,00 NOT: Varsa Başka Harcama Kalemleri Đlave Edilecektir: Başka Harcama kalemi bulunmamaktadır.

18 Ödeneklerin Yeterlilik Durumu ve Öneriler: Her Yıl Hizmet Alımları ile Yolluklar harcama kalemine talepte bulunduğumuz bütçe ödeneğinin tam olarak verilmemesinden dolayı bu konudaki sağlıklı hizmet gelişimini olumsuz yönden etkilemektedir. Bu konudaki önerimiz birim olarak hazırladığımız mali yıl bütçesinin değiştirilmeden tarafımıza verilmesi. Çünkü; Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2007 yılında da Özellikle Hizmet Alımları Harcama Kaleminde verilen ödeneğin tahakkuk giderlerimizi karşılayamadığı gibi telefon ve internet hattının sık sık kesilmesine neden olmuştur. Halen 2007 Mali yılı Bütçesinin (Ödemeler hususundaki harcama talimatına göre, Yani Azami Ödemelerin 1/12 cümlesine istinaden ) 2007 yılına ait hizmet alımları harcama kaleminde tahakkuka bağlanıp ödeme bekleyen evraklarımız bulunmaktadır. Üniversitemizde SCI-SSCI Kapsamında Yapılan Bilimsel Çalışmalar Đle Diğer Üniversitelerin Karşılaştırılması. Science Citation Đndex Namık Kemal Üniversitesi Social Science Citation Đndex Namık Kemal Üniversitesi Yukarıda belirtilen ve yer alan yıllara göre, Üniversitemizde SCI-SSCI Kapsamında Yapılan Bilimsel Çalışmalar Đle Diğer Üniversitelerin Karşılaştırılması. Hususundaki çalışmalar birimimiz ile ilgili olmadığı için bilgimiz dahilinde değildir. Konu ile ilgili bilgi tarafımıza gelmediği gibi katılımda olmamıştır.

19 YÜKSEK OKUL MÜDÜRÜ YÜKSEK OKUL SEKRETERĐ MÜDÜR YARDIMCILARI Yazı Đşleri Öğrenci Đşleri Büro Yönetimi ve sekreterlik Programı Mali ve Anbar Aniyat Đşleri Kütüphane Halkla Đlişkiler Programı Đnternet Salonu Yardımcı Hizmetliler

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ OSMANCIK ÖMER DERİNDERE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon...2 B. Yetki, Görev

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU

2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU 2009 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐDARĐ VE MALĐ ĐŞLER DAĐRE BAŞKANLIĞI FAALĐYET RAPORU ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 3 I- GENEL BĐLGĐLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C.

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Yeni kurulan üniversitemiz, bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi bilimsel arenada paylaşan, bilimsel düşünceyle donanmış, araştırmacı, geleceğe

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 2007 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlayan : GOÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü Taşlıçiftlik Kampüsü TOKAT www.gop.edu.tr 2 Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ,

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 C- Birim/İdareye

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU

Tekin KARABIYIK Teftiş Kurulu Başkanı TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU TEFTĐŞ KURULU BAŞKANLIĞI 2008 MALĐ YILI FAALĐYET RAPORU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU: Teftiş Kurulu Başkanlığı hizmetlerini 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 4483 Sayılı

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1-

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 1 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- Birim/İdareye

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU

HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU HARCAMA YETKĐLĐSĐ SUNUŞU Belediyeler, hizmetlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun verdiği yetkiler doğrultusunda yerel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak sunmalı

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu

T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2008 Yılı Đdare Faaliyet Raporu Sürüm no. 1.1 Tekirdağ, Nisan 2009 Đçindekiler SUNUŞ... 4 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MĐSYON VE VĐZYON... 7 B. YETKĐ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır."

Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI FAALĐYET RAPORU NĐSAN 2010 Benim için dünyada en büyük mevki ve armağan, milletin bir bireyi olarak yaşamaktır." Đ Ç Đ N D E K Đ L E R BĐRĐM / ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU... 1 I- GENEL

Detaylı

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KIRKAĞAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz 25.01.1994 yılında endüstrinin ihtiyacı olan ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş, 1995-1996

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 3 3.Sorumluluk... 3 B. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ BOZDOĞAN MESLEK YÜKSEK OKULU 2007 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...3 I.A. MİSYON VE VİZYON... 3 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.C. İDAREYE

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU. Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (İstemi ÇÖMLEKÇİ- Yrd.Doç.Dr. Dahili:127 Düzenleyen: (Ali ATA- Bilgisayar İşletmeni Dahili 208) 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı