do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve"

Transkript

1

2 3 4 SAYIKLAMALAR Nisan ERTES GÜN Akflam yine arkadafllarla tak l p, muhabbetin dozunu fazla kaç rm fl z. Sabah uyand mda radyo, televizyon ve gazetelerde çernobil olay diye bir fley var. Kötü bir olay, fark na varmaya çal fl yorum. Radyoaktif serpintiler, Sovyetler Birli i nin do usu, Çernobil Olay : kinci do u ve güney, bat ve kuzey Avrupa'da ciddi bir Dünya Savafl nda kirlenmeye yol açm fl. Hiroflima ve lk patlamada 32 kifli ölmüfl. Radyoaktif serpinti Nagazaki'ye atom çevreye yay lmaya bafllam fl. Türkiye nin de bombas at lmas ndan aralar nda bulundu u komflu co rafya radrasyon bu yana yaflanan en tehdidi alt ndaym fl Bulutlar n yay ld bölgeden kötü nükleer felaket. 135 bin kifli tahliye edilmifl Nisan 1986'da Gözlerini o uflturup, gökyüzüne bakanlar; güvenlik sistemleri Radrasyon ne?, Radyoaktif madde neye denir, denenirken bir dizi nsan öldürür mü?, Gözle görünür mü? diye insan hatas soncunda sorular sorup; bulutu, radyoaktif maddeyi meraka Priapat Nehri üzerinde durdular. Biz niye bölgeyi terk etmiyoruz?, bulunan Çernobil Yiyeceklerimizi y kamak yetmez mi? sorular nükleer santralinin önüne gelene soruluyor, kavede radyasyon geyikleri 4 numaral reaktörü yap l yor. istikrars z bir hale Üff akflam galiba fazla kaç rmay hafife al yorum geldi ve kontrolden dedim. Ama akl ma Hiroflima, Nagazaki deki ç kt. 26 Nisan sabah, unutulmaz mantar foto raf ve yanm fl insan saat 1:23'te güçlü bir cesetleri, ucube yarat klar, teyze-amca bir imza ver. buhar patlamas yla zehirli bal klar Okuduklar m yaflananlar n kabus reaktörün içindeki su olmad n bir çimdik tatl yla anlat yor. Kabus buhar tonluk yeni bafll yor asl nda metal kapa havaya Atmosfere yay lan bulutlar ülke s n r tan madan uçurmufl, kal n beton ulaflabilece i yere kadar giden, göze görünmeyen duvar delmifl ve çok bu tehlike, onbinlere varan kanser vakalar na, zehirli radyoaktif bir hamilelikte düflüklere neden olmaya bafll yor. buhar n oluflmas na Cahit Aral, çizgi b y kl, koca kafal (fiziki anlamda), yol açan büyük bir genifl durufllu bir zat ve bakan yani gözünü hidrojen patlamas na sevdi imin memleketinin yöneticisi: Buyrun tavflan yol açm flt r. kan çaylar bunlar, bak n ben içiyorum afiyetle diyor gözümüzün içine baka baka memleket kuzeyde mektubu tütün YILLAR SONRA Alaçam dan Bafra ya giden bir minibüste, yafll, aksakall, gözleri k zarm fl bir dede; a lamakl yan ndakine: Torunumu üç ayd r T p a götürüyorum. Fakat hiç birfley yapam yorlar, gözümün önünde eriyor sâbi, içim kan a l yor deyip, Doyran sapa nda iniyor Gözlerim tak l izliyorum, kilometrelerce 2000 KIfi Art k 14 y l oldu. Biz Karadeniz e korkusuzca girdik, yüzdük. Çay koyu ve çokca içtik. F nd klar okullarda ö rencilere bedava zihin açs n diye da t ld. Mahallemizden, çevremizden insanlar özellikle çocuklar lösemiden, kanserden öldü. (Do madan ölenleri saym yorum.) Ö rendik ki utanmaz Cahit Aral a üniversite ve bilimadamlar da eklenmifl. Kazan n ard ndan Baflbakanl k Radyasyon Güvenli i Komitesi, YÖK arac l yla üniversitelere G ZL GENELGE göndererek çay, f nd k ve radyasyon üzerine araflt rma yapmamalar n ve yap lanlar da aç klamamalar n emretmifl Hala tüylerim diken diken oluyor, karfl mda çay içen flerefsizi gördü ümde Samsun ili içerisinde hala kanserle mücadele eden insanlar n oylar n, hislerini, imdatlar n Size onkoloji hastanesi yapaca z diye sömüren yavflak kam emicilerden nefret ediyorum. Hiçbiri lösemili hasta çocuklar n ne çekti ini bilmeden piflkince Bu bahar olmad gelecek bahara diyorlar Çernobil ilk de ildi. Unuttuk. Ac y, teselliyi, yeri gelince ba rmay

3 5 Yaln zca, belediye hopörlerinde cenaze ilanlar n dikkatlice dinleyip Kim?, Gençmiydi?, Kanserden mi? sorular n Allah rahmet eylesin le noktalay p yolumuza gittik. Fakat Sezyum 134 ve Sezyum 137 Karadeniz k y lar nda hala yüksek imifl kimin umurunda. nsan talan eden do ay etmez mi? Felaketler Karadeniz e parayla gelmiyor, bedava Variller! K y ya variller vurdu unda deneyimli, bir o kadar merakl idik. Çernobilde rasyasyonu görememifltik. Ama variller koç gibi karfl m zdayd. Varillerin üstündeki Radyoaktif madde ve Zehirli iflaretlerini kimse dikkate almad. Haydi önce kuma gömdüler, Seni gavurun mal diyerek Sonra Yok can m biz zaten avrupal y z olur mu? Ç kar n, onlara güzel pembe panjurlu ev yapal m dediler. Tersk r k köyüne Kap aç k, pencere aç k Gir çekinme bu variller misafirperver yaln z biraz bulafl klar. Elinizden, a ac n zdan kolay kolay ç kmaz. Bi de televizyonlarda köylülerin iflbilmez ve cahilli ini(!) görmiyelim mi? Efendim cam, çerçeveyi indirmifller içeri giriyorlarm fl! Yaaa bu flaka m?, dalga m geçiyorsunuz? Kimse sormuyor bu variller böyle mi korunmal? diye Sinop ta köylü binan n yak n ndan kimseyi geçirmiyor. Fakat varillerin depoland bina, içme suyu borular n n tam üstünde. Birfley olmaz dediler. Millet ölüyor eceliyle(!) a açlar devriliyor. Yaaa insan n cidden siniri bozuluyor. Neyse, onu da unuturuz Sahil yolu, Çam Gölü nden sonra Gerze ye kadar dümdüz, deniz kenar ndan Öküzo lu, Töngel mahallesi hooop Gerze Bal k yuvas, ormanl k alan takan kim! Hala umut var tarihten ve do adan. Karadeniz eskiden gölmüfl, bakars n z Karadeniz küser de çekiliverir cans z katman na ; uçsuz bucaks z Karadeniz Ovas Ye yiyebilirsen! O zaman nükleer santral de kurars n z, varil de depolars n z. fiöyle on fleritli, ferah otoyol da yapars n z. Gözlerinizden öper, sa l kl günler dilerim memleket kuzeyde mektubu tütün süleyman Bakt lar ki sorunlar çözülmüyor köylülerin, yedi samuray bulmaya gittiler. Art k YEDI SAMURAY onlar korumaya bafllad. Fakat sorunlar çözülen köylüler samuraylar yaln z b rakt... O samuraylar hala yaln z ve yan bafl m zda. Ne diyen nea!!! çarflamba 6 Ellerini açt ve rahmetliye flöyle seslendi ba rarak; Ne diyen neeeaa! S ç yek borda! Maç, Çarflambaspor-Bafraspor maç. Galatasaray-Fenerbahçe maçlar na benzer bizim oralarda. Önce Çarflambal lar ç kt sahaya. Bi azamet s nmaya bafllad lar. Sonra da biz. Yani Bafrasporlular. Bafl m zdaki hocam z Nuri Asan. Y llarca Samsunspor'un hem futbolculu unu hem de antrenörlü ünü yapm fl bir insan. Nuri Hocam... -Onu 1989 Ocak' ndaki Samsunsporlular n geçirdi i elim kazan n sonunda kaybettik. Onunla birlikte Muzaffer, Tomiç, Mete ve As m A abeyi de... Neyse bunlara ileride de inece iz... - Geyikkoflan'da kamp yapt k ve Çarflambaspor maç na ALAÇAMSPOR/1983 Eldivenleri elime geçirip iki dire in aras nda bana gelen toplar a lara de mesin diye yakalamaya çal fl yorum. Art k içime kadar iflleyen slakl ve so u u duymuyorum. dman bitsin diye bekliyorum. Ve idman bitti... Adnan hoca Süleyman sen kal dedi in de so u un ve kar n varl n unutup panter kaleci oldum... burada haz rland k. Çarflambaspor'un baflkan Ahmet Menteflo lu.. Hani flu hayali ihracat flampiyonu Hasbi Menteflo lu'nun ye eni. Bir k z flt ortal k görmeyin gitsin. Befl atacaaaz, on atacaaaz... Bütün kamp boyunca Ayhan' n nas l goller ataca n konufltuk. Atar m yd? Atard evet. O iyi bir at c yd. Yani av olarak. yi bir at c, iyi bir avc, iyi bir futbolcu. Neyse, tarihimizde görülmemifl bir bak m bir ihtimam ki sormay n gitsin. Ancak yedi imiz ette butta bi gariplik var ama olsun. Bulmufluz eti butu besledik kendimizi, besledik kendimizi... O gece ald k vitaminleri yatt k. Maç günü de geldi çatt. Bafra Belediyesi'nin tahsis etti i otobüsle Çarflamba'ya do ru yola ç kt k. Ama otobüs gidebilirse gitsin. Her iki kilometrede birimiz inip çal l klara koflturuyoruz. Önce ben, ard mdan kaleci Ahmet, sonra Ayhan, küçük Turgay derken bütün tak m. Nuri Hoca k zg n, idareciler gevrek gevrek güler.., Anlamad k. Ama iflin iç yüzü sonradan ortaya ç kt. Eflflekçi-bizim kulüp müdürü- çarflamba mektubu

4 gevrek gevrek anlatt ; Etler keçi etiydi! Ayhan otobüsün en arkas ndayd. Arkadan ba- rd ; fiimdi s ç n! dedi, Sahada s çmazs n z! Gülmekten birbimizin üstüne düfltük. Otobüs Samsun'u henüz geçti. Bak r Fabrikas 'n n yemekhanesinde mola verdik. Nuri Hoca hepimizi bir yerde toplad. Elini hafifçe masaya dokundurarak dengesini buldu. Ayaklar n çapraz yap p b y klar yla oynayarak bize dik dik bakmaya bafllad. O böyle bakt m sen de dik dik bakacaks n ki maça haz r oldu- unu anlas n. Sonra; Bir fley söylece im. Tek bir fley! dedi. Ha yenilmiflim, ha sikilmiflim! Döndü otobüse bindi yerine oturdu. Ulan ç kam yoruz ki ç kal m yemekhaneden. Sonra Ayhan' n sesiyle toparland k; Eee! Ne bekliyok? Borda m yatcaks z? Ç kt k. Otobüse bindik ve stadyuma ulaflt k. Maç saati geldi ve maç bafllad. Ama tak mda bir yorgunluk bir durgunluk var. rfan karn n tutarak kofluyor. Cans z Hüseyin bembeyaz. Nuri Hoca bir ara f rlad kulübeden ve ba rd Ayhan a; Hadii! Hadiii! Ayhan aynen durdu top aya ndayken ve döndü rahmetliye ellerini açarak o da ba rd ; Ne diyan neeeaa! S ç yek borda! Çarflambaspor ne kadar Samsunsporlu küspe ama iyi topçular tak ma doldurmufl. Bizde de iyi topçular var. Eski Samsunsporlu Turgay, Sebahattin, ben ve ve ve Ayhan... Evet sonucu de ifltirecek maç n kaderine etkiyecek tek adam içimizde. Hepimiz Ayhan'dan umutluyuz. Ladik kamp nda yol tabelas na do ru yükseldi ve belden çakt 7 memleket kuzeyde mektubu tütün YEN CAM /1983 Kaptan Nizam, Muhtar Necati ve Alaçam da ilk kez kendine bu kadar çok güvenen bir tak m ç kmam flt r... Sonuç; Türkiye de spor üzerindeki kara bulutlar küçük kasabam zda da etkisini gösterdi. Bu tak m n resmi baflar s engellendi... kafay. Çarflambaspor'a aynen bööle takcam! dediydi. Ayn s n da yapt. Kornerden gelen topa havada as l kal p çakt kafay ve biz maç 1-1 bitirdik. Ayhan... Garabey'in Ayhan... Nam- di- er Rüzgar n O lu Ayhan, Deli Ayhan Gümenezli Küçük Turgay' n deyimiyle Delü Ayhan Delü... Hayat mda onun kadar h zl, seri, çabuk, güçlü ve iyi kafaya ç - kan topçu daha görmedim. fiimdilerde Alaçam'da mütevaz bir yaflant sürüyor. Yafl 44. Ama -abartm yorum- Ayhan iki ay, ne iki ay bir ay idman yap p haz rlans n, koyun Samsunspor'a ne Samsunspor'u Galatasaray'a oynas n. Jardel derler bir adam alm fl Galatasaray ondan befl kat daha iyi oynar. Jardel Erzurumspor'a befl tane mi atm fl? Ayhan on tane atard. Yemin billah on tane atard. HAKAN Tarih bilgisi dersi En s k c derslerdendir ço umuz için. Oysaki tam tersine en çok sevilen ve izlenen sinema filmleri tarih üzerine olanlard r. Niçin diye sorarsak yan t bulabiliriz. Tarih bilgisi bütün bilimlerden geriye kalan olacak önümüz yüzy llarda. Bütün bilimler bir tek tarih bilimi içinde eriyecek. Ve biz tarih bilgisinden ne kadar yoksunsak o kadar ilkelleflece iz. O kadar anlamaz olaca z. Nas l maddeden ba ms z hareket yoksa nas l hareketsiz madde olamazsa toplumdan ba ms z bir tarih olamaz. Uzunca bir süreden bu yana tarih bir masal dinletisi olmaktan ç km fl ve insanlar n neyi nas l üretip buna ba l olarakta ürettiklerini nas l ülefltirdikleri ile ilgilenir olmufltur. K sacas toplumun hareketinin bilgisidir tarih. Kuzeyde Tütün de bir tarih çal flmas d r asl nda. Tarihe not düflmektir. Çentik atmakt r en gizli köflelere. Hem de ilerde bir gün bir ayr ks merakl n n eline geçer ve geçmiflteki bizi anlamaya çal fl r diye. Böylesine umutsuzdur asl nda çaba. Ve bu yüzden küçücük ilçelerimizde yank bulabilmekte ilgi uyand rabilmektedir. Ne de olsa anlat lan senin hikayendir. Kim görmüfl ki bir kazma vurmadan kuyudan su ç kt n diyen bn-i Haldun eme in tarihsel rolünü ilk gören olmufltur. Bu ilgi dergide cisimleflen eme e olsa gerek. Editörüm Süleyman bir tarih tezi gelifltiriyor asl nda. Fark nda m bilmem. Bir yabanc laflma içindeyiz ya hepimiz. Yapt m z ifle karfl anlams z anlams z bakan tipler oluyoruz ya kent denen yapay ortamlarda. Bir kaç fl onun için dergi. Bakal m ne kadar kaçacak. Yaz n diyor yaz n. Siz de yaz n... Niye yazm yorsunuz diye soruyor çevresine.. asl nda fark nda m toplu firar ça r s n bir manifesto gibi elinde sallad n bilmiyorum. Bilmedi im o kadar çok fley varki yazmak benim için ö renmek; bir tek, onu ö rendim. Hem de editörümün elinde sallad Kuzeyde Tütünden. fiu bizim tarih tezine gelince, kimileri dünya öküzün boynuzlar üzerinde dönüyor diyordu kimileri dümdüz bir ova san yordu onu. fiimdi nas l dersiniz durum. Sokrat ne demifl Bildi im bir fley varsa o da hiçbir fley bilmedi imdir. Bugünün insanlar tam tersine herfleyi bildiklerini sanan ve ö retilen ne varsa sadece onlar bilen ve bu yüzden sapsalak cahil tipler. Be adam baksana sadece sana ö retileni biliyorsun. sen gerçe i bilebilir misin... Hay r. Sana gerekli olan gerçek. Gücün ne kadarsa o kadar yaklafl günefle. Senin co rafyanda bu günefl tütün sar s bilmiyor musun. Biliyorum insan hikayeleri olmal çevrede onu istiyor bizim editör. Mutlaka olmal diyor. Yoksa bu kadar m tek tipleflti ortam. Ço unca da hikayesi olanlar eski kuflaktan. Bu neyi anlat r. Ya da mekanlar n bir anlam olmal. Hani fluras elele tutufltu umuz cinsinden de olsa. Ya da eski bir yap n n bafl na gelenler, yaflad klar... Onlar canl gibi alg lamak nas l bir yaflam felsefesidir. Bunlar da istiyor bizim editör. Bizim ye en Hayri bir yabanc ile 8

5 karfl laflm fl, gezgin adam sormufl ngilizce biliyor musun diye.. ye en yan tlam fl; a little... Adamca z k zm fl yar m yamalak türkçeyi ö renmifl ya, üstelik orda da kalmam fl adam biz Türklerin yaflam felsefesini de çözmüfl. Siz Türkler demifl Lise finished, askerlik, evlilik, yaflam tamam. Köfte s rt çantas n atm fl omzuna memleketinde ald asgari ücretle bizim burda her sene kral gibi tatil yap yor ya o taraflar n pek düflünmüyor. Bizim FAT H LKOKULU_ bahçe Okulun bahçesinde Atatürk lkokulu ile yar fl yap yoruz... Bahçenin dört taraf n n ç l klar aras nda dönüyoruz. Cami taraf ndaki duvardan flimdiki Taner abinin dükkan n yerindeki eski evin duvar na kofluyoruz... Çiceklere basmadan çam a açlar n n reçinelerini elimize al p a z m zdaki buruklu unu tada tada... fiimdi olmayan çam a açlar na ve daralm fl bahçeye bak yoruz.. En iyisi olsun istiyoruz ama biraz en iyinin göze güzel görünen oldu unu unutmasak ve sahip ç km y bilsek diyoruz... 9 insanlar m z ayakta zor duruyor. Mekand eski evdi nas l düflünecek nas l bir duyarl l k gelifltirecek bilemiyoruz. Biz de öyküye falan vurduk ifli bo uluyoruz ya ona uygun bafll klar falan at yoruz ama yemiyor bizim editör. Yine de ben eski kuflaktan say l r m hala anlatacak bir kaç hikayem var zulamda. natla yaz not düfl, bazen de ifltirmek fikri eylemi kadar cazip olabilir. Dedik ya anlat lan bizim hikayemiz. Ama bu say da bu uzun giriflten sonra bizim bu co rafyan n k sa bir geçmiflini yazay m istiyorum. Küçük de bir kaynakça var sonunda ilgilenenler için. Mekanlar insanlar ve an lar flimdilik beklesin... K.AL k sa tarih çal flmas Son günlerde bas nda ç kan Sinopla ilgili haberleri hep beraber izliyoruz... M.Ö y l öncesine dayanan bir yerleflik hayat n buluntular gazetelere konu oldu. Bronz ça na ait buluntular, dünyan n tarihinin yeniden yaz lmas gibi yorumlara yol açt. Daha önceki say larda Kuzeyde Tütün dergisinde bu konuyla ilgili bir yaz y hepimiz okuduk. Amerikal lar yeniden keflfetmifl olabilirler ama Amerikay yeniden keflfetmeye gerek yok. Avrupaya tar m n Karadeniz halklar taraf ndan getirildi i, eski bir tatl su gölü olan karadenizin, buzullar n erimesi ile bir deniz oldu u ve bu ovada yaflayan insanlar n ve yerleflkelerin su alt nda kald tezleri, bölgenin co rafi tarihi aç s ndan önemli tezler olarak bir hayli tart fl lacak. K y s nda yaflamaya çal flt m z bu denizin Sivri tepe bir yanda Erikçe tepesi bir yanda olmak üzere Alaçam-Yakakent k y fleridini oluflturdu unu ise yafll kufla n aktarmalar ndan dinliyoruz. Kaç kuflakl k bir aktarma oldu unu bilemiyoruz ama söylencelerin dayan kl l n hepimiz biliriz. Bizim anlatmaya çal flaca m z bölgenin tarihi ise bronz ça na kadar uzanm yor. ama kuflkusuz bu dönemin etkileri sonraki uygarl klar beslemifl ve etki edip bir flekliyle belirlemifltir. Amac m z ise iddial bir tarih dersi de il, bir ilk kaynakçay telaffuz etmek ve ilerki say larda bu tip yaz lar n önünü açmak. PAFLOGONYA; Amasya dan bafllay p Samsun-Ordu bölgesini içine alan tarihsel yerleflkenin, yine tarihte yer etmifl ismi Paflogonya d r. Do u Yaa insan n foto rafa bak nca içimiz burkuluyor... Nerden nereye! Samsun un bugünkü hali bir yanda buralarda yaflayanlar n bize b rakt klar Samsun di er yanda Karadeniz taraf Kaflka bölgesi olarak geçer. Kaflkalar Hititleri kuzeyden tehdit eden en önemli boydur. Paflogonya kontrol edilmesi zor, savunulmas kolay bir bölgedir. M.Ö. 8.yy da Friglerin kontrolü alt nda oldu u saptanm flt r. Friglere vergi vermektedir. S ras yla Frigyal lar, memleket kuzeyde mektubu tütün

6 11 Lidyal lar, Persler, Helenler ve Romal lar bölgeyi denetlemifllerdir. Bu say lan uygarl klara ço unca vergi vermifller, bunun d fl nda ba ms z krall klar fleklinde hüküm sürmüfllerdir. Terme (termesos) Amozonlar n yaflad yer olarak bilinir ve tarihsel buluntular bunu kan tlar. Fakat sadece Terme de il Amasra da Amozonlar n mekan d r. Amasra y Amastrist ad nda bir kad n hükümdar kurmufl ve bu yere kendi ad n vermifltir. Paflogonya'da M.Ö. 5.yy da bafllamak üzere Grek kolonileri kuruluyor. Paflogonya Anadolu tarihinde siyasal aç dan çok önem tafl m yor. Ele geçirilmesi zor bir bölge oldu u için toplumsal muhalefet hep bu bölgeden yürütülüyor. Ya da bir üst gibi kullan l yor. Romal lara karfl uzun y llar mücadele ediyorlar ve karfl koyuyorlar. Bu bölgede kurulan Pontus krall Romaya muhalif hristiyan unsurlarla birleflerek direnifl gücünü oluflturuyorlar. Ayr ca do u karadenizin iç kesimlerindeki Küçük Armania ile Pontus aras nda Romaya karfl bir dayan flma görülmektedir. K.AL Kaynakça; 1- Adem Ifl k;yüksek Lisanz Tezi. st, Ünv. Mrk. Kitapl nda 2- Sümer Alt nsoy; Amisos, Koç Vakf yay. st. Ünv. Mrk. Kitapl nda 3- Ksenefon; Anabasis (Onbinlerin Dönüflü) 4- Strabon; Co rafya, Anadolu cildi. Arkeoloji ve Sanat yay. SAMSUN Doldurmay o kadar çok seviyoruz ki; Samsun sahilinde denize uzayan tahta mendirekler yerine kayalara b rakt... Deniz kendine yap lan affetmez ama yine de baflka çaresi yokmuydu diye sormak geliyor... Oy amazonum Amazonum seller bast kurtuldum!!! Karadeniz i bilen bilir hem h rç n dalgalar, hem de kad nlar pek güçlüdür. Herhangi bir köye u rad n zda s rt nda onlarca kilolarla kad nlar canh rafl bir çaba içerisindedirler. Ailedeki manevi güçleri ise tart fl lmaz. Karadeniz kad nlar n n tarihlerindeki zenginlik onlar n bu güçlerini aç klamaya yeter de artar bile. Uzun y llar mitolojik bir öykü unsuru olarak kabul edilen Amazonlar n art k var olduklar bilimsel olarak da kabul ediliyor. Öncelikle Karadeniz in bu muhteflem kad nlar ndan biraz söz etmek gerek. Amazonlar savafl tanr s Ares ile Zeus un k zlar ndan biri olan Harmonia n n çocuklar olarak kabul edilirler. Eh babalar Ares olunca k zlar n n da evde oturup dantel yapmalar beklenemez, do a kanunu olarak ortaya savaflç kad nlar ç kar. Att klar her ok yerini bulur, iki a zl labrys denilen balta ile vurduklar nda karfl lar ndakilerin yaflama flans pek kalmaz. Yay gö üslerine daha iyi dayayabilmek için tek gö üslerini keserler, adlar n n kökeni de böylece ortaya ç kar Amazon, yani memesiz. Erkekleri ise köle olarak ya da seks al flverifllerinde kullan rlar. Do an çocuk k z olursa yaflad demektir ancak erkek olursa hayat n bir sakat olarak devam ettirmek zorunda kal r. Sakatlanmaya dahi de er bulunmayan erkek çocuklar n ise yaflam çizgileri çabucak son bulur. Nerede yafl yorlard? Amazonlar Themiskyra kentini kurmufl ve orada yaflam fllard. Kentin bugünkü Çarflamba ve Ünye aras nda Thermedon (Terme) Çay kenar nda bulundu u biliniyor fakat bir türlü kan tlanam yordu. Ancak geçen a ustos ay nda Çarflamba y o ünlü sel al nca ortaya çok önemli 12 memleket kuzeyde mektubu tütün

7 13 buluntular ç kt. MÖ 1200 tarihinde Amazonlar n yaflad kay p kentin kal nt lar Simenit Gölü nden ç kt. Sel, Gölyaz da 450 bin dönüm tarlay sular alt nda b rak nca, kanallar açmaya çal flan belediyenin ifl makinelerinin kepçelerine, üzerinde ok atan kad n figürlerinin bulundu u tepsiler, çanaklar ve küpler tak ld. Böylece, dünyan n yedi harikas ndan biri olan Artemis Tap na n yapan ve kad n egemenli i ile Bat kültüründe önemli bir yer tutan kay p Amazon kentinin yeri belirlenmifl oldu. Amazonlardan günümüze kalan baflka bir iz ise Sinop kentinin Amazonlar n ünlü kraliçesi Sinope taraf ndan kurulmufl olmas. Bu kez tarih tersine iflledi, yap lan bir baraj n sular n n alt nda Anadolu nun geçmiflinin bir parças gömülüp gitmedi, sel felaketi karanl k bir noktay ortaya ç kard. Ancak bu noktan n flekillenip, bölge tarihinin tamam yla ortaya ç kar labilmesi için arkeologlar n ayr nt l kaz çal flmalar yapmas gerekiyor. Ama her nedense ifl Karadeniz bölgesine geldi inde bir türlü ödenek bulunup da bu çal flmalara bafllanam yor. E er bölge halk Themiskyra n n yak n na bir baraj yap lmas için tüm gücüyle dua ederse zor da olsa bu al n yaz s de iflebilir. Sonras zaten malum... MESTC ALAÇAM L SES _veda çay Sadece üzerlerindeki formalar n fl kl ve art k lise bitti sevinciyle hayata nereden bafllayaca z kayg s foto rafa yans yan Restoran Besim her taraf resim Bu say da flirin ilçemizin eski mehanelerini ve bu meyhanelerin müdavimlerinin ilginç, ilginç oldu u kadar da esprili sohbetlerinden bir kaç na de inece im. Hac bey in meyhanesi: Benim kufla m Hac bey in kendisini tan makla birlikte o lu Muzaffer in iflletti i zamana yetiflti. Binan n mülkü kendilerinindi. Bizzat gördü üm kadar yla flarab da kendileri imal ediyorlard. 40 metrekare ana caddeden hemen girilen bir yer. Muzaffer kendi kurallar n koymufl, herkes bu kurallara uymak zorunda. Genellikle tek tekçiler giderdi. Evden, bahçeden getirdi i mezelerle f ç lar n, raflar n üzerinde içilirdi. Zom olanlar Muzaffer in koydu u kurallar gere i derdest edilip evine gönderilirdi. Müdavimlerin kredisi vard. Tütün sat m na, dönüm paras na, avansa, kilo paras na. Bu kendi müdavimlerine mahsustu. Baflka meyhanede içenlerin hemen kredisi kesilir ve Muzaffer in yöntemi ile alacak tahsil edilirdi. Çok tatl sohbetler olurdu. Genellikle herkesin bir kalab vard. RA-RA Ali, Molotof, Avenof, Ak bram, Kara bram, Avc, Uzun Halil vb... Örne in bir akflam Avc ile Uzun Halil birlikte içiyorlar. Kafalar dumanlan nca! Uzun Halil; Avc, bugün kanun ç ksa, herkes kendi topra na gömülecek deseler benim cesedim Geçmiflten gelece e an lar d flar da kal r. Senin Bafra yolu üzerindeki yerinden bir mezarl k yer ver, mezar m oraya yapars n z, mezar tafl m kadeh fleklinde yap n ki gelip-geçen görsün beni anarlar. Dubleler tokuflturulup içilir. Avc ; Veremem Halil A a, kusura bakma, neden mi? Sen iki metre boyundas n, ölünce 4 metre olacaks n, mezara koydu umuzda 8 metre. Biz senin Uzun Halil oldu unu biliyoruz. Bizden sonraki kuflaklar bilmez. Bakarlar 8 metre mezar, bu evliyad r derler. Bir kifli çaput ba lar, senin mezar olur türbe. Tabii ki benim tarla gider onun için veremem. Uzun Halil; Desene bizim öte dünyada da yerimiz yok. Tekrar dubleler tokuflturulur flerefe denir. Avc dubleyi fondip yap p; Halil A a; Dikine gömülmeyi kabul edersen sana bir mezarl k yer veririm. memleket kuzeyde mektubu tütün

8 15 16 Ve benzeri sohbetler. Yan Anbar: Muzaffer in meyhanesinin tam karfl s nda F r nc As m n f r n n n bitifli i merdiven alt. Ayakta duramazs n, e ilip gireceksin ve oturacaks n. Restoran Besim: Besim A an n meyhanesi. Çay n kenar nda, duvarlar tamamen artist resimleri ile kaplanm fl. Restorant Besim, her taraf resim Restorant Besim in orada Horoz Ahmet ile Dale nin Topal iddia ediyorlar. Masadan hiç kalkmadan kim fazla içecek. Tabii ki bu iddia bir gece evvel oluyor. Horoz Ahmet floför, akflama kadar arabada s z yor. Dalenin Topal gündüzden uzun bir hortum al yor, flaraf f ç lar n n aras ndan bir ucunu sal yor, bir ucunu da pantolonunun paças ndan ap fl aras na. Hortumun görünmemesi için (genellikle lastik çizme giyerdi) çizmelerini ç kar p hortumun üzerine koyuyor. Akflam Horoz Ahmet geldi inde yar flma bafll yor. Onyedinci fliflede Horoz Ahmet Teflaflüre ÇMEK BAHANE MAKSAT MUHABET OLSUN Alaçam da niye çok içilir? sorusu soruldu unda, baz lar dertten diyebilir. Fakat as l neden, günboyu geçimi düflünen insanlar n muhabbete olan ihtiyac d r... ki tek at p günü konuflmak ve gülmek doyas ya... kalk nca iddiay Topal kazanm fl oluyor. O akflam Dale nin Topal 20 flifle flarap içiyor. Hac Bolu nun meyhanesi: Genellikle omuzdafllar n mekan, Hasan Bey in f r n nda yapt rd klar güveçle içerlerdi. fievki Usta n n Meyhanesi: Köfteci fievki Usta, mazbut, sessiz, yafl n alm fl insanlar n yeriydi. Ayr ca, Aykan n, Atan n, yerleri var ise de, buralarda yemek de verildi inden meyhane kapsam na almad k. SMA L Y. Sohbet, muhabbet Tembelhane 1800 lü y llar, Kafkas halklar için yaflad klar co rafyadan kopmak, sürgün ve göç demekti. Savafl bütün halklar için ac bir zorunluluk olarak üretiyordu bunu. Kafkasya üzerinden göç yollar dünyan n her yerine uzand. Da ld lar. O Kaf da n n ard ndaki ülkeleri, geçmiflin hüzünlü ama tatl an lar olarak belleklerinde yer etti. Kafkasya ile omuz omuza uzan p giden Anadolu topraklar sürgünlere ilk kucak açan yerler oldu onlara. Y llar boyunca Kafkas halklar Anadolu topraklar na göçettiler. Kafkas halklar ndan olan Çerkezler Anadoluda öbek öbek kümelendiler. Tek tip insan tek tip kültür tek tip Türk anlay fl na pek de uygun yerler de ildi Anadolu, hemen yan bafl nda Laz, Kürt, Çerkez, Türk... Yani doksan dokuz millet dedikleri cinsten bir çeflitlilik, tarih uygarl klar n n üzerine eklenip bugünümüzü flekillendirdi. Çocuklar n gelen Bohçac Kürtler le korkutulup büyütüldü ü bizim egemen kültürümüzde böylece ötekilerden biri en altta bi- TEMBELHANE Çerkezlerin komflular bu toplant larla ilgilendiler. Bakt lar Çerkezler rileri olarak tan mlan - hep bir araya toplan p saatlerce sohbet edip söylefliyorlar. Sand lar ki yordu. Kürtler gibi ayr burada tembellik ediyorlar... Al sana tembelhane. bir co rafyada de ilde hemen yan bafl m zda olan Çerkezlere de biraz kuflkulu bak ld. Her ne kadar Çerkezler de ötekiler s n f na sokulsa da yine de yak n komflu olarak alg land lar. Komflunun dedikodusu yap lmadan olur mu. Olumlu olumsuz bir sürü özellik say ld. Alevilerin kendi üzerlerindeki bask dan gizli yapt klar cem toplant lar n n, egemen ideoloji taraf ndan mum söndü olarak damgaland n hepimiz biliyoruz. Sünni bir devletin marifetiydi oysaki bu suçlama. Gizlilik zorunlulu u ise bu iftiray besledi. Çerkezlerin sohbetleri e lenceye olan kültürel yaklafl mlar bu suçlamaya f rsat vermiyordu. Akflam e lenceleri, flark lar, danslar, espiriler içeriyor, kad n erkek, yafll genç toplumsal kimliklerini buralarda yeniden üretiyorlard. Ad Zeges olan bu e lencelere pek iliflemedi egemen kültür. Bir mum söndü facias yaflanmad. Buradan bir aç k bulamayan egemen kültür ayn flekilde olmasa da Çerkezleri suçlayacak bir memleket kuzeyde mektubu tütün

9 17 18 BELK DE HEPS YAfiANANLARI UNUTMAMIfiTIR... Bir selam n ne kadar önemli oldu unu onlar iyi biliyor. Niye? Yaflanan ve unutulan birçok an dan kalan keyifli anlardan günümüze Ne yapacaks n z bu resimleri sorusunun alt nda o günkü resme duruflun tatl selam var... konu buldu yine de. Savaflç, çal flkan ve çevik karakterli Çerkezler, tembellikle damgalan - yorlard. Nas l m? Dayan flmac ve toplumsal yaflant lar n n göstergesi olan sohbet toplant lar, gevezelik olarak tan mland. Dertleflip söylefltikleri, sorunlar n konuflup karara vard klar, akflam toplant lar n aç kta köyün en havadar ve hakim yerinde yap yorlard. Çerkezler, Ve belki de buradan içgüdüsel olarak Kafkasyadaki topraklar na yak n hissediyor kendilerine Kafkasyadan gelirken fazla bir fley getirmediler. Ama en önemli fleyleri olan Kafkas kültürünü getirdiler. Ayn flekilde burada o kültürü yaflatt lar. Yüksek yerleri tercih ettiler. Karakterlerinin oluflmas nda etkili olan Kafkas co rafyas n n özelliklerini arad lar yeni yerleflim yerlerini seçerken. Toplant lar n sohbetlerini hep buralarda yapt lar... Çerkezlerin komflular bu toplant larla ilgilendiler. Bakt lar Çerkezler hep bir araya toplan yorlar bir kulübede oturup saatlerce sohbet edip söylefliyorlar. Ve bundan da oldukça hoflnutlar. Sand lar ki burada tembellik ediyorlar ve burada oturanlar tembel.. Bu oturulan yer de tembellerin mekan. Al sana tembelhane. Öyle bir yer olarak tan t ld ve günümüze kadar geldi bu tan m. Günümüz deyince biraz hüzünlü biraz buruk bir flekilde o eski tembelhaneyi arad m - z belirtmek istiyorum. Toplumumuzda yaflanan her türlü erezyon Çerkezlere de yans d. Tembelhane egemen kültürün onda görmek istedi i karaktere, Çerkezlerin tarihi ile z d bir karaktere do ru ilerledi. Çerkezler de tüketim toplumunun bir parças olup ç kt. Toplumcu kültürün, dayan flman n bir parças olan tembelhane as l karakterine bürünmelidir. Gevezelik yap lan de il, ortak kararlar al nan, harekete geçilen, çözüm beklenen de- memleket kuzeyde mektubu tütün il toplumsal çözümleri üretip gerçeklefltiren bir karaktere. Gelecekte öngördü ümüz toplumsal ayg tlara ne kadar benziyor de il mi? Yaflamlar çok hareketli geçen bu halklar n yapt klar ifl sonras toplant lar genel olarak yüksek bir yerde olur. Orada sadece yaflama dair fleyler konuflulur, de erlendirmeler yap l r. Gelece e dair fikirler ileri sürülür. Bu sohbet toplant lar yüksek da l k bir yerde bulunan bölgenin en güzel manzaral ve havadar, hareketli bir yerinde yap l r.. Tembelhane, san ld - gibi tembellerin oldu u tembellik yap ld bir yer de ildir. Çerkezlerin bulundu u her yerleflim biriminde varolan kahvehane kültürümüzün kabul görmedi i dönemlerden ç kagelen bir al flkanl k bir kültür oluflumu olarak varolan tembelhane çok farkl bir mekan halinde varl n sürdürmektedir. Bu mekanlar n özel bir yeri özel bir anlam vard r. Çünkü insanlar oraya her türlü ifl ve çal flmalar n yapt ktan sonra arta kalan zamanlar nda giderler ve orada bulunmaktan fazlas yla hoflnut olurlar. Sabahtan akflama kadar herkes iflinin bafl nda, tarlada, çeltikte, tütünde vb ifllerde çal fl r. Eve dönülür, yemek yenilir ve biraz dinlenildikten sonra evden genç delikanl lar yetiflkinler d flar ç kar, tembelhaneye do ru giderler. Oraya erken gelen müdavimleri her zaman vard r. Tembelhaneye geleni karfl larken herkes aya a kalkar. Gelen arkadafllar na hofl bir karfl lama yap ld ktan sonra önce gelenler oturur. Sonra di erleri otururlar. Sohbet kald yerden devam eder. Günün kriti i yap l r. Kifliye ait özel konular tart fl l r. Yer yer espriler patlat l r, bu ifli iyi yapan bir kaç kifli mutlaka vard r. Onlar özlemle beklenir. Geldiklerinde söz onlara verilir. Bir anda havan n de iflmesi daha e lenceli bir atmosfer oluflmas sa lan r. Yer yer çok kalabal k toplant lar yap l r. Bu toplant larda bazen m z - ka (akordiyon) çal narak çerkez oyunlar oynan r. Çok güzel bir e lence ortam oluflur. Köyde yap lmas olas imeceler toplan r. Ve dü ün dernek gibi fleyler orada konuflulup en güzel flekilde olmas için kararlar al n r. Görev da l m yap l r. Bu iflin organize edilmesinde orada bulunanlar n yaflca biraz daha büyük olanlar n etkisi daha fazla olur. Çünkü çerkez köylerinde küçük olanlar büyüklerine çok sayg l davran rlar. Herkesin görüflü al n r, herkes dinlenir ama genel anlamda bir karara var rken büyükler oylama yaparlar ve ortaya hofl bir karar ç kar. Bütün bu anlat mdan flimdi de bu kültürün devam etti i sonucunu ç karmak isterdik. Ama ne yaz kki öyle de il! Dedik ya biz Çerkezler epeyce bize yak flt r lan olumsuzluklara yaklaflm fl durumday z... flte bu yüzden ben istiyorum ki tembelhanemize daha s k otural m. Daha kalabal k olal m. Gerçek anlamda bir tembelhane sohbeti yapal m. Tembelhane kültürümüzün bize sunduklar n, Çerkezlerin dayan flmac ve toplumsal karakterli kültürlerini sahiplenerek ve onu bugünkü sorunlar n toplumsalc çözümlerinin bir parças yaparak Dayan flmaya, üretmeye yönelelim. Kültürel yozlaflma ve tek tipleflmeye karfl dural m. flte bu yüzden ben istiyorum ki tembelhanemize daha s k otural m. Daha kalabal k olal m. Gerçek anlamda bir tembelhane sohbeti yapal m. NAZ F B.

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam

n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi Mars ta Yaflam n e v a r n e y o k Antarktika da Rüzgar Enerjisi A n t a r k t i k a d a k i bilimsel araflt rma i s t a s y o n l a r n d a yaflayan bilim adamlar oldu unu d u y m u fl s u n u z d u r. Buzlarla kapl

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Esnaf da Halk da Periflan

Esnaf da Halk da Periflan Divri i Külliyesi ve Darüflifas n n Do u cephesi 158 Ada 3 Parsel de bafllat lan kaz çal flmalar devam ediyor. Darüflifa ya a rl k olarak bask yap p yap n n bozulmalar na neden olan toprak y nt lar temizleniyor.

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut

Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal. Yay n Genel Yönetmeni: Mete Akyol. Genel Koordinatör: Gülçin Orkut BfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YYINI Baflkent Üniversitesi d na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni: Mete kyol Genel Koordinatör: Gülçin Orkut Sorumlu Yaz flleri Müdürü: Çi dem yhan flletme

Detaylı

www.kuzeydetutun.org 07 May s 1956 07 May s 1956

www.kuzeydetutun.org 07 May s 1956 07 May s 1956 07 May s 1956 Çömlekçi mahallesinden Duka Nuri nin evinden al nan Gelin, iki kiflinin kolunda yürürken iki küçük k z at n üstünde damad n evine, Goymat a do ru gidiyordu... Atlar ürkmesin diye yularlar

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

ZM R M Erdinç Gönenç

ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç ZM R M Erdinç Gönenç Birinci Bask, Haziran 2007, zmir www.erdincgonenc.com ISBN 978-975-01734-0-0 Egetan Bas n Yay n Ltd. fiti. 1984 Sok. No. 15 K.2 Alsancak/ zmir Tel: 0232 421 08

Detaylı

Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik

Halk Sinifi 1. (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran. yayincilik Halk Sinifi 1 (Halk Için Kurtulus dergisi egitim yazilari) haziran yayincilik . haziran yayincilik Egitim Dizisi - 1 Halk Sinifi - 1 Birinci Basim Tarihi : 2003 Baski : Maya Matbaas i Tel : 501 22 99 HAZIRAN

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin

flöyle Hülya Avflar, Sibel Can belki daha zevkli olurdu ama gerçek mutlulu a eriflebilmemiz için gelece imizin da belirleyeyim izninizle. 27 May s kufla gençli inin bu olumlu vasf - n n yan s ra önemli bir zaaflar n n da oldu unu belirtmek isterim. Bu da dünyay çok toz pembe görüyorduk, hala öyle görüyoruz. Bizim

Detaylı

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li)

kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2008/09 say 77 2.25 YTL(KDV li) eylül 2008 tavır a y l k s a n a t d e r g i s i Merhaba Sahibi Tav r Yay nlar Org. Reklamc l k ad na Öznur Turan Genel Yay n Yönetmeni

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m

02 içindekiler. 58 moda. Yaz iflleri Yay n Direktörü: Fülay Yafla. çerik ve Tasar m Say :08 Ocak 2006 04 mekan: Burgazada 06 portre: Tuna Kiremitçi 10 yaflam rehberi 12 ifl dünyas : Saruhan Tan 16 müzik: Okay Temiz 20 yaflam rehberi 22 damak tad : Remix II 26 röportaj: Agah Özgüç 28 sualt

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan

çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan çindekiler ONUR SOYSAL Kandilli Kulübü Yönetim Kurulu Baflkan TO Baflkan MURAT YALÇINTAfi Sayfa 2-3 Sayfa 34-37 ZEYNEL AB D N Erdem Holding A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan ETHEM SANCAK Hedef Alliance A.fi.

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus) A açlar - 2 Zeytin A ac (Olea europaea) A açlar - 2 Defne A ac (Laurus nobilis) A açlar - 2 ncir A ac (Ficus carica) A açlar - 2 Yalanc Akasya (Robinia pseudoacacia) A açlar - 2 Viflne A ac (Prunus cerasus)

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi

LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF. Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi LKÖ RET M TÜRKÇE DERS K TABI 5. SINIF Alev MÜFTÜO LU ~ Selahattin BEKTAfi Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 08.12.2011 gün ve 223 sayılı Kurul Kararı ile 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren

Detaylı