T.C YILI PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI (0312)

2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2

3 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan, rahat yaşama yollarını alışkanlık haline getirmiş milletler; önce onurlarını, sonra hürriyetlerini, daha sonra geleceklerini kaybetmeye mahkumdurlar. 3

4 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAŞKAN SUNUŞU Performans, bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da bir kuruluşun o işle amaçlanan hedefe ne ölçüde ulaşabildiğinin nicel ve nitel olarak ifadesidir. Bir başka ifadeyle performans, kurumun faaliyet sonuçlarının sayısal verilerle ölçme ve takip etme, hesap verme sorumluluğunu belirleme, kaynakların stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda tahsis edilmesi, verimlilik artışı ve etkinliğin sağlanmasıdır. Yönetimimiz döneminde temel hedefimiz, kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinliği ve verimliliği sağlayarak İlçe halkımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, Belediyemiz, eğitim, kültür, sosyal ve sanayi alanlarında gelişmeyi hedef edinerek yıllarını kapsayan Stratejik Planını oluşturmuş ve hedeflere ulaşmak için de geleceğe ilişkin misyon ve vizyonunu belirlemiştir. Aynı zamanda söz konusu amaç ve hedeflere ulaşmak için, Müdürlüklerimizin 2012 yılında yaptığı faaliyetleri, 2013 ve 2014 yılında yapacağı faaliyetleri de bu Performans Programının içinde göreceksiniz. Ayrıca 2014 yılında yapılacak faaliyetler 2014 yılı bütçesi ile ilişkilendirilerek bütçesel bağlantıları da ortaya konmuştur. Bu Performans Programını hazırlarken, hayata geçirmeyi planladığımız projeleri ince eleyip sık dokuduk, kararlılıkla, disiplinli ve ekip ruhu içinde çalıştık. Çünkü amacımız, siz değerli hemşehrilerimizin uzun yıllar ihtiyacını karşılayacak, yokluğu hissedilmeyecek projeleri, kaynakları verimli kullanarak modern belediyecilik anlayışıyla profesyonelce hayata geçirmeyi planladık. Bu amaca matuf olarak hazırlanan Belediyemiz Performans Programında, performans hedeflerine ve bu hedeflere ilişkin performans göstergelerine yer verilmiştir. Söz konusu hedefler kapsamında 108 adet faaliyet yürütülecektir. Belediyemiz 2014 yılı Performans Programının başarılı olmasını diler, İlçemize ve halkımıza hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen Meclis Üyelerimize ve Belediye Personelimize teşekkür ederim. Gültekin AYANTAŞ Belediye Başkanı 4

5 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 5

6 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 8 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 8 B. Teşkilat Yapısı.. 11 C. Fiziksel Kaynaklar D. İnsan Kaynakları II. PERFORMANS BİLGİLERİ 16 A. Temel Politika Ve Öncelikler B. Amaç ve Hedefler. 17 C. Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler. 19 D. İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı.. 56 E. Diğer Hususlar III. MALİ BİLGİLER

7 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI I GENEL BİLGİLER A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 1 Belediye Kanununa Göre Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinde sıralanmıştır. Buna göre; Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. 2 Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Yetkileri ve İmtiyazları Belediyenin yetkileri, 5393 sayılı Kanun un Belediyenin Yetkileri İmtiyazları başlıklı 15 inci maddesinde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır. 7

8 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleşme 8

9 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karşılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karşılığında alınacak ücret Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 9

10 B. Teşkilat Yapısı 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Başkanlığımız, Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden oluşmaktadır. Akyurt Belediyesi Kurumsal Yapısı Akyurt Belediye Meclisi : 15 Üye Akyurt Belediye Başkanı : Gültekin AYANTAŞ Akyurt Belediye Encümeni : 5 Üye Başkan Yardımcıları : 3 Kişi Müdürlükler : 13 Adet Belediyemiz Norm Kadrosundaki teşkilat şeması C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 1 Belediyemiz 2013 yılı Ağustos ayı itibariyle mevcut olan büro makineleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Büro Makineleri Adet Telefon/Faks 60/4 Tarayıcı 2 Bilgisayar (Masaüstü+dizüstü) 60 (40+20) Fotokopi Makinesi 2 Yazıcılar 31 2 Belediyenin donanım envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Envanter Adet Switch/Modem 33/7 FirewallSoftware 1 Sunucusu 2 Kesintisiz Güç Kaynağı 4 Telefon Santralı 5 10

11 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Veri Depolama Sistemi 1 Güvenlik Kamera Sistemi 5 Projektör 5 Fotoğraf Makinesi 6 3 Hizmet ve Diğer Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Bina Adı Ana Hizmet Binası Ankara Evi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Mezbaha Tesisleri Lojistik Tesisler Zabıta Karakolu (2 adet) ENERJİSA A.Ş. Hizmet Binası Ankara Büyükşehir Belediyesine Tahsis Edilen Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4. Katlar) Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan (45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 No lu Dük.) Su Deposu Binası ve Müştemilatı Kapalı Pazar Yeri Halı Saha ve Sosyal Tesisleri Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal Tesisleri Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Kültür Park İçindeki Lokanta Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi) Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Vasfı Hizmet binası Hizmet binası ve sosyal tesis Hizmet binası ve kesimhane Hizmet binası, atölyeler, tamirhane, depolar, araç ve iş makineleri parkı Hizmet binası Kiralık bina Tahsisli bina (Aile Yaşam Merkezi olarak) Dükkan Su deposu ve konut Kapalı Pazar Alanı Sosyal tesis Sosyal tesis Konferans, düğün ve spor salonları Kiralık lokanta Misafirhane Tahsisli Bina 4 Araç ve İş Makineleri S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Makam Aracı 2 14 Low BetTIR 1 2 Küçük Otobüs 3 15 Kasalı Kamyon 1 3 Yol Süpürme Aracı 1 16 Kasalı Kamyon 1 4 Tuzlama Aracı (Ünimok) 1 17 Kamyonet 6 5 Midibüs 1 18 Cenaze Yıkama Aracı 2 11

12 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 6 Binek Otomobil 8 19 Cenaze Nakil Aracı 2 7 Damperli Kamyon 7 20 Traktör 2 8 Greyder 2 21 Vidanjör 1 9 Bekoloder 4 22 Sulama Aracı 1 10 Loder 1 23 Arazöz 1 11 Zabıta Hizmet Aracı 3 24 Silindir 1 12 Ekskavatör 2 13 Çöp Kamyonu 8 TOPLAM 62 12

13 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI D. İnsan Kaynakları Belediyemiz istihdam politikası, 27 Kasım 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile 22/02/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre Belediye Meclisimizin 06/03/2012 tarihli ve 16 no lu kararı ile yeniden düzenlenmiştir. Belediyemiz 2013 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1 meclis üyesi başkan yardımcısı, 44 memur, 73 kadrolu İşçi ve 1 sözleşmeli (kısmi zamanlı sözleşmeli) personel olmak üzere toplam 119 personel ile hizmet vermektedir sayılı Belediye Kanunu nun 49 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında sözleşmeli pozisyonda çalışan 16 personel, 6495 sayılı Kanun un 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na eklenen geçici 41 inci maddesi kapsamında, 5 mühendis, 4 tekniker, 3 eğitmen, 1 mimar, 1 şehir plancısı, 1 ekonomist ve 1 kameraman sözleşmeli olarak çalıştıkları unvanlarda memur kadrolarına atanmışlardır. Personel Sayısı Kadro Durumu Erkek Kadın Personel Sayısı Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli (Kısmi Zamanlı) Diğer TOPLAM Eğitim Durumu Eğitim Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Diğer TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise

14 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Önlisans Lisans Yüksek Lisans 4 4 TOPLAM Personelin Yaş Durumu Yaş Durumu Memur Sözleşmeli İşçi Diğer TOPLAM ve üstü TOPLAM yılı Ağustos ayı itibariyle Akyurt Belediye Başkanlığının personelinin müdürlüklere göre dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Birim adı Memur Kadrolu Sözleşmeli/Diğer İşçi Personel Toplam Başkan Yardımcısı Özel Kalem Birimi Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 6 6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü 2 2 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 1 1 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişk.Md.lüğü 1 1 TOPLAM

15 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI II Performans Bilgileri A Temel Politika ve Öncelikler İlçe halkımıza verimli ve etkin bir hizmet sunabilmek için, Belediyemiz gelirlerini ve yatırımlarını planlayarak, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını öncelik sırasına göre gerçekleştirmek, temel politika ve önceliğimizdir. Harcamalarda etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği hayata geçirmek amacıyla; Kaynak tahsisi, stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılacaktır. Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç denetim sistemi uygulamaya konulacaktır. Harcamalarda kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilecektir. İlçe halkımızın mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre karşılanmasına önem verilecektir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaları ile hizmette etkinlik verimlilik daha da artırılacaktır. Yatırımlarımızın kendi kaynaklarımız ile yapılmasına devam olunacaktır. Müdürlüklerimizin, kendilerine tahsis edilen ödenekleri, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir şekilde kullanmaları esas alınacaktır. Güçlü mali yapının oluşturulmasında insan kaynakları alt yapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 15

16 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAmaç ve Hedefler Amaç ve hedefler kurumu bu günden yarına taşıyan yol haritalarıdır. Amaç ve hedeflerimize ulaşabilmek için 2014 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetleri ve bu faaliyetleri ölçecek göstergeleri belirledik yılları arasını kapsayan ve Belediye Stratejik Planında belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. S.NO STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEF PERFORMANS HEDEFİ Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluşturmak. Kurumsal bir yapı oluşturulmasına ve personelin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bilgi iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. 2 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir şekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. 3 Modern ve düzenli kentsel gelişimi sağlamak İmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taşınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaştırma yapmak. İmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taşınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaştırma yapılacaktır. 16

17 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. Akyurt halkının en iyi şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hastalıkları önlemek ve kurban hizmeti vermek. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığı korunacak, bulaşıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir 5 Yeşil alanları artırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Akyurt ta yeşil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleştirmek. Akyurt un yeşil alanları artırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. 6 Kentin düzenli gelişimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. Çeşitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleştirmek Akyurt un düzenli gelişmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır Çeşitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. 7 Temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluşmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli, en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleştirmesini sağlamak. Akyurt un temiz, yaşanabilir ve sağlıklı bir çevre oluşumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci artırılacaktır. 17

18 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 8 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaşam kalitesini artıracak etkinlikler gerçekleştirmek. Belediye başkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Halkın yaşamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmek. Belediye başkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecektir 9 Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. İlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. 10 Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. Akyurt Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleştirmek. Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karşılanacaktır. 11 İlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. İşyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak. Akyurt sınırlarına dâhil işyerleri kayıt altına alınacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. 18

19 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI C Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Bu bölümde, beş yıllık stratejik planda tespit ettiğimiz amaç ve hedeflerimize ulaşmak için müdürlüklerimizin 2014 yılında yapmayı planladığı faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin performans göstergelerine, yapılacak çalışmaların hangi birimlerce gerçekleştirileceğine ve bu faaliyetlerin tahmini kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiştir. Performans programı, Belediyemizin şeffaflığının ve hesap verme sorumluluğu taşıdığımızın bir göstergesidir. 19

20 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Performans Göstergeleri Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluşturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Ölçü Birimi Yapılan Meclis toplantı ve alınan karar sayısı Yapılan encümen toplantı ve alınan karar sayısı Adet 61/112 55/115 55/110 Adet 41/103 43/120 41/110 2 Yapılan nikâh sayısı Adet Arşivin düzenlenme oranı ve takibi % Yapılan anket sayısı Adet Etik Kurulunun Tespiti ve alınan kararlar Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet Nikah hizmeti faaliyeti , , , ,00 3 Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibi faaliyeti 4 Anket faaliyeti , , , ,00 5 Etik Kurulu Faaliyeti Genel Toplam Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi , ,00 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 20

21 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Performans Hedefi Performans Göstergeleri Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluşturmak Bilgi iletişim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleştirmek. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Ölçü Birimi İnternetten 7 gün 24 saat borç adedi Adet Kurumsal network ve güvenlik altyapısının güncelleştirilmesi % Yapımı tamamlanan binaların bilgisayar alt yapısını kurmak Adet Kurum web sayfasının güncelleme sıklığı Günlük Günlük Günlük Günlük 4 EBY Sistemine geçilme oranı % 70 Kaynak İhtiyacı (2014) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 2 Tam Otomasyon ve ebelediyecilik uygulamalarına geçilmesi Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi 3 Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması 4 Elektronik belge yönetim sistemine geçilmesi (EBYS) , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,74 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faaliyet Maliyetleri Tablosu İdare Adı Performans Hedefi Akyurt Belediye Başkanlığı P.H. 1 Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. P.H.3 Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Faaliyet Adı 1. Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet 2. Nikah hizmeti faaliyeti 3. Belediyeye ait arşivin düzenlenmesi ve takibi faaliyeti 4. Anket faaliyeti 5. Etik Kurulu Faaliyeti 6. Tam Otomasyon ve ebelediyecilik uygulamalarına geçilmesi 7. Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi 8. Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması 9. Elektronik belge yönetim sistemine geçilmesi (EBYS) Sorumlu Harcama Birimi YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,74 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı ,74 22

23 Bütçe Dışı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Döner Sermaye 0 Diğer Yurt İçi 0 Yurt Dışı 0 Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı 0 Toplam Kaynak İhtiyacı ,74 23

24 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu İdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluşturmak Stratejik Hedef 1.2 Kurumsal bir yapı oluşturulmasına ve personelin niteliklerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek Performans Hedefi Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Görev tanımı ve düzenleme yapılan birim Adet sayısı 2 Organizasyon yapısı gözden geçirilen veya Adet değişiklik yapılan birim sayısı 3 Görevde yükselme ve unvan değişikliği Adet sınavına katılan personel sayısı 4 Mesleki panel, seminer, fuar, eğitim vb. Kişi etkinliklere katılan personel sayısı 5 Eğitim İhtiyaçlarının tespiti Adet Hizmetiçi eğitime katılan personel sayısı 6 Personelin özlük haklarına yönelik faaliyet sayısı (bilgilerin dijital ortama aktarma, atama, terfi vb.) Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değişikliklerin yapılması İnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi Personelin mesleki ve kişisel gelişimin yönlendirilmesi faaliyeti Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Adet Adet Kaynak İhtiyacı (2014) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 24

25 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MD. Faaliyet Maliyetleri Tablosu İdare Adı Performans Hedefi Akyurt Belediye Başkanlığı Belediyenin kurumsal yapısının oluşturularak, personelin niteliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. Faaliyet Adı 1. Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması 2. Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değişikliklerin yapılması 3. İnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi 4. Personelin mesleki ve kişisel gelişimin yönlendirilmesi faaliyeti 5. Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi 6. Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Sorumlu Harcama Birimi İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferleri 25

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda 1 2 Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3 4 BAŞKAN SUNUŞU Performans, kurumun faaliyet

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Hemşerilerim; Güzel Rize mizi cazibe merkezi haline getirme arzumuzla 2014 yıllını kapsayan plan, program, yatırım ve kaynaklarımızı içeren performans programımızı siz değerli

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 0 Strateji Geliştirme Müdürlüğü İLETİŞİM BİLGİLERİ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELİ Tel: +90262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI ĠZMĠR KARABAĞLAR BELEDĠYESĠ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim! Göreve başladığımız günden itibaren üç buçuk yılı aşkın bir

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SUNUŞ Odunpazarı Belediyesi olarak üstümüze düşenleri başarmada mevcut performansımız ve izleyen yılda gerçekleşecek hedeflerimizi sizlerle paylaşmak üzere bu raporu hazırladık.

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR,

Ünal BAYSAN Belediye Başkanı ÖNSÖZ. Saygıdeğer ÇORLULULAR, ÖNSÖZ Saygıdeğer ÇORLULULAR, Kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe

Detaylı

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 -

MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. - 1 - T.C. MEZİTLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU - 1 - "Halkını cehalet ve sefalete teslim eden yöneticiler yok olmaya, cehalet ve sefalete sürükleyen yöneticileri seçen halk ise köle olmaya mahkumdur."

Detaylı

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7..

I - GENEL BİLGİLER. A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. I - GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ndan gelen görevleri: MADDE 7.. İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Kanunlarla

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Tuzla Belediyesi, 2010-2014 stratejik planında da ifade edildiği gibi stratejik amaç ve hedeflerini genel

Detaylı

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2014 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 204 PERFORMANS PROGRAMI * 05/09/203 tarih 8/225 sayılı kararıyla Odunpazarı Belediyesi Meclisi nde kabul edilmiştir. 0 S a y f a SUNUŞ SUNUŞ Günümüzün stratejik yönetim anlayışında kendimiz,

Detaylı

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz; Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu nda yer alan, ilçemizin ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı sağlayan ve

Detaylı

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI

ODUNPAZARI 2013 PERFORMANS PROGRAMI ODUNPAZARI 013 PERFORMANS PROGRAMI 1 SUNUŞ 013 yılı performans programımız ekonomik iyileşmeye paralel olarak daha çok hizmet üretmeye odaklı ve hemen- şimdi- acilen hizmet politikasıyla 01 yılı bütçesine

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü

TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI. Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü TUZLA BELEDİYESİ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bölümü SUNUŞ Kamu mali yönetimi alanında gerçekleştirilen reformlar neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim devlet kurumlarının görev ve sorumluluklarında da büyük değişimler yarattı. Bu bağlamda anayasamızın sosyal devlet ilkesi

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1

ÇUKUROVA BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 2013 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 1 ÇUKUROVA BELEDİYESİ 2 İÇİNDEKİLER : ÇUKUROVA BELEDİYESİ I. SUNUŞ 4 II. GENEL BİLGİLER 5-20 a. MİSYON VE VİZYON 5 b. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 6-8 c. TEŞKİLAT YAPISI 9 d. FİZİKİ

Detaylı

Değerli Hemşehrilerim,

Değerli Hemşehrilerim, 1 Değerli Hemşehrilerim, Çorum a ve Çorumluya hak ettiği hizmeti sunabilmek ve her yılımızı bir hamle yılına dönüştürmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bir yılı daha geride bıraktık. Attığımız her adımda

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı 2015 Yılı Performans Programı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLAYAN: MALİ HİZMEER MÜDÜRLÜĞÜ Beykoz Belediye Meclisi nin 24.10.2014 tarih ve 116 sayılı meclis kararı ile kabul edilmiştir. BAŞKAN RESİM

Detaylı