PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF * ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF * ÖZET"

Transkript

1 - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p , ANKARA-TURKEY PISA SONUÇLARI AÇISINDAN ÜLKELERİN EĞİTİMLİ OLMAYAN NÜFUS YAPISININ ANALİZİ: ULUSLARARASI BİR PERSPEKTİF * İlknur MAYA ** ÖZET Eğitim, bir ülkenin ekonomik yönden gelişmesinde ve kalkınmasında olduğu kadar uluslararası alanda sürdürülebilir bir rekabet gücü oluşturmasında önemli bir etkendir. Birçok ülkedeki çalışmalar, özelde eğitimin ve genelde insan sermayesini geliştirmenin ülkenin büyüme oranlarının ve kişi başına gelir düzeyindeki değişmelerin açıklanmasında önemli bir etken olduğunu desteklemektedir. Bu nedenle her ülkenin eğitime gereken yatırımı yapması, eğitimde kaliteyi sağlaması ve eğitim sorunlarının farkında olması önem taşımaktadır. Okul dışında kalan çocuklar ve okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfus, gelişmekte olan birçok ülke için önemli eğitim sorunlarını oluşturmaktadır. Kaldı ki toplumun eğitim düzeyi kalkınmayı olduğu kadar, eğitim alanında yapılan uluslararası sınavlardaki başarıyı da etkilemektedir. Bu çerçevede, okul dışında kalan çocuk nüfusu ve okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfus yapısının eğitime ilişkin uluslararası politika belgelerinde yer alan önemli göstergeler olduğu görülmektedir. Bu araştırmada, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olan PISA (Programme for International Student Assessment) sonuçları açısından ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan yöntem, doküman incelemesidir. Araştırma evrenini, PISA (2009) sınavına katılan 34 ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke oluşturmaktadır. Örneklemi, PISA sonuçlarında en yüksek (10) ve en düşük (10) başarı gösteren toplam 20 ülke oluşturmaktadır. Araştırmada, en son verilere ulaşılmak istendiğinden ilgili veriler OECD (2012), PISA (2009) ve UIS (2011) istatistiklerinden elde edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan dokümanlar, resmi istatistiklerden elde edildiği için verilerin geçerliliğinin ve güvenirliliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Sonuç olarak PISA sonuçlarında en yüksek başarı gösteren ülkelerde, ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfusu daha düşüktür. Başarılı ülkelerin okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfusu başarısı düşük ülkelere göre daha azdır. Anahtar Kelimeler: PISA, ülkeler, eğitimli olmayan nüfus. * Bu makale Crosscheck sistemi tarafından taranmış ve bu sistem sonuçlarına göre orijinal bir makale olduğu tespit edilmiştir. ** Yrd. Doç. Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, El-mek:

2 912 İlknur MAYA AN ANALYSIS OF COUNTRIES UNEDUCATED POPULATION IN TERMS OF PISA RESULTS: AN INTERNATIONAL PERSPECTIVE ABSTRACT Education is an important factor in a country s having a sustainable international competition power as well as in that country s economic expansion and development. Research studies conducted in several countries support the fact that education in specific and developing the human capital in general are significant factors in accounting for the changes in countries expansion rates and in income per person. Therefore, it is important that each country should invest in education, attain quality in education, and be aware of educational problems. Children remaining out of the school, and illiterate young and adult population are the important educational problems for many developing countries. Besides, the educational level of society influences the achievement in international examinations in the field of education as well as the development of that country. Hence, it is evident that children out of the school, and illiterate young and adult population are the important indicators included in international policy documents. This study aims at analysing countries uneducated children, young and adult population comparatively in terms of PISA (Programme for International Student Assessment) results. To do this, the research employs the method of document analysis. The research population was composed of 65 countries 34 of which were OECD members taking part in PISA (2009) examination. The research sample was composed of 20 countries, 10 of which attained the highest and 10 of which attained the lowest achievement in PISA. The research data come from such institutes as OECD (2012), PISA (2009), and UIS (2011) since access to the latest statistical data is required. Owing to the fact that the documents used in this research came from official statistics, the data may be said to have high validity and reliability. In consequence, the population of children remaining out of the school at the primary and secondary education stages is lower in counties having the highest achievement in PISA. Furthermore, the population of illiterate youth and adults is also lower in countries with high achievement in PISA than in countries with low achievement. Giriş Key Words: PISA, countries, uneducated population. Eğitim, bir ülkenin ekonomik yönden gelişmesinde ve kalkınmasında olduğu kadar, uluslararası alanda sürdürülebilir bir rekabet gücü oluşturmasında önemli bir etkendir. Birçok ülkedeki çalışmalar, özelde eğitimin ve genelde insan sermayesini geliştirmenin ülkenin büyüme oranlarının ve kişi başına gelir düzeyindeki değişmelerin açıklanmasında önemli bir etken olduğunu desteklemektedir (Hicks, 1994). Bu çerçevede, dünya ortalamasına göre eğitime önem veren ülkelerin daha yüksek kalkınma gösterebildikleri, eğitim seviyeleri düşük olan ülkelerin ise kalkınmada geri kaldıkları görülmektedir (Hoşgörür ve Gezgin, 2005).Ek olarak eğitim, nüfusbilimle ilişkili sürdürülebilir kalkınmada anahtar bir faktör olarak görülmüş ve Birleşmiş Milletler in kuruluşundan beri ülkeler için bir gereklilik haline gelmiştir. Eğitimin ekonomik, bireysel gelişme ve nüfus bakımından önemi başlıca BM konferans ve zirvelerinde güçlü bir

3 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 913 biçimde onaylanmıştır. Bunların arasında; EFA Dünya Konferansı (1990, Jomtien), Dünya Eğitim Forumu (Dakar, 2000), Binyıl Zirvesi (2000) ve nüfus konferansları serisi sayılabilir (Kavak, 2010). Eğitim, bir ülkeye ekonomik anlamda katkı sunduğu gibi sağlıklı bireylerin yetişmesi ve bebek ölüm oranlarının düşük olması gibi orta ve uzun vadede faydalar sunmaktadır. Diğer taraftan, demokrasinin gelişmesi, çevre bilincinin oluşması, yoksulluğun, eşitsizliğin, suç oranlarının ve şiddet olaylarının azalması eğitimin diğer faydalarıdır. Kadın eğitiminin ise, ekonomik katkıları olduğu kadar ailesinin sağlığını korumaya olan katkıları da büyüktür (Cohen, 2008; McMahon, 2006). Eğitimin, bir ülkedeki insan sermayesini geliştirerek ekonomik ve sosyal yönden kalkınmaya olan etkisi nedeniyle her ülkenin eğitime gereken yatırımı yapması, eğitimde kaliteyi sağlaması ve eğitim sorunlarının farkında olması önem taşımaktadır. Bugün eğitim sistemlerinde görülen sorunlar, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte en temel sorunun eğitim alamayan nüfusla ilgili olduğu söylenebilir. Eğitim alamayan nüfus, okul dışında kalan çocuk nüfusu, okuryazar olmayan genç nüfusu ve yetişkin nüfusu belirtmekte ve özellikle gelişmekte olan birçok ülke için önemli eğitim sorunlarını oluşturmaktadır (UNESCO, 2013; UNİCEF, 2012a). Son (2010) verilere göre, dünyada 6.9 milyar kişi, Türkiye de ise 72.1 milyon kişi yaşamaktadır (UN, 2012). Ne var ki küresel düzeyde eğitimli olmayan nüfusun yapısı analiz edildiğinde, çocuk nüfusun 67.4 milyonu, genç nüfusun 122 milyonu ve yetişkin nüfusun 775 milyonu okuryazar değildir. Cinsiyet açısından bakıldığında, kız çocukları veya kadınlar, 2/3 oranında dezavantajlıdır. Tüm bunlar nedeniyle, Birleşmiş Milletler okuryazarlığın bir insan hakkı olduğunun fark edilmesi amacıyla, özgürlük için okuryazarlık sloganını ortaya atmıştır. Bu çerçevede BM, tüm ortam ve çevrelerde çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin öğrenme ihtiyaçlarının karşılanması için okuryazarlık vizyonunu yeniden ele almıştır. Eğitimli olmayan nüfus yapısına ilişkin bu sorunlar, Birleşmiş Milletler in yoğun çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası arenada giderilmeye çalışılmaktadır. Bu bağlamda UNESCO, UNESCO İstatistik Enstitüsü (Institute for Statistics-UIS) ve EFA Küresel İzleme Raporu (Global Monitoring Report) yoluyla küresel olarak ülkelerin okuryazarlık düzeylerini incelediği gibi, gerçekleştirilen okuryazarlık programlarının da ülkelerin okuryazarlığına olan etkisini değerlendirmektedir (UNESCO, 2013). Eğitimli olmayan çocuk nüfus, bir ülkedeki okul dışında kalan çocukları ifade etmektedir. Okul dışında kalan çocuklar ise, okul çağ nüfusunda iken okula gidemeyen veya devam edemeyen çocukları işaret etmektedir (Dekkers ve Claassen, 2001). Bir ülkenin okul dışındaki çocuk nüfusu, o ülkedeki eğitsel koşullarının önemli bir göstergesidir. Okul dışında kalan çocuklar, gelecekte okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfus anlamına geldiğinden eğitsel açıdan istenmeyen bir sonuçtur. Okul dışında kalan çocukların, eğitim sisteminin halihazırdaki ve gelecekteki başka sorunlarının önemli bir yordayıcısı olduğu veya olacağı kabul edilmesi nedeniyle (Graeff-Martins ve diğerleri, 2006), günümüzde birçok ülkenin giderek daha fazla bir çaba ile bu sorunları azaltmaya çalıştıkları görülmektedir (Christenson ve Thurlow, 2004). Eğitimli olmayan genç nüfus ve yetişkin nüfus, bir ülkedeki okuryazarlık sorununu belirtmektedir. Okuryazarlık, her birey için en temel insan hakkıdır ve yaşam boyu öğrenme için gereklidir. Bu nedenle, okuryazarlık bireyin insani yönden ve sosyal yönden gelişmesi için temeldir. Çünkü her birey okuryazarlığı sayesinde sağlığını, gelir düzeyini ve çevreyle olan ilişkilerini geliştirebilir ve iyileştirebilir (UNESCO, 2000). Okuryazarlık, bireyin karşılaştığı sorunları çözmesi, karar vermesi ve çevresine uyum sağlaması için gereken okuma-yazma ve iletişim becerilerine sahip olup, aktif olarak kullanabilmesidir (Çapar ve Gürdal, 2001). Ne var ki, okuryazarlık (literacy) okuma (reading) ve yazma (writing) eylemlerinden farklıdır. Okuryazarlığın İngilizce karşılığı olan literacy kelimesi

4 914 İlknur MAYA Latince olup, harf (literal), edebiyat ve edebiyat eseri (literary) ile aynı kökten gelmektedir (The Oxford Turkish Dictionary, 2001). Okuryazarlık kelimesi, başlangıçta harfleri seslendirme ve bu harflerle çıkan kelimeleri okuma anlamında kullanılırken daha sonra kelimenin anlamı genişlemiştir. UNESCO, 1987 yılında Herkes İçin Eğitim Programı bağlamında okuryazarlığı yeniden ele almıştır. Böylece, okuryazarlık kavramının farklı düzeyde tanımını yapmıştır. Birinci düzey temel okuryazarlık, ikinci düzey işlevsel (fonksiyonel) okuryazarlık ve üçüncü düzey çok işlevli (multi-fonksiyonel) okuryazarlık olarak nitelendirilmiştir. Birinci düzey kelimeleri seslendirme ve cümleleri anlama gibi temel okuma yazma becerileri ile ilgili düzeydir. İkinci düzey kişinin okuma, yazmave aritmetikle ilgili edindiği bilgi ve becerilerini bireysel, sosyal ve kültürel alanda kullanma durumunu anlatır. Üçüncü düzey ise bireyin kapasitesini sonuna kadar geliştirmeyi amaçlar. Bu düzey sadece kendini değil okuyarak ve yazarak toplumun ilerlemesi yönünde çaba göstermesini içerir. Çok işlevli okuryazar olan bir kişi, kendi potansiyelini bilme, kendini gerçekleştirebilme, derin değerlere sahip olabilme, karmaşık sorunları anlayabilme ve geniş bir dünya görüşüne sahip olabilme gibi özellikler taşır (Güneş, 1997). Günümüzde okuryazarlık kavramı; işlevsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, internet okuryazarlığı, enformasyon okuryazarlığı ve bilim okuryazarlığı gibi çok çeşitli ve geniş anlamda kullanılmaktadır (Altun, 2005). Aynı zamanda okuryazarlık konusu, bugün UNESCO nun gündeminde olup bünyesindekurulan ilgili bir birim yoluyla örgüt, bu sorunu yaşayan dünyadaki ülkelere destek sunmaktadır. Bu araştırmada, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı olarak bilinen PISA (Programme for International Student Assessment) sonuçları açısından en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, 2009 PISA sonuçları çerçevesinde başarısı yüksek ülkeler olarak Finlandiya, Kore, Kanada, Yeni Zelanda, Japonya, Hollanda, Hong Kong (Çin), Avustralya, Makao-Çin ve İzlanda alınmıştır. Başarısı düşük ülkeler olarak, Romanya, Rusya, Ürdün, Türkiye, Uruguay, Tayland, Sırbistan, Meksika, Malezya ve Endonezya seçilmiştir. Bu ülkelerdeki nüfus yapısı incelendiğinde başarısı yüksek ülkelerden Finlandiya da 5.3 milyon, Kore de 48.4 milyon, Kanada da 34.1 milyon, Yeni Zelanda da 4.3 milyon, Japonya da milyon, Hollanda da 16.6 milyon, Hong Kong da (Çin) 7 milyon, Avustralya da 22.4 milyon, Makao-Çin de 535 bin ve İzlanda da 318 bin kişi yaşamaktadır. Başarısı düşük ülkeler olarak, seçilen Romanya da ise 21.8 milyon, Rusya da milyon, Ürdün de 6.4 milyon, Türkiye de 72.1 milyon, Uruguay da 3.3 milyon, Tayland da 66.4 milyon, Sırbistan da 9.6 milyon, Meksika da milyon, Malezya da 28.2 milyon ve Endonezya da 240 milyon nüfus bulunmaktadır (UN, 2013). Araştırmada başarısı yüksek ve düşük ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesinde PISA sonuçları kullanılmaktadır. Bunun nedeni, günümüzde ülkelerin kalkınmasının başlangıcı olarak PISA sonuçlarının önem arz etmesidir (UNESCO, 2013). Nitekim uluslararası göstergelerden olan İnsani Gelişim İndeksi incelendiğinde, PISA sonuçlarında başarılı olan ülkelerin başarısı düşük ülkelerden farklı olarak sağlık verilerinin daha iyi olduğu ve insani gelişim indeksi değerlerinin çok yüksek olduğu görülmektedir (HDR, 2011). Şöyle ki, doğumda yaşam oranı incelendiğinde; PISA sonuçları açısından en başarılı olan ülkelerden Finlandiya da %80.0, Kore de %86.6, Kanada da %81.0, Yeni Zelanda da %80.7 ve Japonya da %83.4 iken, başarısı düşük ülkelerden Türkiye de %74.0, Ürdün de % 73.4, Tayland da %74.1, Malezya da %74.2 ve Rusya da %68.8 dir. İnsani Gelişim İndeksi değerlerine bakıldığında ise, PISA sonuçlarına göre en başarılı olan ülkelerden Finlandiya, Kore, Kanada, Yeni Zelanda ve Japonya ülkelerinin çok yüksek değerlere sahip olduğu, başarısı düşük ülkelerden

5 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 915 Türkiye, Malezya ve Rusya nın yüksek değerlere ve Ürdün ve Tayland ın ise orta değerlere sahip olduğu görülmektedir (HDR, 2011). in, küresel dünyada kendi yerini görmesi ve karşılaştırmalar yaparak politika üretmesine hizmet eden uluslararası PISA sınavı (Schleicher, 2010), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından düzenlenmektedir. En son 2012 yılında yapılan sınav henüz açıklanmamıştır. Bir önceki PISA (2009) sınavına katılan ise, 34 ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke bulunmaktadır. Üç yıl aralıklarla düzenlenen ve 15 yaşındaki öğrencilere uygulan PISA sınavlarına katılan ülke sayısı, her sınavda artmaktadır. Çünkü PISA, ülkelere kendi eğitim sistemlerini değerlendirme ve kendi kapasitelerinin geliştirme için güçlü bir veri sunmaktadır (UNESCO, 2013). Bunun sonucunda, PISA sonuçlarına göre ülkelerin eğitim politikalarına, yatırımlarına ve reformlarına yön verdikleri görülmektedir (Grek, 2009; Välijärvi ve diğerleri, 2007). OECD (2009) ye göre PISA, öğrencilerin topluma katılımı için gerekli olan bilgi ve becerilerin ne kadarını zorunlu eğitim sonrasında elde ettiğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu sınavın önemli bir özelliği, öğrencilerin okul müfredatından ne öğrendiklerini saptamaya çalışan bir sınav olmaktan çok öğrendikleriyle yaşamda neler yapabildiğini belirleyen bir sınav olmasıdır (PISA, 2009). Bu sınavlarda, ek olarak öğrenci başarısına etki eden etkenleri belirlemeye yönelik öğrenci, veli ve okul anketleri uygulanmaktadır. Farklı ülkelerdeki sonuçlar karşılaştırıldığında, PISA başarısına etki eden tek bir neden yerine birden çok etkenin olduğu görülmektedir (Niemi, 2009). İlgili araştırmalarda (Anıl, 2009; Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012; Demir ve Kılıç, 2010; Niemi, 2009; OECD, 2012; Schleicher, 2005) görüldüğü üzere, öğrencilerin okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde okullaşma oranları, okul öncesi eğitim süresi, cinsiyet eşitliği, öğrenci başına düşen kamu harcamaları, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, öğretim saati, yükseköğretimde okullaşma oranları, yaşam boyu öğrenmeye katılım düzeyi, okullar arasındaki standart başarının sürekliliği, öğretmen eğitimi, okul özerkliği, anne ve baba eğitim düzeyi ve öğrenme stratejileri gibi etkenlerin eğitim sistemlerinin kalitesinin sağlanmasında ve öğrenci başarılarında önemli etkileri bulunmaktadır. Kaldı ki, ailenin eğitim düzeyinin de çocuğun eğitime katılımını etkilediği görülmektedir (OECD, 2011a,b; Tomul, 2008). Bu nedenle, ülkelerin eğitim sistemlerinin başarısında genel anlamda toplumun eğitimli nüfusunun önemli ve olumlu etkileri olduğu söylenebilir. PISA sonuçlarını değerlendiren ve öğrencilerin başarılarını etkileyen etkenleri belirlemeye yönelik araştırmalar az sayıdadır. Yapılan araştırmalar ise, öğrencilerin belli bir derse yönelik başarılarını etkileyen etkenlerle (Aşkar ve Olkun, 2005; Aydın, Erdağ ve Taş, 2011; Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012), yöntembilim odaklı (Acar, 2012; Anıl, 2009; Berberoğlu ve Kalender, 2005; Demir ve Kılıç, 2010) veya belli bir ülkenin başarısını analiz etmeye yönelik (Çobanoğlu ve Kasapoğlu, 2010) olarak yürütüldüğü görülmektedir. Ne var ki, PISA sonuçları açısından en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerin eğitimli olmayan nüfus yapısının istatistiki verilere dayalı olarak yapılmış karşılaştırma odaklı araştırmaların olmaması, bu çalışmanın yapılmasını önemli ve gerekli hale getirmektedir. Bu araştırmada, PISA sonuçları açısından en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlandığından, aşağıdaki dört alt probleme cevap aranmaktadır: 1) PISA sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerde ilköğretim kademesinde cinsiyete göre okul dışında kalan çocuk nüfus ne kadardır? 2) PISA sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerde ortaöğretim kademesinde cinsiyete göre okul dışında kalan çocuk nüfus ne kadardır?

6 916 İlknur MAYA 3) PISA sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerde okuryazar olmayan genç nüfus ne kadardır? 4) PISA sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerde okuryazar olmayan yetişkin nüfus ne kadardır? Yöntem Araştırma, PISA sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analizini yapmayı amaçladığından tarama modelindedir. Araştırmada kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan doküman analizidir. Doküman analizi, araştırma problemi hakkında yıl bazında yayınlanan resmi istatistikler ve ilgili raporlar yoluyla analiz yapmaya yardımcı olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Evren ve Örneklem Araştırma evrenini, PISA (2009) sınavına katılan 34 ü OECD üyesi olmak üzere 65 ülke oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, PISA (2009) sonuçlarında en yüksek (10) ve en düşük (10) başarı gösteren olan toplam 20 ülke alınmıştır. Araştırmada kullanılan örnekleme türü, ölçüt örneklemedir. in seçiminde ölçüt olarak PISA (2009) sonuçlarına göre en yüksek ve en düşük başarı göstermesi dikkate alınmıştır. Verilerin Toplanması Araştırmada en son istatistiksel verilere ulaşılmak istendiğinden, ilgili veriler OECD (2012), PISA (2009) ve UIS (2011) istatistiklerinden elde edilmiştir. Dokümanların elde edilmesinde, hangi dokümanların önemli olduğu ve veri kaynağı olarak kullanılabileceği araştırma problemine bağlıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu araştırmada araştırmanın amacı doğrultusunda kullanılan dokümanlar resmi istatistiklerden elde edilmiştir. Bu nedenle verilerin geçerliliğinin ve güvenirliliğinin yüksek olduğu söylenebilir. Verilerin Analizi ve Yorumlanması Bu çalışmada, ilgili dokümanlar aynı zamanda veri setidir. Bu nedenle veriler, örneklem seçme, kategorilerin geliştirilmesi, analiz biriminin saptanması ve sayısallaştırma aşamaları izlenerek çözümlenebilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışmada öncelikle veriler, alt problemlerin gruplandırılması doğrultusunda dört gruba ayrılmıştır. Gruplandırma yapılırken, alan yazından faydalanılmıştır. Doküman verileri, sayısal verilerden oluştuğu için tablo haline getirilmiş ve sunulmuştur. Verileri bulunmayan ülkeler ise, tablolarda çizgi (---) ile belirtilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde, PISA (2009) sonuçlarında en yüksek ve en düşük başarı gösteren 20 ülkenin ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde olup okul dışında kalan çocuk nüfusu ve okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfusu açısından eğitim göstergelerinin sayısal olarak değerlerine bakılmış, bu değerler açısından en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkeler karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Bulgular 1. PISA Sonuçları Açısından İlköğretim Kademesinde Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus Yapısının Analizi PISA sonuçlarına göre, en yüksek başarıyı gösteren ülkeler aynı zamanda her çocuğun temel eğitim hakkından yararlanması açısından daha başarılıdır. Tablo 1 de görüldüğü gibi, en yüksek başarı gösteren ülkelerin Kore ve Avustralya dışında- ilköğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfusu düşük başarı gösteren ülkelere göre daha küçüktür. En düşük başarı gösteren ülkelerden, okul dışında kalan çocuk nüfusu düşük olan tek ülke ise Uruguay dır. Bu

7 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 917 bağlamda okul dışında kalan çocuklar sorununu, başarısı düşük ülkelerin daha çok yaşadığı görülmektedir. Türkiye ise, Tayland, Endonezya ve Rusya dan sonra ilköğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfusu en çok olan ülkedir. Bu bağlamda dikkati çeken bir nokta, Türkiye nin okul dışında kalan çocuk nüfusu açısından kızların en dezavantajlı olduğu ülke konumunda olmasıdır. Son yıllarda kızların daha çok okullaşması adına Haydi Kızlar Okula!, Baba Beni Okula Gönder, Ana Kız Okuldayız, Kız Çocuklarının Okullaşması ve Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması gibi kampanyalar ile Şartlı Nakit Transferi ve Eğitime % 100 Destek programları, taşımalı eğitim ve yatılı bölge okulları uygulaması gibi gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu durum, söz konusu kampanyaların olumlu etkisine (Gümüş ve Gümüş, 2013) ve gelişmelere rağmen, Türk eğitim sisteminde ilköğretim kademesinde okullaşma oranları açısından görülen cinsiyet eşitsizliğinin (Maya, 2013) bir yansıması şeklinde yorumlanabilir. Tablo 1. PISA Sonuçlarında En Yüksek ve En Düşük Başarı Gösteren de İlköğretim Kademesinde Cinsiyete Göre Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus (2010) İlköğretim Kademesinde Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus (000) 2 Toplam Erkek Kız 1.Finlandiya Kore Kanada En 4.Yeni Zelanda Yüksek 5.Japonya Başarı Gösteren 6.Hollanda Hong Kong (Çin) Avustralya Makao (Çin) İzlanda Romanya Rusya Ürdün En 4.Türkiye Düşük 5.Uruguay Başarı Gösteren 6.Tayland Sırbistan Meksika Malezya Endonezya Kaynak: UNESCO Institute for Statistics database. (UIS, 2011), Tablo PISA Sonuçları Açısından Ortaöğretim Kademesinde Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus Yapısının Analizi Ortaöğretim kademesi, hem ilköğretim kademesinin evrenselleşmesi hem de yükseköğretim kademesi arasında bir köprü görevi görmektedir. Günümüzde başta AB ülkeleri

8 918 İlknur MAYA olmak üzere birçok gelişmiş ülke ilköğretim kademesinde okullaşma sorununu çözmüş ve ortaöğretim kademesinde okullaşma oranlarını yükseltmeye yoğunlaşmıştır (Öztürk, 2011). PISA sonuçlarına göre, en yüksek başarıyı gösteren ülkelerin ortaöğretim kademesine verdikleri önemin en düşük başarı gösteren ülkelere göre daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2. PISA Sonuçlarında En Yüksek ve En Düşük Başarı Gösteren de Ortaöğretim Kademesinde Cinsiyete Göre Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus (2010) Ortaöğretim Kademesinde Okul Dışında Kalan Çocuk Nüfus (000) 2 Toplam Erkek Kız En Yüksek Başarı Gösteren En Düşük Başarı Gösteren 1.Finlandiya Kore Kanada Yeni Zelanda Japonya Hollanda Hong Kong (Çin) Avustralya Makao (Çin) İzlanda Romanya Rusya Ürdün Türkiye Uruguay Tayland Sırbistan Meksika Malezya Endonezya Kaynak: UNESCO Institute for Statistics database. (UIS, 2011), Tablo8. Tablo 2 değerlendirilip, ortaöğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfus yapısı analiz edildiğinde Hollanda ve Avustralya hariç- okul dışında kalan çocuk nüfusu yüksek başarı gösteren ülkelerde daha düşük olduğu görülmektedir. Bu durumun başarısı yüksek ülkelerin ilköğretim kademesinde olduğu gibi ortaöğretim kademesinde okullaşma konusuna verdiği önemden kaynaklandığı belirtilebilir. Nitekim 2010 yılı verilerine göre (UIS, 2011), en yüksek başarı gösteren ülkelerin ortaöğretim kademesinde brüt okullaşma oranlarının % 99 ve üzerinde olduğu görülürken, başarısı düşük ülkelerin ise brüt okullaşma oranlarının genel olarak % 70 in altında olduğu anlaşılmaktadır. Başarısı düşük ülkeler içerisinde ise Türkiye, ilköğretim kademesine benzer şekilde Endonezya, Rusya, Tayland ve Meksika dan sonra ortaöğretim kademesinde okul dışında kalan

9 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 919 çocuk nüfusu en çok olan ülkedir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, ortaöğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfusu açısından kızların erkeklere oranının en düşük olduğu ve kızların en dezavantajlı olduğu ülke yine Türkiye dir. Türk eğitim sisteminde, ortaöğretim kademesinde kızların okullaşma oranlarının erkeklerden daha düşük olması (Maya, 2013) bu sonucun kaynağı olduğu söylenebilir. Ne var ki, ortaöğretim kademesinde kızların okullaşmasının erkeklerin okullaşmasından daha çok toplumsal getiri sağladığı bilinmektedir (Psacharopoulos ve Patrinos, 2002). Bu bağlamda, Türkiye de 2012/20 sayılı Genelge ile birlikte 8 yıllık kesintisiz zorunlu ilköğretimin 12 yıla çıkması (MEB, 2012) ve ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması, kızların okullaşması ve okul dışında kalmalarının önlenmesi adına olumlu bir gelişme olduğu belirtilebilir. 3. PISA Sonuçları Açısından Okuryazar Olmayan Genç Nüfus Yapısının Analizi Okuryazar olma, bireyin hayattaki başarısı (okul başarısı, mesleki başarı) için gerekli olduğu kadar, ülkelerin gelişmişlik düzeyini gösteren önemli ölçütlerden biridir (Aşıcı, 2009). Bu çerçevede okuryazarlık, birey için olduğu gibi ülkeler için de bir değerlendirme ölçütü olarak kullanılmaktadır. Tablo 3. PISA Sonuçlarında En Yüksek ve En Düşük Başarı Gösteren de Okuryazar Olmayan Genç Nüfus ( ) En Yüksek Başarı Gösteren En Düşük Başarı Gösteren Okuryazar Olmayan Genç Nüfus (15-24) Toplam (000) Kadın (%) 1.Finlandiya Kore Kanada Yeni Zelanda Japonya Hollanda Hong Kong (Çin) Avustralya Makao (Çin) İzlanda Romanya Rusya Ürdün Türkiye Uruguay Tayland Sırbistan Meksika Malezya Endonezya Kaynak: UNESCO Institute for Statistics database (UIS, 2011), Tablo 2.

10 920 İlknur MAYA Tablo 3 te görüldüğü gibi, okuryazar olmayangenç nüfusa (15-24 yaş) ait 2010 yılı verileri (UIS, 2011), genel olarak yüksek başarı gösteren ülkeler için yeterince bulunmamaktadır. Ancak aynı yaş grubu için 1999 yılına ait veriler değerlendirildiğinde, başarısı yüksek ülkelerin genel olarak okuryazar olmama sorunu bulunmadığı anlaşılmaktadır. Diğer taraftan başarısı düşük ülkelerin genç nüfus (15-24 yaş) açısından okuryazar olmama sorunu önemli düzeyde büyüktür. Türkiye ise, başarısı düşük ülkeler içerisinde Meksika dan sonra okuryazar olmayan en büyük genç nüfusa sahip ülkedir. Kaldı ki, Türkiye AB ülkeleri ile karşılaştırıldığında da eğitimli olmayan genç nüfusu açısından sorunu büyük bir ülkedir (Maya, 2006). Kadın genç nüfus açısından bakıldığında, Türkiye en dezavantajlı (%77) ülke konumundadır. Kaldı ki 2010 yılı verileri (UIS, 2011), Türkiye nin dünyada gelişmekte olan ülkelerin ortalama değerinden (%61) daha fazla okuryazar olmayan genç kadın nüfusa sahip olduğunu da göstermektedir. Bu durum, Türkiye de kız çocuklarının evrensel ilköğretim kademesinden bile yeterince yararlanamadığının bir ifadesidir (Duman, 2010; Maya, 2013). 4. PISA Sonuçları Açısından Okuryazar Olmayan Yetişkin Nüfus Yapısının Analizi Başarısı düşük ülkeler içerisinde Türkiye, Endonezya ve Meksika dan sonra okuryazar olmayan en büyük yetişkin nüfusa sahip ülkedir. Kadın yetişkin nüfus açısından değerlendirildiğinde, Türkiye nin ve Sırbistan ın benzer şekilde % 81 değerle en dezavantajlı iki ülke olduğu görülmektedir. Bu çerçevede 2010 yılı verilerine (UIS, 2011) bakıldığında, başarısı düşük ülkelerin hemen hemen tamamının dünyada gelişmekte olan ülkelerin ortalama değerinden (%64) daha fazla okuryazar olmayan kadın yetişkin nüfusa sahip olduğu da anlaşılmaktadır. Tablo 4. PISA Sonuçlarında En Yüksek ve En Düşük Başarı Gösteren de Okuryazar Olmayan Yetişkin Nüfus ( ) Okuryazar Olmayan Yetişkin Nüfus (15 ve daha fazla) Toplam (000) Kadın (%) En Yüksek Başarı Gösteren En Düşük Başarı Gösteren 1.Finlandiya Kore Kanada Yeni Zelanda Japonya Hollanda Hong Kong (Çin) Avustralya Makao (Çin) İzlanda Romanya Rusya Ürdün Türkiye Uruguay Tayland

11 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 921 Tartışma 7.Sırbistan Meksika Malezya Endonezya Kaynak: UNESCO Institute for Statistics database. (UIS, 2011), Tablo 2. Bu araştırmada, PISA sonuçları açısından en yüksek ve en düşük başarı gösteren ülkelerin eğitimli olmayan çocuk, genç ve yetişkin nüfus yapısının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak, PISA sonuçlarında en yüksek başarı gösteren ülkelerin ilköğretim ve ortaöğretim kademesinde okul dışında kalan çocuk nüfusu daha düşüktür. Diğer bir ifadeyle eğitimli olmayan nüfusun, başarısı düşük ülkelerde daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum, başarısı düşük ülkelerin aynı zamanda niteliği düşük eğitim vermesinden kaynaklanabilir (Campbell, 2003). Ek olarak, başarılı ülkelerde okuryazar olmayan genç ve yetişkin nüfus sayısı düşük ülkelere göre daha azdır. Bu durum, başarısı yüksek ülkelerin eğitsel fırsat ve olanakları her öğrenciye eşit şekilde sunabilme konusunda daha başarılı olduğunu açıklamaktadır. PISA sonuçlarına göre, başarısı yüksek ülkelerin eğitimde herkes için yüksek başarı sağlamayı ulusal politikalarının temel amaçlarından biri haline getirdikleri görülmektedir. Bu bağlamda, başarısı yüksek ülkelerin Hiç Bir Çocuk Geride Kalmasın (No Child Left Behind) (Simola, 2005) fikrinden yola çıkarak nüfusun tamamını eğitim sistemine katmayı hedefleyen kapsayıcı eğitim programını uyguladıkları görülmektedir. Kapsayıcı eğitim programı uygulamaları, özellikle okul dışında kalma ve başarısız olma riski altında olan göçmen ve özel eğitime muhtaç çocuklara odaklanmaktadır (Bishop ve diğerleri, 2012; Castles, 2004; Kivirauma ve Ruoho, 2007; OECD, 2011a,b; UNESCO, 2008). Kaldı ki, başarısı yüksek ülkelerde okullar arasında dezavantajlı durumun olmaması, diğer bir ifadeyle okulların benzer kalitede eğitim vermesi PISA sınavlarında okullar arasında başarı farkının da düşük olmasına hizmet etmektedir (OECD, 2012). Alan yazın incelendiğinde, ilgili araştırmalar (Anıl, 2009; Aydın, Sarıer ve Uysal, 2012; Demir ve Kılıç, 2010; Dünya Bankası, 2010; ERG, 2009; Niemi, 2009; OECD, 2012; Schleicher, 2005), öğrencilerin okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde okullaşma oranlarının, okul öncesi eğitim süresinin, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının, öğrenci başına düşen kamu eğitim harcamalarının, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının, öğretim saati süresinin, yükseköğretimde okullaşma oranlarının, yaşam boyu öğrenmeye katılım düzeyinin, okullar arasındaki standart başarının sürekliliğinin, öğretmen eğitiminin, okul özerkliğinin, anne ve baba eğitim düzeyinin ve öğrenme stratejilerinin PISA sonuçlarındaki öğrenci başarılarına önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Bu araştırma bu etkenlerin dışında, ülkenin eğitimli nüfusunun PISA sonuçları açısından öğrenci başarılarına olan olumlu etkisini göstermesi veya doğrulaması açısından önemlidir. Araştırmanın birinci ve ikinci bulgusu birlikte analiz edildiğinde, PISA sonuçları açısından başarısı düşük olan ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde okul dışında kalan çocuklar sorununu en çok yaşayan ülkelerin Tayland, Endonezya, Rusya, Meksika, Malezya, Ürdün ve Türkiye olduğu görülmektedir. Bu çerçevede, Türkiye nin eğitimli olmayan çocuk nüfusu açısından sözü edilen ülkelere benzediği söylenebilir. İlgili başka araştırmalarda (Acar, 2012; Tatlıdil ve Cinel, 1997; Turanlı ve Deniz, 2008; Yılmaz ve Kaya, 2005) eğitimde başarıyı etkileyebilecek farklı değişkenler ve kalkınma açısından ülkeler gruplandırıldığında, Türkiye nin, Tayland, Endonezya, Rusya, Meksika, Malezya, Ürdün, Tunus, Sırbistan ve Romanya ile aynı grupta yeraldığı görülmektedir. Bu nedenle, elde edilen bulguların alan yazın ile benzerlik gösterdiği söylenebilir.

12 922 İlknur MAYA Araştırmanın birinci ve ikinci bulgusunda dikkati çeken önemli bir nokta, Türkiye nin okul dışında kalan çocuk nüfusu açısından kızların en dezavantajlı olduğu ülke konumunda olmasıdır. Bu durum, Türk eğitim sisteminde ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görülen cinsiyet eşitsizliğinin (Maya, 2013) bir ifadesidir. Bu nedenle Türkiye nin 2005 yılına kadar eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik herkes için eşitliğin sağlanması EFA (Education For All) (Amaç 5) ve Milenyum Gelişme Hedefleri ne ilişkin MDG(Millenium Development Goals) (Amaç 3) hedeflerden (UN, 2012; UNESCO, 2009) uzak kaldığı söylenebilir. Araştırmanın üçüncü ve dördüncü bulgusu birlikte değerlendirildiğinde, PISA sonuçları açısından başarısı düşük ülkelerden Türkiye, Endonezya, Tayland ve Meksika ile birlikte okuryazar olmayan en büyük genç ve yetişkin nüfusa sahip ülke konumundadır. Okuryazar olmayan hem genç nüfus hem de yetişkin nüfus açısından kadınların dezavantajlı olduğu ülke sadece Türkiye dir. Kadın eğitiminin, ekonomiye katkıları olduğu kadar ailesinin sağlığını korumaya olan katkısının büyük olması nedeniyle (Cohen, 2008; McMahon, 2006), Türkiye de kız çocuklarının ve kadınların eğitimine daha büyük önem verilmeli ve politikalarla desteklenmelidir. Türkiye nin nüfus yapısı analiz edildiğinde, çocuk ve genç nüfusun batıdaki ülkelerden daha büyük olduğu görülmektedir. Kaldı ki, bu durumun bir on yıl daha sürmesi beklenmektedir. Bu çerçevede, 2011 yılı verilerine göre Türkiye de 22.7 milyon çocuk bulunmaktadır ve bu sayı nüfusun %30.3 ünü oluşturmaktadır. Doğurganlıktaki azalma ve yetişkin nüfus oranının artması sonucunda, bu oranın yavaş da olsa azalması beklenmektedir. Diğer taraftan 2011 yılı itibariyle Türkiye de yaş nüfus 12.5 milyondur ve genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı %16.8 dir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, kadın ve erkek nüfusun hemen hemen eşit düzeyde seyretmesi beklenmektedir (UNİCEF, 2012b). Bu bağlamda, Türkiye nin nüfusunun yaklaşık yarısının çocuklardan ve gençlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonucunda, Türkiye nin eğitimli olmayan nüfus açısından sorunlarının önemli düzeyde olduğu görülmektedir. Bu nedenle, PISA sınavlarında daha iyi başarı için ve en önemlisi kalkınmada daha yüksek atılımlar yapılabilmesi için Türkiye de, PISA sonuçlarının dikkate alınarak eğitim alanında bazı reformların yapılması gerektiği belirtilebilir. Her ne kadar Türkiye, İnsani Gelişim İndeksi değerleri yönünden yüksek değerde (Nartgün, Kösterelioğlu ve Sipahioğlu, 2013) olsa da eğitimli olmayan nüfus konusunda sorunlar yaşadığı açıktır. Okul terki açısından bakıldığında ise, ilgili verilerde yer alan %2.7 okul terki oranıyla Türkiye başarısız ülkelerdeki oranlarla benzer bir nitelik taşımaktadır (UIS, 2011). Kaldı ki, Türkiye de okula kayıtlı öğrencilerin varlığı okul terkinin olduğundan düşük görülmesine neden olmuş olabilir (Kavak, 1997). Eğitimli nüfus yapısının ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığı bilinmektedir (McMahon, 2006). Günümüzde ise, PISA sonuçlarının ülkelerin kalkınmasının başlangıcı olarak önem arz ettiği anlaşılmaktadır (UNESCO, 2013). Bu nedenle, başarısı düşük olan ülkelerin eğitimli olan nüfusunu daha da yükseltebilmeleri ve eğitim politikalarının düzenlenmesinde rol oynayan ve önemi giderek artan uluslararası PISA sınavında daha başarılı olabilmeleri için şu öneriler getirilebilir: a) Başarısı düşük ülkelerde, eğitim sisteminin düşük başarı göstermesinin altında yatan nedenler çok yönlü olarak araştırılmalıdır. b) Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde okullaşma oranlarının yükseltilmesi için önlemler alınmalı ve yaşam boyu öğrenme etkinliklerine yetişkinlerin katılımı için teşvikler sunulmalıdır. c) Başarısı düşük ülkelerde özellikle Türkiye de eğitimin tüm kademelerinde görülen cinsiyet eşitsizliklerinin (Maya, 2013) ortadan kaldırılması için önlemler alınmalıdır.

13 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 923 d) Okul dışında kalan çocukların bu sorunu yaşamalarının bir nedeni okul terki olabileceği düşünüldüğünde, okul terkini önlemek için okullarda öğrenciler düzenli olarak izlenmeli, okulu öğrenciler için çekici hale getirecek etkinlikler düzenlenmeli ve öğrencilere rehberlik hizmetleri yoluyla destek sunulmalıdır (Taylı, 2008). e) Çocukların okul dışında kalmalarının nedeni, kişisel, ailevi ve sosyokültürel etkenlerden kaynaklanabileceği dikkate alınmalıdır (Muskens, 2009; Uysal ve Şahin, 2007). Bu nedenle başarısı düşük ülkelerde, yüksek düzeyde başarılı ülkelerde uygulanan kapsayıcı eğitim programı kullanılarak herkesin eğitime eşit olarak erişimi ve nitelikli eğitim alması sağlanmalıdır. f) Başarısı düşük ülkelerde, her öğrencinin eğitime erişimi yanında nitelikli eğitim alabilmesi için öğrenci başına düşen kamu eğitim harcamaları yükseltilmelidir. Çünkü yüksek başarı gösteren ülkelerde uzak doğu ülkeleri (Japonya, Hong Kong (Çin), Makao (Çin), Singapur) hariç GSYİH nin % si olarak kamu eğitim harcamalarının % 5 ve üstü olduğu görülmektedir. Oysa ki, düşük başarı gösteren ülkelerden Endonezya, Rusya, Türkiye, Uruguay, Meksika, Ürdün ve Romanya da GSYİH nin % si olarak kamu eğitim harcamalarının % 5 in altında olduğu anlaşılmaktadır (UIS, 2011). g) Başarısı düşük ülkelerin öğrencilerine daha nitelikli eğitim hizmeti sunması ve daha yüksek başarıyı yakalayabilmeleri için eğitim planları ve yatırımları nüfus yapısı ve projeksiyonları dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu çerçevede, istatistiki bilgilerin tutulması ve verilere dayalı yönetim kararlarının alınması (Balcı, 2011) sağlanmalıdır. Bilindiği üzere Endonezya nın, Rusya nın ve Meksika nın nüfusunun büyük olması, eğitim yatırımlarının yönetiminin daha önemli hale gelmesine neden olmaktadır. KAYNAKÇA ACAR, T. (2012). Türkiye nin PISA 2009 Sonuçlarına Göre OECD ye Üye ve Aday Arasındaki Yeri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), ALTUN, A. (2005). Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayınları. ANIL, D. (2009). Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programı (PISA) nda Türkiye deki Öğrencilerin Fen Bilimleri Başarılarını Etkileyen Faktörler. Eğitim ve Bilim, 34(152), AŞICI, M. (2009). Kişisel ve Sosyal Bir Değer Olarak Okuryazarlık. Değerler Eğitimi Dergisi, 7(17), AŞKAR, P. ve Olkun, S. (2005). PISA 2003 Sonuçları Açısından Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı. Eğitim Araştırmaları, 19, AYDIN, A., ERDAĞ, Ç. ve TAŞ, N. (2011) PISA Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, AYDIN, A.,SARIER, Y. ve UYSAL, Ş. (2012). Sosyoekonomik ve Sosyokültürel Değişkenler Açısından PISA Sonuçlarının Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 37(164), BALCI, A. (2011). Eğitim Yönetiminin Değişen Bağlamı ve Eğitim Yönetimi Programlarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 36(162), BERBEROĞLU, G. ve KALENDER, İ. (2005). Öğrenci Başarısının Yıllara, Okul Türlerine, Bölgelere Göre İncelenmesi: ÖSS ve PISA Analizi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 4(7),

14 924 İlknur MAYA BİSHOP, R., BERRYMAN, M., WEARMOUTH, J., PETER, M. ve CLAPHAM, S. (2012). Professional Development, Changes in Teacher Pratice and Improvements in Indigenous Students Educational Performance: A Case Study from New Zealand. Teaching and Teacher Education, 28, CAMPBELL, L. A. (2003). As Strong As The Weakest Link: Urban High School Dropout. The High School Journal, 82(2), CASTLES, S. (2004). Migration, Citizenship, and Education. Diversity and Citizenship Education.,(Edt: J. A. BANKS), (s.17-48), San Francisco: Jossey-Bass. CHRİSTENSON, S. L.ve THURLOW, M. L.(2004).School Dropouts: Prevention Considerations, Interventions and Challenges. Current Directions in Psychological Science, 13, COHEN, J. E. (2008). Make Secondary Education Universal. Nature, 456, ÇAPAR, B. ve GÜRDAL, O. (2001). Kütüphanecilik Bölümü Öğrencilerinin Okuryazarlık Durumu Üzerine Bir Araştırma. Türk Kütüphaneciliği, 15(4), ÇOBANOĞLU, R. ve KASAPOĞLU, K. (2010). PISA da Fin Başarısının Nedenleri ve Nasılları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39, DEKKERS, H. ve CLAASSEN, A. (2001). Dropouts-Disadvantaged By Definition? A Study of The Perspective of Early School Leaver. Studies in Educational Evaluation, 27, DEMİR, İ. ve KILIÇ, S. (2010). Using PISA 2003, Examining The Factors Affecting Students Mathematics Achievement. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, DUMAN, A. (2010). Female Education Inequality in Turkey: Factors Affecting Girls Schooling Decisions. International Journal of Education Economics and Development, 1(3), DÜNYA BANKASI. (2010). Türkiye: Gelecek Nesillerİçin Fırsatların Çoğaltılması. Yaşam Fırsatları (Rapor No: TR). Erişim Tarihi: ERG (EĞİTİM REFORMU GİRİŞİMİ) (2011). PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme. İstanbul. Erişim Tarihi: GRAEFF-MARTİNS, A. S., OSWALD, S., COMASSETTO, J. O., KİELİNG, C.,GONCALVES, R. R. ve ROHDE, L. A. (2006). A Package of Intervention to Reduce School Dropout in Public Schools in A Developing Country. European Child and Adolescent Psychiatry, 15(8), GREK, S. (2009). Governing By Numbers: The Pisa Effect in Europe. Journal of Education Policy, 24(1), GÜMÜŞ, S. ve GÜMÜŞ, E. (2013). Türkiye de Haydi Kızlar Okula Kampanyası Yardımı ile İlköğretimde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması. Eğitim ve Bilim, 38(167), GÜNEŞ, F. (1997). Okuma Yazma Öğretimi ve Beyin Teknolojisi. Ankara: Ocak Yayınları. HİCKS, N. L. (1994). Eğitim ve Ekonomik Büyüme. Eğitim Ekonomisi Seçilmiş Yazılar, (Çev: KAVAK, Y. ve BURGAZ, B.). Ankara: Pegem Yayıncılık. HOŞGÖRÜR, V. ve GEZGİN, G. (2005). Ekonomik ve Sosyal Kalkınmada Eğitim. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, II(II). Erişim Tarihi:

15 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 925 HUMAN DEVELOPMENT REPORT. (2011). Sustainability and Equity: A Better Future for All. Erişim Tarihi: KAVAK, Y. (1997). İlköğretimde Okullaşma Oranları ve Okul Dışında Kalan Çocuklar. Eğitim Yönetimi, 3(2), KAVAK, Y. (2010) ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış. İstanbul: TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. KİVİRAUMA, J. ve RUOHO, K. (2007). Excellence Through Special Education? Lessons From The Finnish School Reform. International Review of Education, 53, MAYA, İ. Ç. (2006). AB Sürecinde Türkiye ile AB i Eğitim İstatistiklerinin Karşılaştırılması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(4), MAYA, İ. (2013). Türk Eğitim Sistemindeki Cinsiyet Eşitsizliklerinin AB i ile Karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 38(168), MC MAHON, W. W. (2006). Education Finance Policy: Financing The Non-Market and Social Benefits. Journal of Education Finance, 32(2), Erişim Tarihi: MEB. (2012). 2012/20 Sayılı Genelge Açıklaması. Erişim Tarihi: MUSKENS, G. (2009). Inclusion and Education in European Countries. INTMEAS Report for Contract /001 TRA-TRSPO Final Report: 2. Comparative Conclusions, DOCA Bureaus, August 2009, Lepelstraat, Netherland. NARTGÜN, Ş. S., KÖSTERELİOĞLU, M. A. ve SİPAHİOĞLU, M. (2013). İnsani Gelişim İndeksi Göstergeleri Açısından AB Üyesi ve AB Üyeliğine Aday in Karşılaştırılması. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), NİEMİ, H. (2009). Why Finland on The Top? Reflections on The Reasons for The PISA Success. Paper Presented at the 3 rd Redesigning Pedagogy International Conference, June 2009, Singapore. OECD. (2009). What PISA is?. Erişim Tarihi: OECD. (2011a). Ontario, Canada: Reform to Support High Achievement in A Diverse Context. Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons From PISA for The United States Erişim Tarihi: OECD. (2011b). Singapore: Rapid Improvement Followed By Strong Performance. Strong Performers and Successful Reformers in Education: Lessons from PISA for The United States Erişim Tarihi: OECD. (2012). Education At A Glance OECD Indicators. Erişim Tarihi: ÖZTÜRK, H. (2011). Türkiye de Ortaöğretim Kademesi İle İlgili Son On Yıldaki Sayısal Değişmeler ( ),(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara. PISA. (2009). PISA Country Profiles. Erişim Tarihi: PSACHAROPOULOS, G. ve PATRİNOS, H. A. (2002). Returns to Investment in Education: A Further Update. World Bank Policy Research Working Paper No Erişim Tarihi:

16 926 İlknur MAYA SCHLEİCHER, A. (2005). Analysis of The PISA Process and Its Results. Finland in PISA Studies Reasons Behind The Results. Confence Helsinki, 14 March Palmenia Centre for Continuing Education, University of Helsinki. Erişim Tarihi: SCHLEİCHER, A. (2010). PISA 2009 Evaluating Systems to Improve Education. Erişim Tarihi: SİMOLA, H. (2005). The Finnish Miracle of PISA: Historical and Sociological Remarks on Teaching and Teacher Education. Comparative Education, 41(4), TATLIDİL, H. ve CİNEL, O. (1997). Türkiye nin AT Üyeliği ve Beşeri Kalkınma Durumu. Hazine Dergisi, 6, Erişim Tarihi: TAYLI, A. (2008). Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), THE OXFORD TURKİSH DICTIONARY. (2001). İstanbul: İnkılap Kitabevi. TOMUL, E. (2008). Türkiye de Ailenin Sosyoekonomik Özelliklerinin Eğitime Katılım Üzerinde Göreli Etkisi. Eurasian Journal of Educational Research, 30, TURANLI, M. ve DENİZ, Ö. (2008). in Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi İle Karşılaştırılması. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, 29, UN. (2012). The Millenium Development Goals Report. Erişim Tarihi: UN. (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision.Department of Economic and Social Affairs, Population Division, Population Estimates and Projections Section. Erişim Tarihi: UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action. Education for All. Meeting Our Collective Commitments. World Education Forum, April 2000, Dakar, Senegal. UNESCO.(2008). Iceland. Preparatory Workshop on Inclusive Education Nordic Countries. Presentation to Community of Practice Seminar. 6-7 March, Helsinki, Finland. UNESCO.(2009). EFA (Education For All) Global Monitoring Report Oxford UniversityPress. UNESCO. (2013). PISA for Development: Expanding PISA to the Developing World. htpp://www.unicef.org.tr. Erişim Tarihi: UNESCO UIS. (UNESCO INSTİTUTE FOR STATİSTİCS). (2011). Global Education Digest Comparing Education Statistics Across The World. Erişim Tarihi: , UNİCEF. (2012a). All Children in School By Global Initiative on Out-of-School Children. United Nations Childrens Fund. Regional Office for Latin America and Caribbean. ISSBN , Panama. UNİCEF. (2012b). Türkiye de Çocuk ve Genç Nüfusun Durumunun Analizi htpp://www.unicef.org.tr Erişim Tarihi:

17 Pısa Sonuçları Açısından in Eğitimli Olmayan Nüfus Yapısının Analizi: 927 UYSAL, A. ve ŞAHİN, Y. (2007). Okulu Bırakma Olgusunun Sosyolojik Analizi: Kişisel ve Ailevi Faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulan Bildiri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat. VÄLİJÄRVİ, J., KUPARİ, P., LİNNAKYLÄ, P., REİNİKAİNEN, P., SULKUNEN, S., TÖRNROOS, J. ve ARRFMAN, I. (2007). The Finnish Success in Pisa and Some Reasons Behind it: PISA Erişim Tarihi: YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2006). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. YILMAZ, Ö. ve KAYA, V. (2005). Genişleme Sürecindeki Avrupa Birliği: Ekonomik Performansa Dayalı Kümeleme Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1),

Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: Accepted/Kabul: Referees/Hakemler: Prof. Dr. Halil IŞIK Doç. Dr.

Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: Accepted/Kabul: Referees/Hakemler: Prof. Dr. Halil IŞIK Doç. Dr. , p. 1665-1684 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.9430 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY Article Info/Makale Bilgisi Received/Geliş: 08.03.2016 Accepted/Kabul: 09.04.2016 Referees/Hakemler:

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim Sistemine Bakış Prof. Dr. Yüksel KAVAK Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi TÜSİAD / UNFPA İstanbul, 5 Kasım 2010 1 Ana tema: Nüfusbilim ve Yönetim Çalışmanın

Detaylı

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/

EGITIM GÖSTERGELERI EBB635/KAVAK/GÖSTERGE1/ 1 EGITIM GÖSTERGELERI Bir toplumun egitim durumunun belli bir andaki durumu ve egilimlerini anlayabilmek için, çesitli sosyal ve ekonomik sektörlerde oldugu gibi egitim alaninda da çesitli göstergeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA

ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA ÖĞRENCİLERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİ ULUSLARARASI DÜZEYDE DEĞERLENDİREN PROGRAM: PISA Bilginin hızla değiştiği günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, her

Detaylı

2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ*

2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* 2009 PISA SINAVININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ* Murat Yalçın, Sevda Aslan, Ertuğrul Usta *Mevlana Üniversitesi nin Mevlana International Journal of Education (MIJE) de yayımlanan makalenin özetidir.

Detaylı

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları

Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları Ulusal Eğitim Derneği Cumartesi Konferansları PISA ARAŞTIRMALARI ve TÜRKİYE Yrd. Doç. Dr. Ergül Demir Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Ankara, 21 Kasım 2015 1 PISA Nedir? Uluslararası eğitim

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında

TÜRKİYE VE PİSA Puanlarının Daha Altında TÜRKİYE VE PİSA Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan biri PISA 2015 sonuçları açıklandı. Türkiye'nin fen, matematik ve okumada 2003'ten beri

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

Ö RENME GERÇEKLEŞMİYOR!

Ö RENME GERÇEKLEŞMİYOR! E T M SİSTEMİNDE Türkiye eğitim sistemi, sistemdeki değişiklik ve iyileştirmelere rağmen, öğrencilere şam becerileri kazandırmada yetersiz kalıyor. Uluslararası testlere göre, 15 şındakilerin önemli bir

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4.

1. SOSYAL SERMAYE 1. (1) (2) 2. (3). (4) 3. (5) (6) 4. 1. SOSYAL SERMAYE 1. Sosyal sermaye OECD tarafından grup içerisinde ya da gruplar arasında işbirliğini kolaylaştıran anlayışlar, paylaşılan değerler, normlarla birlikte ağlar olarak tanımlanmaktadır (1).

Detaylı

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar

EFA 2009 Küresel İzleme Raporu. Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim. EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Küresel İzleme Raporu Eşitsizliklerin Üstesinden Gelmek: Yönetişim EFA Hedeflerindeki İlerleme ve Önemli Noktalar EFA 2009 Raporu na göre; iyi bir yönetişim ile okula kayıt oranları artabilir,

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar

EFA 2008 Küresel İzleme Raporu. 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Küresel İzleme Raporu 2015 e Kadar Başarabilecek miyiz? Önemli Noktalar EFA 2008 Raporu bir orta dönem değerlendirmesidir. 2000 yılından bu yana gerçekleşen önemli gelişmeler 1999-2005 yılları

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International

Detaylı

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Eğitim İhtisas Komitesi. Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Eğitim İhtisas Komitesi Prof. Dr. Mustafa Safran Komite Başkanı Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Bu sunuda 1 Ekibimiz 2 UNESCO Eğitim Sektörü 3 Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporları (Hedefler,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRETMENLERİNİN YAZILI SINAVLARINDA NOKTALAMA KURALLARINA UYMA DÜZEYLERİ: ERDEMLİ İLÇESİ ÖRNEKLEMİ Özet İsmail Yavuz ÖZTÜRK* Yazıda anlatıma açıklık getirmek, cümlelerin yapısını

Detaylı

UNESCO Eğitim Sektörü

UNESCO Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü Esra HATİPOĞLU Eğitim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Eğitim Sektörü Nitelikli eğitimi kalkınmanın kalbine yerleştirmek Eğitim Sektörü UNESCO Eğitim Sektörü, Paris Genel

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı

tepav Yeni Milli Eğitim Kanun Tasarısı Bütçesi: Nicelik mi, Nitelik mi? Mart2012 N201217 POLİTİKA NOTU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı POLİTİKA NOTU Mart2012 N201217 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bengisu ÖZENÇ 1 Analist, Ekonomi Etütleri Selin ARSLANHAN MEMİŞ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Yeni Milli Eğitim Kanun

Detaylı

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM

TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM TÜRKİYE DE SOSYAL PLANLAMA; SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: GİRİŞ VE EĞİTİM Prof.Dr. Esin Ergin 21. Yüzyıl için Planlama Kurultayı Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 5.Aralık.2012 İÇERİK PLANLAMA

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi 2005-2008 Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerimiz var... Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri: Tüm kız ve erkek çocuklarının ücretsiz,

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu?

Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Avrupa Birliği Lizbon Hedefleri ne UlaĢabiliyor mu? Yrd. Doç. Dr. Elif UÇKAN DAĞDEMĠR Anadolu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 1. GĠRĠġ Avrupa Birliği (AB)

Detaylı

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu. Yıl. Derece Alan Üniversite ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yalçın BAY 2. Doğum Tarihi: 05.01.1973 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Post Doktora Doktora Yüksek Lisans Lisans Departman of Teacher

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1

Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Mart 2017 Cilt:25 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi xii-xxi Geçmişten Günümüze Kastamonu Üniversitesi Dergisi: Yayımlanan Çalışmalar Üzerine Bir Araştırma 1 Lütfi İNCİKABI, Samet KORKMAZ, Perihan AYANOĞLU,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 AYHAN KARAMAN ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 17.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 57000 SİNOP Telefon : 3682715526-2079 E-posta : akaraman@sinop.edu.tr

Detaylı

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!

İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ! İNSANİ GELİŞMEYİ SÜRDÜRMEK:! EĞİTİM VE İŞGÜCÜ PİYASASI GÖSTERGELERİ İTİBARİYLE TÜRKİYE NİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ!! IŞIL KURNAZ" GAZİ ÜNİVERSİTESİ UNDP 2014 İNSANİ GELİŞME RAPORU# TÜRKİYE TANITIM

Detaylı

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları

Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Aralık 2007 Türkiye de ve Çeşitli Ülkelerde Öğretmen Maaşları Bu çalışmada Türkiye de ve bazı OECD ülkelerinde çalışan öğretmenlerin maaşları ve çalışma süreleri tablolar halinde karşılaştırılmıştır. Halit

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi

Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Akademik Bilişim 11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 2-4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya Üniversitelerde Temel Bilişim Eğitimi Nereye Gidiyor? : 2005-2011 Analizi Karadeniz Teknik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN

ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ahmet Kibar ÇETİN Doğum Yeri ve Tarihi : Arhavi/Artvin & 1971 Uyruğu Medeni Hali Adres E-mail EĞİTİM DURUMU : TC : Evli, 1 çocuk : Çankırı Karatekin Üniversitesi, İİBF İktisat

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Değerlendirme Notu Aralık 2010 PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Bir Değerlendirme Türkiye puanını

Detaylı

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu

Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları. Prof. Dr. Giray Berberoğlu Türk Bakış Açısından Pisa Araştırma Sonuçları Prof. Dr. Giray Berberoğlu Bilindiği gibi PISA 2003 şu üç soruya cevap aramaktadır. 1. Onbeş yaş öğrencileri bilgi toplumunda karşılaşacakları sorunlarla ne

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ

Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Yrd.Doç.Dr. AYŞE ELİTOK KESİCİ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1996 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Eğitim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

FİNANSMAN SORUNLARINA GÖRE KREDİ KULLANIM ORANLARI VE YATIRIMLARDA KREDİLERİN ETKİSİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 445-449 FİNANSMAN SORUNLARINA

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Meral MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22.05. 1979 3. Unvanı: Öğr. Gör. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi Konya Selçuk Üniversitesi 1997-

Detaylı

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul

28.02.2011 1. Çocuk Hakları Kongresi, 25-27 Şubat 2011, Istanbul Okulöncesi Eğitimde Fırsat Eşitliği Uzm. Dilek EROL SAHĐLLĐOĞLU MEB Öğretmenim Anaokulu Müdür Yardımcısı 1 Sunu Planı Okulöncesi Eğitimin Tanımı Okulöncesi Eğitimin Önemi Eğitim Hakkı Sayılarla Okulöncesi

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ

Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ Yıl Yrd. Doç.Dr. Menekşe BOZ mbozster@gmail.com mboz@hacettepe.edu.tr Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı AKADEMİK VE MESLEKİ ÖZGEÇMİŞ Akademik ler

Detaylı

PISA 2012 Değerlendirmesi: Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri

PISA 2012 Değerlendirmesi: Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri PISA 2012 Değerlendirmesi: Türkiye için Veriye Dayalı Eğitim Reformu Önerileri Doç. Dr. Selçuk R. Şirin New York University @selcukrsirin Yrd. Doç. Dr. Sinem Vatanartıran Bahçeşehir Üniversitesi RAPOR

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey

tepav Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 economic policy research foundation of turkey tepav economic policy research foundation of turkey Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Ozan Acar Ankara, 12 Mart 2007 Eğitim ve beceriler üzerine bazı tespitler Slide 2 Çerçeve Lizbon stratejisi

Detaylı

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi

Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi Basın Bülteni 26 Haziran 2013 YASED, UNCTAD 2013 Dünya Yatırım Raporu nu açıkladı Türkiye, 2012 yılında dünyada uluslararası doğrudan yatırım liginde iki basamak yükseldi 2012 yılında dünyada yüzde 18

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu.

Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Doktor. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilgiler Eğitimi. esenyasemin@hotmail.com. yesen@ankara.edu. Dr. Yasemin ESEN ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ünvanı: Kurumu: Fakültesi: Bölümü: Anabilim Dalı: Yasemin Esen Yardımcı Doçent Doktor Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Tel (İş):

Detaylı

PISA EARGED PISA BÜLTENÝ 2 OECD MEB Eðitimi Araþtýrma ve Geliþtirme Dairesi Baþkanlýðý nýn Uluslararasý Öðrenci Deðerlendirme Programý (PISA-Programme for International Student Assessment) ile ilgili hazýrladýðý

Detaylı

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu KALİTE ZORUNLULUĞU

Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu KALİTE ZORUNLULUĞU Herkes İçin Eğitim (EFA) Küresel İzleme Raporu 2005 KALİTE ZORUNLULUĞU Başlık Mesajları (s.16) Altı Hedef: Dünya nerede duruyor? 1. Hedef: Erken çocukluk dönemi bakımı ve eğitimi. Dezavantajlı bir geçmişe

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi

Büyüme Rakamları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme. Tablo 1. En hızlı daralan ve büyüyen ekonomiler 3. 2009'da En Hızlı Daralan İlk 10 Ekonomi POLİTİKANOTU Mart2011 N201126 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Sarp Kalkan 1 Politika Analisti, Ekonomi Etütleri Ayşegül Dinççağ 2 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri Büyüme Rakamları Üzerine

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR ADI NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sisteminin

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2008 24 Eylül 2008 İstanbul 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü UNCTAD ın uluslararası yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2012 5 Temmuz 2012 İstanbul www.yased.org.tr 1 DÜNYA YATIRIM RAPORU Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü - UNCTAD ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ

ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİLER ÇİN (ŞANGHAY) EĞİTİM SİSTEMİ Ayşen Bakioğlu & Mehmet Özcan...1 Genel Durum...1 Çin Eğitim Sistemine Giriş...4 Eğitim Yönetimi...5 Eğitim Sistemine Yön Veren Temel İlkeler...6 Öğretim Programı...9

Detaylı

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır

Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Türkiye nin esas gündemi orta gelir tuzağından çıkmak olmalıdır Ankara 26 Haziran 212 28, kişi başı gelirin ABD ye oranı (doğal log) Türkiye nin esas

Detaylı

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

İÇİNDEKİLER / CONTENTS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Arş. Gör. Birol Bulut Arş. Gör. Cengiz Taşkıran ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN ZİHİNSEL BECERİLER AÇISINDAN İNCELENMESİ To Investigate In Terms Of The Mental

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler 1

2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler 1 309 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Kış 2012, 3(2), 309-314 2009 Yılı Uluslararası Öğrenci Başarılarını Değerlendirme Programında Türk Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ ÖZET BULGULAR

2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ ÖZET BULGULAR 2050 YE DOĞRU NÜFUSBİLİM VE YÖNETİM: EĞİTİM SİSTEMİNE BAKIŞ ÖZET BULGULAR TÜSİAD ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA tarafından ortaklaşa başlatılan proje kapsamında, 2050 yılına doğru nüfusla ilgili

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve 2030 Sonrası Kalkınma Gündemi Musa Rahmanlar Ankara/2016 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi/Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü İçerik 1. Sürdürülebilir

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı