DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh Mayıs 2003

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 61-71 Mayıs 2003"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cit: 5 Sayı: 2 sh Mayıs 23 RADYAL KANATLI BORU ÇEVRESİNDE FAZ DEĞİŞİMİ İLE ENERJİ DEPOLANMASI (ENERGY STORAGE BY PHASE CHANGE AROUND RADIALLY FINNED TUBES Aytunç EREK *, Mehet Ai ACAR * ÖZET / ABSTRACT Bu çaışada, iç yüzeyi sabit sıcakıkta oan radya kanatı bir boru çevresinde faz değişii ie enerji depoanası sayısa oarak inceeniştir. Sistein çözüü, ısı transfer akışkanı (ITA, boru duvarı & kanat, ve faz değişi azeesi (FDM için ede edien eşitikerin bir bütün oarak çözüesini içerir. Bu eşitikerin çözüesinde kontro haci sonu farkar yakaşıı ve yarı kapaı çözücü (SIS agaritası kuanııştır. Farkı kanat paraetreeri ( kanat araığı, kanat kaınığı, kanat çapı ve farkı yüzey sıcakığı için sayısa çözüeeer ede ediiştir. Her bir değişkenin depoanan enerjiye, katıaşa iktarına oan etkieri grafik oarak gösteriiş ve bunara igii bağıntıar ede ediiştir. Ede edien sonuçarın kuanıı ie, enerji depoaa açısından en uygun siste tasarıı yapıabiektedir. In this study, energy storage by phase change around a radiay finned tube ith a constant a teperature is investigated nuericay. The soution of the syste incudes the soution of the governing equations for the heat transfer fuid (HTF, pipe a & fins and the phase change ateria (PCM. Contro voue finite difference approach and sei ipicit schee are used to discretize the syste of equations. Nuerica siuations are perfored to investigate the effect of severa fin paraeters (fin spacing, fin thickness, fin diaeter and tube a teperature. The effect of each variabe to energy storage and aount of soidification are presented graphicay and reated equations are given. Optiu syste design for the ost effective energy storage ay be obtained ith the use of given resuts. ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS Isı enerji depoaa, Kanatı boru, Faz değişii Thera energy storage, Finned tube, Phase change *Dokuz Eyü Üniversitesi, Makina Müh. Bö.,. 351 Bornova, İZMİR.

2 Sayfa No: 62 A. EREK, M.A. ACAR 1. GİRİŞ Dünyadaki fosi yakıt kaynakarının geecek kırk ei yı içinde tükeneceği tahin ediektedir. Bu sebepe, konuya igii ühendiser ve araştıracıar yeni ve yenienebiir enerji kaynakarını buaya ve ekonoik oarak kuanaya yöneişerdir. Bunun yanında, varoan enerjinin ucuz ve verii bir şekide depoanası da araştıraarın önei bir kısını ouşturaktadır. Enerji depoaa sisteerinde en yaygın oarak kuanıan yönte enerjinin gizi oarak depoandığı sisteerdir. Bu sisteerin duyuur ısı depoaa sisteerine göre en büyük avantajarı enerji depoaanın dar bir sıcakık bandında gerçekeşesi ve depoanacak biri enerji başına gereki hacin küçük oasıdır. Bir gizi ısı depoaa sistei tasarıında, bei bir faz değişi azeesinin erie ve katıaşa periyotarı biineidir. İave oarak, faz değişii esnasında ısı transfer katsayıarının tahini için, çaışa koşuarı ve depoaa biçii biineidir. Literatürde iki ayrı ode üzerinde çaışııştır. Bunardan biri faz değişi azeesinin kovanın içine yereştiridiği ve ısı transfer akışkanının boruarın içinden geçtiği boru-kovan tipi ısı değiştirgecidir. Bu düzenek ie igii çaışaar değişik araştıracıar tarafından gerçekeştiriiştir. (İsai ve Aves, 1986; Cao ve Faghri, 1991; Zhang ve Faghri, 1996a; Beecci ve Conti., 1993; Lacroix, İkinci ode ise, içine faz değişi azeesinin yereştiridiği rijit bir kapsü ve bu kapsüün etrafındaki borudan ısı transfer akışkanının geçtiği odedir. Boru kovan tipi ısı değiştirgeci iniu haci için yüksek veri sağayan bir gizi ısı depoaa düzeneği oarak kabu ediiştir. Depoanan enerjiyi artırak için kuanıan etodardan biri kanatı yüzeyer kuanarak ısı transfer yüzey aanını artıraktır. Kanatı yüzeye sahip ısı depoaa sisteininin ısı tranfer anaizine iişkin ik tee çaışa Huhries ve Griggs tarafından gerçekeştiriiştir (Hupries ve Griggs., Abhat, ısı depoaa sisteinde ısı transfer eeanı oarak kanatı yüzeye sahip ısı borusunun kuanıasını inceeiştir (Abhat, 1978; Abhat, 198. Dikdörtgen kesitteki kanatarın erie ve katıaşa üzerine etkieri bir çok sayısa ve deneyse çaışada inceeniştir. Bathet ve Viskanta, yatay duran kanatı boru etrafındaki katıaşa probeini, Sparro ve arkadaşarı ise dik duran kanatı boru etrafındaki katıaşa probeini deneyse oarak inceeişerdir (Bathet ve Viskanta, 1981; Sparro vd., Yapıan tü çaışaarda, faz değişii aynı çaışa şartarında düz kanatsız boru kuanıasıya ede edien sonuçara karşıaştırııştır. Eksene kanatara sahip eş erkezi iki siindir arasındaki katıaşa probei teorik oarak inceeniş ve katıaşa iktarı için kanat kaınığı, kanat yüksekiği, kanat sayısı, Stefan ve Fourier sayısı cinsinden bir ifade buunuştur (Padanabhan ve Khrishna., Diğer taraftan Sasaguchi ve Sakaato aynı geoetri için doğa taşını etkisindeki erie probeini teorik oarak inceeişerdir (Sasaguchi vd., Faz değişi azeesinin kovan içinde ve ısı tranfer akışkanının kanatı boru içinden aktığı boru-kovan tipi ısı depoaa sisteinin ısı anaizi Lacroix tarafından gerçekeştiriiştir (Lacroix, Zhang ve Faghri ise kanatarın boru içinde oduğu gizi ısı depoaa sisteindeki ısı transferini inceeişerdir (Zhang ve Faghri., 1996b.

3 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 63 Şeki 1. Kanatı boruarın gizi ısı depoaa sisteinde yereşii Bu çaışada, sabit yüzey sıcakığına sahip radya kanatı boru çevresindeki katıaşa probei sayısa oarak inceeniştir. Şeki 1 de kanatı boruarın enerji depoaa sisteinde yereşii ve sietri çeberi gösteriektedir. Bu sietri çeberi bir sınır ouşturduğundan, sadece bir boru içeren bir ode ouşturak yeteri oacaktır. Bu kabuere göre ede edien ode Şeki 2 de gösteriektedir. FAZ DEĞİŞİM MALZEMESİ (FDM U i, T i ISI TRANSFER AKIŞKANI (ITA U, T Kanatı boru Dış sınır Şeki 2. Gizi ısı depoaa sisteinin şeatik gösterii Ee aınan faz değişii probei katıaşa probei oduğundan faz değişi azeesi içindeki doğa taşını etkieri iha ediiş ve ısı transferinin sadece ietie oduğu kabu ediiştir. Ayrıca, enerji eşitiğinin çözüünde, Cao ve Faghri tarafından geiştirien sıcakık dönüşü odei kuanııştır (Cao ve Faghri, 199. Eşitikerin çözüünde ise yarı kapaı çözücü kuanııştır (Lee, Bu çaışada aaç, bir enerji depoaa sisteinde kanat paraetreerinin depoanan enerjiye oan etkierini ortaya çıkarak ve depoanan enerji için kanat yüksekiği, kanat araığı, kanat kaınığı, sietri çeberi ve yüzey sıcakığına bağı bir ifade buaktır. 2. MATEMATİKSEL MODEL Probein fizikse odei Şeki 3 de gösteriiştir. Faz değişi azeesi (FDM dış yarıçapı R o oan kanatı boru etrafındaki hakasa boşukta buunakta ve boru iç yüzey sıcakığı T sıcakığında sabit tutuaktadır. Sietriden doayı yan yüzeyer ve R e yarıçapındaki üst yüzey izoe yüzeyer oarak aınıştır. Probei çözek için aşağıdaki kabüer yapııştır.

4 Sayfa No: 64 A. EREK, M.A. ACAR a. FDM ve kanatı borunun ısı özeikeri sıcakıktan bağısızdır. Fakat, FDM nin özeikeri fazın katı ve sıvı oasına göre değişebiir. b. FDM hoojen ve isotropiktir. c. Borunun iç yüzey sıcakığı sabittir. d. FDM nin katıaşası bir sıcakık araığında eydana geektedir. ( T δ T ie T + δt e. Sıvı FDM içindeki doğa taşını etkieri iha ediiştir. Şeki 3. Çözüü yapıan ode FDM deki ısı ietii Cao ve Faghri tarafından geiştiriiş oan sıcakık dönüşü odei kuanıarak çözüüştür (Cao ve Faghri, 199. Bu odede faz değişiinin tek bir sıcakıkta deği, bei bir sıcakık araığında eydana gediği kabu ediiştir. Çözü sırasında ouşan osiasyonarı azatak için, bu odede bazı düzeteer yapııştır. FDM için boyutsuz enerji eşitiği (CT = τ 1 R T T S (KR + (K R R X X τ Burada; C özgü ısı, S kaynak terii, K ısı ieti katsayısı, δt faz değişi sıcakık araığı ve Ste Stefan sayısı oak üzere Cs 1 C = C( T = ( (1 + C 2 1 s T < δt δt T δt T > δt C sδt 1 1+ C S = S( T = T + 2 Ste δt 2 1 C T + sδ Ste s δt Ste katı faz ara faz sıvı faz T < δt δt T δt T > δt katı faz ara faz sıvı faz (1 (2 (3

5 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 65 K s T < δt katı faz K = K( T = K s + (1 K s ( T + δt / 2δT δt T δt ara faz (4 1 T > δt sıvı faz Kanatı boru için boyutsuz enerji eşitiği (C T = τ 1 R (K R Probein başangıç ve sınır şartarı T R + (K R X T X T=Ti X L, Ri R Re (6 T=T R= Ri (7 (5 T R = R = R e (8 T = X X =, L Buradaki R i ve R e sırasıya borunun iç yarıçapı ve sietri çeberi yarıçapının boyutsuz ifadeeridir. Bu çaışada, aşağıdaki boyutsuz paraetreer kuanııştır. R = r D C C = ρ c c Ste =,,.(T x X =, D C s H T C = C s α = t τ, 2 D, K = k k δt, δt = (T T, S = ρ c, c S.(T T T = T T - T - T,, Q = Q ρ c ( T Burada, D borunun iç çapı, α ısı geçirgenik katsayısı, t zaan, ρ yoğunuk, k ısı ieti katsayısı, H entapi, Q depoanan enerji terieri oup, indisi sıvı faz için kuanııştır. 3. SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMİ Çözüü yapıan katıaşa probei ateatikse oarak Eşitik 1 9 ie beirtiiştir. Bu eşitikerin çözüünde Patankar tarafından tanıanan kontro haci ve sonu farkar yakaşıı kuanııştır (Patankar, 198. FDM ie kanat ara yüzeyinde, ısı ieti katsayısı için haronik ortaaa kuanııştır. Ede edien eşitiker yarı kapaı çözücü kuanıarak çözüüştür. Biindiği gibi Thoas agoritasında eşitik sisteinde yer aan katsayıar atrisinde köşegen üzerinde üç eean buunaktadır. Fakat bu probein çözüü için ede edien atriste köşegen üzerindeki eean sayısı üçten fazadır. Bu sebepe, yapıan çaışada Lee tarafından geiştirien yarı kapaı çözücü (Sei Ipicit Sover SIS kuanııştır (Lee, FDM için yazıan enerji eşitiğinden de görüdüğü gibi, C ve S terierinin sabit oaasından doayı aynı zaan adıında iterasyonara gerek vardır. Burada yakınsaa T (9

6 Sayfa No: 66 A. EREK, M.A. ACAR k+ 1 k i, j i, j kriteri oarak ( T T 1E - 5 adıından bağısız oası için, uygun değerer seçiiştir. 4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME seçiiştir. Ayrıca çözüün grid sayısından ve zaan Ee aınan probe Isai ve arkadaşarı tarafından çözüüş ve değişik kanat paraetreerinin katıaşa iktarına ve depoanan enerjiye oan etkieri gösteriiştir (Isai vd., 2. Yapıan bu çaışa ie Isai tarafından yapıan çaışa arasındaki tee farkııkar kısaca şöye özetenebiir. Isai tarafından yapıan çaışada ısı kapasitesi etodu kuanııştır. Bu etod igii kaynakta ayrıntıı oarak anatıaktadır. Bu çaışada ise sıcakık dönüşü etodu kuanıaktadır. Bu yöntede entapi H, H(T= C(T * T + S(T şekinde ifade ediektedir. Faz değişi probeinin yapısından kaynakanan osiasyonarı azatak için C ve S terieri düzetiiş ve önceki böüde beirtien değerer aınıştır. Isai tarafından yapıan çaışada ede edien sonuçar inceendiğinde, çözüde bir takı osiasyonar görüüştür. Fakat bu çaışadan ede edien sonuçardan, osiasyonarın oadığı görüüştür. Şeki 4 de katıaşa oranının (katıaşan hacin topa hace oranı zaana değişii için, bu çaışa ie Isai tarafından yapıan çaışa karşıaştırııştır. Yapıan bu çaışada ede edien sonuçarın iteratürdeki çaışaya uyuu oduğu görüektedir. Katıaşa oranı,8,7 Isai,2,6 Bu çaışa,5,4,3,2,1, Boyutsuz zaan Şeki 4. Katıaşa oranının zaana değişii Karşıaştıra işeinden sonra, kanat yüksekiği R f, kanat araığı X L, kanat kaınığı X f, sietri çeberi R e ve yüzey sıcakığının T nin katıaşaya oan etkierini beireyebiek için 29 adet sayısa deneyee yapııştır. Bu sayısa deneyee şartarı Çizege 1 de özeteniştir. Yapıan tü çaışaarda borunun iç yarıçapı R i =.5, dış yarıçapı R o =.6, sistein başangıç sıcakığı faz değişi sıcakığının üzerinde aınıştır. Faz değişi azeesi su ve kanatı boru azeesi bakırdır.depoanan enerjinin farkı kanat yüksekikeri için zaana değişii Şeki 5 de veriiştir. Bu grafikten görüdüğü gibi depoanan enerji kanat yüksekiği arttıkça artaktadır. Kanat yüksekiğinin ve boyutsuz zaanın depoanan enerji ie iişkisini veren bir eşitik ede ediiştir. Bu çaışada kuanıan diğer boyutsuz paraetreer Çizege 1 de veriiştir. Bu paraetreere göre ouşturuan eşitik; Q = R f τ.668 (1

7 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 67 Benzer eşitik katıaşa oranı için de ede ediiştir. r = R f τ (11 Çizege 1. Yapıan sayısa deneyeeerin özeti Grup No Değişeyen Sayısa Değişen paraetre paraetreer deneyee sayısı 1 R i =.5, R o =.6 R f =.8; 1.; 1.25; 9 R e =5., X f =.1 X L =.8, T = ; 1.75; 2.; 2.5; 3.; 4. 2 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, X f =.1, R e = 5.; 7.; 1. 3 X L =.8, T = -1 3 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X L =.8, T = -1 4 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X f =.1, T = -1 5 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X f =.1,X L =.8 X f =.5;.1;.15;.2;.25 X L =.1;.2;.3;.4;.6;.8; 1.; 1.2 T = -5; -1; -15; , Depoanan Enerji (Q 4, 3, 2, 1, Rf=.8 Rf=1 Rf=1.25 Rf=1.5 Rf=1.75 Rf=2 Rf=2.25 Rf=2.5 Rf=3 Rf=4, 1 2 Şeki 5. Kanat yüksekiğinin depoanan enerjiye etkisi Şeki 6 da ise farkı kanat yüksekikeri için katıaşa oranının zaana değişii veriektedir. Katıaşa oranı siste içinde katıaşan hacin topa hace oranı şekinde ifade ediektedir.

8 Sayfa No: 68 A. EREK, M.A. ACAR,7 Katıaşa Oranı,6,5,4,3,2,1 Rf=.8 Rf=1 Rf=1.25 Rf=1.5 Rf=1.75 Rf=2 Rf=2.25 Rf=2.5 Rf=3 Rf=4,, 1, 2, Şeki 6. Kanat yüksekiğinin katıaşa oranına etkisi Şeki 7 de ise farkı sietri çeberi yarıçaparı için depoanan enerjinin zaana değişii gösteriektedir. Yapıan tü çaışaarda depoanan enerji, biri hacide depoanan enerji oarak hesapanıştır. Şeki 8 de ise katıaşa oranının zaana değişii gösteriektedir. Sietri çeberi yarıçapı ve boyutsuz zaanın, depoanan enerji ve katıaşa oranı ie iişkisini veren eşitiker ede ediiştir. Bu eşitiker; Q = R e r = R e şekinde buunuştur. τ τ (12 ( Depoanan Enerji (Q Re=5 Re=7 Re= Şeki 7. Sietri çeberinin depoanan enerjiye etkisi

9 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 69 Katıaşa Oranı Re=5 Re=7 Re=1 Şeki 8. Sietri çeberinin katıaşa oranına etkisi Farkı kanat araıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii Şeki 9 da gösteriektedir. Grafikten görüdüğü gibi, kanat araığı arttıkça depoanan enerji azaaktadır. Kanat araığı ve boyutsuz zaanın depoanan enerji ie iişkisini veren eşitik; Q = X L.196 τ Farkı kanat kaınıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii Şeki 1 da gösteriektedir. Kanat kaınığı arttıkça depoanan enerji artakta, ancak bu artış bei kanat kaınığı değerine kadar oaktadır. Bu sayısa çaışaya göre, optiu kanat kaınığı X f =.15 dir.bu değerin üzerindeki kanat kaınıkarı için depoanan enerji azaaktadır. (14 Depoanan Enerji (Q 4, 3, 2, 1,,,5 1 1,5 2 2,5 Şeki 9. Kanat araığının depoanan enerjiye etkisi XL=.1 XL=.2 XL=.3 XL=.4 XL=.6 XL=.8 XL=1 XL=1.2

10 Sayfa No: 7 A. EREK, M.A. ACAR Depoanan Enerji (Q Xf=.5 Xf=.1 Xf=.15 Xf=.2 Xf= Şeki 1. Kanat kaınığının depoanan enerjiye etkisi Şeki 11 de ise boyutsuz yüzey sıcakıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii gösteriektedir. Borunun yüzey sıcakığı azadıkça depoanan enerji artaktadır. 5. Depoanan Enerji (Q T=-5 T=-1 T=-15 T= SONUÇLAR Şeki 11. Yüzey sıcakığının depoanan enerjiye etkisi Bu çaışada ouşturuan ode ie kanatı boru etrafındaki katıaşa probei farkı kanat paraetreeri ve yüzey sıcakıkarı için inceeniş ve bu ode için her bir paraetrenin depoanan enerjiye oan etkisi ortaya konuuştur. Ede edien eşitikerin kuanıasıya, farkı paraetre değereri için, benzer sistein ısı perforansı hesapanabiecektir.

11 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 71 KAYNAKLAR Abhat A. (1978: Perforance Studies of a Finned Heat Pipe Latent Thera Energy Storage Syste, Ne Dehi, India, Internationa Soar Energy Congress. Abhat A. (198: Appication of Heat Pipes to Thera Energy Storage Systes, Snoass, Coorado, USA, AIAA 15 th Therophysics Conference, Juy Bathet A.G, Viskanta R. (1981: Heat Transfer and İnterface Motion during Meting and Soidification around a Finned Horizonta Sink/Source, J.Heat Transfer, 13, Beecci C., Conti M. (1993: Phase Change Thera Storage: Transient Behaviour Anaysis of a Soar Receiver/Storage Modue using the Enthapy Method, Int.J.Heat Mass Transfer, 36, Cao Y., Faghri A. (199: A Nuerica Anaysis AO Phase-Change Probes Incuding Natura Convection, Journa of Heat Transfer, 112, Cao Y., Faghri A. (1991: Perforance Characteristics of a Thera Energy Storage Modue: a Transient PCM/Forced Convection Conjugate Anaysis, Int.J.Heat Mass Transfer, 34, Huphries W.R., Griggs E.I. (1977: A Design Handbook of Phase Change Thera Contro and Energy Storage Devices, Washington, DC, Technica Paper 174, NASA Isai K.A.R, Aves C.L.F. (1986: Anaysis of the She-and-tube PCM Storage Syste Proceedings of the 8 th Internationa Heat Transfer Conference, Isai K.A.R, Aves C.L.F. (2: Ice Foration Around İsothera Radia Finned Tubes, Energy Conversion & Manageent, 41, Lacroix M. (1993: Study of the Heat Transfer Behaviour of a Latent Heat Thera Energy Storage Unit With a Finned Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 36, Lacroix M. (1993: Nuerica Siuation of Meting and Resoidification of a Phase Change Materia around To Cyindrica Heat Exchangers, Nuerica Heat Transfer (A, 24, Lee S.L. (1989: A Strongy İpicit Sover for To-Diensiona Eiptic Differentia Equations, Nuerica Heat Transfer (B, 16, Padanabhan P.V., M.V. Khrishna M.V. (1989: Outard Phase Change in a Cyindrica Annuus ith Axia Fins on the Inner Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 29, Patankar S.V. (198: Nuerica Heat Transfer and Fuid Fo, Ne York, McGra-Hi Sasaguchi K., Yoshida, H., Nakashia S. (1988: Heat Transfer Characteristics of a Latent Heat Thera Energy Storage Unit ith a Finned Tube (Effects of fin configuration, Trans.JSME, 54(54, Sparro E.M., Larson E.D., Rasey J.M. (1981: Freezing on a Finned Tube for Either Conduction-Controed or Natura Convection-Controed Heat Transfer, Int.J.Heat Mass Transfer,24, Zhang Y., Faghri A. (1996a: Anaytica Soution of Thera Energy Storage Syste ith Conjugate Lainar Forced Convection, Int.J.Heat Mass Transfer, 39, Zhang Y., Faghri A.(1996b: Heat Transfer Enhanceent in Latent Heat Thera Energy Storage Systes by using the internay Finned Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 39,

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknoojikarastiraar.co ISSN:1305-631X Yapı Teknoojieri Eektronik Dergisi 2006 (2) 43-48 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ H.Murat Yıaz a, Murat Yakar b a Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM

TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Mehmet Akif EZAN, Aytunç EREK Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir, mehmet.ezan@deu.edu.tr

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ KESİCİ TAKIM AŞIMA DURUMUU YAPAY SİİR AĞI KULLAILARAK BELİRLEMESİ Murat SÖMEZ H.Metn ERTUC 2 Chan KARAKUZU 3,3 Eetron ve Habereşe Mühendsğ Böüü Kocae Ünverstes, 4040, Kocae 2 Meatron Mühendsğ Böüü Kocae

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES VI TÜRK-ALMAN ENERJİ SEMPOZYUMU, 1-4 Haziran 001 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÇEVRE KORUNUMU ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI Fata ÇANKA, İsai ÇALLI Sakarya Ünirsitsi Fn

Detaylı

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 169 BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Ahmet FERTELLİ Ertan BUYRUK Gökhan GÜNHAN ÖZET Bu çalışmada, içerisinde su bulunan

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 155 LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan URAS Gürcan DURMAZ Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

BASINÇLI HAVA PROJESİ

BASINÇLI HAVA PROJESİ SINÇLI HV PROJSİ şağıa basit krokisi verien basınçı hava şebekesi için uygun oan boru çaarı beirenecek; anoar, kavşakar ve koresöre hava basıncının ne oacağı; koresörün gücü ve kaasitesi hesaanacaktır.,

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR SONUÇ : Corrugated Tube ( Kroçil Boru ) Bulgular : Düz boru içerisindeki soğutkan filim katsayısı (795 kcal/h C)

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun ömürü ve hijyeniktir

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi*

İnfektif Endokardite Bağlı Sinüs Valsalva Pseudoanevrizmalarının Cerrahi Tedavisi* * Dr. Gökhan İpek, Doç. Dr. Ömer Işık, Dr. Ai Civeek, Dr. Mehmet Bakanay, Dr. Esat Akıncı, Dr. Mecdi Ergünay, Doç. Dr. Cevat Yakut Koşuyou Kap ve Araştırma Hastanesi, İstanbu Sinüs vasava anevrizmaarı

Detaylı

Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması 1

Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeotermal Enerjili Isıtma Sistemlerini Oluşturan Unsurların Seçimi ve Bu Sistemlerin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması 1 Tarı Makinaları Bilii Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science) 2009, 5 (2), 175-182 Seralarda Katı Yakıtlı ve Jeoteral Enerjili Isıta Sistelerini Oluşturan Unsurların Seçii ve Bu Sistelerin

Detaylı

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010

Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 15/04/2010 Aycan YÜKSEL Boğaziçi Üniversitesi, Bigisayar Mühendisiği 15/04/2010 İçerik Giriş Gene Sistem Modei Damar Görüntüeme Teknikeri Damar Veritabanı Özniteikerin Çıkarımı ve Eşeştirme Sonuçar Damar Biyometrisi

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ Gülay YAKAR Mayıs 27 DENİZLİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE

Detaylı

ÜÇGEN KAPALI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YERLEŞTİRİLEN ENGEL EĞİMİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

ÜÇGEN KAPALI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YERLEŞTİRİLEN ENGEL EĞİMİNİN DOĞAL TAŞINIMLA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 205 ÜÇGEN KAPAI ORTAMDA DÜŞEY YÜZEYE YEREŞTİRİEN ENGE EĞİMİNİN DOĞA TAŞINIMA ISI TRANSFERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN SAYISA OARAK İNCEENMESİ Buğra SARPER Kemal KUVVET Birol ŞAHİN ÖZET Bu çalışmada, yalıtılmış

Detaylı

KONTROL HACMİ YAKLAŞIMIYLA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ

KONTROL HACMİ YAKLAŞIMIYLA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK İNCELENMESİ Isı Biii e Tekniği Derisi, 8,, 3-3, 8 J. f Thera Science an Techny 8 TIBTD rinte in Trkey ISSN 3-365 KONTROL HCMİ YKLŞIMIYL SLINIMLI KIŞT ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL VE TEORİK OLRK İNCELENMESİ Üna KDĞ*,. Ferin

Detaylı

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL MAK669 LINEER ROBUS KONROL s.seli@gyte.ed.tr 7..4 Dr değişeni geri beslee(state feedba) ontrol Dr değişeni geri besleeli ontrolde tü dr değişenlerinin elde edilebilir oldğ varsayılatadır. B ontrolün pratite

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May, Elazığ, Turkey Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi Y. Varol,

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14

Dalg ç Pompalar AL 6-7 -8-10 -14 Dag ç ar AL 6-7 -8-1 -14 SU KADAR DE ERL ALARKO, DALGIÇ POMPADA HER ZAMAN 1 NUMARA Aarko dag ç pompaar kuan m ve içme suyu aan nda Her an kuan ma haz r Dertsiz Yat r m k sa sürede geri ödeyen KES NT S

Detaylı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı

Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw Altı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarımı TTMD cak Rüzgâr Enerjisi ve Gaziantep Koşullarında (500 kw ltı) Evsel İhtiyaçları Giderecek Rüzgâr Türbin Tasarıı Wind Energy, wind turbine, wind turbine to eet the household needs, Gaziantep wind 51 Serdar

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 16. ULUSAL MAKİNA TEORİSİ SEMPOZYUMU Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 12-13 Eylül, 2013 BOŞTA HAREKET DOĞRUSALSIZLIĞI BULUNAN, GÖREVE UYUMLU KONTROL YÜZEYLERİNİN ÇIRPMA YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü

PEM Tipi Yakıt Hücresi Sisteminde Kullanılan Kompresör Modelinin Adaptif Denetleyici ile Kontrolü PEM ipi Yakıt Hüresi Sisteinde Kullanılan Kopresör Modelinin Adaptif Denetleyii ile Kontrolü Yavuz Eren, Levent Uun, Haluk Görgün, İbrahi Beklan Küçükdeiral, Galip Cansever Elektrik Mühendisliği Bölüü

Detaylı

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL

DATUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİTE KONTROL MMOB Hata ve Kadasto Mühendse Odası ükye Hata Bse ve eknk Kuutayı Mat 5, Ankaa DAUM DÖNÜŞÜMÜNDE KALİE KONROL Y ŞİŞMAN, A DİLAER Kaadenz eknk Ünvestes, Güüşhane Mühendsk Fakütes, Jeodez ve Fotogaet Müh

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

D13k motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motor hızı dev/dak. 1400 1800 dev/dak da. 860 1400 dev/dak da

D13k motor euro 6. Net motor gücü: EC 582/2011 D13K540 D13K500 D13K460 D13K420. Motor hızı dev/dak. 1400 1800 dev/dak da. 860 1400 dev/dak da 2 yürüyen aksam D11k motor Euro 6 Dk motor euro 6 Güç/Tork Güç/Tork Net motor gücü: EC 582/2011 Net motor gücü: EC 582/2011 Güç hp Tork Nm Güç hp 5 5 530 530 500 3200 500 3200 470 3000 470 3000 0 0 410

Detaylı

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara.

Eres Söylemez Makina Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 06531, Ankara. 0. ULUSAL MAKİNE TEORİSİ SEMPOZYUMU Seçuk Üniversitesi, Knya, Eyü 00 HAFİF UÇAKLAR İÇİN DÜZLEMSEL UÇUŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KİNEMATİK SENTEZİ Yunus Akman Tasarım ve Geiştirme Müdürüğü, TAI, Türkiye Havacıık

Detaylı

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler

Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Orifis, Nozul ve Venturi Tip Akışölçerler Bu tür akışölçerlerde, akışta kısıtlama yapılarak yaratılan basınç farkı (fark basınç), Bernoulli denkleminde işlenerek akış miktarı hesaplanır. Bernoulli denkleminin

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BİTİRME PROJESİ SUNUMU TERMOELEKTRİK ELEMANLARIN SAYISAL VE DENEYSEL ANALİZİ MERT KAVAS M. GENCAY ŞENOL ONURCAN GÜDEK DANIŞMAN: YARD. DOÇ. DR. MEHMET AKİF EZAN DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSITESI

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

Çapraz AkıĢlı Düz Borulu Saptırmalı Boru Demetinde Isı Transferi ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak Ġncelenmesi

Çapraz AkıĢlı Düz Borulu Saptırmalı Boru Demetinde Isı Transferi ve Basınç Kaybının Deneysel Olarak Ġncelenmesi Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 33-39 ss., Haziran 2015 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 30(1), pp. 33-39, June 2015 Çapraz

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Orjinal Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 0 Dersin Öğretim

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR II ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ 1.Deneyin Adı: Zamana bağlı ısı iletimi. 2. Deneyin

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

SPORCU KALBİNİN SINIRLARI. Özgür Aslan DEÜTF, Kardiyoloji A.D.

SPORCU KALBİNİN SINIRLARI. Özgür Aslan DEÜTF, Kardiyoloji A.D. SPORCU KALBİNİN SINIRLARI Özgür Asan DEÜTF, Kardiyooji A.D. Sporcu kabinin sınırarı Sporun (egzersizin) kap üzerindeki etkieri Fizyoojik (doğa) Patoojik değişikiker Sporun tipine göre farkııkar Sporcu

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Brötje Kombiler Brötje Kombier BRÖTJE EXTRA Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Novadens Extra ) Teknik eri Tabosu Modeer EXTRA EXTRA 2 EXTRA EXTRA 42 EXTRA 4 Maksimum verim / (/0) 106.4 106. 106. 10. 10. Kısmi

Detaylı

(p = osmotik basınç)

(p = osmotik basınç) EK II RAOULT KANUNU OSMOTİK BASINÇ Şek- 1 Bir cam kap içine oturtulmuş gözenekli bir kabın içinde şekerli su, cam kapla da saf su bulunsun ve her iki kapta düzeyler aynı olsun (şek. 1). Bu koşullar altında

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı SICAK SU GRUBU AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METOTLAR-II BORU ve DİRSEKLERDE ENERJİ KAYBI DENEYİ 1.Deneyin Adı: Boru ve dirseklerde

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. Zaman İşleyişi. MO0605-EA Kullanım Kılavuzu 4732 4733. Bu Kılavuz Hakkında MO0605-EA Kuanım Kıavuzu 4732 4733 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için önceike sizi tebrik ederiz. Üründen en üst düzede yararanmanız için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, gereki oduğunda tekrar

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı