DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh Mayıs 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 61-71 Mayıs 2003"

Transkript

1 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cit: 5 Sayı: 2 sh Mayıs 23 RADYAL KANATLI BORU ÇEVRESİNDE FAZ DEĞİŞİMİ İLE ENERJİ DEPOLANMASI (ENERGY STORAGE BY PHASE CHANGE AROUND RADIALLY FINNED TUBES Aytunç EREK *, Mehet Ai ACAR * ÖZET / ABSTRACT Bu çaışada, iç yüzeyi sabit sıcakıkta oan radya kanatı bir boru çevresinde faz değişii ie enerji depoanası sayısa oarak inceeniştir. Sistein çözüü, ısı transfer akışkanı (ITA, boru duvarı & kanat, ve faz değişi azeesi (FDM için ede edien eşitikerin bir bütün oarak çözüesini içerir. Bu eşitikerin çözüesinde kontro haci sonu farkar yakaşıı ve yarı kapaı çözücü (SIS agaritası kuanııştır. Farkı kanat paraetreeri ( kanat araığı, kanat kaınığı, kanat çapı ve farkı yüzey sıcakığı için sayısa çözüeeer ede ediiştir. Her bir değişkenin depoanan enerjiye, katıaşa iktarına oan etkieri grafik oarak gösteriiş ve bunara igii bağıntıar ede ediiştir. Ede edien sonuçarın kuanıı ie, enerji depoaa açısından en uygun siste tasarıı yapıabiektedir. In this study, energy storage by phase change around a radiay finned tube ith a constant a teperature is investigated nuericay. The soution of the syste incudes the soution of the governing equations for the heat transfer fuid (HTF, pipe a & fins and the phase change ateria (PCM. Contro voue finite difference approach and sei ipicit schee are used to discretize the syste of equations. Nuerica siuations are perfored to investigate the effect of severa fin paraeters (fin spacing, fin thickness, fin diaeter and tube a teperature. The effect of each variabe to energy storage and aount of soidification are presented graphicay and reated equations are given. Optiu syste design for the ost effective energy storage ay be obtained ith the use of given resuts. ANAHTAR KELİMELER / KEY WORDS Isı enerji depoaa, Kanatı boru, Faz değişii Thera energy storage, Finned tube, Phase change *Dokuz Eyü Üniversitesi, Makina Müh. Bö.,. 351 Bornova, İZMİR.

2 Sayfa No: 62 A. EREK, M.A. ACAR 1. GİRİŞ Dünyadaki fosi yakıt kaynakarının geecek kırk ei yı içinde tükeneceği tahin ediektedir. Bu sebepe, konuya igii ühendiser ve araştıracıar yeni ve yenienebiir enerji kaynakarını buaya ve ekonoik oarak kuanaya yöneişerdir. Bunun yanında, varoan enerjinin ucuz ve verii bir şekide depoanası da araştıraarın önei bir kısını ouşturaktadır. Enerji depoaa sisteerinde en yaygın oarak kuanıan yönte enerjinin gizi oarak depoandığı sisteerdir. Bu sisteerin duyuur ısı depoaa sisteerine göre en büyük avantajarı enerji depoaanın dar bir sıcakık bandında gerçekeşesi ve depoanacak biri enerji başına gereki hacin küçük oasıdır. Bir gizi ısı depoaa sistei tasarıında, bei bir faz değişi azeesinin erie ve katıaşa periyotarı biineidir. İave oarak, faz değişii esnasında ısı transfer katsayıarının tahini için, çaışa koşuarı ve depoaa biçii biineidir. Literatürde iki ayrı ode üzerinde çaışııştır. Bunardan biri faz değişi azeesinin kovanın içine yereştiridiği ve ısı transfer akışkanının boruarın içinden geçtiği boru-kovan tipi ısı değiştirgecidir. Bu düzenek ie igii çaışaar değişik araştıracıar tarafından gerçekeştiriiştir. (İsai ve Aves, 1986; Cao ve Faghri, 1991; Zhang ve Faghri, 1996a; Beecci ve Conti., 1993; Lacroix, İkinci ode ise, içine faz değişi azeesinin yereştiridiği rijit bir kapsü ve bu kapsüün etrafındaki borudan ısı transfer akışkanının geçtiği odedir. Boru kovan tipi ısı değiştirgeci iniu haci için yüksek veri sağayan bir gizi ısı depoaa düzeneği oarak kabu ediiştir. Depoanan enerjiyi artırak için kuanıan etodardan biri kanatı yüzeyer kuanarak ısı transfer yüzey aanını artıraktır. Kanatı yüzeye sahip ısı depoaa sisteininin ısı tranfer anaizine iişkin ik tee çaışa Huhries ve Griggs tarafından gerçekeştiriiştir (Hupries ve Griggs., Abhat, ısı depoaa sisteinde ısı transfer eeanı oarak kanatı yüzeye sahip ısı borusunun kuanıasını inceeiştir (Abhat, 1978; Abhat, 198. Dikdörtgen kesitteki kanatarın erie ve katıaşa üzerine etkieri bir çok sayısa ve deneyse çaışada inceeniştir. Bathet ve Viskanta, yatay duran kanatı boru etrafındaki katıaşa probeini, Sparro ve arkadaşarı ise dik duran kanatı boru etrafındaki katıaşa probeini deneyse oarak inceeişerdir (Bathet ve Viskanta, 1981; Sparro vd., Yapıan tü çaışaarda, faz değişii aynı çaışa şartarında düz kanatsız boru kuanıasıya ede edien sonuçara karşıaştırııştır. Eksene kanatara sahip eş erkezi iki siindir arasındaki katıaşa probei teorik oarak inceeniş ve katıaşa iktarı için kanat kaınığı, kanat yüksekiği, kanat sayısı, Stefan ve Fourier sayısı cinsinden bir ifade buunuştur (Padanabhan ve Khrishna., Diğer taraftan Sasaguchi ve Sakaato aynı geoetri için doğa taşını etkisindeki erie probeini teorik oarak inceeişerdir (Sasaguchi vd., Faz değişi azeesinin kovan içinde ve ısı tranfer akışkanının kanatı boru içinden aktığı boru-kovan tipi ısı depoaa sisteinin ısı anaizi Lacroix tarafından gerçekeştiriiştir (Lacroix, Zhang ve Faghri ise kanatarın boru içinde oduğu gizi ısı depoaa sisteindeki ısı transferini inceeişerdir (Zhang ve Faghri., 1996b.

3 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 63 Şeki 1. Kanatı boruarın gizi ısı depoaa sisteinde yereşii Bu çaışada, sabit yüzey sıcakığına sahip radya kanatı boru çevresindeki katıaşa probei sayısa oarak inceeniştir. Şeki 1 de kanatı boruarın enerji depoaa sisteinde yereşii ve sietri çeberi gösteriektedir. Bu sietri çeberi bir sınır ouşturduğundan, sadece bir boru içeren bir ode ouşturak yeteri oacaktır. Bu kabuere göre ede edien ode Şeki 2 de gösteriektedir. FAZ DEĞİŞİM MALZEMESİ (FDM U i, T i ISI TRANSFER AKIŞKANI (ITA U, T Kanatı boru Dış sınır Şeki 2. Gizi ısı depoaa sisteinin şeatik gösterii Ee aınan faz değişii probei katıaşa probei oduğundan faz değişi azeesi içindeki doğa taşını etkieri iha ediiş ve ısı transferinin sadece ietie oduğu kabu ediiştir. Ayrıca, enerji eşitiğinin çözüünde, Cao ve Faghri tarafından geiştirien sıcakık dönüşü odei kuanııştır (Cao ve Faghri, 199. Eşitikerin çözüünde ise yarı kapaı çözücü kuanııştır (Lee, Bu çaışada aaç, bir enerji depoaa sisteinde kanat paraetreerinin depoanan enerjiye oan etkierini ortaya çıkarak ve depoanan enerji için kanat yüksekiği, kanat araığı, kanat kaınığı, sietri çeberi ve yüzey sıcakığına bağı bir ifade buaktır. 2. MATEMATİKSEL MODEL Probein fizikse odei Şeki 3 de gösteriiştir. Faz değişi azeesi (FDM dış yarıçapı R o oan kanatı boru etrafındaki hakasa boşukta buunakta ve boru iç yüzey sıcakığı T sıcakığında sabit tutuaktadır. Sietriden doayı yan yüzeyer ve R e yarıçapındaki üst yüzey izoe yüzeyer oarak aınıştır. Probei çözek için aşağıdaki kabüer yapııştır.

4 Sayfa No: 64 A. EREK, M.A. ACAR a. FDM ve kanatı borunun ısı özeikeri sıcakıktan bağısızdır. Fakat, FDM nin özeikeri fazın katı ve sıvı oasına göre değişebiir. b. FDM hoojen ve isotropiktir. c. Borunun iç yüzey sıcakığı sabittir. d. FDM nin katıaşası bir sıcakık araığında eydana geektedir. ( T δ T ie T + δt e. Sıvı FDM içindeki doğa taşını etkieri iha ediiştir. Şeki 3. Çözüü yapıan ode FDM deki ısı ietii Cao ve Faghri tarafından geiştiriiş oan sıcakık dönüşü odei kuanıarak çözüüştür (Cao ve Faghri, 199. Bu odede faz değişiinin tek bir sıcakıkta deği, bei bir sıcakık araığında eydana gediği kabu ediiştir. Çözü sırasında ouşan osiasyonarı azatak için, bu odede bazı düzeteer yapııştır. FDM için boyutsuz enerji eşitiği (CT = τ 1 R T T S (KR + (K R R X X τ Burada; C özgü ısı, S kaynak terii, K ısı ieti katsayısı, δt faz değişi sıcakık araığı ve Ste Stefan sayısı oak üzere Cs 1 C = C( T = ( (1 + C 2 1 s T < δt δt T δt T > δt C sδt 1 1+ C S = S( T = T + 2 Ste δt 2 1 C T + sδ Ste s δt Ste katı faz ara faz sıvı faz T < δt δt T δt T > δt katı faz ara faz sıvı faz (1 (2 (3

5 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 65 K s T < δt katı faz K = K( T = K s + (1 K s ( T + δt / 2δT δt T δt ara faz (4 1 T > δt sıvı faz Kanatı boru için boyutsuz enerji eşitiği (C T = τ 1 R (K R Probein başangıç ve sınır şartarı T R + (K R X T X T=Ti X L, Ri R Re (6 T=T R= Ri (7 (5 T R = R = R e (8 T = X X =, L Buradaki R i ve R e sırasıya borunun iç yarıçapı ve sietri çeberi yarıçapının boyutsuz ifadeeridir. Bu çaışada, aşağıdaki boyutsuz paraetreer kuanııştır. R = r D C C = ρ c c Ste =,,.(T x X =, D C s H T C = C s α = t τ, 2 D, K = k k δt, δt = (T T, S = ρ c, c S.(T T T = T T - T - T,, Q = Q ρ c ( T Burada, D borunun iç çapı, α ısı geçirgenik katsayısı, t zaan, ρ yoğunuk, k ısı ieti katsayısı, H entapi, Q depoanan enerji terieri oup, indisi sıvı faz için kuanııştır. 3. SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMİ Çözüü yapıan katıaşa probei ateatikse oarak Eşitik 1 9 ie beirtiiştir. Bu eşitikerin çözüünde Patankar tarafından tanıanan kontro haci ve sonu farkar yakaşıı kuanııştır (Patankar, 198. FDM ie kanat ara yüzeyinde, ısı ieti katsayısı için haronik ortaaa kuanııştır. Ede edien eşitiker yarı kapaı çözücü kuanıarak çözüüştür. Biindiği gibi Thoas agoritasında eşitik sisteinde yer aan katsayıar atrisinde köşegen üzerinde üç eean buunaktadır. Fakat bu probein çözüü için ede edien atriste köşegen üzerindeki eean sayısı üçten fazadır. Bu sebepe, yapıan çaışada Lee tarafından geiştirien yarı kapaı çözücü (Sei Ipicit Sover SIS kuanııştır (Lee, FDM için yazıan enerji eşitiğinden de görüdüğü gibi, C ve S terierinin sabit oaasından doayı aynı zaan adıında iterasyonara gerek vardır. Burada yakınsaa T (9

6 Sayfa No: 66 A. EREK, M.A. ACAR k+ 1 k i, j i, j kriteri oarak ( T T 1E - 5 adıından bağısız oası için, uygun değerer seçiiştir. 4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME seçiiştir. Ayrıca çözüün grid sayısından ve zaan Ee aınan probe Isai ve arkadaşarı tarafından çözüüş ve değişik kanat paraetreerinin katıaşa iktarına ve depoanan enerjiye oan etkieri gösteriiştir (Isai vd., 2. Yapıan bu çaışa ie Isai tarafından yapıan çaışa arasındaki tee farkııkar kısaca şöye özetenebiir. Isai tarafından yapıan çaışada ısı kapasitesi etodu kuanııştır. Bu etod igii kaynakta ayrıntıı oarak anatıaktadır. Bu çaışada ise sıcakık dönüşü etodu kuanıaktadır. Bu yöntede entapi H, H(T= C(T * T + S(T şekinde ifade ediektedir. Faz değişi probeinin yapısından kaynakanan osiasyonarı azatak için C ve S terieri düzetiiş ve önceki böüde beirtien değerer aınıştır. Isai tarafından yapıan çaışada ede edien sonuçar inceendiğinde, çözüde bir takı osiasyonar görüüştür. Fakat bu çaışadan ede edien sonuçardan, osiasyonarın oadığı görüüştür. Şeki 4 de katıaşa oranının (katıaşan hacin topa hace oranı zaana değişii için, bu çaışa ie Isai tarafından yapıan çaışa karşıaştırııştır. Yapıan bu çaışada ede edien sonuçarın iteratürdeki çaışaya uyuu oduğu görüektedir. Katıaşa oranı,8,7 Isai,2,6 Bu çaışa,5,4,3,2,1, Boyutsuz zaan Şeki 4. Katıaşa oranının zaana değişii Karşıaştıra işeinden sonra, kanat yüksekiği R f, kanat araığı X L, kanat kaınığı X f, sietri çeberi R e ve yüzey sıcakığının T nin katıaşaya oan etkierini beireyebiek için 29 adet sayısa deneyee yapııştır. Bu sayısa deneyee şartarı Çizege 1 de özeteniştir. Yapıan tü çaışaarda borunun iç yarıçapı R i =.5, dış yarıçapı R o =.6, sistein başangıç sıcakığı faz değişi sıcakığının üzerinde aınıştır. Faz değişi azeesi su ve kanatı boru azeesi bakırdır.depoanan enerjinin farkı kanat yüksekikeri için zaana değişii Şeki 5 de veriiştir. Bu grafikten görüdüğü gibi depoanan enerji kanat yüksekiği arttıkça artaktadır. Kanat yüksekiğinin ve boyutsuz zaanın depoanan enerji ie iişkisini veren bir eşitik ede ediiştir. Bu çaışada kuanıan diğer boyutsuz paraetreer Çizege 1 de veriiştir. Bu paraetreere göre ouşturuan eşitik; Q = R f τ.668 (1

7 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 67 Benzer eşitik katıaşa oranı için de ede ediiştir. r = R f τ (11 Çizege 1. Yapıan sayısa deneyeeerin özeti Grup No Değişeyen Sayısa Değişen paraetre paraetreer deneyee sayısı 1 R i =.5, R o =.6 R f =.8; 1.; 1.25; 9 R e =5., X f =.1 X L =.8, T = ; 1.75; 2.; 2.5; 3.; 4. 2 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, X f =.1, R e = 5.; 7.; 1. 3 X L =.8, T = -1 3 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X L =.8, T = -1 4 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X f =.1, T = -1 5 R i =.5, R o =.6 R f =2.5, R e =5. X f =.1,X L =.8 X f =.5;.1;.15;.2;.25 X L =.1;.2;.3;.4;.6;.8; 1.; 1.2 T = -5; -1; -15; , Depoanan Enerji (Q 4, 3, 2, 1, Rf=.8 Rf=1 Rf=1.25 Rf=1.5 Rf=1.75 Rf=2 Rf=2.25 Rf=2.5 Rf=3 Rf=4, 1 2 Şeki 5. Kanat yüksekiğinin depoanan enerjiye etkisi Şeki 6 da ise farkı kanat yüksekikeri için katıaşa oranının zaana değişii veriektedir. Katıaşa oranı siste içinde katıaşan hacin topa hace oranı şekinde ifade ediektedir.

8 Sayfa No: 68 A. EREK, M.A. ACAR,7 Katıaşa Oranı,6,5,4,3,2,1 Rf=.8 Rf=1 Rf=1.25 Rf=1.5 Rf=1.75 Rf=2 Rf=2.25 Rf=2.5 Rf=3 Rf=4,, 1, 2, Şeki 6. Kanat yüksekiğinin katıaşa oranına etkisi Şeki 7 de ise farkı sietri çeberi yarıçaparı için depoanan enerjinin zaana değişii gösteriektedir. Yapıan tü çaışaarda depoanan enerji, biri hacide depoanan enerji oarak hesapanıştır. Şeki 8 de ise katıaşa oranının zaana değişii gösteriektedir. Sietri çeberi yarıçapı ve boyutsuz zaanın, depoanan enerji ve katıaşa oranı ie iişkisini veren eşitiker ede ediiştir. Bu eşitiker; Q = R e r = R e şekinde buunuştur. τ τ (12 ( Depoanan Enerji (Q Re=5 Re=7 Re= Şeki 7. Sietri çeberinin depoanan enerjiye etkisi

9 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 69 Katıaşa Oranı Re=5 Re=7 Re=1 Şeki 8. Sietri çeberinin katıaşa oranına etkisi Farkı kanat araıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii Şeki 9 da gösteriektedir. Grafikten görüdüğü gibi, kanat araığı arttıkça depoanan enerji azaaktadır. Kanat araığı ve boyutsuz zaanın depoanan enerji ie iişkisini veren eşitik; Q = X L.196 τ Farkı kanat kaınıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii Şeki 1 da gösteriektedir. Kanat kaınığı arttıkça depoanan enerji artakta, ancak bu artış bei kanat kaınığı değerine kadar oaktadır. Bu sayısa çaışaya göre, optiu kanat kaınığı X f =.15 dir.bu değerin üzerindeki kanat kaınıkarı için depoanan enerji azaaktadır. (14 Depoanan Enerji (Q 4, 3, 2, 1,,,5 1 1,5 2 2,5 Şeki 9. Kanat araığının depoanan enerjiye etkisi XL=.1 XL=.2 XL=.3 XL=.4 XL=.6 XL=.8 XL=1 XL=1.2

10 Sayfa No: 7 A. EREK, M.A. ACAR Depoanan Enerji (Q Xf=.5 Xf=.1 Xf=.15 Xf=.2 Xf= Şeki 1. Kanat kaınığının depoanan enerjiye etkisi Şeki 11 de ise boyutsuz yüzey sıcakıkarı için depoanan enerjinin zaana değişii gösteriektedir. Borunun yüzey sıcakığı azadıkça depoanan enerji artaktadır. 5. Depoanan Enerji (Q T=-5 T=-1 T=-15 T= SONUÇLAR Şeki 11. Yüzey sıcakığının depoanan enerjiye etkisi Bu çaışada ouşturuan ode ie kanatı boru etrafındaki katıaşa probei farkı kanat paraetreeri ve yüzey sıcakıkarı için inceeniş ve bu ode için her bir paraetrenin depoanan enerjiye oan etkisi ortaya konuuştur. Ede edien eşitikerin kuanıasıya, farkı paraetre değereri için, benzer sistein ısı perforansı hesapanabiecektir.

11 Fen ve Mühendisik Dergisi Cit : 5 Sayı : 2 Sayfa No: 71 KAYNAKLAR Abhat A. (1978: Perforance Studies of a Finned Heat Pipe Latent Thera Energy Storage Syste, Ne Dehi, India, Internationa Soar Energy Congress. Abhat A. (198: Appication of Heat Pipes to Thera Energy Storage Systes, Snoass, Coorado, USA, AIAA 15 th Therophysics Conference, Juy Bathet A.G, Viskanta R. (1981: Heat Transfer and İnterface Motion during Meting and Soidification around a Finned Horizonta Sink/Source, J.Heat Transfer, 13, Beecci C., Conti M. (1993: Phase Change Thera Storage: Transient Behaviour Anaysis of a Soar Receiver/Storage Modue using the Enthapy Method, Int.J.Heat Mass Transfer, 36, Cao Y., Faghri A. (199: A Nuerica Anaysis AO Phase-Change Probes Incuding Natura Convection, Journa of Heat Transfer, 112, Cao Y., Faghri A. (1991: Perforance Characteristics of a Thera Energy Storage Modue: a Transient PCM/Forced Convection Conjugate Anaysis, Int.J.Heat Mass Transfer, 34, Huphries W.R., Griggs E.I. (1977: A Design Handbook of Phase Change Thera Contro and Energy Storage Devices, Washington, DC, Technica Paper 174, NASA Isai K.A.R, Aves C.L.F. (1986: Anaysis of the She-and-tube PCM Storage Syste Proceedings of the 8 th Internationa Heat Transfer Conference, Isai K.A.R, Aves C.L.F. (2: Ice Foration Around İsothera Radia Finned Tubes, Energy Conversion & Manageent, 41, Lacroix M. (1993: Study of the Heat Transfer Behaviour of a Latent Heat Thera Energy Storage Unit With a Finned Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 36, Lacroix M. (1993: Nuerica Siuation of Meting and Resoidification of a Phase Change Materia around To Cyindrica Heat Exchangers, Nuerica Heat Transfer (A, 24, Lee S.L. (1989: A Strongy İpicit Sover for To-Diensiona Eiptic Differentia Equations, Nuerica Heat Transfer (B, 16, Padanabhan P.V., M.V. Khrishna M.V. (1989: Outard Phase Change in a Cyindrica Annuus ith Axia Fins on the Inner Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 29, Patankar S.V. (198: Nuerica Heat Transfer and Fuid Fo, Ne York, McGra-Hi Sasaguchi K., Yoshida, H., Nakashia S. (1988: Heat Transfer Characteristics of a Latent Heat Thera Energy Storage Unit ith a Finned Tube (Effects of fin configuration, Trans.JSME, 54(54, Sparro E.M., Larson E.D., Rasey J.M. (1981: Freezing on a Finned Tube for Either Conduction-Controed or Natura Convection-Controed Heat Transfer, Int.J.Heat Mass Transfer,24, Zhang Y., Faghri A. (1996a: Anaytica Soution of Thera Energy Storage Syste ith Conjugate Lainar Forced Convection, Int.J.Heat Mass Transfer, 39, Zhang Y., Faghri A.(1996b: Heat Transfer Enhanceent in Latent Heat Thera Energy Storage Systes by using the internay Finned Tube, Int.J.Heat Mass Transfer, 39,

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ

KARTEZYEN GEOMETRİDE FAZ DEĞİŞİMLİ VE FAZ DEĞİŞİMSİZ ISI TRANSFERİ PROBLEMLERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 004 : 10 : : 35-4 KARTEZYEN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknoojikarastiraar.co ISSN:1305-631X Yapı Teknoojieri Eektronik Dergisi 2006 (2) 43-48 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ H.Murat Yıaz a, Murat Yakar b a Aksaray Üniversitesi,

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ

SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ SERPANTİN ÜZERİNDE BUZLU GİZLİ ENERJİ DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Mehmet Akif EZAN, Aytunç EREK Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, İZMİR

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER

FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ. Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER FAZ DEĞİŞİM MALZEMELİ KAVİTENİN SAYISAL MODELLENMESİ Alpay ÖZSÜER Veysel Erdem ZÖRER 1 İçindekiler Giriş FDM Tanımı FDM nin Göstermesi Gereken Özellikler FDM nin Isı Enerjisi Depolama Temeli FDM nin Kullanım

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı

2.Seviye ITAP 13 Kasım_2011 Sınavı .Seviye ITAP 3 Kası_ Sınavı.Yüksekiği h6 oan bir çatıdan kütesi 45k oan bir ağırık bir kanata indirieidir. Kanatın taşıyabieceği aksiu erii T a 4N oduğuna öre yük yere nası bir şekide indirieidir? Yük

Detaylı

TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM

TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ EXPERIMENTAL AND NUMERICAL INVESTIGATION OF AN ICE-ON-COIL COOL STORAGE SYSTEM TEK BORULU SOĞU DEPOLAMA SİSTEMİNİN DENEYSEL VE SAYISAL İNCELENMESİ Mehmet Akif EZAN, Aytunç EREK Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü 35100 Bornova, İzmir, mehmet.ezan@deu.edu.tr

Detaylı

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları

HACİM HESAPLARI. Toprak İşlerinde Karşılaşılan Hacim Hesapları 03..04 İnşaat Mühendisiği Böümü HACİM HEAPLARI Hacim hesabı, İnşaat Mühendisiğinde apıan toprak işerinin temeini ouşturur. Zira, toprak işeri ödemeeri, hacim (m 3 ) bazında apıır. oprak İşeri ers Notarı

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic)

Değerlerin Önemi. W L = ILI«O ve W C = CE 2 0. W = f pdt R W t = j,*,, l öt. 2 l. i (o) -e (o) (la) (lb) (Ic) UDK: 61.39 Devre Anaizinde Başangıç Şartan ve Nihaî özet: Devre anaizinde esas probem, Ohm ve Kirchhoff kanunarından faydaanarak, întegre - diferansiye denkemer diye adandırıan denge denkemerini ede etmek

Detaylı

SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA FAZ DEĞİŞİMLİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA: BİR BOYUTLU SAYISAL İNCELEME

SİLİNDİRİK KOORDİNATLARDA FAZ DEĞİŞİMLİ ISIL ENERJİ DEPOLAMA: BİR BOYUTLU SAYISAL İNCELEME DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt/Vol.:18 No/Number:2 Sayı/Issue:53 Sayfa/Page:178-191 MAYIS 2016/May 2016 DOI Numarası (DOI Number): 10.21205/deufmd.20165318380

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

BİR SOĞU DEPOSUNUN EKONOMİK ANALİZİ

BİR SOĞU DEPOSUNUN EKONOMİK ANALİZİ 1 BİR SOĞU DEPOSUNUN EKONOMİK ANALİZİ Tahsin BAŞARAN Aytunç EREK ÖZET Gün içi farklı elektrik fiyatlandırması dolayısıyla, enerji depolu sistemlerin kullanımı verimli olmaktadır. Böylece, düşük fiyatlı

Detaylı

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz.

g( l -x ) harekete geçen zincirin masadan ayrıldığındaki hızını bulunuz. x ENERJİ ORUNUMU YASASI. ütesi e uzunuğu oan bir zincir yatay e sürtünesiz asa üzerinde buunuyor. Zincirin x kadar kısı aşağıya doğru sarkaktadır. Bu durudan ( -x ) arekete eçen zincirin asadan ayrıdığındaki

Detaylı

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ

ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ ISI DEĞĠġTĠRGEÇLERĠ DENEYĠ 1. Teorik Esaslar: Isı değiştirgeçleri, iki akışın karışmadan ısı alışverişinde bulundukları mekanik düzeneklerdir. Isı değiştirgeçleri endüstride yaygın olarak kullanılırlar

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı

Titreşim_1 ITAP FOO: 04 Mart 2014 Olimpiyat Konu Sınavı Titreşi_ ITAP FOO: art Oipiyat Konu Sınavı. Şeidei esne, hafif ütei tahtanın ucunda buunan sporcu ağırına tahtanın ucunun yerine aşağı doğru h.5 adar değiştiriyor. Tahtanın dene onuuna öre titreşi periyotunu

Detaylı

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda . Bir uçak sesten hızı oarak, yüksekiğinde üstüüzden uçarken ta tepeizden geçtikten τ süre sonra sesini duyabiiyoruz. Ses hızı c ise uçağın hızını buunuz. h u. =00 /s sabit hızı ie hareket eden tanecikerinin

Detaylı

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ

KESİCİ TAKIM AŞINMA DURUMUNUN YAPAY SİNİR AĞI KULLANILARAK BELİRLENMESİ KESİCİ TAKIM AŞIMA DURUMUU YAPAY SİİR AĞI KULLAILARAK BELİRLEMESİ Murat SÖMEZ H.Metn ERTUC 2 Chan KARAKUZU 3,3 Eetron ve Habereşe Mühendsğ Böüü Kocae Ünverstes, 4040, Kocae 2 Meatron Mühendsğ Böüü Kocae

Detaylı

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 169 BİR SOĞUK DEPOLAMA TANKI İÇERİSİNDEKİ SİLİNDİR POZİSYONLARININ BUZ OLUŞUMUNA ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Ahmet FERTELLİ Ertan BUYRUK Gökhan GÜNHAN ÖZET Bu çalışmada, içerisinde su bulunan

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2

4. Yeryüzünden v 1 hızı 53 açı ile v 2 hızı 37 açı ile aynı anda iki cisim atılıyor. İki cisim atıldıkları noktadan yatay yönde x 1 ve x 2 A β u B. A e B şeirerarasındaki uzakık oup bir uçak iki şeir arasında ızı ie idip eektedir. İki şeri bireştiren doğrutuya öre β açı e u ızı ie rüzar esektedir. Rotadan iç sapaa şartı ie uçağın idiş-eiş

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES

ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION OF TOTAL PRESSURE DROP IN LOOP HEAT PIPES VI TÜRK-ALMAN ENERJİ SEMPOZYUMU, 1-4 Haziran 001 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ÇEVRE KORUNUMU ISI BORU DEVRELERİNDE TOPLAM BASINÇ KAYIPLARININ ARAŞTIRILMASI Fata ÇANKA, İsai ÇALLI Sakarya Ünirsitsi Fn

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011

TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 TÜBiTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri ( Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği ve Kimya Mühendisliği ) Araştırma Projesi Çalıştayı Kimya-2, Çalıştay-2011 ISIL ENERJİ DEPOLAMA MALZEMELERİNİN BARDAKLARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN

Detaylı

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ

ISI TRANSFERĠ-1 DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ ISI RANSFERĠ- DÖNEM SONU ÖRNEK SORU ÇÖZÜMÜ B.Ü. Makine Mühendisiği Böümü Vokan Asan 04/05 Güz Dönemi Sınır ġartarı - ISI AġINIMLI SINIR ġari: h, 0 d ( r0 ) k h0 ( r0) ( aşınım Sınır Şartı) dr - IġINIMLI

Detaylı

Tek Eklemli Esnek Robot Kolunun Modellenmesi, Tasarımı ve Bulanık Mantık ile Kontrolü

Tek Eklemli Esnek Robot Kolunun Modellenmesi, Tasarımı ve Bulanık Mantık ile Kontrolü Tek Ekei Enek obot ounun Modeenei, Taarıı ve Buanık Mantık ie ontroü Seçuk izir, Zafer Binü, İai H. Akyüz Mekatronik Müendiiği Böüü ocaei Üniveritei, ocaei ecuk.kizir@kocaei.edu.tr, zaferb@kocaei.edu.tr,

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR -I TAŞINIM VE IŞINIMLA BİRLEŞİK ISI TRANSFERİ DENEY FÖYÜ 1. Deney Amacı Farklı

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu

TUBITAK-UZAY, Uydu Teknolojileri Grubu Bazı Siindirik Eş-düzemi Dagakıavuzu Süreksizikerinin RF/Mikrodaga Pasif Devre Eemanı oarak Tasarım ve Anaizeri Designs and Anayses of Some Cyindrica CPW Discontinuities as RF/Microwave Passive Components

Detaylı

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard)

Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Tonaj ve Fribord (Tonnage and Freeboard) Prof. Dr. Tamer YILMAZ GEMİ MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 2008, Tamer Yımaz TONAJ (Tonnage) Gemier, tiperine bağı oarak hacimse (Gros, Net) veya ağırık oarak (Dispacement,

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2011-2012 Güz Dönemi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü 12 Ocak 2012 Perşembe, 17:30 NOT: Kullandığınız formül ve tabloların no.ları ile sayfa numaralarını

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI

DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ DÜŞEY BORULARDA YOĞUŞMADA ISI TAŞINIM KATSAYISININ ARAŞTIRILMASI Makine Yük. Müh. A. Seim DALKILIÇ FBE Makine Mühendisiği Anabiim Daı Isı Proses Programında

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

BASINÇLI HAVA PROJESİ

BASINÇLI HAVA PROJESİ SINÇLI HV PROJSİ şağıa basit krokisi verien basınçı hava şebekesi için uygun oan boru çaarı beirenecek; anoar, kavşakar ve koresöre hava basıncının ne oacağı; koresörün gücü ve kaasitesi hesaanacaktır.,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI TRANSFER LABORATUVARI SUDAN SUYA TÜRBÜLANSLI AKIŞ ISI DEĞİŞTİRİCİSİ 1. DENEYİN AMACI: Bir ısı değiştiricide paralel ve zıt türbülanslı akış

Detaylı

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1 ÇEKME DENEYİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER ORMÜLLER. S =. ise;.. % Uzama müh = ise. %Uzama ger =. n %Uzama ger = n % Kesit an Daraması = BİRİMLER 1 kg = 9,81 N 1 N =,1193 kg = 1 5 Dyn 1 MPa = 15 Psi =

Detaylı

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi

Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Heat and Mass Transfer: Fundamentals & Applications Fourth Edition Yunus A. Cengel, Afshin J. Ghajar McGraw-Hill, 2011 Bölüm 4 Zamana Bağlı Isı İletimi Hazırlayan: Yrd.Doç.Dr. Nezaket Parlak Bu Bölümün

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ISI LABORATUVARI ISI İLETİM KATSAYISININ TESPİTİ DENEY FÖYÜ 1. Deneyin Amacı Yapılacak olan Isı İletim Katsayısının Tespiti deneyinin temel

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Bulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi

Bulanık veri zarflama analizi ile beton pompası seçimi Dice Üniveritei Mühendiik Fakütei ühendiik dergii Cit: 8,, - 3-9 Mart 07 Banık veri zarfaa anaizi ie beton popaı eçii Vokan ARSLAN,, Serdar ULUBEYLİ, Büent Ecevit Üniveritei, İnşaat Mühendiiği Böüü, Zongdak

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ

AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ AKIŞKANLARIN ISI İLETİM KATSAYILARININ BELİRLENMESİ DENEYİ Hazırlayan Yrd.Doç.Dr. Lütfü NAMLI SAMSUN AKIŞKANLARIN ISI İLETİM

Detaylı

Abs tract: Key Words: Gökhan ARSLAN

Abs tract: Key Words: Gökhan ARSLAN Gokhan arslan:sablon 02.01.2013 14:46 Page 12 Gökhan ARSLAN Kanatlı Borulu Isı Değiştiricilerinde İç Yüzeyi Yivli Boru Kullanımının Isı Geçişine Etkisi Abs tract: In that study, effects of using micro-fin

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. Kombiler Kombier BAYMAK Serisi Premix Teknoojii Yoğuşmaı Kombier (Duo Tec 242424) CBD (Cod Burner Door) Sistemi ie kapağın ısınması engeenerek ısı kayıparı azatıır. Hava gaz karışımı ön ısıtmasını yaparak daha

Detaylı

DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ

DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Isı Biimi ve Tekniği Dergisi, 8,, 6-66, 8 J. of Therma Science and Technoogy 8 TIBTD Printed in Turkey ISSN 3-365 DÜŞEY HALKASAL BİR BORUDA SALINIMLI AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN DENEYSEL İNCELENMESİ Üna AKDAĞ

Detaylı

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ 155 LEVHA KANATLI BORULU TİPLİ BİR BUHARLAŞTIRICININ ISIL DAVRANIŞININ ENTALPİK TÜNELİNDE DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Erhan URAS Gürcan DURMAZ Aytunç EREK ÖZET Bu çalışmada, levha kanatlı borulu tipli

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR

KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR KROÇİL BORULU BUHARLAŞTIRICILARA VE SIVILAŞTIRICILARA İLİSKİN DENEYSEL VE TEORİK SONUÇLAR SONUÇ : Corrugated Tube ( Kroçil Boru ) Bulgular : Düz boru içerisindeki soğutkan filim katsayısı (795 kcal/h C)

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge

Fizik 103 Ders 9 Dönme, Tork Moment, Statik Denge Fizik 3 Ders 9 Döne, Tork Moent, Statik Denge Dr. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölüü www.aovgun.co q θ Döne Kineatiği s ( π )r θ nın birii radyan (rad) dır. Bir radyan, yarçapla eşit uzunluktaki bir yay parasının

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journa of Engineering and Natura Sciences Mühendisik ve Fen Biimeri Dergisi Sigma 30, 341-349, 2012 PhD Research Artice / Doktora Çaışması Araştırma Makaesi THE EFFECT OF PAPER DRYNESS TO THE NUMBER OF

Detaylı

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen

Şekilde gösterilen kola F= 1kN luk bir kuvvet etki etmektedir. Milde izin verilen gerilme em =120 N/mm 2 ve mil çapı d= 30 mm dir. Kolda izin verilen Şeide gösterien oa = 1N u bir uvvet eti etmetedir. Mide izin verien gerime em =10 N/mm ve mi çapı d= 30 mm dir. Koda izin verien gerime ise em =60 N/mm dir, a) Koun işaret edien esitindei boyut oranının

Detaylı

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1

KBM0308 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I ISI İLETİMİ DENEYİ. Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 ISI İLETİMİ DENEYİ Bursa Teknik Üniversitesi DBMMF Kimya Mühendisliği Bölümü 1 1. Amaç Isı iletiminin temel ilkelerinin deney düzeneği üzerinde uygulanması, lineer ve radyal ısı iletimi ve katıların ısı

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ

DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE YARATILAN TÜRBÜLANSIN ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜNE ETKİSİ Gülay YAKAR Mayıs 27 DENİZLİ DELİNMİŞ KANATLI BORU KANAT TİPİ ISI DEĞİŞTİRİCİLERİNDE

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY 4 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK - 0 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY İÇİNDE SABİT SICAKLIKTA SİLİNDİRİK ISITICI BULUNAN DİKDÖRTGEN PRİZMATİK SAC KUTU YÜZEYLERİNDEN ZORLANMIŞ TAŞINIM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAK 3033 Dersi Veren Birim: Makina Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Orjinal Adı: ISI TRANSFERİ Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAK 0 Dersin Öğretim

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar

Temel Yasa. Kartezyen koordinatlar (düz duvar) Silindirik koordinatlar (silindirik duvar) Küresel koordinatlar Temel Yaa Fourier ıı iletim yaaı İLETİMLE ISI TRANSFERİ Ek bağıntı/açıklamalar k: ıı iletim katayıı A: ıı tranfer yüzey alanı : x yönünde ıcaklık gradyanı Kartezyen koordinatlar (düz duvar Genel ıı iletimi

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek Boyut analizi, göz önüne alınan bir fiziksel olayı etkileyen deneysel değişkenlerin sayısını ve karmaşıklığını azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Akışkanlar mekaniğinin gelişimi ağırlıklı bir şekilde

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ

GÜÇ-TORK. KW-KVA İlişkisi POMPA MOTOR GÜCÜ Bu sayfada mekanikte en fazla kullanılan formülleri bulacaksınız. Formüllerde mümkün olduğunca SI birimleri kullandım. Parantez içinde verilenler değerlerin birimleridir. GÜÇ-TORK T: Tork P: Güç N: Devir

Detaylı

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E)

Sürtünmesiz bir eğik düzlem x eksenini 1 2 0,0, E) ),, XXIII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNİ ŞM SINVI z,, B),, y ). Sürtünesiz bir eğik düze eksenini eksenini de z eksenini ise de y de kesektedir. Yerçekii ivesi z yönünde g= /s dir. Tepe noktasından,, bırakıan

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı

SICAK SU GRUBU. Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı Termosifon - Şofben - Ani Su Isıtıcısı AQUA KONFOR SİLİNDİRİK ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR TEZGA ALTI / TEZGA ÜSTÜ ELEKTRİKLİ TEROSİFONLAR Titanyum katkıı, çift kat emaye kapı çeik iç depo, uzun ömürü ve hijyeniktir

Detaylı

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER

ELASTİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI HAKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER 11. ULUAL MAKİNA TEORİİ EMPOZYUMU Gazi Üniversitesi, Mühendisik-Mimarık Fakütesi, -6 Eyü 003 ELATİK BİYELLİ KRANK-BİYEL MEKANİZMALARININ DİNAMİK KARARLILIĞI AKKINDA PARAMETRİK İNCELEMELER Özgür TURAN İstanbu

Detaylı

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması

Doğrusal Kodların Spektrum Ağırlık Fonksiyonlarının Hesaplanması Doğrusa Kodarın Spektrum Ağırık Fonksiyonarının Hesapanması Orhan Gazi 1, A. Özgür Yımaz 2 1 Eektronik Habereşme Mühendisiği Böümü, Çankaya Üniversitesi Bagat, 653, Ankara. e-posta: o.gazi@cankaya.edu.tr

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı