Van Gölü'nün güneydoğusunda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Van Gölü'nün güneydoğusunda"

Transkript

1 Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde aynı adı taşıyan suyun kenarında kurulmuş olan Hoşap, Van'ın Gürpınar ilçesinin nahiye merkezlerinden biri durumundadır. Van-Hakkâri karayolu üzerinde. Van'a 60 km. Gürpınar ile merkezine 40 km mesafede bulunmaktadır. Mahmudi beylerinin idaresinde Karakoyunlu. Akkoyunlu. Safevi ve en son Osmanlı devletinin hakimiyetinde kalan Hoşap'ta. başta kale olmak üzere medrese, türbe, han ve köprü gibi mimari eserler yaptırılmıştır. Bu eserleri daha çok Osmanlı devletinin bu beylere siyasi, ekonomik ve idari bakımdan Önem ve imtiyazlar vermesi sonucunda XVI. yy'ın ikinci yarısı ile XVII. yy içerisinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle medreselere, XVI. yy ortalarına kadar Yezidi olan Mahmudi aşireti mensuplarının daha sonra Sünni ve Şafi mezhebini kabul etmeleriyle ihtiyaç duyulmuştur. Hoşap'ta birisi Evliya Bey Medresesi, diğeri Hasan Bey Medresesi olmak üzere iki medrese bulunmaktadır. EVLIYA BEY MEDRESESI Medrese, Hoşap'ın merkezinde, Gevirhan mezarlığının doğu tarafında yer almaktadır. Medresenin güneyinde Süleyman Bey Kümbeti bulunmaktadır. Medresenin daha önceleri üzerinde bulunan kitabesi C. Yazıcıoğlu tarafından tesbit edilerek Türkçe okunuşuyla yayınlanmıştır. Bugün mevcut olmayan bu kitabeden başka, yapıyı tarihlemede yardımcı olacak tarihi belge veya vakfiye bulunmamıştır. Kitabede tarih yoktur. Yalnız medreseyi Mahmudi Evliya Bey"in yaptırdığı anlaşılmaktadır. Evliya Bey'in yaşadığı döneme bakarak medrese, XVII. yy'ın üçüncü çeyreği içinde yapıldığı tahmin edilmektedir. İki satır halinde Arapça olarak yazılmış kitabe- 22

2 nin metni şöyledir: Kad benâ hasenen hasînâ burcu âliya Râici tevfiki Ahmet nesli Halid Evliya Türkçe Anlamı: (Bu medreseyi) Âli burcun (kalenin) sahibi ve Hazreti Peygamber'in övdüğü Halid neslinden Evliya (Bey) sapasağlam olarak yaptırdı. Medrese, dıştan x m ölçülerinde bir alana oturmaktadır. Yapı, avlunun doğu ve batısına yerleştirilen hücrelerle güneyindeki sekizgen planlı mescid ve bunun doğusunda yanyana iki oda meydana getirmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı avlu x 4.70 m ölçülerindedir. Avluya kuzey cephenin ortasından ve güney taraftan birer kapı ile girilmektedir. Kuzeyde avlu duvarı yıkılmış olduğundan kapının durumu belirlenememiştir. Güney duvarında mescidin batısındaki kapı, içten düz atkı taşlı, dıştan sivri kemerlerle çevrilidir. Medrese hücreleri, mescit güneydoğu köşedeki koridor doğrudan avluya açılmaktadır. Avulunun kuzeydoğu köşesine 1.50 m genişliğinde, dama çıkışı sağlayan 6 basamağı sağlam üst kısmı yıkılmış bir merdiven yerleştirilmiştir. Medresenin batı kanadında üç hücre yer almaktadır. Bu hücreler, ölçüleri birbirinden az farklarla değişen kareye yakın birer plana sahiptir. Üzerleri içten beşik tonozla, dıştan düz toprak damla örtülmüştür. Kanadın, duvar kalınlıkları 0.90 m m arasında değişmektedir. Güneydoğu köşelere açılan hücre kapıları, içten sivri kemerle, dıştan düz atkı taşıyla kapatılmıştır. Hücrelerin doğu, kuzey ve güney duvarlarına birer dolap nişi açılmıştır. Bu nişler, zeminden itibaren farklı yüksekliklerde ortalama 0.50 x 0.60 x 0.40 m ölçülerinde kareye yakın açıklıklardan ibarettir. Hücreler, üçüncüsünde güney ve balı. diğerlerinde batı duvarlara açılmış mazgal pencerelerle aydınlatılmıştır. Hücrelerde ocak nişi bulunmamaktadır. Medresenin doğu kanadı da üç hücreden oluşmaktadır. Bunlar 3.00 x 5.40 m ölçülerinde dikdörtgen birer plana sahiptir. Her üç hücrenin kapıları avluya açılmaktadır. Duvarlarında doğudakinin 3.00 m, kuzeydekinin 2.40 m, diğerlerinin 1.50 m'lik kısmı sağlam kalmıştır. Duvarlarının geriye kalan kısmı ve üst örtü tamamen yakılmıştır. Bir belirti bulunmamasına rağmen hücreler beşik tonozla örtülmüş olmalıdır. Hücrelerin doğu duvarlarına açılmış mazgal pencereler vasıtasıyla içerinin aydınlanması sağlanmaktadır. Birinci ve ikinci hücrenin kuzey, üçüncü hücrenin güney duvarının ortasında ocak nişleri açılmıştır. Ocak, yarım yuvarlak girinti şeklinde,üstten taş çatkıyla son bulmaktadır. Duvarların değişik yerlerine farklı yüksekliklerde açılmış nişler genelde 0.60 x 0.50 x 0.55 m ölçülerindedir. Bunlardan başka ikinci ve üçüncü oda arasında 1.20 m genişliğinde bir açıklık vardır. Doğu ve kuzey duvarı 1.50 m, diğerleri 1.10 m kalınlığındadır. Duvarların içten sıva ile kaplı olduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır. Doğu kanadın güneyine, batıdan mescit duva-

3 rına bitişen ve aradaki koridordan geçilen yan yana iki oda daha yerleştirilmiştir. Bu odalara geçişi sağlayan koridor, batı taraftan avluya açılmaktadır. Koridorun uzunluğu 7.70 m, batı tarafı 0.80 m doğusu 1.25 m geni liğindedir. Koridorun doğu duvarının ortasına bir mazgal pencere, kuzey duvarı üzerine de bir dolap nişi açılmıştır. Güneydoğu köşede yer alan odalar aradaki 0.65 m kalınlığındaki bir duvarla birbirinden ayrılmıştır. Batıdaki oda, kuzey ve güneyden 2.80 m, doğuda 4.40 m, batıdan da 3.90 m, uzunluğunda dikdörtgene yakın bir plana sahiptir. Doğudaki oda da kuzey ve güneyden 2.60 m, doğudan 4.70 m, batıdan da 4.40 m ölçülerindedir. Odalara kuzey duvarına açılmış kapıdan girilmekte güney duvarlarındaki mazgal pencerelerle içerisi aydınlatılmaktadır. Duvarlardan arada olanı 0.60 m, diğerleri 1.00 m kalınlığındadır. Duvarların üst kısımları ve örtü tamamen yıkılmıştır. Avlunun güneyinde eksenden 2 batıya dönük olarak yerleştirilmiş mescid, içten ve dıştan sekizgen planlı olarak yapılmıştır. Mescidin üzeri, bugün büyük bir bölümü yıkılmış kubbe ile örtülüdür. Mescide avlunun doğusuna kaymış, 1.00 m genişliğinde düz atkı taşla örtülü bir kapı açıklığından girilmektedir. Moloz taş örgülü duvar 1.00 m kalınlığındadır. 24 Girişin tam karşısına güney yüze ocak Evliya Bey Medresesi balı kanadı nişi. doğu ve batı yüze pencere, aralara da birer dolap nişi açılmıştır. Mescidin doğu ve batı yüzünde yer alan pencereler 0.70 x 0.70 m ölçülerindedir. Güney yüzdeki ocak, yarım yuvarlak bir girinti oluşturmaktadır, bunun dışında ara yüzlere açılan dolap nişleri, 0.50 x 0.50 m ölçülerinde simetri göstermektedirler. Ayrıca güney duvarı ile güneybatı duvarının birleştiği köşeye yüzeysel bir mihrab nişi yerleştirilmiştir. Mihrab, kapı, pencere ve nişler, sıva ile yapılmış, taşıntısı az üstten kaş kemeri şeklinde son bulan bir çerçeve içerisine alınmıştır. Mescidin duvarları, çamurla sıvanmıştır. Bu sıvanın üzeri kireçle badanalanmıştır. Sekizgenden kubbeye geçiş, düzensiz sağır kemerlerin oluşturduğu pardantife benzeyen bingilerle sağlanmıştır. Köşelerdeki bingilerin üzerinde kırmızıyla boyanmı baklava 5 motiflerine yer verilmiştir. Moloz taşlarla örülen kubbenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Dıştan da kasnaksız-doğrudan duvarlara oturan kubbenin güneydoğusuna bir pencere açılmıştır. Yapının genelinde kullanılan moloz taş duvar örgüsü cephelerde de görülmektedir. Cepheler, oldukça sağır ve hareketsizdir. Güney cephenin ortasından dışa taşıntı yapan mescid dikkati çekmektedir. Doğu cephesine ilave edilen bölümün ne amaçla yapıldığı bilinmemektedir. Duvarlar, moloz taşlarla örülmüş, bazı kısımlarında ahşap hatıllar kullanılmıştır. Yapı. oldukça yalın olup. süsleme yoktur. Medrese, yıkılmış iken 1992 yılında Vakıflar

4 Genel Müdürlüğü tarafından içi ve çevresi temizlettirilerek mevcut kısımları ortaya çıkarılmıştır. Restorasyonu gerçekleştirilmemiş olup, yapı günden güne yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaktadır. HASAN BEY MEDRESESİ VE TÜRBESİ Van-Hakkâri karayolunun Van'da Hoşap girişinin kuzeyinde mezarlık içerisinde yer almaktadır. Medresenin yapımıyla ilgili bir kitabesi bulunmaktadır. Kitabede medresenin ivaz Bey'in oğlu Hasan Bey tarafından 971 (1563) tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Türbe de 1585'den sonra Hasan Bey'in oğlu Şir Bey tarafından yaptırılmış olmalıdır. Kitabe, 0.25 x 0.85 m ebatında mermer üzerine, nesih hatla Arapça iki satır halinde yazılmıştır. Yazılar kartuş içerisine alınmıştır. Kitabenin metni şöyledir: I'lemu eyyühe'nnâzırûne bi enne hâzihil'ımareti livechillahi Mir Hasan bin ivaz fi tarih sene ehade seb'îne tis'amiete minel hicreti. Türkçe Anlamı: Ey bu yapıyı yapanlar biliniz ki (bu medrese) hicri 971 (1563) yılında ivaz b. Mir Hasan tarafından livechillah yaptırılmıştır. Medrese, güneybatısına eklenen türbe ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Avlunun doğu ve batısına medrese hücreleri, güneyine mescid, güneybatısına da türbe yerleştirilmiştir. Medresenin avlusu kuzeyden 8.45 m, güneyden 8.75 m, doğudan m ve batıdan m uzunluğunda kuzey, güney doğrultusunda dikdörtgene yakın bir alan oluşturmaktadır. Avlu kuzeyden 1.10 m kalınlığında kesme taştan yapılmış bir duvarla çevrilmiştir. Bu duvarın üst kısımları yıkılmış durumdadır. Avlunun kuzeybatı köşesine açılmış kuyudan su ihtiyacı karşılanmaktadır. Avlunun güneyine mescid, doğusuna beş, batısına dört adet hücre yerleştirilmiştir. Güneybatısına da türbe eklenmiştir. Güneydeki mescid eksende yer almasına rağmen hücreler asimetrik bir şekilde sıralanmıştır. Medresenin batı kanadındaki dört hücre birbirine eşit büyüklükte 3.40 x 3.50 m ölçülerindedir. Yalnız türbe eklenirken dördüncü hücrenin büyük bir kısmı yıkılmış, bundan geriye 0.80 m genişliğindeki kısım kalmıştır. Batı kanadının duvarları m arasında değişmektedir. Hücrelere güneydoğu köşelerde açılmış kapılardan girilmektedir. Üzerleri doğu-batı yönünde beşik tonozlarla örtülmüştür. Tonozlar, üstten düz toprak damla kapatılmıştır. Ayrıca bu duvarın köşelerinde birer dolap nişine yer verilmiştir. Hücre kapıları dıştan düzgün kesme taş söveli ve basık kemerlidir. Hücre kapı sövelerinin üst Hasan Bey Medresesi türbe ve mescid bölümü kısımlarıyla beşik tonozların doğu tarafları yıkılmıştır. Hücrelerde ocak nişine yer verilmemiştir. Yalnız ikinci hücrenin pencere tabanında yuvarlak şekilde sonlamın bir yarık ocak yeri olarak kullanılmıştır. Kalan izlerden duvarların sıva ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Medresenin doğu kanadında beş hücre yer almaktadır. Kuzey taraftaki birinci hücre 5.30 x 3.60 m ölçülerinde, kuzey-güney doğrultusunda beşik tonozla örtülmüştür. Bu hücreye avludan ve kuzeyden girişi sağlayan iki kapı bulunmaktadır. Kapıların 0.80 m genişliğindeki açıklıkları sivri kemerlerle kapatılmıştır. Kuzey duvarı kapıdan sonrası yıkıldığı için bugünkü pencere asıl durumu yansıtmaktadır. Çünkü pencere, tonoz seviyesine kadar devam eden 1.00 m genişliğinde açıklık şeklindedir. Hücrenin doğu duvarına iki dolap nişi açılmıştır. Duvarlarında sıva izleri bulunmaktadır. Aradaki üç hücre 3.60 x 2.80 m ölçülerinde doğu-batı yönünde beşik tonozla örtülmüştür. Hücrelere kuzeybatı köşelere açılmış düzgün kesme taş

5 söveli kapılardan girilmektedir. Doğu duvarlarına açılmış mazgal pencerelerle aydınlatılan hücrelerde dolap nişleri de yer almaktadır. Ayrıca duvarlarının sıvayla kaplı olduğu görülmektedir. Güneydeki beşinci hücre 5.50 x 4.20 m ölçülerinde beşiktonozla örtülmüştür. Batıdan mescide bitişen hücreye kuzeyden bir kapıyla girilmektedir. Kapı, diğerleri gibi düzgün kesme taş sövelerle sınırlandırılmıştır, üzeri basık kemerle kapatılmıştır. Hücre doğu ve güney duvarına açılmış mazgal pencerelerle aydınlatılmaktadır. Doğu duvarında üzeri iki, güney ve doğu duvarında birer dolap nişi yer almaktadır. Mescid. avlunun güneyinde eksende yer almaktadır. Güney cephede dışa beş köşeli bir taşıntı yapmaktadır x 5.60 m ölçülerinde, kuzey güney doğrultusunda beşik tonozla örtülmüştür. Güney taraftaki taşıntı da ters ve düz üçgen yüzeylerle örtülmüştür. Mescide avludan düz atkı taşlı bir kapıyla girilmekledir. Dışa taşıntı yapan güneydeki orta ve yan yüzeylere birer mazgal pencere açılmıştır. Mesciden güneybatı köyesine yüzeysel bir mihrab yerleştirilmiştir. Buranın da duvarlarının kalan izlerden sıva ile kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Medrese dış cephe duvarlarında düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır. Kuzey cephesi dışında diğer duvarlar sağlamdır. Güney cephenin ortasında yer alan beş köşeli mescid taşıntısı burayı hareketlendirmektedir. Kuzey cephelerin ortasındaki kapı. diğer cephelerdeki mazgal pencereler dışında açıklık bulunmamaktadır. Cepheler oldukça sağır tutulmuştur. Medresede kitabeyi çerçeveleyen mukarnas parçası dışında süsleme unsuruna rastlanmamıştır. Medresenin güneybatı köşesine, mescit batı duvarına bitişik, batı kanadının dördüncü hücresinin bir kısmı kaldırılarak yerleştirilmiştir, türbe batı tarafta medrese cephesinden 2.70 m taşıntı yapmaktadır. Güney ve batı duvarları dışında kalan kısımları medreseyle birleştirilmiştir. Dıştan 8.32 x 8.32 m ölçülerinde kare planlı türbenin üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbeye avludan doğu duvarının kuzey köşesine kaydırılmış bir kapıyla girilmektedir. Tek katlı olarak düzenlenmiş türbe, l.00 m kalınlığındaki duvarlarıyla içeriye de kare planlı olarak yansıtılmıştır. Kare planlı iç mekandan kubbeye geçişi aslan göğsü tabir edilen bingiler sağlamaktadır. Bu bingiler köşelerde "L" biçiminde ayaklara oturan sivri kemerlerle oluşturulmuştur. Bu 0.25 m derinliğindeki sivri kemerler iki renkli kesme taşlarla örülmüştür. Kuzey ve batı yüzdeki kemer üst kısımları yıkılmıştır. Kapı, sivri kemerli alınlık içerisinde düz atkı taşlı olarak yapılmıştır. Doğu duvarına kapıdan başka, ortaya yakın bir yerine 1.25 m derinliğinde sivri kemer beşik tonozla örtülü bir eyvan şeklinde bir girinti açılmıştır. Güney ve batı duvarlarına açılmış birer pencereyle türbenin içerisi aydınlatılmıştır. Kapı ve pencereler içten basık kemerle kapatılmıştır. Türbe duvarları içten ve dıştan düzgün kesme taşlarla kaplanmıştır. Duvarların dış üç köşesinde çift yüzlü köşe pahları yer almaktadır. Kuzeydoğu köşesinde kapı yüzünden pahlanmaya gidilememiştir. Sadece gövdenin üst kesimine basamak şeklinde iki kadenıelenmc yapılabilmiştir. Kare gövdenin üst kesimine basamak şeklinde iki kademelenme yapılabilmiştir. Kare gövdeden onikigen geçiş üç köşede çifte köşe pahları ve bu kuzeydoğu köşede kademelcnmeyle sağlanmıştır. Kasnaktan itibaren kubbe tamamen yıkılmış vaziyettedir. Düzgün kesme taş kaplamalı güney ve batı 26

6 cephelerinin ortalarına birer pencere açılmıştır. Pencereler sivri kemerle son bulan ve içleri geometrik geçmelerle doldurulmuş bir çerçeve içerisine alınmıştır. Kaval silmelerden oluşan çerçeve kemer başlangıcından itibaren ters U şeklinde pencereyi üstten kuşatmaktadır. Ayrıca düz atkı taşlı pencere açıklığı dört yönden silmelerle çerçevelenmiştir. Dış çerçeve ve kemerlerdeki geometrik süslemeler, eşkenar dörtgenlerin yatay ve dikey bölünmesiyle oluşturulmuş sekizgen, altıgen ve dikdörtgenlerden meydana gelmektedir. Ayrıca köşelerdeki planmalar da cepheleri yumuşatmaktadır. DEĞERLENDİRME Hoşap'taki Hasan Bey ve Evliya Bey medreselerinde avlunun iki yanına dizilmiş talebe hücreleriyle, güneyindeki Mescid (dershane)den oluşan plan şeması Osmanlı medreselerinde fazla uygulanmamıştır. Hasan Bey Medresesi'nde avlunun doğusunda beş, batısında dört hücre dizilmesine karşılık Evliya Bey Medresesi'nde karşılıklı üçer hücre yerleştirilmiştir. Her iki medrese de hücrelerin dizilişinde bir asimetriklik sözkonusudur. Ayrıca medreselerin güneyindeki mescidleri de biri cepheden beş köşe taşkınlı dikdörtgen, diğerinin sekizgen olmasıyla farklılıklar göstermektedir. Bundan başka talebe hücreleri arasında bir bağlantı bulunmaması, örtü sistemi (tonoz örtü), revakların olmaması, çokgen planlı mescid (dershane) kısımları, külliye içinde yer almamaları ve türbe eklenmesi (Hasan Bey Medresesi'ne) Osmanlı medreselerinden ayrılan yanlarını oluşturmaktadır. Hasan Bey Medresesi'nin plan şeması, Diyarbakır Ali Paşa Medresesi'nde görülmektedir. Hoşap'taki medreselere benzer iki kanatlı plan şeması, güneyden batı kanadına alınmış mescid kısmı, iki katlı ve revaklı düzenlemesiyle Başkale Pizan Hüsrev Paşa Medresesi'nde (1653) tekrarlanmıştır. Medresenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde mescidin batısına türbe eklenmesi, Osmanlı medreselerinden ziyade Anadolu Selçuklu medreselerinin bir özelliğidir. Selçuklu döneminde medresenin bir mekanının türbeye dönüştürüldüğüne dair örnekler olduğu gibi, sonradan eklenen türbeler de mevcuttur. Bu şekilde medreseyle türbenin bütünleşmesi Osmanlı mimarlığının İstanbul, Eyüp Sokullu Medresesi'nde (1568) gündeme getirilmiştir. Hasan Bey Medresesi'nde mescidin cepheden beş köşe çıkınlı yapması, Bitlis İhlasiye Medresesi Evliya Bey Medresesi doğu kanadı. (1595) kuzey cephesinde. Gevaş Halime Hatun Kümbeti'nin yanındaki zaviyenin mescid kısmında görülmektedir. Evliya Bey Medresesi'nin de sekizgen planlı mescidi Osmanlı ve Selçuklu medreselerinde karşılaşılan uygulamanın dışında kalmaktadır. Medreselerden Evliya Bey Medresesi'nde moloz taş malzeme kullanılmış olup, süslemeye yer verilmemiştir. Diğer medresenin dış cephelerinde düzgün kesme taş malzeme görülmektedir. Burada türbenin daha itinalı yapıldığı gözlenmekledir. Zaten süslemeler de türbenin cephelerinde yer almaktadır. Mimari ve plan özellikleri : lc fazla dikkat çekmeyen medreselerin yüzyıllar boyu yöre insanın eğitilmesindeki rolü yadsınamaz bir gerçektir. Günümüzde eski işlevi kazandırılmasa bile, harap ve sahipsiz vaziyetten kurtarılıp yaşatılması üzerimize düsen bir sorumluluk ve görevdir.

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

PERVARİ İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları PERVARİ İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 185 3.6. PERVARİ İLÇESİ 3.6.1. PALAMUT KÖYÜ UMURLU MEZRASI HANI Han Umurlu Mezrasının hemen dışındadır. Yapı üzerinde kim tarafından ve ne zaman yaptırıldığını

Detaylı

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ

ADANA SEYHAN - ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ ULU CAMİ MEDRESESİ Ulu Cami Medresesi, kuzey-batı köşesine sokulmuş olan Küçük Mescit ve onun bitişiğindeki muhdes bir yapı sebebiyle düzgün bir plân şeması ve âbidevi bir görünüş arz etmez. Bununla beraber

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 ULUDERE Mir (Cencekir) Kalesi:...9 Geramon Kilisesi...40 Halmun (Elamun) Kilisesi...4 Beyaz Köprü...46 Köprü...47 AVRUPA KONSEYİ DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ

Detaylı

- 61 - Muhteşem Pullu

- 61 - Muhteşem Pullu Asaf Bey Çıkmazı Kabaltısı Sancak Mahallesindedir. Örtüsü sivri tonozludur. Sivri kemerle güneye ve ahşap-beton sundurmalı sivri kemerle kuzeye açılır. Üzerinde kesme ve moloz taşlardan yapılmış bir ev

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ

Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Yrd. Doç. Dr. Şahabettin OZTURK' - Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOP** HAKKÂRİ MEYDAN MEDRESESİ Hakkâri ili Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan oldukça engebeli bir coğrafi yapıya sahip yerleşim alanlarından biridir.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ. Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ Konu:14.YÜZYIL BEYLİKLER DÖNEMİ MİMARİSİ İran üzerinden geçerek Batı Anadolu'ya yerleşen Türk boyların dan bir bölümü 13. yüzyıl sonlarında

Detaylı

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

BAYKAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları BAYKAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 75 3.3. BAYKAN İLÇESİ 3.3.1. VEYSEL KARANÎ TÜRBESİ Baykan ilçesine bağlı Ziyâret beldesindeki Veysel Karanî Câmii ve Türbesi nin ne zaman ve kimler tarafında

Detaylı

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS

SULTAN IZZETTIN KEYKAVUS TÜRBESİ, 1217, SİVAS SELÇUKLU MİMARİSİ Selçuklular Orta Asya dan Anadolu ve Ön Asya ya yolculuklarında Afganistan, İran, Irak, Suriye topraklarındaki kültürlerden ve mimari yapılardan etkilenmiş, İslam dinini kabul ederek

Detaylı

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi

Abd-i Kethüda (Cücük) Camisi Eski Mağara Camisi'ne Yeni Mağara Camisi'nin batı duvarının yanından gidilerek ulaşılmaktadır. Tamamen terk edilmiş olan yapının içinin ve cephesi her geçen gün daha fazla tahrip olduğu görülmektedir.

Detaylı

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

ERUH İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları ERUH İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 115 3.4. ERUH İLÇESİ 3.4.1. EMİR NASREDDİN KÜLLİYESİ Eruh a bağlı Kavaközü Köyü nde, vadi içindedir. Külliyeyi oluşturan yapıların hiç birisinin üzerinde kim tarafından

Detaylı

HOŞAP KALESİ KAZISI

HOŞAP KALESİ KAZISI HOŞAP KALESİ KAZISI - 2011 Giriş Van İli, Gürpınar İlçesi, Hoşap Kalesi ndeki 2011 yılı kazı çalışmaları, Başkanlığımda 16 kişilik bir ekip tarafından Bakanlık Temsilcisi Erzurum Müzesi nden Arkeolog Çetin

Detaylı

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

TİLLO İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları TİLLO İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 43 3.2. TİLLO İLÇESİ 3.2.1. İBRAHİM HAKKI (İSMAİL FAKİRULLAH) TÜRBESİ Tillo merkezde İsmail Fakirullah mezarlığının içerisindedir. Üzerinde kim tarafından ve ne

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 SİLOPİ T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 SİLOPİ Yeşiltepe Höyüğü... Nuh Nebi Camii ve Medresesi... Şerif Camii...6 Görümlü Camii...7 Mart Şumuni Kilisesi...9 Dedeler Köyü Kilisesi...0 Han Kalıntısı... Tellioğlu Kasrı...

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ. Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Selçuklu Dönemi Yapıları ile Bahçe ve Peyzaj Sanatı Selçuklu Dönemi (1071-1308) Oğuzların devamı olan XI. yüzyılın yarısında kurulan, merkezi Konya olan Selçuklular

Detaylı

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş

ismiyle nahiye merkezi olmuştur. Bugün idari yapılanmasını gerçekleştirememiş Hoşap, Van Gölü'nün güneydoğusunda yüksek dağlarla çevrili bir plato üzerinde kurulmuştur. Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı nahiye merkezi durumundadır. Urartu'dan beri Vanîran yolu üzerinde yer alması buranın

Detaylı

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ)

Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Muhammet ARSLAN KARS KÜMBET CAMİİ (ONİKİ HAVARİLER KİLİSESİ) Oniki Havariler Kilisesi olarak da bilinen Kümbet Camii, Kars Kalesi nin güneye bakan yamacında bulunmaktadır. Üzerinde yapım tarihini veren

Detaylı

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez)

CAMÝÝ VE MESCÝTLER. Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) CAMÝÝ VE MESCÝTLER Ekleyen kapadokya Pazartesi, 12 Mayýs 2008 Son Güncelleme Pazar, 24 Aðustos 2008 Nevþehirli Damat Ýbrahim Paþa Camisi (Kurþunlu Cami) (Merkez) Nevþehir il merkezinde bulunan Damat Ýbrahim

Detaylı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Üç Şerefeli Camii. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Üç Şerefeli Camii Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Üç Şerefeli Cami......................... 4 0.1.1 Osmanlı Mimarisinde Çığır Açan İlklerin Buluştuğu Cami............................

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR T.. KÜLTÜR VE TURİZM AKANLIĞI İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI ÖLGE KURULU KARAR TOPLANTI TARİHİ VE NO : 30.01.20172 35.002/1 KARAR TARİHİ VE NO : 30.01.2011789 T ^ ' İZMİR İzmir İli, ııca İlçesi'nde

Detaylı

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI

OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI OSMANLI DÖNEMİ BİR GRUP HAMAM YAPISINDA MALZEME KULLANIMI KADER REYHAN 1, BAŞAK İPEKOĞLU 2 ÖZET Osmanlı dönemi mimarisinde malzeme kullanımının; yapının işlevi, büyüklüğü ve inşa edildiği yerleşim yerinin

Detaylı

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN

Cilt-III. Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Cilt-III Doç. Dr. Yıldıray ÖZBEK Yrd. Doç. Dr. Celil ARSLAN Kayseri 2008 Takım No: 978-975-8046-66-9 ISBN:978-975-8046-69-0 Grafik Tasarım ve Baskı: Aydoğdu Ofset Matbaacılık ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd.

Detaylı

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA

ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA ULU CAMİ BATTALGAZİ - MALATYA Ulu Cami / Malatya - Battalgazi YAPIM TARİHİ: İlk yapı muhtemelen I. Alaaddin Keykubat döneminde (1224 civarı ) yapılmıştır. Daha sonraları

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR 432 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ DÜKKÂNLAR DÜKKÂNLAR ANITLAR 433 DÜKKÂN (Sephavan Mh. Dülgerler Sk. No:34) D ükkân, Dülgerler Sokakta, Kapı Camiinin güneyinde yer alır.

Detaylı

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA]

Ahşap İşçiliğinin 700 Yıllık Şaheseri: Eşrefoğlu Camii [Beyşehir/KONYA] Orta Asya'daki ağaç direkli ahşap camilerin Anadolu'daki örnekleri Selçuklu'nun ahşap ustalıkları ile 13.yy dan günümüze ulaşmıştır. Ayakta kalan örnekleri Afyon ve Sivrihisar Ulu Camileri, Ankara Arslanhane

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında

Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında SEYİTGAZİ KÜLLİYESİ Doç. Dr. Canan PARLA Anadolu Üniversitesi Ed. Fak. Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Seyitgazi Külliyesi, 13. yüzyılın başında Seyitgazi İlçesi, Üçler Tepesi nin güneydoğu yamacındaki

Detaylı

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ

ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ ZEYREK 2419 ADA 13 PARSEL RÖLÖVE ANALİZ RAPORU 1. YAPININ YERİ VE TANIMI 2. YAPININ MEVCUT DURUMU VE BOZULMALAR 3. SONUÇ 1-YAPININ YERİ VE TANIMI Proje konusu yapı grubu, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa

Detaylı

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı.

KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW. Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I ), Ankara 200 ı. KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW Şakir Çakmak, Erken Dönem Osmanlı Mimarisinde Taçkapılar (I 300-1500), Ankara 200 ı. Savaş YILDIRIM. Son yıllardaki Anadolu Türk Mimarisine yönelik araştırmalara bakıldığında

Detaylı

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ

İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ İZMİR, TİRE, YAVUKLUOĞLU (YOĞURTLUOĞLU) KÜLLİYESİ Nadir TOPKARAOGLU-A.Yakup KESlCl TjTjİİj ülliye, Tire llçesi'nin batı ucunda, Turan Mahallesi, Beyler Deresi mevkiinde yeralmaktadır.^- ^ i Külliye; cami,

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 GÜÇLÜKONAK T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 GÜÇLÜKONAK Finik Kalesi...67 Finik İç Kalesi...69 Faki Teyran Camii...7 Finik Zaviyesi...76 Dağyeli Hanı...78 Türbe (Kubbe-i Berzerçio)...80 Pavan Köprüsü...8 Belkıs (Nebi Süleyman)

Detaylı

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU

BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU BEÇİN KALESİ KAZISI KALE ÇEŞMESİ SONUÇ RAPORU Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ* Muğla İli, Milas İlçesi, Beçin Kalesi nde 20.05.2013 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları 24.12.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Kazı

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 3 FATIMİLER-GAZNELİLER Fatımiler Hz. Muhammed in kızı Fatma nın soyundan geldiklerine inanılan dini bir hanedanlıktır.tarihsel olarak Fatımiler İspanya Emevileri ile Bağdat taki

Detaylı

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 );

URFA ULU CAMĠĠ. Batı cephesinde, avlu giriş kapısı üzerinde yer alan, H.1096/M.1684 tarihli Osmanlıca kitabede (Fot. 22 ); URFA ULU CAMĠĠ Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler I.GĠRĠġ Urfa Ulu Camii, eski şehir merkezinde, Camii Kebir mahallesinde bulunmaktadır. 12. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlendirilebilen ulu cami, harim, son

Detaylı

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz.

görülen sanat görülmektedir? dallarını belirtiniz. Karahanlılar Dönemine ait Kalyan Minaresi (Buhara) Selçuklular Döneminden kalma bir seramik tabak Selçuklulara ait "Varka ve Gülşah adlı minyatür Türkiye Selçuklu halısı, XIII. yüzyıl İlk dönemlere Türk

Detaylı

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz

ERKEN OSMANLI SANATI. (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz ERKEN OSMANLI SANATI (Başlangıcından Fatih Dönemi Sonuna Kadar) Yıldız Demiriz Osmanlı mimarisinin erken döneminden günümüze gelen yapıların çoğu dini mimariye bağlıdır. Dönem üsluplarını ve plan gelişmesini

Detaylı

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir.

Ramazanoğlu Medresesi: 1540 yılında yapılmış klasik Osmanlı medresesidir. Atatürk Müzesi Müze binası, eski Adana nın merkezi olan tarihi Tepebağ da, 19. yüzyılda yapılmış geleneksel Adana evlerindendir. İki katlı, cumbalı, kırma çatılı, kâgir bir yapıdır. Bu özellikleri nedeniyle

Detaylı

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ

KOCAELİ GEBZE - ÇOBAN MUSTAFA PAŞA KÜLLİYESİ Kocaeli Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılmış en büyük külliyelerden birisidir. Yapı topluluğu cami, medrese, imaret, kütüphane, dergah, kervansaray,

Detaylı

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler

Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler Tarihi Yarımada yı İnci Gibi Süsleyen Camiler 95 Sur içi Camisi Tek Kitapta! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş., İstanbul un tarihsel ve mimari açıdan en zengin bölgesi Sur içini inci gibi süsleyen

Detaylı

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti

Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti Selçuklular, 1100 KAPALI MEDRESELER Haçlı Seferlerinin hızının azaldığı 13. yüzyılın ilk yarısı Anadolu Selçukluları için bir yayılma ve yerleşme dönemi olmuşken, İlhanlı vesayeti altında geçen ikinci

Detaylı

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ

HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ HÜDAVENDİGAR KÜLLİYESİ Hüdavendigar Külliyesi olarak bilinen Sultan I. Murad Külliyesi, 1363-1366 yılları arasında, şehrin batısında, ovaya hakim tepenin üzerinde inşa edilmiştir. Külliye; cami, medrese,

Detaylı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı

Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi Adresi İnceleme Tarihi Fotoğrafl ar ve çizimler Kat adedi Bahçede bulunan elemanlar Tanımı Dr. Doğan DEMİRCİ Katalog No : 38 Evin veya sahibinin adı ve inşa tarihi: Sarıtepelerin Evi olarak bilinmektedir. 19. yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Adresi: Emre Mahallesi, 3805.

Detaylı

*Yrd.DoçDr. Gürsoy SOLMAZ

*Yrd.DoçDr. Gürsoy SOLMAZ Değerli okurlar, Geçtiğimiz aylar içersinde ilimiz yoğun ve hareketli günlere sahne oldu. Öncelikle başbakanımız Sayın Mesut Yılmaz ve beraberindeki bakanlarımızın ve Eğitim Gönüllüleri Vakfı yöneticilerinin

Detaylı

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU

RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU RESULOĞLU YERLEŞİMİ VE MEZARLIK ALANI 2013 YILI KAZI RAPORU Resuloğlu yerleşimi ve mezarlık alanı Çorum / Uğurludağ sınırları içinde, Resuloğlu (Kaleboynu) Köyü nün kuş uçumu 900 m kuzeybatısındadır. Yerleşim

Detaylı

Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri

Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri Kayseri Namazgah, genel görünüş. Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri 311 ESERİN ADI : TAVLUSUN NAMAZGAH İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Tavlusun köyünde bulunmaktadır. Bugünkü

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2/1, Haziran 2014, s. 121-132 Oktay HATİPOĞLU 1 USTA ŞAGİRD (ULU) KÜMBETİ TAŞ SÜSLEMELERİ Özet Türkiye nin doğusunda, Bitlis iline bağlı bir ilçe olan

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923)

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) NEVŞEHİR DERİNKUYU İLÇESİNDE TÜRK-İSLAM DÖNEMİNE AİT İSLAMİ ANIT ÖRNEKLERİ (1839 1923) ISLAMIC MONUMENT SAMPLES THAT BELONGED TO TURKISH-ISLAM PERIOD IN NEVŞEHİR-DERİNKUYU COUNTY (1839 1923) Serap ERÇİN

Detaylı

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ

SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ BAKİ SARISAKAL SELANİK ALACA İMARET CAMİSİ (İSHAK PAŞA CAMİSİ) Selanik Alaca İmaret Camisi Alaca İmaret Camisi Selanik şehir merkezinin kuzey bölümünde bulunmaktadır. Aziz Dimitris

Detaylı

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ

KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ ISSN: 2148-0273 Cilt 4, Sayı 2, 2016 Vol. 4, Issue 2, 2016 KOZLUK UN EN ESKİ TAŞ YAPILARINDAN HIDIR BEY CAMİİ Ali AKTAN 1, Düzgün ÇAKIRCA 2*, Müslim ADSAN 3, Abdurrahman ÇAKAN 4 Özet Bu çalışmada; ait

Detaylı

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE T.C KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İLGİ: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.06.2008 tarih 114783 sayılı yazısı.

Detaylı

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/1 Ekim-October 2005, 29-47 MENEMEN, KARAKADI (ALTI KARDEŞLER) HAMAMI VE ERKEKLER KISMI CEHENNEMLİĞİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR Ertan DAŞ İzmir in Menemen ilçesinde, Ertuğrul

Detaylı

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti 2011 Takvimi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Medeniyeti Takvimi Minber: Yükseklik manasına gelmektedir. İlk defa Hz. Peygamber in ayakta yorulmaması ve dayanması için Mescid i Saadet te hurma ağacından bir direk konmuş

Detaylı

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir.

Evlerin sokağa açılan kapıları düz atkılı ya da kemerli dikdörtgendir. Tek kanatlıdır ve ahşap ya da demirdendir. Konutlarda genellikle beyaz kesme taş, yer yer de bağdadi tekniğinde ahşap kullanılmıştır. Yerli dile 'Sacak' (Köşk) denen çıkmalar ahşap ya da taş konsollara oturan ahşap hatıllarla desteklenir. Orhan

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL 868 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ OTEL OTEL 869 AUGUSTOS OTELİ K onya İstasyon binasının karşısında bulunan yapı Bağdat demir yolu ile birlikte inşa edilmiştir. Oteli

Detaylı

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU

ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan Đstanbul

Detaylı

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ.

SivaS. Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ. SivaS Ş E H İ R T A K V İ M İ Koruduğumuz her değerin, geleceğe açılan birer kapı olması temennisi ile MUTLU YILLAR DİLERİZ Tarih ve Kültür Sehri Sivas'ın, hepsi bir birinden degerli eserlerinin tanıtımına

Detaylı

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI

EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI EDİRNE DEKÎ ESKÎ ESER ONARIM ÇALIŞMALARI N.Cansen KIUÇÇOTE Rest.Uzm.Y.Mimar ayın Konuklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Eski Eser Onarım çalışmaları içerisinde Edime İlinde oldukça kapsamlı restorasyonlara

Detaylı

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI

2419 ADA 45 PARSEL MİMARİ PROJE RAPORLARI UNESCO DÜNYA MİRASI ALANI İÇERİSİNDE YER ALAN ZEYREK BÖLGESİNDE 2419 ( 13,34,35,42,45,50,51,52,58,59,68 PARSELLER) NO'LU ADADA SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ YAPILARIN RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON PROJELERİ

Detaylı

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA

MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA : MİMAR SİNAN'IN KÜÇÜK AMA I j : Şemsi Paşa Camii Boğ az'a karşı Üsküdar iskelesinin solunda kurulmuştur. Cami medrese ile birlikte arsanın düzeni olmayan durumuna uyularak sınırlı boyutlar içinde, büyük

Detaylı

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL :

ZEMİN KAT: 1. NORMAL KAT: 2. NORMAL KAT: ÇATI KATI: ÇATI ARASI KATI: 230 ADA 22 PARSEL : AHMET AFİF PAŞA YALISI 1 230 ADA 21 PARSEL EK-1 Ahmet Afif Paşa Yalısı, Boğaziçi İstinye Koyu nun yakınında, Köybaşı Caddesine 25 m, Boğaz a 40 m cepheli 2.248,28 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 1910 yılında

Detaylı

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER

KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number XIV/2 Ekim/October 2005,75-102 KONYA-KARAPINAR EVLERİNDEN ÖRNEKLER Osman KUNDURACI* I.Giriş: Karapınar, Konya ovasının doğusunda il merkezine 90 km. mesafede kurulmuş eski

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ

ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ ESERİN ADI : BÜYÜK BÜRÜNGÜZ ALAÜDDEVLE CAMİSİ İnceleme Tarihi : Temmuz 2006 Yeri : Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Büyük Bürüngüz Kasabasında, Mırık Mahallesinde bulunmaktadır. Bugünkü durumu : Sağlam ve ibadete

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 2 SASANİLER-İSPANYA EMEVİLERİ-TULUNOĞULLARI SASANİLER (226-651) Sasaniler daha sonra Emevi ve Abbasi Devletlerinin hüküm sürdüğü bölgenin doğudaki (çoğunlukla Irak) bölümüne hükmetmiştir.

Detaylı

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum

ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 6, Sonbahar Autumn 2010, 69-88 ERZURUM ŞEYHLER KÜLLİYESİ Şeyhler Compleks Buildings of Erzurum Haldun ÖZKAN Doç.

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

BATTAL GAZİ. Teknolojik gelişmeler bu gün günlük HAKKINDA MUHİT-İ ŞEHİR

BATTAL GAZİ. Teknolojik gelişmeler bu gün günlük HAKKINDA MUHİT-İ ŞEHİR MUHİT-İ ŞEHİR BATTAL GAZİ HAKKINDA Doç. Dr. Hasan KÖKSAL Girne Amerikan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Teknolojik gelişmeler bu gün günlük hayatımızın birer parçası haline geldi

Detaylı

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK

RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALIADA 46 ADA 10 PARSEL SİVİL MİMARLIK ÖRNEĞİ TESCİLLİ YAPI RESTORASYON RAPORU SEDES MİMARLIK KINALI ADA AHŞAP ESKİ ESER RESTORASYON RAPORU İLİ : İstanbul İLÇESİ : Adalar MAHALLESİ : Kınalı Ada CADDESİ

Detaylı

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI

BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI BURSA-ORHANGAZİ YAKINLARINDA BİR YAPI KALINTISI; ORTAKÖY HAMAMI The Remains of a Building; Ortakoy Bath, in Bursa-Orhangazi District A. Mehmet AVUNDUK I n this article, the building remains in the Marmara

Detaylı

Tarihte. İshakpaşa. Sarayı

Tarihte. İshakpaşa. Sarayı Tarihte İshakpaşa Sarayı 52 Dr. Fatma SEDEF Doğubayazıt, birçok uygarlıklara kucak açmış; kültürü, tarihi ve doğasıyla zengin bir tarihi geçmişe ev sahipliği yapmıştır. Tarihçiler tarafından Urartular

Detaylı

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI)

3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) 3. AHMET ÇEŞMESİ (İSTANBUL - SULTANAHMET MEYDANI) İstanbul da Bâb-ı Hümâyun ile Ayasofya arasında XVIII. yüzyıla ait büyük meydan çeşmesi ve sebil. Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana

Detaylı

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI

2011 YILI RESULOĞLU KAZISI 2011 YILI RESULOĞLU KAZISI Çorum ili, Uğurludağ ilçesi, Resuloğlu köyü sınırları içerisinde alan Resuloğlu mezarlığı ve yerleşim alanında 2011 yılında gerçekleştirilen kazılar 18.07.2011-23.09.2011 tarihleri

Detaylı

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ

ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ Şehit Ali Paşa Kütüphanesinde (giriş, sol taraf) üst nişlerden biri. - One of the upper niches (entrance, left side) in the Şehit Ali Pasha Library. ALİ PASA KÜTÜPHAIIESİ İstanbul'un fethinden sonra dini

Detaylı

İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya

İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya Modülasyondan Restorasyonlarda Yararlanma 'a 9- Doç. Dr. Orhan Cezmi TUNCER İlkçağ mimarisinde, öz'llikle Mezopotamya ve Mısırda gördüğümüz ve daha sonra Antik Grekte tam bir matematiksel kurala eriştirilecek

Detaylı

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations

Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations www.libridergi.org Kitap Tanıtımı, Eleştiri ve Çeviri Dergisi Journal of Book Notices, Reviews and Translations Volume II (2016) S. KILIÇ, Antalya da Tek Kubbeli Cami ve Mescitler (Osmanlı Dönemi). Antalya

Detaylı

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir

Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir? Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir Selimiye Camiinin "Dört minaresi kubbenin dört yanındadır...bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. 'Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i Islamiyede bina olunmamıştır' deyü Hristiyanların

Detaylı

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ

BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ BURSA HANLAR BÖLGESİ NDE YER ALAN HANLAR, BEDESTEN VE ÇARŞILARIN DEPREM AÇISINDAN İNCELENMESİ M. Bilal BAĞBANCI 1, Özlem K. BAĞBANCI 2 mbilal@uludag.edu.tr, ozlemkoprulu@yahoo.com Öz:Osmanlı nın ilk başkenti

Detaylı

"MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI"

MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI "MİMARİ ÖZELLİKLERİ VE SÜSLEMELERİ AÇISINDAN ADANADAKİ ESKİ CAMİLER VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMLARI" Öğr.Gör. Atanur Meriç İlk çağlardan beri bir konaklama yeri olan Adana, aynı zamanda önemli bir güzergahın,

Detaylı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Roma ve Bizans Dönemi Tarihi Eserleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Antik Yerleşimler......................... 4 0.2 Roma - Bizans Dönemi Kalıntıları...............

Detaylı

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 CİZRE

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 1990 CİZRE T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ 990 CİZRE Cizre Kalesi...77 Cizre İç Kale...79 Cizre Ulu...8 Abdaliye Medresesi...99 Kırmızı Medrese...0 Şeyh Muhammed Türbesi...07 Nuh Peygamber Türbesi...0 Kul Mustafa Türbesi...

Detaylı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı

Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Hatlarıyla Hindistan daki Türk Sanatı Kemal Esmek, 019 2014, MANİSA Hindistan a gelen Türkler, Hint mimarisine ilgi göstermeseler de, eski tapınakların

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ KAYSERİ-YUVALI KÖYÜ TÜRK DÖNEMİ MİMARLIK ESERLERİ THE ARCHITECTURAL WORKS BUILT IN THE COURSE OF TURKISH PERIOD IN THE VILLAGE YUVALI OF KAYSERİ Sultan Murat TOPÇU Özet: Bu çalışmada, Kayseri nin 45 km

Detaylı

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI

BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI BALIKLI TEKKESİNİN ÖN ARAŞTIRMASI Emine (MÜDERRtSOĞLU) ALTINTAŞ Sanat Tarihçisi iihfiijii;; onuşmadaki amacım Kütahya Balıklı Tekkesinin halihazır durumunu tanıtmak, yapılan kazılarda ele jij»^iii geçen

Detaylı

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü

Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü SİNAN PAŞA RESTORASYONUNDA KALEMİŞİ İMALATLARIN CAMİİ UYGULANMA SEYRİ Cihat Yılmaz / Dizayner Vakıflar İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Osmanlı döneminin klasik sürecine ait olsa da göz önünde pek kalmayan yapılarından

Detaylı

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER

İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Sanat Tarihi Dergisi Sayı/Number:XIII/1 Nisan/April2004, 169-180 İSTANBUL DA, XIX. YÜZYIL OSMANLI MİMARLIĞINDA GÖRÜLEN AMPİR ÜSLUPTAKİ MADENİ ŞEBEKELER Kadriye Figen VARDAR Osmanlı Devleti XVIII. yüzyıldan

Detaylı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı

Kayseri Tıp Tarihi Müzesi'nin yer aldığı Çifte Medrese, yıllarında Selçuklu hükümdarı 13. yüzyılda karvan yollarının kesiştiği önemli bir merkez olarak öne çıkan Kayseri, bu yüzyıldan sonra "Mukarr-ı Ulema" (Alimler Şehri) olarak anılmaya başlar. Önemli bir bilim ve sanat merkezi olan Kayseri'de

Detaylı

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK)

İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) İZMİR CAMİLERİ ALSANCAK HOCAZADE CAMİİ (ALSANCAK) Alsancak semtinde Şair Eşref Bulvarı ile Ali Çetinkaya Bulvarı'nın kesiştiği köşede bulunan cami 1948-50 yılları arasında inşa edilmiştir. Hocazade Ahmet

Detaylı

TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR

TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR TATVAN VE ÇEVRESİNDEKİ TARİHİ KONAKLAMA YAPILARI; HANLAR Havva Özyılmaz, Emine Dağtekin, Gülin Payaslı Oğuz havvaozy@dicle.edu.tr; edagtekin@dicle.edu.tr, gpayasli@dicle.edu.tr D.Ü. Müh Mim Fak. Mimarlık

Detaylı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Köprüleri. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Köprüleri Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Köprüleri......................... 4 0.1.1 Gazimihal Köprüsü.................... 4 0.1.2 Beyazid Köprüsü.....................

Detaylı

DİYARBAKIR SURLARI. Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU

DİYARBAKIR SURLARI. Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU Neslihan DALKILIÇ F. Meral HALİFEOĞLU DİYARBAKIR SURLARI Güneydoğu Anadolu Bölgesi nin önemli tarihi merkezlerinden biri olan Diyarbakır, M.Ö. 3000 yıllarında Subarular döneminden başlayarak Osmanlılara

Detaylı

Anadolu'yu bir ağ gibi ören kervanyouan

Anadolu'yu bir ağ gibi ören kervanyouan KÖMÜRHAN V Anadolu'yu bir ağ gibi ören kervanyouan üzerindeki konaklama tesislerinden biri de Kömürhan'dır. Yapılışından 1920'li yıllara kadar bölgede önemli konaklama yeri olarak kullanılıyordu. Eski

Detaylı

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii

Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii On5yirmi5.com Ortaköy'ün simgesi Büyük Mecidiye Camii Bazı camilerimiz vardır ki, bulundukları yere şeref verirler. Ortaköy deki bu cami bulunduğu yerden cazibe ve füsun alır. Yayın Tarihi : 1 Ağustos

Detaylı

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN Yrd.Doç.Dr.Nennin ŞAMAN DOĞAN apı, İçel İli, Bozyazı llçesi'nin 'Kaledibi" ya da "Maraş" mahallesi olarak anılan mevki inde bulunmaktadır. Hamamın bulunduğu alan, kızeyindeki Toros dağlarının birinin eteğinde

Detaylı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Hanları - Kervansarayları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Hanları - Kervansarayları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Hanları ve Kervansarayları............... 4 0.1.1 Rüstempaşa Kervansarayı................

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ BAHÇELERİ ANADOLU SELÇUKLU CAMİİLERİ Konya Alâeddin Camii - 1155-1219 Niğde Alâeddin Camii 1223 Malatya Ulu Camii 1224

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ

ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ ISSN: 1302-9231 TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ Yıl: 2011-2013 Sayı: 11 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA DERGİSİ YIL: 2011-2013

Detaylı

Birçok uygarlık kalıntısını topraklarında barındıran açık hava müzesi konumundaki Çorum, Anadolu nun binlerce yıllık kültür ve sanat geleneğini devam

Birçok uygarlık kalıntısını topraklarında barındıran açık hava müzesi konumundaki Çorum, Anadolu nun binlerce yıllık kültür ve sanat geleneğini devam Birçok uygarlık kalıntısını topraklarında barındıran açık hava müzesi konumundaki Çorum, Anadolu nun binlerce yıllık kültür ve sanat geleneğini devam ettirmektedir. Karadeniz Bölgesi ile Orta Anadolu geçiş

Detaylı

6. ABCD dikdörtgeninde

6. ABCD dikdörtgeninde Çokgenler ve örtgenler Test uharrem Şahin. enar sayısı ile köşegen sayısı toplamı olan düzgün çokgenin bir dış açısı kaç derecedir? ) ) 0 ) ) 0 ). Şekilde dikdörtgeninin içindeki P noktasının üç köşeye

Detaylı

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu

Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı. Lala Mustafa Paşa Külliyesi ve Cami. Ilgın Kaplıcaları. Buhar Banyosu Ilgın Sahip Ata Vakıf Hamamı Konya'nın 90 km kuzeybatısında yer alan ve 349 km2 yüzölçüme sahip olan Ilgın, günümüzden 3500 yıl önce şimdiki iskan yerinin 25 km kuzeydoğusunda Hititler tarafından "Yalburt"

Detaylı