T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ"

Transkript

1 T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ Danışman: Doç. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA Mimarlık Anabilim Dalı EDĐR E-2009

2 T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI Y. Mimar SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ MĐMARLIK A ABĐLĐM DALI Danışman: Doç. Dr. TÜRKA GÖKSAL ÖZBALTA 2009 EDĐR E

3 T.C. TRAKYA Ü ĐVERSĐTESĐ FE BĐLĐMLERĐ E STĐTÜSÜ GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI I ISIL VERĐMLERĐ Đ TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KO STRÜKSĐYO LARI ĐÇĐ HESAPLA MASI Y. Mimar SEMĐHA KARTAL DOKTORA TEZĐ MĐMARLIK A ABĐLĐM DALI Bu Tez Tarihinde Aşağıdaki Jüri Tarafından Kabul Edilmiştir. Doç.Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA Prof.Dr. Ahmet CA Doç.Dr. Şaduman SAZAK (Danışman) Prof.Dr. Sabit OYMAEL Prof.Dr. Ali GÜ GÖR

4 I ÖZET Bu çalışmada Türkiye nin farklı derece-gün bölgelerinde güneş enerjisinin mekanlarda ısıtma amaçlı kullanımına yönelik olarak, bina kabuğunda alınan önlemlerin uygulanabilirliğine dikkat çekmek amacıyla edilgen sistemlerden kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtım uygulamalarının enerji kazancına olan etkileri araştırılmış ve hesaplanmıştır. Birinci bölümde çalışmanın amacı ve önemi vurgulanmıştır. Ayrıca enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan bina sektöründe, enerji verimliliğini artırmak amaçlı önlemlerden söz edilerek, yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü koşullara değinilmiştir. Đkinci bölümde, güneş enerjisinden mekanlarda ısıtma amaçlı kazanç sağlamayı olanaklı kılan ve güneş mimarisine ilişkin literatür çalışması yapılmıştır. Özellikle bina kabuğunu oluşturan opak ve saydam yüzeylerin optik ve termofiziksel özellikleri ile güneş enerjisinden edilgen anlamda kazanç sağlamadaki etkilerinden söz edilmiştir. Ayrıca çalışmanın özünü oluşturan kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtım uygulaması gibi güneş mimarisi elemanları ile ilgili teorik bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, güneş mimarisi elemanlarından ısı kazançları eldesi için edilgen sistemlerin tasarımında yararlanılan Kullanılamayan Enerji Yöntemi ne ilişkin hesap adımları ve güneş ışınımı ile ilgili teorik açıklamalar yapılmıştır. Dördüncü bölümde, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı na göre Türkiye nin farklı derece-gün bölgelerinden seçilen Antalya, Edirne, Eskişehir ve Erzurum illerine ait iklim verileri açıklanmıştır. Güneş mimarisi elemanları aracılığı ile elde edilecek kazançların hesaplanabilmesi için ele alınan örnek binaya ilişkin özellikler verilmiştir. Binanın mevcut durumundaki ısı kayıplarının tespit edilebilmesi için TS 825 e göre ısı kayıp/kazançları hesaplanmıştır.

5 II Beşinci bölümde ise, ele alınan örnek binaya kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtımlı duvar uygulanarak, güneşten elde edilen ısı kazançları Kullanılamayan Enerji Yöntemi ne göre hesaplanmıştır. Çalışmada güneye yönelik, masif duvar ve döşeme elemanına sahip kış bahçesi ile betonarme, tuğla ve gazbeton duvar malzemelerinden oluşan Trombe duvarı ve saydam yalıtımlı duvar kuruluşunun farklı derece-gün bölgelerindeki güneş enerjisi kazançları elde edilmiştir. Trombe duvarı uygulamasında duvar yüzey renginin koyu, doğal malzeme ve açık renkli seçenekleri ele alınmıştır. Sonuçlar bölümünde, kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtım uygulaması ile güneş enerjisinden elde edilen ısı kazançlarının binanın enerji etkinliğine olan katkısı irdelenmiştir. Binanın ısı enerjisi ihtiyacının incelenen güneş mimarisi elemanları ile güneş enerjisinden karşılanma oranları ve ısıl verimleri, farklı derece-gün bölgeleri için çalışmada seçilen iller bazında karşılaştırılmıştır. Anahtar kelimeler: Güneş mimarisi elemanları, Trombe duvarı, kış bahçesi, saydam yalıtım malzemesi, ısıl verim, Kullanılamayan Enerji Yöntemi

6 III ABSTRACT In this thesis study, the effects of greenhouse, Trombe wall and transparent insulation applications on energy gain were calculated by taking into consideration the prevention applications on building wall cover for heat gain from solar energy in different degree-day regions of Turkey. In the first chapter of the study, the previous studies on heat gain were examined by stressing the importance and purpose of this study. In the second chapter, the studies on solar architecture and heat gain from solar energy were examined. In addition, theoretical information about solar architecture elements such as greenhouse, Trombe wall and transparent insulation was presented, and the optical and termophysical properties of the opaque and transparent surfaces on the building cover and the effects of those on passive heat gain from solar energy were also described in this chapter. In the third chapter, theoretical information about solar radiation was presented by making calculations of Unutilizability Energy Method which have been used in the designs of passive systems for heat gain through solar architecture elements. In the fourth chapter, the climatic data of Antalya, Edirne, Eskişehir and Erzurum in different degree-day regions of Turkey in accordance with TS 825 were presented. For calculating heat gain through solar architecture elements, the characteristics of the sample building were displayed. The heat gain/loss of the building was calculated in accordance with TS 825. In the fifth chapter, heat gain from solar energy was calculated by applying greenhouse which has massive wall and floor element, Trombe wall comprising reinforced concrete, brick and autoclaved aerated concrete and transparent insulation, all south facing, on the sample building in different degree-day regions. The calculations proved that heat gain was provided from the sample building. In the application of

7 IV Trombe wall, dark coloured, natural coloured and light coloured wall surface choices were desired. In conclusion chapter, through the application of greenhouse, Trombe wall and transparent insulation, the complementary quality of heat gain from solar energy for energy efficiency of the building was discussed. The rates of the heat gain of the building from solar energy in consequence of greenhouse, Trombe wall and transparent insulation applications in different degree-day regions were compared. Key words: Solar architecture elements, Trombe wall, greenhouse, transparent insulation materials, thermal efficiency, Unutilizability Energy Method

8 V Ö SÖZ Türkiye nin farklı derece-gün bölgelerinde güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımında, bina kabuğunda alınan önlemlerin uygulanabilirliğine dikkat çekmek amacıyla GÜNEŞ MĐMARĐSĐ ELEMANLARININ ISIL VERĐMLERĐNĐN TÜRKĐYE ĐKLĐM ŞARTLARI VE YAPI KONSTRÜKSĐYONLARI ĐÇĐN HESAPLANMASI isimli çalışma konusu; ulusal ve uluslar arası kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Doktora tez çalışma sürecinin başlangıcında değerli görüşleri ile bana yol gösteren ve hayatımda çok önemli bir yeri olan sayın hocam Prof. Dr. Şükran DĐLMAÇ a sevgi ve saygılarımı sunarak çok teşekkür ederim. Çalışma konumun belirlenmesinde, yönlendirilmesinde, kaynak sağlanmasında değerli yardım ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen sayın danışman hocam Doç. Dr. Türkan GÖKSAL ÖZBALTA ya vermiş olduğu emek ve göstermiş olduğu sabırlarından dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım boyunca her türlü zorlukta yardımlarına ihtiyaç duyduğum ve her zaman büyük bir sabırla bana destek veren sayın hocam Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA ya çok teşekkür ederim. Ayrıca, çalışma sırasında manevi desteklerini her zaman yanımda hissettiren, kaynak derlemelerimde yardımcı olan çok değerli dostlarım Yrd. Doç. Dr. Muhlise COŞGUN ÖGEYĐK e, Öğr. Gör. Filiz UMAROĞULLARI na, Yrd. Doç. Dr. Esma MIHLAYANLAR a, Öğr. Gör. Esin BENĐAN a, Y. Mimar Ülkem BUCKLEY e ve diğer tüm sevdiğim mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Bugünlere gelmemde emeği olan başta annem, babam ve tüm aileme, özellikle çalışmalarımda beni her zaman destekleyen çok sevdiğim sevgili eşim Mak. Müh. Nadir KARTAL a ve ailesine, ayrıca küçücük kalbiyle bana her zaman destek olmaya çalışan biricik canım kızım Ülkem KARTAL a, gösterdikleri sabırdan dolayı minnettarım...

9 VI ĐÇĐ DEKĐLER ÖZET I ABSTRACT III Ö SÖZ V ĐÇĐ DEKĐLER VI TABLO LĐSTESĐ IX ŞEKĐL LĐSTESĐ X SEMBOL LĐSTESĐ XIV BÖLÜM 1. GĐRĐŞ 1 BÖLÜM 2. GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI ĐLE ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR Literatür Taraması Güneş Enerjisinin Opak ve Saydam Yüzeylere Etkisi Opak yüzeylerin termofiziksel özellikleri Saydam yüzeylerin optik özellikleri Edilgen Isıtmada Güneş Mimarisi Elemanları Kış bahçesi uygulaması Trombe duvarı uygulaması Saydam yalıtım uygulaması 28

10 VII BÖLÜM 3. GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI ĐLE ISI KAZA ÇLARI I ELDESĐ DE KULLA ILA HESAP YÖ TEMLERĐ Güneş Işınımı ve Hesaplanması Yararlanabilirlik Kavramı Kullanılamayan Enerji Yöntemi Kış bahçesi uygulaması için hesap adımları Trombe duvarı uygulaması için hesap adımları Saydam yalıtım uygulaması için hesap adımları 54 BÖLÜM 4. MODEL ÇALIŞMASI Çalışmada Seçilen Đllerin Đklimsel Özellikleri-Güneş Potansiyeli Örnek Binaya Đlişkin Veriler Mevcut Durum Isı Kayıp/Kazançları (TS 825 Hesap Yöntemi) 74 BÖLÜM 5. GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI ĐLE ISI KAZA ÇLARI I HESAPLA MASI VE BULGULAR Güneş Mimarisi Elemanlarının Örnek Binaya Uygulanması Kullanılamayan Enerji Yöntemi ile Isı Kazançlarının Hesaplanması Kış bahçesi uygulaması ile ısı kazancı Trombe duvarı uygulaması ile ısı kazancı Saydam yalıtım uygulaması ile ısı kazancı 106

11 VIII 5.3. Farklı Derece-Gün Bölgeleri Đçin Güneş Mimarisi Elemanlarının Isıl Verimlerinin Karşılaştırılması 127 BÖLÜM 6. SO UÇLAR ve DEĞERLE DĐRME 130 KAY AKLAR 135 ÖZGEÇMĐŞ 141 EKLER EK I. Derece Gün Hesap Yöntemi 142 EK II. Mevcut Durum Analizi (TS 825 Hesap Yöntemi) 143

12 IX TABLO LĐSTESĐ Tablo adı Sayfa no Tablo 2.1 Edilgen/etken sistem çizelgesi 25 Tablo 4.1 Türkiye güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme süresi 64 Tablo 4.2 Bölgelere göre güneş enerji potansiyeli ve güneşlenme 64 süresi Tablo 4.3 Seçilen illerin iklim verileri 67 Tablo 4.4 Örnek binaya ilişkin alan, hacim büyüklükleri 72 Tablo 4.5 Örnek bina yapı bileşenlerinin özellikleri 72 Tablo 4.6 Seçilen illerin yalıtımlı ve yalıtımsız durum için yıllık 75 ısıtma enerjisi gereksiniminin karşılaştırılması Tablo 5.1 Yapı malzemelerinin özellikleri 79 Tablo 5.2 Yutucu yüzeylerin yutma katsayıları 79 Tablo 5.3 Tablo 6.1 Tablo 6.2 Duvar kuruluşlarının termofiziksel özellikleri Güneş mimarisi elemanları aracılığı ile net referans ısı yükününün güneşten karşılanma oranları Güneş mimarisi elemanlarının ısıl verimlerinin karşılaştırılması 134

13 X ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil adı Sayfa no Şekil 1.1 Isıtma enerjisi tüketimindeki değişim-almanya örneği 3 Şekil 2.1 Elektromanyetik dalgaların spektrumu 15 Şekil 2.2 Bina kabuğunda opak-saydam yüzeylerdeki ısı kayıp ve 16 kazançları Şekil 2.3 Zaman Gecikmesi ve Sönüm Oranı Şematik Gösterimi 20 Şekil 2.4 Güneş ışınımının saydam yüzeylerden geçişi 23 Şekil 2.5 Kış bahçesinin çalışma ilkesi 26 Şekil 2.6 Trombe duvarı çalışma ilkesi 27 Şekil 2.7 Saydam yalıtımlı duvarın çalışma ilkesi 30 Şekil 2.8 Saydam yalıtımlı duvar yaz ve kış aylarında gerçekleşen ısı 30 akısı Şekil 3.1 Kış bahçesi içeren binalarda aylık enerji akımları 41 Şekil 3.2 Direkt kazanç sistemlerinde sıfır depolama kapasiteli durum 44 için yardımcı, yararlı, fazla enerjiler Şekil 3.3 Trombe duvarı içeren binalarda aylık enerji akımları 47 Şekil 3.4 Saydam yalıtım uygulanmış binalarda aylık enerji akımları 56 Şekil 4.1 Türkiye güneş enerjisi potansiyel atlası 65 Şekil 4.2a Antalya ili- Güneş enerjisi potansiyel atlası 68 Şekil 4.2b Antalya ili- Güneşlenme süreleri 68 Şekil 4.2c Antalya ili- Yatay yüzeye gelen güneş ışınım ve dış sıcaklık 68 Şekil 4.3a Edirne ili- Güneş enerjisi potansiyel atlası 69 Şekil 4.3b Edirne ili- Güneşlenme süreleri 69 Şekil 4.3c Edirne ili- Yatay yüzeye gelen güneş ışınım ve dış sıcaklık 69 Şekil 4.4a Eskişehir ili- Güneş enerjisi potansiyel atlası 70 Şekil 4.4b Eskişehir ili- Güneşlenme süreleri 70 Şekil 4.4c Eskişehir ili- Yatay yüzeye gelen güneş ışınım ve dış sıcaklık 70 Şekil 4.5a Erzurum ili- Güneş enerjisi potansiyel atlası 71 Şekil 4.5b Erzurum ili- Güneşlenme süreleri 71 Şekil 4.5c Erzurum ili- Yatay yüzeye gelen güneş ışınım ve dış sıcaklık 71 Şekil 4.6a Zemin kat planı-örnek bina 73 Şekil 4.6b Normal kat planı-örnek bina 73 Şekil 4.6c A-A kesiti-örnek bina 74 Şekil 5.1a Kış bahçesi planı-örnek bina 78 Şekil 5.1b Kış bahçesi kesiti-(1-1 kesiti) 78 Şekil 5.2a Trombe duvarı planı-örnek bina 78 Şekil 5.2b Trombe duvarı kesiti-(2-2 kesiti) 78 Şekil 5.3a Saydam yalıtım uygulama planı-örnek bina 78 Şekil 5.3b Saydam yalıtım uygulama kesiti-(3-3 kesiti) 78 Şekil 5.4a Antalya-Kış bahçesi ile net referans ısı yükünün güneşten 80 karşılanma oranı Şekil 5.4b Edirne-Kış bahçesi ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı 81

14 XI Şekil 5.4c Eskişehir-Kış bahçesi ile net referans ısı yükünün güneşten 81 karşılanma oranı Şekil 5.4d Erzurum-Kış bahçesi ile net referans ısı yükünün güneşten 82 karşılanma oranı Şekil 5.5a Antalya-Kış bahçesi ile güneş enerjisi kazancının aylık 82 değişimi Şekil 5.5b Edirne-Kış bahçesi ile güneş enerjisi kazancının aylık 83 değişimi Şekil 5.5c Eskişehir-Kış bahçesi ile güneş enerjisi kazancının aylık 83 değişimi Şekil 5.5d Erzurum-Kış bahçesi ile güneş enerjisi kazancının aylık 84 değişimi Şekil 5.6 Günlük ısıl kapasitenin kalınlıkla değişimi 85 Şekil 5.7a Antalya-betonarme Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 87 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.7b Antalya-tuğla Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 87 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.7c Antalya-gazbeton Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 87 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.8a Edirne-betonarme Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 89 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.8b Edirne-tuğla Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 89 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.8c Edirne-gazbeton Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 89 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.9a Eskişehir-betonarme Trombe duvarı ile net referans ısı 91 yükünün güneşten karşılanma oranı Şekil 5.9b Eskişehir-tuğla Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 91 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.9c Eskişehir-gazbeton Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 91 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.10a Erzurum-betonarme Trombe duvarı ile net referans ısı 93 yükünün güneşten karşılanma oranı Şekil 5.10b Erzurum-tuğla Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 93 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.10c Erzurum-gazbeton Trombe duvarı ile net referans ısı yükünün 93 güneşten karşılanma oranı Şekil 5.11a Antalya-betonarme Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının 94 aylık değişimi Şekil 5.11b Edirne-betonarme Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının 95 aylık değişimi Şekil 5.11c Eskişehir-betonarme Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının 96 aylık değişimi Şekil 5.11d Erzurum-betonarme Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının 97 aylık değişimi Şekil 5.12a Antalya-tuğla Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi 98

15 XII Şekil 5.12b Şekil 5.12c Şekil 5.12d Şekil 5.13a Şekil 5.13b Şekil 5.13c Şekil 5.13d Şekil 5.14 Şekil 5.15a Şekil 5.15b Şekil 5.15c Şekil 5.16a Şekil 5.16b Şekil 5.16c Şekil 5.17a Şekil 5.17b Şekil 5.17c Şekil 5.18a Şekil 5.18b Şekil 5.18c Şekil 5.19a Şekil 5.19b Şekil 5.19c Şekil 5.19d Edirne-tuğla Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Eskişehir-tuğla Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Erzurum-tuğla Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Antalya-gazbeton Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Edirne-gazbeton Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Eskişehir-gazbeton Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Erzurum-gazbeton Trombe duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Saydam yalıtımlı tuğla, betonarme ve gazbeton duvar kuruluşları Antalya-Saydam yalıtımlı betonarme duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Antalya-Saydam yalıtımlı tuğla duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Antalya-Saydam yalıtımlı gazbeton duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Edirne-Saydam yalıtımlı betonarme duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Edirne -Saydam yalıtımlı tuğla duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Edirne -Saydam yalıtımlı gazbeton duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Eskişehir-Saydam yalıtımlı betonarme duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Eskişehir -Saydam yalıtımlı tuğla duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Eskişehir -Saydam yalıtımlı gazbeton duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Erzurum-Saydam yalıtımlı betonarme duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Erzurum -Saydam yalıtımlı tuğla duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Erzurum -Saydam yalıtımlı gazbeton duvar ile net referans ısı yükünün güneşten karşılanma oranı Antalya-Saydam yalıtımlı betonarme duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Edirne-Saydam yalıtımlı betonarme duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Eskişehir-Saydam yalıtımlı betonarme duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Erzurum-Saydam yalıtımlı betonarme duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi

16 XIII Şekil 5.20a Şekil 5.20b Şekil 5.20c Şekil 5.20d Şekil 5.21a Şekil 5.21b Şekil 5.21c Şekil 5.21d Şekil 5.22 Şekil 5.23 Şekil 5.24 Şekil 5.25 Antalya-Saydam yalıtımlı tuğla duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Edirne-Saydam yalıtımlı tuğla duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Eskişehir-Saydam yalıtımlı tuğla duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Erzurum-Saydam yalıtımlı tuğla duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Antalya-Saydam yalıtımlı gazbeton duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Edirne-Saydam yalıtımlı gazbeton duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Eskişehir-Saydam yalıtımlı gazbeton duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Erzurum-Saydam yalıtımlı gazbeton duvar-güneş enerjisi kazancının aylık değişimi Farklı derece-gün bölgeleri için kış bahçesi aracılığı ile elde edilen güneş enerjisi kazancı Farklı derece-gün bölgeleri için Trombe duvarı aracılığı ile elde edilen güneş enerjisi kazancı Farklı derece-gün bölgeleri için saydam yalıtım aracılığı ile elde edilen güneş enerjisi kazancı Farklı derece-gün bölgelerinde güneş mimarisi elemanlarının ısıl verimlerinin karşılaştırılması

17 XIV SEMBOL LĐSTESĐ A c Kış bahçesi cam yüzey alanı m 2 A d Isıl kütle yüzey alanı m 2 A r Trombe duvar alanı m 2 c p Özgül ısı J/kgK d Kalınlık m f Güneşten karşılama oranı f i f z H Sonsuz ısı depolama kapasiteli durum için güneşten yararlanma oranları Sıfır ısı depolama kapasiteli durum için güneşten yararlanma oranları Yatay yüzeyde ölçülen aylık ortalama günlük toplam ışınım MJ/m 2 gün H H b d Aylık ortalama günlük direkt ışınım Aylık ortalama günlük yayılı ışınım H T Eğik bir yüzeye gelen aylık ortalama günlük toplam güneş ışınım MJ/m 2 gün h i Đç yüzeyde ısı taşınım katsayısı W/m 2 K h d Dış yüzeyde ısı taşınım katsayısı W/m 2 K I T Eğik yüzeye gelen saatlik toplam ışınım MJ/m 2 h I TC Eğik yüzey için kritik radyasyon düzeyi I t Saatlik güneş ışınım şiddeti MJ/m 2 h K T Aylık ortalama açıklık indeksi k Isı iletim katsayısı W/mK L L A Bina ısı yükü Yardımcı enerji gereksinimi L Ad Trombe duvarı hariç bina ısı yükü Ai L Trombe duvarlı binalarda sonsuz ısı depolama kapasitesi için performans sınırı

18 XV L Az Trombe duvarlı binalarda sıfır ısı depolama kapasitesi için performans sınırı n Yılın n. gün sayısı Aydaki gün sayısı R t Isı geçirgenlik direnci m 2 K/W R b Güneye yönelik eğik yüzeye gelen aylık ortalama günlük direkt ışınımın, yatay yüzeye gelen ışınıma oranı S Isı depolama kapasitesi W s½/m 2 K S Eğimli bir yüzeyde yutulan aylık ortalama günlük güneş ışınımı T b Baz sıcaklık K, o C T d Dış sıcaklık K, o C T i Đç sıcaklık K, o C T w Yüzey sıcaklığı K, o C U Isı geçirme katsayısı W/m 2 K U k U L Q A Q i Q n Q D Duvar dış yüzeyi ile iç ortam arasında ısıl iletkenlik Dış ortam ısı taşınım katsayısı Ek enerji gereksinimi Isıtılan hacme duvardan olan ısı geçişi Binaya net aylık transfer edilen enerji Atılan fazla enerji Q D Trombe duvarından mekan içine olan ısı geçişi ile mekandan çevreye olan ısı kaybı arasındaki fark q Isı akısı W/m 2 X X C Güneş yük oranı Boyutsuz kritik radyasyon düzeyi

19 XVI ρ Yoğunluk kg/m 3 ρ g Yerin güneş ışınımını yansıtması γ s γ ω s θ δ ϕ β (τα) b (τα) d (τα) g φ ρ τ τ c Güneş azimut açısı Yüzey azimut açısı Güneşin doğuş-batış açısı Geliş açısı Deklinasyon açısı Enlem Eğim açısı Direkt ışınım yutma-geçirme çarpımı Yayılı ışınım yutma-geçirme çarpımı Yerden yansıyan ışınım yutma-geçirme çarpımı Yararlanabilirlik kavramı Güneş ışınım yansıtma katsayısı Güneş ışınım geçirme katsayısı Camın geçirgenliği

20 1 BÖLÜM 1. GĐRĐŞ Đnsan sağlığı ve konforunda sürekliliğin sağlanması için iklimsel konfor koşullarının gerçekleştirilmesi zorunludur. Dış iklimsel koşulların bölgelere ve zamana göre değişim göstermesi nedeniyle, mekan konforunun sağlanabilmesi için ısıtma, soğutma ve havalandırma gereklidir. Dolayısıyla enerji tüketiminin önemli bir bölümü mekan konforunun sağlanmasına yöneliktir. Kullanıcı performansı ve iş verimliği açısından konfor koşulları önemlidir. Bu nedenle iklimlendirme amaçlı enerji gereksinimi giderek artmaktadır. Konfor talepleri, nüfus artışı ve gelişen teknolojilere bağlı olarak artan enerji tüketiminin neden olduğu ekonomik ve çevresel sorunlar, enerji konusunu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündemde tutmaktadır. Bilindiği gibi sınırlı rezervlere sahip fosil kaynaklar tükenmekte, çevre kirliliği hızla artmakta ve sera gazı (COx, SOx, NOx) etkisi ile ekolojik denge bozulmaktadır. Son yüzyılda atmosfer sıcaklığı ortalama 15 o C iken, sera gazı artışına bağlı olarak bu değerin 2030 lu yıllarda 1,5-4,5 o C arasında artış göstereceği öngörülmektedir (Treberspurg, 1994). Kısacası küresel ısınmaya neden olan emisyonlar, iklimsel değişiklikleri beraberinde getirirler. Dolayısıyla küresel bir çevre sorunu olan iklim değişikliği etkilerinin tüm dünyada yaşanmaya başlanması, özellikle CO 2 salımının azaltılmasına yönelik önlemlerin alınmasını gerektirmiştir. Dünya ülkelerinin enerji politikaları, arz güvenliğini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının payını, enerji verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma kapsamında çevrenin korunmasına katkıda bulunmak şeklinde özetlenebilir. Enerji çevriminde tasarruf potansiyeli yüksek sektörler sanayi, bina ve ulaşım olarak sıralanmaktadır. ABD deki Enerji Bakanlığı na bağlı Enerji Bilgi Yönetimi Merkezi (Energy Information Administration / EIA) tarafından yapılan hesaplamalara göre, dünya genelinde, toplam tüketim içinde bina sektörü (ticari ve konut) %24, sanayi sektörü %49 ve ulaşım sektörü %27 lik paylara sahiptir. Yapılan projeksiyon çalışmaları sonucunda, 2025 yılı için bu payların sırasıyla %22, %55 ve %23 olması

21 2 öngörülmektedir (Onaygil, vd, 2008). Uluslar arası Enerji Ajansı (UEA) tarafından 2005 yılında yapılan bir diğer çalışmada, dünya genelinde birincil enerji kaynaklarının tüketimi incelendiğinde, yılları arasında sanayi sektörünün payının %22 oranında artması tahmin edilirken, bina sektörünün (ticari ve konut) payının %38 oranında artacağı belirtilmiştir (www.iea.org, 2005). Bu açıdan bina sektöründe, yüksek enerji tasarruf potansiyeli ile enerji verimliliği uygulamalarının öncelikli olarak ele alınması gerekmektedir. Enerji verimliliği uygulamalarında temel gösterge olan enerji yoğunluğu, Türkiye de 1980 yılından itibaren artış göstererek, gelişmiş ülkeler ile arasındaki farkı giderek artırmaktadır. Türkiye nin enerji yoğunluğu 0.38 olup, OECD ortalamasının 2 katı, Japonya nın ise yaklaşık 4 katıdır yılında 2004 yılına oranla, sanayide 2,8, binalarda 2,3 ve ulaşımda 2,5 kat daha fazla enerji tüketileceği tahmin edilmektedir (Altuntop, 2007). Dünyadaki tüketim ile karşılaştırıldığında, son 25 yılda kişi başına yaklaşık artış dünya genelinde % 5 iken, Türkiye deki artış oranı %100 ün üzerindedir. Enerji kaynakları temininde yaklaşık % oranında dışa bağımlı olan Türkiye de, yerli kaynaklara dayalı enerji üretimi 1990 yılında toplam gereksinimin yaklaşık % 50 sini karşılarken, günümüzde bu oran %30 dolayındadır (Đzoder, 2005, Rubacı, 2006). Türkiye de binalarda kullanılan enerjinin toplam enerji içerisinde payı ise %37 dir. Ayrıca konutlarda ısıtma amacıyla kullanılan enerjinin toplam enerji tüketimine oranı ise yaklaşık %85 olarak bilinmektedir (Ünver, 2002). Türkiye de binalarda ısıtma amaçlı enerji tüketiminin yüksek olmasının nedenlerinden biri, ısı yalıtımı uygulamalarının yetersiz olması yanı sıra, güneş enerjisinden yeterince yararlanılmamasıdır. Enerji tüketimini ve atmosfere verilen emisyonları azaltmak amacı ile öncelikle gelişmiş ülkeler olmak üzere Türkiye de de, ısı kayıplarını azaltmaya ve yenilenebilir enerji kaynaklarından kazanç sağlamaya yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Bu bağlamda özellikle gelişmiş ülkelerde 1970 li yıllardan bu yana yalıtım konusunda kaydedilen gelişmeler ve uygulamaya giren yeni yönetmelikler ile ısıtma amaçlı enerji tüketiminin sürekli azaldığı dikkat çekmektedir (Şekil 1.1) (Feist, 1996, Planungs-Büro Schmitz Aachen, 1996). Türkiye de yapılan istatistiklere göre; konutların sadece %14 ü merkezi ısıtma sistemine, %10 u çatı ısı

22 3 yalıtımına ve %9 u çift cam uygulamasına sahiptir. Kaynaklarda ülkemizde ısıtma amaçlı enerji tüketiminin en az 200 kwh/m 2 yıl değerine sahip olduğu belirtilmektedir. (TÜGĐAD, 2003, Dilmaç ve Kesen, 2003).. Şekil 1.1. Isıtma enerjisi tüketimindeki değişim-almanya örneği (Planungs-Büro Schmitz Aachen, 1996) Türkiye de binalarda enerjinin korunumu amacı ile uluslararası yönetmeliklerle uyum sağlayacak şekilde TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı ile Bayındırlık ve Đskan Bakanlığı nın Isı Yalıtım Yönetmeliği, 14 Haziran 2000 yılında yürürlüğe girmiştir (Anon, 1998). Yürürlükte olan TS 825, TSE tarafından 09 Ekim 2008 tarihinde revize edilerek 1 Kasım 2008 tarihi itibariyle uygulanmak üzere sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır (Anon, 2007). Yönetmelik, binalarda yıllık ısıtma enerjisi tüketimini sınırlandırarak, bölgelere göre yapı bileşenleri U-değerleri için öneriler sunmakta ve bina kabuğunun yoğuşma açısından kontrol edilmesini sağlamaktadır. Binalarda enerjinin verimli kullanımı amacı ile Avrupa Birliği, 2002/91/EC sayılı Binalarda Enerji Performansına Dair Yönetmelik yayınlamıştır. Bu yönetmelik ile binaların bütünleşik enerji performansı hesap yönteminin ana hatlarının oluşturulması, yeni ve yenileme gerektiren mevcut binaların enerji performansları ile ilgili minimum gerekliliklerin uygulanması amaçlanmaktadır. Binalarda ısı yalıtımı,

23 4 ısıtma-iklimlendirme sistemleri, yenilenebilir enerji kaynakları, binanın tasarım özellikleri ve iklim şartları gibi bütün unsurların birlikte değerlendirilmesine bütüncül bir yaklaşım geliştirilmiştir (EĐE, 2007). Türkiye de, Binalarda Enerji Performansına Dair Yönetmeliğe yönelik uyumlaştırma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 2 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan 5627 nolu Enerji Verimliliği Kanunu ile de enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılması amaçlanmıştır. Kanunun kapsamı, enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim aşamalarında, endüstriyel işletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesislerinde, iletim ve dağıtım şebekeleri ile ulaşımda enerji verimliliğinin arttırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esaslardan oluşmaktadır (Anon, 2007, Onaygil vd, 2008). Đlgili kanunun 7/ç-d maddesine göre, Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamalar başlığı altında; pasif mimari önlemlerden doğal aydınlatma, doğal ısıtma ve soğutma, doğal havalandırma konuları ele alınmıştır. Ancak güneş mimarisi elemanları aracılığı ile güneş enerjisinden etkin olarak edilgen anlamda yararlanmaya yönelik herhangi bir konuya dikkat çekilmemiştir. Yukarıda anılan yasa ve yönetmeliklerin öngördüğü üzere mekan konfor koşullarının oluşturulmasında enerjinin etkin olarak kullanımı söz konusudur. Dolayısıyla günümüzde binalar, klasik işlevlerinin yanı sıra enerji üretimi, geri dönüşüm ve sürdürülebilir bir yaşam gibi kavramlara yaklaşımları ile yeni anlamlar kazanmaktadırlar. Bu bağlamda mimaride sürdürülebilir enerji yaklaşımı, gereksinimimiz olan enerjinin en az finansmanla, en az çevresel ve sosyal maliyetle, sürekli olarak teminine olanak sağlayan politika, teknoloji ve uygulamaları kapsamaktadır. Enerji tüketiminde önemli bir paya sahip olan mimari uygulamalarda sürdürülebilirlik bağlamında enerji korunumu, enerji verimliliği ve güneşten yararlanma

24 5 konularını ön plana çıkarmak amacı ile enerji eldesinde temiz, tükenmez ve atık bırakmayan kaynaklara yönelmek kaçınılmazdır. Đncelenen tüm çalışmalarda, bina sektörünün önemi, enerji, ekonomi ve çevre alanlarında ileriye dönük yapılan tüm projeksiyonlarda vurgulanmaktadır. Ayrıca, maliyet etkin ve çevreyi de gözeterek enerji tüketimini azaltmanın yolu enerji verimliliği olarak belirtilmektedir. Bu kapsamda, bina sektöründe enerji verimliliğini artırmak amaçlı önlemler arasında, yeni binaların tasarımının enerjiyi verimli kullanacak ve güneş enerjisinden yararlanabilecek şekilde yapılması, mevcut binalarda verimliliği artırıcı uygulamaların yaygınlaştırılması, hem yeni yapılacak hem de mevcut binalarda etkili bir enerji yönetiminin sağlanması sayılabilir. Bu çalışmanın amacı, yenilenebilir kaynaklardan güneş enerjisinin ısıtma amaçlı kullanımında, edilgen sistemlerden kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtım uygulamalarından yararlanmayı olanaklı kılmaktır. Bu amaçla TS 825 e göre Türkiye nin farklı derece-gün bölgelerinde bulunan 4 il için, bina enerji tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunan, yukarıda belirtilen güneş mimarisi elemanları mevcut bir binaya uygulanmıştır. Bunun sonucunda güneş enerjisinden elde edilen ısı kazançları hesaplanmıştır. Böylece, hem mekansal açıdan farklı kullanıma olanak veren, hem de güneş enerjisinden kazanç sağlayan kış bahçesi ile Trombe duvarı ve saydam yalıtım uygulamasının binanın enerji etkinliğine olan katkısı irdelenmiştir. Ülkelerin enerjiyi değerlendirme ölçütleri, güneş enerjisinden yararlanma derecelerine, teknolojik düzeylerine, bu alandaki bilgi birikimlerine ve enerjiye olan talebin artış durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Özellikle coğrafi konum açısından güneş enerjisinden ikinci derece yararlanma bölgesinde olan Türkiye de, güneş mimarisi ile ilgili uygulamaların teşvik edilebilmesi için böyle bir çalışmanın yapılması büyük önem taşımaktadır. Güneş mimarisi elemanlarının ısıtma enerjisi kazançları açısından karşılaştırılmalı olarak incelendiği bir çalışma mevcut değildir. Türkiye nin farklı iklim bölgelerinde güneş enerjisinden kazanç sağlamak amacıyla bina kabuğunda alınan önlemlerin uygulanabilirliğine dikkat çekmek, yaygınlaşmasına ve bu konularda bilincin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

25 6 BÖLÜM 2. GÜ EŞ MĐMARĐSĐ ELEMA LARI ĐLE ĐLGĐLĐ ARAŞTIRMALAR 2.1. Literatür Taraması Binalarda enerji korunumu, ısı kayıplarının azaltılması, iklim koşullarına bağlı yapı kabuğu oluşumu ve güneş enerjisinden yararlanma olanakları konusunda çok sayıda deneysel ve teorik araştırma yapılmıştır. Aşağıda bu çalışmalarla ilgili özet bilgiler sunulmuştur. Majjad (1990), güneş yük oranı yöntemi ile Trombe duvarı ve sulu duvar gibi edilgen sistemlerin Antalya, Ankara ve Kars gibi farklı iklim bölgelerindeki etkinliği üzerine çalışmıştır. Trombe duvarının yalıtımsız/gece yalıtım uygulaması sonucunda sözü edilen iller için enerji kazançları sırasıyla %65-%81, %31-%45 ve %19-%32, sulu duvarın yalıtımsız/gece yalıtım uygulaması sonucunda aynı iller için enerji kazançları sırasıyla %71-%85, %30-%46 ve %17-%31 olarak elde edilmiştir. Tan (1993), edilgen yararlanma tekniklerinden güneşe yönlenmenin etkisini incelemiştir. Çok katlı bir binanın bir dairesini modelleyen bir güneş evi yapılmış ve burada doğal dolaşımın güney sera ile kuzey sera arasında, tavana ve döşemeye yerleştirilen borular aracılığıyla gerçekleştiği gözlenmiştir. Amaç kuzey seranın (kış bahçesinin) etkinliğini artırmaktır. Dilmaç ve Eğrican (1994), çalışmalarında duvar kuruluşunu oluşturan malzemelerin ısı geçirme ve depolama özellikleri ile mekan içindeki konfor ve ısı kayıpları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Çalışmada duvardan olan ısı geçişi zamanın fonksiyonu olarak ele alınmıştır. Malzemelerin duvar içinde yerleştiriliş sıralarının etkileri, duvar dış yüzeyindeki sıcaklık değişimleri ile duvar iç yüzeyindeki sıcaklık değişimleri arasındaki ilişki faz farkı ve sönüm oranı dikkatte alınarak incelenmiştir.

26 7 Çalışma sonunda 14 ayrı duvar kuruluşunun faz farkı ve sönüm oran değerleri verilmiş ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Duvar kuruluşlarının seçiminde kullanılan malzemelerin termofiziksel özellikleri yanında, sıralanış biçimlerinin de etkili olduğu ifade edilmiş ve dış iklimsel koşulların da sonuç üzerinde etkili olduğu belirtilmiştir. Gedik (1995), araştırmasında ısı depolayıcı duvar yüzeyine krom, bakır, nikel gibi metal seçici yüzey uygulamalarının, sistemden dışarıya olan ısı kaybının azaltılmasında etkili olduğunu vurgulamıştır. Bu uygulamaların Trombe duvarı verimliliğini %40 oranında artırdığını belirtmiştir. Đnanıcı (1996) tezinde, farklı iklim bölgelerinde edilgen güneş ısıtmalı bina elemanlarının ısısal performansı açısından geçerli olan optimum bina en/boy oranları ve güney pencere alanlarını saptamıştır. Ayrıca yalıtım malzemesi kalınlığının arttırılması ve cam yüzeylerin gölgeleme katsayılarının değiştirilmesinin yıllık toplam ısıtma enerjisi tüketimine etkilerini incelemiştir. Durmaz (1997), güneş enerjisini etkin biçimde kullanacak tasarımın belirlenmesinde rol oynayan Trombe duvarı üzerinde bulunan hava kanalı üzerinde çalışmıştır. Kanaldan odaya olan doğal taşınım mekanizmasını incelemek için, gün içerisinde ışınımın yeterli olduğu zaman diliminde, kanaldaki ortalama hava sıcaklığının oda sıcaklığından büyük olduğu durumu dikkate alarak hesaplama yapmıştır. Buzzoni vd., (1998), yapmış oldukları çalışmada geleneksel Trombe duvarına alternatif olarak Barra-Costantini diye anılan çift tabakalı (ısı yalıtımlı) Trombe duvarı uygulamasını incelemişlerdir. Bu sistemde düşey yüzey boyunca artan sıcaklık ile elde edilen ısı, iç ortama döşemede bulunan açıklıklar aracılığı ile iletilmekte ve iç ortamdaki soğuk hava duvarın alt bölümünde bulunan menfezlerden dış ortama aktarılmaktadır. Araştırmacılar bu sistemin geleneksel Trombe duvarına göre daha etkili olduğunu ortaya koymuşlardır. Onbaşıoğlu (1998), Trombe duvarlı bir edilgen sistemdeki türbülanslı doğal taşınımı deneysel olarak incelemiştir. Çalışmada, çok odalı pasif güneş evlerinin

27 8 tasarımında, sıcak havanın binanın en uç noktalarına ulaşabilmesi, bina içindeki sıcaklık dağılımının homojenliği ve sistemin yüksek bir performansa sahip olabilmesi için gerekli tasarım kriterlerine dikkat çekmiştir. Aksoy (2002), doktora tezinde iklimsel konforu esas alarak, bina kabuk elemanındaki sıcaklık dağılımına göre opak ve saydam yüzeylerdeki ısı geçişini hesaplamış ve sonuçları bir yıllık periyod için toplam ısıtma enerjisi miktarı olarak vermiştir. Bina kabuğunun detayına bağlı olarak minimum ve maksimum yıllık ısıtma enerjisi değerlerinin gerçekleştiği yönlendiriliş durumları arasında %2,7-7,2 arasında değişen oranlarda ısıtma enerjisi maliyet farkı olduğunu tespit etmiştir. Bacos ve Tsagas (2000), çalışmalarında Yunanistan ın kuzeyinde 120 m 2 lik bir konuta, güney yönde 15 m 2 alana sahip, cam yüzeyli 50 o eğimli çatı ve duvarlardan oluşturulmuş bir kış bahçesinin ısıl ve ekonomik analizini yapmışlardır. Maliyeti 6000$ olan kış bahçesi, 55,17 GJ olarak hesaplanan yıllık ısıtma yükünün %82 sini karşılamakta olup, geri ödeme süresi 4 aydır. Isı yükleri derece-gün yöntemi, yıllık yardımcı enerji ihtiyacı Kullanılamayan Enerji Yöntemi ile hesaplanmıştır. Ekonomik analiz ise Ömür-Maliyet-Analizi ile değerlendirilmiştir. Bacos (2000) çalışmasında, edilgen ısıtma sistemlerinde yardımcı ısıtma enerjinin optimal kontrolünden söz etmiştir. Minimum maliyet için matematiksel bir model geliştirmiş ve konuta gerekli olan enerjiyi sağlayabilmek için, yardımcı enerji olarak elektrikle ısı depolama ve Trombe duvarı uygulamasını incelemiştir. Fang ve Li (2000), kafes yapıdaki güneş duvarı ile geleneksel Trombe duvarını karşılaştırmışlardır. Çalışmada güneş duvarı verimliliğini etkileyen, yüzey ve saydam örtü optik özellikleri, duvar malzemesi kalınlığı, ısıl iletkenlik, havalandırma menfezlerinin dağılımı ve boyutları gibi parametrelerden söz edilmiştir. Deneysel ve teorik çalışma sonucu ısıl verim Trombe duvarında % 22,6, güneş duvarında ise % 30,2 olarak elde edilmiştir. Demirbilek vd., (2003), Türkiye de gerçekleştirilen Trombe duvarı uygulamalarından biri olan Antalya Ulusal Gözlemevi nde binanın ısıl davranışlarını

28 9 mevcut durum ve önerilen sistemlerin karşılaştırılması şeklinde incelemişlerdir. Bu amaçla, Trombe duvar malzemelerinin değiştirilmesi, yalıtım kalınlığının artırılması, kış bahçesi ve Trombe duvarında kullanılan saydam örtü sayısının değiştirilmesi, gece yalıtımı uygulanması, yaz aylarında gölgeleme ve havalandırma yapılması, Trombe duvarı ve kış bahçesi yerine farklı boyutlarda direkt kazanç uygulamasına yönelik seçenekleri irdelemişlerdir. Chen vd., (2006), Trombe duvarının ısıl performansını artırmak için hava boşluğunda gölgeleme elemanlarının kullanımı ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Dalian da bir binanın Trombe duvarına gölgeleme elemanları yerleştirerek kış ayları gece sıcaklığındaki değişimi incelemişlerdir. Gölgeleme elemanları kullanılması ile hava boşluğundaki ısı kaybının %20-40 oranında azaldığı ve Trombe duvarından dış ortama ısı akışının önlendiği görülmüştür. Ayrıca Trombe duvarı dış yüzey sıcaklığının da arttığı gözlemlenmiştir. Kartal vd., (2006), Trombe duvarı uygulamasının enerji kazancına olan katkısını araştırdıkları çalışmada, öncelikle sistemin çalışma ilkelerini ele almış ve teorik olarak Edirne ilinde bulunan mevcut bir binaya uygulanması sonucu elde edilebilecek kazançları belirlemişlerdir. Masif duvar malzemesi olarak 19 cm tuğla ve 10 cm betonarme malzemesi kullanımı sonucu, yıllık enerji tüketiminin güneşten karşılanma oranları sırasıyla % 25,6 ve % 37,3 olarak elde edilmiştir. Örnek binanın enerji tüketimini azaltmak amacıyla güney cephesinde uygulanan 24,57 m 2 Trombe duvarı ile yıllık toplam enerji gereksiniminin kwh olacağı Kullanılamayan Enerji Yöntemine göre yapılan hesaplar sonucu bulunmuştur. Jie vd., (2007), yapmış oldukları çalışmada Trombe duvarı ile PV modül uygulanmış bir diğer Trombe duvarını karşılaştırmışlardır. Sonuç olarak PV-Trombe duvarında iç ortam sıcaklığı diğerine kıyasla daha düşük değerde bulunmuştur. PV uygulanan ve uygulanmayan sistem arasındaki oda sıcaklığı farkı 3 gün boyunca 12,3 o C olarak gözlenmiştir. PV-Trombe duvarının ısıl performansı daha düşük olmasına karşın, elektrik enerjisi üretmesi ve estetik açılardan olumlu olacağı belirtilmiştir.

29 10 Yılmaz ve Kundakçı (2008), çalışmalarında Đstanbul da bir konutun güney yüzeyine Trombe duvarı uygulamasının enerji kazancına olan katkısını incelemişlerdir. Mevcut duvar ve Trombe duvar uygulamasının ısıl performansları zamana bağlı olarak ele alınmıştır. Farklı duvar malzemesi olarak tuğla ve betonun kullanıldığı 6 farklı duvar kuruluşu incelenmiştir. Duvar malzemesinin değişimi ile kış aylarında iç hava sıcaklık değişiminin fazla etkilenmediği, ancak Trombe duvarı uygulaması ile bu etkinin arttığı gözlenmiştir. Ayrıca çalışmada Trombe duvarı ve cam arası boşluk aralığının 0,05-0,10-0,15m şeklinde değişiminde, 0,05m lik aralığın enerji etkin iyileştirmede en iyi sonuç olduğunu belirtilmişlerdir. Enerjinin etkin kullanımına yönelik olarak geliştirilen saydam yalıtım malzemelerinin gelişimi ve avantajları ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Goetzberger vd., (1984), çalışmalarında saydam yalıtım uygulanmasının avantaj ve dezavantajlarını araştırmış, saydam yalıtım uygulanmış bir duvar kuruluşunda enerji dengesini kurmuşlardır. Enerji dengesi çözümlenerek ısıtma dönemi için aylık ortalama ısı yükleri yalıtımsız, yalıtımlı ve saydam yalıtımlı duvar kuruluşlarında doğu, batı, güney, kuzey yönleri için elde edilmiştir. Deneysel olarak gerçekleştirilen bu çalışmada dışta plastik örtü, PMMA (polimetilmetakrilat) esaslı saydam yalıtım, yutucu yüzey ve duvar malzemesinden oluşan sistem test edilmiştir. Saydam yalıtım aralarında hava boşluğu olacak şekilde iki tabaka halinde uygulanmıştır. Đki ayrı binada iki yıl sürdürülen çalışmada Ocak ayında güneşli günlerde 9 W/m 2 ısı akısı ölçülmüştür. Tüm ısıtma dönemini kapsayacak şekilde sonuçları değerlendirildiğinde ısı akısının 16 W/m 2 değerine kadar ulaştığı görülmüştür. Braun vd., (1992), saydam yalıtımlı duvarın fiziksel davranışını ve yıllık enerji kazancını araştırmışlardır. Çalışmada enerji dengesinin çözümlenmesinde kararlı hal koşullarının geçerli olduğu kabul edilmiştir. Matematiksel model çalışma ile birlikte saydam yalıtımlı ve yalıtımsız duvarlarda deneysel bir çalışma da gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 16 mm kalınlıkta PMMA (polimetilmetakrilat) köpükten yapılmış saydam yalıtım kullanmışlardır. PMMA köpük aralarında 16 mm boşluk bırakılarak iki tabaka halinde duvara uygulanmıştır. Saydam yalıtımlı duvarın fiziksel davranışını belirlemek

30 11 üzere paket programlardan yararlanılmıştır. Optimize edilmiş saydam yalıtımlı duvar kuruluşundan yılda 200 kwh/m 2 enerji kazancı elde edilirken, tipik saydam yalıtımlı duvar uygulamasında yıllık enerji kazancı 100 kwh/m 2, gölgeleme elemanı içermeyen 5 cm kalınlıkta saydam yalıtım uygulamasında ise 40 kwh/m 2 yıl olarak elde edilmiştir. Saydam yalıtımlı duvarın etkinliğinin, duvar toplam ısı geçirgenlik katsayısındaki artışla iyileştiğini, saydam yalıtım uygulanmış güneye bakan bir duvarda güneş enerjisinin dönüştürülme oranının %30 düzeyinde gerçekleştiği ifade edilmiştir. Dilmaç vd., (1994), çalışmalarında güneş ışınım geçirgenliği 0,70-0,95 ve ısı iletim katsayısı 0,20-1,00 W/m 2 K arasında değişen saydam yalıtım malzemelerinin bina kabuğunda uygulanmaları sonucunda elde edilen ısı kazançlarını incelemişlerdir. Saydam yalıtım malzemelerini sınıflandırmışlar, ısıl iletkenliğin kalınlıkla, güneş ışınımı geçirgenliğinin ise kalınlıkla ve geliş açısı ile değişimi hakkında bilgiler vermişlerdir. Ayrıca saydam yalıtım malzemelerin kullanımı ile enerji tasarrufuna sağlanacak katkılar irdelenmiştir. Peuportier ve Michel (1995) çalışmalarında, Fransa nın doğusunda bulunan 6 model konut üzerinde saydam yalıtımın uygulanabilirliğini incelemişlerdir. Çalışmada 2 konut toplayıcı kullanılarak etken sistem, 4 konut Trombe duvarı kullanılarak edilgen sistem olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada kapiler yapıda ve polikarbonat levha şeklinde iki saydam yalıtım malzemesi test edilmiştir. Saydam yalıtımın hava ısıtmalı toplayıcının etkinliğini diğer örtü malzemelerine göre %25 oranında, Trombe duvarı ısı kazancını ise iki kat arttırdığı belirlenmiştir. Kaushika vd., (1996), çalışmalarında saydam yalıtım malzemesi, teknolojisi ve uygulanabilme potansiyelini araştırmışlardır. Bal peteği yapısındaki saydam yalıtım malzemesinin etkinliğinin optimizasyonu için güneş ışınım geçirgenliğinin maksimum, ısıl kayıpların ise minimum olarak göz önüne alınması gerekli iki parametre olduğunu ifade etmişlerdir. Bu amaçla farklı hücre çap ve uzunluğunda saydam yalıtım malzemesinde kararlı halde enerji dengesi kurularak güneş ışınımının farklı geliş açılarında optik ve ısıl özellikleri ile toplam ısı kayıp katsayıları hesaplanmıştır.

31 12 Athienitis ve Ramadan (1999), çalışmalarında saydam yalıtımlı bir test odasının sayısal modelini oluşturmuş ve çözümlemişlerdir. Modellenen test odasının boyutları 3 m 3 m 3 m olup, güneye bakan 20 cm kalınlıkta betonarme duvarın dış yüzeyine saydam yalıtım uygulanmıştır. Doğu duvarında 2 m 2 alanı olan çift camlı pencere bulunmaktadır. Đstenen konfor koşullarına bağlı olarak farklı kontrol stratejileri uygulanmıştır. Bu kapsamda saydam yalıtımlı duvardan mekan içine hava akışı ile gölgeleme elemanlarından yararlanılmıştır. Duvar, taban, tavan ve pencere gibi mekan bileşenleri arasında ve saydam yalıtımlı duvardan ısı geçişini modelleyen diferansiyel denklem açık (explicit) sonlu farklar yöntemiyle çözümlenmiştir. Model çalışması sonucu soğuk güneşli bir günde yardımcı bir ısıtma sistemine gereksinim duyulmadığı ve sistemin önemli oranda enerji tasarrufu sağladığı belirtilmiştir. Ancak mekanın aşırı ısınmasının önüne geçilebilmesi ve konfor koşullarının sağlanabilmesi için uygun kontrol stratejilerine gereksinim duyulmuştur. Saydam yalıtımlı duvardan mekan içine hava akışı, oda yüzey sıcaklığının 31 C den daha düşük olmasını sağlamıştır. Isıl kütlede depolanan güneş enerjisi ve hava akışı yardımıyla bulutsuz günlerde yardımcı ısıtma sistemi gereksiniminin de en düşük düzeye indiği ifade edilmiştir. Gross vd., (2000) tarafından yapılan çalışmada, saydam yalıtımın ısı kazancı etkilerinden söz edilmiştir. Çalışmada mekanik gölgeleme elemanlarının maliyeti, renk uyumsuzluğu gibi sorunlara alternatif olarak inci parlaklığındaki pigmentlerle oluşturulan yalıtım malzemesi önerilmiştir. Almanya da yapılan bu model çalışmada pigmentlerle yapılmış örtünün enerji kazancının yüksek olduğu, yaz aylarında ise ısı akışının azaldığı ve aşırı ısınmanın da önlendiği görülmüştür. Yang vd., (2000), tarafından Çin in kuzeyinde edilgen sistemin uygulandığı binalarda saydam yalıtım uygulamasının verimliliğini ortaya koymak amacı ile simulasyon programı geliştirilmiştir. Bu kapsamda saydam yalıtım uygulamasıyla sağlanabilecek avantajları belirlemek için bir kapısı ve penceresi bulunan 4 m 4 m 2,4 m boyutunda bir mekan modellenmiştir. Örneklenen odanın tek ve çift cam pencereli olduğu iki durum incelenmiştir. Her pencere tipi için saydam yalıtımsız ısıl kütle, 4 cm saydam yalıtım uygulanmış ısıl kütle ve 10 cm saydam yalıtım uygulanmış ısıl kütle olmak üzere üç ayrı seçenek göz önüne alınmıştır. Đncelenen mekanın altı ayrı

32 13 durumu için aylık ortalama ısı yükleri ve güneş kazançları, yardımcı enerji gereksinimi ve ısı yükünün güneşten karşılanma oranları, yöre iklim koşullarına göre ayrı ayrı hesaplanmıştır. Duvar kuruluşunun dış yüzeyinde 4 cm ve 10 cm saydam yalıtım uygulandığı ve pencereden olan kazançların dikkate alındığı durumda güneş katkısının %38-62 arasında değiştiği tespit edilmiştir. 4 cm ve 10 cm kalınlıklardaki saydam yalıtım uygulamalarında yıllık güneş kazançları 70 kwh/m 2 ve 137 kwh/m 2 olarak hesaplanmıştır. Güney yüzeyde 4 cm kalınlığında saydam yalıtım uygulandığında bu yüzeyden olan güneş kazancı %17, 10 cm uygulandığında ise %39 arttığı belirtilmiştir. Göksal ve Özbalta (2001a) çalışmalarında Đzmir iklim koşullarında ısıtma ve soğutma dönemlerinde, Ocak ve Temmuz aylarını temsil eden günlerde 3 cm dış sıva, 19 cm tuğla, 2 cm iç sıvadan oluşan duvar kuruluşlarının güneş ışınımı etkisindeki ısıl davranışı incelemişlerdir. Çalışmada incelenen duvar kuruluşundan ısı geçişinin bir boyutlu olduğu kabul edilmiştir. Malzeme özellikleri ve sınır koşulları da dikkate alınarak duvar içindeki bir boyutlu ısı iletimi sonlu farklar yöntemiyle çözümlenmiştir. Sonlu farklar denklemlerinin yazılmasında duvar kuruluşundaki her tabaka ve yakınsama kriterleri dikkate alınmıştır. Çalışmada iç ortam ısı taşınım katsayısı 8,141 W/m2 C, sıcaklığı 20 C olarak alınmıştır. Dış ortam ısı taşınım katsayısı 5 W/m2 C, 23,26 W/m2 C, 32 W/m2 C, duvar dış yüzeyinin yutma katsayısı 0,15, 0,30, 0,45, 0,75 ve 0,90 olarak alınmıştır. Sonuç olarak Ocak ve Temmuz aylarında duvar kuruluşundaki ısı akılarının, dış ortama ait ısı taşınım katsayısı ve duvar dış yüzeyinin güneş ışınımını yutma katsayısına bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. Göksal ve Özbalta (2001b), deneysel çalışmalarında Đzmir iklim koşullarında güneş ışınımı etkisindeki duvar kuruluşlarının ısıl davranışlarını incelemişlerdir. Deneysel çalışmada yüzey alanı 1,0 m 1,0 m olan, 24 cm kalınlıkta duvar (dış sıva 3 cm, tuğla 19 cm, iç sıva 2 cm) test edilmiştir. Örnek duvar kuruluşunun bir yüzü dış ortamla diğer yüzü ise iç ortamla temas edecek şekilde sisteme yerleştirilmiştir. Yan yüzeyleri yalıtılan duvar kuruluşunda bir boyutlu ısı iletim koşullarının geçerli olduğu kabul edilmiştir. Çalışmada duvar dış yüzey, dış sıva-tuğla, tuğla-iç sıva ara yüzey ve duvar iç yüzey sıcaklıkları ile güneş ışınım şiddeti sürekli olarak ölçülmüştür. Đncelenen duvar kuruluşuna ait zaman gecikmesi 4,28 saat, sönüm oranı ise 0,52 olarak elde

33 14 edilmiştir. Duvar kuruluşu dış yüzeyindeki salınım genliğinin duvar iç yüzeyine doğru azaldığı belirtilmiştir. Göksal ve Özbalta (2001c), çalışmalarında farklı iç ve dış sınır koşulları etkisindeki duvarlardan ısı akısını Eskişehir iklim koşullarında incelemişlerdir. Bu amaçla dış sıva, tuğla, iç sıva; dış sıva, yalıtım, tuğla, iç sıva; cam, saydam yalıtım, sıva, tuğla ve iç sıvadan oluşan üç ayrı duvar kuruluşunu ele alınmıştır. 17 Ocak ve 17 Temmuz günleri için yapılan hesaplamalarda duvar üzerine gelen güneş ışınım şiddeti de dikkate alınmıştır. Đncelenen duvar kuruluşları için zamana bağlı bir boyutlu ısı iletim denkleminin, iç ve dış yüzeyde taşınımla ısı geçişi ve dış yüzeyde ayrıca güneş ışınımının etkili olduğu varsayılarak çözümlendiği ifade edilmiştir. Sonuçlar Ocak ve Temmuz aylarında her duvar kuruluşunda iç ve dış yüzey sıcaklıkları ile iç yüzeydeki ısı akılarının saatlik değişimleri olarak verilmiş ve elde edilen bulgular detaylı olarak irdelenmiştir. Kaushika ve Sumathy (2003), çalışmalarında saydam yalıtım malzemelerinin fiziksel özellikleri, sınıflandırılmaları, uygulama şekilleri, üretim teknikleri ve maliyetleri ile ilgili genel bilgiler vererek, bu konuda yapılmış tüm çalışmaları değerlendirmişlerdir. Göksal Özbalta vd., (2008), TS 825 e göre farklı derece-gün bölgelerinde bulunan 4 ili temel alarak, saydam yalıtımlı duvar kuruluşlarından elde edilen enerji kazançlarını hesaplamışlardır. Tasarlanan mekan içinde sıcaklığın 19 C değerinde olduğu kabul edilerek yapılan hesaplamalarda, dış duvarlarda saydam yalıtım, opak yalıtım kullanıldığı ve yalıtımın kullanılmadığı durumlarda güneye yönelik olarak düzenlenen duvarın edilgen ısıtma sistemi olarak davranışları incelenmiştir. Tuğla, betonarme ve gazbeton esaslı farklı malzemelerden oluşan duvar kuruluşları ele alınmıştır. Her duvar tipi ve yalıtım malzemesi için ısıtma gereksinimi duyulan dönem boyunca dış duvarlardaki ısı kayıplarının aylık ortalama günlük değerleri hesaplanmıştır. Bu değerler kullanılarak yıl boyunca gerçekleşen ısı kayıpları elde edilmiştir. Yalıtımsız ve opak yalıtımlı duvarlardaki yıllık ısı kayıpları betonarme duvarda, 1. derece-gün bölgesi için -355 MJ/m 2, -239 MJ/m 2, 2. derece-gün bölgesi için -788 MJ/m 2, -459 MJ/m 2, 3. derece-gün bölgesi için MJ/m 2, -540 MJ/m 2 ve 4.

34 15 derece-gün bölgesi için MJ/m 2, -739 MJ/m 2 olarak hesaplanmıştır. Opak yalıtım kullanımı betonarme ve tuğla duvarda, ısı kayıplarını yalın duvardaki ısı kayıplarına göre beklendiği gibi oldukça azalttığı ve ısı kaybındaki azalmanın yaklaşık olarak %45 (betonarme), %20 (tuğla), %12 (gazbeton) düzeylerinde olduğu belirlenmiştir. Ancak saydam yalıtım kullanılması halinde ise duvarların güneş enerjili toplayıcı gibi çalıştığı görülmektedir Güneş Enerjisinin Opak ve Saydam Yüzeylere Etkisi Bina kabuğunun opak yüzeylerine ulaşan güneş enerjisi fiziksel olarak bir radyan enerji çeşididir. Radyan enerji kendisini yutan bir yüzeye çarptığı zaman ısı enerjisine dönüşebilen elektromanyetik dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar çok geniş bir spektruma sahip, değişik dalga boylarında ve değişik şiddettedir (Şekil 2.1). Isıl ışınım 0,1µm den 100µm ye kadar ( m) dalga boyları arasındaki elektromanyetik ışınımdır. Görülebilen ışınım (ışık) 0,38µm-0,76µm dalga boyu aralığındadır (Öztürk ve Yavuz, 1995). Güneş ışığının spektrumu yalnız görünen bölge ile sınırlı değildir. Görünür bölge aralığından daha küçük ve daha büyük dalga boyuna sahip olan ışınlar gözle görülemezler. Mor ötesi 10-7 m (ultraviyole) ışınlar, X ışınları gibi, enerjileri yüksek olması nedeniyle insan vücuduna zarar verebilirler. Enerjisi düşük olan kızıl ötesi (ısıl) ışınlar 10-3 m de ulaştıkları yüzeye belli bir enerji aktarırlar (Dilmaç, 1989). Dalga boyu λ, m Şekil 2.1. Elektromanyetik dalgaların spektrumu (Dilmaç, 1989, Öztürk ve Yavuz, 1995)

35 16 Güneş ışınımı bina kabuğunu iki yönde etkilemektedir. Saydam yüzeylerden iç ortama giren kısa dalga boylu güneş ışınımı, bina içindeki yüzeyler tarafından yutularak uzun dalga boylu ısıl ışınıma dönüşür. Bina kabuğunun opak yüzeylerine gelen güneş ışınımının bir bölümü yansıtılır, geriye kalanı ise yutulur. Masif kütlede depolanan bu enerji, iletim, taşınım ve ışıma yoluyla iç ortama aktarılır (Şekil 2.2). Şekil 2.2. Bina kabuğunda opak-saydam yüzeylerdeki ısı kayıp/kazançları (Zürcher ve Frank, 1998) Bina kabuğundan güneş ışınımına ilişkin yutuculuk, yansıtıcılık ve geçirgenlik gibi optik, toplam ısı geçirme katsayısı, ısı depolama kapasitesi, ısı yayınım katsayısı, faz kayması ve sönüm oranı gibi termofiziksel özellikleri güneş enerjisi kazancında belirleyici etkenlerdir.

36 Opak yüzeylerin termofiziksel özellikleri Opak bir yüzeye çarpan radyan enerjinin bir kısmı zaman gecikmesi olmaksızın yansır ve kalan enerji yüzey tarafından yutulur. Opak yüzey tarafından yutulan enerji yapı elemanının sıcaklığını artırır. Bunun sonucunda; - Opak yüzeyin sıcaklığı, dış ortam sıcaklığından fazla olduğu için, yüzeyden taşınım yoluyla ısı kaybı oluşur. - Opak yüzey sıcaklığı arttığı için, yüzey tarafından ısıl ışınım yoluyla kaybedilen enerji artar. - Dış yüzey sıcaklığının artması sonucunda, masif kütlede iletim yoluyla ısı geçişi olur. - Yapı elemanı sıcaklığının artması nedeniyle bünyesinde ısı depolanır. - Đç yüzeye ulaşabilen ısı enerjisi, taşınım ve ışınım yoluyla iç mekana aktarılır. (Kachadorian, 2006, Dilmaç, 1989) Isı depolama kapasitesi Opak yüzeyler gelen güneş ışınımının bir kısmını yansıtır, geri kalanını da yutarlar. Yutulan güneş ışınımının bir kısmı duvar kuruluşunu oluşturan katmanların termofiziksel özelliklerine bağlı olarak depolanırken kalanı da iç ortama aktarılır. Duvar kuruluşunun ısıl kapasitesi; özgül ısısı ve kütlesi dolayısıyla yoğunluğu ve toplam hacmi ile ilgilidir. Isı depolama işlevini yerine getirecek elemanın etkinliği, enerjinin yutulma hızı ve bu enerjinin iç ortama iletilme hızı ile ilişkilidir. Isı depolama özelliği yüksek olan malzemeler yüzeylerine gelen enerjinin büyük bölümünü yutarlar. Buna karşın diğer yüzeylerine de kalınlık, yoğunluk, özgül ısı ve ısı iletim katsayısı gibi termofiziksel özelliklerine bağlı olarak gelen enerjinin az bir bölümünü iletirler. Malzemenin bu özelliği ısı depolama kapasitesi (S) olarak adlandırılır (Ahlama vd, 1997, Tsilingiris 2002, Tsilingiris 2004). Isı depolama kapasitesi,

37 18 0,5 2 ( k *ρ * c ) ( W s / m K ) S = p (1) eşitliği ile elde edilir. Isı depolama kapasitesi malzemenin özelliği ve duvar içindeki konumu ile de ilişkilidir. Bu eşitlik duvar elemanında, iletimle ısı geçişine bağlı olarak görülen faz farkı ve sönüm oranını da karakterize eder. Isı yayınım katsayısı Malzemelerin önemli bir termofiziksel özelliği olan ısı yayınım katsayısı zamana bağlı ısı iletiminin incelenmesinde dikkate alınması gereken bir parametredir. Isı yayınım katsayısı, malzeme içinden iletimle transfer edilen enerjinin, depolanan ısı enerjisine oranı olarak tanımlanabilir. Isı yayınım katsayısı, α = ( k / ρ * c p ) ( m 2 / s) (2) şeklinde tanımlanmıştır. Dış Yüzey Rengi Dış yüzeyin güneş ışınımını yutma oranı arttıkça sistemin ısı kazancı da artar. Isıl kazanç açısından en uygun renk siyahtır; ancak mimari açıdan sık kullanılan bir renk değildir. Koyu renklerin yutma oranları büyük, yansıtma oranları ise küçüktür. Koyu renkli yüzeylerde ışınım yoluyla dış ortama ısı kaybı kullanılan boyaların uzun dalga boylu ısıl ışınım yayma özelliklerinin büyük olması nedeni ile fazladır (Givoni, 1991) Opak bileşenlerde geçirgenlik söz konusu olmayıp, yutuculuk ve yansıtıcılığın doğrudan ve yaygın ışınım için farklı olmaksızın yüzeyin rengine bağlı olarak değiştiği varsayılır. Herhangi bir renge sahip duvarın güneş ışınımından aldığı ısı,

38 19 q = α g I t 2 ( W / m ) (3) eşitliği ile elde edilir (Duffie ve Beckman, 1991). Dış duvar yüzeyinde kullanılan rengin koyuluk derecesine ve boyar maddenin özelliğine bağlı olan yutma katsayısı güneşten gelen ısı kazancının hesaplanmasında önemli bir parametredir. Bu değer gerçek siyah cisimde maksimum değer 1 e eşittir. Renk açıldıkça yutma katsayısı, dolayısıyla ısı kazancı da azalır (Oğulata, 1997). Faz Farkı ve Sönüm Oranı Bina yüzeyindeki ısı geçişi en iyi şekilde periyodik olarak tanımlanmaktadır. Periyodik ısı geçişi, bina kabuğundaki ısı geçişinin sürekli olarak değiştiği fakat bu değişikliklerin belirli bir zaman periyodu içinde, belirli bir seriye uygun olarak oluştuğu yarı-sabit-durum koşulu olarak belirtilmektedir. Binalarda bu periyod 24 saat olarak alınmaktadır (Şekil 2.3). Sıcaklığın periyodik değişimi sonucu periyodik ısı geçişinin sonuçları olan ısıl atalet, bir cismin sıcaklığının çevre sıcaklığına ulaşmasındaki yavaşlık derecesi olarak tanımlanmaktadır ve yaz koşullarında binalar için daha önemlidir (Ropelewski ve Neufeld, 1999, Kartal vd. 2005). Literatürde ısıl atalet, faz kayması ve sönüm oranı ile açıklanmıştır. Faz kayması, duvar iç yüzey sıcaklığı ile dış yüzey sıcaklığının en yüksek değerleri arasındaki zaman farkı olarak tanımlanabilir. Sönüm oranı ise, duvar iç yüzey sıcaklık değişim genliğinin, dış yüzey sıcaklık değişim genliğine oranı olarak belirlenebilir. Bina kabuğunun ısıl performansını etkileyen fiziksel özelliklerinden faz kayması ve sönüm oranı, içerisinde ısı depolayabilen malzemeler için geçerli olup, saydam bileşenlerin ısı depolama kapasiteleri ihmal edilecek düzeyde olduğundan bu bileşenler için geçerli değildir. Opak bileşenler için geçerli olan faz kayması ve sönüm oranı bileşenin ısı depolama kapasitesinin, diğer bir deyişle ısıl kütlesinin fonksiyonudur.

39 20 Dolayısıyla bu parametreler malzemenin ısı iletim katsayısı, yoğunluğu ve özgül ısısına bağlıdır (Dilmaç ve Eğrican 1994, Yılmaz, 2006). Şekil 2.3. Zaman Gecikmesi ve Sönüm Oranı Şematik Gösterimi (Koenigsberger 1974, Zürcher, 1998, Soysal, 2008) Isı Geçirme Katsayısı Sabit rejim, sabit sıcaklıklar etkisinde meydana gelen ısı iletimidir. Herhangi iki eşit zaman aralığında iletilen ısı miktarı hep aynıdır. Bu şartlarda sadece elemanın ısı iletimine karşı gösterebildiği ısıl direnç önemlidir. Bileşen veya elemanın ısıl direnci, elemanı oluşturan katmanlardaki malzemelerin ısıl iletkenlik değerleri (λ) ve kalınlıklarından (d) yararlanılarak bulunur. Her katmanın ısıl direnci d/λ ile hesaplanır. Dolayısıyla bir katmanın ısıl direncinin olabilmesi için, ısıl iletkenliğinin küçük olmasının yanında anlamlı bir kalınlığa da sahip olması gerekir. Birden fazla katmandan oluşan elemanın ısıl dirençlerinin toplamı, elemanın sıcak ve soğuk yüzeyleri arasındaki toplam ısıl direncini verir. Katmanların

40 21 sıralanmasının elemanın ısıl direnci üzerinde bir etkisi yoktur. Sabit rejim şartlarında, sadece elemandan iletilen ısı enerjisi miktarı ve kesit sıcaklıkları hesaplanır. Sabit rejim hesaplarında kullanılan temel büyüklükler aşağıda açıklanmıştır. d kalınlığında, iki yüzü arasındaki sıcaklık farkı (T i -T d ) olan homojen bir malzemeden oluşan tek tabakalı bir yapı elemanından geçen ısı akısı, k q = ( T i T d ) (4) d d kalınlığında, çok tabakalı ve ayırdığı ortamlar arasındaki sıcaklık farkı (T i -T d ) olan bir elemandan geçen ısı akısı, ( ) q = U T i T d (5) eşitlikleri ile hesaplanır. Isı geçirme katsayısı (U), herhangi bir d (m) kalınlığındaki yapı bileşeninin her iki tarafında bulunan hava sıcaklıkları arasındaki fark 1 o C olduğunda, bileşenin birim alanından birim zamanda geçen ısı miktarıdır (Anonim, 1989). Birden fazla katmandan meydana gelen elemanın toplam ısı geçirme katsayısı; U = 1 + h 1 d 1 + k i h d (W/m 2 K) (6) Isı geçirgenlik direnci ise; R t d = Σ (m 2 K/W) (7) k şeklinde tanımlanmıştır.

41 Saydam yüzeylerin optik özellikleri Bina kabuğunda yer alan saydam yüzeyler (cam yüzey, pencere, ışıklık vb.), güneş enerjisinden kazanç sağlamayı olanaklı kılan güneş mimarisi elemanlarının bir öğesidir. Saydam yüzeyler, kısa dalga boylu ışınımı geçirmekte olup, iç mekanda masif yüzeylere çarparak ısı enerjisine dönüşen uzun dalga boylu ışınıma karşı geçirimsiz davranmaktadır. Saydam yüzeylerin optik özellikleri, güneş ışınımına ilişkin yutuculuk (α), yansıtıcılık (ρ) ve geçirgenlik (τ) katsayılarıyla tanımlanır (Serra, 1998). Bu katsayılar, doğrudan ve yaygın güneş ışınımına karşı farklı değerler alır ve birim alandan güneş ışınımı ile kazanılan ısı miktarını etkiler. Saydam bileşenlerin optik özellikleri güneş ışınımının geliş açısına bağlı olarak değişir. Saydam yüzeyler, üzerine gelen güneş ışınımını yansıtır, yutar ve geçirirler. Yansıtma, yutma ve geçirme oranlarının toplamı 1 e eşit olup, α + ρ + τ = 1 (8) denklemi ile belirlenir. Güneş ışınımının saydam yüzeylerden geçişi Snell Kırılma Yasası ile hesaplanır (Duffie ve Beckman, 1991). θ 2 / Sinθ1 n1 / n2 (9) Sin =

42 23 Şekil 2.4. Güneş ışınımının saydam yüzeylerden geçişi (Duffie ve Beckman, 1991). Güneş ışınımı dikey ve yatay bileşenlerinin yansıtılma oranları; 2 2 r d = Sin ( θ θ1 ) / Sin ( θ2 + θ1) (10) r y = tan ( θ θ1 ) / tan ( θ2 + θ1) (11) 2 eşitlikleri ile hesaplanır. Saydam yüzeylerden geçen ışınımın bir bölümü malzeme tarafından yutulur. Işınımın yutulan oranı aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. τ a ( K * L / Cosθ Z ) = e (12) Saydam yüzeyler üzerine gelen güneş ışınımı, malzeme içerisinde kırılarak ve yansıtılarak ilerler. Güneş ışınımının saydam cisimlerde yansıtma, geçirgenlik, yutma değerleri, eşitliklerde ışığın dikey ve yatay bileşenleri dikkate alınarak bulunur. Saydam malzemelerin geçirgenliği, ışınımın dikey bileşeni için, 2 2 τ d = [(1 rd ) τ a ]/[1 ( rd τ a) ] (13) ışınımın yatay bileşeni için, 2 2 τ y = [(1 ry ) τ a ]/[1 ( ry τ a) ] (14) eşitlikleri ile bulunur. Toplam geçirgenlik ise; τ = ( τ d + τ y ) / 2 (15) ile bulunur.

43 24 Toplam yansıtma, güneş ışınımının dikey ve yatay bileşenlerinin ortalamasıdır. Işınımın dikey bileşeni için yansıtma, ρd = r d + rd {[(1 rd ) τ a ]/[(1 ( rd τ a ) ]} (16) yatay bileşen için yansıtma ise, ρ y = r y + ry {[(1 ry ) τ a ]/[(1 ( ry τ a) ]} (17) toplam yansıtma ise, ρ = ( ρ y + ρ d ) / 2 (18) olarak tanımlanmıştır. Toplam yutma, polarizasyonun dikey ve yatay bileşenlerinin ortalamasıdır. Polarizasyonun dikey bileşeni için yutma, α d = ( 1 τ a ) * (1 rd ) / (1 rd * τ a ) (19) yatay bileşen için yutma, α y = ( 1 τ a ) * (1 ry ) / (1 ry * τ a ) (20) toplam yutma ise, α = ( α d + α y ) / 2 (21) olarak hesaplanır Edilgen Isıtmada Güneş Mimarisi Elemanları Binaların ısıtılması için güneş enerjisinin ısı enerjisine dönüştürülmesinde kullanılan uygulamalar etken (aktif) ve edilgen (pasif) sistemler olarak adlandırılır. Genel anlamda işlevsellik açısından edilgen ve etken kullanımları, güneş enerjisinin toplanması, taşınması ve dağıtılmasına ilişkin kriterleri kapsadığını söylemek olanaklıdır. Sıcak su toplaçları, hava toplaçları ve fotovoltaik teknolojisi etken sistem uygulamalarıdır. Edilgen kullanımda ise sistem binaya entegre edilmiş ve yapı

44 25 elemanları durumundadır. Burada tasarımda alınacak önlemler öncelikli olup, olabildiğince az tesisat kullanımı söz konusudur (Tablo 2.1). Edilgen sistem öğelerinden olan kış bahçesi, Trombe duvarı ve saydam yalıtımlı duvar kuruluşu bina kabuğuna uygulanan güneş mimarisi elemanlarıdır. Tablo 2.1. Edilgen/Etken Sistem Çizelgesi (Gonzalo, 1994). [1] Güney penceresi [2] Kış bahçesi EDĐLGEN (PASĐF) [3] Güneş duvarı/çatısı [4] Trombe duvarı [5] Camlı ek bina [1-5] Uygulamalarının mekanik donanımla desteklenmesi ETKEN (AKTĐF) [1-5] Uygulamalarının ek ısı depolayıcı önlemlerle desteklenmesi [1-7] Uygulamalarında ısı dağılımının otomatik olarak kontrol edilmesi Su / Hava Toplayıcıları Uygulaması Yüksek verimli Toplayıcılar/ Fotovoltaik Modül Kullanımı Kış bahçesi uygulaması Kış bahçeleri içinde yaşanabilen sıcak hava toplaçları şeklinde tanımlanabilen, ısıtılmayan, genelde güneye yönlendirilmiş, camın yoğun olarak kullanıldığı mekanlardır. Đç ve dış ortam arasında tampon bir bölge oluşturan kış bahçesi, ısıtma

45 26 döneminde yalıtım işlevi görerek bina dış duvarlarından olan ısı kayıplarını azaltmaktadır. Ayrıca kış bahçesi aracılığı ile yapılan havalandırma da enerjiden kazanç sağlamaktadır. Kış bahçelerinin temel özelliği saydam yüzeylere sahip olmasıdır (Weber, 1983). Saydam yüzeylerden geçerek iç mekana ulaşan güneş ışınlarının masif yüzeylerde yutularak ısı enerjisine dönüşmesi ile oluşan sera etkisi güneşten edilgen yararlanmanın temelini oluşturur (Şekil 2.5). Kış bahçelerinin döşemeleri ile ilişkili oldukları mekan arasında düzenlenen duvar elemanları, enerjinin depolanabilmesi için masif ve yoğunluğu yüksek olan malzemelerden seçilir (Ragonasi, 1993). Böylece depolanan güneş enerjisi belli bir zaman gecikmesi ile iç ortam sıcaklığına bağlı olarak iletim yoluyla, kanallar aracılığı ile de taşınım yoluyla da iç mekana iletilir. Şekil 2.5. Kış bahçesinin çalışma ilkesi (Weber, 1983) Kış bahçesinde ısınan havadan daha etkin yararlanmak için komşu mekan duvarlarında açılabilir kanat veya menfez düzenlenebilir. Ayrıca sıcak dönemlerde aşırı ısınma sorunlarına karşı gölgeleme elemanları kullanılır veya düzenlenen açılabilir bölüm ve/ya menfezler aracılığı ile sıcak havanın dış ortama atılması sağlanır. Sistemi daha etkili kılmak için kanallar yardımı ile sıcak havanın farklı mekanlara taşınması da olanaklıdır. Kısacası, kış bahçeleri mekansal ve enerjik açılardan bağımsız mekanlar olup, kendileri ile ilişkili mekanların iklimini kontrol edebilirler. Mimari açıdan farklı amaçlar için kullanımlarının yanı sıra, cephede sağladığı hareketlilik ile estetik kaygılara da yanıt verebilen kış bahçeleri, birden fazla mekana ve katlara ilave tesisat olmaksızın enerji kazanımını olanaklı kılabilmektedir (Gonzalo, 1994, Göksal, 2000, Kartal vd, 2007).

46 Trombe duvarı uygulaması Trombe duvar uygulaması, masif duvarın ısıl kütle olarak kullanıldığı edilgen ısıtma tekniğidir. Bu uygulama, güneşten direkt yararlanabilecek şekilde güney yönde düzenlenen, yüzeyi koyu renkli masif duvar ve mm hava boşluğu bırakılarak önünde yer alan cam tabakasından oluşur (Awbi, 1998) (Şekil 2.6). Cam tabakasını geçen kısa dalga boylu güneş ışınımı masif duvarda yutularak duvarın ve boşluktaki havanın ısınmasını olanaklı kılar. Sistemden daha etkin yararlanabilmek için, masif duvarın alt ve üst bölümünde menfezler düzenlenir. Böylece boşlukta ısınan hava iç mekana taşınır ve ısınan havanın dolaşımı sağlanır. Givoni bir çalışmasında 30 cm betonarme ile oluşturulmuş Trombe duvarında hava kanalındaki sıcak havanın menfez aracılığı ile iç mekana aktarılması durumunda, ısı geçişinin yaklaşık %30 unun taşınım, %70 inin iletim yoluyla gerçekleştiğini belirtmektedir. Hava kanalındaki sıcak havanın menfezler aracılığı ile iç mekana aktarılması durumunda sistem yaklaşık % 10 daha etkilidir (Givoni, 1991). Şekil 2.6. Trombe duvarı çalışma ilkesi (Gosvami, vd. 1999)

47 28 Menfezler, güneş enerjisi olmadığı durumlarda kapatılarak depolanan ısı enerjinin kaybolması engellenir. Masif duvarda yutulan enerjinin bir kısmı da iletim ile duvarın iç yüzeyine, buradan da taşınım ve ışınım yoluyla iç mekana aktarılır. Ayrıca menfezlerin açılır kapanır olması, iç mekandaki sıcaklık değişimlerinin ayarlanabilmesine olanak sağlar. Özellikle sıcak dönemlerde aşırı ısınma sorununun yaşanmaması için camlı yüzeyde havalandırmayı olanaklı kılacak açılabilir kanatların düzenlenmesi gerekir. Havalandırmayı daha etkili kılmak için kuzey duvarında düzenlenen açılabilir kanat ile çapraz havalandırma sağlanabilir (Weber,1983). Trombe duvar uygulamasında, güneş ışınları iç mekana direkt olarak ulaşmadığı için iç mekan sıcaklıkları dengede tutulabilir. Ayrıca, maliyeti diğer edilgen sistemlere oranla daha uygun ve mevcut bina kabuğuna uygulanması daha kolaydır. Trombe duvarı uygulamalarının olumlu sayılabilecek bu özelliklerin yanı sıra; etkili gölgeleme sağlanmadığı durumlarda, yaz aylarında aşırı ısınma sorunları ortaya çıkabilir. Soğuk, bulutlu dönemlerde yeterli yalıtım olmadığı durumlarda, ısı kaybı da olabilir. Bu durum, hareketli yalıtım ya da saydam yalıtım malzemeleri kullanılarak en aza indirilebilir. Çok katlı yapılarda saydam yüzeylerin bakımı için erişim balkonları yapılabilir (Givoni, 1991) Saydam yalıtım uygulaması Literatürde genel olarak, güneş ışınımı geçirgenlik katsayısı yüksek olan her malzeme saydam yalıtım olarak adlandırılmaktadır (Ragonasi, 1993). Optik olarak yarı saydam olan, ancak saydam yalıtım olarak anılan gerecin en önemli özelliklerinden biri, ısı yalıtımı yanı sıra güneş ışınımı geçirgenliğidir. Saydam yalıtım malzemesinin güneş ışınım geçirgenliği, ışınımın geliş açısına bağlı olarak 0,70 ile 0,90, ısı iletkenliği ise 0,20-1,00 W/m2K arasında değişir (Platzer, 1992a, Platzer, 1992b, Kerschberger, 1994). Yalıtım özelliğinin yanı sıra malzemenin yapısına bağlı olarak güneş ışınlarının duvar yüzeyine iletilmesi en önemli avantajlarından biridir. Duvar yüzeyinde yutulan güneş ışınları duvar bünyesinde ısı enerjisine dönüşerek iç mekana aktarılmaktadır. Bu

48 29 uygulamanın bir diğer avantajı da, hem yeni hem eski binalar da uygulanabilmesidir. Bu sebeple enerji kazanç potansiyelleri oldukça yüksektir. Saydam yalıtımlı duvar kuruluşlarında sistemin etkinliği yalıtım malzemesinin strüktürel yapısına ve düzenlenme yönüne bağlı olarak değişir. Strüktürel nitelikleri ve güneşten sağladığı ısı kazancına yönelik performansları bağlamında saydam yalıtım: katmanları emici yüzeye paralel düzenlenen malzemeler, petek dokulu ve/ya kapiler tüpler, homojen (aerojel ve jel) yapılı malzemeler şeklinde gruplandırılabilir Petek dokulu veya kapiler tüplü uygulamalarda, saydam yalıtım malzemesi emici yüzeye dik olarak yerleştirilir ve güneş ışınlarının geri yansımadan duvar yüzeyine ulaşması sağlanır. Günümüzde yoğun olarak uygulanan cam veya plastik esaslı tüplerde hücrelerin çapı 3-8 mm dir. Güneşin konumuna bağlı olarak yaz aylarında düşeyle dar açı yaparak gelen ışınlar borucukların içine girememekte, kış aylarında ise ışınların yataya yakın bir konumda gelmeleri sonucu borucukların çeperlerinde yansıyarak emici yüzey ve depolayıcı duvara ulaşmaktadır (Şekil 2.7) (Şekil 2.8) (Göksal, 2000). Polycarbonat (PC) ve/veya polymetilmetakrilat (PMMA) esaslı olan saydam yalıtım malzemeleri kısa dalga boylu güneş ışınımını geçirmekte, uzun dalga boylu ışınımı ise geçirmemektedir (Göksal Özbalta ve Özbalta, 2004). Saydam yalıtım uygulanmış binaların dış duvarları güneş toplacı gibi çalışır. Bilindiği gibi dış hava sıcaklığının düşmesi ile ısıl kütle olarak çalışan masif duvardan olan ısı kaybı artmaktadır. Buna karşın geliştirilen saydam yalıtımlı duvarda malzemenin yalıtım özelliği nedeniyle ısı geçiş direnci artmakta ve ısı kaybı azalmaktadır. Yalıtım malzemesi içinden geçen kısa dalga boylu güneş ışınımı, masif kütlede ısı enerjisi olarak depolanır. Masif kütlenin ön yüzeyinde bulunan saydam yalıtım, depolanan enerjinin dış ortama geçişinde ek bir direnç oluşturur. Saydam yalıtım kullanımı sonucunda hem güneş ışınımı geçirgenliği hem de ısı yalıtım özelliği birlikte sağlanabilmektedir. Ancak bu tür duvar kuruluşlarında yaz döneminde ısıl kütlenin aşırı ısınma sorununa neden olabilmektedir. Buna çözüm olarak doğal havalandırma, güneş kırıcı elemanların kullanımı veya ısıl kütlenin artırılması önerilebilir (Athienitis ve Ramadan, 2000).

49 30 Duvar yüzey sıcaklığı Cam Saydam Yalıtım Masif kütle Dış ortam Đç ortam Şekil 2.7. Saydam yalıtımlı duvarın çalışma ilkesi (Kapilux-H, Prospektüs) Şekil 2.8. Saydam yalıtımlı duvarda yaz ve kış aylarında gerçekleşen ısı akısı (Kapilux- H, Prospektüs) Saydam yalıtımlı duvar kuruluşları, genelde soğuk iklimli ve güneş ışınım şiddeti yüksek bölgelerde ısıtma gereksinimini daha verimli şekilde karşılarlar. Duvar dış yüzey sıcaklığı günün önemli bir bölümünde iç yüzey sıcaklığından daha yüksektir. Masif kütlede depolanan enerji iç mekana belli bir faz farkı ve sönüm oranı ile aktarılır. Ayrıca yüksek iç yüzey sıcaklığı dış duvarlarda oluşabilecek yoğuşma sorunlarını da ortadan kaldırmaktadır (Dilmaç, vd., 1994).

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI

SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI SAYDAM YALITIMLI DUVAR KURULUŞUNDA GÜNEŞ ENERJĐSĐNĐN DEPOLANMASI Necdet ÖZBALTA 1, Türkan GÖKSAL 2, Lida E. Vafei 3 1 Ege Üniversitesi, Müh. Fakültesi-Makina Müh. Bölümü, Bornova/Đzmir, nozbalta@bornova.ege.edu.tr

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel:

Dr. Fatih AY. Tel: Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Güneş enerjisi yeryüzüne ulaştıktan

Detaylı

YAPI KABUĞU. YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK

YAPI KABUĞU. YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK YAPI KABUĞU YÜKSEK LİSANS Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı kabuğunun ısı geçişini etkileyen en önemli optik ve termofiziksel özellikleri ; Opak ve saydam bileşenlerin toplam ısı geçirme katsayısı, (U)

Detaylı

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye TS 825 ISI YALITIM YÖNETMELİĞİ'NİN KONUTLARDA ISI KORUNUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Gül Koçlar ORAL', Ş. Filiz AKŞW

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 005 (3) 59-63 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Düzlemsel Güneş Kolektörlerinde Üst Yüzeyden Olan Isıl Kayıpların

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr

Dr. Fatih AY. Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Dr. Fatih AY Tel: 0 388 225 22 55 ayfatih@nigde.edu.tr Düzlemsel Güneş Toplayıcıları Vakumlu Güneş Toplayıcıları Yoğunlaştırıcı Sistemler Düz Toplayıcının Isıl Analizi 2 Yapı olarak havası boşaltılmış

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ GÜNDEM ENERJİ NEDİR KÜRESEL ISINMA ve KYOTO PROTOKOLÜ TÜRKİYE DE NELER YAPILIYOR? ENERJİ KİMLİK BELGESİ ve LEED SERTİFİKASI YALITIM MALZEMESİ OLARAK CAM ISI, GÜNEŞ VE IŞIK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA CAM İLE

Detaylı

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi

Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi mert:sablon 31.12.2009 14:25 Page 49 Radyatör Arkalarına Yerleştirilen Yansıtıcı Yüzeylerin Radyatör Etkisi Mert TÜKEL Araş. Gör. Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Öğr. Gör. Hasan KARABAY ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI

BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI 77 BATIKENT, TAM ISI YALITIMLI 5.000 KONUTTA İŞLETME DÖNEMİ SONUÇLARI Abdullah BİLGİN ÖZET Proje, uygulama ve işletme dönemini yaşadığımız 50,000 konutluk Batıkent projesinde, ısı yalıtımı uygulamasına,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN. izolasyon yöntemleri

Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN. izolasyon yöntemleri Y.Mim. Çelik ERENGEZGİN izolasyon yöntemleri XPS Mürekkep testi EPS (Genleştirilmiş Polistren) veya Sytropor Mürekkep Testi Cam tabakaları ve gaz ile ısı kontrolü Elektrik akımı ile geçirgenlik ve yansıma

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI

CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI CEPHE SİSTEMLERİNDE KULLANILAN YALITIM CAMI KOMBİNASYONLARI Yusuf İLHAN (Mimar, İTÜ) Doç.Dr. Murat AYGÜN (Mimar, İTÜ) ÖZET Enerji etkin tasarım ve uygulamaların yaygınlaştığı günümüzde yapıda dolayısıyla

Detaylı

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ

BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Güneş Günü Sempozyumu 99-28 Kayseri, 2-27 Haziran 1999 BAZI İLLER İÇİN GÜNEŞ IŞINIM ŞİDDETİ, GÜNEŞLENME SÜRESİ VE BERRAKLIK İNDEKSİNİN YENİ ÖLÇÜMLER IŞIĞINDA ANALİZİ Hüsamettin BULUT Çukurova Üni. Müh.

Detaylı

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca ĐZMĐR 1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

Detaylı

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

Detaylı

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi

Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi ayla:sablon 16.09.2009 09:50 Page 41 Bina Cephelerinde Yalıtım Yerine Trombe Duvar Kullanımının İncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Ayla DOĞAN Arş. Gör. Tolga PIRASACI ÖZET Bu çalışmada, pasif ısıtmada kullanılan,

Detaylı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı

Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Türk Sanayisinde Enerji Verimliliği Semineri - 11 Mart 2009 İstanbul Sanayi Odası - Türkiye Tesisatlarda Enerji Verimliliği & Isı Yalıtımı Timur Diz Teknik İşler ve Eğitim Koordinatörü İZODER Isı Su Ses

Detaylı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı

GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA GÜNEŞ MIMARISI. ALANLARı GÜNEŞ ENERJISININ DIĞER UYGULAMA ALANLARı GÜNEŞ MİMARİSİ GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KURUTMA GÜNEŞ BACALARI GÜNEŞ FIRINLARI GÜNEŞ ENERJISI İLE KURUTMA Kurutma işlemi maddenin içindeki suyun buharlaştırılarak uzaklaştırılması

Detaylı

Isı transferi (taşınımı)

Isı transferi (taşınımı) Isı transferi (taşınımı) Isı: Sıcaklık farkı nedeniyle bir maddeden diğerine transfer olan bir enerji formudur. Isı transferi, sıcaklık farkı nedeniyle maddeler arasında meydana gelen enerji taşınımını

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM

GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM GÜNEŞ ENERJİSİ II. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ AÇILARI GİRİŞ Güneş ışınları ile dünya üzerindeki yüzeyler arasında belirli açılar vardır. Bu açılar hakkında bilgi edinilerek güneş enerjisinden en

Detaylı

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül YILMAZ KARAMAN Araştırma Görevlisi, Y. Mimar Dokuz Eylül

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi SULTAN KAHRIMAN Konutlar 5 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi ESENYALI Sokağı AYAZ Pafta G22B11C1C Ada 7869 Parsel 7 Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164)

Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) ME401- Isıtma ve Havalandırma Bahar, 2017 Bölüm 4 BİNALARDA ISITMA SİSTEMİ PROJELENDİRİLMESİNE ESAS ISI GEREKSİNİMİ HESABI (TS 2164) Ceyhun Yılmaz Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine

Detaylı

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

BİNA DIŞ YÜZEYLERİNİN GÜNEŞ IŞINIMINI YUTMA ORANLARININ ISI AKISI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 6 :12 : 2 :167-171

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi ŞEMSETTİN İÇOĞLU Konutlar 6 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi ESENYALI Sokağı VELAYET Pafta G22B11C1C Ada 7882 Parsel 1 Isı Yalıtım Projesini Yapanın

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM Türkiye İMSAD Sektörel Gelişim Toplantıları-Adana 3 Eylül 2015 Şişecam Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Şişecam Düzcam Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe 1981 den

Detaylı

YAPI KABUĞU ISI YALITIM DEĞERĐNĐN YAPI FORMUNA BAĞLI OLARAK BELĐRLENMESĐ ĐÇĐN BĐR YÖNTEM ÖNERĐSĐ

YAPI KABUĞU ISI YALITIM DEĞERĐNĐN YAPI FORMUNA BAĞLI OLARAK BELĐRLENMESĐ ĐÇĐN BĐR YÖNTEM ÖNERĐSĐ YAPI KABUĞU ISI YALITIM DEĞERĐNĐN YAPI FORMUNA BAĞLI OLARAK BELĐRLENMESĐ ĐÇĐN BĐR YÖNTEM ÖNERĐSĐ Prof. Dr. Zerrin YILMAZ - Doç. Dr. Gül Koçlar ORAL Đstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Özet

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014 BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ 4-Kasım-2014 Bu rapor ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-03-03-1-00-112 kod nolu danışmanlık projesi kapsamında hazırlanmıştır 1 GİRİŞ Günümüzde enerji

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR

BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR BÜTÜNLEŞİK TASARIM BİNA ENERJİ VERİMLİLİĞİ YEŞİL BİNALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA POTANSİYELİMİZ! Binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

ISI Mühendisliği İçindekiler

ISI Mühendisliği İçindekiler ISI Mühendisliği İçindekiler Aktarım hesabı...2 Genel...2 Nominal tüketim...2 Nominal tüketimin hesaplanması...4 Tesis kapasitesi...6 Tesis kapasitesinin hesaplanması...8 1 Aktarım Hesabı Genel Aktarım

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var

Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var HOŞ GELDİNİZ Yılda 12 milyar dolar tasarruf imkânımız var Türkiye nin ithalatı 236 milyar dolar. İthalatımızın yüzde 25 inin de enerji gideri olduğunu biliyoruz. Maalesef Türkiye enerjisinin yüzde 72 sini

Detaylı

Kıbrıs Koşullarında Isı Depolama (Trombe) Duvarının Performansı

Kıbrıs Koşullarında Isı Depolama (Trombe) Duvarının Performansı Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Araştırma Merkezi (DAÜ-ENAR) Kıbrıs Koşullarında Isı Depolama (Trombe) Duvarının Performansı Doç. Dr. Uğur Atikol DAÜ-ENAR Başkanı Enerji Verimli Binalar Konferansı, 23

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ _ 401 YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Hakan ÜNALAN Emrah GÖKALTUN Ramazan UĞURLUBİLEK ÖZET Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan

Detaylı

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA

TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA TÜRKİYE DE YEŞİL BİNA KAVRAMI ÖRNEK : GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Seda MÜFTÜOĞLU GÜLEÇ Y.Mimar Yeşil Bina Uzmanı Ekolojik Kent Tasarım Şube Müdürü GAZİANTEP EKOLOJİK BİNA Proje Başlangıç Tarihi: 2012 Temmuz

Detaylı

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

RADYATÖR ARKALARINA YERLEŞTİRİLEN YANSITICI YÜZEYLERİN RADYATÖR ETKİNLİĞİNE ETKİSİ RADYAÖR ARKALARINA YERLEŞİRİLEN YANSIICI YÜZEYLERİN RADYAÖR EKİNLİĞİNE EKİSİ Mert ÜKEL Müslüm ARICI Mehmet Fatih BİNGÖLLÜ Hasan KARABAY ÖZE Bu çalışmada yapılardaki radyatörlerin arkalarına yerleştirilen

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği www.knaufinsulation.com.tr Daha İyi Bir Gelecek İçin... Hepimiz biliyoruz ki, üzerinde yaşamımızı sürdürebileceğimiz tek bir dünya var. Ancak, dünyamızı, dolayısıyla

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ

ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ ISI YALITIMLI DÜŞÜK ENERJİLİ BİNALAR VE ÇEVRE KİRLİLİĞİNE ETKİLERİ Bülent CERİT *, Bülent YILMAZ ** * Akdeniz Üniversitesi,Teknik Bilimler M.Y.O, Antalya ** Akdeniz Üniversitesi,Teknik Hizmetler, Antalya

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ

MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ BİNALARDA ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ ISI YALITIMI-ENERJ ENERJİ VERİML MLİLİĞİ İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımc mcıları Derneği Timur DİZ timur@izoder.org.tr Binalarda Enerji Verimliliği Isıtma ve soğutma

Detaylı

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon )

3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) 3) Isı kazancının eşit dağılımı, küte volanı ve solar radyasyon kaynaklı ısı yükü (Q radyasyon ) Genellikle, bir soğuk hava deposunun çeşitli duvarlarından giren ısı kazancının bu duvarlara eşit dağılması

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KİTAP HAKKINDA

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KİTAP HAKKINDA İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ KİTAP HAKKINDA vi vii GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 1 BÖLÜM 1: GİRİŞ 35 1.1. YAPIDA ÇEVRE VE ENERJİ 37 1.2. YAPI TASARIMI VE ÇEVRE İLİŞKİSİ 42 1.3. YAPILAŞMA VE ENERJİ TEMİNİNİN EKOLOJİK DENGEYE

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı

Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (3), 499-58, 25 17 (3), 499-58, 25 Soğuk İklimlerdeki Binalarda Pencere Sistemlerinin Enerji Performansı Betül BEKTAŞ ve U. Teoman

Detaylı

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014

Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler 12 Eylül 2014 TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ 10. Yıl Kırşehir Konferansı Küresel Isınma ve Kentlerimizin Geleceği 10-11-12 Eylül 2014 Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü: Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası

Detaylı

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 100-111 Temmuz 2010 Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Asiye ASLAN 1,*,

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) 1. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON

YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir-Türkiye YENİ YÖNETMELİĞE UYGUN YALITIM VE DUVAR DOLGU MALZEME SEÇİMİNDE OPTİMİZASYON ÖZET M. Gökhan KORKMAZ MARDAV Yalıtım

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım

Detaylı

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi

Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Binaların Enerji Etkinliğinin Teşviki Erzurum İlinde Uygulama Projesi Erzurum İli Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Ön Çalışması Proje Kapanış Toplantısı Bülent CİNDİL, Makina Mühendisi

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ

ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ ARA KAT DÖŞEMELERĐNĐN ISIL DAVRANIŞI ÜZERĐNE ĐKLĐM ŞARTLARININ VE YALITIM SĐSTEMLERĐNĐN ETKĐSĐ Şükran DĐLMAÇ *, Ahmet CAN **, Semiha KARTAL *** *TÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Đnşaat Müh. Böl., **TÜ Mühendislik

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN

KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN KIŞLAR TASARRUFLU GEÇSİN Hazırlayan Öğrenciler Didenaz Gündoğdu 6-A Oğuzhan Yıldırım 6-C Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2012 İÇİNDEKİLER 1. Proje özeti...2 2. Projenin amacı...3 3. Giriş...3 4.

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU 1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU Hazırlayan Akşan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Melih ŞİMŞEK İnşaat Mühendisi 2.000.000 m 2 lik tecrübesi ve Akkon çelik fabrikasında yıllık 25.000 ton üretim

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI PROJE 032 GÜNEŞ ENERJİSİ İLE SU ISITILMASI 1 GÜNEŞLİ SU ISITICILARININ TASARIMI Edirne de 84 kişilik 21 dairenin su ihtiyacını tüm yıl karşılayacak sistemin hesabı. Sıcak su sıcaklığı, güneşli su ısıtıcılarda

Detaylı

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun,

Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, Madde ve Isı Üzerinde yaşadığımız Dünya da tüm maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunur. Daha önce öğrendiğimiz gibi bu maddeler hangi halde bulunursa bulunsun, bunları oluşturan tanecikler hareket halindedir.

Detaylı

SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ*

SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ* Makale SOĞUK IKLIM BÖLGESĐNDE YALITIMLI YAPI KABUĞU KESĐTLERĐNĐN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ: ERZURUM ÖRNEĞĐ* Yrd. Doç. Dr. Gülay Zorer GEDĐK YTÜ Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Yrd. Doç.

Detaylı

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(2):139-147, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 272SOTT1080911091209 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi

Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 216 14 KSU. Journal of Engineering Sciences, 19(3), 216 Farklı Sıvalı Gazbeton Kompozit Duvarlarda Enerji Verimliliğinin İncelenmesi Turgut KAYA 1*, Cenk KARAKURT

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 2 Problemler. Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Bölüm 2 Problemler Problem numaraları kitabın «5 th Edition» ile aynıdır. 1 2-26 800 kg kütlesi olan bir arabanın yatay yolda 0 dan 100 km/h hıza

Detaylı

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI GİYDİRME CEPHELERDE KULLANILAN CAMLARIN ISI YALITIMI VE MALİYET AÇISINDAN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Kutluğ SAVAŞIR (D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl. Araş. Gör.) Hasan BEGEÇ(D.E.Ü. Mim. Fak. Mim. Böl.

Detaylı

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi

YILDIZ ENERJİ EVİ. Yıldız Enerji Evi YILDIZ ENERJİ EVİ Yıldız Teknik Üniversitesi, Ülkemizde Temiz Enerji konusunda yapılan çalışmalara bir katkıda bulunarak Yıldız Enerji Evi ni Davutpaşa Yerleşkesi nde kurdu. Her gün enerjiye daha yüksek

Detaylı

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ

Dr. Osman TURAN. Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Dr. Osman TURAN Makine ve İmalat Mühendisliği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ISI TRANSFERİ Kaynaklar Ders Değerlendirme Ders Planı Giriş: Isı Transferi Isı İletimi Sürekli Isı İletimi Genişletilmiş

Detaylı

Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi

Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 92, s. 33-39, 2006 Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı Đller Đçin Analizi Meral ÖZEL * Gökhan KAHRAMAN

Detaylı

YAPI KABUĞU Lisans-Yapı Fiziği 1. Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI KABUĞU Lisans-Yapı Fiziği 1. Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI KABUĞU Lisans-Yapı Fiziği 1 Prof.Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı Yapı kabuğunun ısı geçişini etkileyen en önemli optik ve termofiziksel özellikleri ; Opak ve saydam bileşenlerin toplam

Detaylı