GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNEfi ENERJ S S STEMLER"

Transkript

1 GÜNEfi ENEJ S S STEMLE Buderus Günefl Enerjisi Sistemleri; yüksek verimli günefl kollektörü, debi kontrollü pompal kumanda paneli ve termoglasür kapl h zl duoclean günefl enerjisi boylerinden oluflan setler halinde, kullan m suyu s tmas, havuz s tmas ve s tma deste i sa lar. Buderus Diamant Paketi Yüksek verimli SKS.0 düzlemsel kollektörlerle birlikte kullan lan ve geri toplama prensibi ile çal flan DBS kumanda paneli, kollektör s cakl ve boyler s cakl na göre sistemde dolaflan s tafl y c ak flkan miktar n ayarlar. Kollektör s cakl çal flma de erlerinin d fl na ç kt nda, sistemde dolaflan s tafl y c ak flkan, buharlaflma ve donma risklerine karfl kumanda panelinin yan nda bulunan depolama tank na geri toplan r. Bu durumda sistemde s tafl y c ak flkan olarak su (antifrizsiz) kullan labilir ve sistem verimi artar. Termosifon tip, çift serpantinli SL boyler kullan ld nda istenilen s cakl kta kullan m suyu h zl bir flekilde temin edilir. Küçük-orta ölçekli sistemlerde ve villa uygulamalar nda uygun çözümler sunar. Buderus Topas Paketi Buderus SKN.0 düzlemsel günefl kollektörleri, KS kumanda panelleri ve çift serpantinli SM boylerler, birbirleriyle uyumlu olarak, küçük ve orta ölçekli sistemlerin yan s ra büyük ölçekli sistemlerde ve otel uygulamalar nda, kullan m suyu s tmas, havuz s tmas ve s tma deste i sa lar. KS kumanda panelleri; kendi üzerinden kontrol modülü ya da kazan kumanda paneline yerlefltirilen özel solar fonksiyon modülü ile sistemi kontrol eder. Solar fonksiyon modülü, günefl enerjisi sistemi ile kazan n birlikte çal flmas n kumanda eden solar optimizasyon özelli ine sahiptir. Dayan kl ve geri dönüflümlü malzemeden imal edilen kollektörler, yatay ve dikey konumda kolayca monte edilebilirler. Sistemin fiyat performans oran çok yüksektir.

2 SKS.0 Yüksek erimli Günefl Kollektörleri %8 Kollektör verimi Cam elyaf katk l GFK kollektör kasas %9 fl k geçirgenli ine sahip, mm kal nl nda özel dökme cam Kollektör cam ile absorber plaka aras nda asal gaz kullan m ile minimum s kayb 8 mm kal nl nda tafl yünü izolasyon malzemesi ile mükemmel s yal t m Sputter kapl bak r absorber plaka sayesinde s tafl y c ak flkana yüksek verimde s iletimi Hermetik yap sayesinde toz, nem gibi d fl etkenlere karfl etkin koruma ve yüksek verimde uzun kollektör ömrü Is tafl y c ak flkan olarak katk s z su kullanabilme özelli i Tichelmann prensibine göre yap lm fl özel kollektör boru ba lant s sayesinde efl direnç DBS (Drain-Back-System) ve KS ile uyumlu kollektör yap s Çok yüksek s cakl klarda çal flabilme özelli i GFK çerçeve ile cam aras silikon ile sa lanan s zd rmazl k (fitil conta yoktur) Geri dönüflümlü malzeme ile çevre dostu Çat içi, çat üstü ve düz çat montaj setleri ile h zl, kolay ve problemsiz montaj imkan Dayan kl ve çok uzun ömürlü B M Kollektör s cak su ç k fl Tichelmann hatt ba lant s Kollektör so uk su girifli M Duyar eleman kovan B Tichelmann U boru ba lant parças fieffaf dökme cam Asal gaz katman Absorber yüzey Taflyünü izolasyon Bak r borular Kollektör altl GFK - çerçeve SKS.0 Detay esmi MODEL SKS.0 SKN.0 Yerlefltirme flekli Dikey veya Yatay Dikey veya Yatay Brüt kollektör yüzey alan m,, Net kollektör yüzey alan m,, Kollektör ak flkan hacmi lt.,, Absorpsiyon katsay s 0,9-0,9 0,9-0,9 Emisyon de eri 0,0-0,0 0, - 0, A rl k kg Kollektör verimi % 8 flletme üst bas nc bar 0 (0) Kapatma S cakl C 0 9 Yükseklik mm 9 Genifllik mm Derinlik mm Kapasite kwh/m.y l SKN.0 Günefl Kollektörleri % Kollektör verimi Cam elyaf katk l GFK kollektör kasas %9 fl k geçirgenli ine sahip, mm kal nl nda özel dökme cam 0 mm kal nl nda tafl yünü izolasyon malzemesi ile artt r lm fl s yal t m Siyah krom kaplama absorber yüzey Kolay ve h zl hidrolik ba lant için adet kollektör girifl-ç k fl a z Kollektör s cak su ç k fl Kollektör so uk su girifli M Duyar eleman kovan fieffaf dökme cam Absorber fleritler 0 C ve bar a kadar güvenli çal flma imkan ki kiflinin rahatça tafl yaca kadar hafif ( kg) KS Kontrol paneli ile kullan labilme Yüksek fiyat-performans oran Geri dönüflümlü malzeme ile çevre dostu Çat içi, çat üstü ve düz çat montaj setleri ile h zl, kolay ve problemsiz montaj imkan Dayan kl ve çok uzun ömürlü Bak r borular Toplama borusu kaplamas Taflyönü izolasyon Kollektör altl GFK - çerçeve fieffaf dökme cam Asal gaz katman Absorber yüzey Taflyünü izolasyon Kollektör altl Paslanmaz çelik kompenzatör GFK - çerçeve M

3 DBS (Drain-Back-System) Özellikleri DBS Geri Toplama Sisteminde s tafl y c ak flkan, boyler s cak su ihtiyac ortadan kalkt nda DBS kumanda paneli otomasyonu ve kendi a rl ile geri toplama kab na toplan r. Bu sayede kollektörlerde donma ve afl r s nman n önüne geçilmifl olur. Sadece su ile kullan labilme imkan vard r. Sistemdeki de iflken debili diflli pompa, kollektör ve boyler s cakl klar na ba l olarak çal fl r. Boyler yükü ile günefl fl mas aras nda optimizasyon yap larak fark s cakl k de erine göre ak flkan debisi ayarlan r, enerji ekonomisi sa lan r ve en k sa sürede s cak su elde edilir. Sistem kapal bir sistem oldu undan su takviyesinden kaynaklanacak kireç oluflumu problemi ortadan kald r lm flt r. ki kullan c kontrolü imkan vard r. -Kullan m suyu s tmas ve s tmaya destek veya havuz s tmas - (M iki kullan c kontrol modülü ilavesi ile). MEC entegre display li kumanda paneli sayesinde kolay ve detayl kontrol yapabilme imkan vard r. De iflken debili pompa ile elektrik gideri düflüktür Klasik Sistem Pompa AÇIK (Sabit Debi) Pompa AÇIK (Sabit Debi) 800 Debi Debi Pompa KAPALI DBS Sistem Kollektör dolu De iflken debi Maksimum debi Günefl fl n m n n kullan labilir k sm De iflken debi Pompa KAPALI Kollektor bofl Kollektor bofl Pompa Pompa.00 KAPALI h 8.00 h 0.00 h.00 h.00 h 8.00 h 0.00 h KAPALI Debi kontrollü pompal kumanda paneli. Geri toplama kab Solar Fonksiyon Modülü ile Enerji Optimizasyonu Günefl Enerji Sistemi ve kazan kumandas n n ak ll birleflimi sayesinde günefl enerjisinden maksimum oranda faydalanarak enerji tasarrufu sa lan r. Solar Fonksiyon Modülü sayesinde kullan m suyu veya kullan m suyu ile beraber s tma deste i sa lanabilir. Kolektör ve boyler (ler) deki s cakl klara ba l olarak öncelik tan mlama, ayar s cakl n de ifltirme ve böylece günefl fl n m n n artma e iliminde oldu u (ör. sabah) saatlerde bile kazan n devreye girmesini önleme imkan vard r. KS kontrol modülsüz kumanda paneli ile kullanma imkan vard r. FM Solar Fonksiyon Modülü Logamatic 000 serisi, FM Solar Fonksiyon Modülü Logamatic 000 serisi kumanda panelleri üzerindeki bofl modül yuvalar na rahatl kla tak labilir. Günefl Enerjisi Sistemi sirkülasyon pompas n n debisini de ifltirerek fl n m miktar na ba l olarak yüksek/düflük debili çal flma imkan sa lar. MEC yard m yla sistemi odadan kontrol imkan vard r. Solar Fonksiyon Modülü ile enerji optimizasyonu sadece Buderus Günefl Enerjisi Sistemlerinde bulunmaktad r.. Maximum kollektör s cakl kontrol fl (LED). Kollektör sirkülasyon pompas (sekonder pompa) kontrol fl (LED). Kollektör sirkülasyon pompas (sekonder pompa), üç yollu vana devresi kontrol fl (LED). Günefl enerjisi sistemi üç yollu vana kontrol fl (LED). Kollektör devresi seçim tuflu. Kollektör devresi için iflletme seçim tuflu. Üç yollu vana, depo boyler a z kapal pompa devre d fl kontrol fl (LED) 8. Üç yollu vana, depo boyler a z aç k pompa devrede kontrol fl (LED) 9. Günefl enerjisi devresi sirkülasyon pompas kontrol fl (LED) 0. Boyler maximum s cakl k kontrol fl (LED). Modül ar za kontrol fl (LED) FM Solar Fonksiyon Modülü

4 Buderus SL Termosifon Tip Günefl Enerjisi Boyleri Buderus SL Günefl Enerjisi Boylerleri termosifon tip özel boylerlerdir. Boyler hacmi içinde s nan su, yo unluk fark sayesinde boylerin üst taraf na ç kar ve yukar dan afla ya do ru kademeli bir s nma sa lan r. Kullan m suyunun bu flekilde katmanlar halinde s t lmas ile kazan takviyesi de en aza indirgenir. Çok düflük fl n mlarda bile Günefl Enerji Sisteminden faydalan l r. Termosifon prensibi ile çok k sa sürede s cak kullan m suyu haz rlayabilecek iç dizayna ve serpantin yap s na sahiptir. DuoCLEAN yap sayesinde hijyen tam olarak sa lanmaktad r. Boyler içerisinde kullan m suyu ile temas eden tüm yüzeyler çift kat termoglasürcam kapl d r. Bu yap boyler içinde korozyon korumas, kireçlenmeye karfl direnç ve bakteri üremesini engelleyecek pürüzsüz bir yüzey sa lamaktad r. Boylerlerin yan taraflar 00 mm, üst taraflar 0 mm kal nl kta izolasyon malzemesi ile yal t lm flt r. Bu sayede s kayb en aza indirgenmifltir. Buderus Boylerler farkl ihtiyaçlara cevap verebilecek çeflitlilikte ve kompakt yap dad rlar S S S S 0 C 0 C S S S S 0 C 0 C 0 C 0 C 0 C Logalux Boyler SL00- SL00- SL00- SL00- Boyler çap izoleli/ izolesiz mm 0/0 0/0 80/0 80/0 Yükseklik mm So uk su girifli/boflaltma mm 0 0 Ç k fl (G.E.S. taraf ) mm Girifl (G.E.S taraf ) mm Boyler ç k fl mm Boyler girifl mm Sirkülasyon hatt girifl mm S cak su ç k fl DN mm Elektrikli Is t c mm Ayak mesafesi mm/mm 80/8 / 0/00 0/00 Boyler hacmi/ Haz r hacim l 00/ 00/ 80/ 80 00/ 0 Solar s de ifltiricisi hacmi l 0,9 0,9,, Serpantin yüzeyi m 0,8 0,8 Faydal s kwh/h,,,8,8

5 Buderus SM Çift Serpantinli Günefl Enerjisi Boyleri Logalux SM 00, SM 00 ve SM 00 çift serpantinli boylerler, günefl enerjisi ile kullan m suyu s tmas nda kullan l rlar. Günefl fl n m n n az oldu u zamanlarda yeterli miktarda s cak su elde etmek için, boylerin üst taraf nda ikinci bir serpantin vard r. kinci serpantin sayesinde ihtiyaç duyuldu unda klasik bir s cak su kazan ile kullan m suyu s tmas yapmak mümkündür. Logalux SM 00 boylerlerde 0 mm kal nl nda sert köpük izolasyon, Logalux SM 00 ve SM 00 boylerlerde 00 mm kal nl nda yumuflak köpük izolasyon vard r. Magnezyum anot Is izolasyonu S cak kullan m suyu ç k fl Boyler hacmi Kazan destek serpantini Günefl enerjisi serpantini So uk su girifli Logalux Boyler SM 00 SM 00 SM 00 Boyler çap izoleli/ izolesiz mm /- 80/0 80/0 Yükseklik mm 0 90 So uk su girifli mm Ç k fl (G.E.S. taraf ) mm Girifl (G.E.S. taraf ) mm Boyler ç k fl mm Boyler girifl mm Sirkülasyon hatt girifl mm 9 0 S cak su ç k fl DN / / mm Ayak mesafesi mm/mm 00/08 80/0 80/0 Boyler hacmi/ Haz r hacim l 90/ 0 90/ 90/ Günefl enerjisi serpantin su hacmi l 0,9 0,9, Günefl enerjisi serpantini alan m 8 9,, Faydal s kwh/h,,0,8 Buderus PL Termosifon-Kombi Günefl Enerjisi Boyleri Kullan m suyu s tmas Logalux PL /S Termosifon-Kombi Boyler in içindeki konik kullan m suyu haznesinden sa lan r. çinde günefl enerjisi serpantini bulunan özel s iletim borusunun d fl nda kullan m suyu vard r. Kullan m suyu boylerinin etraf ndaki depo boyler, s tmaya destek boyleridir. Böylece tek bir boyler ile hem kullan m suyu s tmas hem de s tmaya destek yap l r. Patenti Buderus a ait olan özel s iletim borusu sayesinde kademeli olarak boyler s tmas sa lan r. Günefl enerjisi serpantini direkt olarak en so uk kullan m suyuyla temasta oldu undan sistemin verimi çok yüksektir. 8 Termosifon-Kombi Boyler PL 0/S PL 000/S Boyler çap izoleli/ izolesiz mm 000/800 00/900 Boyler hacmi lt 0 90 Depo boyler hacmi lt ~ ~80 Kullan m s cak su boyler/ faydal hacim lt ~00/~0 ~00/~0 Günefl enerjisi serpantin su hacmi lt,, Günefl enerjisi serpantin alan m,0, Faydal s kwh/h,, A rl k kg Magnezyum anot Is izolasyonu S cak kullan m suyu ç k fl Depo boyler Konik yap l iç gövde 9 Özel s iletim borusu Silikon klapeler 8 Günefl enerjisi serpantini 9 So uk su girifli

6 Boylerli Kazan Sisteminin Bulundu u Bir Is tma Tesisat nda, Termosifon Tip Günefl Enerjisi Boyleri le Kullan m Suyu Is tmas ; DBS. (Alternatif Olarak KS0.. ) Kumanda Panelli Günefl Enerji Sistemi Tesisat fiemas SKN.0 SKS.0 SKS.0 x0, Logamatic S x, 0 0 Hz KS00 DBS. 0 0 Hz E K PW MAG EW Logamatic 0 0 Hz FSX FSS K PS FSS FE FSS Logalux SL00- FW EW () K S S K Logano + Logalux LT PL0/S, PL000/S Kombi Boyler le Kullan m Suyu Is tmas e Is tma Deste i Yap lan Bir Tesisat; DBS. (Alternatif Olarak KS0.. ) Kumanda Paneli le ki Kullan c Kontrolü; Logamax Plus GB Serisi Duvar Tipi Yo uflmal Kazan Destekli Sistem Tesisat fiemas SKN.0 SKS.0 SKS.0 x0, Logamax plus GB- 0 Logamatic KS00 MAG DBS. 0 0 Hz E FW MAG K K SU SA K KSMF FK FSS 0 0 Hz FSX W A B FSS AB FE Logalux PL0/S PL000/S MEZ : Bestekar fievki Bey Sokak, No: Balmumcu- STANBUL Tel. (0-) Fax. - SE S MÜDÜLÜ Ü : Ankara Asfalt üzeri, Onur Sk. No. Kofluyolu, Kad köy - STANBUL Tel. (0-) Fax AMANA SHOWOOM : Barbaros Bulvar, Esen Apt. No. Balmumcu- STANBUL Tel. (0-) Fax KADIKÖY SHOWOOM : Ankara Asfalt üzeri, Onur Sk. No. Kofluyolu, Kad köy- STANBUL Tel. (0-) Fax ANKAA SHOWOOM : Akay Cad. No. Dedeman Oteli karfl s - ANKAA Tel. (0-) Fax. 9 ZM SHOWOOM : Akçay Cad. No:8 Emlak Bankas Konurlar karfl s Gaziemir - ZM Tel.(0-) Fax.(0-) ADANA SHOWOOM : Turgut Özal Bulvar (Migros Karfl s ) No.9 ADANA Tel. (0-) Fax. (0-) 0 BUSA SHOWOOM : Yalova Yolu, 9.km, Ovaakça - BUSA Tel. (0-) Fax. (0-) ANTALYA SHOWOOM : Ali Çetinkaya Cad. No. PTT karfl s - ANTALYA Tel. (0-) 0 - Fax.

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl

duoclean BOYLER . Q S Tam Is t lm fl K smen Boflalm fl K smen Boflalm fl ve S cakl k Katmanl Tam Is t lm fl duocean OYER OGOUX SU Dik Tip duocean OYER OGOUX T2T3T Yat k Tip duocean OYER OGOUX SF Dik Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI OGOUX F2F3F Yat k Tip duocean AKÜMÜATÖR TANKI GÜNEfi ENERJ S S STEM OYER duocean MKT

Detaylı

274 Y ll k Teknolojik Deneyim

274 Y ll k Teknolojik Deneyim Is tma Bizim flimiz! AKILLI ISITMA S STEMLER [ Hava ] [ Su ] [ Toprak ] Atmosferik Brülörlü [ Buderus ] Is san Buderus Atmosferik Brülörlü * Çok sessiz ve titreflimsiz çal fl r. Fans z ve motorsuz brülör

Detaylı

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın!

Buderus Güneş Enerjisi Sistemleri. Güneş Enerjisi Sistemleri. Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Buderus Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Doğadaki Enerjiyi Evinize Taşıyın! Güneş Enerjisi Güneş Enerjisi Sistem Kontrolü Giderek artan çevre kirliliği, küresel iklim değişikliği, enerji kaynaklarının tükenmesi

Detaylı

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet

makale - article Mak. Yük. Müh. Rüknettin Küçükçal, Mak. Yük. Müh. Fatih Öner Özet makale - article Dergisi 59 (9) 19-25 ISSN 1302-2415 Kullan m Suyu Is tmas ve Is tma Deste i Sa layan Günefl Enerjili Sistemler Solar Energy Systems for Domestic Hot Water Heating and Central Heating Backup

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S

Daima taze... 5KOMPRESÖR Üretici firma, haber vermeden teknik verilerde de ifliklik yapma hakk na sahiptir. YIL C HAZ 3GARANT S YIL GARANT S ISISAN ISITMA VE KL MA SANAY Afi www.isisan.com www.isisanservis.com AMANA BUZDOLABI SHOWROOM Barbaros Bulvar No. 72 Balmumcu / STANBUL Tel. (0212) 288 43 47-267 31 85 Faks: (0212) 288 43 68, isisanamana@isisan.net

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena

Do algaz ve LPG'li Kombi. Serena Do algaz ve LPG'li Kombi Serena Ku u Kadar Bir Zarif 0063 Daha küçük bir kombi. Geniflli i sadece 44 cm. Fakat verimi daha yüksek (%91). Zarif, fakat özel malzemelerden, özel proseslerle imal edilen ve

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens

Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks Tam Yo uflmal Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VER M N MÜKEMMEL UYUMU 4 YILDIZ ENERJ VER ML L SINIFI GARANTi Üstün Özellikli Tam Yo uflmal Kombi Seradens Premiks tam yo uflmal kombi Seradens;

Detaylı

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK

Hidroforlar. ALD 400-600 Serisi. Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Hidroforlar ALD 00-0 Serisi Yeni Elektronik Kontrol Sistemi TSEK Alarko Hidroforlar Yüksek kaliteli, verimli hidroforlarla su sorununa kesin çözüm. çme, kullanma, proses ve sulama sular n n sürekli ve

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

FALKE 31 HC. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE 31 HC Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit.

POMPA & H DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 2012. www.irka.com.tr. .com.tr. PROJE MÜH. TAAH. Nfi. SAN. T C. LTD. fit. POMPA & DROFOR AKSESUARLAR KATALOG F YAT L STES 1 www.irka.com.tr PROJE MÜ. TAA. Nfi. SAN. T C. LTD. fit..com.tr Bayiliklerimiz; nema KAL TE POMPA KAL TE DROFOR SUMAK Alemda Cad. No: Ümraniye / STANBUL

Detaylı

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI

VI. BÖLÜM KL MA TES SATI VI. BÖLÜM KL MA TES SATI 6.1. GENEL NOTLAR 6.1.1. M MAR YERLEfi M ÖZELL KLER Farkl klima sistemlerinin yerlefliminde, toplam alan n yüzdesi olarak teknik hacim ihtiyaçlar yaklafl k olarak Tablo 6.1 de

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder.

tahrik enerji olarak elektrik ak m ndan temin eder. Is Pompal Sistemler Yeliz Minareci; Mak. Müh. ÖZET Tasarruf, her alanda en önemli gündem maddelerinden biridir. Enerji sarfiyat n n büyük bölümünü s tma sistemleri oluflturmaktad r. Is tma sistemlerinde

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr RÇEL K BUZDOLBIND SEBZELER, SNK TB TTYMIfi G B IfiIK LMY DEVM EDER. DO L OLRK TZEL N UZUN SÜRE KORUR. YfiSIN MV IfiIK TEKNOLOJ S. YfiSIN BÜTÜN SEBZELER. GRDIROP T P BUZDOLPLRI

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu Rüknettin Küçükçal ; Mak.Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay plar aras nda baca

Detaylı

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001

KHS. S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 9001 S ra Kontrollü Tam Otomatik Hidrofor Setleri DIN EN ISO 91 Kullan m Alanlar Apartmanlar, siteler Hastahaneler, okullar Al flverifl ve ifl merkezleri Hoteller ve tatil köyleri Endüstriyel tesisler Ve di

Detaylı

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu

Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Buhar Kazanlar nda ve Tesisat nda Enerji Tasarrufu Prof. Dr. Ahmet Ar soy; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Buhar sistemlerinde çeflitli kay plar dolay - s yla toplam sistem verimi çok düflüktür. Bu kay

Detaylı