ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN"

Transkript

1 ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN 21. YÜZYILIN ENERJ TAfiIYICISI: H DROJEN D LDAR ÜNDE ER One of the most important matters of 2011 is the alternative energy resources. In a world where independence of nations is now measured with the potential to meet their own energy requirements, it is clear that there would be no happy and independent nations that have achieved a specific level of welfare without industry, and no industry without energy. Another reality is that the conventional energy resources have now become scarce in en önemli konular ndan biri; alternatif enerji kaynaklar. Ba ms zl n art k, kendi enerjisini karfl layabilme potansiyeli ile belirlendi i dünyam zda, enerji olmadan endüstri, endüstri olmadan da refah düzeyine ulaflm fl, mutlu ve ba ms z bir toplum olmayaca ortada. Bir di er gerçek de, klasik enerji kaynaklar n n art k sanc l bir sürece girdi i. 036 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

2 I t is inevitable for the political authorities to put forth far more efforts to utilise alternative energy resources, and to implement relevant projects more rapidly. Within this framework, nuclear, solar, wind, wave, tidal, stream, natural gas, hydrogen, hydraulic potential, bio-mass, bio-gas, and geothermal energy are among prominent alternative energy resources today. Almost all are renewable energy resources that exist in and do not harm the nature itself. But, the most important among all alternative energy resources is the hydrogen power. WAVES MEET 5% OF THE ENERGY REQUIREMENTS Wave energy is generated particularly in countries where coastal areas are exposed to strong winds and has high installation and maintenance expenses. Corrosion caused by saltwater, resistance to storms and nature s other harsh elements are major challenges in generation of wave energy. TIDAL ENERGY AND STREAM ENERGY ARE MORE EFFICIENT Tidal energy is converted into electrical energy mainly by building dams across the full width of a tidal estuary, and making use of the potential energy in the difference in height between high and low tides. Capable of converting 80 of the water s potential energy into electrical energy, this method is more efficient compared to the other alternative energy resources such as solar energy. Conversion of the kinetic energy of regular streams in seas and oceans by means of turbines placed on the ocean floor is known as the stream energy. HYDROGEN: ONE OF THE MOST POPULAR ENERGY OF THE FUTURE In an environment where the world s energy requirements gradually increase, many scientists acknowledge that the hydrogen power systems are the most advanced technology that can meet these requirements without polluting the environment and in a sustainable way. Hydrogen is an energy system that can be manufactured domestically, transported everywhere easily and safely, that have small energy losses during transportation, and that can be used in a wide range of fields from transportation vehicles to heating, and from the industry to our kitchens. B ilim dünyas n uzunca bir süredir meflgul eden alternatif enerji kaynaklar na, siyasi otoritelerce çok daha genifl kaynaklar ayr lmas ve projelerin daha h zl aktive edilmesinin sa lamas kaç n lmaz. Bu çerçevede alternatif enerji kaynaklar ndan öne ç - kanlarsa; nükleer, günefl, rüzgar, dalga, gel-git, ak nt, do al gaz, hidrojen, hidrolik potansiyel, bio-kütle, bio-dizel, bio gaz ve jeo-termal kaynaklar. Tümünün ortak özellikleri, do ada sürekli varolan faktörlere dayal olmalar, yenilenebilir olmalar ve do aya zarar vermemeleri. çlerinde en gündemde olan alternatif enerji kayna ise, hidrojen enerjisi. DALGA ENERJ LER LE HT YACIN %5 KARfiILANAB L YOR Sahilleri güçlü rüzgarlara maruz kalan ülkelerde de erlendirilen dalga enerjisi üretiminin kurulum ve bak m giderleri oldukça yüksek. Tuzlu suyun neden olaca paslanma, güçlü f rt nalara karfl dayan kl l k ve do an n k zg n haliyle mücadele edebilme konular, dalga enerjisinin üretilmesindeki bafll ca zorluklar. GEL-G T VE AKINTI ENERJ LER N N VER ML L DAHA YÜKSEK Gel-git enerjisini elektri e dönüfltürmek için yayg n olarak, uygun bulunan koylar n a z n n bir barajla kapat larak, gelen suyun tutulmas ve çekilme sonras nda da yükseklik fark ndan yararlan larak türbinler arac l ile elektrik üretilmesi hedefleniyor. Suyun potansiyel enerjisinin %80 ini elektrik enerjisine dönüfltürebilen gel-git enerjisi, günefl enerjisi gibi di er alternatif enerji kaynaklar na göre daha yüksek bir verimlili e sahip. Deniz ve okyanuslardaki düzenli ak nt lar n kinetik enerjisinin, deniz taban na yerlefltirilen türbinler arac l ile elektrik enerjisine dönüfltürülmesi ise ak nt enerjisi olarak isimlendiriliyor. Because it does not exist naturally, and it needs to be produced. Hydrogen is produced by the electrolysis of water and decomposition of natural gas using very expensive methods. The hydrogen obtained this way is called the fuel cell. As a matter of fact, hydrogen is considered an energy carrier rather that energy resource. Even some circles consider electricity as the energy carrier of the 20 th century and hydrogen as that of the 21 st century. Fuel cell power plants have high energy efficiency and have a compact structure. A fuel cell power plant with a capacity of 2 MW covers an area smaller than 20 square meters. It seems that energy requirements of people can be easily met through fuel cell power plants that will be built near consumption areas, with no transmission and distribution losses. MARINE&COMMERCE OCAK

3 GELECE N EN GÖZDE ENERJ LER NDEN B R, H DROJEN Dünyan n giderek artan enerji gereksimini, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sa layabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerji sistemi oldu u bugün pek çok bilim adam nca kabul ediliyor. Hidrojen; yerel üretimi mümkün, kolayca ve güvenli olarak her yere tafl nabilen, tafl nma s ras nda az enerji kayb olan, ulafl m araçlar ndan s nmaya, sanayiden mutfaklar m za kadar her alanda yararlanaca m z bir enerji sistemi. Dünyada tek bafl na bulunmad için üretilmesi gereken hidrojen, oldukça pahal yöntemlerle su ve do algaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayr flt r lmas ile elde ediliyor ve bu flekilde oluflturulan hidrojen pillerine yak t hücresi ya da di er bir tan mlamayla yak t pilleri ad veriliyor. Asl nda hidrojen, enerji kayna ndan çok, enerji tafl y c s olarak düflünülüyor, hatta baz çevreler; elektri i 20. yüzy - l n, hidrojeni ise 21. yüzy l n enerji tafl y c s olarak ifade ediyorlar. It is possible to generate energy for billions of years with the hydrogen power that will be used for solving the energy problem of the world. A number of international projects have already been developed by some countries. Among these are the Euro-Quebec (hydro-hydrogen) project developed jointly by the European Union and Canada, NHEG project by Norway and Germany, HY-SOLAR (solar-hydrogen) project by Germany and Saudi Arabia, cooperation between the Scandinavian countries and Greece, hydrogen power projects by International Energy Agency (IEA), UN International Centre for Hydrogen Energy Technologies (UNIDO-ICHET). BY The North Atlantic country Iceland is the only country that plans to complete its hydrogen energy transition by Iceland is a country whose power nearly entirely comes from renewable sources, with almost 90 percent of its power coming from hydro and geothermal power projects. Iceland aims to be a carbon-free society and seeks carbon neutrality by But perhaps the most ambitious plan that Iceland has for a cleaner and greener future is that of incorporating hydrogen power into its transportation sector. Iceland is one of the leading countries seeking to incorporate hydrogen as a fuel source. In 1999, Icelandic New Energy, a private company, was founded to promote the use of hydrogen. This company is leading projects for increasing the use of hydrogen in public and private land vehicles. The Ecological City Transport System or Ectos was a four-year project begun in 2001 where Icelandic played a leading role. The project studied the efficiency of using hydrogen as a fuel source and its reliability as a fuel in buses, taking fuel stations into account. The three fuel cell buses and the hydrogen station put up following the project are still currently in use in Reykjavik. Currently, Icelandic is running the Smart-H 2 project. Standing for Sustainable Marine and Road Transport-Hydrogen in Iceland, the Yak t pili elektrik santrallar, yüksek enerji verimliliklerinin yan s - ra, çok az yer kapl yor. 2 MW l k yak t pili santral n n kapsad alan 20 metrekareden küçük olarak belirtiliyor. Gelecekte yayg nlaflarak, tüketicilerin bulunduklar yerin yak n na kurulacak yak t pili santrallar ile iletim ve da t m kay plar olmaks z n gereksinimler karfl lanabilecek gibi görünüyor. Dünyan n enerji sorununu çözmek için kullan lacak hidrojen enerjisi ile milyarlarca y l yetecek enerji devaml olarak üretilebilecek. Bu konuda, çeflitli ülkelerin iflbirli i sonucu uluslararas programlar bafllat lm fl durumda. Avrupa Toplulu u ile Kanada n n Euro-Quebec (hidro-hidrojen) projesi, Norveç ve Almanya n n NHEG projesi, Almanya ve Suudi Arabistan n HY-SOLAR (günefl-hidrojen) Projesi, skandinav ülkeleri ile Yunanistan n iflbirli i, Uluslararas Enerji Ajans (IEA) hidrojen enerjisi projeleri, Birleflmifl Milletler Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi / UNIDO-IC- HET hidrojen çal flmalar bunlardan baz lar YILINDA... Kuzey Atlantik ada ülkesi zlanda 2050 y l nda hidrojen ekonomisine geçmifl olma karar alan tek ülke olarak ifade ediliyor. zlanda, elektrik enerjisi ihtiyac n n neredeyse tamam yenilenebilir enerji kaynaklar kullan larak karfl lanan bir ülke konumunda ve elektrik enerjisinin neredeyse yüzde 90 hidroelektrik ve jeotermal enerji projelerinden geliyor. Karbonsuz bir toplum olmay hedefleyen ülke, 2050 y l nda tamamen karbon içermeyen enerji kaynaklar n kullanmay amaçl yor. Ancak belki de zlanda n n daha temiz ve daha yeflil bir gelecek için gerçeklefltirmek istedi i en iddial proje, hidrojen enerjisini ulafl m sektöründe kullan lmas n sa lamak. zlanda, hidrojenin bir yak t kayna olarak kullan lmas n öngören ülkeler aras nda bafl çekiyor. Özel bir flirket olan Icelandic New Energy firmas, hidrojen kullan m n n yayg nlaflt r lmas amac na yönelik olarak 1999 y l nda kuruldu. fiirket, kamu ve özel sektör 038 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

4

5 kara araçlar nda hidrojen kullan m n n artt r lmas na yönelik projeler yürütüyor. ECTOS ad yla bilinen Ekolojik fiehir Tafl mac - l k Sistemi, 2001 y l nda bafllayan ve yine zlanda n n bafl çekti i dört y ll k bir proje. Proje kapsam nda bir yak t kayna olarak hidrojen kullan m n n etkinli i ile, yak t istasyonlar n da göz önünde bulundurularak otobüs yak t olarak kullan m n n güvenli i araflt r ld. Proje sonras üretilen 3 yak t hücreli otobüs ve bir hidrojen istasyonu bugün Reykjavik te hala kullan l yor. project will test various types of hydrogen-fuelled company cars and other vehicles. The project began in March 2007 and will extend until this year with a budget of about $9 million to $13 million. As part of the project, car users can rent a hydrogen car to discover for themselves how it works. The project is also running the Eldig, a whale safari tourist boat that utilizes a hydrogen fuel cell. The fuel cell provides electricity on board for navigation, light and various other uses. As of December 2009, Icelandic and Brimborg, a Ford retailer in Iceland, have integrated 10 Ford Focus FCV s into Reykjavik traffic. All vehicles use hydrogen fuel cells, with the project s goal being to further test customer acceptance of the vehicles while testing the cars and endurance. The addition will make Iceland s total hydrogen vehicle fleet the largest one in Europe with 22 vehicles in service in Reykjavik. WHALE WATCHING AT HYDROGEN POWERED BOAT Based in Reykjavik, the Elding is a 125-ton well equipped cruiser for 150 passengers. The ship that is used for whale watching but was originally built as a resque boat and therefore it is an extremely stable. The electric generation in the auxilliary power unit on Elding is normally based on two 50 kw diesel generators. However, the basic load is roughly 5-10 kw and therefore one out of two generators was only stand by for security reasons. The objective of setting up the fuel cell as an auxilliary power unit was to test the concept. A hybrid 10kW FC system that peaked output at 15 kw using batteries as well. The classification of the equipment demanded complex security specifications and it proved to be difficult to synchronise technical update and verification with schedules for tours which also depend on whether conditions. Icelandic bugün SMART-H 2 isimli bir proje yürütüyor. Sustainable Marine and Road Transport - Hydrogen (Sürdürülebilir Deniz ve Karayolu Ulafl m -Hidrojen) kelimelerinin bafl harflerini temsil eden SMART-H 2 projesi, çeflitli tiplerde hidrojen yak tl flirket araçlar ile di er tip araçlarda testler gerçeklefltirecek y l nda bafllayan proje, 9 milyon ile 13 milyon dolar aras bir bütçe ile bu y l da devam edecek. Proje kapsam nda otomobil kullan c lar nas l çal flt n görebilmeleri için hidrojen yak tl otomobilleri kiralayabilecek. Proje ayn zamanda hidrojen yak t hücresi kullanan Eldig isimli bir balina safari turist gemisini de iflletiyor. Yak t hücresi gemide tahrik sistemleri, ayd nlatma ve di er baflka kullan mlar için elektrik enerjisi üretiyor y l Aral k ay itibariyle Icelandic ile zlanda da bir Ford bayisi olan Brimborg flirketi, yak t hücresiyle çal flan 10 adet Ford Focus FCV yireykjavik trafi ine soktu. Tüm araçlar, projenin hem araçlar n dayan kl l n n test edilmesi hem de müflteriler taraf ndan kabul edilebilirliklerinin artt r lmas amac na yönelik olarak hidrojen yak t hücresi kullan yor. Bu araçlarla birlikte zlanda n n hidrojen yak t hücresi kullanan araç filosundaki araç say s n 22 ye ç karacak ve bu rakam Avrupa daki en yüksek say y temsil ediyor. H DROJEN YAKIT HÜCRES KULLANAN BAL NA ZLEME GEM S Reykjavik merkezli faaliyet gösteren 125 tonluk son derece iyi donan ml Elding isimli gemi, 150 yolcu kapasiteli turistik bir yolcu gemisi. Balina izleme amaçl kullan lan gemi esas olarak bir kurtarma gemisi olarak infla edilmifl ve bu nedenle son derece sa lam. Elging in yard mc güç ünitesi normalde iki adet 50 kw l k dizel jeneratör kullanarak elektrik üretiyor. Bununla birlikte geminin temel elektrik yükü kabaca 5-10 kw civar nda oldu undan, iki jeneratörden biri güvenlik amac na yönelik olarak yedek tutuluyor. Yard mc güç ünitesi olarak yak t hücresi kullan m, konseptin test edilmesi amac n güdüyor. Gemide hibrid bir 10 kw Yak t Hücresi sistemi, aküleri de kullanarak 15 kw elektrik enerjisi üretebiliyor. 040 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

6 Icelandic Hydrogen (IceH 2 ) was a key player is designing and installing the first fuel cell on a sea vessel, whereby the electrical system is operated by hydrogen generated electricity is from renewable sources. FIRST HYDROGEN FUEL CELL FERRY An interesting new technology development of a quad hybrid vessel (Fuel cell, diesel, solar, wind). But now tourists in New York City visiting the Statue of Liberty can go check out the famous New York City hot spot while going completely green. A new four-way hybrid ferry, that uses a combination of diesel, hydrogen, solar and wind power, to generate 1,400 horsepower will transport visitors to The Statue Of Liberty starting next April. The 600 passenger Hornblower Hybrid will typically be propelled by hydrogen fuel cells, but there will also be a back-up diesel engine on board for additional energy needs. Ekipmanlar n klaslanmas karmafl k güvenlik flartlar n n uygulanmas n gerektirdi inden, ayn zamanda hava koflullar na da ba l olan tur program ile teknik güncelleme ve do rulama ifllemlerinin senkronize edilmesi güçlükler do uruyor. Icelandic Hydrogen (IceH 2 ) firmas, ilk yak t hücreli gemi arac n n dizayn ve uygulamas nda kilit rol oynuyor. Uygulamada elektrik sistemi, yenilenebilir bir enerji kayna olan hidrojen yak t hücresi kullan larak elde edilen elektrikle çal fl yor. LK H DROJEN YAKITLI FER BOT GEL YOR The ship is extending its green efforts by also using recycled glass countertops, LEEDcertified carpet, aluminum wall coverings that eliminate the need for wallpaper, LED video screens and lighting, and long-life, low VOC paint. By combining hydrogen, solar and wind power, Hornblower will minimize its environmental impact as we transport guests to popular national landmarks like the Statue of Liberty and Ellis Island, said Terry MacRae, CEO of Statue Cruises. Our goal is to reduce emissions to the greatest extent possible, with a goal in the future to eliminate them entirely during a cruising day. WHAT IS TURKEY S POSITION IN HYDROGEN ENERGY? The first practical application of use of hydrogen fuel cells in the Turkish maritime industry was realized through a cooperation between IDO and the International Centre for Hydrogen Energy Technologies (ICHET) in An uninterrupted power supply powered by fuel cell and other hydrogen projects were introduced to the public with a ceremony held at IDO s Head Office located in Yenikapi, Istanbul. With the Hydrogen Fuel Cell Application project initiated with financing from ICHET and IDO partnership, a 5kW uninterrupted power supply powered by fuel cells supplies electrical energy to audio announcement system and computers in case of power outages. Boats powered by fuel cells are impatient to be commissioned soon. Istanbul plays a leading role in hydrogen fuel cell applications. MARTI IN CONSTRUCTION STAGE Construction of Turkey s first hydrogen powered boat, MARTI, began in Tuzla. MARTI s construction is scheduled to be completed Dört farkl enerji kayna (yak t hücresi, dizel, günefl enerjisi, rüzgar enerjisi) kullanan ilginç bir yeni teknoloji. New York u ziyaret eden turistler art k Özgürlük Heykelini tamamen yeflil bir tekne ile ziyaret ediyor. Dizel, hidrojen, günefl ve rüzgar enerjisi olmak üzere dört farkl enerji kayna kullanan ve 1,400 HP güç üreten hibrid yolcu gemisi, turistleri önümüzdeki Nisan ay ndan itibaren Özgürlük Heykeli ne tafl yacak. 600 yolcu kapasiteli Hornblower Hybrid isimli gemi normalde hidrojen yak t hücresi kullanarak hareket edecek. Bununla birlikte ilave enerji ihtiyaçlar için yedek bir dizel makine de yedekte bekleyecek. Gemi çevreci özelliklerini ayn zamanda geri dönüfltürülmüfl cam tezgahlar, LEED onayl hal lar, duvar ka d kullanma gereksinimini ortadan kald ran alüminyum duvar kaplamalar, LED ekranlar ve ayd nlatma ve uzun ömürlü düflük VOC içerikli boya ile daha da geniflletiyor. Statute Cruises flirketinin CEO su Terry McRae, gemi hakk nda flunlar söyledi: Hidrojen, günefl ve rüzgar enerjisini bir arada MARINE&COMMERCE OCAK

7 HYDROGEN RIVER FLOWING 60 M DOWN THE SEA DEN Z N 60 M D B NDEN AKAN H DROJEN NEH R Anatoly Beloshchin, a professional diver, made an interesting exploration in Mexico. Beloshchin explains his exploration in the underwater cave Cenote Angelita, Mexico, as follows: We are 30 meters deep, fresh water, then 60 meters deep - salty water and under me I see a river, island and fallen leaves Actually, the river, which you can see, is a layer of hydrogen sulphide. If only everyone could see have this experience... Profesyonel dalg ç Anatoly Beloshchin, keflif dal fl yapt Meksika sular nda ilginç bir görüntü yakalad. Beloshchin; Cenote Angelita ma aras nda yapt keflif dal fl nda gördüklerini flöyle tarif ediyor: Önce suyun 30 metre derinli ine indim. Bu bölümde tatl su vard. Sonra 60 metre derine indi imde suyun gittikçe tuzlu bir hal ald n gördüm. Alt mda bir nehir ak yordu. Hem de suyun içinde. Ama bu akan nehir asl nda hidrojen sülfür tabakas yd. Bu deneyimi herkesin tatmas n isterdim... and commissioned to serve in the Golden Horn in April. MARTI HYDROGEN BOAT, the first product of the Istanbul Technical University (ITU) Istiklal Project Design and Application Society created by ITU graduate engineers and prospective engineers, has been completely designed and manufactured by the Society. MARTI Hydrogen Boat is powered with the fuel cell technology that generates electrical energy by combining the pressurized hydrogen gas with the oxygen in the atmosphere. The only emission of the system is pure water! With a length of 8.13 meters and a breadth of 3.2 meters, the boat will have capacity to carry 6 passengers and 2 boat personnel. An 8 kw fuel cell will provide 10 hours of uninterrupted power to the boat. The boat will have two 174-liter hydrogen tanks. MARTI will tour around the Golden Horn with a service speed of 7 knots silently without noise pollution. The clean and renewable hydrogen power that became prominent as an alternative to fossil fuels which cause environmental pollution is the source of the project of the ITU students. Students use the hydrogen element that is the lightest element existing in the nature in ample amounts in their projects to make contributions to the world of science and to take the initiative to use alternative green energy sources in the daily life. Istanbul Technical University also drew attention with another successful project relating to production of Hydrogen back in The Hydrogen Production Offshore Structure project developed by the students of Istanbul Technical University Department of Ocean Engineering won the first place among 23 projects at the third project competition titled Future Ships and Offshore Structures organized by Community of European Shipyards Associations (CESA) and European Maritime Equipment Council and increased Turkey s prestige in Europe. The project aiming at production of hydrogen from hydrogen sulphur (H 2 S), which exists amply particularly in the Black Sea, and water (H 2 O) utilizing solar and wave energy, will enable production of hydrogen from seawater, which is strategically quite important. R&D WITH ICHET ICHET was established in Istanbul as per an agreement concluded between the Turkish Ministry of Energy and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Having initiated a number of pilot and scientific projects within and out of the country for the purpose to spread use of hydrogen power kullanan Hornblower, Özgürlük Heykeli ve Ellis Adas gibi popüler ulusal simgeleri ziyaret eden turistlere ulafl m hizmetleri sunarken çevre üzerindeki olumsuz etkileri de minimize edecek. Hedefimiz, emisyonlar mümkün oldu unca azaltmak ve ileride tamamen ortadan kald rmak. TÜRK YE H DROJEN ENERJ S ÜRET M N N NERES NDE? Türk denizcilik sektöründe hidrojen yak t pili kullan m n n ilk pratik uygulamas, 2009 y l nda DO ve Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojisi Merkezi (ICHET) in iflbirli i ile gerçekleflti. O tarihlerde, hidrojenle çal flan yak t pilli kesintisiz güç kayna ve di er hidrojen projeleri, DO nun Yenikap Merkez Binas nda düzenlenen bir törenle kamuoyuna tan t ld. ICHET in finansman ve DO nun ortakl yla bafllat lan Hidrojen Yak t Pili Uygulama projesi sayesinde, elektrik kesintilerinde 5 kw l k yak t pilli kesintisiz güç kayna devreye girerek, sesli duyuru sistemi ve bilgisayarlara elektrik sa l yor. stanbul un lider rol üstlendi i hidrojen yak t pili uygulamas nda, hidrojen pilli tekneler de faaliyete geçmek için sab rs zlan yor. MARTI ÜRET M AfiAMASINDA Türkiye nin ilk hidrojen teknesi MARTI, Tuzla da üretime bafllad. Mart n n Nisan ay nda tamamlanarak Haliç sular nda yüzmesi planlan yor. TÜ lü mühendis ve mühendis adaylar n n oluflturdu u TÜ stiklal Projelendirme ve Uygulama Toplulu u nun ilk ürünü Mart -Hidrojen Teknesi nin, tasar m ndan elektrik sistemine kadar her fleyi, topluluk taraf ndan üretiliyor. Mart -HidrojenTeknesi, s - k flt r lm fl hidrojen gaz n atmosferdeki oksijen gaz yla birlefltirerek elektrik enerjisi üreten yak t hücresi teknolojisiyle çal fl yor. Üstelik at k olarak do aya sadece saf su b rak yor. 6 kiflilik yolcu ile 2 kiflilik mürettebat tafl yacak teknenin boyu 8.13 metre, geniflli i ise 3.2 metre olarak tasarland. 8 kilowatt yak t hücresi kullanacak olan teknede 10 saat süreyle kesintisiz harekete olanak tan yacak, 2 adet 174 er litrelik hidrojen tank bulunacak. Mart, saatte 7 deniz mili h zla, gürültü kirlili ine yol açmadan sessizce Haliç i turlayacak. Gittikçe azalan ve çevre kirlili ine yol açan fosil yak tlara alternatif olarak öne ç kan temiz ve yenilenebilir hidrojen enerjisi, TÜ lü ö rencilerin projesine kaynak oluflturuyor. Ö renciler, ülke ve dünya bilimine katk da bulunmak, alternatif çevreci yak tlar n günlük 042 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

8

9 yaflamda kullan m na ön ayak olmak için en hafif ve do ada en fazla bulunan hidrojen elementini projelerinde kullan yor. stanbul Teknik Üniversitesi Hidrojen üretimi konusunda 2008 y l nda da baflar l bir proje ile gündemdeydi. Avrupa Tersaneler Birlikleri Toplulu u (CESA) ve Avrupa Deniz Teçhizat Kurulu (EMEC) taraf ndan üçüncüsü düzenlenen Gelece in Gemileri ve Aç k Deniz Yap lar adl proje yar flmas nda, bu kez de TÜ Deniz Teknolojisi Mühendisli i Bölümü ö rencilerinin Hidrojen Üreten Aç k Deniz Yap s (Hydrogen Production Offshore Structure) konulu projesi, 23 proje aras ndan birinci seçilerek ülkemizin Avrupa nezdindeki prestijini artt rm flt. Özellikle Karadeniz de yo un olarak bulunan hidrojen sülfür (H2S) ve sudan (H2O), günefl ve dalga enerjilerinden yararlanarak hidrojen elde etmeyi amaçlayan bu projenin, hidrojenin deniz suyundan teminini sa layabilecek bir mekanizmay önerdi i gözönünde bulundurularak, stratejik bir önem tafl d söylenebilir. ICHET LE AR-GE technologies in developing countries, ICHET considers the year 2009 as an important year in which the hydrogen technology projects are showcased in Turkey. ICHET has many ongoing hydrogen power related projects in Turkey, including fuel-cell powered forklift project, renewable energy-hydrogen mobile home project, hydrogen scooter and golf-cart project, as well as the renewable energy-hydrogen power project aiming partial conversion of Bozcaada into a hydrogen island, hydrogen-powered bus and ship, hydrogen supply stations, production of hydrogen by electrolysis of seawater. Among ICHET s projects in developing countries, one that draws most attention is the 3-wheeled hydrogen-internal combustion engine driven vehicle project that began in New Delhi, India in ICHET also provides financing to pre-feasibility studies relating to hydrogen technologies in developing countries. The International Hydrail Conference held in Istanbul in July 2010 is considered the world s only event about development of the hydrogen power-based transportation technologies. The Hydrail Conference dealt with the latest researches conducted in the Middle East, Japan, Korea, European Union and the United States of America, as well as means of distribution and industrial developments. Suha Yazici, Fuel Cell R&D Department Director of UNIDO-ICHET emphasized importance of the conference as follows: This conference is an important step for obtaining information about technological options in transition to use of non-fossil fuels in Turkey, and for enabling the world s technology pioneers to know the opportunities in Turkey. On the other hand, Jason Hoyle, research analyst at Appalachian University Energy Centre, said, The International Hydrail Conference is an important event in that it serves as a forum for the experts in the field of hydrogen powered rail systems and enables information exchange between the transportation and energy leaders in the world. ICHET, T.C. Enerji Bakanl ve UNIDO teflkilat aras nda 2003 te imzalanan anlaflma ile stanbul da kuruldu. Hidrojen enerjisi teknolojilerinin geliflmekte olan ülkelerde yayg nlaflt r lmas amac yla yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli pilot ve bilimsel uygulamal projeler bafllatan IC- HET için 2009 y l, Türkiye de hidrojen teknolojileri alan ndaki projelerinin gösterime sunuldu u önemli bir y l olarak kabul ediliyor. ICHET in; yak t pilli forklift projesi, yenilenebilir enerji-hidrojen mobil ev projesi, hidrojen scooter projesi ve golf-cart projesinin yan s - ra; Bozcaada n n k smi hidrojen adas na dönüfltürülmesi ile ilgili yenilenebilir enerji-hidrojen enerjisi projesi, hidrojenli otobüs, hidrojenli gemi, hidrojen dolum istasyonu, deniz suyunun elektrolizi ile elektrik üretimi gibi Türkiye de devam etmekte olan projeleri de bulunuyor. Geliflmekte olan ülkelerdeki projeleri aras nda en çok dikkat çekeni ise, 2010 y l nda Yeni Delhi de gösterimi bafllayacak olan 3 tekerlekli hidrojen-içten yanmal motorlu araç projesi olarak göze çarp yor. ICHET ayr ca geliflmekte olan ülkelerde gerçeklefltirilen hidrojen teknolojileri ön fizibilite çal flmalar na da finansman sa l yor Temmuz ay nda stanbul da, yap lan Uluslararas Hidrojen- Tren (Hydrail) konferans n nsa, tüm dünyada hidrojen ulafl m teknolojilerinin geliflimi üzerine yap lan tek etkinlik oldu u ifade ediliyor. Orta Do u, Japonya, Kore, Avrupa Birli i ve Amerika Birleflik Devletleri ndeki en son araflt rmalara, da t m olanaklar na ve endüstriyel geliflmelere yer verilen Hydrail Konferans n n önemini, UNIDO-ICHET Yak t Pili Ar-Ge Departman Direktörü Süha Yaz c ; Bu konferans Türkiye de fosil olmayan yak t kullan m na geçiflte teknolojik seçenekler hakk nda bilgi al nmas ve dünyadaki teknoloji öncülerinin Türkiye deki f rsatlar ö renmeleri için önemli bir ad md r. diye aç klarken, Appalachian Üniversitesi Enerji Merkezi nde araflt rma analisti olan Jason Hoyle; Uluslararas Hidrojen Tren Konferans, hidrojen ile çal flan rayl sistemler alan ndaki uzmanlar bir araya getirerek, dünyadaki ulafl m ve enerji liderleri aras nda bilgi al flveriflini sa lamak için ciddi önem tafl yor. diye ifade ediyor. stanbul dan da kat l m n olaca Uluslararas Hidrojen Enerjisi 044 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

10 Another event to be organized by the International Centre for Hydrogen Energy Technologies will be held in Abu Dhabi between January 17 and 21, It is reported that the executives of the centre will set out from Istanbul on an ecocaravan on January 07, 2011 to attend the World Future Energy Summit (WFES). Suha Yazici, R&D Director of ICHET, and his assistant Fatih Kayoglu will set out from the ICHET s head office in Istanbul and drive to Abu Dhabi via Syria, Jordan and Saudi Arabia. Eco-Caravan will be exhibited at ICHET s booth during the World Future Energy Summit held in the capital of the United Arab Emirates. The travel will be an important opportunity to test the durability and self-sufficiency of the eco-caravan. The International Hydrogen Production Conference (ICH 2 P- 11) will be held at NOESIS Science Centre and Technology Museum in Salonika, Greece between June 19 and 22 under joint partnership of the International Centre for Hydrogen Energy Technologies (UNIDO-ICHET). The Conference is an important even for researchers, scientists and engineering working and developing policies on hydrogen production technologies and marketing and management of technical developments. According to the information provided by the organizers, the ICH 2 P 2011 will serve as a forum in the field of hydrogen technologies and enable expansion of new researches in production and use of hydrogen. The conference will also feature presentations on the priorities and trends of hydrogen economy for a sustainable future. & Teknolojileri Merkezi nin bir baflka etkinli i de, Ocak 2011 tarihleri aras nda Abu Dabi de gerçeklefltirilecek. Merkez yetkilileri, WFES olarak tan mlanan Dünya Enerji Zirvesi ne kat lmak üzere 7 Ocak 2010 tarihinde stanbul dan ekokaravan ile yola ç k laca n bildiriyorlar. ICHET Ar&Ge Direktörü Dr. Suha Yaz c ve asistan Fatih Kavo lu stanbul da bulunan ICHET merkez ofisinden yola ç karak Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Abu Dabi ye gidecekler. Ekokaravan Birleflik Arap Emirlikleri nin baflkentinde gerçeklefltirilen Dünya Enerji Zirvesi boyunca ICHET stand nda sergilenecek. Bu yolculuk karavan n dayan kl l n ve kendi kendine yetebilme özelli ini test etmek için önemli bir f rsat Haziran 2011 tarihleri aras nda ise Uluslararas Hidrojen Üretimi Konferans (ICH 2 P- 11) Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi nin (UNIDO-ICHET) ortak organizasyonuyla Yunanistan n Selanik Kentinde NOESIS Bilim Merkezi ve Teknoloji Müzesi nde yap lacak. Konferans; hidrojen üretim teknolojileri ve teknik geliflmelerin pazarlanmas ve yönetimi konular nda çal flan, bu konularda politikalar gelifltiren araflt rmac lar, bilim adamlar ve mühendisler için özel bir öneme sahip. ICH 2 P 2011 düzenleyicilerinin verdi i bilgiye göre; hidrojen teknolojileri konusunda son geliflmelerin yer alaca bir forum oluflturacak ve hidrojen üretimi ile kullan m konusundaki yeni araflt rmalar n yayg nlaflt r lmas n sa layacak. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için hidrojen ekonomisinin önceliklerini ve yönelimlerini içeren sunumlar da yer alacak. & MARINE&COMMERCE OCAK

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

Austal n siparifl defteri,

Austal n siparifl defteri, Austal s order backlog has grown by USD691 million as a result of two additional Littoral Combat Ship (LCS) contract options being exercised by the United States Navy. The contract options fund construction

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT

WE WOULD REAR UP BY A 10% SUPPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 11 ISSUE // SAYI : 124 APRIL // N SAN 2015 PRICE: EURO 20 // F YATI: 20 YTL ORHAN GÜLCEK, CEMRE SHIPYARD: WE WOULD

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT

AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT www.marineandcommerce.com // ULUSLARARASI DEN Z VE T CARET AGGRESSIVE GROWTH STRATEGY OF YILPORT YILPORT UN SALDIRGAN BÜYÜME STRATEJ S ISSN: 1305-2918 YEAR // YIL: 10 ISSUE // SAYI : 117 OCTOBER // EK

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

EMD Diesel Marine Engines in Turkey

EMD Diesel Marine Engines in Turkey KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Apparently, The Battle Is Imminent Between The Captain And The Sea... Belli ki Muharebe Yak n Kaptanla Deniz Aras nda Dream of an Istanbul; Wouldn t she fancy fleeing

Detaylı

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit

T eknik gezi - Technical Visit. Almanya Teknik Gezisi Germany Technical Visit T eknik gezi - Technical Visit EXITCOM taraf ndan 10-13 A ustos 2009 Tarihleri nde gerçeklefltirilen Almanya Teknik Gezi sine Türkiye den kat lan heyet çok say da tesisi inceledi Group of participants

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek

U 13-16 Eylül tarihleri aras nda düzenlenecek Strong Interest In Insurance Conference Sigorta Konferans na Büyük lgi Deidre Littlefield ore than 450 marine M underwriters have to date registered for the annual conference in September (13-16) of the

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise

Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise Çin Sözünü Tutmad China Breaks Promise in hükümetinin, kumarhane Ç ve e lence merkezi yapmak için Ukrayna'dan sat n ald uçak gemisi Varyag, Çin'in Dalian liman kentinde çürümeye terk edildi. stanbul Bo

Detaylı