ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN"

Transkript

1 ENERGY CARRIER OF THE 21 ST CENTURY: HYDROGEN 21. YÜZYILIN ENERJ TAfiIYICISI: H DROJEN D LDAR ÜNDE ER One of the most important matters of 2011 is the alternative energy resources. In a world where independence of nations is now measured with the potential to meet their own energy requirements, it is clear that there would be no happy and independent nations that have achieved a specific level of welfare without industry, and no industry without energy. Another reality is that the conventional energy resources have now become scarce in en önemli konular ndan biri; alternatif enerji kaynaklar. Ba ms zl n art k, kendi enerjisini karfl layabilme potansiyeli ile belirlendi i dünyam zda, enerji olmadan endüstri, endüstri olmadan da refah düzeyine ulaflm fl, mutlu ve ba ms z bir toplum olmayaca ortada. Bir di er gerçek de, klasik enerji kaynaklar n n art k sanc l bir sürece girdi i. 036 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

2 I t is inevitable for the political authorities to put forth far more efforts to utilise alternative energy resources, and to implement relevant projects more rapidly. Within this framework, nuclear, solar, wind, wave, tidal, stream, natural gas, hydrogen, hydraulic potential, bio-mass, bio-gas, and geothermal energy are among prominent alternative energy resources today. Almost all are renewable energy resources that exist in and do not harm the nature itself. But, the most important among all alternative energy resources is the hydrogen power. WAVES MEET 5% OF THE ENERGY REQUIREMENTS Wave energy is generated particularly in countries where coastal areas are exposed to strong winds and has high installation and maintenance expenses. Corrosion caused by saltwater, resistance to storms and nature s other harsh elements are major challenges in generation of wave energy. TIDAL ENERGY AND STREAM ENERGY ARE MORE EFFICIENT Tidal energy is converted into electrical energy mainly by building dams across the full width of a tidal estuary, and making use of the potential energy in the difference in height between high and low tides. Capable of converting 80 of the water s potential energy into electrical energy, this method is more efficient compared to the other alternative energy resources such as solar energy. Conversion of the kinetic energy of regular streams in seas and oceans by means of turbines placed on the ocean floor is known as the stream energy. HYDROGEN: ONE OF THE MOST POPULAR ENERGY OF THE FUTURE In an environment where the world s energy requirements gradually increase, many scientists acknowledge that the hydrogen power systems are the most advanced technology that can meet these requirements without polluting the environment and in a sustainable way. Hydrogen is an energy system that can be manufactured domestically, transported everywhere easily and safely, that have small energy losses during transportation, and that can be used in a wide range of fields from transportation vehicles to heating, and from the industry to our kitchens. B ilim dünyas n uzunca bir süredir meflgul eden alternatif enerji kaynaklar na, siyasi otoritelerce çok daha genifl kaynaklar ayr lmas ve projelerin daha h zl aktive edilmesinin sa lamas kaç n lmaz. Bu çerçevede alternatif enerji kaynaklar ndan öne ç - kanlarsa; nükleer, günefl, rüzgar, dalga, gel-git, ak nt, do al gaz, hidrojen, hidrolik potansiyel, bio-kütle, bio-dizel, bio gaz ve jeo-termal kaynaklar. Tümünün ortak özellikleri, do ada sürekli varolan faktörlere dayal olmalar, yenilenebilir olmalar ve do aya zarar vermemeleri. çlerinde en gündemde olan alternatif enerji kayna ise, hidrojen enerjisi. DALGA ENERJ LER LE HT YACIN %5 KARfiILANAB L YOR Sahilleri güçlü rüzgarlara maruz kalan ülkelerde de erlendirilen dalga enerjisi üretiminin kurulum ve bak m giderleri oldukça yüksek. Tuzlu suyun neden olaca paslanma, güçlü f rt nalara karfl dayan kl l k ve do an n k zg n haliyle mücadele edebilme konular, dalga enerjisinin üretilmesindeki bafll ca zorluklar. GEL-G T VE AKINTI ENERJ LER N N VER ML L DAHA YÜKSEK Gel-git enerjisini elektri e dönüfltürmek için yayg n olarak, uygun bulunan koylar n a z n n bir barajla kapat larak, gelen suyun tutulmas ve çekilme sonras nda da yükseklik fark ndan yararlan larak türbinler arac l ile elektrik üretilmesi hedefleniyor. Suyun potansiyel enerjisinin %80 ini elektrik enerjisine dönüfltürebilen gel-git enerjisi, günefl enerjisi gibi di er alternatif enerji kaynaklar na göre daha yüksek bir verimlili e sahip. Deniz ve okyanuslardaki düzenli ak nt lar n kinetik enerjisinin, deniz taban na yerlefltirilen türbinler arac l ile elektrik enerjisine dönüfltürülmesi ise ak nt enerjisi olarak isimlendiriliyor. Because it does not exist naturally, and it needs to be produced. Hydrogen is produced by the electrolysis of water and decomposition of natural gas using very expensive methods. The hydrogen obtained this way is called the fuel cell. As a matter of fact, hydrogen is considered an energy carrier rather that energy resource. Even some circles consider electricity as the energy carrier of the 20 th century and hydrogen as that of the 21 st century. Fuel cell power plants have high energy efficiency and have a compact structure. A fuel cell power plant with a capacity of 2 MW covers an area smaller than 20 square meters. It seems that energy requirements of people can be easily met through fuel cell power plants that will be built near consumption areas, with no transmission and distribution losses. MARINE&COMMERCE OCAK

3 GELECE N EN GÖZDE ENERJ LER NDEN B R, H DROJEN Dünyan n giderek artan enerji gereksimini, çevreyi kirletmeden ve sürdürülebilir olarak sa layabilecek en ileri teknolojinin hidrojen enerji sistemi oldu u bugün pek çok bilim adam nca kabul ediliyor. Hidrojen; yerel üretimi mümkün, kolayca ve güvenli olarak her yere tafl nabilen, tafl nma s ras nda az enerji kayb olan, ulafl m araçlar ndan s nmaya, sanayiden mutfaklar m za kadar her alanda yararlanaca m z bir enerji sistemi. Dünyada tek bafl na bulunmad için üretilmesi gereken hidrojen, oldukça pahal yöntemlerle su ve do algaz gibi elementlerdeki hidrojenin ayr flt r lmas ile elde ediliyor ve bu flekilde oluflturulan hidrojen pillerine yak t hücresi ya da di er bir tan mlamayla yak t pilleri ad veriliyor. Asl nda hidrojen, enerji kayna ndan çok, enerji tafl y c s olarak düflünülüyor, hatta baz çevreler; elektri i 20. yüzy - l n, hidrojeni ise 21. yüzy l n enerji tafl y c s olarak ifade ediyorlar. It is possible to generate energy for billions of years with the hydrogen power that will be used for solving the energy problem of the world. A number of international projects have already been developed by some countries. Among these are the Euro-Quebec (hydro-hydrogen) project developed jointly by the European Union and Canada, NHEG project by Norway and Germany, HY-SOLAR (solar-hydrogen) project by Germany and Saudi Arabia, cooperation between the Scandinavian countries and Greece, hydrogen power projects by International Energy Agency (IEA), UN International Centre for Hydrogen Energy Technologies (UNIDO-ICHET). BY The North Atlantic country Iceland is the only country that plans to complete its hydrogen energy transition by Iceland is a country whose power nearly entirely comes from renewable sources, with almost 90 percent of its power coming from hydro and geothermal power projects. Iceland aims to be a carbon-free society and seeks carbon neutrality by But perhaps the most ambitious plan that Iceland has for a cleaner and greener future is that of incorporating hydrogen power into its transportation sector. Iceland is one of the leading countries seeking to incorporate hydrogen as a fuel source. In 1999, Icelandic New Energy, a private company, was founded to promote the use of hydrogen. This company is leading projects for increasing the use of hydrogen in public and private land vehicles. The Ecological City Transport System or Ectos was a four-year project begun in 2001 where Icelandic played a leading role. The project studied the efficiency of using hydrogen as a fuel source and its reliability as a fuel in buses, taking fuel stations into account. The three fuel cell buses and the hydrogen station put up following the project are still currently in use in Reykjavik. Currently, Icelandic is running the Smart-H 2 project. Standing for Sustainable Marine and Road Transport-Hydrogen in Iceland, the Yak t pili elektrik santrallar, yüksek enerji verimliliklerinin yan s - ra, çok az yer kapl yor. 2 MW l k yak t pili santral n n kapsad alan 20 metrekareden küçük olarak belirtiliyor. Gelecekte yayg nlaflarak, tüketicilerin bulunduklar yerin yak n na kurulacak yak t pili santrallar ile iletim ve da t m kay plar olmaks z n gereksinimler karfl lanabilecek gibi görünüyor. Dünyan n enerji sorununu çözmek için kullan lacak hidrojen enerjisi ile milyarlarca y l yetecek enerji devaml olarak üretilebilecek. Bu konuda, çeflitli ülkelerin iflbirli i sonucu uluslararas programlar bafllat lm fl durumda. Avrupa Toplulu u ile Kanada n n Euro-Quebec (hidro-hidrojen) projesi, Norveç ve Almanya n n NHEG projesi, Almanya ve Suudi Arabistan n HY-SOLAR (günefl-hidrojen) Projesi, skandinav ülkeleri ile Yunanistan n iflbirli i, Uluslararas Enerji Ajans (IEA) hidrojen enerjisi projeleri, Birleflmifl Milletler Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi / UNIDO-IC- HET hidrojen çal flmalar bunlardan baz lar YILINDA... Kuzey Atlantik ada ülkesi zlanda 2050 y l nda hidrojen ekonomisine geçmifl olma karar alan tek ülke olarak ifade ediliyor. zlanda, elektrik enerjisi ihtiyac n n neredeyse tamam yenilenebilir enerji kaynaklar kullan larak karfl lanan bir ülke konumunda ve elektrik enerjisinin neredeyse yüzde 90 hidroelektrik ve jeotermal enerji projelerinden geliyor. Karbonsuz bir toplum olmay hedefleyen ülke, 2050 y l nda tamamen karbon içermeyen enerji kaynaklar n kullanmay amaçl yor. Ancak belki de zlanda n n daha temiz ve daha yeflil bir gelecek için gerçeklefltirmek istedi i en iddial proje, hidrojen enerjisini ulafl m sektöründe kullan lmas n sa lamak. zlanda, hidrojenin bir yak t kayna olarak kullan lmas n öngören ülkeler aras nda bafl çekiyor. Özel bir flirket olan Icelandic New Energy firmas, hidrojen kullan m n n yayg nlaflt r lmas amac na yönelik olarak 1999 y l nda kuruldu. fiirket, kamu ve özel sektör 038 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

4

5 kara araçlar nda hidrojen kullan m n n artt r lmas na yönelik projeler yürütüyor. ECTOS ad yla bilinen Ekolojik fiehir Tafl mac - l k Sistemi, 2001 y l nda bafllayan ve yine zlanda n n bafl çekti i dört y ll k bir proje. Proje kapsam nda bir yak t kayna olarak hidrojen kullan m n n etkinli i ile, yak t istasyonlar n da göz önünde bulundurularak otobüs yak t olarak kullan m n n güvenli i araflt r ld. Proje sonras üretilen 3 yak t hücreli otobüs ve bir hidrojen istasyonu bugün Reykjavik te hala kullan l yor. project will test various types of hydrogen-fuelled company cars and other vehicles. The project began in March 2007 and will extend until this year with a budget of about $9 million to $13 million. As part of the project, car users can rent a hydrogen car to discover for themselves how it works. The project is also running the Eldig, a whale safari tourist boat that utilizes a hydrogen fuel cell. The fuel cell provides electricity on board for navigation, light and various other uses. As of December 2009, Icelandic and Brimborg, a Ford retailer in Iceland, have integrated 10 Ford Focus FCV s into Reykjavik traffic. All vehicles use hydrogen fuel cells, with the project s goal being to further test customer acceptance of the vehicles while testing the cars and endurance. The addition will make Iceland s total hydrogen vehicle fleet the largest one in Europe with 22 vehicles in service in Reykjavik. WHALE WATCHING AT HYDROGEN POWERED BOAT Based in Reykjavik, the Elding is a 125-ton well equipped cruiser for 150 passengers. The ship that is used for whale watching but was originally built as a resque boat and therefore it is an extremely stable. The electric generation in the auxilliary power unit on Elding is normally based on two 50 kw diesel generators. However, the basic load is roughly 5-10 kw and therefore one out of two generators was only stand by for security reasons. The objective of setting up the fuel cell as an auxilliary power unit was to test the concept. A hybrid 10kW FC system that peaked output at 15 kw using batteries as well. The classification of the equipment demanded complex security specifications and it proved to be difficult to synchronise technical update and verification with schedules for tours which also depend on whether conditions. Icelandic bugün SMART-H 2 isimli bir proje yürütüyor. Sustainable Marine and Road Transport - Hydrogen (Sürdürülebilir Deniz ve Karayolu Ulafl m -Hidrojen) kelimelerinin bafl harflerini temsil eden SMART-H 2 projesi, çeflitli tiplerde hidrojen yak tl flirket araçlar ile di er tip araçlarda testler gerçeklefltirecek y l nda bafllayan proje, 9 milyon ile 13 milyon dolar aras bir bütçe ile bu y l da devam edecek. Proje kapsam nda otomobil kullan c lar nas l çal flt n görebilmeleri için hidrojen yak tl otomobilleri kiralayabilecek. Proje ayn zamanda hidrojen yak t hücresi kullanan Eldig isimli bir balina safari turist gemisini de iflletiyor. Yak t hücresi gemide tahrik sistemleri, ayd nlatma ve di er baflka kullan mlar için elektrik enerjisi üretiyor y l Aral k ay itibariyle Icelandic ile zlanda da bir Ford bayisi olan Brimborg flirketi, yak t hücresiyle çal flan 10 adet Ford Focus FCV yireykjavik trafi ine soktu. Tüm araçlar, projenin hem araçlar n dayan kl l n n test edilmesi hem de müflteriler taraf ndan kabul edilebilirliklerinin artt r lmas amac na yönelik olarak hidrojen yak t hücresi kullan yor. Bu araçlarla birlikte zlanda n n hidrojen yak t hücresi kullanan araç filosundaki araç say s n 22 ye ç karacak ve bu rakam Avrupa daki en yüksek say y temsil ediyor. H DROJEN YAKIT HÜCRES KULLANAN BAL NA ZLEME GEM S Reykjavik merkezli faaliyet gösteren 125 tonluk son derece iyi donan ml Elding isimli gemi, 150 yolcu kapasiteli turistik bir yolcu gemisi. Balina izleme amaçl kullan lan gemi esas olarak bir kurtarma gemisi olarak infla edilmifl ve bu nedenle son derece sa lam. Elging in yard mc güç ünitesi normalde iki adet 50 kw l k dizel jeneratör kullanarak elektrik üretiyor. Bununla birlikte geminin temel elektrik yükü kabaca 5-10 kw civar nda oldu undan, iki jeneratörden biri güvenlik amac na yönelik olarak yedek tutuluyor. Yard mc güç ünitesi olarak yak t hücresi kullan m, konseptin test edilmesi amac n güdüyor. Gemide hibrid bir 10 kw Yak t Hücresi sistemi, aküleri de kullanarak 15 kw elektrik enerjisi üretebiliyor. 040 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

6 Icelandic Hydrogen (IceH 2 ) was a key player is designing and installing the first fuel cell on a sea vessel, whereby the electrical system is operated by hydrogen generated electricity is from renewable sources. FIRST HYDROGEN FUEL CELL FERRY An interesting new technology development of a quad hybrid vessel (Fuel cell, diesel, solar, wind). But now tourists in New York City visiting the Statue of Liberty can go check out the famous New York City hot spot while going completely green. A new four-way hybrid ferry, that uses a combination of diesel, hydrogen, solar and wind power, to generate 1,400 horsepower will transport visitors to The Statue Of Liberty starting next April. The 600 passenger Hornblower Hybrid will typically be propelled by hydrogen fuel cells, but there will also be a back-up diesel engine on board for additional energy needs. Ekipmanlar n klaslanmas karmafl k güvenlik flartlar n n uygulanmas n gerektirdi inden, ayn zamanda hava koflullar na da ba l olan tur program ile teknik güncelleme ve do rulama ifllemlerinin senkronize edilmesi güçlükler do uruyor. Icelandic Hydrogen (IceH 2 ) firmas, ilk yak t hücreli gemi arac n n dizayn ve uygulamas nda kilit rol oynuyor. Uygulamada elektrik sistemi, yenilenebilir bir enerji kayna olan hidrojen yak t hücresi kullan larak elde edilen elektrikle çal fl yor. LK H DROJEN YAKITLI FER BOT GEL YOR The ship is extending its green efforts by also using recycled glass countertops, LEEDcertified carpet, aluminum wall coverings that eliminate the need for wallpaper, LED video screens and lighting, and long-life, low VOC paint. By combining hydrogen, solar and wind power, Hornblower will minimize its environmental impact as we transport guests to popular national landmarks like the Statue of Liberty and Ellis Island, said Terry MacRae, CEO of Statue Cruises. Our goal is to reduce emissions to the greatest extent possible, with a goal in the future to eliminate them entirely during a cruising day. WHAT IS TURKEY S POSITION IN HYDROGEN ENERGY? The first practical application of use of hydrogen fuel cells in the Turkish maritime industry was realized through a cooperation between IDO and the International Centre for Hydrogen Energy Technologies (ICHET) in An uninterrupted power supply powered by fuel cell and other hydrogen projects were introduced to the public with a ceremony held at IDO s Head Office located in Yenikapi, Istanbul. With the Hydrogen Fuel Cell Application project initiated with financing from ICHET and IDO partnership, a 5kW uninterrupted power supply powered by fuel cells supplies electrical energy to audio announcement system and computers in case of power outages. Boats powered by fuel cells are impatient to be commissioned soon. Istanbul plays a leading role in hydrogen fuel cell applications. MARTI IN CONSTRUCTION STAGE Construction of Turkey s first hydrogen powered boat, MARTI, began in Tuzla. MARTI s construction is scheduled to be completed Dört farkl enerji kayna (yak t hücresi, dizel, günefl enerjisi, rüzgar enerjisi) kullanan ilginç bir yeni teknoloji. New York u ziyaret eden turistler art k Özgürlük Heykelini tamamen yeflil bir tekne ile ziyaret ediyor. Dizel, hidrojen, günefl ve rüzgar enerjisi olmak üzere dört farkl enerji kayna kullanan ve 1,400 HP güç üreten hibrid yolcu gemisi, turistleri önümüzdeki Nisan ay ndan itibaren Özgürlük Heykeli ne tafl yacak. 600 yolcu kapasiteli Hornblower Hybrid isimli gemi normalde hidrojen yak t hücresi kullanarak hareket edecek. Bununla birlikte ilave enerji ihtiyaçlar için yedek bir dizel makine de yedekte bekleyecek. Gemi çevreci özelliklerini ayn zamanda geri dönüfltürülmüfl cam tezgahlar, LEED onayl hal lar, duvar ka d kullanma gereksinimini ortadan kald ran alüminyum duvar kaplamalar, LED ekranlar ve ayd nlatma ve uzun ömürlü düflük VOC içerikli boya ile daha da geniflletiyor. Statute Cruises flirketinin CEO su Terry McRae, gemi hakk nda flunlar söyledi: Hidrojen, günefl ve rüzgar enerjisini bir arada MARINE&COMMERCE OCAK

7 HYDROGEN RIVER FLOWING 60 M DOWN THE SEA DEN Z N 60 M D B NDEN AKAN H DROJEN NEH R Anatoly Beloshchin, a professional diver, made an interesting exploration in Mexico. Beloshchin explains his exploration in the underwater cave Cenote Angelita, Mexico, as follows: We are 30 meters deep, fresh water, then 60 meters deep - salty water and under me I see a river, island and fallen leaves Actually, the river, which you can see, is a layer of hydrogen sulphide. If only everyone could see have this experience... Profesyonel dalg ç Anatoly Beloshchin, keflif dal fl yapt Meksika sular nda ilginç bir görüntü yakalad. Beloshchin; Cenote Angelita ma aras nda yapt keflif dal fl nda gördüklerini flöyle tarif ediyor: Önce suyun 30 metre derinli ine indim. Bu bölümde tatl su vard. Sonra 60 metre derine indi imde suyun gittikçe tuzlu bir hal ald n gördüm. Alt mda bir nehir ak yordu. Hem de suyun içinde. Ama bu akan nehir asl nda hidrojen sülfür tabakas yd. Bu deneyimi herkesin tatmas n isterdim... and commissioned to serve in the Golden Horn in April. MARTI HYDROGEN BOAT, the first product of the Istanbul Technical University (ITU) Istiklal Project Design and Application Society created by ITU graduate engineers and prospective engineers, has been completely designed and manufactured by the Society. MARTI Hydrogen Boat is powered with the fuel cell technology that generates electrical energy by combining the pressurized hydrogen gas with the oxygen in the atmosphere. The only emission of the system is pure water! With a length of 8.13 meters and a breadth of 3.2 meters, the boat will have capacity to carry 6 passengers and 2 boat personnel. An 8 kw fuel cell will provide 10 hours of uninterrupted power to the boat. The boat will have two 174-liter hydrogen tanks. MARTI will tour around the Golden Horn with a service speed of 7 knots silently without noise pollution. The clean and renewable hydrogen power that became prominent as an alternative to fossil fuels which cause environmental pollution is the source of the project of the ITU students. Students use the hydrogen element that is the lightest element existing in the nature in ample amounts in their projects to make contributions to the world of science and to take the initiative to use alternative green energy sources in the daily life. Istanbul Technical University also drew attention with another successful project relating to production of Hydrogen back in The Hydrogen Production Offshore Structure project developed by the students of Istanbul Technical University Department of Ocean Engineering won the first place among 23 projects at the third project competition titled Future Ships and Offshore Structures organized by Community of European Shipyards Associations (CESA) and European Maritime Equipment Council and increased Turkey s prestige in Europe. The project aiming at production of hydrogen from hydrogen sulphur (H 2 S), which exists amply particularly in the Black Sea, and water (H 2 O) utilizing solar and wave energy, will enable production of hydrogen from seawater, which is strategically quite important. R&D WITH ICHET ICHET was established in Istanbul as per an agreement concluded between the Turkish Ministry of Energy and United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) in Having initiated a number of pilot and scientific projects within and out of the country for the purpose to spread use of hydrogen power kullanan Hornblower, Özgürlük Heykeli ve Ellis Adas gibi popüler ulusal simgeleri ziyaret eden turistlere ulafl m hizmetleri sunarken çevre üzerindeki olumsuz etkileri de minimize edecek. Hedefimiz, emisyonlar mümkün oldu unca azaltmak ve ileride tamamen ortadan kald rmak. TÜRK YE H DROJEN ENERJ S ÜRET M N N NERES NDE? Türk denizcilik sektöründe hidrojen yak t pili kullan m n n ilk pratik uygulamas, 2009 y l nda DO ve Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojisi Merkezi (ICHET) in iflbirli i ile gerçekleflti. O tarihlerde, hidrojenle çal flan yak t pilli kesintisiz güç kayna ve di er hidrojen projeleri, DO nun Yenikap Merkez Binas nda düzenlenen bir törenle kamuoyuna tan t ld. ICHET in finansman ve DO nun ortakl yla bafllat lan Hidrojen Yak t Pili Uygulama projesi sayesinde, elektrik kesintilerinde 5 kw l k yak t pilli kesintisiz güç kayna devreye girerek, sesli duyuru sistemi ve bilgisayarlara elektrik sa l yor. stanbul un lider rol üstlendi i hidrojen yak t pili uygulamas nda, hidrojen pilli tekneler de faaliyete geçmek için sab rs zlan yor. MARTI ÜRET M AfiAMASINDA Türkiye nin ilk hidrojen teknesi MARTI, Tuzla da üretime bafllad. Mart n n Nisan ay nda tamamlanarak Haliç sular nda yüzmesi planlan yor. TÜ lü mühendis ve mühendis adaylar n n oluflturdu u TÜ stiklal Projelendirme ve Uygulama Toplulu u nun ilk ürünü Mart -Hidrojen Teknesi nin, tasar m ndan elektrik sistemine kadar her fleyi, topluluk taraf ndan üretiliyor. Mart -HidrojenTeknesi, s - k flt r lm fl hidrojen gaz n atmosferdeki oksijen gaz yla birlefltirerek elektrik enerjisi üreten yak t hücresi teknolojisiyle çal fl yor. Üstelik at k olarak do aya sadece saf su b rak yor. 6 kiflilik yolcu ile 2 kiflilik mürettebat tafl yacak teknenin boyu 8.13 metre, geniflli i ise 3.2 metre olarak tasarland. 8 kilowatt yak t hücresi kullanacak olan teknede 10 saat süreyle kesintisiz harekete olanak tan yacak, 2 adet 174 er litrelik hidrojen tank bulunacak. Mart, saatte 7 deniz mili h zla, gürültü kirlili ine yol açmadan sessizce Haliç i turlayacak. Gittikçe azalan ve çevre kirlili ine yol açan fosil yak tlara alternatif olarak öne ç kan temiz ve yenilenebilir hidrojen enerjisi, TÜ lü ö rencilerin projesine kaynak oluflturuyor. Ö renciler, ülke ve dünya bilimine katk da bulunmak, alternatif çevreci yak tlar n günlük 042 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

8

9 yaflamda kullan m na ön ayak olmak için en hafif ve do ada en fazla bulunan hidrojen elementini projelerinde kullan yor. stanbul Teknik Üniversitesi Hidrojen üretimi konusunda 2008 y l nda da baflar l bir proje ile gündemdeydi. Avrupa Tersaneler Birlikleri Toplulu u (CESA) ve Avrupa Deniz Teçhizat Kurulu (EMEC) taraf ndan üçüncüsü düzenlenen Gelece in Gemileri ve Aç k Deniz Yap lar adl proje yar flmas nda, bu kez de TÜ Deniz Teknolojisi Mühendisli i Bölümü ö rencilerinin Hidrojen Üreten Aç k Deniz Yap s (Hydrogen Production Offshore Structure) konulu projesi, 23 proje aras ndan birinci seçilerek ülkemizin Avrupa nezdindeki prestijini artt rm flt. Özellikle Karadeniz de yo un olarak bulunan hidrojen sülfür (H2S) ve sudan (H2O), günefl ve dalga enerjilerinden yararlanarak hidrojen elde etmeyi amaçlayan bu projenin, hidrojenin deniz suyundan teminini sa layabilecek bir mekanizmay önerdi i gözönünde bulundurularak, stratejik bir önem tafl d söylenebilir. ICHET LE AR-GE technologies in developing countries, ICHET considers the year 2009 as an important year in which the hydrogen technology projects are showcased in Turkey. ICHET has many ongoing hydrogen power related projects in Turkey, including fuel-cell powered forklift project, renewable energy-hydrogen mobile home project, hydrogen scooter and golf-cart project, as well as the renewable energy-hydrogen power project aiming partial conversion of Bozcaada into a hydrogen island, hydrogen-powered bus and ship, hydrogen supply stations, production of hydrogen by electrolysis of seawater. Among ICHET s projects in developing countries, one that draws most attention is the 3-wheeled hydrogen-internal combustion engine driven vehicle project that began in New Delhi, India in ICHET also provides financing to pre-feasibility studies relating to hydrogen technologies in developing countries. The International Hydrail Conference held in Istanbul in July 2010 is considered the world s only event about development of the hydrogen power-based transportation technologies. The Hydrail Conference dealt with the latest researches conducted in the Middle East, Japan, Korea, European Union and the United States of America, as well as means of distribution and industrial developments. Suha Yazici, Fuel Cell R&D Department Director of UNIDO-ICHET emphasized importance of the conference as follows: This conference is an important step for obtaining information about technological options in transition to use of non-fossil fuels in Turkey, and for enabling the world s technology pioneers to know the opportunities in Turkey. On the other hand, Jason Hoyle, research analyst at Appalachian University Energy Centre, said, The International Hydrail Conference is an important event in that it serves as a forum for the experts in the field of hydrogen powered rail systems and enables information exchange between the transportation and energy leaders in the world. ICHET, T.C. Enerji Bakanl ve UNIDO teflkilat aras nda 2003 te imzalanan anlaflma ile stanbul da kuruldu. Hidrojen enerjisi teknolojilerinin geliflmekte olan ülkelerde yayg nlaflt r lmas amac yla yurt içi ve yurt d fl nda çeflitli pilot ve bilimsel uygulamal projeler bafllatan IC- HET için 2009 y l, Türkiye de hidrojen teknolojileri alan ndaki projelerinin gösterime sunuldu u önemli bir y l olarak kabul ediliyor. ICHET in; yak t pilli forklift projesi, yenilenebilir enerji-hidrojen mobil ev projesi, hidrojen scooter projesi ve golf-cart projesinin yan s - ra; Bozcaada n n k smi hidrojen adas na dönüfltürülmesi ile ilgili yenilenebilir enerji-hidrojen enerjisi projesi, hidrojenli otobüs, hidrojenli gemi, hidrojen dolum istasyonu, deniz suyunun elektrolizi ile elektrik üretimi gibi Türkiye de devam etmekte olan projeleri de bulunuyor. Geliflmekte olan ülkelerdeki projeleri aras nda en çok dikkat çekeni ise, 2010 y l nda Yeni Delhi de gösterimi bafllayacak olan 3 tekerlekli hidrojen-içten yanmal motorlu araç projesi olarak göze çarp yor. ICHET ayr ca geliflmekte olan ülkelerde gerçeklefltirilen hidrojen teknolojileri ön fizibilite çal flmalar na da finansman sa l yor Temmuz ay nda stanbul da, yap lan Uluslararas Hidrojen- Tren (Hydrail) konferans n nsa, tüm dünyada hidrojen ulafl m teknolojilerinin geliflimi üzerine yap lan tek etkinlik oldu u ifade ediliyor. Orta Do u, Japonya, Kore, Avrupa Birli i ve Amerika Birleflik Devletleri ndeki en son araflt rmalara, da t m olanaklar na ve endüstriyel geliflmelere yer verilen Hydrail Konferans n n önemini, UNIDO-ICHET Yak t Pili Ar-Ge Departman Direktörü Süha Yaz c ; Bu konferans Türkiye de fosil olmayan yak t kullan m na geçiflte teknolojik seçenekler hakk nda bilgi al nmas ve dünyadaki teknoloji öncülerinin Türkiye deki f rsatlar ö renmeleri için önemli bir ad md r. diye aç klarken, Appalachian Üniversitesi Enerji Merkezi nde araflt rma analisti olan Jason Hoyle; Uluslararas Hidrojen Tren Konferans, hidrojen ile çal flan rayl sistemler alan ndaki uzmanlar bir araya getirerek, dünyadaki ulafl m ve enerji liderleri aras nda bilgi al flveriflini sa lamak için ciddi önem tafl yor. diye ifade ediyor. stanbul dan da kat l m n olaca Uluslararas Hidrojen Enerjisi 044 MARINE&COMMERCE JANUARY 2011

10 Another event to be organized by the International Centre for Hydrogen Energy Technologies will be held in Abu Dhabi between January 17 and 21, It is reported that the executives of the centre will set out from Istanbul on an ecocaravan on January 07, 2011 to attend the World Future Energy Summit (WFES). Suha Yazici, R&D Director of ICHET, and his assistant Fatih Kayoglu will set out from the ICHET s head office in Istanbul and drive to Abu Dhabi via Syria, Jordan and Saudi Arabia. Eco-Caravan will be exhibited at ICHET s booth during the World Future Energy Summit held in the capital of the United Arab Emirates. The travel will be an important opportunity to test the durability and self-sufficiency of the eco-caravan. The International Hydrogen Production Conference (ICH 2 P- 11) will be held at NOESIS Science Centre and Technology Museum in Salonika, Greece between June 19 and 22 under joint partnership of the International Centre for Hydrogen Energy Technologies (UNIDO-ICHET). The Conference is an important even for researchers, scientists and engineering working and developing policies on hydrogen production technologies and marketing and management of technical developments. According to the information provided by the organizers, the ICH 2 P 2011 will serve as a forum in the field of hydrogen technologies and enable expansion of new researches in production and use of hydrogen. The conference will also feature presentations on the priorities and trends of hydrogen economy for a sustainable future. & Teknolojileri Merkezi nin bir baflka etkinli i de, Ocak 2011 tarihleri aras nda Abu Dabi de gerçeklefltirilecek. Merkez yetkilileri, WFES olarak tan mlanan Dünya Enerji Zirvesi ne kat lmak üzere 7 Ocak 2010 tarihinde stanbul dan ekokaravan ile yola ç k laca n bildiriyorlar. ICHET Ar&Ge Direktörü Dr. Suha Yaz c ve asistan Fatih Kavo lu stanbul da bulunan ICHET merkez ofisinden yola ç karak Suriye, Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden Abu Dabi ye gidecekler. Ekokaravan Birleflik Arap Emirlikleri nin baflkentinde gerçeklefltirilen Dünya Enerji Zirvesi boyunca ICHET stand nda sergilenecek. Bu yolculuk karavan n dayan kl l n ve kendi kendine yetebilme özelli ini test etmek için önemli bir f rsat Haziran 2011 tarihleri aras nda ise Uluslararas Hidrojen Üretimi Konferans (ICH 2 P- 11) Uluslararas Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezi nin (UNIDO-ICHET) ortak organizasyonuyla Yunanistan n Selanik Kentinde NOESIS Bilim Merkezi ve Teknoloji Müzesi nde yap lacak. Konferans; hidrojen üretim teknolojileri ve teknik geliflmelerin pazarlanmas ve yönetimi konular nda çal flan, bu konularda politikalar gelifltiren araflt rmac lar, bilim adamlar ve mühendisler için özel bir öneme sahip. ICH 2 P 2011 düzenleyicilerinin verdi i bilgiye göre; hidrojen teknolojileri konusunda son geliflmelerin yer alaca bir forum oluflturacak ve hidrojen üretimi ile kullan m konusundaki yeni araflt rmalar n yayg nlaflt r lmas n sa layacak. Konferansta sürdürülebilir bir gelecek için hidrojen ekonomisinin önceliklerini ve yönelimlerini içeren sunumlar da yer alacak. & MARINE&COMMERCE OCAK

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler

Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Türkiye 10. Enerji Kongresi, 27-30 Kasım 2006, İstanbul Su Enerjisi Yatırımlarında Küresel Eğilimler ve Ulusal Hedefler Prof. Dr. Doğan ALTINBiLEK Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA) Başkanı Su Enerjisi

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH

DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH 380 10th International Clean Energy Symposium, 24-26 October 2016, Istanbul, Turkey LE DETERM INING THE M OST SUITABL E RENEWEABLE ENERGY RESOURCES USING ANALYTICALNETWORK PROCESS APPROACH Fatma TARAF

Detaylı

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek

Su Enerjisi: Küresel. Prof. Dr. Doğan Altınbilek Su Enerjisi: Küresel Su Enerjisi Birliği (TURSEB) Başkanı, Uluslararası Su Enerjisi Birliği (IHA), Yönetim Kurulu Üyesi ve Eski Başkanı, AES-IC İçtaş Enerji,Yönetim Kurulu Başkanı, Eski DSİ Genel Müdürü

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri

Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri PROJEM İSTANBUL Gemi Balast Operasyonları ve Arıtma Sistemleri YRD. DOÇ.DR.TANZER SATIR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 1- Giriş SUNUM İÇERİĞİ 2- Gemi Balast Suyu Operasyonları 3- Gemi

Detaylı

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri

Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri 1 2 3 Dünya ve 20 Gelişmiş Ülke Ekonomisinde Hayvancılığın Yeri Özet Dünyada kişi başına düşen günlük hayvansal protein miktarı 1961 ve 2011 yıllarında sırasıyla 19,7 ve 31,8 gramdır. Bu miktarlar 1961

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi 1997-2001 ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Serhan GÖKÇAY 2. Doğum Tarihi : 23.05.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Hidrodinamik, Gemi Model İstanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

International Electronic Industry & Sector Relations Conference

International Electronic Industry & Sector Relations Conference 17 Aralık / December, 2015 ULUSLARARASI ELEKTRONİK SANAYİİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI International Electronic Industry & Sector Relations Conference 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention Center,

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ TÜRKİYE DEKİ RÜZGAR ENERJİSİ YATIRIMLARINA GENEL BAKIŞ Overview of Wind Energy Investments in Turkey ETK Uzman Yrd. /Asst. Energy & Natural Resources Specialist Ozan SOYDAŞ Türkiye Offshore Energy Conference

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

öğrencilerin ders notu olarak kullanmaları uygundur.

öğrencilerin ders notu olarak kullanmaları uygundur. Karadeniz Technical University Department of Electrical and Electronics Engineering 61080 Trabzon, Turkey i.h altaş- 1 1 haftalık ders uygulaması Yasal Uyarı: Bu ders notları hazırlanırken internetten

Detaylı

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i

Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar. Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Temiz Enerji Kaynaklar Uygulamalar Ege Bölgesi Enerji Forumu Pamukkale Üniversitesi Temiz Enerji Evi Örne i Eylem YILMAZ ULU, Harun Kemal Öztürk, Ahmet Y lanc, Engin Çetin, Mahmut Hekim, Görkem anl, Sinan

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE

NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 2 Nisan 2015 / April 2, 2015 YENİ NESİL OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ VE SEKTÖR İLİŞKİLERİ KONFERANSI NEW GENERATION AUTOMOTIVE INDUSTRY AND SECTORAL RELATIONS CONFERENCE 5*The Green Park Pendik Hotel & Convention

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı. Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı

Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı. Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı Jeotermal Elektrik Santralları Gelişiminde Özel Sektörün Rolü EBRD JES Finansmanı Barbaros Nazım BAYRAKTAR Danışman-AB-IPA 2013 EBRD Programı EBRD Sürdürülebilir Enerji Faaliyetleri (SEI) Özeti Türkiye

Detaylı

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES

1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES 1 MİLYAR 100 MİLYON ŞİŞE 1 BILLION 100 MILLION BOTTLES Her geçen yıl daha da gelişerek 3 fabrikayla yıllık fiili üretim kapasitesini 1 milyar 100 milyon şişeye çıkarmıştır. Kızılay has been developing

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji

Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Enerjide Çözüm: Enerjinin Etkin Kullanımı ve %100 Yenilenebilir Enerji Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR, Öğretim Üyesi EUROSOLAR Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği Başkan Yardımcısı WWEA Dünya Rüzgar Enerjisi

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 1.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 DERS İLE İLGİ GENEL HUSUSLAR Ders 1 Vize ve 1 final sınavı yapılarak değerlendirilecektir. Vize sınavının %40 ı ve final

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA. BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI

TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA. BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI TÜBİTAK MAM ODTÜ GAMA BİYOKÜTLE ve BİYOKÜTLE/KÖMÜR KARIŞIMLARINI DOLAŞIMLI AKIŞKAN YATAKTA YAKMA TEKNOLOJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ TOPLANTISI 30 Mart 2012 Projenin Amacı Biyokütle, linyit ve bunların

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK.

YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK. YAKIT TANKINDA EN YAKIN & YENİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ YOUR CLOSEST AND NEW SOLUTION PARTNER IN FUEL TANK www.koctank.com KOÇ TANK KİM 1990 yılından bu güne otomotiv sektöründe tüm OEM ve AFTERMARKET Yerli ve

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Participants in Renewable Energy and Efficiency Trade Mission December 5 9, 2011. Ankara, zmir, stanbul

Participants in Renewable Energy and Efficiency Trade Mission December 5 9, 2011. Ankara, zmir, stanbul ParticipantsinRenewableEnergyandEfficiencyTradeMission December59,2011 YenilenebilirEnerjiveEnerjiVerimliliiTicaretHeyetiKatõlõmcõlarõ 59Aralõk2011 Ankara,zmir,stanbul Turkishfirmswishingtorequestameetingshouldapplyonlineat:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering.

CURRICULUM VITAE. : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty of Agriculture, Dept. of Biosystems Engineering. CURRICULUM VITAE 1. GENERAL Name and Surname Title Birth Date and Place E-Mail Address : Cengiz KARACA : Assistant. Prof. Dr. : 1974- Dinar/AFYON : ckaraca@mku.edu.tr : Mustafa Kemal University, Faculty

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi

İÇİNDEKİLER. Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi İÇİNDEKİLER 1. bölüm Çevre Eğitiminin Günümüzde Değişen Yüzü: Sürdürülebilir Yaşam Eğitimi 1. Çevre Bozulması ve Çevre Eğitiminin Doğuşu... 1 2. Çevre Eğitiminin Anlamı, Amacı, Kapsamı ve İşlevi... 3 3.

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80

High Bay Lighting Fixtures Saver Premium HB 80 High Bay Lighting Fixtures Saver Premium 80 Saver Premium, provided by Lightmaster Lighting Solutions, provides high efficiency solutions in highbay, lowbay, warehouse, gas station and outdoor applications

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON

Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON Elektrik Üretiminde Enerji Verimliliği için KOJENERASYON VE TRİJENERASYON 27 MAYIS 2015 - İZMİR Yavuz Aydın Başkan TÜRKOTED KÜRESEL ENERJİ PİYASALARINDA GELİŞMELER VE BEKLENTİLER 2 02.06.2015 The future

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com

AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com AKFEL ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. www.akfelpower.com HAKKIMIZDA elektrik enerjisi toptan satışı yapmak amacıyla Türkiye elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak 05.03.2010 tarihinde kurulmuştur.

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı