Sulucakarahöyük/ANKARA. Kesintisiz zorunlu eðitimi kademelendirerek þeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sulucakarahöyük/ANKARA. Kesintisiz zorunlu eðitimi kademelendirerek 4+4+4 þeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun"

Transkript

1 Tarihçe 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ýþçilerin cenaze törenine 'i aþkýn kiþi katýldý Aðustos 1910 tarihinde Danimarka'nýn Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda (Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasý yangýnýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna 8 Mart'ýn "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadýnlar Günü) olarak anýlmasý önerisini getirdi ve öneri oybirliðiyle kabul edildi. AKP ye yöneltilen eleþtirilere derhal þöyle itiraz edilir: Niyet okumasý yapýyorsunuz! Bakalým sahiden öyle mi yapacaklar? Bu tepkinin tipik örnekleri, önce 2. el- Cumhuriyet in adým adým kurulmasýyla baþladý, ardýndan devlet eliyle bu kez kendilerinin tepeden aþaðýya dinci-kinci muhafazakâr bir toplum örgütlemelerinde görüldü. Eðitim, saðlýk, yargý vb. alanlarda reform deyip sonra kazýk haline getirdikleri uygulamalarýnda sürekli yaþandý, yaþanýyor. Hepsinde de niyet okuyorsunuz, yok öyle þey denmemiþ miydi? Devamý 2 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Kesintisiz zorunlu eðitimi kademelendirerek þeklinde kesintili hale getirmeyi öngören kanun teklifine karþý eðitim kuruluþlarý, emek ve demokrasi örgütleri bir araya geldi. Ankara da 3 Mart Cumartesi günü Sakarya Meydaný nda toplanan aralarýnda TMMOB nin de bulunduðu örgütler AKP Ýl Binasý na yürüdüler. Örgütler adýna ortak açýklamayý Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz okudu. KESÝNTÝSÝZ ZORUNLU EÐÝTÝMÝ KADEMELENDÝREREK KESÝNTÝLÝ HALE GETÝREN KANUN TEKLÝFÝNE ÝLÝÞKÝN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI METNÝ Yasa Teklifi, Antidemokratik Bir Ortamda Hazýrlanmýþtýr Zorunlu eðitimi kademelendirerek kesintili hale getirmeyi öngören kanun teklifi, herhangi bir tartýþma ortamý yaratýlmadan ve düzenlemenin muhataplarýna danýþýlmadan Meclis e sunulmuþtur. Yasa teklifinin böylesi tartýþma ortamýndan uzakta hazýrlanmýþ olmasý ve içeriði, AKP nin kendi siyasalideolojik ihtiyaçlarýný referans alarak eðitimi yeniden yapýlandýrmak istediðini göstermektedir. Teklif, bu haliyle demokratik olmaktan uzakta; AKP nin antidemokratik uygulamalarýndan biri olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Haberin Devamý 2 DE Cumartesi günü Adýyaman daydým. Ýþaretlerin yapýldýðý Karapýnar Mahallesi ni gezdim. Ýþaretlenen evlerde oturanlarla sohbet ettim. Adýyaman Valisi ve Emniyet Müdürü ile yapýlan özel görüþmede bulundum. Daha sonra da binlerce kiþinin katýldýðý ve miting havasýnda geçen basýn açýklamasýna katýldým Kayseri Hacý Bektaþi Veli Kültürünü Araþtýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kenan Akpýnar, Adýyaman da Alevilerin kapýlarýna iþaret konulmasýna tepki gösterdi. Baþkanlýðýný yürüttüðü derneðe de ekim ayýnda tehdit mektubu geldiðini belirten Akpýnar, ;Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulunduklarýný ve açýlan davada ilk duruþmanýn ;20 Þubat ta yapýldýðýný söyledi. Dernek binasýnda bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile birlikte toplantý düzenleyen Kenan Akpýnar, Adýyaman da Aleviler in kapýlarýna iþaret konulmasýnýn münferit bir olaymýþ gibi geçiþtirilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Akpýnar, þöyle dedi: "Suriye üzerinde oynanan oyunlarýn farkýndayýz, Aleviler i hedefe koymaktan, bu iþi kötü çocuklarýn iþi gibi göstermekten ;vazgeçin. 7 DE Sinem Ayna / Veli Þahin Son dönemde vizyona giren Fetih 1453 filmi, ülkenin sinema salonlarýný fethetti. Kronolojik hatalarýn yapýldýðý, taraflý olduðu ve halklar arasýnda kýþkýrtýcý söylemlerin olduðu yönünde birçok eleþtiri alan Fetih 1453 filminin, Kayseri deki gösterimlerinde sinema salonlarýný ilköðretim öðrencileri doldurdu. Ancak, birçok yerde öðrencilerin kendi istekleri doðrultusunda deðil de okullarýnýn aracýlýðýyla sinemaya gittiði gözlendi. 7 ve 13 yaþ arasýndaki çocuklarýn filme aileleriyle katýlmasý gerektiði ve 13+ olanlarýn ise yalnýz gidebileceði uyarýsý yapýlmasýna raðmen, aileleri olmadan Ýlköðretim öðrencilerinin okullarý tarafýndan toplu bir þekilde film izlemeye götürüldü. Kapadokya Bölgesinin en büyük yürüyüþ parkuru Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa kasabasýnda turizme kazandýrýldý. Mustafapaþa Belediye Baþkaný Levent Ak, söz konusu hizmetten dolayý mutluluklarýný dile getirirken, ''Bey Deresi, çarþý merkezinden baþlayýp Bey Dere Vadisi'ni takip ediyor.

2 Kaldý ki muhalefetteyken iktidar karþýsýnda iyi niyet beslemek, sadece saftorikliktir. Üstelik özellikle AKP nin niyetinin bozuk olduðu bezirgâncýlýk tarzlarýnda, reel politik manevralarýnda, her þey bir yana o meþhur torba yasalarýnda açýða çýkmadý mý? AKP ye karþý önyargýlý olmak ve niyetlerinin bozuk olduðunu baþtan bilmek, felaketlerin etkisini azaltmadaki en beþeri tedbirlerden birisi sayýlmalý. Çünkü demokrasi diye diye, tepedenciliðin, despotluðun daniskasýný yapýyorlar. Elbette demokrat filan deðiller, ellerine geçen her fýrsatta düpedüz ceberut olduklarýný ispatlamaktalar. Çoðunluk biziz, sandýktan biz çýktýk, neylersek demokrasi kitabýna uygundur demiyorlar mý? Yani iyi niyetliler! Öyleyse biz de bir kereliðine muhalifliði bir kenara koyup iyi niyetli olmaya da çalýþalým. Mesela üç gün önce TBMM baþkaný Cemil Çiçek TESEV in yeni anayasa panelinde, istikbalimiz hakkýnda bazý ipuçlarý verdi. AB ye üye olmak uðruna verilen tüm taahhütlerin yeni anayasa haline getirileceðinden de söz etti. Bu durumda AKP Ýkiz Sözleþmeler de yer alan hususlarý da yerine getirecek mi? Yani Kürtlere self determinasyon (kendi kaderini tayin) hakký da tanýnacak mý? Haydi bakalým, öyleyse koyun Kürtlerin önüne referandum sandýðýný, biz de yanýlmýþýz diyelim, bedeli barýþ olacak böyle bir yanýlgýya eyvallah diyelim. Öte yandan þu son eðitim mucitliðinde, kýzlar eve kapatýlacak, çýraklýk yaþý on bire inecek itirazýna verdikleri cevap yine niyet okumayýn olmuþtu. Ama en liberal-jakoben Ahmet Altan bile niyet okumak zorunda kaldý: Anlayabildiðim kadarýyla AKP nin içinde eðitim deyince sadece imam-hatipleri ve kýz öðrencileri düþünen, kafasý bin yýl öncede kalmýþ, bugünkü nesillerin gelecek yýllarda dünyadaki diðer gençlerle nasýl rekabet edeceðini hiç düþünmeyen birileri var....bir grup takýntýlý parlamenterin Ortaçað da gezinen zihniyetine esir olarak eðitim gündemini belirlememeliyiz dedi. Breh, breh! Yahu böyle þeyleri biz azýcýk ucundan kenarýndan söylediðimizde, ne Ergenekonculuðumuz kalýyor, ne darbeciliðimiz! Çoðunluðun tercihini, seçim sandýðýný kabul etmiyorlar diye yaftalanýyoruz. Ne oldu? AKP- Cemaat dalaþý, liberallerin de niyetini mi bozdu? Bilmiyorum. Bildiðim þudur: Sandýk yoluyla demokratikleþmeyi içine sindirebildiðin koþullarda bile (geçen gün Ýbrahim Kaboðlu hocamýzýn da hatýrlattýðý) asgari iki koþul vardýr: Bir, asker kýþlaya çekilecektir; iki, din camiden çýkmayacaktýr. Ýmamlarýn görevi kesinlikle, polislik, savcýlýk filan diye tanýmlanamayacaktýr. Çünkü din eliyle toplum mühendisliði, siyaset mühendisliði dinsel jakobenliktir. Dini sadece siyasete deðil kapitalizmin en vahþi biçimi neo-liberalizme de alet etmektir. Zaten attýklarý her adým aslýnda sermaye içindir. En masum gibi görünen eðitim düzenlenmesinde bile çýraklýk gibi vahþi sömürü amaçlanmadý mý? Peki sakin olalým ve Cemil Çiçek in yeni anayasa için söylediklerinden devam edelim. Madem çoðunluðun ÝNANÇLARI üzerinden yaptýklarý tercihler, demokrasi gereðidir... Yani toplumun çoðu zaten öyle düþünüyor deyip dinsel inançlar adýna her þey mubah görülebiliyor... O zaman çoðunluðun ÝHTÝYAÇLARI üzerinden yapacaklarý potansiyel tercihler niye demokrasi gereði sayýlmýyor? Çoðunluk yoksul! Haydi bir referandum yapalým... Devrim, üretim araçlarýnýn kamulaþtýrýlmasý filan, bunlardan vazgeçtik. Forbes dergisinde Türkiye nin dolar milyarderleri listesi yayýnlanmýþtý ya... Ýþte referandumda bu zenginlerin mallarý yoksullara eþit olarak daðýtýlsýn mý daðýtýlmasýn mý? diye soralým! Referandumun sonucu nasýl olur? Yemezler! Deðil mi? Demokrasi dediysek bunu kast etmedik derler, deðil mi? Ýþte bunun için demokrasi dedikleri, sadece kendi iþlerine gelenlerdir, sadece kendi çýkarlarý için bir demokrasidir, kendi iþlerine gelmeyen talepler, çýkarlarýna ters düþen talepler karþýsýnda ise týynetleri bellidir: Diktatörlük! Böyle bir referandum yapamayacaðýnýzý anlayýþla karþýlayabiliriz. (Bizim niyetimiz bu sorunu zaten devrimle çözmek.) Ama AB normlarý ve 2005 yýlýnda AKP ve CHP oylarýyla, 37 yýldýr konulan çekinceleri kaldýrýlan Ýkiz Sözleþmeler yeni anayasada yer alabilecekse, o halde Kürtlerin çoðunluðunun sesine neden kulak vermiyorsunuz? Haydi býrakýn Kürtlerin önüne sandýðý, kaderlerini tayin etsinler... Biz zaten Kürtlerin niyetini okuduk, biliyoruz, kötü niyetli deðiller. Yasa teklifinde yer alan gerekçeler dahi yasa teklifini anlatmaktan, gerekçelendirmekten uzaktýr Kanun teklifinin gerekçelerinde, teklifin bizzat savunucusu olduðu siyasal iktidarýn kararlý uygulayýcýsý olduðu kimi politikalarý (taþýmalý eðitim, köy okullarýnýn kapatýlmasý, YÝBO vb.) gerekçe haline getirdiði ve bu uygulamalarýn kesintisiz eðitim sisteminin bir sonucu olduðunun dile getirildiði görülmektedir. Yasa teklifinin bir diðer gerekçesi, mecburi ilköðretim çaðýnda olan 6 ve 13 yaþýndaki öðrencilerin ayný okulda okumalarýnýn açýða çýkardýðý sorunlarýn çözülmesi gerektiðine iliþkindir. Ancak Meclis alt komisyonunda kabul edilen metinde "Ýlköðretim kurumlarýnýn ilköðretim birinci kademe ve ilköðretim ikinci kademe olarak baðýmsýz okullar halinde kurulmasý esastýr. Ancak imkan ve þartlara göre ilköðretim ikinci kademe okullarý, ilköðretim birinci kademe okullarýyla veya ortaöðretim kurumlarýyla birlikte de kurulabilir" þeklinde ifade edilen düzenlemeyle yasa teklifinin gerekçesi çürütülmektedir. Kendi gerekçesini çürüten ve sorun olarak nitelendirdiði konuya iliþkin çözüm üretmeyen bu kanun teklifinin gerçeði yansýtmaktan çok uzak olduðu bir kez daha görülmektedir. Kaldý ki yasa ile bu anlatýlan sorunlarýn hiçbir tanesine çözüm üretilmemektedir. Bu Yasa Ýle AKP nin Nasýl Bir Ülke Ýstediði Anlatýlmaktadýr Var olan eðitim sisteminin, laikbilimsel-demokratik olduðu söylenemez; ancak AKP, bu yasa teklifi ile bu kadarýndan bile rahatsýz olduðunu göstermiþtir. AKP, laikbilimsel-demokratik eðitim yerine dinsel temele dayalý düzenleme çabasý içerisindedir. Diðer yandan kamusal bir hak olan eðitimi piyasalaþtýrmakta ve ticarileþtirmektedir. Yasa Teklifi, Toplumsal Bir Talep Olmaktan Uzaktýr Siyasal iktidarýn kendi siyasalideolojik ihtiyaçlarý doðrultusunda hazýrladýðý yasa teklifi, toplumsal bir talep olarak sunulmaktadýr. Ancak yasa teklifi yýllardýr dile getirilen anadilinde eðitim; din dersinin zorunlu olmaktan çýkarýlmasý talebini içermemektedir. Yýllardýr dile getirilen talepleri görmezden gelerek hazýrlanan kanun teklifi, AKP nin toplumsal talebi, ancak kendi yaratmaya çalýþtýðý toplumsal yapýya paralel ise dikkate deðer bulunduðunu bir kez daha göstermektedir. Alt Komisyonda Yapýlan Deðiþiklikler Yeni Sorunlarý Açýða Çýkarmaktadýr Meclis alt komisyonunda yapýlan deðiþiklikler, komisyonun tepki alan kimi maddeleri deðiþtirmesine raðmen teklifin içerdiði sorunlarý ortadan kaldýrmamýþtýr. Aksine komisyonda yapýlan düzenlemeler daha ciddi sorunlarý beraberinde getirecek niteliktedir. Okulöncesi Eðitim Zorunlu Eðitim Kapsamý Dýþýnda Býrakýlmýþtýr Kanun teklifiyle eðitim sistemi ve çocuklarýn geliþimi açýsýndan son derece önemli olan okulöncesi eðitim zorunlu eðitimin kapsamý içine alýnmamýþtýr. Oysa ki bütün dünyada ay dönemi için yaygýn bir biçimde uygulanan okulöncesi eðitim, öðrencinin geliþimine sosyalleþmesine, temel eðitime hazýrlanmasýna büyük katkýsý olan bir uygulamadýr. Eðitime Baþlama Yaþý, Dinsel Anlamda Mükellefiyet Çaðý Esas Alýnarak Hazýrlanmýþtýr Meclis alt komisyonunda yapýlan deðiþiklikle okula baþlama çaðý 5 yaþýna düþürülmüþ ve bu deðiþikliðin okulöncesi eðitimin zorunlu eðitim kapsamýna alýnmasý isteðini karþýlayacaðý dile getirilmiþtir. Ancak okulöncesi eðitimin zihinsel geliþime etkisi, ilköðretim eðitiminden farklýlýðýnýn gözardý edilmiþ olmasý ve düzenlemenin okulöncesi eðitim zorunluluðunu karþýlamaktan uzak olmasý; deðiþikliðin kýz çocuklarý için dinsel anlamda mükellefiyet çaðý olarak tanýmlanan dönem öncesinde ilköðretimi bitirmesinin hedeflendiðini göstermektedir. Zorunlu Eðitim 12 Yýla Çýkarýlmamaktadýr Alt komisyonda son hali verilen yasa teklifinin 10. maddesinde, ortaöðretim hizmetinin "örgün" ve "yaygýn" öðrenim veren kurumlarýn tümünü kapsadýðý dile getirilmektedir. Bu düzenleme, ortaöðretimde yaygýn öðrenimi içererek zorunlu eðitimi 12 yýlla deðil, fiilen 8 yýlla sýnýrlandýrmaktadýr. Dolayýsýyla, zorunlu 12 yýl eðitim hizmeti son kademede sadece diploma almaya baðlanmaktadýr. Daha açýk ifade etmek gerekirse söz konusu teklif ile iddia edildiði gibi zorunlu eðitim 12 yýla çýkarýlmamaktadýr. Son düzenlemede belirtilen öðrencilerin açýk öðretim yolu ile diploma almalarý uygulamasý ise daha önceden de bulunmaktadýr. Yasa teklifinde belirtilen son dört yýlýn açýk öðretim ile eðitimlerine devam edebileceði ifadesi, özel eðitim kurumlarýna gidilmesini zorunlu hale getirilmektedir. Kamusal Eðitime Dair Devlet Yükümlülüðü Sona Erdirilmektedir 1739 sayýlý Milli Eðitim Temel Kanunu nun 22. maddesine dair ilk teklifte "ilköðretimin kýz ve erkek bütün vatandaþlar için zorunlu, devlet okullarýnda ve parasýz olacaðý" ifadesi yer alýrken, alt komisyondan geçen teklifin 7. maddesinde bu ifade çýkartýlmýþtýr. Söz konusu ifadelerin çýkartýlmasý özellikle kýz çocuklarýnýn okullaþmasýna yapýlan vurgunun ortadan kaldýrýlmasý açýsýndan manidardýr. Ayrýca ilköðretimin devlet okullarýnda parasýz olmasý vurgusunun çýkarýlmasý da son derece tehlikeli sonuçlara yol açabilecek niteliktedir. Zira ilköðretimin parasýz olmasýný düzenleyen ilgili Anayasa maddesinde yapýlacak küçük bir deðiþlik ile ilköðretim hizmetinin paralý olmasý mümkün hale gelmesinin önü açýlmýþtýr. Çocuk Emeði Sömürüsü Yaygýnlaþtýrýlmaya Çalýþýlmaktadýr Yasa teklifinin alt komisyonda düzenlenen 12. maddesi ile çocuk emeði sömürüsünün önü sonuna kadar açýlmaktadýr. Bir önceki teklifte yer almayan bu düzenlemeye göre, on çalýþaný olan bir iþletmeye sýnýrsýz stajyer meslek lisesi öðrencisi çalýþtýrma hakký tanýnmaktadýr. Oysa Mesleki Eðitim Kanunu nda yer alan haliyle en fazla o iþyerinde çalýþanlarýn onda biri kadar stajyer çalýþtýrma hakký tanýnmaktadýr. Alt komisyonda þekillendirildiði haliyle teklifteki 12 maddeye göre bu oran sýnýrý kaldýrýlarak iþletmelere ucuz iþgücü olarak diledikleri kadar öðrenci istihdam etme olanaðý sunulmaktadýr. Torba yasada meslek lisesi öðrencilerinin cebindeki üç kuruþa göz diken AKP, þimdi de çocuklarýmýzýn ucuz ve güvencesiz iþgücü olarak sömürülmesine sonuna kadar olanak verecek bir düzenlemeye imza atmaktadýr. Torba yasa döneminde de çok fazla tartýþmaya neden olan bu konuya dair AKP nin yeniden adým atmasý manidardýr. Bu yasa hemen geri çekilmelidir Okul öncesi eðitimin zorunlu eðitim kapsamýna alýndýðý, Çocuk emeði sömürüsüne engel olunduðu, Zorunlu eðitimin kamusal bir hak olarak tanýmlanarak devletin yükümlendirildiði, Mesleki eðitim ve yönlendirmede sanayi ve sermayenin ihtiyacý, ailenin belirleyiciliði deðil, öðrencinin kendi istekleri doðrultusunda özgürce karar verebildiði, Eðitimin hiçbir evresinin piyasalaþtýrýlmadýðý, ticarileþtirilmediði, Eðitimin bütün evrelerinin laik, demokratik, bilimsel, kamusal ve anadilde eðitim ilkelerini kapsayarak düzenlendiði, Bir eðitim sisteminin oluþturulabilmesi için toplumsal bütün taraflarý da kapsayacak demokratik bir tartýþma ortamýnýn yaratýlmasý gerekmektedir. EÐÝTÝM VE BÝLÝM EMEKÇÝLERÝ SENDÝKASI (EÐÝTÝM SEN) EÐÝTÝMCÝLER DERNEÐÝ (EÐÝT- DER) FELSEFECÝLER DERNEÐÝ KÖY ENSTÝTÜLERÝ VE ÇAÐDAÞ EÐÝTÝM VAKFI TÜRK PSÝKOLOJÝK DANIÞMA VE REHBERLÝK DERNEÐÝ (TÜRK PDR DER) TÜM ÖÐRENCÝ VELÝLERÝ DAYANIÞMA DERNEÐÝ (ÖV-DER) TÜM ÖÐRETMENLER BÝRLEÞME VE DAYANIÞMA DERNEÐÝ (TÖB- DER) KAMU EMEKÇÝLERÝ VE SENDÝKALARI KONFEDERASYONU (KESK) EMEKLÝ SEN SOSYAL ÝÞ TÜRK MÜHENDÝS VE MÝMAR ODALARI BÝRLÝÐÝ (TMMOB) ÖZGÜRLÜK VE DAYANIÞMA PARTÝSÝ (ÖDP) HALKEVLERÝ TÜRKÝYE KOMÜNÝST PARTÝSÝ (TKP) EMEK PARTÝSÝ (EMEP) BARIÞ VE DEMOKRASÝ PARTÝSÝ PÝR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEÐÝ

3 Karapýnar Mahallesi nde ilk dikkatimi çeken Adýyamanlý Alevilerin fiziki görünümleriydi. Özellikle Uryan Hýzýr Ocaðý na baðlý Adýyamanlý Aleviler, uzun pala býyýklarý, ince, uzun boylarý, kasketleri ve þalvarlarýyla muhteþem görünüyorlardý. Semah dönerken bu muhteþemlikleri daha da artýyordu. Sanki tarih kitaplarýndan çýkmýþ gelmiþlerdi. Çok sýcaktýlar ve samimiyet yüzlerinden okunuyordu. Hem Uryan Hýzýr Ocaðý, hem de Aðuçan ve Kureyþen Ocaklarý na baðlý ve ocak iliþkilerini korumaya devam eden Adýyamanlý Aleviler, geçmiþ acý deneyler orta yerde olunca iþaretlemelerden sonra haklý olarak tedirgin olmuþlar. Uryan Hýzýr Ocaðý ndan dolayý Suriye Halep civarýnda çok fazla sayýda akrabalarý da olan Adýyamanlý Aleviler, gerilimin Suriye ile de iliþkilendirilmeye baþlanmasýyla birlikte tedirginliklerinin daha da arttýðýný söylüyorlar. Görünen o ki, bu iþ üç çocuk iþi ile baþlayan resmi açýklamalar, bir süre sonra bu iþte Esad ýn parmaðý var a kadar uzanacak. Çünkü siyaseti ve bilgi akýþýný siyasi iktidarlar merkezî olarak yönettiði için, söylemler de ona göre þekilleniyor. Bu nedenle bire bir görüþtüðümüzde bize yansýtýlan gerçeklerle devletin mülki amirleriyle yapýlan görüþmelerdeki gerçekler ve üslup bir anda deðiþiyor. Daha önce Maraþ ve Sivas ta tanýk olduðum gerçeðe Adýyaman da da tanýk oldum. Alevilerin iki söylem biçimi var: Biri; devletin valisi, emniyet müdürü ve belediye baþkaný ile yapýlan görüþmelerdeki resmi söylemleri, diðeri de bizlerle yaptýklarý görüþmelerdeki gerçek söylemleri. Kuþkusuz devlet de ayný þekilde iki söylem geliþtirmiþ durumda. Bu nedenle Adýyaman da kiminle konuþmaya baþlasak ilk cümle ya kardeþlik ya da barýþ kenti vurgusu ile baþlýyor, kýz alýp, kýz verdik edebiyatýyla giderek býktýrýcý bir hal alýyordu. Ýktidarý elinde tutanlarýn boþ kardeþlik söylemi Alevilerden de ayný söylemle karþýlýk buluyor ve biz birden bire kardeþ oluveriyorduk! Oysa halýyý biraz kaldýrýnca halýnýn altýna süpürülenlerin kardeþlikle uzaktan yakýndan ilgisi olmadýðýný da herkes hemen görüyordu. Ýktidarý ve gücü elinde bulunduranlar, kendilerinin minderine girilmediði, hak talebinde bulunulmadýðý ve en önemlisi duymak istemedikleri söylenmediði sürece bu kardeþliði pek seviyorlar! Eþit yurttaþlýk hakký gibi, siyasette aktör olma gibi, cem evlerini yasal olarak kabul etme, imar planýnda yer tahsis etme gibi talepleri de bundan dolayý hiç sevmiyorlar. Maraþ katliamýný hiç duymak istemiyorlar, Adýyaman la kýyaslanmasýndan hiç hoþlanmýyorlar. Týpký, Maraþlýlarýn da Sivas la kýyaslanmak istemediði gibi. Ya da Sivaslýlarýn Solingen le kýyaslanmak istememesi gibi Hele hele ya bu topraklarda binlerce Süryani ve Ermeni yaþýyordu, onlara ne oldu, nereye gittiler sorusunun yakýnýndan bile geçmek istemiyorlar. Malum ya Adýyaman tereddütsüz bir kardeþlik kenti! Alevilerin de resmi söylemde kardeþlik kenti ilan ettiði Adýyaman da cumartesi günü binlerce kiþinin ikinci Maraþ a izin vermeyeceðiz diye haykýrmalarý, sanki Adýyamanlý Alevileri içi boþ kardeþlik edebiyatý söyleminden failleri bulun, nefret söylemlerini iptal edin biçimindeki gerçek söyleme doðru taþýyacaða benziyor. En azýndan benim hissettiðim bu! Tarihçe 8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde dokuma iþçisi daha iyi çalýþma koþullarý istemiyle bir tekstil fabrikasýnda greve baþladý. Ancak polisin iþçilere saldýrmasý ve iþçilerin fabrikaya Sulucakarahöyük/KAYSERÝ Kayseri Hacý Bektaþi Veli Kültürünü Araþtýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Kenan Akpýnar, Adýyaman da Alevilerin kapýlarýna iþaret konulmasýna tepki gösterdi. Baþkanlýðýný yürüttüðü derneðe de ekim ayýnda tehdit mektubu geldiðini belirten Akpýnar, ;Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulunduklarýný ve açýlan davada ilk duruþmanýn ;20 Þubat ta yapýldýðýný söyledi. Dernek binasýnda bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ile birlikte toplantý düzenleyen Kenan Akpýnar, Adýyaman da Aleviler in kapýlarýna iþaret konulmasýnýn münferit bir olaymýþ gibi geçiþtirilmeye çalýþýldýðýný ifade etti. Akpýnar, þöyle dedi: "Suriye üzerinde oynanan oyunlarýn farkýndayýz, Aleviler i hedefe koymaktan, bu iþi kötü çocuklarýn iþi gibi göstermekten ;vazgeçin. Bizi sizin iyi çocuklarýnýzýn da ne iþler yaptýðýný kilitlenmesi, arkasýndan da çýkan yangýnda iþçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamamasý sonucunda çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ýþçilerin cenaze törenine 'i aþkýn kiþi katýldý Aðustos 1910 tarihinde Danimarka'nýn Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale baðlý kadýnlar toplantýsýnda (Uluslararasý Sosyalist Kadýnlar Konferansý) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikasý yangýnýnda ölen kadýn iþçiler anýsýna 8 Mart'ýn "Internationaler Frauentag" (International Women's Day - Dünya Kadýnlar Günü) olarak anýlmasý önerisini getirdi ve öneri oybirliðiyle kabul edildi. Ýlk yýllarda belli bir tarih saptanmamýþtý fakat her zaman ilkbaharda anýlýyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanýþý 1921'de Moskova'da gerçekleþtirilen 3. Uluslararasý Kadýnlar Konferansý'nda gerçekleþti. Birinci Maraþ ta, Hakkari de, Malatya da, Sivas ta, Çorum da gördük. Dün Maraþ ta evleri iþaretleyenler ile bugün Adýyaman da evleri iþaretleyenlerle ayný zihniyettir. Hrant Dink i öldüren zihniyet de 17 yaþýnda bir çocuktu, Papaz Santorayý öldüren ise 16 yaþýndaki bir çocuktu. Asýl olan bu iyi dedikleri çocuklarýn arkasýnda kimler var bunun bilinmesidir." SAVCILIÐA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK" Ekim ayýnda derneklerine de tehdit mektubu gönderildiðini dile getiren Akpýnar, bu tehdidin kaynaðý olan kiþi ve kiþilerin araþtýrýlmasý ve tehdidin vasýf ve mahiyetinin dikkate alýnmasý için 27 Ekim 2011 de Cumhuriyet Savcýlýðý na suç duyurusunda bulunduklarýný kaydetti. Akpýnar, þöyle konuþtu: "Mektubun içeriðini arkadaþlarýmýzla birlikte deðerlendirdik. Vali Mevlüt Bilici ile de görüþüp, endiþelerimizi ;ifade ettik ve gereðinin yapýlmasýný talep ettik. Mektupta siyasi, etnik iddialarla ;saldýrý ve tehdit hazýrlýðý ile örgütlü bir yapýlanmanýn varlýðýný ortaya çýkartacak ithamlar var. Yaptýðýmýz suç duyurusu ardýndan ilk duruþma 27 Þubat ta 6 ncý Asliye Hukuk Mahkemesi nde yapýldý. Tehdit mektubunu býrakan S.A mahkemede, eþinden boþandýðýný, iþsiz olduðunu, psikolojik sorunlarý bulunduðunu ;ve piþman olduðunu belirtti. Ama hatýrlatýrýz benzer olaylarý yapanlar da kötü çocuklardý ve söylemlerde ve Ýkinci Dünya Savaþý yýllarý arasýnda bazý ülkelerde anýlmasý yasaklanan Dünya Kadýnlar Günü, 1960'lý yýllarýn sonunda Amerika Birleþik Devletleri'nde de anmaya baþlanmasýyla daha güçlü bir þekilde gündeme geldi. Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu, 16 Aralýk 1977 tarihinde 8 Mart'ýn "Dünya Kadýnlar Günü" olarak anýlmasýný kabul etti. Birleþmiþ Milletler'in sitesinde günün tarihine iliþkin bölümde, kutlamanýn New York'ta ölen iþçilerin anýsýna yapýldýðý yazýlmamýþtýr. bulunuyorlardý. Umarýz yetkililer bu konularý bu kez geçiþtirmez ve her ayrýntýsýna kadar incelerler."

4 SERKAN OCAK Ankara Emniyet Müdürlüðü nün internet sitesini çökerten ve sistemden bazý bilgileri alan RedHack grubu Radikal e çarpýcý açýklamalarda bulundu. Ankara Emniyeti nin sitesine 1 ay uðraþtýktan sonra girdeklerini belirten Redhack, 3 hafta da sistemde gezindiklerini söyledi. Polis adýna mailler attýðýný belirten Kýzýl Hackerlar, ellerinde Türkiye deki önemli polislerin mail adreslerinin ve þifrelerinin bulunduðunu söyledi. Kendilerini sosyalist olarak tanýmlayan, bir tüzükleri bulunan ve para konusunda bir eylem yapmadýklarýnýn altýný çizen hackerlar, Ankara Emniyet Müdürlüðü nün dijital verilerini sakladýklarý sistemlerin þifrelerinden birinin olduðunu söyledi. RedHack (Kýzýl Hackerlar Birliði), uzun yýllardýr yaptýðý eylemlerle ses getiriyor de kurulan grubun en son Ankara Emniyet Müdürlüðü nün sitesini çökertmesi ise özellikle sosyal medyada büyük yanký buldu. Radikal Redhack in izini sürdü. Yaklaþýk bir haftalýk uðraþýnýn ardýndan, grup üyelerine ulaþmayý baþardý. Yüz yüze ya da telefonla konuþmayý tercih etmeyen gruba Twitter ve mail aracýlýðýyla ulaþtýk. Sorular sorduk. Bazýlarý çarpýcý, bazýlarý da trajikomik cevaplar aldýk. Ýþte Redhack ýn son eylemine dair verdiði bilgiler: Siz kimsiniz, eylemlerinizin amacý nedir? Mayýs, 1997 de yeteneklerimizi ezilen halklar için nasýl kullanabiliriz? mantýðýyla yola çýktýk. Sosyalist felsefe etrafýnda birleþtik. Çýkýþýmýz yaygýn olan black siyah veya white beyaz hack kavramlarýna ve gruplarýna bir tepkiydi. Çünkü RedHack in dünyaya geldiði koþullarda ve halen kendini hacker olarak görenlere iki seçenek verilmiþti. Ya sistem için çalýþacak ve sistemi koruyacaktýnýz. Ya da sisteme amaçsýzca saldýrýlar düzenleyip bir nevi ego tatmin edecek, isim fetiþizmine gömülecek, para veya mevki için yeteneklerinizi satacaktýnýz. Bizler bu iki kuramda da kendimizi bulamadýk. Çünkü bizler ne gönüllü sistem savunucularýydýk. Ne de Yunanistan sitelerini kýrýp anasayfalarýna bayrak koyarak vatan kurtardýk edebiyatýna sarýlan baðnaz milliyet düþkünlerinden olabildik. Çünkü bize göre esas olan insan dý. Ýnsanlýðýn düþmanlarý milliyetler veya ýrklar deðil. Ezenler ve sömürenlerdi. Bu anlamda bizlerde kendimizi KIZIL hack olarak 3. bir yönelim olarak adlandýrdýk. Bize göre, RedHack yani KýzýlHack bir grup deðil, bir felsefedir! Ezilen insanlarýn doðuþundan bu yana çizilen mahkus kaderine, yine ezilen insanlar tarafýndan karþa çýkýþýn, baþkaldýrýþýn, bilisim ve iletisim teknolojileri alanindaki ismidir. Amacýmýzýn tek cümleyle özetlersek ezilen halklarin kardeþliðini ve ezen sýnýflara karþý mücadele birliðini ýrk, dil, din, cinsiyet ayrýmý yapmadan saðlayabilmektir. Herkes unutur, komünistler unutmaz! Neden Ankara Emniyet Müdürlüðü? Ankara yý seçmemizdeki amaç E-Polis, E-Devlet gibi uygulamalarýn merkezinin Ankara da olmasý ve Ankara nýn tüm diger polis teþkilatlarýndan çok daha özel ve korunaklý olmasýydý. Ayrýca, Ankara polisinin TEKEL iþçilerine yönelik tavrýndan ve KCK, ERGENEKON, Devrimci Karargah, Halk Cephesi, ESP, Grup Yorum vb sahte operasyon ve yönelimlerle insanlarý terörist diye fiþleyerek tutuklamalarýndan kaynaklý eskiden kalma bir hesabýmýz da vardý. Herkes unutabilir ama komünistler unutmaz. Emniyet yaptýðý açýklamada, elde edilen bilgilerin çok önemli olmadýðýný söyledi. Katýlýyor musunuz? Emniyetin yaptýðý açýklamalarý biz de duyduk. Hatta kimi basýn kuruluþlarýna sifreleri yaptýk diye hacklediler denilmiþ. Evet, Ankara polisinin açýklamasýnda doðru yanlar vardýr! Þifreler içinde gibi þifreler de vardýr! Fakat asýl soru bu deðildir. Asýl soru, þifresi olan bir polis teþkilatýnýn ne derece ciddi çalýþtýðýdýr! Hem de Ankara gibi bir büyükþehir emniyetinin. Sen vatandaþa güven ver. Muhbir vatandaþ uygulamasý baþlat, insanlarýn komþusunu veya okuldaki sýra arkadaþýný bile ihbar etmeye teþvik et, sonra da þifreni yap. Bu sadece düþündürücü deðil, trajikomik de bir durumdur. Bir de bunu savunma olarak sunuyorsun. Diðer devletlerin polisleri bu acýklamaya ne der acaba bir düþünülsün. Kaldý ki eðer ele geçirilen belgelerde bir gizlilik yok ise, neden sitemiz yasaklanýyor? Neden açýlan diðer sayfalarýmýz keyfi olarak sansürleniyor? Neden yakalanmaya tutuklanmaya çalýþýlýyoruz? Peki belgeler yayýnlanmaya baþlandýðý an, neden Emniyet Genel Müdürü gazetelere emniyete muhtýra baþlýðýyla konu olabiliyor. Ve neden 245 bin polise internet kullanýmý noktasýnda aðýr bir uyarý veriyor? Ve bu olay nedense basýnda yer bulmuyor. Sorun 5 yaþýndaki çocuk gibi acýmadý ki histerisiyle davranmak deðil, olayýn ciddiyetini anlamaktir. Emniyetin verilerini nasýl elde ettiniz? Þifrenin olduðunu bilmemizin 2 yöntemi var. 1: Tahmin etmek. Bu tahminler arasýnda kullanýcý adýný da bulmak lazým. Bu da çok büyük bir ermiþlik ya da 6. his olayý gerektirir. 2. yöntemse, sistemi hacklemek ve bütün kullanýcý isimlerini ve þifrelerini almak. Bunlarýn arasýnda gibi þifreler olduðunu görüp gülmektir. Bu iki yöntemden hangisi daha mantýklý? Cevabý size ve okuyuculara býrakýyoruz. Ýsteseniz MÝT in sitesini de çökertebilir misiniz? Ya da baþka önemli bir kurumun... Çok klasik olacak ama hacklenmeyecek sistem yoktur. Fakat bu bizim istemimizle ilintili deðil. Teknik olarak yetkinlik ve uðraþla ilintilidir. Biz daha çok sistemler içinde bilgi nerede fazlaysa, nerede halkýmýz lehine daha çok getiri varsa o sistemi seçmekteyiz. MÝT gibi bilgi barýndýrmayan sistemlerle henüz uðraþmadýk. Ama bu uðraþmayacaðýmýz anlamýna gelmez. Tekrar ediyorum, hacklenmeyecek sistem yoktur, sadece bazýlarý diðerlerinden daha fazla zaman alýr. Elinizde baþka önemli belgeler var mý? Kimlerle, ne zaman paylaþacaksýnýz? Gösterdiklerimizden daha önemli belgeler var. Bunlarýn bir kýsmýný halkýmýzla paylaþmaya devam edecegiz. Önemli bir kýsmýný da zamaný geldiðinde basýn ve medya kuruluþlarýna daðýtacaðýz. Ufak bir ipucu vereyim, belgeler içinde Türkiye deki önemli polislerin hepsinin mailleri ve þifreleri var. Bunu gördüklerinde çalýþmalarýmýzýn sadece Ankara dan ibaret olunmadýðý anlaþýlacaktýr. Nasýl bir grupsunuz? Grup üyeleri kmlerden oluþuyor, meslekleriniz nedir? Grubumuzda býrakýn kimin ne iþle meþgul olduðunu, kimin hangi cinsiyette olduðunu bilmiyoruz. Biraz komik ve abartýlý gelecek fakat kendimize ait bir tüzüðümüz var. Zaten tüzüðü olan tek grup, tek sosyalist hacker oluþumu da biziz. Bu tüzüðe göre, üyelerimizin isim, yaþ, yer, cinsiyet vb bilgileri birbirlerine dahi vermeleri yasaktýr. Ama tahminlerimden yola çýkarak diyebilirim ki aramýzda yer alan çoðu insan insanlarýn hiç de tahmin edemeyeceði deðiþik iþ kollarýnda calýþýyorlardý. Emniyetin sitesini teknik olarak nasýl çökerttiniz? Anlayabileceðimiz þekliyle anlatabilir misiniz? Aslýnda bizlerin bu eylem gibi nice büyük eylemleri oldu da Emniyet Genel Müdürlüðü nün POLNET serverlarýna girdik. O zaman henüz wikileaks yoktu. Biz bir çok belgeyi kamu yararýna kopyaladýk. Bu belgeleri o dönemki bir çok gazeteye göndermemize ve elimizde bu tür belgeler var, hatta kapýdaki nöbetçi polisin giriþ-çýkýþlarý not ettiði dosyalara kadar binlerce belge var dememize raðmen o dönemki basýn -nedeni bizce malum bir sebepten- ilgilenmedi bile. Bu son eylemin bu denli yayýlmasinin sebebi sosyal medyanýn gücünün bir parçasýdýr. Eylem yapýldýðýnda oralý bile olmayanlar, eylemin sosyal medyada çok konuþulmasý, twitter gibi yerlerde Kýzýl Hackerlar tag ýnýn en cok konuþulanlar arasýna girmesiyle biraz da olsa mecburi yayýnlandý. Tabi bunda objektif basýnýn yani ötekilerin medyasýný tenzih ederiz. Bize büyük destek veren devrimci, demokrat, yurtsever, aydýn ve muhalif basýn, basýn emekçileri de vardýr. Gelelim teknik ayrýntýlara. Yaklaþýk 1 aylýk bir çalýþma sonucunda sisteme girmeyi baþardýk. 3 hafta boyunca da sistemi gezdik. Öyle ki gelen maillere polisten önce bakýyor, gelen istekleri polisten önce görüyorduk. Hatta sanal masa bölümünde bir iki teknik destek isteyen insana da polis yerine biz cevap verip yardýmcý olduk. An itibariyle Ankara polisinin ana sitesi açýlmýþ olsa da mail sistemi, ilçe teþkilatlarý, online hizmet bölümleri, kiralama ve plaka tesis bölümleri vb halen kapalýdýr. Eh sadece maillere sýzdýysak bunlar neden kapalýdýr? O da ayrý bir merak konusu... Google chrome un 1 milyon dolar toplam ödüllü hackerlar arasý yarýþmasi var. Katýlmayý düþünüyor musunuz? Kesinlikle bu türden yarýþmalara katýlmadýðýmýz gibi para konulu hiç bir eyleme girmeyiz. Tüzüðümüz ve felsefemiz bunu yasaklar. Çünkü bizler milyon dolarlýk sistemlerle uðraþýrken o sistemin bir parcasý olamayýz. Bu bize göre halka ve misyonumza ihanettir. Baþarý için her þey mübah deðildir. Doðrularý yaymak icin yanlýþlar kullanýlmamalý. Emniyetin korsan yazýlým kullandýðýný kanýtlayabilir misiniz? Evet, bunu kanýtlayabiliriz. Sisteme girdiðimizde anlýk görüntüler aldýk. Öyle ki sistemlerinde korsan olmayan hiç bir þey yok. Hatta sitelerine bir þey yüklemek için FTP ye baðlandýklarý program bile korsandý. Madem korsana karþýar o halde emniyet müdürü hakkýnda soruþturma açýlmalý. ankara.pol.tr sitesini de korsana ev sahipliðinden kapatmalýdýr. Korsan yazýlým kullanýlýyor diye yüzbinlerce dolarlýk davalar açan yazýlým þirketlerinin Ankara Emniyeti'ne tavrý ne olacak? Sýradaki hedefiniz nedir? Sýradaki hedefimiz yine her zamanki gibi ülkemizi, halkýmýzý sömürülerden, halkýmýza baský uygulayanlardan, sindirmeye çalýþanlardan seçilecektir. Bundan sonraki faaliyetimiz yine ayný güzergahta, yani halktan yana, halkla beraber, halk için ilkeleriyle hareket etmek olacak. Fakat önce bu hafta içinde elimizdeki belgelerin daðýtýmýný bitirmeliyiz. Þimdiden mail kutumuza binlerce mail gelmiþ ve bu mailler arasýnda ciddi oranda bilgi paylaþýmý yapanlar var. Ýsimlerinin saklý kalmasý koþuluyla bir çok insan devletin yolsuzluklarý, polisin yanlýþ uygulamalarý, çeliþkiler, çakýþmalar vb olaylar hakkýnda bilgiler vermekte, belgeler göndermekte. Bu bilgi ve belgeleri daha düzgün ve doðru bir toplum yaratýlmasý amacýyla yayýnlamayý, hatta wikileaks benzeri ama daha baðýmsýz bir sistem kurarak cesur insanlarýn bilgi havuzunu yaratmayý düþünüyoruz. Biliyoruz ki bu suskunluk ve gidiþat ülke olarak hepimizin felaketi olacak. Bu anlamda ne gerekiyorsa yapacak ve faþizmin gizli yüzünü ortaya sererek halký aydýnlatacaðýz. Bunu yaparken bedel ödemekten çekinmeyeceðimizi bir defa daha sizin vasýtanýzla dosta ve düþmana bildirmeyi görev sayarýz. Tabi burada hemen ufak bir ekleme yapalým; bundan sonraki süreçte sitemizi (www.kizilhack.org) hukuksuzca kapatanlara ve yine hukuksuzca mahkeme kararý olmadan yeni açtýðýmýz site olan Red-Hack.org adresimiz ile ingilizce sitemiz olan RedHackers.org adresimizi DNS ayarlarýyla oynayarak hukuksuzca kapatan sistem yanlýsý, sansürcü zihniyetlere karþý da savaþacaðýz. Madem bu yeþil sansürcüler bizimle bir savaþa girmek istiyor, bu savaþýn sonucunu hep beraber göreceðiz. Yakalanmaktan korkmuyor musunuz? Yakalanmaktan deðil ama, insanlýða tam anlamýyla yararlý olamadan yakalanmaktan korkuyoruz. Yazarýn dediði gibi; Çaðýmýzýn insandan insana geçen ve toplumda yayýlan en hýzlý hastalýðý korkaklýktýr. Bilinçlenmek kendimizdeki hastalýðý, bilincimizi pratiðe çevirmekte hastalýðýn toplumda yayýlmasýný dururdurur. Ýþte biz de bu bilinçlenme noktasýnda çalýþmalarýmýzý yapýyoruzu çünkü cehalet, ayrýcalýklý sýnýfýn elinde ustaca kullandýklarý bir silahsa eðer biz de o silahý yok etmek icin ayrýcalýðý olmayan ezilenleri bilgi silahýyla kuþatacaðýz. Evet yakalanabiliriz, sitemelerimiz kapatabilinir, hatta hacklenebilir de, çünkü tüm olanaklar komedya yý yönetenlerin elinde, ama yakalanmamýz da ödeyeceðimiz bedellerden sadece biridir. Yakalansak dahi o andaki cesaretli dik duruþumuzla bu durumu ezilen halklarýn lehine çevirmeye çalýþacaðýz. Rahatýz, çünkü delil yoksa suç da yoktur. Sitemiz kapatilmaya devam ederse, sitemizi blog hizmeti veren yerlere atacaðiz. Böylece onlarý yasaklatýr, dünyayla uðraþýrlar! Radikal

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Cuma Onur ÞAHÝN Diyarbakýr Ýçkale de restorasyon çalýþmalarý sýrasýnda bulunan kafataslarý ve kemiklere iliþkin Adli Týp Kurumu uzmanlarýnýn yaptýðý Ýlk izlenimimize göre, en az 50 yýllýk ve mezarlýk kemikleri þeklindeki

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA

4 DE 2 DE 2 DE 7 DE 8 DE 3 DE 6 DA Lefkoþa'da yapýlan mitinge katýlýmýn 55 bin civarýnda olduðu kaydedilirken, sendikalar katýlýmý saðlamak amacýyla iþyerlerinde greve gitti. Ýnönü meydanýnda yapýlan ve Sendikal Platform tarafýndan düzenlenen

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE

2 DE 7 DE 4 DE 2 DE 3 DE 8 DE 3 DE Davutpaþa daki patlamada yitirilen iþçilerin yakýnlarý, OSTÝM patlamasýnda yaþamýný yitirenlere sahip çýktý. Ortak kaderli aileler destek için Ankara ya gidiyorlar OSTÝM AÝLELERÝ YALNIZ DEÐÝL 3 yýl önce

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE Ýþçi sýnýfýnýn uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþma Günü 1 Mayýs çalýþmalarý Ýstanbul da günlerdir sürerken Ankara da bugün start verildi. DÝSK, TÜRK ÝÞ, KESK, TMMOB ve TTB

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler...

DÝSK, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'nýn taþeron iþçilikle ilgili teklifinde yanlýþ tanýlar koyarak, yanlýþ tedaviler... 8 Ýstanbul un kuzeyinde, Karadeniz in kýyýsýnda yapýlmasý planlanan 3. havalimanýnýn Çevresel Etki Deðerlendirme raporu Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý nýn internet sitesinde yayýmlanmaya baþladý. Havalimanýnýn

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA

Yazý Dizisi 4 DE Karabekirli Gönderme 2 DE 3 DE 7 DE 6 DA 2 DE 8 DE 5 DE 7 DE 6 DA Çok sert açýklamalar yapan Baþbuð Ýddialar vicdansýzlýk. Lanetliyorum. TSK nýn sabrýnýn sýnýr var dedi. Ayný saatlerde baþbakan Erdoðan ise Ankara da Uluslararasý Demokrasi Kongresi kongresinde konuþtu.

Detaylı

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný

Devamý 7DE. Yaþam. rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný EPDK, Tetaþ ýn elektriðe yüzde 21.08 lik zam önerisini kabul etti. Bu rakam perakende elektrik fiyatlarýna yüzde 10 civarýnda yansýyacak. Enerji Bakaný Yýldýz da, elektriðe gelecek zam oranýnýn yüzde 10'lar

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi.

Yunanistan'ýn önemli gazetelerinden Kathimerini, Theo Angelopoulos'un ölüm haberini, ölümünün þüpheli olabileceði imasý ile, manþetten verdi. KESK Ankara Þubeler Platformu 4688 sayýlý yasa tasarýsýnýn TBMM'de görüþülmesini protesto etmek için meclis önüne yürümek istedi. Polis biber gazý sýkarak kamu emekçilerine müdahale etti. Kamu emekçilerinin

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

PKK silah býrakmak zorunda kaldý

PKK silah býrakmak zorunda kaldý HUZEM e YÖK onayý ABD vatandaþý Joseph Anthony Wheeler in HÝTÝTSEM de göreve baþladýðý bildirildi. Hitit e ABD li hoca Hitit Üniversitesi nde yabancý uyruklu bir öðretim elemaný da daha göreve baþladý.

Detaylı