YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR"

Transkript

1 Ender BÝLAR YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIRKPINAR EDÝRNE-2005 Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý No:40

2 Yazýlý kültürden dijital kültüre kýrkpýnar / Bilar, Ender.- Edirne:Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý, s.; 13,5 cm.-alkan matbaasý.-(türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yayýnlarý no:40 c Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi I.Baský 2005 ISBN Çeviriler : Uzm.Ender GÖRGÜN Montaj, Baský, Cilt : Alkan Matbaasý Molla Fenari sk. No:10 Birol Han Kat:2 Caðaloðlu-ÝSTANBUL 2

3 ÖNSÖZ 644 yýldýr organize edilen Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri tarihi bir efsaneye dayanmaktadýr. Bu efsane de adý geçen Kýrkpýnar, Edirne yi Ortaköy e baðlayan 35 km.lik yolun üzerindeki Sýmavina ve Hýzýr köyleri arasýnda bulunan ve Balkan Savaþýndan sonra (1913) Yunanistan a býrakýlan çimenlik düz bir yerin adýdýr. (1) Yunanistan ýn Sýmavi köyünde her yýl düzenlenen kýrkpýnar güreþleri, Balkan savaþlarý ve Birinci dünya savaþý sonunda Edirne ve Mustafa Paþa yolu arasýndaki Virantekke denilen yerde düzenlenmeye baþlamýþtýr. Cumhuriyetten sonra, Edirne nin Sarayiçi mevki nde (2) organize edilmeye baþlanan Kýrkpýnar Güreþleri, modern hale getirilen tribünleriyle her yýl güreþ sever halký Edirne de buluþturmaktadýr. Sarayiçi ndeki güreþ sahasýnda gerçekleþen bu buluþma neticesinde her yýl Türkiye nin baþpehlivaný seçilmektedir. Ýþte böylesi bir geleneði ve ünvaný tarihi kültürüyle perçinleyen Edirne nin, kültürel hayatýna kazandýrmayý hedeflediðim Yazýlý Kültürden Dijital Kültüre Kýrkpýnar adlý bu eser, cumhuriyet döneminde kýrkpýnar ve yaðlý güreþlerle (1) Kahraman atýf,(1989).cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:2.- Ankara:Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý. sf.155 (2) Kýrkpýnar (1986).-Ankara:Baþbakanlýk Basýn-yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðü Yayýnlarý.-sf.5 3

4 ilgili olarak yapýlan yayýn çalýþmalarýný bir kitap da toplamýþtýr. Gerek basýlý materyaller gerekse günümüz yüzyýlýn bilgi teknolojileriyle yapýlan çalýþmalar araþtýrmalar neticesinde toplanarak kitap haline getirilmiþtir. Aslýnda bu kitabýn ortaya çýkmasýný Mayýs 2005 tarihleri arasýnda düzenlenen I.Tarihi Kýrkpýnar Sempozyumu adlý bilimsel organizasyon saðlamýþtýr. Bu sempozyum da bildiri sunmak amacýyla yaptýðým çalýþma beni böyle bir yayýný hazýrlamaya sürüklemiþtir. Kitap 2 bölüm den oluþmaktadýr. Birinci bölüm de basýlý materyaller, Ýkinci bölümde de dijital kültür de yer alan Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ ile ilgili materyaller anlatýlmaktadýr. 644 yýldýr sürdürülen geleneksel Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak birçok araþtýrmacý yaptýklarý yayýn çalýþmalarýyla geçmiþimizden günümüze izler býrakmýþlardýr. Yapmýþ olduðum bu yayýnýn da baþta Tarihi Kýrkpýnar Güreþlerine ve dolayýsýyla Edirne nin kültür-yayýn hayatýna zenginlik kazandýrarak, geleceðimizin teminatý gençlerimize izler býrakmasý dileðiyle saygýlar sunarým. 23 Mayýs 2005 Ender BÝLAR 4

5 TEÞEKKÜR Ülkemizin kültür ve yayýn hayatýna kazandýrdýðým Yazýlý Kültürden Dijital Kültüre Kýrkpýnar adlý bu eserin yayýnlanmasýný saðlayan Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi Yönetim Kurulu üyelerine, eserin hazýrlanmasý aþamasýnda kaynaklarý taramamda yardýmcý olan Sayýn Dr.Murat YILMAZ a, Uzman Sayýn Mustafa BAYTER e, ve Edirne Ýl Halk Kütüphanesi personeli ne, Eserin yayýnlanmasý aþamasýnda yardýmlarýný esirgemeyen baþta Sayýn Hayri YAVUZ olmak üzere TURDAV A.Þ yetkililerine ve YORDAM ailesine dernek yönetim kurulu adýna çok teþekkür ediyorum. Yapmýþ olduðum böylesi çalýþmalarda her zaman yanýmda olan ve destek veren eþim Sayýn Burçin BÝLAR a da sevgilerimi sunuyorum. Ender BÝLAR Eserin satýþýndan elde edilecek gelir tarafýmdan derneðe baðýþlanmýþtýr. 5

6 YAZILI KÜLTÜRDE KIRKPINAR 7

7 8

8 YAZILI KÜLTÜRDEN DÝJÝTAL KÜLTÜRE KIPKPINAR Tarihi süreç içerisinde çeþitli deðiþikliklere uðrayarak günümüze kadar gelen Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri, yazýlý kültür sayesinde günümüze aktarýlabilmiþtir. Geçmiþin ve bugünün araþtýrmacýlarýnýn yazýlý kültüre dökerek yayýnladýklarý bilgi ve belgeler bilgi merkezlerimizde derlenip saklanarak okuyucu hizmetlerine sunulmakta, sonuçta bizleri bilgilendirmektedir. Ýþte bu eser de Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak Cumhuriyet döneminde yayýnlanmýþ yayýnlar, üniversite kütüphaneleri, Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi, Edirne Halk Kütüphanesi ile Milli Kütüphane koleksiyonlarýnda araþtýrýlmýþtýr. Elde edilen materyaller nitelik ve nicelik yönleriyle incelenecektir. Bu eser de yazýlý kültür ün öðelerin den olan kitaplar, destanlar, tezler ve dergiler basým tarihi sýralamasýna göre incelenecektir. Daha sonra da dijital kültür ün öðesi olan WEB siteleri incelenecektir. Sonuçta, 644 yýldýr yaþatmaktan gurur duyduðumuz Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak yazýlý kültür den dijital kültüre nasýl izler býrakýlmýþ veya izler býrakmýþýz bunlarý göreceðiz. 9

9 Ýncelemelerimize En Meþhur Türk Pehlivanlarý serisi ile baþlýyoruz. Ahmet Halit Kitabevi tarafýndan M.Sami KARAYEL in kaleminden yýllarý arasýnda 16 yayýn seri olarak yayýnlanmýþ olup yazarýn vefatýyla bu seri sona ermiþtir. Seri olarak yayýnlanmýþ olan bu eserler de pehlivanlarýn biyografileri ile birlikte güreþ yaþamlarý anlatýlmaktadýr. EN MEÞHUR TÜRK PEHLÝVANLARI DÝZÝSÝ Muallim Ahmet Halit Kitabevi sahipleri En Meþhur Türk Pehivanlarý nýn hayatý hakkýnda birer kitap yayýnlamayý düþünürler. Bu konuda bilgi sahibi Sayýn M.Sami KARAYEL e on tane küçük kitap hazýrlamasý rica edilir. Bu çalýþma böyle baþlar 1941 yýlýnda baþlayan bu çalýþmayla 16 eser yayýnlanýr. Yazarýn vefatýyla bu çalýþmalar sona erir. Biz burada bu diziyle yayýnlanan eserleri kýsaca tanýtacaðýz. 10

10

11

12

13

14

15 Yayýnlanan bu eserlerin 16. sýnýn son sayfasýnda SONSÖZ olarak yayýnevi aþaðýdaki metni yayýnlamýþtýr. SONSÖZ Bu kitabýmýzla, maalesef, pehlivan serimize son veriyoruz. Çünkü, Sami Karayel, Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Hiç olmazsa, deðerli sporcumuzun bu seriden 16 kitabýný çýkarmakla spor tarihimize bir hizmet ifa ettiðimize inanýyoruz. Bununla sevinç duyuyoruz. Kitabýmýzýn basýmý bittiði sýralarda, Londra da yapýlan olimpiyat müsabakalarýnda Türk güreþçilerinin dünya birinciliðini almalarý, dün olduðu gibi bugün de, yarýn da Türk ün sýrtý yere gelmiyeceðini bize en canlý ve hakiki bir misal ile tekrarlamýþ oldu. Ölenlere Allah rahmet eylesin, kalanlarýn da kuvvet ve kudretlerini artýrsýn. Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak yayýnlanmýþ olan diðer yazýlý kültür materyallerini incelediðimiz de aþaðýdaki sonuçlarý elde ediyoruz. Þimdi bu materyaller den kitap olarak yayýnlanan eserleri yayýn tarihi sýralamasýna göre inceleyeceðiz. 16

16 Türk Güreþi-Yaðlý Güreþ- / M.Hilmi BÝC.-Ýstanbul: Marmara Basýmevi s.; 14,5 cm. 57 fotð.marmara Kitabevi Yayýnlarý.- Kapak renklisiyah-beyaz içindekiler-kaynakça yoktur. Kitap 3 bölümden oluþmaktadýr. 1. Bölüm- Tarihçe-Ýdmanlar-Malzeme-Meydan-Hakem- Derece-Vakit-Ödül-Himaye-Yenmek, yenilmek-cazgýr- Salavat-Peþref-Davulzurna 2. Bölüm- Yaðlý Güreþin Yapýlýþý 3. Bölüm-Oyunlar ve Karþýlýklar yer almaktadýr. Türk Güreþi-Garb âlemindeki kasýrga /Ýsmail Habib SEVÜK.- Ýstanbul:Ocak Matbaasý s.,13.5cm.-45fotð.,Ýndex ve Ýçindekiler bölümü mevcuttur. Kitap 4 bölümden oluþmaktadýr. I. Bölüm de Olimpiyad þampiyonluðumuz II. Bölüm de, Türkiye deki Güreþler III. Bölüm de,avrupa da ve Amerika daki Cihan Güreþleri. IV. Bölüm de, Kendi Aðzýndan Kurddereli 17

17 Baþ Pehlivanlarýn Baþ Güreþleri / Eþref Þefik.- [Ýstanbul:y.y., t.y. [1954] (Ýstanbul Matbaasý) 160 s.; 20 cm. Kitap içinde; 1.Güreþ 2. Yaðlý güreþler Hakkýnda bilgiler bulunmaktadýr. Yazar tarihi baþpehlivanlarýn güreþlerini anlatmaktadýr Tarihi Türk güreþleri / Eþref Þefik.- Ýstanbul : Ýstanbul Fetih Derneði, s. ; 24 cm. (Ýstanbul Fetih Derneði neþriyatý ; 20) Siyah-Beyaz olarak Ýstanbul matbasýnda basýlmýþtýr. Yazar Tarihi Kýrkpýnar güreþleri ile ilgili bilgiler vermektedir. 18

18 anlatmaktadýr. Ata Sporu Yaðlý Güreþ ve Kýrkpýnar / Kemal TEMÝZOÐLU.-Ýstanbul: Mehmet Tunagür yayýnevi.-1970, 95 s., 22 cm..- Resimli-son telgraf matbaasý. Ýçindekiler bölümü mevcuttur. Yazar kitap da Yaðlý güreþin ve kýrkpýnar ýn tarihçesini, kaidelerini ve oyun tekniklerini resimleriyle Türkiye Baþ Pehlivanlarý/ [Hazýrlayan : Ahmet Rýza Kaynar].- Ýstanbul : [yayly.], 1971 (Dizerkonca Matbaasý) 96 s. : res. ; 22 cm Ýçindekiler-Kaynakçalar yoktur. Kitabýn içindeki konular; Mimarsinan-Edirne Tarihçesi-Kýrkpýnar Tarihi -Edirne Belediye Reisi - Meþhur Kýspetçi-Okunan Dualar-Kýrkpýnar Aðalarý-Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý Hayat hikayeleri-olimpiyat ve Dünya þampiyolarýnda alýnan dereceler. 19

19 Türkler de Spor Geleneði ve Kýrkpýnar Güreþleri/Ali Ayað.- Ýstanbul:Divan Yayýnlarý s. 16cm.-10 fotð.-31 çizim.-siyahbeyaz.dipnotlarý var. Ýçindekiler mevcut. Kaynakça yoktur. Kitap 3 bölümden oluþmaktadýr. 1.Bölüm-Tarih boyunca Türklerde spor geleneði(binicilik-okçuluk-kuvvet gösterileri-çarpýþma oyunlarý-türklerde spor-türklerde Pehlivanlýk) 2.Bölüm-Geleneksel Kýrkpýnar Güreþleri-Dünü ve Bugünü- 3.Bölüm-Türk Edebiyatýndan Güreþ Hakkýnda seçmeler. Yaþayan Kýrkpýnar/ Kemalettin KAYA.-Edirne: s., 13.5cm.- Resimli, Ýçindekiler ve Kaynakçalarý mevcuttur. Kitap 7 bölümden oluþmaktadýr. I. Bölüm de, Kýrkpýnar üzerine genel bilgiler, II. Bölüm de, Evliya Çelebi ve yaðlý güreþ.iii. Bölüm de, Kýrkpýnar dýþýndaki yaðlý güreþler, IV. Bölüm de, Abdülaziz in yaptýrdýðý Akaretler de kalan ünlü yaðlý güreþçiler, V. Bölüm de, Avrupa ya giden ünlü yaðlý güreþçiler, VI. Bölüm de, Ünlü yaðlý güreþ ustalarý. VII. Bölüm de, Cumhuriyet ten sonra Kýrkpýnar Baþpehlivanlýðýný kazanan yaðlý güreþçiler. 20

20 Rumeli Türk Pehlivanlarý/ Murat Sertoðlu.-Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý: s.,13,5cm.-Sevinç matbaasý- Siyahbeyaz.-Ýçindekiler-Kaynakça yok. Yazar eserinde Kurtdereli Mehmet ile Adalý Halil in baþlarýndan geçen gerçek maceralarý anlatmaktadýr Koca Yusuf-Büyük Türk Pehlivaný-/ Atýf Kahraman.-Ankara:Kültür ve Turizm Bakanlýðý yayýnlarý.1987 [sevinç matbaasý] 226s.;13,5 cm.-kültür ve Turizm Bakanlýðý Yayýnlarý No:828, Türk Büyükleri Dizisi:56 Edirne ve Kýrkpýnar þiirleri/ Uluð Turanlýoðlu.-Ýstanbul: Edirne Lisesi Yetiþenler Derneði Yayýnlarý s.-13,5cm.-93 þiir.- Edirne Lisesi Yetiþenler Derneði Yayýnlarý:1.[Tekin ofset matbaasý].-siyah-beyaz Edirne ve Kýrkpýnar ile ilgili þiirler yer almaktadýr. 21

21 Cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:1/ Atýf Kahraman.-Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý: s.13,5cm.41fotð.siyah-beyaz.-Özkan Matbaasý Ýçindekiler-Kaynakçalarý mevcuttur. Kitap 2 ciltten oluþuyor. I. Ciltte yer alan konular 1. Bölüm-Güreþ konusunda genel bilgiler 2. Bölüm-Osmanlý Türklerinde güreþ-tarihçe-karakucak güreþi- Yaðlý güreþ-yaðlý güreþin ünlü pehlivanlarý Cumhuriyete kadar Türk güreþi cilt:2 / Atýf Kahraman.-Ankara: Kültür Bakanlýðý Yayýnlarý: s.13,5cm.-9 fotð.siyah-beyaz.- Özkan Matbaasý. Ýçindekiler-Kaynakçalarý mevcuttur. 1. Cildin devamý olan bu kitap da 4 bölüm bulunmaktadýr. 3. Bölüm de Güreþ tekkeleri, 4. Bölüm de, Kýrkpýnar Güreþleri, 5. Bölüm de, Ün yapmýþ bazý güreþler. 6. Bölüm de de Osmanlý devletinin son günlerinde Türk güreþi ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. 22

22 Edirne-Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ / Murat Köse,-Ýstanbul: Polat ofset s.19,5cm.-118 fotð.renkli Ýçindekiler-Kaynakçalarý yok. Edirne nin tarihi, Kýrkpýnar, Atatürk ve Spor, Kýrkpýnar aðalarý, Kýrkpýnar baþpehlivanlarý, Yaðlý güreþ yönetmeliði ve fotoðraflar bölümlerinden oluþmaktadýr. Kýrkpýnar güreþleri/ Ali Gümüþ.- Ankara : T.C. Baþbakanlýk Gençlik ve spor Genel Müdürlüðü spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðý, s. : rnk., res. ; 24 cm.-( T.C. Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðý ; yayýn no : 90) Ýçindekiler ve Kaynakçalar bölümü yoktur. Yazar kitapta Kýrkpýnar hakkýnda bilgiler vermektedir. 23

23 Balkanlarda Türk Yaðlý Güreþleri- Kýrkpýnar-1/Alper Yazoðlu.- Ýstanbul: özofsetbasýmevi s.-19.5cm.-119 fotð. Renkli Ýçindekiler-Kaynakçalar mevcut Kitap da Güreþin Tarihi Geliþimi, Yaðlý Güreþin Önemli Unsurlarý, Güreþçi Padiþahlar, Altýn Kemer in ortaya çýkýþý ve Tarihi Geliþimi, Kýrkpýnar Aðalarý, Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý ile ilgili bölümler anlatýlmaktadýr. Balkanlarda Türk Yaðlý Güreþleri- Kýrkpýnar-2/AlperYazoðlu.-Ýstanbul: özofset basýmevi.-1992? 126 s.-19,5cm.- kapak renkli. siyahbeyaz. Ýçindekiler bölümü yok. Kitap da Kýrkpýnar Güreþleri Kaide ve Ýncelikleri ( Haziran 1950), Yaðlý Güreþ Yönetmeliði ( 25 Mart 1982 tarih sayýlý resmi gazete), Yaðlý Güreþ Yönetmeliði (14 Mayýs 1984 tarih ve sayýlý resmi gazete), Yaðlý Güreþ Müsabaka Yönetmeliði (15 Mayýs 1991 tarih ve sayýlý resmi gazete), Kýrkpýnar Güreþlerinde 1954 den 1970 e Kadar Alýnan Neticeler ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. 24

24 Kýrkpýnar Deyince / Oðuzhan Bilgin.- Ýstanbul:Motif Basýmevi s.,-93.fotð.-13,5cm. Renkli Ýçindekiler-Kaynakça yok. Kitap da Edirne Tarihi, Kýrkpýnar ve Yaðlý Güreþ Müsabaka Yönetmeliði yer almaktadýr. Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri / Tayyip YILMAZ.-Edirne:Edirne Belediyesi Kültür Yayýnlarý s.-13,5cm.112 fotoð.acar Matbaacýlýk A.Þ. Kapak renkli-iç sayfa siyah-beyaz Ýçindekiler-kaynakça yok. Kitap da Kýrkpýnar Tarihçesi, Edirne Belediye Baþkanlarý, Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri Aðalarý nýn fotoðraflarla özgeçmiþleri, Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri Baþpehlivanlarý nýn fotoðraflarla özgeçmiþleri yer almaktadýr. 25

25 Geçmiþten Geleceðe Kýrkpýnar/Tayyip Yýlmaz.-Edirne:Edirne Valiliði Yayýnlarý s.-15cm.104 fotð.-edirne Valiliði Yayýnlarý No:11 [Dünya Yayýncýlýk A.Þ.] Renkli baský. Ýçindekiler-Kaynakça yok, -Osmanlý Dönemi Pehlivanlarý -Kýrkpýnar Aðalarý -Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý Fotoðraflarýyla kýsa özgeçmiþleriyle tanýtýlmaktadýr. Kitabýn sonunda Kýrkpýnar Tarihçesi kýsaca anlatýlmýþtýr. Geleneksel Türk Güreþi ve Kýrkpýnar/ Cem Atabeyoðlu.- Ýstanbul : Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, s. ; 24 cm.-türkiye Milli Olimpiyat Komitesi yayýnlarý No:6 26

26 DÝÐER YAYINLAR: Er Meydaný Kýrkpýnar Geleneksel Yaðlý Güreþleri / Yay.Haz.:Zeki Kar.- Edirne:Edirne Turizm ve Endüstri A.Þ s.,20cm.114fotð.-Kaynakça ve Ýçindekiler mevcut. Renkli. Türkçe-Ýngilizce Kitabýn içinde Kýrkpýnar ile ilgili çeþitli konularda bilgiler yer almaktadýr. 27

27 Türk Güreþi / Ýrfan Dergin.- [Ankara] : Milli Eðitim Bakanlýðý, (Ýstanbul : Kliþecilik ve Matbaacýlýk T.A.Þ.) s. : res. ; 23 cm,- Milli Eðitim Bakanlýðý Beden Terbiyesi Genel Müdürlüðü ; sayý : 94 Güreþ : 3 Güreþ / Ali Gümüþ.- Ankara : Gençlik ve Spor Bakanlýðý Beden Terbiyesi Genel Müdürlüðü, 1972 (Cömertiþ Matbaasý) 143 s. : res. ; 24cm.-Kaynakça : 142 s Asrýmýzýn koca yusuflarý : Olimpiyat dünya ve Avrupa Þampiyonlarýmýzýn zafer destaný / Ali Gümüþ.- Ýstanbul : Tercüman Gazetesi, [1979?] (Cömertiþ Matbaacýlýk) 261, [14] s. : res. ; 25 cm.- Tercüman Gazetesi Yayýnlarý (Ankara:Özkan Matbaacýlýk) Atatürk ün güreþ sevgisi / Özbay Güven. Ankara : Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü, s. ; 24 sm. Baþbakanlýk Gençlik ve Spor Genel Müdürlüðü Spor Eðitimi Dairesi Baþkanlýðý yayýn no 110 Bana güreþi sevdiðini söyle : Güreþ ve çeþitli yazýlar / Ali Gümüþ.- [Ýstanbul] : Ajans A Yayýnlarý, s. : res. ; 20 cm 28

28 YURTDIÞINDA YAYINLANAN KÝTAPLAR: Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ve Güreþ ile ilgili olarak yurtdýþýnda yayýnlanmýþ yabancý yazarlarýn 5 kitabý ele alýnmýþtýr. Bunlardan birisi mikrofilm dir. Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunmaktadýr. Bu mikrofilm Fransýz yazar Poul Pons un La Lutte isimli kitabýdýr. Bu çalýþmayla, kitabýn mikrofilm inden fotokopi çektirerek Edirne deki kütüphanemizin koleksiyonuna bu eseri kazandýrdýk. Diðer bir yayýn da Lawrence Grecco nun Turkish Wrestling adlý kitabý dýr. Bu kitabýn yazar ve çalýþmalarý hakkýnda diðer sayfalarda bilgi verilecektir. La Lutte (mikrofilm) /Paul Pons(F).- paris, 1967, (1 mikrofilm makarasý rsm.35mm.) (Milli Kütüphane mikro filim arþivinde) 29

29 Turkish Wrestling/Lawrence Grecco.- Apollon Press (March, 2004). 96s.; 9x12 inches ISBN LAWRENCE GRECCO BÝYOGRAFÝSÝ: Lawrence Grecco nun fotoðraflarý geniþ bir þekilde Amerika ve Avrupa nýn her yerinde sergilendi. Ayný zamanda bir çok dergi de fotoðraflarý yayýnlandý. Bu dergiler; Paper Magazine, Empire, Go Big!, Time Out New York, Gus Magazine (Belgium), American Movie Classics Magazine, Photography New York International, the Long Island Voice, the Village Voice, Blue (Australia), dýr. Ayrýca 2000 yýlýnda Exposed adlý fotoðraf antolojisi nde fotoðraflarý yayýnlanmýþtýr. Onun bu çalýþmalarý Collections of the Centro di Ricerca ed Archivazione della Fotografia Spilembergo (Italy), the Hillwood Art Museum (Old Brookville, New York), the Leslie Lohman Art Foundation, and Art Men Paris in Paris, Fransa da bulunan bu sanat merkezlerinde sürekli sergilenmektedir. Grecco, özellikle güreþ, jiu jitsu ve diðer döðüþ yöntemlerine olan özel ilgisi nedeniyle Türkiye nin geleneksel güreþ turnuvasý olan Kýrkpýnar da üç yýl boyunca yapmýþ olduðu incelemelerden ilham alarak 2004 yýlýnda Turkish Wrestling isimli fotoðraf albümünü hazýrlamýþ ve yayýnlamýþtýr. 30

30 Wrestling For Beginners / Tom Jarman, Reid Hanley Coaching Youth Wrestling / American Sport Education Program. 2nd.ed.USA:Human kinetics publisher Inc. 2002, ISBN A history of wrestling in Iowa : from Gotch to Gable / Mike Chapman.-.Iowa City : Univ. of Iowa, s. 31

31 DESTANLAR: Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak bugüne kadar yayýnlanmýþ 2 adet destan bulunmuþtur. Bunlar Milli Kütüphane koleksiyonunda bulunmaktadýr. Kýrkpýnar güreþinde 68 yaþýndaki Ali Altýnbaþ ýn vurduðu baþ pehlivan Ayhan Ýncenin destaný / Hüseyin Genç.- Y.y. : yayl.y., 1969] (Korkuteli : Emel Matbaasý). 1 s. ; 35 cm 32

32 Kýrkpýnar þampiyon yaðlý güreþinde vurulan (Ayhan Ýnce nin) destaný/fevzi Coþkun.- [Antalya] : [yayl.y.], 1969 (Kardeþler Matbaasý) 1 s. ; 26 cm 33

33 SÖZLÜK: Yapmýþ olduðumuz çalýþmalarda güreþ ile ilgili olarak bir adet yayýnlanmýþ sözlük bulunmuþtur. Sözlük ile ilgili bilgiler aþaðýda sunulmuþtur. Güreþ terimleri sözlüðü / Ýhsan Harmandalý Baský[Ankara]: Türk Dil Kurumu, p. ; 20 cm.series Türk Dil Kurumu yayýnlarý ; 397 KIRKPINAR MARÞI Emekli öðretmen, yazar-þair Beyazýt SANSI tarafýndan söz ve bestesi yapýlan Kýrkpýnar Marþý Edirne Belediyesi meclisi tarafýndan da Kýrkpýnar ýn resmi marþý kabul edilmiþtir.(bknz:81sf) TEZLER: Yükseköðretim Kurulu Tez Merkezi ndeki kayýtlardan interaktif ortamdan yapmýþ olduðumuz tarama sonucunda Güreþ ile ilgili olarak 56 adet tez çalýþmasýnýn bulunduðunu tesbit ettik. Bu tezlerden 11 adedi doktora tezi, 45 adedinin de yüksek lisans tezi olarak gerçekleþtirildiðini görüyoruz. Yaptýðýmýz bu çalýþma neticesinde konumuzla ilgili olarak yani Kýrkpýnar Güreþleri ve Yaðlý Güreþler ile ilgili olan tez sayýsýnýn iki olduðunu görüyoruz. Diðer tez çalýþmalarý konumuzun dýþýnda olan çalýþmalarý içeriyor. Biz bu nedenden dolayý burada sadece konumuzla ilgili olan 2 tez çalýþmasýný ele alacaðýz. Bu iki tezin özet bilgilerine yer vereceðiz. Diðer tezler ile ilgili bilgi almak isteyenler adresinde tezler bölümüne girerek bu çalýþmalar hakkýnda bilgi sahibi olabilecektir. 34

34 Kýrkpýnar da Güreþen Yaðlý Güreþçilerin Fiziksel ve Fizyolojik Parametrelerinin Ölçülmesi ve Deðerlendirilmesi/haz.:Ali Bulut;dnþ:Yrd.Doç.Faruk Yamaner.- Malatya:Ýnönü Üniversitesi,-1996, 58s.; 23cm., Ýnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans tezi. ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, 1995 yýlýnda Kýrkpýnar da dereceye giren 30 yaðlý güreþçinin fiziksel ve fizyolojik karakterlerini belirlemek ve yapýlan araþtýrmalarla karþýlaþtýrmak. Araþtýrma için; yaþ, boy, aðýrlýk, vücut [yað yüzdesi % (orani) istirahat kalp atým sayýmý, kan basýncý, sistolik, diastolik stethoskope ve tansiyon aleti, pençe kuvveti, bel kuvveti, tansiometre, anaerobik güç (dikey sýçrama) testi esneklik oturma ve uzanma testi ile ilgili fiziksel ve fizyolojik parametreleri belirlendi. Yaðlý güreþçilerin, yaþ, boy, aðýrlýk, vücut yað oraný normal sýnýrda olduðu görülmektedir. Anaerobik güç, pençe ve sýrt kuvveti deðerleri, literatür deðerleri ile paralel olarak hemen hemen ayný deðerdedirler. Bu sonuçlar yaðlýk güreþçilerin minder ve karakucak güreþçileri ile ayný çalýþma deðerlerine sahip olduðu gerçeðini ortaya çýkarmaktadýr. 35

35 Geleneksel sporumuz yaðlý güreþ temel teknik oyunlarý ile Türkiye deki serbest güreþ temel teknik oyunlarýn karþýlaþtýrmalý analiz / haz.ufuk Demirci; dnþ : Yrd.Doç.Dr. Zeki KARTAL.- Sakarya: Sakarya Üniversitesi s., 28cm.; Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek lisans tezi. ÖZET Yaðlý ve Serbest güreþ tekniklerinin karþýlaþtýrmalý analizini tezime konu olarak almamým amacý, yapýlan bir tekniðin her iki güreþ sitilinde de yapýlýþ amacýnýn ayný olmasý, yapýlýþ þeklinde birbirlerine çok benzemesine raðmen çok önemli uygulanýþ farklýlýklarýnýn olmasýdýr. Bu farklýlýklarýn temel nedeni ise tezimde geniþ olarak bahsettim. Güreþin yapýldýðý yerlerin, kullanýldýðý malzemelerin farklýlýðý ile her iki güreþin farklý kurallarýnýn olmasýdýr. Tezin herkes tarafýndan kolaylýkla anlaþýla bilmesi için sporun ve güreþin ne olduðundan baþlayarak tekniklerin farklýlýk göstermesine neden olan konularý ayrýntýlý olarak anlattým her iki güreþ sitili hakkýnda geniþ bilgi vererek tezimin konusu olan temel tekniklerin karþýlaþtýrmalý analizini yaptým. Her iki güreþ stilinde doðaçlama olarak yüzlerce teknik uygulanabileceði gibi her iki sitilinde kendine has teknikleri vardýr ki bu tekniklerin sadece kendi sitillerinde uygulanabilmesine raðmen esas olan ve her iki sitilde de çoðunlukla kullanýlan onlarca temel teknikleri, on üç temel teknik altýnda toplayarak yaðlý güreþte ve minder güreþinde yapýlýþ þekillerini anlatarak arasýndaki farký bulmaya çalýþýrken, temel tekniklerin karþýlaþtýrmalý analizini yaptým. 36

36 BROÞÜRLER-DERGÝLER- GAZETELER: Bu bölümde de Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili olarak yayýnlanmýþ broþür, dergi ve gazeteler incelenecektir. Yapmýþ olduðumuz bu çalýþmada broþür olarak 5 yayýn deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Program olarak basýlan broþürler ve yayýnlar burada deðerlendirilmeyecektir. Sadece bilimsel açýdan önemli olan yayýnlar ele alýnacaktýr. 60 sene evvel Kýrkpýnar da ve Kýrkpýnar dönüþü/rakým Ertür.- Edirne: s.; 13,5cm.-il basýmevi.- Rakým Ertür tarafýndan kaleme alýnan bu eser de, Koca Yusuf-Filiz Nurullah-Adalý Halil-Bursa Yeniþehirli Rüstem-Aliço-Filibeli Kara Ahmet-Koca Yusuf un Ustasý Osman Pehlivanlarýn güreþleriyle ilgili çeþitli hatýralar anlatýlmaktadýr. 37

37 Kýrkpýnar Güreþleri Kaide ve Ýncelikleri (9-11Haziran 1950) / Kýrkpýnar Güreþleri Tertip Komitesi.- Edirne:Ýl Basýmevi s.,23cm. Kýrkpýnar Güreþleri Tertip Komitesi Yayýnlarý Sayý:1 Eserde Kýrkpýnar güreþleri nin kaide ve incelikleri anlatýlmaktadýr. Edirne Kýrkpýnar Güreþleri/Edirne : Edirne yi Tanýtma ve Turizm Derneði, s. : res., hrt. ; 12x16 cm.- (Ýstanbul : Apa Ofset Basýmevi) Kaynakçalar mevcut. Kitapta kýrkpýnar güreþleri tarihi, oyunlarý ile güreþlerden iki aný anlatýlmaktadýr 38

38 Kýrkpýnar T.C. Baþbakanlýk Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel Müdürlüðünce 1986 yýlýnda yayýnlanan bu tanýtým broþür ün de Atatürk ün Kurtdereli Mehmet Pehlivan a yazdýðý mektup, Edirne, Kýrkpýnar Güreþleri, Pehlivan duasý, Yaðlý Güreþte oyunlar, Birincilik kazanmýþ ünlü baþpehlivanlarýmýz ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. Broþür renkli, fotoðraflý ve 16,5x23,5 ebadýndadýr. Kýrkpýnar/TurizmBakanlýðý.-Ankara: s.; 20,5cm.11fotð.-nurol matbaacýlýk A.Þ. Turizm Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan bu tanýtým broþürü 1995 yýlýnda 16 sayfa olarak renkli fotoðraflý ve ingilizce yayýnlanmýþtýr. Broþürde Kýrkpýnar ile ilgili kýsa bilgilere yer verilmektedir. 39

39 OLUÞUM DERGÝSÝ Oluþum / Türk Kütüphaneciler Derneði Edirne Þubesi.- Edirne:Acar Matbaacýlýk A.Þ s.,19.5 cm. Türk Kütüphaneciler Derneði Yayýnlarý Yýl:2, Sayý:7 Dernek tarafýndan 3 er aylýk periyodiklerle 13 yýldýr yayýnlanmaktadýr. Oluþum dergisinin bu sayýsýnda Kýrkpýnar ile ilgili bilgilere yer verilmiþtir. YÖRE DERGÝSÝ 1998 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan ve Aylýk olarak yayýn hayatýný sürdüren Yöre Dergisi de Haziran 2000 de yayýnlanan 3.sayýsýný Kýrkpýnar a ayýrmýþtýr. Sahibi ve yazý iþleri müdürü Ayhan TUNCA dýr. Dergi de Güreþ, Geleneksel Güreþler, Kýrkpýnar Güreþleri Sarý Saltuk la mý baþlar?, Osmanlý Döneminde Kýrkpýnar, Kýrkpýnar Sarayiçinde ve Yeniden, 1924 den 2000 e Kýrkpýnar, Yaðlý Güreþler Tarihinde Beþ Dev, Yaðlý Güreþte Ana Kurallar adlý makaleler yer almaktadýr. 40

40 Edirne Kýrkpýnar Edirne Valiliði-Belediye Baþkanlýðý iþbirliði ile çýkarýlmýþtýr. Süreli yayýndýr yýlýnda yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Yýlda bir kez yayýnlanmakta olan bu dergi den bugüne kadar 4 sayý yayýnlanmýþtýr. Bu dergi renkli olup 19,5 cm. ebadýndadýr. 36 sayfa olarak yayýnlanmýþtýr. Derginin içinde Kýrkpýnar Güreþleri ile ilgili deðiþik konularda bilgiler içermektedir. Þimdi aþaðýda sýrayla yayýnlanan bu dergilerin içinde yer alan konularý sýralayacaðýz. Derginin 1. sayýsýnda, Kýrkpýnar Aðalarý, Kýrkpýnar ýn yaðlýgüreþteki yeri, Er meydaný ýndan enstantaneler, Altýn Kemerli Kýrkpýnar Aðasý, Buyrun Kýrkpýnar a, Selimiye Camii, Edirne ve Turizm, Süpürgecilik, Dolmen ve Menhirler, Sultan II.Beyazid Külliyesi, Osmanlý yý Devletten Ýmparatorluða Geçiren Zafer Sýrpsýndýðý, Sýnýr ötesi Kýrkpýnar. Dergi nin 2. sayýsýnda, Kýrkpýnar a ev sahipliði yapmanýn gururu, Kýrkpýnar Edirne nindir, Edirne ve Kýrkpýnar, Kýrkpýnar, Cazgýr, Güreþteki öðeler, Kýrkpýnar aðalarý, Kýrkpýnar Baþpehlivanlarý, Kýrkpýnar ve Edirne Turizmi, Kýrkpýnar Edirne ve Edirneli nindir. Bunu kimse deðiþtiremez, Sarayiçi, Selimiye ve Kýrkpýnar Anýtý, Aða babamýz, Ali Paþa Çarþýsý, Selimiye Camii, Aða sýz bir kýrkpýnar, Basýn da Kýrkpýnar konularýnda bilgiler yer almaktadýr. 41

41 Derginin 3. sayýsýnda, Yiðitler meydaný Kýrkpýnar, Geçmiþten geleceðe Kýrkpýnar, Geçmiþten bugüne bir geleneksellik; Kýrkpýnar, Edirne, Osmanlý kültüründe Edirne, Osmanlý dan günümüze yemek kültürü, Selimiye camii, Edirne evleri, Kýrkpýnar ýn tarihçesi, dünya minderlerini titreten müthiþ Türkler, Kýrkpýnar aðasý, Aða Ayhan Sezer, Yaðlý Güreþte oyunlar, Yaðlý güreþlerin vazgeçilmez simasý; Cazgýr, Güreþlerdeki öðeler, Kýrkpýnar ýn Edirne turizmine katkýsý ve beklentiler, Vur davulcu, Ata sporu ve Kýrkpýnar konularý yer almaktadýr. Derginin 4. sayýsýnda, Milli spor, Nice görkemli Kýrkpýnar,En köklü ve en eski yarýþma; Kýrkpýnar, Kýrkpýnar ýn Tarihçesi, Edirne de belirli günler, Edirne Mutfaðý, Yaðlý güreþin vazgeçilmez öðesi; Davul zurna, Edirne de unutulan sektörler, sanatlar, Türkler Rumeli de, Osmanlý kültüründe Edirne, Edirne yi tanýyalým, Kýrkpýnar güreþleri Edirne nin fethiyle baþ lar, Selçuklular da ve Osmanlýlarda avcýlýk, Yaðlý güreþin vazgeçilmez simasý;cazgýr, Güreþlerdeki öðeler, Yaðlý güreþte oyunlar, Dünden Bugüne Kýrkpýnar, Kýrkpýnar ýn namlýlarý, Dünya minderini titreten müthiþ Türkler, Atatürk ün güreþ sevgisi, Henüz bozulmamýþ yapýsýyla kýrsal turizm yöresi Edirne konularýný içermektedir. Bu derginin 4 sayýsýný da incelediðimizde ayný konularýn kelime kelime her sayýda yer aldýðýný görüyoruz. 42

42 Edirne Kýrkpýnar Er Meydaný/ Edirne Belediye Baþkanlýðý.- Ýstanbul:Edirne Belediye Baþkanlýðý Yayýnlarý, s.83 fotð.-20 cm. Renkli. Kaynakça var. Basým yeri belli deðil. Türkçe-Ýngilizce Kýrkpýnar ile ilgili bilgiler yer alýyor. Edirne Belediye Baþkanlýðý tarafýndan Edirne Ticaret ve Sanayi Odasý Dergisi Bu dergi oda tarafýndan 1998 yýlýndan itibaren yayýnlanmaya baþlamýþtýr. Derginin 5.cildinin 20. sayýsýnda 7 asýrlýk bir geçmiþin geleceðe mirasý: Kýrkpýnar baþlýðýnda Mustafa Hatiplerin bir makalesi bulunmaktadýr. Dergi 3 er aylýk periyodiklerle yayýn hayatýný sürdürmektedir. Dergi de Edirne ve Türkiye nin ekonomik ve ticari hayatý ile ilgili bilgiler, Edirne nin tarihi ve turizm i ile bilgiler yayýnlanmaktadýr. Renkli ve 64 sayfa olarak yayýnlanmaktadýr. 43

43 EDÝRNE Edirne adlý süreli yayýn Edirne Valiliðince yayýnlanmaktadýr. Derginin Haziran 2002 inde yayýnlanan 8. sayýsýnda Kýrkpýnar ile ilgili bilgilere yer verilmiþtir. Dergi 2 aylýk periyodiklerle yayýnlanmaktadýr. 23cm. ebadýndadýr. Mart Matbacýlýk tarafýndan basýlmýþtýr. Edirne ile ilgili tarihi, kültürel ve sosyal içerikli bilgiler yer almaktadýr. Bu sayýda Atýf Kahramanýn Kýrkpýnar ýn Tarihi konulu makalesi bulunmaktadýr.(19-28 sf) ÜLKER Firmasý tarafýndan yayýnlanan ve yayýn koordinatörlüðünü Kerim Yurk un yaptýðý bu özel yayýn 641. Tarihi Kýrkpýnar haftasý nedeniyle basýlmýþtýr. 46 sf. dan oluþmaktadýr. Ýçinde Kýrkpýnar ile igili görüþler, Kýrkpýnar ve Edirne tarihi ile ilgili bilgiler yer almaktadýr. Renkli ve resimlidir. 44

44 Er Meydaný Kispet Er Meydaný Kispet adlý dergi Yaðlý Güreþin ve Güreþçi nin Sesi sloganýyla Mart 2004 ayýnda yayýn hayatýna baþlamýþtýr. Aylýk yayýnlanmaktadýr. Sahibi ve Yazýiþleri Müdürü Mehmet Kadri BOLCAN dýr. Kýrkpýnar ile ilgili fikir ve düþünceler, haberler yer almaktadýr. Ancak dergi þu an yayýn hayatýna devam etmemektedir. Bu derginin yerine Salto adlý bir derginin yayýn hayatýna baþladýðý Sayýn BOLCAN dan öðrenilmiþtir. KIRKPINAR GAZETESÝ Edirne Gazeteciler Derneði tarafýndan 9 yýldýr yýlda bir sayý olarak 28x39 ebadýnda renkli olarak 24 sayfa halinde yayýnlanmaktadýr. Gazetede kýrkpýnar ile ilgili çeþitli makaleler, haberler yer almaktadýr. 45

45 Burada sizlere 2 dergi den sözetmek istiyorum. Milli Kütüphane koleksiyonlarýnda yaptýðým araþtýrmalar sýrasýnda Kýrkpýnar adýný taþýyan iki dergi ile karþýlaþtým. Bulduðum bu iki dergi de yaptýðým inceleme neticesinde içeriði ile Tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ile herhangi bir ilgisinin olmadýðýný gördüm. Kýrkpýnar adýnda yayýnlanan bu derginin birisi 1934 yýlýnda Adana da Türk Sözü Matbaasýnda basýlmýþ olup sahibi ve yaz.iþ.md.:hamdi HAKVERDÝ dir. Diðer Kýrkpýnar adýný taþýyan dergi de 1949 yýlýnda Mersin de Mersin Toros Matbaasýnda basýlmýþtýr. Sahibi ve Yaz.iþ.Md.:Ýbrahim TEKELÝ- Ýbrahim GÜNAY dýr. Bu iki derginin de içeriði, siyasi-iktisadiilmi dir. Burada benim vurgulamak istediðim nokta 1934 li yýllarda Kýrkpýnar ile ilgili bir derginin Edirne dýþýnda bir kentte yayýn hayatýna baþlamasýdýr. Böylesi tarihi, kültürel deðerlere sahip çýkmak gerekmektedir. Bu iki kültür adamý Akdeniz de Kýrkpýnar adýyla bir dergiyi çýkartmayý düþünmüþlerdir. Ama onlarýn da bu derginin ismini kýrkpýnar güreþlerinde mi etkilenerek çýkarttýklarý konusunda herhangi bir bilgiye sahip deðiliz. 46

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ

ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ ORMAN KORUMA ALANLARI YÖNETÝMÝNÝN GÜÇLENDÝRÝLMESÝ PROJESÝ 2011 ULUSLARARASI ORMAN YILI ETKÝNLÝKLERÝ SONUÇ RAPORU ARALIK 2011, ANKARA Hazýrlayanlar: Yýldýray Lise, Damla Akyýldýz, Mustafa Yýlmaz ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi

Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Türk Kütüphaneciliði 21,1(2007), 111-117 Atatürk Araþtýrma Merkezi Kütüphanesi Birsen Yanar * Kurumsal Misyon Atatürk Araþtýrma Merkezi (ATAM), Anayasa nýn 134. maddesi uyarýnca 2876 sayýlý kanunla Atatürk

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BUSINESS SOURCE PREMIER

BUSINESS SOURCE PREMIER BUSINESS SOURCE PREMIER ELEKTRONÝK TELÝF HAKLARI http://bll.epnet.com/html/terms.html KAPSAM Business Source Premier veritabaný iþletme, ekonomi, finans, muhasebe, maliye, uluslararasý iliþkiler ve ilgili

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ

AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ 224 AÐLAYAN VAKIF ESERLERÝ SERGÝSÝ Aðlayan Vakýf Eserleri Sergisi Tarihimizde çok önemli roller üstlenmelerine raðmen bazý vakýf eserlerimiz günümüzde oldukça kötü haldedir. Bu eserlerin tespiti, yeniden

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 1(2007) 55-61 Endonezya da Kütüphanecilik ve Endonezya Milli Kütüphanesi * Hüseyin Odabaþ ** ve Coþkun Polat *** Öz Endonezya da kütüphaneciliðin kurumsallaþma süreci geçtiðimiz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

3.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu / 4-6 Mayıs 2015-EDĠRNE

3.Uluslararası Balkan Spor Bilimleri Kongresi ve 8. Uluslararası Kırkpınar Sempozyumu / 4-6 Mayıs 2015-EDĠRNE Sunuş 1- Bilginin Serüveni 2- Tarihi Kırkpınar Yağlı GüreĢleri 3- Tarihi Kırkpınar Yağlı GüreĢleri nin SayısallaĢtırılması a) Projenin Amacı b) Proje nin Çalışma başlıkları c) Proje nin Aşamaları d) Çalışmalar

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi

Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Tanýtým - Deðerlendirme / Reviews Türk Kütüphaneciliði 20,1 (2006), 111-118 111 Ýskenderiye Kütüphanesi: Antik Dünyanýn Öðrenim Merkezi Roy MacLeod (Derleyen). Çev.: Elif Böke Ankara: Dost Kitabevi, 2006.

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor)

SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) SCI-EXPANDED, SSCI, AHCI ve ETKÝ FAKTÖRÜ (= Impact Factor) Ahmet ASAN Özet Bu çalýþmada, Institute for Scientific Information (ISI)'nin tarihsel geliþimi, bugünkü durumu, dergi seçim kriterleri ve etki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com

ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com ed by trial version, http://www.pdf-convert.com YAZARLARIN DÝKKATÝNE 1-Kadýn Doðum Dergisi yýlda 4 kez olmak üzere üç ayda bir yayýnlanýr. Kadýn Hastalýklarý

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Handan ÖZSIRKINTI KASAP 2. İletişim: 1230 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Sanatta Yeterlik (Doktora) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Güzel Sanatlar Fakültesi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ BASIN YAYIN VE HALKLA ÝLÝÞKÝLER MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 27.06.1984 tarih ve 3030 sayýlý Büyükþehir Belediyesi Kanununa göre kurulmuþ olup, 10.07.2004 tarih ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediye Kanununa göre

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı