Eshot RAPORU. FAALiYET. Genel Müdürlüðü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Eshot RAPORU. FAALiYET. Genel Müdürlüðü"

Transkript

1 Eshot Genel Müdürlüðü 2009 FAALiYET RAPORU

2 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ ADRES: Gazeteci Yazar Ýsmail Sivri Bulvarý No:500 Gediz Mahallesi- Buca/ Ýzmir Pk Tel: Faks: Elektronik Posta: : eshot. gov. tr Ýnternet Eriþim: www. eshot. gov. tr

3

4

5

6 AZÝZ KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

7

8 ÇA DA, HIZLI VE GÜVENL Yolcu memnuniyetini sürekli k lan ve geli en teknolojilere uyumlu olarak kent içi toplu ula mda ülkemizin lider kurulu u olmak vizyonu ile halk m za her zaman yenilikler sunan ESHOT Genel Müdürlü ü 2009 Y l Faaliyet Raporu; do ruluk, güvenirlik ve tarafs zl k ilkeleri do rultusunda haz rlanm t r. Toplu ta ma hizmetlerinde kullan lan araçlar n yenilenmesi ve modern, konforlu, çevreye duyarl araçlar n hizmete sunulmas hedefleri kapsam nda, 2009 y l içerisinde 243 adet klimal otobüs filoya dahil edilmi tir. Toplu ta man n yayg nla t r lmas ve özendirilmesi amac ile geçmi y llarda halk m z n hizmetine sunmu oldu umuz aktarmal ula m, engelli ve refakatçilerine yönelik ücretsiz ula m uygulamalar ba ar ya ula m t r. Yeni hedefler do rultusunda halk m za ula m kolayl sa lamak için gerekli alt yap çal malar da büyük bir özenle sürdürülmektedir. Dünyan n birçok ülkesinde yayg n olarak kullan lan rayl sistemler, mevcut toplu ta ma sistemleri ile bir bütünlük içerisinde planlanm t r. zmir de de bu ba lamda yap m devam etmekte olan rayl sistem çal malar n n tamamlanmas yla ula m sistemleri bütünle ecek ve vatanda lar m z gitmek istedikleri yere daha k sa zamanda ve güvenli bir ekilde ula acaklard r. Bunu gerçekle tirmek için durmadan ve tüm gücümüzle çal malar m z sürdürmekteyiz. ESHOT Genel Müdürlü ü, geli en teknolojilerin takipçisi ve bilinçli kullan c s olarak, çal malar n halk m z n rahat, güvenli ve emniyetli yolculuk yapmas n sa layacak ekilde devam ettirmeye kararl d r y l Faaliyet Raporu nda, sürdürülen faaliyetlere ili kin bilgiler ve mali tablolar kolay ve anla l r bir ekilde ortaya konulmu tur. Halk m z bilgilendirmeyi amaçlayan faaliyet raporunun haz rlanmas nda eme i geçen tüm çal ma arkada lar ma katk lar ndan dolay te ekkür ederim. AZÝZ KOCAOÐLU Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný

9

10 Toplu ula mda sürekli de i im ve geli im parolas yla hareket eden ESHOT Genel Müdürlü ü ekonomik ve konforlu ula ma yönelik çal malar na yenilikler ekleyerek, 323 hatta kesintisiz 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Geçen y llarda oldu u gibi bu y l da filomuzu sürekli yenileyerek ya ortalamas n dü ürmeye çal t k Stratejik Planda al m hedeflenen 600 adet otobüsün son partisi olmak üzere bu y l 190 adet Solo Otobüs ile 53 adet Körüklü Otobüs sat n al narak hedeflenen say ya ula lm t r. Aktarmal ula m olan 90 dakika içerisinde Kentkart la yap lan ikinci ve sonraki bini ler için ücretsiz tarife uygulamas na bu sene de devam edilmi olup, bu sistem sayesinde ta nan yolcu say s nda art meydana gelmi tir. Y l içerisinde ta nan toplam yolcudan si (yani %70 i) ESHOT otobüsleri ile ta nm t r. Ak ll kart ya da yeterli kontörü olmayan yolculardan nakit para kullanarak toplu ula m araçlar n n kullan lmas na imkan veren oför kart uygulamas kald r larak yerine 3 bini lik elektronik bilet uygulamas getirilmi tir. Ö renci ve ö retmenlerin kulland kartlar kentkart ile birle tirilerek Ki iselle tirilmi Kart uygulamas na geçilmi tir. Engelli vatanda lar m za ve refakatçilerine yönelik ücretsiz ula ma ve 60 ya kart uygulamas na bu sene de devam edilmi tir. Vatanda lardan gelen talepler do rultusunda duraklar n say s artt r lm, ak ll durak uygulamas na geçilmi tir. Duraklardaki bilgilendirme panolar nda dura a gelecek olan otobüsün hat numaras, son dura n n ismi ile kalan durak say s bilgileri görülebilmektedir. Vatanda la birebir muhatap olan oför personele ve çal an di er personele sürekli e itimler verilerek nitelikli personel yeti tirilmesi amaçlanmaktad r. ehrin ihtiyaç duyulan bölgelerine yeni garajlar yap larak faaliyete geçirilmi olup, ayr ca yeni garaj yap m çal malar devam etmektedir. Faaliyetlerimizin süreklili ini sa layan, yolcu memnuniyetini ön planda tutarak gece gündüz demeden özveri ile çal an tüm çal ma arkada lar ma te ekkür ederim. Z. GÜL ÞENER Eshot Genel Müdürü

11

12 ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKAN SUNUÞU ÜST YÖNETÝCÝ SUNUÞU I) GENEL BÝLGÝLER 1.MÝSYON VE VÝZYON 2.GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR 3.ÝDAREYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 3.1 FÝZÝKSEL YAPI HÝZMET BÝNASI ÝDARÝ BÝNA EK HÝZMET BÝNASI ATÖLYELER GEDÝZ AÐIR BAKIM TESÝSLERÝ KARÞIYAKA ATÖLYE MERSÝNLÝ ATÖLYE ÝNCÝRALTI ATÖLYE GARAJLAR ADATEPE GARAJ ÇÝÐLÝ GARAJ KÜÇÜK ÇÝÐLÝ GARAJI TORBALI GARAJI MENEMEN GARAJI URLA GARAJI TAÞITLAR DURAKLAR 3.2 ÖRGÜT YAPISI 3.3 BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝ KAYNAKLARI 3.4 ÝNSAN KAYNAKLARI 3.5 SUNULAN HÝZMETLER 3.6 YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ II) AMAÇ VE HEDEFLER 1.KURUMUN AMAÇ VE HEDEFLERÝ 2.TEMEL POLÝTÝKALAR III) FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER 1.MALÝ TABLOLAR 2.BÝRÝMLERÝN FAALÝYETLERÝ, MALÝ TABLOLARI VE PERFORMANSLARI 2.1. TEFTÝÞ KURULU BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI

13 2.1.6 SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ HUKUK MÜÞAVÝRLÝÐÝ GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 2.3. ÝÇ DENETÇÝ GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ 2.4. SÝVÝL SAVUNMA UZMANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ 2.5. ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

14 2.6. BÝLGÝ ÝÞLEM DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 2.7. ARAÇ BAKIM VE ONARIM DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 2.8. YAPI TESÝSLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 2.9. MAKÝNA VE MALZEME ÝKMAL DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

15 2.10. ULAÞIM DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ ULAÞIM PLANLAMA DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ SATINALMA DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

16 2.14. STRATEJÝ GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GÖREV, YETKÝ VE SORUMLULUKLAR FÝZÝKSEL YAPI ÖRGÜT YAPISI BÝLGÝ VE TEKNOLOJÝK KAYNAKLAR ÝNSAN KAYNAKLARI SUNULAN HÝZMETLER YÖNETÝM VE ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ FAALÝYETLERE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝ VE DEÐERLENDÝRMELER MALÝ BÝLGÝLER FAALÝYET - PERFORMANS BÝLGÝLERÝ KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 3.PERFORMANS BÝLGÝLERÝ IV)KURUMSAL KABÝLÝYET VE KAPASÝTENÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1.GZFT (SWOT- GÜÇLÜ_ ZAYIF YÖNLER, FIRSATLAR_ TEHDÝTLER) ANALÝZÝ

17

18 I.Genel Bilgiler

19

20 1.MÝSYON VE VÝZYON Yolcu memnuniyetine odaklý; ekonomik, emniyetli, konforlu, sürekli ve güvenilir toplu taþýmacýlýk hizmetini gerçekleþtirmek. MiSYON ViZYON Yolcu memnuniyetini sürekli kýlan ve geliþen teknolojilere uyumlu; toplu ulaþýmda ülkemizin öncü kuvveti olmak.

21

22 2. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İzmir Büyükşehir Belediyesi adına bağlı kuruluş olan ESHOT Genel Müdürlüğü nün görevi, başta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu olmak üzere, diğer mevzuat gereğince İzmir halkının müşterek ve mahalli en önemli ihtiyaçlarından olan toplu taşıma hizmetini planlı, programlı, etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yerine getirmektedir. ESHOT Genel Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15.maddesinin (f) fıkrasında yer alan; toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dahil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek yetkisi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesinin (f) fıkrasında belirlenen: "Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek", Yine, Aynı maddenin (p) fıkrasında yer alan ; "Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek", Görev, yetki ve sorumlulukları uyarınca Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşımacılık hizmetlerini yürütmektedir. ESHOT Genel Müdürlüğü, toplu taşıma ile ilgili sahip olduğu yetki ve görevlerini, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 8. ve 9. maddeleri uyarınca Alt Yapı Koordinasyon Merkezi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi ile koordineli olarak yerine getirmektedir sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Kurumumuza verilen tüm yükümlülükler (Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu, Bütçe vs.) yerine getirilmekte olup, çalışmalarımız mevzuatın öngördüğü şekil ve esaslar doğrultusunda sürdürülmektedir tarih ve 9630 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Talimatname ile faaliyetlerini sürdürmekte iken tarih ve M.35.0.İBB sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi Elektrik, Su, Havagazı, Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü Kuruluş Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği esas alınarak görevini sürdürmektedir. ESHOT Genel Müdürlüğü, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin tarihli kararı doğrultusunda Norm Kadroya ilişkin iptal - ihdasları üzerine oluşturulan ve tarih, M.35.0.İBB sayılı Meclis kararına göre teşkilatlanmıştır.

23 Genel Müdürlüğümüz personel işlemleri yönünden 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 84. maddesi saklı kalmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bu Kanun uyarınca çıkarılan tüzük, yönetmelik, genelge v.b personel mevzuatına tabi olup, personel istihdamı yönünden 5393 sayılı Kanun'un 49. maddesi ve bu konu ile ilgili genelge ve tebliğler uygulanmaktadır Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Belediyelerle ilgili hükümleri, personel istihdamı ve diğer ilgili hususlarda uygulanması gereken mevzuat arasındadır. İş hukuku ile ilgili işlemlerimiz, 1475 sayılı mülga İş Kanunu'nun yürürlükte bulunan 14. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu'na ( tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, vs. tüm ilgili alt mevzuat), ayrıca Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirilmektedir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun; 2.maddesinde; Bu Kanun un, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerden oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrolünü kapsadığı, 3. maddesinde;"münhasıran bu Kanunun uygulanmasında, Mahalli İdarelerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında sayılacağı" hükmüne yer verilmiş olup, İdaremizce Kanun hükümleri ile birlikte yönetmelik, tebliğ ve genelgelerde yer alan hükümler doğrultusunda işlem yapılmaktadır. İdaremizce gerçekleştirilen iş ve işlemlerde uygulanan yönetmelik ve tebliğlerden bazıları; Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Genel Muhasebe Yönetmeliği, Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve Taşınır Mal Yönetmeliği dir. ESHOT Genel Müdürlüğü, mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu na, satım-kiraya verme işlemlerini ise 2886 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda yapmaktadır sayılı Yasanın 85. maddesinin (b) fıkrasıyla, tarih ve 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1. maddesinin (a) fıkrasındaki "döner sermayeli müesseseler" ibaresinden sonra gelmek üzere, "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri" ibaresi ve 10. maddesinin 2.fıkrasına "ancak, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunlara Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri kendi meclisinin kararı ile taşıt edinirler" cümlesi eklenmiştir. 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamında bulunan İdaremiz, tarih ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununu, 5393 sayılı Yasanın 84. maddesindeki düzenleme doğrultusunda, belediyenin yetkili kılındığı görev ve hizmetlerle ilgili olarak 5393 sayılı Yasaya aykırı bulunmadığı durumlarda uygulanacaktır.

24 İçişleri Bakanlığı'nın tarih ve sayılı yazılarında da belirtildiği üzere, Türk vatandaşlarının ve Türkiye'de ikamet eden yabancıların kendileri ve Kurumumuzun görev ve hizmetleri ile ilgili dilek ve şikayetleri konusunda yaptıkları başvurularla ilgili olarak 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun ilgili olduğu alanda uygulanmaktadır. Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'na göre işlem yürütülmektedir. Bunun dışında, İdarece çıkartılan Kayıp Eşya Yönergesi, Personel Ulaşım Servis Tanıtım Kartı Yönergesi, Sürücü Kartı Yönergesi, Ulaşım Kartları Yönergesi, Yazışma Kuralları Yönergesi, İmza Yetkileri Yönergesi ve diğer kart yönergeleri Kurumumuz 1. Hukuk Müşavirliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Daire Başkanlıklarının, Görev ve Çalışma Yönergeleri uygulanmaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat dışında, yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve genelgelerin ilgili hükümleri, İdaremizin tabi olduğu mevzuata aykırılık teşkil etmediği ve uygulanmayacağı açıkça belirtilmediği sürece, Kurumumuz tarafından doğrudan ya da ilgisine göre kıyaslanarak uygulanacak mevzuat hükmündedir. 3. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. FİZİKSEL YAPI HİZMET BİNASI: Genel Müdürlük, Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı No: Buca - Gediz / İZMİR adresinde, idari ve ek hizmet binası olmak üzere iki binasında, ayrıca Üçkuyular da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Konak ta, içinde Engelli Hizmet Bürosu ve Ulaşım Filo Takip, Kontrol ve Yönetim Sistemi Merkezi nin de yer aldığı Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü ayrı ayrı binalarda faaliyetlerine devam etmektedir. Üçkuyular da bulunan Ulaşım Dairesi Başkanlığı nda, toplu taşımacılık hizmetinin planlaması yapılmaktadır. Otobüslerin tevzi işlemleri buradan yapılmakta olup, güzergahlarda çalışacak otobüs tipi, sayısı, servis aralıkları vb. konularda da faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Konak ta bulunan Ulaşım Kartları Şube Müdürlüğü nde indirimli öğrenci, öğretmen; Şehit Ailesi; 60 yaş, 65 yaş; Resmi Kurum; Personel Ulaşım Servis Tanıtım; TÜİK Kartları ve Engelli Hizmet Bürosunda Özürlü kartları ile ilgili tüm işlemler yapılmaktadır. Ayrıca Ulaşım Filo Takip, Kontrol ve Yönetim Sistemi Merkezi nde; filodaki otobüslerin GPS GPRS Uydu Takip Sistemi ve bilgisayar bağlantısı ile takibi, sefere çıktıkları andan itibaren hız limiti, duraklarda bekleme süresinin izlenmesi, arızalar, ambulans, itfaiye ve güvenlik ihtiyacı gibi durumlarda anında müdahale etme şansının yanı sıra, çeşitli konulardaki ihlallerin de kontrolü gerçekleştirilmektedir.

25 İDARİ BİNA: 5300 m² toplam inşaat alanına sahip ve ön Cephe: Zemin + 4 Kat, arka Cepheden: 7 Kattan oluşmaktadır. İdari Bina içerisinde; Zemin Kat: İşçi Lokali ve Kantin Dispanser Güvenlik Kamera Güvenlik Sistem Odası 1.Kat: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başk. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı 2. Kat: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başk. 3. Kat: Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları Encümen Salonu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama Dairesi Başkanlığı 4. Kat: Teftiş Kurulu Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliği İç Denetçi Sivil Savunma Uzmanlığı Akıllı Bilet Sistemi Şube Müdürlüğü

26 EK HİZMET BİNASI : Ek Hizmet Binası, 5000 m² lik toplam inşaat alanına sahip olup, 5 kattan oluşmaktadır. Ek Hizmet Binası İçerisinde : Bodrum Katı: Makina ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı na bağlı Ambar ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı na bağlı Simülatör Odası Zemin : Makina ve Malzeme. İkmal Dairesi Başkanlığı na bağlı Ambar, 1. Kat : Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı na bağlı Kurum Arşivi, 2. Kat : Araç Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı na bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü ve Eğitim Salonları 3. Kat : Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı Personel Yemek Salonu Eğitim Salonları Yemek Salonu Merkez Ambar

27 ATÖLYELER GEDİZ AĞIR BAKIM TESİSLERİ ATÖLYE İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN AKARYAKIT TAMİR BAKIM KANALLARI GEDİZ ATÖLYE m Motorin Tankı, 1 Benzin Tankı, 2 Euro Dizel Tankı. 43 adet Tamir Kanalı 6 adet Bakım Kanalı

28 KARŞIYAKA ATÖLYE ATÖLYE İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN AKARYAKIT TAMİR KANALLARI KARŞIYAK A ATÖLYE m m 2 1 Motorin Tankı, 2 Euro Dizel Tankı. 10 adet MERSİNLİ ATÖLYE ATÖLYE İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN AKARYAKIT TAMİR KANALLARI MERSİNLİ ATÖLYE m m 2 1 Motorin Tankı, 2 Euro Dizel Tankı. 6 adet İNCİRALTI ATÖLYE ATÖLYE İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN AKARYAKIT TAMİR KANALLARI İNCİRALTI ATÖLYE m m 2 3 Motorin Tankı, 1 Euro Dizel Tankı. 6 adet

29 3.1.3 GARAJLAR ADATEPE GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN PARK EDEN OTOBÜS SAYISI AKARYAKIT TAMİR KANALI ADATEPE GARAJI m m adet 1 Motorin Tankı, 2 Euro Dizel Tankı. 2 adet ÇİĞLİ GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN PARK EDEN OTOBÜS SAYISI ÇİĞLİ GARAJI m m adet KÜÇÜK ÇİĞLİ GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN AKARYAKIT KÜÇÜK ÇİĞLİ GARAJI 4.462m 1 Motorin Tankı, 3 Euro Dizel Tankı TORBALI GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN KAPALI ALAN PARK EDEN OTOBÜS SAYISI AKARYAKIT TORBALI GARAJI m 2 40 m 2 25 adet 2 Euro Dizel Tankı.

30 MENEMEN GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN PARK EDEN OTOBÜS SAYISI MENEMEN GARAJI m 2 30 adet URLA GARAJI GARAJ İSMİ TOPLAM ALAN PARK EDEN OTOBÜS SAYISI URLA GARAJI m TAŞITLAR Genel Müdürlüğümüzde 1437 adet otobüs ile 163 adet hizmet aracı olmak üzere toplam 1600 adet taşıt bulunmaktadır. TOPLAM OTOBÜS SAYISI

31 CİNSİ ADET BİNEK OTOMOBİL 21 STATİON VAGON 2 MİNİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK) 6 PİCK-UP (KAMYONET ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK) 33 PANEL 20 MİDİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK) 3 KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 3501 KG 29 KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ KG 2 KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ KG 10 KAMYONET 4 AMBULANS (TIBBİ DONANIMLI) 1 MOTORSİKLET EN AZ CC.LİK 12 KURTARICI 2 ÇEKİCİ 6 TANKER 4 İŞ MAKİNASI 6 TRAKTÖR 1 RÖMORK 1 TOPLAM DURAKLAR Ulaşım hizmetlerinde EFE, F, EGE, BASIC, YAKAMOZ, ZEYBEK olarak isimlendirilen duraklarımız kullanılmaktadır. Genel durak yapımız Korozyona dayanıklı malzeme esaslı olup, gerekli dış ortam koruması yapıya uygun boya teknolojisi ile sağlanmıştır. Durak camları 8 10 mm kalınlığında temperli emniyet camlarıdır. Ayrıca kapalı durakların dışında Bayrak, Raket ve CLP duraklarımız da mevcuttur TOPLAM DURAK SAYISI

32 EFE TİPİ DURAK F TİPİ DURAK BASİC TİPİ DURAK YAKAMOZ TİPİ DURAK RAKET DURAK CLP DURAK 3.2. ÖRGÜT YAPISI Genel Müdürlüğümüzün teşkilat yapısı; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra, Büyükşehir Belediye Meclisi nin tarih ve 494 sayılı kararı ile norm kadro esaslarına göre yeniden oluşturulmuştur. Teşkilat yapımız Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, İdare Encümeni, Teftiş Kurulu Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, İç Denetçi, Daire Başkanlıkları, Özel Kalem Müdürlüğü, Sivil Savunma Uzmanı ve Şube Müdürlüklerden oluşmaktadır.

33

34 3.3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR ESHOT Genel Müdürlüğü İzmir.NET kapsamına dahil olmuş ve İzmir.NET dışında kalan Çiğli Garaj, Soğukkuyu Garaj, Adatepe Garaj ve Torbalı Garaj G.shdsl bağlantıları ile ağa dahil edilmiştir eğitim ve öğretim döneminden itibaren öğrenci ve öğretmenler için, kişiselleştirilmiş elektronik kart uygulamasına geçilmiştir. Başvuru ve işlemler web sitemizden on-line olarak gerçekleştirilmektedir. Otobüslerimizde yer alan Yolcu Bilgilendirme Sistemi sayesinde vatandaşlarımıza şimdiki durak, sonraki durak, tarih, saat, güzergah, hava durumu, günlük haberler, otobüsün hızı ve aracın konumu bilgileri güncel olarak sunulmaktadır. 24 saat ulaşım hizmeti veren İdaremizin akaryakıt tüketimi, garajlarımıza kurulan Akaryakıt Takip Sistemi ile kontrol altına alınmıştır. Bu sistem, kullanılan akaryakıtın kayıt altına alınması, akaryakıt ile ilgili tasarrufun ölçülmesi ve tüketimin kontrol edilmesi için geliştirilen bir otomasyon sistemidir YILLARI BİLGİSAYAR ENVANTERİ PC YAZICI TARAYICI 381 Adet 151 Adet 6 Adet YILLARI YAZICI ENVANTERİ

35 AKARYAKIT SİSTEMİ Akaryakıt otomasyonu sayesinde garajlarda bulunan akaryakıt tanklarının anlık durumları gözlenebilmekte ve araçların akaryakıt dolum takipleri yapılabilmektedir.

36 PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ Personel Devam Kontrol Sistemi ile ESHOT Genel Müdürlüğü ne ait garajlarda çalışan personelin işyerine giriş ve çıkışları tek merkezden takip edilebilmektedir. Bu sistemden alınan bilgiler doğrultusunda puantajlar eksiksiz ve doğru olarak en hızlı şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca giriş çıkışlardaki personel beklemeleri de bu sistem sayesinde ortadan kaldırılmıştır.

37 ELEKTRONİK ÜCRET TOPLAMA VE ARAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLEYİŞİ 1- Veri Aktarım Metodu Otobüslerden gelen günlük bilgiler GPRS ile otomatik yapılmaktadır. 2- Ücret ve Versiyon Güncelleme Metotları Sistem güncelleme çalışması tek merkezden GPRS ile otomatik yapılmaktadır. 3- Gün içi otobüs hat değişikliği prosedürleri Ücret tarifeleri, güzergahlar ve çalışma programları GPRS ile validatörlere gönderilmektedir. 4-Validatör ve sürücü panelinin kullanım kolaylığı LCD li büyük ekran, sesli ve görsel uyarının yanı sıra; öğrenci, tam ve indirimli biniş ses ve ışıkla farklılaştırılmıştır. Sürücü paneli, yolcu ve şoför açısından kullanım kolaylığı sağlamaktadır. 5-Şoför puantaj sistemleri Ana server ile validatör saati senkronize çalışmaktadır. Şoför puantajı alınabilmektedir. 6-Konum Bilgileri Validatörler, bulunduğu otobüsün konumunu GPS ile uydudan tespit ve kayıt ederek, bu bilgileri 10 sn de bir GPRS ile ESHOT Ana Bilgi İşlem Merkezi ne aktarmaktadır. 7-Şoför Paneli ESHOT Ana Bilgi İşlem Merkezinden sürücüye bilgi amaçlı her türlü mesaj gönderilebilmektedir. Bunun yanı sıra sürücü çalışacağı hattı bu panel vasıtasıyla sisteme girebilmekte ve ücret tarifesi otomatik olarak buna göre belirlenebilmektedir. Sürücü; acil durumlarda (güvenlik, itfaiye, kaza, ambulans, arıza vs.) SONRAKİ SEFER 30 DK. SONRA panel üzerindeki alarm butonundan Ulaşım Kontrol Merkezi ne bildirimde bulunabilmektedir. Böylece çok kısa sürede olaya müdahale edilmesi sağlanmaktadır. Sürücü kartı takılabilmekte ve böylece sürücü bilgileri otomatik olarak validatöre girilebilmektedir.

38 Akıllı Bilet Sistemi otobüsler, İzdeniz iskeleleri, Metro istasyonları, Banka, Ana Bilgi İşlem Merkezi, ayrıca 641 adet bayiden oluşmaktadır. Akıllı Bilet Sistemi ağı GPRS, Wi-Fi teknololojisi ve İzmirNet fiber optik ağı üzerinden online çalışmaktadır. Otobüsler ve İzdeniz iskeleleri ile Wi-Fi ve GPRS teknolojileri üzerinden haberleşme sağlanmaktadır. Metro istasyonları, Olağanüstü Durum Merkezi(ODM), Mersinli ve Çakalburnu garajları İzmirNet fiber optik ağı üzerinden, Adatepe, Stad, Belkahve, Çiğli ve Soğukkuyu garajları ise, TürkTelekom data hatları üzerinden Ana Bilgi İşlem Merkezine veri transferi yapmaktadır. Kart dolum bayilerinin işlemleri Banka sunucusu üzerinden gerçekleştirmektedir. ULAŞIM PERSONEL İŞ PLANLAMA SİSTEMİ Personel İş Planlama Sistemi; Teknolojiyi daha verimli kullanmak, Bölgelerdeki ve Kurumlardaki (ESHOT İZULAŞ) farklı uygulamaları ve kişi inisiyatifini ortadan kaldırarak tüm personelin eşitlik ve performans kriterleri doğrultusunda çalışmasını sağlamak amacıyla tüm şoför personelin iş yazımının merkezden yapılmasına yönelik bir sistemdir. Personel İş planlamasının sistemi; Proje çalışmaları 2008 ağustos ayında başlamış olan, teknik ekipman, işletim sisteminin kurulması ve pilot bölge uygulamaları, sonra da 2009 yılında Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde 5 bölgede başlamıştır tarihinden itibaren İZULAŞ A.Ş. devreye alınmıştır. Sistem teknik olarak, bir veri tabanına bağlı çalışmakta ve Akıllı Kart Sisteminden gelen verilerle karşılaştırılabilirliği sonucu, tüm bölgelerin ve merkezin on - line olarak çalışmasını ve veri anlamında üst yönetime direk hizmet vermesini sağlamaktadır. İşleyiş yazıcı ekip tarafından yapılmaktadır. Bölgelerde çalışan şoför personel, sistem başlangıcında çalışacakları hatlara ve araçlara sabitlenmiş ve sistem çalışmaya başladıktan sonra rutin olarak araç özelliklerine göre 3 ayda bir kendi içinde rotasyona tabi tutulmaktadır. Yazıcı ekip hazırladıkları iş tevzi listelerini (on-line olarak garajlarda çıkarılan ve hangi şoförün, hangi hatta ve araçta çalışacağını gösteren liste) garajlara gönderir. Garajlarda, bir gün önce listelerin ana merkezlere asılmasını sağlayarak personelin ertesi günkü işi görmesi sağlanır. Garaj çıkış ekranı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 27.07.1943 tarih ve 4483 sayılı Yasa ile katma bütçeli bir idare şeklinde yönetilmek üzere bağlı bir işletme

Detaylı

2. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR İzmir Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi 27.07.1943 tarih ve 4483 sayılı Yasa ile katma bütçeli bir idare şeklinde yönetilmek üzere bağlı bir işletme olarak İzmir

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarlarıdır. İftihar ve güç vesileleridir. M. KEMAL ATATÜRK

Detaylı

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 1 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğünde Hazırlanmıştır. 2 3 4 Recep Tayyip ERDOĞAN Cumhurbaşkanı 5 6 Ahmet DAVUTOĞLU

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum un yetki, görev ve sorumlulukları Tablo 1 18 de yer almaktadır. Tablo 1: Genel Müdür Görev, Yetki ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğü temsil etmek.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

2014 PERFORMANS PROGRAMI

2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2014 PERFORMANS PROGRAMI 2013 İSTANBUL 2014 PERFORMANS PROGRAMI 4 Değerli İstanbullular; İstanbul, dünyanın en hızlı büyüyen ve gelişen kentlerinden biri. İstanbul a yaptığımız

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konuların takibi ile yasal işlemlerin yürütümü, idare Encümeni ve Memur Disiplin Kurulu üyeliği görevlerini yürütmek, Genel Müdürlük Makamı

Detaylı

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İdare adına tüm hukuki konulann yasal bazda takibi ve sonuçlandırılması ile birlikte, idare Encümen üyeliği görevini yürütmek, icra vasıtasıyla idare alacaklarını

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU SUNUŞ Sevgili Dostlarım; İstanbul Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. İşçisinden memuruna, bürokratlarından meclisine kadar herkesin

Detaylı

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi

Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi Ekonominin gelişmesinde en başta gerekli olan yollar, demiryolları, limanlar, kara ve deniz ulaşım vasıtaları milli varlığın maddi ve siyasi kan damarıdır! İftihar ve güç vesileleridir. Değerli İstanbullular

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALİYET RAPORU İETT 2013 FAALİYET RAPORU 4 Sevgili dostlarım, Doğusu ve batısıyla kuzeyi ve güneyi ile İstanbul artık küresel buluşma adresidir Dünya siyasetinin,

Detaylı

! " " # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *! " ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B

!   # $ % $ &! ' (! )! $ ) * * *!  ) ++, (! -..5! 0!!! 1 ) ( (! ( 2 3 4! 5 uca B 5 uca B İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER...1 A-Yetki Görev ve Sorumluluklar..1 B-Teşkilat Yapısı...2 C-Fiziksel Kaynaklar 5 D-İnsan Kaynakları 11 II-PERFORMANS BİLGİLERİ..18 A-Temel Politika Ve Öncelikler......19

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 FAALİYET RAPORU 2010 FAALİYET RAPORU Sunuş Sevgili İstanbullular, Son yıllarda İstanbul, dünya üzerinde ilgi odağı bir kent haline gelmiştir. Küresel kararların

Detaylı

2012 İETT FAALİYET RAPORU

2012 İETT FAALİYET RAPORU 2012 İETT FAALİYET RAPORU 1 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALİYET RAPORU 1 2 3 İETT 2012 FAALİYET RAPORU Sevgili İstanbullular; İstanbul sürekli büyüyen ve gelişen bir kent. İstanbul u dünyanın

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU www.iett.gov.tr 444 1871

2011 FAALİYET RAPORU www.iett.gov.tr 444 1871 2011 FAALİYET RAPORU BAŞKANDAN Sevgili İstanbullular, Son yıllarda İstanbul da ulaşım alanında yapılan büyük atılımların sizler de farkındasınız. Geçmişle karşılaştırdığımızda bu modern metropolün

Detaylı

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr

Ekim 2013. www.cekmekoy.bel.tr Ekim 2013 www.cekmekoy.bel.tr 2 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, 2014 Yılı Performans Programı ve 2014 Mali Yıl Bütçesi Tasarılarının görüşüleceği meclis toplantısına hoş geldiniz. Stratejik Planlama yaklaşımı

Detaylı

Çok Değerli Bucalılar;

Çok Değerli Bucalılar; Çok Değerli Bucalılar; Belediyeler, halkın yerel nitelikli, ortak ihtiyaçlarını karşılamakla görevli kamu kurumları olup görev ve yetkileri yasalarla belirlenmiştir. Belediyeler bu görevlerini yerine getirirken

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 203 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Hemşehrilerim! Göreve başladığımız günden itibaren üç buçuk yılı aşkın bir

Detaylı

2015 PERFORMANS PROGRAMI İETT 2015 PERFORMANS PROGRAMI İETT 2015 PERFORMANS PROGRAMI www.iett.gov.tr

2015 PERFORMANS PROGRAMI İETT 2015 PERFORMANS PROGRAMI İETT 2015 PERFORMANS PROGRAMI www.iett.gov.tr 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2015 PERFORMANS PROGRAMI 2014 İSTANBUL BAŞKANDAN Sevgili İstanbullular; On yıldır sizlere hizmet etmenin mutluluğu içindeyiz. Bu geçen zaman içinde İstanbullular olarak kazanımlarımız

Detaylı

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Değerli Meclis Üyeleri, Bilindiği üzere Belediyeler, halkımızın talep ve isteklerinin doğrudan muhatabı olması, çok

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu Mali Hizmetler Müdürlüğü 2013 1 Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla

Detaylı

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014

Seyhan Belediyesi Stratejik Planı 2010-2014 0 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.SEYHAN BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 2 2.SEYHAN BELEDİYESİ STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU 3 3.STRATEJİK PLANLAMA TEMEL KAVRAMLAR.. 4 4. STRATEJİK PLAN HUKUKİ DAYANAK.... 6 5.SEYHAN BELEDİYESİ

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI Ankara-2009 ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA YAYIN NO: 10 ASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 -

SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU. www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - SOMA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2011 www.soma.bel.tr 444 1 891-0 - Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. K. ATATÜRK - 1 - - 2 - Sevgili

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2012 PERFORMANS P R O G R A M I

2012 PERFORMANS P R O G R A M I PERFORMANS PROGRAMI Yolları ve Yürekleri Fethediyoruz Medeniyetlerin çeyiz sandığı İstanbul, küreselleşen dünyanın kültürel iklimini, çoğulculuğunu ve hoş görüsünü yüzyıllardır kıvançla taşıyor. Kentimizin

Detaylı