Baml deikenin simetrik bulank say olmas durumunda parametre tahmini

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Baml deikenin simetrik bulank say olmas durumunda parametre tahmini"

Transkript

1 statstkçler Dergs 3 (00) 54-6 statstkçler Dergs Baml dekenn smetrk bulank say olmas durumunda arametre tahmn Kamle anl Kula Ah Evran Ünverstes, Matematk Bölümü, 4000, Krehr, ürkye ürkan Erbay Dalklç Karadenz eknk Ünverstes, $statstk ve Blgsayar Blmler Bölümü, 6080, rabzon, ürkye Ayen Aaydn Ankara Ünverstes, $statstk Bölümü, 0600-ando+an, Ankara, ürkye Özet Bu çalmada, baml dekenn smetrk bulank say olmas durumunda, regresyon modelnn arametrelernn tahmn edlmes çn, bulank çkarsama sstemne dayal uyarlamal an (ANFIS) kullanld br algortma ve bulank robust regresyon a dayal br algortma ele alnarak arametre tahmn yalmtr. Bulank robust regresyon ve ANFIS n kullanld algortmadan elde sonuçlar Dmond (988) tarafndan önerlen yöntemden elde edlen sonuçlar le karlatrlmtr. Anahtar sözcükler: Smetrk bulank say, Bulank robust regresyon, ANFIS. Abstract Parameter estmaton n the case of symmetrc fuzzy number deendent varable In ths study, we wll use two algorthms for a regresson arameter s estmaton. Based on ANFIS and fuzzy robust regresson model, n cases where deendent varables s a symmetrcal fuzzy number. Results taken from the fuzzy robust regresson are based on ANFIS and are comared wth the Damond method. Keywords: Symmetrcal fuzzy number, fuzzy robust regresson, ANFIS.. Gr! Regresyon analz k ya da daha çok deken arsndak fonksyonel yay belrlemekte kullanlan br yöntemdr. Mühendslk, byoloj, ekonom, letme vb. ek çok alanda yaygn olarak kullanlmaktadr (Kao ve Chyu, 003). Br baml ve bamsz deken arasndak fonksyonel ya = j j + j= y x e =,,..., n j =,,..., () olarak tanmlanr. Burada y, nc gözlem çn baml deken deer, x, x,..., x, bamsz deken deer, e rassal hata mktar ve,,..., regresyon katsaylardr. Etlk () de tanmlanan regresyon model matrs gösterm le

2 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Y = X + ya da y x.. x 0 e.. y x x e. = yn xn xn en dr. Burada Y ; nx boyutlu baml deken çn gözlemlern vektörü, X ; [nx(m+)] boyutlu bamsz dekenlere lkn matrs, ; [(m+)x] boyutlu regresyon katsaylarnn vektörü ve ; (nx) boyutlu hata vektörüdür. Bulank regresyon çözümlemes klask regresyon çözümlemesnn bulank genlemes olarak düünüleblr. Çetl alanlarda yaygn olarak çallm ve uygulanmtr. Genel olarak bulank regresyon çözümlemes k gruta tolanr. Bunlardan brncs anaka vd. (98) nn dorusal rogramlama yaklamna, kncs se Damond (988) tarafndan önerlen klask regresyon çözümlemesnn br genlemes olan bulank en küçük kareler yaklamna dayanr. Bulank regresyon çözümlemes lgl ek çok çalma lteratürde yer almaktadr. anaka (987) model sklkla kesn saylar ürett çn Celmns (987) tarafndan eletrlmtr. Daha sonra anaka vd (98) tarafndan ler sürülen en küçükleme roblemnn ölçek baml olduunu Jo zsef (99) ler sürmütür. Celmns (987) n eletrsne karlk anaka ve Ishbuch (99) etkleml bulank katsaylar elde etmek çn br yöntem geltrmlerdr (Redden ve Woddall, 996). Bu yöntemn aykr deerlere güçlü br eklde duyarl olduu, vernn çerd kesn blgy göz ard ett ve snrsz çözüm ürett Redden ve Woddall (996) tarafndan gösterlmtr. Watada ve Yabuuch (994), aykr deer tarafndan etklenmeyen br bulank robust regresyon model önermlerdr. Otmzasyon roblemn çözmek çn genetk algortma kullanlmtr. Chang ve Lee (996) aykr deer olmas durumu çn üyelk dereceleryle arlklandrma yaan ve karar verc le etkleme dayanan genelletrlm bulank arlklandrlm en küçük kareler yöntemn ler sürmülerdr. Yang ve Ko (997) bast dorusal regresyonda arlklandrlm bulank en küçük kareler çözümlemes çn ynelemel algortmay geltrmlerdr. Bu algortma k aamaldr. Hlk olarak gözlemlern snf üyelklern veren bulank snflama yöntem seçlr, daha sonra üyelklern bu deerler arlklar olarak kullanlr. Bulank regresyon çözümlemesnde arlklandrlm bulank en küçük kareler br otmzasyon roblem olarak düünülmütür. Ishbuch ve Ne (00) smetrk üçgensel bulank katsayl dorusal modeller çn bulank regresyon yöntemn önermlerdr. Kao ve Chyu (003) çalmalarnda klask regresyonda skça kullanlan en küçük kareler yöntemn bulank regresyon katsaylarn belrlemek üzere uyarlamlardr. Yang ve Lu (003) etkleml bulank dorusal regresyon modeller çn bulank en küçük kareler algortmasn önermlerdr. Bu algortma bast regresyon çn aykr deere kar robusttr. D Urso (003) kesn veya bulank grdler ve kesn veya bulank çktlar le bulank regresyon modeller önermtr. Hong ve Hwang (004) Damond un modeln çok dekenl bulank regresyon modeller olarak genelletrmlerdr. Cho ve Buckley (007) verde aykr deer olmas durumunda en küçük mutlak sama yöntem le arametre tahmn yamlardr. Chuang vd. (009) aykr deer çn agak-sugeno- Kang bulank modelne dayanan melez bulank robust regresyon yaklamn ler sürmülerdr. Bu yaklamda kümeleme analzn kullanmlardr. Bulank regresyon model baml ve bamsz dekenlern koullarna göre 4 gruta tolanablr: ) Grd ve çkt verlernn her ksnn de kesn (non-fuzzy) say olmas durumu, ) Grd dekennn kesn, çkt dekennn bulank say olmas durumu, ) Hem grd hem de çkt dekennn bulank say olmas durumu, v) Parametrelern bulank say olmas durumu (Cho ve Buckley, 008).

3 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Bulan$k regresyon Grd dekenlernn kesn say, çkt dekennn bulank say olmas durumu, baka br fade le gözlemlenm verler ( ~ y, x,..., xn ) =,,..., n le gösterlr. LR t bulank saylar le lglenldnde Y ~ = ( m l,, u) bçmnde gösterlr. Burada m merkez, l sol yaylmay ve u se sa yaylmay LR göstermektedr. Bulank regresyon model, ~ ~ ~ ~ Y = A + A x A x,,,...,, 0 = n bçmnde tanmlanr. Burada x j kesn say, Y ~ ~ = ( y, L, R ) ve A ( ) = a, L, R üçgensel bulank saylardr. LR t bulank sayda L = R se smetrk üçgensel bulank say olarak fade edlr (Coa vd. 006). Genel olarak bulank regresyon modellernn çözümlemes k kategorde tolanr. Bunlardan brncs anaka vd (98) nn dorusal rogramlama yaklamdr. anaka model, Mn n = = J c x ( ) ( ) ( ) ( ) Kst x + h c x y + h e x + h c x y + h e 0 h< c 0 bçmnde tanmlanr. Burada h karar verc tarafndan belrlenen ek düzeydr. anaka vd (98) modelnde bamsz deken x kesn (crs) say, baml deken merkez y, yaylmas e olan bulank say ( Y = ( y, e) ), arametreler merkez a j, yaylmas c j olan ve A= ( aj, cj) olarak tanmlanan bulank saydr (Redden and Woddall 996). Bulank regresyon çözümlemesnn kncs se bulank en küçük kareler yaklamna dayanr. Dmond (988) bulank en küçük kareler yaklamn önermtr. Dmond (988) bamsz deken x n kesn say ve baml deken Y = ( y,, ) nn smetrk üçgensel bulank say olmas durumda bulank regresyon modeln, Y = A+ xb () olarak tanmlamtr. Burada A= ( a,, ) ve B = (, b, ) smetrk üçgensel bulank arametrelerdr. () etlndek arametre tahmnlern yaablmek çn en küçük kareler otmzasyon roblem, Mnmum r( A, B) = d( A + x B, Y ) bçmndedr. Burada d( A+ x B, Y ) = ( a+ bx x y + ) + ( a+ bx + + x y ) + ( a+ bx y ) olarak tanmlanr (Chang and Lee 996, Damond 988).

4 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Algortmalar 3.. Parametre tahmn çn ANFIS e dayal br algortma ANFIS, bulank regresyon analz çn, çkarsama sstemnn leyne mkan veren br yadr. Uyarlamal a; çok tabakal, ler beslemel br snr adr. Her snr grd snyaller üzernde özel fonksyonlar gösterr. Regresyon fonksyonuna y br yaklam elde etmek çn kullanlan, snrlere ve balantlara sah uyarlamal a be tabakadan oluur (Goger 993, Dalklç ve Aaydn 009). Brnc tabakadak her snr dlsel deerl grdye dayanan br üyelk fonksyonu üretr yan çkts üyelk L fonksyonudur. Hknc tabakadak snrler; grd snyallerne bal w (L=,...,6) arlklarn çkartrlar. Üçüncü tabaka, knc tabakadan gelen çkt snyallernn br normalzasyon levn çerr. Dördüncü tabakadak her snr alt modellerden brn üretr; Y L L L L L L snr Y = c0 + cx + cx cx eklnde tanmlanr. Son olarak benc tabaka, dördüncü tabakadan gelen tüm çktlarn tolamdr (James ve Donalt, 999). Regresyon modellerne at tahmn setnn elde edlmes sürec k öneml admdan olumaktadr. Bunlardan brncs, verlern geld snf karakterze eden önsel arametre setnn belrlenmes ve bu arametrelern süreç çnde güncellenmes, kncs se sonsal arametre setnn tahmn edlmesdr. ANFIS le regresyon modellernn arametrelernn belrlenmes sürec, bamsz dekenlern snf ya da düzey saylarnn ve önsel arametrelern belrlenmes le balar. ANFIS le regresyon modellernde arametre tahmnne lkn algortma; Adm : Bamsz dekenlere at ver kümesne lkn otmal snf saylar belrlenr. Adm : Önsel arametreler belrlenr. Yaylmlar, grd dekenlernn deer ald arala ve dekenlern düzey saylarna göre belrlenr. Merkez arametreler de dekenlern deer ald arala ve düzey saysna baldr ve max( X) mn( X) v = mn( X) + *( ) ( c ) =,..., (3) le belrlenr. L Adm 3: w arlklar bamsz dekenn at olduu dalm alesne dar üyelk fonksyonlarndan yararlanlarak hesalanr. Üyelk fonksyonlar normal dalm fonksyonu olarak düünüldüünde, x v h µ F ( x ) ex h = h (4) bçmnde tanmlanr. Adm 4: Bamsz dekenlern kesn, baml dekenn bulank saylardan olutuu durumda, sonsal arametre set bulank saylar olarak elde edlr. Sonsal arametre setnn satanmas çn, ( Z = B B) B Y (5) etl kullanlr. Burada, B le arlklandrlm [((+)*m )*n] boyutlu ver matrs, Y baml deken deerlernden oluan (n*) boyutlu vektör ve Z sonsal arametrelere lkn

5 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Z = a,..., a, a,..., a, a,..., a (6) m m m 0 0 bçmnde tanmlanan [(+)*m ] boyutlu vektördür. L L L L L Adm 5: Sonsal arametre set kullanlarak, Y = c0 + cx + cx cx bçmnde fade edlen regresyon modeller oluturulur. n Adm 6: Modele lkn hata = ( Y Yˆ ) bçmnde hesalanr. Eer n (7) k= < se sürece son verlr. Eer k k / se Adm7 ye geçlr. Adm 7: Adm de belrlenen merkez önsel arametreler, v = v ± t le güncellenr. ' Adm 8: En küçük hatay veren önsel arametreler ve bu arametrelere lkn modellerden elde edlen tahmn çkt olarak alnr. 3.. Bulank robust regresyon çn algortma x n kesn say ve Y = ( y,, ) nn smetrk üçgensel bulank say olmas durumda bulank çok dekenl regresyon model ~ ~ Y = A ~ + A x ~ A,,,..., 0 x = n olsun. Bu durumda otmzasyon roblem ~ ~ ~ ~ ~ ~ ( A, A A..., A ) d( A + A x... A x, Y ), P : Mn r,, = ~ ~ olarak tanmlanr. Burada A = (,, ), ( b, ) 0 a smetrk üçgensel bulank arametreler olmak üzere d ~ ~ ~ ~ ( A + A x A x, Y ) = ( a + b x b x y ) 0 + +, A =,,..., A ( b,, ) ( a + b x b x x x... x y + ) ( a + b x b x + + x + x x y ) ~ = bçmnde tanmlanan dr. P roblemnn a, b ya göre ve,,, ya göre türev aln sfra etlendnde normal denklem sstemler elde edlr. Bu sstem çözüldüünde elde edlen tahmn edcler yardmyla bulanan tahmnler le bulank regresyon model yazlr. Bulank robust regresyon le arametre tahmnne lkn algortma: Adm : x n kesn say ve Y = ( y,, ) smetrk üçgensel bulank say olmas durumda balangç bulank tahmn regresyon model P roblemnden bulunur. (8)

6 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Adm : Merkezler çn tahmn deerler ( y ˆ ) ve artklar ( r ) belrlenr. hesalanr. OM ndeksne göre artklar Adm 3: Artklarn mutlak deerlerne göre medyan belrlenr ve D ( abs( r )),,...,, = = abs( r ) medan n uzakl hesalanr. Adm 4: Uzaklklara bal olarak üyelk fonksyonu µ! b abs( r) b a 0 abs( r) a, () r = a < abs() r d. d, < b, (9) bçmnde tanmlanr. Burada; dr. a = medan b = max ( D ), ( D ) + d. d = medan r medan ( r ) / , Adm 5: Etlk (9) da tanmlanan üyelk fonksyonu le üyelk dereceler belrlenr ve arlk matrs oluturulur. Arlk matrs, köegen elemanlar üyelklerden oluan dagonal matrstr. Elde edlen arlk matrs yardmyla arlklandrlm bulank en küçük kareler tahmnler bulunur. k + k Adm 6: Eer ˆ ˆ < se durulur. Aks durumda Adm ye gdlr. Burada ˆ tahmn edlen regresyon model arametreler, k yneleme says ve > 0 olmak üzere çok küçük br saydr( Kula ve Aaydn, 008). 4. Uygulama Uygulamada kullanlan ver set Cheng ve Lee (999) den alnmtr. Smetrk bulank saylardan oluan baml dekenn yer ald ver setnde k bamsz deken ve 30 gözlem bulunmaktadr. Ver set Çzelge de, yöntemlere lkn tahmnler ve artklar Çzelge de verlmtr. Algortmalarn çözümü çn MALAB da yazlan rogramlar kullanlmtr.

7 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) x Çzelge. Ver set x ~ y (, ) y x x ~ y (, ) y (4.990,.480) (4.8490,.0) (5.560,.340) (4.9940,.480) (3.750, 0.890) (4.8370,.090) (5.040,.600) (5.760,.390) (5.3840,.3460) (4.3790,.0950) (4.080,.050) (4.8870,.0) (5.670,.90) (3.380, ) (5.0330,.580) (4.730,.0680) (5.600,.900) (5.300,.380) (5.0360,.590) (4.7550,.890) (6.0470,.50) (5.630,.90) (5.4090,.350) (5.0750,.690) (5.380,.3300) (5.0350,.590) (4.9040,.60) (5.00,.530) (4.8630,.60) (4.860,.070) Bulank robust regresyon, ANFIS e dayal algortma ve Damond yöntem çn elde edlen model tahmnler srasyla etlk (0, ve ) de verlmtr. Y FRR = (4.9,.306) + (0.004, 0.006) X + (0.0070, 0.007) X (0) Y Y Y Y ANN ANN ANN 3 ANN 4 = (5.74,.933) (0.0367, ) X = (6.764,.693) + (0.7, 0.03) X = (5.470,.363) + (0.05, ) X = (.4836,0.647) + (0.485, 0.038) X (0.75, ) X (0.093, 0.086) X + (0.00, 0.030) X + (0.408, 0.0) X () Y DIM = (4.933,.33) + (0.0039,0.000) X + ( 0.009, 0,007) X () Ver kümes çn artk analz yalm 5, 4 ve. gözlemlern aykr gözlem olduu görülmütür. Bulank robust regresyon çözümlemes le her br gözlem arlklandrlarak modele etk yamtr, elde edlen model tahmn kullanlarak tahmnler ve artklar hesalanmtr. Yöntemler çn hata etlk 7 den elde edlmtr. Çzelge den FRR çn artklar ncelendnde aykr deerler çn artklarn büyük ancak der gözlemler çn küçük olduu görülmektedr. Böylece yöntemn aykr deer dndak gözlemler çn uyumu ydr. ANFIS te se etlk (0) da verlen regresyon modellernn arlkl ortalamalarndan elde edlen tahmn deerlerne dayanarak belrlenen artk deerler hesalanmtr. ANFIS te balangçta gözlemler kümelend ve sonuçta arlklandrlm artklar elde edld çn artklar küçük ve hata krterne göre de en küçük hata elde edlmtr. Damond yöntemnde se hatann FRR ye göre küçük olmasnn neden aykr gözlemlere FRR ye göre daha küçük artk deer vermesndendr. FRR ve Damond yöntemler çn 5, 4 ve. gözlemlern artklar göz önünde bulundurulmadnda FRR çn hata bulunurken Damond çn olarak bulunmutur. Buda bze FRR le elde edlen modeln aykr deerler dndak gözlemler çn uyumunun y olduunu göstermektedr.

8 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00)

9 K.. Kula v.d. / statstkçler Dergs 3 (00) Kaynaklar [] P.. Chang, E.S. Lee, 996 A generalzed fuzzy weghted least-squares regresson. Fuzzy Sets and Systems, 8, [] A. Celmns, 987, Least squares model fttng to fuzzy vector data, Fuzzy Sets and Systems,, [3] C.B. Cheng, E.S. Lee, 999, Alyng Fuzzy Adatve Network to Fuzzy Regresson Analyss, An Internatonal Journal Comuters & Mathematcs Wth Alcatons, 38,3 40. [4] S.H. Cho, J.J. Buckley,008, Fuzzy regresson usng least absolute devaton estmators, Soft Comut,, [5] C.C. Chuang, J.. Jeng, C.W. ao,009, Hybrd robust aroach for SK fuzzy modelng wth outlers, Exert Systems wth Alcatons, 36, [6] R. Coa, P. D Ursob, P. Gordana, and A. Santorob,006, Least squares estmaton of a lnear regresson model wth LR fuzzy resonse, Comutatonal Statstcs & Data Analyss, 5, [7] P. Dmond,988, Fuzzy least squares, Informaton Scence, 46,4-57 [8] P. D Urso, 003, Lnear regresson analyss for fuzzy/crs nut and fuzzy/crs outut, Comutatonal Statstcs & Data Analyss, 4, [9] D.. Erbay, A. Aaydn, 009, A Fuzzy Adatve Network Aroach to Parameter Estmaton n case Where Indeendent Varables Come From Exonental Dstrbuton, Journal of Comutatonal and Aled Mathematcs, 33, [0] D.H. Hong, Hwang, C.,004, Extended fuzzy regresson model usng regularzaton method, Informaton Scence, 64, [] H. Ishbuch, M. Ne, 00, Fuzzy Regresson usng Asymmetrc Fuzzy Coeffcents and Fuzzed Neural Networks, Fuzzy Sets and Systems, 9, [] D. James, W. Donalt, 999, Fuzzy Number Neural Networks, Fuzzy Sets and Systems,08, [3] S. Jozsef, 99, On the e_ect of lnear data transformaton n the ossblstc fuzzy lnear regresson, Fuzzy Sets and Systems,45, [4] J. Jyh-Shng Roger, 993, ANFIS: Adatve-Network-Based Fuzzy Inference System, IEEE ransacton on Systems, Man and Cybernetcs, 3(3), [5] C. Kao, CL. Chyu,003, Least-squares estmates n fuzzy regresson analyss. Eur. J. Oeratonal Res,48, [6] K.S. Kula, A. Aaydn, 008, Fuzzy Robust Regresson Analyss Based on the Rankng of Fuzzy Sets, Internatonal Journal of Uncertanty, Fuzzness and Knowledge-Based Systems, 6, [7] D.. Redden, W.H. Woddall,996, Further examnaton of fuzzy lnear regresson, Fuzzy Sets and Systems 79, 03-. [8] H. anaka, S. Uejma, K. Asa, 98, Lnear regresson analyss wth fuzzy model. IEEE rans. Systems Man Cybernet,, [9] H. anaka, I. Ishbuch, 99, Identfcaton of ossblty lnear systems by quadratc membersh functons of fuzzy arameters, Fuzzy Sets and Systems, 4, [0] H. anaka, 987, Fuzzy data analyss by ossblstc lnear models, Fuzzy Sets and Systems, 4, [] M.S. Yang, H.H. Lu, 003, Fuzzy least squares algorthms for nteractve fuzzy lnear regresson models. Fuzzy Sets and Systems, 35, [] M.S. Yang, C.H. Ko, 997, On cluster-wse fuzzy regresson analyss. IEE ransacton on Systems, Man and Cybernetcs Part B: Cybernetcs, 7, -3. [3] J. Watada, Y. Yabuuch,994, Fuzzy robust regresson analyss. Fuzzy/IEEE 94, herd IEEE Internatonal Conference on Fuzzy Systems, -7.

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN

DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN DAYANIKLI REGRESYON YÖNTEMİ VE ÇEŞİTLİ SOSYAL VERİLER ÜZERİNDE AYKIRI GÖZLEMLERİN TEŞHİSİ Robust Regresson Method and Dagnose Of Outlers on Several Socal Data Dayanıklı Yöntem 76 ÖZ Özlem YORULMAZ * Araştırmanın

Detaylı

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES

SELECTING THE SERVICE PROVIDER THROUGH MULTIPLE- CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE HİZMET SAĞLAYICI SEÇİMİ Öz Aşır ÖZBEK a Tamer EREN b Hzmet sağlayıcılar ya da üçüncü part lojstk (3PL) frmalar, şletmenn ana faalyetler dışında kalan, geleneksel

Detaylı

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI

OTOMATİK PARMAKİZİ TANIMA SİSTEMLERİNDE ÖZELLİK NOKTALARININ TESPİTİNDE YAPAY SİNİR AĞLARININ KULLANILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 007 : 13 : 1 : 911

Detaylı

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi

Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Klima Seçimi Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2014, Clt 4, Sayı 1, ss.267-282 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2014, Volume 4,

Detaylı

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 2009 CİLT 4 SAYI 1 (47-60) HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞINDA KAPASİTE SINIRI OLMAYAN ÇOK ATAMALI p-ana DAĞITIM ÜSSÜ MEDYAN PROBLEMİNE TAMSAYILI MODEL YAKLAŞIMI

Detaylı

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu

Enerji Sistemlerinde Yapay Arı Kolonisi (YAK) Algoritması Kullanarak Yük Akışı Optimizasyonu Enerj Sstemlernde Yapay Arı Kolons (YAK) Algortması Kullanarak Yük Akışı Optmzasyonu Nhat Pamuk Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket (TEİAŞ), 5. İletm Tess ve İşletme Grup Müdürlüğü, Sakarya nhatpamuk@gmal.com.tr

Detaylı

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

BULANIK VARDİYA ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TAMSAYILI PROGRAMLAMA MODELİ 22 Eryes Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Sayı: 3, Oak-Haran 28, ss.2-227 BULNIK VRDİY ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ İÇİN TMSYILI PROGRMLM MODELİ ÖZ Banu SUNGUR * Gerçek hayatta karşılaşılan ek

Detaylı

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

Tahmin Sorunu. Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometri 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekim 2011) İk Değşkenl Bağlanım Model Tahmn Sorunu Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ekonometr 1 Ders Notları Sürüm 2,0 (Ekm 2011) Açık Lsans Blgs İşbu belge, Creatve Commons Attrbuton-Non-Commercal ShareAlke 3.0 Unported

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN *

ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ETM BA ARISININ ARTIRILMASINDA SÜREÇ GEL TRME YÖNTEMLERNN KULLANILMASI VE BR UYGULAMA Yrd.Doç.Dr Ali ELEREN * ÖZET Eitim sisteminde baar en önemli hedeflerden birisidir. Sistemin baars iç ve d faktörler

Detaylı

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye

Gusshausstrasse 27-29, E128/1, 1040, Vienna, Austria. Bölümü, Beytepe, 06800, Ankara, Türkiye ÇOK UZUN BAZ ENTERFEROMETRİSİ (VLBI) TEKNİĞİNDE, SAAT HATASI ve TROPOSFERİK GECİKME PARAMETRE KESTİRİM MODELLERİ (CLOCK ERROR and TROPOSPHERIC DELAY PARAMETER ESTIMATION MODELS of THE VERY LONG BASELINE

Detaylı

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI

KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI KAFES SİSTEMLERİN GERİLME, YER DEĞİŞTİRME, BURKULMA VE DOĞAL FREKANS KISITLARI ALTINDA OPTİMUM TASARIMI Cem Celal TUTUM İ.T.Ü. ROTAM, Makne Yük. Müh. ÖZET: Bu çalışmada düzlemsel kafes sstemlern belrl

Detaylı

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI

KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Uludağ Ünverstes Mühendslk-Mmarlık Fakültes Dergs, Clt 17, Sayı 1, 2012 ARAŞTIRMA KENDİ KENDİNİ DÜZENLEYEN HARİTALAR YÖNTEMİYLE TÜRKÇE SESLİ HARFLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TANINMASI Emrah YÜRÜKLÜ * Osman

Detaylı

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOĞRULUK VE BİLGİ İÇERİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 2004 YÜKSEK MÜHENDİSLİK TEZİ HÜSEYİN TOPAN YÖRÜNGE DÜZELTMELİ IRS-1C/1D PANKROMATİK

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES

MAKROEKONOM K DE KENLER VE DÖV Z KURU L K S : YAPAY S N R A I VE VAR YAKLA IMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI MAKROEKONOMK DEKENLER VE DÖVZ KURU LKS: YAPAY SNR AI VE VAR YAKLAIMLARI LE ÖNGÖRÜ MODELLEMES DOKTORA TEZ YEM HELHEL Tez Danman: Doç.

Detaylı

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES

TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES TÜRKYE DE RKET BRLEMELERNDE BRLEME ETKNLKLERNN VER ZARFLAMA ANALZ YOLUYLA BELRLENMES Yrd.Doç.Dr.smet TTZ * Yrd.Doç.Dr.Yusuf DEMR ** Osman Kürat ONAT *** ÖZET Bu çalmada, Türkiye de faaliyet gösteren ve

Detaylı

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut Ağırlığı Verilerinin Friedman ve Quade Testleriyle Belirlenmesi Türk Tarım ve Doğa Blmler Dergs (): 7 77, 05 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkans.com Farklı Tüy Rengne Sahp Japon Bıldırcınlarda Bazı Vücut

Detaylı

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME İLE AVRUPA BİRLİĞİ VE ADAY ÜLKELERİN YAŞAM KALİTESİNİN ANALİZİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 80 94 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ ÇOK

Detaylı

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri

İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: 12 Geçiş Ekonomisi Örneğinde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellik Analizleri EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: Sayı: 2 Nsan 20 ss. 24-254 İhracat ve Ekonomk Büyüme İlşks: 2 Geçş Ekonoms Örneğnde Panel Eştümleşme ve Panel Nedensellk Analzler Relatonshp between Export

Detaylı

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi

Yük Yoğunluğu ve Nokta Yük İçeren Elektrik Alan Problemlerinin Sınır Elemanları Yöntemiyle İncelenmesi Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. Dergs cence and Eng. J of Fırat Unv. (), 99-, (), 99-, Yü Yoğunluğu ve Nota Yü İçeren Eletr Alan Problemlernn ınır Elemanları Yöntemyle İncelenmes Hüseyn ERİŞTİ ve elçu YILDIRIM

Detaylı

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research

İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research TÜİK İSTATİSTİK ARAŞTIRMA DERGİSİ Journal of Statistical Research Cilt-Volume: 08 Sayı-Number: 03 Aralık-December 011 ISSN 1303-6319 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK İSTATİSTİK

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007

Türkiye nin Avrupa Birliği (15) Pazarındaki Endüstri-Đçi Ticaret Performansının Rakip Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analizi: 1995-2007 Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Türkye nn Avrupa Brlğ (15) Pazarındak Endüstr-Đç Tcaret Performansının Rakp Ülke Performanslarıyla Karşılaştırmalı Analz: 1995-2007 Hüseyn ALTAY

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 Eşit Varyans Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans Y X 1 Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Farklı Varyans Zaman EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010)

BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) EYLÜL 2012 BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS METR K B LG N N ETK S ve REEL SEKTÖR YANSIMASI (TÜRK YE ANAL Z 2002-2010) Dr. fiehnaz Bak r Yi itbafl BANKALARIN KRED VERME DAVRANIfiI ÜZER NE AS

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı