TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR."

Transkript

1 BU ÝZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETÝCÝSÝ VE FON YETKÝLENDÝRÝLMݪ KATILIMCILARINDA; FON ÝÇTÜZÜÐÜ VE HER AY ÝTÝBARÝYLE HAZIRLANAN, FONA ÝLݪKÝN MALÝ BÝLGÝLERÝN YER ALDIÐI AYLIK RAPORLARLA BÝRLÝKTE TASARRUF SAHÝPLERÝNÝN ÝNCELEMESÝNE SUNULMAK VE ÜCRETSÝZ OLARAK KENDÝLERÝNE VERÝLMEK ÜZERE YETERLÝ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU ÝZAHNAME YENÝ BÝR TUTAR ARTIRIMINA KADAR GEÇERLÝ OLUP, ÝZAHNAME KAPSAMINDAKÝ BÝLGÝLERDEKÝ DEÐݪÝKLÝKLER TÝCARET SÝCÝLÝNE TESCÝL VE TÜRKÝYE TÝCARET SÝCÝLÝ GAZETESÝ NDE ÝLANINI MÜTEAKÝP BU ÝZAHNAMENÝN EKÝ HALÝNE GETÝRÝLÝR. HER YILIN OCAK AYI ÝTÝBARÝYLE ÝZAHNAME DEÐݪÝKLÝKLERÝ TEKRAR TESCÝL ETTÝRÝLMEKSÝZÝN TEK BÝR METÝN HALÝNE GETÝRÝLEREK TASARRUF SAHÝPLERÝNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. ÝMKB YÖNETIM KURULU BAªKANLIÐI NIN 22/09/2004 TARÝHLÝ TOPLANTISINDA, BORSA YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ ÝMKB HÝSSE SENETLERÝ PÝYASASI BÜNYESÝNDEKÝ FON PAZARI NDA ݪLEM GÖREBÝLECEÐÝNE KARAR VERÝLMݪTÝR KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU PAY 1. TERTÝP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA ÝLݪKÝN ÝZAHNAMEDÝR. Finansbank A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanýlarak, 04/05/2006 tarihinde Ýstanbul ili Ticaret Sicili Memurluðuna sicil numarasý altýnda kaydedilerek 09/05/2006 tarih ve 6552 sayýlý Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen fon içtüzüðü hükümlerine göre yönetilmek üzere, katýlma paylarý borsa pazarlarýnda iºlem gören, fonun oluºturulma sürecine doðrudan katýlan yetkilendirilmiº katýlýmcýlarýn fon portföyünün kompozisyonunu yansýtacak ºekilde, portföyde yer alan menkul kýymet ve nakdi bir araya getirerek karºýlýðýnda fon katýlma payý alabildiði ya da söz konusu kurumlarýn en az asgari iºlem birimine tekabül eden fon katýlma paylarýný saklamacý kuruluºa iade edip karºýlýðýnda fonun içindeki menkul kýymetlerin payýna düºen kýsmýný alabildiði, riskin daðýtýlmasý ve inançlý mülkiyet esaslarýna göre sermaye piyasasý araçlarýndan oluºan portföyü iºletmek amacýyla Sermaye Piyasasý Kurulu nun 28/04/2006 tarih ve B.02.1.SPK sayýlý izni ile kurulan Küçük ve Orta Ölçekli ªirketler SMIST Ýstanbul 25 A Tipi Borsa Yatýrým katýlma paylarýnýn halka arzýna iliºkin izahnamedir. Fona iºtirak saðlayan ve fon varlýðýna katýlým oranýný gösteren 1. tertip pay katýlma paylarý, Sermaye Piyasasý tarih K.B.425/920 sayý ile kayda alýnmýºtýr. Ancak bu kayda alýnma, Fon'un ve katýlma paylarýnýn, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamýna gelmez. I. FON HAKKINDA BÝLGÝLER: 1. Fonun Türü : Borsa Yatýrým Fonu 2. Fonun Tipi : A Tipi 3. Fon Tutarý : YTL 1

2 4. Pay Sayýsý : Adet 5. Süresi : Süresiz II. FON PORTFÖY STRATEJÝSÝ: Fon portföyündeki varlýklar Sermaye Piyasasý Kurulu'nun düzenlemelerine ve Fon Ýçtüzüðüne uygun olarak seçilir ve Fon portföyü yönetici tarafýndan Ýçtüzüðün 5. md. ve Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri:VII, No:10 sayýlý Tebliðinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Seri:VII, No:23 sayýlý Borsa Yatýrým Fonlarý na Ýliºkin Esaslar Tebliði nin 5. maddesi gereði; borsa yatýrým fonlarý, portföyünün en az %80 i devamlý olarak baz alýnan ve Kurul tarafýndan uygun görülen bir endeks kapsamýndaki menkul kýymetlerden oluºan ve Teblið'in 1 numaralý ekinde yer alan formüle uygun olarak yapýlan hesaplama çerçevesinde, baz alýnan endeksin deðeri ile fonun birim pay deðeri arasýndaki korelasyon katsayýsý en az %90 olacak ºekilde, baz alýnan endeksi takip etmek üzere Endeks Fon olarak kurulur. Buna göre, Fon portföyünün yönetiminde ve yatýrým yapýlacak sermaye piyasasý araçlarýnýn seçiminde, Seri:VII, No:10 sayýlý Tebliðin 5. maddesinde belirtilen fon türlerinden A Tipi Endeks Fon niteliðine uygun bir portföy oluºturulmasý esas alýnýr. Fon yönetiminde yatýrým yapýlacak sermaye piyasasý araçlarý Fon Ýçtüzüðünün 15. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapýlan hesaplama çerçevesinde baz alýnan endeksin deðeri ile fonun birim pay deðeri arasýndaki korelasyon katsayýsý en az %90 olacak ºekilde, endeks kapsamýndaki menkul kýymetlerin tümünden (Tam kopyalama) yoluyla seçilir. Baz alýnan endeks Turkish Smaller Companies Ýstanbul 25 Index fiyat endeksidir. Fon portföyünün en az %80 i devamlý olarak baz alýnan endeks olan Turkish Smaller Companies Ýstanbul 25 Index endeksi kapsamýndaki menkul kýymetlere yatýrýlýr. Bunun dýºýnda, mevzuat uyarýnca izin verilmiº olan sermaye piyasasý araçlarýna dayalý olarak yapýlabilecek ters repolarýn deðeri fon portföy deðerinin en az % 0 en çok % 20 sini oluºturur. Fon bankalar nezdinde vadeli mevduat tutamaz, mevduat sertifikasý ile yabancý yatýrým ortaklýklarýnýn hisse senetleri ve yatýrým fonlarýnýn katýlma paylarýný satýn alamaz. Fon portföy deðerinin en fazla %20 si nakit deðerlendirmek üzere yapýlan ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª. nezdindeki borsa para piyasasý iºlemlerinden oluºur. Fon'un operasyonel iºlemleri nedeniyle oluºabilecek likidite ihtiyacýnýn karºýlanmasý amacýyla nakit tutulabilir. III. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BÝLGÝLER: Portföyde yer alabilecek varlýklar için belirlenmiº içtüzük sýnýrlamalarý portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aºaðýdaki tabloda gösterilmiºtir. Bu konu ile ilgili detaylý bilgiler fonun websitesinden ve yetkilendirilmiº katýlýmcýlardan temin edilecek Fon Ýçtüzüðü nden saðlanabilir. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Hisse Senetleri Ters Repo ݺlemleri 0 20 Borsa Para Piyasasý ݺlemleri

3 IV. FON UN BAZ ALDIÐI ENDEKS HAKKINDA BÝLGÝLER: Küçük ve Orta Ölçekli ªirketler SMIST Ýstanbul 25 A Tipi Borsa Yatýrým Fonu nun baz aldýðý endeks Turkish Smaller Companies Ýstanbul 25 Index ( ENDEKS ) olup, Dow Jones Indexes tarafýndan geliºtirilmiºtir. Endeks 25 hisse senedinden 1 oluºur ve Takasbank taki toplam hisse senetlerinin piyasa deðeri üzerinden aðýrlýklandýrýlarak hesaplanýr. ªirketlerin halka açýklýk oranlarýnýn kullanýmýnda Dow Jones Indexes tarafýndan deðiºiklikler yapýlabilir. Endeks teki bir ºirketin aðýrlýðý dönem baºýnda %10 ile sýnýrlandýrýlmýºtýr. Endeksteki aðýrlýklar 3 aylýk dönemler itibariyle gözden geçirilecektir. Bu gözden geçirmeler sonucunda ºirketlerin aðýrlýklarýnda deðiºiklik yapýlabilir. Bu deðiºiklikleri Dow Jones Indexes belirler ve hesaplar. Türk Lirasý bazýndaki Endeks Dow Jones Indexes tarafýndan ÝMKB nin iºlem saatleri içerisinde gerçek zamanlý olarak hesaplanýr ve 15 saniyede bir veri daðýtým firmalarý yoluyla açýklanýr. Endeksdeki hisse senetleri Yönetici tarafýndan aºaðýda belirtilen kriterler gözönünde bulundurularak seçilir. Endeks kapsamýndaki ºirketler Yönetici tarafýndan yýlda bir kez belirlenir, gereken deðiºimlerin yapýlmasý ve hesaplamalarda kullanýlmasý amacýyla Dow Jones Indexes e bildirilir. Bu deðiºiklikler yýlda bir defa Mart ayý içerisinde geçerlilik kazanýr. Geçerlilik tarihi ve yapýlacak deðiºiklikler 5 iºgünü öncesinden Kamuyu Aydýnlatma çerçevesinde yatýrýmcýlara duyurulur. Endeks hisse senedi seçiminde; 1. ªirketlerin Dow Jones Indexes yöntemi ile hesaplanan halka açýk kýsýmlarýnýn piyasa deðeri, 2. ªirketlerin bir önceki endeks hesaplama dönemindeki günlük ortalama iºlem hacmi, 3. ªirketlerin finansal veya hukuki anlamda sorunlarý olup olmamasý, kriterleri esas alýnmaktadýr. Baºlangýç tarihi olan Endeks, tarihinden itibaren yayýnlanmaktadýr. Türk Lirasý bazýndaki Endeks Dow Jones Indexes tarafýndan ÝMKB nin iºlem saatleri içerisinde gerçek zamanlý olarak hesaplanmakta ve 15 saniyede bir veri daðýtým firmalarý yoluyla açýklanmaktadýr. V. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETÝMÝ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: Fon kurucusu olarak Finansbank A.ª. riskin daðýtýlmasý ve inançlý mülkiyet esaslarýna göre, fonun belge sahiplerinin haklarýný koruyacak ºekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.ª. tarafýndan kurucu ile yapýlan bir portföy yönetim sözleºmesi çerçevesinde Sermaye Piyasasý Kanunu, ilgili Tebliðler ve fon içtüzüðü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 1 Endeks Kapsamýndaki Hisse Senetlerinin Listesi: Akçansa AKCNS, Ak Enerji Elektrik AKENR, Aksigorta AKGRT, Aksa AKSA, Alarko Holding ALARK, Anadolu Sigorta ANSGR, Aselsan ASELS, Aygaz AYGAZ, Bekoteknik BEKO, Çimsa Çimento CIMSA, Eczacýbaºý Ýlaç ECILC, Efes Sýnai Yatýrým Holding EFES, Gima GIMA, Netaº NETAS, Petkim PETKM, ªekerbank SKBNK, Türk Ekonomi Bankasý TEBNK, Türk Hava Yollarý THYAO, Turcas Petrol TRCAS, Trakya Cam TRKCM, Türkiye Sýnai Kalkýnma Bankasý TSKB, Ülker Gýda Sanayii ve Ticaret A.ª ULKER, Vestel VESTL, Dogus Oto DOAS, Turk Traktor TTRAK 3

4 3. Saklama Kuruluºu: Kurucunun fon varlýðýnýn korunmasý ve saklanmasýna iliºkin sorumluluðu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlýklar ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.ª. nezdinde muhafaza edilecektir. VI. FON YÖNETÝMÝ HAKKINDA BÝLGÝLER: Fon da görev alan kiºilere iliºkin bilgiler aºaðýda verilmektedir: Adý Soyadý Görev Son 5 Yýlda Yaptýðý ݺler Tecrübesi (Yýl) Celalettin Özgür Fon Kurulu Baºkaný Mart Finans Portföy Yönetimi A.ª.- Genel 12 Yýl Güneri ve Portföy yöneticisi Müdür Yardýmcýsý Fýrat Selli Fon Kurulu Üyesi ªubat Finans Portföy Yönetimi A.ª.-Grup Müdürü, Pazarlama Murat Ýnce Fon Kurulu Üyesi ve Mart Finans Portföy Yönetimi A.ª.- Kýdemli Portföy yöneticisi Portföy Yöneticisi Haziran Mart Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.ª. Müdür / Hazine Edibe Özlem Fon Denetçisi 2001 Finans Yatýrým,Ýç Denetim Bölümü Müdür Ünal Demir Yatýrým Teftiº Kurulu Munise Pýnar Fon Müdürü Temmuz Finans Portföy Yönetimi A.ª. Yýldýrým Operasyon Müdür Yardýmcýsý Mayýs 1999 Haziran 2000 Ege Portföy Yönetimi A.ª.-Operasyon Müdür Yardýmcýsý Neslihan Çimen Fon Muhasebecisi ªubat Finans Portföy Yönetimi A.ª. Fon Ope.Müdürü Nisan 2000 ªubat 2006, Finans Yatýrým Menkul Deðerler A.ª. Operasyon / Uzman ªubat 1997 Mart 2000 Demir Yatýrým Menkul Deðerler A.ª./Operasyon/Yetkili Seda Akýn Fon Uzmaný Kasým Finans Portföy Yönetimi A.ª. Uzman/Pazarlama Mayýs Kasým Türk Dýº Ticaret Bankasý A.ª. Uzman/Operasyon 9 Yýl 9 Yýl 10 Yýl 8 Yýl 10 Yýl 10 Yýl VII. KATILMA PAYI DEÐERÝNÝN TESPÝTÝ USULÜNE VE PORTFÖY DEÐERÝNÝN BELÝRLENMESÝNE ÝLݪKÝN ESASLAR Fon Katýlma Payýnýn net aktif deðeri ve iºlem fiyatý olmak üzere iki ayrý deðeri bulunur. Fonun Net Aktif Deðeri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nýn iºleme açýk olduðu günlerde seans sonrasý hesaplanýr, iki seans uygulayan borsalarda Net Aktif Deðer ikinci seans sonrasýnda açýklanýr. Fonun Gösterge Niteliðindeki Net Aktif Deðeri ise Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nýn iºleme açýk olduðu günlerde seans saatleri dahilinde Kurucu nun sorumluluðunda yönetici tarafýndan sürekli olarak hesaplanýr ve 15 saniyede bir Euroline, Foreks, Matrix ve Reuters dan ve Fon un adresindeki web sitesinden açýklanýr. Fonun iºlem fiyatý ise Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý Fon Pazarý nda oluºan fiyattýr. "Fon Portföy Deðeri", portföydeki varlýklarýn deðerlerinin toplamýdýr. Fon Toplam Deðeri, Fon Portföy Deðerine varsa diðer varlýklarýn eklenmesi ve borçlarýn düºülmesi suretiyle bulunur. Portföydeki varlýklarýn deðeri aºaðýdaki esaslara göre tespit edilir. 4

5 a. Portföye alýnan varlýklar alým fiyatlarý ve deðiºim sýrasýnda fon içerisindeki oranlarý ile kayda geçirilir. b. Borsada iºlem gören varlýklar seans saatleri içerisinde son iºlem fiyatlarýyla, seans sonrasý ise kapanýº fiyatlarýyla deðerlenir. Ýki seans uygulayan borsalarda kapanýº fiyatý olarak ikinci seans kapanýº fiyatý dikkate alýnýr. Fonun portföyünde bulunan varlýklardan baz alýnan endeks kapsamýnda bulunan varlýklar, endeksin hesaplanmasýnda kullanýlan esaslar çerçevesinde deðerlenir. Fonun portföyünde bulunan hisse senetlerinden deðerleme gününde alým satýma konu olmayan hisse senetleri en son iºlem gördükleri fiyattan deðerlemeye tabi tutulurlar. c. Fon un devamý süresince alýnan bedelsiz hisse senetleri hesaba geçiº tarihlerine bakýlmaksýzýn hisse baz fiyatýnýn düzeltildiði gün Fon un toplam deðerine dahil edilir. d. Portföyde bulunan menkul kýymetlerle ilgili temettü ödemesi, faiz ödemesi, bedelli hisse senedi ihracý, tutar artýrýmý ve diðer nedenlerle oluºacak nakit ihtiyaçlarýnýn karºýlanmasý ve endeksi izlemeyi etkileyecek diðer hususlarýn ortaya çýkmasý nedenleriyle portföyde deðiºiklik yapýlmasý zorunlu olduðunda söz konusu deðiºiklikler, 5 iºgünü içerisinde fon portföyüne yansýtýlýr. e. Baz alýnan endeks kapsamýndaki ºirketlerin deðiºmesi durumunda endeks kapsamýndan çýkarýlacak hisse senetleri ve endekse dahil edilecek hisse senetlerine iliºkin deðiºiklikler, endeksde yapýlacak deðiºikliklerin geçerli olmaya baºladýðý ilk günden itibaren 30 iºgünü içerisinde gerçekleºtirilir. VIII- FON UN BÝRÝNCÝL VE ÝKÝNCÝL PÝYASA ݪLEMLERÝ Seri:VII, No:23 sayýlý Borsa Yatýrým Fonlarýna Ýliºkin Esaslar Tebliði nin 12. maddesine göre; borsa yatýrým fonlarýnýn birincil piyasa iºlemleri yetkilendirilmiº katýlýmcýlarla saklamacý kuruluº arasýnda yeni fon katýlma paylarýnýn oluºturulmasý ve fon katýlma paylarýnýn geri alýnmasý süreçlerinin ayni olarak gerçekleºtirildiði iºlemlerden oluºmaktadýr. Fon Katýlma Payý oluºturma sürecinin ardýndan, yetkilendirilmiº katýlýmcýlar aracýlýðýyla elde edilen yeni oluºturulan fon katýlma paylarýnýn, borsada alým satýma tabi tutulmasý fonun ikincil piyasa iºlemlerini oluºturur. Küçük ve Orta Ölçekli ªirketler SMIST Ýstanbul 25 A Tipi Borsa Yatýrým Fonu nun birincil ve ikincil piyasa iºlemlerine iliºkin ayrýntýlý esaslara aºaðýda yer verilmiºtir: 8.1 FON UN BÝRÝNCÝL PÝYASA ݪLEMLERÝNE ÝLݪKÝN ESASLAR Seri:VII, No:23 sayýlý Borsa Yatýrým Fonlarýna Ýliºkin Esaslar Tebliði nin 3. maddesinde; YENÝ FON KATILMA PAYI OLUªTURULMASI (CREATION), yetkilendirilmiº katýlýmcý tarafýndan, fon portföyünün kompozisyonunu yansýtacak ºekilde, portföyde yer alan menkul kýymet ve nakdin biraraya getirilerek saklamacý kuruluºa teslim edilmesi suretiyle asgari iºlem birimi miktarý veya katlarý kadar yeni fon Katýlma Payýnýn oluºturulma süreci, FON KATILMA PAYLARININ GERÝ ALINMASI (REDEMPTION) ise, yetkilendirilmiº katýlýmcý tarafýndan en az bir asgari iºlem birimi oluºturularak, saklamacý kuruluºa teslim edilmesi ve karºýlýðýnda söz konusu katýlma paylarýne karºýlýk gelen menkul kýymet ve nakdin alýnmasý süreci, olarak tanýmlanmýºtýr. 5

6 Teblið in 15. maddesi uyarýnca; yetkilendirilmiº katýlýmcýlar, fon katýlma paylarýnýn oluºturulmasý ve geri alýnmasý iºlemlerini asgari iºlem birimini oluºturan bloklar halinde gerçekleºtirmektedir. Fon Ýçtüzüðü nde bir asgari iºlem birimi (Elli bin) fon payý olarak belirlenmiºtir. Diðer taraftan, Teblið in 3. maddesi uyarýnca borsa yatýrým fonlarýnýn birincil piyasa iºlemleri yetkilendirilmiº katýlýmcýlar aracýlýðýyla gerçekleºtirilmekte olup, Fon un birincil piyasa iºlemlerine aracýlýk edecek yetkilendirilmiº katýlýmcýlar Fon Ýçtüzüðü nün 2. maddesinde belirlenmiºtir. Küçük ve Orta Ölçekli ªirketler SMIST Ýstanbul 25 A Tipi Borsa Yatýrým Fonu Ýçtüzüðünde belirlenmiº olan yeni Katýlma Payý oluºturulmasý ve fon katýlma paylarýný geri alýnmasý esaslarý aºaðýdaki gibidir: 1. Yeni Katýlma Payý Oluºturulmasý ve Geri Alým uygulamasý (creation redemption process) birincil piyasa iºlemleri çerçevesinde ayni olarak gerçekleºir. Fon, porföyünü oluºturan hisse senetleri ve nakit bileºenin karºýlýðýnda Katýlma Payý Oluºturma (Creation) iºlemi ve Fon paylarýnýn karºýlýðýnda fon portföyünü oluºturan hisse senetleri ve nakit bileºenin geri alýnmasý ile gerçekleºtirilen Geri Alým (Redemption) iºlemi yapabilir. Yatýrýmcýlar ikincil piyasa iºlemleri ile de Fon paylarýný alýp satabilirler. Ýkincil piyasa iºlemleri hisse senedi iºlemleri ile ayný ºekilde ve Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nýn, Borsa Yatýrým Fonlarý katýlma paylarýnýn Borsa da kotasyonu ve iºlem görmesine iliºkin usul ve esaslar hakkýndaki genelgesi çerçevesinde yapýlýr. 2. Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlemine konu olacak Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu her sabah ÝMKB seansý baºlamadan önce yönetici tarafýndan ilan edilir. Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu hisse senedi lotlarýndan ve nakit bileºenden oluºur. Nakit bileºen fonun toplam deðeri ile fonun portföyündeki hisse senetlerinin deðer farkýndan hesaplanýr. Fon porföy deðerinin fon toplam deðerinden yüksek olduðu durumlarda nakit bileºen eksi bir deðer olur. Bu durumda Katýlma Payý Oluºturma iºleminde yatýrýmcýlar hisse senetlerini fona teslim edip fondan nakit alýrken Geri Alým iºleminde hisse senetlerini fondan alýp fona nakit verir. Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonunda yer alan hisse senetlerinin lotlarý küsürat içermez. Sermaye arttýrýmý nedeniyle elde edilen küsurat hisse senetleri satýlarak nakit bileºene eklenir. Küsürat hisse senetlerinin TL karºýlýklarý o gün için ilan edilen kompozisyonda fonun nakit bileºeni olarak dikkate alýnýr. Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu ile Katýlma Payý Oluºturma iºlemi sýrasýnda yatýrýmcýdan talep edilen hisse senetleri ve nakit bileºende farklýlýk olmasý durumunda Yatýrýmcý farklýlýðý ortadan kaldýrdýðý takdirde talebi iºleme konur. 3. Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlemlerinde Yetkilendirilmiº Katýlýmcý yatýrýmcýlardan Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sözleºmesinde belirtilen tutarda komisyon tahsil edebilir. Fon Kurulu Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn yapacaðý Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlemlerine; fonun dolaºýmdaki pay sayýsýna ulaºmasý, talebin Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu yoluyla açýklanan yapýya uygun olmamasý ve Seri:VII, No:10 sayýlý Teblið in 47. maddesinde ifade edilen savaº, ekonomik kriz, iletiºim sistemlerinin çökmesi, menkul kýymetlerin ilgili olduðu piyasanýn kapanmasý, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arýzalar gibi olaðanüstü olaylarýn ortaya çýkmasý durumlarýnda sýnýr getirebilir, geçici olarak durdurabilir, reddebilir. Yönetici gün içinde verilen Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlem talimatlarýný kontrol altýnda tutar ve gerektiðinde Fon Kurulu na bilgi verir. Yetkilendirilmiº katýlýmcý günlük bazda yaptýðý Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlemlerinin bilgilerini takip eder. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý nýn sorumluluklarý Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sözleºmesinde belirlenir. 6

7 4. Katýlma Payý Oluºturma ve Geri Alým iºlemlerine aracýlýk sadece Yetkilendirilmiº Katýlýmcý Sözleºmesi imzalamýº Yetkilendirilmiº Katýlýmcýlar tarafýndan yapýlýr. Bu iºlemler en az 1 Asgari ݺlem Birimi veya katlarý ºeklinde gerçekleºtirilir ve 1 Asgari ݺlem Birimi (Elli Bin) Fon Payý ndan oluºur. a. Katýlma Payý Oluºturma iºlem prosedürü aºaðýda tanýmlanmýºtýr: 1. Katýlma Payý Oluºturma (Creation) Genel Hükümler a. Katýlma Payý Oluºturma talepleri Takasbank a, ÝMKB nin iºleme açýk olduðu ve fon katýlma paylarýnýn iºlem gördüðü günlerde 9:30 16:30 saatleri arasýnda verilebilir. Verilen talepler, yetkili katýlýmcýnýn onayýndan itibaren 30 dakika içerisinde Fon Kurulu tarafýndan cevaplandýrýlýr. Bu süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. b. Katýlma Payý Oluºturma ݺlemleri aslen T+2 olarak gerçekleºtirilir. Ancak endeks deðiºim dönemleri, bedelli ve bedelsiz sermaye arttýrým dönemleri dýºýnda T+0 iºlemleri de yapýlabilir. T+0 Katýlma Payý Oluºturma ݺleminde hisse senetleri ve nakit bileºenin yatýrýmcýnýn hesabýnda hazýr bulunmasý ºartý aranýr. Her iºlem gününde açýklanan Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu yoluyla o gün için T+0 iºlemi yapýlýp yapýlamayacaðý belirtilir. T+0 iºlemleri yetkilendirilmiº katýlýmcý vasýtasýyla tüm aracý kurumlar üzerinden yapýlabilir ancak T+2 iºlemlerinin yapýlabilmesi için yatýrýmcýnýn veya yatýrýmcýnýn çalýºtýðý aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda hesabýnýn bulunmasý gerekir. c. Katýlma Payý Oluºturma iºlemlerinde yatýrýmcý tarafýnda doðacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin saðlanmasýndan Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sorumludur ve bu sorumluluðun ºartlarý Yetkilendirilmiº Katýlýmcý Sözleºmesinde belirtilmiºtir. 2. Katýlma Payý Oluºturma ݺlem Prosedürü T+0 Katýlma Payý Oluºturma ݺlemleri: a. Yatýrýmcý Katýlma Payý Oluºturma talebini iºlemin yapýlacaðý hesabýn bulunduðu aracý kuruma bildirir. Hesabýn bulunduðu aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcý olmamasý durumunda gerekli kontrolleri aracý kurum yapar. Aracý Kurum yatýrýmcýnýn hesabýnda gereken hisse senetleri ve nakit bileºenin varlýðýný kontrol eder ve Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya Katýlma Payý Oluºturma ݺlemine iliºkin bilgileri Takasbank terminali yoluyla bildirir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn onayý ile Takasbank kendisine numarasý bildirilen aracý kurumdaki hesapta gereken hisse senetleri ile nakit bileºenin varlýðýný kontrol eder ve oluºturulmak istenen fon payý mevcut ise hisse senetlerini yatýrýmcýnýn serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr, nakit bileºeni aracý kurumun serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr ve iºlemi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliºinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deðiºimleri yapar. Yatýrýmcýnýn hesabýna fon paylarý, fonun hesabýna ise hisse senetleri ve nakit bileºen girer. 30 dakikalýk süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. b. Yatýrýmcý Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda açýlmýº bulunan hesabýnda Katýlma Payý Oluºturma talebi verdiðinde Yetkilendirilmiº Katýlýmcý gerekli kontrolleri yapar ve Takasbank a talebi iletir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn onayý ile Takasbank kendisine numarasý bildirilen aracý kurumdaki hesapta gereken hisse senetleri ile nakit bileºenin varlýðýný kontrol ettikten sonra hisse senetlerini yatýrýmcýnýn serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr, nakit bileºeni aracý kurumun serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr ve iºlemi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliºinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deðiºimleri yapar. Yatýrýmcýnýn hesabýna fon paylarý, fonun hesabýna ise hisse 7

8 senetleri ve nakit bileºen girer. 30 dakikalýk süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. c. Yatýrýmcý eksik hisse senetlerini ve/veya nakit bileºenini serbest virman yoluyla da temin etmek hakkýna sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank a iletilebilmesi için varlýklarýn tümünün iºlemi yapacak yatýrýmcýnýn hesabýna geçmiº olmasý ºartý aranýr. T+2 Katýlma Payý Oluºturma ݺlemleri a. Yatýrýmcý gerekli hisse senetlerinin tümüne sahip deðilse istenilen Katýlma Payý Oluºturma ݺlem Birimi tutarýna ulaºýlmasý için gereken hisse senetlerini Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda alým yaparak tamamlayabilir. b. Yatýrýmcý eksik hisse senetlerini ÝMKB den satýn almak yoluyla tamamlamaya karar verirse bu iºlemi Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda bulunan hesabýndan yapabilir. Eðer yatýrýmcýnýn Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda hesabý yoksa yatýrýmcý çalýºtýðý aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda bulunan hesabýný kullanarak hisse senedi iºlemlerini gerçekleºtirir. c. Yatýrýmcý Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonuna ulaºmak için kýsmi alým yapacak ise sahip olduðu hisse senetleri ve/veya nakdi de Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda iºlemin gerçekleºtirileceði hesapta bulundurmak zorundadýr. d. Yatýrýmcý Katýlma Payý Oluºturma ݺlemini yapmak için Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya talebini iletir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý yatýrýmcýyý oluºturmasý gereken portföy kompozisyonuna iliºkin bilgilendirir. Yatýrýmcý gereken hisse senedi alým iºlemlerini ÝMKB de gerçekleºtirir ve Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonunu oluºturur. e. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý, oluºturulan portföy kompozisyonunun o gün geçerli olacak Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu ile uyuºup uyuºmadýðýný kontrol eder ve uyuºmuyorsa gerekli düzeltmelerin yapýlmasý için yatýrýmcýyý bilgilendirir. f. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmiº Katýlýmcý tüm iºlemlerin gerçekleºmiº olduðunu kontrol eder ve iºleme konu olacak portföy kompozisyonuna gereken blokajlarý kendi sistemi içerisinde tanýmlar. g. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý Takasbank tarafýndan verilen terminal aracýlýðýyla Katýlma Payý Oluºturma iºlem talebini içtüzükte belirtilen iºlem saatleri içerisinde Takasbank a bildirir. Takasbank iºlemin yapýlabilmesi için limit kontrolünü yapar ve iºlem büyüklüðü limitler içerisinde ise talebi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon Kurulu 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr. Fon Kurulu nun talebi onaylamasý durumunda iºlem fonun kayýtlarýna dahil edilir ve ayný gün muhasebeleºtirilir. 30 dakikalýk süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. h. Talebin onaylandýðýnýn teyidi Takasbank tarafýndan Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya bildirilir ve Katýlma Payý Oluºturma iºlemi kesinleºmiº olur. i. Kesinleºmiº talep ÝMKB de yapýlan iºlemlerin takas gününde fon paylarýnýn yatýrýmcýnýn hesabýna, hisse senetleri ile nakitin ise Fonun hesabýna geçmesi ile sonuçlandýrýlmýº olur. j. Katýlma Payý oluºturma iºleminin gerçekleºmemesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya aittir ve Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn sorumluluklarý Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sözleºmesinde belirtilmiºtir. Fon Kurulu, T+2 valörlü Katýlma Payý oluºturma iºleminin gerçekleºtirilmemesi durumunda, T+3 günü, fon paylarýný kullanarak Borsa da res en alým satým iºlemi yaptýrýr ve fon payý oluºturma iºleminin tamamlanmasýný saðlar veya res en ayný gün valörlü (T+0) geri alým yaparak, iºlemi sonuçlandýrýr. Fon payý oluºturma iºleminin takas süresi içerisinde gerçekleºtirilmemesi nedeniyle Yetkilendirilmiº Katýlýmcý, Fona temerrüt cezasý öder. Eðer temerrüt, yetkili katýlýmcýnýn takas merkezine karºý olan yükümlülüklerini yerine getirdiði halde, baºka bir üyenin temerrüdü nedeniyle oluºmuº ise, Fon kurucusu cezai faiz talep etmeyebilir. Fon kurucusu bu iºlemler nedeniyle doðabilecek zararlarý karºýlamak üzere yetkili katýlýmcýlardan teminat talep edebilir. 8

9 b. Geri Alým iºlem prosedürü aºaðýda tanýmlanmýºtýr: 1. Geri Alým iºlemi (Redemption) Genel Hükümler a. Geri Alým talepleri Takasbank a ÝMKB nin iºleme açýk olduðu ve fon katýlma paylarýnýn iºlem gördüðü günlerde 9:30 16:30 saatleri arasýnda verilebilir. Verilen talepler yetkilendirilmiº katýlýmcý onayýndan itibaren 30 dakika içerisinde Fon Kurulu tarafýndan cevaplandýrýlýr. Bu süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. b. Geri Alým ݺlemleri aslen T+2 olarak gerçekleºtirilir. Ancak endeks deðiºim dönemleri, bedelli ve bedelsiz sermaye arttýrým dönemleri dýºýnda T+0 iºlemleri de yapýlabilir. T+0 Geri Alým ݺleminde fon paylarýnýn yatýrýmcýnýn hesabýnda hazýr bulunmasý ºartý aranýr. Her iºlem gününde açýklanan Gösterge Niteliðindeki Portföy Kompozisyonu yoluyla o gün için T+0 iºlemi yapýlýp yapýlamayacaðý belirtilir. T+0 iºlemleri yetkilendirilmiº katýlýmcý vasýtasýyla tüm aracý kurumlar üzerinden yapýlabilir ancak T+2 iºlemlerinin yapýlabilmesi için yatýrýmcýnýn veya yatýrýmcýnýn çalýºtýðý aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda hesabýnýn bulunmasý gerekir. c. Geri Alým iºlemlerinde yatýrýmcý tarafýnda doðacak takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin saðlanmasýndan Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sorumludur ve bu sorumluluðun ºartlarý Yetkilendirilmiº Katýlýmcý Sözleºmesinde belirtilmiºtir. 2. Geri Alým ݺlem Prosedürü T+0 Geri Alým ݺlemleri: a. Yatýrýmcý Geri Alým talebini iºlemin yapýlacaðý hesabýn bulunduðu aracý kuruma bildirir. Hesabýn bulunduðu aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcý olmamasý durumunda gerekli kontrolleri aracý kurum yapar. Aracý Kurum yatýrýmcýnýn hesabýnda gereken fon paylarýnýn varlýðýný kontrol eder ve Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya Geri Alým ݺlemine iliºkin bilgileri Takasbank terminali yoluyla bildirir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn onayý ile Takasbank kendisine numarasý bildirilen aracý kurumdaki hesapta gereken fon paylarýnýn varlýðýný kontrol ettikten sonra fon paylarýný yatýrýmcýnýn serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr ve iºlemi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliºinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deðiºimleri yapar. Hisse senetleri ve nakit bileºen yatýrýmcýnýn hesabýna, fon paylarý Takasbank da Kurucunun altýnda açýlacak Müºteriler Hesabý nýn altýnda açýlacak Tedavülde Bulunmayan Katýlma paylarý hesabýna girer ve tedavülden kalkar. 30 dakikalýk süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. b. Yatýrýmcý Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda açýlmýº bulunan hesabýnda Geri Alým talebi verdiðinde Yetkilendirilmiº Katýlýmcý gerekli kontrolleri yapar ve Takasbank a talebi iletir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn onayý ile Takasbank kendisine numarasý bildirilen aracý kurumdaki hesapta gereken fon paylarýnýn varlýðýný kontrol ettikten sonra fon paylarýný yatýrýmcýnýn serbest hesabýndan bloke hesabýna aktarýr ve iºlemi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon kurulu talebin kendisine geliºinden itibaren 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr ve talep kabul edilir ise Takasbank gerekli deðiºimleri yapar. Hisse senetleri ve nakit bileºen yatýrýmcýnýn hesabýna, fon paylarý Takasbank da Kurucunun altýnda açýlacak Müºteriler Hesabý nýn altýnda açýlacak Tedavülde Bulunmayan Katýlma paylarý hesabýna girer ve tedavülden kalkar. 30 dakikalýk süre sonunda cevaplandýrýlmayan talimatlar reddedilmiº sayýlýr. c. Yatýrýmcý eksik fon paylarýný serbest virman yoluyla da temin etmek hakkýna sahiptir. Ancak bu durumda talebin Takasbank a iletilebilmesi için varlýklarýn tümünün iºlemi yapacak yatýrýmcýnýn hesabýna geçmiº olmasý ºartý aranýr. 9

10 T+2 Geri Alým ݺlemleri a. Yatýrýmcý gerekli fon paylarýnýn tümüne sahip deðilse istenilen Asgari ݺlem Birimi tutarýna ulaºýlmasý için gereken fon paylarýný Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý nda alým yaparak tamamlayabilir. b. Yatýrýmcý eksik fon paylarýný ÝMKB den satýn almak yoluyla tamamlamaya karar verirse bu iºlemi Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda bulunan hesabýndan yapabilir. Eðer yatýrýmcýnýn Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda hesabý yoksa yatýrýmcý çalýºtýðý aracý kurumun Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda bulunan hesabýný kullanarak fon payý satýn alým iºlemlerini gerçekleºtirir. c. Yatýrýmcý Asgari ݺlem Birimi için kýsmi alým yapacak ise sahip olduðu fon paylarýný da Yetkilendirilmiº Katýlýmcýda iºlemin gerçekleºtirileceði hesapta bulundurmak zorundadýr. d. Yatýrýmcý Geri Alým ݺlemini yapmak için Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya talebini iletir. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý yatýrýmcýyý asgari iºlem birimine iliºkin bilgilendirir. Yatýrýmcý gereken fon payý alým iºlemlerini ÝMKB de gerçekleºtirir ve asgari iºlem birimi veya katlarý tutarýnda fon payýný oluºturur. e. Talebin Takasbank a iletilmesi için Yetkilendirilmiº Katýlýmcý tüm iºlemlerin gerçekleºmiº olduðunu kontrol eder ve iºleme konu olacak fon paylarýna gereken blokajlarý kendi sistemi içerisinde tanýmlar. f. Yetkilendirilmiº Katýlýmcý Takasbank tarafýndan verilen terminal aracýlýðýyla Geri Alým iºlem talebini içtüzükte belirtilen iºlem saatleri içerisinde Takasbank a bildirir. g. Takasbank talebi Fon Kurulu nun onayýna sunar. Fon Kurulu 30 dakika içerisinde talebi cevaplandýrýr. Fon Kurulu nun talebi onaylamasý durumunda iºlem fonun kayýtlarýna dahil edilir ve ayný gün muhasebeleºtirilir. h. Talebin onaylandýðýnýn teyidi Takasbank tarafýndan Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya bildirilir ve Geri Alým iºlemi kesinleºmiº olur. i. Kesinleºmiº talep ÝMKB de yapýlan iºlemlerin takas gününde hisse senetleri ve nakit bileºenin yatýrýmcýnýn hesabýna, fon paylarýnýn ise Takasbank da Kurucunun altýnda açýlacak Müºteriler Hesabý nýn altýnda açýlacak Tedavülde Bulunmayan Katýlma paylarý hesabýna geçmesi ile sonuçlandýrýlmýº olur. j. Geri Alým iºleminin gerçekleºmemesi durumunda tüm sorumluluk Yetkilendirilmiº Katýlýmcýya aittir ve Yetkilendirilmiº Katýlýmcýnýn sorumluluklarý Yetkilendirilmiº Katýlýmcý sözleºmesinde belirtilmiºtir. Fon Kurulu, T+2 valörlü Katýlma Payý geri alým iºleminin gerçekleºtirilmemesi durumunda, T+3 günü, geri alma iºlemine konu hisse senetlerini ve nakdi kullanarak Borsa da res en alým satým iºlemi yaptýrýr ve fon payý geri alma iºleminin tamamlanmasýný saðlar veya res en ayný gün valörlü (T+0) fon payý oluºturarak iºlemi sonuçlandýrýr. Fon payý geri alým iºleminin takas süresi içerisinde gerçekleºtirilmemesi nedeniyle Yetkilendirilmiº Katýlýmcý, Fona temerrüt cezasý öder. Eðer temerrüt, yetkili katýlýmcýnýn takas merkezine karºý olan yükümlülüklerini yerine getirdiði halde, baºka bir üyenin temerrüdü nedeniyle oluºmuº ise, Fon kurucusu cezai faiz talep etmeyebilir. Fon kurucusu bu iºlemler nedeniyle doðabilecek zararlarý karºýlamak üzere yetkili katýlýmcýlardan teminat talep edebilir. 8.2 FON UN ÝKÝNCÝL PÝYASA ݪLEMLERÝNE ÝLݪKÝN ESASLAR Ýkincil piyasa iºlemleri kapsamýnda, Fon katýlma paylarý ÝMKB Hisse Senetleri Piyasasý bünyesindeki Fon Pazarý nda iºlem görmekte olup, borsa yatýrým fonlarý katýlma paylarýnýn Fon Pazarý nda kotasyonu ve iºlem görmesi ile ilgili usul ve esaslar ÝMKB nin konuya iliºkin genelgesi ile belirlenmiºtir. 10

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İZAHNAME TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu izahnamesinin I, II, IV.1, VI,

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARIN) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. QUANT B TÝPÝ DEÐݪKEN FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 Finansbank A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanýlarak ve bu içtüzük

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: I. FON HAKKINDA BİLGİLER: İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ESKİ ŞEKİL İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü : Altın Borsa Yatırım Fonu 2. Fonun Tipi : B Tipi 3. Mevcut Fon Tutarı : 50.000.000 YTL 4. Artırılan Fon Tutarı : 190.000.000 YTL

Detaylı

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 23/10/2013 tarih ve 12233903-987 sayılı izin doğrultusunda İş Yatırım İMKB

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 250,000,000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10.

Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. Sermaye Piyasası Kurulu nun (Kurul) 16.09.2004 tarih ve 38/1160 sayılı kararı doğrultusunda, Kurul un Seri: VII, No: 23 sayılı Tebliğin 10. maddesi uyarınca Kurul kaydına alınan Borsa Yatırım Fonları katılma

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000. ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ TÜRKİYE YÜKSEK PİYASA DEĞERLİ BANKALAR A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5 ve 14.1 maddesinin tadiline 8.7 maddesinin de eklenmesine

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş. İMKB-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. İMKB-30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) içtüzüğünün

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN REFLEKS B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

HSBC BANK A.Ş.'NİN BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1.

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2.000.000.000- ADET 1. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000.

(TL NA) (TL NDAN) 15/10/2003 12/09/2003 KB/362/1073 1.TERTİP 14/06/2010 14/05/2010 KB/362-2/354 II.TERTİP 5,000,000.-TL 40,000,000. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.'NİN 5.000.000 PAY 2. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR

ING BANK A.Ş.'NİN 30,000,000,000 ADET 1. TERTİP B TİPİ ALTIN YATIRIM FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURUDUR * BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 22 / 02 / 2011 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 21 / 02 / 2011 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN BAŞVURULMUŞTUR.

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5,000,000,000 PAY II. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN UZUN VADELİ B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5,000,000,000 PAY II. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇTÜZÜK TADİL METNİ DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ Dow Jones İstanbul 20 A Tipi Borsa Yatırım Fonu içtüzüğünün 1.1, 1.2, 2.1, 5.1, 7.1, 10.1, 11.5, 14.1, 14.2 ve 14.3

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU BU İZAHNAME FON KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZI SIRASINDA FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE HALKA ARZ İÇİN OLUŞTURULAN KONSORSİYUMUN ÜYELERİNDE, HALKA ARZ SONRASI İSE FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş. NİN DOCTORS B TİPİ TAHVİL ve BONO ÖZEL FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İZAHNAME TADİL METNİ ESKİ HALİ MALİ SEKTÖR DIŞI NFIST İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU 5.000.000 PAY 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. Finansbank A.Ş. tarafından 2499

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL BONO FONU 500.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 12/03/2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-305.01.01-204 sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

RHEA PORTFÖY ATA YATIRIM BÜYÜME AMAÇLI A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 3.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir.

Bu izahname Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu katılma paylarının halka arzına ilişkin izahnamedir. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. B TÝPÝ LİKİT FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1 - FONUN KURULUÞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 10.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU XCLUSIVE B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2,000,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

FİNANSBANK A.Ş.'NİN KURUCUSU OLDUĞU XCLUSIVE B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2,000,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ

FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ FİNANSBANK A.Ş.GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜK TADİL METNİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu İçtüzüğü nün 1.1,1.3,2.1,2.4,5.7.3,5.9.2,6.1,7,8.6,8.9,8.12,9.3.3,10.5,12.1

Detaylı

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 2.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

C KREDİ VE KALKINMA BANKASI. A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 400.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci

1 Kurulumuzun 25.10.1993 tarih ve OFD/1563 sayılı yazısı ile kurulmasına izin verilen Commercial Union Sigorta A.Ş. Birinci BU İZAHNAME, FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCILARINDA, FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KB- 310/1601 1.TERTİP 0 2.500.000

KB- 310/1601 1.TERTİP 0 2.500.000 BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN ÖZEL BANKACILIK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 20,000,000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ A TİPİ DEĞİŞKEN FONU, B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU, B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU, ULUSLARARASI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER B TİPİ DEĞİŞKEN FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Kare Yatırım Menkul Değerler

Detaylı

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

. AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 20.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T.HALK BANKASI A.Ş.'NİN 1.000.000 PAY 1. TERTİP B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur.

1. Fonun Türü : Fon, portföy sınırlamaları itibariyle Tebliğ de yer alan türlerden herhangi birine girmeyen DEĞİŞKEN FON dur. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.200.000.000 ADET 4. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR

BURGAN BANK A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 20.000.000.000 ADET I.TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FON A İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

T. GARANTİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ŞUBESİZ LİKİT FONU 200.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 150.000.000 PAY 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DOW JONES DJIM TÜRKİYE A TİPİ BORSA YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN DUYURUDUR. BU HALKA ARZA İLİŞKİN İZAHNAME 9/1/2006 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ DEĞİŞKEN FON 400.000.000 ADET 3. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş.'NİN GEÇİŞ B TİPİ LİKİT FONU 50.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

FİNANSBANK A.Ş.'NİN GEÇİŞ B TİPİ LİKİT FONU 50.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

BURGAN BANK A.Ş.B TİPİ LİKİT FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. YENİ METİN BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ ALTIN FONU 30.000.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TARİHİ I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 200,000,000.- PAY 1. TERTİP A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ALTERNATİFBANK A.Ş.'NİN 200,000,000.- PAY 1. TERTİP A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

NETA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 265,000,000 PAY 1. TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B- TİPİ LİKİT FONU 480.000. PAY 2. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

SANKO MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B- TİPİ LİKİT FONU 480.000. PAY 2. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 1. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TERTİ P KB.427/1156 1-50.000.000

TERTİ P KB.427/1156 1-50.000.000 BU İZAHNAME; FON KURUCUSU, FON YÖNETİCİSİ VE FON YETKİLENDİRİLMİŞ KATILIMCISINDA FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU İZAHNAME ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU İÇTÜZÜĞÜ KAPSAMINDA PAYLARI İHRAÇ EDİLEN ALT FONUN KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE ŞEMSİYE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE

Detaylı

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000

SPK KAYIT NUMARASI YENİ TUTARI (TL YE) HALKA ARZ TARİHİ (TL DEN) TARİHİ. 28/09/2000 18/09/2000 KB.303/1474 1. Tertip 0 2.000.000 BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

30.10.2000 12.10.2000 KB309/1601 1 0 2.500.000

30.10.2000 12.10.2000 KB309/1601 1 0 2.500.000 BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN 42.000.000 PAY 3. TERTİP B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.750.000.000 PAY II. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU 1.750.000.000 PAY II. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1- GİRİŞ Yatırım fonları, birçok bireysel yatırımcının parasını bir havuzda toplayan ve onlar adına portföy

Detaylı

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL

28.05.2001 10.04.2001 K.B.328/550 I. 0 40.000.000 TL * BU HALKA ARZA ĠLĠġKĠN ĠZAHNAME 16.05.2012 TARĠHĠNDE ĠSTANBUL TĠCARET SĠCĠLĠ MEMURLUĞU NA TESCĠL ETTĠRĠLMĠġ OLUP, 16.05.2012 TARĠHĠNDE TÜRKĠYE TĠCARET SĠCĠLĠ GAZETESĠ NE ĠLAN ĠÇĠN BAġVURULMUġTUR. HALKA

Detaylı

OYAK BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZ İZAHNAMESİ

OYAK BANK A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZ İZAHNAMESİ BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş'NİN A TİPİ İŞTİRAK FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş'NİN A TİPİ İŞTİRAK FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 500,000,000 PAY ÜÇÜNCÜ TERTİP B TİPİ LİKİT FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. * BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

FİNANSBANK A.Ş GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

FİNANSBANK A.Ş GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ FİNANSBANK A.Ş GEÇİŞ B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Finansbank A.Ş. Geçiş B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan 24.09.2013 tarih ve 930

Detaylı

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

FÝNANS YATIRIM MENKUL 31 ARALIK 2007 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. ve BAÐLI ORTAKLIÐI 31 ARALIK TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR FÝNANS YATIRIM MENKUL DEÐERLER A.ª. Yönetim Kurulu na Ýstanbul 1 OCAK 31 ARALIK HESAP DÖNEMÝNE

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.'NİN B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 657.274.400 PAY 4. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU. Değişiklikler 20 / 02 / 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. EK/3. DUYURU METNİ TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU ING Bank A.Ş. nin Kurucusu Olduğu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

DEMİRBANK T.A.Ş.'NİN 60.000.000 PAY 3. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

DEMİRBANK T.A.Ş.'NİN 60.000.000 PAY 3. TERTİP A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 150.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR.

ECZACIBAÞI MENKUL DEÐERLER A.Þ. NÝN 20.000.000 PAY 4. TERTÝP B TÝPÝ LİKİT FONU KATILMA BELGELERÝNÝN HALKA ARZINA ÝLÝÞKÝN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon")

Detaylı

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR.

ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 (İkimilyar) PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN B TİPİ LİKİT FONU 2.000.000.000 (İkimilyar) PAY 1. TERTİP KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª.

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2002 TARÝHÝ ÝTÝBARIYLA BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR (ÝNGÝLÝZCE ORÝJÝNALÝNDEN TERCÜME) BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu A.ª. Yönetim Kurulu na 1. Kuveyt

Detaylı

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü. 2. Fonun Tipi II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:

I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. Fonun Türü. 2. Fonun Tipi II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ: BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

Artırım Sonrası Tutar (TL) ve Pay Sayısı. Terti p No. İçtüzük Tadilinin Tescil Tarihi. Katılma Belgelerin in Kayda Alma Tarihi

Artırım Sonrası Tutar (TL) ve Pay Sayısı. Terti p No. İçtüzük Tadilinin Tescil Tarihi. Katılma Belgelerin in Kayda Alma Tarihi BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.'NİN B TİPİ PLATİN TAHVİL VE BONO FONU 5.000.000.000 ADET 2. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. BU İZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YERALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI RELATİF PERFORMANS DEĞİŞKEN ALT FONU (2. ALT FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 20,000,000 (YİRMİMİLYON) PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. NİN 20,000,000 (YİRMİMİLYON) PAY 1. TERTİP A TİPİ KARMA FONU KATILMA BELGELERİNİN HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. * BU İZAHNAME KATILMA BELGELERİNİN SATIŞININ YAPILDIĞI YERLERDE FON İÇTÜZÜĞÜ VE HER AY İTİBARİYLE HAZIRLANAN, FONA İLİŞKİN MALİ BİLGİLERİN YER ALDIĞI AYLIK RAPORLARLA BİRLİKTE TASARRUF SAHİPLERİNİN İNCELEMESİNE

Detaylı

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR.

3.000.000 ADET I. TERTİP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. İŞ YATIRIM İMKB 30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ İş Yatırım İMKB 30 A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) izahnamesinin giriş bölümü ve II., III.,

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı